You are on page 1of 39

ïIguégaer]naw k&t

AmnSk yaeg

+¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉ
´ÉxnùxÉÉ
MÉÉä®úIɨÉɱÉÆ MÉÖ¯ûʶɹªÉ{ÉɱɨÉÂ
¶Éä¹ÉÉʽþ¨ÉɱÉÆ ¶ÉʶÉJÉhb÷¦ÉɱɨÉ *
EòɱɺªÉ EòɱÉÆ ÊVÉiÉVÉx¨ÉVÉɱɨÉÂ
´Éxnäù VÉ]õɱÉÆ VÉMÉnù¤VÉxÉɱɨÉ **
------------------------º´ÉªÉƤÉÉävÉ +¨ÉxɺEòªÉÉäMÉ
|ÉlɨÉÉvªÉɪÉ
Eèò±ÉɺÉʶÉJÉ®úɺÉÒxÉÆ ºÉ´ÉÇYÉÆ ºÉ´ÉÇMÉÆ Ê¶É´É¨É *
´ÉɨÉnäù´ÉÉä ¨ÉÖÊxɸÉä¹`ö: |ÉhɨªÉ {ÉÊ®ú{ÉÞSUôÊiÉ **1**
¨ÉÖÊxɸÉä¹`ö ´ÉɨÉnäù´ÉÉÆxÉÒ Eèò±ÉÉºÉ {É´ÉÇiÉÉSªÉÉ Ê¶ÉJÉ®úÉ´É®ú ¤ÉºÉ±É䱪ÉÉ ºÉ´ÉÇYÉ, ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉÂ
¶ÉÆEò®úÉÆxÉÉ |ÉhÉÉ¨É Eò°üxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä.
´ÉɨÉnäù´É =´ÉÉSÉ
näù´Énäù´É ¨É½þÉnäù´É ºÉ´ÉÉÈxÉÖOɽþEòÉ®úEò *
VÉÒ´Éx¨ÉÖÊHò |ÉnùÉä{ÉɪÉÆ Eòlɪɺ´É ¨É¨É |ɦÉÉä **2**
´ÉɨÉnäù´ÉÉÆxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä, "½äþ näù´ÉÉÊvÉnäù´ÉÉ ¨É½þÉnäù´ÉÉ, +É{ÉhÉ ºÉ´ÉÉÈ´É®ú +xÉÖOɽþ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉÆ.
½äþ |ɦÉÉä, VÉÒ´ÉxɨÉÖÊHò ʨɳý´ÉÚxÉ näùhÉÉ®úÉ EòɽþÒ ={ÉÉªÉ EÞò{ÉÉ Eò°üxÉ ¨É±ÉÉ ºÉÉÆMÉÉ´ÉÉ.
¸ÉҨɽþÉnäù´É =´ÉÉSÉ
¸ÉÖhÉÖ ´ÉiºÉ ¨É½þÉ|ÉÉYÉ ºÉƺÉÉ®úÉhÉÇ´ÉiÉÉ®úEò¨É *
+MɨªÉÆ ºÉ´ÉÇ´ÉänùÉxÉÉÆ MÉÉäÊ{ÉiÉÆ ºÉEò±ÉÉMɨÉä **3**
iÉnù½Æþ ºÉÆ|É´ÉIªÉÉ欃 iÉ´É ºÉÆ´ÉÒIªÉ ´ÉɺÉxÉɨÉ *
+uèùiÉÆ {É®ú¨ÉÆ SÉÉÊ{É iÉ´É ¦ÉÊHò®ú½èþiÉÖEòÒ **4**
¸ÉҨɽþÉnäù´É ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ, "½äþ ´ÉiºÉÉ, ½äþ ¨É½þɨÉiÉä, ºÉƺÉÉ®ú°ü{ÉÒ ºÉÉMÉ®ú {ÉÉ®ú Eò°üxÉ näùhÉÉ®úÉ +ºÉÉ
VÉÒ´Éx¨ÉÖÊHò|Énù ={ÉÉªÉ iÉÚ BäEò. ½þÉ ={ÉÉªÉ ºÉ´ÉÇ ´ÉänùÉÆxÉɺÉÖvnùÉ +MɨªÉ +ɽäþ. ºÉ´ÉÇ
´ÉänùÊ´Étä¨ÉvªÉä MÉÖ{iÉ ´ÉÉºÉ Eò®úÒiÉ +ºÉhÉÉ®úÉ +ºÉÉ +ɽäþ. iÉÉä VÉÉhÉhªÉÉSÉÒ iÉÖZÉÒ =iEò`ö
<SUôÉ {ÉɽÚþxÉ, iɺÉäSÉ iÉÖZÉä VÉÉV´É±ªÉ +ºÉä +uèùiÉ {ÉɽÚþxÉ iÉÖ±ÉÉ iÉÉä ={ÉÉªÉ ¨ÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉä;
EòÉ®úhÉ iÉÖZÉÒ ¦ÉHòÒ +½èþiÉÖEò +ɽäþ.
+ºiªÉäEòºiÉÉ®úEòÉä ªÉÉäMÉ: ºÉ´ÉǪÉÉäMÉÉäkɨÉÉäkɨÉ:*
ºÉ B´É ÊuùÊ´ÉvÉ: |ÉÉäHò: {ÉÚ´ÉÉÇ{É®ú ʴɦÉÉMÉiÉ:**5**

ºÉ´ÉÇ ªÉÉäMÉÉÆiÉ {É®ú¨ÉÉäkÉ¨É +ºÉÉ BEò "iÉÉ®úEòªÉÉäMÉ" +ɽäþ. iªÉÉSÉä "{ÉÚ´ÉÇ" ´É "+{É®ú" +ºÉä nùÉxä É
ʴɦÉÉMÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä iªÉÉSÉä nùÉäxÉ |ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxɱÉä VÉÉiÉÉiÉ.
{ÉÚ´ÉÉæHòºiÉÉ®úEòºiÉjÉ +¨ÉxɺEòºiÉlÉÉ{É®ú& *
|ÉlɨÉÆ iÉÖ |É´ÉIªÉÉ欃 {ÉÚ´ÉǨÉÆMÉÆ ºÉ¨ÉɺÉiÉ& **6**
ÁÉ ªÉÉäMÉÉƨÉvªÉå "{ÉÚ´ÉÇ" ¨½þhÉÚxÉ VÉÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ VÉÉiÉÉä iªÉÉSÉä xÉÉ´É "iÉÉ®úEò ªÉÉäMÉ" +ºÉä +ɽäþ ´É
"+{É®ú" ¨½þhÉÚxÉ VÉÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ VÉÉiÉÉä iªÉÉºÉ "+¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉ" +¶ÉÒ ºÉÆYÉÉ +ɽäþ. |ÉlÉ¨É ¨ÉÒ
"{ÉÚ´ÉÇ" ªÉÉäMÉ ¨½þhÉVÉä VÉÉä "iÉÉ®úEò ªÉÉäMÉ" iÉÉä ºÉÆIÉä{ÉÉxÉä ºÉÉÆMÉiÉÉä.
ºÉ´ÉǨÉÚÍiɨɪÉÆ °ü{ÉÆ MÉÖhÉè<ÎxpùªÉ¨ÉÉxÉnù¨É *
ÊuùvÉÉ EÞòiÉÆ ¨ÉxÉÉäªÉÖHÆò iÉÉ®úEÆò ºÉ´ÉǺÉÉ®úEò¨É **7**
ºÉ´ÉÇ ¨ÉÚÌiÉ¨ÉªÉ ´É MÉÖhÉÉÆxÉÓ <ÎxpùªÉÉÆºÉ ºÉÆiÉÉä¹ÉÊ´ÉhÉÉ-ªÉÉ +¶ÉÉ ÁÉ ªÉÉäMÉÉSªÉÉ º´É°ü{ÉÉSÉä nùÉxä É
|ÉEòÉ®ú Eäò±Éä±Éä +ɽäþiÉ. iªÉÉƨÉvªÉå ¨ÉxÉÉxÉå ªÉÖHò +ºÉå VÉä ªÉÉäMɺ´É°ü{É +ɽäþ iªÉɱÉÉ "iÉÉ®úEò"
¨½þhÉiÉÉiÉ ´É ¨ÉxÉÉSªÉÉ {ɱÉÒEòb÷Ò±É +ºÉå VÉä ªÉÉäMɺ´É°ü{É +ɽäþ iªÉÉºÉ ºÉ´ÉǺÉÉ®ú "+¨ÉxɺEò"
+ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ.
iÉÉ®äú VªÉÉäÊiÉÊ¹É ºÉƪÉÉäVªÉ ÊEòÎ\SÉnÖùzɨɪÉxÉ §ÉÖ´ÉÉè *
{ÉÚ´ÉǪÉÉäMɺªÉ ¨ÉÉMÉÉê+ªÉ¨Éx¨ÉxÉÒEòÉ®úEò& IÉhÉÉiÉ **8**
b÷É䲪ÉÉSªÉÉ ¤ÉɽÖþ±ÉÓxÉÉ VªÉÉäiÉÒ¨ÉvªÉä ʴɱÉÒxÉ Eò°üxÉ ¦ÉִɪÉÉ lÉÉäb÷¬É =ÆSÉ Eò®úÉ´ªÉÉiÉ; ¨½þhÉVÉä
{ÉÚ´ÉǪÉÉäMÉÉSÉÉ (iÉÉ®úEòªÉÉäMÉÉSÉÉ) ¨ÉÉMÉÇ BEòÉ IÉhÉÉiÉ =x¨ÉxÉÒ¦ÉÉ´É ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úiÉÉä.
B¹É ªÉÉäMÉÉä ¨ÉªÉÉ |ÉÉäHò& {ÉÚ´ÉÉÇ{É®úʴɦÉÉMÉiÉ& *
ºÉ´ÉǨÉÆMÉ±É ÊºÉrùÉlÉÈ xÉ näùªÉÉä ªÉºªÉ EòºªÉÊSÉiÉ **9**
ÁÉ ªÉÉäMÉÉSÉä {ÉÚ´ÉǪÉÉäMÉ +ÉÊhÉ +{É®úªÉÉäMÉ +ºÉä ʴɦÉÉMÉÚxÉ ºÉ´ÉÇ Eò±ªÉÉhÉÉSªÉÉ ÊºÉrùÒSªÉÉ où¹]õÒxÉä
¨ÉÒ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eäò±Éä +ɽäþ. ½þÉ ªÉÉäMÉ ªÉÉäMªÉiÉäSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ªÉÉJÉä®úÒVÉ EòÉähÉÉºÉ näù>ð xɪÉä.
¨ÉxjɪÉÉäMÉ®úiÉÉ& EäòÊSÉiÉ EäòÊSÉnÂù vªÉÉxÉʴɨÉÉäʽþiÉÉ& **
VÉ{ÉäxÉ EäòÊSÉiÉ ÎC±É¶ªÉÎxiÉ xÉè´É VÉÉxÉÎxiÉ iÉÉ®úEò¨É **10**
EòɽþÒ ±ÉÉäEò ¨ÉxjɪÉÉäMÉÉSªÉÉ ºÉÉvÉxÉäiÉ ¨ÉMxÉ +ºÉiÉÉiÉ; iÉ®ú EòɽþÒ vªÉÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉä½þÉiÉ
ºÉÉ{Éb÷±Éä±Éä +ºÉiÉÉiÉ; iÉ®ú EòɽþÒ VÉ{É ªÉÉäMÉÉSªÉÉ +¦ªÉɺÉÉxÉä C±Éä¹É {ÉÉ´ÉiÉ +ºÉiÉÉiÉ; {ÉhÉ ½äþ
ºÉMɳäý ºÉÉvÉEò ´ÉºiÉÖiÉ& iÉÉ®úEòªÉÉäMÉ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ½äþ ºÉ¨ÉVÉÚ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒiÉ.
EäòÊSÉnùÉMɨÉVÉɱÉäxÉ EäòÊSÉʦÉMɨɺÉÆEÖò±Éè& *
EäòÊSÉkÉEæòhÉ ¨ÉÖÁÎxiÉ xÉè´É VÉÉxÉÎxiÉ iÉÉ®úEò¨É **11**
EòɽþÒ ±ÉÉäEò ´ÉänùYÉÉxÉÉSªÉÉ VÉɲªÉÉiÉ ºÉÉ{ÉbÚ÷xÉ, iÉ®ú EòɽþÒ ´Éänù´ÉÉCªÉÉSªÉÉ iÉÉ´Éb÷ÒiÉ ºÉÉ{ÉbÚ÷xÉ,
iÉ®ú EòɽþÒ iÉEòÉÇiÉ MÉÖ®ú¡ò]ÚõxÉ ¨ÉÉäʽþiÉ ½þÉäiÉÉiÉ. iªÉÉÆxÉÉ iÉÉ®úEò ªÉÉäMÉ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ½äþ EòɽþÒSÉ
ºÉ¨ÉVÉiÉ xɺÉiÉä.

iÉÉ®úEòÉä ªÉÆ ¦É´Éɨ¦ÉÉävÉÉè iÉÉ®úhÉÉä MÉÖ¯ûʶɹªÉªÉÉä *
iÉÉ®úEòÉäx¨Éä¹ÉªÉÖHòi´ÉÉnùÊ{É iÉÉ®úEò =SSÉiÉä **12**
½þÉ iÉÉ®úEò ªÉÉäMÉ MÉÖ¯û +ÉÊhÉ Ê¶É¹ªÉ ÁÉ nùÉäPÉÉÆxÉɽþÒ ¦É´ÉºÉÉMÉ®úÉiÉÚxÉ iÉ°üxÉ xÉäiÉÉä. iÉÉÊ®úEòä SªÉÉ
=x¨Éä¹ÉɴɺlÉäiÉ ªÉÖHò ½þÉähªÉÉSªÉÉ EòÉ®úhÉɨÉÖ³äý ÁÉ ªÉÉäMÉÉºÉ "iÉÉ®úEò" +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ.
xÉ ¨ÉÒ¨ÉÉƺÉÉiÉEÇòOɽþ MÉÊhÉiÉʺÉrùÉxiÉ{É`öxÉèxÉÇ ´Éänèù´ÉænùÉxiÉè& º¨ÉÞÊiÉʦɮúʦÉvÉÉxÉè®úÊ{É xÉ SÉ *
xÉ SÉÉÊ{ÉSUôxnùÉä´ªÉÉEò®úhÉ EòÊ´ÉiÉɱÉÆEÞòÊiÉMÉhÉè¨ÉÖÇxÉäºiÉnÂù´ªÉÉÎ{iÉ ÊxÉVÉMÉÖ¯û¨ÉÖJÉÉnäù´É Ê´ÉʽþiÉÉ **13**
¨ÉÖxÉÒ±ÉÉ (ºÉÉvÉEòɱÉÉ) ½þÒ VÉÒ iÉÉ®úEòªÉÉäMÉÉSÉÒ BEòÉ Ê´Éʶɹ]õ {ÉrùiÉÒxÉä |ÉÉ{iÉÒ ½þÉäiÉä iɶÉÒ
+xªÉlÉÉ ¨ÉÒ¨ÉÉƺÉÉ, iÉEÇò (xªÉɪÉ), ¡ò±ÉVªÉÉäÊiɹÉ, MÉÊhÉiÉ ËEò´ÉÉ ÊºÉrùÉÆiÉ°ü{É ÊjɺEÆòvÉ
VªÉÉäÊiɹÉÉSªÉÉ +¦ªÉɺÉÉxÉä ½þÉäiÉ xÉɽþÒ; ËEò´ÉÉ ´Éänù, ´ÉänùÉxiÉ, º¨ÉÞÊiÉ ËEò´ÉÉ EòÉähÉÉSªÉÉ
{ÉÊ®ú¶ÉÒ±ÉxÉÉxÉä ½þÉäiÉ xÉɽþÒ; ËEò´ÉÉ Uôxnù&¶ÉɺjÉ, ´ªÉÉEò®úhÉ, EòÉ´ªÉ ËEò´ÉÉ +±ÉÆEòÉ®úÉSÆ ªÉÉ
+vªÉªÉxÉÉxÉä ½þÉäiÉ xÉɽþÒ. ¡òHò +É{ɱªÉÉ MÉÖ°üSªÉÉ ¨ÉÖJÉEò¨É±ÉÉiÉÚxÉ iªÉÉSÉÒ +¶ÉÒ Ê´Éʶɹ]õ
|ÉÉ{iÉÒ ½þÉäiÉä +ºÉä ¶ÉɺjÉÉÆiÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±Éä +ɽäþ.
où¹]õÒ& κlÉ®úÉ ªÉºªÉ Ê´ÉxÉé´É où¶ªÉÆ,
´ÉɪÉÖ& κlÉ®úÉä ªÉºªÉ Ê´ÉxÉÉ |ɪÉixɨÉ *
ÊSÉkÉÆ ÎºlÉ®Æú ªÉºªÉ Ê´ÉxÉɴɱɨ¤ÉÆ,
ºÉ B´É ªÉÉäMÉÒ ºÉ MÉÖ¯û& ºÉ ºÉä´ªÉ& **14**
où¶ªÉ {ÉnùÉlÉÉÇJÉä®úÒVÉ VªÉÉSÉÒ où¹]õÒ ÎºlÉ®ú ½þÉäiÉä, EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ºÉɪÉɺÉÉJÉä®úÒVÉ
VªÉÉSÉÉ ´ÉɪÉÚ ÎºlÉ®ú ½þÉäiÉÉä ËEò´ÉÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ +ÉvÉÉ®ú´ÉºiÉÚJÉä®úÒVÉ VªÉÉSÉä ÊSÉkÉ ÎºlÉ®ú ½þÉiä Éä
iÉÉäSÉ ªÉÉäMÉÒ, iÉÉäSÉ MÉÖ¯û ½þÉähªÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ; +¶ÉÉSÉ MÉÖ°üSÉÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ.
B´ÉÆ Ê´ÉvÉ MÉÖ®úÉä& ¶É¤nùÉiÉ ºÉ´ÉÇÊSÉxiÉÉÊ´É´ÉÌVÉiÉ& *
κlÉi´ÉÉ ¨ÉxÉÉä½þ®äú näù¶Éè ªÉÉäMɨÉä´É ºÉ¨É¦ªÉºÉäiÉ **15**
+¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ MÉÖ°üSªÉÉ ={Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉÒ ËSÉiÉÉ nÚù®ú Eò°üxÉ ºÉÖxnù®ú VÉÉMÉÒ
¤Éè`öEò `äö´ÉÚxÉ ªÉÉäMÉÉSÉÉ ¶ÉɺjɶÉÖrù +¦ªÉÉºÉ Eò®úÉ´ÉÉ.
Ê´ÉÊ´ÉHònäù¶Éä ºÉÖJɺÉÆÊxÉʴɹ]õ&
ºÉ¨ÉɺÉxÉä ÊEòÎ\SÉnÖù{ÉäiªÉ {ɶSÉÉiÉ *
¤ÉɽÖþ|ɨÉÉhÉÆ ÎºlÉ®úoùEÂò κlÉ®úÉRóMÉζSÉxiÉÉÊ´ÉʽþxÉÉä+¦ªÉºÉxÉÆ EÖò¯û¹´É **16**

ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉÒ ËSÉiÉÉ nÚù®ú Eò°üxÉ, ÊSÉxiÉÉ Ê´É®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ, BEòÉxiÉ Ê`öEòÉhÉÒ ºÉ¨É
+ɺÉxÉÉ´É®ú lÉÉäbä÷ºÉä {ÉÉ`öÒ¨ÉÉMÉä ºÉ®úEÚòxÉ ¨½þhÉVÉä ¶É®úÒ®ú κlÉ®ú Eò°üxÉ ºÉÖJÉɴɽþ +¶ÉÒ ¤Éè`öEò
`äö´ÉÚxÉ BEò ½þÉiÉ +ÆiÉ®úÉ{ɪÉÈiÉ où¹]õÒ ÎºlÉ®ú Eò°üxÉ ªÉÉäMÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úÉ´ÉÉ.
B´É¨É¦ªÉºÉiÉÉä ªÉÉäMÉÆ ¨ÉxÉÉä ¦É´ÉÊiÉ ºÉÖκlÉ®ú¨É *
´ÉɪÉÖ´ÉÉEÂò EòÉªÉ où¹]õÒxÉÉÆ ÎºlÉ®úiÉÉ SÉ iÉlÉÉ iÉlÉÉ **17**
+¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú ªÉÉäMÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ªÉÉºÉ ¨ÉxÉ ºÉÖκlÉ®ú ½þÉäiÉä ´É Gò¨É¶É& ´ÉɪÉÖ, ´ÉÉhÉÒ, näù½þ
+ÉÊhÉ où¹]õÒ ªÉÉƨÉvªÉä κlÉ®úiÉÉ ªÉäiÉä.
VÉɪɨÉÉxÉɨÉxɺEòºªÉ =nùɺÉÒxɺªÉ ºÉ´ÉÇiÉ& *
¨ÉÞnÖùi´ÉÆ SÉ ±ÉPÉÖi´ÉÆ SÉ ¶É®úÒ®úºªÉÉä{ÉVÉɪÉiÉä **18**
VªÉɱÉÉ +¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉÉSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ ½þÉä>ð ±ÉÉMɱÉÒ +ɽäþ ´É VÉÉä ºÉ´ÉÇ où¹]õÓxÉÒ =nùɺÉÒxÉ
ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ +¶ÉÉ ªÉÉäMªÉÉSªÉÉ ¶É®úÒ®úÉiÉ ¨ÉÞnÖùiÉÉ (EòÉä¨É±ÉiÉÉ), ±ÉPÉÖi´É (½þ±ÉEäò{ÉhÉÉ)
ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉä.
EòɹÉɪÉOɽþhÉÆ Eò{ÉɱÉvÉ®úhÉÆ Eäò¶ÉɴɱÉÒ±ÉÖÆSÉxÉÆ *
{ÉÉJÉhb÷µÉiÉ ¦Éº¨ÉSÉÒ´É®úVÉ]õÉ vÉÉÊ®úi´É¨ÉÖx¨ÉkÉiÉÉ *
xÉMxÉi´ÉÆ ÊxÉMɨÉÉMɪÉÉÊnùEòÊ´ÉiÉÉMÉÉä¹`öҺɦÉɦªÉxiÉ®äú *
ºÉ´ÉÇ SÉÉänù®ú{ÉÚ®úhÉÉªÉ {É`öxÉÆ xÉ ¸ÉäªÉºÉ& EòÉ®úhɨÉ **19**
¦ÉMÉ´ÉÒ ´ÉºjÉä vÉÉ®úhÉ Eò°üxÉ, ½þÉiÉÉiÉ Ê¦ÉIÉÉ{ÉÉjÉ vÉ°üxÉ, EäòºÉÉÆSªÉÉ VÉ]õÉ ´ÉÉfø´ÉÚxÉ,
{ÉÉJÉhb÷µÉiÉÉSÉä ºÉä´ÉxÉ Eò°üxÉ, ¦Éº¨É, ÊSÉ®úMÉÖ]äõ ´É VÉ]õÉ vÉÉ®úhÉ Eò°üxÉ, =x¨ÉkÉ{ÉhÉä ´ÉiÉÇxÉ
`äö´ÉÚxÉ, xÉMxÉ ®úɽÚþxÉ, ºÉ¦Éä¨ÉvªÉä +ÉMÉ¨É ´É ÊxÉMÉ¨É ªÉÉÆ´É®ú º´Éè®ú{ÉhÉä ¤ÉɹEò³ý SÉSÉÉÇ Eò°üxÉ,
EòÉ´ªÉ, MÉÉä¹]õÒ ªÉÉƨÉvªÉä ¨ÉxÉ ®ú¨ÉÊ´ÉhÉä ½äþ ºÉMɳäý Eäò´É³ý =nù®ú{ÉÚiÉÔSÉä =tÉäMÉ ½þÉäiÉ. Eäò´É³ý
{É`öhÉ ½äþ ÊxÉ&¸ÉäªÉºÉÂSÉä ºÉÉvÉxÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ; Eäò´É³ý {É`öhÉÉxÉä ÊxÉ&¸ÉäªÉºÉÉSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ ½þÉ>ä ð
¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ.
uäù¹ÉÉäSSÉÉ]õxɨÉÉ®úhÉÊnù EÖò½þEèò¨ÉÇxjÉè& |É{ÉÆSÉÉänÂùMɨÉ&
ºÉ´ÉÉȦªÉÉºÉ Ê´ÉÊSÉjɤÉxvÉ Eò®úhÉÉtYÉÉxɪÉÉäMÉ& {É®ú& *
vªÉÉxÉÆ näù½þ{Énäù¹ÉÖ xÉÉÊb÷¹ÉÖ ¹Éb÷ÉvÉÉ®äú SÉ SÉäiÉÉä§ÉiÉÂiɺ¨ÉÉiÉ iÉiºÉEò±ÉÆ ¨ÉxÉÉäÊ´É®úÊSÉiÉÆ iªÉCi´ÉÉ+¨ÉxɺEÆò ¦ÉVÉ **20**
uäù¹É (Ê´Éuäù¹ÉhÉ), =SSÉÉ]õxÉ, ¨ÉÉ®úhÉ ´ÉMÉè®äú ʴɹɪÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÆjÉÉÆxÉÒ =i{ÉÊkÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉä. {ÉÚhÉÇ
+¦ªÉɺÉ, ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ +ɺÉxɤÉÆvÉÉÆSÉÒ EòºÉ®úiÉ ½þÒ Eäò´É³ý +YÉÉxɨÉÖ±ÉEò +ɽäþiÉ.
¶É®úÒ®úɨÉvªÉä ´ÉÉºÉ Eò®úÒiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉÉb÷Ò´É®ú iɺÉäSÉ ¶Éb÷ÉvÉÉ®ú SÉGòÉÆ´É®ú vªÉÉxÉ ±ÉÉ´ÉhÉä ½þÉ

Eäò´É³ý ÊSÉkÉÊ´É§É¨É +ɽäþ. ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉxÉÉxÉäSÉ Eòα{ɱÉ䱪ÉÉ ÁÉ ºÉÉ-ªÉÉ MÉÉä¹]õÓSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ
iÉÚ +¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉÉSÉä ºÉä´ÉxÉ Eò®ú.
+xªÉä SÉ VÉMÉiÉÉä ¦ÉÉ´ÉÉ ªÉä SÉ Êiɹ`öxiªÉxÉäEòvÉÉ& *
iÉä¹ÉÉÆ iÉÖ ±ÉIÉEäòhÉÉÊ{É {É®úiÉk´ÉÆ xÉ ¨ÉÒªÉiÉä **21**
+ÉhÉJÉÒ VÉMÉÉiÉ VÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úSÉä {ÉnùÉlÉÇ +ɽäþiÉ iªÉÉÆSªÉÉ ±ÉÉJÉ{É]õÒxÉä ºÉÖvnùÉ ÁÉ {É®ú¨É
iÉk´ÉÉSÉÒ ¤É®úÉä¤É®úÒ Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. ¨½þhÉVÉä iªÉÉ {ÉnùÉlÉÉÈSªÉÉ ±ÉÉJÉ {É]õÒxÉäºÉÖvnùÉ ½äþ {É®ú
iÉk´É ºÉ¨ÉÉxÉ ½þÉähÉä ¶ÉCªÉ xÉɽþÒ. EòÉ®úhÉ EòÒ VÉMÉÉiÉÒ±É BEÚòhÉ {ÉnùÉlÉÇ ´É ½äþ {É®úiÉk´É
ÁɨÉvªÉå ¡òÉ®úSÉ Ê´É±ÉIÉhÉ ¡ò®úEò +ɽäþ. ¨ÉÖ³ýÉiÉ VÉ®ú '{É®úiÉk´ÉÆ xÉ MÉÒªÉiÉä' +ºÉÉ {ÉÉ`ö
´ÉÉSɱÉÉ iÉ®ú '±ÉÉJÉÉä VÉÉMÉÊiÉEò {ÉnùÉlÉÉÈEò®ú´ÉÒ ÁÉ {É®úiÉk´ÉÉSÉä ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eò®úiÉÉ ªÉähÉä
+¶ÉCªÉ +ɽäþ' +ºÉÉ +lÉÇ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É.
+lÉɽÆþ ´ÉÎS¨É ¨ÉÉäIÉÉªÉ YÉÉxÉ®úÉMÉÊVÉiÉÉÆ xÉÞhÉɨÉ *
ÊxɹEò±ÉÆ Êxɹ|É{ÉÆSÉÆ SÉ {É®úiÉk´ÉÆ iÉnÖùSªÉiÉä **22**
+ÉiÉÉ YÉÉxÉÉxÉä +xÉÖ®úHòÒ´É®ú VªÉÉÆxÉÒ Ê´ÉVÉªÉ Ê¨É³ýʴɱÉä±ÉÉ +ɽäþ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÖHòÒ Eò¶ÉÒ Ê¨É³ýÉ´ÉÒ
ÁÉ où¹]õÒxÉä {É®úiÉk´ÉÉSÉä ¨ÉÒ ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eò®úiÉÉä. ½äþ {É®úiÉk´É +MÉnùÒ Êxɹ¡ò±É ´É Êxɹ|É{ÉÆSÉ
+ɽäþ.
ªÉº¨ÉÉnÖùi{ÉtiÉä ºÉ´Éè ªÉκ¨ÉxÉ ºÉ´ÉÈ |ÉÊiÉι`öiɨÉ *
ªÉκ¨ÉxÉ ʴÉʱɪÉiÉä ºÉ´ÉÈ {É®úiÉk´ÉÆ iÉnÖùSªÉiÉä **23**
VªÉÉSªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ªÉSSɪÉÉ´ÉiÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉä; VªÉÉSªÉɨÉvªÉä ºÉ´ÉÇ EòɽþÒ ºÉɨÉɴɱÉä±Éä +ɽäþ +ÉÊhÉ
VªÉÉSªÉɨÉvªÉä ºÉ´ÉÇ Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä iªÉÉºÉ "{É®ú iÉk´É" +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ.
¦ÉÉ´ÉɦÉÉ´ÉÊ´ÉÊxɨÉÖÈHÆò Ê´ÉxÉɶÉÉäi{ÉÊkÉ´ÉÌVÉiɨÉ *
ºÉ´ÉǺÉÆEò±{ÉxÉÉiÉÒiÉÆ {É®úiÉk´ÉÆ iÉnÖùSªÉiÉä **24**
ºÉiÉ (+κiÉ), +ºÉiÉ (xÉÉκiÉ), ºÉnùºÉiÉ (+κiÉ xÉÉκiÉ) +ÉÊhÉ +ºÉiÉ +ºÉiÉ (xÉÉκiÉ
xÉÉκiÉ) ÁÉ SÉiÉÖ¹EòÉä]õÒSªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ Ê´ÉÊxɨÉÖÇHò, Ê´ÉxÉÉ¶É +ÉÊhÉ =i{ÉÊkÉ ªÉÉÊ´É®úʽþiÉ ´É ºÉ´ÉÇ
Eò±{ÉxÉÉÆSªÉÉ {ɱÉÒEòb÷Ò±É +ºÉä iÉk´É iªÉɱÉÉ "{É®ú iÉk´É" +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ.
+xÉÉEòÉ®ú¨ÉÊ´ÉÎSUôzɨÉOÉÉÁ¨ÉSɱÉÆ wÉִɨÉ *
ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊvÉÊ´ÉÊxɨÉÖÇHÆò ºÉ´ÉÇEòɨÉÊ´É´ÉÌVÉiɨÉ **25**
{É®ú¨É iÉk´É ÊxÉ®úÉEòÉ®ú, +Ê´ÉÎSUôzÉ ¨½þhÉVÉä VÉx¨É +ÉÊhÉ ¨É®úhÉ ªÉÉÆSÉÒ ¤ÉÉvÉÉ xɺɱÉä±Éä
¨½þhÉVÉä ¶ÉÉ·ÉiÉ, ¨ÉxÉ +ÉÊhÉ ´ÉÉhÉÒ ªÉÉÆxÉÉ +MɨªÉ, ÊxɶSɱÉ, +Ê´ÉxÉ·É®ú, ºÉ´ÉÇ ={ÉÉvÉÓ{ÉɺÉÚxÉ
¨ÉÖHò iɺÉäSÉ ºÉ´ÉÇ EòɨÉxÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ +ʱÉ{iÉ +ºÉä +ɽäþ.
|ÉlɨÉÆ {ÉÞÊlÉ´ÉÒiÉk´ÉÆ VɱÉiÉk´ÉÆ ÊuùiÉÒªÉEò¨É *
iÉäVɺiÉk´ÉÆ iÉÞiÉÒªÉÆ SÉ ´ÉɪÉÖiÉk´ÉÆ SÉiÉÖlÉÇEò¨É **26**

+ÉEòɶÉÆ {ÉÆSɨÉÆ iÉk´ÉÆ ¨ÉxÉ& ¹É¹`ö¨ÉÖnùÒÊ®úiɨÉ *
ºÉ{iɨÉÆ {É®ú¨ÉÆ iÉk´ÉÆ ªÉÉä VÉÉxÉÉÊiÉ ºÉ ¨ÉÉäIɦÉÉEÂò **27**
{Éʽþ±Éä {ÉÞÊlÉ´ÉÒiÉk´É, nÖùºÉ®äú VɱÉiÉk´É, Êiɺɮäú iÉäVɺiÉk´É, SÉ´ÉlÉä ´ÉɪÉÖiÉk´É, {ÉÉSÉ´Éä
+ÉEòɶÉiÉk´É ´É ºÉ½þÉ´Éä ¨ÉxɺiÉk´É +¶ÉÒ ºÉ½þÉ iÉk´Éä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±ÉÒ +ɽäþiÉ. ºÉÉiÉ´Éä iÉk´É
{É®ú¨É iÉk´É ½äþ VÉÉä VÉÉhÉiÉÉä iÉÉä ¨ÉÉäIÉ{ÉnùÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½þÉäiÉÉä.
{É®Æú iÉi´ÉÆ ºÉ¨ÉÉJªÉÉiÉÆ VÉx¨É¤ÉxvÉÊ´ÉxÉɶÉxɨÉ *
iɺªÉɦªÉɺÉÆ |É´ÉIªÉÉ欃 ªÉäxÉ ºÉÆVÉɪÉiÉä ±ÉªÉ& **28**
"{É®úiÉi´É" VÉx¨É°ü{É ¤ÉÆvÉxÉ xɹ]õ Eò®úiÉä +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä +ɽäþ. ¨ÉÒ iªÉÉ iÉi´ÉÉSªÉÉ
+¦ªÉɺÉÉSÉÒ {ÉvnùiÉÒ ºÉÉÆMÉiÉÉä;VªÉɨÉÖ³äý ±ÉªÉ ºÉÉvªÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉÉä.
Ê´ÉÊ´ÉHònäù¶Éä ºÉÖJɺÉÆÊxÉʴɹ]õ&
ºÉ¨ÉɺÉxÉä ËEòÊSÉnÖù{ÉäiªÉ {ɶSÉÉiÉ *
¤ÉɽÖþ|ɨÉÉhÉÆ ÎºlÉ®úoùEÂò κlÉ®úÉÆMÉζSÉxiÉÉʴɽþÒxÉÉä+¦ªÉºÉxÉÆ EÖò¯û¹´É **29**
ÊxÉVÉÇxÉ +ÉÊhÉ {ÉÊ´ÉjÉ +¶ÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ºÉ¨É +ɺÉxÉÉ´É®ú {ÉÉ`öÒ¨ÉÉMÉä lÉÉäbä÷ ZÉÖEÚòxÉ ¨½þhÉVÉä
lÉÉäb÷ɺÉÉ ¶É®úÒ®úÉºÉ iÉÉhÉ näù>ðxÉ jÉÉºÉ xÉ ½þÉä<Ç±É +¶ÉÒ ¤Éè`öEò PÉä>ðxÉ iÉÚ BEò ½þÉiÉÉSªÉÉ
+ÆiÉ®úÉ{ɪÉÈiÉ oùι]õ κlÉ®ú Eò°üxÉ ¶É®úÒ®ú ÊxɶSÉ±É `äö´ÉÚxÉ ´É EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉEòÉ®úSÉÒ ËSÉiÉÉ
¨ÉxÉÉiÉ xÉ `äö´ÉiÉÉ iªÉÉ {É®ú¨ÉiÉk´ÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®ú.
ºÉÖJÉɺÉxÉä ºÉ¨ÉɺÉÒxɺiÉ´ÉɦªÉɺÉÆ ºÉ¨ÉÉSÉ®äúiÉ *
ºÉnùɦªÉɺÉäxÉ iÉiEÖòªÉÉÇiÉ {É®úiÉk´É|ÉEòɶÉxɨÉ **30**
ºÉÖJÉɺÉxÉÉSÉÒ ¤Éè`öEò PÉä>ðxÉ {É®úk´ÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úÉ´ÉÉ. ºÉÉvÉEòÉxÉä ºÉnèù´É +¦ªÉɺÉÉSªÉÉ uùÉ®äú
{É®úiÉk´ÉÉºÉ =VÉäb÷ɨÉvªÉä +ÉhÉÉ´Éä.
¥ÉÀÉhbÆ÷ {ÉÆSɦÉÚiɺlÉÆ {ÉÆSɦÉÚiɨɪÉÒ iÉxÉÖ& *
ºÉ´ÉÈ ¦ÉÚiɨɪÉÆ SÉäÊiÉ iªÉCi´ÉÉ xÉɺiÉÒÊiÉ ÊSÉxiÉªÉ **31**
ºÉÉ®äú ¥ÉÀÉÆb÷ {ÉÆSɦÉÚiÉÉ´É®ú +ÉvÉÉ®ú±Éä±Éä +ɽäþ. ¶É®úÒ®ú ½äþ ºÉÖrùÉ {ÉÆSɦÉÚiɨɪÉSÉ +ɽäþ. ½äþ ºÉ´ÉÇ
¦ÉÚiÉ¨ÉªÉ +ɽäþ ½äþ VÉÉhÉÚxÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò°üxÉ "VÉä +ɽäþ iÉä JÉ®úÉäJÉ®úÒSÉ xÉɽþÒ"
+¶ÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®ú.
xÉ ËEòÊSÉx¨ÉxɺÉÉ vªÉɪÉäiºÉ´ÉÇÊSÉxiÉÉÊ´É´ÉÍVÉiÉ& *
ºÉ¤ÉÉÁɦªÉxiÉ®äú ªÉÉäMÉÒ VÉɪÉiÉä iÉk´ÉºÉƨÉÖJÉ& **32**
ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ÊSÉxiÉä{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖHò ½þÉä>ðxÉ EòÉä`ö±ªÉɽþÒ MÉÉä¹]õÒSÉä ËSÉiÉxÉ xÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ +¶ÉÉ
ªÉÉäMªÉÉSªÉÉ ¤ÉÉÁ +ÉÊhÉ +ÆiɦÉÉÇMÉÒ iÉk´É |ÉEò]õ ½þÉäiÉä ¨½þhÉVÉä iªÉÉSªÉÉ ¤ÉÉÁ ´É +ÆiɦÉÉÇMÉÉiÉ
iÉk´ÉÉSÉä º¡Öò®úhÉ PÉb÷iÉä.

iÉk´ÉºªÉ ºÉƨÉÖJÉä VÉÉiÉä +¨ÉxɺEò |ÉVÉɪÉiÉä *
+¨ÉxɺEäò+Ê{É ºÉÆVÉÉiÉä ÊSÉkÉÉÊnù ʴɱɪÉÉä ¦É´ÉäiÉ **33**
iÉk´É |ÉEò]õ ZÉɱªÉÉ´É®ú +¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉ ÊºÉvnù ½þÉäiÉÉä. +¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉÉSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ ZÉɱªÉÉ´É®ú
ÊSÉkÉ ´ÉMÉè®åúSÉÉ ºÉ½þVÉ®úÒiªÉÉ ±ÉªÉ ½þÉäiÉÉä.
ÊSÉkÉÉÊnùʴɱɪÉä VÉÉiÉä {É´ÉxɺªÉ ±ÉªÉÉä ¦É´ÉäiÉ *
¨ÉxÉ&{É´ÉxɪÉÉäxÉÉǶÉÉÊnùÎxpùªÉÉlÉÈ Ê´É¨ÉÖ\SÉÊiÉ **34**
ÊSÉkÉ ´ÉMÉè®äúSÉÉ Ê´É±ÉªÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú ´ÉɪÉÚSÉÉ ({É´ÉxÉ) ±ÉªÉ ½þÉäiÉÉä. ¨ÉxÉ +ÉÊhÉ {É´ÉxÉ ÁÉ
nùÉäx½þÓSÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É (ʴɱɪÉ) ZÉɱªÉÉ´É®ú ºÉÉvÉEò <ÆÎxpùªÉÉlÉÈSÉÉ (°ü{É, ¶É¤nù, MÉxvÉ, ®úºÉ +ÉÊhÉ
º{ɶÉÇ) iªÉÉMÉ Eò®úiÉÉä. '<ÎxpùªÉÉlÉÉÇnÂù ʴɨÉÖSªÉiÉä' +ºÉÉ {ÉÉ`öPÉäiɱÉÉ iÉ®ú <ÎxpùªÉÉlÉÉÈ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖHò
½þÉäiÉÉä +ºÉÉ +lÉÇ Eò®úɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä.
<ÎxpùªÉÉlÉæªÉÇnùÉ ¨ÉÖHòÉä ¤ÉÉÁYÉÉxÉÆ xÉ VÉɪÉiÉä *
¤ÉÉÁYÉÉxÉä Ê´Éxɹ]äõ SÉ iÉiÉ& ºÉ´ÉǺɨÉÉä ¦É´ÉäiÉ **35**
VÉä´½þÉ ºÉÉvÉEò <ÎxpùªÉÉlÉÉÈ{ÉɺÉÚxÉ (°ü{É, ¶É¤nù, MÉÆvÉ´ÉMÉè®äú{ÉɺÉÚxÉ) ¨ÉÖHò ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉä iÉä´½þÉ
iªÉɱÉÉ ¤ÉÉÁ YÉÉxÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ. ¤ÉÉÁYÉÉxÉ xɹ]õ ZÉɱªÉÉ´É®ú "ºÉ´ÉǺɨÉ" ¨½þhÉVÉä ʴɹɨÉiÉÉ®úʽþiÉ
+ºÉÉ ¤ÉxÉiÉÉä.
ªÉnùÉ ºÉ´ÉǺɨÉä VÉÉiÉä ¦É´ÉänÂù ´ªÉÉ{ÉÉ®ú´ÉÌVÉiÉ& *
{É®ú¥ÉÀÊhÉ ºÉ¨{ÉzÉÉä ªÉÉäMÉÒ |ÉÉ{iɱɪɺiÉnùÉ **36**
VªÉÉ ´Éä³ýÒ ºÉÉvÉEò ºÉ´ÉÇºÉ¨É ½þÉäiÉÉä iÉä´½þÉ iÉÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®ú®úʽþiÉ ½þÉäiÉÉä ´É ¨ÉMÉ {É®ú¥ÉÀɨÉvªÉä ºÉÆ{ÉzÉ
ZÉɱÉä±ÉÉ +ºÉÉ iÉÉä ªÉÉäMÉÒ |ÉÉ{iÉ±ÉªÉ ZÉɱÉÉ +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ.
ºÉnùɦªÉɺɮúiÉÉxÉÉÆ SÉ ªÉ& {É®úÉä VÉɪÉiÉä ±ÉªÉ *
iɺªÉɽÆþ ºÉÆ|É´ÉIªÉÉ欃 ±ÉIÉhÉÆ ¨ÉÖHòSÉäiɺÉ& **37**
xÉä½þ¨ÉÒ {É®úiÉk´ÉÉSªÉÉ +¦ªÉɺÉɨÉvªÉä ÊxÉ®úiÉ +¶ÉÉ ªÉÉäMªÉÉÆxÉÉ VÉÉä ½þÉ =iEÞò¹]õ +¶ÉÉ ±ÉªÉÉSÉÉ
+xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÉä iªÉÉ ±ÉªÉÉSÉÒ ±ÉIÉhÉä VªÉɨÉvªÉä ÊSÉkÉ ¨ÉÖHò ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä iÉÒ ¨ÉÒ +ÉiÉÉ {ÉÖføä
ºÉÉÆMÉiÉÉä.
ºÉÖJÉnÖù&JÉä xÉ VÉÉxÉÉÊiÉ ¶ÉÒiÉÉä¹hÉÆ xÉ SÉ Ê´ÉxnùÊiÉ *
Ê´ÉSÉÉ®Æú SÉäÎxpùªÉÉlÉÉÇxÉÉÆ xÉ ´ÉäÊiÉ Ê´É±ÉªÉÆMÉiÉ& **38**
VªÉÉ ªÉÉäMªÉÉºÉ ±ÉªÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉÉ +ɽäþ +ºÉÉ ªÉÉäMÉÒ ºÉÖJÉ ËEò´ÉÉ nÖù&JÉ EòɽþÒ VÉÉhÉiÉ xÉɽþÒ.
¶ÉÒiÉ ËEò´ÉÉ =¹hÉ +ºÉä EòɽþÒSÉ iªÉÉºÉ ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÒ. iɺÉäSÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ +¶ÉÉ <ÎxpùªÉÉlÉÉÈSÉÉ
¨½þhÉVÉä °ü{É, ®úºÉ, MÉÆvÉ +ÉÊnù ʴɹɪÉÉÆSÉÉ iªÉÉSªÉÉ ¨ÉxÉɨÉvªÉä Ê´ÉSÉÉ®úºÉÖvnùÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ.
xÉ VÉÒ´ÉzÉ ¨ÉÞiÉÉä ´ÉÉÊ{É xÉ {ɶªÉÊiÉ xÉ ¨ÉÒ±ÉÊiÉ *
ÊxÉVÉÔ´É& Eòɹ`ö´ÉÊkɹ`äöiÉ ±ÉªÉºªÉ¶SÉÉʨÉvÉÒªÉiÉä **39**

VÉÉä {ÉÖ¯û¹É ÊVÉ´ÉÆiɽþÒ xÉɽþÒ EòÒ ¨ÉÞiɽþÒ xÉɽþÒ; b÷É䲪ÉÉSÉÒ {ÉÉ{ÉhÉÒ =PÉb÷iɽþÒ xÉɽþÒ EòÒ
ʨÉ]õiɽþÒ xÉɽþÒ; ÊxÉVÉÔ´É Eòɹ`öÉ|ɨÉÉhÉä VªÉÉSÉÒ ÎºlÉiÉÒ ZÉɱÉÒ +ɽäþ +¶ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉºÉ ±ÉªÉºlÉ
¨½þhÉiÉÉiÉ.
ÊxÉ´ÉÉÇiɺlÉÉÊ{ÉiÉÉä nùÒ{ÉÉä ¦ÉɺÉiÉä ÊxɶSɱÉÉä ªÉlÉÉ *
VÉMÉnÂù ´ªÉÉ{ÉÉ®úÊxɨÉÖÇHòºiÉlÉÉ ªÉÉäMÉÒ ±ÉªÉÆ MÉiÉ& **40**
ÊxÉ´ÉÉÇiÉ +¶ÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ `äö´É±Éä±ÉÉ Ênù´ÉÉ VɺÉÉ +MÉnùÒ ÊxɶSÉ±É +ºÉÉ ¦ÉɺÉiÉÉä; ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉÉä;
iÉuùiÉ ±ÉªÉɴɺlÉÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä±ÉÉ ªÉÉäMÉÒ VÉMÉiÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÉÆ{ÉɺÉÚxÉ ÊxɨÉÖÇHò (ÊxɶSÉä¹]õ)
½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉä.
ªÉlÉÉ ´ÉÉiÉèÌ´ÉÊxɨÉÖHòÉä ÊxɶSɱÉÉä ÊxɨÉDZÉÉä+hÉÇ´É& *
¶É¤nùÉÊnùʴɹɪÉèºiªÉHòÉä ±ÉªÉºlÉÉä où¶ªÉiÉä iÉlÉÉ **41**
+ÉEòɶÉɨÉvªÉä ´ÉÉ®úÉ xɺÉiÉÉxÉÉ (¦É®úiÉÒ +Éä½þÉä]õÒ xɺÉiÉÉxÉÉ) ºÉ¨ÉÖpù VɺÉÉ ÊxɨÉÇ±É ´É ÊxɶSɱÉ
ÊnùºÉiÉÉä iÉuùiÉ ¶É¤nùÉÊnù ʴɹɪÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ {ÉÊ®úiªÉHò +ºÉÉ ±ÉªÉκlÉiÉ ªÉÉäMÉÒ ºÉÖvnùÉ ÊxɶSɱÉ
ÊnùºÉiÉÉä.
|ÉÊIÉ{iÉÆ ±É´ÉhÉÆ iÉÉäªÉä Gò¨ÉÉnÂù ªÉuùÊuù±ÉÒªÉiÉä *
¨ÉxÉÉä+{ªÉ¦ªÉɺɪÉÉäMÉäxÉ iÉuùnÂù ¥ÉÀÊhÉ ±ÉÒªÉiÉä **42**
VɺÉä {ÉÉhªÉÉiÉ ]õÉEò±Éä±Éä ¨ÉÒ`ö ½þ³Úý½þ³Úý iªÉÉiÉ Ê´É®úPɳÚýxÉ VÉÉiÉä iªÉÉSÉ|ÉEòÉ®äú +¦ªÉÉºÉ ªÉÉäMÉÉxÉä
¨ÉxÉ ºÉÖvnùÉ {É®ú¥ÉÀɨÉvªÉä ±ÉÒxÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä.
±É´ÉhÉÆ iÉÉäªÉºÉƺ{ɶÉÉÇnÂù ªÉlÉÉ iÉÉäªÉ¨ÉªÉÆ ¦É´ÉäiÉ *
¨ÉxÉÉä+Ê{É ¥ÉÀºÉƺ{ɶÉÉÇkÉlÉÉ ¥ÉÀ¨ÉªÉÆ ¦É´ÉäiÉ **43**
VɺÉä ¨ÉÒ`ö {ÉÉhªÉÉiÉ Ê´É®úPɳý±ªÉÉ´É®ú {ÉÉhÉÒSÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ¥ÉÀºÉƺ{ɶÉÉÇxÉä ¨ÉxÉ
ºÉÖvnùÉ ¥ÉÀ¨ÉªÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä.
ªÉlÉÉ IÉÉ®ú¨ÉªÉi´ÉäxÉ |ÉÉ{xÉÉäÊiÉ ±É´ÉhÉÆ º´ÉEò¨É *
¥ÉÀYÉÉxɨɪÉi´ÉäxÉ ÊxÉ´ÉÉÇhÉÆ ¨ÉxɺɺiÉlÉÉ **44**
VɺÉÉ {ÉÉhªÉÉiÉ Ê¨É`öÉSÉÉ |ɦÉÉ´É {ÉÉhÉÒ JÉÉ®ú]õ ZÉɱªÉÉxÉä où¹]õÉäk{ÉkÉÒºÉ ªÉäiÉÉä iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä
¨ÉxÉÉSÉä ¥ÉÀÊxÉ´ÉÉÇhÉ{Énù ¨ÉxÉÉSªÉÉ ¥ÉÀYÉÉxÉ¨ÉªÉ ½þÉähªÉÉxÉä |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉä.
vÉÞiÉÉiÉ {ÉÞlÉHòÉ®úʽþiÉÆ PÉÞiÉä ±ÉÒxÉÆ PÉÞiÉÆ ªÉlÉÉ *
iÉk´Éä ±ÉÒxɺiÉlÉÉ ªÉÉäMÉÒ {ÉÞlÉM¦ÉÉ´ÉÆ xÉ Ê´ÉxnùÊiÉ **45**
VɺÉä iÉÖ{ÉÉiÉ {Éb÷±Éä±Éä iÉÚ{É iªÉÉ {ÉÚ´ÉÔSªÉÉ iÉÖ{ÉɽÚþxÉ ´ÉäMɳäý +ºÉiÉ xÉɽþÒ; iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä
iÉk´ÉɨÉvªÉä (ºÉkÉä¨ÉvªÉä) ʴɱÉÒxÉ ZÉɱÉä±ÉÉ ªÉÉäMÉÒ {ÉÞlÉM¦ÉÉ´É ¨½þhÉVÉä iÉk´ÉÉ{ÉɺÉÚxÉ +É{ÉhÉ
´ÉäMɳäý +ɽþÉäiÉ +ºÉä ¨ÉÉxÉiÉ xÉɽþÒ.
ÊxɨÉä¹ÉähÉ ·ÉɺÉ{ɱÉè xÉÉÇb÷ÒʦÉ& |ɽþ®èúÌnùxÉè& *

¨ÉɺÉè& ºÉÆ´ÉiºÉ®èú& EòɱɱÉǪɺlɺiÉi{É®Æú µÉVÉäiÉ **46**
BEò ÊxÉÊ¨É¹É ({ÉÉ{ÉhÉÒ ½þ±ÉhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ), ·ÉɺÉ, {ɳý, PÉb÷Ò,
|ɽþ®ú, Ênù´ÉºÉ, ¨ÉʽþxÉÉ +ÉÊhÉ ´É¹ÉÇ ªÉälÉ{ɪÉÈiÉ ±ÉªÉκlÉiÉ ZÉɱÉä±ÉÉ ªÉÉäMÉÒ iªÉÉ {É®ú iÉi´ÉÉ|ÉiÉ
VÉÉiÉÉä.
·ÉɺÉÉäSUÂô´ÉɺÉÉi¨ÉEò& |ÉÉhÉ& ¹ÉbÂ÷ʦÉ& |ÉÉhÉè& {ɱÉÆ º¨ÉÞiɨÉ *
{ɱÉè& ¹Éι]õʦɮäú´É ºªÉÉiÉ PÉÊ]õEòÉ EòɱɺÉÆʨÉiÉÉ **47**
·ÉÉºÉ +ÉÊhÉ =SUÂô´ÉÉºÉ °ü{É EòɱÉÉºÉ '|ÉÉhÉ' ¨½þhÉiÉÉiÉ; ºÉ½þÉ |ÉÉhÉÉÆSÉä BEò {ɳý +ÉÊhÉ
ºÉÉ`ö {ɳýÉÆSÉÒ BEò PÉb÷Ò ½þÉäiÉä +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä +ɽäþ.
ªÉÉäMÉÒ ÊxɨÉä¹É¨ÉÉjÉähÉ ±ÉªÉäxÉ ±É¦ÉiÉä wÉִɨÉ *
º{ɶÉÇYÉÆ {É®úiÉk´ÉºªÉÉ{ªÉÖilÉÉxÉ SÉ {ÉÖxÉ& {ÉÖxÉ& **48**
ªÉÉäMªÉɱÉÉ Eäò´É³ý BEò ÊxÉʨɹɨÉÉjÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä {É®úiÉk´ÉÉSªÉÉ º{ɶÉÉÇSÉÉ +xÉ֦ɴÉ
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä +ÉÊhÉ ¨ÉMÉ iªÉÉSÉ iÉk´ÉÉSÉä {ÉÖxÉ& {ÉÖxÉ& =ilÉÉxÉ ½þÉäiÉä.
vɨÉǶÉÉÎxiÉ& |ÉVÉɪÉäiÉ ¨ÉÖ½ÖþÌxÉpùÉ SÉ ¨ÉÚSUÇôxÉÉ *
ÊxɨÉä¹É¹É]ÂõEò¨ÉÉjÉähÉ ±ÉªÉäxÉÉxiÉɺlÉ ªÉÉäÊMÉxÉ& **49**
ºÉ½þÉ ÊxÉʨɹÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä +xiÉ´ÉÞÇÊkÉ {ÉɴɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉɱÉÉ iÉÉ{ɶÉÉÎxiÉ
ʨɳýiÉä; iªÉÉºÉ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú ÊxÉpùÉ ËEò´ÉÉ ¨ÉÖSUôÉÇ ªÉäiÉä.
·ÉɺɨÉÉjɱɪÉäxÉÉÊ{É iÉäxÉ |ÉÉhÉÉÊnù´ÉɪɴÉ& *
·ÉɺÉ|É´ÉɽþºÉ¨¤ÉxvÉÉiÉ º´Éä º´Éä ºlÉÉxÉå ´É½þÎxiÉ iÉä **50**
Eäò´É³ý BEòÉ ·ÉɺÉÉSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ºÉÖvnùÉ |ÉÉhÉ +ÉÊnù´ÉɪÉÚ ·ÉɺÉ|É´ÉɽþɶÉÒ
ÊxÉMÉÊb÷iÉ +ºÉ±ªÉÉEòÉ®úhÉÉxÉä +É{ÉÉ{ɱªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ´ÉɽþiÉ ®úɽþÉiÉÉiÉ.
·ÉɺÉuùªÉ±ÉªÉäxÉÉÊ{É EÚò¨ÉÇxÉÉMÉÉÊnù´ÉɪɴÉ& *
ÊxÉ´ÉiÉÇxiÉä SÉ vÉÉiÉÚxÉÉÆ ¤ÉxvÉÆ EÖò´ÉÇÎxiÉ vÉÉiÉÖMÉÉ& **51**
nùÉäxÉ ·ÉɺÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ºÉÖvnùÉ EÚò¨ÉÇ xÉÉMÉ +ÉÊnù ´ÉɪÉÚ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷iÉÉiÉ
vÉÉiÉÖMÉiÉ ½þÉä>ðxÉ vÉÉiÉÚÆxÉÉ {ÉÖ¹]õ Eò®úiÉÉiÉ.
SÉiÉÖ&·ÉɺɱɪÉäxÉÉÊ{É ºÉ{iÉvÉÉiÉÖMÉiÉÉ& ®úºÉÉ& *
®úºÉ{ÉÖ¹]õÓ |ÉEÖò´ÉÇÎxiÉ vÉÉiÉÚxÉÉÆ ºÉ¨É´ÉɪɴÉ& **52**
SÉÉ®ú ·ÉɺÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ºÉÖvnùÉ ºÉÉiÉÒ vÉÉiÉÚÆSÉä (Eò¡ò, Ê{ÉkÉ, ®úºÉ, ®úHò,
´ÉºÉÉ, ¨ÉVVÉÉ, ¶ÉÖGò) ®úºÉ ºÉ¨É´ÉɪÉÚ ¤ÉxÉÚxÉ vÉÉiÉÚSÆ ªÉÉ ®úºÉÉÆxÉÉ {ÉÖ¹]õ Eò®úiÉÉiÉ.
±ÉªÉäxÉ {ɱɨÉÉjÉähÉ SÉɺÉxɺlÉÉä xÉ Ê´ÉtiÉä *
º´É±{É·ÉɺÉÉä ¦É´ÉänÂù ªÉÉäMÉÒ º´É±{ÉÉäx¨Éä¹ÉªÉÖiɺiÉnùÉ **53**

BEòÉ {ɳýÉSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ªÉÉäMÉÒ +É{ɱªÉÉ ºlÉÉxÉÉ´É®ú ÊEòiÉÒ½þÒ ´Éä³ý EòÉ
¤ÉºÉ±Éä±ÉÉ +ºÉäxÉÉ, iªÉÉºÉ lÉEò´ÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. iªÉÉ ´Éä³ýÒ iªÉÉSÉä ·ÉɺÉ-=SUÂô´ÉÉºÉ Eò¨ÉÒ Eò¨ÉÒ
½þÉäiÉ VÉÉiÉÉiÉ ´É ÊxɨÉä¹É-=x¨Éä¹É ºÉÖvnùÉ {ÉÖ¹Eò³ýSÉ Eò¨ÉÒ ½þÉäiÉÉiÉ.
{ɱÉuùªÉ±ÉªÉäxÉÉÊ{É ½þzÉÉRóªÉɶSÉɱÉxÉÆ ¦É´ÉäiÉ *
+xÉɽþiÉ& ºÉ Ê´ÉYÉäªÉÉä ¨ÉxɺiÉjÉè´É Ê´ÉxªÉºÉäiÉ **54**
nùÉäxÉ {ɳýÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ºÉÖvnùÉ ¾þnùªÉ-xÉÉb÷ÒSÉä SÉɱÉxÉ (VÉÉMÉÞÊiÉ) PÉbÚ÷xÉ ªÉäiÉä;
iªÉÉºÉ +xÉɽþiÉ ¨½þhÉÉ´Éä. ªÉÉäMªÉÉxÉä iªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉxÉ BEòÉOÉ Eò®úÉ´Éä.
SÉiÉÖ&{ɱÉ|ɨÉÉhÉäxÉ ±ÉªÉäxÉÉxÉ֦ɴÉÉä ¦É´ÉäiÉ *
+Eòº¨ÉÉÊzÉ{ÉiÉiªÉä´É ¶É¤nù& EòhÉç ¶ÉÖ¦Éɴɽþ& **55**
SÉÉ®ú {ɳýÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä +xÉÖ¦ÉÚiÉÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä. BEònù¨É BEòÉBEòÒ EòÉxÉɨÉvªÉä
ºÉÖÆnù®ú ºÉÖ¨ÉvÉÖ®ú ¶É¤nù BäEÖò ªÉäiÉÉä.
{ɱÉɹ]õEò±ÉªÉäxÉÉÊ{É EòɨɺiɺªÉ ÊxÉ´ÉiÉÇiÉä *
EònùÉÊ{É xÉè´É VÉɪÉäiÉ EòÉʨÉxªÉÉ˱ÉÊMÉiɺªÉ SÉ **56**
+É`ö {ɳýÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä iªÉÉSÉÒ EòɨɴÉɺÉxÉÉ ÊxÉ´ÉÞkÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä. ¨ÉMÉ
EòÉʨÉxÉÒxÉä VÉ®úÒ +É˱ÉMÉxÉ Ênù±Éä iÉ®úÒ iªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉÒ Ê´ÉEòÉ®ú VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ.
Eò±ÉÉ{ÉÉnù±ÉªÉäxÉÉÊ{É ºÉÖ¹ÉÖ¨hÉÉÆ ªÉÉÎxiÉ ´ÉɪɴÉ& *
ºÉÖ¹ÉÖ¨hÉÉ´ÉnùxÉä MÉi´ÉÉ +ɶÉÖ ¶ÉÖvnù ªÉÎxiÉ ´ÉɪɴÉ& **57**
SÉiÉÖlÉÉ馃 Eò±ÉäSªÉÉ (PÉb÷ÒSªÉÉ) +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä |ÉÉhÉÉÊnù ´ÉɪÉÚ ºÉÖ¹ÉÖ¨hÉÉxÉÉb÷Ò¨ÉvªÉä
|É´Éä¶É Eò®úiÉÉiÉ. ºÉÖ¹ÉÖ¨hÉäSªÉÉ ¨ÉÖJÉɨÉvªÉä MÉ䱪ÉÉxÉÆiÉ®ú iÉä ºÉMɳäý ´ÉɪÉÚ iÉiEòÉ±É ¶ÉÖvnù ½þÉ>ä ðxÉ
VÉÉiÉÉiÉ.
PÉÊ]õEòÉvnÇù±ÉªÉäxÉÉÊ{É ¶ÉÊHò& EÖòhb÷ʱÉxÉÒ {É®úÉ *
¨ÉxÉÉä´ÉÉiÉÊxÉ®úÉvä ÉäxÉ VÉÉMÉiªÉÉÇvÉÉ®úºÉÆκlÉiÉÉ **58**
+vªÉÉÇ PÉ]õEäòSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®úɨÉvªÉä ´ÉÉºÉ Eò®úÒiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ
EÖòhb÷ʱÉxÉÒ ¶ÉHòÒ ¨ÉxÉ +ÉÊhÉ ´ÉɪÉÚ ªÉÉÆSªÉÉ ÊxÉ®úÉvä ÉÉxÉä VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉä.
Eò±ÉɨÉÉjɱɪÉäxÉÉÊ{É ¶ÉÊHò& ºÉÆSɱÉiÉä wÉִɨÉ *
>ðv´ÉÇ{ÉζSɨɨÉÉMÉæhÉ ´ÉÉiÉ®úÉvä ÉäxÉ VÉÉOÉiÉÒ **59**
BEòÉ PÉb÷ÒSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ´ÉɪÉÚSÉÉ ®úÉvä É ZÉɱªÉÉ´É®ú VÉÉMÉÞiÉ ZÉɱÉä±ÉÒ EÖòhb÷ʱÉxÉÒ
¶ÉHòÒ {ÉζSɨɨÉÉMÉÇ (ºÉÖ¹ÉÖ¨hÉÉ ¨ÉÉMÉÇ) uùÉ®úÉ >ðv´ÉǨÉÖJÉÒ ½þÉä>ðxÉ {ÉÖfäø ºÉ®úEÚò ±ÉÉMÉiÉä.
Eò±ÉÉuùªÉ±ÉªÉäxÉÉÊ{É ¶ÉHäò& ºÉÆSɱÉxÉäxÉ ´ÉÉ *
IÉhÉÉnÖùi{ÉtiÉä iɺªÉ ¨ÉxɺÉ& Eò¨{ÉxÉÆ ºÉEÞòiÉ **60**

nùÉäxÉ PÉb÷ÓSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä iɺÉäSÉ EÖòhb÷ʱÉxÉÒ ¶ÉHòÒSªÉÉ ºÉÆSɱÉxÉɨÉÖ³äý BEòÉ
IÉhÉÉiÉ BEò ´Éä³ýÉ ªÉÉäMªÉÉSªÉÉ ¨ÉxÉɨÉvªÉä Eò¨{ÉxÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMÉiÉä.
SÉiÉÖ& Eò±ÉɱɪÉäxÉÉÊ{É ÊxÉpùɦÉÉ´ÉÉä ÊxÉ´ÉiÉÇiÉä *
¾þÊnù º¡Öò˱ÉMÉ´ÉnÂù ªÉÉäMÉÒ iÉäVÉÉäʤÉxnÖÆù |É{ɶªÉÊiÉ **61**
SÉÉ®ú PÉb÷ÓSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ªÉÉäMªÉÉSÉÒ ÊxÉpùÉ VÉÉiÉä +ÉÊhÉ ¾þnùªÉɨÉvªÉä º¡Öò˱ÉMÉ´ÉiÉÂ
iÉäVÉÉäˤÉnÖù ªÉÉäMªÉÉSªÉÉ où¹]õÒºÉ {Éb÷iÉÉä.
ÊnùxÉ{ÉÉnù±ÉªÉäxÉÉÊ{É º´É±{ÉɽþÉ®úÉä ¦É´ÉäzÉ®ú& *
º´É±{ɨÉÚjÉ{ÉÖ®úҹɶSÉ ±ÉPÉÖiÉÉ ÎºxÉMvÉiÉÉ iÉxÉÉä& **62**
SÉiÉÖlÉÉ馃 Ênù´ÉºÉÉSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ªÉÉäMªÉÉSÉÉ +ɽþÉ®ú {ÉÖ¹Eò³ýSÉ Eò¨ÉÒ ½þÉiä ÉÉä.
iªÉÉSÉä ¨É±É¨ÉÚjÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ {ÉÖ¹Eò³ýSÉ =iÉ®úiÉä +ÉÊhÉ iªÉÉSÉä ¶É®úÒ®ú ½þ±ÉEäò ´É ¨ÉÞnùÖ
´½þɴɪÉÉºÉ ±ÉÉMÉiÉä.
´ÉɺɮúÉvÉDZɪÉäxÉÉÊ{É º´ÉÉi¨ÉVªÉÉäÊiÉ& |ÉEòɶÉiÉä *
ºÉÖªÉÉæ MÉÉäʨÉÊ®ú´ÉÉäqùÒ{iÉÉä ªÉÉäMÉÒ Ê´É·ÉÆ |ÉEòɶÉiÉä **63**
+vªÉÉÇ Ênù´ÉºÉÉSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä +Éi¨ÉVªÉÉäiÉ |ÉEò]õ ½þÉäiÉä. ºÉÚªÉÇ VɺÉÉ +É{ɱªÉÉ
iÉäVɺ´ÉÒ ÊEò®úhÉÉÆxÉÒ |ÉÊnù{iÉ ®úɽþiÉÉä iÉuùiÉ ªÉÉäMÉÒ =qùÒ{iÉ ½þÉä>ðxÉ Ê´É·ÉÉºÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úiÉÉä.
ÊnùxɨÉÉjɱɪÉäxÉÉÊ{É º´ÉÉi¨ÉiÉk´ÉÆ |ÉEòɶÉiÉä *
<ÎxpùªÉYÉÉxÉʴɺiÉÉ®úÉä ¥ÉÀÉhbä÷+{ªÉxÉÖ´ÉiÉÇiÉä **64**
BEòÉ Ênù´ÉºÉÉSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä +Éi¨ÉiÉk´É |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉäiÉä +ÉÊhÉ <ÎxpùªÉÉÆSªÉÉ
YÉÉxÉÉSÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú ºÉÉ-ªÉÉ ¥ÉÀÉhb÷¦É®ú {ɺɰüxÉ VÉÉiÉÉä.
+½þÉä®úÉjɱɪÉäxÉÉÊ{É ªÉÉäMÉÒ SÉ º´ÉɺÉxÉä κlÉiÉ& *
ÊSÉkÉ´ÉÞÊkÉÊxÉ®úÉvä ÉäxÉ MÉxvÉÆ VÉÉxÉÉÊiÉ nÚù®úiÉ& **65**
BEò Ênù´ÉºÉ +ÉÊhÉ BEò ®úÉjÉ <iÉCªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉäºÉÖvnùÉ ªÉÉäMÉÒ +É{ɱªÉÉ
¤ÉºÉ±É䱪ÉÉ Ê`öEòÉhÉÒSÉ ÊSÉkÉ´ÉÞkÉÒSÉÉ ÊxÉ®úÉvä É ZÉɱªÉÉxÉä nÚù®ú Ê`öEòÉhÉSÉÉ ºÉÖMÉÆvÉ VÉÉhÉÚ ¶ÉEòiÉÉä.
+½þÉä®úÉjÉuùªÉäxÉÉÊ{É ±ÉªÉäxÉÉxÉxnù¨ÉÚÐSUôiÉ& *
nÚù®úÉnùÊ{É ®úºÉÆ ´ÉäÊkÉ ªÉÉäMÉÒ ºÉÆEò±{É´ÉÌVÉiÉ& **66**
nùÉäxÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ±ÉªÉVÉÊxÉiÉ +ÉxÉxnùÉxÉä ªÉÉäMÉÒ ¨ÉÚÐSUôiÉ ½þÉiä ÉÉä ´É
+ºÉÉ ºÉÆEò±{É®úʽþiÉ ZÉɱÉä±ÉÉ ªÉÉäMÉÒ nÚù®ú +ÆiÉ®úÉ´É®úSªÉÉ ®úºÉÉSÉÉ +ɺ´ÉÉnù PÉä>ð ¶ÉEòiÉÉä.
+½þÉä®úÉjÉjɪÉähÉÉÊ{É ±ÉªÉäxÉÉxiɺlɪÉÉäÊMÉxÉ& *
nÚù®únù¶ÉÇxÉÊ´ÉYÉÉxÉÆ º´É¦ÉÉ´ÉäxÉè´É ´ÉiÉÇiÉä **67**
iÉÒxÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ªÉÉäMÉÒ +xiɨÉÖÇJÉ ½þÉä>ðxÉ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò®úÒiªÉÉ nÚù®ú
+ÆiÉ®úÉ´É®úSÉä {ÉɽÚþ ¶ÉEòiÉÉä.

+½þÉä®úÉjÉ SÉiÉÖ¹EäòhÉ ±ÉªÉ¦ÉÉ´É|ɦÉÉ´ÉiÉ& *
º{ɶÉÈ VÉÉxÉÉÊiÉ ªÉÉäMÉÒxpùÉä nÚù®úÉnùÊ{É xÉ ºÉƶɪÉ& **68**
SÉÉ®ú Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ªÉÉäÊMÉ®úÉVÉ nÖù°üxÉ ºÉÖvnùÉ º{ɶÉÇYÉÉxÉ +xÉÖ¦ÉÊ´ÉiÉÉä ªÉÉiÉ ¶ÉÆEòÉ
xÉɽþÒ.
{ÉÆSÉ®úÉjɱɪÉäxÉÉÊ{É iɺªÉÉtÖi{ÉtiÉä wÉִɨÉ *
nÚù®ú¸É´ÉhÉÊ´ÉYÉÉxÉÆ ¨ÉxɺÉɶSɪÉÇEòÉ®úhɨÉ **69**
{ÉÉSÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä +MÉnùÒ JÉÉjÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò +¶ÉÉ iÉ-½äþxÉä ªÉÉäÊMÉ®úÉVÉɱÉÉ
+ɶSɪÉÇEòÉ®úEò ¨ÉxÉÉxÉä nÚù®ú Ê`öEòÉhÉSªÉÉ ¶É¤nùÉSÆ Éä, v´ÉxÉÒSÉä ¸É´ÉhÉYÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä.
BEòi´ÉÆ SÉäÎxpùªÉYÉÉxÉÆ ¨É½þiº´ÉÉxÉ֦ɴÉÉi¨ÉEò¨É *
VÉÉxÉÉiªÉxÉäxÉ ªÉÉäMÉÒxpù& ºÉEò±ÉÆ Ê´É·É´ÉiÉÇxɨÉ **70**
ÁɪÉÉäMÉä ªÉÉäÊMÉ®úÉVÉÉºÉ º´ÉÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉÉi¨ÉEò BEòi´É, ʴɺiÉÞiÉ ¥ÉÀÉhb÷´ªÉÉ{ÉÒ <ÆÊpùªÉYÉÉxÉ,
iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ºÉ´ÉÇÊ´É·É´ªÉÉÊ{Éi´É ªÉÉÆSÉÉ ±ÉÉ¦É ½þÉäiÉÉä.
®úÉÊjɹÉ]ÂõEò±ÉªÉäxÉÉÊ{É ¨É½þɤÉÖÎvnù& |É®úÉä½þÊiÉ *
iÉÉ´ÉiEòɪÉǨÉiÉÒiÉ SÉ Ê´É·ÉYÉÉxÉÆ |É´ÉiÉÇiÉä **71**
ºÉ½þÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ¨É½þɤÉÖvnùÒ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉä; iªÉɨÉÖ³äý ºÉ´ÉÇ
EòɪÉÉÈʴɹɪÉÉÆSÉä iɺÉäSÉ +iÉÒiÉ ´É +xÉÉMÉiÉ Ê´É·ÉÉSÉä YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä.
ºÉ{iÉ®úÉjɱɪÉäxÉÉÊ{É {É®äú ±ÉÒxɺªÉ ªÉÉäÊMÉxÉ& *
+É¥ÉÀÊ´É·É´ÉäkÉk´ÉÆ ¸ÉÖÊiÉYÉÉxÉ SÉ ´ÉiÉÇiÉä **72**
ºÉÉiÉ Ênù´ÉºÉÉSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ºÉÖvnùÉ {É®úiÉk´ÉɨÉvªÉä ±ÉÒxÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉɺÉ
¥ÉÀ{ɪÉÈiÉ Ê´É·ÉYÉÉxÉ ´É ¸ÉÖÊiÉYÉÉxÉ ªÉÉÆSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ ½þÉäiÉä.
+¹]õ®úÉjɱɪÉäxÉÉÊ{É ¦É´ÉänÂù ªÉÉäMÉÒ ÊxÉ®úɨɪÉ& *
IÉÖÎi{É{ÉɺÉÉÊnù¦ÉÉ´Éè¶SÉ ºÉ½þVɺlÉÒ xÉ {ÉÒb÷¬iÉä **73**
+É`ö Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ºÉ½þVɺlÉ +ºÉÉ iÉÉä ({É®úiÉk´ÉɨÉvªÉä ±ÉÒxÉ
ZÉɱÉä±ÉÉ) ªÉÉäMÉÒ ÊxÉ®úÉäMÉÒ ¤ÉxÉiÉÉä. iɺÉäSÉ iªÉÉºÉ iɽþÉxÉ ¦ÉÚEò ´ÉMÉè®äúSÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ.
xÉ´É®úÉjɱɪÉäxÉÉÊ{É ÊxÉ´ÉænùºªÉÉi¨É´ÉiÉÇxÉ& *
´ÉÉSÉ& ʺÉÎvnù¦ÉÇ´ÉiªÉä´É ¶ÉÉ{ÉÉxÉÖOɽþEòÉÊ®úhÉÒ **74**
xÉ>ð Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä +{É®úÉIä É +Éi¨ÉYÉÉxÉÉºÉ ¨ÉÉMÉÇ°ü{É +ºÉä ÊxÉ´Éænù
(´Éè®úÉMªÉ) ªÉÉSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ¶ÉÉ{É +ÉÊhÉ +xÉÖOɽþEòÉÊ®úhÉÒ ´ÉÉEÂòʺÉvnùÒ ªÉÉÆSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ
½þÉäiÉä.
nù¶É®úÉjɱɪÉäxÉÉÊ{É ªÉÉäMÉÒxpù& º´ÉÉi¨ÉÊxÉ ÎºlÉiÉ& *
ªÉÉÊxÉ EòÉÊxÉ SÉ MÉÖ{iÉÉÊxÉ ¨É½þÉÊSÉjÉÉ欃 {ɶªÉÊiÉ **75**

nù½þÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä º´ÉÉi¨ÉÊxɹ`ö ªÉÉäMÉÒxpù ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ iÉ-½äþSÉÒ MÉÖ{iÉ
+ɶSɪÉæ {ÉɽÚþ ¶ÉEòiÉÉä.
iÉiɶSÉèEòÉnù¶ÉɽäþxÉ ±ÉªÉºlɺªÉ VÉ´ÉÉänùªÉÉiÉ *
¨ÉxɺÉÉ ºÉʽþiɺªÉÉÊ{É MÉxiÉÖʨÉSUôÊiÉ Ê´ÉOɽþ& **76**
+Eò®úÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ªÉÉäMÉÒxpù ¨ÉxÉÉSªÉÉ MÉiÉҤɮúÉä¤É®ú EòɪÉäSÉÒ MÉÊiÉ
ʨɳýÊ´ÉiÉÉä.
uùÉnù¶Éɽþ±ÉªÉäxÉÉÊ{É ¦ÉÚSÉ®úi´ÉÆ Ê½þ ʺÉvnùªÉÊiÉ *
ÊxɨÉä¹ÉÉvÉÇ|ɨÉÉhÉäxÉ {ɪÉÇ]õi´Éä´É ¦ÉÚiɱÉä (±É¨ÉÂ?) **77**
¤ÉÉ®úÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ªÉÉäÊMÉ®úÉVÉÉºÉ ¦ÉÚSÉ®úi´ÉʺÉÎvnù |ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éä ´É
iªÉɨÉÖ³äý Eäò´É³ý BEòÉ ÊxÉʨɹÉÉvÉÉÇiÉ ({ÉÉ{ÉhÉÒ ±É´ÉiÉä iªÉÉ +´ÉvÉÒiÉ) iÉÉä ºÉÉ-ªÉÉ ¦ÉÚiɱÉÉ´É®ú
º´Éè®ú ºÉÆSÉÉ®ú Eò°üxÉ ªÉäiÉÉä ªÉÉiÉ Ê¤É±ÉEÖò±É ¶ÉÆEòÉ xÉɽþÒ.
iÉiɺjɪÉÉänù¶ÉɽäþxÉ ±ÉªÉäxÉÉÊ{É ¨É½þÉnÂù¦ÉÖiɨÉ *
ªÉÉäMÉÒxpù& JÉäSÉ®úÒʺÉÏvnù ±É¦ÉiÉä ÊSÉxiÉxÉÉnùÊ{É **78**
iªÉÉxÉÆiÉ®ú iÉä®úÉ Ênù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ªÉÉäÊMÉ®úÉVÉÉºÉ Eäò´É³ý ÊSÉxiÉxÉÉxÉä (ÊSÉxiÉxÉ
Eäò±ªÉÉxÉä) +nÂù¦ÉÖiÉ +¶ÉÒ JÉäSÉ®úÒ ÊºÉvnùÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä.
SÉiÉÖnÇù¶ÉÊnùxÉÉxiÉÆ iÉÖ ±ÉªÉºlÉÉä ªÉÊnù Êiɹ`öÊiÉ *
+ÊhɨÉÉJªÉÉ SÉ ÊºÉÎvnù& ºªÉÉnùhÉÖi´ÉÆ |ÉÉ{ªÉiÉä ªÉªÉÉ **79**
SÉÉènùÉ Ênù´ÉºÉ{ɪÉÈiÉ ºÉiÉiÉ ±ÉªÉɴɺlÉäiÉ VÉÉä ªÉÉäMÉÒ ®úɽþiÉÉä iªÉÉºÉ +ÊhɨÉÉ xÉÉ´ÉÉSÉÒ ÊºÉÎvnù
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä. VÉähÉäEò°üxÉ iªÉÉºÉ +É{ɱªÉÉ ¶É®úÒ®úÉSÉÉ +ÉEòÉ®ú +MÉnùÒ ±É½þÉxÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä.
+Éi¨ÉxªÉä´ÉÉi¨ÉxÉÉ ±ÉÒxÉÉä ªÉÉäMÉÒ ¹ÉÉäb÷¶É´ÉɺɮúÉxÉ *
±É¦ÉiÉä ¨Éʽþ¨ÉÉʺÉÏvnù ¨É½þÉ°ü{ɺªÉ vÉÞMÉ ªÉªÉÉ **80**
ºÉÉä³ýÉ Ênù´ÉºÉ{ɪÉÈiÉ ºÉiÉiÉ ±ÉªÉɴɺlÉäiÉ ®úɽþhÉÉ®úÉ ªÉÉäMÉÒ '¨Éʽþ¨ÉÉ' xÉÉ´ÉÉSÉÒ ÊºÉÎvnù ʨɳýÊ´ÉiÉÉä.
VÉähÉäEò°üxÉ iªÉÉºÉ +É{ɱªÉÉ ¶É®úÒ®úÉSÉÉ +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ]äõ±É ÊiÉiÉEòÉ ¨ÉÉä`öÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä.
+¹`öÉnù¶ÉÊnùxÉÉxiÉÆ iÉÖ ±ÉªÉºlÉÉä ªÉÊnù Êiɹ`öÊiÉ *
MÉÊ®ú¨ÉÉJªÉÉ ¦É´ÉäiÉ ʺÉÎvnùªÉƪÉɦÉÚ¦ÉÉ®úvÉÞMÉ ¦É´ÉäiÉ **81**
+`ö®úÉ Ênù´ÉºÉ{ɪÉÈiÉ ºÉiÉiÉ ±ÉªÉɴɺlÉäiÉ VÉÉä ªÉÉäMÉÒ ®úɽþiÉÉä iªÉÉºÉ 'MÉÊ®ú¨ÉÉ' xÉÉ´ÉÉSÉÒ ÊºÉÎvnù
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä . VÉähÉäEò°üxÉ Vɯû®úÒ|ɨÉÉhÉä ¦ÉÚ¦ÉÉ®úɺÉÉ®úJÉä VÉb÷i´É iÉÉä vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉä.
+ʦÉzÉÉlÉæ ±ÉªÉä ´ÉÉÊ{É ªÉ¶SÉ Ë´É¶ÉÊiÉ´ÉɺɮúÉxÉ *
±ÉÊPɨÉÉJªÉÉ ¦É´ÉäÎiºÉÎvnùªÉǪÉÉhÉÖi´ÉºªÉ ¦ÉÉ®úvÉÞEÂò **82**
´ÉÒºÉ Ênù´ÉºÉÉÆ{ɪÉÈiÉ {É®úiÉk´ÉɨÉvªÉä ¨ÉMxÉ ®úɽþhÉÉ®úÉ ªÉÉäMÉÒ '±ÉÊPɨÉÉ" xÉÉ´ÉÉSÉÒ ÊºÉÎvnù |ÉÉ{iÉ
Eò°üxÉ PÉäiÉÉä. VÉähÉäEò°üxÉ iÉÉä Eäò´É³ý +hÉÚ<iÉEòÉ ½þ±ÉEòÉ ¦ÉÉ®ú vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉä.

uùÉ˴ɶÉÊiÉÊnùxÉÉxªÉä´ÉÆ º´É±ÉIªÉä ʴɱɪÉÆ MÉiÉ& *
|ÉÉÎ{iÉʺÉÎvnù¦ÉÆ´ÉäkɺªÉ |ÉÉ{ɪÉäÎvnù VÉMÉÎiºlÉÊiɨÉ **83**
+¶ÉÉ iÉ-½äþxÉä +É{ɱÉä ªÉÉäMªÉ VÉä {É®úiÉk´É iªÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ºÉiÉiÉ ¤ÉÉ´ÉÒºÉ Ênù´ÉºÉ +Ê´É®úiÉ
¨ÉxÉÉSÉÉ VÉ®ú ±ÉªÉ ZÉɱÉÉ iÉ®ú ªÉÉäMªÉÉºÉ '|ÉÉÎ{iÉ' xÉÉ´ÉÉSÉÒ ÊºÉÎvnù |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä; VÉähÉäEò°üxÉ
iªÉɱÉÉ ªÉÉ ºÉÉ-ªÉÉ VÉMÉiÉÉSÉÒ ÎºlÉiÉÒ Ê¨É³ýÊ´ÉiÉÉ ªÉäiÉä.
{É®äú ±ÉªÉÆ MÉiÉÉä ªÉÉäMÉÒ SÉiÉÖÇ˴ɶÉÊiÉ´ÉɺɮúÉxÉ *
iɺªÉ |ÉÉEòɨªÉʺÉÎvnù& ºªÉÉÊnùÎSUôiÉÆ ±É¦ÉiÉä wÉִɨÉ **84**
SÉÉä´ÉÒºÉ Ênù´ÉºÉ{ɪÉÈiÉ ºÉiÉiÉ {É®úiÉk´ÉɨÉvªÉä ±ÉªÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉÉºÉ '|ÉÉEòɨªÉ'
xÉÉ´ÉÉSÉÒ ÊºÉÎvnù |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä. VÉähÉäEò°üxÉ iªÉÉºÉ ½þ¨ÉJÉÉºÉ ´ÉÉ]äõ±É iÉÉä {ÉnùÉlÉÇ |ÉÉ{iÉ ½þÉ>ä ð
¶ÉEòiÉÉä.
ªÉºªÉè ´ÉɺiÉMÉiÉÆ ÊSÉkÉÆ ¹ÉbÂ÷˴ɶÉÊiÉÊnùxÉÉÊxÉ ´Éè *
±É¦ÉiÉä VÉMÉiÉÒʶÉi´ÉÆ ªÉäxÉ Ê´É·ÉMÉÖ¯û¦ÉÇ´ÉäiÉ **85**
VªÉÉSÉä ÊSÉkÉ ºÉiÉiÉ ºÉ´´ÉÒºÉ Ênù´ÉºÉ{ɪÉÈiÉ {É®úiÉk´ÉɨÉvªÉä +ºiÉÆMÉiÉ (ʴɱÉÒxÉ) ZÉɱÉä±Éä +ɽäþ
iªÉɱÉÉ ÁÉ VÉMÉiÉɨÉvªÉä '<ÇʶÉi´É' xÉÉ´ÉÉSÉÒ ÊºÉÎvnù |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä; VÉähÉäEò°üxÉ iªÉɺÉ
Ê´É·ÉMÉÖ¯ûSÉÒ {Énù´ÉÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä.
+¹]õÉ˴ɶÉiªÉ½þÉxªÉºªÉ ±ÉªÉκiɹ`äöiÉ κlÉ®úÉi¨ÉxÉ& *
´ÉʶÉi´ÉʺÉÎvnù|ÉÉÎ{iÉ& º´ÉÉtªÉÉ´Éé ´É¶ÉªÉäVVÉMÉiÉ **86**
VÉÉä κlÉ®úÉi¨ÉÉ ªÉÉäÊMÉ®úÉVÉ ºÉiÉiÉ +Ê´É®úiÉ +`Âö`öÉÊ´ÉºÉ Ênù´ÉºÉ{ɪÉÈiÉ {É®úiÉk´ÉɨÉvªÉä ±ÉªÉɴɺlÉÉ
+xÉÖ¦ÉÊ´ÉiÉÉä iªÉÉºÉ '´ÉʶÉi´É' xÉÉ´ÉÉSÉÒ ÊºÉÎvnù |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä; VÉähÉäEò°üxÉ iÉÉä ÁÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
VÉMÉiÉÉºÉ +É{ɱªÉÉ iÉɤªÉɨÉvªÉä `äö´ÉÚ ¶ÉEòiÉÉä.
MÉxiÉÖʨÉSUôÎxiÉ ªÉä EäòÊSÉiÉ {É®äú ¥ÉÀ{Énäù ±ÉªÉ¨É *
¦É´ÉÎxiÉ ÊºÉvnùªÉºiÉä¹ÉÉÆ ºÉ´ÉÉÇ Ê´Év´ÉƺÉEòÉÊ®úEòÉ& **87**
VÉÉä EòÉähÉÒ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É {É®ú¥ÉÀ{ÉnùÒ Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ <SUôÉ Eò®úiÉÉä iªÉɱÉÉ +ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉ
ºÉÉÆÊMÉiɱÉ䱪ÉÉ ÊºÉÎvnù ºÉ´ÉÇxÉɶÉEòÉ®úEò ½þÉäiÉÉiÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉxÉä ÁÉ ÊºÉvnùÓSªÉÉ xÉÉnùÒ ±ÉÉMÉÚ xɪÉä.
¨ÉɺɨÉäEÆò ±ÉªÉÉä ªÉºªÉ ±ÉMxÉκiɹ`öiªÉJÉÎhb÷iÉ& *
xÉ VÉÉMÉËiÉ ºÉ ªÉÉäMÉÒxpùÉä ªÉÉ´Éx¨ÉÉäIÉÆ xÉ Ê´ÉxnùÊiÉ **88**
VÉÉä ªÉÉäMÉÒ ºÉiÉiÉ BEò ¨ÉʽþxÉɦɮú ±ÉªÉɴɺlÉä¨ÉvªÉä ®úɽþiÉÉä iªÉÉ ªÉÉäÊMÉ®úÉVÉÉºÉ ¨ÉÉäIÉ |ÉÉ{iÉÒ
ʨɳäý{ɪÉÈiÉ VÉÉMÉÞiÉɴɺlÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ.
xɴɨÉɺɱɪÉäxÉÉÊ{É {ÉÞl´ÉÒiÉk´ÉÆ ºÉ Ê´ÉxnùÊiÉ *
{ÉÞl´ÉÒiÉk´Éä iÉÖ ºÉÆʺÉvnäù ªÉÉäMÉÒxpùÉä ´ÉXɺÉÆÊxɦÉ& **89**

xÉ>ð ¨ÉʽþxªÉÉÆSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ªÉÉäÊMÉ®úÉVÉÉºÉ {ÉÞl´ÉÒiÉk´ÉÉSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉb÷iÉÉä;
VÉähÉäEò°üxÉ iªÉÉºÉ EòɪÉÉʺÉvnùÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä.
ºÉÉvÉǺÉÆ´ÉiºÉ®äúhÉÉÊ{É ±ÉªÉºlɺªÉÉÊ{É ªÉÉäÊMÉxÉ *
iÉÉäªÉiÉk´ÉºªÉ ʺÉÎvnù& ºªÉÉiÉ iÉÉäªÉiÉk´É¨ÉªÉÉä ¦É´ÉäiÉ **90**
nùÒb÷ ´É¹ÉÉÇSªÉÉ +´ÉvÉÒSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉäxÉä ªÉÉäÊMÉ®úÉVÉÉºÉ VɱÉiÉk´ÉÉSªÉÉ ÊºÉvnùÒSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉbÚ÷xÉ
ªÉäiÉÉä; VÉähÉäEò°üxÉ ªÉÉäMÉÒ VɱÉiÉk´É¨ÉªÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉä.
ºÉÆ´ÉiºÉ®újÉähÉÉÊ{É ±ÉªÉºlÉɺªÉÉË{É ªÉÉäÊMÉxÉ& *
iÉäVɺiÉk´ÉºªÉ ʺÉÎvnù& ºlÉÉkÉäVɺiÉk´É¨ÉªÉÉä ¦É´ÉäiÉ **91**
iÉÒxÉ ´É¹Éæ ºÉiÉiÉ ±ÉªÉɴɺlÉäiÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ ªÉÉäMªÉÉºÉ iÉäVɺiÉk´ÉÉSÉÒ ÊºÉvnùÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éä;
VÉähÉäEò°üxÉ iÉÉä iÉäVɺiÉk´É¨ÉªÉ ¤ÉxÉÚxÉ VÉÉiÉÉä.
¹ÉbÂ÷ʦÉ& ºÉ´ÉiºÉ®äú®äú´É¨ÉJÉhb÷±ÉªÉºÉÆκlÉiÉ& *
´ÉɪÉÖiÉk´ÉºªÉ ʺÉÎvnù& ºªÉÉiÉ ´ÉɪÉÖiÉk´É¨ÉªÉÉä ¦É´ÉäiÉ **92**
ÁÉSÉ |ÉEòÉ®äú ºÉiÉiÉ ºÉ½þÉ ´É¹Éæ VÉ®ú {É®úiÉk´ÉÉSªÉÉ ±ÉªÉɴɺlÉä¨ÉvªÉä ªÉÉäMÉÒ ®úɽÚþ ¶ÉEäò±É iÉ®ú
iªÉÉºÉ ´ÉɪÉÖiÉk´ÉÉSÉÒ ÊºÉÎvnù |ÉÉ{iÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú iÉÉä ´ÉɪÉÖiÉk´É¨ÉªÉ ¤ÉxÉÚxÉ VÉÉiÉÉä.
iÉlÉÉ uùÉnù¶ÉʦɴÉǹÉë±ÉǪɺlɺªÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú¨É *
´ªÉÉä¨ÉiÉk´ÉºªÉ ʺÉÎvnù& ºªÉÉnùnù ´ªÉÉä¨ÉiÉk´É¨ÉªÉÉä ¦É´ÉäiÉ **93**
+¶ÉÉSÉ |ÉEòÉ®äú ÊxÉ®úxiÉ®ú ¤ÉÉ®úÉ ´É¹Éæ ±ÉªÉɴɺlÉäiÉ ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ ªÉÉäMªÉÉºÉ +ÉEòÉ¶É iÉk´ÉÉSÉÒ
ʺÉÎvnù |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä; VÉähÉäEò°üxÉ iÉÉä +ÉEòɶÉiÉk´É¨ÉªÉ (ºÉ´ÉÇ ´ªÉÉ{ÉÒ) ¤ÉxÉÚxÉ VÉÉiÉÉä.
SÉiÉÖ˴ɶÉÌiÉʦɴɹÉë±ÉǪɺlɺªÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú¨É *
¶ÉÊHòiÉk´ÉºªÉ ʺÉÎvnù& ºªÉÉSUôÊHòk´É¨ÉªÉÉä ¦É´ÉäiÉ **94**
SÉÉä´ÉÒºÉ ´É¹Éæ ÊxÉ®úxiÉ®ú ±ÉªÉɴɺlÉäiÉ ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ ªÉÉäMªÉÉºÉ ¶ÉÊHòiÉk´ÉÉSÉÒ ÊºÉÎvnù |ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éä;
VÉähÉäEò°üxÉ iÉÉä ¶ÉÊHòiÉk´É¨ÉªÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉä.
¥ÉÀÉhb÷ºÉEò±ÉÆ {ɶªÉäiÉ Eò®úºlÉÊ¨É´É ¨ÉÉèÊHòEò¨É *
+Éi¨ÉEòɪɺ´É°ü{ÉÆ SÉ ÊxÉvÉÉǪÉÉÇlÉ ªÉlÉèÎ{ºÉiɨÉ **95**
iªÉÉxÉÆiÉ®ú iÉÉä (ªÉÉäÊMÉ®úÉVÉ) +É{ɱªÉɱÉÉ ¶É®úÒ®úÉSÉä °ü{É +ɱªÉÉ´É®ú ¨ÉxÉÉ|ɨÉÉhÉä Eò¨ÉÒ ËEò´ÉÉ
+É{ɱªÉÉ <SUäô|ɨÉÉhÉä º´É°ü{É vÉÉ®úhÉ Eò°üxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¥ÉÀÉhb÷ iɳý½þÉiÉÉ´É®ú `äö´É±É䱪ÉÉ
¨ÉÉäiªÉɺɨÉÉxÉ {ÉɽÚþ ¶ÉEòiÉÉä.
EòɪɺlÉÉä où¶ªÉiÉä ±ÉÉäEäò iÉk´ÉSɪÉÉÇ ºÉ¨ÉÉSÉ®äúiÉ (SÉ®úxÉÂ?) *
iÉk´ÉSɪÉÉÈ Eò®úÉäiªÉä´É ¶ÉÊHòiÉk´ÉIɪÉÉªÉ SÉ **96**

¶É®úÒ®úɨÉvªÉä ´ÉÉºÉ Eò®úhÉÉ®úÉ (EòɪɺlÉ) +ºÉÉ iÉÉä ªÉÉäMÉÒ ÁÉ VÉMÉÉiÉ iÉk´ÉSɪÉæSÉä +ÉSÉ®úhÉ
Eò®úiÉÉxÉÉ ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉÉä; EòÉ®úhÉ EòÒ, ¶ÉÊHòiÉk´ÉÉSÉä ÊxɨÉÚDZÉxÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä iªÉɱÉÉ
iÉk´ÉSɪÉæSÉä +ÉSÉ®úhÉ Eò®úÉ´ÉäSÉ ±ÉÉMÉiÉä.
<ilÉÆ Gò¨ÉÊ´É´ÉÞvnäùxÉ ±ÉªÉɦªÉɺÉäxÉ ªÉÉäÊMÉxÉ& *
¦ÉÖÆVÉiÉä {É®ú¨ÉÉxÉxnÆù ¦ÉÖ¶ÉÖhb÷¬ÉÊnù¨É½þÉi¨É´ÉiÉ **97**
ÁÉ |ÉEòÉ®äú Gò¨ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´ÉÉføiÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ ±ÉªÉɦªÉɺÉÉxÉä ªÉÉäMÉÒ ¦ÉÖ¶ÉÖÆb÷Ò ´ÉMÉè®úä
¨É½þÉi¨ªÉÉÆSªÉɺÉÉ®úJÉÉ {É®ú¨ÉÉxÉÆnùÉSÉÉ +ɺ´ÉÉnù-¦ÉÉäMÉ PÉäiÉÉä.
¥ÉÀÉʴɹhÉ֨ɽäþ¶ÉÉxÉÉÆ |ɱɪÉä¹´ÉÊ{É ªÉÉäÊMÉxÉɨÉ *
xÉÉκiÉ {ÉÉiÉÉä ±ÉªÉºlÉÉxÉÉÆ ¨É½þÉiÉk´Éä Ê´É´ÉÌiÉxÉɨÉ **98**
¥ÉÀÉ, ʴɹhÉÖ +ÉÊhÉ ¨É½þÉnäù´É ªÉÉÆSªÉÉ |ɱɪÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉÖvnùÉ ¨É½þÉiÉk´ÉɨÉvªÉä +ÊvÉι`öiÉ +ÉÊhÉ
±ÉªÉºlÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +¶ÉÉ ªÉÉäMªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉäiÉ xÉɽþÒ.
<iªÉ¨ÉxɺEò JÉhb÷ <Ç·É®ú{ÉÉ´ÉÇiÉÒºÉÆ´ÉÉnäù |ÉlɨÉÉä+vªÉɪÉ& **
=kÉ®úÉlÉÇ
¸ÉÒ´ÉɨÉnäù´É =´ÉÉSÉ
+{É®Æú ËEòÊSÉnùÉJªÉÉʽþ ¦É´ÉiÉÉ ªÉnÖùnùÒÊ®úiɨÉ **1**
¸ÉÒ´ÉɨÉnäù´É ¨½þhÉɱÉä- ½äþ ¦ÉMÉ´ÉxÉÂ, ½äþ näù´ÉÉÊvÉnäù´ÉÉ, +É{ÉhÉ +ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉ VɺÉä ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eäò±Éä
iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä {É®ú¨ÉÉxnùnùɪÉEò +¶ÉÉ ÁÉ Ê´É¹ÉªÉɺÉƤÉÆvÉÒ +ÉhÉJÉÒ EÞò{ÉÉ Eò°üxÉ ºÉÉÆMÉÉ´Éä.
¸ÉÒ=´ÉÉSÉ =´ÉÉSÉ
¤Éʽþ¨ÉÖÈpùÉÎx´ÉiÉÆ {ÉÚ´ÉÈ ¤ÉʽþªÉÉæMÉäxÉ iÉx¨ÉªÉ¨É *
+xiɨÉÖÇpùÉJ¨É{É®Æú iɪÉÉäªÉÉæMÉ (MÉ&?) iÉnäù´É ʽþ **2**
¸ÉҨɽþÉnäù´É ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ- ½äþ ¨ÉÖxÉä, {ÉÚ´ÉÔ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉÉ|ɨÉÉhÉä iÉÉ®úEò ´É +¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉ ÁÉ nùÉxä É
ªÉÉäMÉÉƨÉvªÉä {ÉÚ´ÉǪÉÉäMÉ ¨½þhÉVÉä iÉÉ®úEò ªÉÉäMÉ. ¤ÉÉÁ ¨ÉÖpùÉÆSÉÉ iªÉÉiÉ +ÆiɦÉÉÇ´É +ºÉ±ªÉÉEòÉ®úhÉÉxÉä
iªÉÉºÉ ¤ÉÉÁªÉÉäMÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ ´É iÉÉä ¤ÉʽþªÉÉæMÉ¨ÉªÉ +ºÉÉ +ɽäþ ´É nÖùºÉ®úÉ ¨½þhÉVÉä +¨ÉxɺEò
ªÉÉäMÉ; iªÉÉiÉ +ÆiɨÉÖÇpùÉÆSÉÉ +ÆiɦÉÉÇ´É +ºÉ±ªÉÉEòÉ®úhÉÉxÉä iªÉɺÉSÉ JÉ-ªÉÉ +lÉÉÇxÉä ªÉÉäMÉ
¨½þhÉɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä.
®úÉVɪÉÉäMÉ& ºÉ EòÊlÉiÉ& ºÉ B´É ¨ÉÖÊxÉ{ÉÖÆMÉ´É *
®úÉVÉi´ÉÉiÉ ºÉ´ÉȪÉÉäMÉÉxÉÉÆ ®úÉVɪÉÉäMÉ <ÊiÉ º¨ÉÞiÉ& **3**
½äþ ¨ÉÖÊxɸÉä¹`öÉ, iªÉÉ ªÉÉäMÉÉºÉ ®úÉVɪÉÉäMÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ; EòÉ®úhÉ EòÒ ºÉ´ÉÇ ªÉÉäMÉÉÆSÉÉ iÉÉä VÉhÉÚ ®úÉVÉÉSÉ
+ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉºÉ ®úÉVɪÉÉäMÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ.
®úÉVÉÉxÉÆ nùÒ{ªÉ¨ÉÉxÉÆ iÉÆ {É®Æú ¥ÉÀÉhɨɴªÉªÉ¨É *

näùʽþxÉ& |ÉÉ{ɪÉänÂù ªÉºiÉÖ ®úÉVɪÉÉäMÉ& ºÉ =SSÉiÉä **4**
®úÉVÉÉ|ɨÉÉhÉä nèùÊnù{ªÉ¨ÉÉxÉ +ºÉÉ ½þÉ ªÉÉäMÉ näù½þvÉÉ®úÒ |ÉÉhªÉÉÆxÉÉ iªÉÉ +´ªÉªÉ +¶ÉÉ {É®ú¥ÉÀÉ|ÉiÉ
xÉäiÉÉä ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉºÉ ®úÉVɪÉÉäMÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ.
®úÉVɪÉÉäMɺªÉ ¨É½þÉi¨ªÉÆ EòÉä ´ÉÉ VÉÉxÉÉÊiÉ iÉk´ÉiÉ& *
YÉÉxÉÉiÉ ʺÉvnùªÉÊiÉ ¨ÉÖÊHò̽þ MÉÖ®úÉäYÉÉÇxÉÆ SÉ ±É¦ªÉiÉä **5**
½äþ ¨ÉÖÊxÉ´É®ú, ®úÉVɪÉÉäMÉÉSÉä ´ÉɺiÉÊ´ÉEò ¨É½þÉi¨ªÉ EòÉähÉ ºÉ¨ÉVÉÚ ¶ÉEòiÉÉä? iªÉÉSªÉÉ YÉÉxÉÉxÉä ¨ÉÖÊHò
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä +ÉÊhÉ MÉÖ¯û{ÉɺÉÚxÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä.
+xiɪÉÉæMÉÆ ¤ÉʽþªÉÉæMÉÆ ªÉÉä VÉÉxÉÉÊiÉ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ& *
¨ÉªÉÉ i´ÉªÉÉ{ªÉºÉÉè ´Éxt& ¶Éä¹Éä´ÉÇxtºiÉÖ ËEò {ÉÖxÉ& **6**
VªÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÉæHò +ÆiɪÉÉæMÉ ´É ¤ÉʽþªÉÉæMÉ ªÉÉÆSÉä ºÉʴɶÉä¹É (iÉk´ÉiÉ&) YÉÉxÉ ZÉɱÉä±Éä +ɽäþ iÉÉä
ªÉÉäMÉÒ ¨É±ÉÉ ´É iÉÖ±ÉɺÉÖvnùÉ ´ÉÆnùxÉÒªÉ +ɽäþ iÉ®ú <iÉ®úÉÆxÉÉ ´ÉÆnùxÉÒªÉ +ɽäþSÉ ½äþ EòÉªÉ ºÉÉÆMÉɴɪÉɺÉ
{ÉɽþÒVÉä?
ÊSÉkÉÆ ¤ÉÖÎvnù®ú½ÆþEòÉ®ú @ñÎi´ÉEÂò ºÉÉä¨É¶SÉ {ÉÆSɨÉ& *
<ÎxpùªÉÉÊhÉ nù¶É |ÉÉhÉÉxÉ VÉÖ½þÉäÊiÉ VªÉÉäÊiɨÉÇhb÷±Éä **7**
ÊSÉkÉ, ¤ÉÖÎvnù, +½ÆþEòÉ®ú, @ñÎi´ÉEÂò +ÉÊhÉ {ÉÉSÉ´ÉÉ ºÉÉä¨É ½äþ nù½þÉ <ÆÎynùªÉÉÆSÉÉ +ÉÊhÉ |ÉÉhÉÉÆSÉÉ
VªÉÉäÊiɨÉÇhb÷±ÉɨÉvªÉä ½þÉä¨É Eò®úiÉÉiÉ.
iÉx¨ÉÚ±ÉÉzÉÉÊnù{ɪÉÈiÉÆ Ê´É¦ÉÉÊiÉ VªÉÉäÊiɨÉÇhb÷±É¨É *
ªÉÉäÊMÉʦÉ& ºÉiÉiÉÆ vªÉäªÉ¨ÉÊhɨÉÉt¹]õʺÉÎvnùnù¨É **8**
iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉڱɦÉÚiÉ +zÉÉÊnù{ɪÉÈiÉ VªÉÉäÊiɨÉÇhb÷±É ¶ÉÉäʦɴÉÆiÉ ÊnùºÉiÉä. iªÉÉSÉä ªÉÉäMªÉÉÆxÉÒ xÉä½þ¨ÉÒ
vªÉÉxÉ Eò®úɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä. iªÉɪÉÉäMÉä +ÊhɨÉɺÉÉ®úJªÉÉ ÊºÉvnùÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉiÉ.
´Éänù¶ÉɺjÉ{ÉÖ®úÉhÉÉÊxÉ ºÉɨÉÉxªÉMÉÊhÉEòÉ <´É *
BEèò´É ¶Éɨ¦É´ÉÒ Ê´ÉtÉ MÉÖ{iÉÉ EÖò±É´ÉvÉÚÊ®ú´É **9**
´Éänù, ¶ÉɺjÉ, {ÉÖ®úÉhÉä ½þÒ BJÉÉtÉ MÉÊhÉEäò|ɨÉÉhÉä ºÉɨÉÉxªÉ +ɽäþiÉ; VÉÖVɤÉÒ +ɽäþiÉ; ¡òHò
BEò¨ÉÉjÉ +¶ÉÒ ½þÒ ¶Éɨ¦É´ÉÒ ¨ÉÖpùÉSÉ BJÉÉtÉ EÖò±É´ÉvÉÚ|ɨÉÉhÉä MÉÖ{iÉ ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä.
+xiɱÉÇIɤÉʽþoÇùι]õÌxɨÉä¹ÉÉäx¨Éä¹É´ÉÌVÉiÉÉ *
B¹ÉÉ Ê½þ ¶Éɨ¦É´ÉÒ ¨ÉÖpùÉ ºÉ´ÉǶÉɺjÉä¹ÉÖ MÉÉäÊ{ÉiÉÉ **10**
½þÒ ¶Éɨ¦É´ÉÒ ¨ÉÖpùÉ +xiɱÉÇIªÉ iɶÉÒSÉ ¤ÉʽþoÇùι]õ ®úÉJÉhÉÉ®úÒ +ÉÊhÉ ÊxɨÉä¹É ´É =x¨Éä¹É
ªÉÉÆÊ´É®úʽþiÉ +¶ÉÒ +ɽäþ ¨½þhÉVÉä ¶Éɨ¦É´ÉÒ ¨ÉÖpäù¨ÉvªÉä ¤ÉʽþoÇùι]õ ZÉɱªÉÉ´É®ú½þÒ ÊSÉkÉ +xiɱÉÇIªÉ
®úɽþiÉä +ÉÊhÉ où¹]õÒ¨ÉvªÉä ÊxɨÉä¹É ´É =x¨Éä¹É `ö®úiÉSÉ xÉɽþÒiÉ. ½þÒ ¨ÉÖpùÉ ºÉ´ÉÇ ¶ÉɺjÉɨÉvªÉä MÉÖ{iÉ
´ÉÉºÉ Eò®úhÉÉ®úÒ +¶ÉÒ +ɽäþ.
+ÉÊnù¶ÉÊHò¯û¨ÉÉSÉè¹ÉÉ ¨ÉkÉÉäVÉx¨É´ÉiÉÒ{ÉÖ®úÉ *

+vÉÖxÉÉ VÉx¨ÉºÉƺEòÉ®úÉk´É¨ÉäEòÉä ±É¤vÉ´ÉÉxÉ漃 **11**
½þÒ ¶Éɨ¦É´ÉÒ ¨ÉÖpùÉ ¨½þhÉVÉä |ÉiªÉIÉ +ÉÊnù¶ÉHòÒ =¨Éɺ´É°ü{ÉÒ +ɽäþ. ½þÒ |ÉlÉ¨É ¨ÉÉZªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ
=i{ÉzÉ ZÉɱÉÒ +ÉÊhÉ ºÉÉÆ|ÉiÉ {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉºÉƺEòÉ®úɨÉÖ³äý iÉÖ±ÉÉ ½þÒ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ.
MÉÖÁÉnÂù MÉÖÁiÉ®úÉ Ê´ÉtÉ xÉ näùªÉÉ ªÉºªÉ EòºªÉÊSÉiÉ *
BiÉVYÉÉxÉÆ ´ÉºÉäiÉ ªÉjÉ ºÉ näù¶É& {ÉÖhªÉ¦ÉÉVÉxɨÉ **12**
½þÒ Ê´ÉtÉ +MÉnùÒ MÉÖÁɽÚþxÉ MÉÖÁ (+ÊiÉ¶ÉªÉ MÉÖÁ) +¶ÉÒ +ɽäþ. ½þÒ EòÉähÉÒ EòÉähÉÉºÉ näù>ð
xɪÉä, ʽþSÉäʴɹɪÉÒ YÉÉxÉ VÉälÉä ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä iÉÉä näù¶É (näù½þ) {ÉÖhªÉnäù¶É ½þÉäªÉ; VªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉÒ ½þÒ
´ÉÉºÉ Eò®úiÉä iÉÉä {ÉÖhªÉÉi¨ÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÉ.
nù¶ÉÇxÉÉiÉ º{ɶÉÇxÉÉkɺªÉ ÊjɺÉ{iÉEÖò±ÉºÉƪÉÖiÉÉ& *
VÉxÉÉ ¨ÉÖÊHò{ÉnÆù ªÉÉÎxiÉ ËEò {ÉÖxɺiÉi{É®úɪÉhÉÉ& **13**
ÊiÉSªÉÉ nù¶ÉÇxÉɨÉÖ³äý +ÉÊhÉ º{ɶÉÉǨÉÖ³äý ºÉÉvÉEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ 21 Ê{Éfø¬ÉÆ{ɪÉÈiÉ ¨ÉÖHòÒ Ê¨É³ýiÉä iÉ®ú
¨ÉMÉ iªÉÉ ºÉÉvÉEòÉÆSªÉÉ ºÉä´ÉEòÉÆSÉÒ MÉÉä¹]õ iÉ®ú ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉSÉ ®úɽþÉ.ä
xÉÉäv´ÉÉÆ EÖòhb÷±ÉÒ¦Éänù =x¨ÉxªÉɶSÉè´É xÉ Gò¨É& *
+xÉÖºÉÆvÉÉxɨÉÉjÉähÉ ªÉÉäMÉÉä+ªÉÆ ÊºÉÎvnùnùɪÉEò& **14**
ÁÉ ªÉÉäMɺÉÉvÉxÉä¨ÉvªÉä >ðv´ÉÇEÖòhb÷ʱÉxÉÒ ËEò´ÉÉ +vÉ&EÖòhb÷ʱÉxÉÒ +ºÉÉ ¡ò®úEò xÉɽþÒ; iɺÉäSÉ
=x¨ÉxÉÒ, ¨ÉxÉÉäx¨ÉxÉÒ +¶ÉÒ Gò¨ÉºÉÆMÉiÉÒ½þÒ xÉɽþÒ. ½þÉ ªÉÉäMÉ Eäò´É³ý +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨ÉÉjÉ uùÉ®úÉ |ÉÉ{iÉ
Eò°üxÉ näùiÉÉä.
>ðvnù´ÉǨÉÖι]õ®úvÉÉäoùι]õ°üvnù´ÉǦÉänùºi´ÉvÉ& ʶɮúÉ& *
vÉ®úɪÉÆjÉÊ´ÉvÉÉxÉäxÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHòÉä ¦ÉʴɹªÉÊiÉ **15**
´É®úSªÉÉ Ênù¶ÉäxÉä ¨ÉÚ`ö, JÉɱÉÒ oùι]õ; ´É®úiÉÒ ¦Éänù (±ÉIªÉ) ´É JÉɱÉSªÉÉ Ênù¶ÉäEòbä÷ ¨ÉºiÉEò
`äö´ÉÚxÉ "vÉÉ®úɪÉxjÉ" Ê´ÉvÉÒ +ÉSÉ®ú±ªÉÉxÉä ºÉÉvÉEò VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ½þÉäiÉÉä.
EÖò±ÉÉSÉÉ®ú®úiÉÉ& ºÉÆÊiÉ MÉÖ®ú´ÉÒ ¤É½þ´ÉÉä ¨ÉÖxÉä *
EÖò±ÉÉSÉÉ®úʴɽþÒxɺiÉÖ MÉÖ¯û®äúEòÉä ʽþ nÖù±ÉǦÉ& **16**
½äþ ¨ÉÖxÉä, EÖò±ÉÉSÉÉ®úɨÉvªÉä ®úiÉ +ºÉä MÉÖ¯û {ÉÖ¹Eò³ý +ɽäþiÉ; iªÉÉSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ ½þÉähÉä ÊiÉiÉEäòºÉä ºÉÉä{Éä
xÉɽþÒ.
{ÉÖ¹{ÉÉiÉ |ÉEòɶÉiÉä ªÉuùiÉ ¡ò±ÉÆ {ÉÖ¹{ÉÊ´ÉPÉÉiÉEò¨É *
näù½þÉi|ÉEòɶÉiÉä iÉk´ÉÆ iÉk´ÉÆ näù½þÊ´ÉxÉɶÉEò¨É **17**
¡Öò±ÉÉ{ÉɺÉÚxÉ VɺÉä ¡ò³ý |ÉEò]õ ½þÉäiÉä {ÉhÉ iªÉɤɮúÉä¤É®ú ¡Öò±ÉÉSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä
näù½þÉiÉÚxÉ iÉk´É |ÉEò]õ ½þÉäiÉä, {ÉhÉ iªÉɤɮúÉä¤É®ú näù½þÉSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä.
¡ò±É|ÉEòɶÉEÆò {ÉÖ¹{ÉÆ ¡ò±ÉÆ {ÉÖ¹{ÉÊ´ÉxÉɶÉEò¨É *

iÉk´É|ÉEòɶÉEòÉä näù½þºiÉk´ÉÆ näù½þÊ´ÉxÉɶÉEò¨É **18**
¡Úò±É ¡ò³ýÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úiÉä {ÉhÉ ¡ò³ý ¡Öò±ÉÉSÉÉ xÉÉ¶É Eò®úiÉä. iÉk´É näù½þÉiÉÚxÉ |ÉEò]õ ½þÉiä Éä
{ÉhÉ iÉk´É näù½þÉSÉÉ xÉÉ¶É Eò®úiÉä.
iÉk´É¨ÉÉi¨ÉºlɨÉYÉÉi´ÉÉ ¨ÉÚføÉ ¶ÉɺjÉä¹ÉÖ ¨ÉÖÁÊiÉ *
MÉÉä{É& EòIÉMÉiÉä UôÉMÉä EÚò{Éä {ɶªÉÊiÉ nÖù¨ÉÇÊiÉ& **19**
VªÉÉ|ɨÉÉhÉä BJÉÉnùÉ JÉäb÷´É³ý MɴɳýÒ EòÉäEò°ü +É{ɱªÉÉ ¤ÉMɱÉäiÉ `äö´É±Éä±Éä +ºÉÚxÉ ºÉÚvnùÉ
¨ÉÚfø{ÉhÉä iªÉɱÉÉ ¶ÉÉävÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉ Ê´Éʽþ®úÒiÉ b÷ÉäEòÉ´ÉÚxÉ ¶ÉÉävÉiÉ ¤ÉºÉiÉÉä iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÚfø ¨ÉxÉÖ¹ªÉ
iÉk´É +É{ɱªÉÉSÉ Ê`öEòÉhÉÒ ´ÉÉºÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ ½äþ xÉ ºÉ¨ÉVɱªÉÉxÉä ¶ÉɺjÉÉƨÉvªÉä ´ªÉlÉÇ
+´ÉMÉɽþxÉ Eò°üxÉ ¡òHò MÉÉåvɳÚýxÉ VÉÉiÉÉä.
iɨÉÉä+ºiÉÖ MÉÖ®ú´Éä iÉÖ¦ªÉÆ ºÉ½þVÉÉxÉxnù°üÊ{ÉhÉä *
ªÉºªÉ ´ÉÉCªÉɨÉÞiÉÆ ½þÎxiÉ ºÉƺÉÉ®ú¨ÉÉä½þxÉɨɪɨÉ **20**
ºÉ½þVÉÉxÉxnù°ü{ÉÒ MÉÖ¯û +¶ÉÉ iÉÖ±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ xɨɺEòÉ®ú +ºÉÉä; VªÉÉSÉä ´ÉÉCªÉ°ü{ÉÒ +¨ÉÞiÉ
ºÉƺÉÉ®ú¨ÉÉä½þ°ü{ÉÒ ´ªÉÉvÉÒSÉÉ xÉÉ¶É Eò®úiÉä.
+¨ÉÞiÉÉäqùÒÊ{ÉxÉÒ Ê´ÉtÉ ÊxÉ®ú{ÉɪÉÉ ÊxÉ®ÆúVÉxÉÉ *
+¨ÉxɺEòÉ Eò±ÉÉ EòÉÊ{É VɪÉiªÉÉxÉxnùnùÉʪÉxÉÒ **21**
½þÒ +¨ÉxɺEò Ê´ÉtÉ +¨É®úi´É =qùÒÊ{ÉiÉ Eò®úiÉä; ÊiÉSÉÉ EòvÉÒ½þÒ xÉÉ¶É ½þÉäiÉ xÉɽþÒ EòÒ ÊiɱÉÉ
EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉEòÉ®úSÉÉ EòÉʳý¨ÉÉ ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÒ. +¶ÉÒ ½þÒ +ÉxÉxnù näùhÉÉ®úÒ ±ÉÉäEòÉäkÉ®ú Eò±ÉÉ
ºÉ´ÉÉæiEÞò¹]õ +ºÉ±ªÉÉEòÉ®úhÉÉxÉä ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ´ÉxnùxÉÒªÉ +ɽäþ.
|ÉÉhÉɹ]õÉäSUÂô´ÉɺÉÊxÉ&·ÉɺÉÊ´Év´ÉºiÉʴɹɪÉOɽþ& *
ÊxɶSÉä¹]õÉä ÊxÉMÉÇiÉÉ®ú¨¦ÉÉäÁÉxÉxnù B´É ªÉÉäÊMÉxÉ& **22**
|ÉÉhÉ´ÉɪÉÚSÉä +É`ö =SUÂô´ÉÉºÉ +ÉÊhÉ ·ÉÉºÉ ªÉÉÆEò®ú´ÉÒ °ü{É +ÉÊnù ʴɹɪÉÉÆSÉä OɽþhÉ VªÉÉƨÉvªÉä
½þÉä>ð ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ; iɺÉäSÉ ½þÉiÉ, {ÉÉªÉ +ÉÊnù ¶É®úÒ®úɴɪÉÉÆSÉÒ ÊGòªÉÉ VªÉɨÉvªÉä ½þÉäiÉ xÉɽþÒ
+lÉÉÇiÉ ÊxɶSɱÉiÉɪÉÖHò +ºÉÉ ËEò´ÉÉ VªÉɨÉtä EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉEòÉ®úSÉÉ EòɪÉÉÇ®Æú¦É ½þÉäiÉ xÉɽþÒ
+¶ÉÉ ÊxÉιGòªÉiÉɺÉÆ{ÉzÉ +ÉxÉÆnùÉSÉÉ ¦ÉÉäHòÉ ªÉÉäMÉÒSÉ ½þÉäªÉ.
=ÎSUôzɺɴÉȺÉÆEò±{ÉÉä ÊxÉ&¶¶Éä¹ÉɶÉä¹ÉSÉäι]õiÉ& *
º´ÉÉ´ÉMɨªÉÉä ±ÉªÉ& EòÉä+Ê{É VÉMÉiÉÉÆ ´ÉÉMÉMÉÉäSÉ®ú& **23**
VªÉɨÉvªÉä ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä ºÉÆEò±{É =v´ÉºiÉ ZÉɱÉä±Éä +ɽäþiÉ; VÉälÉä ºÉ´ÉÇ iÉ-½äþSÉÒ ÊGòªÉɶÉÒ±ÉiÉÉ
¶ÉÚxªÉ ZÉɱÉä±ÉÒ +ɽäþ; Eäò´É³ý º´ÉiÉ&SªÉÉSÉ +xÉ֦ɴÉÉxÉä ºÉ¨ÉVɱÉÉ VÉÉhÉÉ®úÉ +ºÉÉ iÉÉä +nÂù¦ÉÖiÉ
±ÉªÉÉxÉÆnù. iªÉÉSÉä ¶É¤nùÉÆxÉÒ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ªÉähÉä +¶ÉCªÉ +ɽäþ. iÉÉä ¨ÉÉxÉ´ÉÉSªÉÉ ´ÉÉhÉÒºÉ
+MÉÉäSÉ®ú +ɽäþ.
´ÉnùxiªÉä´É {É®Æú ¥ÉÀ ¤ÉÖÎvnù¨ÉxiÉÉä ʽþ ºÉÚ®úªÉ& *

ºÉ´ÉȤÉÉävÉEò±ÉɱÉÉ{ÉEÖò¶É±ÉÉ nÖù±ÉǦÉÉ ¦ÉÖÊ´É **24**
¤ÉÖÎvnù¨ÉÉxÉ ʴÉuùÉxÉ {ÉÖ¯û¹É {É®ú¨É ¥ÉÀÉSÉä +É{ɱªÉÉ ´ÉÉhÉÒxÉä ´ÉhÉÇxÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ºÉ´ÉÉÈxÉÉ
={Énäù¶É Eò®úhªÉÉSªÉÉ Eò±ÉäSªÉÉ +ɱÉÉ{ÉɨÉvªÉä EÖò¶É±É +ºÉä {ÉÖ¯û¹É {ÉÞl´ÉÒ´É®ú nÖù±ÉÇ¦É +ɽäþiÉ.
ËEò´ÉÉ ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉävÉEò±ÉÉ (YÉÉxÉEò±ÉÉ)SÉÉ ={Énäù¶É Eò®úhªÉɨÉvªÉä EÖò¶É±É +ºÉä {ÉÖ¯û¹É {ÉÞl´ÉÒ´É®ú
nÖù±ÉÇ¦É +ɽäþiÉ.
Ê´ÉxnùxiªÉxÉÉi¨ÉxÉÉä+¦ÉÉ´ÉÆ ´ÉänùÉxiÉÉä{ÉÊxɹÉnÂùÊ´Énù& *
®ú½þºªÉ¨ÉÖ{ÉÊnù¶ªÉÉÊ{É º´ÉªÉÆ xÉÉxÉ֦ɴÉÎxiÉ iÉä **25**
´ÉänùÉxiÉ, ={ÉÊxɹÉnäù ªÉÉÆSÉä ¨É¨ÉÇ VÉÉhÉhÉÉ®äú +xÉÉi¨ÉÉSªÉÉ +¦ÉÉ´ÉɱÉÉ iÉk´É ºÉ¨ÉVÉiÉÉiÉ. iÉä
+ºÉÉ ={Énäù¶É Eò®úÒiÉ +ºÉiÉɽþÒ º´ÉiÉ& iªÉÉÆxÉÉ iªÉÉSÉÉ +xÉ֦ɴÉ, iªÉÉSÉÒ |ÉSÉÒÊiÉ ZÉɱÉä±ÉÒ
+ºÉiÉ xÉɽþÒ.
Ê´ÉYÉÉªÉ ªÉÉäMɶÉɺjÉÉÊhÉ xÉÉxÉÉMÉÖ¯û¨ÉiÉÉÊxÉ SÉ *
ÊxɤÉvnù& º´ÉɴɤÉÉävÉÉä ªÉÆ ºÉt& |ÉiªÉªÉEòÉ®úEò& **26**
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäMɶÉɺjÉÉÆSÉä iÉk´É SÉÉÆMɱªÉÉ |ÉEòÉ®äú VÉÉhÉÚxÉ PÉä>ðxÉ iɺÉäSÉ +xÉäEò MÉÖ¯ûVÉxÉÉÆSÉÒ ¨ÉiÉä
SÉÉÆMɱªÉÉ |ÉEòÉ®äú ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PÉä>ðxÉ ½þÉ +¨ÉxɺEò xÉɨÉEò º´ÉÉi´É¤ÉÉävÉ (+Éi¨É¤ÉÉävÉ) iɪÉÉ®ú
Eäò±ÉÉ MÉä±ÉÉ +ɽäþ. ½þÉ ºÉi´É®ú YÉÉxÉ|Énù +ºÉÉ +ɽäþ.
ºÉEò±ÉÆ ºÉ¨ÉxɺEÆò SÉ ºÉÉ{ÉɪÉÆ SÉ ºÉnùÉ iªÉVÉ *
ÊxɹEò±ÉÆ ÊxɨÉÇxɺEÆò SÉ ÊxÉ®úɪÉɺÉÆ ºÉnùÉ ¦ÉVÉ **27**
ºÉ¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉ VÉÉä ºÉEò±É ¨½þhÉVÉä |ÉÉhÉÉÊnù xÉɨɴÉxiÉ Eò±ÉÉÆxÉÒ ªÉÖHò +ºÉÉ +ÉÊhÉ Ê´ÉxÉ·É®ú
+ºÉÉ +ɽäþ iªÉÉSÉÉ ºÉ´ÉÇnùÉ iªÉÉMÉ Eò®ú +ÉÊhÉ Ê´É¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉ (+¨ÉxɺEò) VÉÉä Eò±ÉÉ®úʽþiÉ
+ÉÊhÉ +ɪÉɺÉʴɽþÒxÉ +ºÉÉ +ɽäþ iªÉÉSÉä ÊxÉiªÉ ºÉä´ÉxÉ Eò®ú.
nÖùMvÉɨ¤ÉÖ´ÉiÉ ºÉÆʨÉʱÉiÉÉè iÉÖ±ªÉÊGòªÉÉè ¨ÉÉxɺɨÉɯûiÉÉè SÉ *
ªÉÉ´Éx¨ÉxɺiÉjÉ ¨É¯ûi|É´ÉÞÊkɪÉÊ´Éx¨É¯ûSSÉÉÊ{É ¨ÉxÉ&|É´ÉÞÊkÉ& **28**
¨ÉxÉ +ÉÊhÉ ´ÉɪÉÚ, nÚùvÉ +ÉÊhÉ {ÉÉhÉÒ BEò¨ÉäEòÉiÉ Ê¨ÉºÉ³ý±ªÉɺÉÉ®úJÉÒ +ɽäþiÉ. iªÉÉ nùÉPä ÉÉÆSÉÒ
ÊGòªÉÉ ºÉÖvnùÉ ºÉÉ®úJÉÓSÉ +ɽäþ. iªÉÉ nùÉäx½þÒ¨ÉvªÉä VÉÉä{ɪÉÈiÉ ¨ÉxÉ iÉÉä{ɪÉÈiÉ ´ÉɪÉÚSÉÒ |É´ÉÞkÉ iÉälÉä
®úɽþÒ±É +ÉÊhÉ VÉÉä{ɪÉÈiÉ ´ÉɪÉÚ `ö®äú±É iÉÉä{ɪÉÈiÉ ¨ÉxÉÉSÉÒ |É´ÉÞkÉÒ½þÒ Ê]õEÚòxÉ ®úɽþÒ±É.
iÉjÉäEòxÉɶÉÉnù{É®úºªÉ xÉɶÉ& BEò |É´ÉÞkÉä®ú{É®ú|É´ÉÞÊkÉ& *
+¦ªÉºiɪÉÉäÊ®úÎxpùªÉ ´ÉMÉÇ´ÉÞÎvnùÍ´Év´ÉºiɪÉÉä¨ÉÉæIÉ{ÉnùºªÉ ʺÉÎvnù& **29**
ªÉÉ nùÉä½þÉä¨ÉvªÉä VÉä´½þÉ BEòÉSÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä iÉä´½þÉ nÖùºÉ-ªÉÉSÉɽþÒ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä +ÉÊhÉ
BEòÉSªÉÉ |É´ÉÞkÉҤɮúÉä¤É®ú nÖùºÉ-ªÉÉSÉÒ½þÒ |É´ÉÞkÉÒ ºÉÖ°ü ½þÉäiÉä. iªÉÉnùÉäx½þÒ |É´ÉÞkÉÒ ZÉɱªÉÉ´É®ú

<ÎxpùªÉ´ÉMÉÉÇSÉÒ ´ÉÞÎvnù (°ü{É, ¶É¤nù, MÉÆvÉ, ®úºÉ, º{ɶÉÇ ´ÉMÉè®åúEòbä÷ +ÊvÉEò +ÉEò¹ÉÇhÉ) ½þÉiä Éä
+ÉÊhÉ iªÉÉSÉÉ Ê´Év´ÉÆºÉ ZÉɱÉÉ, xÉÉ¶É ZÉɱÉÉ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÖHòÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä.
iÉYÉÉ{ªÉ ºÉÉvªÉ& {É´ÉxɺªÉ xÉɶÉ& ¹ÉbÆ÷MɪÉÉäMÉÉÊnùÊxɹÉä´ÉhÉäxÉ *
¨ÉxÉÉäÊ´ÉxÉɶɺiÉÖ MÉÖ¯û|ɺÉÉnùÉÊzÉʨɹÉä¨ÉÉjÉähÉ ºÉÖºÉÉvªÉ B´É **30**
iªÉÉ nùÉäx½þÒ¨ÉvªÉä ¹ÉbÆ÷MÉ-ªÉÉäMÉ ´ÉMÉè®åúSÉä EÖò¶É±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ºÉä´ÉxÉ Eäò±ªÉÉxÉä ´ÉɪÉÚSÉÉ xÉÉ¶É ºÉÉvªÉ
½þÉäiÉä +ÉÊhÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É iÉ®ú MÉÖ¯ûSªÉÉ EÞò{ÉäxÉä BEòÉ {ɳý¦É®úÉiÉ ºÉÖvnùÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ½þÉ>ä ð
¶ÉEòiÉÉä.
iɺ¨ÉÉx¨ÉxÉÉäxÉɶɴÉiÉÉä+¨ÉxɺEòiÉÉ ªÉzÉɶÉiÉÉä xɶªÉÊiÉ ´ÉɪÉÖ®úOÉä *
iɺ¨ÉÉiºÉÖ¤ÉÖvnùÒÎxpùªÉnäù½þxÉɶÉÉnùuèùiɤÉÖÎvnù& ºÉ½þVÉκlÉiɺªÉ **31**
¨½þhÉÚxÉ VªÉÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. iªÉÉºÉ +¨ÉxɺEòiÉÉ (+¨ÉxɺEòªÉÉäMÉ) |ÉÉ{iÉ
½þÉäiÉä. ¨ÉxÉÉSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉähªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ ´ÉɪÉÚSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä ´ÉɪÉÚ +ÉÊhÉ ¨ÉxÉ ªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉxÉɶÉ
ZÉɱªÉÉxÉä ¤ÉÖvnùÒ, <ÎxpùªÉä +ÉÊhÉ näù½þ ªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä ´É iªÉÉ ªÉÉäMÉä +¨ÉxɺEò ªÉÉäMªÉÉSªÉÉ
Ê`öEòÉhÉÒ (ºÉ½þVÉiÉk´ÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉÒ ºÉÖ|ÉÊiÉι`öiÉ +¶ÉÉ) +uèùiÉ ¤ÉÖvnùÒ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉä.
ÊVÉi´ÉÉ ´ÉɪÉÖÆ Ê´ÉÊ´ÉvÉEò®úhÉè& C±Éè¶É¨ÉÚ±Éè& EòlÉÆÊSÉiÉÂ,
EÞòi´ÉÉ ªÉixÉÆ ÊxÉVÉiÉxÉÖMÉiÉɶÉä¹ÉxÉÉb÷Ò|ÉSÉÉ®úÉxÉ *
+¸ÉvnäùªÉÉÆ {É®ú{ÉÖMÉËiÉ ºÉÉvÉʪÉi´ÉÉÊ{É xÉÚxɨÉÂ,
Ê´ÉYÉÉxÉä+Ê{É ´ªÉºÉxɺÉÖÊJÉxÉÉä xÉÉκiÉ iÉk´ÉºªÉ ʺÉÎvnù& **32**
Eò¹]õEòÉ®úEò +¶ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÉvÉxÉÉÆxÉÒ, EòɽþÒ +´ÉPÉb÷ {ÉvnùiÉÓxÉÒ, ´ÉɪÉÚ´É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ
Eò°üxÉ, {ÉvnùiɶÉÒ®ú |ɪÉixÉÉxÉä iªÉÉ ´ÉɪÉÚSÉÉ +É{ɱªÉÉ ºÉMɲªÉÉ xÉÉb÷¬ÉƨÉvªÉä ºÉÆSÉÉ®ú Eò®ú´ÉÚxÉ,
+¸ÉvnäùªÉ (+ʴɷɺÉxÉÒªÉ) +ºÉÉ {É®úÉEòɪÉÉ|É´Éä¶É +ºÉÆÊnùMvÉ °ü{ÉÉxÉä ʺÉvnù Eò®ú´ÉÚxÉ
Ê´ÉYÉÉxÉɨÉvªÉä ´ªÉºÉxÉɺÉÉ®úJÉä ºÉÖJÉ ¨ÉÉxÉhÉÉ®äú ªÉÉäMÉÒ; ËEò´ÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉÉVÉÇxÉɨÉvªÉä +iªÉÆiÉ {ÉÊ®ú¸É¨É
PÉähÉÉ®äú ºÉÉvÉEò ÁɺÉÉ®úJªÉÉÆxÉÉ JÉ-ªÉÉ iÉk´ÉÉSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ, ʺÉvnùÒ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ.
EäòÊSÉx¨ÉÚjÉÆ Ê{ɤÉÎxiÉ º´É¨É±É¨ÉlÉ iÉxÉÉè EäòÊSÉnÖùVZÉÎxiÉ ±ÉɱÉÉÆ
EäòÊSÉiEòɹ`öÉÆ |Éʴɹ]õÉ ªÉÖ´ÉÊiɦÉMÉMÉiÉÆ Ê¤ÉxnÖù¨ÉÚv´ÉÈ xɪÉÎxiÉ *
EäòÊSÉiJÉÉnùÎxiÉ PÉÉiÉÚxÉ +ÊJɱÉiÉxÉÖʶɮúÉ´ÉɪÉÖºÉÆ SÉÉ®únùIÉÉxÉèiÉä¹ÉÉÆ näù½þʺÉÎvnùÌ´ÉMÉiÉÊxÉVɨÉxÉÉä®úÉVɪÉÉäMÉÉoùiÉä ºªÉÉiÉ **33**
EòɽþÒ +PÉÉä®ú{ÉÆlÉÒ ±ÉÉäEò +É{ɱÉä ¨ÉÚjÉ Ê{ÉiÉÉiÉ; EòɽþÒ +É{ɱÉÒ Ê´É¹`öÉ ¦ÉIÉhÉ Eò®úiÉÉiÉ; EòɽþÒ
+É{ɱªÉÉ ¶É®úÒ®úÉ´É®ú ®úÉJÉ SÉÉä{Éb÷iÉÉiÉ; nÖù®úÉSÉ®úhÉÉSªÉÉ {É®úÉEòɹ`äöSªÉÉ +´ÉºlÉä±ÉÉ {ÉÉäSɱÉä±Éä
EòɽþÒ iɯûhÉ ÎºjɪÉÉÆSªÉÉ ªÉÉäxÉÒiÉÒ±É Ë¤ÉnÚùºÉ ´É®úiÉÒ +ÉäfÚøxÉ PÉäiÉÉiÉ; EòɽþÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ
vÉÉiÉÚÆSÉä (®úºÉÉÆSÉä) ºÉä´ÉxÉ Eò®úiÉÉiÉ, iÉ®ú EòɽþÒ ¶É®úÒ®úɨÉvÉÒ±É ºÉ´ÉÇ xÉÉb÷¬ÉƨÉvÉÚxÉ ´ÉɪÉÚSÉÉ
ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úhªÉɨÉvªÉä xÉè{ÉÖhªÉ ʨɳýÊ´ÉiÉÉiÉ. {É®ÆúiÉÖ ÁÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ EòɪÉÇʺÉvnùÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ.

EòɪÉÇʺÉvnùÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉähªÉÉEòÊ®úiÉÉ +¨ÉxɺEò ®úÉVɪÉÉäMÉÉJÉä®úÒVÉ (VªÉɨÉvªÉä º´ÉiÉ&SÉä ¨ÉxÉ
ʴɱÉÒxÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä) nÖùºÉ®äú ºÉÉvÉxÉ xÉɽþÒ.
EäòÊSÉkÉEÇòÊ´ÉiÉEÇòEòEÇò¶ÉÊvɪÉÉä+½ÆþEòÉ®únù{ÉÉævnùiÉÉ&
EäòÊSÉVVÉÉÊiÉMÉiÉÉʦɨÉÉxɦÉÊ®úiÉÉ vªÉÉxÉÉÊnùEò¨ÉÉÇEÖò±ÉÉ& *
|ÉɪÉ& |ÉÉÊhÉMÉhÉÉ Ê´É¨ÉÚfø¨ÉxɺÉÉä xÉÉxÉÉÊ´ÉEòÉ®úÉÎx´ÉiÉÉ
où¶ªÉxiÉä xÉʽþ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®úºÉ½þVÉÉxÉxnèùEò¦ÉÉäMÉÉEÖò±ÉÉ& **34**
xÉÉxÉÉ iÉEòÉÈSÉÉ >ð½þÉ{ÉÉä½þ Eò°üxÉ EòEÇò¶É ¤ÉÖvnùÒSÉä +½Æþ¨ÉxªÉ +ºÉä EòɽþÒ ±ÉÉäEò +½ÆþEòÉ®úÉxÉä
¦ÉÉ®ú±Éä±Éä +ºÉiÉÉiÉ iÉ®ú EòɽþÒ VÉÉÊiÉMÉiÉ +ʦɨÉÉxÉÉxÉä vªÉÉxÉ +ÉÊnù Eò¨ÉÉǨÉvªÉä +MÉnùÒ ¨ÉMxÉ
½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉiÉ. ÁÉ {ÉÞl´ÉÒ´É®ú ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä ºÉ´ÉÇ |ÉÉhÉÒ ¨ÉÚfø¨ÉxÉ (Ê´ÉEÞòiÉ ¨ÉκiɹEò) +ºÉäSÉ
+ºÉiÉÉiÉ; xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ Ê´ÉEÞòiÉÓxÉÒ ªÉÖHò +ºÉä +ºÉiÉÉiÉ. BEò¨ÉÉjÉ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú +¶ÉÉ
ºÉ½þVÉÉxÉxnùÉSÉÉ ={ɦÉÉäMÉ PÉähÉÉ®úÉ +ºÉÉ EòÉähÉÒ ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ.
BEònùhb÷ÊjÉnùhb÷ÉÊnù VÉ]õɦɺ¨ÉÉÊnùEÆò iÉlÉÉ *
Eäò¶É¨ÉÖÆSÉxÉxÉMxÉi´Éä ®úHòSÉÒ´É®ú vÉÉ®úhɨÉ **35**
=x¨ÉkÉiÉɨɦÉÉäVªÉÉzÉ{ÉÉxÉÆ {ÉÉJÉhb÷´ÉÞÊkÉiÉÉ *
<iªÉÉÊnù˱ÉMÉOɽþhÉÆ xÉÉxÉÉnù¶ÉÇxÉnù¶ÉÇxɨÉ **36**
EòÉähÉÒ BEò nùhb÷vÉÉ®úÒ +ºÉiÉÉä iÉ®ú EòÉähÉÒ ÊjÉnùhb÷ vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ®äú +ºÉiÉÉiÉ. EòÉähÉÒ
VÉ]õÉvÉÉ®úÒ +ºÉiÉÉä iÉ®ú EòÉähÉÒ ºÉ´ÉÉÈMÉÉ´É®ú ¦Éº¨É SÉÌSÉiÉÉiÉ; EòÉähÉÒ b÷ÉäCªÉÉSÉä ¨ÉÖÆb÷xÉ Eò®úiÉÉiÉ
iÉ®ú EòɽþÒ xÉä½þ¨ÉÒ ÊnùMÉƤɮú-xÉMxÉ ®úɽþhÉÉ®äú +ºÉiÉÉiÉ iÉ®ú EòɽþÒ ®úHò´ÉºjÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ®äú
+ºÉiÉÉiÉ. EòɽþÒ ±ÉÉäEò =x¨ÉkÉ{ÉhÉä º´Éè®ú ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉiÉ iÉ®ú EòɽþÒ +¦ÉIªÉ
¦ÉIÉhÉ, +{ÉäªÉ {ÉÉxÉ Eò°üxÉ {ÉÉJÉhb÷ ´ÉÞkÉÒxÉä ®úɽþiÉÉiÉ. +¶ÉÉ iÉ-½äþxÉä xÉÉxÉÉ Ë±ÉMÉÉÆSÉä OɽþhÉ,
Eäò´É³ý xÉÉxÉÉ °ü{ÉÉÆSÉä ¡òHò |Énù¶ÉÇxÉSÉ nù¶ÉÇÊ´ÉiÉÉiÉ.
xÉÉäk{Ézɺ´ÉɴɤÉÉävɺªÉ ÁÖnùɺÉÒxɺªÉ ºÉ´ÉÇiÉ& *
ºÉnùɦªÉɺɮúiɺªÉèiÉä¹´ÉäEò¨É{ªÉÖ{ɪÉÖVªÉiÉä **37**
VªÉÉÆxÉÉ +Éi¨ÉYÉÉxÉ ZÉɱÉä±Éä +ɽäþ; VÉä ºÉ´ÉÇnùÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒʴɹɪÉÒ =nùɺÉÒxÉ ZÉɱÉä±Éä +ɽäþiÉ
+ÉÊhÉ VÉä xÉä½þ¨ÉÒ +É{ɱªÉÉ +¦ªÉɺÉÉiÉ ÊxɨÉMxÉ +ºÉiÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ ´É®ú ºÉÉÆÊMÉiɱÉ䱪ÉÉ BEònÆùb÷,
ÊjÉnùhb÷ vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ Ë±ÉMÉÉ{ÉèEòÒ BEò½þÒ Ë±ÉMÉ ={ɪÉÉäMÉÒ {Éb÷iÉ xÉɽþÒ.
ºÉnùÉ oùι]õʴɶÉä¹ÉɶSÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉÉxªÉɺÉxÉÉÊxÉ SÉ *
+xiÉ&Eò®úhɦÉɴɶSÉ ªÉÉäÊMÉxÉÉä xÉÉä{ɪÉÉäÊMÉxÉ& **38**
xÉä½þ¨ÉÒ nù¶ÉÇxÉʴɶÉä¹ÉÉƨÉvªÉä ´ªÉOÉ ®úɽþhÉä ¨½þhÉVÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ´ÉänùÉxiÉ nù¶ÉÇxÉoù¹]õÒSÉÉ (jÉÉ]õEò ´ÉMÉè®åúSÉÉ) +¦ªÉÉºÉ Eò®úÒiÉ ®úɽþhÉä; iɺÉäSÉ xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ +ɺÉxÉÉÆSÉÉ

+¦ªÉÉºÉ iɺÉäSÉ +ÆiÉ&Eò®úhÉ ¦ÉÉ´É (¨½þhÉVÉä BEòÉOÉiÉäSÉÉ +¦ªÉɺÉ) ½þÒ ºÉ´ÉÇ +´ÉvÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉÉºÉ ={ɪÉÉäMÉÒ {Éb÷iÉ xÉɽþÒiÉ.
+½ÆþEòÉ®úÉ´ÉÞiÉÉ& EäòÊSÉnÂù YÉÉi´ÉÉ ¶ÉɺjɺɨÉÖSSɪɨÉ *
={Énäù¶ÉÆ xÉ VÉÉxÉÎxiÉ iÉä SÉ OÉxlɶÉiÉè®úÊ{É **39**
VªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ ¶ÉɺjÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ YÉÉxÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ +½ÆþEòÉ®úÉSÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ½þÉäiÉä ´É VÉä
iªÉɨÉÖ³äý +ÊiÉMÉ̴ɹ`ö ½þÉäiÉÉiÉ +ºÉä ±ÉÉäEò ¶ÉäEòb÷Éä OÉÆlÉÉÆSÉä +vªÉªÉxÉ Eò°üxÉ ºÉÖvnùÉ YÉÉxÉÉSÉÉ
={Énäù¶É näùhªÉÉSÉä EòɨÉÒ +ºÉ¨ÉlÉÇ +ºÉiÉÉiÉ.
ºÉÆEò±{ɨÉÚ±ÉvªÉÉxÉÉÊnù ÊSÉxiÉɶÉɺjÉä ºÉ¨ÉÉEÖò±ÉÉ& *
C±Éä¶ÉäxÉÉÊ{É xÉ Ê´ÉxnùÎxiÉ |ÉÉ{iÉ´ªÉºlÉÉxɨÉÒÎ{ºÉiɨÉ **40**
ºÉÆEò±{ɨÉÚ±ÉEò vªÉÉxÉ ´ÉMÉè®åúSÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú-SÉSÉÉÇ Eò°üxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉɺjÉÉÆSÉä ºÉ¨ÉɱÉÉäSÉxÉ Eò®úiÉÉ
Eò®úiÉÉ VªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÊiÉ +MÉnùÒ MÉÖÆMÉ ½þÉä>ðxÉ MÉä±Éä±ÉÒ +ɽäþ +¶ÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ C±Éä¶É ºÉ½þxÉ Eò°üxÉ
ºÉÖvnùÉ +É{ɱªÉÉ +¦ÉÒ¹]õ +¶ÉÉ vªÉäªÉÉSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ ½þÉiä É xÉɽþÒ.
´ÉänùÉxiÉiÉEòÉæÊHòʦɮúÉMɨÉè¶SÉ
xÉÉxÉÉÊ´ÉvÉè& ¶ÉɺjÉEònù¨¤ÉEèò¶SÉ *
vªÉÉxÉÉÊnùʦÉ& ºÉiEò®úhÉèxÉÇMɨªÉÆ
ÊSÉxiÉɨÉËhÉ ÁäEòMÉÖ¯Æû ʴɽþÉªÉ **41**
ÊSÉxiÉɨÉÊhɺ´É°ü{É BEò¨ÉÉjÉ +¶ÉÉ MÉÖ°üSªÉÉ +xÉÖOɽþÉJÉä®úÒVÉ ´ÉänùÉxiÉɨÉvªÉä |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ
¨É½þÉ´ÉÉCªÉÉÆSªÉÉ ={Énäù¶ÉÉÆxÉÒ, iÉEÇò¶ÉɺjÉɨÉvªÉä |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ
ªÉÖÊHòºÉÉvÉxÉÉÆSªÉÉ Ê´É´ÉäSÉxÉÉÆxÉÒ, +ÉMɨÉÉÆSªÉÉ +vªÉªÉxÉÉxÉä, Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úÉÆSªÉÉ +ÉhÉJÉÒ EòɽþÒ
¶ÉɺjÉÉƨÉvÉÒ±É YÉÉxÉÉVÉÇxÉÉxÉä, ËEò´ÉÉ vªÉÉxÉÉnùÒ =kÉ¨É ºÉÉvÉxÉÉÆSªÉÉ ºÉɽþɪªÉÉxÉä +É{ɱªÉÉ
+¦ÉÒ¹]õ +¶ÉÉ vªÉäªÉºlÉÉxÉÉSÉÒ |ÉÉ{iÉÒ ½þÉähÉä ºÉƦɴÉxÉÒªÉ xÉɽþÒ.
iɺ¨ÉÉzÉÚxÉÆ ºÉEò±ÉʴɹɪÉÉ ÊxɹEò±ÉÉvªÉÉi¨ÉªÉÉäMÉÉnÂù
´ÉɪÉÉäxÉÉǶɺiÉnùxÉÖ ¨ÉxɺɺiÉÊuùxÉɶÉɶSÉ ¨ÉÉäIÉ& *
ºªÉÉSSÉänäù´ÉÆ ºÉ½þVɨɨɱÉÆ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®Æú ÊxÉ®úÒ½Æþ
YÉÉi´ÉÉ ªÉixÉÆ EÖò¯ûiÉ EÖò¶É±ÉÉ& {ÉÚ´ÉǨÉä´ÉɨÉxɺEäò **42**
+ÉÊhÉ ¨½þhÉÚxÉ ½þÒ MÉÉä¹]õ +MÉnùÒ º{ɹ]õ +ɽäþ EòÒ ºÉÉ®äú Ê´É¹ÉªÉ Êxɹ¡ò±É +vªÉÉi¨ÉªÉÉäMɺÉÉvÉxÉäxÉä xɹ]õ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉiÉ. +Éi¨ÉªÉÉäMÉÉxÉäSÉ ´ÉɪÉÚ xɹ]õ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä; ´ÉɪÉÚ xɹ]õ
ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉxÉ xɹ]õ ½þÉäiÉä +ÉÊhÉ ¨ÉxÉ xɹ]õ ZÉɱªÉÉ´É®ú ¨ÉÉäIÉ|ÉÉ{iÉÒ ½þÉäiÉä. ºÉ½þVÉ, ÊxɨÉDZÉ,
ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú +ÉÊhÉ ÊxÉ®úÒ½þ +¶ÉÉ +Éi¨ÉiÉk´ÉÉSÉä YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò°üxÉ VÉ®ú +ºÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É PÉbÚ÷xÉ
ªÉäiÉÉä iÉ®ú ½äþ ºÉÖYÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉÆxÉÉä, ºÉÖ°ü´ÉÉiÉÒ{ÉɺÉÚxÉSÉ +¨ÉxɺEòÉʴɹɪÉÒ, +¨ÉxɺEòªÉÉäMÉ|ÉÉ{iÉÒºÉÉ`öÒ
|ɪÉixÉ Eò®úÉ.

+¦ªÉºiÉè& ÊEò¨ÉÖnùÒPÉÇEòɱɨɨɱÉè´ªÉÉÇÊvÉ|ÉnèùnÖÈù¹Eò®èú&
|ÉÉhÉɪÉɨɶÉiÉè®úxÉäEòEò®úhÉènÖù&JÉÉi¨ÉEèònÖÇùVÉǪÉè& *
ªÉκ¨ÉzɦªÉÖÊnùiÉä Ê´ÉxɶªÉÊiÉ ¤É±ÉÒ ´ÉɪÉÖ& º´ÉªÉÆ iÉiIÉhÉÉiÉÂ
|ÉÉ{iªÉèiÉiºÉ½þVÉÆ º´É¦ÉɴɨÉÊxɶÉÆ ºÉä´Év´É¨ÉäEÆò MÉÖ¯û¨É **43**
+xÉäEò ´ªÉÉvÉÒ =i{ÉzÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ, Eò®úɴɪÉÉºÉ +iªÉÆiÉ Eò`öÒhÉ, C±Éä¶ÉEòÉ®úEò, nÖùVÉÇªÉ ´É
iÉÉÆÊjÉEò ={ÉÉvÉÓxÉÒ ªÉÖHò +¶ÉÉ ¶ÉäEòb÷Éä |ÉÉhÉɪÉɨÉÉÆSÉÉ nùÒPÉÇEòɱÉ{ɪÉÈiÉ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ªÉÉxÉä
EòÉªÉ ¡òɪÉnùÉ +ɽäþ? VªÉɨÉÖ³äý ¶É®úÒ®úɨÉvªÉä =ÊnùiÉ ZÉɱªÉɤɮúÉä¤É®úSÉ VÉälÉä ¤É±É´ÉÉxÉ +ºÉÉ
´ÉɪÉÚ +É{ÉÉä+É{É iÉiIÉhÉÉiÉSÉ xɹ]õ ½þÉäiÉÉä +¶ÉÉ ºÉ½þVÉ, º´É¦ÉɴɦÉÚiÉ +¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉÉSªÉÉ
|ÉÉ{iÉÒEòÊ®úiÉÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú +¶ÉÉ BEò¨ÉÉjÉ MÉÖ°üSÉÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úÉ.
MÉÖ¯û¥ÉÇÀÉ MÉÖ¯û̴ɹhÉÖMÉÖǯûnæù´ÉÉä ¨É½äþ·É®ú& *
MÉÖ¯ûnäù´ÉÉi{É®Æú xÉÉκiÉ iɺ¨ÉÉkÉÆ {ÉÚVɪÉäiºÉnùÉ **44**
MÉÖ¯û ¥ÉÀnäù´É, MÉÖ¯û ʴɹhÉÚ, MÉÖ°üSÉ näù´ÉÉÊvÉnäù´É ¨É½þÉnäù´É +ɽäþ. MÉÖ¯ûnäù´ÉɽÚþxÉ ¨ÉÉä`öÉ +ºÉÉ nÖùºÉ®úÉ
EòÉähÉÒ½þÒ xÉɽþÒ. ªÉɺiÉ´É xÉä½þ¨ÉÒ MÉÖ°üSÉÒ {ÉÚVÉÉ-+SÉÉÇ Eò®úÉ´ÉÒ.
oùι]õ& κlÉ®úÉ ªÉºªÉ Ê´ÉxÉÉ ÊxɨÉä¹ÉÉnÂù,
´ÉɪÉÖ& κlÉ®úÉä ªÉºªÉ Ê´ÉxÉÉ ÊxÉ®úÉvä ÉÉiÉ *
ÊSÉkÉÆ ÎºlÉ®Æú ªÉºªÉ Ê´ÉxÉɴɱɨ¤ÉÉiÉÂ,
ºÉ B´É ªÉÉäMÉÒ ºÉ MÉÖ¯û& ºÉ ºÉä´ªÉ& **45**
VªÉÉSÉÒ où¹]õÒ Ê´ÉxÉÉÊxÉÊ¨É¹É ({ÉÉ{ÉhÉÒ ½þ±ÉiÉä xÉ ½þ±ÉiÉä iÉÉäSÉ) κlÉ®ú ½þÉäiÉä; ÊxÉ®úÉvä É
Eäò±ªÉÉJÉä®úÒVÉ VªÉÉSªÉÉ ¶É®úÒ®úÉiÉ ´ÉɪÉÚ ÎºlÉ®ú ½þÉäiÉÉä, EòÉähÉiªÉɽþÒ iÉ-½äþSªÉÉ ÊxÉ®úÉvä ÉxÉÉ-JÉä®úÒVÉ
VªÉÉSÉÒ ÊSÉkÉ´ÉÞkÉÒ ÎºlÉ®ú ½þÉäiÉä iÉÉäSÉ ªÉÉäMÉÒ; iÉÉäSÉ MÉÖ¯û; +¶ÉÉSÉ MÉÖ°üSÉÒ ºÉä´ÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ.
+¨ÉxɺEÆò ºÉÖʶɹªÉä¹ÉÖ ºÉÆGòɨªÉÎxpùªÉVÉÆ ºÉÖJɨÉ *
ÊxÉ´ÉÉ®úªÉxiÉä iÉä ´ÉxtÉ MÉÖ®ú´ÉÉä+xªÉä |ÉiÉÉ®úEòÉ& **46**
VÉÉä +É{ɱªÉÉ ºÉÎSUô¹ªÉɨÉvªÉä '+¨ÉxɺEòªÉÉäMÉ' =iÉ®ú´ÉÚxÉ iªÉÉÆSÉä <ÎxpùªÉVÉxªÉ ºÉÖJÉ ½þ]õ´ÉiÉÉä;
iªÉÉÆxÉÉ iªÉÉ ºÉÖJÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ÊxÉ´ÉÞkÉ Eò®úiÉÉä iÉÉä MÉÖ°ü ´ÉÆt ½þÉäªÉ; iªÉÉ{É®úiÉÉ +xªÉ MÉÖ°ü xÉ´½äþ; iÉÉä
Eäò´É³ý ¡òºÉ´ÉhÉÚEò Eò®úhÉÉ®úÉ ¦ÉÉånÚù ½þÉäªÉ.
MÉÖ¯ûhÉÉ nù̶ÉiÉä iÉk´Éä iÉiIÉhÉÉkÉx¨ÉªÉÉä ¦É´ÉèiÉ *
ʴɨÉÖHÆò ¨ÉxªÉäiÉÉi¨ÉÉxÉÆ ¨ÉÖSªÉiÉä xÉÉjÉ ºÉƶɪÉ& **47**
¸ÉÒMÉÖ¯ûuùÉ®úÉ iªÉÉSªÉÉ ¨½þhÉVÉä +¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉxÉÆiÉ®ú ʶɹªÉÉxÉä iÉiIÉhÉÒSÉ
iÉx¨ÉªÉ ´½þɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä +ÉÊhÉ º´ÉiÉ&±ÉÉ Ê´É¨ÉÖHò ºÉ¨ÉVÉɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä. ÁÉ ªÉÉäMªÉiÉäSÉÉ
ʶɹªÉ +´É¶ªÉ ¨ÉÖHò ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉä ÁÉiÉ Ê¤É±ÉEÖò±É ºÉÆ¶ÉªÉ xÉɽþÒ.

ªÉlÉÉ ÊºÉvnù®úºÉº{ɶÉÉÇiÉ iÉÉ©ÉÆ ¦É´ÉÊiÉ EòÉÆSÉxɨÉ *
MÉÖ°ü{Énäù¶É¸É´ÉhÉÉÎSUô¹ªÉºiÉk´É¨ÉªÉºiÉlÉÉ **48**
VªÉÉ|ɨÉÉhÉä ʺÉvnù®úºÉÉSªÉÉ (¶ÉÖvnù Eäò±É䱪ÉÉ) {ÉÉ-ªÉÉSªÉÉ º{ɶÉÉÇxÉä iÉÉƤªÉÉSÉä ºÉÉäxÉä ¤ÉxÉiÉä;
iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä MÉÖ°üSÉÉ ={Énäù¶É ¸É´ÉhÉ Eäò±ªÉÉxÉä ʶɹªÉ iÉk´É¨ÉªÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉä.
iɺ¨ÉÉnÖù{ÉɺÉxÉÉiÉ ºÉ¨ªÉEÂò ºÉ½þVÉÆ |ÉÉ{ªÉiÉä MÉÖ®úÉä& *
+xÉɪÉɺÉäxÉ ºÉiÉiɨÉÉi¨ÉɦªÉɺɮúiÉÉä ¦É´ÉäiÉ **49**
¨½þhÉÚxÉ MÉÖ°üSÉÒ ªÉÉäMªÉ |ÉEòÉ®äú ={ÉɺÉxÉÉ Eäò±ªÉÉxÉä iÉä ºÉ½þVÉ iÉk´É (+¨ÉxɺEò) MÉÖ°üEòbÚ÷xÉ
+xÉɪÉɺÉä |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä. iÉä |ÉÉ{iÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú ʶɹªÉÉxÉä ÊxÉ®úxiÉ®ú +Éi¨ÉɦªÉÉºÉ Eò®úɴɪÉɺÉ
{ÉÉʽþVÉä.
Ê´ÉÊ´ÉHäò Ê´ÉVÉxÉä näù¶Éä {ÉÊ´ÉjÉä+ÊiɨÉxÉÉä½þ®äú *
ºÉ¨ÉɺÉxÉä ºÉÖJÉɺÉÒxÉ& {ɶSÉÉiÉ ËEòÊSÉiºÉ¨ÉɸɪÉäiÉ **50**
ºÉÖJɺlÉÉÊ{ÉiɺɴÉÉÈMÉ& ºÉÖκlÉ®úÉi¨ÉÉ ºÉÖÊxɶSɱÉ& *
¤ÉɽÖþnùhb÷|ɨÉÉhÉäxÉ EÞòiÉoùι]õ& ºÉ¨É¦ªÉºÉäiÉ **51**
{ÉÊ´ÉjÉ, ÊxÉVÉÇxÉ, ¨ÉxÉÉä½þ®ú +¶ÉÉ |Énäù¶ÉÉiÉ ºÉ¨É +ɺÉxÉÉ´É®ú ºÉÖJÉ{ÉÚ´ÉÇEò ¤ÉºÉÚxÉ, ËEòÊSÉiÉÂ
{ÉÉ`öÒ¨ÉÉMÉä ¨Éä¯ûnÆùb÷ ´É ¨ÉÉxÉ iÉÉhÉÚxÉ vÉ°üxÉ EòɽþÒ ¶ÉÒhÉ xÉ näùiÉÉ ºÉ´ÉÇ +´ÉªÉ´É ªÉlÉÉκlÉiÉ
ºÉÉ´É°üxÉ ºÉÖκlÉ®ú ÊSÉkÉÉxÉä ÊxɶSÉ±É ¨ÉxÉ Eò°üxÉ ºÉ¨ÉÉä®ú BEò ½þÉiÉ +ÆiÉ®úÉ{ɪÉÈiÉ où¹]õÒ ±ÉÉ´ÉÚxÉ
+¦ªÉÉºÉ Eò®úÉ´ÉÉ.
ʶÉÊlɱÉÒEÞòiɺɴÉÉÈMÉ +ÉxÉJÉÉOÉʶÉJÉÉOÉiÉ& *
ºÉ¤ÉÉÁɦªÉxiÉ®äú ºÉ´ÉÈ ÊSÉxiÉÉSÉä¹]õÉÊ´É´ÉÌVÉiÉ& **52**
ªÉnùÉ ¦É´ÉänÖùnùɺÉÒxɺiÉnùÉ iÉk´ÉÆ |ÉEòɶÉiÉä *
º´ÉªÉÆ |ÉEòÉʶÉiÉä iÉk´Éä º´ÉÉxÉxnùºiÉiIÉhÉÉnÂù ¦É´ÉäiÉ **53**
{ÉɪÉÉSªÉÉ xÉJÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¶Éåb÷ÒSªÉÉ ]õÉäEòÉ{ɪÉÈiÉ ºÉMɳäý ¶É®úÒ®úÉ´ÉªÉ´É Ê¶ÉÊlÉ±É Eò°üxÉ ªÉÉäMÉÒ
¤Éɽäþ®úÒ±É ´É +ÆiɦÉÉÇMÉÉiÉÒ±É ºÉÉ®úÒ ËSÉiÉÉ ´É ÊGòªÉÉ ªÉÉÆSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ VÉä´½þÉ =nùɺÉÒxÉ
¤ÉxÉiÉÉä iÉä´½þÉ iªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉÒ +¨ÉxɺEò iÉk´ÉÉSÉÉ |ÉEòÉ¶É {Éb÷iÉÉä. ½äþ iÉk´É +É{ɱÉä +É{ÉhÉ
|ÉEòɶɨÉÉxÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú +Éi¨ÉÉxÉxnù iÉiIÉhÉÒSÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä.
+ÉxÉxnäùxÉ SÉ ºÉxiÉÖ¹]õ& ºÉnùɦªÉɺɮúiÉÉä ¦É´ÉäiÉ *
ºÉnùɦªÉɺÉä κlÉ®úÒ¦ÉÚiÉä xÉ ÊxÉÊvÉxÉë´É SÉ Gò¨É& **54**
iªÉÉ +ÉxÉxnùÉxÉä ºÉxiÉÖ¹]õ ½þÉä>ðxÉ xÉä½þ¨ÉÒ +¦ªÉɺÉÉiÉ ÊxɨÉMxÉ ®ú½þÉ´Éä. ÊxÉiªÉ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ªÉÉxÉä
κlÉ®ú ZÉɱªÉÉ´É®ú ¨ÉMÉ EòÉähÉiªÉɽþÒ Ê´ÉvÉÒSÉÒ ´ÉÉ Gò¨ÉÉSÉÒ Vɯû®úÒSÉ =®úiÉ xÉɽþÒ.
xÉ ËEòÊSÉÎSSÉxiɪÉänÂù ªÉÉäMÉÒ +ÉènùɺÉÒxªÉ{É®úÉä ¦É´ÉäiÉ *
xÉ ËEòÊSÉÎSSÉxiÉxÉÉnäù´É º´ÉªÉÆ iÉk´ÉÆ |ÉEòɶÉiÉä **55**

ªÉÉäMªÉÉxÉä EòÉähÉiªÉɽþÒ MÉÉä¹]õÒSÉä ÊSÉxiÉxÉ Eò°ü xɪÉä; iªÉÉxÉä +ÉènùɺÉÒxªÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úÉ´Éä.
EòÉähÉiªÉɽþÒ MÉÉä¹]õÒSÉä ÊSÉxiÉxÉ xÉ Eäò±ªÉÉxÉäSÉ iÉk´É +É{ɱÉä +É{ÉhÉSÉ |ÉEòɶɨÉÉxÉ ½þÉäiÉä.
º´ÉªÉÆ |ÉEòɶÉiÉä iÉk´Éä iÉiIÉhÉÉkÉx¨ÉªÉÉä ¦É´ÉäiÉ *
<nÆù iÉÊnùÊiÉ iÉuùHÖÆò MÉÖ¯ûhÉÉÊ{É xÉ ¶ÉCªÉiÉä **56**
iÉk´É VªÉÉ ´Éä³ýÒ +É{ɱÉä +É{ÉhÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉäiÉä iªÉÉSÉ ´Éä³ýÒ iÉiIÉhÉÒSÉ ={ÉɺÉEò (ªÉÉäMÉÒ)
iÉk´É¨ÉªÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉä. '½äþ iÉä (iÉk´É) +ɽäþ' +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSÉä iªÉÉSÉä |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ MÉÖ°üºÉÖvnùÉ
Eò°ü ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ.
´ÉÉRó¨ÉxÉ& EòɪɺÉÆIÉÉä¦ÉÆ |ɪÉixÉäxÉ Ê´É´ÉVÉǪÉäiÉ *
ʶɱÉÉÊSÉjÉʨɴÉÉi¨ÉÉxÉÆ ºÉÖκlÉ®Æú vÉÉ®úªÉäkÉnùÉ **57**
´ÉÉhÉÒ, ¨ÉxÉ iɺÉäSÉ ¶É®úÒ®úIÉÉä¦É ªÉÉÆSÉÉ |ɪÉixÉ{ÉÚ´ÉÇEò {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò®úɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä ¨½þhÉVÉä
ºÉÉvÉEòÉxÉä xÉä½þ¨ÉÒ +ºÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä EòÒ VÉähÉäEò°üxÉ ´ÉÉhÉÒ,¨ÉxÉ +ÉÊhÉ ¶É®úÒ®ú
ªÉÉÆSÉä¨ÉvªÉä IÉÉä¦É xÉ ªÉÉ´ÉÉ. iªÉÉ ´Éä³ýÒ Ê¶É³äýSªÉÉ |ÉÊiɨÉä|ɨÉÉhÉä +É{ɱªÉÉ ¶É®úÒ®úÉºÉ ºÉÖκlÉ®ú
(ÊxɶSɱÉ) ®úÉJÉɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä.
ªÉÉ´Éi|ɪÉixɱÉä¶ÉÉä+κiÉ ªÉÉ´ÉiºÉÆEò±{ÉEòɨÉxÉÉ *
½Æþ i´ÉʨÉÊiÉ ºÉi|ÉÉÎ{iɺiÉÉ´ÉkÉk´ÉºªÉ EòÉ EòlÉÉ **58**
VÉÉä{ɪÉÈiÉ lÉÉäb÷É EòÉ ½þÉä<ÇxÉÉ {ÉhÉ |ɪÉixÉ ½þÉ SÉɱÉÚ +ɽäþ iÉÉä{ɪÉÈiÉ ºÉÆEò±{É-EòɨÉxÉÉ ½þÒ
®úɽþhÉÉ®úSÉ. +½Æþ i´ÉÆ (¨ÉÒ-iÉÚ{ÉhÉÉSÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ) VÉÉä{ɪÉÈiÉ +ɽäþ; VÉÉä{ɪÉÈiÉ ¨ÉÒ, iÉÚ +¶ÉÒ uèùiÉ
¦ÉÉ´ÉxÉÉ Ê]õEÚòxÉ +ɽäþ iÉÉä{ɪÉÈiÉ iÉk´ÉÉSÉÒ MÉÉä¹]õ ¤ÉÉä±ÉɴɪÉɺÉSÉ xÉEòÉä.
+ÉènùɺÉÒxªÉɨÉÞiÉÉèPÉäxÉ ´ÉiÉȨÉÉxÉäxÉ ªÉÉäÊMÉxÉɨÉ *
=x¨ÉÚʱÉiɨÉxÉÉä¨ÉÚ±ÉÉä VÉMÉnÂù´ÉÞIÉ& {ÉÊiɹªÉÊiÉ **59**
ªÉÉäÊMÉVÉxÉÉÆSªÉÉ ÊxÉ®úxiÉ®ú ´ÉÌvɹhÉÖ +¶ÉÉ +ÉènùɺÉÒxªÉ°ü{ÉÒ +¨ÉÞiÉÉSªÉÉ |É´ÉɽþÉxÉä ¨ÉxÉ°ü{ÉÒ ¨ÉÚ³ý
(ÁÉ VÉMÉiÉÉSÉÉ {ÉɪÉÉ) BEònùÉ =JÉb÷±ÉÒ MÉ䱪ÉÉ´É®ú -¨ÉÚ³ý =x¨ÉÚʱÉiÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú- ½þÉ
VÉMÉnÂù°ü{ÉÒ ´ÉÞIÉ EòÉäºÉ³ÚýxÉSÉ {Éb÷hÉÉ®ú.
ºÉnùÉ VÉÉOÉnù´ÉºlÉɪÉÉÆ º´É{xÉ´ÉnÂù ªÉÉä+´ÉÊiɹ`öiÉä *
ÊxÉ&·ÉɺÉÉäSUÂô´ÉɺɽþÒxɺiÉÖ ÊxÉζSÉiÉÆ ¨ÉÖHò B´É ºÉ& **60**
VÉÉä ªÉÉäMÉÒ xÉä½þ¨ÉÒ VÉÉMÉÞiÉɴɺlÉä¨ÉvªÉä ºÉÖvnùÉ º´É{xÉ´ÉiÉÂ, ÊxÉ&·ÉÉºÉ +ÉÊhÉ =SUÂô´ÉÉºÉ ªÉÉÊ´É®úʽþiÉ
+¶ÉÉ +´ÉºlÉä¨ÉvªÉä ®úɽþiÉÉä iÉÉä ÊxÉζSÉiÉSÉ ¨ÉÖHò ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÉ.
º´É{xÉVÉÉMÉ®úhÉÉä{ÉäiÉÉ VÉxiÉ´ÉÉä VÉMÉiÉÓ MÉiÉÉ& *
ªÉÉäÊMÉxɺiÉk´ÉºÉÆ{ÉzÉÉ xÉ VÉÉMÉÞÊiÉ xÉ ¶Éä®úiÉä **61**

ºÉƺÉÉ®úÉiÉ MÉÖ®ú¡ò]õ±Éä±Éä +ºÉä ºÉÉƺÉÊ®úEò ±ÉÉäEò ªÉÉÆxÉÉ ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒ +ÉÊhÉ VÉÉMÉÞiÉÒ ªÉÉÆSÉÒ ={ÉÉÊvÉ
+ɽäþ ¨½þhÉVÉä iÉä EòvÉÒ ZÉÉä{ÉiÉÉiÉ iÉ®ú EòvÉÒ VÉÉMÉä +ºÉiÉÉiÉ. {É®ÆúiÉÖ iÉk´ÉºÉÆ{ÉzÉ ªÉÉäMÉÒVÉxÉ
VÉÉMÉä½þÒ +ºÉiÉ xÉɽþÒiÉ ËEò´ÉÉ ZÉÉä{ɱÉä±Éä½þÒ +ºÉiÉ xÉɽþÒiÉ. iÉä º´É{xÉVÉÉMÉ®úhÉʴɽþÒxÉ
+ºÉiÉÉiÉ.
º´É{xÉä ÊSÉnÆù¶É¶ÉÚxªÉi´ÉÆ VÉÉMÉ®äú ʴɹɪÉOɽþ& *
º´É{xÉVÉÉMÉ®úhÉÉiÉÒiɨÉiɺiÉi´ÉÆ Ê´ÉnÖù¤ÉÖvÇ ÉÉ& **62**
º´É{xÉɨÉvªÉä ÊSÉnÆù¶É `ö®úiÉ xÉɽþÒ +ÉÊhÉ VÉÉMÉÞiÉɴɺlÉä¨ÉvªÉä ʴɹɪÉÉÆSÉä OɽþhÉ SÉɱÉÚ ®úɽþiÉä
¨½þhÉÚxÉ Ê´ÉuùÉxÉ {ÉÖ¯û¹É iÉk´É ½äþ º´É{xÉ ´É VÉÉMÉ®úhÉ ªÉÉ{ɱÉÒEòb÷Ò±É ºÉ¨ÉVÉiÉÉä. ¨½þhÉVÉäSÉ º´É{xÉ
+ÉÊhÉ VÉÉMÉ®úhÉ ªÉÉ{ɱÉÒEòb÷Ò±É VÉä iÉä iÉk´É ½þÉäªÉ.
¦ÉÉ´ÉɦÉÉ´ÉuùªÉÉiÉÒiÉÆ º´É{xÉVÉÉMÉ®úhÉÉÊiÉMɨÉ *
¨ÉÞiªÉÖVÉÒ´ÉxÉÊxɨÉÖÇHÆò iÉk´ÉÆ iÉk´ÉÊ´ÉnùÉä Ê´ÉnÖù& **63**
iÉk´É ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ½äþ VÉÉhɱªÉÉxÉÆiÉ®ú Ê´ÉuùÉxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉºÉ ¦ÉÉ´É-+¦ÉÉ´É ªÉÉ{ɱÉÒEòb÷Ò±É iɺÉäSÉ
º´É{xÉ-VÉÉMÉÞÊiÉ ªÉÉ{ɱÉÒEòb÷Ò±É ´É ¨ÉÞiªÉÖ +ÉÊhÉ VÉÒ´ÉxÉ ªÉÉÆÊ´É®úʽþiÉ +¶ÉÉ iÉk´ÉÉSÉÒ {ÉÚhÉÇ
+Éä³ýJÉ ½þÉäiÉä.
ÊxÉpùÉnùÉè VÉÉMÉ®úºªÉÉxiÉä ªÉÉä ¦ÉÉ´É ={É{ÉtiÉä *
iÉÆ ¦ÉÉ´ÉÆ ¦ÉɴɪÉänÂù ªÉÉäMÉÒ ÊxÉζSÉiÉÆ ¨ÉÖHò B´É ºÉ& **64**
ÊxÉpäùSªÉÉ |ÉÉ®Æú¦ÉÒ ´É VÉÉMÉÞiÉÒSªÉÉ ¶Éä´É]õÒ VÉÉä ¦ÉÉ´É ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉä iªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉʴɹɪÉÒ VÉÉä ªÉÉäMÉÒ
¦ÉÉ´ÉxÉɶÉÒ±É ½þÉäiÉÉä iÉÉä ªÉÉäMÉÒ ÊxÉζSÉiÉ{ÉhÉä ¨ÉÖHò ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÉ.
ªÉlÉÉ ºÉÖ{iÉÉäκlÉiÉ& EòζSÉnÂù ʴɹɪÉÉxÉ |ÉÊiÉ{ÉtiÉä *
VÉÉMÉiªÉæ´É iÉiÉÉä ªÉÉäMÉÒ ªÉÉäMÉÊxÉpùÉIÉhÉä iÉlÉÉ **65**
VªÉÉ|ɨÉÉhÉä ZÉÉä{É ºÉÆ{ɱªÉÉxÉÆiÉ®ú BJÉÉnùÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ °ü{É, ®úºÉ ´ÉMÉè®äú Ê´É¹ÉªÉ OɽþhÉ Eò®úiÉÉä
iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ªÉÉäMÉÊxÉpäùSªÉÉ ´Éä³ýÒ ªÉÉäMÉÒ VÉÉMÉÉSÉ ®úɽþiÉÉä ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉºÉ ªÉÉäMÉÒ ¨½þhÉiÉÉiÉ.
ºÉ´ÉÈiÉÉä ¦ÉÊ´ÉiÉÉ oùι]õ& |ÉiªÉɦÉÚ (xÉÒ?) iÉÉ ¶ÉxÉè& ¶ÉxÉè& *
{É®úiÉk´É¨ÉxÉÉnù¶ÉÈ {ɶªÉiªÉÉi¨ÉÉxɨÉÉi¨ÉxÉÉ **66**
SÉÉ®úÒ Ênù¶ÉÉÆºÉ ¡èò±ÉɴɱÉä±ÉÒ où¹]õÒ VÉä´½þÉ ½þ³ýÚ ½þ³Úý +ÆiɨÉÖÇJÉ ½þÉä>ðxÉ {É®úiÉ Ê¡ò®úiÉä iÉä´½þÉ
ºÉÉvÉEòÉºÉ {É®úiÉk´ÉÉSÉÒ +Éä³ýJÉ +É{ÉÉä+É{É º´ÉiÉ&SÉäSÉ Ê`öEòÉhÉÒ ½þÉä>ð ±ÉÉMÉiÉä.
|ÉlɨÉÆ ÊxÉ&ºÉÞiÉÉoùι]õ& ºÉÆMÉiÉÉ ªÉjÉ EÖòjÉÊSÉiÉ *
κlÉ®úÒ¦ÉÚiÉÉ SÉ ªÉjÉè´É Ê´ÉxɶªÉÊiÉ ¶ÉxÉè& ¶ÉxÉè& **67**
|ÉlÉ¨É ¤Éɽäþ®ú {Éb÷±Éä±ÉÒ (ÊxÉMÉÇiÉ) où¹]õÒ VÉälÉä VÉälÉä ºÉƱÉMxÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä iªÉÉ iªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ
iÉÒ ÎºlÉ®ú ½þÉäiÉä ´É ½þ³Úý½þ³Úý xɹ]õ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä.
|ɺÉÁ ºÉÆEò±{É{É®ú¨{É®úÉhÉɨÉÖSUäônùxÉä ºÉÆiÉiɺÉÉ´ÉvÉÉxÉɨÉ *

+ɱɦ¤É¦ÉÉ´ÉÉnù{ÉSÉҪɨÉÉxÉÉ ¶ÉxÉè& ¶ÉxÉè& ¶ÉÉÎxiɨÉÖ{ÉèÊiÉoùι]õ& **68**
ºÉÆEò±{É {É®Æú{É®úÉÆSªÉÉ ¤É±É´ÉÉxÉ +¶ÉÉ =SUäônùɨÉvªÉä (Ê´ÉxÉÉ¶É Eò®úhªÉɨÉvªÉä) ºÉiÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+¶ÉÒ oùι]õ EòÉähÉiªÉɽþÒ +ÉvÉÉ®úÉSªÉÉ +¦ÉÉ´ÉɨÉÖ³ýä xÉɽþÒ¶ÉÒ (IÉÒhÉ) ½þÉäiÉ ½þÉäiÉ ½þ³ýÚ ½þ³ýÚ
¶ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉä.
ªÉlÉÉ ªÉlÉÉ ºÉnùɦªÉɺÉÉx¨ÉxɺÉ& κlÉ®úiÉÉ ¦É´ÉäiÉ *
´ÉɪÉÖ´ÉÉCEòɪÉoù¹]õÒxÉÉÆ ÎºlÉ®úiÉÉ SÉ iÉlÉÉ iÉlÉÉ **69**
xÉä½þ¨ÉÒ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ªÉÉxÉä ¨ÉxÉɨÉvªÉä VɺÉVɶÉÒ ÎºlÉ®úiÉÉ ªÉäiÉ VÉÉiÉä iɺÉiɶÉÒ ´ÉɪÉÖ, ´ÉÉhÉÒ
+ÉÊhÉ ¶É®úÒ®ú ªÉÉƨÉvªÉä κlÉ®úiÉÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉä.
où¶ªÉÆ {ɶªÉÊiÉ(!) ªÉäxÉ ºÉiÉÂÊ|ɪÉEò®Æú ¸ÉÉ´ªÉÆ iÉlÉÉ ¸ÉÞh´ÉiÉ&
QÉÉiÉ´ªÉÆ {ÉÊ®úÊVÉwÉiÉÉä+lÉ´ÉnùiÉÉä vªÉäªÉÆ ºÉnùÉ vªÉɪÉiÉ& *
º{ɶÉÈ SÉ º{ÉÞ¶ÉiÉÉä ÊxÉ®úxvÉxÉʶÉJÉÉ |ÉJªÉÆ ¨ÉxÉÉä+jÉ Gò¨ÉÉnÂù
+uèùiÉÉJªÉ {ÉnùºªÉ iÉk´É{Énù´ÉÓ |ÉÉ{iɺªÉ ºÉtÉäÊMÉxÉ& **70**
ºÉÖÆnù®ú où¶ªÉä {ÉɽþhÉÉ®úÉ; ¨ÉxÉÉä½þÉ®úÒ ¸É´ÉhÉÒªÉ MÉÉä¹]õ BäEòhÉÉ®úÉ; ´ÉÉºÉ PÉähªÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ +¶ÉÉ
ºÉÖ´ÉÉʺÉEò {ÉnùÉlÉÉÈSÉÉ ´ÉÉºÉ PÉähÉÉ®úÉ; ¤ÉÉä±ÉhªÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ +ºÉä ¤ÉÉä±ÉhÉÉ®úÉ; vªÉäªÉ iÉk´ÉɺÉ
¾þnùªÉɨÉvªÉä ºÉnèù´É vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ®úÉ; º{ɶÉÇxÉÒªÉ ´ÉºiÉÚÆºÉ º{ɶÉÇ Eò®úhÉÉ®úÉ +ºÉÉ ½þÉ ºÉtÉäMÉÒ
+uèùiÉ {ÉnùÉSªÉÉ iÉk´ÉÉ|ÉiÉ {ÉÉäSɱÉä±ÉÉ +ºÉiÉÉä. iªÉÉSÉä ¨ÉxÉ ºÉ®ú{ÉhÉ PÉÉiɱªÉÉxÉä VɶÉÒ +MxÉÒSÉÒ
V´ÉɳýÉ ¶ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉä iÉuùiÉ Gò¨ÉÉGò¨ÉÉxÉä ¶ÉÉxiÉ ½þÉäiÉ VÉÉiÉä.
ªÉnùÉ ªÉjÉ ªÉlÉÉ ªÉjÉ ÎºlÉ®Æú ¦É´ÉÊiÉ ¨ÉÉxɺɨÉ *
iÉnùÉ iÉjÉ iÉlÉÉ iɺ¨ÉÉnÂù xÉ iÉÖ SÉÉxªÉÆ EònùÉSÉxÉ **71**
¨½þhÉÚxÉ VÉä´½þÉ VÉälÉä VÉälÉä VªÉÉ |ÉEòÉ®äú ¨ÉxÉ ÎºlÉ®ú ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä iÉä´½þÉ iªÉÉSÉ |ÉEòÉ®äú iÉälÉäSÉ
¨ÉxÉÉºÉ ®úɽÚþ tÉ´Éä. iÉälÉÚxÉ iªÉÉºÉ EònùÉÊ{ɽþÒ ½þ]õ´ÉÚ, ¨ÉÉMÉä PÉä>ð xɪÉä.
ªÉjÉ ªÉjÉ ¨ÉxÉÉä ªÉÉÊiÉ xÉ ÊxÉ´ÉɪÉÈ iÉiɺiÉiÉ& *
+´ÉÉÊ®úiÉÆ IɪÉÆ ªÉÉÊiÉ ´ÉɪÉǨÉÉhÉÆ iÉÖ ´ÉvÉÇiÉä **72**
VÉälÉä VÉälÉä ¨ÉxÉ VÉÉ<Ç±É iÉälÉÚxÉ ¨ÉxÉÉºÉ ÊxÉ´ÉÞkÉ Eò°ü xɪÉä; ½þ]õ´ÉÚ xɪÉä. +´ÉÉÊ®úiÉ ¨ÉxÉ (xÉ
½þ]õ´É±Éä±Éä; xÉ ®úÉäJɱÉä±Éä +ºÉä ¨ÉxÉ) IÉÒhÉ ½þÉäiÉ VÉÉiÉä; iªÉÉSÉÉ IÉªÉ ½þÉäiÉÉä. VÉ®ú iªÉɺÉ
®úÉäJɱÉä iÉ®ú iªÉÉSÉÒ ´ÉÞvnùÒ ½þÉäiÉä; ´ÉÉfø ½þÉäiÉä.
ªÉlÉÉ ÊxÉ®ÆúEÖò¶ÉÉä ½þºiÉÒ EòɨÉÉxÉ |ÉÉ{ªÉ ÊxÉ´ÉiÉÇiÉä *
+´ÉÉÊ®úiÉÆ ¨ÉxɺiÉuùiÉ º´É¨Éä´É ʴɱÉÒªÉiÉä **73**
VªÉÉ|ɨÉÉhÉä ÊxÉ®ÆúEÖò¶É ½þkÉÒ +É{ɱÉÉ +ʦɱÉÉʹÉiÉ {ÉnùÉlÉÇ |ÉÉ{iÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú {É®úiÉ Ê¡ò®úiÉÉä
iªÉÉ|ɨÉÉhÉäSÉ +´ÉÉÊ®úiÉ (xÉ ®úÉäJɱÉä±Éä) ¨ÉxÉ +É{ɱÉÒ <SUôÉ {ÉÖ®úÒ ZÉɱªÉÉ´É®ú +É{ÉÉä+É{É
¶ÉÉxiÉ ½þÉäiÉä.

ÊxÉ´ÉÉǪÉǨÉÉhÉÆ ªÉixÉäxÉ iÉiEòiÉÖÈ xÉè´É ¶ÉCªÉiÉä *
xÉ Êiɹ`öÊiÉ IÉhÉäxÉä´É ¨ÉɯûiɺªÉ ´É¶ÉÉänùªÉÉiÉ **74**
¨ÉxÉ |ɪÉixÉ Eò°üxÉ ÊxÉ´ÉÉÊ®úiÉ Eäò±Éä iÉ®úÒ ºÉÖvnùÉ iÉä ÊxÉ´ÉÉÊ®úiÉ Eäò±Éä VÉÉiÉ xÉɽþÒ. iÉä (¨ÉxÉ)
´ÉɪÉÚSªÉÉ +ÆÊEòiÉ +ºÉ±ªÉÉEòÉ®úhÉÉxÉä BEò IÉhÉ ºÉÖvnùÉ ÎºlÉ®ú ®úɽÚþ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ.
nÖùÌxÉ´ÉɪÉÈ ¨ÉxɺiÉuùtÉ´ÉkÉk´ÉÆ xÉ Ê´ÉxnùÊiÉ *
Ê´ÉÊnùiÉä iÉÖ {É®äú iÉk´Éä ¨ÉxÉÉä xÉÉèºiɨ¦ÉEòÉEò´ÉiÉ **75**
iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä VÉÉä{ɪÉÈiÉ iÉk´É |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä xÉɽþÒ iÉÉä{ɪÉÈiÉ <Eòbä÷ ÊiÉEòbä÷ vÉÉ´ÉhÉÉ®äú ¨ÉxÉ
nÖùÌxÉ´ÉɪÉÇ +ɽäþ. {ÉhÉ BEònùÉ {É®úiÉk´É |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä EòÒ ¨ÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùɨÉvªÉä ºÉÆSÉ®úhÉÉ-ªÉÉ
VɽþÉVÉÉSªÉÉ b÷Éä±ÉEòÉ`öÒ´É®ú (ºiɨ¦É) ¤ÉºÉ±É䱪ÉÉ EòɴɲªÉÉ|ɨÉÉhÉä κlÉ®ú ½þÉäiÉä.
ªÉlÉÉ iÉÖ±ÉÉÆ iÉÖ±ÉÉvÉÉ®ú¶SÉÆSɱÉÉÆ EÖò¯ûiÉä κlÉ®úɨÉ *
ªÉÉxÉä ºÉÉèJªÉäºÉnùɦªÉɺÉÉx¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkɺiÉnùÉi¨ÉÊxÉ **76**
VªÉÉ|ɨÉÉhÉä iÉ®úÉVÉÚxÉä iÉÉä±ÉhÉÉ®úÉ ´ÉÉhÉÒ SÉÆSÉ±É iÉ®úVÉÚºÉ |ÉlÉ¨É ÎºlÉ®ú ºÉÉ®úJÉÉ Eò°üxÉ PÉäiÉÉä
iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ÊxÉiªÉ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ +¶ÉÉ +¦ªÉɺÉÉxÉä ªÉÉxÉÉiÉ (´ÉɽþxÉÉiÉ) iɺÉäSÉ ºÉÖJÉÉiÉ
¨ÉxÉÉä´ÉÞkÉÒ ºÉnèù´É +Éi¨ªÉɨÉvªÉä κlÉ®ú ®úɽþiÉä.
ÊxɨÉÚDZÉ|ÉÊ´Éxɹ]õ¨ÉɯûiÉiɪÉÉ ÊxÉVÉÔ´ÉEòɹ`öÉä{ɨÉÉä *
ÊxÉ´ÉÉÇiÉκlÉiÉnùÒ{É´ÉiÉ ºÉ½þVÉ´ÉÉxÉ ªÉºªÉÉ& κlÉiÉä±ÉÇIªÉiÉä **77**
VªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉä ¨ÉxÉ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖHò ZÉɱÉä±Éä +ɽäþ iªÉÉºÉ +Éi¨ÉÊxɹ`äöSÉÉ
±ÉÉ¦É iÉɤÉb÷iÉÉä¤É ½þÉäiÉÉä. Êxɹ`öÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú ºÉ½þVÉ´ÉÉxÉ +¶ÉÉ iªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉä ½þÉiÉ, {ÉɪÉ
´ÉMÉè®äú <ÆÎxpùªÉ¨ÉÚ½þ ÊxɶSÉä¹]õ ´É ʶÉÊlÉ±É ¤ÉxÉÚxÉ VÉÉiÉÉiÉ; Ê´ÉEòÉ®ú ½þ]õiÉÉiÉ. ´ÉɪÉÚSÉä ÊxɨÉÚ±Ç ÉxÉ
ZÉɱªÉÉ´É®ú (=SSÉÉ]õxÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú) ¨½þhÉVÉä ´ÉɪÉÚ xɹ]õ ZÉɱªÉÉ´É®ú iÉÉä {ÉÖ¯û¹É ÊxÉVÉÔ´É +¶ÉÉ
Eòɹ`öÉ|ɨÉÉhÉä ÊxÉ´ÉÉÇiÉ +¶ÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ `äö´É±É䱪ÉÉ Ênù´ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ÊxɶSÉ±É +ºÉÉ où¹]õÒºÉ
{Éb÷iÉÉä.
ÊxÉÊIÉ{iÉÆ EòxÉEÆò ʴɽþÉªÉ Eò±ÉÖ¹É ªÉuùnÂù ¦É´ÉäÊzɨÉDZÉÆ
ÊxÉ´ÉÉÇiÉκlÉiÉÊxɺiÉ®ÆúMɨÉÖ nùEÆò º´ÉSUôº´É¦ÉÉ´ÉÆ {É®ú¨É *
iÉnÂù´ÉiÉ ºÉ´ÉÇʨÉnÆù ʴɽþÉªÉ ºÉEò±ÉÆ näùnùÒ{ªÉiÉä ÊxɹEò±ÉÆ
iÉk´É iÉiºÉ½þVÉÆ º´É¦ÉɴɨɨɱÉÆ VÉÉiÉä+¨ÉxɺEäò wÉִɨÉ **78**
+MxÉÒiÉ ]õÉEò±Éä±Éä ºÉÉäxÉä VɺÉä iªÉÉSÉÉ EòɳýºÉ®ú{ÉhÉÉ VÉÉ>ðxÉ ÊxɨÉdzý ½þÉäiÉä, VªÉÉ|ɨÉÉhÉä
ÊxÉ´ÉÉÇiÉ (´ÉɪÉÖ®úʽþiÉ) +¶ÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ `äö´É±Éä±Éä VÉ±É iÉ®ÆúMÉ®úʽþiÉ ´É º´ÉSUô ®úɽþiÉä
iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ºÉEò±É (Eò±ÉÉ-ªÉÖHò) +ºÉä iÉk´É +¨ÉxɺEò ZÉɱªÉÉ´É®ú ÊxÉζSÉiÉ{ÉhÉä ÁÉ ºÉɪÉÉ |É{ÉÆSÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ ÊxɨÉdzý, Êxɹ¡ò±É ´É ºÉ½þVÉ º´É¦ÉÉ´É ¤ÉxÉiÉä.

¨ÉxÉ B´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉxÉÉÆ EòÉ®úhÉÆ ¤ÉxvɨÉÉäIɪÉÉä& *
¤ÉxvÉÉªÉ Ê´É¹ÉªÉɺÉÆÊMÉ ¨ÉÖHòªÉä ÊxÉ̴ɹɪÉÆ ¨ÉxÉ& **79**
¨ÉxÉ ½äþSÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉɱÉÉ ºÉƺÉÉ®úÉiÉ ¤Évnù Eò°üxÉ `äö´ÉiÉä ´É iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖHò Eò®úiÉä. ʴɹɪÉÉƨÉvªÉä
+ɺÉHò ZÉɱÉä±Éä ¨ÉxÉ ¤ÉxvÉxÉÉºÉ ´É ÊxÉÌ´É¹ÉªÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÖHòÒºÉ EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉä.
¨ÉxÉÉäoù¶ªÉʨÉnÆù ºÉ´ÉÈ ªÉiÉ ËEòÊSÉiºÉSÉ®úÉSÉ®ú¨É *
¨ÉxɺÉÉä+{ªÉÖx¨ÉxÉÒ ¦ÉÉ´Éä+uèù¦ÉÉ´É& |ÉEò±{ÉiÉä **80**
½äþ ºÉ´ÉÇ SÉ®úÉSÉ®ú VÉMÉiÉ ¨ÉxÉÉxÉä {ÉɽþiÉÉ ªÉäiÉä. ¨ÉxÉɨÉvªÉä =x¨ÉxÉÒ ¦ÉÉ´É (¨½þhÉVÉä ʴɱɪÉ)
ZÉɱªÉÉ´É®ú +uèùiÉ´ÉÉnù ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉä.
VÉɪɨÉÉxÉɨÉxɺEòºªÉ ÁÖnùɺÉÒxɺªÉ Êiɹ`öiÉ& (ºÉ´ÉÇiÉ&?) *
¨ÉÞnÖùi´ÉÆ SÉ {É®úi´ÉÆ (±ÉPÉÖi´ÉÆ?) SÉ ¶É®úÒ®úºªÉÉlÉ VÉɪÉiÉä **81**
+¨ÉxɺEòiÉÉ VªÉÉSªÉɨÉvªÉä =i{ÉzÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMɱÉÒ +ɽäþ ´É VÉÉä SÉÉ®úÒ ¤ÉÉVÉÚÆxÉÒ ºÉ´ÉÇ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉä
¤ÉɤÉiÉÒiÉ =nùɺÉÒxÉ ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ +ÉÊhÉ VÉÉä κlÉÊiɶÉÒ±É ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ +¶ÉÉ ªÉÉäMªÉÉSÉä
¶É®úÒ®ú EòÉä¨É±É ´É ¸Éä¹`ö ¤ÉxÉiÉä.
+¨ÉxɺEäò IÉhÉÉiIÉÒhÉÆ EòɨÉGòÉävÉÉÊnù¤ÉxvÉxɨÉ *
xɹªÉÊiÉ®úºEò®úhɺiɨ¦ÉÆ näù½þMÉä½Æþ ¶±ÉlÉÆ ¦É´ÉäiÉ **82**
+¨ÉxɺEò ¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ =nùªÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú IÉhɦɮúÉiÉ EòɨÉGòÉävÉÉnùÒ ¤ÉÆvÉxÉä IÉÒhÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉiÉ;
<ÎxpùªÉºiɨ¦É (<ÆÊpùªÉºÉ¨ÉÚ½þ) xɹ]õ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉä; näù½þ°ü{ÉÒ PÉ®ú ʶÉÊlɱÉ, ÊJɳýÊJɳäý ½þÉ>ä ðxÉ
VÉÉiÉä.
ºÉ½þVÉäxÉɨÉxɺEäòxÉ ¨ÉxÉ&¶É±ªÉä ÊxɪÉÉäÊVÉiÉä *
+ÉiÉ{ÉjÉʨɴÉɺiɨ¦ÉÆ ¶É®úÒ®Æú ʶÉÊlɱÉɪÉiÉä **83**
ºÉ½þVÉ +¶ÉÉ +¨ÉxɺEò uùÉ®úÉ ¨ÉxÉ°ü{ÉÒ EòÉ]õ¬ÉºÉ ¤Éɽäþ®ú ¡äòEÚòxÉ Ênù±ªÉÉ´É®ú ¨ÉvɱÉÉ nùÉbÆ ÷É
xɺɱÉ䱪ÉÉ UôjÉÒ|ɨÉÉhÉä ¶É®úÒ®ú ʶÉÊlÉ±É ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä.
+¨ÉxɺEòJÉÊxÉjÉähÉ ºÉ¨ÉÚ±ÉÉäx¨ÉÚ±ÉxÉä EÞòiÉä *
+xiÉ&Eò®úhɶɱªÉä iÉÖ ºÉÖJÉÒ ºÉÆVÉɪÉiÉä ¨ÉÖÊxÉ& **84**
+¨ÉxɺEò°ü{ÉÒ EÖònù³ýÒxÉä +xiÉ&Eò®úhÉ (¨ÉxÉ) °ü{ÉÒ ¶É±ªÉ (EòÉ]õÉ) ¨ÉÖ³ýɺÉEò]õ (¤ÉÉÆvªÉÉ
ºÉEò]õ) =x¨ÉÒʱÉiÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú (=PÉb÷±ªÉÉ´É®ú) iÉÉä ¨ÉÖxÉÒ (ªÉÉäMÉÒ) ºÉÖJÉÒ ½þÉäiÉÉä.
Eò½þ±ÉÒ´É ¨É½þɨÉɪÉÉ ºÉ¨ÉxɺEäòÎxpùªÉä ºÉnùÉ *
+¨ÉxɺEÆò ¡ò±ÉÆ nùi´ÉÉ ºÉ´ÉÇlÉè´É Ê´ÉxɶªÉÊiÉ **85**

Eònù±ÉÒ (Eäò²ªÉÉSÉä ZÉÉb÷) |ɨÉÉhÉä ¨É½þɨÉɪÉÉ ºÉ¨ÉxɺEäòÎxpùªÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉºÉ BEònùÉ +¨ÉxɺEò°ü{É
¡ò³ý näù>ðxÉ {ÉÖfäø EòɪɨÉSÉÒ xɹ]õ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä.
<ÎxpùªÉOÉɽþ{ÉnùªÉÉä& ÊxÉ·ÉɺÉÉäSUÂô´ÉɺÉ{ÉIɪÉÉä& *
ºÉÆIÉÒhɪÉÉä¨ÉÇxÉ& {ÉIÉÒ ÎºlÉ®úºÉkÉÉä+´ÉºÉÒnùÊiÉ **86**
¨ÉxÉ°ü{ÉÒ {ÉIÉÒ, VªÉÉSÉä ÊxÉ&·ÉÉºÉ ´É =SUÂô´ÉÉºÉ °ü{ÉÒ nùÉäxÉ {ÉÆJÉ +ɽäþiÉ; VÉÉä <ÎxpùªÉ ´É
ʴɹɪÉɱɨ¤ÉxÉ ªÉÉƺɽþ ªÉÖHò +ɽäþ; iÉÉä ºÉ¨ªÉEò °ü{ÉÉxÉä IÉÒhÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú iªÉÉSÉÒ ºÉkÉÉ ÎºlÉ®ú
½þÉäiÉä ´É iÉÉä ½þ³Úý½þ³Úý xÉɶÉÉ|ÉiÉ VÉÉiÉÉä.
·ÉɺɺÉÚjɶÉiÉÉä{ÉäiÉʨÉÎxpùªÉɱɪɺÉÆEÖò±É¨É *
jÉÉä]õʪÉi´ÉÉ ¨ÉxÉÉäVÉɱÉÆ ¨ÉÒxÉ´ÉVVÉɪÉiÉä ºÉÖJÉÒ **87**
VɺÉÉ ¨ÉɺÉÉ ¶ÉäEòb÷Éä ºÉÖiÉÉSªÉÉ vÉÉMªÉÉÆxÉÒ ¤ÉxɱÉä±Éä ´É +xÉäEò ÊUôpäù +ºÉ±Éä±Éä +ºÉä VÉɳäý
iÉÉäb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ÊxÉ϶SÉiÉ ½þÉäiÉÉä iªÉÉSÉ |ÉEòÉ®äú ªÉÉäMÉÒ ·ÉɺÉ-|É·ÉÉºÉ ªÉÉÆxÉÒ ªÉÖHò ´É <ÆÊpùªÉÉÆSÉä
´ÉSÉǺ´É +ºÉ±É䱪ÉÉ +¶ÉÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ xÉÉ¶É Eò°üxÉ ]õÉEÚòxÉ ºÉÖJÉÒ ½þÉäiÉÉä.
|ɶÉÉxiÉäÎxpùªÉ{ÉÉnùÉiÉÉä ¤ÉÖÎvnù¶ÉÊHòºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ& *
´ÉɪÉÖªÉÉxɪÉÖiÉζUôi´ÉÉ ¨ÉxÉ& ¶ÉjÉÖÆ ºÉÖJÉÓ ¦É´ÉäiÉ **88**
+iªÉxªÉ ¶ÉÉxiÉ +¶ÉÒ <ÎxpùªÉä VªÉÉSÉÒ {ÉɪÉnù³ý ºÉäxÉÉ +ɽäþ; ¤ÉÖÎvnù ½þÒ VªÉÉSÉÒ ¶ÉÊHò
(¶ÉÊHò°ü{ÉÒ ¶ÉºjÉ) +ɽäþ; iɺÉäSÉ ´ÉɪÉÚ ½þÉ VªÉÉSÉÉ º´ÉÉ®ú +ɽäþ +ºÉÉ ªÉÉäMÉÒ ¨ÉxÉ°ü{ÉÒ ¶ÉjÉÚºÉ
xɹ]õ Eò°üxÉ ºÉÖJÉÒ ½þÉäiÉÉä.
MÉÖhÉjɪɨÉ{ÉÓ ®úVVÉÖÆ ºÉÖoùføɨÉÉi¨É¤ÉxvÉҨɠ*
+¨ÉxɺEòIÉÖ®äúhÉè´É ÎSUôi´ÉÉ ¨ÉÉäIɨɴÉÉ{xÉÖªÉÉiÉ **89**
ºÉk´É, ®úVÉ +ÉÊhÉ iÉ¨É ªÉÉ iÉÒxÉ MÉÖhÉÉÆxÉÒ ¤ÉxɱÉä±ÉÒ ¨ÉVɤÉÚiÉ nùÉä®úÒ (¨ÉɪÉÉ) +Éi¨ªÉÉºÉ ¤ÉÉÆvÉÚxÉ
`äö´ÉÒiÉ +ºÉiÉä. +¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉ°ü{ÉÒ ºÉÖ®úÒxÉä ½þÒ nùÉä®úÒ EòÉ{ÉÚxÉ ªÉÉäMªÉÉºÉ ¨ÉÉäIÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä.
ªÉlÉÉ ºÉÆʽþªÉiÉä ºÉ´ÉǨɺiÉÆ MÉSUôÊiÉ ¦ÉɺEò®äú *
Eò®úVÉɱÉÆ iÉlÉÉ ºÉ´ÉǨÉxɺEäò ʴɱÉÒªÉiÉä **90**
VªÉÉ|ɨÉÉhÉä ºÉÚªÉÉǺiÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú ÊEò®úhÉVÉÉ±É xɹ]õ (ÊUôzÉÊ´ÉÎSUôzÉ) ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä
ªÉÉäMÉÒ +¨ÉxɺEò ZÉɱªÉÉ´É®ú ºÉ´ÉÇ EòɽþÒ (Ê´É·É) Ê´É±ÉªÉ {ÉÉ´ÉiÉä.
<ÎxpùªÉOÉɽþÊxɨÉÖÇHäò ÊxÉ´ÉÉÇiÉä ÊxɨÉDZÉɨÉÞiÉä *
+¨ÉxɺEò¾þnäù ºxÉÉiÉ& {É®úɨÉÞiɨÉÖ{ÉɶxÉÖiÉä **91**
¨ÉMÉ®ú ´ÉMÉé®äú VɱÉSÉ®ú VªÉɨÉvªÉä xÉɽþÒiÉ ´É VªÉÉ´É®ú ´ÉɪÉֱɽþ®úÒ ºÉÖvnùÉ Ê¡ò®úEòiÉ xÉɽþÒiÉ +¶ÉÉ
ÊxɨÉÇ±É {ÉÉhªÉÉSªÉÉ ºÉ®úÉäºÉ®úɨÉvªÉä ºxÉÉxÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú VªÉÉ|ɨÉÉhÉä iÉÞÎ{iɱÉÉ¦É ½þÉäiÉÉä, ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
½þÉäiÉä iªÉÉ|ɨÉÉhÉä <ÆÊpùªÉÉÆSªÉÉ |ɦÉÉ´ÉÉÆxÉÒ-´ÉSÉǺ´ÉÉxÉä ¨ÉÖHò ZÉɱªÉÉ´É®ú iɺÉäSÉ |ÉÉhÉ, +{ÉÉxÉ ´ÉMÉè®úä

ÊGòªÉÉ VÉälÉä ¶ÉÚxªÉ ZÉɱªÉÉ +ɽäþiÉ +¶ÉÉ +¨ÉxɺEò +´ÉºlÉä¨ÉvªÉä +´ÉMÉɽþxÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú
{É®úɶÉÉxiÉÒSÉÉ ({É®ú¨ÉºÉÖJÉÉSÉÉ) ±ÉÉ¦É ½þÉäiÉÉä.
<iªÉÖHò¨ÉäiÉiÉ ºÉ½þVÉɨÉxɺEÆò,
ʶɹªÉ|ɦÉÉävÉÉªÉ Ê¶É´ÉäxÉ ºÉÉIÉÉiÉ *
ÊxÉiªÉÆ Ê½þ xÉÚxÉÆ Ê´ÉMÉiÉ|É{ÉÆSÉÆ,
´ÉÉSÉɨɴÉÉSªÉÆ º´ÉªÉ¨Éä´É ¤ÉÉävªÉ¨É **92**
ºÉÉIÉÉiÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¶ÉÆEò®úÉÆxÉÒ +É{ɱªÉÉ Ê¶É¹ªÉÉºÉ ¤ÉÉävÉ ( YÉÉxÉ) ´½þÉ´ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ½þÉ ºÉ½þVÉ
+¨ÉxɺEò ªÉÉäMÉ ÁÉ |ÉEòÉ®äú ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ. ½þÉ ÊxÉiªÉ xÉÚiÉxÉ, Êxɹ¡ò±É, Êxɹ|É{ÉÆSÉ +ºÉÉ +ºÉÚxÉ
´ÉÉhÉÒuùÉ®úÉ ºÉÉÆMÉiÉÉ ªÉähªÉɺÉÉ®úJÉÉ xÉɽþÒ, ÁÉ ªÉÉäMÉÉSÉä YÉÉxÉ º´ÉiÉ&SÉ Eò°üxÉ PÉäiɱÉä {ÉÉʽþVÉä;
¨½þhÉVÉä ½þÉ ªÉÉäMÉ º´ÉÉxÉ֦ɴÉèEò ´Éèt +ºÉÉ +ɽäþ.
ÊSÉkÉä SɱÉÊiÉ ºÉƺÉÉ®úÉ+
ä SɱÉä ¨ÉÉäIÉ& |ÉVÉɪÉiÉä *
iɺ¨ÉÉÎSSÉkÉÆ ÎºlÉ®úÒEÖòªÉÉÇnùÉènùɺÉÒxªÉ{É®úɪÉhÉ& **93**
ÊSÉkÉ SÉÆSÉ±É ZÉɱªÉÉ´É®ú ºÉƺÉÉ®úÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É ½þÉäiÉä; +ÉÊhÉ iÉä ÊxɶSÉ±É ZÉɱªÉÉ´É®ú ¨ÉÉäIÉÉSÉÉ
=nùªÉ ½þÉä>ð ±ÉÉMÉiÉÉä. ¨½þhÉÚxÉ =nùɺÉÒxÉ ½þÉä>ðxÉ (ÊxÉιGòªÉ ½þÉä>ðxÉ) ÊSÉkÉ ÎºlÉ®ú Eò®úɴɪÉɺÉ
{ÉÉʽþVÉä.
SÉiÉÖÌ´ÉvÉÉ ¨ÉxÉÉä´ÉºlÉÉ Ê´ÉYÉÉiÉ´ªÉÉ ¨ÉxÉÒʹÉʦÉ& *
Ê´Éι±É¹]Æõ SÉ MÉiÉɪÉÉiÉÆ ºÉÖζ±É¹]Æõ SÉ ºÉÖ±ÉÒxÉEò¨É **94**
YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉä´ÉºlÉÉ SÉÉ®ú |ÉEòÉ®úSªÉÉ& 1. Ê´Éζ±É¹]õɴɺlÉÉ, 2. MÉiÉÉMÉiÉɴɺlÉÉ, 3.
ºÉÖζ±É¹]õɴɺlÉÉ, 4. ºÉÖ±ÉÒxÉɴɺlÉÉ.
Ê´Éζ±É¹]Æõ iÉɨɺÉÆ |ÉÉäHÆò ®úÉVɺÉÆ SÉ MÉiÉÉMÉiɨÉ *
ºÉÖζ±É¹]Æõ ºÉÉÎk´ÉEÆò |ÉÉäHÆò ºÉÖ±ÉÒxÉÆ MÉÖhÉ´ÉÌVÉiɨÉ **95**
Ê´Éζ±É¹]õɴɺlÉÉ iÉɨɺÉ, MÉiÉÉMÉiÉɴɺlÉÉ ®úÉVɺÉ, ºÉÖζ±É¹]õɴɺlÉÉ ºÉÉÎi´ÉEò ´É ºÉÖ±ÉÒxÉɴɺlÉÉ
ÊxÉMÉÖÇhÉ ºÉ¨ÉVɱÉÒ MÉä±Éä±ÉÒ +ɽäþ.
Ê´Éζ±É¹]Æõ SÉ MÉiÉɪÉÉiÉÆ Ê´ÉEò±{ÉʴɹɪÉOɽþ¨É *
ºÉÖζ±É¹]Æõ SÉ ºÉÖ±ÉÒxÉÆ SÉ Ê´ÉEò±{É Ê´É¹ÉxÉɶÉxɨÉ **96**
Ê´Éζ±É¹]õ +ÉÊhÉ MÉiÉÉMÉiÉ ªÉÉ +´ÉºlÉÉƨÉvªÉä Ê´ÉEò±{É +ÉÊhÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉä OɽþhÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä.
ºÉÖζ±É¹]õ +ÉÊhÉ ºÉÖ±ÉÒxÉ +´ÉºlÉÉƨÉvªÉä Ê´ÉEò±{É°ü{ÉÒ Ê´É¹ÉÉSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä.
iÉiÉÉä+¦ªÉɺÉÊxɪÉÉäMÉäxÉ ÊxÉ®úɱɨ¤ÉÉä ¦É´ÉänÂù ªÉÊnù *
iÉnùÉ ºÉÊ®úºÉ¦ÉÚiÉÉÊxÉ (ºÉ½þVɦÉÚiÉÉi¨ÉÉ?) {É®ú¨ÉÉxÉxnù B´É ºÉ& **97**

iªÉÉxÉÆiÉ®ú ÊxÉ®úxiÉ®ú +¦ªÉɺɪÉÉäMÉÉxÉä VÉ®ú ªÉÉäMÉÒ ÊxÉ®úɱɨ¤É ZÉɱÉÉ iÉ®ú iªÉÉSÉÉ +Éi¨ÉÉ
ºÉ½þVÉɴɺlÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò°üxÉ º´ÉªÉÆ {É®ú¨ÉÉxÉxnùSÉ ¤ÉxÉÚxÉ VÉÉiÉÉä.
+¦ªÉºªÉiÉÉä ¨ÉxÉ&{ÉÚ´ÉÇ Ê´Éζ±É¹]Æõ SɱɨÉÖSªÉiÉä *
iÉiɶSÉ ÊxɶSɱÉÆ ËEòÊSÉiÉ ºÉÉxÉxnÆù SÉ MÉiÉÉMÉiɨÉ **98**
ºÉÉxÉxnÆù ÊxɶSɱÉÆ SÉäiÉ& iÉiÉ& ºÉÖζ±É¹]õ¨ÉÖSªÉiÉä *
+iÉÒ´É ÊxɶSɱÉÒ¦ÉÚiÉÆ ºÉÉxÉxnÆù SÉ ºÉÖ±ÉÒxÉEò¨É **99**
+¦ªÉɺÉÉiÉ ¨ÉMxÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ ªÉÉäMªÉÉSÉä ¨ÉxÉ |ÉlÉ¨É SÉ±É +ºÉ±ªÉÉEòÉ®úhÉÉxÉä iªÉÉºÉ Ê´Éζ±É¹]õ
+¶ÉÒ ºÉÆYÉÉ Ênù±Éä±ÉÒ +ɽäþ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú iÉä ËEòÊSÉiÉ ÊxɶSÉ±É ZÉɱªÉÉ´É®ú iªÉÉºÉ ºÉÉxÉxnù
¨½þhÉiÉÉiÉ ´É iÉä +iªÉÆiªÉ ÊxɶSÉ±É ZÉɱªÉÉ´É®ú iªÉÉºÉ ºÉÖ±ÉÒxÉ +¶ÉÒ ºÉÆYÉÉ Ênù±ÉÒ VÉÉiÉä.
¤É¦ÉÚ´É iɺªÉ Eò¨ÉÉÇÊhÉ {ÉÉ{É{ÉÖhªÉºªÉ ºÉÆIɪÉ& *
|ɪÉÉÎxiÉ xÉè´É ʱɨ{ÉÎxiÉ ÊGòªÉ¨ÉÉhÉÉÊxÉ ºÉÉxÉÖxÉÉ **100**
ºÉVVÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Eäò±Éä VÉÉhÉÉ®äú Eò¨ÉÇ xɹ]õ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä. iÉä Eò¨ÉÇ iªÉÉºÉ Ê±É{iÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÒ;
EòÉ EòÒ, iªÉÉSªÉÉ {ÉÉ{É-{ÉÖhªÉÉSÉÉ ºÉÆIɪÉxÉÉ¶É ½þÉ>ä ðxÉ MÉä±Éä±ÉÉ +ºÉiÉÉä.
=kÉÖÆMÉ& ºÉ½þVÉÉxÉxnù& ºÉnùɦªÉɺɮúiÉ& º´ÉªÉ¨É *
ºÉ´ÉǺÉÆEò±{ɺÉÆiªÉHò& ºÉ Ê´ÉuùÉxÉ Eò¨ÉǺÉÆiªÉVÉäiÉ **101**
xÉä½þ¨ÉÒ º´ÉiÉ& +¦ªÉɺÉÉiÉ ÊxÉ®úiÉ +ºÉÉ =zÉiÉɴɺlÉäºÉ VÉÉä {ÉÉäSɱÉä±ÉÉ +ɽäþ ´É VÉÉä ºÉ½þVÉ
+ÉxÉÆnùº´É°ü{É +ºÉÚxÉ VÉÉä ºÉ´ÉÇ ºÉÆEò±{É-Ê´ÉEò±{É ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖHò ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ +¶ÉÉ
Ê´ÉuùÉxÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉxÉä Eò¨ÉÉÇSÉÉ ºÉ¨ªÉEò iªÉÉMÉ Eò®úÉ´ÉÉ.
ªÉä iÉÖ Ê´ÉtÉlÉÇÊ´ÉYÉÉxÉÉ Ê´ÉuùÉÆºÉ <ÊiÉ EòÒËiÉiÉ& *
+Éi¨ÉiÉk´ÉÆ xÉ VÉÉxÉÎxiÉ nù´ÉÔ {ÉÉEò®úºÉÆ ªÉlÉÉ **102**
{É®ÆúiÉÖ VÉä ±ÉÉäEò {ÉÖºiÉEòÒªÉ Ê´ÉtÉ ´É vÉxÉ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉɽþɪªÉÉxÉä Ê´ÉYÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú´ÉÚxÉ PÉäiÉÉiÉ ´É
VÉä Ê´ÉuùÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ VªÉÉÆSÉÒ JªÉÉiÉÒ ½þÉäiÉä iªÉÉÆxÉÉ +Ék´ÉiÉk´ÉÉSÉÒ iɶÉÒ +Éä³ýJÉ ZÉɱÉä±ÉÒ
xɺÉiÉä; VɶÉÒ º´ÉªÉÆ{ÉÉEòÉiÉÒ±É {ɳýÒºÉ Ê¶ÉVÉʴɱÉ䱪ÉÉ +zÉÉSªÉÉ SÉ´ÉÒSÉÒ EòɽþÒ Eò±{ÉxÉÉ
xɺÉiÉä.
ºÉÉƺÉÉÊ®úEòÊGòªÉɪÉÖHÆò ¥ÉÀYÉÉä+º¨ÉÒÊiÉ ´ÉÉÊnùxɨÉ *
Eò¨ÉÇ¥ÉÀÉä¦ÉªÉ§É¹]Æõ iÉÆ iªÉVÉänùxiªÉVÉÆ ªÉlÉÉ **103**
VÉÉä ºÉÉƺÉÊ®úEò Eò¨ÉÉǨÉvªÉä MÉÖ®ú¡ò]ÚõxÉ MÉä±ÉɱÉÉ +ɽäþ {ÉhÉ VÉÉä '¨ÉÒ ¥ÉÀYÉÉxÉÒ +ɽäþ' +ºÉÉ
b÷ÉÆMÉÉä®úÉ Ê{É]õÒiÉ +ºÉiÉÉä; ´É VÉÉä EòÉ¨É +ÉÊhÉ ¥ÉÀ ªÉÉ nùÉäx½þÒ{ÉɺÉÚxÉ §É¹]õ ZÉɱÉä±ÉÉ+ɽäþ
+¶ÉÉ iÉlÉÉEòÊlÉiÉ ¥ÉÀYÉÉxÉÉSÉÉ BJÉÉtÉ +xiªÉVÉÉ|ɨÉÉhÉä iªÉÉMÉ Eò®úɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä.
´ÉÞlÉÉ näù´ÉÉxÉ {ÉÊ®úiªÉVªÉ Eò¨ÉÇEòÉhb÷Ê´É´ÉÌVÉiÉÉxÉ *
{ÉÉJÉhb÷{ÉÎhb÷iÉÉxÉ ¨ÉxªÉä xÉ iÉä ÊEò¨ÉÊ{É VÉÉxÉiÉä **104**

ªÉVÉxÉÒªÉ näù´ÉiÉÉÆSÉÉ Ê´ÉxÉÉEòÉ®úhÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ VÉä Eò¨ÉÇEòÉhb÷ÉSÉä +ÉSÉ®úhÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ näùiÉÉiÉ
+¶ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ {ÉÉJÉÆb÷Ò {ÉÆÊb÷iÉ ºÉ¨ÉVÉiÉÉä. iªÉÉÆxÉÉ EòɽþÒ YÉÉxÉ ZÉɱÉä±ÉäSÉ xɺÉiÉä.
xÉ Eò¨ÉÉÇÊhÉ iªÉVÉänÂù ªÉÉäMÉÒ Eò¨ÉÇʦɺiªÉVÉiÉä ÁºÉÉè *
Eò¨ÉÇhÉÉä¨ÉڱɦÉÚiɨªÉ ºÉÆEò±{ɺlÉè´É xÉɶÉiÉ& **105**
ªÉÉäMªÉÉºÉ Eò¨ÉÉÇSÉÉ iªÉÉMÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÒ; EòÉ®úhÉ EòÒ Eò¨ÉÉÇSÉä ¨ÉÚ³ý VÉÉä ºÉÆEò±{É iªÉÉSÉÉ
xÉÉ¶É ZÉɱÉä±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉEòÉ®úhÉÉxÉä Eò¨ÉÇuùÉ®äú iªÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ ZÉɱÉä±ÉÉ +ºÉiÉÉä.
ªÉnùÉ ªÉnùÉ ºÉnùɦªÉɺÉÉiÉ ºÉÆEò±{ÉʴɱɪÉÉä ¦É´ÉäiÉ *
ªÉÉäÊMÉxÉÉä ¦É´ÉÊiÉ ¸ÉäªÉÉxÉ Eò¨ÉÇiªÉÉMɺiÉnùÉ iÉnùÉ**106**
VɺÉÉ VɺÉÉ ºÉnùɦªÉɺɪÉÉäMÉä ºÉÆEò±{ÉÉSÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä iɺÉÉ iɺÉÉ ªÉÉäMªÉÉEòbÚ÷xÉ ¸ÉäªÉºEò®ú
+ºÉÉ Eò¨ÉÇiªÉÉMÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä.
nùÉxiÉÉxÉÉÆ EÖò¶É±ÉÉxÉÉÆ SÉ ºÉiÉiÉÆ ¨ÉÉäIÉʨÉSUôiÉɨÉ *
¸ÉvnùÉ´ÉiÉÉÆ ºÉÖʶɹªÉÉhÉÉÆ ¶ÉɺjɨÉäiÉi|ÉEòɶɪÉäiÉ **107**
VªÉÉÆxÉÒ <ÆÊpùªÉÉ´É®ú Ê´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ Eäò±Éä±ÉÉ +ɽäþ ´É VÉä ºÉnèù´É ¨ÉÉäIÉÉSÉÒ <SUôÉ ¤ÉɳýMÉÚxÉ
+ºÉiÉÉiÉ +ºÉä VÉä nùIÉ ¸ÉvnùɳÚý ʶɹªÉ +ºÉiÉÉiÉ +¶ÉÉEòÊ®úiÉÉ ½äþ ¶ÉɺjÉ |ÉEò]õ Eò®úɴɪÉɺÉ
{ÉÉʽþVÉä.
¶ÉɺjɨÉäiÉiÉ |ɪÉixÉäxÉ ºÉnùɦªÉºªÉÆ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖʦÉ& *
ªÉºªÉ vÉÉ®úhɨÉÉjÉähÉ º´ÉªÉÆ iÉk´ÉÆ |ÉEòɶÉiÉä **108**
¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆxÉÒ ÁÉ ¶ÉɺjÉÉSÉÉ EòɳýVÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò ºÉnùÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä. ÁÉ
¶ÉɺjÉÉSªÉÉ Eäò´É³ý vÉÉ®úhÉäxÉä iÉk´É +É{ÉÉä+É{É iªÉÉÆSÉä `öɪÉÒ |ÉEòɶɨÉÉxÉ ½þÉäiÉä.
xÉ Ênù´ÉÉÆ VÉÉMÉÊ®úiÉ´ªÉÆ º´ÉÊ{ÉiÉ´ªÉÆ xÉè´É ®úÉÊjɦÉÉMÉä+Ê{É *
®úÉjÉÉ´ÉÎx½þ SÉ ºÉ½þVÉæ º´ÉÊ{ÉiÉ´ªÉÆ ªÉÉäÊMÉxÉÉ ÊxÉiªÉ¨É **109**
ªÉÉäMªÉÉxÉä Ênù´ÉºÉÉ VÉÉMÉÞiɽþÒ ®úɽÚþ xɪÉä EòÒ ®úÉjÉÒ ÊxÉÊpùiɽþÒ +ºÉÚ xɪÉä. ªÉÉäMªÉÉxÉä xÉä½þ¨ÉÒ ®úÉjÉÒ
EòÉªÉ EòÒ Ênù´ÉºÉÉ EòÉªÉ ºÉ½þVÉiÉk´ÉɨÉvªÉäSÉ ¶ÉªÉxÉ Eò®úɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä.
ÊxɨÉÇxÉ& ºÉ½þVÉκlÉiÉä {ÉÖ¯û¹Éä xÉ Ênù´ÉÉ®úÉÊjɶɤnùÉ+
ä κiÉ *
VÉÉMÉ®úhɶɪÉxÉ´ÉÌVÉiÉ ÊSÉx¨ÉÉjÉÉxÉxnùºlÉÉxÉÉiÉ **110**
+¨ÉxɺEò°ü{É ºÉ½þVÉiÉk´ÉɨÉvªÉä ´ÉÉºÉ Eò®úÒiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ Ênù´ÉºÉ +ÉÊhÉ
®úÉjÉ ½äþ ¶É¤nùSÉ ±ÉÉMÉÚ {Éb÷iÉ xÉɽþÒiÉ; EòÉ®úhÉ VÉÉMÉÞiÉÒ +ÉÊhÉ ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒ ªÉÉ +´ÉºlÉÉÆ{ɱÉÒEòb÷Ò±É
+¶ÉÉ ÊSÉx¨ÉÉjÉÉxÉxnù +´ÉºlÉä¨ÉvªÉä iÉÉä ºÉnèù´É ´ÉÉºÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉä.
+ÉåEòÉ®ú|ɨÉÖJÉèÌ´ÉÊSÉjÉEò®úhÉè& |ÉɪɺªÉ ´ÉÉ ªÉÉä VÉ{É& *
iÉäVÉÉζSÉxiÉxɨÉxiÉ®úɱÉEò¨É±Éä ¶ÉÚxªÉɨ¤É®úɱɨ¤ÉxɨÉ *

iªÉCi´ÉÉ ºÉ´ÉÈʨÉnÆù ¨Éi´ÉÉ ¨ÉxÉÉä ʴɧɨÉÆ,
näù½þÉxiÉä iÉnù´ÉÉSªÉ¨ÉäEò¨É¨ÉxɺEÆòi´ÉÆ ¤ÉÖvÉè& ºÉä´ªÉiÉɨÉ **111**
+ÉåEòÉ®úÉnùÒ Ê¦ÉzÉʦÉzÉ Eò®úhÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þɪªÉÉxÉä |ÉÉhÉ´ÉɪÉÚSÉä ºÉƪÉÉäVÉxÉ (1) ¾þnùªÉEò¨É±ÉɨÉvÉÒ±É VªÉÉäiÉÒSÉä ËSÉiÉxÉ (2) ¨É½þɶÉÚxªÉ°ü{É +ÉEòɶÉÉSÉä +ÉvÉÉ®úOɽþhÉ ËEò´ÉÉ ÊSÉkÉÉSªÉÉ
+ÉvÉÉ®ú¶ÉÚxªÉi´ÉÉSÉÒ oùfø ¦ÉÉ´ÉxÉÉ (3) ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ, ¨ÉxÉÉºÉ ºÉƧɨÉÉiÉ ]õÉEòhÉÉ-ªÉÉ +¶ÉÉ
ºÉÉ-ªÉÉ ´ÉºiÉÚÆSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ ]õÉEÚòxÉ YÉÉxÉÒVÉxÉÉÆxÉÒ +ÆÊiÉ¨É IÉhÉÒ Eäò´É³ý BEò¨Éä´É +¶ÉÉ
+´ÉÉSªÉ +¨ÉxɺEòªÉÉäMÉÉSÉä ºÉä´ÉxÉ Eò®úɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä.
+xªÉVÉx¨ÉEÞòiÉɦªÉɺÉÉiº´ÉªÉÆ iÉk´ÉÆ |ÉEòɶÉiÉä *
ºÉÖiÉÉäÎilÉ{iÉ& |ÉiªÉÚ¹Éä ÁÖ{Énäù¶ÉÉiÉ ʴÉxÉÉ |ɤÉÖvtiÉä **112**
+xªÉ VÉx¨ÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ +¦ªÉɺÉÉSªÉÉ ªÉÉäMÉä iÉk´É +É{ɱÉä +É{ÉhÉ |ÉEòɶɨÉÉxÉ ½þÉiä Éä;
VªÉÉ|ɨÉÉhÉä ZÉÉä{ÉäiÉÚxÉ VÉÉMÉÉ ZÉɱÉä±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ºÉEòɳýÒ ={Énäù¶ÉÉJÉä®úÒVÉ, =`öʴɱªÉÉJÉä®úÒVÉ
+É{ɱÉÉ +É{ÉhÉ ºÉ´ÉÇ EòɽþÒ VÉÉhÉÚ, ºÉ¨ÉVÉÚ ¶ÉEòiÉÉä.
¶ÉÖvnùɦªÉɺɺªÉ ¶ÉÉxiɺªÉ ºÉnèù´É MÉÖ¯ûºÉä´ÉªÉÉ *
MÉÖ¯û|ɺÉÉnùÉkÉjÉè´É iÉk´ÉYÉÉxÉÆ |ÉEòɶÉiÉä **113**
ºÉnèù´É MÉÖ¯ûºÉä´ÉÉ Eäò±ªÉÉxÉä VªÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ ¶ÉÖvnù ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ +¶ÉÉ ¶ÉÉxiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ
Ê`öEòÉhÉÒ MÉÖ¯û|ɺÉÉnùÉxÉä ÁÉSÉ VÉx¨ÉÒ iÉk´ÉYÉÉxÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉä.
<ÊiÉ ¸ÉÒ<Ç·É®ú´ÉɨÉnäù´ÉºÉÆ´ÉÉnäù+¨ÉxɺEäò ªÉÉäMɶÉɺjÉä ÊuùiÉÒªÉÉä±ÉªÉ&
**ºÉ¨ÉÉ{iÉ**

Ê¶É´É MÉÉä®úIÉ:
SÉxpùÉEÇòpÖùʽþhÉÉSªÉÖ®ú¨¤ÉÖVɺɱ±ÉÉäEäò¶ÉEÆòºÉÉÊ®úʦÉ:
EòɱÉÒ¦Éè®ú´ÉʺÉxvÉÖ®úɺªÉ½þxÉÖ¨ÉiGòÉäbè÷: {É®úÒ´ÉÉÊ®úiɨÉ *
´Éxnäù iÉÆ xÉ´ÉxÉÉlÉʺÉrù¨ÉʽþiÉÆ ¨ÉäPÉÉʽþ¨ÉɱÉɺÉxÉÆ
¨ÉɱÉÉ{ÉÖºiÉEò¶ÉÚ±ÉÊb÷h¨ÉvÉ®Æú MÉÉä®úIɨÉÞiªÉÖÆVɪɨÉ **