Biantara Paturay Tineung

Bismillahirrohmanirrohiim
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Langkung ti payun, mangga urang sami-sami nyanggakeun puji sukur ka Alloh nu

maha Agung, nu parantos maparinan nimat nu kaliwat langkung; réhna dina danget ieu, urang

tiasa ngariung mungpulung enggoning ngabagéakeun nu némbé rawuh sareng paturay

tineung nu badé jengkar. Solawat miwah salam mugia angger ngocor ka Kangjeng Nabi

Muhammad SAW, ka kulawargina, ka sahabatna, katut ka umatna nu tuhu tumut kana ajaran

Mantenna.

Hadirin nu sami rawuh, utamina ka Bapa kapala sakola miwah ka bapa sareng ibu

guru hormateun sim kuring.

Dina ieu waktos, Sim kuring kedah sasanggem minangka wawakil ti sakumna kelas

IX anu badé ngantunkeun SMP Negeri 1 Campaka. Saleresna mah rada rumegog waktos

dipasihan ieu pancén téh, bilih anu baris dipisanggem kirang merenah, ku margi kitu,

sateuacan ngadugikeun kedal lisan pamaksadan, muka tutungkusan kalbu, sim kuring seja

nyuhunkeun heula dihapunten, bilih baé pisanggem sim kuring kirang saluyu sareng harepan

sadayana.

Dulur-dulur siswa kelas IX,

Alhamdulillah,urang tos tiasa lulus ti ieu sakola. Saréatna mah lulusna urang téh ku

margi aya tarékah nu enya-enya dina waktosna mayunan ujian. Cacak upami urang lalawora

dina diajar, pamohalan bakal tiasa ngahontal hasil nu nyugemakeun. Tangtosna hal ieu téh

mangrupi hiji préstasi anu ku urang kedah ditampi kalayan rasa sukur.

Ku parantos tiasa lulusna ti ieu sakola, sim kuring minangka wawakil ti sakumna

kelas IX nu parantos lulus, seja ngahaturkeun sewu nuhun ka Ibu sareng Bapa guru, kitu deui

ka Bapa kepala Sakola. Ieu kedaling nuhun téh taya sanés ku margi Bapa katut Ibu guru

parantos kahéséan ku sim kuring saparakanca. Dina salebet tilu taun campleng Ibu katut Bapa

Hal éta mah badé disanggakeun baé ka Alloh SWT kanggo ngaganjarna. dugi ka katerang sim kuring sadaya janten ngalegaan. Dina salebet tili taun sim kuring saparakanca sakola di dieu. sareng apilain kana naséhat katut papatah. Duka kedah kumaha sim kuring saparakanca mulang tarimana. nya éta kanyaah. tangtos pisan sering midamel kalepatan. margi ningali atanapi ngadangu murid anu teu taat kana atauran. pami Ibu sareng Bapa guru teu kersa masihan pangapunten. Teu kasawang bakal kumaha ageungna sareng abotna dosa sim kuring . Anu parantos katampi téh sanés mung élmu pangaweuh wungkul. panuyun.panggeuing. Saninten buah saninten Dibawa ka parapatan Hapunten abdi hapunten Samudaya kalepatan . lalawora dina diajar.guru parantos ngatik ngadidik sareng namplokeun élmu pangaweruh. Pamugi Ibu sareng Bapa luntur galih. dugi ka ahirna mah kapaksa nibankeun hukuman sakola. Malih deuih teu mustahil aya Ibu sareng Bapa guru anu kagungan anggapan murid-muridna culangung sareng wangkelang. Éta kasaéan téh Ibu miwah Bapa guru téh hamo kaukur ageungna. kersa ngahapunten sim kuring sadaya. Rupina aya diantawis Ibu sareng Bapa guru anu dugi ka ngaraos jéngkél keuheul. Ku seueurna kalepatan anu nembé ditataan. Naon-naon nu ditataan nembé téh bakal janten bekel sim kuring saparakanca enggoning mayunan kahirupan sareng ngudag cita-cita. sareng bendu. pamugi sing janten amal soléh anu pahala teras-terasan ngocor tug dugi ka jaga. sareng tuladan. bangor.bimbingan. sim kuring saparakanca seja nyuhunkeun ditawakup. nanging aya hal-hal sanés nu kalintang pentingna. Amin Ibu miwah Bapa guru hormateun sim Kuring.

Pamugi waé ku Ibu sareng Bapa guru ulah disaha-saha. Sami deuih nu dikedalkeun téh seja nyuhunkeun dihapunten sareng pangdungana. Pamugi adi-adi kersa ngahapunten. atuh langkung tebihna bakal seueur gangguan dina enggoning ngudag cita-cita. tapi ari kawajiban milarian élmu mah moal tiasa dimomorékeun.bobo sapanon carang sapakan. Sawangsulna deuih. sareng teu ngaraos dibeungbeuratan ku kalepatan. neda agung pangaksami. Insya Alloh kanggo ka payunna mah dina sawaktos-waktos sim kuring hoyong nepangan Ibu kalih Bapa Guru. Pami téa mah aya di antawisna nu teu laksana tiasa neraskeun sakola. Saupami sim kuring teu acan tiasa kitu. Sakitu nu kapihatur. hususna ka ieu sakola. salulusna ti ieu sakola anu langkung luhur. tangtos dina ngaléngkah pileuleuyan ti ieu sakola´téh bakal seueur kahariwang sareng karémpan. mugia baé adi-adi aya dina kalancaran tur mapuh ngaronjatkeun préstasi sakola urang.wb . pamugi léngkah sim kuring saparakanca kanggo ka payunna sing tiasa lungsur-langsar sareng aya dina rido Gusti nu Maha Suci. Ku parantos silihlubarkeunana dosa. sakirang-kirangna hubungan batin. sok sanaos raga urang paanggang. pami téa mah aya sakedik kalepatan Ibu sareng Bapa guru. éta sanés dihaja. tapi sanés hartosna bakal pegat hubungan. Dina ieu kasempetan. pami téa mah dugi ka aya kalepatan Ibu sareng Bapa guru. kalayan ikhlas ku sim kuringh badé dilubarkeun sarengna deuih sim kuring yakin. Sok sanaos sim kuring saparakanca tos henteu sakola di dieu . henteu ngabantun uneg-uneg. Insya Alloh. Minangka pamungkasna sim kuring hoyong sasanggem ka adi-adi kelas VII sareng kelas VIII. Kitu deui akang sareng tétéh bakal sambung dunga. sim kuring saparakanca ngantunkeun ieu sakola téh bakal caang bulan opat welas. jasa Ibu sareng bapa guru bakal teras hirup dina ati sanubari. Ibu miwah Bapa guru hormateun sim Kuring. billahittaufik walhidayah Wassalamu’alaikum wr. teu hilap deuih sim kuring seja neda pangdunga.