You are on page 1of 4

Sulit

Nama Murid: ___________________________________________ Kelas :__________

SEKOLAH KEBANGSAAN _________________,
LENCANA

PKSR 1 / 2016
BAHASA MELAYU - PENULISAN 012
TAHUN 4
MEI
1 1/4 jam Satu jam lima belas minit

_____________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama kamu pada ruang yang disediakan.
Untuk kegunaan Pemeriksa
2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian: Kod pemeriksa:
Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
No.
Bahagian Markah
3. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. Soalan
A
4. Bagi Bahagian C, kamu boleh memilih sama ada
menjawab Soalan 1 atau Soalan 2. B
5. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang C
yang disediakan dalam kertas soalan ni.
Sekiranya ruang yang disediakan tidak cukup,
sila dapatkan helaian tambahan daripada Jumlah
pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) 50
hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas soalan.

_____________________________________________________________________________
_
Sulit

Sulit Nama Murid: ___________________________________________ Kelas :__________ SEKOLAH KEBANGSAAN _________________. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. Jika kamu hendak menukar jawapan. padamkan tanda yang telah dibuat. 2. pilih satu jawapan sahaja. B. iaitu A. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian. Tiap-tiap soalan dalam Bahagian A diikuti oleh empat pilihan jawapan. 4. C dan D. LENCANA PKSR 1 / 2016 BAHASA MELAYU . Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini. 3.PEMAHAMAN 011 TAHUN 4 Mei 1 1/4 jam Satu jam lima belas minit _____________________________________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. . Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bagi setiap soalan.

Jawapan kamu hendaklah pada ruang jawapan yang (a) disediakan dalam kertas soalan ini. Serahkan Bahagian B ini bersama-sama borang jawapan (a) objektif kepada pengawas peperiksaan pada akhir (b) peperiksaan. LENCANA PKSR 1 / 2016 BAHASA MELAYU . 23 (b) (c) 3.PEMAHAMAN 011 TAHUN 4 Bahagian B _____________________________________________________________ Untuk Kegunaan Pemeriksa JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI Kod Pemeriksa: SEHINGGA DIBERITAHU Nombor Soalan Markah 21 (a) 1. Sulit Nama Murid: ___________________________________________ Kelas :__________ SEKOLAH KEBANGSAAN _________________. 24 (c) (d) (a) (b) 25 (c) (d) Jumlah 30 . Tulis nama kamu pada ruang yang disediakan. 22 (b) (c) 2.

_____________________________________________________________________________ _ SULIT .