TURISTIC

Supliment informativ
despre destinaţiile turistice
din Republica Moldova
M ATERIALUL prezentat mai jos este
un supliment informativ despre
locurile turistice din Moldova, dezvoltat
la seminarele tematice dedicate
potențialului de promovare și de
dezvoltare a turismului rural, în contextul
în cadrul inițiativei „Descoperă Tezaurul în care turismul e identificat ca fiind
Ascuns al Moldovei”, organizată cu una dintre sursele principale de creștere
suportul Delegației Uniunii Europene în economică a țării. În urma instruirilor,
Republica Moldova. studenții participanți au prezentat
Informația și imaginile incluse în propuneri și planuri de acțiuni pentru
Suplimentul de ghid turistic au fost promovarea punctelor turistice din
prezentate de tinerii care au participat diferite zone ale țării.
CUPRINS:

NORD
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”...............5
Parcul şi Conacul Ţaul ...............................................5
Monumentul „Lumânarea Recunoștinței”...............6
Satul Vîsoca – vatră de visuri şi zbor ......................7
Vila din Mândâc ..........................................................7
Monumentul Natural „O sută de movile”.................8
Lunca Răutului ............................................................9
Conacul familiei Leonard ...........................................9
Mănăstirea „Sfânta Treime”.....................................10

CENTRU
Conacul familiei Lazo................................................12
Biserica „Sf. Alexei”.....................................................12
Adăpatul vacilor în satul Drăguşeni .......................13
Dealul Bălăneşti .........................................................13
Conacul lui Manuc Bey .............................................14
Casa Levănțicii ..........................................................15

SUD
Biserica „Adormirii Maicii Domnului”......................17
Lacul Manta ...............................................................17
Găgăuzia ...................................................................18

3
NORD

CENTRU

SU D

4
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

MĂNĂSTIREA ADORMIREA
MAICII DOMNULUI

R. Ocniţa,
s. Călărăşeuca

Gara Feroviară
Chişinău - Ocniţa

Zilnic, orele:
09:00, 11:30, 14:00

Î NTR-UN peisaj de vis, în inima pădurii tristă, aceasta a fost închisă, iar slujitorii
este amplasată Mănăstirea „Adormirea alungaţi. Abia în 90’ porţile mănăstirii
Maicii Domnului”, din localitatea au fost redeschise pentru credincioşi. În
Călărăşeuca. Istoria acestei mănăstiri următorii ani mănăstire a fost renovată,
are rădăcini începând cu sfârşitul sec. a fost finalizată pictarea soborului
XVI, când pe acest loc a fost construită Sf. Mitrofan și a fost instalat un nou
o biserică din lemn. iconostas. De asemenea, a fost supus
Mai târziu, în 1782 a fost ridicată o reconstruirii şi corpul de chilii pentru
biserică din piatră şi o clopotniţă, iar surori, stăreția nouă, au fost amenajate
aproape peste un secol a fost înfiinţată izvoarele şi s-a edificat o căsuță-bazin
încă o biserică de iarnă. În anii 60’ ai pentru doritorii de a primi tămăduiri de la
secolului trecut, soarta mănăstirii a fost apa sfântă.

PARCUL ŞI CONACUL ŢAUL

R. Donduşeni,
s.Ţaul

Gara de Nord,
ruta interurbană:
Chişinău - Donduşeni

Zilnic, orele:
14:00, 16:00

5
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

L A NORDUL Republicii Moldova în
centrul satului Ţaul, este situat cel
mai mare parc din Republica Moldova,
exotice. Peisajul este deosebit de frumos,
primăvara în perioada înfloririi şi toamna
târzie când îmbracă haine aurii.
– parcul Ţaul. Grădina este una dintre Convenţional este împărţit în partea de
cele mai reuşite creaţii ale arhitectului- sus, unde se afla reşedinţa sătească
peisajist Vladislavskii-Podalko și a fost a boierului Pommer, şi o reţea de aleie
creată la începutul sec. XX, împrejurul cu diverse compoziţii florale, iar partea
conacului familiei Pommer. În centru de jos este alcătuită din diverse grupuri
este situat un lac, ce încununează de copaci caracteristici pentru diferite
peisajul de vis. zone geografice. Fiind cel mai mare
Parcul deţine o colecţie dendrologică din Moldova, parcul are o mulţime
fabuloasă, aici se regăsesc aproximativ impunătoare de alei, cărări şi cărăruşe,
150 de specii de copaci, arbuşti şi lungimea cărora însumează mai mult de
liane, dintre care mai mult de 100 sunt 12,5 km.

MONUMENTUL „LUMÂNAREA
RECUNOȘTINȚEI”

Or. Soroca

Gara de Nord,
ruta interurbană:
Chişinău - Soroca

Zilnic, orele: de la 07:30,
până la 18:00

A CEST monument ridicat pe stâncă,
deasupra bătrânului râu Nistru, este
una din cele mai importante zidiri în
crescând din adâncurile trecutului nostru,
reprezintă un omagiu adus tuturor eroilor
anonimi, care au păstrat cultura, limba
istoria modernă a Moldovei. Această şi istoria neamului în paleta policromă a
epopee extraordinară este consacrată civilizaţiei umane, înveșnicind totodată
tuturor monumentelor distruse ale culturii şi memoria marelui poet anonim, autorul
moldave. „Lumânarea Recunoştinţei”, baladei „Mioriţa”.

6
5
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

SATUL VÎSOCA -
VATRĂ DE VISURI ŞI ZBOR

R. Soroca,
s. Vîsoca

Gara de Nord,
ruta interurbană:
Chişinău - Soroca

Zilnic, orele: de la 07:45,
până la 17:15

S ATUL Vîsoca, din raionul Soroca
este o localitate cu suflet mare
şi cald, cu pâine proaspătă şi tradiţii
elemente de artă populară confecţionate
din lemn: horboţele pe la streşini sau
ferestre.
frumoase. Satul este bogat în elemente Un obiect popular cu o mare valoare
de arhitectură populară, cel mai frecvent pentru satul Vîsoca sunt treucile. În
pe casele modeste ale gospodarilor prezent, în sat au rămas doar câteva
apar elemente de piatră fasonată, care prin gospodăriile țaranilor, prin care
e cioplită de meşterii localnici. Tot din se transmite în timp tradițiile și
această piatră sunt meşteriţi şi colacii îndeletnicirile strămoșilor. Treuca este
la fântână, iar pe ici colo s-au păstrat un element tradițional al vieții de la țară,
stâlpi de piatră încrustaţi pe la porţile care demonstrează durabilitatea și
gospodarilor. Mai puţin sunt răspândite demnitatea gospodarilor.

VILA DIN MÂNDÂC

Or. Drochia

Gara de Nord,
ruta interurbană:
Chişinău - Drochia

Zilnic, orele:
08:53, 09:28; 12:13

6
7
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

V ILA din Mândâc a fost construită în
anii ’90 ai secolul XIX şi se întinde pe
16 ha. Clădirea principală cu elemente
moară de apă, alei, terase, o baie şi alte
anexe precum şi cavoul familial.
Conacul, conform legendei, a avut
specifice ale arhitecturii tradiţionale cinci intrări ascunse şi boierul nu ieşea
poloneze, a fost proiectată de celebrul niciodată pe uşa pe care intra. Astăzi
arhitect Alexandru Bernardazzi. sunt cunoscute doar două, nu a fost
Proprietatea boierului Kaetan Ohanowicz descoperită nici trecătoarea ce lega
include și un parc deosebit creat după beciul cu fântâna unde se odihnea
asemănarea grădinilor romane: trei lacuri, Ohanowicz. Acest complex te copleșește
unde a fost adus pentru prima dată prin natura frumoasă, dar și trecutul
în Basarabia crapul-oglindă, izvoare, o istoric bogat.

MONUMENTUL NATURAL
„O SUTĂ DE MOVILE”

R. Rîşcani,
s. Avrameni

Gara de Nord,
ruta interurbană:
Chişinău - Rîşcani

Zilnic, orele:
08:00, 14:25, 22:05

M ONUMENTUL natural „O sută
de movile” care face parte
din rezervaţia ştiinţifică „Pădurea
de relief – peste 3500 de movile, cu
precăderi alungite, proeminente, cu
pante abrupte şi înălţimi de la 3 până la
Domnească” - situat pe terasele văii 30 m. Fâşiile dintre rândurile de movile
bazinului din cursul de mijloc al râului sunt uşor văluroase. Movilele şi rândurile
Prut, în apropierea satului Avrameni, configurate de acestea se aştern în
la cca 200 km de Chişinău. Această paralel cu lunca Prutului.
curioasă subunitate naturală, ce poartă Un monument natural deosebit
numele de „Suta de Movile” reprezintă reprezintă „Rezervația Naturală Pădurea
un fenomen unic în spaţiul dintre Prut Domnească” ce se laudă cu o faună
şi Nistru. Are o lungime de 8 km şi o și floră bogată și peisaje naturale
lăţime de 2,3 km, iar originalitatea lui este copleșitoare.
imprimată de mulţimea micro-formelor

8
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

LUNCA RĂUTULUI

R. Floreşti,
s. Căpreşti

Gara de Nord
ruta interurbană:
Chişinău - Floreşti

Zilnic, orele:
10:15, 14:20, 18:25;

L UNCA Răutului din această regiune
reprezintă o zonă pitorească de o
frumusețe rară. Stâncile abrupte și valea
neamului moldav. În timp de război,
când năvăleau turcii și tătarii, băștinașii
scoteau piatră din pante și se ascundeau
îngustă a luncii, asemenea unui canion de războinici.
ce şerpuieşte printre stâncile calcaroase, Lunca Răutului cu stîncele seculare
creează un peisaj natural unic. creează starea de poveste ce permite
Aceste locuri poartă amprenta unor reîntoarcerea în trecut cu câteva sute de
evenimente importante din istoria ani în urmă.

CONACUL FAMILIEI LEONARD

R. Sîngerei

Gara de Nord
ruta interurbană:
Chişinău - Sîngerei

Zilnic, orele: 14:40

9
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

R AIONUL Sîngerei, are în componența
sa 68 de localități rurale, care însumă
o diversitate bogată ale monumentelor
sec. al XIX-lea. Arhitectura locului este
conceput într-un stil antic elegant,
curtea interioară este foarte pitorească.
naturale, precum: Monument al Naturii Conacul este înconjurat de un parc, ce
Geologic și Paleontologic „Afloriment are în componența sa preponderent
în blocul Soloneț”, Monument al copaci din frasini, mulţi dintre ei au
Naturii Hidrologic „Rezervorul de pe dimensiuni gigantice și forme bizare. În
râul Ciuluc”, monumente arhitecturale: zona conacului se afla Biserica „Sfânta
Conacul familiei Leonard din satul Ecaterina”. Aceasta reprezintă monument
Cubolta, Casa din copilărie a lui Adrian arhitectural și cultural, fiind unul dintre
Păunescu din Copăceni, precum şi cele mai frumoase lăcașe sfinte din
monumente ecleziastice. Conacul Moldova. Biserica a fost ridicată de
familiei Leonard este amplasat pe malul moșierul Ștefan Leonard în anul 1863, în
râului Cubolta, datează de la începutul memoria fiicei sale Elisabeta.

MĂNĂSTIREA
„SFÂNTA TREIME”

R. Făleşti,
s. Glijeni

Gara de Nord
ruta interurbană:
Chişinău – Făleşti

Zilnic, orele:
09:25, 13:30

A MPLASATĂ la intrarea în satul
Glinjeni, raionul Făleşti, înconjurată
de o linişte duhovnicească îşi duce viaţa
păstrarea cerealelor, iar mai târziu în anii
90’ lăcașul și-a reluat activitatea de bază.
În 2012 mănăstirea a primit un mare dar:
de zi cu zi mănăstirea „Sfânta Treime”. chivotul cu sfintele moaşte ale Cuvioşilor
În spatele ei se ascunde biserica din Părinţi de la Lavra Peşterilor din Kiev şi
lemn, cu hramul „Adormirea Maicii ale Cuvioşilor Părinţi Iov şi Amfilohie de
Domnului”, ce a rezistat în urma asprelor la Poceaev, o bucăţică de piatră de la
evenimente istorice, în special perioadei Mormântul Domnului din Ierusalim și
de restricţie din veacul trecut, activând icoane vechi precum „Maica Domnului
şi în anii de propagandă ateistă. La Bucuria tuturor celor necăjiţi”, „Sfânta
mijlocul secolului trecut, mănăstirea a Treime”, „Maica Domnului cu Pruncul”,
fost transformată într-un depozit pentru donate de Iurie Erineac.

10
CENTRU

11
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

CONACUL FAMILIEI LAZO

R. Orhei,
s.Piatra

Gara Centrală,
ruta interurbană:
Chişinău - Piatra/Orhei

Vineri, sâmbătă,
duminică, ora: 13:15

Î N SATUL Piatra, raionul Orhei este
amplasat Conacul familiei Lazo - un
monument arhitectural de o importanță
distribuirea odăilor în jurul holului central.
În perioada interbelică, conacul a
fost amenajat pentru școala locală.
națională, construit în a doua jumătate În prezent, conacul a fost reconstruit
a sec. al XIX-lea de Ion și Matilda Lazo. și transformat într-un muzeu dedicat
Arhitectura Conacului se aseamănă „Eroului”, fiind filială a Muzeului Național
caselor ţărăneşti din acea perioadă, cu de Istorie.

BISERICA „SF. ALEXEI”

R. Dubăsari,
s. Pohrebea

Gara Centrală,
ruta interurbană:
Chişinău - Dubăsari

Zilnic, orele: de la 07:40,
până la 17:40

B ISERICA „Sf. Alexei” din localitatea
Pohrebea, raionul Dubăsari este un
monument istoric, cultural și arhitectural.
practic, nu o putem vedea pe alte biserici
din Moldova. Crucea în forma literei
grecești “X”, care ascunde numele lui Isus
A fost construită în anul 1912 de către Hristos, se numește Crucea „Sf. Andrei”,
arhitectul eparhial Todorov, monumentul deoarece anume pe această cruce,
întruchipează frumuseţea arhitecturii se spune că a fost răstignit Apostolul,
mozaice. considerând că nu este destoinic de a fi
O atenție deosebită revine crucii „Sf. răstignit ca Isus.
Andrei” de pe pereții bisericii, pe care,

12
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

ADĂPATUL VACILOR ÎN SATUL
DRĂGUŞENI

R. Străşeni,
s. Drăguşeni

Gara Centrală,
ruta interurbană:
Chişinău - Străşeni

Zilnic, orele: de la 14:45,
până la 21:00

O LOCALITATE din Moldova cu
o istorie deosebită, este satul
Drăgușeni din raionul Strășeni. Nu e
În diminețile de vară, vacile sunt aduse
în câmp să pască, în centrul acesteia
este amplasată zona de adăpat vacile.
doar vorba de un tezaur neobișnuit, Dintr-o fântână veche cu cumpănă se
dar un loc în care sunt păstrate până în scoate apă și se toarnă în ulucul din care
prezent datinile lăsate de strămoși. O mai apoi vacile își potolesc setea. E o
tradiție locală, care te copleşeşte prin imagine pastorală nemaipomenită ce te
originalitatea ei, este adăpatul vacilor pe transpune în trecutul frumos al neamului
pășunea de la intrarea în sat. nostru.

DEALUL BĂLĂNEŞTI

R. Nisporeni,
s. Bălăneşti

Gara Centrală,
ruta interurbană:
Chişinău - Nisporeni

Zilnic, orele: de la 06:45,
până la 19:30

13
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

D EALUL Bălănești este o destinaţie
turistică specială, fiind cel mai înalt
punct geografic din Republica Moldova,
În această zonă pot fi observaţi
stejari, fagi şi copaci de tei, înflorirea
acestora primăvara bucură ochii
cu o altitudine de 430 m, acesta este asemenea sakurei japoneze. Natura
situat în satul ce poartă același nume, pitorească, fântânile cu cumpăna ce
din raionul Nisporeni. Din vârful dealului reprezintă aspectul pur, laic românesc
se pot vedea Codrii seculari şi satele și gospodăriile băștinașilor trezesc o vie
pitoreşti din apropiere. curiozitate de a descoperi împrejurimile.

CONACUL LUI MANUC BEY

Or. Hînceşti

Gara Centrală,
ruta interurbană:
Chişinău - Hîncesti

Zilnic, orele: de la 10:00,
până la 21:30

Î N ORAŞUL Hânceşti se găseşte
unul dintre puţinele edificii cultural -
istorice ale Republicii Moldova, Conacul
Complexul a început să fie restaurat în
anul 2014 și include un total de nouă
edificii ce urmează să fie renovate:
lui Manuc Bey şi alte monumente Palatul „Manuc Bei”, Clădirea Contesei,
arhitecturale adiacente. Castelul Vânătoresc, Casa Vechilului,
În acest spaţiu minunat al conacului Turnul de Veghe, Biserica Armenească,
s-au împletit două culturi deosebite - fântâna arteziană, grajdurile și trecerile
românească şi armenească, în rezultatul subterane care încep din apropierea
cărora a apărut un complex cultural cu conacului și se extind sub tot orașul
elemente multicolore. Hîncești.

14
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

CASA LEVĂNȚICII
DIN COBUŞCA NOUĂ

R. Anenii Noi,
s. Cobusca Nouă

Gara Centrală,
ruta interurbană:
Chişinău - Anenii Noi

Zilnic, orele: de la 06:20,
până la 23:10

C ASA levănțicii din Republica Moldova
este situată la 44 km depărtare de
Chișinău, în raionul Anenii Noi, sătucul
ficatului), antiseptică (previne ori înlătură
infecțiile microbiene) și cicatrizantă
(favorizează cicatrizarea rănilor).
Cobusca Nouă. Atractivitatea turistică a levănțicii constă
Puțini sunt cei care știu că levănțica nu doar în efectele sale terapeutice, dar și
(lavandula angustifoila) este folosită în în culoarea sa violet care încântă privirea.
scop terapeutic prin prepararea de infuzii De ce în Cobusca Nouă e mai frumoasă
și capsule. În termeni medicali levănțica levănțica? Deoarece nu există om în
are acțiune calmantă, diuretică (mărește această localitate să nu se mândrească
diuretica), coleretică (stimulează secreția cu lanurile de levănțică ce au găzduit 2
ani consecutiv festivalul Lavender Fest.

15
NORD

CENTRU

SU D

16
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

BISERICA „ADORMIRII
MAICII DOMNULUI”

Or. Căuşeni

Gara Centrală,
ruta interurbană:
Chişinău – Căuşeni

Zilnic, orele: de la 07:00,
până la 19:10

L OCALITATEA Căuşeni este atestată
documentar din perioada domniei
lui Stefan Cel Mare, anul 1455. Tot
arhitectură se datorează evenimentelor
istorice prin care a trecut localitatea și
biserica. Tătarii au fost stabiliţi în Căușeni
din aceeaşi perioadă datează şi în sec. al XVIII, astfel prin această
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. metodă s-a protejat lăcaşul de oaspeţii
Întemeietorii săi sunt Grigore Calimachi păgâni.
și Mitropolitul Danil al Proilaviei, cei Biserica păstrează singura frescă
care au construit biserica, iar Radu și medievală din Moldova, executată de
Voicul Stanciul au fost pictorii care au pictorii munteni în stil bizantino-român
înfrumusețat templul credinţei. tardiv, interiorul prezintă scene religioase
Biserica este un monument unicat şi iconografii în culori vii: roşu, auriu şi
în spațiul est-carpatic deoarece este albastru.
îngropată în pământ cu 0.91m. Această

LACUL MANTA

R. Cahul,
s. Manta

Gara de Sud,
ruta interurbană:
Chişinău - Cahul

Zilnic, orele: de la 06:15,
până la 20:30

17
Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

U N COLȚ de rai în viziunea sătenilor
ce își trăiesc aici veacul și știu pe de
rost fiecare piatră de pe malul celui mai
Lacul are un farmec aparte, pentru că
indiferent de anotimp, se vede de departe
ca un loc viu, unde mișună viața a peste
mare lac natural de pe teritoriul Republicii o sută de specii de animale și plante rare:
Moldova: Lacul Manta. de la cele mai mici alge și melci cufundați
Admirat de pe dealuri, se întinde de-a în mâlul sălășluit pe sub bărci, până la
lungul a trei sate, este sursa de existență maiestuoasele lebede ce se ascund
a câtorva generații de pescari împrăștiate grațioase în stufăriș sau printre sălciile de
în bărcile punctiforme ce se întrezăresc un verde generos. Toată natura trăiește
la răsărit sau la apus pe apa scăldată de în propriul bioritm și își arată splendoarea
soare. doar atunci când este atent observată.

GĂGĂUZIA

R. Cahul,
s. Manta

Gara de Sud,
ruta interurbană:
Chişinău - Cahul

Zilnic, orele: de la 06:15,
până la 20:30

G ĂGĂUZIA - o zonă interesantă și
plină de culoare, cu tradiţii şi obiceiuri
exclusive, diferită de restul zonelor din
Setul tradițional de divertisment din
mediul rural include: vânătoare, pescuit
și baie rusească. Programul poate fi
Moldova. completat cu ciclism și călărie, excursii în
Aici se găsesc oameni ospitalieri şi veseli, muzeele şi vinăriile locale.
care te vor întâmpina mereu cu bucate
tradiţionale și vin bun de pe meleagurile
însorite de la sud.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, Delegația Proiectul este implementat de
Uniunii Europene în Republica Moldova. Opiniile exprimate în BDR Associates:
această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere Tel/Fax: (+ 373 22) 214156
ale Uniunii Europene: Kogălniceanu 12, MD 2001 Chisinau, media@bdr.md
Moldova, Tel: + 373 22 505 210 / Fax+ 373 22 545 421