You are on page 1of 13

Porezi u BiH

Finansije i finansijsko pravo

Asistentica Nejra Neimarlija Roić, (MA)

Porezi u BiH Finansije i finansijsko pravo Asistentica Nejra Neimarlija Roić, (MA)

Porezi

Porezi su prihod države i u čitavom poreznom sistemu su najvažniji i najizdašniji javni prihod

Oblik prisilnog davanja koji nameće država, koji nije namjenski

usmjeren i koji nema izravnu protučinidbu

U novije vrijeme moderne i savremene države primjenjuju sve više

poreza

Porezni sistemi su različiti od zemlje do zemlje

vrijeme moderne i savremene države primjenjuju sve više poreza • Porezni sistemi su različiti od zemlje

Porezni sistem u BiH temeljne porezne kategorije

Porez na dodanu vrijednost

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na imovinu

Doprinosi za socijalno osiguranje koje plaća poslodavac i zaposlenik,

Trošarine, su posebna vrsta poreza koji se plaća na neke od proizvoda poput naftnih derivata, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića,

alkoholnih pića, piva, vina i kave

Kategorije poreznih stopa

Porez na dodanu vrijednost 17% (FBiH, RS, BD)

Porezu na dobit 10% (FBiH, RS, BD)

Porezu na dohodak 10% (FBiH, RS, BD)

U FBiH - Porez na dohodak je 10% od neto plaće (u skladu s bruto modelom).

U RS-u - Porez na dohodak je 10% od neto plaće (u skladu s bruto modelom).

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Jedinstvena stopa PDV-a 17%

Uprava za indirektno oporezivanje je zadužena za prikupljanje poreza na dodanu vrijednost i koordinaciju pitanja fiskalne politike u cjelini. Ovo tijelo je također odgovorno za prikupljanje carina i trošarine na cijelom teritoriju BiH.

Porez na dodanu vrijednost je sveobuhvatan porez na potrošnju, a procjenjuje se na

temelju dodane vrijednosti na robu i usluge.

Primjenjuje na sve poslovne aktivnosti uključujući proizvodnju i distribuciju roba i pružanje usluga.

PDV je potrošački porez jer ukupan iznos PDV-a ne plaća firma, već krajnji potrošač

Ocjenjuje se kao postotak cijene proizvoda ili usluga. Iznos poreza je vidljiv u svim fazama, od proizvodnje do distribucije.

Stopa poreza na dobit

Dobit prenesena iz inozemstva ne oporezuje se u BiH ako prethodno podliježe oporezivanju u inozemstvu

Način obračuna poreza na dobit

Dobit se obračunava u skladu s važećim zakonima, oduzimanjem troškova od prihoda

Porezna osnovica uključuje profit, prihode i kapitalnu dobit, u skladu s

računovodstvenim propisima. Izdaci moraju biti u skladu s računovodstvenim standardima.

Strani državljani i porez u BiH

Svi stranci s prebivalištem u Federaciji BiH i Republici Srpskoj plaćaju porez na prihode ostvarene u kalendarskoj godini na teritoriji BiH. Jednako tako, svi stranci koji ne prebivaju u BiH, ali koji ostvaruju

prihode u Federaciji BiH i Republici Srpskoj smatraju se poreznim

obveznicima.

U Brčko Distriktu, stranci se tretiraju kao porezni obveznici, ako borave

na teritoriji Brčko Distrikta u neprekinutom razdoblju od 183 dana

najmanje.

Porez na plate

Porez po osnovu radnog odnosa, izvan radnog odnosa i od samostalnog

obavljanja djelatnosti

Prihod općina i kantona i raspoređuje se po kantonalnim zakonima

Poreski obveznik je fizička osoba koja prihode ostvaruje u FBiH ili van FBiH, a rezident je FBiH

Osnovica poreza je plata ostvarena u FBiH i van FBiH (bruto plata doprinosi za socijalno osiguranje na teret osiguranika)

Osnovica poreza kod samostalnih djelatnika ne može biti manja od minimalne plate po kolektivnom ugovoru

Za dane kašnjenja uplate poreza na plate, plaća se zatezna kamata u skladu sa Zakonom o zateznim kamatama (0,06% dnevno)

Za naplatu poreza na plate nadležne su Poreska uprava i Finansijska policija

Porez na dobit privrednih društava

Zakon o porezu na dobit privrednih društava u FBiH

Profit (dobit) iskazan u bilansu uspjeha

Najprije se sačinjava bilans uspjeha, a zatim bilans stanja

Poreski obveznici ovog poreza su:

Privredna društva

Banke i druge finansijske organizacije

Društva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica

Zadruge i zadružne organizacije

Ustanove koje prodajom usluga i proizvoda ostvaruju dobit

Obveznici su rezidenti FBiH ili nerezidenti FBiH koji su ostvarili dobit na teritoriji FBiH

Porez na dobit privrednih društava

Poreska osnovnica je oporeziva dobit koja je utvrđena poreskim bilansom, usklađivanjem s bilansom uspjeha

Kamata je neoporeziva prema Zakonu o porezu na dobit

Poreske olakšice poreza na dobit

Za novoformirana privredna društva ili zadruge (1. g. – 100%, 2. g. 70%, 3. g. – 30% olakšica)

U slučaju poslovanja u slobodnoj carinskoj zoni (5 godina oslobođenje)

Društvo koje dobit investira u vlastitu proizvodnu djelatnost ili stanogradnju u iznosu od 100% investirane dobiti

Za strana ulaganja u iznosu većem od 20% učešća u domaćem preduzeću

Privredno društvo koje upošljava preko 50% invalidnih lica, oslobođeno 100% poreza na dobit dok ispunjava navedeni uslov

Porez na dobit fizičkih lica

Plaća se u skladu s ostvarenom dobiti, u paušalnom iznosu i u procentu od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda fizičkog lica

Obveznici: samostalni privrednici, profesionalni sportisti ili sportski

radnici, fizičko lice koje obavlja sporedne djelatnosti u privredi

(odgajanje živine, pčela

dobit od obavljanja djelatnosti na teritoriji Kantona

)

i fizičko lice – strani državljanin koji ostvari

Vrijednost osnovice – procjenjena na osnovu stručne analitičke službe

porezne uprave za svaku godinu posebno i utvrđuje se mjesečni iznos obaveza (razrez poreza)

Lice koje plaća porez dužna da izda putni nalog ili odsječak iz kase

(ovjerena traka) za svaki pojedinačno ostvareni prihod

Porez na dobit fizičkih lica

Neki od rashoda samostalne djelatnosti: bruto plata poreskog obveznika, nabavna vrijednost utrošenog materijala, plaćeni troškovi energije, amortizacija, troškovi održavanja sredstava i slično

Visinu dokumentovanih troškova priznaje Porezna uprava kantona

Stopa poreza na dobit fizičkih lica je 25%, a za sportske radnike je 15%

Uvjerenje o početku obavljanja djelatnosti poreznom obvezniku izdaje

Općinski organ nadležan za poslove privrede

Druge vrste poreza fizičkih lica

Porez na imovinu

Porez na prihod od imovine i imovinskih prava

Porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unaprjeđenja

Porez na nasljeđe i poklone

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti

Porez na dobitke od igara na sreću