You are on page 1of 6

UJIAN BULANAN 1

KERTAS 1 Masa : 1 jam 15 minit
Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

1 Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri-ciri 5 Rajah 2 menunjukkan fungsi bank pusat.
perbankan konvensional?
A Memberi faedah atas simpanan yang diterima • Mengeluar dan mengawal
daripada penyimpan mata wang
negara
B Mengenakan faedah atas pinjaman yang diberi
kepada peminjam Bank • mengawal mata wang
Menjadi jurubank dan
Negara penasihat kewangan kepada
C Urusan perniagaan dan pelaburan bebas daripada
Malaysia ne
kerajaan
unsur maisir
D Pelaburan dibuat bertujuan untuk mencari
keuntungan maksimum dan tidak bercanggah X
dengan undang-undang sivil
• Menjadi jurubank kepada
2 Semua yang berikut merupakan ciri sistem perbankan bank perdagangan
Islam, kecuali
A mengharamkan amalan riba dan faedah Rajah 2
B mengamalkan konsep kongsi untung dan kerjasama Antara yang berikut, yang manakah mewakili fungsi X?
C melakukan pelaburan untuk mencari keuntungan A Mengawal keupayaan bank perdagangan mencipta
maksimum kredit melalui nisbah rizab berkanun dan nisbah
D hasil daripada pelaburan akan diagihkan antara pihak mudah tunai
penyimpan, pelabur dan bank mengikut kadar yang B Menerbit dan menjual bil perbendaharaan serta surat
dipersetujui jaminan kerajaan
C Memastikan bekalan mata wang cukup untuk
3 Antara yang berikut, yang manakah merujuk kepada menampung keperluan ekonomi
unsur perjudian yang diharamkan dalam sistem D Bertindak sebagai peminjam terakhir bagi bank
perbankan Islam? perdagangan menghadapi kesulitan kewangan
A Riba
B Maisir 6 Jadual berikut menunjukkan perbezaan antara sistem
C Gharar perbankan konvensional dengan sistem perbankan Islam.
D Musyarakah Antara yang berikut, pasangan yang manakah tidak
benar?
4 Rajah 1 di bawah menunjukkan konsep pengurusan dan
perjalanan Bank Islam berlandaskan tiga konsep utama. Perbankan Perbankan Islam
Konvensional
Pengurusan dan Perjalanan A Dasar perniagaan Dasar perniagaan
Bank Islam berasaskan faedah berasaskan konsep
kongsi untung
B Pelaburan Mengharamkan
merangkumi bidang pelaburan dalam
Wadiah Mudharabah X spekulasi bidang spekulasi
C Mengutamakan Tidak mementingkan
Rajah 1 keuntungan keuntungan
Antara yang berikut, yang manakah mewakili konsep X? D Berlandaskan Berdasarkan hukum
I Melibatkan perjanjian antara pemodal dengan undang-undang sivil syarak
pengusaha
II Merupakan perkongsian antara dua atau lebih 7 Semua yang berikut merupakan fungsi bank saudagar,
pihak dalam melakukan sesuatu projek kecuali
III Kerugian akan ditanggung oleh semua pihak
A memberi pinjaman kepada syarikat dan badan
menurut nisbah sumbangan
korporat
IV Kerugian akan ditanggung oleh pemodal sahaja
B mengurus dana dan portfolio pelaburan syarikat
A I dan II
C memberi khidmat nasihat tentang pengambilalihan
B I dan IV
dan penggabungan syarikat
C II dan III
D membiayai pembelian aset tetap dalam industri
D III dan IV
perkhidmatan profesional

1
8 Antara yang berikut, yang manakah bukan bank badan 13 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang
berkanun? pinjaman bercagar?
A Bank Simpanan Nasional I Hanya diberi kepada syarikat kewangan yang
B Bank Pertanian Malaysia kukuh
C Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad II Nilai pinjaman mesti melebihi nilai cagaran
D Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia III Cagaran boleh dijual oleh bank untuk menebus
Berhad pinjaman jika peminjam tidak mampu bayar
IV Cagaran boleh berbentuk harta seperti tanah,
9 Rajah 3 adalah berkaitan dengan perkhidmatan bank polisi insurans dan inventori
perdagangan. A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
Menerima Kemudahan
simpanan pembiayaan
14 Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan Encik
Maniam.
Perkhidmatan Bank Encik Maniam mempunyai baki wang sebanyak
Perdagangan RM1 000 dalam akaun semasanya. Beliau mendapat
overdraf sebanyak RM5 000 daripada bank. Beliau
X Perkhidmatan mengeluarkan cek bernilai RM4 000 untuk menjelaskan
lain hutang.
Rajah 3
Antara yang berikut, yang manakah mewakili Bank akan mengenakan faedah ke atas
perkhidmatan X? A RM2 000
I Pindahan kredit III Cek kembara B RM3 000
II Kad kredit IV Cek jurubank C RM4 000
A I dan II C II dan III D RM5 000
B I dan IV D III dan IV
15 Dalam perbankan Islam, pinjaman diberi berdasarkan
10 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang akaun konsep tertentu. Antara yang berikut, yang manakah
simpanan di bank perdagangan? konsep tersebut?
I Jumlah simpanan kecil dan tidak tetap I Murabahah III Al-Rahnu
II Penyimpan diberi sebuah buku cek II Mudharabah IV Bai At Takjiri
III Wang disimpan untuk tempoh tertentu A I, II dan III C I, III dan IV
IV Wang boleh dikeluarkan di mana-mana cawangan B I, II dan IV D II, III dan IV
bank
A I dan II C II dan III 16 Gambar 1 menunjukkan lakaran sekeping cek.
B I dan IV D III dan IV

11 Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan
perkhidmatan yang disediakan oleh bank.

• Pelanggan boleh mengarahkan bank untuk
memindahkan sejumlah bayaran ke akaun penerima
untuk tujuan tertentu seperti membayar gaji dan
menjelaskan hutang
• Risiko kecurian dan kehilangan wang dapat dielakkan Gambar 1
Antara yang berikut, yang manakah benar tentang lakaran
Perkhidmatan di atas merujuk kepada cek di atas?
A cek jurubank C pindahan kredit A Cek hanya boleh dimasukkan ke dalam akaun
B arahan tetap D draf bank di mana-mana cawangan EON Bank sahaja
B Cek hanya boleh dimasukkan ke dalam akaun
12 Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan seorang EON Bank di cawangan Bangi sahaja
peminjam bank. C Cek hanya boleh dimasukkan ke dalam akaun
Encik Ahmad mendapat pinjaman bank sebanyak penerima di EON Bank sahaja
RM30 000 dengan faedah 8% setahun. Pinjaman tersebut D Cek hanya boleh dimasukkan dalam Malayan
Banking Berhad
perlu dibayar balik secara ansuran dalam tempoh setahun.
17 Pihak bank yang diarahkan membuat bayaran dikenali
Berapakah jumlah ansuran yang perlu dibayar oleh sebagai
Encik Ahmad? A penyuruh bayar C si penerima
A RM200 C RM2 700 B pesuruh bayar D penandatangan
B RM2 400 D RM32 400
2
18 Gambar 2 menunjukkan lakaran sekeping cek. B Memenuhi tuntutan ganti rugi oleh pekerja yang
cedera semasa menjalankan tugas
C Peniaga memperoleh keuntungan semasa membuat
tuntutan
D Menghalang perniagaan daripada tergendala

24 Gambar 3 di bawah adalah berkenaan konsep insurans.
Bayaran premium Bayaran untuk
Dana
oleh ramai insured beberapa tuntutan
Insurans
sahaja
Gambar 2
Apakah jenis cek yang ditunjukkan di atas?
A Cek bertanda C Cek kosong
B Cek dalaman D Cek mati

19 Semua yang berikut merupakan fungsi yang dijalankan
oleh syarikat kewangan, kecuali Gambar 3
A menerima simpanan daripada orang ramai Antara yang berikut, yang manakah menerangkan konsep
B membiayai sewa beli bagi kenderaan bermotor, di atas?
jentera perindustrian, pembinaan dan pertanian A Indemniti
C menawarkan skim pajakan B Penuh percaya mutlak
D menawarkan pinjaman perumahan dan perniagaan C Kepentingan boleh insurans
kepada orang ramai D Pengumpulan risiko

20 Antara yang berikut, yang manakah merupakan 25 Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan prinsip
kelemahan skim pajakan? insurans.
I Mesin yang dibeli secara pajakan lebih mahal
II Milikan mesin dipegang oleh syarikat pajakan Saiful telah menginsuranskan kedainya daripada
meskipun sewa penuh pajakan telah dibayar kebakaran dengan menyatakan kedainya diperbuat
III Peniaga boleh menggunakan mesin itu untuk daripada batu. Akan tetapi, kedai Saiful sebenarnya
memperolehi pendapatan bagi membiayai sewa diperbuat daripada kayu. Pada suatu malam, kedai Saiful
bulanan telah mengalami kebakaran. Saiful menuntut pampasan
IV Peniaga dapat menggunakan sesuatu mesin baru daripada pihak insurer tetapi pihak insurer telah menolak
tanpa mengeluarkan modal bayaran pampasan.
A I dan II C II dan III Apakah prinsip insurans yang terlibat dalam situasi di atas?
B I dan IV D III dan IV A Penuh percaya mutlak
B Subrogasi
21 Apakah peranan insurer? C Doktrin sebab hampiran
A Melakukan perniagaan D Kepentingan boleh insurans
B Memberi bonus kepada insured
C Melaburkan dana premium 26 Maklumat berikut adalah berkaitan dengan Encik
D Mengamalkan pengumpulan risiko Anthony.
Encik Anthony memiliki sebuah rumah kedai bernilai
22 Sesuatu risiko boleh diinsuranskan jika risiko tersebut RM120 000. Beliau telah mengambil polisi insurans
memenuhi beberapa syarat. Antara yang berikut, yang kebakaran bernilai RM120 000 daripada dua syarikat
manakah syarat-syarat tersebut? insurans. Sekiranya rumah kedai Encik Anthony
I Kemungkinan berlakunya risiko boleh ditentukan terbakar, Encik Anthony mengharapkan bayaran
secara statistik ganti rugi berjumlah RM240 000.
II Jumlah ahli yang ingin mendapatkan
perlindungan insurans adalah ramai Berdasarkan maklumat di atas, Encik Anthony dikatakan
III Jumlah premium yang diterima melebihi jumlah telah melanggar prinsip
bayaran A indemniti
IV Kadar premium dapat ditetapkan B penuh percaya mutlak
A I dan II C II dan III C doktrin sebab hampiran
B I dan IV D III dan IV D kepentingan boleh insurans

23 Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang 27 Antara yang berikut, yang manakah merupakan risiko
peranan insurans kepada peniaga? yang tidak boleh diinsuranskan?
A Dapat melindungi diri daripada risiko kerugian A Banjir
disebabkan oleh kecurian, pecah amanah dan tuntutan B Pecah amanah
pihak ketiga C Kemusnahan harta benda akibat peperangan
3
D Liabiliti kepada pihak ketiga D Insurans endowmen

28 Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan Encik Aziz. 33 Setiap pemilik kenderaan bermotor diwajibkan sekurang-
kurangnya membeli polisi insurans bermotor pihak ketiga.
Encik Aziz menginsuranskan kereta Toyotanya
Mengapa?
daripada kecurian. Apabila berlaku kecurian, Encik
A Untuk menuntut ganti rugi daripada pihak ketiga
Aziz dibayar ganti rugi penuh. Kereta Encik Aziz
B Untuk melindungi kenderaan bermotor pemilik
kemudiannya dijumpai. Kereta Toyota tersebut tidak
C Untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga
lagi menjadi hak milik Encik Aziz walaupun telah
D Untuk mendapatkan ganti rugi kepada kenderaan
ditemui.
sendiri dan pihak ketiga
Apakah prinsip ganti rugi yang terlibat dalam kes di atas?
A Kepentingan boleh insurans 34 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang
B Subrogasi perbezaan antara insurans takaful dengan insurans
C Sumbangan konvensional?
D Doktrin sebab hampiran I Insurans konvensional mempunyai unsur maisir
manakala dalam takaful unsur maisir tidak wujud
29 Mengapakah Puan Zaleha boleh menginsuranskan II Insurans konvensional adalah berasaskan tabarruk
rumahnya sendiri tetapi tidak boleh menginsuranskan dan mudharabah manakala takaful adalah
rumah rakan karibnya Puan Zaiton? berasaskan tiga prinsip iaitu kepentingan boleh
A Puan Zaleha tidak mampu membayar premium insurans, penuh percaya mutlak dan indemniti
B Puan Zaleha tidak mempunyai kepentingan boleh III Insurans konvensional menerima faedah atas
insurans ke atas rumah Puan Zaiton pinjaman yang diberi kepada insured dan membayar
C Puan Zaleha mempunyai hutang yang belum ganti rugi yang mempunyai unsur faedah manakala
dijelaskan lagi dalam takaful unsur faedah tidak wujud
D Puan Zaleha tidak memenuhi syarat penuh percaya IV Insurans konvensional mempunyai unsur gharar
mutlak manakala takaful adalah berlandaskan hukum syarak
A I, II dan III C I, III dan IV
30 Beng Hee bekerja sebagai seorang pekerja am di kilang B I, II dan IV D II, III dan IV
elektronik di Bandar Baru Bangi, Selangor. Antara skim
insurans pekerja berikut, yang manakah perlu 35 Maklumat berikut adalah berkaitan dengan Encik Yusof.
diinsuranskan dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial
(PERKESO)? Encik Yusof memiliki sebuah kilang kasut. Beliau
I Skim pencen ilat hendak melindungi nyawa sendiri dan harta bendanya
II Skim pecah amanah daripada kehilangan atau kerosakan akibat kebakaran,
III Skim liabiliti profesional kecurian, kemalangan dan sebagainya.
IV Skim bencana pekerjaan
A I dan II C II dan III Apakah jenis takaful yang paling sesuai untuk Encik
B I dan IV D III dan IV Yusof?
A Insurans takaful am dan insurans takaful keluarga
31 Antara yang berikut, perkara yang manakah tidak B Insurans nyawa seumur hidup dan insurans kecurian
mempengaruhi kadar premium bagi insurans kebakaran? C Insurans takaful keluarga dan PERKESO
A Lokasi premis D Insurans kebakaran dan insurans kecurian
B Kegunaan premis
C Kadar sewa bulanan bangunan 36 Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang
D Langkah-langkah keselamatan yang ada syarikat takaful?
A Operasi takaful adalah berlandaskan prinsip
32 Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan Puan Siti. mudharabah dan tabarruk
B Keuntungan daripada kegiatan takaful yang
Puan Siti merupakan seorang penjual nasi lemak yang diuruskan oleh syarikat akan diambil oleh peserta
perlu menyara hidup 5 orang anaknya. Suaminya sahaja
sudah lama meninggal dunia dan tidak meninggalkan C Takaful mengamalkan tiga prinsip insurans
sebarang harta pusaka. konvensional iaitu kepentingan boleh insurans,
penuh percaya mutlak dan indemniti berlandaskan
Apakah jenis insurans yang paling sesuai diinsuranskan hukum syariah
oleh Puan Siti untuk memastikan kedudukan D Syarikat takaful tidak menerima atau membayar
kewangannya tidak terjejas? faedah
A Insurans hayat sementara

B Insurans hayat seumur hidup 37 Antara yang berikut, yang manakah bukan prosedur
C Insurans bencana alam menuntut ganti rugi oleh insured?
4
A Mengisi borang tuntutan daripada insurer Pilih jawapan bagi soalan 39 hingga soalan 40 berdasarkan
B Membuat laporan kepada insurer, bomba atau jadual berikut.
polis
Pilihan Pernyataan I Pernyataan II
C Insurer menjalankan siasatan
Mengisi borang cadangan A Betul Salah
D
B Salah Betul
38 Maklumat di bawah adalah berkenaan Encik David dan C Betul Betul
Encik Peter. D Salah Salah

Kenderaan Encik David dan Encik Peter terlibat dalam 39 I Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia
satu kemalangan jalan raya. Telah terbukti bahawa Berhad (BPIMB) menyediakan Skim Pembiayaan
kemalangan tersebut akibat kecuaian Encik David. Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian
Kedua-dua kereta telah mengalami kerosakan teruk. Bumiputera (MPPB).
Encik David mempunyai polisi insurans motor II Bank koperasi mendapat modal menerusi
komprehensif. penjualan syer dan caruman simpanan daripada
anggotanya.
Apakah kesan yang akan berlaku?
A Syarikat insurans Encik David akan membayar ganti 40 I Insurans liabiliti produk melindungi pengeluar
rugi kepada kedua-dua pihak terhadap tuntutan pengguna yang cedera atau sakit
B Syarikat insurans Encik Peter akan membayar ganti akibat penggunaan produk tersebut.
rugi kepada kedua-dua pihak II Insurans liabiliti am memberi perlindungan kepada
C Syarikat insurans Encik David akan membayar ganti pihak majikan terhadap tuntutan pekerja yang
rugi kepada Encik Peter sahaja mengalami kemalangan semasa bekerja.
D Syarikat insurans Encik Peter akan menyaman Encik
David

5
6