You are on page 1of 6

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLO

GI

D)

SAINS,
TEKNOLOG
I,
KEJUTERA
AN DAN
MATEMATI
K (STEM)
STEM 0

Teknologi. populariti. Australia dan Thailand. Dalam hal ini. Selaras dengan usaha untuk merealisasikan Dasar 60:40. prospek kerjaya dan pengiktirafan yang STEM 1 . Kejuruteraan dan Matematik di sekolah. Teknologi. Jawatankuasa khas ini dinamakan Jawatankuasa Mengkaji Dasar 60:40 Aliran Sains/Teknikal:Sastera dan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. STEM merangkumi bidang pengajian yang lebih luas iaitu pendidikan Sains. Hal ini kerana STEM dapat memberi impak yang lebih menyeluruh dalam membekalkan modal insan di pelbagai peringkat tenaga kerja bagi menyokong pembangunan ekonomi negara. Kejuruteraan dan Matematik.000 orang murid aliran STEM setahun menjelang tahun 2020. persepsi terhadap STEM. Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dalam Pelan Hala Tuju Pembangunan Sumber Tenaga Kerja S&T (Science and Technology Human Capital Roadmap: Towards 2020) memerlukan Kementerian Pendidikan membekalkan sebanyak 270. Kementerian Pendidikan telah menubuhkan jawatankuasa khas bagi mengkaji punca serta cadangan penyelesaian kepada kemerosotan peratusan enrolmen murid yang mengikuti Aliran Sains. Kementerian Sains. Bagi memastikan sasaran ini berjaya. KEJURUTERAAN DAN MATEMATIK (STEM) LATAR BELAKANG Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Kementerian Pendidikan pada 8 Januari 2014 telah memutuskan supaya istilah aliran STEM digunakan bagi menggantikan aliran Sains yang diguna pakai sebelum ini. Kementerian Pendidikan turut diberikan tanggungjawab memastikan modal insan yang dilahirkan melalui sistem pendidikan negara menepati kuantiti dan kualiti keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Pendefinisian semula ini adalah sejajar dengan perubahan definisi di peringkat antarabangsa seperti yang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat. kualiti pengajaran dan pembelajaran. sokongan. TEKNOLOGI. Program Transformasi Kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta perjawatan dalam bidang STEM menjelang 2020. negara memerlukan sasaran 60 peratus murid sekolah menengah atas berada di aliran STEM. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLO GI SAINS. infrastruktur. Faktor utama yang menyebabkan Dasar 60:40 tidak tercapai berpunca daripada kelemahan dari aspek kurikulum.

pendidikan STEM penting dalam menyediakan murid untuk menghadapi cabaran dan berdaya saing di peringkat global. KPM giat berusaha memantapkan pendidikan STEM untuk menarik lebih ramai murid menceburi bidang STEM di peringkat sekolah melalui aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum dengan sokongan daripada pelbagai pihak berkepentingan. Usaha juga perlu dibuat untuk memantapkan p&p STEM bagi menarik lebih ramai murid menceburi bidang STEM di peringkat sekolah dengan aktiviti yang mencabar minda melalui inkuiri. Dalam aspek bekalan guru Sains tulen. Satu daripadanya ialah Inisiatif Pengukuhan STEM. Sehubungan dengan itu. Pelaksanaan Inisiatif Pengukuhan STEM di dalam PPPM 2013-2025 telah mengambil kira laporan strategi mencapai Dasar 60:40. Antara usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk meningkatkan sumber tenaga mahir dan pakar dalam bidang penyelidikan dan industri adalah menerusi pengukuhan STEM. memperkukuhkan pendidikan STEM b. bilangan guru opsyen tulen adalah berlebihan tetapi bilangan murid yang mengikuti aliran ini adalah sedikit. Pendidikan STEM adalah antara agenda yang diberikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Laporan ini mencadangkan 4 inisiatif utama bagi meningkatkan penyertaan murid dalam aliran STEM agar Dasar 60:40 dapat dicapai iaitu: a. mempopularkan pendidikan STEM d. Kementerian Pendidikan pada tahun 2013 telah mengenal pasti 100 inisiatif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran berasaskan projek. KPM akan memastikan murid dilengkapi dengan pengetahuan. kemahiran dan nilai STEM yang diperlukan untuk meneruskan pengajian di peringkat tertiary dan seterusnya menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah. Walau bagaimanapun sasaran nisbah yang ditetapkan masih belum tercapai dan dikhuatiri akan memberi implikasi kepada pembangunan negara. STEM 2 . Kekurangan enrolmen ini menyebabkan kelas aliran sains tidak dapat dibuka secara optimum seperti yang disasarkan oleh KPM. meningkatkan kemahiran dan keupayaan c. Oleh itu. memberi insentif Susulan daripada itu. Penekanan kepada asas kemahiran STEM di peringkat sekolah amat penting dalam usaha menyediakan pelajar yang berkelayakan meneruskan pengajian di instutisi pengajian tinggi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLO GI saling berkait antara satu sama lain.

penyiasatan dan kreativiti dalam kalangan murid yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian mereka. “STEM” bukan sahaja merupakan satu kumpulan bidang mata pelajaran tetapi ia merupakan satu perubahan untuk membentuk kefahaman yang mendalam mengenai Matematik dan Sains untuk menyediakan murid dalam dunia kerjaya di abad 21.Thinking  IBSE STEM 3 . Produk yang dicipta oleh anak-anak untuk menyelesaikan masalah. Matematik: Bahasa nombor. Pendidikan STEM adalah pendidikan yang berasaskan kepada konsep mendidik murid dalam empat bidang : Sains. Secara dasarnya. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLO GI APAKAH ITU STEM? Menurut Anne Jolly (Artikel Enam ciri Pembelajaran “STEM). STEM ini dapat ditakrifkan sebagai bidang yang merangkumi elemen-elemen penting berikut. Pendidikan STEM boleh menarik minat murid melalui aktiviti yang mencabar. “STEM” membentuk set yang yang terdiri dari kemahiran berfikir. Kejuteraan dan Matematik dengan mengintegrasikan dan mengaplikasikannya dalam konteks dunia sebenar. bentuk dan kuantiti yang sering dianggap tidak relevan oleh kebanyakan murid. menaakul. “STEM” bukan yang berdiri sendiri tetapi adalah satu kaedah secara terus menggabungjalinkan mata pelajaran merentasi kurikulum. Teknologi. kerja kumpulan. Sepintas lalu berkaitan akronim STEM: Sains: Kajian mengenai dunia semula jadi Teknologi: Merangkumi produk yang dibuat berdasarkan permintaan.  Robotik  Pembelajaran Project Based Learning  Pembelajaran Problem Based learning  Pembelajaran Designed. Engineering/Kejuruteraan: Proses merebentuk yang boleh digunakan oleh anak-anak untuk menyelesaikan masalah. menyeronokkan dan bermakna.

kemahiran dan nilai dalam mata pelajaran secara mendalam melalui pendekatan inkuiri. Grafik Komunikasi Teknikal. P&p STEM bertujuan memberikan peluang kepada murid untuk meminati. dan Sains Komputer. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLO GI Pengajaran dan pembelajaran (p&p) STEM yang berfokuskan murid dapat menghasilkan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan.CIRI P&P STEM Guru perlu bersedia memainkan peranan dan membuat perancangan rapi untuk memberi inspirasi dan peluang kepada murid menghayati STEM. Murid yang mengikuti p&p STEM mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. masyarakat dan alam sekitar seperti yang dihasratkan dalam kurikulum. pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan masalah dalam konteks dunia sebenar. Tujuh ciri p&p STEM dikenalpasti bagi membimbing guru melaksanakan p&p STEM di sekolah. Kimia. Pelaksanaan p&p STEM yang mengintegrasikan pengetahuan. Perubatan. Di samping itu. Guru harus mengintegrasikan pengetahuan. berdikari. boleh menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. STEM 4 . kemahiran serta nilai dalam konteks kehidupan harian. Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (TVET) yang juga adalah komponen STEM akan mempunyai nilai tambah yang tinggi dalam sektor perindustrian seperti minyak dan gas. Contoh bidang mata pelajaran STEM adalah seperti Sains. mampu mereka cipta. kejuruteraan penerbangan dan perkapalan serta teknologi hijau. Contoh kursus STEM di peringkat tertiari pula adalah seperti Kejuruteraan Mekanikal. kemahiran dan nilai mata pelajaran tersebut untuk menyelesaikan sesuatu tugasan atau masalah dalam konteks kehidupan harian. Bio-kimia serta Pengkomputeran & Sistem Maklumat. memperolehi dan mengaplikasikan pengetahuan. celik teknologi. P&p yang menarik dapat meningkatkan minat dan kecenderungan murid dalam STEM. Perancangan dan peranan guru dalam p&p STEM harus bersesuaian dengan tujuan p&p STEM ini. Matematik. berhemah tinggi. inovatif. Asas Kelestarian. STEM merupakan satu bidang pembelajaran di sekolah dan bidang pengajian di peringkat tertiari. CIRI. masyarakat dan alam sekitar seperti di bawah.

saian pemahaman dengan justifikasi kandungan STEM melibatkan murid memberi peluang mengaplikasikan murid kemahiran menambah baik proses mereka jawapan atau bentuk produk Ciri-ciri p&p STEM STEM 5 . PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS 2016 BIOLO GI melibatkan murid dalam inkuiri dan penerokaan terbuka meningkatkan melibatkan murid kepekaan murid dalam kerja kepada isu dan berpasukan yang masalah dunia produktif sebenar memerlukan murid beri memerlukan pelbagai CIRI-CIRI P&P murid jawapan/penye STEM mengaplikasi le.