Postuum

Topeconoom, Witte Huis-adviseur en hartstochtelijk roddelaar
Nobelprijswinnaar op dit vakgebied. verzekeringsproducten. Hij stelde
Esther-Mirjam Sent had de grote onder meer de perverse prikkel aan
eer in 1994 om bij hem te de orde die samenhing met
promoveren op een proefschrift verzekeringen, omdat die mensen
over Thomas Sargent. 'Het was verleiden meer risico's te nemen.
best dapper om hem te benaderen.
Hij vond het een spannend Arrow kwam uit een familie van
onderwerp, zo over zijn collega. bekende economen, zoals
Maar dat durfde hij wel aan, gezien Samuelson (zelf Nobelprijswinnaar)
zijn status en leeftijd. Ik zag hem en Lawrence Summers, minister
toentertijd spreken voor een zaal van Financiën onder Clinton en
van duizend mensen die aan zijn adviseur van Obama. Hij doceerde
lippen hingen. En een week later bijna zijn hele werkzame leven aan
legde hij mij achter een overvol de Stanford University in Californië
bureau uit hoe ik een citaat binnen en was tussen 1969 en 1978
een citaat moest formuleren. Een hoogleraar op Harvard.
taalkundig dingetje.'

Arrow is vooral bekend van de
Kenneth Arrow
'impossibility theorem', de
Bloomberg via Getty Images
onmogelijkheidstheorie. Hij bewees
dat het onmogelijk is om alle
Hij won als jongste in zijn individuele voorkeuren in een
vakgebied een Nobelprijs. Maar hij collectieve voorkeur te gieten. Als
Jan, Kees en Harry alle drie
maakte ook talloze studenten warm
kandidaat zijn in een verkiezing kan
voor zijn economische theorieën. dat tot verschillende
meerderheidsbesluiten leiden. Als
PETER DE WAARD
Jan eerst in het strijdperk treedt
tegen Kees en de winnaar daarvan
'Iedereen wilde college
tegen Harry, kan de uitslag anders
geschiedenis van het economisch
zijn dan als Kees eerst tegen Harry
denken bij hem volgen', vertelt
strijdt en de winnaar het opneemt
Esther-Mirjam Sent, hoogleraar aan
tegen Jan. Elke
de Radboud Universiteit en PvdA-
meerderheidsbeslissing is arbitrair
politica. 'Niet alleen omdat hij een
en onbevredigend.
belangrijke figuur in die
geschiedenis was. Maar vooral
Esther-Mirjam Sent noemt
omdat hij er zo heerlijk over kon
daarnaast zijn theorie van het
roddelen. Als het over economen
bestaan van een algemeen
ging, dan vertelde hij ook met
evenwicht in een markteconomie
welke vrouw of man ze wat hadden
(hiervoor won Arrow in 1972 met
gehad en bij welke vrouw of man
John Hicks de Nobelprijs) waarin hij
ze waren weggelopen.'
de klassieke theorie van Adam
Smith over de onzichtbare hand
Kenneth J. ('Ken') Arrow, die dins-
nader beschreef. Als producent Jan
dag op 95-jarige leeftijd overleed,
een product aan consument Kees
wordt als een van de belangrijkste
verkocht, zou dat volgens de
economen van de 20ste eeuw
klassieke theorie niet van invloed
gezien. 'Hij was alvast de
zijn op Harry. Maar, zo
belangrijkste theoreticus van de
concludeerde Arrow, dat is niet het
economische wetenschap',
geval, want bijvoorbeeld de
verklaarde Paul Samuelson in
vervuiling heeft ook weerslag op
1972, toen Arrow op 51-jarige
derden. Arrow deed verder veel
leeftijd de zogenoemde Nobelprijs
onderzoek naar de asymmetrische
voor de Economie ontving.
infor-matievoorziening in de
Hiermee is hij nog altijd de jongste
prijsvorming van beleggings- en

© de Volkskrant donderdag 23 februari 2017 Pagina 4 (1)