1. Nabrojite elastoplastična svojstva betona.

Skupljanje, modul elastičnosti, modul posmika, poissonov koeficijent,
puzanje.
2. Koja je osnovna podjela deformacija betona?
Deformacije betona dijele se na volumenske deformacije i deformacije pod
opterećenjem.
3. Opišite volumenske deformacije betona.
To su deformacije nastale zbog promjene temperature ili skupljanjem i
bubrenjem betona.
4. Kako se dijele deformacije betona pod opterećenjem?
Dijele se na deformacije nastale pod kratkim i dugim opterećenjem.
5. O kojim parametrima ovisi toplinski koeficijent linearnog istezanja betona?
Toplinski koeficijent linearnog istezanja betona α b ovisi o sastavu betona,
toplinskom koeficijentu linearnog širenja agregata i vlažnosti betona.
6. Što je bubrenje betona?
Bubrenje betona je vremenska deformacije uslijed povećanja vlažnosti,
koja se manifestira u obliku povećanja dimenzija neopterećenih betonskih
elemenata.
7. Što je skupljanje betona?
Skupljanje betona je vremenska deformacija uslijed smanjenja vlažnosti,
koja se manifestira u obliku smanjivanja dimenzija neopterećenih
betonskih elemenata tijekom vremena, približno linearno u svim pravcima.
8. Koji su osnovni uzroci skupljanja betona?
Hidratacija cementa, evaporacija vode iz betona, karbonizacije.
9. Koje skupljanje betona se karakterizira kao autogeno skupljanje?
Deformacije nastale uslijed hidratacije cementa, kao posljedica nedostatka
vode potrebne za hidrataciju. Posebno je izraženo kod betona visokih
čvrstoća s niskim vodo cementnim omjerom.
10.Kada dolazi do plastičnog skupljanja betona?
Uslijed gubitka vode evaporacijom s površine betona dolazi do smanjenja
volumena dok je beton još u plastičnom stanju (prvih 10 – 12 sati od
ugradnje) na nezasićenom zraku (RH<95%) uz visoku temperaturu i
snažan vjetar. (smanjenje volumena za cca 1% volumena cementa)
11.Koje su posljedice karbonizacije betona?

12.Koji sastojak betona sprječava skupljanje betona?
Super plastifikatori mogu utjecati na smanjeno skupljanje uslijed
smanjenja vodo cementnog omjera. Povećanje najvećeg zrna agregata i
povećanje količine agregata u betonu utječe na smanjeno skupljanje
uslijed sušenja.
13.Kako se određuje statički modul elastičnosti betona?
Određuje se kao omjer razlike naprezanja i razlike deformacija, odnosno
nagib krivulje naprezanja – deformacija.
14.Od kojih deformacija se sastoji ukupna deformacija pod kratkotrajnim
opterećenjem?

15.Koje deformacije nazivamo elastičnima?

deformacija se povećava u vremenu i taj se dio odnosi na deformaciju puzanja. 21.O čemu ovisi puzanje betona? Puzanje betona ovisi o vlažnosti okoliša. sastavu betona i stupnju zrelosti betona. Na krajeve uzorka postavljamo dvije sonde.Koji sve koeficijenti ulaze u praktični proračun puzanja? Koristi se pojednostavljeni modeli po preporuci CEB-a  cp . Poisson-ov omjer se primjenjuje kod proračuna tunela. Vrijednost Poisson-ovog omjera iznosi od 0. za odašiljanje i prijem ultrazvuka. 19.Što je puzanje betona? Kod betona izloženog djelovanju vanjskog opterećenja prvo dolazi do trenutne elastične deformacije.26. te se za te vrijednosti modul elastičnosti mijenja za cca 11%. Metoda rezonantne frekvencije se koristi za ispitivanje dinamičkog modula elastičnosti betona.14 do 0. Puzanje se definira kao povećanje deformacije pod djelovanjem konstantnog opterećenja/naprezanja nakon što se oduzmu dugotrajne deformacije koje su posljedica skupljanja. 22.Opiši ultrazvučnu metodu.16. Nedostatak ove metode je da se za izračunavanje tog modula treba poznavati Poisson-ov koeficijent.koeficijent puzanja Gdje je specifično puzanje po jedinici naprezanja omjer koeficijenta puzanja i modula elastičnosti betona. mjerenje brzine prolaza ultrazvuka ili mjerenjem rezonantne frekvencije.20.Što je Poisson-ov koeficijent i koliko otprilike iznosi za beton? Poisson-ov koeficijent predstavlja omjer između poprečne i uzdužne deformacije pri jedno osnom opterećenju uzorka unutar elastičnog područja. dimenziji konstruktivnog elementa. 20. Koeficijent puzanja betona sastoji se od umnoška nekoliko koeficijenta:  kc predstavlja utjecaj relativne vlažnosti okoline na opterećeni beton  kd izražava utjecaj starosti uzorka u vrijeme opterećivanja. 18. čija vrijednost u betonu varira od 0. pri nastavku opterećenja.specifično puzanje po jedinici naprezanja  Eb .Koje deformacije nazivamo plastičnim? 17.modul elastičnosti betona  Φc . a za potrebe proračuna može se uzeti 0. on se određuje mjerenjem brzine širenja ultrazvučnog uzdužnog vala kroz uzorak. 23.Opiši metodu rezonantne frekvencije.26. koji je zastupljen vodo cementnim omjerom i količinom cementa  ke uzima u obzir utjecaj veličine elementa  kt obuhvaća utjecaj porasta deformacije puzanja pod stalnim opterećenjem s vremenom . lučnih brana i drugih prostornih sustava. bubrenja i temperaturnih promjena.14 do 0. Ultrazvučna metoda se koristi kod izračuna dinamičkog modula elastičnosti betona.Kojim metodama se određuje dinamički modul elastičnosti? Ne razornim metodama ispitivanja. a pokazuje razliku između dvije najzastupljenije vrste cementa  kb predstavlja utjecaj sastava mješavine.

. Kod armiranobetonskih stupova uslijed puzanja naprezanja se postepeno prenose s betona na armaturu dok kod statički neodređene konstrukcije dolazi do povoljnije preraspodjele naprezanja. prerano skinute podupore u betonskim elementima rezultiraju povećanim puzanjem mladog betona i širokim pukotinama.Koje su posljedice puzanja? Povećava deformacije betona.24.