Detalyadong Banghay Aralin sa

Filipino 2

I. Layunin
Sa loob ng isang oras na talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang:
A. natutukoy ang dinaramdam o mensahing ibig ipaalam ng mga hayop;
B. naibibigay ang ibat-ibang huni o ingay na nagagawa ng hayop;
C. nabibigyang halaga at nauunawan ang anu mang uri ng huni ng mga hayop at
D. nakapagsasalita nang maliwanag.

II. Paksang Aralin
A. Paksa: Pagtukoy sa dinaramdam o mensahing ibig ipaalam ng mga hayop.
B. Sangunian: Landas sa Wika at Pagbasa pahina 9-12.
C. Kagamitan: Plaskard, mga larawan at libro
D. Pagpapahalaga: Pagunawa sa dinaramdam na mensahing nais iparating ng mga hayop sa tao.
E. Integrasyon: Science and Health at Values Education

PaPanimulang Gawain
1. Pambungad na Panalangin
Bago po tayo magsimula sa ating aralin
magsitayo po muna tayo para sa ating
panalangin. Lahat ay tatayo at manalangin.
Sa ngalan ng ama ng anak….
Magandang umaga/hapon sainyong lahat.
2. Pagtala ng Liban Magandang umaga/hapon din po ma’am.
Ngayon naman leder pakitsek po kung
sinu-sinu ang mga liban para sa araw na
ito.
Leder ang magtsetsek ng attendance.
3. Pagtala ng Takdang-Aralin
Ngayon naman ay tingnan natin kung sinu-
sino ang nagsipag-gawa ng takdang aralin.
Mga leder pakiwasto naman po ng mga
takdang aralin ng inyong mga ka-grupo.

B. Balik-Aral Mga leder ang magwawasto ng takdng aralin.
Ngayon naman po bago tayo magsimula sa
ating bagong paksa balikan muna natin an
gating paksa kahapon.
Ganito ang gagawin natin hahatiin ko kayo
sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay
magbibigay ng pangalan ng hayop at ang
pangalawang grupo naman ang magbibigay
ng huni o tunog ng hayop.
Nauunawaan po ba ng lahat?
Unang Grupo.
a. baka
b. manok
c. baboy Opo ma’am.
d. kambing Pangalawang Grupo.
e. ibon Maa! maa!
Magaling mga bata, talagang alam na alam Tiktilaok!
na ninyo ang mga huni ng ibat-ibang Oink! oink!oink!
hayop. Meeeheeee! meeeheee!
Twit! Twit! Twit!
C. Pagganyak
Sinu-sino po ba sa inyo ang may
alagang hayop sa bahay?

Magaling!
Anu-ano naman po ang napapnsin ninyo Hahayaang magbahagi ng kwento ang mga
kung sila ay nagugutom? magaaral tungkol sa kanilang mga alagang hayop
Magaling! sa bahay.

D. Paglalahad ng Paksa
Ngayon naman alamin natin ang kahulugan Ma’am, kadalasan po ay maingay sila.
ng mga sumusunod na salita. At ito ay
ipapakita ko sa inyo sa papamagitan ng
mga larawan o aktwal na sitwasyon.
Tumingin at makinig kayo ng mabuti.
Maliwanag po ba?

1. bisiro 4. naligaw
2. nasalubong 5. naraanan
3. sariwa 6. damo
Opo.
E. Pagtalakay sa Paksa
Bakit kaya nawala si Bisiro? Lahat ay nagkatinginan at nakikinig sa ginagawa at
Para malaman natin ang sagot basahin sinasabi ng guro.
natin ang kwentong “Naligaw si Bisiro.”

Kailangan ko po ng isang magaaral na
siyang mangunguna sa pagbabasa dito sa
unahan.
Sino ang gusto?
Magaling halos lahat sainyo ang gusto
magbasa, ngunit isa lang po ang dapat
magbasa sa unahan. Mayroon pa naman po
kayong susunod na pagkakataon at
sisiguraduhin kung lahat kayo ay
mabibigyan ng pagkakataong magbasa dito Ma’am! Lahat ay nakataas ang kamay.
sa unahan.
Malinaw po ba mga bata?
Liza, ikaw ang magbasa.
Basahin mo nang malakas ang
kwentong “Naligaw si Bisiro’ at May isang magaaral ang magbabasa ng kwento.
pagkatapos ay paguusapan natin ang
kwento.

Malinaw po ba? Opo ma’am.
Bago po ang lahat, ano po ba ang dapat
ninyong gawin diyan sa upuan habang may
nagbabasa sa unahan? Opo, Ma’am.
Magaling!
Handa na po ba kayo? Opo.

Makinig nang mabuti.

Ma’am makikinig po ng mabuti.

Opo, handa na po.

Lahat ay makikinig.

“ Naligaw si Bisiro’’
Isang araw, kasama ng kanyang ina si Bisiro.
Naghahnap sila ng sariwang damo.

“Maa! Maa! Maa! Ingay, maaari po bang pumunta
ako sa dako roon? Nakita ko po kasi na sariwa ang
damo roon”, sabi ni Bisiro.
“O sige Bisiro. Huwag ka lamang lalayo. Baka
maligaw ka”, sabi nang kanyang ina.

Napunta si Bisiro sa lugar na maraming damo.
Napalayo siya sa kanyang ina.
Napunta si Bisiro sa lugar na hindi niya alam at
hindi na rin niya alam ang daan pauwi sa kanyang
ina.

“Naku! Wala na si Inay. Naligaw na yata ako.
Maa! Maa! Maa!” ani ni Bisiro.

Walang sumasagot sa kanya. Sa paglalakad,
nasalubong niya si Muning.

“Ngiyaw! Ngiyaw! Ngiyaw! Kumusta ka? Tila
nagiisa ka kaibigang Bisiro?

“Maa! Maa! Maa! Nawawala ako. Nakita mo ba
ang nanay ko?

“Hindi, sige uuwi na ko. Baka kasi hinahanap na
ako ng nanay ko”

Patuloy sa paglalakad si Bisiro. Nasalubong niya si
Bantay.

“Kaw! Kaw! Kaw! nagiisa ka yata Bisiro?
Kumusta na? Matagal na tayong hinda nagkikita.”
“Maa! Maa! Maa! Naligaw ako. Hindi ko na alam
ang pauwi sa amin! Tulungan mo ako”.

“Sige, sasamahan kita sa paguwi”

Sa paglalakad ng dalawa, naraanan nila si tsonggo.

“kra! kra!kra! tela naligaw kayong dalawa.
“Nakita mo ba ang nanay ko?”
“Sinamahan ko si Bisiro pauwi sa kanila”
Maya-maya, narinig nila na may tumatawag kay
Bisiro.
“Bisiro! Bisiro! Bisiro! Nasan ka?
Tuwang-tuwa na hinahanap ni Bisiro ang
naghahanap sa kanya.
Sumigaw siya ng malakas.

“Maa! Maa! Maa! Narito ako”
Nakita niya si Lito, ang nagaalaga sa kanya at
tumuturing sa kanya ng kaibigan.
“Hay salamat! Nakita rin kita, Bisiro akala ko
Magaling Liza,malinaw ang pagkakabigkas mawawalan na ako ng matalik na kaibigan. Halika
mo ng mga salita. umuwi na tayo.
Oh! Naunawaan po ba ninyo ang kwento?

F. Pangwakas na Gawain
Opo.
Sabihin ninyo kung ano ang damdaming
nais ipahayag ni Bisiro sa kanyang
tagapag-alaga.
Magaling! Ma’am, si Bisiro ay gustong magpasalamat sa
Mahalaga ba si Bisiro sa kanyang taga-pagalaga dahil hindi siya nito
kanyang pinabayaang mawala nang tuluyan.
taga-pagalaga?
Bakit kaya mahalaga si Bisiro
kay Opo.
Lito?
Dahil si Bisiro lamang ang tinuturing nitong
Nauunawaan ba ni Lito si matalik na kaibigan.
Bisiro? Opo.
Sa papaanong paraan? Dahil hindi nito pinabayaan na mawala si Bisiro
ng tuluyan.
Magaling.
Para sa inyong pangkatang-gawain.
Hahatiin ko kayo ulit sa dalawa. Ang unang
pangkat ay magpapakita ng larawan ng
hayop. Ang pangalawang pangkat naman
ang magbibigay ng huni o tunog ng hayop
at pahuhulaan sa unang pangkat kung anu
ang nais ipahiwatig ng tunog ng hayop.
Malinaw po ba mga bata?
At ako naman ang magtatala ng inyong
iskor. Opo, malinaw po.
Unang Pangkat
1.
Pangalawang Pangkat

Nauuhaw
2. Maa! Maa!
Nagugutom
3.
Meow! Meow! Meow!

Natutuwa/nagagalak
4.

Oink! Oink! Oink!
Pagod na
pagod

5. Meehee! Meehee! Meehee!

Natatakot

Magaling! Nagenjoy po ba kayong lahat? Aaw! Aaw! Aaw!

Ngayon naman, ibigay ninyo ang
nararamdaman ng mga sumusunod na
hayop batay sa huni/tunog na ipinaririnig
nila. Opo.

Malinaw po ba mga bata?
Unang hayop, asong
tumatahol.
Opo, Ma’am.

Magaling mga bata! Ma’am, maaring siya po ay nagugutom, natatakot
o nagbibigay po ng babala na mayroong tao sa
Ano naman ang ibig labas ng bahay.
ipahiwatig
ng ibong umaawit?

Magaling!
Maaaring ang ibon po ay Masaya at nagaganyak sa
Ano naman ang ibig kanyang mga inakay.
ipahiwatig
ng kalabaw na unga-ng-unga?

Ma’am, maaring siya po ay gutom
At pagod sa maghapong araro sa bukid o kaya
Magaling! naman po ay uhaw na uhaw.

Ngayon, alam na ninyo kung anu-
ano
ang ibig ipahiwatig ng mga huni
o
tunog ng mga hayop? Opo.

G. Paglalahat
Anu-ano ang mga iba’t-ibang huni o tunog
na nagagawa ng mga iba’t-ibang hayop?

Sagutin ninyo ito ng ginagaya

ang huni o tunog ng iba’t-ibang Sasagutin habang ginagawa ang huni o tunog ng
hayop. mga alam nilang hayop.

Anu-ano naman ang kadalasang mensahe o
nararamdaman ng mga hayop? Ma’am kadalasan po ay nagugutom, Masaya,
natutuwa, natatakot o nagbibigay pa nang babala
sa kanilang mga tagapag-alaga.

Magaling mga bata!

H. Paglalapat
Pangkatang Gawain:

Mga bata, magkakaroon tayo ngayon ng
pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa
dalawang pangkat. Ang isang pangkat ay
magbibigay ng pangalan ng hayop na nais
nilang pabigyan ng huni o tunog sa
ikalawang pangkat.
At ang ikalawang pangkat ang magbibigay
ng tunog o huni ng hayop na ibibigay ng
unang pangkat.

Maliwanag po ba ang lahat? Maliwanag po Ma’am.
Magaling! Lahat ay abala sa pangkatang gawaing ibinigay ng
kanilang guro.
V. Pagtataya

Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot.

1. Tuwing umaga, naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang. Ano ang dapat mong gawin?
a. bubugawin ang tandang
b. maghahanda sa pagpasok sa paaralan
c. kukunin at hihimasin

2. E-e-e-e-e-k! E-e-e-e-e-k! ang sabi nang baboy, ito ay;
a. inaantok
b. nagugutom
c. nasisiyahan

3. hoy! Baka! Bakit ka moo ng moo? Ito ay ______.
a. nasisiyahan
b. natutuwa
c. nauuhaw

4. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo na nasa loob ng kwadra. Ito ay _________.
a. nagagalit
b. nagugutom
c. nauuhaw

5. Meehee! Meehee! Kambing na nasa gitna ng gubat na malayo sa ilog, ito ay?
a. Natatakot
b. Nauuhaw
c. nagagalit
V. Takdang Aralin

Gayahin ang huni o tunog ng mga sumusunod na hayop at ipakita sa sunod na araw.
1. Manok na nangingitlog
2. Baboy na gutom na gutom
3. Mga palakang busog sa ulan at tubig
4. Huni ng ibong masayang umaawit
5. Unggoy na nagugutom