ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 13-02-2017
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: Δ.Δ.Δ.Υ. 1021717 ΕΞ 2017
ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60
105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210- 3244231 & 3210987

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 3889 & 3889Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3889
Στις 24-2-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9.00΄π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη
Μαγουλέζα (τηλ. 213-2124612, 210-2474200) και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με
τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,
ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (τηλ. 2310-
232882), του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ. 2610-317462, 2613-621731) & του
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ.
2413-511705, 511706), και με διάφορες ΥΔΕ, Δ.Ο.Υ. & Τελωνεία, πλειοδοτική προφορική
δημοπρασία για την πώληση των παρακάτω Πλωτών, σύμφωνα με τους Γενικούς ΄Ορους
Πώλησης Υλικών & Πλωτών.

ΥΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (22410-73105, 22228), ΥΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2810-281430), ΥΔΕ ΛΕΣΒΟΥ
(22510-20788), ΥΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (26450-23822), ΥΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (28213-45601), ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ
(22860-22243), ΔΟY ΚΩ (22420-47405,47380), ΔΟΥ ΛΗΜΝΟΥ (22513-53100), ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΓΥΘΕΙΟΥ (27330-24637, 25370), ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (22433-61221 & 61223), ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΑΤΜΟΥ (22470-31312).

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Υλικών & Πλωτών επιτρέπεται 1) από όλους τους
ενδιαφερόμενους από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας
2) από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό τους.
Επίσης οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και
περαιτέρω διαχείριση των υλικών (ΠΛΩΤΑ) θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των
επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Όλα τα είδη επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο από το Νόμο ΦΠΑ 24%.
2

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 1) «ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 765/2008 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2013/53/ΕΕ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ.
13926/Δ.Τ.Β.Ν 216 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚΒ/273/11-2-2016), ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3427/2005
ΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ΄ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΓΟΝΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥΣ & ΦΥΛΑΚΕΣ
ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 200/1991 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ ΑΡ. 8 ΤΗΣ
Υ.Α. 35163/1274/11-4-1985(ΚΟΙΝΗ) ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Υ.Α. Η
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ
ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΄Η ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, οι οποίοι
είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ. www.oddy.gr και
www.gsis.gr

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr
(διαδρομή:Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες)
& www.oddy.gr
3

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179629.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 50 Τ.Κ. 18510
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ. 210 4511343
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--3112.100/15.16/14/14-7-
2014
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΑΛΑΙΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝ.ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 'RANA'
ΣΗΜΑΙΑΣ SAO TOME ΜΕ ΙΜΟ: 6862618 ΔΔΣ:S9A2214 ΜΗΚΟΥΣ 38,60,ΠΛΑΤΟΥΣ 6,50
m,ΒΥΘΙΣΜΑ 3,00 m ΠΕΡΙΠΟΥ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΛΕΥΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1961
ASTRAKHAN/RUSSIA,GRT:237NRT:102 DWT:180.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΧΕΙ ΜΙΑ (1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ RAOUD-220KW,
ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚ/ΤΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ
ΝΑΥΙΠΛΟΪΑΣ Κ.’. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΛΩΤΟ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΚΑΦΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 4Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 15000,00

2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180666.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 10,
19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ. 210-5565596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--452.3/15 ΑΡ.ΣΧ.140-
12/01/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ Φ/Γ ΠΛΟΙΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "AMARANTHUS"
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΗΚΟΣ:57,25 ΠΛΑΤΟΣ:8,20 ΒΥΘΙΣΜΑ:4,50 ΚΟΧ:499 ΚΚΧ:338 ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ DIESEL ΜΑΡΚΑΣ SKL/6NVD36A-IU 428HPΠ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : S/N: 699425, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1977, ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Φ/Γ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΑΣ PALAU/MALAKAL HAROUR, IMO 7947037, ΝΗΟΛΟΓΙΟ/ΣΤ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ Τ8Α2032,
ΗΛ/ΤΡΙΑ: POWER PLAND (ΤΡΙΚΥΛΙΝΔΡΗ) TYPE L 11961/002/ES, KVA27.1, KW21.7, RADAR,
AIS, GPS, NAVTEX.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΥΧΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 24000,00

3.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184154.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ ΘΕΣΗ
ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ Τ.Κ. 18510 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ.2105544940
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0614-ΜΕΤΟΧ.ΤΑΜEIO NAYTIKOY--2121.5/15/10-9-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1
4

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ MOSTRO TOP GUN
ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ , ΜΗΚΟΥΣ 08,64M ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ Λ.Σ 215 ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ,ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1992
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

4.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184155.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ ΘΕΣΗ
ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ ΤΚ 18510 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΗΛ. 2105544940
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0614-ΜΕΤΟΧ.ΤΑΜEIO NAYTIKOY--2121.5/15/10-9-15 ΑΡ.ΣΧ. 3224
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ TENDER ΧΩΡΙΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ , ΜΗΚΟΥΣ 02,50M ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ 194 ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

5.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184156.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ ΘΕΣΗ
ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ ΤΚ. 18510 ΤΗΛ. 2105544940
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0614-ΜΕΤΟΧ.ΤΑΜEIO NAYTIKOY--2121.5/15/10-9-15 ΑΡ. ΣΧ. 3223
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΤΥΠΟΥ TENDER ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ , ΜΗΚΟΥΣ 03,90M ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 511 ΧΩΡΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

6.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184157.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ,ΘΕΣΗ
ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ ΤΚ. 18510 ΤΗΛ. 210-5544940
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0614-ΜΕΤΟΧ.ΤΑΜEIO NAYTIKOY--2121.5/15/10-9-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ OCEANIC STEALTH
9000, ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ 09,05M ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ Λ.Σ 337, ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
5

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

7.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184158.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ ΘΕΣΗ
ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ ΤΚ.18510 ΤΗΛ. 210-5544940
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2121.5/15/10-9-15 ΑΡ.
ΣΧ. 3221
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ OCEANIC STEALTH
9000, ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ 09,05M ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ Λ.Σ 333, ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΥΡ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ
6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3889A
Στις 24-2-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 9.00΄π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της
ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα (τηλ. 213-2124612, 210-2474200) και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα
με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,
ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (τηλ. 2310-
232882), του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ. 2610-317462, 2613-621731) & του
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ.
2413-511705, 511706), και με διάφορες ΥΔΕ, Δ.Ο.Υ. & Τελωνεία, πλειοδοτική προφορική
δημοπρασία για την πώληση των παρακάτω Πλωτών, σύμφωνα με τους Γενικούς ΄Ορους
Πώλησης Υλικών & Πλωτών.

ΥΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (22410-73105, 22228), ΥΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2810-281430), ΥΔΕ ΛΕΣΒΟΥ
(22510-20788), ΥΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (26450-23822), ΥΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (28213-45601), ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ
(22860-22243), ΔΟY ΚΩ (22420-47405,47380), ΔΟΥ ΛΗΜΝΟΥ (22513-53100), ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΓΥΘΕΙΟΥ (27330-24637, 25370), ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (22433-61221 & 61223), ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΑΤΜΟΥ (22470-31312).

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Υλικών & Πλωτών επιτρέπεται 1) από όλους τους
ενδιαφερόμενους από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας
2) από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό τους.
Επίσης οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και
περαιτέρω διαχείριση των υλικών (ΠΛΩΤΑ) θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των
επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Όλα τα είδη επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο από το Νόμο ΦΠΑ 24%.
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 1) «ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 765/2008 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2013/53/ΕΕ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ.
13926/Δ.Τ.Β.Ν 216 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚΒ/273/11-2-2016), ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3427/2005
ΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ΄ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΓΟΝΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ.
7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥΣ & ΦΥΛΑΚΕΣ
ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 200/1991 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ ΑΡ. 8 ΤΗΣ
Υ.Α. 35163/1274/11-4-1985(ΚΟΙΝΗ) ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Υ.Α. Η
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΥ
ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΄Η ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Όλα τα Υλικά και Πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, οι οποίοι
είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ. www.oddy.gr και
www.gsis.gr

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr
(διαδρομή:Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες)
& www.oddy.gr

1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178803.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/11-3-14
ΑΡ.ΣΧ.921
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : JET SKΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ JET SKI ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA XL700 - 85HP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ
2,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178804.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙ Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. 22410 28666
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/11/14/18-2-14
ΑΡ.ΣΧ.858
8

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ TRINITYΣΗΜΑΙΑΣ ΗΠΑ ΚΑΙ
ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ Delaware DL0168AAΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FABER ΜΗΚΟΥΣ 11,67Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ ΡΙΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ PONCIN -HARMONY 38 ΕΤΟΥΣ
2006 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ BIS02011A606
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΙΣ 3-4-2014 ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 25000,00

3.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178817.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ. 81200 ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΗΛ. 22520 32296
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432/2014/26-3-14
ΑΡ.ΣΧ.239
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISHI- T30BM 30HP ME
S/N:1913090120
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Δ/ΚΗ Β' 61851/24-11-2014 ΤΣΙΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

4.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178818.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Τ.Κ. 84700 ΘΗΡΑΣ ΤΗΛ. 22860 22239 28702
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--452.2/14/17-3-14
ΑΡ.ΣΧ.577
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΄΄ΙΖ'' ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΚΟΥΣ 11,00Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ BODRUM AP. 1697470 ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ FORD
4.150 cc S/N:955594. ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑ ,
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΟΥΑΛΕΤΑ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΥΞΙΔΑ , VHF/FM, GPS ΞΥΛΙΝΟ
ΤΙΜΟΝΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Κ.’.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΚΑΦΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 4Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1600,00

5.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178819.00.001
9

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Τ.Κ. 85100 ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. 22410 27888
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/5/13/5-2-14
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΟΝΟΚΑΡΤΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' WIND DANCER'' ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ DELAWARE ΑΡ. DL9916AF
ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 9,70Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΡΚΑΣ PERKINS S/N:265611117 ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1979
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ, RADAR, VHF,
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ, ΕΡΓΑΤΗ ΑΓΚΥΡΑΣ Κ.Α.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΚΑΦΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 4Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2000,00

6.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178822.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Τ.Κ. 85100 ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. 22410 27888
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/12/14/19-2-14
ΑΡ.ΣΧ.863
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΜΟΝΟΚΑΤΑΡΤΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' DEMIRA'' ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ DELAWARE
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ ΥΦΑΛΑ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1985 ΜΗΚΟΥΣ 9,00Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ BUKY-30HP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΚΑΦΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 4Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 900,00

7.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178823.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ. 81200 ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΗΛ. 22520 32296
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432/2014/26-3-14
ΑΡ.ΣΧ.238
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΑΣΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 7,00Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,50Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00
10

8.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178830.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΥ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/28-4-14
ΑΡ.ΣΧ.1541
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 7,50Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,60Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ JOHNSON 150BHP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΚΑΦΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 4Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

9.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 178834.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΠΡΩΘ/ΡΓΟΥ ΤΖΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ 23200
ΓΥΘΕΙΟ ΤΗΛ 27330 22262
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--1823/421.10/2014
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΤΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "RESTA"
ΜΗΚΟΥΣ 27,80Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 5,50Μ , Κ.Ο.Χ. 206 , Κ.Κ.Χ 87 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
BOUDOIN DTM33012P
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΕΤΟΣ 1952
ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΚΑΦΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 4Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 9800,00
10.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179622.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/3-4-14
ΑΡ.ΣΧ.1575
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ HCO ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΚΡΙ ΡΙΓΑ ΜΗΚΟΥΣ 8,00 Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ
JOHNSON VENOM 200BΗP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

11.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179641.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25-ΚΩΣ-85300 ΤΗΛ:
2242026594-6
11

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/12-5-14
αρ.σχ.1746
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : JET SKΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ JET SKI ΜΗΚΟΥΣ 2,00m ΠΕΡΙΠΟΥ,ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ S/N :0802052 ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA XL 700 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ:ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

12.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179644.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙ Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. 22410 27888
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/32/14/24-4-14
ΑΡ.ΣΧ.1901
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΚΑΡΙΝΑ ΜΗΚΟΥΣ
7,49Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΓΚΡΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 'ASSO 1'' ΑΡΙΘΜ.
ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ Λ.Ρ.9310 ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΗΑ V6 2Χ200 HP
MOD LF200FETO S/N:6Κ1Χ502098, S/N:6R485
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΚΑΦΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 4Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3500,00

13.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179653.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ Τ.Κ. 81400 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΤΗΛ. 22540
22225, 25660
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/14/14-6-14
ΑΡ.ΣΧ.1859
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' BRIGANTINA'' ΣΗΜΑΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 10Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ
3,60Μ ΠΕΡΙΠΟΥ , ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η ΓΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ. ΕΧΕΙ ΜΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ KACHVA 30HP ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1984 ΕΧΕΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΜΑΡΚΑΣ TENDER ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,80Χ1,70Χ0,40Μ ΓΕΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΚΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1300,00
12

14.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 179655.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--451.4/2014/18-3-14
ΑΡ.ΣΧ.1029
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : JET SKΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ JET SKI ΜΗΚΟΥΣ 2,78Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ KAWASAKI TS650 ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

15.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180462.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/2014/10-10-14
ΑΡ.ΣΧ.2037
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΠΛΟΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 7,45Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ''SELIN'' ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ
ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MARINER 175HPΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

16.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180470.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ.
2242026594
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2213.3/07/11/9-11-2011
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' AYAS''
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 12,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΡ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ
MARMARIS 1624566 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ VHF/FM ΜΑΡΚΑΣ realistic ΦΕΡΕΙ
ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ FIAT- 6M15 S/N:4679122 KAI
ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ TOHATSU 5BMP S/N:M5A255665 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΠΕΛΑ
ΤΙΜΟΝΙ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟ ΙΣΤΙΟ ΞΕΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΚΑΦΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 4Η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00
13

17.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180471.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75
Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 2251024115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/14/24-3-14
ΑΡ.ΣΧ.1970
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5,00Μ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 40HP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 450,00

18.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180674.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/15-7-14
ΑΡ.ΣΧ.2635
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 2,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ
ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

19.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180680.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/16-7-14
ΑΡ.ΣΧ.2688
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΚΩΠΗΛΑΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 1,70Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΕ ΓΚΡΙΖΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

20.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180694.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.7/14/16-10-14
ΑΡ.ΣΧ.2081
14

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 6,80Μ ΠΛΑΤΟΣ 2,30Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ
ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ EVINRUDE 150ΗΡ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1300,00

21.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180703.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Τ.Κ. 85100 ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ. 22410 28666
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/94/14/12-8-14
ΑΡ.ΣΧ.4947
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ Θ/Γ ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ''
SONA'' ΜΗΚΟΥΣ 13,80Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΥΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΟ- ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 8500,00

22.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180710.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ TΚ 31100 ΤΗΛ.2645022322
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/13 ΑΡ.ΣΧ.1955-
08/05/2013
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ι/Φ-Α/Ψ "HINA DE
FATU" ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΜΗΚΟΣ:14,30 ΚΟΧ:22 ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL
IVECO AIFO/D-32-921 80KW
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ: ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕ ΔΥΟ ΙΣΤΙΑ, ΣΗΜΑΙΑ
ΙΤΑΛΙΚΗ, ΝΗΟΛΟΓΙΟ/ΣΤ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 1-RM-1783-D/CX558-25W, ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ΞΥΛΙΝΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ GRP.
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 4550,00

23.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180712.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΛ.26450 22322
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.10/14 ΑΡ.ΣΧ.5340-
06/12/2014
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΜΗΧ/ΤΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
"ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ" ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΜΗΚΟΣ:7,04 ΠΛΑΤΟΣ:2,20 ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩ-ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ MERCRUISER 180HP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ,
ΤΥΠΟΥ CRUISER, ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ GRP, ΝΗΟΛΟΓΙΟ/ΣΤ.ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Λ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21254
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3000,00

24.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180723.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/30-6-14
ΑΡ.ΣΧ.2392
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΡΙΓΑ ΜΗΚΟΥΣ
4,70Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ''DENIZCI'' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ JOHNSON 40ΒΗΡ ΜΕ S/N:G04970370 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

25.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180729.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Κ. 85200
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/27-6-14
ΑΡ.ΣΧ.3075
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 5,50Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,30Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ V ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ
ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 225HP ΤΥΠΟΥ Optimax ΚΑΙ S/N:1B117840/2005 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΚΗ 62016/26-1-2016 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2500,00

26.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 180776.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΙ ΔAΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ
ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ Τ.Κ. 71410 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Θ. 2069 ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΛ. 2810 264941
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--1728/2-10-14 Δ/ΝΣΗ
ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ΄΄
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ ΜΗΚΟΥΣ 5,60Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡ.
ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟΥ 2210 Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΑΜΥΕΝ:GRC104401735 ΜΕ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 175ΗΡ ΜΕ S/N:Τ279606,
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : JOHNSON 15HP ME S/N:8846550
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

27.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181071.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 26596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/16-7-14
ΑΡ.ΣΧ.2678
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5,70Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' CAN'' ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ
JOHNSON 70HP ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

28.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181073.00.002
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 26596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/15-7-14
ΑΡ.ΣΧ.2636
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ HONDA 20BHP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΧΑΝΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

29.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181077.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,26596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/30-7-14 ΑΡ.
ΣΧ. 2885
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΗΚΟΥΣ 3,60Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,60Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' ERON RH360'' ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΡΚΑΣ MARINER 25BHP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
17

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 350,00

30.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181092.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Τ.Κ. 85500 ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ ΤΗΛ.
22470 31231
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/14/14-8-14
ΑΡ.ΣΧ.1757
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ C179892 ΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΧΑΝΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

31.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181093.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 26596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/13-8-14
ΑΡ.ΣΧ.3091
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 6,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

32.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181094.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 26596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/13-8-14
ΑΡ.ΣΧ.3084
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ
ΡΙΓΑ ΜΗΚΟΥΣ 6,80Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' ODYSEUS''
ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 150HP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1100,00

33.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181345.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594, 26596
18

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/28-8-14
ΑΡ.ΣΧ.3350
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ ΜΗΚΟΥΣ 10,50Μ
ΠΛΑΤΟΥΣ 3,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' MRS ANGEL'' ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ L.
BODRUM ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
MITSUBISHI ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 5000,00

34.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181347.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 26596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/28-8-14
ΑΡ.ΣΧ.3354
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 8,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,15Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ
MERCURY 175BHP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

35.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181348.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 26596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/28-8-14
ΑΡ.ΣΧ.3355
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΥΠΟΥ Cobra S/N:
TRHLL0063F414 ΜΗΚΟΥΣ 4,80Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕ
ΛΕΥΚΗ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ PARSUN 25BHP S/N: P03004801
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

36.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181354.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2212/22/2014/1-10-14
ΑΡ.ΣΧ.1964
19

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΕΥ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' BABSI 2'' ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 13,20Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,60Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 13000,00

37.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181356.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Τ.Κ. 84700 ΘΗΡΑ ΤΗΛ. 22860 22239, 28702
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--433.3/2015/9-1-15
ΑΡ.ΣΧ.76
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΚΑΦΟΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΑΣΠΡΟ ΜΗΚΟΥΣ 13,95Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΡΕΙΣ
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ IVECO AIFO ME S/N:
484254CRB
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΤΟΥ Λ/ΡΧΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΙΣ 10-10-2011 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΘΗΡΑΣ ΣΤΙΣ 17-1-2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3500,00

38.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181358.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 26596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/28-8-14
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 5,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ PARSUN 15BHP ME S/N:
05018862 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

39.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181359.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,26596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/12-9-14
ΑΡ.ΣΧ. 3604
20

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 4,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

40.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181360.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 26596
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/28-8-14
ΑΡ.ΣΧ.3356
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 8,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

41.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181968.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩ
ΤΗΛ. 22420 26594, 6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/12-9-14 ΑΡ.
ΣΧ. 3606
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΙΑ ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 6,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ HIDEA 15BHP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

42.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181969.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/16-9-14
ΑΡ.ΣΧ.3696
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,90Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΑΡΚΑΣ NUOVA JOLLY
ΤΥΠΟΥ JOLLY RAIDER 390 ME S/N:391 ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' LADY SIRMA'' ΜΕ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 25BHP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

43.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181979.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2212/31/2014/3-10-14
ΑΡ.ΣΧ.1986
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' DOLCE VITA''
ΣΗΜΑΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 17,20Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖ ΜΠΟΡΝΩ ΜΕ
ΕΣΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ MERCUISER 140HP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 30000,00

44.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181986.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75
T.K. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 2251024115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/14/17-10-14
ΑΡ.ΣΧ.8589
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' YHA
2618'' ΕΤΟΥΣ 1986 ΜΗΚΟΥΣ 11,00Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,00Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΦΕΡΕΙ GPS GARMIN- 72H ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00

45.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 181991.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Τ.Κ. 85100 ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. 22410 28666
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/137/14/13-11-14
ΑΡ.ΣΧ. 6981
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ , ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ <MELODY> ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ JEANNEAU ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΡΙΘ.
ΓΑΣΤΡΑΣ
(HULL NO) 0725085-096798 , ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1984,
22

ΜΗΚΟΥΣ 09,63M , ΠΛΑΤΟΥΣ 03,00M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΙΣΤΙΟ ΚΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : εσωλέμβια μηχανή μάρκας YANMAR 30HP κατάσταση μέτρια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 11000,00

46.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182012.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/8-10-14
ΑΡ.ΣΧ.4156
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ , ΜΗΚΟΥΣ 06,50M ΠΕΡΙΠΟΥ
ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΗΑ 115HP Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 900,00

47.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182013.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594, 6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/14-10-14
ΑΡ.ΣΧ.4290
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ -
ΜΠΛΕ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' COBRA'' ΜΗΚΟΥΣ 6,00Μ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΗΑ 130ΗΡ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1200,00

48.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182014.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/25-11-2014
ΑΡ.ΣΧ.5034
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΗΚΟΥΣ 05,00M, ΠΛΑΤΟΥΣ 01,70M
ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΗΣ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ JOHNSON 25BHP ΚΑΙ
S/N:B14012 , Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
23

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

49.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182016.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3./2014/8-10-14
ΑΡ.ΣΧ.4159
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 30ΗP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΧΑΝΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

50.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182017.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ.
85300 ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/23-10-14
ΑΡ.ΣΧ.4445
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ-ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ <TURGUT REIS 94> ΤΟΠΟΣ-ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ BOZBURUN/1988, ΜΗΚΟΥΣ
11,00M, ΠΛΑΤΟΥΣ 03,20M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΑΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ
FORD 85HP, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 5000,00

51.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182785.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ ΤΚ.85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/2014/16-10-14
ΑΡ.ΣΧ.2079
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,80M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,20M
ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΣ
MERCURY 115HP, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 550,00

52.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182787.00.001
24

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594, 6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/22-9-14
ΑΡ.ΣΧ. 3782
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 0,00

53.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182788.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/26-9-14
ΑΡ.ΣΧ.3914
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 05,20M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,10M ΠΕΡΙΠΟΥ,
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <SAN BOAT> ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 125 BHP .Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΗ (ΕΙΧΕ ΒΥΘΙΣΤΕΙ ΚΑΙ
ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 350,00

54.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182790.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/26-9-14
ΑΡ.ΣΧ.3913
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 05,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 15HP Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

55.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182791.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
25

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/24-9-14
ΑΡ.ΣΧ.3870
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,30M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,80M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΓΚΡΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ RH 430 ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ JOHNSON 70BHP ΜΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 339221, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

56.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182792.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/26-9-14
ΑΡ.ΣΧ.3920
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,20M ,ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <WESTCOST
L.GULLUK> ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA 130BHP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1200,00

57.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182793.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ.2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/24-9-14
ΑΡ.ΣΧ.3872
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΡΙΓΑ, ΜΗΚΟΥΣ 07,50M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,10M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΜΑΡΚΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ,Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00

58.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182796.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Τ.Κ. 85100 ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ. 22410 28666
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/137/14/13-11-14
ΑΡ.ΣΧ.6981
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
26

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <KASIMIR>
ΜΗΚΟΥΣ 10,95M ΠΛΑΤΟΥΣ 03,70M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
BAVARIA 35 , ΕΤΟΣ 1996 HIN Nο : BAVDETM8D696 ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ
VOLVO PENTA-MD2030 28,55HP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 15000,00

59.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182801.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/2014/23-10-14
ΑΡ.ΣΧ.2130
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΜΗΚΟΥΣ 05,70M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,30M ΠΕΡΙΠΟΥ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΑΡΚΑΣ ΜΕRCURY 115ΗΡ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1100,00

60.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182807.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/4-11-14
ΑΡ.ΣΧ.4609
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟ
ΜΗΚΟΥΣ 04,70M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,70M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ
ΜΕRCURY 75BHP ΜΕ S/N: 09910118, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

61.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182808.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ 85300 ΤΗΛ.
22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/5-11-14
ΑΡ.ΣΧ.4662
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
27

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ
ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 15BHP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 150,00

62.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182809.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/4-11-14
ΑΡ.ΣΧ.4626
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <DERINY> ΜΗΚΟΥΣ 06,10M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,20M ΠΕΡΙΠΟΥ ,
ΦΕΡΕΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MITSUBISHI-AD342AT4, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3000,00

63.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182810.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ.85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/4-11-14
ΑΡ.ΣΧ.4630
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <BABE 2> ΜΗΚΟΥΣ 05,40M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MARINER 115BHP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1300,00

64.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182811.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/4-11-14
ΑΡ.ΣΧ.4631
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ EVINRUDE 25BΗP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ-
ΛΕΥΚΟ, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΧΑΝΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
28

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00

65.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182812.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/2014/6-11-14
ΑΡ.ΣΧ.2231
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <ZINCIR1> ΜΗΚΟΥΣ 04,80M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ SELVA ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 450,00

66.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182821.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ.2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/27-11-15
ΑΡ.ΣΧ.5053
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <SEA
MASTER700> ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI
15BHP, S/N:1514052707 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 350,00

67.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182823.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/5-11-14
ΑΡ.ΣΧ.4657
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ HSA 700 ΜΗΚΟΥΣ
07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ POWER TEC 30BHP, Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΛΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 350,00
29

68.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182825.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ.85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/27-11-14
ΑΡ.ΣΧ.5052
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ ΜΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <MEHTAP> ΜΗΚΟΥΣ 06,50M ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΦΕΡΕΙ
ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΟ ΣΚΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΜΕRCURY ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

69.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182827.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/4-11-14
ΑΡ.ΣΧ.4611
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 14,90M
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <DERIN> ΚΑΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO 280BHP
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 6000,00

70.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182889.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/27-11-14
ΑΡ.ΣΧ.5055
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ HIDEA 15 HP
S/N:AOAL14G0088. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

71.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182897.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/19-11-14
ΑΡ.ΣΧ.4935
30

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,50M ΠΕΡΙΠΟΥ , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

72.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182902.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/2014/24-12-14
ΑΡ.ΣΧ.2549
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΥΛΕΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ <PINAR 3> ΜΗΚΟΥΣ 11,00M ΠΛΑΤΟΥΣ 01,60M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2000,00

73.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182904.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ.85200 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/10-12-14
ΑΡ.ΣΧ.5234
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SANBOAT E7E ΜΗΚΟΥΣ 05,90M,
ΠΛΑΤΟΥΣ 01,70M ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΑΡΚΑΣ SUZUKI , S/N: 0110A26A0041 ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1300,00

74.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182909.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/4-12-14
ΑΡ.ΣΧ.5169
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,80M, ΠΛΑΤΟΥΣ02,40M
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SUPERONDA
LA2787. ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1300,00

75.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 182910.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/19-12-14
ΑΡ.ΣΧ.5361
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ , ΜΗΚΟΥΣ 08,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ PARSUN ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

76.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183424.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 ΚΩΣ 2242026594-6
Τ.Κ 85300
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/14/17-12-14
ΑΡ.ΣΧ.5312
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,90,ΠΛΑΤΟΥΣ 01,90Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ
YAMAHA 60 BHP ΤΥΠΟΣ 60ETO,S/N:6Η2L465081
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00

77.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183866.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΤΚ. 81108 ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/13-2-15
ΣΧ.249
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ - ΜΠΛΕ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA
130HP ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
32

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1100,00

78.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183872.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΤΚ. 81108 ΤΗΛ. 2253071307
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--423.3/15/13-2-15
ΣΧ.250
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 08,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,25M
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ ΕΝVIRUDE 200HP
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 550,00

79.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183895.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΡΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 ΤΚ.85300 ΤΗΛ.2242026594
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/15-1-
15/ΣΧ.274
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISHI 15HP , S/N:1514072948
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

80.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 183905.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΡΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΡΙΩΤΗ 25 ΤΚ.85300 ΤΗΛ.2242026594
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/12-1-15/
ΣΧ.157
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , 30HP , S/N:P10005710
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

81.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184163.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Κ. 73200 ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ. 28210 89277
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2150/255/2015/27-5-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
33

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ, ΤΟΠΟΣ ΕΤΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ - 2004, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ , ΜΗΚΟΥΣ 05,95M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,42M
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ MARINER 115HP S/N:4288501,ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ
VHF MOTOROLA ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΕΔΕΡ ΤΖΕΙΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) YHF ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ,
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Λ/Σ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ,
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3000,00

82.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184166.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75 ΤΚ. 81100 ΤΗΛ.
2251024115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/11-2-15 ΑΡ.
ΣΧ.1062/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΚΟΥΣ 11,00M ,ΠΛΑΤΟΥΣ 03,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ <NUR 2> ΚΑΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1100,00

83.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184167.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΡΙΩΤΗ 25 ΤΚ. 85300 ΤΗΛ. 2242026594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/27-1-15 ΑΡ.
ΣΧ. 440
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 30BHP S/N:1914090234 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 550,00

84.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184168.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 ΤΚ. 85300 ΤΗΛ. 2242026594-
6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/4-2-15 ΑΡ.
ΣΧ.583
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
34

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ POWER TEC 30BHP S/N:024837
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

85.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184169.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 ΤΚ. 85300 ΤΗΛ.2242026594-
6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/5-2-15 ΑΡ.
ΣΧ.616
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

86.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184170.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Λ/ΧΕΙΟ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 ΤΚ. 85300 ΤΗΛ. 2242026594-
6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/9-2-15 ΑΡ.
ΣΧ.662
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 30BHP ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

87.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184781.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΘ. ΤΖΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΤΚ
232 00 ΓΥΘΕΙΟ ΤΗΛ 2733360650-51
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.10/2015/31-3-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ι/Φ MHXANOKINHTO ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΔΙΑΚΤΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ GALATA ΣΗΜΑΙΑ ΗΠΑ ΜΗΚΟΥΣ 12,30Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,50Μ ΜΕ ΜΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΔΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ 1 ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ
ΜΗΧΑΝΗ HONDA ZHP KAI 1 GPS NASA MARINE
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10.500,00
35

88.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184784.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΘ. ΤΖΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΤΚ
232 00 ΓΥΘΕΙΟ ΤΗΛ 2733360650-51
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2115/25/1946/9-9-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ι/Φ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ VOLVO RENTA ΜΗΚΟΥΣ 12Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,5Μ GPS ΣΥΣΚΕΥΗ VHF SAILOR
COMPACT RT-2048 ΜΕ 1 ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 35.000,00

89.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184849.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 2242026594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/12-3-15
ΑΡ.ΣΧ.1175
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

90.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184850.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΤΗΛ.
2242026594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/5-3-15
ΑΡ.ΣΧ.1128
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ,ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 300,00

91.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184851.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/12-3-15
ΑΡ.ΣΧ.1261
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
36

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ,ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

92.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184852.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/17-3-15
ΑΡ.ΣΧ. 1196
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 01,50M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <DENIZCAN-A> ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1874448 BODRUM, ΦΕΡΕΙ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 40HP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 250,00

93.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184854.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Τ.Κ. 85002 ΤΗΛΟΣ ΤΗΛ. 22460
44350
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/15/23-3-15
ΑΡ.ΣΧ.44 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜ. ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 09,30M ,ΠΛΑΤΟΥΣ 02,95M
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΥΦΑΛΑ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ <MAVIS-1>, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΝΤΑ ΚΑΙ
ΔΥΟ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 520 HP ΕΚΑΣΤΗ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 15000,00

94.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184855.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460
49010
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/15/25-2-15
ΑΡ.ΣΧ.83
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
37

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 04,30M ΠΕΡΙΠΟΥ , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ,
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

95.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184856.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460
49010
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/15/25-2-15
ΑΡ.ΣΧ.83
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 05,90M ,ΠΛΑΤΟΥΣ 02,30M
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΥΦΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
<LABRATOR> ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ROBALO 1820 , ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α) YAMAHA 150 HP, S/N:PA6-GF10 Β) YAMAHA 15 HP,
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : S/N:009023 H KATAΣTAΣH TOY OΠΩΣ ΣTHN AΠO 20-7-2015
EKΘEΣH EΠAΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 12000,00

96.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184857.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/14-10-14
ΑΡ.ΣΧ.4289
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
,S/N:1514052709 ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00

97.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184858.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2014/16-1-2015
ΑΡ.ΣΧ.287
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ. ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,S/N:ΑCN097370100
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 100,00
38

98.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184859.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594-6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/17-3-15
ΑΡ.ΣΧ.1260
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M, ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M
ΠΕΡΙΠΟΥ , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA
225HP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1500,00

99.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184861.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/2015/2-4-15
ΑΡ.ΣΧ.686
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 06,50M, ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 Μ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ YAMAHA
115HP, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 5000,00

100.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184862.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Τ.Κ. 85111 ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΗΛ. 22460
49010
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/15/1-4-15
ΑΡ.ΣΧ.115
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ, ΜΗΚΟΥΣ 04,00M ,ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00 M
ΠΕΡΙΠΟΥ, S/N:CNWNYTBO95J414
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 200,00

101.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184864.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/2015/2-4-15
ΑΡ.ΣΧ.685
39

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΗΚΟΥΣ
05,50M, ΠΛΑΤΟΥΣ 02,20 M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ SELVA100HP,
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

102.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184872.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300
ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/20-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1843
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , 30HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

103.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184873.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΤΗΛ.
2242026594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/7-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1595
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΜΑΡΚΑΣ PARSUN 30HP,
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

104.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184874.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/6-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1564
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
40

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI-T30BM
21,10KW S/N:1914090269, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

105.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184875.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/16-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1763
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , 30HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

106.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184876.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/16-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1771
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI-T30BM
30HP S/N:1914100595, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

107.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184877.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/16-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1776
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI-T30BM
21,10KW S/N:1914100523, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00
41

108.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184878.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/16-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1773
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , 30HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

109.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184879.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ.85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/7-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1596
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ , 30HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

110.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184887.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/17-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1804
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00
M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 30HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

111.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184889.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/20-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1846
42

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ , ΜΗΚΟΥΣ 07,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00
M ΠΕΡΙΠΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

112.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184890.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/16-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1779
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 07,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00
M ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ EVINRUDE 25HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ-ΓΚΡΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 600,00

113.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184891.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/9-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1633
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ , ΜΗΚΟΥΣ 07,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00
M ΠΕΡΙΠΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

114.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184893.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/7-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1594
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
43

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 06,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00
M ΠΕΡΙΠΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10,00

115.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184895.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/7-4-15
ΑΡ.ΣΧ.1590
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ , ΜΗΚΟΥΣ 12,50M ,
ΠΛΑΤΟΥΣ 03,10 M ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <INCI> ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2000,00

116.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184923.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ Τ.Κ. 85600 ΣΥΜΗ ΤΗΛ. 22460 71205
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--421.70/2015/15-5-15
ΑΡ.ΣΧ.1000
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Θ/Γ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 14,00M ,ΠΛΑΤΟΥΣ 03,70M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΟ-ΚΥΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <FIRTINA> ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ,ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 5000,00

117.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184925.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/4-5-15
ΑΡ.ΣΧ.2132
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 07,00M ΠΕΡΙΠΟΥ , ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ , ΦΕΡΕΙ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΑΡΚΑΣ YAMABISI 30HP ,S/N: 1914100527
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00
44

118.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184928.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 74056 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.2832091206
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2162/4691/15/13-5-15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ Φ/Γ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <
ZAHRA > ΣΗΜΑΙΑΣ SAO TOMO ΚΑΙ Δ.Δ.Σ : S 9 Α 2320, IMO: N/A, ΜΗΚΟΥΣ 28.60 M,
ΠΛΑΤΟΥΣ 06,90M , ΒΥΘΙΣΜΑ 03,15 M ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΕΤΟΣ 1993,GROSS
TONS:297 , NET TONS:215, ΜΕ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ IVECO - C13ENTM50-
367KW ΕΤΟΥΣ 2010
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34-03-2015, ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 60000,00

119.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 184934.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ
ΤΗΛ. 22420 26594,6
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/7-5-15
ΑΡ.ΣΧ.2242
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ,ΜΗΚΟΥΣ 08,00M , ΠΛΑΤΟΥΣ 02,00M
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΑΡΚΑΣ ΥΑΜΑΒΙSΙ 30HP
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 400,00

120.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186903.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ , ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΖΑΝΗ
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΤΚ 232 00 ΓΥΘΕΙΟ ΤΗΛ 27333022262
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2151.25/278/11-02-16
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
" BLUE NIGHT SILIVRI" ΜΗΚΟΥΣ 17,15Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 5,15Μ Κ.Ο.Χ. 54,85 Κ.Κ.Χ. 18,83 2
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΑΝ 880 ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 31.500,00

121.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 186907.00.001
45

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ , ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΡΩΘ. ΤΖΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΤΚ
23200 ΓΥΘΕΙΟ ΤΗΛ 27333022262
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2151.25/2510/11-12-
2015 ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 16,90Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 5,20Μ ΜΕ 1 ΚΙΝΗΤΗΡΑ IVECO 220 HP ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ - ΜΠΛΕ
ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 7.000,00

122.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 187722.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ, ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ, Τ.Κ. 85500 ΠΑΤΜΟΣ
ΤΗΛ. 22470-31231, 34104.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2153.2/1022/2015/28-8-
15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "PRINCESS ELBY" ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΟΥ -ΚΑΦΕ ΜΗΚΟΥΣ 15,00M ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "CUMMINNS"180 HP
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ,
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ Τ.Κ.
85302 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 91553
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 15000,00

123.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188063.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ Τ.Κ. 85302 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ
ΚΩΣ ΤΗΛ. 22420 91553
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2153.2/1020/2015/28-8-
15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΟΝΟΜΑ "FATHIYE", ΜΗΚΟΥΣ 16,50M ΚΑΙ
05,00M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ, ΜΕ S/N:
826F6015EAC, (Α.Λ.Σ), ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 03,50M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ
01,50M, ΜΕ S/N: 16, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 11000,00
46

124.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 188606.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τ.Κ. 85200 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ. 22430 24444
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/2015/10-9-15
ΑΡ.ΣΧ.4102
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΙΣΤΙΟ ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ ,
ΜΗΚΟΥΣ 12,00M ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 04,00M ΤΥΠΟΥ "BAVARIA 42 CARIBIC" ΦΕΡΕΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ " VOLVO PENTA"TURBO 32KW ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 40000,00

125.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 189301.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ. 26930-22628
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0002-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣ.ΑΥΤ/ΤΑ ΦΥΛ.-ΑΖΗΤΗΤ--3008/12/1274/22-12-
2015 ΤΔΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
"ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ" , ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚ. SEA QUEST, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ MERCURY
2Χ150HP, ΜΗΚΟΥΣ 7,60Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,70Μ ME ΤΡΑΙΛΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ELXIS
CENTER 200 SIN 080508
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 10000,00

126.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190190.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ.ΓΟΛΕΜΗ 5-7 ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΚ 31100,
ΤΗΛ. 2131371440
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--2121.5/66891/16/27-7-
16 ΑΛΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ D-44 ΜΗΚΟΥΣ 14Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,5Μ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ CUMMINS 6CTAS3-
ME ME ΙΣΧΥ 2/430ΗΡ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΤΟΣ 1978, ΝΗΟΛΟΓΙΟ Λ.Σ. 183, ΥΛΙΚΟ
POLYESTER
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 30000,00
47

127.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 190600.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75
Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/22-11-15
ΑΡ.ΣΧ.7798/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' MELISSA'' 13,00Μ , ΠΛΑΤΟΣ 3,70Μ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΖΩΝΑΡΙ ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

128.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191203.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75
Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/15/3-12-15
ΑΡ.ΣΧ.8007/15
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 18,00Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 5,00Μ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ
ΦΕΡΕΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ '' ΜΑΝ'' ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1500,00

129.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 191205.00.001
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75
Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΗΛ. 22510 24115
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ--432.3/16/11-3-16
ΑΡ.ΣΧ.1346
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1

MΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '' ΝΑΖ Β΄'' ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ
ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΚΟΥΣ 11,00Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,00Μ ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3000,00

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΥΡ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ