GROUP: E

NAMA : JANENETTY ANAK KAREK NO. MATRIK: D20141066837

UNIT 9 REKA BENTUK KURIKULUM DI MALAYSIA

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i. Menerangkan pola & orientasi reka bentuk kurikulum.
ii. Mengkategorikan 5 prinsip penyusunan kurikulum.
iii. Menganalisis model reka bentuk kurikulum Tyler

TUGASAN: Berdasarkan perkara- perkara berikut, huraikan prinsip reka bentuk
kurikulum kebangsaan di Malaysia.
a) reka bentuk b) model c) pola d) orientasi

9.1 Konsep dan pengertian reka bentuk dan model kurikulum
a) Pengertian reka bentuk kurikulum.

Tokoh Pengertian Reka Bentuk Kurikulum
Tyler (1949) Suatu alternative prosedur dalam merangka (designing), menerapkan
(implementation), dan menilai (evaluation) suatu kurikulum.

Rumusan anda tentang pengertian reka bentuk kurikulum:

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
Model kurikulum tersebut sangat efektif dan bagus di mana ianya penting bagi melahirkan
pelajar yang aktif dan proaktif dalam kemahiran masing-masing.

(a) Pengertian model kurikulum

Tokoh Pengertian Model Kurikulum
Smith et al. Kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang disediakan di
sekolah bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dalam cara berfikir dan
bertindak secara kumpulan
 Berkumentasi panduan
 Tumpuan dan kaedah penyampaian
 Program pengajian yang merujuk kepada mata pelajaran
 Konsep yang tersirat

Rumusan anda tentang model kurikulum:
Kurikulum merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigm dalam diri
setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang
dinamik dalam semua aspek kehidupan.

1

Berorientasikan budaya kebangsaan akademik -Berorientasi kepada subjek dan pengetahuan -Fokus kepada pengetahuan bagi membangunkan intelek -Kurikulum berpusatkan isi kandungan (apa 2 . i. Berorientasikan masyarakat masyarakat masyarakat/ -Berasaskan pemikir bahawa manusia sebagai masalah makhluk sosial yang perlu hidup bersama dan ada konflik -Dasar penyusunan struktur kurikulum tidak jelas kerana kurikulum hanya menekankan minat pelajar. Berorientasikan -Berorientasikan aktiviti dan membina pelajar pengalaman -Bersifat terbuka kepada pelajar untuk turut sama dalam mereka bentuk kurikulum yang hendak mereka pelajari -Berdasarkan kepada kesejahteraan Nilai dan norma ii. Pusatan Pelajar iv) Eklektik ii. nilai dan warisan Kurikulum iii. Pusatan Masalah Akademik Rajah 9. Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia 9. Pusatan Masyarakat/ iii. keperluan dan harian KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar tujuan pelajar) i.2 Analisis orientasi & pola reka bentuk kurikulum. -Menekankan pengetahuan.1: Pola & orientasi reka bentuk kurikulum Orientasi Reka Penjelasan Contoh Bentuk Kurikulum -Pembelajaran mengikut minat pelajar Sukatan pelajaran -Organisasi kurikulum (minat. a) Orientasi reka bentuk kurikulum.

PROSES ii. Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia yang akan diajar) -Gabungan lebih dari satu pola dan orientasi Falsafah Pendidikan iv. iv. Kurikulum kurikulum Kebangsaan elektik b) Pola reka bentuk kurikulum KURIKULUM iv. Kurikulum Dalam pendidikan. OBJEKTIF i. HASIL iii. Kurikulum Kurikulum sebagai satu proses dalam Kurikulum sebagai proses pendidikan kerana kurikulum merupakan Kebangsaan panduan yang digunakan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai Hasil pelaksanaan hasil/ out come bagi menetukan pencapaian objektif.2: Pola reka bentuk kurikulum Pola Reka Bentuk Penjelasan Contoh Kurikulum KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar i. PERANCANGAN Rajah 9. kurikulum sangatlah Sukatan Pelajaran sebagai penting dalam merancang pengajaran seharian Harian perancangan ii. Kurikulum Kurikulum dijadikan sebagai satu objektif Objektif pendidikan sebagai kerana kurikulum merupakan panduan yang dalam kurikulum objektif digunakan untuk melaksanakan pengajaran dan kebangsaan pembelajaran iii. kurikulum kebangsaan 3 .

pembelajaran murid. Prinsip ini pengajaran harian menyarankan pembelajaran hendaklah berdasarkan b) Turutan berterusan dan berturutan dengan sukatan pelajaran berdasarkan pengalaman lalu supaya pelajar harian dan berpeluang mempelajari sesuatu dengan lebih pengalaman luas dan mendalam. Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia 9. Dimensi Menegak a) Kesinambungan b) Turutan Dimensi Mendatar c) Skop d) Integrasi c) Imbangan Rajah 9. Suatu kurikulum Membuat a) Kesinambungan yang sempurna mempunyai kesinambungan rancangan yang lancar dengan dimulai peringkat paling pelajaran tahunan asas dan seterusnya membolehkan pelajar untuk menentukan mengaplikasikannya untuk meneroka pada pemeringkatan tahap yang lebih tinggi. topik-topik KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar Timbun-tambah ilmu. sesuatu kurikulum dan pengajaran. kemahiran dan nilai Membuat yang dibina menerusi pembelajaran yang rancangan dilaksanakan merentas waktu.3 Hubungkait prinsip organisasi/penyusunan reka bentuk kurikulum dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Garapan keluasan dan kedalaman kandungan ini berkaitan dengan tahap pendidikan yang c) Skop membolehkan setiap pelajar menguasai kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan dan kognitif. kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai oleh murid-murid sejajar dengan pertumbuhan fizikal dan perkembangan mental seiring dengan peningkatan usia mereka. Berkaitan dengan keluasan dan kadalaman Pecahan unit dalam kandungan yang perlu dimuatkan dalam sesebuah topik.3: Penyusunan kurikulum Prinsip Keterangan Contoh Pemeringkatan ilmu. 4 .

PENILAIAN Rajah 9. Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran PENYUSUNAN disusun secara sistematik PENGALAMAN iv. Merujuk kepada kadar agihan.4. Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan KANDUNGAN KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif. pelajaran e) Imbangan matematik lebih lama dari mata pelajaran lain 9. Model Kurikulum Rasional oleh Tyler (1949) (a) 4 langkah/ persoalan Komponen i. Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia Menetapkan agar pengalaman pembelajaran Membuat dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya rancangan pembelajaran lebih bermakna dan pengajaran harian menyeluruh berdasarkan sukatan pelajaran d) Integrasi harian dan pengalaman pembelajaran murid. kepadatan Contohnya: muatan dan kesecocokan kandungan dengan Peruntukan masa masa pembelajaran yang diperuntukan untuk mata kepada pelajar-pelajar untuk menguasainya. iii. OBJEKTIF hasil daripada proses pendidikan ii. Menentukan matlamat dan objektif yang ingin dicapai.4: Model kurikulum Tyler 5 . Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi menetukan pencapaian objektif.

salah satunya adalah dengan pengembangan bentuk vertikal dan horizontal serta kesinambungan. Visi dan  Peringkat Negeri.  Menentukan  Peringkat Sekolah matlamat dan  Peringkat Bilik Maklumbalas objektif. Pengalaman pembelajaran menunjukkan pada aktiviti pelajar dalam proses pembelajaran. Reka bentuk semula. Setiap rancangan pengalaman pembelajaran sebaiknya melibatkan pelajar. Mungkin dalam satu pengalaman belajar dapat mencapai tujuan yang berbeza iii. Setiap pengalaman belajar harus memuaskan pelajar. ii. Ciri-ciri: Pengalaman pelajar harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap tujuan akan menentukan pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajaran bukanlah isi atau materi pelajaran dan bukan pula aktiviti guru memberikan pelajaran. Pengorganisasian secara horizontal: iaitu menghubungkan pengalaman belajar dalam bidang matematik dan sains dalam tingkat yang sama. Misi. Pengertian Pengalaman pembelajaran adalah segala aktiviti pelajar dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Contohnya.  Peringkat Daerah. Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia (b) Pengalaman pembelajaran i. Penambahbaikan Rajah 9. Menilai keberkesanan Falsafah. kurikulum yang dilaksana. Pelaksanaan: -Menentukan isi kandungan atau bahan bagi mencapai tujuan kurikulum serta berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh pelajar. KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 9. -Penyusunan pengalaman belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara. -Bahan yang dipelajari pelajar disusun pada unit-unit yang dapat menggambarkan suatu -Urutan pengalaman serta dapat memudahkan dalam implementasi dan memberikan gambaran terhadap penilaian pembelajaran. Pengorg anisasian secara vertikal: iaitu menghubungkan pengalaman belajar dalam satu kajian yang samadalam aras yang berbeza.5 Huraian kurikulum kebangsaan berasaskan prinsip organisasi kurikulum PERANCANGAN PELAKSANAAN PENILAIAN KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM  Menetapkan  Peringkat Pusat. pengorganisasian pengalaman belajar yang menghubungkan antara bidang matematik di tingkatan empat dan tingkatan lima. Darjah  Mengorganisasikan kurikulum.5: Proses mereka bentuk kurikulum di Malaysia 6 .

ketertiban (turutan) kandungan dan kesepaduan kandungan. Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia Proses mereka bentuk kurikulum di Malaysia ialah objektif pembelajaran. Prinsip penyusunan kandungan dalam reka bentuk kurikulum Tyler bertujuan menghasilkan pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan. Aliran objektivis melihat ilmu sebagai satu produk dan guru sebagai penyampai manakala aliran konstruktivis pula melihat ilmu sebagai satu proses pembinaan dan guru adalah pemudahcaranya.kaedah dan penilaian. Kemudian dua prinsip lagi ditambah iaitu prinsip litupan(skop) kandungan dan imbangan kandungan. pelajar dan masalah. terlalu linear dan terlalu terbuka Pengkelasan reka bentuk kurikulum berpusatkan akademik. penyusunan pengalaman dan penilaian. kandungan. prinsip berikut dicadangkan iaitu prinsip kesinambungan kandungan. Seterusnya penilaian dibahagi kepada penilaian formatif (berterusan) dan sumatif (peringkat akhir sahaja). Dua aliran yang kuat dan berbeza tentang pengajaran dan pembelajaran. Kelemahan model Tyler adalah terlalu tertakluk kepada objektif. Mengikut prinsip dan model Tyler terdapat 4 langkah berikut: objektif – kandungan. perspektif objektivis dan konstruktivis. Pengaruh perspektif terhadap ilmu reka bentuk kurikulum terdapat dua jenis iaitu. KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 7 . Kedua-dua aliran ini menghasilkan output yang berbeza. Untuk ini.