ΑΛ/Μ1

05 - 06

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΟΡΟΣΗΜΟ

Τεύχος 1ο:

• Ευθύγραμμη κίνηση
• Δυναμική σε μία διάσταση

Copyright  Eκδοτικές Επιχειρήσεις
Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ
Λ. Θησέως 50 – Καλλιθέα
τηλ.: 210 95 46 000 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
Δ /νση Εκπαιδευτικής σειράς:
Α. ΖΥΡΜΠΑΣ
Υπεύθυνοι σύνταξης: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΠΑΓΚΑΛΗΣ Φυσική για την Α' Τάξη του Λυκείου
Α. ΣΥΚΙΩΤΗΣ
Συντακτική Ομάδα:
1. Ευθύγραμμη κίνηση σελ. 3
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ Ι.
ΓΕΡ ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ . 2. Δυναμική σε μία διάσταση σελ. 49
ΓΚΡΟΣ Γ.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γ.
ΔΑΜ ΙΑΝΟΣ Σ .
ΔΙΑΚΑΚΗΣ Φ.
ΖΕΚΙΟΥ Α.
Θ Ε ΟΔ Ω Ρ Ο ΠΟΥΛΟ Σ Σ .
ΚΟΝΤΟΥ Ε.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Π.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ι.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΗ Α.
Μ ΑΝΑΖΟΥΔΗΣ Χ.
ΜΑΣΤΡΑΛΕΞΗΣ Δ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ.
ΞΕΝΙΔΗ Ζ.
ΠΑΓΚΑΛ ΗΣ Δ.
ΠΑΥΛ ΙΔΗΣ Γ.
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.
ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ Σ .
ΠΟΥΤΑΣ Σ . ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΣΥΚΙΩΤΗΣ Α.
ΤΟΥΝΤΑΣ Κ.
1. Δυναμική σε μία διάσταση (συνέχεια)
2. Δυναμική στο επίπεδο
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Γραφικά:
Βασίλειος Θ. Κακαλής
Eκδοτικές Επιχειρήσεις
Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ Α.Ε.

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση - Δυναμική σε μία διάσταση 3

Ευθύγραμμη κίνηση
Δυναμική σε μία διάσταση

Ευθύγραμμη κίνηση:
Χρονική στιγμή - χρονική διάρκεια - θέση - μετατόπιση - διάστημα.
Η χρονική στιγμή t προσδιορίζει το πότε συμβαίνει ένα γεγονός ενώ η χρονική διάρ-
κεια Δt  t 2  t1 που είναι η διαφορά δύο χρονικών στιγμών καθορίζει το πόσο διαρκεί
ένα φαινόμενο.
Κάθε ευθύγραμμη κίνηση την εφοδιάζουμε με έναν προσανατολισμένο άξονα, η διεύθυνση

του οποίου συμπίπτει με την ευθεία της κίνησης. Έτσι διάνυσμα θέσης x είναι το διάνυσμα
που έχει αρχή την αρχή του άξονα και τέλος το σημείο του άξονα στο οποίο βρίσκεται το
κινητό. Η αλγεβρική τιμή του διανύσματος προσδιορίζει τη θέση του κινητού μια δεδομένη
χρονική στιγμή.
  
Η μετατόπιση είναι η μεταβολή του διανύσματος της θέσης Δx  x 2  x1 . Είναι ένα
διάνυσμα με αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική.
Αν x 2  x1 τότε Δx  0 και το κινητό κινείται προς την θετική κατεύθυνση, ενώ αν
x 2  x1 τότε Δx  0 και κινείται κατά την αρνητική κατεύθυνση. Το διάστημα είναι το
μήκος της συνολικής διαδρομής που διάνυσε το κινητό και είναι μονόμετρο μέγεθος
με θετική πάντα τιμή.

Ταχύτητα
Η μέση (διανυσματική) ταχύτητα εκφράζεται με το πηλίκο της μετατόπισης προς
το χρονικό διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε.
  
 Δx x2 - x1
υμ = =
Δt t 2 - t1

. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Κίνηση κατά την οποία το κινητό κινούμενο ευθύγραμμα διατηρεί σταθερό το διάνυ- σμα της ταχύτητας.x0 = υ  t .   Δυ α= μονάδα μέτρησης στο SI : 1m / s2.Δυναμική σε μία διάσταση Αν Δx  0 τότε και υ  0 . Στην επιταχυνόμενη κίνηση ταχύτητα και επιτάχυνση έχουν ίδια κατεύθυνση ενώ στην επιβραδυνόμενη αντίθετη. s υμ  t H στιγμιαία ταχύτητα ισούται με την τιμή που τείνει να πάρει η μέση διανυσματική ταχύ- τητα όταν το χρονικό διάστημα γίνεται πολύ μικρό.Ευθύγραμμα ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Η επιτάχυνση είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας σε μια συγκεκρι- μένη χρονική στιγμή.4 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Η μέση αριθμητική ταχύτητα είναι αυτή που παρουσιάζει πρακτικό ενδιαφέρον και ισού- ται με το πηλίκο του διανυθέντος διαστήματος προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Έτσι: Δx υ=  Δx = υ  Δt  x . Η μέση και η στιγμιαία ταχύτητα ταυτίζονται.Ι) είναι το 1 m/s. Δt Μία κίνηση χαρακτηρίζεται επιταχυνόμενη όταν αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας και επιβραδυνόμενη όταν το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται. Αναφέρεται σε χρονική στιγμή και είναι ο ρυθμός μεταβολής της θέσης. Μονάδες μέτρησης στο (S. Στην πράξη χρησιμοποιούμε.t 0  Αν τη χρονική στιγμή t 0  0 (αρχικός χρόνος) είναι x 0  0 (αρχική θέση) τότε : x  υ  t Επιτάχυνση . αν Δx  0 τότε καιαι υ  0 . το 1km/h.t 0  Δt και τελικά προκύπτει η εξίσωση της κίνησης : x = x 0 + υ  t . Έτσι σε ίσα χρονικά διαστήματα οι μετατοπίσεις του είναι ίσες.

Δυναμική σε μία διάσταση 5 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση Κίνηση στην οποία το κινητό κινούμενο ευθύγραμμα μεταβάλλει την ταχύτητά του με σταθερό ρυθμό.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Η επιτάχυνση της κίνησης διατηρείται σταθερή. Δηλαδή σε ίσα χρονικά διαστήματα παρατηρούνται ίσες μεταβολές της ταχύτητας. Εξίσωση ταχύτητας : Δυ α  Δυ  α  Δt  υ  υ 0  α  t  t 0   υ  υ 0  α  t  t 0  Δt Αν τη χρονική στιγμή t 0  0 είναι υ  υ 0 τότε : υ  υ0  αt Τέλος αν τη χρονική στιγμή t 0  0 είναι υ0  0 : υ  αt Εξίσωση κίνησης : 1 Δx  υ0  Δt  αΔt 2 2 1 Αν τη χρονική στιγμή t0 = 0 είναι x = 0 τότε : x  υ 0  t  αt 2 2 1 2 Τέλος αν τη χρονική στιγμή t0 = 0 είναι x0 = 0 και υ0 = 0 : x  t 2 .

υ  0  α = σταθ δ. επιταχυνόμενη κίνηση   υ  2. ταχύτητα υ γ. Το ίδιο για τις επόμενες στήλες   1. s 3. m / s ε. 4. ομαλά επιταχυνόμενη.  υ γ. επιτάχυνση α δ.Δυναμική σε μία διάσταση Ερωτήσεις: 1. ευθύγραμμη ομαλή κίνηση   α  3. .  α. Στο διάγραμμα υ(t) η κλίση μας δείχνει αριθμητικά την επιτάχυνση γ. μετατόπιση Δx β. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης.  α β. 5. ε. ξεκινώντας από την ηρεμία 3. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάνυσμα της επιτάχυνσης είναι σταθερό β. Χαρακτηρίστε με (Σ) τις παρακάτω προτάσεις αν είναι σωστές και με (Λ) αν είναι λανθασμένες: α. επιβραδυνόμενη κίνηση  4.6 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Στο διάγραμμα υ(t) το εμβαδόν μας δείχνει την επιτάχυνση δ. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τα στοιχεία της δεξιάς στήλης. χρόνος t α. α  0 υ = σταθ. m / s2 4. 1. Μπορεί να αλλάξει η φορά της ταχύτητας ενός σώματος όταν η επιτάχυνση του είναι σταθερή. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση το διάνυσμα της ταχύτητας είναι σταθερό. m2 / s 2 2. Μπορεί ένα αυτοκίνητο να έχει ταχύτητα προς την ανατολή ενώ θα έχει επιτάχυνση προς την δύση. m 2.

Το διάνυσμα της ταχύτητας παραμένει σταθερό β... Το ένα εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η μετατόπιση..... κινείται.......... Το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η ταχύτητα ε.Δυναμική σε μία διάσταση 7 6. της ταχύτητας.... Το πηλίκο του διαστήματος προς το χρόνο γ.. ........... 10.. Μπορεί ποτέ το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας να είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της μέσης ταχύτητας (Αιτιολογήστε).. Το πόσο γρήγορα κινείται ένα κινητό 8........ Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει: α.. ενώ το άλλο πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα δ.. km 11. Το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό δ..... (Αιτιολογήστε). Το διάνυσμα της επιτάχυνσης παραμένει σταθερό γ.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση ...... Η μέση επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το πόσο .. Η ταχύτητα είναι δύναμη ενώ η επιτάχυνση δεν είναι 7.. Ένα αυτοκίνητο κατευθύνεται από την Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη με ταχύτητα 75 h km ενώ ένα άλλο από την Αθήνα προς την Πάτρα με ταχύτητα 75 . Μια διαφορά μεταξύ ταχύτητας και επιτάχυνσης είναι ότι: α... Είναι ίσες οι ταχύτητες h των δύο αυτοκινήτων.. Το ένα είναι μονόμετρο μέγεθος και το άλλο διανυσματικό β. Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη ομαλή όταν: α. Το πόσο γρήγορα αυξάνεται η μετατόπιση β. Το μέτρο της επιτάχυνσης είναι σταθερό 9... μεταβάλλεται το ..... Η μέση ταχύτητα ενός κινητού εκφράζει το πόσο .... 12. Έχουν πάντα διαφορετική φορά γ.

Όταν η ταχύτητα είναι θετική το εμβαδόν θα λαμβάνεται με θετικό πρόσημο και η μετατόπιση θα προκύπτει θετική. .χρόνου υ  f  t  : Αν υ > 0 Αν υ < 0 Το εμβαδόν που περικλείεται ανάμεσα στη γραφική παράσταση και τον άξονα των χρόνων είναι ίσο αριθμητικά με την μετατόπιση Δx του κινητού στο χρονικό διάστημα Δt.Δυναμική σε μία διάσταση Μεθοδολογία ασκήσεων .Αποδείξεις . Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Διάγραμμα ταχύτητας .Λυμένα παραδείγματα: Διαγράμματα και πληροφορίες που παρέχουν α.8 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Όταν η ταχύτητα είναι αρνητική το εμβαδόν θα λαμ- βάνεται με αρνητικό πρόσημο και η μετατόπιση θα προκύπτει αρνητική.

Μπορεί η θέση να είναι θετική και η ταχύτητα αρνητική. .χρόνου x  f  t  : Αν x = υt και υ > 0. Η κλίση της ευθείας αριθμητικά. Δx x  0 x εφω    υ Δt t0 t Αν x  x 0  υt και υ  0 Δx x  x 0 x  x 0 εφω    υ Δt t  t0 t Αν x  x 0  υt και υ  0 Στο διπλανό διάγραμμα το κινητό ξεκινάει από την θέση x0 του θετικού ημιάξονα και κινείται με αρνητική ταχύτητα την χρονική στιγμή t1 φτάνει στην αρχή του άξονα και συνεχίζει να κινείται με την ίδια ταχύτητα στον αρνητικό ημιάξονα μέχρι τη χρονική στιγμή t2 . Ισχύει : Δx 0  x 0 x 0 υ  εφω   ή υ 2 Δt t1  0 t 2  t1 Το πρόσημο της ταχύτητας είναι ίδιο με το πρόσημο της μετατόπισης Δx. είναι ίση με την ταχύτητα της κίνησης.Δυναμική σε μία διάσταση 9 Διάγραμμα θέσης .ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .

αρ Ε  α  Δt  α  t 2  t1   Δυ . Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση Διάγραμμα ταχύτητας .Δυναμική σε μία διάσταση β.χρόνου α = f(t): Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα των χρόνων αριθμητικά είναι ίσο με την μεταβολή της ταχύτητας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Διάγραμμα θέσης . Διάγραμμα επιτάχυνσης . Παρατηρούμε ότι η κλίση αυξάνεται. α  0 Η κλίση της ευθείας αριθμητικά είναι ίση με την επιτάχυνση της κίνησης Δυ υ  υ0 υ  υ0 εφω    α Δt t  t0 t Αν υ  αt και α  0 Δυ υ  0 εφω   α Δt t  0 Σε κάθε διάγραμμα ταχύτητας .10 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .χρόνου x = f(t): 1 1 x  υ 0  t  αt 2 ή x  αt 2 . αν υ0  0 2 2 Η κλίση της καμπύλης αριθμητικά είναι ίση με την ταχύτητα την συγκεκριμένη χρονι- κή στιγμή.χρόνου υ  f  t  : Αν υ  υ0  αt και υ0  0 .χρόνου αποδεικνύεται ότι το εμβαδόν που περικλείε- ται ανάμεσα στην καμπύλη και στον άξονα των χρόνων αριθμητικά είναι ίσο με την μετατόπιση Δx για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Διάγραμμα ταχύτητας . Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση Θεωρούμε την ταχύτητα θετική και την επιτάχυνση αρνητική (επιβράδυνση).χρόνου υ0  0 .χρόνου Διάγραμμα επιτάχυνσης .Δυναμική σε μία διάσταση 11 γ.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . α  0 Δυ 0  υ 0 α    εφω Δt t 0 αρ Δx  E Διάγραμμα θέσης .χρόνου 1 αρ x  υ 0  t  αt 2 E  α  Δt  Δυ 2 Η κλίση της καμπύλης (στιγμιαία ταχύτητα) μειώνεται. όπου α: μέτρο της επιβράδυνσης 2 . Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνομένη κίνηση ισχύουν: 1 υ  υ0  αt και x  υ 0  t  αt 2 .

τις ταχύτητες. τις επιταχύνσεις. • Η σχέση που συνδέει την ταχύτητα με την μετατόπιση είναι υ  υ20  2α x (ανεξάρτη- τη του χρόνου ). τους χρόνους και τις θέσεις και για τα δύο κινητά και αν είναι απαραίτητο να σχεδιάζουμε τα διαγράμματα ταχύτητας .Δυναμική σε μία διάσταση Μετατόπιση στην διάρκεια κάποιου δευτερόλεπτου Αν για παράδειγμα ζητείται η μετατόπιση ενός κινητού που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση κατά τη διάρκεια του 4ου δευτερολέπτου εργαζόμαστε ως εξής : Υπολογίζουμε την θέση του κινητού την χρονική στιγμή t 3  3s και την χρονική στιγμή t 4  4s . η τελική ταχύτητα στη μία κίνηση είναι η αρχική στην αμέσως επόμενη κίνηση.12 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . . Δηλαδή (υποθέτουμε t 0  0 . x 0  0 ): 1 1 x 3  υ0  t 3  αt 32 και x 4  υ0  t 4  αt 4 2 2 2 Η ζητούμενη μετατόπιση ισούται με : Δx  x 4  x 3 Η παραπάνω μετατόπιση μπορεί να υπολογιστεί και γραφικά από το εμβαδόν σε διάγραμ- μα υ  t .χρόνου και θέσης . Αποδεικνύεται με τις αποδείξεις 7 και 8. • Όταν εξετάζουμε ταυτόχρονη κίνηση δύο κινητών πρέπει να προσδιορίζουμε τις μετατοπίσεις. • Σε διαδοχικές κινήσεις.χρόνου σε κοινό σύστημα αξόνων.

τότε υ  υ0  α·t Απόδειξη 4 Εξίσωση θέσης στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη Από υ-t διάγραμμα αριθ υ  υ0 Ε  Δx  Δx  Δt επειδή υ  υ0  αΔt 2 υ0  α·Δt  υ0 2υ  α·Δt Δx  Δt  Δx  0 Δt  2 2 . υ  υ0  α · t . τότε υ  υ0  α· t Απόδειξη 3 Εξίσωση ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη Από α-t διάγραμμα αρ Ε  α  Δt   α  t  t 0   Δυ   α  t  t 0   υ  υ 0 για t 0  0 .ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .Δυναμική σε μία διάσταση 13 Απόδειξη 1 Υπολογισμός εξίσωσης κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Δx υ  Δx  υ·Δt  x  x 0  υ  t  t 0   x  x 0  υ  t  t 0  Δt για x 0  0 και t 0  0 . τότε x  υ·t Απόδειξη 2 Εξίσωση ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη Από α-t διάγραμμα αρ Ε  α  Δt  α  t  t 0   Δυ  α  t  t 0   υ  υ 0 για t 0  0 . υ  υ0  α·t .

Δυναμική σε μία διάσταση 1 1 2 Δx  υ0 Δt  α·Δt 2  x  x 0  υ0  t  t 0   α  t  t 0  2 2 1 για x 0  0 και t 0  0 η εξίσωση έχει την μορφή x  υ0 t  α·t 2 2 Απόδειξη 5 Εξίσωση θέσης στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη αριθ υ  υ0 Ε  Δx  Δx  Δt επειδή υ  υ0  αΔt όπου α είναι το μέτρο της 2 επιβράδυνσης υ0  α·Δt  υ0 2υ  α·Δt Δx  Δt  Δx  0 Δt  2 2 1 1 2 Δx  υ0 Δt  α·Δt 2  x  x 0  υ0  t  t 0   α  t  t 0  2 2 1 για x 0  0 και t 0  0 η εξίσωση έχει την μορφή x  υ0 t  α·t 2 2 Απόδειξη 6 Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση όταν το κινητό τελικά στα- ματά • Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση όπου το κινητό τελικά σταμα- τά. ο ολικός χρόνος και το ολικό διάστημα μέχρι να σταματήσει είναι: υ  υ0  α·t  υ0 t  1 όπου α είναι το μέτρο της επιβράδυνσης υ0  α 1 1 υ 1 υ2 υ 2 x  υ0 t  α·t 2  x  υ0 0  α  02  x  0 2 α 2 α 2α .14 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .Δυναμική σε μία διάσταση 15 Απόδειξη 7 Σχέση που συνδέει την ταχύτητα με τη μετατόπιση στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη (ανεξάρτητη χρόνου). Εξίσωση ταχύτητας υ  υ 0  α  t 1 2 Εξίσωση μετατόπισης x  υ0  t  α  t 2 υ  υ0 Από την πρώτη σχέση επιλύοντας ως προς το χρόνο: t  α Και με αντικατάσταση στη δεύτερη: 2 υ  υ0 1  υ  υ 0  υ0  υ  υ 02 υ 2  2υ 0  υ  υ 0 2 x  υ0   α  x   α 2  α  α 2α υ2  υ0 2 x  υ02  υ2  2α·x  υ 2  υ 20  2α·x ή υ  υ02  2αx 2α .

Δυναμική σε μία διάσταση Απόδειξη 8 Σχέση που συνδέει την ταχύτητα με τη μετατόπιση στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη (ανεξάρτητη χρόνου). Εξίσωση ταχύτητας υ  υ 0  α  t (όπου α είναι το μέτρο της επιβράδυνσης) 1 2 Εξίσωση μετατόπισης x  υ0  t  α  t 2 υ0  υ Από την πρώτη σχέση επιλύοντας ως προς το χρόνο: t  α Και με αντικατάσταση στη δεύτερη: 2 υ 0  υ 1  υ0  υ  υ02  υ0  υ υ0 2  2υ 0  υ  υ 2 x  υ0   α  x   α 2  α  α 2α υ0 2  υ 2 x  υ2  υ02  2α·x  ή υ  υ 20  2α· x 2α .16 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .

Η μετατόπιση του κινητού στο χρονικό διάστημα από t  0 μέχρι t  5s . Λύση: α. Για τη χρονική στιγμή t΄ που το κινητό Α θα βρίσκεται 500 m μπροστά από το Β ισχύει : x1  υ1  t΄ (3) και x 2  d  υ2  t ' (4) Αλλά x1  x 2  s  υ1  t΄   d  υ2  t '   s  t '  75s Παράδειγμα 2 Για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα το διάγραμμα θέσης . Λύση: á. Να υπολογιστούν : α. Ποια χρονική στιγμή θα απέχουν s = 500m για δεύτερη φορά. Ποια χρονική στιγμή και σε πόση απόσταση από την αρχική θέση του κινητού Α θα συναντηθούν τα δύο κινητά . Τη στιγμή t 0  0 το πρώτο κινητό βρίσκεται 1000 m πίσω από το δεύτερο.Δυναμική σε μία διάσταση 17 Παράδειγμα 1 Δύο κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα ομαλά πάνω στον ίδιο δρόμο και προς την ίδια κατεύθυνση. Απο τις (1) και (2) παίρνουμε : d υ1  t  d  υ 2  t  t   50s υ1  υ 2 Με αντικατάσταση στη σχέση (1) : x  2000 m β. γ.χρόνου.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Θεωρώντας σαν αρχή του άξονα την αρχική θέση του κινητού Α έχουμε για τη στιγμή της συνάντησης: x  υ1  t (1) και x  d  υ2  t (2). Το διάστημα που διήνυσε το κινητό σε 5 sec. Δx  10m  0  10m β. α. το πρώτο με ταχύτητα υ1  144 Km / h και το δεύτερο με ταχύτητα υ2  72 Km / h . Είναι : υ1    10m / s Δt1 1s . Να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας . β. β.χρόνου δίνεται στο διπλανό σχήμα. Για τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο κινητών έχουμε: υ2  72 km / h  20 m / s ενώ υ1  144 km / h  40 m / s . Sολ  10  10  10  m  30m Δx1 10m γ.

Δυναμική σε μία διάσταση Δx 2 υ2  0 Δt 2 Δx 3 20m υ3    10m / s Δt 3 2s Παράδειγμα 3 Δύο λεωφορεία Α και Β με μήκος   12m κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο με την ίδια κατεύθυνση και ταχύτητες υΑ  16 m / s και υB  20 m / s . Το λεωφορείο Β βρίσκεται πίσω από το λεωφορείο Α και το πλησιάζει. Κάποια χρονική στιγμή που βρίσκεται πριν από ένα φανάρι. SA  υΑ  Δt και SΒ  SA  2  υΒ  Δt Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει : 2 υ Α  Δt  2  υ Β  Δt  υ Β  Δt  υ Α  Δt  2  Δt  6s υΒ  υΑ Το διάστημα που διανύει το λεωφορείο Α σε αυτό το χρόνο είναι : SA  υΑ  Δt  16  6m  96m Παράδειγμα 4 Μοτοσικλέτα κινείται με σταθερή ταχύτητα υΜ = 20 m/s. Λύση: Ο ζητούμενος χρόνος Δt είναι ο χρόνος από τη στιγμή που το μπροστινό μέρος του λεωφορεί- ου Β φτάνει το πίσω μέρος του λεωφορείου Α μέχρι τη στιγμή που το πίσω μέρος του λεωφο- ρείου Β περνά το μπροστά μέρος του λεωφορείου Α. Όταν το αυτοκίνητο αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα από τη μοτοσικλέτα τα δύο οχήματα θα απομακρύνονται.18 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . προ- πορευόμενο της μοτοσυκλέτας. Να βρεθεί ο χρόνος που απαιτείται να προσπε- ράσει το ένα λεωφορείο το άλλο καθώς και το διάστημα που θα διανύσει το λεωφορείο Α. Λύση: Για όσο χρόνο το αυτοκίνητο έχει μικρότερη ταχύτητα από τη μοτοσικλέτα τα δύο οχήματα πλησιάζουν. . σε απόσταση d = 80 m από αυτό. αυτοκίνητο που βρίσκεται στο φανάρι ξεκινάει προς την ίδια κατεύθυνση έχοντας σταθερή επιτάχυνση 4 m/s2. Να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση στην οποία η μοτοσικλέτα θα πλησιάσει το αυτοκίνητο.

äçëáäÞ: õΑ = υΒ = 20m/s. Ανν το αυτοκίνητο σε κάποιο χρονικό διάστημα μετατοπίζεται κατά x  100 m και αποκτά ταχύ- τητα υ2  30 m / s να βρεθεί η ταχύτητα στην αρχή του χρονικού διαστήματος καθώς και το χρονικό διάστημα αυτό.Δυναμική σε μία διάσταση 19 Τη στιγμή που η απόσταση θα γίνει ελάχιστη (dmin) θα πρέπει οι ταχύτητες των δύο οχημάτων í á åßí áéßóåò. Λύση: υ2  υ1  α  t 1 x  υ1  t  α  t 2 2 υ 2  υ1 Από την πρώτη σχέση επιλύοντας ως προς το χρόνο : t  α Και με αντικατάσταση στη δεύτερη : 2 υ2  υ1 1  υ2  υ1  υ1  υ2  υ12 υ2 2  2υ1  υ2  υ12 x  υ1   α     α 2  α  α 2α υ2 2  υ12 x  υ12  υ2 2  2αx  υ1  10m / s 2α υ 2  υ1 Ο ζητούμενος χρόνος επομένως είναι : t   5s α .ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . SA  α  t 2  50m 2 Όμως από το σχήμα έχουμε: d  Sα  SM  d min  d min  30 m Παράδειγμα 5 Αυτοκίνητο επιταχύνεται ομαλά σε ευθύγραμμο δρόμο με επιτάχυνση μέτρου 4 m / s2 . O χρόνος που χρειάστηκε το αυτοκίνητο για να αποκτήσει αυτή την ταχύτητα είναι υΑ  α  t  t  5s Τα διαστήματα που διάνυσαν τα δύο οχήματα αντίστοιχα είναι: 1 SM  υM  t  100m .

25m x 3  x 2  Δx 3  102.75m   1. 25 m x 4  x 3  Δx 4  133.5m  50m  102.5m  52. Απο το διπλανό διάγραμμα : 10  25 Δx1   3m  52.5m 25  2. Ουσιαστικά επιταχύνεται πλέον κατά την αρνητική κατεύθυνση του άξονα. Τέλος για το χρονικό διάστημα Δt 3  t 3  t 2   8  5 s  3s το κινητό επιβραδύνεται ομαλά. αλλά Δυ1  υ1  υ0 οπότε : υ1  Δυ1  υ0  25m / s Για το χρονικό διάστημα Δt 2  t 2  t1   5  3 s  2s το κινητό κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα υ2  υ1  25m / s . 5   5  Δx 4   1. Η μεταβο- λή της ταχύτητας ισούται με το εμβαδό του σχήματος ΟΑΒΓ. Δυ3   E ΔΖΗΘ  υ3  υ 2   30m / s  υ3  5m / s Το αρνητικό πρόσημο στην τελική τιμή της ταχύτητας σημαίνει ότι το κινητό έχει αντιστρέψει την φορά κίνησής του.5m 2 .25m   132.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 6 Για κινητό που κινείται ευθύγραμμα και την χρονική στιγμή t 0  0 βρίσκεται στη θέση x 0  0 και έχει ταχύτητα υ0  10 m / s δίνεται το διπλανό διάγραμμα επιτάχυνσης .20 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . 5m x1  x 0  Δx1  0  52.χρόνου και θέσης .5 Δx 3  m  31. Με τη βοήθεια του διαγράμματος να υπολογιστεί η ταχύτητα του κινητού τη χρονική στιγμή t  8s και να γίνουν τα διαγράμματα ταχύτητας . 25m  133.5m 2 Δx 2  25  2m  50m x 2  x1  Δx 2  52. Είναι Δυ1  5m / s 2  3s  15m / s .χρόνου.χρό- νου. Λύση: Για το χρονικό διάστημα Δt1  t1  t 0  3s  0  3s το κινητό επιταχύνεται ομαλά. 75m 2 0. επειδή Δυ = 0. Η μεταβολή της ταχύτητας ισούται με αρ.5m  31.

α. του οποίου ο χρόνος αντίδρασης είναι 0. Στη συνέχεια λόγω κόπωσης επιβραδύνεται ομαλά και τερματίζει σε συνολικό χρόνο 20s. Συνεπώς για την επιβραδυνόμενη κίνηση απομένουν Δx 2   50  10  m  40m .ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Αν η επιβράδυνση του αυτοκινήτου έχει τιμή 4 m/s2 . Ο οδηγός . ποια θα έπρεπε να είναι η τιμή της επιβράδυνσης για να σταματήσει έγκαιρα. Αν όχι. Για να σταματήσει το αυτοκίνητο απαιτείται χρόνος Δt 2 . Λύση: α. Το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0  20 m / s για χρόνο Δt1  0. . θα προλάβει το αυτοκίνητο να σταματήσει πρίν το φανάρι . 5s και διανύει διάστημα Δx1  υ0  Δt1  10m .Δυναμική σε μία διάσταση 21 Παράδειγμα 7 Αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 20 m/s. β. αντιλαμβάνεται κόκκινο φανάρι σε απόσταση 50 m. Είναι: υ 0  υ 0  α1  Δt '  Δt '  0 1 α1 1 2 1 υ2 Δx 2  υ 0  Δt '  α1   Δt '   Δx 2  0  α1  5 m / s 2 2 2α1 Η επιβράδυνση πρέπει να είναι α1 = 5 m/s2 Παράδειγμα 8 Δρομέας των 200 m ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτά- χυνση α1  3m / s 2 μέχρις ότου αποκτήσει ταχύτητα υ1  12 m / s την οποία και διατηρεί μέχρι τη θέση που βρίσκεται 56 m πριν τον τερματισμό. Έστω α1 το μέτρο της απαιτούμενης επιβράδυνσης για να σταματήσει έγκαιρα σε χρόνο Δt΄ καλύπτοντας απόσταση Δx2.5 s. Από την εξίσωση της ταχύτητας : υ 0  υ 0  α  Δt 2  Δt 2  0  5s α Στον χρόνο αυτό το αυτοκίνητο θα διένυε: 1 Δx ' 2  υ0  Δt 2  α  Δt 22  50m 2 Επειδή Δx '2  Δx 2 δεν προλαβαίνει να σταματήσει. β.

22 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . 67 m / s Παράδειγμα 9 Κινητό έχει σταθερή ταχύτητα υ0 και αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερή τιμή επιβράδυνσης α = 2 m/s2 και ακινητοποιείται μετά από χρονικό διάστη- μα Δt = 8 s. η συνολική του μετατόπιση . η μετατόπιση του κατά τη διάρκεια του 4ου δευτερολέπτου β. Λύση: Για την επιταχυνόμενη κίνηση ισχύει : υ1  α1  Δt1  Δt1  4s 1 Δx1  α1Δt12  24m 2 Στην συνέχεια με την σταθερή ταχύτητα υ1 μετατοπίζεται κατά Δx 2 Δx 2  υ1  Δt 2  Δt 2  (1) υ1 Aλλά Δx 2  200m  24m  56m  120m Επομένως από την (1) Δt 2  10s και Δt 3  20s  14s  6s 1 2 8 2 Τέλος για την επιβραδυνόμενη έχουμε : Δx 3  υ1  Δt 3  α 2   Δt 3   α 2  m / s 2 9 όπου α2 είναι το μέτρο της επιβράδυνσης και Δx 3 = 56 m υ2  υ1  α 2  Δt 3  6.Δυναμική σε μία διάσταση Να βρεθεί η επιβράδυνση και η ταχύτητα τερματισμού. Να γίνει το διάγραμμα υ-t και να υπολογιστούν: α.

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Οι ταχύτητες για τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές είναι: υ3  υ 0  α  Δt 3  υ3  16  2  3  υ3  10 m / s και υ 4  υ 0  α  Δt 4  υ 4  16  2  4  υ 4  8m / s Για να βρώ τη μετατόπισή του στη διάρκεια του 4ου s αρκεί να υπολογίσω το αρ.  8  10   18  εμβαδόν Ε απ’ το διάγραμμα υ-t δηλ. Η διάρκεια του 4ου s μετριέται απ’ τη χρονική στιγμή t3 = 3s έως t4 = 4s.Δυναμική σε μία διάσταση 23 Λύση: Επειδή κάνει ομαλά επιβραδυνόμενη ισχύει: υ0 υ  υ0  α  Δt   0  υ0  α  Δt  υ0  α  Δt  υ0  16 m / s α. Για να βρώ την ολική μετατόπιση αρκεί να βρώ το E ABΓ απ’ το υ-t δηλ. Δx  E    1 m    m  9 m  2   2 β. 1  Δx oλ  E ABΓ    8  16 m  64 m 2  . αρ.

Να βρεθεί πότε το Α θα συναντήσει το Β για πρώτη φορά και σε πόση απόσταση απ’ την αρχική θέση του Α που θεωρείται και η αρχή των θέσεων x  0 .24 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . μετά από 1s. ένα αυτοκίνητο Β που ξεκινά απ’ την ηρεμία και βρίσκεται 18m μπροστά απ’ το Α επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση α 2  3m / s 2 κινούμενο προς την ίδια κα- τεύθυνση.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 10 Σώμα που κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α = 10 m/s2 . τη χρονική στιγμή t  1 είναι: 1 2 x t 1  υ0  t  1  α  t  1  2 2 1 1 2 1 Άρα Δx  x t 1  x t   2 Δx  υ0  t  1  α  t  1  υ0 t  αt 2  2 2 1 1   Δx  υ0 t  υ0  α t 2  2t  1  υ0 t  αt 2  2 2 1 1   85  20   10 t 2  2t  1   10t 2  2 2 85  20  5t 2  10t  5  5t 2  85  25  10t  10t  60  t  6s και t  1  7s Άρα είναι η διάρκεια του 7ου δευτερολέπτου. Λύση: Η θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t είναι: 1 x t  υ0  t   α  t 2 1 2 Η θέση του. . Την ίδια στιγμή. τη χρο- νική στιγμή t = 0 έχει ταχύτητα υ0 = 20 m/s. Να βρείτε στη διάρκεια ποιου δευτερολέπτου έχει μετατοπιστεί κατά Δx = 85 m. που θεωρείται η αρχή των χρόνων t 0  0 . Παράδειγμα 11 Αυτοκίνητο Α κινείται με σταθερή επιτάχυνση α 1  2m / s 2 και αρχική ταχύτη- τα υ0  10m / s .

Δυναμική σε μία διάσταση 25 Λύση: Κινητό Α: υ1  υ0  α1  Δt 1 1 Δx Α  υ0  Δt  α1  Δt 2  2 2 Κινητό Β: υ2  α 2  Δt  3 1 Δx Β  α 2  Δt 2  4 2  2 1 2 1 Ισχύει: Δx Α  d  Δx Β    4 υ 0  Δt  α1  Δt  d  α 2  Δt 2  2 2 2υ0  Δt  α1  Δt 2  2d  α 2  Δt 2  20Δt  2Δt 2  36  3Δt 2  Δt 2  20Δt  36  0 (2ου βαθμού ως προς Δt).  2 . Δ  16 ] άρα Δt1    s  18s 2   20  16  Δt 2   s  2s δεκτή (για 1η φορά)  2  1  2  Δx Α  10  2   2  4 m  24 m απ’ την αρχική θέση του Α.  20  16  [ Δ  β2  4αγ  400  4  36  400  144  256.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .

Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 12 Δύο σώματα Α και Β βρίσκονται την ίδια χρονική στιγμή t 0  0 στην αρχή του άξονα  x 0  0  . Στη συνέχεια το σώμα Α θα το προσπεράσει και θα το αφήσει πίσω. Αρχικά το Β σώμα απομακρύνεται από το σώμα Α γιατί τρέχει γρηγορότερα παρά το ότι επιβραδύνεται ενώ το Α επιταχύνεται. γ. Να βρεθούν οι χρονικές στιγμές που η απόσταση των δύο σωμάτων είναι d  4 m β. Ισχύει : 1 1 1 1 υ 0  t  α 2  t 2  α1  t 2  d 1 α1  t 2   υ0  t  α 2  t 2   d  2  2 2 2  2  .26 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Λύση: α. Τη μέγιστη απόσταση από το Α θα την αποκτήσει όταν η ταχύτητά του καθώς μειώνεται γίνει ίση με αυτήν του σώματος Α. Πόσο απέχουν τα δύο σώματα τη χρονική στιγμή που μηδενίζεται η ταχύτητα του σώματος Β . α. Το σώμα Α ξεκινάει από την ηρεμία και επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση α1  6 m / s 2 . Οι δύο φορές θα είναι με το Β προπορευόμενο και μία με το Α. Το σώμα B την στιγμή t 0  0 έχει ταχύτητα υ0  10 m / s και επιβραδύνεται με επιβράδυν- ση σταθερού μέτρου α 2  2 m / s 2 . Αν το σώμα Β διατηρεί την επιτάχυνση και μετά τον μηδενισμό της ταχύτητάς του πόσο θα απέχουν τα δύο σώματα τη στιγμή που το σώμα Β επιστρέφει στην αρχή του άξονα . Η ζητούμενη απόσταση d  4 cm θα παρατηρηθεί 3 φορές αρκεί να είναι μικρότερη από την μέγιστη απόσταση που απέκτησε το Β όσο ήταν μπροστά από το Α.

Δυναμική σε μία διάσταση 27 Από την πρώτη έχουμε : 10  t  t 2  3t 2  4  4t 2  10t  4  0  2t 2  5t  2  0 Επιλύοντας την δευτεροβάθμια ως προς το χρόνο βρίσκουμε : t1  0. Τη στιγμή του μηδενισμού της ταχύτητας του Β ισχύει : υ0 0  υ0  α 2  t '  t '   5s α2 1 x B  υ 0  t '  α 2  t '2  25m 2 1 xA  α1  t '2  75 m 2 Η ζητούμενη απόσταση είναι: Δx  x A  x B  50 m γ.85 s (ή άλλη λύση είναι αρνητική).ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Όταν φτάνει στην θέση όπου βρισκόταν την χρονική στιγμή t 0  0 ισχύει 1 2υ 0  υ0  t '' α 2  t ''2  t ''  0  10s 2 α2 Την ίδια χρονική στιγμή το σώμα Α θα βρίσκεται στη θέση : 1 x ''A  α1  t ''2  300 m . 2 . που είναι και η ζητούμενη απόσταση.5s και t 2  2s Από την δεύτερη εξίσωση με αντικατάσταση παίρνουμε : 3t 2  10t  t 2  4  4t 2  10t  4  0  2t 2  5t  2  0 Επιλύοντας την βρίσκουμε t3 = 2. Μετά τον μηδενισμό της ταχύτητάς του το σώμα Β αλλάζει φορά κίνησης και επιστρέφει προς την αρχή του άξονα επιταχυνόμενo. β.

Από 0 έως 5s: Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνό- μενη Δυ 15  5 10 α1   α1  m s2  α1   2 m s 2 Δt 50 5 αριθ. x(t).28 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 13 Για κινητό που κινείται ευθύγραμμα την χρο- νική στιγμή t0=0 βρίσκεται στη θέση x0=0 και η ταχύτητά του δίνεται στο διάγραμμα. Δx 2  Εμ  15  5m  75m Δx 2  x 2  x1  75m  x 2  50m  x 2  125m Από 10 έως 15s: Ευθύγραμη ομαλά επιβραδυνόμενη (τη στιγμή t=15s το κινη- τό σταματάει υ3τελ  0 ) Δυ 0  15 15 α3   α3  m s 2  α3   3m s 2 Δt 15  10 5 . Τι κινήσεις κάνει. Λύση: α. Να γίνει διάγραμμα α(t). Να βρεθεί: α. σε κάθε κίνηση. 15  5 Δx1  Εμ  5m  50m 2 Δx1  x1  x 0  50m  x1  0  x1  50m Από 5 έως 10s: Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Δυ 15  15 0 α2   α2  m s 2  α 2  m s 2  α 2  0m s 2 Δt 10  5 5 αριθ. Να υπολογισθεί το Δx. β.

5m  x 3  125m  x 3  162.5m β.5m 2 2 Δx 3  x 3  x 2  37.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . (m/s2 ) .Δυναμική σε μία διάσταση 29 αριθ.5m  x 4  137. 10  5 Δx 4  Εμ  m  25m 2 Δx 4  x 4  x 3  25m  x 4  162. 15  5 75 Δx 3  Εμ  m  37.5m Από 15 έως 20s: Ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη με αντίθετη φορά Δυ 10  0 10 α4   α4  m s2  α4   2 m s2 Δt 20  15 5 αριθ.

1η κίνηση Από 0 έως 5s: Ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση Δυ 10  0 10 α1     2 m s2 Δt 5 5 1 1 Δx1  υ0 t  αt 2  2  52 m  25m 2 2 2η κίνηση Από 5s έως 17s: Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (στο τέλος της κίνησης ο χρόνος είναι 5s +12s = 17s) α2  0 υ 2  10 m s Η ταχύτητά του είναι υ2 = 10 m/s. Λύση: α. επιστρέφει στην αρχική θέση που ξεκίνησε με στα- θερή ταχύτητα. επειδή η τελική ταχύτητα της προηγούμενης κίνησης είναι η αρχική της επόμενης.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 14 Ποδηλάτης ξεκινά από την ηρεμία (t0 =0. Στην συνέχεια κινεί- ται ευθύγραμμα ομαλά για 12s. Στη συνέχεια. υ(t). x(t). επειδή χτυπά το κινητό του και σταματάει για 5s επειδή απαντά στο κινητό του. μετά επιβραδύνει σταθερά με επιβράδυνση 2 m/s2. υ0 =0) κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα και μετά από 5s αποκτά ταχύτητα 10m/s. μέσα σε 10s. Να γίνει διάγραμμα α(t).30 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Δx 2  υ 2 Δt 2  10  12m  120m .

Δυναμική σε μία διάσταση 31 3η κίνηση Ευθύγραμμη ομαλή επιβραδυνόμενη υ 22 Δx 3  2α3 10 2 Δx 3  m  25m 22 υ2 10 t3   s  5s α3 2 4η κίνηση Το χρονικό διάστημα που δεν κινείται Δx 4  0 . Δx 5 170m υ5    17 m s Δt 5 10s (m/s2 ) . α  0 . t 4  5s 5η κίνηση Υπολογίζουμε το Δx 5 Δx 5    Δx1  Δx 2  Δx 3  Δx 4     25m  120m  25m   170m Επειδή η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . υ  0 .

Δυναμική σε μία διάσταση x1  x 0  Δx1  0  25m  25m x 2  x1  Δx 2  25m  120m  145m x 3  x 2  Δx 3  145m  25m  170m x 4  x 3  Δx 4  170m  0  170 m x5 = x4 + Δx5 = 170 m + (–170 m) = 0 .32 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .

α.Δυναμική σε μία διάσταση 33 Παράδειγμα 15 Δύο κινητά ξεκινούν από δύο σημεία Α και Β που απέχουν 375m και κινού- νται αντίθετα. Το κινητό Β έχει σταθερή επιτάχυνση α Β  2 m / s 2 . Ο χρόνος που θα συναντηθούν είναι 15 s xA = υΑt  xA = 10 · 15 m  xA = 150 m Άρα θα συναντηθούν σε απόσταση 150 m από το Α και 375 – 150 = 225 m από το Β. x  t  για το χρονικό διάστημα t  20s .ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Το κινητό Α έχει σταθερή ταχύτητα 10m / s . Να βρεθεί το σημείο που θα συναντηθούν μεταξύ τους. β. Κινητό Α : x A  υΑ  t  1 2  1 1 Κινητό B : x B  αt   d  υ A t  αΒ t 2  375  10t  2t 2  2  2 2 πρέπει d  x A  x B  t 2  10t  375  0  t  15s . Να γίνουν τα κοινά διαγράμματα υ  t  . Λύση: α. .α  t  .

Διαγράμματα ταχύτητας . .χρόνου. επειδή εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Του κινητού Β είναι αΒ = –2 m/s2 σε σχέση με την κίνηση του Α.Δυναμική σε μία διάσταση β.34 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Η επιτάχυνση του κινητού Α είναι αΑ = 0. Κινητό Α : υ Α  10 m / s Kινητό Β : υ Β  αt  2  20 m / s  40 m / s Διαγράμματα επιτάχυνσης .χρόνου.

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . . Γ Το κινητό Β έχει διαγράψει τροχιά 225 m από το Β προς το Α.χρόνου Μέχρι τη συνάντηση στο σημείο Γ: Το κινητό Α έχει διαγράψει τροχιά 150 m προς τη θετική φορά (από το Α στο Β).Δυναμική σε μία διάσταση 35 Διαγράμματα θέσης .

Απ: α. s Απ: 2205. 777.7s. Δίνεται η m ταχύτητα του ήχου υ1  340 . Εάν ένας καρχαρίας s δαγκώσει την ουρά μιας φάλαινας μήκους 30m. Η ταχύτητα των παλμών στα νεύρα των θηλαστικών είναι 100 . 20 s . Πόσο χρόνο χρειάζεται η cheetah για να φθάσει την αντιλόπη. Πόση απόσταση διένυσε η cheetah. να βρείτε την απόσταση του πυροβόλου από τον στόχο. m Απ: 600 m. Ένα τρένο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ. Το πιο γρήγορο επίγειο ζώο είναι η cheetah (κυναίλουρος) που τρέχει με ταχύτητα 101 . α.36 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .26m m 3.Δυναμική σε μία διάσταση Ασκήσεις για λύση: m 1. Να υπολογίσετε το μήκος και την ταχύτητα του τρένου. μετά απο πόσο χρόνο θα το καταλάβει η φάλαινα. Το βλήμα ενός όπλου βγαίνει από την κάνη με ταχύτητα υ  400 και κινούμενο ευθύ- s γραμμα και ομαλά φθάνει στον στόχο και σκάει. Αν ο πυροβολητής ακούει τον ήχο από την έκρηξη μετά από 12s.4 m 4. Περνά από μια γέφυρα μήκους x1  1000m σε χρόνο t 1  80s . Υποθέστε ότι η cheetah h αρχίζει να κυνηγάει μια αντιλόπη που είναι μπροστά 100m. β. β. ενώ από μια άλλη γέφυρα μήκους x 2  800m σε χρόνο t 2  70s . 3 Απ: s 10 km 2. h km Το δεύτερο σε ταχύτητα ζώο είναι η αντιλόπη που τρέχει με 88 . 27.

Δυναμική σε μία διάσταση 37 km 5. Δίνεται το διάγραμμ α θέσ ης . 74 2 .V. 20 s m 9. Ένα cart διατρέχει το πρώτο μισό μιας πίστας μήκους 100 m με σταθερή ταχύτητα 5 . Αν το σώμα αναχωρεί s από την ηρεμία α. Να γίνει το διάγ ραμ μα ταχύτητας . s2 Απ: 33.8s . Φτάνοντας στο άλλο τρένο πετά πάλι προς το πρώτο κ. Ένα πουλί που πετά με σταθερή ταχύτητα υ1  60 φεύγει από το ένα h τρένο και κατευθύνεται προς το άλλο.χρόνου και να υπολογιστεί το συνολικό διάστημα που διένυσε το κινητό. 2 .κ. m Απ: 1. Στο s δεύτερο μισό της πίστας παρουσιάζει μηχανικό πρόβλημα και επιβραδύνεται με σταθερή m επιβράδυνση 0.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . πόση ταχύτητα θα έχει τότε.ο. m Απ: 10s. Απ: 180 m km 7. Απ: 60 km 6. 41. Με αρχική ταχύτητα 260 το γαλλικό τρένο T. διανύει απόσταση 1500 m σε επίπεδες h γραμμές για να σταματήσει. Αν η επιβράδυνση είναι σταθερή να υπολογίσετε το μέτρο της καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για να σταματήσει.5s s m 8. Ποια συνολική απόσταση θα διανύσει το πουλί πριν συναντηθούν τα τρένα. Σε πόσο χρόνο θα διατρέξει την απόσταση των 100 m. Δύο τρένα που το καθένα έχει ταχύτητα υ  30 κινούνται αντίθετα σε γειτονικές παράλ- h km ληλες ράγες. όταν αυτά απέχουν 60 km. β. μέχρι την χρονική στιγμή 16s.χ ρόνου ενός κινητού. μετά από πόσο χρόνο θα έχει διανύσει 100 m.G. Η ταχύτητα ενός αθλητή αυξάνεται σταθερά κατά 20 σε κάθε 10s.

Την χρονική στιγμή t  15s το αυτοκίνητο έχει σταματήσει.84s.38 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . δ. Γράψτε την εξίσωση x(t) για κάθε φάση της κίνησης και κάντε το διάγραμμά της δ. οπότε φθάνει στο νήμα με μηδενική ταχύτητα. Υπολογίστε από το διάγραμμα την συνολική μετατόπιση που διένυσε β. γ. α.33 m s 12. 2 2 . Ένας αθλητής των 100m θέλει να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. 1875 m. Σχεδιάστε το διάγραμμα α  f  t  γ. Στη συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα και τέλος επειδή κουράστηκε επιβραδύνει με σταθερή επιβρά- δυνση 10 m/s2.5 s 11. δ. ε. Απ: γ. m Απ: α. Ποια είναι η μέση ταχύτητα από 0 έως 50s ε. β. Αν για t 0  0 είναι x 0  0 . 5s s 13. ξεκινώντας από τον βατήρα με σταθερή επιτάχυνση 4 m/s2 για 5s. Απ: ναι tαθ = 8. Δύο κινητά Α και Β κινούνται στην ίδια οριζόντια ευθεία τροχιά ξεκινούν από το ίδιο σημείο. 37. Έκανε παγκόσμιο ρεκόρ. Ποια απόσταση διανύει μεταξύ των χρονικών στιγμών 10s έως 40s. Στο σχήμα φαίνεται το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου ενός αυτοκινήτου α(t). Το διάγραμμα υ  f  t  του σχήματος προκύπτει από την κίνηση μιας Porshe 911s. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα x  f  t  γ. όχι . Πότε έχουν κοινή ταχύτητα. Αν η αρχική του ταχύτητα είναι υ0 = 5 m/s α. που μέχρι την ημέρα του αγώνα ήταν 9.Δυναμική σε μία διάσταση 10. 5 . 10s. m Απ: β. Τι είδους κινήσεις κάνουν. 1458. Τα διαγράμματα τους υ = f(t) είναι όπως στο σχήμα α. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα υ  f  t  β. Ποια είναι η επιτάχυνση τους. Πότε θα συναντηθούν. 0 γ. δ.

240 m β.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . 256 m . Η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αναπτύξει ένα τρένο είναι α1 = 2 m/s2.Δυναμική σε μία διάσταση 39 14. Αν για t 0  0 είναι x 0  0 Να υπολογίσετε: α. Αν η μέγιστη ταχύτητα του είναι υ = 108 Κm/h. Απ: α. 10 β. Να υπολογίσετε: α. Απ: Ναι 15. α. την αρχική του ταχύτητα. Ξαναγύρισε στο σημείο που ξεκίνησε. 4 m2 s s 17. Το σώμα διανύει 16 m κατά την διάρκεια του δεύτερου sec της κίνησής του και 28 m κατά την διάρκεια του πέμπτου sec της κίνησής του. την επιτάχυνση m Απ: α. β. Πόση απόσταση έχει διανύσει το όχημα μέχρι να υποτετραπλασιαστεί η ταχύτητά του. να βρεθεί ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται για να καλύψει μια απόσταση 4515 m. αν ξεκινήσει από την ηρεμία και φθάσει στο τέλος της διαδρομής με ταχύτητα μηδέν. ενώ η μέγιστη επιβράδυνση α2 = 5 m/s2. Απ: 161s 16. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση σε κάθε κίνηση και να κάνετε το διάγραμ- μα α = f(t) γ. β. β. Ποια η συνολική μετατόπιση του οχήματος μέχρι να σταματήσει . Το σχήμα περιγράφει το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου υ = f(t) ενός αυτοκινή- του. Τι κινήσεις εκτελεί το αυτοκίνητο. Να κάνετε το διάγραμμα x = f(t) δ. 'Οχημα κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0  32 m / s όταν τη χρονική στιγμή t 0  0 αρχίζει να επιβραδύνεται με επιβράδυνση σταθερού μέτρου 2 m / s2 . Ένα σώμα εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

Δύο οχήματα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερές ταχύτητες υA  8m / s και υB  10 m / s αντίστοιχα. Πόσος χρόνος έχει περάσει από τη στιγμή που πέρασε το όχημα Α από το περίπτερο μέχρι τη στιγμή της συνάντησης . Απ: α. το συνολικό διάστημα που διήνυσε κάθε κινητό σε 10 sec γ. η χρονική στιγμή της συνάντησής τους. 13 s 19. -5 m / s. Να βρεθούν : α. 50 m. Κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα 5 m/s και τη χρονική στιγμή t 0  0 αποκτά σταθερή επιτάχυνση 2 m / s2 . Απ: α. Δύο κινητά κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία. 80 m 21. α. Η μέγιστη απόσταση που θα έχουν τα δύο οχήματα β.5 s 20.50 m. Όχημα Α κινείται με σταθερή ταχύτητα υA  10 m / s ενώ όχημα Β που βρίσκε- ται πίσω από το Α σε απόσταση d  39 m ξεκινάει με σταθερή επιτάχυνση α  2 m / s 2 . 64m β. Σε πόση απόσταση από το περίπτερο θα συναντηθούν τα δύο οχήματα .40 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . β. Από αυτά να υπολογιστούν : α. . 50 m γ. Να βρεθεί η μετατόπιση του κινητού στη διάρκεια του 5ου δευτερόλεπτου της κίνησής του. Το όχημα Α περνάει μπροστά από πε- ρίπτερο και δύο δευτερόλεπτα αργότερα περνάει το όχημα Β. Απ: 10 s. 7. η μετατόπιση κάθε κινητού σε 10 sec δ.5 m/s β.χρόνου των δύο κινητών δίνονται στο σχήμα που ακολουθεί. Απ: 14 m . η ταχύτητα κάθε κινητού β.Δυναμική σε μία διάσταση 18. 50 m δ. Τα διαγράμματα θέσης . Ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγμή που ξεκινάει το όχημα Β για να συναντηθούν τα δύο οχήματα.

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Μετά από χρονικό διάστημα Δt. Δίνεται το διάγραμμα θέσεως . Απ: α. Ένα σώμα έχει αρχική ταχύτητα υ 0 = 20 m/s και επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα υ 0 = 40 m/s και επιβράδυνση α = 10 m/s 2. 1000 m . Να γίνουν τα διαγράμματα α-t. 40 s. α. Δίνεται t 0  0 . Να βρεθούν: α. 80 m 25. x-t. ο χρόνος κίνησης β. β. Απ: α. 4 s β.χρόνου για ένα κινητό. Ποιος είναι ο ολικός χρόνος κίνησής του και ποια η ολική του μετατόπιση. η αρχική ταχύτητα της επιβραδυνόμενης κίνησης και η χρονική διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης β. η επιτάχυνση γ. Να γίνουν τα διαγράμματα α-t. η συνολική μετατόπιση β. 5 m/s2 24. Να βρεθούν: α. Σε πόσο χρόνο η ταχύτητά του θα έχει ελαττωθεί στο μισό της αρχικής και πόσο θα έχει μετατοπισθεί μέχρι τότε. υ-t. 40 m/s. 0 m 23. 60 m β. Να βρεθούν: α. Απ: α. 4 s. x-t αν t 0 = 0.Δυναμική σε μία διάσταση 41 22. έχει αποκτήσει ταχύτητα υ = 40 m/s και έχει διανύσει διάστημα 120 m. x0  0 Απ: α. γ. x0 = 0. υ-t. Συνεχίζει με επιβραδυνόμενη κίνηση με σταθερή επιβρά- δυνση α3= 2 m/s2 μέχρις ότου μηδενιστεί η ταχύτητά του. 20 s β. Στη συνέχεια κινείται ευθύγραμμα ομαλά για χρόνο Δt 2 = 10s. να γίνει το διάγραμμα υ-t. 2 s. Κινητό ξεκινάει απ’ την ηρεμία και κινείται με σταθερή επιτάχυνση α 1 = 4 m/s2 για χρόνο Δt 1 = 10 s. x-t. υ-t. ο ολικός χρόνος κίνησης και η συνολική μετατόπιση γ. να γίνουν τα διαγράμματα α-t.

42 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση - Δυναμική σε μία διάσταση

26. Σώμα που ηρεμεί, ξεκινάει επιταχυνόμενη κίνηση με στεθερή επιτάχυνση
α1 = 2 m/s2 μέχρις ότου η ταχύτητά του γίνει υ 1 = 20 m/s. Στη συνέχεια
κινείται με σταθερή ταχύτητα και μετά από χρονικό διάστημα Δt 2 επιβρα-
δύνεται με σταθερή επιβράδυνση α 2 = 4 m/s2 μέχρις ότου σταματήσει. Αν η
συνολική του μετατόπιση είναι Δx ολ = 200 m να βρεθούν:
α. η χρονική διάρκεια της επιταχυνόμενης και της επιβραδυνόμενης κίνησης
β. η μετατόπιση του σώματος κατά τη διάρκεια της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης
γ. να γίνουν τα διαγράμματα α-t, υ-t, x-t.
Απ: α. 10 s, 5 s β. 50 m

27. Δύο κινητά Α και Β περνούν ταυτόχρονα απ’ το ίδιο σημείο με ταχύτητες
υΑ = 8 m/s και υB = 20 m/s με ίδια κατεύθυνση. Το Α επιταχύνεται με σταθερή
επιτάχυνση α = 2 m/s 2 ενώ το Β κινείται ισοταχώς με ταχύτητα υ Β = σταθ. Να
βρεθούν:
α. πότε και που θα ξανασυναντηθούν
β. ποια χρονική στιγμή έχουν την ίδια ταχύτητα
γ. να γίνει κοινό διάγραμμα υ-t.
Απ: α. 12 s, 240 m β. 6 m

28. Δύο ποδήλατα ξεκινούν, ταυτόχρονα, τη χρονική στιγμή t = 0 από δύο ση-
μεία Α και Β μιας ευθύγραμμης πορείας κινούμενα αντίθετα. Ο ποδηλάτης
που βρίσκεται στην πόλη Α αναπτύσσει επιτάχυνση α 1 = 6 m/s2 και ο ποδη-
λάτης που βρίσκεται στην πόλη Β α 2 = 4 m/s2 . Αν η απόσταση ΑΒ είναι
80m να βρείτε πότε θα συναντηθούν και σε πόση απόσταση απ’ το Α.
Απ: 4s, 48 m

29. Δύο αυτοκίνητα Α και Β ξεκινούν απ’ το ίδιο σημείο χωρίς αρχική ταχύτητα
με σταθερές επιταχύνσεις α 1 = 2 m/s2 και α2 = 4,5 m/s2 αντίστοιχα. Το αυτο-
κίνητο Β ξεκινά 1s αργότερα απ’ το Α. Να βρεθούν:
α. σε πόσο χρόνο απ’ τη στιγμή που ξεκίνησε το Α, το αυτοκίνητο Β θα φτάσει το Α
β. σε ποια θέση θα γίνει η συνάντηση και ποιες θα είναι οι ταχύτητες τους.
γ. να γίνει υ-t κοινό διάγραμμα.
Απ: α. 3 s β. 9 m, 6 m/s, 9 m/s

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση - Δυναμική σε μία διάσταση 43

1Ο Κριτήριο Αξιολόγησης:
ΘΕΜΑ 1
1. Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις, θέτoντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράμμα.
Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:
α. Η μέση ταχύτητα είναι ίση με την στιγμιαία
β. Η μετατόπιση έχει μέτρο ίσο με το διάστημα
γ. Η ταχύτητα είναι ανάλογη με την μετατόπιση
δ. Η ταχύτητα είναι ανάλογη με τον χρόνο
ε. Η μετατόπιση είναι ανάλογη με τον χρόνο κίνησης.
Μονάδες 15
2. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάγραμμα της συνάρτησης υ  f  x  είναι:
(m/s) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)

(m) (m) (m) (m) (m)

Μονάδες 15
ΘΕΜΑ 2
1. Από το (διπλανό) διάγραμμα θέσης - χρόνου δύο κινητών (α) και (β) σε μια ευθύγραμ-
μη κίνηση ποιο αντίστοιχο διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου προκύπτει;

Μονάδες 15

44 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση - Δυναμική σε μία διάσταση

2. Ένα αντικείμενο που κινείται ευθύγραμμα έχει για t 0  0 : x 0  0 m . Αν δίνεται το
διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου να υπολογίσετε την μετατόπιση από 0 έως 25 sec.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 3
km
Η ταχύτητα απογείωσης ενός αεριωθούμενου είναι 360 . Εάν πρόκειται να απογειωθεί
h
από ένα διάδρομο μήκους 2100 m, πόση πρέπει να είναι η επιτάχυνση του;
Μονάδες 20

ΘΕΜΑ 4
Ένα αυτοκίνητο μάρκας Jaguar καθώς φρενάρησε και σταμάτησε άφησε σημάδια στο
m
δρόμο μήκους 290 m. Αν η επιβράδυνσή του ήταν 10 να υπολογιστεί η αρχική ταχύτητα
s2
του αυτοκινήτου.
Μονάδες 20

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .Δυναμική σε μία διάσταση 45 Τυπολόγιο    Μετατόπιση: Δx  x 2  x1 (m)     Δx x 2  x1 Μέση διανυσματική ταχύτητα: υμ    m s Δt t 2  t1 Sολ Μέση αριθμητική ταχύτητα: υμ  m s t ολ   Δυ Επιτάχυνση: α  m s2  Δt  Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:  υ  σταθερό  Εξισώσεις επιτάχυνσης ταχύτητας μετατόπισης   α0 υ  σταθερό Δx  υΔt x  x0  υ  t  t 0  Διαγράμματα ( ) ( ) .

Δυναμική σε μία διάσταση  Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση  α  σταθερό α. Δυ > 0 Εξισώσεις επιτάχυνσης ταχύτητας μετατόπισης Δυ  αΔt  1 α  σταθερό Δx  υ 0 t  αt 2 υ  υ0  α  t  t 0  2 Διαγράμματα ( ) (s) (s) Σχέση υ-x σε ευθύγραμμη ομαλή επιταχυνόμενη υ2 = υο 2 + 2αx ή υ = υο 2  2αx . Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση  α  σταθερό . α > 0.46 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .

α το μέτρο της επιβράδυνσης. Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση  α  σταθερό .Δυναμική σε μία διάσταση 47 β.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Δυ  0 . Εξισώσεις επιτάχυνσης ταχύτητας μετατόπισης  1 α  σταθερό Δυ  αΔt Δx  υ 0 t  αΔt 2 2 υ  υ0  αΔt Διαγράμματα (m/s) (s) (s) (s) Σχέση υ-x σε ευθύγραμμη ομαλή επιβραδυνόμενη όταν υ τελική = 0 υ02 x ή υ0  2αx 2α Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη όταν υ τελική  0: υ2 = υο 2 – 2αx ή υ = υο 2  2αx .

γ. Γρήγορα. δ. Λ. α. β. γ Θέμα 1ο: 2. 2. Λ.38 m/s2 8.Δυναμική σε μία διάσταση Απαντήσεις των ερωτήσεων . Σ. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Μόνο κατά την επιβραδυνόμενη. Σ. Λ. Λ. Λ. β 2. Σ. Λ 9. Λ. αλλά διαφορετικές σαν διάνυσμα. γ.15 m/s 10. Λ Θέμα 3ο: 7. 48 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . δ 4. δ. Λ. Γρήγορα Θέμα 4ο: υο = 86.Λύσεις Κριτηρίων αξιολόγησης: Ερωτήσεις: 1ο Κριτήριο αξιολόγησης: 1. Σ. γ. γ 4. 1. γ. δ. ε 3. δ 1. 11. α 3. Λ α = 2. δ. ε 4. α 3. = 0 5. α. Από τα εμβαδά προκύπτει: xολ. β 2. α. α. ε. β. 12. Λ. 2 μηδενισμό αυτής. β. 2. β. β. Λ. λόγω διαφορετικής διεύθυνσης. . Σ 6. Όταν το διάνυσμα της επιβράδυνσης είναι σταθερά αντίθετο Θέμα 2ο: του διανύσματος της αρχικής ταχύτητας και μετά το 1. Είναι ίσες κατά μέτρο. διάνυσμα. α. 1.

. Μονάδα μέτρησης της δύναμης είναι το 1N  1kg  m / s 2 . (Ν ) F=κ·x όπου: (m) x: η παραμόρφωση του ελατηρίου σε σχέση με το φυσικό του μήκος κ: η σταθερά του ελατηρίου που εκφράζει τη σκληρότητά του και μετριέται σε Ν/m. Πλαστική λέγεται η παραμόρφωση που διατηρείται και μετά την παύση της δύναμης.Δυναμική σε μία διάσταση 49 Δυναμική σε μία διάσταση: Δύναμη . Ο Νόμος Hooke για τις ελαστικές παραμορφώσεις Οι ελαστικές παραμορφώσεις είναι ανάλογες των δυνάμεων που τις προκαλούν. η κατεύθυνσή της (διεύθυνση και φορά) και το σημείο εφαρμογής της. Τα χαρακτηριστικά της δύναμης είναι το μέτρο της. Ελαστική λέγεται η παραμόρφωση σώματος όταν το σώμα επανέρχεται στην αρχική του κατά- σταση μόλις πάψει να ασκείται η δύναμη που είχε προκαλέσει την παραμόρφωση. Η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος.Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων .ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .Πρώτος νόμος Νεύτωνα Δύναμη ονομάζεται η αιτία που μπορεί να παραμορφώσει ένα σώμα ή να μεταβάλ- λει την κινητική του κατάσταση.

Δυναμική σε μία διάσταση Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων Συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων ονομάζεται η δύναμη που τις αντικα- θιστά και επιφέρει στο ίδιο σώμα το ίδιο αποτέλεσμα με αυτές.. Δύο δυνάμεις αντίθετης κατεύθυνσης (αντίρροπες)    Ισχύει: F  F1  F2 και F  F1  F2 Η συνισταμένη έχει την κατεύθυνση της μεγαλύτερης και μέτρο τη διαφορά των μέτρων των συνιστωσών. Οι επιμέρους δυνάμεις λέγονται συνιστώσες. Δύο δυνάμεων ίδιας κατεύθυνσης (ομόρροπες)    Ισχύει: F  F1  F2 και F  F1  F2 Η συνισταμένη έχει την ίδια κατεύθυνση με τις συνιστώσες και μέτρο το άθροισμα των μέτρων τους. 2.50 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .Fν Υπολογισμός συνισταμένης 1.. Διανυσματικά γράφουμε πάντα:     ΣF = F1 + F2 + . Αν F1  F2 τότε F  F1  F2 . Η διαδικασία εύρεσης της συνισταμένης λέγεται σύνθεση. Ανν F2  F1 τότε F  F2  F1 .

    Ισχύει: F  F1  F2  F3 Επιλέγουμε αυθαίρετα μια φορά σα θετική Όσες δυνάμεις έχουν τη θετική φορά λαμβάνονται με θετική αλγεβρική τιμή και όσες έχουν την αρνητική φορά λαμβάνονται με αρνητική αλγεβρική τιμή. Προσθέτουμε τις αλγεβρικές τιμές των δυνάμεων. θα έχει τη θετική φορά.. Αν όχι. δηλαδή ηρεμεί ή κινείται ευθύγραμμα και ομαλά.2 = –F3 . Τρεις ή περισσότερες δυνάμεις..ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .2  F3 και F1. Αν η συνισταμένη προκύψει θετική.Δυναμική σε μία διάσταση 51 3. Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα: Αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν. τότε το σώμα ισορροπεί.        Ισχύει: Αν ΣF = 0  F1 + F2 + . = 0 τότε υ = 0 ή υ = σταθερή Αδράνεια ονομάζεται η ιδιότητα των σωμάτων να τείνουν να διατηρούν την κινητική τους κατάσταση. την αρνητική.        Για δύο δυνάμεις : F  0  F1  F2  0  F1  F2 F  0  F1  F2  0  F1  F2 (μέτρα)        Για τρείς δυνάμεις: F  0  F1  F2  F3  0  F1  F2  F3   Δηλαδή: F1.

  Αν F και υ έχουν την ίδια κατεύθυνση (ομόρροπες). (1ος Νόμος Νεύτω- να). Αν F  0 τότε α  0 .   Διερεύνηση της σχέσης ΣF = mα     1.52 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . τότε η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. Κίνηση με μεταβαλλόμενη επιτάχυνση.   3.Δυναμική σε μία διάσταση Θεμελιώδης Νόμος της Μηχανικής Ο Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα     ΣF ΣF = mα ή α= m   Η επιτάχυνση α έχει την κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης ΣF .   Αν F και υ έχουν αντίθετη κατεύθυνση (αντίρροπες).   2. . Η επιτάχυνση α είναι ανάλογη της δύναμης για την ίδια μάζα και αντιστρόφως ανάλογη της μάζας για την ίδια δύναμη. Αν F  σταθερή τότε α  σταθερή. F Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι η αδρανειακή μάζα m   Όταν η συνισταμένη δύναμη είναι διάφορη του μηδενός. Βάρος σώματος στη Γη. Το σώμα ηρεμεί ή κινείται με σταθερή ταχύτητα. Αν ΣF  σταθερή τότε α  σταθερή. Παρά την αδράνεια πάντως η κινητική τους κατάσταση θα μεταβληθεί.   B   mg όπου m η βαρυτική μάζα του σώματος m  g Αδρανειακή και βαρυτική μάζα πειραματικά διαπιστώθηκε ότι είναι ίσες. τότε η αδράνεια των σωμάτων εκδη- λώνεται σαν αντίσταση στην αιτία που μεταβάλλει την κινητική τους κατάσταση. τότε η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. ονομάζεται η δύναμη που δέχεται το σώμα από τη Γη.

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .78 m/s2) προς τους πόλους (g = 9. Διαγράμματα στην ελεύθερη πτώση (m/s) (m/s 2 ) (m) (s) (s) (s) 4. Παράγοντες που καθορίζουν την τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας • Γεωγραφικό πλάτος Η επιτάχυνση της βαρύτητας αυξάνεται από τον ισημερινό (g = 9. • Ύψος h πάνω από την επιφάνεια της Γης.Δυναμική σε μία διάσταση 53 Ελεύθερη πτώση: Κίνηση που εκτελεί ένα σώμα όταν αφήνεται να κινηθεί χωρίς αρχική ταχύτητα από κάποιο ύψος.83 m/s2).         1. Ισχύει F  m    m  mg  m  g   Αν και τα σώματα έχουν διαφορετικό βάρος (λόγω της διαφορετικής μάζας τους) πέφτουν  όλα με την ίδια επιτάχυνση την επιτάχυνση της βαρύτητας g 2. Εξισώσεις ταχύτητας και διαστήματος υ  gt   1 Τυχαία θέση Α  s  gt 2  2  1 2H Όταν φτάνει στο έδαφος ισχύει: H  gt 2  t  και   gt  2gH 2 g 3. με την επίδραση μόνο του βάρους του. Το βάρος λαμβάνεται σταθερό και οι αντιστάσεις αέρα αμελητέες. Μειώνεται με την αύξηση του ύψους .

15. Ομαλά επιβραδυνόμενη 17. Να αντιστοιχίσετε τις τιμές της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε σώμα μάζας 5kg με τις τιμές της επιτάχυνσης F(N) α  m / s2  1. να αντιστοιχίσετε τα χρονικά διαστήματα με τα είδη κίνησης. Σ’ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις μέτρου 3Ν και 6Ν. Η συνισταμένη τους έχει μέτρο: α. 9Ν β. 6 16. 5 α. 14. Χρονικά διαστήματα Είδη κινήσεων (α) 1. 3Ν γ. Ένα αυτοκίνητο κινείται ισοταχώς προς τον Βορρά με ταχύτητα 85 Κm/h. Δεν επαρκούν τα στοιχεία για απάντηση. Επιβραδυνόμενη 5. 2 2. 1 δ. Ποια είναι η συνισταμένη των δυνάμεων που δρουν πάνω του. . Ομαλά επιταχυνόμενη (γ) 3. 10 β. 20 γ. 4Ν δ. Επιταχυνόμενη 4.54 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .χρόνου. όταν αυτό φρενάρει. Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα αρχικα ακίνητο σώμα. 4 3. Να εξηγηθεί το φαινόμενο της κίνησης των επιβατών ενός λεωφορείου.Δυναμική σε μία διάσταση Ερωτήσεις: 13. Με βάση το διάγραμμα δύναμης . Ομαλή κίνηση (β) 2. έχει ως αποτέλεσμα να κινηθεί ευθύγραμμα.

η μία 5Ν προς τα αριστερά και η άλλη 20Ν προς τα δεξιά. δ. 1m. Σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση δ. την ποσότητα της ύλης του σώματος δ. .Δυναμική σε μία διάσταση 55 18. δ. 2 . Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο και έχει μάζα 10kg. το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής γ. ενώ καθόταν στο πίσω μέρος του λεωφορείου. Ένα σώμα επιβραδύνεται ομαλά όταν η δύναμη (συνισταμένη) που το επιβραδύνει είναι: α. Η μάζα των σωμάτων είναι το μέτρο της αδράνειάς τους. Ανάλογη της μετατόπισης που διανύει β. Η αδρανειακή μάζα ορίζεται από: α. γ. γιατί όπως ισχυρίζεται. 3m. 5 . τι θα αποφασίζατε και γιατί. Εαν ήσασταν ο δικαστής της υπόθεσης. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. Στο σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις. ο οδηγός σταμάτησε απότομα. Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα. επομένως δε δρουν δυνά- μεις πάνω του”.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . 4m.5 . γ. β. Ποιο λάθος περιέχεται στη φράση: “Το αυτοκίνητο είναι ακίνητο. β. τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα 22. Ο επιβάτης ενός λεωφορείου έχει υποβάλλει μύνηση κατά του οδηγού του λεωφορείου. 20. Η επιτάχυνση του σώματος είναι: m m m m α. Μηδενική γ. αν η συνισταμένη δύναμη που δέχεται είναι σταθερή και κατά τη φορά της κίνησης. 1. 4 s2 s2 s2 s2 ii. δ. α. έπεσε προς τα πίσω και τον χτύπησε. Σε χρόνο t  2s θα έχει μετατοπισθεί κατά: α. Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά. Ένα σώμα επιβραδύνεται. πρέπει να ασκείται πάνω του μία δύναμη. με αποτέλεσμα ένα δέμα που βρισκόταν μπροστά του. 19. Ανάλογη του χρόνου 23. γ. β. το νόμο της αδράνειας β. 0. όταν σταματήσουν να ασκούνται δυνάμεις πάνω του. 8m 21. i.

Όταν το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα (ευθύγραμμη ομαλή κίνηση) ή είναι   ακίνητο. υ  αt . καθώς και ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής: 2 ΣF = m · α 4.χρόνου κατασκευάζεται το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου.Δυναμική σε μία διάσταση Μεθοδολογία ασκήσεων . Όταν στο σώμα ασκείται τη χρονική στιγμή t 0  0 σταθερή συνισταμένη δύναμη   και το σώμα έχει αρχική ταχύτητα υ0 . . x  αt 2 2 3. αντίρροπη της ΣF ισχύουν οι εξισώσεις κίνησης της ευθύγραμμης ομαλά επιβραδυνόμενης κίνησης: 1 υ  υ0  αt και x  υ 0 t  αt 2 2 όπου α το μέτρο της επιβράδυνσης και ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής: ΣF = m · α 5. ισχύει η σχέση F  0 .χρόνου για ένα σώμα.56 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . υπολογίζουμε την επιτάχυνση για κάθε χρονικό διάστημα και κατασκευάζουμε το διάγραμμα δύναμης (συνισταμένης) . 2. Όταν δίνεται το διάγραμμα ταχύτητας .Αποδείξεις . Ισχύει και το αντίστροφο. Όταν στο σώμα ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη και το σώμα αρχικά ηρεμεί ισχύουν: 1 ΣF  mα . Όταν στο σώμα ασκείται τη χρονική στιγμή t 0  0 σταθερή συνισταμένη δύναμη   και το σώμα έχει αρχική ταχύτητα υ0 ομόρροπη της F ισχύουν οι εξισώσεις κίνη- σης της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης: 1 υ  υ0  αt και x  υ 0 t  αt 2 .Λυμένα παραδείγματα: 1. δηλαδή από διάγραμμα δύναμης (συνισταμένης) . Για την εύρεση της μετατόπισης του σώματος χρησιμοποιείται η γνωστή σχέση Δx  υ  Δt ή x  υt .χρόνου.

Ισχύουν οι εξισώσεις κίνησης για όλη τη διάρκεια της: 1 υ  υ0  gt και x  υ 0 t  gt 2 2 με την προϋπόθεση ότι: x: μετατόπιση από το σημείο βολής t: ολικός χρόνος κίνησης Η κίνηση γίνεται στο κενό και g το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 1 h   H  s   H  gt 2 2  7.  8.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . ισχύουν οι σχέσεις: 1 υ  υ0  gt και s  υ 0 t  gt 2 2 Θεωρούμε τις αντιστάσεις του αέρα αμελητέες. Όταν κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης ζητείται για κάποια χρονική στιγμή η απόσταση του σώματος από το έδαφος.Δυναμική σε μία διάσταση 57 (m/s) (N ) (s) (s) 6. Όταν το σώμα ρίχνεται κατακόρυφα προς τα κάτω με ταχύτητα υ0 . δηλαδή το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώμα. Στη συνέχεια το σώμα επιστρέφει εκτελώντας ευθύ- γραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Όταν το σώμα ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα υ0 η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη μέχρις ότου σε κάποιο ύψος (μέγιστο) μηδενι- στεί η ταχύτητα του σώματος. υπολογίζουμε τη μετατόπιση του σώματος και στη συνέχεια την αφαιρούμε από το αρχικό ύψος. .

Κίνηση με μεταβαλλόμενη επιτάχυνση. την επιτάχυνση της βαρύτητας g .Δυναμική σε μία διάσταση Απόδειξη 1   Να διερευνηθεί η σχέση ΣF  mα (2ος Νόμος του Νεύτωνα).         Ισχύει: ΣF  mα  B  mα  mg  mα  g  α Αν και τα σώματα έχουν διαφορετικό βάρος (λόγω της διαφορετικής μάζας τους). Αν F  0 τότε α  0 .   Αν F και υ έχουν αντίθετη κατεύθυνση (αντίρροπες). (1ος Νόμος Νεύτωνα).  πέφτουν όλα με την ίδια επιτάχυνση. τότε η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.58 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . .   Αν F και υ έχουν την ίδια κατεύθυνση (ομόρροπες). Το σώμα ηρεμεί ή κινείται με σταθερή ταχύτητα. Αν ΣF  σταθερή.     1.   2. τότε η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. Απόδειξη 2 Τι ισχύει για την επιτάχυνση του σώματος στην ελεύθερη πτώση. Αν F  σταθερή τότε α  σταθερή.   3. τότε α  σταθερή.

Δυναμική σε μία διάσταση 59 Απόδειξη 3 Ποιες είναι οι εξισώσεις ταχύτητας και διαστήματος στην ελεύθερη πτώ- ση. (s) 1  υ  α  t s  α  t2  1 2  υ gt 2 s  gt αg   2 αg υ  gt   1 2 Τυχαία θέση  Α  s  gt  2  Όταν φτάνει στο έδαφος ισχύει: 1 2H Η  g  t2  t  και υ  g  t  2  g  H 2 g (m/s) (m/s 2 ) (m) (s) (s) (s) (s) .ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .

Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 16    Η συνισταμένη τριών συγγραμμικών δυνάμεων F1 . Να βρεθούν οι συνιστώσες της. στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Οι F1 και F2 είναι ομόρροπες και για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει: F1  F2  F3 Λύση:     α. Αν η F3 είναι ομόρροπη με τις F1 και F2 θα ισχύει:     F  F1  F2  F3  F  F1  F2  F3 20  F  3F1  F1  N  F2  F3 3    Αν η F3 είναι αντίρροπη με τις F1 και F2 θα ισχύει:     F  F1  F2  F3  F  F1  F2  F3  F  F1  F1  F1  F  F1  20N Άρα F1  F2  F3  20N . F  F1  F2  F3 F  F1  F2  F3  F  2F2  F2  F2 F  4F2  F2  5N Άρα F1  2F2  10N και F3  F2  5N    β.60 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . F2 και F3 έχει μέτρο F  20N . Οι τρεις δυνάμεις είναι ομόρροπες και για τα μέτρα τους ισχύει: F1  2F2  2F3   β.

σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα για το σώμα θα ισχύει:        F  0  F1  F2  F3  0  F2  F3  F1    Η ύπαρξη της F3 είναι απαραίτητη. Για τη μετατόπιση του σώματος θα έχουμε: Δx  υ  Δt  25m . Αν το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 5 m/s.Δυναμική σε μία διάσταση 61 Παράδειγμα 17 Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα του σχήματος έχουν μέτρο F1 = 30 N και F2 = 20 N αντίστοιχα. να εξεταστεί αν στο σώμα ασκείται τρίτη δύναμη και να βρεθεί η μετατόπιση του σώματος για χρονικό διάστημα Δt = 5 s. γιατί οι δυνάμεις F1 και F2 δεν είναι αντίθετες. Επομένως. F  0  F1   F2    F3   0  F1  F2  F3  0  F3  10N   Είναι προφανές.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Λύση:  Επειδή το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα ( υ  σταθερή). ότι η F3 θα είναι ομόρροπη της F2 .

ταυτόχρονα με την F1 ασκείται στο σώμα και μία άλλη δύναμη μέτρου  F2  2700N και αντίθετης φοράς με την F1 . Αρχικά και για χρόνο t1  10s το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με F1 1200 επιτάχυνση: α1   m / s 2  2m / s2 . καθώς και η συνολική απόσταση που διανύει το σώμα στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Να βρεθεί ο συνολικός χρόνος κίνησης του σώματος μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά του.62 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . β. 5  82  m  80 m 2  2  Συνεπώς. α.5  t 2  t 2  8s 1  1  x 2  υ1 t 2  α 2 t 22   20  8   2. Μετά από  χρόνο t1  10s . Η ταχύτητα και η θέση του τότε είναι: m 600 υ1  α1t1  2  10m / s  20m / s 1 1 x1  α1t12   2  102 m  100m 2 2 Στη συνέχεια και για χρόνο t 2 το σώμα κάνει επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση: ΣF F2  F1  2700  1200  2 2 α2     m / s  2.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 18 Σώμα μάζας m  600kg δέχεται δύναμη F1  1200N και αρχίζει να κινείται. 5m / s m m  600  υ0 υ  υ1  α 2 t 2  0  20  2. ενώ το συνολικό διάστημα: Δx ολ  x1  x 2  100  80  m  180 m . Λύση: α. ο συνολικός χρόνος κίνησης του σώματος μέχρι να μηδενιστεί (στιγμιαία) η ταχύ- τητά του θα είναι: t ολ  t1  t 2  10  8  s  18s . Να παρασταθούν γραφικά σε συνάρτηση με το χρόνο η συνολική δύναμη που ασκείται στο σώμα και η ταχύτητά του.

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .Δυναμική σε μία διάσταση 63 β. m 2kg Βρίσκουμε για πόσο χρόνο ασκείται η F στο σώμα: 1 2 2x1 2  40 x1  αt1  t1   s  16s  4s 2 α 5 Η ταχύτητα του σώματος μετά από 4s θα είναι: υ  α  t1  5  4 m / s  20 m / s Όταν καταργείται η F το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα υ  20 m / s και για χρόνο t 2  t  t1  10  4  s  6s Άρα: x 2  υ  t 2  20  6 m  120 m και Δx ολ  x1  x 2   40  120  m  160 m . Αφού το σώμα διανύσει 40m η δύναμη F καταργείται. Ποια η ταχύτητα του σώματος και ποιο το διάστημα που διανύει το σώμα σε χρόνο 10 sec από τη στιγμή που άρχισε η επίδραση της F. Παράδειγμα 19 Σώμα μάζας m  2kg υπό την επίδραση σταθερής δύναμης μέτρου F  10 N ξεκινά να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Λύση: F 10Ν Το σώμα υπό την επίδραση της δύναμης F αποκτά επιτάχυνση: α    5m / s 2 .

βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Να βρεθεί: α. μετά από πόσο χρόνο τα σώματα συναντιούνται. Οι δυνάμεις είναι ομόρροπες με την   υ0 και η F1 ασκείται στο σώμα Α. Τη χρονική στιγμή t 0  0 το σώμα Α είναι ακίνητο και το σώμα Β κινείται με ταχύτητα υo  8m / s απομακρυνόμενο από το Α. Αρχικά το σώμα Β απομακρύ- νεται από το Α μέχρι τη στιγμή που τα δύο σώματα αποκτήσουν ίσες ταχύτητες. ενώ η F2 στο σώμα B . Λύση: F1 F Για τις επιταχύνσεις των σωμάτων ισχύει: α1   3m / s2 και α 2  2  2m / s2 m1 m2 Τα σώματα εκτελούν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 20 Δύο σώματα Α και Β με μάζες m1  4kg και m 2  8kg αντίστοιχα. α. Στα σώματα αρχίζουν να ενεργούν τη χρονική στιγμή t 0  0 δύο σταθερές ομόρροπες δυνάμεις με μέτρα F1  12N και F2  16N . η μέγιστη απόσταση των δύο σωμάτων β. Για τη χρονική στιγμή t1 που η απόσταση των δύο σωμάτων θα γίνει d max ισχύει: υ1  α1t1 1 . υ2  υ0  α 2 t 2  2  1 Αλλά υ1  υ 2  α1 t1  υ0  α 2 t1  t1  8s  2 . Η αρχική απόσταση των δύο σωμάτων είναι d  10m .64 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .

. 2s Aπορ. Στη συνέχεια το σώμα Α πλησιάζει το Β. για τις μετατοπίσεις των δύο σωμάτων έως τη χρονική στιγμή t1 θα ισχύει: 1 1 Δx1  α1 t12  96m και Δx 2  υ 0 t1  α 2 t12  128m 2 2 Επομένως. 7s Δεκτη 16  336 t2   2  1.Δυναμική σε μία διάσταση 65 Από την (1) υ1  α1 t1  24 m / s  υ2 Επίσης. Αν t 2 η στιγμή συνάντησης θα έχουμε: 1 1 Δx1'  α1t 22 και Δx '2  υ 0 t 2  α 2 t 2 2 2 2 1 1 και Δx1'  Δx '2  d  α1t 2 2  d  υ 0 t 2  α2 t 22  t 2 2  16t 2  20  0  3 2 2 17.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . d max  Δx 2  d  Δx1  42m β.

2 Δίνεται g  10 m / s Λύση: Όταν το σώμα θα βρίσκεται σε ύψος h. Να βρεθεί η επιτάχυνση που αποκτά το δεύτερο σώμα. Να βρείτε ποια χρονική στιγμή το σώμα θα βρίσκεται σε ύψος h  25m από το έδαφος και την ταχύτη- τά του. Παράδειγμα 22 Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος Η  45m εκτελώντας ελεύθερη πτώση. F  m1α1  2  4Ν  8Ν F 8 Άρα η επιτάχυνση που αποκτά το δεύτερο σώμα είναι: α 2   m / s 2  1.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 21 Σώμα μάζας m1  2 kg δέχεται δύναμη F και αποκτά επιτάχυνση α1  4m / s 2 . 6 m / s2 m2 5 Παρατήρηση: α1 m 2 Ισχύει: m1  α1  m 2  α 2   α2 m1 δηλαδή οι επιταχύνσεις των σωμάτων είναι αντιστρόφως ανάλογες των μαζών τους για  την ίδια δύναμη F . το διάστημα που θα έχει διανύσει θα είναι: s  H  h   45  25  m  20m 1 2 2s 2  20 Άρα: s  gt  t   s  t  2s 2 g 10 και υ  gt  10  2 m / s  20 m / s . Λύση: Βρίσκουμε τη δύναμη F από το πρώτο σώμα.66 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . τη χρονική στιγμή. Ένα άλλο σώμα μάζας m 2  5 kg δέχεται την ίδια δύναμη F.

Να κάνετε τα διαγράμματα ταχύτητας . Λύση: á.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .Δυναμική σε μία διάσταση 67 Παράδειγμα 23 Από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας ύψους h = 45 m αφήνουμε να πέσει μια μικρή μεταλλι- κή σφαίρα. Επειδή η κίνηση της σφαίρας είναι ελεύθερη πτώση και το διάστημα που διανύει μέχρι να φτάσει στο έδαφος είναι s  h  45m θα έχουμε: 1 2 2h 2  45 h gt  t   s  9s  3s 2 g 10 Το μέτρο της ταχύτητας με την οποία φτάνει η σφαίρα στο έδαφος είναι: υ  g  t  10  3m / s  30 m / s β. Η ελεύθερη πτώση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα και συνεπώς τα διαγράμματα θα είναι: . Θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα: α.χρόνου και διαστήματος . Δίνεται g = 10 m/s2. Να βρείτε το χρόνο που απαιτείται για να φτάσει η σφαίρα στο έδαφος καθώς και την ταχύτητα με την οποία φτάνει. β.χρόνου.

θα βρίσκεται σε ύψος h = 25 m. η δεύτερη κινείται ήδη για 1s. Όταν ξεκινάει η τρίτη πέτρα.1) s δηλ. Λύση: á. Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα και g  10 m / s 2 . β. Όταν ξεκινάει η τρίτη πέτρα. 3 – 1 = 2 s και το διάστημα που θα έχει διανύσει: 1 s '2  10  22 m  20m 2 Συνεπώς. Να υπολογίσετε: α.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 24 Από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας ύψους H  45m αφήνουμε να πέφτουν πέτρες διαδο- χικά ανά ένα δευτερόλεπτο. 1 2 1 Άρα: S1  gt1   10  22 m  20m 2 2 δηλαδή βρίσκεται 20m από την ταράτσα ή σε ύψος 45  20  25m από το έδαφος. β. . η πρώτη κινείται ήδη για 2sec.. 1 2 1 s2  gt 2   10  12 m  5m 2 2 Συνεπώς. γ. Η πρώτη πέτρα φτάνει στο έδαφος μετά από: 1 2 2H H gt  t   3s 2 g Η δεύτερη κινείται για (t . σε ποιο ύψος βρίσκεται η δεύτερη. Όταν φτάνει η πρώτη πέτρα στο έδαφος. Που βρίσκεται η πρώτη πέτρα όταν ξεκινάει η τρίτη.68 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . η πρώτη και η δεύτερη απέχουν s  s1  s 2  15m γ. Πόσο απέχουν η πρώτη και η δεύτερη όταν ξεκινάει η τρίτη.

ενώ στη σελήνη ο αντίστοιχος χρόνος είναι t 2  15s Αν g r  10 m / s 2 να υπολογίσετε: α. θα έχουμε: 1 2 2h 2  10 h gt  t   s  2 s και υ1  g  t  10  2 m / s 2 g 10 Επειδή υ  υ1 .ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Όταν φτάνει η πέτρα στην κάτω βάση του θαλάμου έχει ταχύτητα υ  10 m / s . την επιτάχυνση της βαρύτητας g Σ της Σελήνης γ. Να εξετάσετε αν υπάρχει αέρας εντός του σωλήνα. ο θάλαμος έχει αέρα. Παράδειγμα 26 Σώμα αφήνεται ελεύθερο από ύψος h στη Γη και στη Σελήνη. την ταχύτητα με την οποία φτάνει το σώμα στο έδαφος. 2 Δίνεται: g  10 m / s Λύση: Αν ο θάλαμος είναι κενός η πέτρα θα εκτελέσει ελεύθερη πτώση.Δυναμική σε μία διάσταση 69 Παράδειγμα 25 Διαθέτουμε θάλαμο που δε γνωρίζουμε αν είναι κενός ή έχει αέρα. η πέτρα δεν εκτελεί ελεύθερη πτώση. στη Γη και στη Σελήνη αντίστοιχα Λύση: Το σώμα και στις δύο περιπτώσεις εκτελεί ελεύθερη πτώση. το ύψος h β. 1 1 α. h  g Σ t 22  g Σ  2  m / s 2  1. Στη Γη ο χρόνος που απαιτεί- ται για να φτάσει το σώμα στο έδαφος είναι t1  6s . Αφήνουμε από ύψος h  10m μια πέτρα να πέσει. υ1  g r  t1  60 m / s υ2  g Σ  t 2  24 m / s . Συνεπώς. h  g r t12  10  62 m  180m 2 2 1 2h 2  180 β. 6 m / s 2 2 t2 152 γ. Συνεπώς.

Υπολογίζουμε το χρόνο που το Σ2 κινείται. Να βρεθεί: α.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 27 Ôá óþì áôá Σ1 και Σ2 του σχήματος βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. Τοο Σ1 συγκρατείται ακίνητο και το Σ2 ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t 0  0 αφήνου- με το Σ1 να πέσει ελεύθερα και ασκούμε στο Σ2 σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F  8N . μέχρι το Σ1 να φτάσει στο s έδαφος: υ  αt  t  3s Για το Σ1 που πέφτει ελεύθερα το ζητούμενο ύψος θα βρεθεί από τη σχέση: 1 2 H gt  45m 2 Η απόσταση των δύο σωμάτων τη στιγμή που το Σ1 φτάνει στο έδαφος είναι η μετατόπιση του Σ2 για το χρονικό διάστημα t. Δίνονται: m 2  4kg και g  10 m / s 2 Λύση: Για το σώμα Σ2 που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ισχύει: m F  m 2 α  α  2 2 . 1 2 1 Δηλαδή: S = αt   2  32 m  9m 2 2 . Όταν το Σ1 φτάνει στο έδαφος το Σ2 έχει ταχύτητα υ  6 m / s . το ύψος Η από το οποίο αφέθηκε το σώμα Σ1 β.70 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . η απόσταση των δύο σωμάτων τη στιγμή που το Σ1 φτάνει στο έδαφος.

β. 2 Δίνεται: g  10 m / s Λύση: Το σώμα εκτελεί κατακόρυφη βολή προς τα επάνω και η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση g  10 m / s 2 . Ο συνολικός χρόνος μέχρι να επιστρέψει το σώμα στο έδαφος και η ταχύτητα με την οποία επιστρέφει. . Στο μέγιστο ύψος έχουμε: y  h max και υ  0 υ 0 20 Άρα: 1  0  υ 0  gt αν  t αν   s  2s g 10 1 υ 1 υ2  2   h max  υ0  t αν  gt αν2  h max  υ0 0  g 02  2 g 2 g υ0 2 202 h max   m  20 m 2g 2  10 β.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . να υπολογιστούν: α. Όταν επιστρέφει στο έδαφος είναι y  0 1 2  t ολ  0 απορρίπτεται Άρα  2   0  20t ολ   10 t ολ  t ολ  20  5t ολ   0   2  t ολ  4s δεκτή Η ταχύτητα με την οποία επιστρέφει είναι:  υ  υ0  gt ολ   20  10  4  m / s  20 m / s . γ. δηλαδή αντίθετή της υ0 . Θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα. Το μέγιστο ύψος στο οποίο θα φτάσει το σώμα και ο χρόνος ανόδου. Να βρεθεί η ταχύτητα που έχει το σώμα σε ύψος h  15m από το έδαφος.Δυναμική σε μία διάσταση 71 Παράδειγμα 28 Σώμα ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα υ0  20 m / s . Οι εξισώσεις για την κίνηση του σώμα- τος είναι: υ  υ0  gt 1 1 y  υ 0 t  gt 2 2 2 α.

κατά την άνοδο του σώματος. Για h  15m η (2) δίνει: 1 1 h  υ0 t  gt 2  15  20t  10t 2  t 2  4t  3  0 2 2 Επιλύοντας την β΄ βάθμια ως προς το χρόνο θα έχουμε: 4 2 t1  1s t  2 t 2  3s Τη χρονική στιγμή t1 το σώμα περνάει από τη θέση y  15m ανεβαίνοντας. υ2  υo  gt 2  10 m/s . Οι ταχύτητες που θα έχει αντίστοιχα θα είναι: υ1  υ 0  gt1  10 m/s .Δυναμική σε μία διάσταση γ. κατά την κάθοδο του σώματος.72 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . . ενώ τη χρονική στιγμή t 2 κατεβαίνοντας.

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Άρα t  4s Όταν η πέτρα φτάνει στο έδαφος είναι y  h και από την (2) παίρνουμε: 1 h  υ0 t1  gt12   11. Να υπολογίσετε μετά από πόσο χρόνο το σώμα επιστρέφει στο σημείο βολής και την ταχύτητα με την οποία φτάνει η πέτρα στο έδαφος. 0  20t  10t 2  t(20  5t)  0 2 t  4 s δεκτ. y  υo t  gt 2 (2) 2 Όταν η πέτρα επιστρέφει στο σημείο βολής είναι: y  0 και από την (2) παίρνουμε: 1 t = 0 απορ.5  m / s  25 m / s .5s Άρα από τη σχέση 1 :υ  υ 0  gt1   20  10  4. 25m ρίχνουμε κατακόρυφα προς τα πάνω πέτρα με αρχική ταχύτητα υ0  20 m / s . 25  0 2 η οποία δίνει μία αρνητική τιμή (απορρίπτεται) και την τιμή t1  4. 25  20t1  5t12  5t12  20t1  11.Δυναμική σε μία διάσταση 73 Παράδειγμα 29 Από ύψος h = 11. Δίνεται g  10 m / s 2 Λύση: 1 υ  υ0  gt (1) .

Η ταχύτητά του είναι: υ = υ 0 + α · t = 110 m/s β. η δύναμη έχει την ίδια φορά με την ταχύτητα β. το σώμα θα έχει αποκτήσει προς τα αριστερά ταχύτητα μέτρου 90 m/s. Από το θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής έχουμε: F 10 F  m  α  α   m / s 2  5 m / s 2 (ορίσαμε ως θετική τη φορά προς τα δεξιά) m 2 Άρα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση και η ταχύτητά του θα είναι: υ = υ0 + α · t = –90 m/s Δηλαδή. . ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Από το θεμελιώδη νόμο της Μηχανικής έχουμε: F 10 F  mα  α   m / s 2  5m / s 2 m 2 Άρα κάνει ευθ. Ξαφνικά ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη μέτρου F = 10 N. Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος 20s μετά την άσκηση της δύναμης αν: α. η δύναμη έχει αντίθετη φορά με την ταχύτητα Λύση: α.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 30 Σώμα μάζας m = 2 Kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα μέτρου 10m/s.74 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .

ισχύει: ΣF  F1  F2  F2  F1  ΣF  10N 1 Το x2 είναι: x 2  υ1  t 2  α  t 2  x 2  330m 2 2 2 Άρα το ολικό διάστημα θα είναι: xολ = x1 + x2 = 410 m . Στο σώμα ασκούμε σταθερή οριζό- ντια δύναμη F = 20 N για χρόνο 4s. m1 2 Για την κίνηση 4 . Από το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής έχουμε: F 1 F1  m  α1  α1   10 m / s 2 είναι: υ1 = α1 · t 1 = 40 m/s και x1  α1  t12  80 m .4 s. Στη συνέχεια και για τα επόμενα 6s ασκούμε και   άλλη δύναμη F2 σταθερού μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης από την F1 . το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση.  Να βρείτε το μέτρο της F2 και το ολικό διάστημα που διανύει το σώμα. Από το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής έχουμε: ΣF  m  α 2  ΣF  10N Η F2 είναι αντίρροπη της F1 . υ υ H νέα επιτάχυνση α2 είναι: υ 2  υ1  α 2  t 2  α 2  2 1  5m / s 2 t2 Επομένως συνεχίζει την ευθύγραμμη ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση.Δυναμική σε μία διάσταση 75 Παράδειγμα 31 Σώμα μάζας m = 2 Kg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο.10 s το σώμα συνεχίζει την κίνησή του.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . οπότε το σώμα αποκτά τελικά ταχύτητα μέτρου 70 m/s. Λύση: Για την κίνηση από 0 .

t και F .76 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Αν το σώμα έχει μάζα m = 2 Kg για t = 0.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 32 Η ταχύτητα σώματος μεταβάλλεται σύμφωνα με το διάγραμμα. να γίνει το διάγραμμα x .t. Από 0 – 2s: Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση Δυ 20m / s  0m / s α1    10 m / s 2 και F1  m  α1  2Kg  10m / s2  20Ν Δt 2s  0s αρ 2s  20m / s x1  E τριγώνου   20 m 2 Από 2 – 4s: Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση α 2  0 . Λύση: Θα μελετήσουμε το διάγραμμα κατά χρονικά διαστήματα. x0 = 0. F2  0 και x 2  Eμβ ορθογωνίου  20m / s  4s  2s  40m Από 4 – 5s: Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη Κίνηση Δυ 0m / s  20m / s α3  Δt  5s  4s  2   20 m / s 2 και F3  m  α 3  2Kg  20m / s  40Ν .

Δυναμική σε μία διάσταση 77 αρ 20m / s  (5s  4s) x 3  E τριγ    10 m 2 .ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .

Λύση: F1 F F1  m1  α1  α1   10 m / s2 και F2  m 2  α 2  α 2  2  20m / s 2 m1 m2 1 1 Έχουμε: Δx  x 2  x1  Δx  α 2  t 2  α1  t 2  2 2 1 1 125   20  t 2   10  t 2  125  10t 2  5t 2  t  5s 2 2 Άρα υ1  α1  t  50 m / s και υ 2  α 2  t  100 m / s . Στο m1 ενεργεί δύναμη F1 = 100 N. όταν απέχουν 125m.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 33 Δύο σώματα με μάζες m1 = 10 Kg και m2 = 20 Kg βρίσκονται στο ίδιο λείο οριζόντιο επίπεδο δίπλα . 6Ν F  mα  α  α  α  20 m / s 2 m 0. 03kg α. πότε θα αλλάξει φορά η ταχύτητα γ. ενώ στο m2 δύναμη F2 = 400 N ομόρροπη στην F1. Η ταχύτητα του σώματος αλλάζει φορά.6 N με κατεύθυνση αντίθετη της ταχύτητας. . στο σημείο που μηδενίζεται η ταχύτητα στο τέλος του χρόνου t  5s . που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα υ 0 ασκείται μια σταθερή δύναμη F = 0.03 Kg. η αρχική ταχύτητα υ0 του σώματος β. Να υπολογιστούν: α. Λύση: Το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλή επιβραδυνόμενη κίνηση είναι: F 0.δίπλα. Παρατηρούμε ότι το σώμα σταματάει μετά από χρόνο t = 5s από τη στιγμή που του ασκήθηκε η δύναμη. Αφού το σώμα σταματά είναι:  υ  0   υ  υ0  α  t  υ0  100 m / s β.78 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Παράδειγμα 34 Σε σώμα μάζας m = 0. σε ποια θέση θα συμβεί αυτό. Να βρείτε τις ταχύτητές τους.

Ξαφνικά στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 0.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . που μετά από 16s το ξαναφέρνει στο σημείο που βρισκόταν τη στιγμή που άρχισε να ασκείται σε αυτό η δύναμη F.2 N. 2m / s 2  8s  1. Να βρείτε την αρχική ταχύτητα υ 0 του σώματος.6 m / s α 2 . 1 Είναι: F  m  α  α  0.Δυναμική σε μία διάσταση 79 γ. 2 m / s 2 m Από το Α  Γ: ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με υ 0 και υ τελ  0 . Το διάστημα που διανύει το σώμα μέχρι να σταματήσει είναι: υ2  υ20 υ2τ  υ20  2αx  x   x  250m 2α Παράδειγμα 35 Σώμα μάζας m = 1 Kg κινείται με σταθερή ταχύτητα υ 0 πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Λύση: F F  mα  α   α  0. υ0 υ τελ  υ0  α  t1  0  υ0  α  t1  t1  1 α 1 2 1 υ 1 υ  υ2 και s  υ0  t1  α  t12  s  υ0 0  α  0   s  0  2 2 α 2  α  2α Από το Γ  Α: ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα.2 m / s2 και s  α  t 22  3 2 υ02 1 υ Από τις (2) και (3)   α  t 22  t 2  0 2α 2 α υ0 t Όμως t1  οπότε: t1  t 2  ολ  8s και υ 0  α  t1  0.

80 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 36 Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται δύο μάζες με m1 = 1 Kg και m2 = 3 Kg που ηρεμούν δεμένες στις άκρες ενός τεντωμένου σχοινιού χωρίς μάζα με μήκος  = 4 m. 1 Οπότε έχουμε: d  x 2    x1  d    υ1  Δt   α΄  Δt 2  υ2  Δt  d  20m 2 . 4kg F Μετά από t1  3s η m1 κινείται με επιτάχυνση: F  m1  α΄  α΄   8 m / s2 και η m 2 m1 συνεχίζει με σταθερή ταχύτητα υ 2 . Ισχύει: Δt  t 2  t1  Δt  2s . Αν τη χρονική στιγμή t1 = 3s το σχοινί σπάει. να βρείτε την απόσταση μεταξύ των μαζών τη χρονική στιγμή t2 = 5s. Λύση: F Μέχρι τα 3s οι μάζες κινούνται μαζί με F  mολ  α  α   m1  m 2 8N α  2 m / s2 και ταχύτητα υ1  υ 2  α  t1  υ1  υ 2  6m / s . ενώ η δύναμη συνεχίζει να ασκείται στη μάζα m1. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 στη μάζα m1 ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 8 N.

δ. μετά από πόσο χρόνο το σώμα φτάνει στο έδαφος γ.Δυναμική σε μία διάσταση 81 Παράδειγμα 37 Αερόστατο ανέρχεται κατακόρυφα με ταχύτητα υ 0 = 20 m/s. Άρα η θέση του αερόστατου από το έδαφος όταν το σώμα φτάνει σε αυτό είναι: H αερ  Η  h1  300m  200m  Hαερ  500 m . Ο χρόνος που το σώμα φτάνει στο έδαφος είναι: t ολ  t1  t 2 1 Από το ύψος Η  h το σώμα πέφτει ελεύθερα χωρίς αρχική ταχύτητα σε χρόνο t 2 . η ταχύτητα του σώματος όταν χτυπήσει στο έδαφος. Να υπολογιστούν: α. 2 g γ. επομένως σε χρόνο t ολ αυτό θα έχει ανέβει κατά h1  υ0  t ολ  20m / s  10s  h1  200m . Η ταχύτητα του σώματος στο έδαφος είναι: υ  g  t 2  10m / s 2  8s  80m / s . Κάποια στιγμή που το αερόστατο βρίσκεται σε ύψος H = 300 m αφήνεται από αυτό ελεύθερα να πέσει ένα μικρό σώμα. Δίνεται: g = 10 m/s2 Λύση: Το σώμα όταν το αφήσουμε ελεύθερο έχει την ταχύτητα του αερόστατου υ 0 . . Το αερόστατο ανέρχεται με σταθερή ταχύτητα. το μέγιστο ύψος του σώματος από το έδαφος β. η θέση του αερόστατου όταν το σώμα φτάσει στο έδαφος δ.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . θα κινηθεί κατακόρυφα προς τα πάνω και θα φτάσει σε ύψος h: υ 20 υ 2  υ 20  2gh  0  υ 20  2gh  h   h  20m 2g υ0 ο χρόνος υπολογίζεται από υ  υ0  gt1  0  υ0  gt1  t1   t1  2s g α. Άρα t ολ  2s  8s  10s . οπότε έχουμε: 1 2H  h  Η  h  gt 22  t 22   t 22  64s 2  t 2  8s . Επομένως. Άρα το μέγιστο ύψος του σώματος από το έδαφος είναι: H oλ  Η  h  300m  20m  320 m β.

82 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . . Δίνεται: g = 10 m/s2 . Να βρείτε που και πότε θα συναντηθούν.Δυναμική σε μία διάσταση Παράδειγμα 38 Από ύψος H = 100 m αφήνουμε ένα σώμα να πέσει ελεύθερο. 1 Για το πρώτο σώμα: h1  g  t2 2 1 Για το δεύτερο σώμα: h 2  υ0  t  g  t2 2 1 2 1 Όμως: H  h1  h 2  H  gt  υ0 t  gt 2  2 2 H 100m H  υ0 t  t    t  2s υ0 50m / s 1 Οπότε: h 2  υ0  t  g  t 2  h 2  80m 2 Θα συναντηθούν μετά από 2s σε ύψος 80m από το έδαφος. Από το έδα- φος και στην ίδια κατακόρυφο εκτοξεύουμε ταυτόχρονα ένα άλλο σώμα προς τα πάνω με υ 0 = 50 m/s. Λύση: Έστω ότι θα συναντηθούν στο σημείο Γ.

110 m 32. γ. m2 3 Απ:   2 33. Να βρεθεί το διάστημα που θα χρειαστεί να διανύσει το σώμα για να μηδενιστεί στιγμιαία η ταχύτητά του και ο απαιτούμενος χρόνος. της οποίας η αλγεβρική τιμή δίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Απ: 36 m. Σε ακίνητο σώμα μάζας m  1kg που βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται  δύναμη F . β.Δυναμική σε μία διάσταση 83 Ασκήσεις για λύση: 30. Ένα σώμα πέφτει ελεύθερα από ένα σημείο 0. όταν και στα δύο σώματα ασκείται η ίδια δύναμη F. Αν m1 και m2 είναι αντίστοι- m χα οι μάζες των δύο σωμάτων. Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώμα κατά τη διάρκεια της κίνησής του. Στα διπλανά διαγράμματα φαίνονται οι ταχύτητες δύο σωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο. α. Όταν το σώμα διέρχεται από το σημείο Α της m τροχιάς του έχει ταχύτητα 20 . ενώ όταν διέρχεται από το σημείο Γ της τροχιάς του έχει s m m ταχύτητα 80 . να βρεθεί ο λόγος 1 . Απ: 20 m/s . Σώμα μάζας m  3kg κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0  12 m / s και τη χρονική στιγμή t 0  0 δέχεται την επίδραση δύναμης που έχει μέτρο F  6N και κατεύθυνση αντίθετη της  υ0 . Να βρεθεί το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα στο χρονικό διάστημα των 7sec. Να περιγράψετε την κίνηση του σώματος. 6s 31. Δίνεται g  10 2 s s Απ: 300 m .ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Να βρείτε πόσο απέχουν τα σημεία Α και Γ.

προς τα m κάτω με κλίση 60ο ως προς τον ορίζοντα αποκτά επιτάχυνση α1  8 .84 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . m Δίνεται g  10 s2 Απ: 50 Ν 36. α. Να υπολογίσετε το μέτρο της F. 6. με m αρχική ταχύτητα υ 0  30 και κατεύθυνση προς την κορυφή του.9s . Όταν στο σώμα ασκηθεί δύναμη F. Η γωνία του κεκλιμένου s επιπέδου είναι 60ο .Δυναμική σε μία διάσταση 34. Ένα σώμα βρίσκεται σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Ένα σώμα μάζας m  10 kg ισορροπεί σε λείο κεκλιμένο δάπεδο. Πόση επιτάχυνση s2 αποκτά το σώμα όταν η δύναμη F το έλκει κατακόρυφα προς τα πάνω. Ποια θα είναι τότε η ταχύτητα του. β. m Απ: 3 . γωνίας κλίσης φ  30ο υπό την επίδραση δύναμης F παράλληλης με το κεκλιμένο δάπεδο. Σε ακίνητο αρχικά σώμα που βρίσκεται σε λείο οριζόντιο δάπεδο μάζας m  10 kg ενεργεί δύναμη F  30N που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ  60 ο προς τα πάνω.3m s 35. β. Να υπολο- γίσετε την ταχύτητα και τη μετατόπιση του σώματος μετά t  2s . m Δίνεται g  10 2 s m Απ: α. Μετά από πόσο χρόνο θα επανέλθει στην αρχική του θέση. μεγάλου μήκους. Ένα σώμα εκτοξεύεται από τη βάση λείου κεκλιμένου δαπέδου. m Δίνεται g  10 s2 Απ: 6 m2 s . 30 s 37.

Να υπολογίσετε: α. την επιτάχυνση του συστήματος. ηρεμούν σε λείο οριζόντιο δάπεδο και είναι δεμένα με σκοινί. 750Ν 39. ανεβαίνει με επιτάχυνση α  1 s2 m β. m γ. β. 33Ν . γ. είναι ακίνητο. Η οριζόντια δύναμη F. Β. τις τάσεις των νημάτων m Απ: α. Σώμα κρέμεται με σκοινί από την οροφή λεωφορείου. ΤΑΒ  13.33Ν s2 40. ασκείται στο Γ και είναι F  60N . 0 . όταν το λεωφορείο α. εφφ  5 . Τα τρία σώματα Α. όπως στο σχήμα. β. Γ με μάζες m A  10 kg .33 .Δυναμική σε μία διάσταση 85 38. β. 825Ν . Να υπολογίσετε τη γωνία που σχηματίζει το σκοινί με την κατακόρυφο. β. κατεβαίνει με επιτάχυνση α  1 2 s γ. Να βρεθεί η δύναμη που δέχεται από το δάπεδο του ανελκυστήρα όταν: m α. 675Ν.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα m Δίνεται g  10 s2 Απ: α. m B  15 kg και m Γ  20 kg . 0 . β. Άνθρωπος μάζας m  75 kg βρίσκεται μέσα σε ανελκυστήρα. κινείται με σταθερή ταχύτητα. γ. κινείται με σταθερή επιτάχυνση α  2 s2 m Δίνεται g  10 s2 1 Απ: α. ΤΒΓ  33. 1.

5 Ν m 43. Σώμα μάζας 9kg υφίσταται επιτάχυνση 2 2 προς τα δεξιά υπό την επίδραση δύο δυνάμε- s   ων F1  25N και F2 . Η F1 δρα προς τα δεξιά. m Δίνεται g  10 s2 Απ: 637.8Ν 45. Ποια είναι η τιμή της δύναμης που ασκείται από τον αέρα στο s2 αλεξίπτωτο. το σώμα έχει αποκτήσει ταχύτητα 10 . Σε μια m χρονική στιγμή. Απ: 10kg 42. ποιο θα είναι το βάρος του στον υποθετικό πλανήτη.Δυναμική σε μία διάσταση 41. ενώ το αβαρές σκοινί γλιστρά γύρω από τον λαιμό της χωρίς τριβές. το σώμα έχει διανύσει x  40 m . Απ: 1.5 . ενώ μετά χρόνο t  2s από τη s στιγμή αυτή. Ένας άνθρωπος μάζας m1  80 kg πέφτει με αλεξίπτωτο μάζας m 2  5 kg . προς τα κάτω m με επιτάχυνση 2. να υπολογίσετε την ταχύτητα των σωμάτων όταν συναντηθούν. Σε έναν υποθετικό πλανήτη. ενώ το Σ2 είναι 120m υψηλότερα του Σ1. m Δίνεται g  10 2 s m Απ: 20 s . Ποιο είναι το μέτρο και η κατεύθυνση της F2 .86 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .072g. Πόση είναι η μάζα του. Αν ένα σώμα έχει βάρος στη Γη 25Ν. Σε ένα σώμα ενεργεί μια δύναμη F  100N και το κινεί πάνω στη διεύθυνσή της. η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια του είναι 0. Η τροχαλία του σχήματος είναι αβαρής. Απ: 7Ν προς τα αριστερά 44. Αν το σώμα  Σ1  έχει μάζα m1  5 kg και το  Σ 2  μάζα α m 2  10 kg .

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Όταν η ταχύτητα του σώματος είναι υ  30 m/s σε τι ύψος από το έδαφος βρίσκεται το σώμα. Σώμα μάζας m  2kg δέχεται σταθερή δύναμη μέτρου F1  10N και αρχίζει να κινείται. 16s. Ποια προωθητική δύναμη ήταν s απαραίτητη για να αποκτήσει το βλήμα αυτή την ταχύτητα μέσα στην κάνη που έχει μήκος 6m. Σώμα αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος H  125m . β. Ποια η απόσταση του σώματος από το έδαφος μετά από χρόνο t 1  2s . α. Αυτό το πυροβόλο έβαλλε βλήματα 25. 2Ν αντίρροπη της F1 48. α. Το σώμα σε χρόνο t  4s διανύει διάστημα s  32m . Απ: α. β. Σε σώμα μάζας m  2kg που ηρεμεί ασκείται σταθερή δύναμη F. Τι διάστημα έχει διανύσει στο τέταρτο δευτερόλεπτο της κίνησής του. Αν ναι ποιο το μέτρο και η κατεύθυνση της.  Απ: Ναι.Δυναμική σε μία διάσταση 87 46. 80 m . m Δίνεται g  10 s2 Απ: α. (θεωρείστε την επιτάχυνση σταθερή και μην λάβετε υπ’ όψη την επίδραση της βαρύτη- τας στο βλήμα). 1N 49. Ασκείται στο σώμα άλλη δύναμη εκτός της F1 . Ποια είναι η επιτάχυνση του σώματος. 60 m/s 50.8kg το m καθένα που είχαν στο στόμιο της κάνης ταχύτητα 880 . Απ: 0. Απ: 1. Το μεγαλύτερου διαμετρήματος αντιαεροπορικό πυροβόλο που χρησιμοποιήθηκε κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το Flak 40.5 m/s2 . 135 m β. 5s. Το σώμα αφού διανύσει 64 m αποκτά ταχύτητα 8 m/s. Σώμα ρίχνεται κατακόρυφα και προς τα κάτω με αρχική ταχύτητα υ 0  10 m/s (αντίσταση αέρα αμελητέα) από ύψος h  175m . Πότε φτάνει το σώμα στο έδαφος και με τι ταχύτητα. 35 m β. πόσο χρονικό διάστη- μα έχει μεσολαβήσει και ποιο είναι το μέτρο της F. 66  106 Ν 47.

88 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση - Δυναμική σε μία διάσταση

51. Σώμα μάζας m = 1 Kg κινείται με υ 0 = 20 m/s.
α. Στο σώμα ασκείται δύναμη F = 10 N που έχει την ίδια κατεύθυνση με την υ0. Ποια θα
είναι η μετατόπιση και η ταχύτητα μετά από χρόνο 2s.
β. Στο σώμα ασκείται δύναμη F = 10 N που έχει την ίδια διεύθυνση αλλά αντίθετη φορά
με την υ0. Ποια είναι η μετατόπιση μέχρι να σταματήσει στιγμιαία το σώμα. Στην
περίπτωση αυτή μετά από πόσο χρόνο το σώμα θα έχει πάλι ταχύτητα μέτρου 20m/s;
Απ: α. 60 m, 40 m/s β. 20 m, 4 s

52. Αν την t0 = 0 και x0 = 0 το σώμα ήταν ακίνητο και η μάζα του είναι m = 1 Kg και η δύναμη
οριζόντια και μεταβάλλεται όπως δείχνει το διάγραμμα, να βρείτε την ολική μετατόπι-
ση και να γίνουν τα διαγράμματα α-t, υ-t, x-t.
Απ: 460 m

53. Σε σώμα μάζας m = 100 Kg, το οποίο κινείται πάνω σε ευθύγραμμη τροχιά με
ταχύτητα 36Κm/h, ασκείται δύναμη F = 200 N κατά τη διεύθυνση της κίνησής του
για χρόνο t = 10 s. Να βρεθεί η ταχύτητά του στο τέλος του δέκατου δευτερολέπτου.
α. Αν η φορά της δύναμης συμπίπτει με τη φορά της κίνησής του.
β. Αν είναι αντίθετη από αυτή.
Απ: α. 30 m/s β. –10 m/s

54. Δύο σώματα της ίδιας μάζας βρίσκονται σε λείο και οριζόντιο επίπεδο και συνδέονται
μεταξύ τους με νήμα που έχει όριο θραύσης Tθ = 50 Ν. Να υπολογιστεί η ελάχιστη τιμή
της οριζόντιας δύναμης F που πρέπει να ασκηθεί στο ένα σώμα για να σπάσει το νήμα.
Απ: 100 N

55. Η μηχανή τρένου έχει μάζα mM = 10 tn και τα βαγόνια του mB = 60 tn. Το τρένο κινείται
ευθύγραμμα με επιτάχυνση α1 = 1,5 m/s2. Με ποια επιτάχυνση α2 θα κινείται το τρένο,
όταν αφαιρέσουμε από αυτό βαγόνια μάζας m = 17,5 tn; Η δύναμη της μηχανής παρα-
μένει σταθερή.
Απ: 2 m/s2

ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση - Δυναμική σε μία διάσταση 89
56. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m 1 = 30 Kg και m 2 = 20 Kg αντίστοιχα είναι δεμένα με
νήμα μικρού μήκους και ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο. Τα σώματα σύρονται από ορι-
ζόντια δύναμη F = 80 N που ασκείται στη μάζα m2 ξεκινώντας από την ηρεμία. Αν μετά
από χρόνο t 1 = 5 s το νήμα κόβεται, να υπολογιστεί πόσο θα απέχουν τα δύο σώματα
σε χρόνο t = 5 s μετά το κόψιμο του σχοινιού, αν η δύναμη F εξακολουθεί να ασκείται
στη μάζα m 2. Τριβές δεν υπάρχουν.
Απ: 50 m

57. Σώμα βάλλεται από την κορυφή ψηλού πύργου με ταχύτητα υ 0 = 30 m/s κατακόρυφα
προς τα πάνω.
α. Να υπολογιστεί η ταχύτητα και η χρονική στιγμή που το σώμα φτάνει στο μισό του
μέγιστου ύψους.
β. Ποια είναι η απομάκρυνση του σώματος τις χρονικές στιγμές t 1 = 2 s, t 2 = 4 s και
t 3 = 8 s.
γ. Ποια χρονική στιγμή το σώμα θα βρίσκεται σε απόσταση h = –200 m κάτω από το
σημείο βολής; Δίνεται g = 10 m/s2.
Απ: α. 0,9 s, 21 m/s β. 40 m, 40 m, –80 m γ. 10 s

58. Από ύψος h = 180 m αφήνουμε να πέσει μία πέτρα ενώ την ίδια χρονική στιγμή από το
ίδιο ύψος ρίχνουμε κατακόρυφα προς τα κάτω μια άλλη με υ 0 = 25 m/s.
α. Να βρείτε τις ταχύτητες με τις οποίες φτάνουν στο έδαφος.
β. Πόσο απέχουν όταν η μία από αυτές φτάνει στο έδαφος.
Δίνεται g = 10 m/s2.
Απ: α. 60 m/s, 65 m/s β. 100 m

59. Από ένα αερόστατο, που ανεβαίνει κατακόρυφα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0 = 40 m/
s, ρίχνουμε προς τα κάτω βόμβα, η οποία, όταν φτάνει στο έδαφος, εκρήγνυται.
Ο χρόνος που περνά από τη στιγμή που ρίξαμε τη βόμβα μέχρι να ακουστεί η έκρηξη
στο αερόστατο είναι t ολ = 4,8 s.
Να βρεθεί σε ποιο ύψος h ήταν αρχικά το αερόστατο, όταν ρίξαμε τη βόμβα.
Δίνονται υήχου = 340 m/s, g = 10 m/s2 και ότι η αρχική ταχύτητα της βόμβας ως προς το
έδαφος είναι μηδέν.
Απ: 80 m

90 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση - Δυναμική σε μία διάσταση

2Ο Κριτήριο Αξιολόγησης:
ΘΕΜΑ 1
Α. Σώμα κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση σταθερής συνισταμένης
δύναμης που έχει την κατεύθυνση της κίνησης. Ποια είναι η σωστή
απάντηση;
α. Η μάζα του σώματος αυξάνεται.
β. Η επιτάχυνση του σώματος αυξάνεται.
γ. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος είναι σταθερός.
δ. Η ταχύτητα παραμένει σταθερή.

Β. Μια μικρή σφαίρα κάνει ελεύθερη πτώση. Ποιο είναι το σωστό διά-
γραμμα επιτάχυνσης - χρόνου.

Γ. Αν σ’ ένα σώμα η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν ΣF  0 .
α. Αποκτά σταθερή επιτάχυνση.
β. Η επιτάχυνση του αυξάνει.
γ. Η ταχύτητά του είναι σταθερή ή μηδέν.
δ. Η ταχύτητά του αυξάνει.

ΘΕΜΑ 2   Α. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση α γ. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής με αυτά της δεξιάς στήλης. ΣF  μεταβλητή . δ. δ.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . α  0  4. Η ταχύτητα αυξάνεται. ΣF  σταθερή γ. Το σώμα ηρεμεί. γ. Αδράνεια είναι η δύναμη η οποία διατηρεί την κίνηση των σωμάτων. Διερευνήστε την ΣF  m  α αν:    α. β. α. ΣF  0 β.   2. 5. ενώ το βάρος του αλλάζει από τόπο σε τόπο.Δυναμική σε μία διάσταση 91 Δ. Ε. 1Ν  1kg m / s2 . υ  0  3. όταν δεν ασκούνται πάνω δυνάμεις. Το κινητό ξεκινά από την ηρεμία υ  σταθ. Ένα σώμα σταματά. Χαρακτηρίστε με (Σ) τις σωστές προτάσεις και με (Λ) τις λανθασμένες.   1. Η μάζα ενός σώματος είναι σταθερή. ε. υ α α. Η ταχύτητα μειώνεται α υ β. Στην ελεύθερη πτώση η μετατόπιση που διανύει ένα σώμα είναι ανά- λογη του χρόνου πτώσης του.

της ταχύτητας και της μετατόπισης σε συνάρτηση με το χρόνο. 0 έως 2s: β. 6m Γ. Πόση είναι η επιτάχυνσή του τις χρονικές στιγμές: t1  1. όπως στο σχήμα. Ποια είναι η μετατόπισή του τη χρονική στιγμή t = 1 s: α. δ.Δυναμική σε μία διάσταση Β. ΘΕΜΑ 3 Ένα σώμα είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο.89s : α1  t 2  2. Ύστερα από 3s η μετατόπιση του σώματος είναι 18m. 05s : α 2  t 3  5s : α3  ΙΙΙ. 5m. 3m. Δίνεται g  10m / s2 . β. Δώστε τις εξισώσεις και τα διαγράμματα της επιτάχυνσης. Ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί δέχεται την επίδραση συνισταμένης δύ- ναμης. 2s έως 4s: γ.92 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Γράψτε το είδος της κίνησης του σώματος για τα χρονικά διαστήματα: α. ΘΕΜΑ 4 Ένα σώμα που πέφτει ελεύθερα έχει σ’ένα σημείο της τροχιάς του ταχύτητα 40m/s ενώ σ’ ένα χαμηλότερο σημείο Β ταχύτητα 150m/s. 2m. Πόση είναι η μάζα του σώματος. . Αν η μάζα του είναι m  2kg τότε: Ι. Στο σώμα α- σκούνται δύο οριζόντιες αντίρροπες δυνάμεις 8Ν και 5Ν. 4s έως 6s: ΙΙ. Πόση είναι η απόσταση ΑΒ. στην ελεύθερη πτώση. γ.

.. m / s2 4. Είναι ίσες οι ταχύτητες των δύο αυτοκινήτων. επιταχυνόμενη κίνηση   υ  2.. της ταχύτητας. μετατόπιση Δx β. Να συμπληρώσετε τα κενά στην παρακάτω πρόταση: Η μέση επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το πόσο . Δ... Ένα αυτοκίνητο κατευθύνεται από την Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη με ταχύτητα 75 Km/h ενώ ένα άλλο από την Αθήνα προς την Πάτρα με ταχύτητα 75 Km/h... m 2..... υ  0  α = σταθ δ... α  0 υ = σταθ..  α. m2 / s 2 B..  υ γ. μεταβάλλεται το ... Το ίδιο για τις επόμενες στήλες   1. επιβραδυνόμενη κίνηση  4.... Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1.. . χρόνος t α. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τα στοιχεία της δεξιάς στήλης.......ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση .. ξεκινώντας από την ηρεμία Γ. ταχύτητα υ γ.... s 3. επιτάχυνση α δ....  α β..Δυναμική σε μία διάσταση 93 3Ο Κριτήριο Αξιολόγησης: ΘΕΜΑ 1 A.... ομαλά επιταχυνόμενη. m / s ε. ευθύγραμμη ομαλή κίνηση   α  3.......

6 B. 1 δ. Ένα σώμα επιβραδύνεται όταν σταματήσουν να ασκούνται δυνάμεις πάνω του. δ. Ανάλογη του χρόνου Γ. α. Ανάλογη της μετατόπισης που διανύει β. 10 β. 20 γ. Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει να ασκείται πάνω του μία δύναμη. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές.94 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση δ. 4 3. Ένα σώμα επιβραδύνεται ομαλά όταν η δύναμη (συνισταμένη) που το επιβραδύ- νει είναι: α. γ. 2 2. β. 5 α. Ένα σώμα επιταχύνεται ομαλά αν η συνισταμένη δύναμη που δέχεται είναι σταθερή και κατά την φορά της κίνησης.Δυναμική σε μία διάσταση ΘΕΜΑ2 A. Να αντιστοιχίσετε τις τιμές της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε σώμα μάζας 5kg με τις τιμές της επιτάχυνσης F(N) α  m / s2  1. Η μάζα των σωμάτων είναι το μέτρο της αδράνειας τους. Μηδενική γ. .

κινείται με σταθερή επιτάχυνση α = 2 m/s2 Δίνεται g = 10 m/s2 ΘΕΜΑ4 Από ένα αερόστατο. Ο χρόνος που περνά από τη στιγμή που ρίξαμε τη βόμβα μέχρι να ακουστεί η έκρηξη στο αερόστατο είναι t ολ = 4. Να βρεθεί σε ποιο ύψος h ήταν αρχικά το αερόστατο.Δυναμική σε μία διάσταση 95 ΘΕΜΑ3 Σώμα κρέμεται με σκοινί από την οροφή λεωφορείου. γ. . όταν ρίξαμε τη βόμβα.ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . που ανεβαίνει κατακόρυφα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ 0 = 40 m/s. όταν φτάνει στο έδαφος. g = 10 m/s2 και ότι η αρχική ταχύτητα της βόμβας ως προς το έδαφος είναι μηδέν. Να υπολογίσετε την γωνία που σχηματίζει το σκοινί με την κατακόρυφο όταν το λεωφορείο: α. είναι ακίνητο β. ρίχνουμε προς τα κάτω βόμβα. η οποία. κινείται με σταθερή ταχύτητα.8 s. Δίνονται υ ήχου = 340 m/s. εκρή- γνυται.

 α Βάρος: Β  mg Β Βαρυτική μάζα: m g 1 2 Ελεύθερη πτώση: υ  g  t S gt 2 . Αν ΣF  0 τότε υ  0 ή υ  σταθ  x  υ  t   υ  υ 0  αt  Διερεύνηση:   β. Αν ΣF  μεταβλ τότε α  μεταβλ ΣF  Αδρανειακή μάζα: m . Νεύτωνα ΣF  m  α     α.Δυναμική σε μία διάσταση Τυπολόγιο Δυναμική σε μία διάσταση Συνισταμένη δύο δυνάμεων που έχουν ίδια κατεύθυνση F  F1  F2 Συνισταμένη δύο δυνάμεων που έχουν αντίθετη κατεύθυνση F  F1  F2   2ος Ν.96 ΦΥΣΙΚΗ: Ευθύγραμμη κίνηση . Αν ΣF  σταθ τότε α  σταθ  1   x  υ t  αt 2  0  2    γ.