Amenajãri interioare

Sisteme de finisaj uscat

Doriþi sã construiþi sau sã renovaþi. Sunteþi în cãutarea unor soluþii care sã vã satisfacã cerinþele dumneavoastrã, la cel mai înalt grad de confort. Faceþi proiecte de viitor ºi vreþi sã alegeþi pentru acestea cele mai bune materiale de construcþie. Este important ca proiectul sã fie de la început gândit eficient ºi unitar. O bunã

consolidare sau reamenajare a mansardei, amenajare a încãperilor umede sau subsolului, cu sistemele de finisaj uscat Knauf vã materializaþi ideile simplu ºi fãrã dificultãþi, obþinând confortul aºteptat.

Materia primã: gipsul natural Roca de gips, ca zãcãmânt natural, s-a format în urmã cu 100-200 milioane de ani. Elementele chimice din care este alcãtuit gipsul sunt: calciu, sulf, oxigen ºi apã. Gipsul brut este extras din carierã ºi calcinat la 120-180 o C. Semihidratul de sulfat de calciu rezultat este constituentul de bazã pentru toate materialele de construcþie pe bazã de ipsos, anhidridul (sulfatul de calciu) fiind componenta principalã pentru ºapele Knauf. Gipsul este întrutotul compatibil pentru om, fiind un produs pentru construcþii absolut ecologic ºi nevãtãmãtor. Are aceeaºi valoare a pH-ului ca ºi pielea umanã, este inodor ºi netoxic. Pe scurt, un material compatibil cu mediul înconjurãtor, ireproºabil din punct de vedere ecologic ºi biologic.

izolare termicã asigurã costuri ulterioare scãzute. Dar probabil, cel mai important lucru pentru oricine este un ambient sãnãtos. Clienþii solicitã exigenþe ridicate în proiectarea ºi tehnologia de execuþie. Cu plãcile de gipscarton ºi sistemele de finisaj uscat Knauf, visele dumneavoastrã de a construi pot deveni realitate: uscat, rapid, curat ºi la un preþ avantajos – de la subsol pânã la acoperiº. Vã arãtãm drumul cel mai uºor cãtre o posibilã ºi ieftinã transformare a mansardei casei dumneavoastrã, cãtre

modificarea spaþiului locuibil, cãtre realizarea pereþilor despãrþitori ºi a unor pardoseli perfect plane sau cãtre o utilizare mai raþionalã a spaþiului din baie sau bucãtãrie.

Gipsul regleazã umiditatea aerului Sistemele de finisaj uscat Knauf înseamnã: un bun raport calitate-preþ flexibilitate realizare rapidã utilizarea la maxim a spaþiului locuibil izolare fonicã ºi termicã protecþie contra incendiilor tehnologie uscatã greutate redusã Gipsul poate contribui în diferite moduri la confortul dumneavoastrã prin: izolare termicã ºi fonicã ºi protecþie la foc în caz de incendiu. Plãcile de gipscarton sunt suprafeþe „calde“ ºi oferã sentimentul de confort. Gipsul regleazã umiditatea relativã a aerului în încãperile închise. Structura sa macroporoasã favorizeazã absorbþia vaporilor de apã excedentari urmând sã-i elibereze atunci când aerul devine prea uscat. Astfel gipsul contribuie în mod Indiferent dacã se doreºte realizarea unei construcþii noi sau a unei lucrãri de renovare, decisiv la îmbunãtãþirea climatului în spaþiile interioare.

2

Cuprins Materia primã: gipsul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Sistemele de finisaj uscat ca soluþie constructivã . . . . . . . . . . . . . . . . .4/5 Privire de ansamblu asupra sistemelor Knauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Plãci Knauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Prelucrarea plãcilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/9 Protecþie fonicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10/11 Climatul încãperii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/13 Protecþia contra incendiilor . . . . . . . . . . . .14/15 Tencuieli uscate Knauf . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Placarea pereþilor cu plãci de gipscarton Knauf . .17 Pereþi despãrþitori: Pereþi autoportanþi Knauf . . . . . . . . . . . . .18/19 O viaþã confortabilã . . . . . . . . . . . . . . . . .20/21 Modelare fãrã limite . . . . . . . . . . . . . . . . .22/23 Soluþii creative: idei pentru spaþiu . . . . . . . .24/25 Execuþia finisajelor uscate în baie . . . . . . . .26/27 Montarea tocurilor de uºi . . . . . . . . . . . . . . . .28 Montarea uºilor glisante . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Sisteme de tavane Knauf . . . . . . . . . . . . . .30/31 Sisteme de pardoseli Knauf . . . . . . . . . . . .32/33 Amenajarea mansardei . . . . . . . . . . . . . . .34/35 Suprafaþa perfectã: sistemele de ºpãcluire Knauf . . . . . . . . . . . . . . . . . .36/37 Tratarea suprafeþelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Tehnici de fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

3

În ultimii 40 de ani sistemele de finisaj uscat s-au dezvoltat impunându-se ca soluþii constructive moderne ºi raþionale pentru amenajare, reamenajare ºi renovare. Prin montajul “uscat” al materialelor ºi

Siguranþã doveditã Este foarte important ca montajul sistemelor individuale sã fie facut conform specificaþiilor tehnice ale producãtorului. Numai astfel aveþi garanþia unui rezultat ireproºabil ºi a unei siguranþe totale; toate sistemele Knauf sunt verificate din punct de vedere funcþional ºi sunt compatibile din punct de vedere al tehnologiei de montaj. Sistemele noastre sunt verificate ºi atestate periodic de institute independente de

elementelor componente, sistemele de finisaj uscat reprezintã o soluþie de execuþie eficientã ºi economicã, atât din punct de vedere al timpului cât ºi al costurilor.

Placarea mansardelor

Filozofia Knauf: Soluþii complete Casa, locuinþa personalã, exprimã

încercare – fapt ce poate fi dovedit prin buletine de analizã ºi agremente tehnice.

personalitatea beneficiarului. Un proiect bun se materializeazã în calitatea finisajelor. Un finisaj cu materiale de calitate asigurã nu numai un aspect estetic deosebit, ci ºi stabilitate ºi rezistenþã în timp. Marca Knauf include sisteme de produse conþinând mai multe elemente individuale, care, pe baza modului remarcabil de îmbinare, posedã toate aceste calitãþi. Soluþii de amenajare deja testate Spectrul lucrãrilor de construcþie cuprins în noþiunea de “finisaj uscat” este foarte larg. Lucrãrile de finisaj uscat acoperã mai multe domenii de execuþie cum ar fi pereþi, tavane ºi pardoseli. În cadrul fiecarui domeniu existã un mare numãr de soluþii diferite, determinat de exigenþele constructive specifice (de exemplu protecþia contra incendiilor, izolarea fonicã, izolarea termicã). Renuntaþi la a face experimente greoaie ºi costisitoare ºi opriþi-vã asupra sistemelor Knauf, pentru a avea garanþia unei lucrãri cu materiale de calitate. Tabelul alãturat vã oferã o privire de ansamblu asupra soluþiilor constructive ce se pot realiza din plãci de gipscarton Knauf. Acesta este în acelaºi timp ºi un ghid pentru alegerea corectã a sistemului de pereþi, tavane ºi pardoseli, în funcþie de necesitãþile dumneavoastrã.

Pereþi despãrþitori autoportanþi

Pereþi pentru instalaþii

Pardoseli uscate

4

Varietate de produse ºi sisteme

Sistemele de finisaj uscat ca soluþie constructivã
Sisteme de finisaj uscat Placarea pereþilor reprezintã aplicarea plãcilor de gipscarton pe un perete masiv existent cu sau fãrã structurã portantã Tencuialã uscatã Aplicarea plãcilor de gipscarton direct pe perete, prin lipire Placarea pereþilor Placarea unui perete existent prin aplicarea plãcilor de gipscarton pe o structurã metalicã auxiliarã Sistemele de pereþi Knauf sunt pereþi de compartimentare, care se realizeazã din plãci de gipscarton fixate pe o structurã metalicã autoportantã Pereþi autoportanþi Placare cu plãci de gipscarton pe ambele laturi ale unui schelet metalic autoportant W111, W112, W113, W115, W116, W118 W623, W625, W626, W653 W611, W624, W631 Sisteme Knauf

Sistemele de tavane Knauf sunt placãri ale tavanului existent cu plãci de gipscarton, fixate pe un schelet din lemn sau metal Tavane cu fixare directã Placare cu plãci de gipscarton pe un schelet din lemn fixat direct de tavan Tavane supendate Placare cu plãci de gipscarton pe un schelet din metal, suspendat de tavan prin intermediul unor elemente de prindere Sistemele de pardoseli uscate Knauf sunt sisteme de realizare a stratului suport pentru stratul de uzurã (ºape uscate), care se aplicã direct pe stratul suport portant Pardoseli uscate Vidifloor cu plãci din ipsos armat cu fibre celulozice Pardoseli uscate cu plãci de gipscarton Knauf Sistemele de placãri la mansarde sunt placãri cu plãci de gipscarton la interiorul unei ºarpante de lemn F141, F142, F145, F146 F131, F132, F135 D112, D113 D111

Sistem de placare pe schelet metalic D612

5

Fabricarea plãcilor de gipscarton Knauf Fabricarea se realizeazã pe o bandã rulantã, în urma unui proces automatizat. Într-un malaxor se realizeazã din sulfatul de calciu semihidrat (gipsul calcinat), apa ºi materiale de adaos, o pastã fluidã de ipsos. Aceasta este dozatã într-un strat uniform, prin intemediul mai multor furtune de distribuþie, pe o bandã din carton ce va constitui faþa plãcilor de gipscarton. La partea superioarã, se aplicã prin intermediul unor role, cel de-al doilea strat de carton, care va constitui intradosul plãcilor. Pasta de ipsos este astfel înglobatã între cele douã straturi din carton. Urmeazã apoi uscarea, inscripþionarea, tãierea ºi ambalarea pe paleþi a plãcilor.

Avantajele plãcilor Knauf Plãcile de gipscarton Knauf sunt plãci de format mare, realizate conform normelor austriece ÖNORM B 3410 ºi sunt supuse permanent unei supravegheri stricte efectuate de institute de specialitate. Plãcile sunt verificate din punct de vedere biologic (IBR) ºi conferã un climat plãcut al încãperii prin reglarea umiditãþii aerului. Plãcile de gipscarton Knauf sunt incombustibile ºi oferã, chiar la grosimi mici, o excelentã protecþie contra incendiilor concomitent cu o bunã protecþie contra zgomotului. Cu plãcile Knauf se pot realiza suprafeþe ale pereþilor, tavanelor ºi pardoselilor fãrã rosturi vizibile ºi fãrã fisuri. Astfel se poate obþine o suprafaþã de bazã perfectã pentru zugrãveli, tencuieli, tapet, vopsele sau placãri ceramice.
Termoplãci Knauf PS - cu polistiren: Termoplãci Knauf MF - cu vatã mineralã: Plãci de ipsos armat cu fibre celulozice Knauf Vidiwall A 13+ PS 15 SE A 13+ Vatã mineralã Plãci Knauf GKB: A 13 A 15 F 13 F 15 H 13 H 15 FH 13 FH 15 Tipuri de plãci Knauf: Tip placã: Indicativ

Precizie de milimetru pe bandã rulantã

Grosime mm 12,5 15,0 12,5 15,0 12,5 15,0 12,5 15,0 20-60 (grosime termoizolaþie) 20-60 (grosime termoizolaþie) 10,0 12,5 15,0

Lãþime mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Plãci Knauf rezistente la foc GKF: Plãci Knauf impregnate GKBI: Plãci Knauf rezistente la foc impregnate GKFI:

1.200

1.200 1.200 1.200

6

Tipuri de plãci

În funcþie de tipul aplicaþiei existã diferite tipuri de plãci care se deosebesc prin cartonul exterior ºi compoziþia miezului de ipsos.

Plãcile rezistente la foc impregnate Knauf GKFI Sunt plãci rezistente la foc GKF, al cãror miez de ipsos ºi cartonul de acoperire sunt special

Plãci Knauf

Plãcile de gipscarton Knauf GKB Sunt plãci realizate din ipsos, cu feþele ºi muchiile longitudinale cãptuºite cu un carton special aderent la miez. Mijloc de identificare: inscripþionarea pe partea posterioarã a plãcii cu albastru. Domeniu de utilizare: placãri ale pereþilor ºi tavanelor, tencuieli uscate, pereþi despãrþitori ºi tavane suspendate.

impregnate împotriva acumulãrii de umezealã. Mijloc de identificare: inscripþionarea cu roºu pe partea posterioarã a plãcii, cartonul de pe

ambele feþe colorat în verde. Domeniu de utilizare: ca la plãcile rezistente la foc, totuºi în încãperi umede – ca de exemplu în bãile locuinþelor, ghene de instalaþii.

Termoplãci Knauf PS sau MF Plãcile de gipscarton impregnate Knauf GKBI Sunt plãci al cãror miez de ipsos este impregnat împotriva acumulãrii umezelii. Mijloc de identificare: inscripþionarea cu albastru pe partea posterioarã a plãcii, cartonul de pe ambele feþe este colorat în verde. Domeniu de utilizare: ca la plãcile GKB, în special în încãperile cu umiditate (bucãtãrii ºi bãi din locuinþe), precum ºi ca strat suport pentru placarea ceramicã. Plãcile din ipsos armat cu fibre celulozice Knauf Vidiwall Sunt plãci rigidizate prin amestecul omogen al pastei de ipsos cu fibre celulozice modificate. Suprafaþa exterioarã este tratatã împotriva Plãcile rezistente la foc Knauf GKF
Lungime mm 2.000-3.000 2.000-3.000 2.000-3.000 2.000-2.750 2.000-3.000 2.000, 2.500 2.000, 2.750 2.000, 2.500 2.600, 2.750 Greutate 2 kg/m 8,3 12,0 10,8 13,6 9,3 12,0 10,8 13,6 10,7-11,3

Sunt elemente multistrat formate din plãci de gipscarton ºi un strat de material termoizolant din polistiren (PS) sau vatã mineralã (MF). Domeniu de utilizare: îmbunãtãþirea izolãrii termice.

acumulãrii de umiditate. Mijloc de identificare: inscripþionarea cu albastru pe partea posterioarã. Domeniu de utilizare: ca la plãcile rezistente la foc impregnate (GKFI), amenajãri de mansarde, case de lemn.

Sunt plãci al cãror miez de ipsos este armat suplimentar cu fibre de sticlã în proporþie de 0,2 %, cu lungimi ale fibrelor între 3-30 mm, ce au ca efect îmbunãtãþirea comportãrii plãcilor la acþiunea focului. Mijloc de identificare: inscripþionarea cu roºu pe partea posterioarã a plãcii. Domeniu de utilizare: placãri ale pereþilor ºi tavanelor, ghene antifoc, pereþi despãrþitori ºi tavane false cu exigenþe sporite de protecþie contra incendiilor, amenajãri de mansarde.

2.600, 2.750

12,7-17,3

2.000-3.000 2.000-3.000 2.000-3.000

11,5 14,7 17,7

Optimizarea spaþiului locuibil sub acoperiº

7

Generalitãþi Toate plãcile Knauf sunt prevãzute cu un marcaj longitudinal pentru facilitarea montajului: pe intradosul plãcii este prevãzutã o inscripþionare cu lãþime de 5 cm care marcheazã poziþia profilului în cazul pereþilor autoportanþi; pe faþa vãzutã sunt puncte tipãrite (litera “K”) la distanþa de 25 cm, care faciliteazã montajul ºuruburilor la distanþele prevãzute pentru pereþii autoportanþi.

Depozitare ºi transport Plãcile Knauf trebuie depozitate pe un suport plan, întotdeauna în poziþie orizontalã – a se utiliza fâºii de plãci, lemn ecarisat sau paleþi – ºi trebuie protejate împotriva umiditãþii. Transportul plãcilor individuale se face vertical. Colþurile ºi muchiile trebuie protejate împotriva deteriorãrii.

Prelucrarea plãcilor Pentru debitarea plãcilor se va utiliza un cutter, cuþitul Knauf sau un cuþit pentru plãci. Dupã desprinderea bucãþilor de placã, muchiile trebuie corectate ºi fasonate cu rindeaua. Aceasta faciliteazã prelucrarea rosturilor. În nici un caz nu este permisã smulgerea cartonului în lungul suprafeþelor de tãiere.

8

Simplu ºi rapid

Prelucrarea plãcilor

Trasarea liniilor ajutãtoare

Dupã separarea pãrþilor tãiate, marginile se vor netezi cu rindeaua.

Debitarea se face pe faþa plãcii cu ajutorul unui dreptar ºi a unui cuþit.

Marginile în secþiunea tãiatã se vor ºanfrena cu o rindea de falþ sau cu un cuþit în vederea ºpãcluirii.

Placa se va rupe în secþiunea tãiatã ºi se va ridica, dupã care se va tãia cartonul de pe faþa posterioarã.

Decupajele pentru dozele electrice ºi pentru instalaþii se vor tãia cu un fierãstrãu de traforaj sau cu freza pentru doze.

9

Omul este supus permanent zgomotelor de toate felurile. Un spaþiu interior zgomotos este stresant ºi inconfortabil. Zgomotele normale ale vieþii cotidiene – folosirea aparatelor de uz casnic, activitãþi curente, zgomotul produs de instalaþii – se propagã prin pereþi perturbând liniºtea interiorului. De aceea este necesarã izolarea fonicã.

longitudinalã a unui element constructiv (cãi secundare de propagare). De aceea, pentru realizarea corectã a unei fonoizolãri este foarte importantã respectarea specificaþiilor tehnice cu privire la îmbinarea ºi intersectarea elementelor de construcþie. Pentru izolarea unei clãdiri sunt determinante atât mãrimea ºi tipul secþiunii elementului structural prin care trece sunetul (de exemplu

Trei modalitãþi de fonoizolare

Mãsurile de protecþie fonicã servesc la evitarea stressului datorat zgomotelor, acolo unde sunetul care vine dinspre exterior spre interior, dar ºi între douã locuinþe, poate deveni deranjant. Normele care stabilesc gradul de izolare fonicã a construcþiilor sau pãrþi ale acestora, sunt conþinute în normativele pentru construcþii din fiecare þarã. Pentru obþinerea unei bune protecþii fonice, trebuie avutã în vedere atât preluarea frontalã cât ºi propagarea sunetelor prin secþiunea

peretele), cât ºi caracteristicile de izolare fonicã ale pãrtilor de construcþie adiacente elementului respectiv.

Greutãþi mari ale pereþilor masivi (peste 400 kg/m 2 pentru realizarea unor valori de izolare peste 50dB).

Protecþie acusticã prin membrane elastice Pereþii despãrþitori ºi tavanele realizate ca membrane flexibile din plãci de gipscarton, împreunã cu un strat izolator de aer, se recomandã ca soluþii foarte bune de izolare fonicã. Prin membranele elastice, energia de propagare a sunetelor este disipatã eficient.
Pereþ masivi placaþi cu gipscarton Knauf oferã o foarte bunã fonoizolare; placarea poate fi montatã ulterior construirii peretelui masiv.

Izolaþie fonicã longitudinalã

Pereþi autoportanþi Knauf pe structurã metalicã - oferã maximã protecþie fonicã la o greutate redusã a sistemului.

10

Protecþia fonicã

Liniºtea interiorului

Valori medii obþinute dupã „Sunet, Cãldurã, Umiditate“ de Gösele Karl, respectiv aprecierea firmei Knauf

Rw = 51 dB

Pereþi despãrþitori Knauf tip W112, grosime:10,0 cm ca. 49 kg/m2

Rw = ca. 45 dB

Pereþi din cãrãmidã cu goluri inclusiv tencuialã, grosime: 15 cm 200 kg/m2

Rw = ca. 40 dB

Pereþi din zidãrie, inclusiv tencuialã grosime: 13 cm 100 kg/m2

11

La nivel internaþional, se adoptã din ce în ce mai multe mãsuri de gestionare eficientã a resurselor energetice ºi de protecþie a mediului înconjurãtor. În domeniul construcþiilor, un factor decisiv pentru economia de energie este termoizolarea eficientã a clãdirilor. Prin aceasta, se reduc pierderile de cãldurã, ºi implicit scade consumul de combustibil.

cu atât pierderile de cãldurã sunt mai scãzute. Regula este: o valoare U mai micã înseamnã izolaþie termicã bunã ºi necesar mai mic de energie termicã. “Igiena locuinþei” nu înseamnã numai o cãldurã plãcutã ºi aer proaspãt ci ºi alegerea judicioasã a materialelor de construcþii sau tipului de compartimentare.

Igiena locuinþei Termoizolaþia la interior - o soluþie economicã Protecþia termicã a pereþilor reduce pierderile de cãldurã. În afara pierderilor de cãldurã care se produc prin insuficienta izolare a ferestrelor ºi uºilor, o altã sursã de pierderi o constituie pardoselile neizolate ºi încãperile cu înãlþime mare. Acestea din urmã pot fi rezolvate prin termoizolarea la interior, cu sisteme constructive uscate Knauf, soluþie uºor de utilizat, care permite un timp redus de manoperã. Climatizarea ºi aerisirea sunt foarte importante pentru climatul încãperii ºi pentru igiena locuinþei. Aerisierea alimenteazã locuitorii unei case cu oxigenul necesar, cu aºa-numitul „aer proaspãt”. Aerisirea eliminã, de asemenea, cele mai multe substanþe nocive care se gãsesc în holurile ºi camerele unei case. A aerisi cu adevãrat Umiditatea relativã de confort a aerului în locuinþe are valori care se situeazã între 40 ºi 60 de procente. Dacã aerul din încãpere este prea uscat pentru o perioadã îndelungatã, acesta determinã uscarea pielii ºi o protecþie diminuatã împotriva microbilor ºi a sistemului respirator. Dacã umiditatea relativã a aerului se situeazã un timp îndelungat peste 60 de procente, Renumitul coeficient U În prescripþiile referitoare la termoizolare se vorbeºte întotdeauna de coeficientul de transfer al cãldurii, renumitul coeficient-U, care este, în mod curent, aºa-zisul etalon pentru calitatea fizico-constructivã a locuinþei. Coeficientul-U este un indice de mãsurã pentru eficienþa izolaþiei termice a unui element de construcþie, de exemplu la un perete exterior sau la un acoperiº. Cu cât valoarea U este mai micã, mucegaiul are condiþii propice de dezvoltare. La umiditate mare acesta poate pãtrunde ºi în izolaþii sau materiale ºi poate diminua proprietãþile acestora de izolatori termici. O bunã aerisire garanteazã întregul schimb al aerului umed din încãpere într-un interval scurt de timp, fãrã ca elementele de construcþie adiacente sã fie rãcite. Aceasta economiseºte energie ºi asigurã un climat al încãperii igienic ºi sãnãtos.

În încãperile cu termoizolaþie interioarã, se utilizeazã la maximum întreaga cantitate de energie, eliminând pierderile prin pereþi sau plafoane.

12

Izolarea termicã

Curenþii de aer proaspãt Curenþii de aer sunt declanºaþi, în general, de diferenþe de presiune. Dacã aerul bogat în umiditate întâlneºte suprafeþe reci, de exemplu în cazul pereþilor exteriori insuficient izolaþi, aceasta conduce la apariþia condensului pe suprafaþa limitrofã respectivã. Consecinþa poate fi apariþia mucegaiului sau dezvoltarea sporilor. În

Confortul ºi climatul interior
Legãtura între coeficientul-U ºi necesarul de energie
Perete exterior: Coeficientul U Pierderea de energie prin peretele exterior (regula empiricã: coeficientulUx10=litri combustibil) 1,20 x 10 = 12,0 litri 0,50 x 10 = 5,0 litri 0,15 x 10 = 1,5 litri

cazul pereþilor exteriori masivi, tencuielile pe bazã de ipsos ºi plãcile de gipscarton Knauf aplicate la interior, absorb excedentul de umiditate din aer ºi îl redau încãperii dacã este necesar.

Perete exterior clãdire veche

1,20

Perete exterior normat conform normativ de construcþie 0,50 Perete exterior casã cu pierderi mici de cãldurã 0,15

Totul trebuie corelat Dar aceste produse din ipsos

Izolarea termicã are implicaþi directe asupra necesarului de cãldurã ºi costurilor de încãlzire.

„condiþionatoare de ambient”, îºi pot demonstra eficienþa numai dacã suprafaþa acestora este tratatã corespunzãtor. Dacã se adoptã ca material

Climatul interior - reprezintã mult mai mult decât o cãldurã plãcutã ºi aer proaspãt
Factori umani Factori fizici

decorativ de interior un tapet acoperit cu materiale sintetice impermeabile sau o vopsea lavabilã aproape etanºã la vapori de apã, atunci proprietãþile de permeabilitate ale produselor pe bazã de ipsos sau capacitatea de absorbþie a zidãriei devin inutile, climatul în încãpere nemaiputând fi reglat ºi stabilizat.

Temperatura Umiditatea relativã Alergii Schimbul de aer Astm Rata de schimb a aerului Încãrcãtura psihicã Încãrcarea electrostaticã Satisfacþia la locul de muncã Iluminarea Sensibilitate Infrasunetele Ionii prezenþi în atmosferã Climatul interior (ca. 90 % din timpul de viaþã) Bacterii Ciuperci/Mucegaiuri Viruºi Paraziþi Aerosoli Fum de þigarã Gaze anorganice Biozide Endotoxine Alþi poluanþi

Factori biologici

Factori chimici

Evidenþierea celor mai importanþi factori dupã Prof.Dr. Möhring de la Univ. Tehn. Hildesheim-Holzminden.

13

În primul rând protecþia contra incendiilor serveºte protejãrii vieþii ºi sãnãtãþii ºi de aceea este cerutã prin lege. Datoritã caracteristicilor lor tehnice de protecþie la foc, sistemele de finisaj uscat au fost utilizate din ce în ce mai mult în locuinþe.

(conform DIN), incombustibile - oferã, chiar la grosimi mici, o excelentã protecþie la foc. Eficacitatea protecþiei în caz de incendiu se bazeazã în special pe moleculele de apã din compoziþia gipsului. În caz de incendiu, gipsul elibereazã moleculele de apã sub formã de vapori, întârziind astfel propagarea incendiului.

Rezistenþa la foc Extinderea unui incendiu într-o încãpere este influenþatã esenþial de comportarea la foc a materialelor de construcþie cu care este realizatã încãperea. Din punct de vedere tehnic, calitatea protecþiei la foc a placãrilor pereþilor ºi tavanelor este deseori decisivã în ce priveºte modul în care un incendiu se extinde nestingherit sau rãmâne limitat la locul unde a apãrut, putând sã fie stins la timp. Grade de rezistenþã la foc Extinderea incendiului cãtre încãperile vecine depinde foarte mult de comportarea la incendiu a pãrþilor construcþiei (perete, tavan, acoperiº º.a.m.d). Grade de rezistenþã la foc, conform normei austriece ÖNORM B 3800: F30 - întârziere a incendiului F60 - întârziere mare a incendiului F90 - rezistenþã la incendiu Materiale în care puteþi avea încredere Produsele ºi sistemele Knauf sunt permanent monitorizate ºi atestate de institute de verificare ºi atestare independente. F180 - rezistenþã mare la incendiu Astfel, un element de construcþie F30 rezistã unui incendiu timp de 30 de minute.

Comportarea la foc a materialelor de construcþii Izbucnirea ºi extinderea unui incendiu într-o încãpere este determinatã în special de comportarea la foc a materialelor de construcþie utilizate. Produsele sunt clasificate, din punct de vedere al comportãrii la foc, pe clase. Aceste clase dau gradul de incombustibilitate al materialului de construcþie utilizat. Plãcile Knauf cu suprafaþã închisã - clasa de combustibilitate A2

14

Protecþia contra incendiilor

Mãsuri constructive de protecþie contra incendiilor: Dispozitive de avertizare, prevederea dispozitivelor de stingere ºi siguranþã Alegerea materialelor de construcþie corespunzãtor clasei acestora, de exemplu utilizarea materialelor incombustibile pentru anumite domenii de activitate Limitarea unui posibil incendiu prin elemente de construcþie, de exemplu pereþi despãrþitori, placãri ale tavanelor ºi acoperiri ale pardoselilor, corespunzãtoare claselor de rezistenþã la foc Asigurarea stabilitãþii clãdirilor prin protejarea structurii de rezistenþã

Protejarea vieþii

Materialele de construcþie pe bazã de ipsos, întrucât sunt incombustibile, pot salva vieþi în caz de incendiu.

15

Evoluþia tehnicii ºi rezultatele cercetãrii în domeniul construcþiilor au schimbat modul de viaþã în propria noastrã locuinþã. Pereþii de astãzi sunt altfel construiþi decât pe vremea bunicilor noºtri. Pereþii interiori Knauf oferã, în mod constant, soluþia perfectã pentru protecþia contra zgomotelor, izolarea termicã ºi protecþia contra incendiilor. Chiar aplicarea unor sarcini statice mari în consolã (dulapuri de perete, etajere de cãrþi º.a.m.d) nu este o problemã pentru acest tip de pereþi.
Etape de prelucrare tencuiala uscatã Knauf:

Suprafeþe perfect plane Pentru izolarea interioarã a pereþilor existenþi exteriori trebuie prevãzute placãri ale pereþilor. Placãrile de pereþi prin lipire sunt o soluþie rapidã ºi eficientã pentru obþinerea unor suprafeþe perfect plane, în cazul în care nu existã abateri mari de planeitate ale peretelui masiv sau nu este necesarã termoizolarea acestuia. Sistemul permite ºi placarea pereþilor de dimensiuni mari inclinaþi.

Turtele de Perlfix se vor aplica aproape de canturile plãcii. La plãci de gipscarton de 12.5 cm grosime ºi termoplãci tip MF/PS se va dipune suplimentar, axial, încã un rând longitudinal cu distanþa medie între turte de cca. 35 cm.

Tencuialã uscatã Knauf Plãcile de gipscarton se lipesc direct pe peretele masiv cu adezivul Knauf Perlfix, care se aplicã sub formã de turte. Abaterile de planeitate ale stratului suport de pânã la 20 mm pot fi egalizate prin intermediul acestor turte. În cazul cãminelor ºi suprafeþelor pe care se vor dispune chiuvete, suporþi ºi alte asemenea elemente se va aplica Knauf Perlfix pe toatã suprafaþa. La ferestre ºi uºi, porþiunile de placã necesare vor fi tãiate corespunzãtor ºi lipite de asemenea pe toatã suprafaþa. Nu se recomandã tencuiala uscatã pentru pereþi în permanenþã umezi ºi în încãperi cu umiditate mare a aerului (bãi profesionale sau publice).

Apoi placa se ridicã în plan vertical, se aºazã pe pene suport (fâºii de lemn sau de placã) ºi se aplicã pe perete. Plãcile se poziþioneazã în contact la tavan ºi la distanþã de 10-20 mm faþã de ºapa finisatã.

Ajustarea în plan vertical a plãcii se face cu nivela ºi dreptarul. Eventualele corecþii se fac prin ciocãnire uºoarã cu un ciocan de cauciuc. Timpul de ajustare la punerea în operã este de 10 minute. Urmeazã aplicarea plãcii urmãtoare dupã acelaºi procedeu. Muchiile longitudinale ale plãcilor nu se vor poziþiona în contact. Se va verifica alinierea celor douã plãci.

La termoplãcile MF, înainte de aplicarea turtelor de Perlfix pe partea posterioarã a plãcilor (în lungul marginilor ºi pe mijlocul plãcii), se vor aplica benzi continue de adeziv (circa 10 cm lãþime).

16

Tencuieli uscate ºi placãri de pereþi

Placarea pereþilor Placarea pereþilor pe schelet de susþinere se utilizeazã în cazul în care se doreºte o îmbunãtãþire a protecþiei fonice sau termice. Se obþine astfel o finisare perfectã a încãperilor, concomitent cu o izolare conform standardelor. Un alt avantaj îl constituie rezolvarea poziþionãrii cablurilor electrice sau instalaþiilor în încãpere, prin ascunderea acestora în spatele peretelui de gipscarton. Scheletul poate fi realizat din lemn sau metal. Pentru fixarea plãcilor Knauf se vor utiliza

O izolaþie bunã economie de bani

Etape de prelucrare pentru placãri de pereþi Knauf:

ºuruburi autofiletante – TN 35 pentru fixarea pe schelet de lemn ºi TN 25 pentru fixarea pe schelet metalic.

Înainte de fixarea profilelor UD pe pardosealã ºi tavan, pe profil se va lipi banda de etanºare. Profilul UD se va fixa cu dibluri (distanþa de fixare < 1000 mm).

În cazul scheletului metalic se vor fixa cu dibluri, de pardosealã respectiv de tavan, la distanþa necesarã, profile UD Knauf 28/30. Pentru îmbunãtãþirea izolaþiei fonice, distanþa între muchia anterioarã a scheletului pânã la peretele propriu-zis trebuie sã fie de cel puþin 50 mm.

Pentru susþinerea profilelor CD, la jumãtatea înãlþimii peretelui (distanþa maximã l=1.5m) se dispun pe perete cu ajutorul diblurilor, coliere acustice sau elemente de fixare directã (ce au aplicatã pe spate bandã de etanºare).

Placarea cu gipscarton Knauf se poate face într-un singur strat sau în douã straturi. La placarea în douã straturi rosturile dintre plãci trebuie realizate decalat. Pentru fixarea celui de-al doilea strat trebuie utilizate urmãtoarele tipuri de ºuruburi autofiletante:

profilele CD 60/27 se vor aºeza perpendicular în profilele UD la distanþa de 60 cm ºi se vor fixa de colierele acustice cu ºuruburi autoperforante.

Schelet din lemn Gr. placã 2 x 12.5 mm Gr. placã 2 x 15 mm TN 45 TN 55

Schelet din metal Gr. placã 2 x 12.5 mm
Dupã pozarea instalaþiilor ºi montarea izolaþiei, plãcile Knauf se vor fixa pe scheletul format cu ajutorul ºuruburilor autofiletante (distanþa dintre ºuruburi maxim 25 cm).

TN 35 TN 45

Gr. placã 2 x 15 mm

17

Pereþii autoportanþi pe schelet metalic Knauf sunt o alternativã la pereþii interiori masivi. Datoritã montajului uscat ºi rapid, precum ºi secþiunii transversale zvelte a peretelui, cu cele mai bune proprietãþi de izolare termicã, fonicã ºi de protecþie la foc, pereþii despãrþitori Knauf îºi gãsesc o aplicabilitate din ce în ce mai mare. Pereþii despãrþitori interiori au, pe lângã rolul de separare a încãperii, ºi sarcini de protecþie contra incendiilor ºi zgomotelor, ºi în anumite cazuri, de izolare termicã. În general, aceste cerinþe pot fi rezolvate optim ºi repede din punct de vedere tehnic, atenþie deosebitã necesitã însã îmbinãrile pereþilor ºi tavanelor, introducerea uºilor, ferestrelor ºi instalaþiilor precum ºi execuþia rosturilor orizontale ºi verticale.

Pereþi pentru instalaþii Un avantaj suplimentar al pereþilor despãrþitori Knauf este înglobarea fãrã probleme a instalaþiilor electrice ºi sanitare în spaþiul gol rezultat din construcþie, fãrã a afecta protecþia împotriva incendiilor ºi izolarea fonicã.

Montajul uºor al peretelui Pereþii autoportanþi sunt formaþi dintr-o structurã de susþinere ºi stratul de placare. Structura este îmbinatã cu ºuruburi zincate Knauf pentru tablã ºi este placatã în final cu plãci de gipscarton pe ambele feþe. Alcãtuirea structurii ºi tipul placãrii depinde de cerinþele de stabilitate, protecþie fonicã ºi protecþie la foc.

Legãtura cu pardoseala Izolaþia fonicã longitudinalã a sistemelor pe pereþi autoportanþi Knauf este influenþatã de tipul ºi

Domeniu larg de utilizare Pereþii interiori Knauf pot fi utilizaþi ca pereþi pe casa scãrilor, pereþi despãrþitori între locuinþe (pereþi perimetrali) ºi pereþi de compartimentare între încãperi.

execuþia legãturii cu pardoseala. Sistemul de pereþi despãrþitori Knauf asigurã o îmbinare etanºã, chiar acolo unde suprafeþele îmbinãrii nu sunt plane.

Legãtura cu pereþii adiacenþi Îmbinãrile etanºe sunt în mod special importante

Conturul locuinþei Pereþii despãrþitori dintre locuinþe trebuie sã asigure protecþia perimetrului locuinþei în caz de incendiu. De asemenea, pot fi îndeplinite toate cerinþele referitoare la protecþia termicã ºi fonicã.

pentru protecþia fonicã. Pentru a împiedica transmiterea longitudinalã a sunetelor prin pereþii adiacenþi, în zona intersecþiei pereþilor se recomandã întreruperea continuitãþii peretelui adiacent sau realizarea unui rost în placarea acestuia.

18

Etape de montaj:
Poziþia peretelui despãrþitor se va trasa pe pardosealã, pereþi ºi tavan. Profilele se vor tãia cu foarfeca de tablã. Pentru îmbinãri etanºe pe contur, înainte de fixarea profilelor UW Knauf pe pardosealã ºi tavan, pe profil se va lipi banda de etanºare Knauf. Profilul UW se fixeazã cu ºuruburi cu diblu pe pardosealã ºi tavan (distanþa de fixare Perete autorportant simplu placat cca. 800 mm).

Pereþi autoportanþi cu schelet metalic

Pereþi despãrþitori Knauf
Perete autorportant dublu placat

Pentru legãtura cu peretele adiacent, profilul CW portant este introdus în profilul UW ºi se fixeazã pe perete cu ºuruburi cu diblu (distanþa de fixare cca. 1000 mm).

În final, montanþii din profile CW, aºezaþi la distanþã de 60 cm se vor introduce ºi fixa în profilele UW. Partea deschisã a profilului se va orienta cãtre direcþia de montaj a placãrii. Adâncimea de introducere în profilul UW este de minim 15 mm.

Sisteme recomandate pentru pereþii autoportanþi cu schelet metalic Knauf: alcãtuirea ºi tipul placãrii influenþeazã stabilitatea, izolarea fonicã ºi protecþia la foc

Dupã fixarea scheletului se începe placarea primei feþe a peretelui cu o placã de gipscarton întreagã. Plãcile se vor fixa cu ºuruburi autofiletante pe profilele CW portante (distanþa de fixare de circa 250 mm).

Sistem/Montant

Tipul placãrii (grosimea plãcii)

Clasa de rezistenþã 1 la foc )

Izolare fonicã Rw dB

Termoizolaþie ÖNORM B 6035 mm

Izolare termicã Valoare - U 2 W/(m K)

W111 Perete cu schelet metalic (schelet simplu, placat într-un singur strat) Perete despãrþitor între camere Profil CW 75 mm 12,5 mm F30 45 50 Profil CW 100 mm 12,5 mm F30 46 50 W112 Perete cu schelet metalic (schelet simplu, placat în douã straturi) Perete despãrþitor între camere, perete despãrþitor între birouri, birou/culoar) Profil CW 50 mm 2 x 12,5 mm F90 51 50 Perete despãrþitor în grupuri sanitare, între birouri, birou/culoar Profil CW 75 mm 2 x 12,5 mm F90 54 W113 Perete cu schelet metalic (schelet simplu, placat în trei straturi) Cãi de evacuare, compartimente protejate la foc Profil CW 75 mm 3 x 12,5 mm F180 58 75

0,61 0,61

Dupa aceea, se vor executa lucrãrile de pozare a instalaþiilor. Pentru trecerea traseelor de instalaþii prin profilele montant, se vor utiliza decupajele prevãzute acestea. Pentru întrerupãtoare ºi doze electrice se vor utiliza doze speciale. Decupajele necesare se vor realiza cu freza pentru doze sau fierãstraul de traforaj.

0,57 0,42

75 (cu vatã bazalticã cu grosime de 60 mm, 100 kg/m 3)

0,40

În vederea protecþiei la zgomote ºi izolãrii termice, între profilele CW portante se va introduce un material izolator din fibre minerale. Apoi urmeazã placarea celei de-a doua feþe a peretelui, începând cu o jumãtate de placã. Astfel, rosturile dintre plãci vor fi decalate.

W116 Perete pentru instalaþii (schelet dublu, placat în douã straturi) Pereþi pentru instalaþii, perete protecþie fonicã Profil CW 75 mm 2 x 12,5 mm F90 ca. 54
1

> 50

0,57

) la utilizarea plãcilor Knauf rezistente la foc GKF

19

20

Knauf în locuinþe

Locuiþi deja într-o „bijuterie“ veche dar care necesitã sã fie renovatã? Knauf vã oferã soluþii pentru a locui frumos ºi confortabil.

Interiorul locuinþei O viaþã confortabilã

Gipsul – un cadou al naturii Gipsul, materie primã naturalã, face totul posibil. Cel mai vechi material de construcþie al omenirii este lipsit în totalitate de substanþe nocive, care pot prejudicia confortul locuinþei. Gipsul are o valoare a pH-ului similarã pielii umane.

Un climat natural al locuinþei Materialele de construcþie pe bazã de ipsos realizeazã cele mai bune premize pentru un climat plãcut al locuinþei. Graþie structurii lor cristaline, acestea pot prelua umiditatea excesivã din aerul încãperii ºi o pot reda în încãpere, dacã acesta devine prea uscat. Astfel puteþi avea o umiditate optimã în locuinþa dumneavoastrã. Suprafeþele materialelor pe bazã de gips rãmân întotdeauna calde, deoarece gipsul posedã o conductivitate termicã micã – un avantaj pentru dumneavoastrã. Un alt plus convingãtor: materialele de construcþie pe bazã de ipsos sunt incombustibile.

21

Baza confortului Materialele de construcþie pe bazã de ipsos se pot întâlni în toate zonele locuinþei – cel mai des ascunse sub tapete, zugrãveli sau mochete. Sistemele de pereþi, tavane sau pardoseli Knauf, vã faciliteazã realizarea unor suporturi optime cu sisteme constructive de înaltã clasã pe bazã de ipsos, pentru a vã simþi bine în locuinþã: o atmosferã locuibilã sãnãtoasã ºi confortabilã – din subsol pânã la acoperiº. Aceste sisteme pot fi combinate cu materiale izolatoare termic ºi fonic. Puteþi economisi energie preþioasã ºi obþineþi un spaþiu de locuit pe mãsura dorinþelor dumneavoastrã.

A modela fãrã limite Sistemele de finisaj uscat Knauf sunt flexibile ºi au un domeniu foarte larg de utilizare. Sunt ideale pentru realizarea unui spaþiu locuibil unic ºi personalizat. Sisteme ce se potrivesc optim unul cu celãlalt precum ºi o logisticã perfectã la locul de execuþie, faciliteazã un montaj uºor ºi rapid.

Materialele de construcþie pe bazã de gips vã lasã neîngrãditã fantezia – începând de la împãrþirea în plan pânã la modelarea formei ºi suprafeþelor pereþilor ºi tavanelor. Aproape orice este posibil cu Knauf! Trucuri ºi sfaturi detaliate pentru amenajarea unei locuinþe vechi sau noi, gãsiþi în aceastã broºurã.

22

Modelare fãrã limite

Valoarea spaþiului interior

23

Douã produse pentru realizarea pereþilor curbi: plãcile de gipscarton Knauf ºi profilele Knaufixy G ca schelet. Repertoriul pentru o arhitecturã interioarã esteticã este inepuizabil, cu ajutorul sistemelor de finisaj uscat. Exemplele noastre doresc sã stimuleze dezvoltarea propriilor idei care conduc la crearea unui interior aparte.
Kanufixy G 75 (Art. - Nr. 901 86 300) Profil-UW 75x40x0.6 Profil-CW 75x50x0.6

Indicaþii de montaj Poziþionarea Knaufixy G cu razã doritã ºi fixarea cu cleºtele de sertizat Îmbinarea profilelor CW cu Knaufixy G Placare transversalã Distanþã interax profile CW Distanþã interax dibluri Raza de curburã Knaufixy G <300 mm 300 mm > 300 mm

ªurub autofiletant TN

Tehnica curbãrii Knaufixy G este un profil U pentru realizarea pereþilor curbi, convecºi sau concavi. Profilul este compus dintr-o talpã flexibilã care, pânã la o razã de 300 de mm, face posibilã realizarea oricãrui tip de linie curbã. Plãcile Knauf pot fi curbate uscat sau umed. Razele de curburã depind de grosimea plãcii. Îndoirea trebuie sã se facã numai pe direcþia longitudinalã a plãcii.

Plãci flexibile Knauf 2x6.5 mm ªurub cu diblu Profil-CW 75x50x0.6 Profil-UW 75x 40x0.6 Bandã de armare din hârtie Pasta de rost Knauf-Uniflott

24

Soluþii creative

Idei pentru spaþiu

Razele de curburã pentru plãcile Knauf Grosimea plãcii Placã flexibilã Knauf 6,5 mm Placã Knauf 9,5 mm 12,5 mm Îndoire uscatã > 1000 mm Îndoire umedã > 300 mm

> 2000 mm > 2750 mm

> 500 mm > 1000 mm

25

Gipscarton în bãile locuinþelor? Bineînþeles. Deoarece Knauf oferã sisteme nelimitate pentru amenajarea spaþiilor sanitare din locuinþe: instalaþii mascate în faþa pereþilor masivi ºi pereþi pentru instalaþii cu structurã metalicã. Sistemele de pereþi pentru instalaþii sunt proiectate în concordanþã cu normele de protecþie la foc ºi izolare fonicã. Pentru realizarea pereþilor despãrþitori, a placãrii pereþilor ºi tavanelor în spaþiul sanitar, sunt recomandate plãcile de gipscarton Knauf impregnate.

Pereþi Knauf pentru instalaþii Pereþii Knauf pentru instalaþii sunt special concepuþi pentru susþinerea obiectelor sanitare ºi pentru înglobarea instalaþiilor de alimentare ºi evacuare a apelor menajere. În spaþiul interior al peretelui pentru instalaþii pot fi introduse þevi cu diametre uzuale ce se racordeazã cu fiecare obiect sanitar (WC, bideu, chiuvetã, cada de baie sau cabina de duº). Trapele de vizitare faciliteazã accesul rapid la rezervorul WC-ului, þevi de evacuare sau alimentare, fitting-uri ºi robineþi.

Perete de instalaþii Knauf:
Structura de susþinere cu schelet dublu, paralel, din profile CW 50 portante, cu placare dublã pe ambele feþe cu plãci gipscarton Knauf impregnate. profilele CW sunt ranforsate cu fâºii din plãci de gipscarton late de 30 cm, dispuse la 90 ºi respectiv 180 cm înãlþime.

26

Esteticã ºi funcþionalitate în baie

Încãrcãri în consolã Chiuvetele, vasele de WC ºi bideurile suspendate se numãrã printre cele mai grele încãrcãri în consolã. Ele sunt fixate pe suporturi portante sau traverse, dispuse în interiorul peretelui pentru instalaþii ºi care transmit încãrcarea cãtre planºeu prin intermediul scheletului metalic al peretelui. Capacitatea portantã ºi stabilitatea au fost verificate la încãrcãri maxime ºi oferã susþinere în siguranþã pentru toate obiectele sanitare.

Dispersia sunetelor Zgomotele curgerii ºi transmiterea sunetelor instalaþiilor casnice sunt estompate, deoarece conductele ºi prinderile sunt izolate de schelet prin fâºii de cauciuc sau pâslã. Trecerile conductelor prin pereþi sunt separate de suprafaþa placatã cu materiale de etanºare sau sisteme speciale de traversare.

Mãºti pentru instalaþii La dispunerea instalaþiilor pe zidãrie ºi pentru evitarea demolãrilor în cazul pereþilor masivi, poate fi executatã o placare cu gipscarton care mascheazã instalaþiile. Prin aceasta, zidãria existentã nu este afectatã ºi este evitat molozul. Instalaþiile dispuse în faþa peretelui de zidãrie se mascheazã cu o placare cu plãci de gipscarton Knauf pe schelet metalic. În acest scop, la distanþa necesarã faþã de perete ºi pânã la înãlþimea doritã, se va ridica o structurã metalicã Knauf formatã din profile CW ºi UW. Placarea structurii se realizeazã cu douã straturi de plãci de gipscarton impregnate. Pentru evitarea zgomotelor datorate curgerii, se va introduce vatã mineralã în spaþiul unde se gãseºte instalaþia.

27

Într-un perete cu schelet metalic autoportant se pot amplasa diferite cadre de uºi sau sistemul Knauf de uºi glisante. Pentru o execuþie facilã trebuie þinut seama de urmãtoarele detalii.

Montajul fãrã probleme Tocurile pentru pereþi autoportanþi Knauf sunt tocuri din oþel, care se monteazã odatã cu realizarea scheletului metalic. Tocul se va fixa de profilele CW suplimentare necesare (profilele de pe conturul tocului). Pentru aceasta trebuie avut

Golurile pentru uºi Golurile pentru uºi trebuie mãsurate ºi trasate înainte de montarea profilelor UW pe pardosealã. Poziþia ºi lãþimea golului pentru uºã se va marca pe pardosealã. Profilele UW vor fi montate pe pardosealã pânã la golul de uºã.

grijã ca marcajul de pe toc sã corespundã cu marcajul de la trasarea peretelui. În final, profilele CW sunt prinse cu ºuruburi de nervurile transversale ale tocului. Profilele CW sunt fixate sus ºi jos de profilele UW prin sertizare sau nituire. În partea superioarã a deschiderii de uºã, ca
Introducerea prin presare a profilului-UW ca buiandrug de uºã

Montarea tocurilor de uºã Construcþia portantã trebuie sã fie suficient de stabilã în zona deschiderilor de uºi ºi sã fie capabilã sã preia încãrcãrile datorate foilor de uºi (greutate/ºocurile închiderii uºilor). În funcþie de tipul de toc, trebuie þinut seama de dimensiunile constructive ale deschiderii. La foi de uºi uºoare (lãþime pânã la 90 cm, greutate maximã a foii de uºã 25 kg) ºi pereþi autoportanþi cu schelet metalic cu înãlþimea de pânã la 2.80 m, profilele CW de pe conturul tocului se rigidizeazã cu profile UW (pe toatã înãlþimea încãperii). La înãlþimi de perete peste 2.80 m, la pereþi de lungimi mari, deschideri de uºi peste 90 cm sau cu greutãþi ale foii de uºã peste 25 kg, în locul profilelor CW pe pãrþile laterale ale tocului uºii, se vor fi utiliza profile de rigidizare de tip UA, ce au o grosime a tablei de cel puþin 2.0 mm.

buiandrug, va fi tãiat la dimensiuni un profil UW (cu 30 cm mai lung decât distanþa dintre profilele CW) ºi decupat pe aripi la unghi de 45 de grade. Surplusul se va îndoi ºi profilul UW se va introduce prin presare. Aceste capete se vor prinde cu ºuruburi de nervurile tocului ºi se va asigura legãtura cu profilele CW prin sertizare.

Placarea Pasul montanþilor - de 60 cm - trebuie continuat ºi deasupra tocului. La toate golurile de uºi este valabilã urmatoarea regulã: îmbinãrile plãcilor nu vor fi niciodatã fãcute pe profilele de pe conturul golului de uºã. Plãcile Knauf se dispun deasupra uºii cu rosturile decalate; rosturile plãcilor de ambele pãrþi ale peretelui vor fi decalate unele faþã de celelalte.
În dreptul profilelor de pe conturul tocului de uºã nu trebuie realizate rosturi ale plãcilor.
Lãþimea plãcii Lãþimea plãcii 120 cm 120 cm Dispunerea profilelor portante Dispunerea profilelor portante 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm Profil-CW portant ca stâlp de uºã

Pasul montanþilor de 60 cm trebuie continuat ºi deasupra tocului.

28

Mai mult spaþiu

Uºi glisante ce culiseazã în perete Uºile glisante aduc o importantã economie de spaþiu în încãpere. Ele fac legãtura între încãperi, fãrã ca deschiderea foii de uºã sã acopere un spaþiu util. Cu toate acestea, realizarea unei uºi glisante rãmâne ca o soluþie extremã – puþin agreatã de arhitecþi ºi esteticieni din cauza ºinelor de culisare vizibile în cele mai multe cazuri. Însã gata cu acest aspect neplãcut. Deoarece uºa glisantã Knauf devine o soluþie elegantã în combinaþie cu pereþii despãrþitori Knauf, în al cãror spaþiu interior sistemul de glisare ramâne invizibil.

Pentru structuri clasice de compartimentare, Knauf oferã un sistem special adaptat pentru pereþi masivi cu o grosime de minim 125 mm (cu tot cu tencuialã) în care se practicã un ºliþ pentru montarea uºilor glisante.

Uºi glisante

Adaptabil pentru toate tipurile de blaturi de uºã Sistemul permite atât folosirea materialelor tradiþionale cât ºi a materialelor noi - sticlã, metal, etc. Producãtori renumiþi de uºi oferã o gamã largã de tipo-dimensiuni, ce pot fi compatibile cu sistemul Knauf de uºi glisante.

Profilul orizontal ºi ºina de rulare din aluminiu se vor tãia corespunzãtor lãþimii blatului de uºã, obþinându-se dimensiunile dorite. ªina de culisare din aluminiu se prinde cu ºuruburi de profilul orizontal.

Lãþimi ºi înãlþimi de trecere variabile Sistemul Knauf de uºi glisante este disponibil în douã variante: pentru montare în pereþi despãrþitori de gipscarton ºi pentru montarea în pereþi de zidãrie. Prima variantã este sistemul de uºã special proiectat pentru montarea în pereþi de gipscarton cu schelet metalic - de dimensiuni 100 mm ºi 125 mm grosime - (cu ajutorul profilelor CW 75 / CW 100). Montajul se realizeazã rapid ºi uºor. În opoziþie cu sistemele tradiþionale de uºi, este

Pe cât de frumos pe atât de practic Sistemul Knauf de uºi glisante nu ridicã probleme deosebite la montaj, fiind compatibil cu majoritatea soluþiilor ce se adoptã la

compartimentarea spaþiilor de locuit. Nu existã nici o restricþie în alegerea tipului de pereþi Knauf cu schelet metalic, în care sã fie introdus sistemul de uºi glisante. Acest sistem de pereþi Knauf cu uºi glisante încorporate se poate monta oriunde ºi se poate demonta foarte uºor, fãrã a afecta restul încãperii. În cazurile modularii unor spaþii nu tocmai generoase, sistemul de pereþi cu uºi glisante Knauf permite folosirea ergonomicã a spaþiului, asigurând totodatã un aspect estetic deosebit. Sistemul de uºi glisante Knauf se monteazã odatã cu realizarea unui perete de compartimentare, oferind astfel o soluþie simplã atât pentru câºtigarea de spaþiu într-o construcþie nouã, cât ºi pentru remodelarea unui spaþiu existent.

În final, ambele sunt fixate de profilul UW cu ºuruburi introduse prin partea de sus.

posibilã montarea fãrã probleme a uºilor glisante de cãtre o singurã persoanã. Acest sistem Knauf de uºã glisantã are forma unui element încastrat în perete, de dimensiuni ce variazã de la 620 1020 mm varianta standard, sau dimensiuni de pânã la 1800 mm lãþime ºi 2800 mm înãlþime, cu o greutate maximalã a blatului de uºã de 120 kg. Prin cuplarea a douã module se poate obþine o uºã glisantã cu douã foi.

Se vor fixa profilele montant speciale pentru realizarea golului în perete – deja scheletul este gata montat.

29

a=900 mm

Tavanele sunt pãrþi constructive la a cãror alcãtuire se acordã în general mai multã atenþie. Exigenþele de proiectare pentru tavane trebuie sã asigure o calitate
10 00

ireproºabilã din punct de vedere optic, ºi parametrii tehnici pentru susþinerea corpurilor de iluminat ºi altor elemente încastrate.

Tavane suspendate Knauf Sistemele de tavane suspendate Knauf sunt elemente de construcþie fixate de planºeul portant. Sunt formate dintr-o structurã de susþinere ºi o placare corespunzãtoare cu plãci de gipscarton Knauf. În cazul cerinþelor de protecþie la foc, tavanele se vor executa cu plãci Knauf rezistente la foc, în încãperile cu umiditate se vor executa cu plãci Knauf impregnate sau rezistente la foc ºi impregnate. Tavanele suspendate se prevãd în cazul în care se doreºte micºorarea înãlþimii mari a încãperilor, sau dacã trebuie mascate canale de cabluri pentru instalaþii sau elemente portante, poziþionate sub planºeu.

b=500 mm

Distanþe maxime de montaj la sistemul cu schelet metalic suspendat (profile CD 60/27) ºi placare într-un singur strat cu plãci Knauf 12,5 mm. Distanþele maxime de fixare precizate în figura de mai sus nu trebuie depãºite.

Montajul pe schelet metalic suspendat

Se marcheazã pe pereþi înãlþimea de suspendare (înãlþimea tavanului); profilul UD se va fixa perimetral cu ºuruburi cu dibluri (distanþa 50 cm). Pe planºeu se vor marca punctele de fixare unde se va agãþa tirantul cu buclã.

Piesele de suspendare rapidã cu ancorã se vor introduce prin culisare pe tirant. Profilul CD 60/27 (profilul portant) se va agãþa în piesa de suspendare rapidã ºi se va fixa cu ajutorul opritorului. Stabilirea înãlþimii de suspendare a profilului se realizeazã prin culisarea piesei de suspendare pe tirant. Dacã este necesar, profilele CD se vor prelungi cu ajutorul unor piese de îmbinare liniarã.

În final, profilele de montaj (profilele CD 60/27) vor fi montate perpendicular pe profilele portante, prin intermediul unor elemente de prindere în cruce. Elementele de prindere în cruce se vor introduce peste profilul portant, se vor îndoi în jos pe ambele laturi ale acestuia ºi se va introduce profilul de montaj.

Plãcile de gipscarton Knauf 12,5 mm se vor fixa cu ºuruburi autofiletante TN 25 mm pe profilele de montaj. Muchiile longitudinale ale plãcilor se vor aºeza transversal pe profilele de montaj. La montaj trebuie avut grijã la decalarea rosturilor plãcilor ºi la etanºeitatea acestora. Plãcile de gipscarton nu se vor fixa cu ºuruburi de profilele UD perimetrale.

30

c=

mm

Diversitate de soluþii

Pentru o arhitecturã modernã, flexibilã, variabilã ºi fãrã restricþii, sistemele de tavane Knauf sunt o soluþie care permite exersarea fãrã limite a fanteziei ºi imaginaþiei. Cu ajutorul tehnicilor de curbare, îndoire ºi de realizare a cutelor, folosind plãcile de gips Knauf se pot obþine construcþii cu suprafeþe curbe, benzi sau lamele, tavane sub formã de trunchi de con sau chiar cupole.

Sistemele de tavane Knauf

Un material ideal pentru realizarea elementelor speciale este placa flexibilã Knauf cu grosime de 6,5 mm, ce se poate curba cu uºurinþã. Plãcile cu ºanfrenuri prefabricate în forma de V faciliteazã obþinerea unor forme spectaculoase fãrã efort.

Exemplu-boltã semicircularã concavã: Plãcile Knauf pot fi curbate în stare umedã sau uscatã, în funcþie de grosimea plãcii ºi de raza bolþii. Placa Knauf flexibilã 6,5 mm se poate curba în stare uscatã fãrã probleme pe ºantier, începând cu o razã de 1000 mm. Pentru raze mai mici (300 mm), placa Knauf flexibilã va fi umezitã înainte de curbare.

Exemplu de placare a coloanelor: Elemente circulare prefabricate cu precizie din 2 plãci de 6,5 mm fac posibilã obþinerea unei coloane cu suprafaþã perfectã.

Exemplu despre tehnica execuþiei cutelor: Tehnica executãrii cutelor este bazatã pe ºanfrenarea în V – tãiere pânã la carton. Acestea se obþin din plãci Knauf cu grosime de 12,5 mm – ºanfrenate în formã de V ºi livrate astfel. Rezultatul: muchii curate, perfecte ºi libertate creativã pentru scafe, vute de iluminare ºi lamele.

31

Sistemele de pardoseli uscate Knauf se monteazã pe un planºeu brut portant. Pardoselile uscate îºi gãsesc aplicabilitatea în primul rând atunci când se doreºte un montaj rapid cu posibilitatea de a utiliza imediat spaþiul, o greutate proprie scãzutã a sistemului de pardosealã ºi evitarea tehnologiilor umede. De asemenea, ele sunt ideale în renovarea planºeelor pe grinzi de lemn.

Straturi de uzurã pentru pardoselile uscate Straturile de uzurã pentru pardoselile uscate vor fi aplicate direct, dupã întãrirea îmbinãrilor lipite ale plãcilor ºi dupã uscarea completã a grundului de amorsã. Pot fi aplicate urmãtoarele straturi de uzurã:

Elastice, subþiri (de exemplu PVC, linoleum) Textile (mochete) Dure (plãci ceramice pânã la 30x30 cm, parchet prefabricat/parchet laminat)

Senzaþie plãcutã sub picioare Sistemele de pardoseli Knauf sunt livrate ca elemente prefabricate multistrat sau ca plãci individuale. Alegerea materialului din care este constituit sistemul uscat (plãci din ipsos armate cu fibre celulozice sau plãci de gipscarton) va fi fãcutã în primul rând în funcþie de domeniul de utilizare.

Înainte de montarea stratului de uzurã din mochetã sau covoare PVC, în funcþie de grosimea stratului de acoperire, este necesarã o aplicare pe întreaga suprafaþã a unui mortar de egalizare Knauf Nivellierspachtel 415 în grosime de minim

Montajul pardoselilor uscate Pardoselile uscate Knauf trebuie montate pe o suprafaþã stabilã ºi planã. Acest lucru necesitã, în cazul abaterilor de planeitate a planºeului brut, o nivelare a înãlþimii în funcþie de mãrimea toleranþelor prestabilite. Umpluturile vor fi fãcute direct pe planºeul brut. În cazul zonelor neetanºe, trebuie aplicatã o folie de separaþie. Traseele instalaþiilor pot fi acoperite direct. În acest caz, în funcþie de materialul de umpluturã, este necesarã o acoperire minimã de 10 pânã la 20 mm deasupra cotei superioare a planului instalaþiilor.

2 mm. Suprafaþa se grunduieºte înainte de aplicarea stratului de uzurã.

32

Uscat, rapid ºi sigur

Pardoselile uscate Knauf
Nivelare Abateri de planeitate ale planºeului brut < 10 mm 10 pânã la 15 mm 10 pânã la 35 mm > 20 mm Înãlþimea umpluturii > 100 mm Soluþii pentru egalizare (Necesar de material funcþie de înãlþimea egalizãrii) mortar de egalizare Knauf Fliessspachtel 315 mortar de egalizare Knauf Nivellierspachtel 415 mortar de egalizare Knauf Nivellierspachtel 425 Umpluturã uscatã Knauf PA Sunt necesare plãci de repartiþie

Instrucþiuni de montaj:

Pardoseala uscatã-Vidifloor F135: Se aplicã fâºii de vatã mineralã cu grosimea de 10 mm care se lipesc de-a lungul pereþilor. Pe pardoseala din beton nivelatã, respectiv egalizatã, se dispune o folie de hidroizolaþie PE (grosime 0.2 mm) care se ridicã cca. 10 cm pe perete în zona de contact pardosealãperete. În cazul planºeelor pe grinzi de lemn în locul foliei-PE se va utiliza carton ondulat.

Ca posibil strat termoizolant pot fi dispuse sub Vidifloor plãci de polistiren EPSW 20. Peste acestea se vor dispune în strat dublu, plãci din ipsos armat cu fibre celulozice Knauf Vidifloor (cu grosime de 10 mm sau 12,5 mm). Primul strat de plãci se va dispune cu ajutorul distanþierilor de rosturi, începând cu o placã întreagã.

În final se va aplica pe toatã suprafaþa adeziv Knauf Aqualine ºi se va dispune, cu ajutorul distanþierilor de rosturi, al doilea strat de plãci (decalat cu o jumatate de lungime de placã). Straturile de plãci se vor fixa imediat, sub greutate (greutatea corpului), cu cel puþin 20 de ºuruburi speciale Vidifloor pentru fiecare placã (19 mm la plãci-Vidifloor de 10 mm; 24 mm la plãci Vidifloor de 12,5 mm).

Nu se va cãlca pe pardoseala uscatã timp de cca 4 ore dupã montaj, astfel încât adezivul sã facã prizã. Rosturile deschise ale plãcilor se vor umple cu Knauf Uniflott. Înainte de aplicarea straturilor de acoperire, pardoseala uscatã se va grundui cu grund Knauf Estrichgrund. Acesta serveºte la reglarea capacitãþii de absorbþie ºi îmbunatãþirea aderenþei.

33

Locuinþele la mansardã au adesea o cu totul altã atmosferã de locuit. Conformarea spaþialã acceptã amenajãri îndrãzneþe ºi nonconformiste ce dau o notã specialã. Sistemele uscate de finisaj interior sunt ideale pentru asemenea spaþii: se pot realiza fãrã probleme soluþii de detaliu individualizate – ºi asta întrun timp scurt de execuþie.

fie cu un strat de hidroizolaþie permeabil la vapori fie cu barierã de vapori cu efect de ventilare. Execuþia unei termoizolaþii pe întreaga grosime a cãpriorilor corespunde de asemenea cerinþelor referitoare la etanºeitatea la vânt ºi curenþi de aer ai clãdirii. Detalii suplimentare se gãsesc la producãtorii de materiale termoizolante.

Cerinþe fizico-constructive Înainte de începerea amenajãrii mansardei, acoperiºul trebuie verificat de cãtre un specialist, pentru a stabili, în funcþie de starea elementelor importante (sistemul de învelitoare, astereala, ºarpanta), ce mãsuri constructive sunt necesare pentru reamenajare. În lucrãrile de amenajare a mansardei pot fi utilizate plãci Knauf rezistente la foc (cu grosime de 15 mm) în combinaþie cu materiale fono- ºi termoizolante. Grosimea materialului izolator depinde de valoarea doritã a izolãrii ºi de prevederile Cerinþele constructive corespunzãtoare. prevederile

Placarea mansardei pe schelet suport metalic În funcþie de planeitatea cãpriorilor, scheletul metalic se va fixa cu coliere de fixare Knauf, cu piesele de suspendare directã sau cu ancore. Piesele de suspendare directã se vor fixa cu douã ºuruburi autofiletante TN 35 direct de cãpriori sau de panele acoperiºului. Aripile piesei de suspendare directã vor fi îndoite în funcþie de înãlþimea de suspendare. Scheletul metalic realizat din profile de montaj Knauf CD 60x27 se va fixa cu ºuruburi autoperforante pentru tablã LN 9,5. Se va urmãri respectarea distanþei interax a profilelor de montaj. Pozarea plãcilor Knauf rezistente la foc de 15 mm se face astfel încât muchiile longitudinale ale plãcilor sã fie dispuse transversal profilelor de
Schelet metalic cu piesã de suspendare directã preluarea neplaneitãþilor pânã la 100 mm

fizico-constructive,

proiectului precum ºi situaþiile existente sunt decisive pentru alegerea variantei de execuþie.

Termoizolaþie între cãpriori Cea mai întâlnitã soluþie este dispunerea izolaþiei între cãpriori. Existã douã soluþii constructive: ventilatã (pantã a acoperiºului cu ventilaþie) ºi neventilatã (termoizolaþie pe întreaga grosime a cãpriorului). La soluþia constructivã neventilatã, întreaga înãlþime a cãpriorilor va fi folositã pentru termoizolaþie. În variantele actuale de montaj, se utilizeazã din ce în ce mai des varianta de realizare a unei termoizolaþii pe întreaga grosime a cãpriorilor,

montaj. Rosturile transversale se vor decala 400 mm. Rosturile de îmbinare se vor realiza în dreptul profilelor. Fixarea plãcilor se face cu ºuruburi autofiletante TN 25 mm, distanþa de fixare 170 mm. În cazul placãrilor din mai multe straturi (cerinþe de protecþie contra incendiilor pânã la F 90) distanþele de fixare ale ºuruburilor pentru primul strat pot fi mãrite de trei ori, dacã stratul urmãtor este montat în aceeaºi zi. Se vor utiliza ºuruburi autofiletante TN 25 mm pentru primul strat, TN 45 mm pentru al doilea strat ºi TN 55 pentru al treilea.
Schelet metalic cu colier de fixare - preluarea neplaneitãþilor pânã la 20 mm

34

Placarea ºarpantei

Amenajarea mansardei cu Knauf

Informaþii suplimentare în fiºa tehnicã W61

Tipul placãrii

Schelet din profil - CD 60x27 Gros. Distanþa între piese de suspendare directã mm max. 1000 max. 1000 max. 1000 Distanþa a interax profile de montaj mm 400* 400* 400*

Termoizolaþie cu vatã mineralã conform ÖNORM B 6035 (MW-W) Gros. Coeficient -k

Clasa de protecþie la foc

GKF conform ÖNORM B 3410

mm Placã Knauf F 15 15 2x15 3x15 * 600 mm

mm 160 180 220

W/m K < 0,23 < 0,20 < 0,16 F 30 F 60 F 90

2

Cerinþe
Rezistenþã la foc - pânã la F 90 Mansardare conform ÖNORM B2219 Izolare fonicã – R’w 47-52dB Izolare termicã – Coeficient k < 0.20 W/(m2K) Protecþie la condiþii atmosferice – Cãldurã, frig ºi umiditate

Recomandãrile Knauf pentru amenajarea mansardei Element de construcþie Placarea ºarpantei Schelet metalic cu piesã de suspendare directã - preluarea neplaneitãþilor pânã la 100 mm Schelet metalic cu piesã de suspendare cu ancorã - preluarea neplaneitãþilor pânã la 120 mm Schelet metalic cu coliere de fixare - preluarea neplaneitãþilor pânã la 20 mm

Produsul Knauf

Placa Knauf F 15 (GKF 15 mm) Placa Knauf F 15 (GKF 15 mm) Placa Knauf F 15 (GKF 15 mm)

35

Finisarea

rosturilor

ºi

prelucrarea

suprafeþei pereþilor de gipscarton sunt factori decisivi pentru calitatea unei lucrãri de finisaj uscat. Sistemele de ºpãcluire perfect

compatibile de la Knauf se pot prelucra în mod raþional ºi garanteazã o rezistenþã ridicatã la fisurare ºi durabilitate mare în timp. Pereþii pe bazã de plãci de gipscarton Knauf creeazã suprafeþe suport plane, ideale pentru zugrãveli, tapet ºi placãri ceramice. Tehnica de prelucrare a suprafeþei ºi gradul de finisare se aleg în funcþie de materialul de finisaj dorit. În continuare sunt descrise cele mai importante etape de asigurare a calitãþii finisãrii suprafeþelor de gipscarton:
CANTURI LONGITUDINALE
AK - muchie longitudinalã aplatizatã Pasta de umplere a rosturilor Knauf Fugenfüller Leicht Pasta de umplere a rosturilor Knauf Fugenfüller Leicht Pasta de finisare Knauf Readyfix

Umplerea rosturilor cu / fãrã banda

Cerinþe strict din punct de vedere tehnic Pentru suprafeþele realizate din plãci de gipscarton, fãrã cerinþe deosebite de prelucrare a suprafeþei, de ex. pentru lucrãri ulterioare de placãri ceramice, tencuieli, tencuieli aplicate cu rola sau decorative, primul strat de gipscarton la pereþi cu placare multistrat, cerinþe tehnice de protecþie la foc, izolare fonicã ºi etanºeitate – este necesarã numai umplerea brutã a rosturilor (preºpãcluire).

AK

Pasta de umplere a rosturilor Knauf Jointfiller Super

HRAK - muchie longitudinalã aplatizatã semirotun Pasta de umplere a rosturilor Knauf Uniflott Pasta de umplere a rosturilor Knauf Fugenfüller Leicht Pasta de umplere a rosturilor Uniflott/Fugenfüller Leicht

HRAK

Pasta de umplere a rosturilor Knauf Jointfiller Super HRK - muchii longitudinale semirotunde Pasta de umplere a rosturilor Knauf Uniflott Pasta de umplere a rosturilor Knauf Uniflott

HRK

Pasta de umplere a rosturilor Knauf Uniflott SK - taiate cu muchii ascuþite Pasta de umplere a rosturilor Knauf Fugenfüller Leicht

Suprafaþa perfectã Un nivel ridicat de prelucrare necesar sub zugrãveli, tapete sau sisteme similare de acoperire - ºpãcluirea standard reglementatã prin norme - se obþine prin: Preºpãcluire (umplerea rosturilor) Postºpãcluire (ºi finisaj) pânã la atingerea unei suprafeþe a placãrii fãrã denivelãri

CANTURI TRANSVERSALE

Pasta de umplere a rosturilor Knauf Fugenfüller Leicht/Un Pasta de umplere a rosturilor Knauf Readyfix

SK

Pasta de finisare Knauf Readyfix Pasta de umplere a rosturilor Knauf Jointfiller Super FK - tãiate cu muchii ascuþite ºi frezate Pasta de umplere a rosturilor Knauf Uniflott Pasta de umplere a rosturilor Knauf Uniflott

FK

Pasta de umplere a rosturilor Knauf Uniflott

P = bandã de armare a rosturilor din hârtie

GF = bandã de armare

36

Prelucrarea rosturilor

O suprafaþã fãrã defecte Cu tehnicile ºi materialele de finisare ale plãcilor Knauf, se poate obþine cel mai înalt grad de prelucrare a suprafeþei, mai ales pentru zone speciale, supuse unei iluminãri deosebite (iluminare în fâºii) sau zone cu strat final de acoperire din vopsele strãlucitoare sau mat-

Suprafaþa perfectã

de armare

Postºpãcluire ºi finisaj

strãlucitoare. Întreaga suprafaþã se va trata cu pasta de finisare în dispersie Knauf Dispersionspachtel sau tencuiala ºpãcluitã Knauf Spachtelputz. Aspectul final Cartea de vizitã a finisajelor uscate este un aspect final impecabil al suprafeþei ºpãcluite. Alegerea corectã a materialului este decisivã pentru un rezultat de înaltã calitate. De aceea vã recomandãm, de exemplu, Knauf Readyfix pentru ultimele operaþii de finisare înainte de aplicarea

P, GS, GF P, GS, GF GS P

Fugenfuller Leicht ºi pasta de finisare Readyfix sau Finish Pastos Pasta de finisare Readyfix sau Finish Pastos Pasta de finisare Readyfix Jointfiller Super

vopselei colorate. Knauf Readyfix este un material cu o lucrabilitate foarte bunã, care aplicat chiar în straturi foarte subþiri se usucã uniform, eliminând apariþia urmelor dupã uscare. Întotdeaua grunduire Înainte de aplicarea zugrãvelilor sau a tapetului ºi înainte de lucrãri de placãri ceramice, plãcile de gipscarton Knauf se vor grundui cu grund Knauf Tiefengrund, care asigurã egalizarea

ndã – P, GF, GS –/ P, GF, GS P Knauf Uniflott ºi pasta de finisare Readyfix sau Finish Pastos Fugenfuller Leicht ºi pasta de finisare Readyfix sau Finish Pastos Pasta de finisare Readyfix sau Finish Pastos Jointfiller Super

– – –

Uniflott & Readyfix sau Finish Pastös Readyfix sau Finish Pastös Jointfiller Super

absorbþiei diferite a cartonului ºi materialului de ºpãcluire. Grundul ºi vopseaua pentru zugrãvit/ acoperire se vor alege într-un sistem compatibil.

P, GS, GF

Fugenfuller Leicht ºi pasta de finisare Readyfix sau Finish Pastos Knauf Uniflott ºi pasta de finisare Readyfix sau Finish Pastos Pasta de finisare Readyfix sau Finish Pastos Pasta de finisare Knauf Readyfix Jointfiller Super

Suprafaþa ºpãcluitã trebuie sã fie perfect uscatã înainte de acoperire (tapet/vopsea).
Accesorii pentru operaþiunea de ºpãcluire: Aluminiu-profile de protecþie a colþurilor 25/25 PVC-profil curbat PVC-profil de încadrare 12.5 mm PVC-profil de încadrare 15.0 mm Banda de armare a rosturilor din hârtie Banda de armare a rosturilor din fibrã de sticlã Banda de armare a rosturilor autoadezivã tip reþea Banda de protecþie a muchiilor din hârtie armatã Alux Ultraflex pentru muchii foarte rezistente

niflott P, GS, GF P, GS, GF GS P

P, GF P, GF P, GF

Knauf Uniflott ºi pasta de finisare Readyfix sau Finish Pastos Jointfiller Super Pasta de finisare Readyfix sau Finish Pastos

a rosturilor din fibrã de sticlã

GS = bandã de armare a rosturilor autoadeziva tip reþea

= recomandat spre utilizare

37

Înainte de aplicarea unei zugrãveli sau unui strat de acoperire, plãcile de gipscarton Knauf sau plãcile de ipsos armat cu fibre celulozice Vidiwall trebuie grunduite. Tipul de grund trebuie ales în funcþie de zugravealã sau materialul de acoperire final (vopsea, tapet, etc.).

Vopselele pe bazã de silicaþi sub formã de dispersie pot fi utilizate numai la recomandarea expresã a producãtorului vopselei ºi având în vedere indicaþiile acestuia de utilizare. Acoperirile alcaline cum sunt vopselele pe bazã de var sau silicaþi, nu sunt recomandate ca straturi de acoperire a suprafeþelor de bazã din plãci de gipscarton.

Pentru egalizarea gradului de absorbþie al zonei ºpãcluite ºi al suprafeþei de carton, înainte de aplicarea unor acoperiri ulterioare, suprafeþele prelucrate trebuie grunduite cu grunduri adecvate, de ex. Knauf Grundiermittel, Knauf Spezialgrund, Knauf Tiefengrund. În cazul plãcilor de gipscarton care au fost expuse neprotejat timp îndelungat la acþiunea luminii, se poate produce îngãlbenirea cartonului. Se recomandã de aceea, realizarea unei zugrãveli de probã pe diferite zone de placare ºi abia în final aplicarea pe zona ºpãcluitã. Îngalbenirea poate fi împiedicatã numai prin aplicarea unui grund special înainte de aplicarea stratului final. Pentru finisarea finalã a plãcilor de gipscarton Knauf sunt adecvate urmãtoarele straturi de acoperire : Straturi de acoperire – placãri ceramice Toate formatele curente. Trebuie avute în vedere indicaþiile producãtorului. La straturi Straturi de acoperire – zugrãveli ºi vopsele: Zugrãveli pe bazã de dispersie din material sintetic rezistente la spãlare ºi la frecare, materiale pe bazã de rãºini sintetice, resp. Knauf Strukturputz, vopsele pe bazã de ulei, lacuri colorate mate, vopsele pe bazã de rãºini alchidice, vopsele pe bazã de rãºini polimerice, vopsea-lac pe bazã de poliuretan (PUR), vopsealac pe bazã de epoxizi (EP) - în funcþie de scopul utilizãrii ºi cerinþe. ceramice, expuse la stropire intensã (de exemplu duºuri, zonele adiacente cãzilor de baie), stratul de bazã trebuie protejat printr-o hidroizolare cu emulsia Knauf Flachendicht. Înainte de aplicarea plãcilor ceramice trebuie aplicat de asemenea, cu pensula sau cu bidineaua, un strat de grund (nu cu rola sau prin stropire). Se aºteaptã uscarea completã a grundului înainte de aplicarea faianþei (gresiei). Straturi de acoperire - tapet Tapetele de hârtie, textile ºi pe bazã de materiale sintetice. Se vor utiliza numai adezivi pe bazã de metil-celulozã. Este recomandatã o grunduire a suprafeþei înainte de aplicarea tapetului, pentru a facilita o înlocuire ulterioarã a acestuia. Straturi de acoperire - tencuieli Tencuielile minerale în strat subþire Knauf Dunnputz, tencuielile structurate Knauf

Strukturputz, tencuielile pe bazã de rãºini sintetice Knauf Kunstharzputz.

38

Elemente de fixare

Cârlige pentru tablouri Obiectele uºoare cu formã planã (tablouri, panouri), se pot agãþa de pereþii Knauf cu cârlige. Un cârlig suportã o greutate între 5 ºi 15 kg, pe o placã de gipscarton de 12,5 mm.

Ca mijloc de fixare vã recomandãm dibluri pentru spaþii cu goluri de la diferiþi producãtori.

Tehnici de fixare a obiectelor în pereþii de gipscarton

Încãrcãri în consolã - mari În cazul încãrcãrilor în consolã peste 0,7 kN/m pânã la 1,5 kN/m (de exemplu WC-uri

Dibluri pentru spaþii cu goluri Dulapurile uºoare cu greutate de pânã la 50 kg, se ancoreazã în siguranþã cu dibluri universale
5 kg 10 kg 15 kg

agãþate de perete sau chiuvete) trebuie utilizate stative sau traverse, care pot transmite încãrcãrile direct la elementul portant sau la pardoseala brutã. Stativele sunt realizate din oþel inoxidabil. Ele se monteazã între montanþii peretelui ºi sunt

din plastic sau metal. Distanþa de montaj a diblurilor trebuie sã fie de minim 75 mm.

Încãrcãri în consolã - mici Încãrcãrile în consolã care nu depãºesc 0,4

fixate cu ºuruburi de aceºtia ºi de pardosealã, respectiv de planºeu ºi de pardosealã. Traversele sunt alcãtuite din profile de oþel protejate împotriva coroziunii ºi plãci de lemn multistrat; sunt dispuse orizontal între montanþii peretelui ºi fixate prin ºuruburi de aceºtia.
Diagrama 1: Încãrcãri în consolã admisibile (0,4 kN/m de lungime de perete) pentru placãri 12,5-15 mm
greutatea maximã admisibilã a dulapului în kg
Lãþimea dulapului în cm
mai mult de douã puncte de fixare douã puncte de fixare

Dibluri din plastic pentru spaþii cu goluri

kN/m de lungime de perete (de exemplu rafturi de cãrþi, dulapuri de perete) se pot ancora în dibluri. Pas de fixare min. 75 mm. Normativul ÖNORM B 3415 referitor la

Dibluri din metal pentru spaþii cu goluri

prelucrarea

plãcilor

din

gipscarton

reglementeazã fixarea încãrcãrilor în consolã
Solicitãri la smulgere ºi forfecare Grosimea plãcii mm Plãci de gipscarton Knauf 12,5 20 25 > 2x12,5 25 kg 35 kg 40 kg 30 kg 40 kg 50 kg Dibluri pentru spaþii cu goluri Material plastic Metal 8/10 mm M5/M6

(încãrcãri statice)0,7 kN/m de lungime de perete pe pereþi despãrþitori, ºi 0,4 kN/m de lungime de perete în cazul placãrilor simplu rezemate.

Încãrcãri în consolã - medii Încãrcãri în consolã de 0,4-0,7 kN/m de lungime de perete se pot ancora în dibluri, în cazul pereþilor autoportanþi simpli, la placãri cu grosime 18 mm/ faþã placatã. Acest lucru este valabil ºi pentru pereþii autoportanþi dubli, dacã structurile metalice sunt rigidizate între ele pentru a rezista la tracþiune – de exemplu prin eclise.

profunzimea dulapului

Diagrama 2: Încãrcãri în consolã admisibile (0,4-0,7 kN/m de lungime de perete) pentru placãri 18-25 mm
greutatea maximã admisibilã a dulapului în kg
mai mult de douã puncte de fixare

Lãþimea dulapului în cm

exemplu dulapuri agãþate sau rafturi de cãrþi, trebuie sã fie de max. 60 cm, iar înãlþimea trebuie sã fie de minim 30 cm.

douã puncte de fixare

Adâncimea corpurilor dispuse pe perete, de

profunzimea dulapului

39

Knauf în România

Knauf Gips S.R.L. Str. Puþul lui Zamfir Nr. 8-12 Sector 1 RO-011683 Bucureºti Tel. (+40 21) 231 57 12 Fax (+40 21) 231 57 30 e-mail: office@knauf.ro

Birou Cluj: Str. Onisifor Ghibu Nr. 3 RO-3400185 Tel./Fax (+40 264) 595 148 e-mail: knaufcj@mail.dntcj.ro

Internet: www.knauf.ro
SIST.-ROM-RO-12/03-OP-RO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful