Russel Ace John G.

Pizarra
9-Cilantro

Ang ekonomiya ng japan ay
pangatatlo sa pinakamalaking
nominal GDP at pangalwa sa
largest develop country. Ang
populasyon naman na nasa ibaba
Ang ekonomiya naman ng bansang
ng poverty line ay nasa 16% nang
Afghanistan ay may rank na 108th
populasyon at masasabing kakaunti
sa GDP . Ang porsyento ng
lamang ito kumpara sa isa pang
populasyon sa bansa na ito ay nasa
bansa na ginamit kong halimbawa
36% ang nasa baba ng poverty line
At ang unployment sa bansang ito at 35% ang unemployed. Kumpara
ay 3.4%( 2015 est.). sa bansang hapon ay hindi gaano o
hindi maunlad ang bansang
Base sa mga impormasyon na
afghanistan dahil masasabi lang na
nakuha ko sa Wikipedia masasabi
maunlad ang isang bansa kung
ko na maunlad ang bansang hapon.
mababa ang desempleo nito at kung
natutugunan ng pamahalaan ang
pangangailangan ng isang bansa
pero makikita dito ang laki ng
desempleo at ang laki ng bilang ng
mahihirap.