Διόπτρεσ με λαβή

Οι διόπτρεσ με λαβή (αγγλικά: lorgnette, λόργκνετ –
γνωςτά και ωσ φασαμέν) είναι ζνα ηευγάρι γυαλιά με
λαβι, που χρθςιμοποιείται για να κρατοφνται ςτθ
κζςθ τουσ, και όχι να εφαρμόηουν ςτα αυτιά ι τθν
μφτθ. Η λζξθ “λόργκνετ” (lorgnette) προζρχεται από
τθν Γαλλικι lorgner-λορνιέ, ρίχνω λοξι ματιά –
γλυκοκοιτάηω, και τθν μεταξφ παλαιοτζρασ και
1 Διόπτρεσ με λαβή που χρηςιμοποιοφςε ο Ντζιβιντ
νεωτζρασ Γαλλικισ, lorgne-λόρνιε, λοξοκοίταγμα. Τα Σκοτ Μίτςελ
εφθφρε ο Άγγλοσ Τηορτη Άνταμσ. Το λόργκνετ το
χρθςιμοποιοφςαν ωσ κόςμθμα, παρά για ενίςχυςθ
τθσ όραςθσ. Οι μοντζρνεσ κυρίεσ ςυνικωσ τα
προτιμοφςαν από τα γυαλιά. Ήταν πολφ δθμοφιλι ςε
πάρτι μεταμφιεςμζνων και χρθςιμοποιοφνταν ςυχνά
ςτθν όπερα (ζγιναν το μοντζλο για τα ςθμερινά
ο
κιάλια όπερασ). Φοριοφνταν ευρζωσ τον 19 αιώνα. Αςημζνιεσ διόπτρεσ με λαβή, γφρω ςτα 1909

Οι διόπτρεσ με λαβι χρθςιμοποιοφνταν ωσ ςκθνικό
ου
αντικείμενο και για επθρεαςμό ςτισ αρχζσ του 20 αιώνα από τον δικθγόρο Ερλ Ρότηερσ, και ζνα
εμφανίηεται ςτο κάλυμμα του εξώφυλλου τθσ βιογραφίασ του, Τελική Ετυμηγορία (Final Verdict),
2
από τθν κόρθ του Αντζλα Ρότηερσ Σεντ Τηονσ.

Δείτε επίςησ
 Musée des Lunettes et Lorgnettes Pierre Marly

Παραπομπζσ

1
"Lorgnette - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary". Merriam-webster.com.
Retrieved 21 October 2014.
2
Final Verdict by Adela Rogers St. Johns, 1962, Doubleday & Co.

Το παραπάνω κείμενο είναι μετάφραςθ του λιμματοσ Lorgnette τθσ en.wikipedia
Μετάφραςθ: Αντώνθσ Αρβανίτθσ
Αναρτικθκε: 26/02/2017 Scribd

1