You are on page 1of 14

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

S E M I N AR S K I R AD
PREDMET :PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA
TEMA: UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA
U INTERLIGNUM D.O.O.

Mentor : Student : Igor Simunović
Prof.dr Branko Latinović Indeks br. : 154- 08/VUM

Banja Luka , 2011 god.

................ Ažuriranje baze podataka…………………………………………………………......................... Uvod............................5-7 5........ Korištenje baze podataka………………………………………………………...... Umrežavanje podataka…………………………………………………………………...13 9..................o.o................................ Literatura........…….........Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d........................o Contents 1...................9-12 8... Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d............ Formiranje baze podataka………………………………………………………...............5 4............................. Uloga i ciljevi baze podataka.4 3.....o................... Zaključak …………………………………………………………………………………........14 2 ......................9 7..................……………....................................…………8 6.............3 2..............................................................

pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga 3 . odnosno da su korištena iskustva koja su dobijana u toku samog rada I kao takva smo ih ugrađivali u postojeće programe. shvatili smo na samom početku da bez kvalitetne informacije nećemo imati prednosti nad konkurencijom. kontrole kretanja roba. a samim time. Porastom tržišta I povećanjem ponude I tražnje . Iz tog razloga izgradili smo kvalitetnu bazu podataka kao jedno od osnovnih elemenata našeg uspjeha da u roku od osam godina našeg postojanja postanemo vodeći distributer navedenih poluproizvoda. Mora se imati u vidu da je programska podrška postepeno se usavršavala.Kao preduzeće koje se bavi veleprodajom poluproizvoda za proizvodnju namještaja i sobnih vrata na cijeloj teritorije Bosne I Hercegovine . primorani smo konstantno da radimo na usavršavanju baza podataka I izvlačenju maksimuma iz njih. Uvod Jedan od modela povećanja konkuretnosti preduzeća koji je široko prihvaćen u razvijenim zemljama predstavlja kvalitetno upravljanje bazama podataka i njihovo maksimalno korišćenje kao svoje prednost na tržištu. pojavom sve agresivnije konkurencije.o 1.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje komunikacije među zaposlenima.

Mogućnost oporavka nakon kvara. te konfliktne istovremene aktivnosti korisnika. Ovakvi poslovi moraju se obavljati centralizovano. Nastoji se automatski sačuvati korektnost I konzistencija podataka. svrha baze se vremenom mijenja. te izborom pogodnih algoritama za pretraživanje. mjenjanje parametara u fizičkoj strukturi. Uvede se novi zapis ili veza). Baza mora omogućiti da veći broj korisnika istovremeno koristi iste podatke. Čuvanje integriteta. Uloga i ciljevi baze podataka Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka. te po svom nahođenju uspostavljati veze među podatcima. I prema tome taj viši nivo rada ogleda se u tome što tehnologija baze podataka nastoji ispun ti sledeće ciljeve: Fizičku nezavisnost podataka. Zadovoljavajuća brzina pristupa. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. Ubacivanje.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Takođe. Podatci su istovremeno dostupni raznim korisnicima I aplikacionim programima. u skladu s potrebama određene aplikacije. Zaštita od neovlašćenog korištenja. Ovom zahtjevu zaista zadovoljavaju jedino relacione baze podataka. Mora postojati pouzdana zaštita baze u slučaju kvara hardvera ili greške u radu sistema softvera.Mora postojati mogućnost da se korisnicima ograniči prava korištenja baze. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. Operacije s podatcima moraju se odvijati dovoljno brzo. te svaki od njih treba imati utisak da sam radi sa bazom. Fleksibilnost pristupa podatcima. U starijim hijerarhijskim I mrežnim bazama podataka.To znači. već se referenciraju na logičku strukturu baze. kome na raspolaganju stoje razni alati. regulisanje ovlašćenja korisnika. Lokalna logička definicija obično se svodi na izdvajanje samo nekih elemenata iz globalne definicije. akose fizička struktura promjeni ( na primjer. Logička nezavisnost podataka. uz neke jednostavne transfomacije tih elemenata.o 2. pohranjenih u spoljnoj memoriji računarskog sisteme. Velika baza zahtjeva stalnu brigu: praćenje perfomansi.o. dakle da se svakom korisniku reguliše ovlaštenje šta on smije a šta nesmije raditi sa podatcima. Pritom korisnici ne smiju ometati jedan drugoga. dakle korisnik je mogao pretraživati podatke jedino onim redosljedom koji je bio predviđen u vrijeme projektovanja I implementacije baze. Baze podataka prestavljaju viši nivo rada s podatcima u odnosu na klasične programske jezike. Razdvaja se logička definicija baze od njene stvarne fizičke strukture. I to u situaciji kada postoje greške u aplikacijama. Istovremeni pristup do podataka. podatci se prepišu na druge datoteke na drugim diskovima). Na brzinu pristupa može se uticati odabirom pogodnih fizičkih struktura podataka. Razdvaja se globalna logička definicija cijele baze podataka od lokalne logičke za jednu aplikaciju. Danas se zahtjeva da korisnik može slobodno pretraživati po pdatcima. 4 . Mogućnost podešavanja I kontrole. rutinsko pohranjivanje rezervnih kopija podataka. Odgovorna osoba zove se administrator baze podataka. Drugim riječima ako se logička definicija promjeni(npr. Korisnici I aplikacije pritom ne moraju poznavati detalje fizičkog prikaza podataka. staze pristupanja podatcima bile su unaprijed definisane. pa povremeno treb podesiti logičke strukture. brisanje i čitanje podataka obavlja se posredstvom zajedničkog softvera. promjena.

pri čemu treba voditi računa da budu što detaljniji radi budućih potreba kako je prikazano na slici 1 i 2 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d.o. Slika 1 Slika 2 5 . obrađene itd. dorađene .o 3.o. Formiranje baze podataka Formiranje baze podataka podrazumjeva otvaranje konta komitenata sa svim potrebnim podatcima. Jer to je neophodno radi stalnog proširenja poslova a samim tim i potrebne nadogradnje programskih rješenja. Obrada podataka se obavlja pomoću sistema za obradu podataka InterBase & FireBird Manager kojeg između ostalih koriste i sledeće firme:  Motorola  Nokia  MCI  Northern Telecom  Bear Stearns  The Money Store  The US Army  NASA  Boeing 4.o. Aplikacije na terminalime su urađene u Delphi 7 koji obezbjeđuje fantastične mogućnosti za izradu različitih vrsta izvještaja gdje u saradnji sa programerom u kratkom roku mogu biti pripremljene.

opis materijala .o Takođe pored baze podataka komitenata neophodna je baza materijala koji ulaze u promet sa svim svojim karakteristikama kao što su identifikacioni broj . šifra proizvoda se sastoji od osam numera gdje su :  XX ________ -.o. što će mu uveliko olakšati dalji rad.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.debljina materijala  __XX______ -. jedinica mjere I drugi neophodni podatci.površinska struktura  _____XXXX -. U Interlignum d.o.o. Slika 3 6 .boja materijala Opis materijala sadrži dimenzije materijala izražene u određenoj jedinici mjere kako je prikatano na slici 3. Kod određivanje ID broja mora se imati u vidu da šifra artikla bude što prepoznatljivija za korisnika.

Slika 4 Slika 5 7 . dali su robe koje su u bazi robe sa povlasticama ili bez njih. zatim vrste dokumenata koji će biti u opticaju (slika 5).o.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. što se tiče poreza na dodatu vrijednost (slika 6).o Pored gore navedenog neophodno je napraviti baze podataka jedinica mjere (slika 4) po međunarodnim standardima.

U našem slučaju su dva osnovna dokumenta sa kojima se ažuriraju podatci odnosno formira baza špodataka a to su:  Ulaz roba koji se definiše preko kalkulacija proizvoda. Pored podataka koji su neophodni za funkcionisanje materijalnog knjigovodstva. 5. takođe tu su i potrebni podatci od dobavljača roba. obuhvaćeni su i podaci važni za razne statističke analize i finansijsko knjigovodstvo. Ti dokumenti takođe treba da sadrže sve potrebne podatke o materijalu kako je pokazano na slici 8. baza podataka je dizajniran tako da može da prati istoriju podataka.o. 8 . Takođe. koja u sebi sadrži neophodnu količinu proizvoda.o Slika 6 Prilikom definisanja modela podataka vodilo se računao tome da se obuhvate svi podaci koji bi trebalo da se nađu u centralnom informacionom sistemu jednog preduzeća. otpremnica i prestavljaju izlaz robe iz skladišta a samim tim prave promet podataka u bazi. Ažuriranje baze podataka Ažuriranje baze podataka u našem slučaju odvija se u samom procesu rada u bazi podataka. cijenu proizvoda sa izraženim diskontima ako postoje. broj fakture dobavljkača datum isporuke itd (slika 7) Slika 7  Izlaz roba koji se definiše preko raznih dokumenata kao što su poreska faktura. odnosno prilikom izrade dokumenata neophodnih za knjgovotstvo unose se i podatci neophodni za bazu.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. da podržava prikupljanje podataka iz više izvora kao i prosleđivanje podataka drugim skladištima u zavisnosti od toga čija je odgovornost ažuriranje podataka. izdatnica . kao što su naziv.

kako kupcima tako i dobavljačima . Umrežavanje baze podataka Uz pomoć stručnjaka za hardver i softver u preduzeću Interlignum smo napravili računarsku mrežu koja uveliko olakšava rad i komunikaciju što između nas samih. što između nas i partnera odnosno kupaca i dobavljača.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Poslovne jedinice u preduzeću su fizički odvojene i zbog toga moramo koristiti internet konekciju za uvezivanje računara Kako je prikazano na slici 9 . kompletan promet materijala po komitentima.o Slika 8 6. Korištenje baze podataka Korištenje baze podataka za usavršavanje poslovanja je jedan od glavnih razloga cijelog procesa formiranja baze preko ažuriranja iste. 7. U stanju smo da vidimo kompletan promet materijala. poslovne jedinice u sastavu svoje računarske mreže imaju jedan server i par terminala u zavisnosti od potrebe. POSLOVNA JEDINICA 1 CENTARLNI RAČUNAR SERVER 1 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL-REPLIKACIONI SERVER POSLOVNA JEDINICA 2 TERMINAL 1 SERVER 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 2 9 . Prije svega neophodno je da server ima internet konekciju koju ostvaruje preko lokalnih internet provajdera u obliku bežične (wireless) internet konekcije ili ADSL internet konekcije.o. Terminali prestavljaju mjesta obrade podataka a server obezbjeđuje njihovu povezanost sa ostatkom preduzeća. Kao sredtstvo kontrole baza podataka je neophodna u svakom preduzeću kao jedan od osnovnih faktora kvalitetnog poslovanja. Po meni jedan od osnovnih motiva korištenj baze podataka je da pronađemo i ustanovimo određene greške u našem poslovanju i da ih u što kraćem mogućem roku ispravimo. takođe strukturu proizvoda koji se prodaju na tržištu njihova potražnja.

Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. Uz pomoć programa Hamachi mi koristimo globalnu internet mrežu da bi napravili svoju lokalnu mrežu. pored naziva skladišta je i IP adresa istog odnosno adresa na kojoj se nalaze serveri poslovnih jedinica u globalnoj internet mreži.o. i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network). Određivanje uslova pod kojim će se prenos izvršiti obavlja se programom Replication Manager (slika 11) 10 . Kao okidač cijelog procesa postavljen je replikacioni server odnosno program na jednom od terminala koji zadaje uslove replikacije odnosno prenosa podataka. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia. Slika 10 Kako je prikazano na slici 10 .o TERMINAL 3 TERMINAL 3 TERMINAL 4 Slika 9 Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2).

Slika 12 Kako smo već rekli program koji je zadužen za samu replikaciju zove se Replication Server (slika 13) . jer smo procijenili da nema potrebe da sve PJ imaju uvida u rad drugih a samim tim smanjujemo opterećenje prilikom prenosa podataka.Radi lakšeg razumjevanja prikazali smo na slici 12 šematski izgled ostvarenih replikacionih veza između poslovnih jedinica na jednoj strani i poslovnih jedinica i centrale (01 InterLignum) na drugoj strani. Između poslovnih jedinica kao podaci kruže šifarnici (materijala. Ovaj program koristi postojeću mrežu ostvarenu pomoću Hamachi-a i replikuje podatke između poslovnih jedinica i poslovnih jedinica i centrale sumira sve podatke i šalje ih u centralni računar u bazu (slika 12). Prema tome svaka poslovna jedinica ima uvid samo u svoje promete materijala a koristi sve šifarnike zajedno sa ostalim poslovnim jedinicama . otpremnica. redova u dokumentima zbog kojih je došlo do greške i da iste što lakše ispravimo radi daljeg nesmetanog rada. troškova…) koje mogu da koriste sve poslovne jedinice.Takođe je moguće hronološki pregledati replikacije odnosno prenose podataka (slika 14) radi pronalaženje konflikta ili grešaka koji mogu da nastanu u procesu prenosa. trgovačkih knjiga …). partnera. Putem monitora možemo da dođemo do konkretnih zapisa.’ 11 .o. Zbog sigurnost podataka njega smo postavili na jednom od terminala jer nam se učinilo sigunije nego da ga postavimo direktno na računar na kome se nalazi baza podataka. dokumenata.o Slika 11 Ovaj program određuje pravila u prenosu podataka od izvora (Source) do cilja (Target). Samo sa centralom ili kako naši radnici vole da kažu “Upravom” dozvoljena je razmjena prometa materijala a samiom tim dokumenata u vezi sa tim (računa. kalkulacija.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.

o. I na kraju . i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network). Brzina prenosa zavisi od obima podataka i kvaliteta internet veze.Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. 12 . Prenos podataka se odvija u tekstualnom formatu i nikakvi grafički elementi nisu uključeni u prenos podataka jer bi brzo zagušili promet. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia.o Slika 13 Slika 14 Takođe treba napomenuti da u prosjeku svakih pet minuta Replikacioni Server “obiđe” poslovne jedinice i pokupi promjene nastale u tom periodu i prenese ih u bazu podataka u centralni računar. Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2). kompletna baza podataka čuva se na jednom računaru sa dva HardDisc-a gdje se sa jednog kopira na drugi radi mogućeg oštećenja i samim tim gubljenja dragocijenih podataka.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.

Zaključak Firma Interlignum sa sjedištem u Tesliću bavi se veleprodajom repromaterijala za proizvodnju namještaja i unutrašnje stolarije. kontrole kretanja roba. Pored veleprodaje u svom sastavu ima i tri maloprodajne jedinice ( dva salona namještaja i jedan salon podova). Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje komunikacije među zaposlenima. da bi smo mogli dati brz odgovor o stanju robe na našem skladištu što našem kupcu što nama samim. shvatili smo da ključ uspjeha ovakvog preduzeće kakvi smo mi leži samo u brzini i kvalitetu isporuke. Pošto smo zaključili da roba s kojom radimo manje više je istog kvaliteta kao i kod konkurencije.Takođe treba napomenuti da je u cijenu proizvoda uključen i transport robe do kupca odnosno paritet isporuke Fca/ Kupac pa je prema tome mjesto prodaje odnosno obavljanja transakcije u skladištu kupca. Zahvaljujući ovakvim softverskim rješenjima u stanju smo kvalitetno dati u svakom trenutku podatke vezane za našu robu i osjećamo se dominantnije u odnosu na konkurenciji jer nudimo kvalitetniji servis 13 . Kao najveći distributer ove vrste poluproizvoda u Bosni i Hercegovini neophodna je kvalitetna računarska mreža za obavljanje djelatnosti odnosno obezbjeđivanje kvalitetne i blagovremene informacije. Sve ovo je urađeno samo iz tog razloga da bi smo bili što konkurentniji na tržištu .o.o 8.. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga .Iz tog razloga podaci koji prate robu moraju biti što tačniji jer je komplikovana naknadna ispravka.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.

Literatura 1. Informacioni sistemi . Banja Luka.o. Prof. Jun 2006.o 9. Dr Branko Latinović.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. 14 .