Documentació

d’afiliació

Premià, 15, 1a planta
08014 Barcelona
Tel 933188162 Fax 933021885
info@cooperativestreball.coop
www.cooperativestreball.coop

firma el present escrit amb el vist-i-plau del president/a. de CIF ____________ mitjà d’aquest document. 47883538-E en qualitat de secretari/ària de SOM Espai de Psicologia Cooperativa . Barcelona. Per a què consti. a 05 de Desembre de 2014 vist-i-plau el/la President/a el/la secretari/ària . amb DNI núm.Certificació d’acta En/na Jaume Font Delgado major d’edat. Certifica Que en Consell Rector de la cooperativa en data 05 / 12 / 14 es va prendre el següent acord: «Aprovar la incorporació a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya». d’inscripció del Servei Territorial ____________ i núm. inscrita en data 05 / 12 / 14 en el Registre General de Cooperatives amb el corresponent núm. SCCL.

adriaseguervicente@gmail.com.Dades de la cooperativa Dades Bàsiques Nom Coop.psicologa@gmail.com. persones sòcies 4 dones Nbre. clara. d’afiliació de l’empresa __________________________ . Ingressos d’explotació anuals (facturació) _____________________________ € Règim de la Seguretat Social General Autònoms Artistes Agrari Règim col·legial Núm.com. sarah. raqueltobarbagur@gmail.com. Atenció a la salut mental. SOM Espai de Psicologia Cooperativa NIF _____________ adreça __________________________________________ CP ________ població Barccelona comarca Barcelonès província Barcelona telèfon 644967403 adreça electrònica _________________________________ fax _____________ web__________________________________ mails socis jaumefo@gmail. Nbre.com. treballadors en nòmina 0 dones 2 homes 0 homes CNAE _____________________ Activitat principal Atenció psicològica i psicoteràpia Breu descripció Atenció a persones que volen iniciar un procés psicoterapèutic i/o orientació psicològica per millorar el seu benestar personal. eliolivan@gmail.colas@gmail.com.

Centre Especial de Treball Centre Ocupacional Cooperativa d’Iniciativa Social Cooperativa sense afany de lucre Domiciliació bancària Banc/Caixa ING Direct Domicili _____________________________________________________________ CP ________ Població __________________________________________________ Titular del compte Raquel Tobar Bagur i Adrià Seguer Vicente IBAN ES06 1465 0120 31 2038422330 BIC INGDESMMXXX Quota mensual ________ € Quota anual __________ € (descompte 4%) Senyors. us informem que la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya disposarà de les vostres dades per incorporar-les dins del fitxer de contactes per tal de rebre informació vinculada a l’objecte social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Per a la cooperativa (signatura i segell) En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99. de 13 de desembre. Cordialment. Preguem que fins a nou avís carreguin en compte. de Protecció de Dades de Caràcter Personal. . els rebuts mensual que presentarà la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Premià 15.Així mateix. rectificació.coop. 1a planta de 08014 de Barcelona o a federacio@cooperativestreball. us informem que podeu exercir els drets d’accés. cancel·lació i oposició a les oficines de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. al c. .