You are on page 1of 14

Untuk

kegunaan
pemeriksa

Jawab semua soalan
Answer all questions.

1
2
1. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca yang sama iaitu .
1
2
Form a quadratic equation which has equal roots of .

[2 markah]

1

2
Jawapan : ……………………..

2. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca m dan 2m. Ungkapkan
ax 2  bx  c  0
persamaan itu dalam bentuk , dengan keadaan a, b dan c adalah
pemalar.
Form a quadratic equation which has the roots m and 2m. Express the equation in the
ax 2  bx  c  0
form , where a, b and c are constants.

[2 markah]

2
Jawapan : m =…………………….
2

PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah
SULIT

. Untuk kegunaan pemeriksa 3...... 3 q=..... x 2  5x  p  7  0 Given that 4 and k are a roots of the quadratic equation .. find the value of k and of p.... 4 4.. [4 markah] Jawapan p =............. [3 markah] PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT ........... Diberi bahawa 4 dan k adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik x 2  5x  p  7  0 ............. Express p in terms of q.... Ungkapkan p dalam sebutan q.. n =....... 2 Given that the straight line y = 2x + q is the tangent to the curve y = px + 6x + 3................ cari nilai k dan nilai p.... Diberi bahawa garis lurus y = 2x + q ialah tangent kepada lengkung 2 y = px + 6x + 3...........

......... Untuk kegunaan pemeriksa 5(2 x  1)  (3x  1)( x  3) 5.........………....4 3 Jawapan : p =.... 1 3x  kx  h  0 2 3 The quadratic equation ..... where k and h are constants. Selesaikan persamaan kuadratik .. Berikan jawapan anda betul kepada empat angka bererti.... k =... 5(2 x  1)  (3x  1)( x  3) Solve the quadratic equation ........ Persamaan ... Find the value of k and of h....... [3 markah] PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT . [3 markah] 5 Jawapan : .... 3 ___________________________________________________________________________ 3x 2  kx  h  0 6.. Cari nilai k dan nilai h. Give your answer correct to four significant figures.. has roots and 2.... mempunyai 1 3 punca-punca and 2......... dengan keadaan k dan h adalah pemalar......

find the value of   (a) ...... Jika dan adalah punca-punca bagi persamaan ............ Jawapan : k= ....……. [1 markah] 2 2 (c) .. PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT ..................... [2 markah] 7 4 Jawapan : . cari nilai   2x  4x  3  0 2 If and are the roots of the equation ....... [1 markah]  (b) .......................... 3 Untuk kegunaan   2x 2  4x  3  0 pemeriksa 7. 6 h= …….........

[3 markah] PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT .. Find the range of the values of p.. dengan keadaan p ialah pemalar. mempunyai dua punca yang sama. x 2  mx  32  0 Given one of the roots of the quadratic equation is two times the other root.. Cari nilai-nilai m yang mungkin. has no real roots. 2 x 2  px 2  4( x  2) The quadratic equation ..... Ungkapkan h dalam sebutan k.. dengan keadaan h dan k adalah pemalar..... Express h in term of k ...... Find the possible values of m... Diberi satu daripada punca persamaan kuadratik adalah dua kali punca yang satu lagi.. Cari julat nilai p. where h and k are constants.. x 2  mx  32  0 8. [4 markah] 8 4 Jawapan : . Persamaan kuadratik .. has two equal roots. hx 2  kx  3  0 The quadratic equation .. Untuk kegunaan pemeriksa hx 2  kx  3  0 9.. [2 markah] 9 2 2 x 2  px 2  4( x  2) 10.. Persaman kuadratik ...... tidak mempunyai punca nyata. where p is a constant...

[1 markah] 11 Jawapan (a): ….……… 8 Untuk 4 kegunaan pemeriksa 3 y  2( x  3) 2  9 11.....………......…... State (a) koordinat titik maksimum... ___________________________________________________________________________ y  ( x  1) 2  9 12......... [1 markah] (b) persamaan paksi simetri.... 10 Answer : . Diberi fungsi kuadratik ..... Nyatakan y  2( x  3) 2  9 Given the quadratic function ....…………….. PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT ......…. Rajah 1 menunjukkan graf fungsi . the equation of the axis of symmetry.......... 2 (b): .. dengan keadaan m ialah pemalar. the coordinates of the maximum point...

Lengkung itu juga menyilang paksi-x di titik P...... 4 (b): .. State the coordinates of point P.. Given Rajah 2 menunjukkan graf fungsi kuadratik .. ym The curve touchesthe line at point A and cut the y-axis at point B.... where m is a constant. ym Lengkung itu menyentuh garis di titik A dan menyilang paksi-y di titik B......…. y  f (x) y  9 13... [2 markah] 12 Jawapan (a): ….………... y  ( x  1) 2  9 Diagram 2 shows the graph of the function ..…. y  f (x) y  9 Diagram 2 shows the graph of a quadratic function . [2 markah] (b) Nyatakan koordinat bagi titik P.... y A y=m B (0.. Garis lurus ialah y  f (x) tangen pada lengkung ...... The straight line y  f (x) is a tangent to the curve ......... Determine the value of m and of k..... y y  f (x) x 0 1 7 PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT y=9 . The curve also cut the x–axis at point P. k) P x O Rajah 1 (a) Tentukan nilai m dan nilai k...

[2 markah] 13 14. [1 markah] f (x) ( x  p) 2  q (b) Ungkapkan dalam bentuk . where p and q are constants. f (x) ( x  p) 2  q Express in the form of . dengan keadaan p dan q adalah pemalar. telah mencapai ketinggian maksimum pada titik H dan berakhir di titik E. Rajah 3 menunjukkan pergerakan seekor ikan melompat keluar dari permukaan air. Gerakan ikan tersebut bermula dari titik O. 3 PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT . Write the equation of the axis of symmetry of the curve. Rajah 2 (a) Tuliskan persamaan paksi simetri bagi lengkung itu.

jarak OE dalam cm. 3 mempunyai nilai minimum 5. dengan keadaan a. Persamaan paksi simetri ialah x = 3. [3 markah] Jawapan: (a) (b) 14 f ( x)  a( x  p) 2  q 15 Fungsi kuadratik . f ( x)  a ( x  p ) 2  q The quadratic function . has a maximum value of 5. p dan q adalah pemalar. where a. 100 Cari (a) value of p. p and q are constants. nilai bagi p. The equation of the axis of symmetry is x = 3. Diberi bahawa pergerakan ikan tersebut dapat diwakili dengan fungsi 3 2 f(x) = (x –50) + p + 30 dan titik H ialah 75 cm dari permukaan air. Nyatakan PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT . (b) the distance of OE in cm.

... the value of p....... Dengan mengungkapkan fungsi dalam bentuk f ( x)  a ( x  p ) 2  q f (x) .. 3 (c): . the range of values of a.. [1 markah] Jawapan (a): ….…............ cari nilai minimum bagi . [1markah] (b) nilai p. State (a) julat nilai a.... [1 markah] (c) nilai q.... [3 markah] PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT .. the value of q.......…................………... f ( x)  3 x 2  6 x  5 f ( x)  a ( x  p ) 2  q By expressing the function in form of ............ f ( x)  3 x 2  6 x  5 16............. find f (x) the minimum value of .. 15 (b): ....

where a. has a maximum value of 5.. dengan keadaan a. PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT .. ___________________________________________________________________________ f ( x)  a( x  p) 2  q 18. p and q are constants. Fungsi kuadratik . 17. 16 Untik kegunaan pemeriksa 3 (3 x  2)( x  5)  x  5. f ( x)  a ( x  p ) 2  q The quadratic function . Nyatakan State (a) julat nilai a. mempunyai nilai minimum 5.……. Cari julat nilai x bagi (3 x  2)( x  5)  x  5. p dan q adalah pemalar. The equation of the axis of symmetry is x = 3..…………. Find the range of values of x for which [3 markah] 17 3 Jawapan: ……. Persamaan paksi simetri ialah x = 3.

. the range of values of a......... KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh......... .............. [1 markah] (a) nilai q.. (Rabihah binti Ramli) (Suriati binti Ujang) Guru Matapelajaran Matematik Tambahan Ketua Panitia Matematik Tambahan SMK Tunku Putra SMK Tunku Putra PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT ........ Disemak oleh............. ... the value of q... [1 markah] (b) nilai p..........……........... the value of p...………….... [1 markah] 18 3 Jawapan: ……....................

find the values of m such that has two equal roots. mempunyai punca 2 dan 5. Find the values of h and k. (a) Cari nilai h dan nilai k.Kertas 2 3x 2  hx  k  0 1. 7 ( x  )2 4 Expand . Persamaan kuadratik dengan keadaan h dan k ialah pemalar. has the roots 2 and 5. 3x 2  hx  k  m Hence. (a) Kembangkan . [3 markah] 3x 2  hx  k  m (b) Seterusnya. 3x 2  hx  k  0 A quadratic equation . cari nilai-nilai m dengan keadaan mempunyai dua punca yang sama. PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT . where h and k are constants. [4 markah] 7 ( x  )2 4 2.

2x2  7x  5  0 Hence. solve by completing the square. [4 markah] PRA PERTENGAHAN TAHUN 2017 [ Lihat sebelah SULIT . selesaikan dengan kaedah melengkapkan kuasa dua. [2 markah] 2x2  7x  5  0 (b) Seterusnya. Give your answer correct to 3 significant figures. [4 markah] (c) Bentukkan satu persamaan kuadratik dengan punca-punca persamaan adalah dua 2x2  7x  5  0 kali ganda punca bagi . Form another quadratic equation if the roots of this equation is double the roots 2x2  7x  5  0 of . Berikan jawapan betul kepada 3 angka bererti.