Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Referat

Împrumuturile administrației publice locale

Coordonator:
Prof.Dr. Elena Cigu

Nume:

2015

Împrumuturile administrației publice locale
Împrumutul public reprezintă acordul de voință încheiat între și o persoană fizică sau
juridical, prin care cel de-al doilea subiect se obligă să pună la dispoziția primului o sumă de
bani, pe o perioadă determinate, cu obligația rambursării la data stabilită, la care se adaugă
dobânda și alte costuri suplimentare.

Potrivit art.62 din Legea finanțelor publice locale, datoria publică reprezintă o obligație
care trebuie rambursată, conform acordurilor încheiate, din veniturile prorii ale unităților
administrative-teritoriale împrumutate, precum și de veniturile beneficiarilor de împrumuturi
garantate de autoritățile administrației publice locale.1

Instrumentele datoriei publice locale sunt:

 Titluri de valoare
 Împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit
 Credite furnizor
 Leasing financiar
 Garanție locală.

Cadrul legal pentru împrumutul local trebuie să stabilească un set de reguli clare și
cuprinzătoare care îndrumă municipalitățile care doresc să acceseze finan țare externă. Cadrul
legal definește obiectivele generale pentru managementul împrumutului, stabilește restricții de
împrumut, clarifică transparența și responsabilitatea, schițează cerințele de raportare financiară,
bugetară și de audit. Procedurile pentru neîndeplinirea unei obligații, insolvența administra ției
locale sau eșecul pieței financiare reprezintă alte domenii care trebuie reglementate prin cadrul
legal pentru împrumuturi.
În general, veniturile proprii și impozitele partajate reprezintă cea mai mare parte a bugetului
administrațiilor locale. Astfel de venituri includ impozitele locale, taxele locale, veniturile din
drepturile de proprietate, cota impozitului de venitul individual, impozitul pe profit, TVA și im -
pozitele pe proprietate. Din aceste venituri administrațiile locale returnează datoria acumulată
pentru finanțarea proiectelor de investiții de capital.

Autoritățile colectivitaților locale pot angaja împrumuturi interne sau externe, numai cu
avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor locale. Decizia de a împrumuta sume mari
trebuie să intre în responsabilitatea organului local ales. Autorizarea împrumutului local de către
organele executive trebuie limitată la sume relativ mici, care nu prezintă riscuri semnificative
pentru stabilitatea financiară a administrației locale2.

Împrumuturile interne sunt:

1 Legea Finanțelor publice locale, art. 62;

2 Giudeline_on_Local_Government_Borrowing Romanian.

2
 Angajate în nume propriu de către Consiliile locale, jude țene și Consiliul general al
Municipiului București, sau prin intermediul unor agenții sau instituții specializate;
 Garantate de către Consiliile locale, Consiliile Județene și Consiliul general al
Municipiulu București sunt contractate de unitățile administrativ-teritoriale, precu și de
instituțiile și serviciile publice de interes local de la instituții financiare interne.

Împrumuturile externe sunt:

 Angajate în nume propriu, sunt contractate cu aprobarea comisiei de autorizare , direct de
către Consiliile locale, județene și Consiliul general al Municipiului București sau prin
intermediul unor agenții sau al altor instituții specializate de la guvernele altor țări, de la
instituții financiare internaționale și de pe piața financiară internațională.

Împrumuturile interne, angajate în nume propriu sunt destinate finanțării investițiilor publice
de interes local, refinanțării datoriei publice locale dar și acoperirii golurilor temporare de casă
ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetelor locale. Împrumuturile interne,
garantate de către Consiliile locale, Consiliile Județene și Consiliului Municipiului Bucure ști
sunt destinate refinanțării datoriei publice locale și finanțării investițiilor publice de interes
local.3

Împrumuturile externe angajate în nume propriu, au ca destinație finanțarea investițiilor
publice de interes local, dar și refinanțarea datoriei publice locale. Împrumuturile externe,
garantate de către Consiliul local, Consiliul Județean și Consiliul general al Municipiului
București au ca destinație finanțarea investițiilor publice de interes local.

Împrumuturile interne ale administrației publice locale sunt contractate pe termen mediu și lung
sub forma:

 Acordurilor de împrumut de la bănci comerciale sau alte instituții de credit;
 Titluri de valoare;
 Împrumuturilor fără dobândă din disponibilitățile contului general al Trezoreriei
Statului a căror valoare totală este limitată de 5% din totalul veniturilor estimate a
se încasa în anul fiscal în care se angajează împrumutul.

Împrumuturile externe contractate de către autoritățile admnistrației publice locale:

 Contractarea de împrumuturi externe de către Consiliile locale, jude țene și
Consiliul general al Municipiului București;
 Rambursarea împrumuturilor externe contractate de către autoritățile
administrației publice locale precum și plata dobânzilor și a comisioanelor.

3 Ghidul împrumuturilor pentru administrația publică locală 2011, p.38.

3
Există două mari tipuri de instrumente de împrumut disponibile pentru finanțarea
cheltuielilor municipale de capital: împrumuturi și obligațiuni.
Împrumuturile sunt acordate de o instituție financiară (de exemplu, o bancă comercială)
direct către administrația locală. Accesarea unui împrumut este mai puțin complexă decât
procedurile necesare în cazul emisiunii de obligațiuni. Din acest punct de vedere, împrumuturile
sunt mai avantajoase pentru municipalitățile de dimensiuni mici și medii care caută finan țare
externă. Multe instituții financiare internaționale au programe dedicate spijinirii și finanțării
proiectelor de infrastructură ale administrațiilor locale, în special în țările emergente. Finan țarea
se realizează fie direct, fie indirect, prin intermediul împrumutului la băncile locale din țările
vizate.
Termenii și condițiile pentru astfel de împrumuturi sunt mai favorabile administra țiilor locale
decât ar fi împrumuturile la bănci comerciale în condiții normale.
Obligațiunile reprezintă forma de finanțare preferată pentru proiectele mari de investiții
de capital care necesită finanțare pe termen lung. Obligațiunile sunt emise de administrațiile
locale fie direct, fie prin intermediari financiari (cum ar fi fonduri sau bănci) către investitori
instituționali sau individuali. Costul împrumutului în cazul obliga țiunilor este de obicei mai mic
decât pentru împrumuturi.
Există două tipuri de obligațiuni municipale:
 Obligațiuni municipale generale care sunt garantate de fluxul de venituri al
administrațiilor locale. Astfel de obligațiuni sunt folosite pentru finanțarea investițiilor în
bunuri publice (siguranța publică, străzi și poduri, parcuri publice și spații libere, clădiri
publice etc.);
 Obligațiunile municipale limitate care sunt garantate de fluxul de venituri generate de
proiect, finanțat prin vânzarea de obligațiuni. Obligațiunile municipale limitate nu sunt
garantate de puterea de impozitare a administrației locale. Proiectele obișnuite finanțate
de obligațiunile municipale limitate includ: (aeroporturi în proprietatea municipalității,
sisteme de apă și canalizare, distribuția energiei electrice, facilități pentru atletism și
sport și autostrăzi cu acces limitat ).
Administrația publică locală poate obține fonduri atât prin împrumuturi bancare cât și prin
emisiunea de obligațiuni municipale. Împrumuturile reprezintă o sursă generală de finanțare a
investițiilor de capital ale administrațiilor locale. Împrumuturile sunt acordate de către băncile
comerciale sau de economii. Costul unui împrumut este alcătuit din rata dobânzii și alte
comisioane și taxe pe care banca le percepe în mod normal. Băncile stabilesc ratele dobânzii în
funcție de piața curentă a ratelor dobânzilor, maturitate și colateralul împrumutului și bonitatea
debitorului. Ratele pot fi fixe sau flotante. Ratele dobânzii flotante sunt calculate în conformitate
cu o rată a dobânzii de referință plus o marjă fixă, care se referă la profitabilitatea băncii și la
riscul specific al debitorului.

Avantajele împrumuturilor bancare obținute de către autoritățile publice locale sunt:
 Oferă o sursă de finanțare disponibilă imediat bazată pe banci concurente locale
existente;
4
 Contractarea unui împrumut bancar este un proces mult mai simplu decât emisi-
unea obligațiunilor municipale (ceea ce face ca acestea să fie mai potrivite pentru
municipalitățile mai mici);
 Analiza împrumutului este realizată direct de către creditor;
 O evaluare suplimentară a riscului de credit poate fi solicitată din partea unei
agenții externe;
 Termenii și condițiile împrumutului se pot negocia într-o anumită măsură, însă depind
de calitatea împrumutului debitorului.

Dezavantajele împrumuturilor bancare obținute de către autoritățile publice locale sunt:
 Ratele dobânzii au tendința de a fi mai mari decât la alte tipuri de datorii (în func ție
de ciclul economic, scadență, servicii auxiliare etc.)
 Cerințe mai stricte legate de raportul împrumut/valoare – cerin țele colaterale sunt mai
conservatoire;
 Mai puțin potrivite pentru proiecte mari de investiții care necesită finanțare pe termen
lung.
Administrațiile locale pot obține fonduri pe termen lung prin emisiunea de obligațiuni
municipale pe piețele de capital intern sau internaționale.
O obligațiune este un certificat purtător de dobândă emis de o organizație cu scopul de a
împrumuta bani. O obligațiune este un acord de credit între debitor ca emitent și creditor ca
investitor. Emitentul plătește de obicei pentru fondurile împrumutate o dobândă (cupon)
periodică fixă (pre-determinată). Rambursarea valorii nominale poate avea loc fie într-o singură
tranșă la scadență (bullet) sau în mai multe tranșe pe toată durata obliga țiunii (amortizare liniară
sau amortizare progresivă crescătoare sau descrescătoare).4
Emisiunile de obligațiuni ale administrației locale sunt intermediate de către un investitor
și/sau bănci comerciale în cazul plasamentelor private sau de către case de brokeraj în cazul
plasamentelor publice. Un avantaj al emisiunii de obligațiuni față de împrumuturile bancare este
faptul că acestea pot facilita accesul administrației locale la fonduri pe ter men lung. De
asemenea, calendarul rambursării unei obligațiuni poate fi mai atractiv (cum este în cazul
obligațiunilor bullet cu scadență fixă).

4 Ghidul împrumuturilor pentru administrația publică locală 2011, p.44

5
Bibliografie:
1. www. mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/Legea273_finpublocale.ro –Legea
Finanțelor Publice Locale.
2. Finanțe Publice Locale, Florin Oprea, Elena Cigu, Edit. C.H.BecK, București
2013.
3. Ghidul împrumuturilor pentru administrația publică locală 2011.

6