You are on page 1of 48

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 2/16

ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
Година XX Број 2 МАЛО ЦРНИЋЕ 09.03.2016.

12 Председник Изборне комисије стара се о чувању и
На основу члана 15. Закона о локалним изборима руковању печатом и штамбиљем Изборне комисије.
(„Службени гласник РС”, бр. 129/2007,34/2010-Одлука УС II САСТАВ КОМИСИЈЕ
и 54/2011), Изборна комисија општине Мало Црниће на
седници одржаној 09. 03. 2016. године, донела је Члан 4.

Комисију чине чланови у сталном и проширеном
ПОСЛОВНИК саставу.
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ Члан 5.

Комисију у сталном саставу чине председник и
најмање шест чланова које именује Скупштина општине,
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ а у проширеном саставу и по један опуномоћени члан -
представник подносиоца изборне листе који има заменика,
Члан 1. у складу са законом.

Овим пословником уређују се питања организације Члан 6.
и рада Изборне Комисије општине Мало Црниће (у даљем
тексту: Комисија). Комисија има секретара кога именује Скупштина
општине, који учествује у раду
Члан 2. Комисије без права одлучивања.

Седиште Комисије је у згради Скупштине општине у Члан 7.
Малом Црнићу, Маршала Тита 80.
Председник и чланови Комисије и њен секретар имају
Члан 3. заменике.
Председник и секретар Комисије и њихови заменици
Комисија у свом раду користи 1 печат и 1 штамбиљ. морају бити дипломирани
Печат је округлог облика пречника 32 мм, са грбом правници.
Републике Србије у средини. Члан 8.
По спољном ободу печата уписан је текст: Општина
Мало Црниће, а у следећем унутрашњем кругу: Изборна Комисија даном проглашења изборне листе, односно
комисија. предлога кандидата, истовремено, решењем утврђује који
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст – на подносилац изборне листе, односно предлога кандидата,
средини првог реда је: Грб Републике Србије, у другом реду испуњава услове за одређивање својих представника у
уписан је текст: Република Србија, у трећем реду: Општина проширени састав овог органа.
Мало Црниће, у четвртом реду: Изборна комисија општине Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова
Мало Црниће, у петом реду: простор за: број предмета и за одређивање представника подносиоца изборне листе,
простор за датум и час пријема, у шестом реду: простор за односно предлога кандидата, Комисија доставља подносиоцу
кратак садржај примљеног и простор за: број прилога и у у року од 24 часа од доношења решења.
седмом реду Мало Црниће, ул.б.б. Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа
Текст печата и штамбиља исписан је ћириличним од истека рока у коме подносилац изборне листе може да
писмом. одреди овог опуномоћеног представника.

29

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 2/16
15) утврђује укупан број гласачких листића и одређује
резерву (члан 28. став 3. и 4.
III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ ЗОЛИ);
16) прописује садржај, облик и начин истицања збирне
Члан 9. изборне листе (члан 31. став 2.
ЗОЛИ);
Комисија у оквиру надлежности утврђене Законом о 17) утврђује резултате избора на бирачким местима и
локалним изборима, Законом о избору народних посланика сачињава посебан записник
и другим прописима: (члан 40. став 1. у вези са чланом 39. ЗОЛИ);
1) стара се о законитости спровођења избора 18) расподељује мандате у складу са Законом (члан 41.
одборника (члан 15. став 1. тачка 1. ЗОЛИ);
ЗОЛИ); 19) одлучује по приговорима (члан 53. ЗОЛИ);
2) доноси решење којим утврђује који подносилац 20) прописује врсту спреја (члан 34. тачка 6. у вези са
изборне листе испуњава услове за чланом 68. став 4. ЗИНП);
одређивање својих представника у проширени састав 21) одређује и оглашава број и адресу бирачких места
Изборне комисије општине Мало Црниће (члан 34. тачка 7. ЗИНП);
(члан 14. став 6. ЗОЛИ); 22) доноси пословник о свом раду (члан 34. став 2.
3) решењем утврђује проширени састав Изборне ЗИНП);
комисије општине Мало Црниће (члан 14. став 9. ЗОЛИ); 23) утврђује образац контролног листа и начин
4) одређује бирачка места (члан 15. став 1. тачка 2. печаћења гласачке кутије (члан 67.
ЗОЛИ); став 4. ЗИНП);
5) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове 24) објављује податке о укупним резултатима избора за
(члан 15. став 1. тачка 3. одборнике (члан 85. ЗИНП и
ЗОЛИ); члан 15. ЗОЛИ);
6) даје упутства бирачким одборима о поступку 25) објављује привремене податке о резултатима избора
спровођења избора одборника (члан (члан 86. став 2. ЗИНП);
15. став 1. тачка 4. ЗОЛИ); 26) подноси извештај Скупштини општине о
7) доноси решење о бирачком одбору у проширеном спроведеним изборима за одборнике (члан
саставу (члан 16. став 3. у вези са 15. став 1. тачка 10. ЗОЛИ);
чланом 14. ЗОЛИ); 27) доставља Министарству надлежном за послове
8) прописује образац изборне листе и обрасце локалне самоуправе и републичком
потребних докумената уз изборну листу, органу надлежном за послове статистике податке о
као и образац за прикупљање потписа бирача (члан 15. и 23. спровођењу и резултатима избора
ЗОЛИ); за одборнике, непосредно по завршетку избора (члан 15.
9) проглашава изборну листу решењем (члан 24. став 1. тачка 11. ЗОЛИ);
ЗОЛИ); 28) обавља и друге послове одређене прописима о
10) доноси решење о одбацивању изборне листе због избору одборника (члан 15. став 1.
неблаговремености (члан 25. став 1. ЗОЛИ); тачка 12. ЗОЛИ).
11) доноси закључак којим подносиоцу изборне листе У свом раду Комисија сходно примењује упутства и друге
одређује рок за отклањање акте Републичке изборне Комисије који се односе на изборе
недостатака и указује на радње које треба да обави ради за народне посланике.
отклањања недостатака
(члан 25. став 2. ЗОЛИ);
12) доноси решење којим одбија проглашење изборне III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
листе (члан 25. став 3. ЗОЛИ); ПРЕДСЕДНИКА,
13) решењем утврђује збирну изборну листу и ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ
објављује је (члан 26. став 1. и 3.
ЗОЛИ); Председник Комисије
14) ближе утврђује садржину, облик и изглед гласачког
листића, начин и контролу Члан 10.
њиховог штампања, достављања и руковања (члан 28. став
8. ЗОЛИ);

30

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 2/16
Председник Комисије: Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
1. представља Комисију, Комисија ради у проширеном саставу од дана
2. сазива седнице Комисије и председава седницама, утврђивања тог састава до завршетка избора.
3. потписује акте Комисије,
4. одобрава службена путовања Члан 15.
5. стара се о томе да Комисија своје послове обавља у
складу са прописима и благовремено, Комисија је самостална у свом раду и ради на основу
6. стара се о примени овог пословника, и закона и прописа донетих на основу закона.
7. обавља друге послове утврђене законом и овим Рад Комисије је јаван.
пословником.
Председник Комисије може да овласти секретара
Комисије да потписује акте Комисије која се односе на Члан 16.
питања оперативног карактера.
Комисија ради у седницама.
Заменик председника Комисије Седницу Комисије сазива председник Комисије, на
своју иницијативу, водећи рачуна о роковима утврђеним
Члан 11. законом, или кад то предложи трећина чланова Комисије.
Председник Комисије је дужан да сазове седницу
Заменик председника Комисије обавља дужности Комисије у што краћем року, када сазивање затражи најмање
председника Комисије у случају његове одсутности или трећина чланова Комисије.
спречености за обављање функције. Седница Комисије се сазива, по правилу, писменим
путем, а може и телефонским путем или на други
Чланови Комисије одговарајући начин, најкасније два дана пре дана одређеног
за одржавање седнице.
Члан 12. У случају потребе, седнице могу да буду сазване и у
року краћем од рока из става 4. овог члана.
Чланови Комисије имају право и обавезу: Сазив седнице садржи дан, време, место одржавања
1. да редовно присуствују седницама Комисије, седнице Комисије и предлог дневног реда.
2. да учествују у расправи о питањима која су на дневном Материјал припремљен за тачке предложеног дневног
реду седнице Комисије и гласају о сваком предлогу о реда и записник са претходне седнице Комисије достављају
коме се одлучује на седници, се уз сазив седнице члановима Комисије, уколико су
3. да обављају све дужности и задатке одређене од стране сачињени, а најкасније на самој седници.
Комисије. Дневни ред седнице Комисије предлаже председник
Комисије, осим у случају сазивања седнице на захтев
Секретар Комисије најмање трећине чланова Комисије, када се дневни ред
предлаже у захтеву за сазивање седнице.
Члан 13.
Члан 17.
Секретар Комисије:
1. припрема седнице Комисије, Заменик председника Комисије, заменик секретара
2. координира рад чланова и заменика чланова Комисије, и заменик члана учествују у раду Комисије када лица која
3. помаже председнику Комисије у обављању послова из замењују нису у могућности да учествују у раду Комисије.
његове надлежности, Лица из претходног става имају иста права и одговорности
4. стара се о припреми предлога аката које доноси као и лица које замењују,тада када их замењују.
Комисија и обавља друге послове у складу са законом,
овим пословником и налозима председника Комисије. Члан 18.

Комисија ради и пуноважно одлучује, ако на седници
IV НАЧИН РАДА присуствује већина њених чланова, односно њихових
заменика.
Члан 14. Председник се стара о реду на седници Комисије и даје
реч члановима и заменицима чланова Комисије пријављеним

31

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 2/16
за учешће у расправи.
Када процени да је то неопходно,у циљу одржавања Члан 23.
реда на седници, председавајући може да изрекне меру
опомене, а у случају тежег нарушавања реда на седници и Кад је против решења Комисије којим је приговор
меру удаљења са седнице. одбачен или одбијен, па и оног којим је приговор усвојен,
Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном, поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са
односно проширеном саставу. оспореним решењем и свим потребним списима Управном
суду, у року од 12 часова од часа пријема жалбе.
Члан 19.
Члан 24.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга,
израде предлога аката, извештаја и других докумената, као У поступку по приговорима, у питањима која нису
и обављање појединих изборних радњи, Комисија може изричито уређена законом, Комисија сходно примењује
формирати радну групу из реда својих чланова и из реда одредбе Закона о општем управном поступку.
стручних радника.
Комисија може, по потреби, задужити поједине своје
чланове да проуче питања која се јављају у спровођењу VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима
изборних органа и другим учесницима у поступку, као и Члан 25.
уводом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију
са утврђеним стањем и предложе јој одговарајућа Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету
решења. општине.

Члан 20. Члан 26.

Комисија обезбеђује јавност рада, присуством Председник, секретар , чланови и њихови заменици
акредитованих новинара и издавањем саопштења. имају право на накнаду за рад у Комисији.
Саопштење за јавност даје председник или лице које За исплату средстава предвиђених за рад Комисије
председник писмено овласти. наредбодавци су председник и секретар Комисије.
Секретар Комисије је овлашћен да даје изјаве о
техничким аспектима рада Комисије и спровођења избора. Члан 27.

Члан 21. Општинска управа обезбеђује и пружа неопходну
стручну и техничку помоћ при обављању задатака Комисије,
Седници Комисије могу да присуствују домаћи и у складу са законом и одлуком о организацији и раду тих
страни посматрачи који су пријављени Комисији. служби.

V ПОСТУПАЊА ПО ПРИГОВОРИМА VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 22. Члан 28.

О приговорима који су упућени Комисији, председник На седници Изборне комисије води се записник (или
и секретар, припремиће за потребе Комисије, најдоцније путем одговарајућег уређаја за снимање седница) у писаном
у року од 24 часа, стручно мишљење о начину решавања облику и припрема за наредну седницу за усвајање у битним
приговора. елементима за рад Изборне комисије, о чему се стара члан
Стручно мишљење из претходног става обухвата Изборне комисије кога одреди председник Изборне комисије
садржину приговора, чињенично стање, излагање законских и секретар Изборне комисије.
одредби на основу којих се приговор решава и предлог како Записник обухвата главне податке о раду на седници,
га треба решити. нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима
Решење о приговору Комисија доноси у року од 48 учесника у расправи и о закључцима који су на седници
часова од пријема приговора. прихваћени.

32

Службени гласник општине Мало Црниће . а која председника и секретара (заменика) и трајно се чува. Изборни материјал се чува.с. Члан 32. тачка 2. 03. Изборна комисија води попис аката. Број: 013-11/2016-01 У Малом Црнићу. у случају спречености-одсутности). број 23/2016). Члан 30.Одлуке УС и 54/2011). као и друге информације и документа Србије“. а од значаја члана 30. Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО о резултатима избора са изборним материјалима и руковање ЦРНИЋЕ тим материјалима. став 1. 2016. информације о одржаним седницама Комисије и о локалним изборима („Службени гласник Републике саопштења за јавност. број 129/2007. став 1. које је расписао председник Народне Скупштине Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“. извештаји о резултатима На основу члана 7. 6/2011 О ажурирању интернет странице Комисије стара се и 1/2016). Закона избора. године Члан 29. тачка 4. број 1/12). Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Изборна комисија обезбеђује чување изборних аката и Пословник о раду Изборне комисије општине Мало Црниће извештаја о резултатима избора са изборним материјалом (и („Службени гласник општине Мало Црниће“. 2016. од 07.р. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ И БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 33 . VIII ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА КОМИСИЈЕ Дипл. 03. и 33. 34/2010 . године. донела је обављању послова за потребе Комисије дужни су да у свом раду поступају у складу са прописима којима је уређена заштита података о личности.org) под називом ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ на којој се објављују општи акти Комисије. 2016.opstinamalocrnice.Број 2/16 О вођењу и чувању записника стара се секретар X – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Комисије. Статута општине Мало Црниће („Службени су за информисање јавности. године и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици IX ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ Србији. од 09. у складу са законом. Записник потписује председник Изборне комисије или сви чланови (заменици) Изборне комисије по налогу Питања која се односе на рад Изборне комисије. ПРЕДСЕДНИК. 13 обрасци за спровођење избора. године. гласник општине Мало Црниће“. „Службеном гласнику општине Мало Црниће“. 03. 09. сагласно закону. 2016.правник Марија Антић. Изборна комисија општине Мало Црниће на седници Чланови и заменици чланова Комисије и ангажовани на одржаној 09. Члан 31. став 1. Пословника о раду секретар Комисије. који настају у раду или у вези са радом Комисије. члана 9. и 15. број 12/2008. нису уређена овим пословником. 03. Изборне комисије број 013-11/2016-01. Комисија има своју страницу у оквиру званичне интернет презентације општине (www. могу се уредити одлуком Пре усвајања записник се може користити само по или закључком Изборне комисије у складу са законом и одобрењу председника и секретара (или њихових заменика одредбама овог пословника. у електронској форми) и руковање тим материјалом у складу Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања у са законом.

Милоша Обилића. Октобра (парни бројеви) Јерница. Бате Булића. Косовска. које је расписао председник Народне Скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“. Светозара Марковића. Моше Пијаде. УЛИЦЕ: Маршала Тита (парни бројеви). Јована Шербановића. Душанова. II . Ђуре Јакшића. Вељка Влаховића. Шерет и Дуговница (салаши) ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОБИЉЕ. Степе Степановића. Диван (поље). Јула. за 24. Одлуком о расписивању избора за одборник скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији. 14.Рође. Васе Пелагића. Сестара Трифуновић и Лењинова (непарни бројеви) ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЖЕВАЦ. Кнеза Милоша. Петра 4 БОЖЕВАЦ II МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Драпшина. Змај Јовина. Гошина. Миливоја Дражиловића. Јована Шербановића.Број 2/16 Одређују се Изборна јединица за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће и бирачких места на територији општине Мало Црниће. 2016. Млавска. Симе Симића. април 2016. децембра. Назив бирачког места Адреса бирачког места Подручје које обухвата бирачко место 1 АЉУДОВО ОСНОВНА ШКОЛА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЉУДОВО 2 БАТУША МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАТУША ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЖЕВАЦ. Службени гласник општине Мало Црниће . 3 БОЖЕВАЦ I ОСНОВНА ШКОЛА драже Марковића . Воје Сељакa и Марксова 6 ВЕЛИКО СЕЛО ДОМ КУЛТУРЕ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКО СЕЛО 7 ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ ОСНОВНА ШКОЛА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 8 ВРБНИЦА ДОМ КУЛТУРЕ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБНИЦА 9 ЗАБРЕГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАБРЕГА 10 КАЛИШТЕ ОСНОВНА ШКОЛА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАЛИШТЕ ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОБИЉЕ. Солунска. Лоле Рибара. Стишка. Димитрија Туцовића. 5 БОЖЕВАЦ III ОСНОВНА ШКОЛА Црвени барјак. године. Његошева и Вељка Дугошевића (непарни бројеви) ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЖЕВАЦ. Пролетерска. Станоја Главаша. Грбовачка. Трговачка. Иве Андрића. Вељка 11 КОБИЉЕ I ОСНОВНА ШКОЛА Дугошевића. 29. 7. Хајдук Вељка. Петра Добрњца. Саве Ковачевића. 25. Едварда Кардеља. Дивизије.Бр. 03.БИРАЧКА МЕСТА Р. УЛИЦЕ: Вељка Дугошевића (парни бројеви). Братства и јединства. октобра. Моше 12 КОБИЉЕ II МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Пијаде. 22. Николе Јовића. Браће Вујовић. Октобра (непарни бројеви).ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА Општина Мало Црниће је јединствена Изборна јединица. Првомајска. Колубарска. Теслина. Чеде Васовића. Карађорђева. године и то: I . Новембра. Партизанска. УЛИЦЕ: Маршала Тита. Пролетерска. Космајска. Милисава Николића. УЛИЦЕ: Лењинова (парни бројеви). Жике Поповића. 14. Кров Забрђе и Старичина 13 КРАВЉИ ДО ОСНОВНА ШКОЛА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРАВЉИ ДО 14 КУЛА ДОМ КУЛТУРЕ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛА 15 МАЛО ГРАДИШТЕ ОСНОВНА ШКОЛА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛО ГРАДИШТЕ 34 . УЛИЦЕ: 14. Омладинска. број 23/2016) од 07.

УЛИЦЕ: Будислава 24 ТОПОНИЦА II ОСНОВНА ШКОЛА Илића. Маршала Тита и Стојана Милојковића (део Суп) ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦРЉЕНАЦ. УЛИЦЕ: Маршала 18 САЛАКОВАЦ I ДОМ КУЛТУРЕ Тита. Учитељ Мишина и Драге Црног ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦРЉЕНАЦ. Косовска и Његошева ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САЛАКОВАЦ. Симе Симића. 03. Хајдук Вељкова. УЛИЦЕ: Трећи реон 29 ШЉИВОВАЦ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШЉИВОВАЦ Број: 013-11/2016-02 У Малом Црнићу. Лењинова. Вељка Дугошевића ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СМОЉИНАЦ. Устаничка.Број 2/16 ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛО ЦРНИЋЕ. УЛИЦЕ: Железничка. УЛИЦЕ: Маршала 26 ЦРЉЕНАЦ II ОСНОВНА ШКОЛА Тита и Раде Вардарца ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШАПИНЕ. Миодрага Радовановића. 19 САЛАКОВАЦ II ОСНОВНА ШКОЛА Фрањина. Арчибалда Рајса. Васе 17 МАЛО ЦРНИЋЕ II ОСНОВНА ШКОЛА Крагујевића. Радничка и Моше Пијаде ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САЛАКОВАЦ. Дипл. Моше Пијаде. УЛИЦЕ: Маршала Тита (део од моста на реци Млави). УЛИЦЕ: Маршала 20 СМОЉИНАЦ I ОСНОВНА ШКОЛА Тита. Маја. 2016. Боре Митровића. Божидара Димитријевића. Косовска. Партизанска и Зеленгорска ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛО ЦРНИЋЕ. 35 . Стишка. Лоле Рибара. Војводе Миленка. Солунска. УЛИЦЕ: Маршала Тита (део до моста на реци Млави).правник Марија Антић. Лоле Рибара. 25 ЦРЉЕНАЦ I СПОРТСКИ БИФЕ Фрање Динића. Скoкићска.c. Моше Пијаде. 09. Моравска и Станета Розмана ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СМОЉИНАЦ. Петра Драпшина. УЛИЦЕ: Стојана 23 ТОПОНИЦА I АМБУЛАНТА Милојковића (Рајицка мала) и Лоле Рибара ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОПОНИЦА. 16 МАЛО ЦРНИЋЕ I ДОМ КУЛТУРЕ Млавска. Вука Караџића. Рође Марковића. Службени гласник општине Мало Црниће . године ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПРЕДСЕДНИК.p. Карла Маркса и Светозара Марковића ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОПОНИЦА. 1. Васе Пелагића. УЛИЦЕ: Немањина. Партизанска и Првомајска ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СМОЉИНАЦ. Лењинова. УЛИЦЕ: Максима 21 СМОЉИНАЦ II ЛОВАЧКИ ДОМ Горког. УЛИЦЕ: Георги 22 СМОЉИНАЦ III ДОМ КУЛТУРЕ Димитрова. УЛИЦЕ: Први и други 27 ШАПИНЕ I ОСНОВНА ШКОЛА реон 28 ШАПИНЕ II ДОМ КУЛТУРЕ ДЕО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШАПИНЕ.

72/03 . Закључење бирачког списка (члан 17. бр. године. бр.др. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи (тачка 2.испр. став 1.др. ИЗБОРНЕ РАДЊЕ Рокови број I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи 1. Достављање решења о закључењу бирачког списка (члан 17. Изборна комисија општине Мало Црниће. Одлуке) избори су расписани за 24. закон. изборног окупљања и објављивања од 21. став 1. закона. Забрана изборне пропаганде. закон). године до закључења бирачког и тражити упис. 104/09 и 99/11) Црниће утврђени су: Према наведеним прописима рокови су следећи: Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Ред. април 2016.00 часа јединственом бирачком списку) 8.забране догађајима значајним за изборе (чл. 57/03 . године у 24. 34/10 . априла 2016.др. године Одлуке) 3.одлука УС. 35/00. Од 07. од 07. у року 24 часа од часа закључења бирачког став 2. Обавештавање грађана о изборним кампањама подносиолаца изборних листа 4. године 2. РАСПИСАНИ ЗА 24. марта 2016. утврдила је расписаних за 24.одлука УСРС.др. април 2016. Закона о избору народних затварања бирачких места 24. године у 24. и 27. измену. и 23. марта 2016. осим за време изборних листа и кандидатима са изборних листа и другим трајања “предизборне тишине” .одлука за народне посланике Народне Скупштине и избора УС и 54/11). 34/10 -одлука УС и 54/11). 101/05 . Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца све време у поступку избора. 18/04. марта 2016. посланика) године до 20. Закона о локалним Одлуком о координираном спровођењу избора изборима (“Службени гласник РС”. године у 24. Закона о локалним изборима) II. број 129/07. закон. брисање. године РОКОВНИК Законом о локалним изборима (“Службени гласник ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ РС”. Закона о јединственом бирачком списку) 7. Бирачки спискови 6. 85/05 . тачка 12.00 часа који подржавају изборну листу и других образаца у вези са подношењем изборне листе кандидата (чл. АПРИЛ 2016. 36/11 и 104/09 . априла 2016. Закона о изборне пропаганде локалним изборима) 5. 28/11 . број 129/07. ГОДИНЕ закон. став 1. допуну или исправку бирачког списка списка (члан 14. број 23/16). године. априла 2016. Закона о јединственом бирачком списку) списка 36 . Службени гласник општине Мало Црниће . марта 2016. СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ Законом о избору народних посланика (“Службени СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ КОЈИ СУ гласник РС”. др.00 часова III. 4.00 часа до процене резултата (члан 5. 19. марта 2016. на за одборнике скупштина једиица локалне самоуправе седници одржаној 09. На основу члана 15. Расписивање избора (тачка 1. Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак од 08. став 3. став 1. Закона о до 08. 02 Број: 013-47/16. Рокови за вршење изборних радњи у поступку Законом о јединственом бирачком списку (“Службени спровођења избора за одборнике Скупштине општине Мало гласник РС”. Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача до 10. 75/03 .Број 2/16 14 Србији (“Службени гласник РС”.

Закона о локалним изборима) V. Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у до 03. Закона о локалним изборима) . године у 24. Закона о јединственом бирачком списку) 12.00 часа саставу (члан 16.Број 2/16 9.00 часа 37 .00 часа “Службеном гласнику Републике Србије” (члан 34. на основу до 21. Закона о јединственом бирачком закључењу бирачког списка списку) 10. став 2. став 1. Доношење решења о одређивању представника подносилаца у року од 24 часа од пријема обавештења о изборних листа за одборнике у проширени састав органа за лицима која улазе у проширени састав спровођење избора (члан 14. године у 24. став 1. априла 2016. Изборна листа 19. Достављање решења о испуњењу. Именовање председника и чланова бирачких одбора у сталном до 13. став 3. Закона о локалним изборима) 18. односно неиспуњењу услова у року од 24 часа од доношења решења за одређивање представника подносилаца изборне листе у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. Органи за спровођење избора у проширеном саставу 16. став 5. Закона о избору народних посланика) 14. у вези са чланом 14. Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу. Подношење изборне листе (члан 19. Утврђивање решењем да ли подносилац изборне листе за избор истовремено даном проглашења изборне листе одборника испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав органа за спровођење избора: .изборне комисије општине Мало Црниће (члан 14. став 6. Закона о локалним изборима) 17. Објављивање укупног броја бирача у “Службеном гласнику по добијању укупног броја бирача Републике Србије” (члан 18. године у 24. став 9. године у 24. априла 2016. Закона о локалним изборима) VI. Достављање овереног извода из бирачког списка Изборној у року 48 часа од часа доношења решења о комисији (члан 19. тачка 7. став 1. Закона о локалним до 08. став 6. априла 2012. став 7. став 1. изборима) односно до 12. Закона о локалним изборима) 15. Повлачење изборне листе (члан 21.Бирачког одбора (члан 16. Закона о локалним до дана утврђивања збирне изборне листе. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача у “Службеном Одмах по уносу у изводе из бирачког списка гласнику Републике Србије” (члан 20. априла 2016. године у 24.00 часа акта Министарства надлежног за послове управе (члан 20. Закона о јединственом бирачком списку) 11. Бирачка места и бирачки одбори 13. Достављање решења о именовању бирачких одбора у сталном у року од 48 часова од дана доношења решења саставу свим подносиоцима потврђених изборних листа (члан 16.00 часа изборима) 20. Службени гласник општине Мало Црниће . став 6. априла 2016. Закона о решења о упису у бирачки списак или решења јединственом бирачком списку) о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка IV. став 1.

односно извршена радња или учињен пропуст потврђивања и објављивања резултата избора (члан 52.00 часова изборима) IX. године од 7. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе (члан 26.00 часа и 3. став 2. године у 24. априла 2016. Примопредаја изборног материјала бирачким најкасније до 21. године до 20.00 часова изборима) 31. а најкасније у року од 24 изборима) часа од пријема изборне листе и потребне документације 22. Расподела одборничких мандата од стране изборне комисије до 25. априла 2016.Број 2/16 21. став 4. године у 24. Закона о локалним до 25.00 часова избору народних посланика) 28. Увид у поднете изборне листе и документацију поднету уз њих у року од 48 часова од дана објављивања збирне (члан 26.00 часа изборног материјала изборној комисији општине Мало Црниће (члан 38. Заштита изборног права 33. став 1. став 1. године избора (члан 54. Закона о локалним изборима) 35. Закона о локалним изборима) изборне листе VII.00 часа локалним изборима) VIII. Закона о локалним изборима) 32. спровођења. априла 2016. Закона о локалним изборима) 36. године у 24. априла 2016. априла 2016. ст. неправилности у поступку кандидовања. а најкасније у року од 12 часова поводом жалбе (члан 54.00 часова општине Мало Црниће (члан 41. године до 20. Утврђивање резултата избора (члан 39. априла 2016. Закона о локалним изборима) 30. Објављивање резултата избора (члан 44. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и предаја најкасније до 25. до 13. Утврђивање и објављивање резултата избора 29. Отварање бирачких места и гласање (члан 56. Увид у изборни материјал после избора (члан 32. став 1. Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања до 18. став без одлагања 2. Закона о локалним изборима) 38 . Закона о локалним изборима) 24. Службени гласник општине Мало Црниће .00 до 20.00 Одборима (члан 29. априла 2016. Закона о локалним одмах по пријему. Достављање решења о проглашењу изборне листе (члан 24. Закона о до 29. став 4. Жалба Управном суду против решења изборне комисије општине у року од 24 часа од достављања решења Мало Црниће (члан 54. године у 4. године до 20. Закона о локалним 25. априла 2016. Спровођење избора 25. став 1. Достављање Управном суду свих потребних података и списа одмах. став 1. став 1. Закона о избору народних посланика) 26. Закона о локалним изборима) часа 27. Закона о локалним изборима) 34. Закона о локалним изборима) 23. Приговор изборној комисији општине Мало Црниће Због у року од 24 часа од дана када је донета одлука. став 1. 1. став 1. Проглашење изборне листе (члан 24. Изборна комисија доноси и доставља решење по приговору у року од 48 часова од пријема приговора (члан 53. Закона о 24. апирла 2016.

године Мало Црниће о спроведеним изборима и потврђује се мандат новоизабраним одборницима на конститутивној седници Скупштине општине Мало Црниће (члан 15. тј. став 1. године. Дипл. Изборна комисија добијене одборничке мандате додељује најкасније 10 дана од дана објављивања укупних кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи резултата избора. Закона о најкасније у року од 48 часова од пријема жалбе локалним изборима) X. према прилогу који чини његов саставни део. Закона о локалним изборима) XII. став 1. с. Изборна комисија издаје уверење о избору (члан 45. 2016. II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“. Објављивање роковника РЕШЕЊЕ о прописивању образаца за спровођење изборних радњи Овај роковник објавити у “Службеном гласнику у поступку општине Мало Црниће”. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за одборника 38. маја 2016. 2016. тачка 10. 03. и члана 23. број ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО 129/2007. став 1.Број 2/16 37. 09.правник Марија Антић. ЦРНИЋЕ тачка 8.р. године почев од првог кандидата (члан 43.р. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС. године 15 На основу члана 15. доноси ПРЕДСЕДНИК. Закона о после доделе мандата кандидатима са изборне локалним изборима) листе XI. маја 2016. Број: 013-11/2016-04 У Малом Црнићу.правник Марија Антић. став 2. марта 2016. 39 .с. Управни суд доноси одлуку по жалби (члан 54. 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 9. и члан 56. Закона о локалним изборима) 39. ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Дипл. тачка 5. Изборна комисија подноси извештај Скупштини општине до 10. Подношење извештаја и потврђивање мандата 40. 05. 09. Службени гласник општине Мало Црниће . 03. избора одборника у Скупштини општине Мало Црниће Број: 013-11/2016-03 У Малом Црнићу. на својој седници дана 09. став 1. Изборна комисија општине Мало Црниће. став 4. Пословника о раду Изборне комисије општине Мало Црниће број 013-11/2016-01. године I Овим Решењем се прописују обрасци за спровођење ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини ЦРНИЋЕ општине Мало Црниће Обрасци ОСО (од Обрасца ОСО- 1/2016 до Обрасца ОСО-20/2016).

У Малом Црнићу. став 1. 2016. Број: 013-11/2016-06 У Малом Црнићу. назив регистроване политичке странке. ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана. на својој ПРЕДСЕДНИК. 34/2010-одлука УС и 54/2011). Назив изборне листе групе грађана ПРЕДСЕДНИК. године. број 98/2006) и члана 15. 9) Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“. 6) Ако група грађана има назив. доноси I 1) Групу грађана образује најмање десет бирача са ОДЛУКУ пребивалиштем на територији општине Мало Црниће. 40 . II 5) Ако изборну листу подноси група грађана. Мало Црниће“. број 129/2007. доноси Дипл. Изборна комисија општине Мало Црниће. број 129/2007. Закона о локалним изборима ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО („Службени гласник РС“. радњи. назив ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО изборне листе садржи назив утврђен споразумом о ЦРНИЋЕ образовању групе грађана.правник Марија Антић. У назив изборне листе може се укључити име и презиме лица које група грађана одреди као носиоца изборне листе. 2016. дужна је да у изборној листи као назив подносиоца. Устава Републике Србије о образовању групе грађана за подношење изборне („Службени гласник РС“. године Изборна комисија општине Мало Црниће. седници дана 09. наведени према подацима из личне карте). 09. као и наменски рачун у име и презиме лице Мало Црниће“ ступају на снагу даном објављивања у које ће бити овлашћено за располагање финансијским „Службеном гласнику општине Мало Црниће“ из разлога средствима сходно закону о финансирању политичких хитности и поштовања рокова за спровођење изборних активности.р. на изборима расписаним за 24. после ознаке „Група грађана“. 2016. Службени гласник општине Мало Црниће . 03. нити назив регистроване политичке странке. године 7) Назив групе грађана не може да садржи реч „странка“ ни у једном падежу.Број 2/16 16 ОДЛУКУ На основу члана 196. Број: 013-11/2016-05 наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана. 03. 4) Изборну листу у име групе грађана подноси лице одређено да заступа групу грађана. став 4. с. нити Дипл. или лице које он овласти. о утврђивању разлога за ступање на снагу аката које писменим споразумом овереним у складу са законом којим доноси Изборна комисија општине Мало Црниће се уређује овера потписа. с. април РС“.р. назив подносиоца мора да на почетку назива садржи ознаку „Група Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине грађана“. 2016. Акти које доноси Изборна комисија општине Мало 3) Споразумом се обавезно одређује лице које заступа Црниће и који се објављују у „Службеном гласнику општине групу грађана. не може да садржи реч „странка“ ни у једном падежу. листе кандидата за одборнике Скупштине општине тачка 12. број 013-11/2016-01. 34/2010-одлука УС ЦРНИЋЕ и 54/2011) и члана 9. 03.правник Марија Антић. 2016. 2) Споразум о образовању групе грађана садржи циљеве образовања групе грађана и податке о лицима која I су је образовала (име и презиме. године. Пословника Изборне комисије општине Мало Црниће. 09. године 17 На основу члана 15. 8) Ако изборну листу подноси група грађана. 03. на својој седници дана 09. Закона о локалним изборима („Службени гласник Мало Црниће.

Број: 013-11/2016-07 дужан је да приликом подношења изборне листе. ако је одређен) за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће. године. односно политичких странака које подносе изборну листу. и лана 40. април 2016. број 129/2007. Комисији У Малом Црнићу. године II I Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Подносилац изборне листе који намерава да стекне општине Мало Црниће“. 09. Пословника Изборне мањине. ЦРНИЋЕ односно коалиције политичких странака националних мањина. 2016. Скупштине општине Мало Црниће. године. 03. године приложи и: 1) Писмени предлог да му се при проглашењу изборне ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЛО листе утврди положај политичке странке националне мањине. став 7. на својој политичких странака које су образовале страначку коалицију седници дана 09. доноси испуњава услове да јој се утврди положај политичке странке националне мањине. и заштити и побољшању права припадника националне 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 9. комисије општине Мало Црниће број 013-11/2016-07. с.правник Марија Антић. расписаних за 24. Службени гласник општине Мало Црниће . 19 Образац ОСО-1/2016 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ (назив подносиоца изборне листе: политичка странка – коалиција полистичких странака – група грађана) Подноси Изборној комисији општине Мало Црниће Изборну листу (назив изборне листе са именом и презименом носиоца изборне листе. О томе да ли подносилац изборне листе има положај ЗАКЉУЧАК политичке странке националне мањине или коалиције о утврђивању положаја политичке странке националне политичких странака националних мањина одлучује мањине или коалиције политичких странака Комисија при проглашењу изборне листе.р. расписане за 24. политичких странака националних мањина ако свака од Изборна комисија општине Мало Црниће.Број 2/16 18 3) Друге доказе о политичком деловању на На основу члана 15. („Службени гласник РС“. оверен у ПРЕДСЕДНИК. Кандидати за одборнике су: 41 . Закона о представљању и заступању интереса националне мањине локалним изборима („Службени гласник РС“. став 5. 2016. Закона о политичким странкама Дипл. од 09. 2) Програм и статут политичке странке. на основу увида у националних мањина на изборима за одборнике програм и статут и политичко деловање политичке странке. положај политичке странке националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина. април 2016. 2016. 03. године. Страначка коалиција може да стекне положај коалиције 03. складу са чланом 26. број 36/09 и 61/15 – одлука УС).

28. 15. 10. 16. 5. 6. Службени гласник општине Мало Црниће . 29. 23. 18.Број 2/16 Страначка припадност за Ред. 13. 22. 24. 12. 25. У____________ . 2. Пол Година Пребивалиште и сваког кандидата на Име Презиме ЈМБГ Занимање бр. _____________ (место) (датум) Овлашћено лице. 8. 4. 19. 27. 20. (М/Ж) рођења адреса становања Изборној листи коју подноси страначка коалиција 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 21. 7. 26. 9. 11. 14. 3. 17. ___________________________________ (име и презиме) ___________________________________ (потпис) ___________________________________ 42 .

Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се бира. обавезно се прилаже и споразум о образовању групе грађана. на прописаном Обрасцу ОСО-3/2016. ЈМБГ и пребивалиште и адресу стана. Овлашћење лица да поднесе изборну лист. а предлагач листе биће позван у складу са овим законом. 5. издата на обрасцу надлежног органа. који садржи циљеве њеног образовања и податке о лицима. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника. Бирач може својим потписима подржати изборну листу само једног подносиоца изборне листе. име и презиме. која су образовала групу грађана. 43 . Закона о локалним изборима. да отклони недостатке листе. Лице које је одређено као носилац изборне лист може да буде кандидат за одборника. Службени гласник општине Мало Црниће . као и групе грађана чије изборне листе својим потписима подржавају најмање 200 бирача. не старија од 6 (шест) месеци. 7. дужна је да свој назив наведе према називу из акта о регистрацији. као и да достави програм и статут политичке странке. Потписи лица. НАПОМЕНА: Изјава о коришћењу средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање подноси се приликом подношења изборне листе. На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи (прва три места. занимање. на прописаном Обрасцу ОСО-4/2016. 8. податке о страначкој припадности сваког кандидата ако листу подноси страначка коалиција. издата на обрасцу органа унутрашњих послова. у писаној форми на прописаном Обрасцу ОСО-6/2016 и електронској форми израђен у формату Excel (CD или DVD). Ако изборну листу подноси група грађана. коалиције регистрованих политичких странака. у складу са чланом 40. као и потврде о изборном праву. Кандидате за одборнике могу предлагати регистроване политичке странке. Изборна листа садржи назив подносиоца изборне листе. датум рођења. не старије од 6 (шест) месеци. став 5. Ако изборна листа не испуњава ове услове сматраће се да садржи недостатке за проглашење изборне листе. име и презиме носиоца изборне листе (ако је одређен). Потпис којим бирач подржава изборну листу подносе највише два овлашћена лица. која су образовала групу грађана морају да буду оверени у складу са законом којим се уређује овера потписа. Писмена сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе (ако је одређен). на прописаном Обрасцу ОСО- 2/2016. за свако лице које образује групу грађана – ако изборну листу подноси група грађана. дужан је да приликом подношења изборне листе достави и писмени предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине. односно коалиције политичких странака националних мањина. за сваког кандидата за одборника са изборне листе. са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа. назив изборне листе (ако је одређен). Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције политичких странака националних мањина. оверен у складу са члаом 26. став 6. 6. Оверен споразум о образовању коалиције регистрованих политичких састанака-ако је изборну листу поднела та коалиција и 9. 3. издато на обрасцу надлежног органа. не старије од 6 (шест) месеци. Потврда о пребивалишту. пребивалиште и адреса стана кандидата наведени према подацима из уверења о пребивалишту). Назив изборне листе одређује се према називу политичке странке која подноси изборну листу. Закона о политичким странкама („Сл.РС“ број 36/09 и 61/15-Одлука УС) и друге доказе о политичком деловању на представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању права припадника националне мањине. Потврда о изборном праву не старија од 6 (шест месеци). не старије од 6 (шест) месеци за сва лица. Оверен споразум о образовању групе грађана и потврде о изборном праву. а у назив може да се укључи име и презиме лица које група грађана одреди као носиоца изборне листе. Уверење о држављанству. за сваког кандидата за одборника. 4.место и датум подношења изборне листе и име и презиме и потпис лица које је овлашћено да поднесе изборну листу. друга три места и тако до краја листе) мора бити најмање по један кандидат који је припадник оног пола који је мање заступљен на изборној листи.гл. која су образовала групу грађана (име и презиме. Ако изборну листу подноси политичка странка. за сваког кандидата за одборника.Број 2/16 Уз ову изборну листу доставља се: 1. податке о свим кандидатима за одборнике (редни број на изборној листи. Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу. који су наведени према подацима из личне карте). 2.

Број 2/16 Образац ОСО-2/2016 ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ Прихватам кандидатуру за одборника Скупштине општине Мало Црниће на Изборној листи кандидата (назив изборне листе. април 2016. године (датум) У . са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) Коју подноси (назив подносиоца изборне листе: политичка странка – коалиција политичких странака – група грађана) за изборе расписане за 24. (место) (датум) Кандидат. (име и презиме) (занимање) (ЈМБГ) (пребивалиште и адреса становања) (својеручни потпис) 44 . Службени гласник општине Мало Црниће .

(назив изборне листе и име и презиме носиоца листе. године . на изборима расписаним за 24.Број 2/16 Образац ОСО-3/2016 САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ Сагласан сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Мало Црниће. Службени гласник општине Мало Црниће . (место) (датум) Носилац изборне листе. април 2016. (име и презиме) (занимање) (ЈМБГ) (пребивалиште и адреса становања) (потпис) 45 . ако је одређен) Коју подоноси . (назив подносиоца изборне листе: политичка странка – коалиција политичких странака – група грађана) У .

(име и презиме лица овлашћеног од стране политичке странке. (пребивалиште и адреса становања) да у име . (место) (датум) Овлашћено лице подносиоца листе. Службени гласник општине Мало Црниће . . ако је одређен) У . (назив изборне листе и име и презиме носиоца листе. . (име и презиме) (занимање) ЈМБГ .Број 2/16 Образац ОСО-4/2016 ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ Овлашћује се . односно овлашћеног коалиционим споразумом. април 2016. (подносилац изборне листе: политичка странка – коалиција политичких странака – група грађана) Поднесе Изборној комисији општине Мало Црниће Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Мало Црниће на изборима расписаним за 24. односно споразумом групе грађана) (потпис) 46 . године .

назив регистроване политичке странке – коалиције регистрованих политичких странака – група грађана) У ­­­­­ . ако је одређен) Коју подноси (назив подносиоца изборне листе. путна исправа број _______ издата од ___________________________________ Накнада од 50. април 2016 за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе.бр. Службени гласник општине Мало Црниће .к број ___________ издата од _________________________________________ . ______________ У ___________________ датум _________________2016.године ( место ) ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ УПИСНИК БРОЈ: __________ РЕФЕРЕНТ ОВЕРЕ (М. Идентитет бирача је утврђен на основу личне исправе : л.П. Ов.00 динара за оверу наплаћена је и поништена.Број 2/16 Образац ОСО-5/2016 ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПОДРЖАВАМ изборну листу на изборима расписаним за 24. (име и презиме) (ЈМБГ) (пребивалиште) (својеручни потпис) ПОТВРЂУЈЕ се да је ________________________________________ ову изјаву (име и презиме бирача) својеручно потписао-ла.) ________________________ (потпис) 47 . (место) (датум) Бирач.

22. 1 2 3 4 1. 26. 9. 12. 18. 48 . 15. 6. 11. 5. 20. 13. 23. године (назив подносиоца изборне листе: политика странка – коалиција политичких странака – група грађана) Подржавају бирачи и то: Ред. Презиме и име ЈМБГ Пребивалиште и адреса становања бр. 8. 2. 3. 21. 16. 10. 24.Број 2/16 Образац ОСО-6/2016 СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ Изборну листу (назив изборне листе са именом и презименом носиоца изборне листе. 25. ако је одређен) коју за изборе за одборнике расписане за 24. 7. 4. 19. 17. 14. Службени гласник општине Мало Црниће . април 2016.

46. 57. 30. 34. 70. Службени гласник општине Мало Црниће . 47. 39. 40. 49. 63. 58. 38. 31. 29. 48. 60. 55. 44. 68.Број 2/16 27. 37. 66. 43. 36. 51. 28. 65. 64. 59. 56. 32. 61. 50. 45. 54. 33. 41. 52. 67. 69. 42. 53. 35. 62. 49 .

89. 107. 100. 102. 101. 104. 114.Број 2/16 71. 96. 91. 50 . 93. 85. 84. 108. 95. 113. 75. 106. 103. 111. 74. 81. 94. 88. 92. 77. 72. 87. 109. 83. Службени гласник општине Мало Црниће . 76. 110. 90. 80. 97. 99. 78. 86. 112. 98. 105. 79. 73. 82.

150. 152. 142. 123. 155. 143. 133. 128. 135. 124. 120. 131. 118. 132. 141. 139. 119. 158. 145. 147. 153. 136. 140. 122. 151. 134.Број 2/16 115. 154. 125. 51 . 148. 138. 127. 129. 121. Службени гласник општине Мало Црниће . 149. 116. 117. 137. 130. 126. 146. 144. 157. 156.

202. 173. 187. 160. 181. 196. 194. 169. 198. 52 . 184. 175. 166. 165. 162. 174. 171. Службени гласник општине Мало Црниће . 191. 197. 199. 164. 185. 200. 176. 186. 170. 190. 182. 178. 193. 161. 180. 177. 172. 195. 192. 163. 183. 201. 189. 168. 167. 179.Број 2/16 159. 188.

239. 226. 221. 217. 209. 245. 205. 219. 214. 242. 206. 244. 230. 211. 234. 218.Број 2/16 203. 207. 240. 243. 237. 222. 238. 233. 246. 213. 210. 241. 236. 225. 224. 231. 232. 208. 212. 228. 235. 216. 227. Службени гласник општине Мало Црниће . 229. 215. 220. 204. 223. 53 .

258. 260. 280. Службени гласник општине Мало Црниће . 264. 285. 259. 279. 253. 256. 283. 269. 282. 272. 286. 284. 249. 270. 262. 277. 257. 287. 267. 254. 271. 266. 289. 252. 263. 274. 54 . 273. 278. 261. 250. 251. 290.Број 2/16 247. 288. 255. 248. 281. 276. 275. 265. 268.

299.Број 2/16 291. 313. 314. 55 . 308.Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача. 303. (место) (датум) Овлашћено лице подносиоца изборне листе. 310. 311. 292. 300. 293. 302. који подржавају изборну листу предлагача.Потребно је прикупити најмање 200 важећих потписа бирача. 306. 297. 304. . 312.Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику у форматираној табели која је преузета од Изборне комисије општине Мало Црниће. сложен по азбучном реду презимена бирача. Службени гласник општине Мало Црниће . 307. 298. 295. . (име и презиме . 301. Укупан број бирача: У .Потпис којим бирач подржава изборну листу мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа. 305. 309. 296. . 315.потпис) Напомена: . а подаци у њима морају бити истоветни. 294.

став 1. на седници ___________ донела је (датум) РЕШЕЊЕ Проглашава се Изборна листа (назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен) коју је поднела (назив подносиоца изборне листе: политичке странке . (име и презиме) (потпис) 56 . 129/2007.Број 2/16 Образац ОСО-7/2016 На основу члана 24.страначке коалиције . Број: У .група грађана) за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће. гласник РС”. Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац предлога може поднети приговор Изборној комисији општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана доношења Решења. Закона о локалним изборима („Сл. . бр. Службени гласник општине Мало Црниће . (датум подношења) Образложење (Навести податке о томе да овлашћени подносилац Изборне листе поднео благовремено са одговарајућом документацијом изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Мало Црниће).П. 34/2010 одлука УС и 54/2011). броj . Изборна комисија општине Мало Црниће. (место) (датум) Изборна комисија општине Мало Црниће Председник М.

гласник РС”.П. (име и презиме) (потпис) 57 . године. (датум) Изборна комисија општине Мало Црниће Председник М. бр. Број: Малом У Црнићу . број . Службени гласник општине Мало Црниће . (датум подношења) као неблаговремена.Број 2/16 Образац ОСО-8/2016 На основу члана 25. на седници ___________ донела је (датум) РЕШЕЊЕ Одбацује се Изборна листа (назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен) коју је поднела (назив подносиоца изборне листе: политичке странке – страначке коалиције – групе грађана) за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће. Образложење (Образложити прекорачење рока за подношење листе) Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац Изборне листе може поднети приговор Изборној комисији општине Мало Црниће у року од 24 часа од дана достављања решења. 34/2010 oдлука УС и 54/2011). 129/2007. Закона о локалним изборима („Сл. став 1. Изборна комисија општине Мало Црниће.

34/2010 одлука УС и 54/2011). (назив подносиоца изборне листе: политичка странка . 129/2007.група грађана) за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће. Закона о локалним изборима („Сл. Изборна комисија општине Мало Црниће. став 2. (име и презиме) (потпис) 58 .страначка коалиција . а у противном Комисија ће у року од наредних 24 часа донети Решење којим се одбија проглашење Изборне листе. донела је (датум) ЗАКЉУЧАК 1. Налаже се подносицу да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони недостатке. . бр. Број: Малом У Црнићу . Подносилац Изборне листе има рок од 48 часова од часа достављања овог закључка да отклони указане недостатке. гласник РС”. на седници _______________. (датум подношења) садржи недостатке (навести недостатке) који су сметња за проглашење Изборне листе.П. Образложење (Навести недостатке Изборне листе и указати подносиоцу Изборне листе на радње које треба да обави ради отклањања недостатака). Службени гласник општине Мало Црниће . Утврђује се да Изборна листа (назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен) коју је поднела . (датум) Изборна комисија општине Мало Црниће Председник М. број . 2.Број 2/16 Образац ОСО-9/2016 На основу члана 25.

П. став 3. на седници _______________. Закона о локалним изборима („Сл. Службени гласник општине Мало Црниће . 129/2007. гласник РС”. 34/2010 одлука УС и 54/2011). број . Број: Малом У Црнићу . . у року од 24 часа од дана достављања решења. Изборна комисија општине Мало Црниће.страначка коалиција – група грађана) за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће. бр. донела је (датум) РЕШЕЊЕ Одбија се проглашење Изборне листе (назив изборне листе и име и презиме носиоца листе ако је одређен) коју је поднела (назив подносиоца Изборне листе: политичка странка .Број 2/16 Образац ОСО-10/2016 На основу члана 25. Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац Изборне листе може поднети приговор Изборној комисији опшине Мало Црниће. (датум подношења) због неиспуњења услова предвиђених Законом. (име и презиме) (потпис) 59 . Образложење (Навести да Изборна листа садржи недостатке предвиђене законом или да недостаци изборне листе нису отклоњени у предвиђеном року). (датум) Изборна комисија општине Мало Црниће Председник М.

) Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Мало Црниће”.П. Службени гласник општине Мало Црниће . и то: I (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) (назив подносиоца изборне листе: политичка странка – коалиција политичких странака – група грађана) 1 . гласник РС”. Изборна комисија општине Мало Црниће. бр. (име и презиме) (датум рођења) (занимање) (адреса пребивалишта) (Навести све изборне листе по редоследу њиховог проглашења и кандидате под I. . став 1. 129/2007. (име и презиме) (потпис) 60 . донела је (датум) РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ Утврђује се збирна изборна листа за избор одборника Скупштине општине. Закона о локалним изборима („Сл. 34/2010 одлука УС и 54/2011). (датум) Изборна комисија општине Мало Црниће Председник М. на седници _______________. Број: Малом У Црнићу .Број 2/16 Образац ОСО-11/2016 На основу члана 26.

ако је одређен) као подносилац ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ кандидата за одборника Скупштине општине Мало Црниће. и члана 16. изборна комисија наставља да ради и да пуноважно одлучује без представника подносиоца изборне листе. Изборна комисија општине Мало Црниће утврђује проширен састав у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која улазе у проширен састав. Закона о локалним изборима. став 8. 34/2010 одлука УС и 54/2011). бр. донела је Решење о проглашењу Изборне листе кандидата за одборника Скупштине општине Мало Црниће коју је поднела (назив подносиоца изборне листе: политичке странке – страначка коалиције – групе грађана) и сагласно члану 14. на седници _______________. (назив изборне листе са именом и презименом носиоца изборне листе. став 6. подносилац изборне листе одређује свог опуномоћеног представника у Изборној комисији општине Мало Црниће и бирачке одборе и о томе обавештава Изборну комисију општине Мало Црниће. Закона о локалним изборима. Образложење Изборна комисија општине Мало Црниће на седници одржаној дана _______________ године. у року од 24 часа од дана доношења решења. Упутство о правном средству: Против овог Решења подносилац Изборне листе може поднети приговор Изборној комисији општине Мало Црниће. Према члану 14. ИСПУЊАВА УСЛОВ за одређивање представника у проширен састав Изборне комисије општине Мало Црниће и бирачких одбора. Службени гласник општине Мало Црниће . став 6. бр. Према члану 14. Закона о локалним изборима („Сл. 129/2007. 129/2007. ако подносилац изборне листе не одреди свог опуномоћеног представника у изборну комисију и бирачке одборе најкасније пет дана пре дана одређеног за одржавање избора. Закона о локалним изборима.Број 2/16 Образац ОСО-12/2016 На основу члана 14. 34/2010 одлука УС и 54/2011) утврдила да подносилац изборне листе испуњава услов да одреди своје представнике у проширен састав Изборне комисије општине Мало Црниће и бирачких одбора. став 9. гласник РС”. Изборна комисија општине Мало Црниће. став 3. 61 . став 9. Према члану 14. гласник РС”.групе грађана) . став 3. Закона о локалним изборима („Сл. донела је (датум) РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И БИРАЧКИХ ОДБОРА (назив подносиоца изборне листе: политичке странке – страначке коалиције . и члану 16.

. год. примио је од Изборне (датум) Комисије општине Мало Црниће кутију за гласање. 1. који ће се одржати године. У Малом Црнићу. Провером је утврђено да је гласачка кутија празна и да обезбеђује сигурност и тајност гласачких листића. (потпис) (име и презиме и потпис члана) 62 . (име и презиме) (име и презиме и потпис председника) 2. (име и презиме) (потпис) Образац ОСО-13/2016 КОНТРОЛНИ ЛИСТ ЗА ПРОВЕРУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ Бирачки одбор за Бирачко место у општини Мало Црниће за избор одборника (број) Скупштине општине. Службени гласник општине Мало Црниће . Бирачки одбор. (датум) Изборна комисија општине Мало Црниће Председник М. у часова (датум) Бирач који је први дошао на бирачко место.Број 2/16 Број: У Малом Црнићу .П.

(М. (назив изборне листе) 1) (име и презиме првог кандидата са листе) (На исти начин унети називе свих изборних листа и првих кандидата на листи.П. Образац ОСО-14/2016 ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 24. Службени гласник општине Мало Црниће . АПРИЛ 2016. Напомена: Гласа се само за једну изборну листу заокруживањем редног броја испред назива изборне листе или назива листе.Број 2/16 3. ГОДИНЕ (датум гласања) 1. (име и презиме и потпис члана) 5.) 63 . (име и презиме и потпис члана) Напомена: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни чланови и заменици чланова бирачког одбора уз упис имена и презимена штампаним словима пре потписа на горе утврђен начин. (име и презиме и потпис члана) 4. истим редоследом као на збирној изборној листи).

и то: (датум) 1) оверен извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту. 4) прибор за писање. 8) решење о именовању бирачког одбора. (број) 5) потврда о изборном праву. 2. и 6) Коверата за одлагање гласачких листића (број) 7) 2 свеће 8) упаљач/шибице 9) јемственик 10) пластични џак 11) 64 . (број) 6) правила о раду бирачког одбора. 2) образац Записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће. 4) гласачких листића. који ће се одржати године. 2) паравана за гласање. Општински орган управе предао је Бирачком одбору: 1) једну гласачку кутију. 5) спреј и УВ-лампу. Службени гласник општине Мало Црниће . 9) један контролни лист за проверу исправности гласачке кутије. 7) решења о одређивању бирачког места. 3) два примерка Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Мало Црниће. Изборна комисија општине Мало Црниће предала је Бирачком одбору за Бирачко место (број) изборни материјал за избор одборника Скупштине општине. (број) 3) прибор за печаћење.Број 2/16 Образац ОСО-15/2016 ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ СПРОВОЂЕЊА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА 1.

(назив подносиоца изборне (име и презиме представника) (пребивалиште и адреса становања представника) листе) 2. Записник је сачињен у три примерка. (име и презиме . (назив подносиоца изборне (име и презиме представника) (пребивалиште и адреса становања представника) листе) (Навести све представнике подносилаца предлога као под 1. . . (назив подносиоца изборне (име и презиме представника) (пребивалиште и адреса становања представника) листе) 3. . . Малом У Црнићу . Примедбе су: 6. . од којих је један код Изборне комисије општине Мало Црниће. . Црниће. у часова. један код Бирачког одбора и један код општинског органа управе.Број 2/16 3. Бирачки одбор примио је материјал за спровођење гласања наведен у подтачкама 1-9) тачке 1.потпис) 65 .потпис) За општински орган управе. (датум) За Изборну комисију општине Мало За бирачки одбор. 4.потпис) (име и презиме . . Предаји гласачког материјала присуствовали су представници подносилаца изборних листа: 1. Бирачки одбор и представници подносилаца листа имали су . Службени гласник општине Мало Црниће . и подтачкама 1-11) тачке 2.нису имали примедбе на предају и пријем изборног материјала.) 5. (име и презиме .

контроли лист. . 66 . Бирачки одбор за бирачко место број . 4. прекид гласања или продужетак гласања. (број) 7. 3. дати у посебном прилогу као саставни део овог записника). уколико је потребан. (име и презиме и редни број из списка) Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна. после чега је почело гласање. За време гласања десило се: (Навести догађаје који су били од утицаја на ток гласања.Број 2/16 Образац ОСО-16/2016 ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 1. Шири опис. (број) Инвалидна и неписмена лица). Бирачки одбор је проверио гласачку кутију у присуству бирача . убачен је у кутију и кутија запечаћена у присуству првог бирача.да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих симбола политичких странака и другог пропагандног материјала.да је од Изборне комисије општине Мало црниће примљен потребан материјал за гласање на бирачком месту. Бирачки одбор је у часова отворио бирачко место. 5. На бирачком месту гласало је бирача уз помоћ другог лица (слепа. који су потписали чланови бирачког одбора и први бирач. сагласно Закону и записнику о пријему изборног материјала. Пре отварања бирачког места бирачки одбор је проверио и утврдио: . Ван бирачког места гласало је бирача.да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно Закону о локалним изборима и Закону о избору народних посланика. Службени гласник општине Мало Црниће . који је први дошао на бирачко место. 6. Гласање се одвијало све време у потпуном реду. . у часова. (назив бирачког места) састао се на дан гласања год. Присутни су: 1) 2) (име и презиме председника одбора) (име и презиме члана одбора) 3) 4) (име и презиме члана одбора) (име и презиме члана одбора) 2.

10. да је важећих гласачких листића 16. са изборним материјалом одмах достави Изборној комисији општине Мало Црниће. неважећи гласачки листићи и важећи гласачки листићи стављени су у посебне омоте и запечаћени. 4. 14. На бирачком месту ПРИСУСТВОВАЛИ СУ – НИСУ ПРИСУСТВОВАЛИ посматрачи.према изводу из бирачког списка утврдио је укупан број бирача који су гласали. 10. неупотребљени гласачки листићи. . а зато су одређени председник и чланови бирачког 67 . изборне листе добиле следећи број гласова: Ред. . 7. После пребројавања. 9. у којој је пронашао . . примљено гласачких листића 12. је листа добила 1 2 3 1. 13. 8. да је укупно бирача уписаних у бирачки списак 14. 3.отворио гласачку кутију. . да је неважећих гласачких листића 15. Закључено је да се први примерак овог записника. 9. 6. 15. 17. да су од укупно важећих гласачких листића. Бирачки одбор је утврдио да су на бирачком месту (редни број) (шифра општине) резултати гласања следећи: 11.Број 2/16 8. да је употребљених гласачких листића (у кутији) 15.приступио одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих гласачких листића.2. 2. Број гласова које Назив изборне листе бр. 12. да је укупно бирача који су гласали 15. да је од Општинске изборне комисије.1. После затварања бирачког места бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања на следећи начин: . 11.није пронашао контролни лист.утврдио је број неупотребљених гласачких листића.утврдио број важећих гласачких листића и број гласова за сваку изборну листу. Службени гласник општине Мало Црниће . 5. Чланови бирачког одбора нису имали . да је неупотребљених гласачких листића 13.имали су следеће примедбе: (Прилог са примедбама чини саставни део овог записника) 18. Бирачко место је затворено и гласање закључено у часова. 10.

и то: 19. у сталном саставу. Бирачки одбор је завршио рад године. Службени гласник општине Мало Црниће . (име и презиме) (назив изборне листе) (потпис) 20. и то: 1) представнику. (име и презиме) (назив изборне листе) (потпис) 2) представнику. (датум) Бирачки одбор.Број 2/16 одбора. 1) 2) (име и презиме и потпис председника) (име и презиме и потпис члана) 3) 4) (име и презиме и потпис члана) (име и презиме и потпис члана) 5) 6) (име и презиме и потпис члана) (име и презиме и потпис члана) 7) 8) (име и презиме и потпис члана) (име и презиме и потпис члана) 9) 10) (име и презиме и потпис члана) (име и презиме и потпис члана) Напомена: навести остале чланове бирачког одбора 68 . у часова. (име и презиме) (назив изборне листе) (потпис) 4) представнику. (име и презиме) (назив изборне листе) (потпис) 3) представнику. Други примерак записника бирачки одбор је одмах истакао на бирачком месту а по један оверен примерак је уручен представницима предлагача изборних листи.

за 1) избор одборника Скупштине општине Мало Црниће 2) оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту. 3) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије 4) неупотребљених гласачких листића.Број 2/16 Образац ОСО-17/2016 ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ (датум) 1. а општински орган управе у подтачкама 1)--3) тачке 2. . . 2) прибор за писање. . и (број) 6) важећих гласачких листића. Службени гласник општине Мало Црниће . (име и презиме) (занимање) (адреса становања) 3. овог записника. (име и презиме) (занимање) (адреса становања) 4. 3) спреј и лампу. . Бирачки одбор предао је општинском органу управе: 1) прибор за печаћење. . Изборна комисија општине Мало Црниће је примила изборни материјал назначен у подтачкама 1)--5) тачке 1. 4. Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су представници подносилаца изборних листа: 1. (име и презиме) (занимање) (адреса становања) 5. 3. . . . (број) 2. (име и презиме) (занимање) (адреса становања) 2. Бирачки одбор за Бирачко место у општини Мало Црниће предао је Изборној (број) комисији општине Мало Црниће изборни материјал после спроведеног гласања за одборнике Скупштине општине на Бирачком месту који су одржани 24. године (број) и то: Први примерак записника о раду Бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања. (број) 5) неважећих гласачких листића. . . АПРИЛА 2016. (име и презиме) (занимање) (адреса становања) 69 .

Службени гласник општине Мало Црниће . АПРИЛА 2016.имали су примедбе на предају и пријем изборног материјала.Број 2/16 5. У . секретара Комисије/заменика секретара Комисије као под 2) 70 . Примедбе су: 6. Седници Комисије присуствују: 1) (име и презиме председника Комисије) 2) (име и презиме секретара Комисије) 3) (име и презиме члана Комисије) (Навести све присутне чланове Комисије.потпис) Образац ОСО-18/2016 ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ОДРЖАНИХ 24. (место) (датум) За Изборну комисију општине Мало За бирачки одбор. Записник је сачињен у три примерка. (име и презиме . Представници подносилаца предлога нису имали . Црниће (име и презиме . (датум) 2. у часова. један код Бирачког одбора и један код општинског органа управе.ГОДИНЕ 1. . од којих је један код Изборне комисије општине Мало Црниће.потпис) За општински орган управе.потпис) (име и презиме . Седница Комисије је почела у часова.

да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата: Ред.да је за изборе предато укупно гласачких листића: . Напомена: прецртати а) или б) 5. 71 .Број 2/16 3. према изводима из бирачких спискова гласало бирача: . Број гласова које је добила Број мандата које је добила бр.да према изводима из бирачких спискова. 6.да је било неважећих гласачких листића: . Назив изборне листе изборна листа изборна листа 1 2 3 4 1. Комисије је поништила гласање на укупно (број) бирачких места. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора. 7. Службени гласник општине Мало Црниће . ван бирачког места гласало: . (број) 4.да је према записницима о раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Мало Црниће.да је било важећих гласачких листића: . утврђено је: . од укупно бирачких одбора у Општини (број) примила изборни материјал од бирачких одбора. 2. и то: (навести бирачка места на којима је поништено гласање) и одредила да се понови гласање. б) Због битних повреда Закона. Комисија је утврдила да је. има уписаних бирача: .да је. 4.да је остало неупотребљено гласачких листића: . 3. 5. а) Комисија је утврдила да није било битних повреда одредба закона о локалним изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.

Чланови Изборне комисије општине Мало Црниће имали су .Број 2/16 8. презиме и потпис) (име. презиме и потпис) Чланови Комисије. презиме и потпис) (име. 8. презиме и потпис) 5 6 (име. (датум) Секретар Комисије Председник Комисије. (име. Примедбе су: 7. 14. Закључено је да се резултати избора одмах објаве у „Службеном гласнику општине Мало Црниће”. Комисија је завршила рад у часова. 1 2 (име. Чланови Комисије. Службени гласник општине Мало Црниће . 13. презиме и потпис) (име. 12.нису имали примедбе на утврђивање резултата избора. (Навести податке за све изборне листе. презиме и потпис) (име. 9. 10. по редоследу са гласачког листића) 6. презиме и потпис) (Навести све присутне чланове Комисије) 72 . презиме и потпис) 3 4 (име. 15. 11.

(ЈМБГ) (место и адреса стана) уписан у бирачки списак општине Мало Црниће . и ИМА БИРАЧКО ПРАВО. (место) (датум) БИРАЧ ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА (име и презиме) (име и презиме) (потпис) (потпис) ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНИМ САСТАВУ КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА: 1. (име и презиме) са пребивалиштем у . Службени гласник општине Мало Црниће .Број 2/16 Образац СО-19/2016 ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Потврђује се да је . на бирачком месту број . (име и презиме) (потпис) Напомена: Потписана потврда од стране бирача који гласа ван бирачког места враћа се бирачком одбору ради евидентирања. На црти поред речи “* Број:” уписати редни број издате потврде. (име и презиме) (потпис) 3. 73 . (име и презиме) (потпис) 2. * Број: У . под редним бројем .

(име и презиме) (занимање) рођен . .Број 2/16 Образац ОСО-20/2016 УВЕРЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ Утврђује се да је .П. Службени гласник општине Мало Црниће . са Изборне листе (назив изборне листе и носиоца изборне листе ако је одређен) на изборима одржаним (датум) Број: Малом У Црнићу . изабран за (датум) (пребивалиште и адреса становања) одборника Скупштине општине Мало Црниће. из . (датум) Изборна комисија општине Мало Црниће Председник М. (име и презиме) (потпис) 74 .

Број 2/16 75 .Службени гласник општине Мало Црниће .

године 40 14 Роковник за вршење изборних радњи 18 Закључак о утврђивању положаја у поступку спровођења избора за политичке странке националне мањине одборнике Скупштине општине или коалиције политичких странака Мало Црниће који су расписани за националних мањина на изборима 24. секретар Скупштине општине Мало Црниће – Уреднички колегијум и редакција: Јасмина Максић. сарадник на припреми материјала за штампање. Тираж броја 2 : 120 примерака. Адреса: 12311 Мало Црниће. Телефон: 012/280-016. шеф Одсека за буџет и трезор и Надица Јовановић.Број 2/16 С А Д Р Ж А Ј 12 Пословник о раду Изборне комисије општине 17 Одлука о образовању групе грађана Мало Црниће 29 за подношење изборне листе кандидата 13 Решење о одређивању изборне јединице за одборнике Скупштине општине и бирачких места на територији општине Мало Црниће. Штампа: Штампарија „Стојадиновић“ Петровац. на изборима расписаним за Мало Црниће 33 24. април 2016. шеф Одсека за општу управу. године 36 за одборнике Скупштине општине Мало Црниће. април 2016. 76 . године 41 за спровођење изборних радњи у Обрасци ОСО-1/2016 до Обрасца ОСО-20/2016 41 поступку избора одборника у Скупштини општине Мало Црниће 39 16 Одлука о утврђивању разлога за ступање на снагу аката које доноси Изборна комисија општине Мало Црниће 40 Издавач: Општинска управа Мало Црниће – Главни и одговорни уредник: Момчило Јовановић. јавне службе и скупштинске послове. дипломирани правник. Службени гласник општине Мало Црниће . расписаних за 15 Решење о прописивању образаца 24. април 2016. Синиша Радић.