lrl ', i,lii.,,.

,:
, : . illi*f,,.:Li
. .t::ii ri::.

. :.::::
EI
tl**#t .E}
ffi
6 ra.
E###BOT_TEXT###amp;
'.,SL: E*:B:tBEt Wj€re a.::Y.::.::=
.a=..
"'.: '
. :, ::r::. i,:j:::::':i- ,. :::::,1

%-&a a

an

www.i. Prospektus lnduk ASNB untuk menganalisis dan menilai serta 2.Sudoku.l-AlN PNB akan menanggung PNB akan menanggung belanja belanja perjalanan serta perjalanan.lr:E. www. penginapan seria sara penginapan ($ekkanya hidup untuk peserta dan Gur=u perluJ untuk peserta dan Penyelaras Guru Penyelaras NOTA: t KPBPNBI M .-#v 3 ierrlagang*l 1*% . Buku teks/rujukan Ekonomi. gov.-* €&r !!.e*angu. Pendidikan pelaburan jangka panjang sekolah menengah mengenai konsep 2. dsb pertandingan setama 90 minit .$IE $TRti KYei ffi p r lTedakluk kepad6 pi$d*5nl ffi€. Setiap sekolah boleh menghantar maksimum 100 $KOF SCALAru peserta sahaja (minimum 50 peserta).my PffiF€YKreT&rea?id 4. 3.e. Ef€t&wt!4ti ffi . (peringkat negeri) + terbaik dari kurangnya 50 orang sekolah terbaik dari setiap setiap negeri peserta dengan daerah maksimum 100 orang (Bagi Perlis. Brosur-brosur ASNB melibatkan penggunaan Bahasa lnggeris. Kuil' dan beberapa: [Markah puffita 3 pesArta tarLraik . ** Keputusan akan dimaklumkan kepada sekolah-sekolah berkenaan melalui Jabatan Pendidikan Negeri .pnb.asn b.akpk.Kelab Pelaburan Bijak PNB 1 tvataysia.my & www.com.com...if sekolah yang menyertai perlu mempunyai lerzi:zu*aa I lli seorang guru penyelaras.d. selaras dengan visi dan aspirasl Pelan www. darj setiap sekolah akan berbentuk diambilkiru untuk pemiilhatr k6 Peringkat Nogeril ' aktiviti PENYERTAAN Sekolah-sekolah boleh 5 sekolah terbaik Pasukan 3 pasukan terbaik menghantar sekurang. Kesedaran dan kefahaman mengenai pelaburan di samping menanam minat di pelaburan serta perancangan kewangan kalangan mereka untuk mendekati dan 3.28. Pembangunan Pendidikan Malaysia. Perdagangan & Prinsip Perakaunan (Ting. Akhbar-akhbar utama tempatan dan 5 di mana-mana sekolah menengah yang berada di bawah pentadbiran KPM.tllr"--G . tempat peserta dari sekolahl pe rta nd i n ga n akan d itetapkan oleh JPWP Putrajaya) FORMAT Ujlan Berkomputer Ujian Bertutis Berkumpulah Ujian Bertulis Garneshow {oflline} 40 soalan' danbeberapapertandingan.KPrBPoNBlM*terpilih mengambil bahagian Melaka Melaka [Trada pergerakan keluar (Bagi Putrajaya.my.7 AFril 20'17 f7 -.min.com.org. PNBIKPM PNB / KPM KEPUTUSAN PERTANDINGAN* Akan disiar di laman web Akan disiar di lamanweb Akan disiar di laman web PNB pada 14 PNB pada 16 Jun 2017 PNB pada 21 Ogos2017 September2017 LAlN.. ffiTJJUKAT* A-83&M& Pertandingan ini turut menguji kebolehan lQ peserta dan mengambilkira kebolehan peserta 1. Pendidikan secara menyeluruh mempelajari bidang yang berkaitan dengan pelaburan dan perancangan kewangan.e-${ 0t g1* G&&g % iar?rralr€ia i.ffi&TL&gW&? SffiJffiKYIF Untuk memberi pendedahan kepada pelajar 1.Julai 20{7 tl September 12 September 2i17 2017 TEMPAT Sekolah-sekolah yang Sekolah. www.com. Labuan dan peserta Putrajaya hanya 5 sekolah terbaik akan beftanding) PENYELARAS Guru Penyelaras JPN. 4 & 5) Terbuka kepada semua pelajar Tingkatan 4 5.. UlarlQ. my. * --. Setiap prin.my. Berkumpulan seiama 30 minit berbentuk a$iviti i.sc.. PNBdan KPBFNBIM. bnm.2l$i TARIKH 27 Mac::. Laman-laman web seperti www. my.

Ujian juga boleh dijalankan secara bersiri sekiranya bilangan komputer di makmal komputer tidak mampu menampung. dtlens*apknr* . ':-Th. TEL. thlalaysia 2012 {Kategori Sekolah Menengahl di namborfaks 03iZ0SO S760sibei*m ZB Felruari 201?.. ALAMAT KOD "i11". NoTA: Ujian boleh dijalankan oleh guru pada bila-bila masa dalam tempoh yang ditetapkan iaitu dai 27 tvlac sehingga 7 Aptil 20i7. b) Menyalin (copy) file tersebut di ruangan desktop setiap komputer di makmal komputer setotafr masing- masing. ::vl. $ita lengkapkaa Sorang P*ndaftaran di atas dan f*kskan halaman ini kepada Sekretarist Pe*andingan Kuiz PCleburCa . HAiqA i'i:'lq. 1-! l l:?:a ..OOO Ketiga RM5. E-MEL .OOO seorang x 3 orang RM I. . _.iumlah peserta..000 RM2. . .e{f" Kgffi&eIGffie. penganjur akan menghantar file soalan dalam format Microsoft Excel ke alamat e-mel Guru Penyelaras pada 22 Mac 2017.. .FAKS 1111....i1... TEL l-L. PENUH DAERAH SEKOLAH [Sila ruiuk kod daerah di iil'u1I1'r1_ sebelahl 111i'-1!.. SEKOLJIH ':':.. :ll'!'T 1'.-.pNE:. l:l'_"! r"til:l :Yb:lql'|'1 HO.000 RM4.1:':.k .-..- BIL PESERTA YANC AKAH MENGAI'IEIL BAHACIAN !!!.. NAT...000 RM 1. :0...-.50O RM625 seorang x 3 orang RM625 NOTA: Hadiah kepada peserta dan guru penyelaras diberi dalam bentuk unit Amanah Saham Gemilang-Pendidikan (tertakluk kepada perubahan) 1l'r"itrl . 1!1c. ltl T:-:1. d) E-melkan kesemua file yang telah dilengkapkan oleh peserta ke kuizpelaburanpnb. ' :"'. i". - NltllA GURU NO..1. 2.!'r [PerlB 1!..Y:::l BIMBIT 21 ALAITAT l1:i':...t.a 1.500 Naib Johan RM8. *{&ffi gA$* Pffi ffi$&g#K. (ii) menjawab soalan dalam masa 30 minit dan (iii) simpan (save) file tersebut dengan menggunakan no. 11:try l:?1i"f ^:1.R&ru:g*.eru {&Kffi Xre} Johan RM 12.[J J l. . G-! i...sm@gmail.M:t:'t-B:: 1:1 ljil''". 4:li:i.500 seorang x 3 orang RMt. ..TA TANDATANGAN PENGETUA PENGETUA & COP SEKOLAFI .l:!. .. 1'it:1.. .. l. SEKOLAH SEKOLAH :i:t:1!'i. fJin6katm4&Ssaliajal l:*'l'9."ll. - yl'.000 RM6.:1.!"k .. ':l::1li: l'1r. .00O RM I. No.1::9:l .tq1t'. MYKAD NO...1r .. . c) Arah peserta untuk (i) melengkapkan maklumat peribadi...".:. ol 9:11"'.€F ili' '::til (-': :I11r3"1r l. Guru penyelaras perlu: a) Menyalin (copy) file soalan yang diterima melalui e-mel ke dalam thumb drlve masing-masing...... | 1:h".com untuk urusan pemarkahan oleh pihak sekretariat.&F* ffi ffi ffi Kffi p UTm ffi FnSry p*rins ]<*r **ena]..: : :G FKru*&F . . ruB f#SFfl Bagi sekolah-sekolah yang telah mendaftar. r:t:"!1:1119....1. Untuk menjalankan ujian ini.dl !ti.1.. . r-i .1 l. ." _.^. . MyKad masing-masing sebagai filename.

SY. berkaitan dengan pembangunan. anda penggunaan hadiah pertandingan ini dan bersetuju boleh menghantar permintaan anda secara bertulis ke alamat seperti untuk melepaskan dan tidak berikut: mempertanggungjawabkan pihak Penganjur terhadap Sekretariat Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB lMalaysia (Kategori sebarang liabiliti. Semua kos penqangkutan. kepada pihak ketiga. mana-mana wasit yang butir-butir diberikan dinyatakan didalam jadual Struktur Pertandingan. menurut mana- 11. Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB lMalaysia 2O17 Dasar Privasi ini di keluarkan selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta"). pengiklan. o Kemenangan peserta yang tidak menuntut hadiah Sila maklum bahawa sekiranya Data Peribadi yang dizahirkan tidak mencukupi. bersetuju untuk memberikan apa-apa maklumat tambahan seperti yang 10. memegang. Keputusan Penganjur dan panel hakim adalah Perlindunoan Data Peribadi MUKTAMAD dan sebarang surat menyurat dan segala 1. undanq. keperluan perakaunan atau untuk melindungi kepentingan pihak PERIBADI dan VIDEO atau GAMBAR peserta atau Penganjur. Pertandingan ini akan berlangsung sebagaimana yang kewajipan sulit kepada pihak Penganjur. penyalahgunaan. Setiap sekolah yang menyertai perlu mempunyai memindahkan Data Peribadi (sama ada di Malaysia atau di luar negara) seorang Guru Penyelaras. melainkan ianva dinvatakan akan penggunaan Data Peribadi selaras dengan Dasar Privasi ini. Melainkan dinyatakan sebaliknya. analisis untuk apa- apa tujuan pihak Penganjur. kepada mana-mana pihak. lvlenara PNB perbelaniaan lain vano berkaitan untuk menvertai 201-A. Penganjur (sebenar atau yang dicadangkan) hak berkenaan dengan anda 8. dan anda dengan ini bersetuju bahawa pihak Tingkatan 4 atau 5 di sekolah menengah yang berada Penganjur akan mengumpul. (ii) menyebabkan pihak Penganjur tidak dan/atau publisiti: dan peserta tidak berhak dapat menerima dan memproses penyertaan anda untuk pertandingan.ikan apa- 2. Data Peribadi yang disimpan oleh pihak Penganjur akan dirahsiakan sepenuhnva.2 di atas. pengubahsuaian. dengan institusi kewangan. mana-mana pihak yang berkaitan (percuma). istilah yang berhuruf besar yang Kategori Sekolah Menengah (se/epas ini dinyatakan digunapakai dalam Dasar Privasi ini mempunyai erti yang sama seperti yang telah sebagai Pefiandingan sahaja) dianjurkan oleh ditetapkan kepadanya di bawah AKa. termasuk tetapi tidak terhad kepada ejen. akses atau yang didapati melanggar syarat-syarat dan terma pendedahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengajakan' pengubahan pertandingan tanpa perlu memberi sebarang notis atau pemusnahan. mengelirukan atau tidak terkini. syarikalsyarikat yang fr. Di bawah Akta.&reA?' & YffiRffi& *&sAffi pffilvAsl 1. Permodalan Nasional Berhad (seiepas ini dinyatakan sebagai PNB atau Penganjur sahaja). 13. menyimpan atau memindahkan apa-apa data peribadi untuk tujuan yang dinyatakan di sini ditetapkan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini yang tidak diingini. kejadian 2. (v) memberiiahu anda tentang tawaran khas penyertaan maksimum seramai 100 orang peserta. pihak Penganjur setelah tamat tempoh yang telah ditetapkan akan kemudianya dengan ini berhak untuk meminta dan anda dengan ini dianggap LUPUT. penqinapan. vuran atau Permodalan Nasional Berhad Tlngkat 38.aktor. Penganjur menyimpan hak untuk menggunakan.Penyertaan tidak dikenakan sebarang bayaran berkailan dengan pihak Penganjur. Sekolah Menengah) 14. tuntutan dan/atau dinyatakan dalam Dasar Privasi ini atau untuk memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang dinyatakan dalam Fasal 1. diberikan atau diserahkan secara langsung mematuhi syarat-syarat dan terma pertandingan. Hadiah mesti dituntut dalam tempoh yang telah untuk mendedahkan. operator rangkaian. (ii) memproses permohonan anda di bawah mana- Malaysia sahaja. (ii) membuat tuntutan pemilikan atau mendapat menyebabkan pihak Penganiur tidak dapat menghubungi anda untuk apa- apa tujuan berkaitan dengan pertandingan ini atau sebaliknya. untuk dan bagi pihak Penganjur. mengikut Data Peribadi dan Dasar Privasi pihak Penganju. kecederaan. lMana-mana Data peribadi yang diberikan oleh anda akan disimpan oleh Penyelaras BERSETUJU untuk membenarkan pihak Penganjur selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan Penganjur untukmenggunakan MAKLUMAT dalam Dasar Privasi ini atau dikehendaki untuk memenuhi undang-undang peraturan. kos Jabatan CSR peribadi" dan /atau sebaranq kos. sepenuhnya jika berlaku sebarang kerugian. Bahan tersebut akan meniadi hak milik PNB Sulit 1. pihak sama ini. mana program pihak Penganjur. perkhidmatan dan / atau preduk yang tldak lerhrd kepada pensiklanan. peserta dan mana undang-undang yang berkuatkuasa dari masa ke semasa Guru Penyelaras dianggap BERSETUJU untuk Sebarang pertanyaan. tidak lengkap. peserta dan Guru diminta. kont. atau tidak memuaskan pihak Penganjur. menyimpan dan menggunakan Data Peribadi di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan anda bagi tujuan seperti (i) memberikan perkhidmatan bagi mana-mana urusan pihak Penganjur. €dangan atau maklumat selain daripada Data Peribadi yang dizahirkan. Dengan menyertai periandingan ini. produk atau perkhidmatan. Jalan Tun Razak pertandinqan ini dan menuntut hadiah adalah 50400 Kuala Lumpur Tel: 03-2050 5707 Faks:03-2050 5760 tanqqunoiawab oeserta/Guru Penvelaras Penyertaan ke dalam pertandingan ini menandakan persetujuan kepada sepenuhnva. mengeluarkan semula. update dan promosi. pengeluaran. untuk memenuhi keperluan pihak Penganjur. Pertandingan ini ierbuka kepada pelajar-pelajar apa Data Porib€di anda k€pada pihak Penganjur sspeft yang dinyatakan di sini atau sebaliknya. Peserta dan/atau penjaga/guru penyelaras akan '1. dizahirkan secara sukarela secara tidak sulit dan tidak dimiliki. Setiap sekolah hanya DIBENARKAN menghantar perkhidmatan dan menghantar apa-apa pengiklanan dan/ atau bahan penyertaan minimum 50 orang peserta dengan promosi kepada anda. Anda bersetuju bahawa pihak Penganjur boleh mendedahkan dan 5. Pihak Penganjur akan mengambil langkah yang munasabah dan langkah- bentuk komunikasi tidak akan dilayan. mendedahkan. oleh anda dan mana-mana seGh hak atau penerima pindahan pihak tertakluk kepada pindaan oleh pihak penganjur. menerbitkan. sebarano bentuk pampasan untuk bahan tersebut. atau tidak langsung kepada pihak Penganjur akan dianggap sebagai termasuk Dasar Privasi yang disertakan bersama. tuntutan atau jika anda ingin meminta akses kepada Data Peribadi anda atau jika anda ingin membetulkan Data Peribadi anda atau jika anda ingin untuk atau kemalangan [termasuk kehilangan nyawa]. anda bersotuju untuk membe. Guru Penyelaras untuk tujuan analisa pasaran dan Kesan daripada kegagalan anda untuk memberikan pihak Penganjur Data sebadai bahnn untuk aoa tuiuan termaEuk ietaDi Peribadi anda akan (i) menyebabkan pihak Penganjur iidak dapat menyediakan anda dengan notis. (vii) membuat penzahiran 4. menarik balik (sepenuhnya atau sebahagiannya) kebenaran anda kepada tindakan undang-undang akibat mengambi! bahagian pihak Penganjur untuk memproses Data peribadi anda untuk tujuan yang dalam pertandingan ini. Penganjur berhak untuk menukar syarat. menghantar. 12. memproses. (iv) menjalankan penyelidikan. oerdasansan berkaitan denqan pertandingan. menyiarkan dan / atau syarat dan terma pertandingan tanpa perlu memberi menghantar maklumat seperti yang dinyatakan di atas se€ra bebas. mana-mana syarikat dalam kumpulan pihak Penganjur. Penganjur langkah praktikal untuk memastikan bahawa mana-mana Data Peribadi yang dipegang oleh pihak Penganjur terkini dan dilindungi daripada apa- berhak untuk membatalkan keputusan pemenang apa kehilangan. . selaqi permintaan tambahan tersebut mematuhi kehendak Akta. peserta serta Guru Penyelaras bersetuju untuk penyelidikan dan pemasaran mana-mana produk dan perkhidmatan dan mematuhi penukaran tersebut. komen. rakan kongsi. anda mempunyai hak akses kepada Data Peribadi yang bertanggungjawab dan menanggung liabiliti disimpan oleh pihak Penganiur dan memohon pembetulan Data Peribadi yang tidak tepat. Sijil penyertaan akan diberikan kepada para peserta seperti yang dikehendaki bagi sebarang tujuan di atas atau oleh undang- melalui pihak PPD/JPN. kerosakan. Dengan menyertai pertandingan ini. notis kepada peserta atau Guru Penyelaras dan temasuk menzahirkan ia kepada mana-mana syarikat yang berkaitan pihak Penganjur contohnya. (iii) pemasaran barangan dan 3. Dengan menyertai pertandingan ini juga. mana-mana orang lain yang mempunyai 7. ditanqqunq oleh pihak Penqaniur.