Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie, deel 4 havo

Wolters-Noordhoff

Docentenhandleiding

Grandes Lignes 3e editie
Tweede Fase

deel 4 havo

© Wolters-Noordhoff 1 (80)

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie, deel 4 havo
Wolters-Noordhoff

Inhoud
0 Inleiding.........................................................................................................4
0.1 Opzet................................................................................................4
0.2 Onderdelen per katern......................................................................4
0.3 Organisatietips..................................................................................5
0.4 Aansluiting op de onderbouw............................................................6
0.5 Overzicht grammatica.....................................................................10
Thème 1 Mon style à moi...............................................................................11
1.1 Korte omschrijving taak...................................................................11
1.2 Can-do-statements.........................................................................12
1.3 Werkplanner...................................................................................13
1.4 Docentenpagina webquest.............................................................15
Thème 2 Séjour en France.............................................................................18
2.1 Korte omschrijving taak..................................................................18
2.2 Can-do-statements.........................................................................21
2.3 Werkplanner...................................................................................23
2.4 Docentenpagina webquest.............................................................25
Thème 3 Le gourmand...................................................................................28
3.1 Korte omschrijving taak..................................................................28
3.2 Can-do-statements.........................................................................30
3.3 Werkplanner...................................................................................31
3.4 Docentenpagina webquest.............................................................33
Thème 4 Le journal........................................................................................36
4.1 Korte omschrijving taak..................................................................36
4.2 Can-do-statements.........................................................................38
4.3 Werkplanner...................................................................................39
4.4 Docentenpagina webquest.............................................................41
Thème 5 La vie sportive.................................................................................44
5.1 Korte omschrijving taak..................................................................44
5.2 Can-do-statements.........................................................................46
5.3 Werkplanner...................................................................................47
5.4 Docentenpagina webquest.............................................................49
Thème 6 En famille........................................................................................52
6.1 Korte omschrijving taak..................................................................52
6.2 Can-do-statements.........................................................................53
6.3 Werkplanner...................................................................................55
6.4 Docentenpagina webquest.............................................................57
Thème 7 Ici Paris...........................................................................................60
7.1 Korte omschrijving taak..................................................................60
7.2 Can-do-statements.........................................................................62
7.3 Werkplanner...................................................................................64
7.4 Docentenpagina webquest.............................................................66
Thème 8 Si on se présentait..........................................................................69
8.1 Korte omschrijving taak..................................................................69
8.2 Can-do-statements.........................................................................71
8.3 Werkplanner...................................................................................73
8.4 Docentenpagina webquest.............................................................75
9 Littérature...............................................................................................78

© Wolters-Noordhoff 2 (80)

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie, deel 4 havo
Wolters-Noordhoff

0 Inleiding

0.1 Opzet
Grandes Lignes voor de Tweede Fase is opgebouwd uit katernen die flexibel
in te zetten zijn. Elk katern bestaat uit twee taken en een onderdeel
Littérature.

Grandes Lignes 4 havo bestaat uit:
 Vier katernen en een naslagkatern (Référence)
 De antwoorden staan op de docenten-servicebox. U kunt zelf beslissen of
u de antwoorden aan de leerlingen verstrekt.
 Op de leerlingen-cd staat al het luistermateriaal behorend bij de taken en
de Littérature.
 Op de docenten-servicebox staande toetsen bij elke taak, de
vaardigheidstoetsen, de tapescripts en antwoorden op de opdrachten uit
de katernen.
 Op de docentensite www.grandeslignes.wolters.nl vindt u tips bij
opdrachten, variatiemogelijkheden en meer organisatietips.
 Op de leerlingensite (via de I-clips) staat extra oefenmateriaal bij
grammatica, vocabulaire en Langue-o-thèque, diagnostische toetsen,
werkplanners. Dit deel van de leerlingen-ICT is vrij toegankelijk.
Daarnaast zijn er Actualités, een webquest bij iedere taak, extra luister-,
lees- en literaire fragmenten en een kijk-luisterdossier beschikbaar. Voor
deze ICT hebben de leerlingen een toegangscode nodig. I-clips geeft u als
docent de mogelijkheid om de vorderingen van uw leerlingen te volgen.

0.2 Onderdelen per katern

Taak
Grandes Lignes voor de Tweede Fase is een taakgerichte methode. In een
taak werken de leerlingen toe naar een relevante en motiverende eindtaak,
rondom een bepaald thema. De taak heeft de volgende structuur:
 Orientation
 3 paragrafen
 Vocabulaire + diagnostische toets
 Tâche finale
Op de openingspagina van de taak ziet u welke onderdelen er in de
paragrafen aan de orde komen en welke vaardigheden getraind worden.

Paragraaf
In iedere paragraaf werkt de leerling gericht toe naar een Tâche préparatoire
(deeltaak). Alle vaardigheden om die deeltaak te realiseren komen in de
desbetreffende paragraaf aan bod. De onderdelen lezen, luisteren, spreken en
schrijven zijn te herkennen aan de symbolen voor de opdrachten.
De opbouw van iedere paragraaf is van receptief naar productief.
Vaste onderdelen in de paragrafen zijn:
 Grammaire In de paragrafen wordt veel aandacht besteed aan
grammatica. Alleen grammatica die relevant is voor de (deel)taak komt
aan de orde. Voor meer informatie over de grammatica raadplegen de
leerlingen de Référence.

© Wolters-Noordhoff 3 (80)

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie, deel 4 havo
Wolters-Noordhoff

 Vocabulaire Bij alle leesteksten zijn vocabulaire-opdrachten opgenomen.
Deze opdrachten zijn te herkennen aan een symbool. De te leren
vocabulaire staat in een woordenlijst (F-N en N-F) aan het eind van iedere
taak.
 Langue-o-thèque Voorafgaand aan de deeltaak oefenen de leerlingen
met de Langue-o-thèque. Deze Langue-o-thèque passen ze toe in de
deel- en eindtaak.
 I-clips Bij elke taak zijn extra oefeningen en een diagnostische toets te
vinden in de I-clips.
 Tâche préparatoire (deeltaak) De deeltaak is altijd spreken of schrijven.
Alle deeltaken tezamen zijn een voorbereiding op de eindtaak (ook altijd
spreken of schrijven).

Eindtaak
Leerlingen beginnen aan de eindtaak wanneer ze alle paragrafen met de
deeltaken hebben doorgewerkt. Daarnaast hebben ze de woordenlijsten en de
Langue-o-thèques geleerd en de diagnostische toets gemaakt.
De eindtaak is soms een individuele opdracht, soms een groepsopdracht. Bij
de eindtaak zijn criteria gegeven, waaraan de uitwerking moet voldoen, zodat
duidelijk is waarop de leerling beoordeeld wordt. Bij sommige eindtaken is er
een complexe eindtaak beschikbaar, waaraan de hele klas kan werken.
Richtlijnen voor deze complexe eindtaken vindt u verderop in deze
docentenhandleiding.

Littérature
Achterin elke katern staat het onderdeel Littérature. Hierin worden fragmenten
aangeboden die een thematische relatie hebben met een van de taken uit het
katern. Het doel is om de leerlingen in jaar 4 te laten kennismaken met de
Franse literatuur. In jaar 5 wordt de literatuur ingedeeld naar literaire
stromingen. Bij de fragmenten maken de leerlingen opdrachten waarbij de
leesbeleving centraal staat.

Référence
In een aparte naslagkatern (Référence) staat alle grammatica, leertips, en
strategieën overzichtelijk bij elkaar. Daarnaast geeft de Référence uitleg over
het werken met een digitaal taalportfolio, en is er informatie over literaire
stromingen en begrippen. Vanuit de taak wordt de leerling verwezen naar de
Référence.

0.3 Organisatietips

Studieplanner
Het doorwerken van een katern met twee taken en de Littérature neemt
ongeveer 9 weken in beslag. In de leerlingen-ICT (I-clips) vindt de leerling per
taak een studieplanner, die hij zelf kan invullen. In deze docentenhandleiding
vindt u per taak een voorbeeldplanner voor 2 of 3 uur Frans per week.

Taalportfolio
Iedere eindtaak is gekoppeld aan het Europees Referentiekader. In de
leerlingen-ICT staan per eindtaak de can-do-statements bij elkaar. In deze
docentenhandleiding vindt u ook een overzicht van deze can-do-statements.

© Wolters-Noordhoff 4 (80)

In de Référence vinden uw leerlingen een instructie voor het aanmaken en invullen van hun taalportfolio op www.nl. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zelfstandig aan de taak kunnen werken. bijvoorbeeld voor extra oefenen of voor extra lees-. De leerling werkt immers steeds duidelijk toe naar een deeltaak of eindtaak.en luisterteksten  extra literatuur  onregelmatige werkwoorden  webquests  Actualités * Deze onderdelen zijn vrij toegankelijk. De ICT bij Grandes Lignes voor de Tweede Fase heet I-clips en is te bereiken via www. Toetsing en beoordeling U kunt bij iedere taak de deel. Bovendien maken de eigen leerlingen-cd. De docent heeft de mogelijkheid om de vorderingen van de leerlingen te volgen. De volgende ICT is beschikbaar:  extra grammaire*  extra vocabulaire*  diagnostische toets*  studieplanner*  kijk & luisterdossier  extra lees. luister. Zelfstandig werken Grandes Lignes voor de Tweede Fase is zó geschreven dat voor leerlingen steeds duidelijk is wat hij doet en waarom hij iets doet.europeestaalportfolio. Antwoorden Als docent heeft u de keuze om alle antwoorden aan de leerlingen te verstrekken. De antwoorden staan op de docenten-servicebox. 0.4 Aansluiting op de onderbouw Grandes Lignes 3 havo/vwo is gekoppeld aan het Europees Referentiekader.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.en eindtaak in de beoordeling meenemen.wolters.nl.europeestaalportfolio. de I-clips. Daarnaast zijn er eind. ICT Vanuit de taak wordt regelmatig verwezen naar de I-clips. Het is handig om van tevoren te bepalen of u de I-clips zelfstandig (thuis) of gezamenlijk in het computerlokaal laat verwerken.en vaardigheidstoetsen beschikbaar. Hieronder leest u per vaardigheid op welk niveau uw leerlingen zich bevinden na werken met Grandes Lignes deel 3 havo/vwo.of literaire fragmenten. Het is goed om per taak van tevoren te bepalen welke (deel)taken u in de beoordeling van de leerlingen mee wilt nemen.nl.i-clips. deel 4 havo Wolters-Noordhoff De leerling houdt zijn of haar eigen vorderingen bij op www. video’s en webquests. de Référence en de studieplanners zelfstandig werken heel goed mogelijk. © Wolters-Noordhoff 5 (80) .

Bijvoorbeeld in een toeristische folder een activiteit of bezienswaardigheid uitzoeken voor een dagje uit (DL) Kan eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen Bijvoorbeeld advertenties voor een voorstelling. evenement. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Het eindniveau van deel 3 havo/vwo is het beginniveau van Grandes Lignes 4 havo en 4 vwo. overzichten en formulieren specifieke informatie vinden en begrijpen. luisterteksten begrijpen Bijvoorbeeld het weerbericht op de radio (DL) sportuitslagen op de radio (DL) Vaardigheid: Lezen Eindniveau B1 1 Correspondentie lezen Kan een korte. Op deze manier sluiten de methodes dus perfect op elkaar aan. Vaardigheid: Luisteren Eindniveau 3 havo/vwo A2 1 Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en duidelijk gesproken gesprek. eenvoudige brief of e-mail begrijpen. excursie (DL) Kan in lijsten. op straat. video. voorspelbare. Kan een korte uitleg begrijpen Bijvoorbeeld hoe je. krant of op een website © Wolters-Noordhoff 6 (80) . in een apotheek (DL) 2 Luisteren naar aankondigingen en instructies Kan in vertrouwde situaties eenvoudige feitelijke informatie begrijpen. Bijvoorbeeld gesprekken over het weer. 2 Oriënterend lezen Kan specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig. op een bepaalde plek komt (DL) instructies van een apotheker over het innemen van medicijnen (PU) 4 Luisteren naar tv. Bijvoorbeeld het maken.en geluidsopnames Kan relevante informatie uit korte. Bijvoorbeeld informatie over een camping of hotel (DL) Kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift. bevestigen of verzetten van een afspraak (XX) een mededeling over welbevinden van een correspondentievriend/in (DL) Kan een korte. eenvoudige standaardbrief of circulaire begrijpen. te voet of met het openbaar vervoer.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. alledaags materiaal. Bijvoorbeeld een talencursus in een brochure of op een website (OPL) Kan alledaagse borden en mededelingen begrijpen Bijvoorbeeld informatieborden in een station (PU) 3 Lezen om informatie op te doen Kan specifieke informatie begrijpen in eenvoudige teksten.

bekende onderwerpen Bijvoorbeeld over wat men in het weekend gedaan heeft of gaat doen (DL) 3 Zaken regelen Kan iets bestellen. OPL) Vaardigheid: Gesprekken voeren Eindniveau: A2 1 Informele gesprekken Kan in alledaagse situaties op eenvoudige manier bekenden en onbekenden aanspreken. Bijvoorbeeld een kort verslag van een bijeenkomst of gebeurtenis (XX) een programma voor een excursie of zomercursus (DL. Bijvoorbeeld een hotelkamer reserveren (DL) Kan afspraken maken. reserveren. Kan eenvoudige informatie vragen met betrekking tot reizen en gebruik maken van openbaar vervoer. Bijvoorbeeld voor een feestavond (DL) om op een bepaalde tijd iets te doen (DL) Kan in een vertrouwde situatie eenvoudig voorstellen doen en op voorstellen reageren. Bijvoorbeeld de weg vragen en uitleggen (DL) Kan een eenvoudig gesprek voeren aan een balie. Bijvoorbeeld in een café Kan iemand uitnodigen en op uitnodigingen ingaan of afslaan. Bijvoorbeeld een route uitleggen met behulp van een plattegrond of kaart (DL) © Wolters-Noordhoff 7 (80) . om een inlichting vragen en bedanken (PU) Kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening uitdrukken over vertrouwde alledaagse onderwerpen Bijvoorbeeld zeggen dat je iets leuk vindt (DL) Kan in beperkte mate meedoen aan eenvoudige gesprekken over alledaagse. zich bij hen verontschuldigen Bijvoorbeeld iemand op straat aanspreken. Bijvoorbeeld met vrienden bespreken wat je de rest van de dag gaat doen (DL) Kan getallen uitspreken en verstaan. ergens naar vragen. Bijvoorbeeld vragen naar gevonden voorwerpen (DL) een gast inchecken (WE) Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren. groeten. WE. Bijvoorbeeld aangeven dat je het gesprek wel of niet kunt volgen (XX) vragen om herhaling of verduidelijking (XX) 4 Informatie uitwisselen Kan eenvoudige aanwijzingen en instructies geven en opvolgen. Kan communicatie in stand houden. beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bijvoorbeeld over een hobby of vrije tijdsbesteding (DL) een interview met een popidool in een jongerentijdschrift (DL) een aan het taalniveau van de leerder aangepast kort verhaal (OPL) korte artikelen over actuele onderwerpen (DL) Kan korte.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.

deel 4 havo Wolters-Noordhoff Kan beperkte informatie uitwisselen over eenvoudige. gebeurtenissen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Bijvoorbeeld informatie over hobby’s en idolen uitwisselen (DL) 2 Aantekeningen. OPL) een hobby (DL. vooraf ingeoefende zinnen iets aankondigen of meedelen. Kan een een eenvoudige chatsessie deelnemen. OPL. Bijvoorbeeld over familie en vrienden (DL) over activiteiten in de vrije tijd en hobby’s (DL) over school en dagelijks werk (DL) Vaardigheid: Spreken Eindniveau: A2 1 Monologen Kan in een serie korte zinnen informatie geven over zichzelf en anderen. eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven. WE) Kan een kort. Bijvoorbeeld reservering op een website (DL) bij gevonden voorwerpen (PU) 4 Vrij schrijven Kan in korte. activiteiten Bijvoorbeeld vertellen over iets wat je recent hebt meegemaakt (DL) 2 Een publiek toespreken Kan voor een groep in korte. vooraf ingeoefend praatje houden voor een groep. OPL) eigen gezin of familie (DL. Bijvoorbeeld een korte spreekbeurt houden over een vertrouwd onderwerp zoals een hobby Vaardigheid: Schrijven Eindniveau: A2 1 Correspondentie Kan een eenvoudig persoonlijk briefje of e-mail schrijven. korte zinnen vertellen over ervaringen. OPL) © Wolters-Noordhoff 8 (80) . berichten. Bijvoorbeeld de eigen woonplaats of de streek waar je woont (DL) verloren of gestolen voorwerpen (PU) Kan in eenvoudige. Bijvoorbeeld eigen dorp/stad (DL. OPL) Kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven. Bijoorbeeld de weg naar een hotel of restaurant uitleggen aan een groep buitenlandse gasten (DL. Bijvoorbeeld een kort en eenvoudig verslag van een cursus tijdens de vakantie (DL) om te bedanken voor geboden hulp (DL) om iets te vertellen of te vragen: over een recept (DL) Kan aan een contactpersoon een korte bevestiging van gemaakte afspraken schrijven. concrete zaken Bijvoorbeeld over een evenement of activiteit (DL. formulieren Kan standaardformulieren invullen. eenvoudig. Bijvoorbeeld iets vertellen over je eigen gezin of familie (DL) Kan vertrouwde zaken en personen op een eenvoudige manier beschrijven.

Kan kort en eenvoudig een gebeurtenis of een ervaring beschrijven. Hieronder ziet u welke onderwerpen in welke taak/thème aan de orde komen. Per taak kunnen ze de vervoegingen oefenen van drie of vier onregelmatige werkwoorden. metre. eenvoudige zinnen een persoon beschrijven. Bijvoorbeeld een vakantie (DL) 0.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.5 Overzicht grammatica In havo 4 is er veel ruimte voor herhaling van de grammatica uit jaar 1 t/m 3. In de I-clips kunnen de leerlingen bovendien oefenen met onregelmatige werkwoorden. faire. deel 4 havo Wolters-Noordhoff dagelijkse werkzaamheden (OPL. prendre mettre delend lidwoord boire faire prendre 4 Le journal passé composé en rendre imparfait pleuvoir bijwoord plaire futur 5 La vie sportive vragende aller voornaamwoorden en faire vraagzinnen courir trappen van vergelijking structuurwoorden 6 En famille wederkerende s'entrendre werkwoorden apprendre gebiedende wijs permettre 7 Ici Paris passé simple recevoir lijdende vorm ouvrir voltooid deelwoord (hww sortir être) 8 Si on se imparfait en passé connaître présentait composé falloir conditionnel © Wolters-Noordhoff 9 (80) . WE) Kan in korte. Extra opdrachten met deze grammatica-onderwerpen zijn te vinden in de I- clips. Taak/Thème Grammaire Onregelmatige werkwoorden in I-clips 1 Mon syle à moi werkwoorden op -er être bijvoeglijk naamwoord avoir (plaats) venir 2 Séjour en vouloir/pouvoir pouvoir France futur vouloir envoyer partir 3 Le gourmand boire. In iedere taak komen twee of drie grammatica-onderwerpen aan de orde.

modefoto’s. sporten. dan weet je waarop je wordt beoordeeld. beschrijf die stijl.  Gebruik de informatie die je in deze taak al over het onderwerp hebt verzameld. Denk aan kleuren.). deel 4 havo Wolters-Noordhoff Thème 1 Mon style à moi 1. waarin je in steekwoorden opschrijft wat je gaat vertellen.  Let op het goede gebruik van de regelmatige werkwoorden op -er en op de bijvoeglijke naamwoorden. etc. accessoires D Faire la fête Tâche préparatoire: een uitnodiging schrijven Lezen: globale indruk tekst Tekstbegrip: informatie herkennen Vocabulaire: uitgaan Tâche finale: jezelf voorstellen Stel jezelf voor in een presentatie van drie minuten aan de hand van een poster of een zogenaamd ‘moodboard’ over jou: jouw unieke moodboard dus. favoriete films. waar je heen gaat als je uitgaat.1 Korte omschrijving taak A Orientation Oriëntatie op het thema stijl door te lezen over wat Franse jongeren het liefst dragen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. over je favoriete muziek. B C'est la musique! Tâche préparatoire: interview houden over muziek Lezen: (snel) informatie zoeken ICT: Franse songteksten zoeken Grammaire: het regelmatige werkwoord op –er Vocabulaire: muziekstijlen/muziekinstumenten C Style et tendances Tâche préparatoire: foto’s omschrijven Luisteren: Franse rap Lezen: songtekst begrijpen Lezen: essentie uit tekst halen Grammaire: bijvoeglijk naamwoord Vocabulaire: uiterlijk. etc.  Maak eerst een antisèche. automerken.  Maak gebruik van de Langue-o-thèques en van de Tâches préparatoires die je al hebt gemaakt. etc. Vertel wat jouw look/favoriete kledingstijl is (hip. klassiek.  Maak jouw unieke poster of moodboard. afbeeldingen van je favoriete muziekband. © Wolters-Noordhoff 10 (80) . vertel over je favoriete kleur(en).  Vertel over jezelf aan de hand van jouw moodboard. kleding(stijlen). popsterren.  Verzamel allerlei illustraties die wat zeggen over jou.  Bekijk het evaluatieformulier (Fiche d'évaluation) hieronder. cool.

© Wolters-Noordhoff 11 (80) .Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Wissel daarna van rol.

eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven. -Kan vertrouwde zaken en personen op een eenvoudige manier beschrijven. vooraf ingeoefend praatje houden voor een groep. kranten of op internet. -Kan eenvoudige teksten lezen voor plezier. Schrijven Correspondentie -Kan een eenvoudig persoonlijk briefje of e-mail schrijven. -Kan in korte. korte zinnen iets of iemand beschrijven. -Kan in beperkte mate meedoen aan eenvoudige gesprekken over alledaagse. -Kan op een eenvoudige manier vertellen hoe iets gedaan moet worden. 2 Informatie uitwisselen -Kan in eenvoudige bewoordingen zeggen wat hij/zij wel en niet leuk vindt en vragen wat anderen wel en niet leuk vinden. -Kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven. Niveau: B1 receptief A2 productief Lezen Lezen om informatie op te doen -Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen.2 Can-do-statements In deze taak hebben de leerlingen gewerkt aan de volgende can-do- statements.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. eenvoudige zinnen een persoon beschrijven. 2 Een publiek toespreken -Kan een kort. Gesprekken voeren 1 Informele gesprekken -Kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening uitdrukken over vertrouwde alledaagse onderwerpen. © Wolters-Noordhoff 12 (80) . bekende onderwerpen. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 1. -Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in tijdschriften. Vrij schrijven -Kan in korte. Spreken 1 Monologen -Kan in losse woorden en simpele. eenvoudig. -Kan eenvoudige informatie over zichzelf geven.

B 2 t/m 4 2 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 11 Leren Langue-o-thèque B C 12 t/m 17 (14 ♪) Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 11 3 C 12 t/m 17 (14 ♪) C 18 t/m 22 Leren vocabulaire C (helft) Leren Langue-o-thèque C 4 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 23 Leren Langue-o-thèque C D 24 t/m 27 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire C 23 5 D 24 t/m 27 D 28. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 1. vocabulaire. De opdrachten met daarachter het symbool @ zijn computeropdrachten. De opdrachten met daarachter het symbool ♪ zijn luisteropdrachten. Tâche finale Langue-o-thèque Diagnostische toets Voorbereiden Tâche finale 8 Leren grammaire. 29 Leren vocabulaire D (helft) Leren Langue-o-thèque D Meer oefenen in I-CLIPS 6 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 30 Leren Langue-o-thèque D Meer oefenen in I-CLIPS Voorbereiden Tâche préparatoire D 30 7 Leren grammaire. Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.3 Werkplanner Hieronder vindt u een werkplanner voor 2 uur of 3 uur Frans per week. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 13 (80) . vocabulaire. Bij 2 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en werkplanner B 5 @ t/m 10 A 1.

deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bij 3 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en werkplanner B 2 t/m 5 @ A1 2 Leren vocabulaire B (helft) B 6 t/m 10 Leren Langue-o-thèque B 3 Meer oefenen in I-CLIPS Tâche préparatoire B 11 Leren vocabulaire B C 12 t/m 15 (14 ♪) Leren Langue-o-thèque B Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 11 4 C 12 t/m 15 (14 ♪) C 16 t/m 20 Leren vocabulaire C (helft) 5 Leren vocabulaire C C 21. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 14 (80) . vocabulaire. Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. 22 Leren Langue-o-thèque C 6 Meer oefenen in I-clips Tâche préparatoire C 23 Leren vocabulaire C D 24 t/m 26 Leren Langue-o-thèque C Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire C 23 7 D 24 t/m 26 D 27 t/m 29 Leren Langue-o-thèque D 8 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire Leren vocabulaire D (helft) D 30 Meer oefenen in I-clips 9 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 30 Leren Langue-o-thèque D Meer oefenen in I-clips 10 Leren grammaire. Voorbereiden Tâche finale Langue-o-thèque Diagnostische toets 11 Voorbereiden Tâche finale Tâche finale 12 Leren grammaire. vocabulaire.

4 havo. Leerlingen Deze webquest is bestemd voor leerlingen van de bovenbouw van de havo. In deze webquest gaan leerlingen in tweetallen werken aan een metamorfose van een avondjurk of auto. lezen niveau B1.4 Docentenpagina webquest Inleiding Deze webquest sluit aan bij Grandes Lignes.  Iets of iemand beschrijven. Vereiste taalvaardigheid aangegeven in de Europese schaal van taalvaardigheid: schrijven niveau B1. Subdomein: Algemene vaardigheden  De kandidaat heeft bij het verwerven van informatie een aantal malen gebruikgemaakt van toepassingen van I-clips. Aan de hand van verschillende websites zoeken ze inspiratie. U kunt ook leerlingen uit een hogere klas als jury aanstellen. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 1. Uiteindelijk moeten ze de metamorfose vormgeven en presenteren aan klasgenoten. Algemene doelen:  opzoeken en verwerken van informatie  informatie verzamelen  informatie selecteren  samenwerken  beslissingen nemen  overeenstemming bereiken  leren reflecteren op het leerproces  (Zelf)reflectie 2. Leerzaamheid © Wolters-Noordhoff 15 (80) .Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. relevante informatie bevat en. Eindtermen uit het domein Frans: Leesvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  Aangeven of een tekst. spreken niveau A2. Dit kan in wedstrijdverband waarbij u of de leerlingen zelf bepalen welke metamorfose het best is geslaagd en gepresenteerd wordt.nl Doelen en eindtermen 1. thème 1 Mon style à moi.taalportfolio. zo ja. welke. Zie voor de Europese schaal van taalvaardigheid www. gegeven een bepaalde informatiebehoefte. Schrijfvaardigheid Subdomein: taalvaardigheden  Iets of iemand beschrijven. Gespreksvaardigheid Subdomein: taalvaardigheden  Informatie geven.

e.  Presentatiescherm (eventueel)  Beamer (eventueel) Regie Duur De leerlingen hebben minimaal twee lesuren nodig om deze webquest af te ronden. Daarnaast zal er zo’n twee uur huiswerk aan vast zitten. 2 Blootstelling (kwalitatief) De teksten zijn attractief. 3 Verwerking op inhoud Taak maakt het begrijpen van de inhoud van de doorgenomen informatie nodig (kan niet met knippen en plakken worden uitgevoerd).nl/thema/talenquest/meetlat/index. functioneel en levensecht. U kunt van te voren een minimaal aantal punten aangeven dat door de leerlingen gescoord moet worden (maximaal 24 punten).  Printers (eventueel). U kunt dit zelfde schema ook invullen (per leerling) en vervolgens bespreken met de leerlingen. Bij de presentatie van de metamorfoses kunt u een wedstrijdelement toevoegen. 4 Strategisch handelen (receptief) Taak lokt gebruik van lees.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.en luisterstrategieën uit (raden onbekende elementen. efficiënt gebruik van voorkennis. Dit gebeurt aan de hand van onderstaand schema (wellicht moet u het schema toelichten bij uw leerlingen). actueel.html.  Woordenboeken F-N. De verschillende metamorfoses moeten aan elkaar geshowd worden. U of de leerlingen (stemmen) bepalen welke metamorfose het best © Wolters-Noordhoff 16 (80) . U zult zelf moeten bepalen of de geschatte tijdsindicatie voldoet voor uw leerlingen. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Uitgaande van de criteria zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘meetlat voor webquests’ op de site http://www.). Werkvolgorde De leerlingen werken in tweetallen. kunnen we het volgende vaststellen: 1 Blootstelling (kwantitatief) Het uitvoeren van de taak leidt tot kennisname van veel tekst (geschreven of gesproken) in de doeltaal. Op dat moment presenteren alle leerlingen aan elkaar hun metamorfose. De uiteindelijke presentatie moet door beide worden uitgevoerd. Randvoorwaarden Voor het uitvoeren van deze TalenQuest met een klas of een groep leerlingen moeten de leerlingen de beschikking hebben over:  Computers met internetaansluiting. N-F.d. Beoordeling De leerlingen beoordelen in eerste instantie zelf hun werk. hier moet u ook een lesuur voor uittrekken.kennisnet. Het surfen op internet kan het beste individueel gebeuren.

U kunt ook leerlingen uit een hogere klas als jury aanstellen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. goede slechte afspraken afspraken Totaal aantal punten: (max 24 punten) © Wolters-Noordhoff 17 (80) . af. deel 4 havo Wolters-Noordhoff geslaagd is en gepresenteerd wordt. 1 2 3 4 Uitwerking Minimaal Uitvoerig metamorfose Frans Franse Franse taal taalgebruik taalgebruik gebruik incorrect correct Originaliteit Weinig Heel origineel origineel Presentatie slecht uitstekend Samenwerking slecht uitstekend Planning Alles Alles op tijd uitgelopen.

 Maak gebruik van alle Langue-o-thèques en de Tâches préparatoires.  Vertel dat jullie naar Lille zullen komen in de periode van 15 tot 21 september. dan weet je waarop je beoordeeld wordt. vouloir en pouvoir.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.  Vertel waarom deze dingen volgens jou leuk zijn om te doen.  Zeg dat jullie met z’n tienen zijn. B Lille se présente Tâche préparatoire: gesprek voeren Lezen: informatie halen uit de lay-out en opbouw van teksten Lezen: hoofdlijnen halen uit een tekst met wie-.  Noem drie dingen die jullie graag willen gaan doen. die je gaat bezoeken. waar-.  Zeg dat jullie gereserveerd hebben in een jeugdherberg.  Vertel hoe vaak je moet overstappen. Schrijf een brief aan een vriend in Lille.  Bekijk de Fiche d'évaluation onder de taak.  Vertel dat de jeugdherberg in het centrum ligt. wat-. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Thème 2 Séjour en France 2. Gebruik daarbij de futur.  Vertel hoe laat jullie aankomen op 15 september op het station Lille- © Wolters-Noordhoff 18 (80) .  Zeg dat je een trein hebt gereserveerd. je hebt een jeugdherberg gereserveerd en de treinreis bepaald. wanneer- en hoe-vragen ICT: digitale uitgaanskalender raadplegen Grammaire: vouloir en pouvoir Vocabulaire: toeristische informatie C Choisir un hébergement Tâche préparatoire: e-mail schrijven Lezen: formulier lezen Luisteren: keuzemenu telefoon Spreken: telefoongesprek Grammaire: le futur Uitspraak: het alfabet Vocabulaire: reserveren overnachting D Voyager en train Tâche préparatoire: gesprek voeren Lezen: dienstregeling lezen Luisteren: gedetailleerde reisinformatie ICT: een treinreis plannen Vocabulaire: kloktijden Tâche finale: informele brief schrijven Je hebt voor je vrienden en jezelf uitgezocht wat jullie gaan doen in Lille.1 Korte omschrijving taak A Orientation Oriëntatie op het thema vakantie door een reisverslag te lezen.

en aankomsttijden van de trein)  kosten van de reis(prijs van de trein en de jeugdherberg)  activiteiten in Lille: 6 mogelijke activiteiten en vermeld tevens wat er leuk aan is zodat je klasgenoten zelf een keuze kunnen maken. Presenteer het draaiboek aan je klasgenoten Tips: Maak indien mogelijk gebruik van power point. Omvang van het draaiboek: minimaal 1. adres en telefoonnummer te vermelden. maximaal 2 A4-tjes. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Flandres. Adres: Jean-Luc Chevalier 12. Een kopie voor iedere leerling en je docent is ook prima! Let er op dat alle gevraagde punten aan de orde komen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.d. Zorg dat alles overzichtelijk en in goed Frans vermeld staat.  Denk aan een passende opening en afsluiting. maak een overzicht van alle kosten. zoek op internet de openingstijden en entreeprijzen van musea e. Hoe eindigen? Merci de votre attention: Dank voor jullie aandacht. rue de la poste 59006 Lille France Uitgebreide taak Een draaiboek voor een reis naar Lille maken In het draaiboek moet het volgende aan de orde komen:  periode van verblijf in Lille  plaats van verblijf  kosten van verblijf  reis: vervoer (vertrek. Hoe beginnen? Voici le scénario pour notre séjour à Lille: Dit is het draaiboek voor onze reis naar Lille.  Vergeet niet je eigen naam. Tijdens de presentatie vult de klas/een deel van de klas/de docent dit formulier in: © Wolters-Noordhoff 19 (80) .

........Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.... . ..................................................................... a/ont présenté le scénario pour un séjour à Lille date: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... C’était: bien ça va mal* *omcirkel je beoordeling Remarques: ...................................................................................................... deel 4 havo Wolters-Noordhoff Fiche d’évaluation: Nom(s): ...................................................................................................... Aanwijzingen voor de docent: Laat de leerlingen werken in groepjes van drie à vier personen © Wolters-Noordhoff 20 (80) ............................................................... .......................... ...............

reserveren. -Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen. -Kan relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten. Niveau: B1 receptief A2 productief Luisteren Luisteren naar aankondigingen en instructies -Kan eenvoudige. -Kan concrete aanwijzingen en opdrachten begrijpen. ergens naar vragen. Schrijven 1 Correspondentie -Kan een eenvoudig persoonlijk briefje of e-mail schrijven.2 Can-do-statements In deze taak hebben de leerlingen gewerkt aan de volgende can-do- statements. kranten of op internet. Gesprekken voeren 1 Informele gesprekken -Kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening uitdrukken over vertrouwde alledaagse onderwerpen. -Kan aan een contactpersoon een korte bevestiging (e-mail of fax) van gemaakte afspraken schrijven. alledaags materiaal. -Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. eenvoudig sms’je of e-mail schrijven. -Kan eenvoudige informatie vragen met betrekking tot reizen en gebruik maken van het openbaar vervoer. Lezen 1 Oriënterend lezen -Kan specifieke informatie vinden in eenvoudig. 2 Lezen om informatie op te doen -Kan specifieke informatie begrijpen in eenvoudige teksten. -Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in tijdschriften. -Kan in een vertrouwde situatie eenvoudige voorstellen doen en op voorstellen reageren. -Kan een korte uitleg begrijpen. -Kan in lijsten. overzichten en formulieren specifieke informatie vinden en begrijpen. -Kan korte. © Wolters-Noordhoff 21 (80) . deel 4 havo Wolters-Noordhoff 2. duidelijke informatie begrijpen. beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen. -Kan een kort. 2 Zaken regelen -Kan iets bestellen.

eenvoudige berichten schrijven over zaken van direct belang. formulieren -Kan korte. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 2 Aantekeningen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. © Wolters-Noordhoff 22 (80) . berichten. 3 Vrij schrijven -Kan kort en eenvoudig een gebeurtenis of een ervaring beschrijven.

vocabulaire. De opdrachten met daarachter het symbool @ zijn computeropdrachten. B 2 t/m 4 2 B 5 t/m 12 Tâche préparatoire B 13 Leren vocabulaire B C 14 t/m 20 Leren Langue-o-thèque B Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 13 3 C 14 t/m 20 C 21 @ t/m 28 (22 ♪ en 27 ♪) Leren vocabulaire C (helft) 4 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 29 Leren Langue-o-thèque C D 30 t/m 33 (31 ♪ en 32 ♪) Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire C 29 5 D 30 t/m 32 (31 ♪ en 32 ♪) D 34 t/m 36 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire Leren vocabulaire D D 37 Leren Langue-o-thèque D 6 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 37 Leren Langue-o-thèque D Voorbereiden Tâche finale Meer oefenen in I-clips 7 Leren grammaire. vocabulaire. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 23 (80) . deel 4 havo Wolters-Noordhoff 2. Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Tâche finale Langue-o-thèque Diagnostische toets Voorbereiden Tâche finale 8 Leren grammaire. Bij 2 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en werkplanner B 5 t/m 12 (8 @) A 1.3 Werkplanner Hieronder vindt u een werkplanner voor 2 uur of 3 uur Frans per week. De opdrachten met daarachter het symbool ♪ zijn luisteropdrachten.

Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 24 (80) . deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bij 3 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en B 2 t/m 5 werkplanner A1 2 Leren vocabulaire B (helft) B 6 t/m 12 (8 @) Meer oefenen in I-clips 3 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 13 Leren Langue-o-thèque B C 14 t/m 17 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 13 4 C 14 t/m 17 C 18 t/m 23 (21 @ en 22 ♪) Leren vocabulaire C (helft) 5 C 18 t/m 23 (21 @ en 22 ♪) C 24 t/m 28 (27 ♪) Leren vocabulaire C Leren Langue-o-thèque C 6 C 24 t/m 28 (27♪) Tâche préparatoire C 29 Leren vocabulaire C D 30 t/m 33 (31 ♪ en 32 ♪) Leren Langue-o-thèque C Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire C 29 7 D 30 t/m 33 (31 ♪ en 32 ♪) D 34 t/m 36 Leren vocabulaire D Leren Langue-o-thèque D 8 Leren vocabulaire D Voorbereiden Tâche préparatoire Meer oefenen in I-clips D 37 9 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 37 Leren Langue-o-thèque D Meer oefenen in I-clips 10 Leren grammaire. vocabulaire. Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. vocabulaire. Voorbereiden Tâche finale Langue-o-thèque Diagnostische toets 11 Voorbereiden Tâche finale Tâche finale 12 Leren grammaire.

Deze vakantie presenteert hij of zij middels een powerpointpresentatie. thème 2 Séjour en France. Spreken niveau A2 Zie voor de Europese schaal van taalvaardigheid www. Vereiste taalvaardigheid aangegeven in de Europese schaal van taalvaardigheid: Schrijven niveau A2. welke. Lezen niveau B1. Eindtermen uit het domein Frans: Leesvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  aangeven of een tekst. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 2. Na de presentatie kiest ieder zijn favoriete voorstel (ze mogen niet op zichzelf stemmen). in het Frans. De vrienden hebben ieder hun wensen kenbaar gemaakt. gegeven een bepaalde informatiebehoefte. relevante informatie bevat en.4 Docentenpagina webquest Deze webquest sluit aan bij Grandes Lignes. Ze lichten hun stem in het Frans toe.taalportfolio. Subdomein: Algemene vaardigheden  De kandidaat heeft bij het verwerven van informatie een aantal malen gebruikgemaakt van toepassingen van ICT.nl Doelen en eindtermen 1. Schrijfvaardigheid Subdomein: taalvaardigheden  Iets of iemand beschrijven Gespreksvaardigheid Subdomein: taalvaardigheden  Informatie geven Leerzaamheid © Wolters-Noordhoff 25 (80) . In deze webquest bedenken leerlingen individueel een ideale reis naar Frankrijk voor een groep vrienden. 4 havo. Ook de ‘vrienden’ van de leerling presenteren hun vakantieplannen. zo ja. Leerlingen Deze webquest is bestemd voor leerlingen van de bovenbouw van het havo. Algemene doelen:  opzoeken en verwerken van informatie  informatie verzamelen  informatie selecteren  samenwerken  beslissingen nemen  leren reflecteren op het leerproces  (Zelf) reflectie 2.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. zoekt de leerling de ideale vakantie. En die zijn nogal verschillend! Aan de hand van een aantal websites.

Beoordeling De leerlingen beoordelen in eerste instantie zelf hun werk. Dit gebeurt aan de hand van onderstaand schema (wellicht moet u het schema toelichten bij uw leerlingen).html. U zult zelf moeten bepalen of de geschatte tijdsindicatie voldoet voor uw leerlingen.  Presentatiescherm.  Woordenboeken F-N. De uiteindelijke presentaties kunt u naar eigen inzicht laten plaatsvinden.d. Randvoorwaarden Voor het uitvoeren van deze TalenQuest met een klas of een groep leerlingen moeten de leerlingen de beschikking hebben over:  Computers met internetaansluiting. ter voorbereiding. Werkvolgorde De leerlingen werken individueel. 4 Strategisch handelen (receptief) Taak lokt gebruik van lees. kunnen we het volgende vaststellen: 1 Blootstelling (kwantitatief) Het uitvoeren van de taak leidt tot kennisname van veel tekst (geschreven of gesproken) in de doeltaal.) 5 Leren leren De opdracht biedt mogelijkheden voor zowel tussentijdse reflectie op het proces (strategieën!) als aan het eind op het product.en luisterstrategieën uit. Regie Duur De leerlingen hebben minimaal twee lesuren nodig om deze webquest af te ronden. efficiënt gebruik van voorkennis. N-F.nl/thema/talenquest/meetlat/index. U kunt van te voren een minimaal aantal punten © Wolters-Noordhoff 26 (80) . U kunt dit zelfde schema ook invullen (per leerling) en vervolgens bespreken met de leerlingen.  Printers (eventueel).Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. functioneel en levensecht.  Beamer. e. actueel. 3 Verwerking op inhoud Taak maakt het begrijpen van de inhoud van de doorgenomen informatie nodig (kan niet met knippen en plakken worden uitgevoerd). 2 Blootstelling (kwalitatief) De teksten zijn attractief. Daarnaast zal er zo’n twee uur huiswerk aan vast zitten. Een en ander hangt ook af van de door u gewenste kwaliteit van het eindproduct. Wel bespreken ze hun presentatie met iemand uit een andere groep. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Uitgaande van de criteria zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘meetlat voor webquests’ op de site http://www.kennisnet. een wedstrijdelement is wel stimulerend. (raden onbekende elementen.

deel 4 havo Wolters-Noordhoff aangeven dat door de leerlingen gescoord moet worden (maximaal 28 punten). 1 2 3 4 Franse taal incorrect correct Info over Minimaal Heel duidelijk vervoer Info over Minimaal Heel duidelijk overnachting Info over Minimaal Heel duidelijk locatie Info over Minimaal Heel duidelijk daginvulling Info over Minimaal Heel duidelijk budget Beeldmateriaal Minimaal uitvoerig Presentatie Niet Heel overtuigend overtuigend Totaal aantal punten: (max 32 punten) © Wolters-Noordhoff 27 (80) .Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.

 wat je tijdens deze maaltijden eet en drinkt. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Thème 3 Le gourmand 3. avondeten Tâche finale: e-mail schrijven Je hebt binnenkort een uitwisseling met een Franse middelbare school.  hoe laat je luncht. © Wolters-Noordhoff 28 (80) . B Le petit déjeuner: bien équilibré ou coup de pompe à 11 heures? Tâche préparatoire: gesprek voeren Lezen: globale inhoud tekst bepalen Grammaire: mettre. Schrijf een e-mail van ongeveer 200 woorden waarin in elk geval de volgende punten aan de orde komen:  hoeveel maaltijden je per dag eet. à la cantine ou au McDO? Tâche préparatoire: e-mail schrijven Luisteren: doelgericht luisteren Lezen: ‘wie-wat-waar’-vragen Lezen: efficiënt gebruik van een woordenboek Luisteren: ‘wie-wat-waar’-vragen Vocabulaire: eten & drinken. Hij/zij wil het een en ander weten over jouw eetgewoontes in Nederland. ontbijt C Le déjeuner: à la maison.  hoe laat je ’s avonds eet. ’s middags en ’s avonds meestal zit te eten.  waar je deze maaltijden eet. tussenkopjes en alinea-indeling Grammaire: delend lidwoord ICT: recepten opzoeken op internet Vocabulaire: eten & drinken. boire.  Bekijk de Fiche d´évaluation onder de taak.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.  hoe laat je ontbijt.  waarom je vindt dat je wel/niet een gezond ontbijt neemt. lunch D Le goûter et le dîner Tâche préparatoire: gesprek voeren Lezen: titel. faire en prendre Vocabulaire: eten & drinken. Een Franse leerling van jouw leeftijd komt een paar dagen bij jou in huis wonen.  hoelang je ’s ochtends.1 Korte omschrijving taak A Orientation Oriëntatie op het thema eten en drinken in Frankrijk met behulp van een korte enquête en een puzzel.  wat je lievelingsmenu (voorgerecht/hoofdgerecht/dessert) is. dan weet je waarop je beoordeeld wordt.  Maak gebruik van alle Langue-o-thèques en van de Tâches préparatoires die je al gemaakt hebt.

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Werk vervolgens je woorden uit tot zinnen. Dit worden je alinea's.  Denk aan een passende opening en afsluiting. Groepeer je steekwoorden naar onderwerp.  Laat je e-mail lezen door een klasgenoot en verbeter het. faire en prendre. mettre. Schrijf dat in steekwoorden op een blaadje. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bedenk eerst wat je wilt gaan schrijven. © Wolters-Noordhoff 29 (80) .  Maak gebruik van het delend lidwoord en de onregelmatige werkwoorden boire.

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. -Kan brieven of e-mails schrijven over persoonlijke zaken. -Kan de hoofdpunten volgen van gesprekken over een voor hem/haar interessant onderwerp. Lezen 1 Oriënterend lezen -Kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst. ergens naar vragen. 2 Lezen om informatie op te doen -Kan specifieke informatie begrijpen in eenvoudige teksten. begrijpen wanneer om iets gevraagd wordt. 3 Informatie uitwisselen -Kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven. eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven. reserveren. Schrijven 1 Correspondentie -Kan een eenvoudig persoonlijk briefje of e-mail schrijven. -Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen. kranten of op internet. iets aanbieden. -Kan iets bestellen. © Wolters-Noordhoff 30 (80) . -Kan in beperkte mate meedoen aan eenvoudige geprekken over alledaagse. 2 Vrij schrijven -Kan in korte. -Kan korte. Gesprekken voeren 1 Informele gesprekken -Kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening uitdrukken over vertrouwde alledaagse onderwerpen. beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen. Niveau: B1 receptief A2 productief Luisteren Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan -Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en duidelijk gesproken gesprek. 2 Zaken regelen -Kan om dingen vragen. -Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in tijdschriften.2 Can-do-statements In deze taak hebben de leerlingen gewerkt aan de volgende can-do- statements. bekende onderwerpen. voor iets bedanken. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 3.

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Tâche finale Langue-o-thèque Diagnostische toets Voorbereiden Tâche finale 8 Leren grammaire. Bij 2 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en werkplanner B 3 t/m 11 A 1.3 Werkplanner Hieronder vindt u een werkplanner voor 2 uur of 3 uur Frans per week. Opdrachten met daarachter het symbool @ zijn computeropdrachten. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 3. vocabulaire. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 31 (80) . 2 2 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 12 Leren Langue-o-thèque B C 13 ♪ t/m 15 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 12 3 C 13 ♪ t/m 15 C 16 ♪ t/m 19 Leren vocabulaire C (helft) Leren Langue-o-thèque C 4 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 20 Leren Langue-o-thèque C D 21 t/m 23 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire C 20 5 D 21 t/m 23 D 24 t/m 29 (26 @) Leren vocabulaire D (helft) Leren Langue-o-thèque D 6 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 30 Leren Langue-o-thèque D Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire D 30 7 Leren grammaire. vocabulaire. De opdrachten met daarachter het symbool ♪ zijn luisteropdrachten.

Voorbereiden Tâche finale Langue-o-thèque 11 Voorbereiden Tâche finale Tâche finale 12 Leren grammaire. vocabulaire. vocabulaire. Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. 2 B 3 t/m 5 2 Leren vocabulaire B (helft) B 6 t/m 11 3 Meer oefenen in I-clips Tâche préparatoire B 12 Leren vocabulaire B C 13 ♪ t/m 15 Leren Langue-o-thèque B Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 12 4 C 13 ♪ t/m 15 C 16 ♪ t/m 19 Leren vocabulaire C (helft) 5 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 20 Leren Langue-o-thèque C Meer oefenen in I-clips 6 Leren vocabulaire C Afronden Tâche préparatoire C 20 Leren Langue-o-thèque C D 21 t/m 23 Meer oefenen in I-clips 7 D 21 t/m 23 D 24 t/m 26 @ Leren vocabulaire D (helft) Leren Langue-o-thèque D 8 Meer oefenen in I-clips D 27 t/m 29 Leren vocabulaire D Voorbereiden Tâche préparatoire Leren Langue-o-thèque D D 30 9 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 30 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips 10 Leren grammaire. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bij 3 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en werkplanner A 1. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 32 (80) .

Vereiste taalvaardigheid aangegeven in de Europese schaal van taalvaardigheid: Schrijven niveau A2. 4 havo.taalportfolio.htm. gegeven een bepaalde informatiebehoefte. Lezen niveau B1. In deze webquest verdiepen leerlingen zich in de regionale keuken.nl Doelen en eindtermen 1.  Achtergrondinformatie over de regio (vooral in relatie tot de regionale keuken) (in het Nederlands). stemmen alle leerlingen op de beste presentatie.4 Docentenpagina webquest Inleiding Deze webquest sluit aan bij Grandes Lignes.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. spreken niveau A2 Zie voor de Europese schaal van taalvaardigheid www. relevante informatie bevat en.aftouch-cuisine. Algemene doelen:  opzoeken en verwerken van informatie  informatie verzamelen  informatie selecteren  samenwerken  beslissingen nemen  overeenstemming bereiken  brainstormen in kleine groep  leren reflecteren op het leerproces  (zelf) reflectie 2. Ze mogen niet op hun eigen presentatie stemmen. Nadat alle groepen hun presentatie hebben gehouden. Ze kiezen in een groep van vier een favoriete regio uit aan de hand van de website http://www.com/regions-de-france_l1. © Wolters-Noordhoff 33 (80) . zo ja.  Presentatie typisch regionaal menu (in het Frans. Eindtermen uit het domein Frans: Leesvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  aangeven of een tekst. Ze verdiepen zich in deze regio door informatie op internet te zoeken. welke. Vervolgens bereiden ze een presentatie voor die bestaat uit de volgende aspecten:  Toelichting keuze regio (in het Nederlands). ook met beeldmateriaal).  Specialiteiten van de regio (in het Nederlands). deel 4 havo Wolters-Noordhoff 3. thème 3 Le gourmand. Leerlingen Deze webquest is bestemd voor leerlingen van de bovenbouw van het havo. Subdomein: Algemene vaardigheden  De kandidaat heeft bij het verwerven van informatie een aantal malen gebruik gemaakt van toepassingen van ICT.

Randvoorwaarden Voor het uitvoeren van deze TalenQuest met een klas of een groep leerlingen moeten de leerlingen de beschikking hebben over:  computers met internetaansluiting.De opdracht biedt mogelijkheden voor zowel tussentijdse reflectie op het proces (strategieën!) als aan het eind op het product.De teksten zijn attractief.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.nl/thema/talenquest/meetlat/index. Een en ander hangt ook af van de door u gewenste kwaliteit van het eindproduct. Er is de nodige afstemming en overleg nodig. Daarnaast zal er zo’n drie uur huiswerk aan vast zitten.Het uitvoeren van de taak leidt tot kennisname van veel tekst (geschreven of gesproken) in de doeltaal. kunnen we het volgende vaststellen: 1 Blootstelling (kwantitatief) .  printers (eventueel). 2 Blootstelling (kwalitatief) . © Wolters-Noordhoff 34 (80) . functioneel en levensecht. actueel.en individueel gewerkt.en luisterstrategieën uit. 4 Strategisch handelen (receptief) . (raden onbekende elementen. 3 Verwerking op inhoud . Werkvolgorde De leerlingen werken in een groep van vier.kennisnet. N-F. Hierbij kan de docent als coach fungeren. U zult zelf moeten bepalen of de geschatte tijdsindicatie voldoet voor uw leerlingen. Er wordt afwisselend samen. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Schrijfvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  Iets of iemand beschrijven Gespreksvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  Informatie geven Leerzaamheid Uitgaande van de criteria zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘meetlat voor webquests’ op de site http://www. e.html.  woordenboeken F-N. met name als het gaat om een eerlijke verdeling bij de presentatie. De uiteindelijke presentaties kunt u naar eigen inzicht laten plaatsvinden. Regie Duur De leerlingen hebben minimaal drie lesuren nodig om deze webquest af te ronden.Taak maakt het begrijpen van de inhoud van de doorgenomen informatie nodig (kan niet met knippen en plakken worden uitgevoerd). Dit staat bij de verschillende stappen uitgelegd. efficiënt gebruik van voorkennis.Taak lokt gebruik van lees.) 5 Leren leren .d.

1 2 3 4 Toelichting minimaal uitvoerig keuze regio Achtergrond minimaal uitvoerig informatie regio Specialiteiten minimaal uitvoerig van de regio Regionaal minimaal uitvoerig menu Originaliteit beperkt heel origineel Samenwerking slecht uitstekend Planning alles alles op tijd uitgelopen. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Beoordeling De leerlingen beoordelen in eerste instantie zelf hun werk. goede slechte afspraken afspraken Totaal aantal punten: (max 28 punten) © Wolters-Noordhoff 35 (80) . af. U kunt ditzelfde schema ook invullen (per leerling) en vervolgens bespreken met de leerlingen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. U kunt van tevoren een minimaal aantal punten aangeven dat door de leerlingen gescoord moet worden (maximaal 28 punten). Dit gebeurt aan de hand van onderstaand schema (wellicht moet u het schema toelichten bij uw leerlingen).

1 Korte omschrijving taak A Orientation Oriëntatie op het thema door het bekijken van reclames voor jongerentijdschriften en het maken van een korte test.Beschrijf de gebeurtenis in de verleden tijd (gebruik de passé composé en de imparfait) aan de hand van de w-vragen (a) wie? (b) wat? (c) waar? (d) wanneer? en (e) hoe? . wanneer?.Beschrijf de weersomstandigheden tijdens de gebeurtenis. . © Wolters-Noordhoff 36 (80) .Geef je mening over de gebeurtenis die je hebt beschreven.Beschrijf wat er ná deze gebeurtenis zal gebeuren (gebruik de futur) aan de hand van de w-vragen (a) wie? (b) wat? (c) waar? (d) wanneer? en (e) hoe? . waar?. . dan weet je waarop je beoordeeld wordt. . B Faits divers Tâche préparatoire: gesprek voeren Lezen: krantenberichten Leesstrategie: wie?. . wat?. Maak gebruik van een foto uit de krant of uit een tijdschrift. (Je mag dus niet een verhaal of een gebeurtenis uit de krant overnemen!) Gebruik minimaal 200 en maximaal 250 woorden.Gebruik minimaal 2 keer een bijwoord in het artikel. hoe? Grammaire: passé composé en imparfait Luisteren: nieuwsfragmenten Vocabulaire: nieuwsfeiten C La météo Tâche préparatoire: gesprek voeren Lezen: weerberichten Grammaire: futur ICT: weerbericht zoeken Luisteren: weerberichten van radio en tv Vocabulaire: het weer D Informations Tâche préparatoire: ingezonden brief schrijven Lezen: teksten vergelijken Grammaire: bijwoord Vocabulaire: nieuwsfeiten Tâche finale: artikel schrijven Schrijf samen met een klasgenoot een krantenartikel.Bekijk de Fiche d'évaluation onder de taak. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Thème 4 Le journal 4. Denk bij het schrijven van het artikel aan de volgende punten: . Bedenk zelf een gebeurtenis bij de foto.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.Maak gebruik van alle Langue-o-thèques en de Tâches préparatoires die je al hebt gemaakt.

© Wolters-Noordhoff 37 (80) . Laat jullie artikel lezen door twee klasgenoten en verbeter het.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Groepeer je steekwoorden naar onderwerp. Schrijf dat in steekwoorden op een blaadje. Werk vervolgens je woorden uit tot zinnen. Dit worden je alinea's. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bedenk eerst wat je wilt gaan schrijven.

gebeurtenissen. kranten of op internet. -Kan kort en eenvoudig een gebeurtenis of een ervaring beschrijven. video. 2 Lezen om informatie op te doen -Kan specifieke informatie begrijpen in eenvoudige teksten. © Wolters-Noordhoff 38 (80) . voorspelbare. krant of op een website. -Kan beperkte informatie uitwisselen over eenvoudige. Niveau: B1 receptief A2 productief Luisteren Luisteren naar tv. beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen. Schrijven 1 Correspondentie -Kan in brieven of e-mails feitelijk zaken beschrijven en nieuwtjes uitwisselen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. langzaam en duidelijk gesproken radioprogramma’s. activiteiten. eenvoudige brief. Spreken Monologen -Kan vertrouwde zaken en personen op een eenvoudige manier beschrijven. Lezen 1 Correspondentie lezen -Kan een korte. 2 Vrij schrijven -Kan in korte. korte zinnen vertellen over ervaringen. luisterteksten begrijpen. eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven.en geluidsopnames -Kan relevante informatie uit korte. -Kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift. -Kan korte. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 4. -Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in tijdschriften. -Kan belangrijke details begrijpen in eenvoudige.2 Can-do-statements In deze taak hebben de leerlingen gewerkt aan de volgende can-do- statements. Gesprekken voeren Informatie uitwisselen -Kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening uitdrukken over vertrouwde alledaagse onderwerpen. concrete zaken. -Kan in eenvoudige. -Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen. e-mail of fax begrijpen.

4 2 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 13 Leren Langue-o-thèque B C 14 t/m 16 (15 @) Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 13 3 C 14 t/m 16 (15 @) C 17 ♪ t/m 20 Leren vocabulaire C Leren Langue-o-thèque C 4 Meer oefenen in I-clips Tâche préparatoire C 21 Leren vocabulaire C D 22 t/m 26 Leren Langue-o-thèque C Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire C 21 5 D 22 t/m 26 D 27 t/m 34 Leren vocabulaire D (helft) Leren Langue-o-thèque D 6 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 35 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire D 35 7 Leren grammaire. B 3. Bij 2 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en werkplanner B 5 t/m 12 (10 ♪) A 1. Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. De opdrachten met daarachter het symbool @ zijn computeropdrachten. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 4. 2. vocabulaire. Tâche finale Langue-o-thèque Voorbereiden Tâche finale 8 Leren grammaire. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 39 (80) . De opdrachten met daarachter het symbool ♪ zijn luisteropdrachten.3 Werkplanner Hieronder vindt u een werkplanner voor 2 uur of 3 uur Frans per week. vocabulaire.

Voorbereiden Tâche finale Langue-o-thèque 11 Voorbereiden Tâche finale Uitloop Tâche finale 12 Leren grammaire. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 40 (80) . vocabulaire. vocabulaire. Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bij 3 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en werkplanner B 3 t/m 7 A 1. 2 2 B 3 t/m 7 B 8 t/m 12 (10 ♪) Leren vocabulaire B (helft) Leren Langue-o-thèque B 3 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 13 Leren Langue-o-thèque B C 14 t/m 16 (15 @) Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 13 4 C 14 t/m 16 (15 @) C 17 t/m 20 Meer oefenen in I-clips Leren vocabulaire C 5 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 21 Leren Langue-o-thèque C Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire C 21 6 Leren vocabulaire C D 22 t/m 26 Leren Langue-o-thèque C Meer oefenen in I-clips 7 Leren vocabulaire D (helft) D 27 t/m 31 Leren Langue-o-thèque D 8 Leren vocabulaire D D 32 t/m 34 Leren Langue-o-thèque D Voorbereiden Tâche Meer oefenen in I-clips préparatoire D 35 9 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 35 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips 10 Leren grammaire.

Het journaal wordt afgesloten met een weerbericht. thème 4 Le journal. Deze nieuwsitems vormen de basis voor het journaal dat ze moeten presenteren. gegeven een bepaalde informatiebehoefte. spreken niveau A2.nl Doelen en eindtermen 1. Leerlingen Deze webquest is bestemd voor leerlingen van de bovenbouw van de havo. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 4. relevante informatie bevat en.4 Docentenpagina webquest Inleiding Deze webquest sluit aan bij Grandes Lignes. zo ja. deskundige en weerman. In deze webquest gaan leerlingen op zoek naar nieuwsberichten die interessant zijn voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Zie voor de Europese schaal van taalvaardigheid: www. Algemene doelen:  opzoeken en verwerken van informatie  informatie verzamelen  informatie selecteren  samenwerken  beslissingen nemen  overeenstemming bereiken  leren reflecteren op het leerproces  (Zelf) reflectie 2.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. De leerlingen verdelen onderling de volgende rollen: nieuwslezer.of vrouw. Hiervoor raadplegen ze diverse Franse en Nederlandse nieuwssites. Vereiste taalvaardigheid aangegeven in de Europese schaal van taalvaardigheid: schrijven niveau B1. interviewer.taalportfolio. Eindtermen uit het domein Frans: Leesvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  aangeven of een tekst. welke. 4 havo. Schrijfvaardigheid Subdomein: taalvaardigheden  Iets of iemand beschrijven Gespreksvaardigheid Subdomein: taalvaardigheden  Informatie geven Leerzaamheid © Wolters-Noordhoff 41 (80) . Subdomein: Algemene vaardigheden  De kandidaat heeft bij het verwerven van informatie een aantal malen gebruik gemaakt van toepassingen van ICT. lezen niveau B1.

) 5 Leren leren De opdracht biedt mogelijkheden voor zowel tussentijdse reflectie op het proces (strategieën!) als aan het eind op het product. interviewer. Daarnaast zal er zo’n drie uur huiswerk aan vast zitten. Randvoorwaarden Voor het uitvoeren van deze TalenQuest met een klas of een groep leerlingen moeten de leerlingen de beschikking hebben over:  Computers met internetaansluiting. e. Werkvolgorde De leerlingen werken in een groep van vier. actueel. Er wordt daardoor afwisselend samen en individueel gewerkt. functioneel en levensecht. Er is de nodige afstemming en overleg nodig.en luisterstrategieën uit. Indien de journaals op video worden opgenomen.nl/thema/talenquest/meetlat/index.  Woordenboeken F-N. zal dit extra tijd kosten. U zult zelf moeten bepalen of de geschatte tijdsindicatie voldoet voor uw leerlingen. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Uitgaande van de criteria zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘meetlat voor webquests’ op de site http://www. Hierbij kan de docent als coach fungeren. Instructie en hulp bij het bedienen van de apparatuur kan handig zijn. 2 Blootstelling (kwalitatief) De teksten zijn attractief. (raden onbekende elementen.en afspeelapparatuur Regie Duur De leerlingen hebben minimaal drie lesuren nodig om deze webquest af te ronden. Indien u de journaals laat opnemen:  Opname. 3 Verwerking op inhoud Taak maakt het begrijpen van de inhoud van de doorgenomen informatie nodig (kan niet met knippen en plakken worden uitgevoerd).Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Beoordeling © Wolters-Noordhoff 42 (80) . 4 Strategisch handelen (receptief) Taak lokt gebruik van lees. efficiënt gebruik van voorkennis. kunnen we het volgende vaststellen: 1 Blootstelling (kwantitatief) Het uitvoeren van de taak leidt tot kennisname van veel tekst (geschreven of gesproken) in de doeltaal.kennisnet.d. Halverwege de webquest verdelen de leerlingen de verschillende rollen: nieuwslezer. N-F. deskundige en weerman of -vrouw.  Printers (eventueel).html.

goede slechte afspraken afspraken Totaal aantal punten: (max 24 punten) © Wolters-Noordhoff 43 (80) . deel 4 havo Wolters-Noordhoff De leerlingen beoordelen in eerste instantie zelf hun werk. 1 2 3 4 Nieuwsitems Franse Franse taal taalgebruik gebruik incorrect correct Interview Franse Franse taal taalgebruik gebruik incorrect correct Weerbulletin Franse Franse taal taalgebruik gebruik incorrect correct Presentatie Slecht Uitstekend Samenwerking Slecht Uitstekend Planning Alles Alles op tijd uitgelopen. af. U kunt dit zelfde schema ook invullen (per leerling) en vervolgens bespreken met de leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van onderstaand schema (wellicht moet u het schema toelichten bij uw leerlingen). U kunt van te voren een minimaal aantal punten aangeven dat door de leerlingen gescoord moet worden (maximaal 24 punten).Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.

Maak gebruik van de Langue-o-thèques en van de Tâches préparatoires die je al hebt gemaakt. Onderwerpen:  vragen over sport (doe je aan sport.1 Korte omschrijving taak A Orientation Oriëntatie op het thema sport door over verschillende sporten te lezen. conditie. hoe vaak. wat moet je ervoor doen?)  waarom doe je deze sport? (kracht.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. B Tant de sports différents Tâche préparatoire: interviewvragen maken Lezen: het interview Schrijven: je sport-identiteitskaart schrijven Grammaire: een bevestigende zin vragend maken Vocabulaire: vraagwoorden en iemands sportleven C Les grands tournois Tâche préparatoire: antwoorden op interviewvragen Lezen: het interview Schrijven: interviewvragen formuleren Luisteren: het interview Grammaire: trappen van vergelijking Vocabulaire: structuurwoorden D Les sports qui décoiffent Tâche préparatoire: discussie voeren Lezen: informatieve tekst met meningen Luisteren: interview met adviezen Tâche finale: een klasgenoot interviewen  Schrijf bij elk van de onderstaande onderwerpen minstens 1 interviewvraag op.  Schrijf de vragen uit op de computer en print ze. © Wolters-Noordhoff 44 (80) . welke. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Thème 5 La vie sportive 5. teamsport)  vragen over sporthelden  vragen over buitensporten Wissel daarna van rol.  Houd het interview. Bewaar ze in je map.  Vraag ook door naar de reden (bijvoorbeeld: Waarom doe je die sport?)  Schrijf per vraag steekwoorden op die je kunt gebruiken als een dergelijke vraag aan jou zou worden gesteld.  Zorg dat je in totaal in elk geval 10 vragen hebt. spanning. dan weet je waarop je beoordeeld wordt.  Bekijk de Fiche d’évaluation onder de taak. sinds wanneer?)  vragen over trainen (waar.

© Wolters-Noordhoff 45 (80) . 23 en schrijven deze uit. Elk drietal vult zo een pagina over een sporter. Kies een sportheld (nationaliteit niet belangrijk). 9. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Uitgebreide taak Een sportpagina in een krant of tijdschrift maken Werk in drietallen. Eén leerling gaat op internet op zoek naar biografische gegevens en maakt hiervan een Fiche d’identité zoals op pag. Zorg natuurlijk voor een mooie foto.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Bundel de pagina’s van de klas tot een krant of tijdschrift. De andere twee leerlingen maken een interview zoals beschreven in de eindtaak op pag.

-Kan kort en eenvoudig een gebeurtenis of een ervaring beschrijven. eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven. Lezen Lezen om informatie op te doen -Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen. 2 Informatie uitwisselen -Kan beperkte informatie uitwisselen over eenvoudige. Schrijven Vrij schrijven -Kan een paar eenvoudige zinnen opschrijven over zichzelf of over andere mensen. kranten of op internet. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 5. concrete zaken.2 Can-do-statements In deze taak hebben de leerlingen gewerkt aan de volgende can-do- statements. © Wolters-Noordhoff 46 (80) . Niveau: B1 receptief A2 productief Luisteren Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan -Kan de hoofdpunten volgen van gesprekken over een voor hem/haar interessant onderwerp. -Kan in korte. -Kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven. -Kan in beperkte mate meedoen aan eenvoudige gesprekken over alledaagse. bekende onderwerpen. Gesprekken voeren 1 Informele gesprekken -Kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening uitdrukken over vertrouwde alledaagse onderwerpen. -Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in tijdschriften.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.

26 Leren vocabulaire D Voorbereiden Tâche préparatoire Leren Langue-o-thèque D D 27 6 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 27 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips 7 Leren grammaire. Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. vocabulaire. De opdrachten met daarachter het symbool @ zijn computeropdrachten. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 47 (80) .3 Werkplanner Hieronder vindt u een werkplanner voor 2 uur of 3 uur Frans per week. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 5. De opdrachten met daarachter het symbool ♪ zijn luisteropdrachten. Tâche finale Langue-o-thèque Voorbereiden Tâche finale 8 Leren grammaire. B 2. Bij 2 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en B 4 t/m 10 (9@) werkplanner A 1. vocabulaire. 3 2 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 11 Leren Langue-o-thèque B C 12 t/m 16 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 11 3 C 12 t/m 16 C 17 ♪ t/m 20 Leren vocabulaire C (helft) Voorbereiden Tâche préparatoire Leren Langue-o-thèque C C 21 4 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 21 Leren Langue-o-thèque C D 22 t/m 24 ♪ Meer oefenen in I-clips 5 D 22 t/m 24 ♪ D 25.

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. vocabulaire. 13 C 14 t/m 17 ♪ Leren vocabulaire C (helft) 5 Leren Langue-o-thèque C C 18 t/m 20 Voorbereiden Tâche préparatoire C 21 6 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 21 Leren Langue-o-thèque C D 22 t/m 24 ♪ Meer oefenen in I-clips 7 D 22 t/m 24 ♪ D 25. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 48 (80) . vocabulaire. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bij 3 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en B 2 t/m 4 werkplanner A1 2 Leren vocabulaire B (helft) B 5 t/m 10 (9 @) Leren Langue-o-thèque B 3 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 11 Leren Langue-o-thèque B C 12. 13 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 11 4 C 12. 26 Langue-o-thèque D 8 Leren vocabulaire D Voorbereiden Tâche préparatoire Meer oefenen in I-clips D 27 9 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 27 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips 10 Leren grammaire. Voorbereiden Tâche finale Langue-o-thèque 11 Voorbereiden Tâche finale Uitloop Tâche finale 12 Leren grammaire.

4 Docentenpagina webquest Inleiding Deze webquest sluit aan bij Grandes Lignes. gegeven een bepaalde informatiebehoefte. zo ja. Leerlingen Deze webquest is bestemd voor leerlingen van de bovenbouw van het havo. Deze webpagina bestaat uit verschillende onderdelen: een interview. De teksten op de webpagina moeten in het Frans geschreven worden. schrijven niveau B1. 4 havo. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 5. oproep.nl Doelen en eindtermen 1. Eindtermen uit het domein Frans: Leesvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  aangeven of een tekst. thème 5 La vie sportive. belangstelling en voorkeur aangeven en ernaar vragen. spreken niveau A2. De leerlingen raadplegen hiervoor met name Franstalige websites. Subdomein: Algemene vaardigheden  De kandidaat heeft bij het verwerven van informatie een aantal malen gebruik gemaakt van toepassingen van ICT. welke.taalportfolio. In deze webquest maken leerlingen een webpagina voor een campingsite. Gespreksvaardigheid (interview) Subdomein: Taalvaardigheden  Een gesprek beginnen of een monoloog beginnen en afsluiten  Informatie geven en informatie vragen  Een mening geven en een mening vragen  Gevoelens. Schrijfvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden © Wolters-Noordhoff 49 (80) . relevante informatie bevat en. activiteitenoverzicht.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. foto’ s en ze stellen zichzelf voor als medewerkers van de camping. Zie voor de Europese schaal van taalvaardigheid: www. Algemene doelen:  opzoeken en verwerken van informatie  informatie verzamelen  informatie selecteren  samenwerken  beslissingen nemen  overeenstemming bereiken  leren reflecteren op het leerproces  (zelf) reflectie 2. Vereiste taalvaardigheid aangegeven in de Europese schaal van taalvaardigheid: Lezen niveau B1.

Werkvolgorde © Wolters-Noordhoff 50 (80) . Daarnaast zal er zo’n vier uur huiswerk aan vast zitten. deel 4 havo Wolters-Noordhoff  Informatie geven en informatie vragen  Een mening geven en een mening vragen  Gevoelens.Taak lokt gebruik van lees. actueel. Een en ander hangt ook af van de door u gewenste kwaliteit van het eindproduct.) 5 Productie van output (algemeen) .Taak bevat elementen die beheersing van vormaspecten bevorderen.De teksten zijn attractief.Het uitvoeren van de taak leidt tot kennisname van veel tekst (geschreven of gesproken) in de doeltaal.kennisnet. (raden onbekende elementen.  printers (eventueel). belangstelling en voorkeur aangeven en ernaar vragen. e.Taak lokt gebruik van communicatiestrategieën uit 7 Leren leren .  woordenboeken F-N. efficiënt gebruik van voorkennis. Regie Duur De leerlingen hebben minimaal vier lesuren nodig om deze webquest af te ronden.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. N-F.html.Taak lokt productief gebruik doeltaal uit 6 Strategisch handelen (productief) .nl/thema/talenquest/meetlat/index. 2 Blootstelling (kwalitatief) . U zult zelf moeten bepalen of de geschatte tijdsindicatie voldoet voor uw leerlingen. Leerzaamheid Uitgaande van de criteria zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘meetlat voor webquests’ op de site http://www. 4 Strategisch handelen (receptief) . functioneel en levensecht.en luisterstrategieën uit.De opdracht biedt mogelijkheden voor zowel tussentijdse reflectie op het proces (strategieën!) als aan het eind op het product. kunnen we het volgende vaststellen: 1 Blootstelling (kwantitatief) .d. 3 Productie van output (regelgeleid) . Randvoorwaarden Voor het uitvoeren van deze TalenQuest met een klas of een groep leerlingen moeten de leerlingen de beschikking hebben over:  computers met internetaansluiting.  Iets of iemand beschrijven Subdomein: Algemene vaardigheden De kandidaat kan bij het schrijfproces gebruik maken van de mogelijkheden van teksverwerking.

U kunt ditzelfde schema ook invullen (per leerling) en vervolgens bespreken met de leerlingen. Door het volgende van de verschillende werken ze naar het eindproduct. Halverwege de webquest stappen ze allebei in een rol (zichzelf als vakantiekracht en die van zweminstructeur) om een interview voor te bereiden en af te nemen. toe. Dit gebeurt aan de hand van onderstaand schema (wellicht moet u het schema toelichten bij uw leerlingen). Beoordeling De leerlingen beoordelen in eerste instantie zelf hun werk. 1 2 3 4 Interview vragen vragen onvolledig volledig (minimaal 10) antwoorden antwoorden onvolledig volledig (minimaal 10) Frans Frans taalgebruik taalgebruik incorrect correct Voorstellen onvolledig volledig Frans Frans taalgebruik taalgebruik incorrect correct Oproep Frans Frans campinggasten taalgebruik taalgebruik incorrect correct Opzet minimaal uitvoerig webpagina Frans Frans taalgebruik taalgebruik incorrect correct vormgeving vormgeving- -minimaal aantrekkelijk pagina niet pagina heel origineel origineel Samenwerking slecht uitstekend Planning alles alles op tijd af uitgelopen Totaal aantal punten: (max 48) © Wolters-Noordhoff 51 (80) . Uiteindelijk maken ze weer samen de webpagina. de webpagina. U kunt van tevoren een minimaal aantal punten aangeven dat door de leerlingen gescoord moet worden (maximaal 48 punten). deel 4 havo Wolters-Noordhoff De leerlingen werken in tweetallen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie, deel 4 havo
Wolters-Noordhoff

Thème 6 En famille

6.1 Korte omschrijving taak

A Orientation
Oriëntatie op het thema familie door iets te lezen over de relatie tussen
familieleden.

B Les relations frère-sœur
Tâche préparatoire: gesprek voeren
Lezen: hoofdlijnen uit een tekst halen
ICT: forumberichten relaties broers/zussen
Schrijven: chatbericht over over je broer/zus-contact
Grammaire: het wederkerend werkwoord
Vocabulaire: relatie broers/zussen

C Toi et tes grands-parents
Tâche préparatoire: forumbericht schrijven
Lezen: snel informatie uit tekst halen
ICT: informatie over grootmoederdag
Spreken: jouw contact met je grootouders
Vocabulaire: relatie grootouders/kleinkinderen

D SOS, à l’aide
Tâche préparatoire: gesprek voeren
Lezen: globale indruk tekst
Lezen: meningen/argumenten herkennen
Luisteren: onderhandelingsstrategieën in het gezin
Spreken: advies geven
Grammaire: impératif (gebiedende wijs)
Vocabulaire: ‘problemen’ bespreken met ouders

Tâche finale: ingezonden brief schrijven
Stuur een ingezonden brief naar het Franse jongerentijdschrift Phosphore.
Adres: Rédaction de Phosphore
Rubrique courrier
3-5 rue Bayard
75008 Paris

 Maak gebruik van alle Langue-o-thèques en de Tâches préparatoires die
je al hebt gemaakt.
 Bekijk de Fiche d'évaluation onder de taak, dan weet je waarop je
beoordeeld wordt.

Verwerk in de ingezonden brief de volgende punten:
 Beschrijf de samenstelling van je familie.
 Beschrijf het contact met je broers/zussen; grootouders of ouders.
 Lucht je hart over een probleem dat je bezighoudt.
 Benoem het probleem.
 Vraag om een oplossing voor je probleem.
 Zorg voor een passend begin en eind van je ingezonden brief.

© Wolters-Noordhoff 52 (80)

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie, deel 4 havo
Wolters-Noordhoff

© Wolters-Noordhoff 53 (80)

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie, deel 4 havo
Wolters-Noordhoff

6.2 Can-do-statements
In deze taak hebben de leerlingen gewerkt aan de volgende can-do-
statements.

Niveau:
B1 receptief
B1 productief

Luisteren

Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan
-Kan met enige moeite veel begrijpen van gesprekken over een voor
hem/haar interessant onderwerp.

Lezen

1 Correspondentie lezen
-Kan een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax begrijpen.

2 Lezen om informatie op te doen
-Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen.
-Kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift, krant of
op een website.
-Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige
teksten in tijdschriften, kranten of op internet.

3 Instructies lezen
-Kan eenvoudige, goed gestructureerde instructies begrijpen.

Gesprekken voeren

1 Informele gesprekken
-Kan persoonlijke standpunten, commentaar en meningen geven over
onderwerpen binnen de eigen belevingssfeer.

2 Informatie uitwisselen
-Kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven.

Spreken

Monologen
-Kan vertrouwde zaken en personen op een eenvoudige manier beschrijven.
-Kan in een serie korte zinnen informatie geven over zichzelf en anderen.

Schrijven

1 Correspondentie
-Kan brieven of e-mails schrijven over persoonlijke zaken.
-Kan in brieven of e-mails feitelijk zaken beschrijven en nieuwtjes uitwisselen.
-Kan deelnemen aan discussies op internet over bekende thema’s of thema’s
uit vak- en interessegebied.

2 Vrij schrijven

© Wolters-Noordhoff 54 (80)

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie, deel 4 havo
Wolters-Noordhoff

-Kan eenvoudige, gedetailleerde beschrijvingen geven van bekende
onderwerpen binnen het eigen interessegebied.

© Wolters-Noordhoff 55 (80)

vocabulaire. De opdrachten met daarachter het symbool @ zijn computeropdrachten. De opdrachten met daarachter het symbool ♪ zijn luisteropdrachten. Tâche finale Langue-o-thèque Voorbereiden Tâche finale 8 Leren grammaire. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 6. vocabulaire. Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Bij 2 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en B 4 t/m 10 (9 @) werkplanner A 1. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 56 (80) . B 2.3 Werkplanner Hieronder vindt u een werkplanner voor 2 uur of 3 uur Frans per week. 3 2 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 11 Leren Langue-o-thèque B C 12 t/m 17 (15 @) Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 11 3 C 12 t/m 17 (15 @) C 18 @ t/m 22 Leren vocabulaire C (helft) Voorbereiden Tâche préparatoire Leren Langue-o-thèque C C 23 4 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 23 Leren Langue-o-thèque C D 24 t/m 27 ♪ Meer oefenen in I-clips 5 D 24 t/m 27 ♪ D 28 t/m 34 Leren vocabulaire D (helft) Leren Langue-o-thèque D 6 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 35 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire D 35 7 Leren grammaire.

deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bij 3 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en B 2 t/m 5 werkplanner A1 2 Leren vocabulaire B (helft) B 6 t/m 10 (9 @) Leren Langue-o-thèque B 3 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 11 Leren Langue-o-thèque B C 12 t/m 15 @ Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 11 4 C 12 t/m 15 @ C 16 t/m 20 (18 @) Leren vocabulaire C (helft) 5 Leren Langue-o-thèque C C 21 t/m 22 Voorbereiden Tâche préparatoire C 23 6 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 23 Leren Langue-o-thèque C D 24 t/m 27 ♪ Meer oefenen in I-clips 7 D 24 t/m 27 ♪ D 28 t/m 33 Langue-o-thèque D 8 Leren vocabulaire D (helft) D 34 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire D 35 9 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 35 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips 10 Leren grammaire. vocabulaire. vocabulaire. Voorbereiden Tâche finale Langue-o-thèque 11 Voorbereiden Tâche finale Uitloop Tâche finale 12 Leren grammaire. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 57 (80) . Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.

thème 6 En famille. welke. © Wolters-Noordhoff 58 (80) . Zie voor de Europese schaal van taalvaardigheid www. eetcultuur. 4 havo. zo ja. Eindtermen uit het domein Frans: Leesvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  aangeven of een tekst. In deze webquest doen leerlingen onderzoek naar het Franse en het Nederlandse familieleven als voorbereiding op een televisiedocumentaire. verjaardagen en feestdagen. gegeven een bepaalde informatiebehoefte. Subdomein: Algemene vaardigheden  De kandidaat heeft bij het verwerven van informatie een aantal malen gebruik gemaakt van toepassingen van ICT. relevante informatie bevat en. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 6. schrijven niveau B1. Leerlingen Deze webquest is bestemd voor leerlingen van de bovenbouw van het havo. Algemene doelen:  opzoeken en verwerken van informatie  informatie verzamelen  informatie selecteren  samenwerken  beslissingen nemen  overeenstemming bereiken  leren reflecteren op het leerproces  (zelf) reflectie 2. Vereiste taalvaardigheid aangegeven in de Europese schaal van taalvaardigheid: Lezen niveau B1. Deze twee samen vormen een dossier voor de Nederlandse en Franse producent.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Schrijfvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  Informatie geven  Iets of iemand beschrijven Subdomein: Algemene vaardigheden De kandidaat kan bij het schrijfproces gebruik maken van de mogelijkheden van teksverwerking.nl Doelen en eindtermen 1. vakanties. In de twee verhalen verwerken de leerlingen minimaal de volgende thema’s: gezinsleven. Elk verhaal moet minimaal 400 woorden bevatten.taalportfolio.4 Docentenpagina webquest Inleiding Deze webquest sluit aan bij Grandes Lignes. Dit onderzoek (via internet) resulteert in een tweetal verhalen in het Frans: één over het Franse gezinsleven en één over het Nederlandse gezinsleven.

Tussendoor © Wolters-Noordhoff 59 (80) . 4 Productie van output (regelgeleid) . (raden onbekende elementen. N-F.  printers (eventueel). Werkvolgorde De leerlingen werken in tweetallen.Taak bevat elementen die beheersing van vormaspecten bevorderen. kunnen we het volgende vaststellen: 1 Blootstelling (kwantitatief) . deel 4 havo Wolters-Noordhoff Leerzaamheid Uitgaande van de criteria zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘meetlat voor webquests’ op de site http://www. Door het volgen van de verschillende stappen werken ze naar het eindproduct. U zult zelf moeten bepalen of de geschatte tijdsindicatie voldoet voor uw leerlingen.Taak maakt het begrijpen van de inhoud van de doorgenomen informatie nodig (kan niet met knippen en plakken worden uitgevoerd). Daarnaast zal er zo’n vier uur huiswerk aan vast zitten. toe.Taak lokt gebruik van lees. 5 Strategisch handelen (receptief) .Taak lokt productief gebruik doeltaal uit 7 Strategisch handelen (productief) . 3 Verwerking op inhoud . Randvoorwaarden Voor het uitvoeren van deze TalenQuest met een klas of een groep leerlingen moeten de leerlingen de beschikking hebben over:  computers met internetaansluiting. Een en ander hangt ook af van de door u gewenste kwaliteit van het eindproduct.d.nl/thema/talenquest/meetlat/index. Regie Duur De leerlingen hebben minimaal vier lesuren nodig om deze webquest af te ronden. e.) 6 Productie van output (algemeen) .Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.Het uitvoeren van de taak leidt tot kennisname van veel tekst (geschreven of gesproken) in de doeltaal.De opdracht biedt mogelijkheden voor zowel tussentijdse reflectie op het proces (strategieën!) als aan het eind op het product. 2 Blootstelling (kwalitatief) . functioneel en levensecht.kennisnet. efficiënt gebruik van voorkennis. actueel.  woordenboeken F-N.html. het dossier.en luisterstrategieën uit.De teksten zijn attractief.Taak lokt gebruik van communicatiestrategieën uit 8 Leren leren .

Dit gebeurt aan de hand van onderstaand schema (wellicht moet u het schema toelichten bij uw leerlingen). 1 2 3 4 Thema minimaal uitvoerig gezinsleven Frans Frans taalgebruik taalgebruik incorrect correct Thema minimaal uitvoerig eetcultuur Frans Frans taalgebruik taalgebruik incorrect correct Thema minimaal uitvoerig vakanties Frans Frans taalgebruik taalgebruik incorrect correct Thema minimaal uitvoerig verjaardagen Frans Frans taalgebruik taalgebruik incorrect correct Originaliteit minimaal uitvoerig en/of toevoeging andere onderwerpen (bonuspunten) Samenwerking slecht uitstekend Planning alles alles op tijd uitgelopen af Totaal aantal punten: (max 44) © Wolters-Noordhoff 60 (80) . Aan het eind van de webquest moeten ze zelf een eerlijke taakverdeling bedenken. Beoordeling De leerlingen beoordelen in eerste instantie zelf hun werk. U kunt van te voren een minimaal aantal punten aangeven dat door de leerlingen gescoord moet worden (maximaal 44 punten). U kunt dit zelfde schema ook invullen (per leerling) en vervolgens bespreken met de leerlingen. deel 4 havo Wolters-Noordhoff vergelijken de leerlingen hun beviningen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.

Hoe reis je naar Parijs. hoe denk je je in de stad te verplaatsen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Het betreft een reis naar Parijs voor 4 à 5 dagen. De volgende punten moeten aan de orde komen:  praktische aspecten: vervoer en overnachting. cultuur. bezienswaardigheden Tâche finale: reisvoorstel presenteren Maak in een groepje een reisvoorstel en presenteer dat aan je klasgenoten aan de hand van een poster. sport. praktische zaken C Impressions de Paris Tâche préparatoire: reclamefolder schrijven Luisteren: rondleiding Lezen: wijken in Parijs Luisteren: beschrijving monumenten Grammaire: passé simple Luisteren: songtekst Grammaire: lijdende vorm ICT: informatie zoeken over Parijs Vocabulaire: indrukken van Parijs D Sorties dans Paris Tâche préparatoire: e-mail schrijven Lezen: interview ICT: website Galeries Lafayette Grammaire: voltooid deelwoord en accord Vocabulaire: Parijs.  vertel per activiteit iets over de inhoud.  Maak gebruik van alle Langue-o-thèques en de Tâches préparatoires die je al hebt gemaakt. B Paris Pratique Tâche préparatoire: gesprek voeren Lezen: een brief en brochures lezen Luisteren: informatie vragen ICT: website RATP Vocabulaire: Parijs. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Thème 7 Ici Paris 7. et cetera. dan weet je waarop je beoordeeld wordt. de kosten en de openingstijden. © Wolters-Noordhoff 61 (80) . Welke activiteiten heb je gepland? Het moeten afwisselende activiteiten zijn: monumenten.  Bekijk de Fiche d'évaluation onder de taak. Maak duidelijk waarom jullie deze activiteit hebben gekozen.1 Korte omschrijving taak A Orientation Oriëntatie op Parijs door te lezen over hoe Parijzenaren over hun stad denken. ontspaning. waar heb je gereserveerd voor een overnachting en in wat voor een hotel?  dagindeling: de inhoud per dag.

Ieder lid van het groepje moet een deel van de presentatie voor zijn rekening nemen. De presentatie zelf mag echter niet voorgelezen worden van een briefje. Op de poster zelf mag je een aantal steekwoorden schrijven ter ondersteuning van je presentatie. © Wolters-Noordhoff 62 (80) .Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. deel 4 havo Wolters-Noordhoff  denk eraan dat je (waar mogelijk) de passé composé en de lijdende vorm gebruikt wanneer je vertelt over de organisatie van deze reis! Maak gebruik van plaatjes en/of foto’s om je poster aantrekkelijker te maken.

langzaam en duidelijk gesproken radioprogramma’s. -Kan relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten. alledaags materiaal. 2 Zaken regelen -Kan in een vertrouwde situatie eenvoudige voorstellen doen en op voorstellen reageren. 3 Lezen om informatie op te doen -Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen. video. Lezen 1 Correspondentie lezen -Kan een korte. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 7. © Wolters-Noordhoff 63 (80) . commentaar en meningen geven over onderwerpen binnen de eigen belevingssfeer. -Kan een korte uitleg begrijpen. Niveau: B1 receptief B1 productief Luisteren 1 Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan -Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en duidelijk gesproken gesprek. 3 Luisteren naar tv. overzichten en formulieren specifieke informatie vinden en begrijpen. krant of op een website.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. kranten of op internet. duidelijke informatie begrijpen. Gesprekken voeren 1 Informele gesprekken -Kan persoonlijke standpunten. e-mail of fax begrijpen. -Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in tijdschriften. -Kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift. fax of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te kunnen reageren. 2 Oriënterend lezen -Kan specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig.2 Can-do-statements In deze taak hebben de leerlingen gewerkt aan de volgende can-do- statements. eenvoudige brief.en geluidsopnames -Kan belangrijke details begrijpen in eenvoudige. 2 Luisteren naar aankondigingen en instructies -Kan eenvoudige. -Kan een eenvoudige zakelijke brief. -Kan in lijsten.

of interessegebied.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Schrijven 1 Verslagen en rapporten -Kan de informatie die hij/zij belangrijk acht. 2 Een publiek toespreken -Kan een kort. -Kan op een eenvoudige manier vertellen hoe iets gedaan moet worden. Spreken 1 Monologen -Kan een eenvoudige beschrijving geven van vertrouwde zaken binnen het eigen vak. -Kan met enig detail verslag doen van ervaringen en meningen en reacties beschrijven. © Wolters-Noordhoff 64 (80) . 2 Vrij schrijven -Kan eenvoudige. gedetailleerde beschrijvingen geven van bekende onderwerpen binnen het eigen interessegebied. duidelijk opschrijven. deel 4 havo Wolters-Noordhoff -Kan afspraken maken. vooraf ingeoefend praatje houden voor een groep. eenvoudig.

vocabulaire. B 2. Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Bij 2 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en B 4 t/m 8 (5 ♪. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 7. De opdrachten met daarachter het symbool @ zijn computeropdrachten. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 65 (80) . Tâche finale Langue-o-thèque Voorbereiden Tâche finale 8 Leren grammaire.3 Werkplanner Hieronder vindt u een werkplanner voor 2 uur of 3 uur Frans per week. De opdrachten met daarachter het symbool ♪ zijn luisteropdrachten. vocabulaire. 3 2 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 9 Leren Langue-o-thèque B C 10 ♪ t/m 16 (13 ♪) Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B9 3 C 10 ♪ t/m 16 (13 ♪) C 17 ♪ t/m 23 @ Leren vocabulaire C (helft) Leren Langue-o-thèque C 4 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 24 Leren Langue-o-thèque C D 25 t/m 27 (26 @) Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire C 24 5 D 25 t/m 27 (26 @) D 28 t/m 32 Leren vocabulaire D (helft) Voorbereiden Tâche préparatoire Leren Langue-o-thèque D D 33 6 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 33 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips 7 Leren grammaire. 6 @)) werkplanner A 1.

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Voorbereiden Tâche finale Langue-o-thèque 11 Voorbereiden Tâche finale Uitloop Tâche finale 12 Leren grammaire. 32 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire D 33 9 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 33 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips 10 Leren grammaire. vocabulaire. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 66 (80) . deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bij 3 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en B 2 t/m 5 ♪ werkplanner A1 2 Leren vocabulaire B (helft) B 6 @ t/m 8 Leren Langue-o-thèque B 3 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 9 Leren Langue-o-thèque B C 10 ♪ t/m 13 ♪ Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B9 4 C 10 ♪ t/m 13 ♪ C 14 t/m 17 ♪ Leren vocabulaire C (helft) 5 Leren Langue-o-thèque C C 18 t/m 23 @ 6 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 24 Leren Langue-o-thèque C D 25 t/m 27 (26 @) Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire C 24 7 D 25 t/m 27 (26 @) D 28 t/m 30 Leren vocabulaire D (helft) 8 Leren vocabulaire D D 31. vocabulaire.

Vereiste taalvaardigheid aangegeven in de Europese schaal van taalvaardigheid: Schrijven niveau A2. In deze webquest kruipen leerlingen in de huid van een redacteur van een toeristisch magazine met stedenreizen.4 Docentenpagina webquest Inleiding Deze webquest sluit aan bij Grandes Lignes. Eindtermen uit het domein Frans: Leesvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  aangeven of een tekst. In het artikel moet in elk geval opgenomen worden:  Waar ligt Montréal?  Welke talen spreekt men er?  Wat zijn de toeristische attracties?  Wat is er voor jongeren te doen?  Hoe is het klimaat (welk seizoen is het beste om er heen te gaan)? Leerlingen Deze webquest is bestemd voor leerlingen van de bovenbouw van het HAVO. Zie voor de Europese schaal van taalvaardigheid www. Algemene doelen:  opzoeken en verwerken van informatie  informatie verzamelen  informatie selecteren  leren reflecteren op het leerproces  (Zelf)reflectie 2. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 7. Subdomein: Algemene vaardigheden  De kandidaat heeft bij het verwerven van informatie een aantal malen gebruik gemaakt van toepassingen van ICT. bestemd voor het reismagazine. Over deze stad schrijven ze uiteindelijk een artikel van 350 woorden. Lezen niveau B1. Schrijfvaardigheid Subdomein: taalvaardigheden  Iets of iemand beschrijven Leerzaamheid Uitgaande van de criteria zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘meetlat voor webquests’ op de site http://www.kennisnet. gegeven een bepaalde informatiebehoefte. zo ja.taalportfolio. relevante informatie bevat en. kunnen we het volgende vaststellen: © Wolters-Noordhoff 67 (80) . thème 7 Ici Paris.nl Doelen en eindtermen 1. 4 havo.html.nl/thema/talenquest/meetlat/index.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. welke. Aan de hand van een vragenlijst en diverse Franstalige websites verdiepen ze zich in de stad Montréal.

U kunt van te voren een minimaal aantal punten aangeven dat door de leerlingen gescoord moet worden (maximaal 20 punten). deel 4 havo Wolters-Noordhoff 1 Blootstelling (kwantitatief) Het uitvoeren van de taak leidt tot kennisname van veel tekst (geschreven of gesproken) in de doeltaal. 2 Blootstelling (kwalitatief) De teksten zijn attractief. 4 Strategisch handelen (receptief) Taak lokt gebruik van lees.d. Bij de vragenlijst bepalen ze samen wat de uiteindelijke juiste antwoorden zijn. Beoordeling De leerlingen beoordelen in eerste instantie zelf hun werk. U kunt dit zelfde schema ook invullen (per leerling) en vervolgens bespreken met de leerlingen. Randvoorwaarden Voor het uitvoeren van deze TalenQuest met een klas of een groep leerlingen moeten de leerlingen de beschikking hebben over:  Computers met internet aansluiting  Printers (eventueel)  Woordenboeken F-N. efficiënt gebruik van voorkennis. Bij het artikel moeten ze elkaar feedback geven. Daarnaast zal er zo’n drie uur huiswerk aan vast zitten. Het kan nodig zijn om uw leerlingen te leren hoe je feedback geeft. Een en ander hangt ook af van de door u gewenste kwaliteit van het eindproduct.en luisterstrategieën uit (raden onbekende elementen. © Wolters-Noordhoff 68 (80) .Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. 3 Verwerking op inhoud Taak maakt het begrijpen van de inhoud van de doorgenomen informatie nodig (kan niet met knippen en plakken worden uitgevoerd). Werkvolgorde De leerlingen werken in principe alleen. 5 Leren leren De opdracht biedt mogelijkheden voor zowel tussentijdse reflectie op het proces (strategieën!) als aan het eind op het product. functioneel en levensecht. e. Dit gebeurt aan de hand van onderstaand schema (wellicht moet u het schema toelichten bij uw leerlingen). actueel. N-F Regie Duur De leerlingen hebben minimaal drie lesuren nodig om deze webquest af te ronden. U zult zelf moeten bepalen of de geschatte tijdsindicatie voldoet voor uw leerlingen.). Wel moet de leerling zowel de vragenlijst als het artikel doornemen met een medeleerling.

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 1 2 3 4 Vragenlijst Minder dan Alle vier goede antwoorden antwoorden goed Gebruik Franse Slecht Uitstekend taal Artikel Minimaal Compleet stedenmagazine Gebruik Franse Slecht Uitstekend taal Originaliteit Beperkt Heel origineel Totaal aantal punten: (max 20 punten) © Wolters-Noordhoff 69 (80) .

. . . . .Geef aan wat je sterke en je zwakke punten zijn.Maak gebruik van alle Langue-o-thèques en de Tâches préparatoires.Geef minimaal twee redenen waarom je wilt werken. .Vertel waarom je graag in de betreffende région wilt werken. .Aanhef.Vraag om extra informatie over arbeidsvoorwaarden. deel 4 havo Wolters-Noordhoff Thème 8 Si on se présentait 8.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. dan weet je waarop je beoordeeld wordt.Vertel waarom je juist naar dat baantje solliciteert. .Geef aan naar welke baan je solliciteert. . In je brief moeten de volgende punten moeten aan de orde komen: . © Wolters-Noordhoff 70 (80) .Schrijf over je werkervaring. .1 Korte omschrijving taak A Orientation Oriëntatie op verschillende baantjes in Frankrijk en het lezen over ervaringen die anderen hebben opgedaan tijdens hun vakantiebaantjes B Pourquoi travailler? Tâche préparatoire: forumbericht schrijven Lezen: vakantiewerk Leesstrategie: alinea’s samenvatten Grammaire: passé composé en imparfait Vocabulaire: vakantiewerk C Quel job choisir? Tâche préparatoire: presentatie houden Lezen: advertenties over werk Leesstrategie: betekenis van woorden raden uit context ICT: départements en régions Luisteren: telefoongesprekken over vakantiewerk Vocabulaire: vakantiewerk D Demander des renseignements supplémentaires Tâche préparatoire: e-mail schrijven Lezen: vormaspecten sollicitatiebrief Grammaire: conditionnel Luisteren: extra informatie vragen Vocabulaire: vakantiewerk Tâche finale: sollicitatiebrief schrijven Schrijf een sollicitatiebrief van ongeveer één A4-tje naar een van de werkgevers die een advertentie hebben geplaatst in deze taak.Bekijk de Fiche d'évaluation onder de taak.Afsluitende zin/formule.Stel jezelf voor. .

© Wolters-Noordhoff 71 (80) . deel 4 havo Wolters-Noordhoff Maak in de brief gebruik van de passé composé. Laat je brief lezen door een klasgenoot en verbeter het. Bedenk eerst wat je wilt gaan schrijven. Dit worden je alinea’s. Schrijf dat in steekwoorden op een blaadje. Groepeer je steekworden naar onderwerp. Werk vervolgens je woorden uit tot zinnen.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. imparfait en de conditionnel. Vergeet niet om de adresgegevens te vermelden en zorg voor een correcte indeling van de brief.

alledaags materiaal. fax of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te kunnen reageren. 2 Oriënterend lezen -Kan specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig. -Kan persoonlijke standpunten. © Wolters-Noordhoff 72 (80) . Niveau: B1 receptief B1 productief Luisteren Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan -Kan het onderwerp bepalen van een langzaam en duidelijk gesproken gesprek.2 Can-do-statements In deze taak hebben de leerlingen gewerkt aan de volgende can-do- statements. korte zinnen iets of iemand beschrijven. -Kan relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten. Spreken Monologen -Kan in losse woorden en simpele. -Kan eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen. Gesprekken voeren 1 Informele gesprekken -Kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening uitdrukken over vertrouwde alledaagse onderwerpen. 3 Lezen om informatie op te doen -Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen. -Kan in gesprekken informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen. -Kan vertrouwde zaken en personen op een eenvoudige manier beschrijven. -Kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift. -Kan de hoofdpunten volgen van gesprekken over een voor hem/haar interessant onderwerp. Lezen 1 Correspondentie lezen -Kan een eenvoudige zakelijke brief. kranten of op internet. -Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in tijdschriften. 2 Informatie uitwisselen -Kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 8. commentaar en meningen geven over onderwerpen binnen de eigen belevingssfeer. krant of op een website.

eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven. gedetailleerde beschrijvingen geven van bekende onderwerpen binnen het eigen interessegebied.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. -Kan kort en eenvoudig een gebeurtenis of ervaring beschrijven. -Kan zaken uitleggen en toelichten. -Kan eenvoudige. -Kan eenvoudige brieven schrijven aan instanties en zakelijke contacten. © Wolters-Noordhoff 73 (80) . -Kan op advertenties reageren. 2 Vrij schrijven -Kan in korte. -Kan in een serie korte zinnen informatie geven over zichzelf en anderen.of interessegebied. -Kan vertellen over zijn/haar dromen. deel 4 havo Wolters-Noordhoff -Kan een eenvoudige beschrijving geven van vertrouwde zaken binnen het eigen vak. -Kan verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en reacties op gebeurtenissen beschrijven. verwachtingen en ambities. Schrijven 1 Correspondentie -Kan brieven of e-mails schrijven over persoonlijke zaken. -Kan met enig detail verslag doen van ervaringen en meningen en reacties beschrijven.

Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. De opdrachten met daarachter het symbool @ zijn computeropdrachten. De opdrachten met daarachter het symbool ♪ zijn luisteropdrachten. Bij 2 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en B 5 t/m 9 werkplanner A 1. Tâche finale Langue-o-thèque Voorbereiden Tâche finale 8 Leren grammaire. B 2 t/m 4 2 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 10 Leren Langue-o-thèque B C 11 t/m 13 ♪ (12 @) Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire B 10 3 C 11 t/m 13 ♪ (12 @) C 14 t/m 16 Leren vocabulaire C (helft) Voorbereiden Tâche préparatoire Leren Langue-o-thèque C C 17 4 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 17 Leren Langue-o-thèque C D 18 t/m 22 Meer oefenen in I-clips 5 D 18 t/m 22 D 23 ♪ t/m 25 Leren vocabulaire D Voorbereiden Tâche préparatoire Leren Langue-o-thèque D D 26 6 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 26 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips 7 Leren grammaire. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 8. vocabulaire. vocabulaire.3 Werkplanner Hieronder vindt u een werkplanner voor 2 uur of 3 uur Frans per week. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 74 (80) .

deel 4 havo Wolters-Noordhoff Bij 3 uur Frans per week Les Datum Voor de les In de les 1 Invullen taalportfolio en B 2 t/m 5 werkplanner A1 2 Leren vocabulaire B (helft) B 6 t/m 9 Leren Langue-o-thèque B Voorbereiden Tâche préparatoire B 10 3 Leren vocabulaire B Tâche préparatoire B 10 Leren Langue-o-thèque B C 11.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Eindtoets Langue-o-thèque © Wolters-Noordhoff 75 (80) . vocabulaire. 12 @ C 13 ♪ t/m 16 Leren Langue-o-thèque C 5 Leren vocabulaire C (helft) Voorbereiden Tâche préparatoire Meer oefenen in I-clips C 17 6 Leren vocabulaire C Tâche préparatoire C 17 Leren Langue-o-thèque C D 18 t/m 20 Meer oefenen in I-clips 7 D 18 t/m 20 D 21 t/m 24 (23 ♪) Leren vocabulaire D 8 Leren vocabulaire D D 25 Meer oefenen in I-clips Voorbereiden Tâche préparatoire D 26 9 Leren vocabulaire D Tâche préparatoire D 26 Leren Langue-o-thèque D Diagnostische toets Meer oefenen in I-clips 10 Leren grammaire. 12 @ Meer oefenen in I-clips 4 C 11. vocabulaire. Voorbereiden Tâche finale Langue-o-thèque 11 Voorbereiden Tâche finale Uitloop Tâche finale 12 Leren grammaire.

luisteren niveau A2. In deze webquest gaan leerlingen zich in tweetallen voorbereiden op een sollicitatiegesprek. relevante informatie bevat en. welke. Uiteindelijk nemen ze het sollicitatiegesprek af waarbij de één de rol van hoofdverantwoordelijke van het animatieteam speelt (en dus het gesprek afneemt) en de ander zichzelf is. zo ja. thème 8 Si on se présentait. 4 havo. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 8. Ze bereiden zich voor door zich in de camping te verdiepen en zelf mogelijke vragen voor het sollicitatiegesprek te bedenken. Algemene doelen:  opzoeken en verwerken van informatie  informatie verzamelen  informatie selecteren  samenwerken  beslissingen nemen  overeenstemming bereiken  leren reflecteren op het leerproces  (Zelf) reflectie 2. Het is een gesprek voor een functie als animateur op een Franse camping.4 Docentenpagina webquest Inleiding Deze webquest sluit aan bij Grandes Lignes. Eindtermen uit het domein Frans: Leesvaardigheid Subdomein: Taalvaardigheden  aangeven of een tekst. gegeven een bepaalde informatiebehoefte. Subdomein: Algemene vaardigheden  De kandidaat heeft bij het verwerven van informatie een aantal malen gebruik gemaakt van toepassingen van ICT. Schrijfvaardigheid Subdomein: taalvaardigheden  Iets of iemand beschrijven Gespreksvaardigheid Subdomein: taalvaardigheden  een gesprek beginnen en afsluiten  informatie geven en informatie vragen © Wolters-Noordhoff 76 (80) . spreken niveau A2. Leerlingen Deze webquest is bestemd voor leerlingen van de bovenbouw van de HAVO.taalportfolio. lezen niveau B1. Zie voor de Europese schaal van taalvaardigheid www. Vereiste taalvaardigheid aangegeven in de Europese schaal van taalvaardigheid: schrijven niveau B1.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie.nl Doelen en eindtermen 1.

Leerlingen moeten ook met elkaar hierover afspraken maken zodat ze elkaar niet ophouden. U kunt dit zelfde schema ook invullen (per leerling) en vervolgens bespreken met de leerlingen. functioneel en levensecht. Andere afspraken met leerlingen zijn natuurlijk ook mogelijk. Dit gebeurt aan de hand van onderstaand schema (wellicht moet u het schema toelichten bij uw leerlingen). actueel. Regie Duur De leerlingen hebben minimaal twee lesuren nodig om deze webquest af te ronden. kunnen we het volgende vaststellen: 1 Blootstelling (kwantitatief) Het uitvoeren van de taak leidt tot kennisname van veel tekst (geschreven of gesproken) in de doeltaal. efficiënt gebruik van voorkennis.nl/thema/talenquest/meetlat/index. (raden onbekende elementen.). Beoordeling De leerlingen beoordelen in eerste instantie zelf hun werk. Dit wordt in de webquest aangegeven. U zult zelf moeten bepalen of de geschatte tijdsindicatie voldoet voor uw leerlingen. belangstelling en voorkeur uitdrukken en ernaar vragen Leerzaamheid Uitgaande van de criteria zoals die zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘meetlat voor webquests’ op de site http://www. U kunt van te voren een minimaal aantal punten © Wolters-Noordhoff 77 (80) .html. Het spelen van het sollicitatiegesprek kan in een lesuur (meerdere leerlingen tegelijk) worden uitgevoerd.en luisterstrategieën uit. Daarnaast zal er zo’n twee uur huiswerk aan vast zitten. Werkvolgorde De leerlingen werken in tweetallen en af en toe alleen. 4 Strategisch handelen (receptief) Taak lokt gebruik van lees.  Woordenboeken F-N. N-F. e. 3 Verwerking op inhoud Taak maakt het begrijpen van de inhoud van de doorgenomen informatie nodig (kan niet met knippen en plakken worden uitgevoerd).Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. Deze tijd is niet meegerekend. deel 4 havo Wolters-Noordhoff  een mening geven en een mening vragen  gevoelens.kennisnet.  Printers (eventueel).d. 2 Blootstelling (kwalitatief) De teksten zijn attractief. Randvoorwaarden Voor het uitvoeren van deze TalenQuest met een klas of een groep leerlingen moeten de leerlingen de beschikking hebben over:  Computers met internetaansluiting.

af. 1 2 3 4 Antwoorden op Minder dan 2 Alle de vragen over correcte antwoorden de camping antwoorden goed Voorbereiding Slechte Uitstekende vragen sollicitant vragen vragen Voorbereiding Franse Franse taal vragen sollicitant taalgebruik gebruik incorrect correct Voorbereiding Slechte Uitstekende vragen hoofd vragen vragen animatie Voorbereiding Franse Franse taal vragen hoofd taalgebruik gebruik animatie incorrect correct Uitvoering slecht uitstekend sollicitatiegesprek (vlotheid. 36 punten) © Wolters-Noordhoff 78 (80) . goede slechte afspraken afspraken Totaal aantal punten: (max.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. op elkaar inspelen) Gebruik Franse Franse Franse taal taal tijdens taalgebruik gebruik gesprek incorrect correct Samenwerking slecht uitstekend Planning Alles Alles op tijd uitgelopen. deel 4 havo Wolters-Noordhoff aangeven dat door de leerlingen gescoord moet worden (maximaal 36 punten).

De leerlingen maken kennis met een van de beroemdste inspecteurs: Maigret. De volgende dingen komen daarin aan de orde:  Een samenvatting van het verhaal.2 Katern 2: Le roman policier In dit dossier staat le roman policier centraal. vaak afgekort tot BD. Agrippine  Stéphane Heuet. De teksten zijn gerangschikt rond drie grote poëtische thema’s: liefde. deel 4 havo Wolters-Noordhoff 9 Littérature 9. 9. dood en oorlog.3 Katern 3: La poésie française In dit dossier maakt de leerling kennis met een aantal beroemde Franse dichters. De volgende dichters staan centraal:  Paul Éluard  Victor Hugo © Wolters-Noordhoff 79 (80) .1 Katern 1: La bande dessinée In dit dossier leren de leerlingen iets over de geschiedenis van de Franstalige strip of la bande dessinée.  Het genre: is het vooral een detective of meer een psychologische roman?  De schrijftechniek: wat is de rol van omgevingsbeschrijvingen en gedragingen in het typeren van de personages?  De eigen mening van de leerling.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. De leerlingen maken kennis met een aantal bekende en minder bekende striphelden:  Bécasinne  Tintin  Gaston Lagaffe  Lucky Luke  Astérix en Obélix  Claire Bretécher. À la recherche du temps perdu In de slotopdracht maken leerlingen een werkstuk van ongeveer 5 pagina's over een van de volgende stripfiguren:  Achille Talon  Marsupilami  Spirou & Fantasio  Blake & Mortimer  Michel Vaillant  Thorgal  Boule et Bill  Les Pieds Nickelés  Titeuf 9. In de slotopdracht schrijven de leerlingen een recensie van La Pipe de Maigret (ongeveer een halve pagina A4).

de hoofdpersoon van het boek. Vervolgens gaan ze op zoek naar vijf vijf Franse gedichten of chansons die ze mooi vinden 9.4 Katern 4: Le cœur en poche In dit dossier maken leerlingen kennis met Le cœur en poche.Docentenhandleiding Grandes Lignes 3e editie. een boek dat geschreven is door Christine Aventin. De leerlingen schrijven in een brief aan de beste vriendin van Alexandra over wat er in de afgelopen weken gebeurd is en hoe Alexandra daardoor als persoon veranderd is. deel 4 havo Wolters-Noordhoff  Denise Jallais  Guillaume Apollinaire  Boris Vian In de slotopdracht maken leerlingen hun eigen bloemlezing door een onderwerp te kiezen voor een gedichtenbundel. In de slotopdracht kruipen de leerlingen in de huid van Alexandra. © Wolters-Noordhoff 80 (80) .