You are on page 1of 2

Aralin 2

Sektor ng Agrikultura
Gawain 1: KANTANG BAYAN ALAM KO!
Magisip ng limang bagay o anuman na pumapasok sa isip mo kapag
binabasa, naririnig o inaawit ang Magtanim ay Di Biro?
1. Bakit ang limang bagay na ito ang iniiisip mo kaugnay ng awiting
Magtanim ay Di Biro?
Ang bukid, palay, mga magsasaka, kalabaw, at mainit na
panahon ang aking naiisip habang binabasa ang Magtanim ay Di
Biro. Sapagkat ito ang sumasalamin sa simpleng buhay ng mga
tao sa probinsya, na kung saan ang pagtatanim ay isang
pangunahing hanap-buhay.
2. Ano ang nabubuo o pumapasok sa isipan mo habang inaawit ang
“Magtanim ay Di Biro”?
Ang pumasok sa aking isipan ay ang hirap ng pamumuhay ng
mga tao na ang tanging hanap buhay ay ang pagtatanim. At
makikita mo rin ang kanilang determinasyon sa kabila ng hirap at
pagod sa pagtatanim sa bukid upang sila ay makakain ng
masarap.
3. Anong sector ng ekonomiya nabibilang ang tema ng awitin? Ipaliwanag
Ang awit ay tungkol sa agrikultura sapagkat ang tema nito ay
umiikot sa pagtatanim ng palay.

Gawain 2. KILALA KO ANG SEKTORNA ITO!
Balikan natin ang awiting Magtanim ay Di Biro. Kumuha ng isang bagay sa
loob ng silid aralan o paaralan na sa iyong palagay ay maglalarawan sa
sector ng agrikultura. Humanap ng ka-triad at talakayin ang bagay na napili
at ang kaugnayan nito sa sector.
1. Ano ang nagging batayan mo sa napiling bagay?
2. Paano o ito iniugnay sa sector ng agrikultura?
3. Para sa iyo, ano ang kahalagahan ng sector na ito at sa buong bansa
upang matugunan ang pangngailangan ng bawat isa? Patunayan.

ANG SEKTOR NG AGRIKULTURA
-ang Pilipinas ay napapabilang sa mga bansang Agrikultura dahil
malaking bahagi nito an gang ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura.
Agrikultura- tumutugon sa pangangailangan sa pagkain at mga hilaw
na sangkap na kailangan sa produksyon.

Nahahati ang sector ng agrikultura sa:
1. Paghahalaman (farming)
2. Paghahayupan (livestock)
3. Pangingida (fishery)
4. Paggugubat (forestry)

KAHALAGAHAN NG AGRIKULTURA

PAGGUGUBAT 1. Ang agrikultura ay pangunahing pinagmulan ng pagkain 2. 7. PAGSASAKA 1. Land Registration At ng 1902. Climate change. SULIRANIN SA SEKTOR NG AGRIKULTURA A. Pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. 4. 3. 6. Pinagkkukunan ng sobrang manggagawa mula sa Sektor Agrikultural Patungo sa Sektor ng Industriya. Pinagkukunan ng materyal para maka-buo ng bagong produkto. Pagbibigay prayoridad sa sector ng indutriya. Kakulangan ng mga pasilidad at imprastruktura sa kabukiran 4. Kakulangan ng suporta mula sa iba pang sector. b. Pinagkukunan ng kitang panlabas 4. 3. PANGINGISDA 1. Lumalaking populasyon ng bansa. Public Land Act . Kahirapan sa hanay ng mga maningisda. Paggamit ng teknolohiya 3. C. 5. Epekto ng polusyon ng mga mangingisda. 2.ito ay sistemang Torrens sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano na kung saan ang mga titulo ng lupa ay ipinatalang lahat. MGA BATAS TUNGKOL SA SEKTOR NG AGRIKULTURA a. Pagliit ng lupang pansaka 2. 1. Pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. B. Mabilis na pagka-ubos ng mga likas na yaman lalo na ng kagubatan. Mapanirang operasyon ng mga malalakingkomersyal na mangingisda. 5.