Sesawangan.

Sesawangan (Perumpamaan)
Sesawangan, lingganipun "sawang", artinipun : mirib, polih pangiring "an", dados sesawangan,
raris kadwipurwayang dados "sesawangan", tegesipun : punapa-punapi ugi sane katon
(kacingak), raris kalawatang (karasayang) ring kahiun, mirib sakadi solah kalih kahanan janma
(mapawongan), upami : kedapan bunga nagasarine maelogan tempuh angin, kasawangan sakadi
tangan anak istri ayu ngulapin.

Sawangan = iribang buka..........; masawang kuning = mirib sada kuning agigis. Sesawangan
puniki ketahipun ngangge kruna : buka, kadi, tan pendah kadi, waluya kadi, luir, alah, amunan.
Sesawangan puniki ring Bahasa Indonesia pateh sekadi perumpamaan. Ring Geguritan
Megantaka wenten mungguh :

Pupuh Pangkur
1. Pamargine malonlonan,
nolih kori rakane jua kaesti,
rasanya teka manutug,
nyaup nyangkol ngarasaras,
angin alon mamuat bon bungane arum,
enjunge nyukur katinggalan,
masawang bale kaaksi.
2. Maabah-abah sarwa endah,
malalangse ombake nene titir,
lumute kasampeh liu,
masawang tikeh makebat,
tur makasur bulung-bulunge ne anyud,
kaange ne pacurenggah,
masawang togog di samping.
"Tegesipun : rasanya = manutug; enjunge, masawang : bale; ombake titir, masawang : abah-abah
muah langse; bulung-bulunge, masawang : kasur; kaangge pacurenggah, kasawangan : togog."
Ring sor puniki wantah conto-conto sesawangan, luire :
1. Buka bulane kalemahan, suksmanipun : kembang lemlenm.
2. Kadi tunjung tan pawarih, suksmanipun : layu dudus.
3. Luir nyuh gading kembar, suksmanipun : susune sane nyangkil putih gading.
4. Kaya taru ragas tinibeng wresti; taru ragas = kayu ligir, tinibeng wresti = tepen ujan;
suksmanipun : sakadi anake kendel polih kasadian.
5. Kadi sulur tempuh angin; sulur = entikan bun; sesawangan bangkiang sane lemuh magelohan.

Lambene barak ngatirah. luir. luir) don intaran. Sane dados pepindan. tegesipun: rurus ngancan mirib pusuh bakung. Cecapingane nyaling kdang. 6.. kewanten binanipun papindan kruna punika polih "anu suara". Cecingakane natit. 10. Cokore mudak sinungsang. tegesipun: mirib caling kidang. tegesipun: kukune mirip papah biu. . 4. tegesipun: sledat-sledet manis. tegesipun: wangun gambaran mirib kedis. tegesipun: mirib buka anake sedih. Gigine matun sumangka. Kukune memapah biu. punika kruna aran sane polih anusuara. upami: papindan kedis. tegasipun: karnane becik sumpangin sekar.. Kupinge nyanggar sekar. luir ipun: 1. 8.Pepindan Papindan punika pateh sakadi Sesawangan. Sesawangan: Alise buka (kadi.. tegesipun: sekadi beling padi. tegesipun: rambutne maombak-ombakan. kadi. tegesipun: sakadi bungan pudake sungsang. 2. 2.. sada lengkung. yening sesawangan karahini antuk kruna: buka. waluya kadi. 9. Papindan tegesipun: gegambaran buka. 7. upami: 1. tegesipun: mirib batun sumangka. 5. Betekan batise meling padi. wiadin yan bandingan pateh mirib teken. tegesipun: lambene mirip buah katirah barak. Boke membotan blayag. Papindan: Alise medon intara. Mapinda sedih. 3. Jrijine musuh bakung.

rebut muring. "Cangkeme tempuh timbungan. 3. riantuk ngrasa ring dewek katiban sasimbing punika. Dadi beler tong nyak ngamah. diulungne masih ka taine. ipun katara raris kausanayang makarya tur ipun salah maukum. tegesipun : Yadin amunapi ageng anake polih kabagian. pasti ipun taen iwang utawi salah. yan nyongkok awake pelih. mua wanci tembuyukan. Sasimbing puniki sering kaucapang ring ajeng sang kasimbingin. 4.Sesimbing. rikala ipun lenge. yan majujuk meh katara. 3. tegesipun :Sakadi anake polih pangkat tegeh. barang kalih buron. Semunne nyukcuk langit. Bas tegeh baan negak. dilabuhe baonge elung. Sasimbing puniki kruna (ucapan) papiringan sane pedes suksmanipun. Aduh beli to kenkenang. upami : belog kaucapang ririh. sang ja nganggeh nyang adauh. matane bengul pilaran. Ring sor puniki wantah conto-conto sasimbing : 1. anak istri punika malaib. amonto ya raris pesu. Yan beli kadi ring ayam. 2. raris nyeled pipis utawi korupsi. ka kantor padidian. yening sampun ganti surud kasadianipun. pasti taen ulung. taler ipun mawali tiwas sakadi kuna. ngangge kruna paimbangan sane sada silib artinipun. . pantes tongosang di teba. kalu bojog mati tegil. Conto sasimbing sane mawangun tembang (Geguritan Sampik Ingtay): 1. uh ban ento ene danda juang beli. bane keweh makita pacang mabanyu. indik kalh polah janma. tegsipun : Kaucapang ring anake sane sombong. tegesipun : Anake sane ngutamayang dewek ipune kewanten. sikep galak desek pitik". tegesipune : Asapunapi je ririh anake. tegesipun : Sakadi anake ngambil anak istri bajang. jeneng jelma betek malu layah duri. Be di pongerangan baang ngeleb. Wenten makudang-kudang sasimbing sane mawangun gancaran miwah tembang upami : "Kadang tan tinolihin". sampun kakeniang. nenten nglinguang nyama braya. lekig utawi kiul kaucapang anteng. ya I Nyonyah masasimbing saking saru. 5. Sadueg-dued semale makecos. Yadin amunapi tegeh pakeber badudane. Ri asapunine sasimbing puniki ngangge kruna nungkalik. makardi sang kasimbing jengah wiadin sebet. ikute regreg carungcung. ya I Babah nampi danda. 2.

. Kakantenane angucap patut sapunika Gusti yan kadi unduk mapikat "pacengcengin glatik putih mula ratuning paksi" I Ratnasemara sumaur "apan pacengcenge nista glatik cambra tan mapelik mamikatin glatik bunga saking Kendran". Pupuh Sinom 1. 2.SESEMON (SINDIRAN HALUS) Sasemon punika taler sakadi Sasimbing. minakadi : Pupuh Ginada 1. sakewanten lebih alus lengut tur nudut kayun. 2. Tiang mriki ngrereh "bunga" kocap wenten "cempaka putih" iriki genahnya reko kocap luih warnanipun nawang tranggana ngadika inggih wiakti "nanging dereng masamaya alap". Sasendone kadi ring sipta "dumadak ya ulung jani delima wantane ento akayih tengahin dalu titiang masesangi nyangga baan kacing titiang suka metoh jiwa". utawi gancaran Conto sesemon. Masasemonteken roanga "langite jani tingalin ening tan pajalada kakelike ngasih-asih bedak mabudi warih dijaha paraning jauh dumadak Widhine ica ngujanin i tadahasih apang suud sedih ya maselselan". Sasemon punika wenten sane mawangun tembang.

tegesipun: 1. kanginan = tempuh angin. jaka di pangkunge. Buka slokane gumine. 2. tiang ngaluhin. "Buka slokan gumine.... Nyelengin = ningalin sambilang nyeleng. Buka slokane. Buka slokane. sloka puniki ngengge lengkara. suksmanipun : sakadi anake sane nantangin musuh sane sampun nengil. suksmanipun : kaucapang ring anake sane kalintang plapan (tangar) ngraos lan melaksana. tegesipun: 1. tegesipun: 1.. Buka sloka.. Dadi galuh. adeng buin sepita. 2. Yang nguangun arja.. kantun ilid artinipun. aji dadua mael. pamuput ipun pacang pocol wiadin sengkala.. 2. binanipun wantah akidik. Raos ngempelin puniki pateh sekadi cecangkitan. suksmanipun : wiakti sukeh pisan anake dados klian jaga ngladenin anak akeh (rakyat). beli nyelingin. mati kanginan. suksmanipune : sakadi anake sane beog ajum... sangkure masih ia.. Ngaluhin + juru aluh (nongos). RAOS NGEMPELIN Raos ngempelin. Sloka puniki masaih ring sesonggan.. Raos ngempelin wantah mangge rikala magagonjakan kewanten. kewanten suksmanipun pateh. sukeh anake ngebatang banjar. ajum-ajuman puuh. Nglodlodang = sayan ngelodang. tegesipun: kruna sane asiki maarti kakalih..... Lamun payu motonan. sane asiki artinipun ngintar.... ajaka di pangkunge. suksmanipun : kaucapang ring anake sane neten uning ngajinin pitresnan kalih paweweh anak lianan (timpal). Nglodlodang = entikipun madlodlod. Benang kamenen. Kadi slokan jagate.. jaka mentik di pangkunge. tegesipun: 1. Damar bedauh. mentikne nglodlodang.. Puniki wenten makudang-kudang raos ngempelin: Benang kamene. Kanginan = genah ipun medangin. Kamen antuk benang. aji keteng mudah. 2. Nyelengin = lakar maan celeng.. sane asiki maarti sejati.SLOKA Sloka yening ring Bahasa Indonesia pateh sekadi "Bidal". Kewanten binanipun. 2. tegesipun: 1. ... punika kruna sane dempet.. Mamula kacang badaja. upami : "Buka slokane. "Skadi slokan jagate.. nundunin macan turu.

titiang nglungsur taru druene." Sesapan ngentasin genah tenget : "Jero sane nuenang genahe/margine. umah tusing gelah. sapuniki kaulane kalintang nambet. tegesnyané bebaos sané kanggén rikala ngandapang raga. Ampurayang pisan ratu. tiang cucun kakine. kursi empuk saha resik. sane madue arti ringkes." Sesapan si jabang bayi : "Ratu Paduka Betara Brahma." TETINGKESAN (LITOTES) Tetingkesan punika kruna basa ngandap kasor.SESAPAN Sesapan. kanggéang nénten wénten genah malinggih!” Kawéntenannyané. kruna lingganipun “sapan” kadwipurwayang tur polh pengiring “an” dados sesapan." Sesapan sabeh bales : "Kaki-kaki bentuyung sampunang kasiabange titiang." Sesapan suara kedis caak : "Kakasang ngengsut di ambune. Tetingkesan lingganipun “tingkes”. minakadi : Sesapan ngebah taru : "Ratu Betara Sangkara. kangoang uyah. tiang nyelang genahe icen tiang karahajengan.uyah dogen. Mai malu madaar. mangda nenten keni bencana. pasarean alah umah bangkung. Sesapan tegesnyane nyapatin. genah sané wénten becik. Dini suba cening nginep. mangda titiang nenten tulah. sane matetujon nglungsur karahajengan. . icenin raren titiange pasikepan mangda ipun setata rahayu. ngalitan sane polih pangiring “an” dados tetingkesan. nanging kangoang kene bapa lacur. Puniki conto tetingkesan minakadi : Durusang malinggih Pak. Conto sesapan.

duaning sampun galah. Sameton sami. ngiring ka perantenan. kanggéang ulamnyané tasik- tasik manten! .