Subota 25. veljače 2017.

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC OSIJEK
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
09:00-09:20 Anton Vladić: "Pojava disfagije kao prvog simptoma multiple MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
skleroze" HRVATSKA UDRUGA ZA NEUROREHABILITACIJU I RESTAURACIJSKU
NEUROLOGIJU
09:20–09:40 Sanja Tomasović:" Amiotrofični sindrom u sklopu trovanja živom –
prikaz slučaja"
PROGRAM STALNOG MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
09:40-10:00 Azra Alajbegović: "Neurološke komplikacije akutne hepatičke I. KATEGORIJE
porfirije"
Voditelj tečaja:
10:00-10:20 PAUZA Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo
10:20-10:40 Srđana Telarović: "Koliko je rijetka Huntingtonova bolest"

10:40-11:00 Silvija Pušeljić: "Juvenilni tip N-acetilaspartične acidurije
(Canavanova bolest) i Charcot-Marie-Toothova neuropatija tipa 1 u RIJETKE BOLESTI U
istog bolesnika
NEUROLOGIJI
11:00-11:20 Olivera Miljanović: "Menkesova bolest"

11:20-11:40 Koraljka Bačić Baronica: "Hipertrofični pahimeningitis"

11:40-12:00 Enra Suljić: "Spektar psihijatrijskih poremećaja kod Huntingtonove
bolesti"

12:00-12:20 Vlasta Pekić: "Holistički pristup u probiru i primjeni terapije
bolesnika sa Fabrijem"

12:20-13:00 Pismeni ispit

Obrazloženje tečaja
Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima neurologije, psihijatrije i drugih srodnih
struka, osobito liječnicima primarne zdravstvene zaštite, hitne medicinske pomoći i obiteljske
medicine, medicinskim sestrama, kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu
susreću s navedenom problematikom.
Osijek, 24. i 25. veljače 2017.

OSIJEK
Crkvena 21 (potkrovlje)
Petak 24. veljače 2017.
VODITELJ TEČAJA
Prof.dr.sc.Silva Butković Soldo, Osijek, Hrvatska 12:00-12:50 Upis polaznika

PREDAVAČI 12:50-13:10 Davor Sporiš: "Suvremeni pristup liječenju gelastičkih epilepsijskih
Prof.dr.sc. Azra Alajbegović, Sarajevo, BIH napadaja"
Prof.dr.sc. Ksenija Fumić, Zagreb, Hrvatska
Prof.dr.sc.Silva Butković Soldo, Osijek, Hrvatska 13:10-13:30 Kristina Selthofer-Relatić: "Je li svaka kardiološka manifestacija
Prof.prim.dr.sc. Davor Jančuljak, Osijek, Hrvatska Fabrijeve bolesti ista?"
Prof.dr.sc.Enra Suljić, Sarajevo, BIH
Prof. dr. sc. Jelena Roganović, Rijeka, Hrvatska 13:30-13:50 Marko Jakić: "Je li odluka o enzimskom nadomjesnom liječenju
Prof. dr. sc. Ivan Bielen, Zagreb, Hrvatska promjena bubrega bolesnika s Andreson-Fabryevom bolesti laka?
Prof. dr. sc. Petar Kes, Zagreb, Hrvatska
Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes, Zagreb, Hrvatska 13:50-14:10 Davor Jančuljak: "Glavobolje u rijetkim bolestima i sindromima"
Prof.dr.sc. Olivera Miljanović, podgorica, Crna Gora
Prof.dr.sc.Marija Glasnović, Osijek, Hrvatska 14:10-14:30 Ivan Bielen: "Komorbiditet epilepsije i multiple skleroze"
Prof.dr.sc.Srđana Telarović, Zagreb, Hrvatska
Doc. prim.dr. sc. Marko Jakić, Osijek, Hrvatska 14:30-14:50 PAUZA
Doc.prim.dr.sc. Silvija Pušeljić, Osijek, Hrvatska
Doc. dr. sc. Svetlana Tomić, Osijek, Hrvatska 14:50-15:10 Hrvoje Budinčević: "Neurološke manifestacije krioglobulinemije"
Doc. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, Osijek, Hrvatska
Doc.dr.sc.Anton Vladić, Zagreb, Hrvatska 15:10-15:30 Vanja Bašić Kes: "Terapija Fabrijeve bolesti"
Doc.dr.sc.Sanja Tomasović, Zagreb, Hrvatska
Doc.dr.sc. Jasenka Wagner, Osijek, Hrvatska 15:30-15:50 Petar Kes: " Nefrološki pristup oboljelila od Fabrijeve bolesti"
Dr.sc.Koraljka Bačić Baronica, Zagreb, Hrvatska
Dr.sc.Hrvoje Budinčević, Zagreb, Hrvatska 15:50-16:10 Svetlana Tomić: "Niemann-Pick type C"
Dr.sc.Jelena Bošnjak, Zagreb, Hrvatska
Dr. Milan Bitunjac, Slavonski Brod, Hrvatska 16:10-16:20 PAUZA
Dr. Davor Sporiš, Zagreb, Hrvatska
Vlasta Pekić, mag.med.techn., Osijek, Hrvatska 16:20-16:40 Silva Butković Soldo: "Transtiretin obiteljska amiloidoza"

Tečaj se boduje po Pravilniku HLK-e i HKMS. 16:40-17:00 Marija Glasnović: "Mišićno koštani simptomi kao rani simptomi
Kotizacija lizozomskih bolesti nakupljanja"
Kotizacija iznosi 600,00 kuna za specijaliste i 400,00 kuna za specijalizante, znanstvene novake i
liječnike opće medicine, studenti poslijediplomskog studija i umirovljenici ne plaćaju kotizaciju.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Medicinskog fakulteta Osijek broj: HR0825000091102014297, poziv 17:00-17:20 Milan Bitunjac: "Sindrom gornjeg torakalnog otvora"
na broj 43-03-17 i s naznakom „RIJETKE BOLESTI U NEUROLOGIJI''. Kotizacija uključuje predavanja i
potvrdnicu o sudjelovanju.
17:20-17:40 Jelena Roganović:"Neurološke komplikacije u bolesnika
Registracija s karcinomom"
Registracija i podizanje materijala vrši se na dan održavanja tečaja od 12 sati u predvorju Medicinskog
fakulteta Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku.
Molimo da pri registraciji obavezno priložite preslik uplatnice kao dokaz plaćene kotizacije. 17:40-18:00 Jelena Bošnjak: "Limbički encefalitis - prikaz slučaja"
Informacije trinukleotidnim ponavljanjima'
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU MEDICINSKI FAKULET OSIJEK
J. Huttlera 4 Cara Hadrijana 10 E
31 000 Osijek 31 000 Osijek 18:00-18:20 Jasenka Wagner: "Epigenetika u neurološkim bolestima s
Tel: 031/ 512-384 Tel: 031/ 399 643
Fax: 031/512-216 Fax: 031/512 833
e-mail: sbutkovicsoldo@gmail.com soldo-butkovic.silva@kbo.hr
18:20-18:40 Ksenija Fumić: "Nove spoznaje o patofiziologiji lizosoma:
dijagnostički i terapijski izazovi"