EDITAT DE TMT MEDIA

VALENTIN POPESCU
INTERNATIONAL
FONDATOR

Anul XIII, Nr. 3176, Luni, 27 februarie 2017, 16 pagini Preț 1 leu

Probleme de... sănătate

Pag.
5

pag. 3

Drumul dintre Deva și Oradea nu
va fi finalizat nici în acest an

Biblioteca județeană adună, și în 2017, bucurii Căsătorii de o zi, la Castelul Corvinilor
pentru copiii necăjiți din centrele de plasament din Hunedoara și la Aqualand Deva
Biblioteca Județeană „Ovid Reprezentanții Primăriei
Densusianu” Hunedoara din municipiului Hunedoara
Deva va continua, și anul au sărbătorit Dragobetele
acesta, acțiunea de strângere de la Castelul Corvinilor.
jucării pentru micuții, lipsiți de Este pentru prima dată
căldura părintească, din centre- când primarul urbei a ofi-
le de plasament. Reprezentanții ciat căsătorii pentru o zi și
instituției au demarat o am- mai multe cupluri au
plă campanie de sensibilizare a locuitorilor județului spus „DA”, primind
8 pentru a face donații, constând în jucării. 4 din partea organizatorilor și un certificat simbolic.
02 actualitate
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

26 de conducători auto au rămas fără permis
Peste 250 de sancțiuni, aplicate de polițiștii
rutieri șoferilor și pietonilor
Polițiștii rutieri hunedoreni au trecerea la nivel cu calea ferată”, a
aplicat, săptămâna trecută, peste declarat subcomisar Bogdan Nițu,
250 de sancțiuni. Nu doar con- purtătorul de cuvânt al Inspectora-
ducătorii auto au fost „taxați” de tului de Poliție Județean Hunedoa-
oamenii legii, ci și pietonii care ra.
au traversat neregulamentar.
Cele mai multe amenzi,
Petronela Tămaș pentru traversarea
redactia@servuspress.ro neregulamentară a străzii
În cursul săptămânii trecute, Polițiștii hunedoreni au apli-
polițiștii rutieri au desfășurat mai
multe acțiuni ce au vizat re-
ducerea numărului de eve-
nimente rutiere şi, implicit,
reducerea numărului de
victime ale unor accidente
produse pe drumurile publi-
ce prin prevenirea şi sancţio-
narea abaterilor ce constituie
cauze principale generatoare
de evenimente rutiere grave. de la regimul circulației pe drumu- ce conducea un autoturism, în lo-
„Polițiștii rutieri au acționat c a t rile publice, precum. De exemplu, calitatea Păclișa, cu viteza de 107
pentru depistarea și sancțio- 252 de sancțiuni contravenționale, un bărbat din Petroșani, care nu a km/h, iar celălalt a fost surprins cu
narea abaterilor săvârșite de către din care, pentru traversarea ne- acordat prioritate de trecere unui 110 km/h, în Hațeg, în condițiile în
conducătorii autovehiculelor desti- regulamentară a străzii au fost 78 pieton ce traversa regulamentar care limita legală de viteză era de 50
nate transportului rutier public de de amenzi, pentru neacordarea o stradă, din Deva, s-a ales cu o km/h. Amândoi au fost sancționați
persoane, în timp ce în alte două priorității pentru pietoni au fost amendă de 500 de lei, și cu permi- contravențional cu câte 1.305 lei,
zile au derulat o serie de acțiuni în nouă, pentru nerespectarea nor- sul de conducere suspendat pen- iar permisele de conducere le-au
trafic, pentru combaterea indisci- melor privind trecerea la nivel cu tru 30 de zile. Alți doi conducători fost reținute în vederea suspendării
plinei pietonale și pentru depista- calea ferată a fost aplicată o singură auto au rămas fără permis pentru exercitării dreptului de a conduce
rea și sancționarea conducătorilor sancțiune. Polițiștii au sancționat 90 de zile, după ce unul a fost în- autovehicule pe drumurile publice
auto care nu acordă prioritate de contravențional și 51 de șoferi care registrat de aparatul radar în timp pe o perioadă de 90 zile.
trecere pietonilor angajați regu- „au gonit” pe șosele, nerespectând
PUBLICITATE
lamentar în traversarea drumului viteza legală. De asemenea, au fost
public pe trecerea de pietoni mar- ridicate patru certificate de în- PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
cată și semnalizată cu indicator matriculare și au fost reținute 26 SARMIZEGETUSA
rutier. De asemenea, s-a acționat și permise de conducere, în vederea ANUNȚĂ
pentru depistarea și sancționarea suspendării executării dreptului de
conducătorilor auto care nu res- a conduce autovehicule pe drumu- 1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2016 au avut în proprietate clădiri-
pectă regulile de circulație privind rile publice, pentru diferite abateri nerezendițiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații
la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale până la data
de 31.03.2017;
2. Persoanele juridice au obligația să depună până la data de 31.03.2017 la
compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale declarații pri-
vind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31.12.2016, legate de
destinația și valoarea acestora;
3. Persoanele fizice și juridice care la data de 31.12.2016 dețineau mijloace
de transport radiate din circulațe au obligația să depună la compartimentul Im-
pozite și Taxe din cadrul administrației locale o declarațe în acest sens, însoțită
de documente justificative, în termen de 30 zile de la data radierii;
4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, teren, mijloa-
ce de transport prevăzute la art.456,464 și 469 se aplică persoanelor care dețin
documente justificative pe care le depun la compartimentul Impzite și Taxe din
cadrul administrației locale, până la data de 31.12.2017.
De amintit că toți contribuabilii, persoane fizice, care achita integral, până la
data de 31.03.2017, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport bene-
ficiază de bonificația de 10%, stabilită de către Consiliul Local Sarmizegetusa.

Relatii suplimentare la telefon:0254/776.510.
03 actualitate
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

Infrastructură
Drumul dintre Deva și Oradea nu va fi
finalizat nici în acest an
Județul Hunedoara nu este
traversat doar autostrada A1, la
care se va mai lucra mult și bine,
conform ultimelor estimări, ci și
de alte drumuri importante.
Amarildo Szekely
redactia@servuspress.ro
Una dintre cele mai importante,
dar și mai circulate, artere rutiere
din județul Hunedoara este Dru-
mul Național (DN) 76, care face
legătura dintre Deva și Oradea.

Cu mari necunoscute
Acest drum, DN 76, este în rea-
bilitare de mai mulți ani și a repre-
zentat, pentru șoferi, un adevărat
calvar. Proiectul de reabilitare al
DN 76 a început în 2008, primele le mai mari cu drumul sunt în ce- cunoscut sub denumirea de E 79, că loturile 2,3 și 4 de pe tronsonul
licitații s-au făcut în 2009, iar lu- lelalte județe traversate de acesta, având o lungime de aproape 185 de de autostradă dintre Deva și Lugoj
crările efective au început în 2011. respectiv Arad și Bihor. Chiar dacă, kilometri, ar costa, de acum înain- ar fi trebuit terminate în luna mai a
Pe porțiunea de drum care tranzi- la sfârșitul anului trecut, fostul mi- te, în jur de 1,1 miliarde de lei. Pen- anului 3, dar mai sunt de executat
tează județul Hunedoara, de la Șoi- nistru al Transporturilor, Sorin tru 2017 Guvernul a alocat o sumă numeroase lucrări. Și, dacă se vor
muș la Ocișor se circulă, în prezent Bușe, aprecia că lucrările, ale căror de circa 490 de milioane de lei, respecta ultimele termene, foarte
fără întreruperi, nemaiexistând se- termene de predare au fost, con- pentru anii următori sunt prevăzuți optimiste, autostrada ar poutea fi
mafoare, iar asfaltul se prezintă în form obiceiului, depășite demult, alți aproximativ 470 de milioane de finalizată, parțial, în toamna aces-
condiții bune. Cu siguranță, însă, vor fi finalizate în septembrie 2017, lei, diferența de vreo 160 de milioa- tui an. Spunem parțial, deoarece pe
aceste semafoare vor fi revăzute în se pare că lucrurile nu stau deloc ne cine știe când și de unde va veni. raza satului hunedorean Holdea,
trafic, mai fiiund de făcut lucrări așa. Reabilitarea DN 76, care are și Finalizarea efectivă a lucrărilor ră- aparținător de comuna Lăpugiu de
pe marginile drumului. Probleme- statut de drum european, mai fiind mâne, în continuare, o necunos- Jos, vor trebui forate două tuneluri,
PUBLICITATE
cută, deoarece pe tronsonul Beiuș ecoducte mai exact, pentru proteja-
– Oradea contractul s-a reziliat, iar rea faunei, la presiunea organizații-
PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ce se întâmplă pe DN 76, ori E 79, lor de mediu, iar specialiștii din do-
RÂU DE MORI seamănă izbitor cu situația de pe meniu susțin că acestea nu ar putea
ANUNȚĂ A1, între Deva și Lugoj. Reamintim fi gata mai repede de 2020.

1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2016 au avut în proprietate clădiri
nerezendițiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații
la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale până la data
de 31.03.2017;
Bărbat din Băcia a fost
2. Persoanele juridice au obligația să depună până la data de 31.03.2017 la
compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale ,declarații pri-
reținut de polițiști, după
vind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31.12.2016, legate de
destinația și valoarea acestora;
3. Persoanele fizice și juridice care la data de 31.12.2016 dețineau mijloace
ce și-a amenințat soția
de transport radiate din circulațe au obligația să depună la compartimentul Im- Un bărbat, în vârstă de 38 de ani, prin trimiterea unor mesaje de
pozite și Taxe din cadrul administrației locale o declarațe în acest sens, însoțită din comuna Băcia, a fost reținut ameninţare şi prin deplasarea la lo-
de documente justificative, în termen de 30 zile de la data radierii; pentru 24 de ore, de polițiștii For- cuinţa soţiei sale, a încălcat dispo-
4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, teren, mijloa-
maţiunii de Investigaţii Criminale zițiile ordinul de protecţie emis de
ce de transport prevăzute la art.456,464 și 469 se aplică persoanelor care dețin
documente justificative pe care le depun la compartimentul Impzite și Taxe din
din cadrul Poliţiei Oraşului Călan. Judecătoria Hunedoara. Bărbatul
cadrul administrației locale, până la data de 31.12.2017. Potrivit anchetatorilor, hunedo- se află acum în Centrul de Reţinere
De amintit că toți contribuabilii, persoane fizice, care achită integral, până la reanul este cercetat penal pentru şi Arest Preventiv Deva, urmând să
data de 31.03.2017, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport be- săvârşirea infracţiunii de nerespec- fie prezentat Parchetului de pe lân-
neficiază de bonificația de 10%, stabilită de către Consiliul Local Râu de Mori. tare a hotărârilor judecătoreşti, fap- gă Judecătoria Hunedoara, în vede-
ta acestuia constând în aceea că, în rea luării măsurilor legale.
Relatii suplimentare la telefon:0254/776.046. perioada 14.11.2016 - 20.02.2017, Petronela Tămaș
04 actualitate
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

Mai multe cupluri, chiar și din Suedia
și Grecia, și-au unit destinele pentru
24 de ore
movăm în rândurile tinerilor săr-
Reprezentanții Primăriei muni- bătoarea românească a iubirii, dar
cipiului Hunedoara au sărbătorit şi potenţialul turistic al Castelului
Dragobetele la Castelul Corvi- Corvinilor”, a declarat edilul-șef al
nilor. Este pentru prima dată urbei, Dan Bobouțanu. „Mirele”
când primarul urbei a oficiat din Grecia a rămas „mut” de uimi-
căsătorii pentru o zi și mai multe re, declarând că „nu mă așteptam la
cupluri au spus „DA”, primind o astfel de surpriză. Nu credeam că
din partea organizatorilor și un mi s epoate întâmpla mie așa ceva,
certificat simbolic. Între acestea, venind în vizită la acest castel. A
s-au numărat și două perechi de fost o zi minunată, pe care nu o voi
îndrăgostiți din Suedia și Grecia. uita niciodată”.
Și la Complexul acvatic „Aqu- aşa cum se tarifează- n.red.), iar cei petrecere pe cinste și le mulțumesc
aland” Deva a fost sărbătorită care au dorit să se căsătorească „de tuturor”, a precizat Paul Enescu, di-
Iubirea a fost sărbătorită probă” au avut această posibilitate, rectorul general al Aqualand Deva.
iubirea, cu multă bălăceală și și la Aqualand
show cu lasere. primind și un certificat simbolic. Timp de mai bine de o oră, elevi ai
Ofițer al stării civile a fost un sal- Liceului de Muzică şi Arte Plastice
Petronela Tămaș Show-uri cu lasere, bălăceală și vamar. Am pregătit pentru „Sigismund Toduţă” din Deva au
redactia@servuspress.ro multă iubi- cupluri și câteva probe, iar susținut un concert tematic, iar co-
re. Acestea au declaraţiile au fost dintre pilaşii din Deva au intrat gratuit, în
Anul acesta, de Dragobete, hune- fost „ingredi- cele mai amuzante. A fost o baza cardurilor.
dorenii, și nu numai, au fost invitați entele” pentru
la Castelul Corvinilor, unde au avut o zi perfectă
posibilitatea de a se căsători „de la Complexul
probă”, în cadrul unei ceremonii acvatic „Aqu-
oficiate de primarul municipiului aland” Deva.
Hunedoara, Dan Bobouțanu.  „Au Zeci de îndră-
răspuns invitației mai multe cupluri gostiți au ales
de curajoși, între care unul din Sue- să petreacă Paul Enescu
dia și altul din Grecia. Mireasa gre- Dragobete-
coaică era chiar din Parga, oraș în- le mai sumar
frățit cu Hunedoara. Primul cuplu îmbrăcați, bucurându-se de sur-
care a avut curajul să spună „Da” prizele pregătite de organizatori.
a venit tocmai din Suedia. Toți cei „Această zi a fost dedicată iubirii,
care și-au unit destinele pentru o zi, cel mai frumos sentiment pe care
nu au mai plătit intrarea la castel. îl putem simți. Am pregătit pentru
Ne-am propus ca prin acest eveni- cei prezenți multe surprize. Show
ment, organizat pentru prima dată cu lasere, bonificații (intrarea a in-
în municipiul de pe Cerna, să pro- clus şase ore de distracţie, nu trei,

ȘI-A UNIT DESTINUL CU UN ALBANEZ
Prima căsătorie mixtă, între o româncă și un
cetățean străin, oficiată, anul acesta, la Deva
O româncă și un cetățean albanez și-au unit în orașul de la poalele Cetății, şi cetăţeni străini dova. În anii 2012 şi 2013, alţi 16 cetăţeni ro-
destinele în fața ofițerilor Stării Civile din Deva, din Nigeria, Venezuela, Australia, Italia şi Repu- mâni cu domiciliul în Deva şi-au unit destinele
cununia celor doi fiind prima căsătorie mixtă blica Moldova. cu cetăţeni străini din Columbia, SUA, Mexic,
oficiată, anul acesta, în municipiul reședință a Australia, Egipt, China, Germania, Albania, Li-
județului Hunedoara. „Căsătoria a fost încheiată Recordul înregistrat în 2015 tuania şi Rusia.
luna aceasta între o româncă şi un cetăţean din În 2016, la Starea Civilă Deva a fost înregistrat
Albania. Este prima căsătorie mixtă oficiată, în Cel mai mare număr de căsătorii mixte oficia- un număr total de 431 de căsătorii, în creştere
2017, la Starea Civilă Deva”, a declarat Mona Vo- te la Deva, în ultimii cinci ani, a fost înregistrat faţă de perioada 2013-2015, când au fost oficiate
inescu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Deva. în 2015, când 13 cetăţeni români s-au căsătorit între 378 şi 426 de căsătorii.
Anul trecut, la Deva au fost oficiate cinci căsă- cu cetăţeni străini din China, Albania, Spania,
torii mixte, între cetăţeni români, cu domiciliul Brazilia, Egipt, Ucraina, Italia şi Republica Mol- Ramona Ștefan
05 actualitate
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

Probleme de... sănătate
DNA, la Spitalul Județean de Urgență
Hunedoara - Deva
În cursul zilei de vineri, 24
februarie, doi reprezentanți de la
biroul Departamentului Național
Anticorupție (DNA) din Alba
Iulia s-au prezentat la Spitalul
Județean de Urgență (SJU) Hu-
nedoara – Deva. pou
Doi ofițeri judiciariști de la DNA
Alba Iulia au solicitat, vineri dimi-
neață, de la conducerea SJU Hune-
doara - Deva, să le fie prezentate
mai multe documente ale unității
medicale.

Contracte, achiziții și
concursuri
Documentele cerute de oamenii
legii, conform unor surse care do-
resc să își păstreze anonimatul, au
legătură cu diferite contracte, acte
privind achizițiile publice, precum
și hârtiile prin care se organizau,
la SJU Hunedoara - Deva, pentru
ocuparea posturilor vacante, din
2013 și până în prezent. Reprezen-
tanții DNA Alba Iulia au primit co-
de controale au mai fost efectuate metoda „Bucătăria”, a fost demis VITAL după pierderea alegerilor
pii după aceste documente, fără a
și în trecut, iar Călin Laza nu a fost din funcție și Dorel Bretean, și el de din vara trecută. Petru Mărginean
preciza, însă, care sunt acestea, cu
contactat, la acțiunea de săptămâna la ALDE, din funcția de manager al a fost exclus din PNL, apoi, și nu
exactitate, și nici dacă s-a deschis
trecută, de către ofițerii de către ofi- Sanatoriului TBC de la Geoagiu, în are o relație bună cu cei din ALDE,
vreo acțiune de urmărire pena-
țerii de la DNA Alba Iulia, care au locul său fiind numit, interimar, un începând cu președintele acestora.
lă „in rem”, adică pentru comite-
descins la SJU Hunedoara – Deva. apropiat al PSD. La acea vreme, li- Mărginean, văzut, în ultimii ani,
rea unei fapte, sau împotriva unei
Călin Laza, care este membru PNL, derul ALDE din județ a spus că nu ca un apropiat al PSD, a fost lider
anumite persoane. SJU Hunedoa-
dar considerat apropiat de liderul poate fi posibilă o colaborare cu cei județean al PC până la trecerea la
ra Deva a fost condus, din 2013 și
ALDE din județ, Mircea Ioan Mo- de la PSD Hunedoara, deși la nivel PNL, iar acum conservatorii sunt
până în vara anului trecut, de către
loț, fost președinte al liberalilor național există un acord între cele în alianță cu liberalii lui Tăriceanu,
Călin Laza, iar acum, în fruntea
hunedoreni, dar și al Consiliului doua partide, și la ora actuală rela- de partea cărora este Mircea Moloț.
instituției, ca manager interimar,
Județean (CJ), dar a demisionat din țiile dintre Mircea Moloț și Lauren- Livia Oros a fost numită interimar,
este Livia Oros. Fostul manager,
funcție, așa cum arătam mai sus, țiu Nistor fiind glaciale. în septembrie anul trecut, pentru o
Călin Laza, susține că, în perioada
anul trecut, deși avea contract de perioadă de șase luni, până pe 15
în care a condus Spitalul, s-au fă-
management până în 2019. Demi- Cine va fi noul manager? martie 2017. Actuala conducere
cut mai multe verificări, pe aceleași
sia a survenit în urma scandalului a SJU a încercat organizarea unui
teme, însă nu s-au constatat nere-
numit „Bucătăria”. În luna august Revenind la SJU, a cărui condu- concurs pentru ocuparea postului
guli. „Am avut mai multe controale
a anului trecut, CJ, în frunte cu cere este dorită, firesc, în România, de manager, dar se pare că au fost
în perioada menționată. Am avut
președintele de atunci, actualul de- de partidul aflat la putere, după de- ceva nereguli de formă în întoc-
audit și verificări ale Corpului de
putat Laurențiu Nistor, care se și misia lui Laza manager interimar, mirea hârtiilor și, pentru evitarea
Control de la Consiliul Județean
președintele social – democraților pentru puțin timp, a fost juristul unor suspiciuni, s-a decis refacerea
Hunedoara (instituția care coordo-
hunedoreni, după mai multe au- instituției, Gabriel Bercean. Apoi actelor. Atât fostul șef al CJ, Lau-
nează activitatea spitalului, n.red.).
dituri, atât pe plan financiar, cât și CJ Hunedoara, instituția în subor- rențiu Nistor, cât și actualul preșe-
Nu au fost constatate probleme în
din punct de vedere al resurselor dinea căreia este spitalul, a numit, dinte, Mircea Bobora, au declarat,
activitatea spitalului”, a declarat
umane, care nu au dovedit nimic în ca manager interimar, pe Livia în mai multe rânduri, că noul ma-
Călin Laza, citat de Agerpres.
neregulă, i-a reproșat fostului ma- Oros, fost jurist la SALVITAL, care nager nu va fi unul ajuns în funcție
nager situația existentă la bucătăria „patronează” SMURD în județ. Li- pe bază de carnet de partid, ci pe
Poveste veche spitalului, care era în renovare, iar via Oros este văzută ca o apropiată competență.
Laza și-a prezentat demisia. Înainte a lui Petru Mărginean, fost primar
Aceleași surse reafirmă că astfel
de chestiunea de mai sus, tot prin al Devei și revenit în fruntea SAL- Amarildo Szekely
06 actualitate
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

Persoanele necivilizate vor fi sancționate
50 de coșuri de gunoi noi, montate pe străzile
din reședința de județ
Un număr de 50 de coşuri de gunoi stradale au bucăţi, la intrări/ieşiri), Piaţa Cetate (2) şi Com-
fost montate, în această perioadă, în mai multe plexul de agrement „Aqualand” (două bucăţi, la
zone ale municipiului Deva. Cele mai multe, 12, intrare/ieşire).
au fost amplasate pe strada Andrei Şaguna, în Municipalitatea deveană recomandă cetăţeni-
spatele Colegiului Naţional „Decebal”, iar alte lor să utilizeze coşurile stradale de gunoi doar
nouă au fost montate în Piaţa Gării. pentru depozitarea deşeurilor de mici dimen-
Potrivit reprezentanților municipalității, în siuni, de pe străzi, din pieţe sau parcuri. Toto-
alte opt zone din oraş a fost suplimentat numă- dată, autorităţile atrag atenţia că deteriorarea
rul coşurilor stradale de gunoi, respectiv pe Bu- sau distrugerea mobilierului stradal ori a altor vin simţului civic sunt rugate să sesizeze Poliţia
levardele 22 Decembrie (șase bucăţi), Decebal bunuri de folosinţă comună, aflate în locuri pu- Locală Deva.
(5) şi Mihail Kogălniceanu (2), Aleea Păcii (3) blice, sunt sancţionate de lege. Persoanele care
şi Aleea Muncii (3), Piaţa Agroalimentară (șase sunt martori la astfel de întâmplări care contra- Ramona Ștefan

Lucrări de reparații pe strada Dealului din Bârcea Mică
Cetatea Devei, promovată Mai multe lucrări de reparaţii, prin pietruire, vor fi executate pe stra-
la Forumul pentru turism da Dealului din localitatea Bârcea Mică. În perioada de iarnă, în speci-
al, această arteră, de aproximativ 800 de metri, devine impracticabilă ca
Una dintre cele mai spec- urmare a ploii, lapoviţei şi ninsorii. „Lucrările de intervenţie vor avea ca
taculoase fortărețe din țară, scop compensarea totală a uzurii străzii ca urmare a exploatării şi a acţiu-
Cetatea Devei, şi Comple- nii factorilor de mediu, eliminându-se astfel disconfortul creat cetăţenilor
xul de agrement “Aqualand”, care locuiesc în zonă”, au anunțat reprezentanții Primăriei Deva.
din municipiul reședință a
județului Hunedoara, vor fi Ramona Ștefan
promovate la prima ediţie PUBLICITATE
a forumului pentru turism
“Romanian Chinese Travel CONVOCATOR
Forum”, care se va desfăşura Administratorul unic al Societăţii REALCOM S.A., cu sediul social în
vineri, 3 martie, la Rin Grand Hotel din Bucureşti. Evenimentul este or- mun. Petroşani, str. N. Bălcescu nr. 10, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC
ganizat de Group Romanian Chinese Business Club şi va reuni agenţii şi Hunedoara sub nr. J20/92/1991, CIF RO2135233, convoacă ADUNAREA
operatori de turism din mai multe țări, printre care Belgia, Franţa, Ger- GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 30.03.2017,
mania, Cehia, Grecia, Ungaria, Bulgaria şi China. ora 10:00, la sediul Societăţii pentru toti acţionarii înregistraţi în regis-
trul acţionarilor, administrat de Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă
Ramona Ștefan
20.03.2017, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului Administratorului unic privind acti-
PUBLICITATE vitatea desfăşurată în 2016.
PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 2. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori aferent exer-
ciţiului financiar 2016.
BLĂJENI 3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale afe-
ANUNȚĂ rente anului 2016: bilanţ, contul de profit şi pierdere.
4. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2017.
1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2016 au avut în proprietate clădiri
5. Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea
desfăşurată în exerciţiul financiar 2016.
nerezendițiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații
6. Mandatarea persoanei care:
la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale până la data
- să semneze hotărârea AGOA;
de 31.03.2017;
- să întreprindă demersurile de înregistrare/publicitate a hotărârii la ORC
2. Persoanele juridice au obligația să depună până la data de 31.03.2017 la
Hunedoara.
compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale ,declarații pri-
Documentele şi materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea
vind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31.12.2016, legate de de zi pot fi consultate şi procurate de la sediul Societăţii, începând cu data
destinația și valoarea acestora; convocării.
3. Persoanele fizice și juridice care la data de 31.12.2016 dețineau mijloace Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor
de transport radiate din circulațe au obligația să depună la compartimentul Im- putea numi un reprezentant, reprezentarea acţionarilor putându-se face şi
pozite și Taxe din cadrul administrației locale o declarațe în acest sens, însoțită prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorului, pe bază
de documente justificative, în termen de 30 zile de la data radierii; de procuri speciale/generale, care se vor depune în original la sediul So-
4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, teren, mijloa- cietăţii până la data de 27.03.2017 inclusiv, personal sau prin poştă reco-
ce de transport prevăzute la art.456,464 și 469 se aplică persoanelor care dețin mandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului
documente justificative pe care le depun la compartimentul Impzite și Taxe din (acţionarului).
cadrul administrației locale, până la data de 31.12.2017. În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condiţiile de prezen-
De amintit că toți contribuabilii, persoane fizice, care achită integral, până ţă, a doua convocare se face pentru data de 31.03.2017, în acelaşi loc, la
la data de 31.03.2017, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi.
beneficiază de bonificația de 10%, stabilită de către Consiliul Local BLĂJENI.
Administrator unic,
Relatii suplimentare la telefon:0254/682.811. TOMA GHEORGHE
07 ACTUALITATE
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

Laurențiu Nistor, președinte PSD Hunedoara:
„La cererea străzii, discutăm legea
grațierii în Parlament”
Controversata lege a grațierii a
ajuns, de săptămâna trecută, în
Parlament, fiind pe masa senato-
rilor din Comisia Juridică.
Amarildo Szekely
redactia@servuspress.ro

Legea grațierii, în forma prezen-
tată în Parlament, ar duce la elibe-
rarea persoanelor condamnate la
maximum cinci ani de închisoare,
cu excepția celor care sunt după
gratii pentru infracțiuni grave, să-
vârșite cu violență, sau pentru fapte
de corupție.

Susținută de social –
democrații din județ
Majoritatea palamentară susține
acest proiect, iar opoziția a venit cu clientela politică”, a declarat depu- ficia de grațiere nu vor fi eliberați prevederile ei vor beneficia maxim
contra – argumente. Astfel, printre tatul Laurențiu Nistor, președintele din penintenciare dacă nu acoperă 2.000 de oameni. Grațierea înseam-
altele, majoritatea afirmă că în țară Organizației Județene Hunedoara a prejudiciul constatat în decizia de nă o măsură de clemență, acordată
sunt un număr prea mare de deți- PSD. condamnare. De această lege nu ar individual de Președintele Români-
nuți și că România va plăti daune urma să beneficieze cei condam- ei, sau colectiv, de către Parlament,
pentru condițiile din închisori, dar Mircia Muntean nu ar fi nați pentru crimă, viol, trafic de prin lege organică ce constî in ier-
tot de acolo au venit și voci care au beneficiar droguri sau de persoane, luare ori tarea unui condamnat de executa-
cerut ca legea să fie însoțită și de un dare de mită, trafic de influență și rea, în total sau în parte, a pedepsei
pachet de măsuri privind îmbună- Legea grațierii în forma actua- spălare de bani. Conform datelor ori în comutarea pedepsei într-una
tățirea vieții din detenție. Opoziția lă a proiectului s-ar aplica doar în oficiale, la ora actuală în România mai ușoară. Senatorii din Comisia
afirmă că România nu este pregă- cazul celor condamnați la maxi- sunt cu circa 8.000 de persoane Juridică au decis ca în această săp-
tită pentru o lege a grațierii, dar a mum cinci ani de închisoare cu încarcerate mai mult decât locuri- tămână aleșii, dar și instituțiile din
venit și cu propunerea privind în- executare, nu și celor care au primit le din închisori, iar dacă legea va domeniu, să vină cu amendamente
ființarea unei comisii parlamenta- pedepse cu suspendare. Dacă pro- fi adoptată în forma sa actuală, de la proiectul legii grațierii.
re de anchetă care să garanteze că iectul rămâne așa, cei condamnați, PUBLICITATE
scopul proiectului de act normativ precum liderul național al PSD Li-
este doar cel legat de ameliorarea viu Dragnea, sau primarul Devei, CONVOCATOR
situației din închisori. Cei din Mircia Muntean, la pedepse cu Administratorul unic al SC Avram Iancu SA convoaca Adunarea Generala
PSD Hunedoara, aflați la putere, suspendare nu beneficiază de gra- Ordinara a Actionarilor S.C.AVRAM IANCU SA din Brad, pentru data de
făceau, încă de la mijlocul lunii în țiere. O altă prevedere importantă 30.03.2017. ora 10, la adresa din Brad, str.Independentei , bl.17,parter, cu
curs, precizări legate de legea grați- este aceea prin care cei care au în urmatoarea ordine de zi:
erii. „Despre grațiere se va discuta intreținere minori până în 14 ani 1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune pe anul 2016 al Admi-
în Parlament, la solicitarea străzii. beneficiază de reducerea pedepsei. nistratorului unic;
2.Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2016;
Vă asigur că nu va fi o lege pentru De asemenea, cei care pot bene-
3.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil,a contului de profit si pier-
PUBLICITATE
deri pe anul 2016 si aprobarea repartizarii profitului ( pierderi) ;
4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar 2017;
Anunț public 5.Desemnarea persoanei care va duce la indeplinire hotararile A.G.O.A.
Comuna Sălașu de Sus anunță publicul interesat asupra solicitării de 6.Diverse;
emitere acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare infrastructură La A.G.O.A.pot participa actionarii inscrisi in lista actionarilor la Registrul
rutieră de interes local” în comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara pro- Miorita cu data de referinta 10.03.2017.
pus a fi amplasat în Nucșoara Zăvoi, Sălașu de Sus, Ohaba de sub Piatră, Daca A.G.O.A.nu a intrunit numarul legal de actionari, se va convoca o
județul Hunedoara. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la noua adunare generala pentru data de 31.03.2017, in acelasi loc,la aceeasi
sediul autorității competente pentru protecția mediului din Deva, str. Aurel ora, cu aceeasi ordine de zi.
Vlaicu, nr.25 și la sediul Primăriei Sălașu de Sus în zilele de luni pâă vineri
între orele 10 – 14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autori- Administrator unic,
tății competente pentru protecția mediului Hunedoara Haragus Ioan
08 actualitate
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

„O jucărie pentru fiecare”, campanie de sensibilizare și donații
Biblioteca județeană adună, și în 2017, bucurii
pentru copiii necăjiți din centrele de plasament
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hu- inclusiv, de luni până vineri, între orele 10:00
nedoara din Deva va continua, și anul acesta, și 18:00, iar sâmbăta, în intervalul orar 09:00
acțiunea de strângere de jucării pentru micuții, -14:00. „Prin jucăriile pe care, cu mare entuzi-
lipsiți de căldura părintească, din centrele de asm, le colectăm și le ducem acestor copii, dorim
plasament. Reprezentanții instituției au demarat să le oferim și un strop de bucurie, să-i facem să
o amplă campanie de sensibilizare a locuitorilor uite, măcar de ziua lor, că nu au părinți sau au
județului pentru a face donații, constând în ju- fost rupți de familie. Și în acest an, facem o cam-
cării. Acestea vor ajunge, în preajma zile de 1 Iu- panie puternic mediatizată și, în scurtă vreme,
nie, la copiii aflați „sub aripa” statului, din județ. sperăm ca biblioteca județeană să devină neîn-
Intitulată „O jucărie pentru fiecare”, campani- căpătoare, hunedorenii, de toate vârstele, să vină
ei bibliotecii județene este una inițiată în urmă să aducă o jucărie pentru fiecare copil instituți-
cu câțiva ani. Reprezentanții instituției culturale onalizat. Proiectul nostru are drept țintă copiii
s-au mobilizat, ca și în 2017, cu ajutorul hune- din centrele de plasament din județul Hunedoa-
dorenilor inimoși, să le facă o mică bucurie co- ra, centre către care ne vom îndrepta și în acest
piilor vitregiți de soartă. an. În cele trei luni care ne despart de începutul
lunii iunie, cei care doresc vor putea aduce jucă-
Donațiile se pot face începând de rii la biblioteca județeană. Este un gest aparent
miercuri mărunt, dar cei care vor veni cu jucării vor fi,
într-un fel, înlocuitorii părinților pe care acești
Astfel, toți cei care doresc să le dăruiască aces- copii nu-i au sau de care sunt despărțiți”, spune
tor copii jucării sunt așteptați, începând cu data Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene
de 1 martie, la Secția de Artă și Carte Franceză „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva.
a bibliotecii județene, unde se va afla un centru
de colectare. Acesta va fi deschis până în 26 mai, Ramona Ștefan

Lecții în limba lui Confucius
Hunedorenii pot învăța gratuit chineza. Cursurile
se țin la biblioteca județeană
Locuitorii județului, care doresc specifice acestei țări, pentru istoria
să fie inițiați în limba chineză, vor și economia Chinei, a fost tot mai
putea lua, și anul acesta, lecții gra- mare și un public tot mai numeros
tuite la Biblioteca Județeană „Ovid ni s-a alăturat în acești trei ani de
Densusianu” Hunedoara din Deva. când am demarat parteneriatul.
Înscrierile la cursuri vor începe Cererile de înscriere la cursurile de
miercuri, 1 martie, iar locurile sunt limba chineză sunt tot mai nume-
limitate. roase și provin de la oameni de toa-
Orele dedicate învățării limbii lui te vârstele și de diverse profesii”, a
Confucius se vor desfășura, înce- declarat Sebastian Bara, managerul
pând din toamnă, la biblioteca ju- Bibiliotecii Județene „Ovid Densu-
dețeană din Deva. Acestea fac parte sianu” Hunedoara din Deva.
dintr-un proiect cultural-educativ
amplu, pe care instituția de cultu- Înscrierile se fac personal
ră din orașul de la poalele Cetății
l-a început în 2013, în parteneriat Înscrierile se vor face începând
cu Institutul „Confucius” din Si- cu prima zi a lunii martie și până în
biu, Universitatea „Lucian Blaga” 26 mai. Cei interesați se vor prezen-
din același oraș și Liceul de Arte ta la secretariatul bibliotecii județe-
„Sigismund Toduță” din Deva. Ca ne din Deva, înscrierile urmând să
și în anii trecuți, pe lângă cursurile se facă în baza actului de identitate. „Cei care vor parcurge aceste cur- tradițiile poporului chinez”, a mai
de limba și cultura chineză, dorito- La cursul de limba și cultura chi- suri vor avea avantajul și privilegiul adăugat Sebastian Bara, managerul
rii vor putea opta și pentru lecții de neză sunt 60 de locuri disponibi- de a se familiariza cu limba chine- Bibliotecii Județene „Ovid Densu-
Taichi. „Interesul pentru civilizația le. La fel și la cel de Taichi. Lecțiile ză, cu simbolistica ei specifică, vor sianu” Hunedoara din Deva.
și cultura chineză, pentru artele vor începe în data de 9 octombrie. cunoaște din ce în ce mai bine cul-
tura, civilizația și o bună parte din Ramona Ștefan
09 comunitate
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

Comuna care arată ca un oraș, în permanentă dezvoltare
Proiectele de investiții continuă la Ilia. Ce au
în plan să facă, anul acesta, autoritățile locale?
Finalizarea unor proiecte înce-
pute deja, dar și demararea altor
noi investiții în folosul comuni-
tății, dar și pentru ca localitatea
să devină și mai înfloritoare, asta
și-au propus să facă, în 2017, au-
toritățile locale din Ilia, printre
puținele comune din județ care
arată ca și un oraș. Reprezentan-
ții administrației publice au în
plan mai multe investiții, pentru
care s-au și făcut demersuri.
Ramona Ștefan
redactia@servuspress.ro

Construirea de noi capele mor-
tuare în alte două sate ale comunei,
dar și a unui spațiu pentru activități
sportive sau terminarea lucrărilor
la căminul cultural din centrul de exteriorul clădirii. O să fie foarte aproape toate satele aparținătoare. din localitățile Bretea Mureșană,
comună, sunt doar câteva dintre frumos”, a spus, încrezător, Marius Administrația publică din comu- Brâznic și Bacea, deocamdată aces-
obiectivele pe care autoritatea pu- Gabriel Omotă, primarul comunei nă a vrut să respecte cerința euro- ta este în „stand-by”. Toată docu-
blică din Ilia le are în vedere pentru Ilia. peană ca persoanele decedate să fie mentația necesară a fost întocmită
acest an. La acestea se mai adaugă depuse în capele special amenajate, și depusă, aflându-se, în prezent,
și un proiect de o anvergură mai Comuna cu capele reușind să finalizeze, anul trecut, pe masa celor responsabili cu avi-
mare, care vizează reabilitarea a trei mortuare în (aproape) trei astfel de case mortuare, toate zarea de la Timișoara. Șeful autori-
cămine culturale, dar și constru- toate satele nou construite. Ultima dintre ele se tății publice locale din Ilia a men-
irea „din temelii” a unei grădinițe află la Brâznic. Astfel de clădiri mai ționat că se așteaptă un răspuns
moderne, pentru cei mai mici din- La același capitol, al căminelor sunt și în satele Bacea, Sârbi și Săcă- de la Agenția pentru Finanțarea
tre locuitori. „Anul acesta, ne-am culturale, administrația locală din maș. Odată terminate și cele două Investițiilor Rurale (AFIR). „Refe-
propus, printre altele, să terminăm Ilia și-a propus, în acest an, să de- ritor la acest proiect,
lucrările la căminul cultural din mareze, tot din fondurile proprii ale suntem în faza de aș-
Ilia. Ne bucurăm că, în 2016, am primăriei, și lucrările de constru- teptare. Am pregătit
reușit să facem grupurile sanitare. ire a unei astfel de unități în satul toată documentația,
Acum, vom continua cu renovarea aparținător Cuieș. Tot acolo, se mai dar aceasta trebuie
sălii mari și a bucătăriei, inclusiv preconizează și realizarea unei case aprobată și avizată de
cu achiziția de mobilier și aparatu- mortuare. „La Cuieș, vom începe cei de la AFIR. Să ve-
ră necesară. După ce vom finaliza lucrările de construcție a unui că- dem ce răspuns vom
aceste lucrări, ne vom ocupa și de min cultural modern și a unei case primi. Urmează să
mortuare, sperăm să le și terminăm ne ocupăm, apoi, de
anul acesta. În acest sens, am în- procedurile de licita-
tocmit Planul Urbanistic de Deta- ție”, a mai spus Ma-
liu, care, de altfel, a și fost aprobat rius Omotă.
de către Consiliul Județean (CJ)”, a Reamintim că, este
mai spus edilul șef al localității. vorba despre execu-
În plus, autorităţile locale din capele de la Cuieș și Valea Lungă, ția unei grădinițe cu program pre-
comuna Ilia intenţionează să mai se va putea spune că Ilia este, poate, lungit. Aceasta va fi construită la
construiască, în satul Valea Lungă, singura, comună din județ cu case standarde moderne, în centrul de
un spațiu pentru practicarea acti- mortuare în toate satele sale. comună, și le va oferi copiilor toate
vităților sportive, și tot acolo, și o condițiile de care vor avea nevoie.
casă mortuară, la fel de modernă În așteptarea unui răspuns Toată investiție se ridică la aproxi-
ca și celelalte existente deja în cele- de la AFIR mativ 500.000 de euro și este bine-
lalte localități aparținătoare ale co- venită pentru părinții din localitate
munei. De menționat că, Ilia se află În ceea ce privește un proiectul care lucrează și nu au unde să își
printre puținele localități ale jude- care vizează construirea, pe fon- lase copiii.
țului care are case funerare, mai duri europene, a unei grădinițe, dar În prezent, la Ilia există o grădi-
moderne chiar și decât la oraș, în și reabilitarea căminelor culturale niță, însă nu cu program prelungit.
10 publicitate
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

Licitație publică Anunț
CONTAUDIT INSOLVENT SPRL, lichidator judiciar al SC D&M Noemy Co- Societate de asigurare recrutează consilieri și manageri asigurări
mex SRL Petroșani (CUI 6401427, J20/1483/1994) anunță vânzarea prin licita-
ție publică a următoarelor bunuri imobile: Spațiu comercial situat in Municipiul de viață și non-viață pentru județul Hunedoara.
Lupeni, str.T.Vladimirescu, nr.2AB, jud. Hunedoara (preț de pornire 28.000 lei);
Cerințe: studii medii (diplomă de Bacalaureat) sau superioare.
Spațiu situat in Municipiu Lupeni, str. Castanilor , nr.1, jud. Hunedoara (preț de
pornire 58.000 lei); Apartament situat in Municipiul Lupeni, str. Orhideelor, bl.38, Venit fix în funcție de performanță, comision din vânzări, bonu-
sc.VI, parter, ap.63, jud. Hunedoara (preț de pornire 19.000 lei); Locuință indi-
viduală -Apartament una cameră (garsonieră) situat in Municipiul Lupeni, Ale- suri lunare, trimestriale și anuale și traininguri și programe de
ea Plopilor, bl.3, sc.VII, parter, ap.61, jud. Hunedoara (preț de pornire 7.100 lei).
dezvoltare performante.
Prețurile nu conțin TVA. Licitația publică se va organiza in data de 14.03.2017
la sediul lichidatorului judiciar din Deva, bld. Decebal, bl.P, sc.C, parter, jud. Hu- Telefon: 0731 494 920.
nedoara, ora 12,00. Condițiile de participare, precum și descrierea bunurilor sunt
prezentate in caiete de sarcini, ce se achiziționează de la lichidatorul judiciar, con- PUBLICITATE
tra sumei de 200 lei (exclusiv TVA)/caiet sarcini. Inscrierea la licitație, achitarea PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
garanției de participare de 10% din valoarea bunurilor precum și depunerea do-
cumentației necesare, se face cel mai târziu în data desfășurării licitației, ora 10:00 TOTEȘTI
și reprezintă condiții obligatorii. In cazul in care bunurile nu se adjudecă, licitația ANUNȚĂ
va fi reluată în data de 21.03.2017 și 28.03.2017 în același loc, la aceeași oră și
în aceleași condiții. Informații suplimentare la tel: 0254/217565. 1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2016 au avut în proprietate clădiri
nerezendițiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații
Licitație publică la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale până la data
de 31.03.2017;
CONTAUDIT INSOLVENT SPRL, lichidator judiciar al SC Fagu & Reitz 2. Persoanele juridice au obligația să depună până la data de 31.03.2017 la
Prodcom SRL Orastie ( CUI 6121451, J20/1107/1994 ), desemnat in dosar compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale ,declarații pri-
nr.49/97/2009 (Tribunal Hunedoara) anunță vânzarea prin licitație publică a bu- vind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31.12.2016, legate de
nui imobil: “Spațiu comercial” situat in Orăștie, Pta. Victoriei, nr.1, jud. Hunedoa- destinația și valoarea acestora;
ra, inscris in CF nr. 5643/1, Sc.=286,7 mp, Su=187,1 mp, la prețul de pornire de: 3. Persoanele fizice și juridice care la data de 31.12.2016 dețineau mijloace
132.600 lei (exclusiv TVA). Licitația se va organiza in data de 15.03.2017 la sediul de transport radiate din circulațe au obligația să depună la compartimentul Im-
lichidatorului judiciar din Deva, bld. Decebal, bl. P, sc.C , parter, jud. Hunedoa- pozite și Taxe din cadrul administrației locale o declarațe în acest sens, însoțită
ra, ora 12:00. Condițiile de participare la licitație, precum și descrierea bunului de documente justificative, în termen de 30 zile de la data radierii;
sunt prezentate în caietul de sarcini, ce se achiziționează de la lichidatorul judiciar, 4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, teren, mijloa-
contra sumei de 200 lei (exclusiv TVA). Inscrierea la licitație, achitarea garanției ce de transport prevăzute la art.456,464 și 469 se aplică persoanelor care dețin
de participare de 10% din valoarea bunului precum și depunerea documentației documente justificative pe care le depun la compartimentul Impzite și Taxe din
necesare, se poate face cel târziu cu 24 ore inainte de ținerea acesteia și reprezintă cadrul administrației locale, până la data de 31.12.2017.
condiții obligatorii. In cazul in care bunul imobil nu se adjudecă, licitația va fi De amintit că toți contribuabilii, persoane fizice, care achită integral, până la
reluată în 22.03.2017 și 29.03.2017 in același loc, la aceeași oră și în aceleași data de 31.03.2017, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport bene-
condiții. Informații suplimentare la tel: 0254/217565 . ficiază de bonificația de 10%, stabilită de către Consiliul Local Totești.

Relatii suplimentare la telefon:0254/775.640.
Licitație publică
SCP CONTAUDIT INSOLVENT SPRL, lichidator judiciar al SC SANTA
MIRIAM SRL (CUI 13523320, J20/645/2000 ) anunță vânzarea prin licitație pu-
blică a bunului imobil: clădire în suprafaţă de 105 mp compusă din spaţii comer-
ciale şi dependinţe, situată în Municipiul Orăştie, str. Eroilor, bl.A, parter, jud. Hu-
nedoara, inscrisă în CF nr.654-C1-U73 provenită din conversia CF nr. 5530/X/4.
Prețul minim de pornire la licitație este de 89.100 lei ( exclusiv TVA). Licitația
publică se va organiza in data de 15.03.2017 la sediul lichidatorului judiciar din
Deva, bld. Decebal, bl. P, sc.C, parter, jud. Hunedoara, ora 13,30. Condițiile de
participare, precum și descrierea bunului sunt prezentate in caietul de sarcini,
ce se achiziționează de la lichidatorul judiciar, contra sumei de 200 lei (exclusiv
TVA). Inscrierea la licitație, achitarea garanției de participare de 10% din valoarea
bunului precum și depunerea documentației necesare, se poate face cel târziu cu
24 ore inainte de ținerea acesteia și reprezintă condiții obligatorii. In cazul in care
bunul nu se adjudecă, licitația va fi reluată în datele de 22.03.2017 și 29.03.2017,
in același loc, la aceeași oră și în aceleași condiții. Informații suplimentare la tel:
0254/217565.

Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Director marketing -
DEVA Corespondent Valea Jiului
Petronela Tămaș Ionuț Onu Savin Cristian Rista Diana Mitrache
Str. Mareșal Averescu, nr. 1,
Departament DTP tel: 0745.457.229 e-mail: redactia@servuspress.ro
Redactori Bloc 1, parter
Ramona Ștefan Director vânzări Telefon/Fax: EDITAT DE TMT MEDIA
0254/222 599
Amarildo Szekely Sorin Vrăjitoru Valentin Muntean INTERNATIONAL
0354/809 784
Antoniu Poenaru Potrivit Art. 206 C.P., responsa­bilitatea
E-mail: Tipărit la SC TIPOGRAFIA
juridicã pentru conți­nu­tul articolului
Alin Ștefan Onu Secretariat - Int. 11 aparține autorului. De asemenea,în cazul servus@tmtmedia.ro PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897
Camelia Vrăjitoru unor agenții de presã și personalitãți
redactia@servuspress.ro Fax: 0253 218 343
citate, respon­sabilitatea le aparține.

ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale COD ISSN 1584 - 465X
11 publicitate
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

LIBRĂRIA EMIA, str. MAREŞAL AVERESCU, 20, Angajare

lângă sediul SERVUS HUNEDOARA, vă aşteaptă SC Automotive Investment Corporation Srl, service autorizat
în reparații camioane și semiremorci, angajează:
cu reduceri de 30%
n mecanici auto;
n electricieni auto.
la raionul cadouri (bijuterii pietre semipreţioase,artizanat,
CV-urile se depun la adresa de email: service.deva@cefin.com
suveniruri) , în perioada 1 - 20 martie. Telefon: 0751.292.317
DE DRAGOBETE, clarvazatoarea
PARASCHIVA va duce iubitul/a
inapoi, cu cele mai puternice
Editura EMIA angajează TEHNOREDACTOR.
leacuri, talismane de dragoste,
Informaţii la TEL 0254 230246 sanatate, spor, rezolvarea tuturor
problemelor. 0728.747.191.
Angajăm șoferi
IN MARTIE, vizionara VERONICA vine
profesioniști pentru
cu cele mai puternice leacuri, descantece
transportor
pentru rezolvarea tuturor problemelor d-vs:
autoturisme
dragoste, sanatate, afaceri. 0743. 797.252;
de 8-10 poziții.
0726.425.501.
Detalii la telefon:
Vând casă, garaj, atelier, suprafață 2.100mp, în Certeju de Sus. Preț 47.000
0740945245 Euro. Telefon:0720.156.907

Vând Mixer Vermona 1222 stare foarte bună și amplificator cu mixer - club

TALON ANUNȚURI GRATUITE foarte buna. Telefon 0734.309.377

PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI Anunț public

SC CRISTAL EUROCOM SRL cu sediul în localitatea Pestiș, anunță elabo-
rarea primei versiuni a planului/programului faza PUZ „Construire Locu-
ință și Funcțiuni Complementare ( Sală Evenimente, Pensiune, Piscină și
Parcare)”, în localitatea Peștișu Mic și declanșarea etapei de încadrare pentru
Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” obținerea avizului de mediu.
pot da cinci anunțuri gratuite pe lună trimise Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul
împreună cu chitanța de abonament APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25 de luni-joi între orele 8.00-16.30 și
vineri între orele 8.00-14.00.
Nume și prenume: ........................................................... Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara
Strada ................................................................ Nr. ........ în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.
Bl. ...... Sc. ....... Ap. ........ Cod poștal .............................
Localitate .............................. Județ ................................ Anunț public
Posesor B.I./C.I. seria ............ număr ............................
Eliberat de ........................................ data ...................... Dehelean Sebastian Aticus cu domiciliul în localitatea Simeria Veche,nr.27B
Textul anunțului (maxim 30 de cuvinte) ........................ anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului faza PUZ „Con-
........................................................................................... struire Locuință Individuală și Împrejmuire”, în localitatea Simeria Ve-
........................................................................................... che,nr. 27 B și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de
........................................................................................... mediu.
Data apariției ........................ declar că toatele datele complectate sunt reale Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul
Rubrica ................................. Semnătura
APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25 de luni-joi între orele 8.00-16.30 și
n Datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n Editorul nu răspunde pentru veridicitatea
anunțului și nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. Acestea revin per- vineri între orele 8.00-14.00.
soanei care a trimis anunțul. n Ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale
ale celor care trimit anunțuri. n Editorul își rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara
anunțurilor și de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.
în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.
12 național
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

Cu cât timp înainte trebuie cumpărat biletul
de avion pentru a obţine un PREŢ bun

Amsterdam, Lisabona, Milano sau preţurile. „Tarifele de zbor pot va- de marţi seara, iar cele mai scumpe
Cei care doresc să viziteze un
Berlin este bine să-şi rezerve un loc ria destul de mult în funcţie de ziua duminică dimineaţa”, spune Mircea
oraş european la sfârşit de săp-
în avion cu 60 de zile înainte de ple- şi ora plecării. De obicei, cele mai Giurcă.
tămână este bine să îşi planifice
care. ieftine zboruri pot fi găsite în zilele mediafax.ro
din timp minivacanţa pentru a
beneficia de reduceri la biletele
Cei care intenţionează să zboare
de avion. Alese din timp, biletele
către Praga au nevoie de 58 de zile,
de avion pot fi mai ieftine cu
pentru Roma sunt suficiente 57 de
peste 40%.
zile, iar pentru Paris 56 de zile.
Românii pot face economii în „Pentru mai mult de un sfert din-
medie de 42% dacă rezervă acum tre români a economisi bani la bile-
un city break în Europa, susţin cei tele de avion este cel mai important
de la Momondo România. Astfel, aspect în planificarea călătoriei.
motorul de căutare a ofertelor de Prin urmare, sfătuim călătorii să
călătorie momondo.ro a analizat rezerve city break-ul dorit cu 55 de
peste 779 milioane de preţuri pen- zile în avans, pentru a se asigura că
tru zboruri din 100 cele mai popu- prind cele mai bune tarife”, spune
lare rute şi arată care este cel mai Mircea Giurcă, Marketing Manager
bun moment pentru a rezerva ur- momondo România.
mătorul city break.
Există, de asemenea, şi alţi fac-
Astfel, pentru cei care doresc să tori, cum ar fi ziua plecării şi mo-
călătorească la Barcelona, Londra, mentul din zi, care influenţează

PUBLICITATE

TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE
ANUNȚ SIMPLU ANUNȚ ÎN CHENAR ANUNȚ PE FUNDAL
5EI (maximum 25 de cuvinte)
La patru anunțuri plătite 10EI (maximum 25 de cuvinte)
La patru anunțuri plătite 25EI (maximum 35 de cuvinte)
La patru anunțuri plătite
L primiți 1 GRATUIT ! L primiți 1 GRATUIT ! L primiți 1 GRATUIT !
Anunțurile se preiau la sediul redacției din Deva, str. Mareșal Averescu, nr.1, parter GRATUIT postarea anunțurilor pe pagina on-line www.servuspress.ro
13 național
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

Încă 13 noi medicamente intră pe listele
acordate compensat şi gratuit
Alte 13 noi denumiri comune
internaţionale (DCI) intră pe lis-
tele medicamentelor compensate
şi gratuite de care beneficiază
asiguraţii, cu sau fără contribuţie
personală, în sistemul public de
sănătate, a decis joi Executivul,
prin Hotărâre de Guvern.
”Măsura are scopul să asigure ac-
cesul la tratament cu medicamente
noi, inovative, pentru cât mai mulţi
pacienţi diagnosticaţi cu afecţiuni
pentru care sunt indicate aceste
medicamente. Guvernul a aprobat
astăzi o Hotărâre prin care modifi-
că şi completează HG nr. 720/2008
pentru aprobarea Listei corespun-
zătoare medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii, cu sau fără
contribuţie personală, pe bază de
prescripţie medicală, în sistemul de
asigurări sociale de sănătate, pre-
cum şi denumirile comune inter-
naţionale corespunzătoare medica-
mentelor care se acordă în cadrul
programelor naţionale de sănătate”,
se arată într-un comunicat de presă
al Guvernului.
Potrivit sursei citate, noile me-
dicamente introduse în lista celor
prescrise compensat sau gratuit
sunt molecule inovative destinate vor fi disponibile pentru pacienţi în miri comune internaţionale în tra- Măsura se va aplica începând cu
în principal tratamentului pacien- scurt timp, iar altele imediat după tamentele prescrise pacienţilor pe 1 martie 2017 şi a fost luată după
ţilor cu afecţiuni oncologice, he- alcătuirea protocoalelor terapeuti- liste compensate şi gratuite se face consultarea Colegiului Farmacişti-
matologice, pneumologice, reuma- ce de către comisiile de specialitate cu încadrarea în bugetul Fondului lor din România.
tologice, boli rare, diabet zaharat. abilitate. naţional unic de asigurări sociale
Unele dintre aceste medicamente Introducerea celor 13 noi denu- de sănătate aprobat pentru 2016. mediafax.ro

PUBLICITATE
14 PROGRAM TV
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
Deva Utilități:
Farmacia Nr. 1 „Remedia“ Apă caldă 0254/212.225 3
program non-stop, Apă rece: 0254/227.087
Piaþa Victoriei, nr. 29 Electrica: 0254/205.864 4
Farmacia „Tacomi – Humanitas
Ascensoare: 0254/235.090
II“, Al. Tran­­sil­vaniei. 5
E.ON Gaz Distribuție:
Hunedoara 0265/200.928
6
Farmacia „Energofarm“ program 0800.800.928
non-stop. Str. G. Enescu, nr. 14. Informații CFR: 0254/212.725 7
Farmacia „Green Line“, program
non-stop. Bd. Republicii, nr. 8.
Farmacia „Arnica“, Str. G. Enes-
Instituții publice: 8
cu, nr. 7. AJOFM: 0254/216.151
Casa de Sănătate: 0254/219.280 9
Petroșani Casa de Pensii: 0254/224.560
Farmacia „Piață”, Str. A. Iancu, 10
Consiliul Județean: 0254/211.350
nr. 5 Prefectură: 0254/211.850 11
DSVSA: 0254/221.145
Orăștie
Farmacia „Oros”, Str. N. Bãlces- OPC: 0254/214.971 ORIZONTAL: 1) Tine loc la masa mare – VERTICAL: 1) Sef de lucrari. 2) Compuse
cu, nr. 7 Birou anticorupție: 0254/223.700 Bate la caprior. 2) Cantul drept! – Evolu- din unghiuri drepte – Vas de escorta.
eaza in continuare – In centrul Berlinului! 3) Clisa de Ardeal – Nivelul obisnuit. 4)
3) Inlocuiesc probe – Un numar de palme. Prima din trei cifre – Usor de priceput
BRAD Taximetre: 4) Produs de rasucire (cu umplutura) – (pl.). 5) Obisnuit a se supune – Curtea
Farmacia „Remedia”, Str. Avram City Taxi: 0254/222.222
Iscusitul invers!! 5) Mijloc de operare! Spaniei. 6) Album gol! – Suplinitor din
Iancu – Ce ti-e scris in frunte-i pus. 6) Iesiri din
Fulger: 0254/222.959 circuite – O suma de fapte. 7) Context de vechime – Vid etern! 7) Pune bila la con-
facut piftie – Nu-si mai incape in piele. 8) tributie – Cu varf si indesat. 8) Scos din
Petrila Fly Taxi: 0254/222.943 cutie – Echipa pentru Londra. 9) Care-l
Deci, la mijloc! – Admis ca atare – Limite
Farmacia „Remedia”, Euro Taxi: 0254/223.344 la cargo! 9) O gramada de nuci – Ridica egalizeaza!! – In plin concert! 10) Tinute
Str. Tudor Vladimirescu Astral Taxi: 0254/234.567 usor vocea. 10) Strigat de ura – Au gusturi de corabii – Pe post de inorog. 11) Inter-
rele. 11) Ca si judecata. mediara unor arderi – Vrut de obicei.

Întreruperi energie electrică
Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele elec-
Localităţile CERTEJU DE JOS; CHIMINDIA; MUNCELU MIC; MUN-
trice, precum şi posturi de transformare, Enel Distribuţie Banat anunţă CELU MARE; FEREGI; POIENIŢA TOMII; MERIŞORU DE MUNTE;
întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după pro- BĂTRÂNA; RUNCU MIC; BOIA BÂRZII; VORŢA; VISCA; SÂRBI; VA-
gramul indicat mai jos: LEA POIENII; VALEA LUNGĂ; COAJA; ŢĂRĂŢEL (parţial); LIVADA;
- 09:00 - 17:00

Astăzi, 27 februarie
Marți, 28 februarie

Municipiul PETROȘANI, str. 22 Decembrie; - 09:00 - 16:00
Municipiul PETROȘANI, str. 22 Decembrie; - 09:00 - 16:00
Municipiul VULCAN, str. Trandafirilor, bl. C61, sc. A - 09:00 - 16:00
Municipiul VULCAN, str. Trandafirilor, bl. C61, sc. B; - 09:00 - 16:00
Localitatea BRAD, str. Poieniţa; - 09:00 - 17:00
Localitatea SIMERIA, str. Gh. Lazăr, Gh. Doja, M. Eminescu; - 09:00 -

Radare 27 februarie
17:00
Localităţile CERTEJU DE JOS; CHIMINDIA; MUNCELU MIC; MUN-
DN 7 Deva - Sântuhalm – DN7 Gurasada – Burjuc CELU MARE; FEREGI; POIENIŢA TOMII; MERIŞORU DE MUNTE;
Simeria DN7 Burjuc-Zam
BĂTRÂNA; RUNCU MIC; BOIA BÂRZII; VORŢA; VISCA; SÂRBI; VA-
DJ 687 Cristur – Hunedoara Deva, Calea Zarand; Sântu-
DJ 687 Hunedoara – Hăşdat halm; DN 76 Căinelul de Jos LEA POIENII; VALEA LUNGĂ; COAJA; ŢĂRĂŢEL (parţial); LIVADA;
DN 66 Călan – Băcia - Bejan
- 09:00 - 17:00
DN7 Mintia – Veţel Uricani pe DN 66A, str.
DN7 Veţel – Leşnic Muncii
DN7 Leşnic – Săcămaş
Sursa: Enel România
DN7 Ilia – Gurasada Sursa: IPJ Hunedoara
15 PROGRAM TV
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

HOROSCOP Ce vă rezervă
astrele astăzi METEO
-Cât costa taxiul până la gară?
BANCURI
- Pe care vi-o zic înainte?
Berbec Balanță - Întreabă un scoțian taximetristul. - Pe cea rea.
21.03 - 20.04 22.09 - 22.10 BRAD -Un pound, domnule. - Păi, aveți o tumoare imensa pe plămâni!
-Și bagajele? - Și, care e cea bună?
Ai capacitatea de a vedea posibilități Mare atenție la felul în care îți expui -Bineînțeles, gratis! - Se poate rezolva în Photoshop!
și oportunități pe care alții nu le ideile; riști să fii înțeles greșit. În -Bine, atunci duceți-mi bagajele la gară.
observă. Încearcă să nu-ți epuizezi rest, viața ta ar fi mai ușoară dacă ai DEVA -Eu vin pe jos... - Fata mea, cineva mi-a cerut mâna ta !
energia făcându-ți griji inutile. împărți totul, și bucurii, și necazuri. ORĂȘTIE -Vai tată, dar n-aş vrea să mă despart de
-La spital, radiologul îi spune pacientului: mama !
Taur Scorpion HUNEDOARA - Am două vești, una bună și una proastă. -O, poţi să o iei cu tine, draga mea !
21.04 - 21.05 23.10 - 21.11

SUDOKU
HAȚEG
Oprește-te din cursa nebună și E o perioadă în care nu pari cea mai
întreabă-te dacă chiar ești mulțumit implicată persoană. Poate că nu ești PETROȘANI
de linia vieții tale. Dacă răspunsul e suficient de atent, poate că emoțiile
negativ, apucă-te și fă schimbări. sunt prea multe.

Gemeni Săgetător
22.05 - 21.06 22.11 - 20.12 Deva: min. 4, max. 11
Hunedoara: min. 5, max. 12
Emoții puternice te scot din starea E o săptămâna benefică pentru
de confort și persoane invidioase în- contracte și parteneriate. Ai grijă Orăștie: min. 4, max. 11
cearcă să-ți complice viața. Ai nevoie în ceea ce privește împărtășirea Brad: min. 4, max. 11
de un pic de relaxare. informațiilor.
Hațeg: min. 5, max. 12
Rac Capricorn Petroșani: min. 4, max. 11
22.06 - 22.07 21.12 - 19.01
Ritmul nebun din ultima perioadă E o săptămână bună mai ales în
se potolește. Ai încercat să faci multe ceea ce privește sfera financiară,
lucruri în același timp. Ai cerut și oportunitățile pentru noi investiții.
ajutor. Concentrează-te mai mult la muncă.
Ortodox:
Sfântul Procopie Decapolitul;
Leu Vărsător Sfântul Talaleu
23.07 - 22.08 20.01 - 18.02 Romano-catolic:
Sf. Gabriel al Maicii Îndurerate
În plan profesional nu se anunță o Nu ești în cea mai bună formă; ești
săptămână cu noutăți. În sfera perso- mofturos, starea de spirit ți se schim- Greco-catolic:
nală, vor fi ceva schimbări. Ești mai bă des, iar ceilalți nici nu mai știu Sf. cuv. Procopie Decapolitul. Începutul
sensibil în această perioadă. cum să se comporte cu tine. Postului Mare

Fecioară Pești Curs valutar Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de
23.08 - 21.09 19.02 - 20.03
la 1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de
Euro.......................... 4,5169 RON
Câteva oportunități aproape că-ți Ești văzut bine în această perioadă. USD............................. 4,2669 RON
la început dispuse în grilã. Regula jocului este simplã: fie-
bat la ușă. Fructifică-le, cât încă poți. E un moment bun să preiei inițiativa GBP............................. 5,3549 RON care rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conținã decât
Va urma o perioadă mai confuză, în și să faci ceva pentru a-ți îndeplini CHF.............................. 4,2410 RON o datã cifrele de la unu la nouã.
care-ți vei pune la îndoială țelurile. visurile.

07:00 Telejurnal matinal 08:00 Natură şi sănătate 07:00 Știrile Pro TV 08:00 Neatza cu Răzvan şi 07:00 Teleshopping 07:00 Știrile Kanal D
07:50 Sport 08:30 Jurnal de secol 07:15 Trăsniți
Program TV Luni 27 februarie 2016

08:45 Sport 08:40 Destinul prinţesei Ok- Dani 09:30 Teleshopping 07:45 Teleshopping
08:50 Vorbeşte corect! Nyeo 10:30 Vorbeşte lumea
09:00 A doua emigrare 09:50 Filler 10:00 Focus 08:15 Testul de rezistenţă
09:30 Teleshopping 10:10 Femei de 10, bărbați 10:55 Teleshopping 11:00 Teleshopping
13:00 Ştirile Pro Tv
10:00 Ediţie specială de 10 11:30 Focus Magazin 09:15 Teleshopping
10:55 Carpaţii, Plămânul 11:25 Carpaţii, Plămânul 11:15 Mireasă pentru fiul meu 12:00 Teleshopping
Europei Europei 14:00 Lecţii de viaţă 13:00 Trăsniți 09:45 Dila
11:00 Ediţie specială 11:45 Documentar 360°
12:00 Teleshopping 12:48 E vremea ta! 13:00 Observator 13:30 Teleshopping 12:00 Știrile Kanal D
12:30 Tribuna partidelor 13:00 Telejurnal TVR 2 15:00 La Maruţă 14:00 Focus
parlamentare 13:50 Sport 14:00 Mireasă pentru fiul meu 14:30 Teleshopping 13:00 Te vreau lângă mine
13:00 Ultima ediţie 14:00 Cultura minorităţilor 17:00 Ştirile Pro Tv 14:45 Camera de râs
13:30 Amintiri despre infern 14:30 Duelul pianelor 16:00 Observator 15:30 Mama mea gătește mai 15:00 Teo Show
14:00 Telejurnal 15:30 Mușatinii
15:10 Maghiara de pe unu 17:30 Destinul prinţesei Ok- 18:00 Ce spun românii bine 16:30 Bravo, ai stil!
17:00 Telejurnal Nyeo 17:00 Acces direct 16:30 Focus
17:30 Întrebări şi răspunderi 18:40 5 minute de istorie 17:00 Mondenii 18:45 Știrea zilei
18:30 Vorbeşte corect! 18:48 E vremea ta! 19:00 Ştirile Pro Tv
19:00 Observator 18:00 Focus 18
19:20 Perfect imperfect 19:00 Telejurnal TVR 2 19:30 Mama mea gătește mai 19:00 Știrile Kanal D
20:00 Telejurnal 19:45 Sport 20:30 Câine de luptă
20:50 Sport 20:10 Teatru TV 20:30 Chefi la cuțite bine 20:00 Kosem
21:00 România 9 21:50 Jurnal de secol 20:30 Numărătoare inversă
22:20 Eurovision. 22:10 Copiii sunt bine-mersi 22:30 X-Men 23:30 Xtra Night Show 22:30 Trăsniți 23:00 WOWBiz

08:10 Zootropolis 07:00 Stiri Sport.ro 07:00 Puterea
08:00 Îngeri păzitori
destinului
10:00 Zoolander no. 2 09:00 Ora exacta in sport 08:00 Regina
09:15 Singurăinimilor
pe lume
09:15 Totul pentru
11:30 Pana la capatul tine
lumii
11:40 Garderobierul 10:00 Stiri Sport.ro 10:30 Senora
13:30
12:30 Teleshopping
Teleshopping
13:30 Noi suntem Marshall 10:45 Ora exacta in sport
14:00
13:00 Clona
Cum mi-am întâlnit
15:40 Labirintul 12:00 Stiri Sport.ro 15:00 Soț de închiriat
fericirea
17:50 Pe platourile de filmare 14:00 Ora exacta in sport 15:00 Pentru
16:00 Îngeri păzitori
că te iubesc
18:20 Sexul, bată-l vina! 16:00 Familia Simpson 16:00 In
17:00 Singură pe lume
asteptarea dragostei
17:00 Intrigi
18:00 Totul pentru tine
in Paradis
20:00 Marile minciuni nevinovate 19:00 Familia Bundy 18:00 Intrigi in Paradis
19:00
19:00 Vieţi
Petaleschimbate
de singurătate
21:00 Fetele 21:00 Ora exacta in sport
20:00
20:00 Stadiul
Dragoste relatiei
cu imprumut
21:30 Punct și de la capăt 22:00 Breaking Bad 22:00 Puterea
Inimă dedestinului
frate
22:00 Două lozuri 23:00 1000 Ways to Die Moștenirea
23:00 State de Romania
16 sport
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3176
Luni, 27 februarie 2017
www.servuspress.ro

Fotbal în sală
CNS Cetate a câștigat „Cupa BIG a liceelor”
în sală, trofeul mai fiind cucerit,
Cea de-a opta ediție a „Cupei în trecut, de cîte o singură dată, de
BIG a liceelor” a ajuns la sfârșit către Colegiul Tehnic „Matei Cor-
și, ca în fiecare an, competiția a vin” din Hunedoara și de echipe de
fost una extrem de reușită. la două unități de învățământ din
La Sala Sporturilor din Deva, Deva, Colegiul Tehnic “Transilva-
care a fost plină, s-au disputat ulti- nia” și Liceul Teoretic „Traian”, des-
mele meciuri din cadrul celei de-a ființat între timp.
opta ediții a „Cupei BIG a liceelor” La finalul competiției primele
la fotbal în sală. patru clasate au fost premiate cu
iar tot Alexandru Marcu a refăcut Vlad Totoi, iar „Decebal” a egalat materiale sportive și s-au acordat și
„Matei Corvin”, pe locul diferența de patru goluri, în minu- prin Alexandru Culcer, din lovitu- distincții individuale, acordate de
trei tul 27, pentru ca scorul final să fie ră de pedeapsă, în minutul 8, însă sponsori, pentru cel mai bun jucă-
stabilit de același Ionuț Ardelean, scorul la pauză a fost de 2-1 pentru tor, lui Vlad Totoi, de la CNS „Ce-
În „finala mică”, cea care a sta- în minutul 38, și, astfel finalista de „sportivi”, grație golului lui Mihnea tate”, cel mai bun portar, lui Alin
bilit ocupanta poziției a treia, Co- anul trecut, Colegiul Tehnic „Matei Toader, din minutul 13. În mita- Achimeț, tot de la CNS Cetate, și
legiul Tehnic „Matei Corvin” din Corvin” din Hunedoara, a cucerit nul secund, cei de la CNS „Ceta- golgheterului competiției, Alexan-
Hunedoara a învins, cu scorul de medaliile de bronz. te” Deva au controlat cu autoritate dru Marcu, de la „Matei Corvin”.
5-2, echipa reprezentând Liceul jocul și au mai înscris de cinci ori, De asemenea, din partea presei a
Tehnologic „Ovid Densușianu” din Și-au păstrat titlul prin Marius Lupu, în minutele 27 fost premiată cea mai frumoasă
Călan. Hunedorenii s-au desprins și 25, Denis Boldor, în minutele 33 galerie, aceasta fiind cea de la Co-
decisiv încă din prima repriză, la În marea finală s-au întâlnit cei și 40, și Bogdan Branea, în minutul legiul Național Sportiv „Cetate” din
pauză conducând cu 3-0, prin go- de la Colegiul Național Sportiv 38. În urma acestui succes, cei de Deva, dar și cel mai tânăr jucător
lurile lui Andrei Kocsis, în minutul „Cetate” și cei de la Colegiul Nați- la CNS „Cetate” și-au apărat titlul al competiției, acesta fiind Robert
6, și Alexandru Marcu, în minutele onal „Decebal”, ambele echipe fiind cucerit anul trecut și și-au trecut în Grosu, de la Colegiul Tehnic „Gri-
10 și 11, acesta din urmă ratând și din Deva. Meciul, încheiat cu vic- palmares cel de-al cincilea succes gore Moisil”, tot din Deva.
o lovitură de pedeapsă în minutul toria celor de la CNS „Cetate”, cu la „Cupa BIG a liceelor” la fotbal Amarildo Szekely
12. În partea secundă Marcu a făcut scorul de 7-1, a fost echilibrat doar Sferturi de finală
4-0, în minutul 23, Ionuț Ardelean în prima repriză. „Cetate” a deschis
a redus din handicap în minutul 26, scorul în primul minut de joc, prin CNS Cetate – CT Transilvania 4-3 (2-2, 2-1), după penalty-uri
Au marcat: Robert Thoth (9), Marius Lupu (12)/ Tiberiu Fiț (11), Ionuț Mi-
Loturile echipelor participante halache (22). La penalty-uri au marcat Marius Lupu, Denis Boldor/ Tiberiu
Fiț. Au ratat: Bogdan Branea/ Ionuț Mihalache, Andrei Grosu.
CNS Cetate Deva: Alin Achimeț, George Mocanu (portari) – Robert Thoth Arbitri: Andrei Fodor și Cătălin Jurgiu
(căpitan), Vlad Totoi, Andrei Demian, Mihnea Toader, Denis Boldor, Marius CTTF Anghel Saligny – LT Ovid Densușianu 2- 3 (1-0)
Lupu, Bogdan Branea, Robert Duță, Adrian Stanca. Antrenor: prof. Gheor- Au marcat: Raul Bustan (17), Alexandru Flore – Anucuța (40) / Ionuț Arde-
ghe Iclozan lean (24 și 26), Flavius Iacob (31)
CN Decebal: Bogdan Danciu, Lucian Butaș (portari) – Alexandru Culcer Arbitri: Andrei Fodor și Cătălin Jurgiu
(căpitan), Bogdan Conea, Andrei Ciornea, Darius Costea, Răzvan Rete- CT Matei Corvin – CT Grigore Moisil 11-0 (5-0)
gan, Raul Lazăr, Valentin Tamaș, Cătălin Goldrag, Cristian Puiu. Antrenor: Au marcat: Alexandru Marcu (4, 15, 22, 28 și 37), Răzvan Caval (6 și 7),
prof. Cristian Bauman. Andrei Kocsis (12 și 29), Adrian Marinca (31 și 32).
CT Matei Corvin: Bogdan Jurca, Eduard Magyari (portari) – Paul Cuble- Arbitri: Andrei Fodor și Marius Corui
șan (căpitan), Alexandru Marcu, Darius Bularda, Răzvan Caval, Adrian Ma- CNP Regina Maria – CN Decebal 1-3 (1-2)
rinca, Raul Vitonescu, Albert Potcovaru, Andrei Kocsis, Daniel Chelemen. Au marcat: Răzvan Retegan (19), Bogdan Conea (20 și 39) / Chrystyan
Antrenor: prof. Sorin Cimpoca Mârza (2)
LT Ovid Densușianu: Eduard Șerban, Alexandru Roman (portari) – Că- Arbitri: Andrei Fodor și Marius Corui
lin Cic (căpitan), Florin Lungu, Adrian Ciolga, Ionuț Ardelean, Flavius Iacob, Semifinale
Marius Pintea, Cătălin Rășcanu, Alexandru Rotaru, Nicușor Crețu. Antre- CNS Cetate – LT Ovid Densușianu 3-1 (2-1)
nor: prof. Karoly Gaspari Au marcat: Bogdan Branea (9), Vlad Totoi (17), Mihnea Toader (29) / Io-
CT Transilvania: Alexandru Grigorescu (căpitan), Laurențiu Petruț (por- nuț Ardelean (6)
tari) – Tiberiu Fiț, Ionuț Mihalache, Andrei Grosu, Sergiu Ivan, Daniel Zlăta- Arbitri: Cristian Bumb și Răzvan Șandra
ru, Radu Henț, Dacian Costan, Narcis Drăghicescu. Antrenor: prof. Claudiu CT Matei Corvin – CN Decebal 1-2 (0-2)
Ghiura Au marcat: Alexandru Marcu (23) / Alexandru Culcer (7), Cătălin Goldrag
CTTF Anghel Saligny: Vlăduț Jescu, Sergiu Crăciun (portari) – Alexan- (11)
dru Vârșag (căpitan), Radu Bustan, Abel Bala, Sergiu Stanciu, Dacian Buta, Arbitri: Andrei Fodor și Cristian Bumb
Emanuel Tont, Antonio Tilea, Alexandru Flore – Anucuța. Antrenor: prof. Locurile III – IV
Carol Gal CN Matei Corvin – LT Ovid Densușianu 5-2 (3-0)
CNP Regina Maria: Alexandru Roth, Andreas Igna (portari) – Rober- Au marcat: Andrei Kocsis (6), Alexandru Marcu (10, 11, 23, 27) / Ionuț
to Pascu (căpitan), Dan Dumitru, Chrystyan Mârza, Vlad Costea, Robert Ardelean (26 și 38)
Stadoleanu, Raul Duma, Alkexandru Petraș, Ștefan Rusu, Răzvan Ister. Arbitri: Andrei Fodor și Marius Corui
Antrenor: prof. Alexandru Bădoi Finala
CT Grigore Moisil: Beniamin Dandiș, Samuel Fodor (portari) – Clau- CNS Cetate – CN Decebal 7-1 (2-1)
diu Deac (căpitan), Cătălin Demian, Sebastian Borca, Andrei Vasile, Mihai Au marcat: Vlad Totoi (1), Mihnea Toader (13), Mariu Lupu (27 și 35),
Vasile, Mihai Morcozan, Gabriel Boitiuc, Traian Ilica, Denis Lazăr, Robert Denis Boldor (33 și 40), Bogdan Branea (38) / Alexandru Culcer (8, pen.)
Grosu, Ionuț Moruțan. Antrenori: prof. Andrei Szemes și prof. Alin Petraș. Arbitri: Eduard Kovacs și Florin Anca