Załącznik nr 1

do Umowy nr ……………………….
z dnia .....................................

INSTRUKCJE i REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE STRONY
PRZY REALIZACJI UMOWY

Lp. Nazwa instrukcji Miejsce publikacji Uwagi

2008 r. – Zarządzenie Nr 214 Zarządu PKP CARGO S.A.
z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do
Ct-1 (Mt-1) Instrukcja dla
1. stosowania w PKP CARGO S.A.
maszynisty pojazdu trakcyjnego
„Instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego”
Ct-1 (Mt-1).
2008 r. – Zarządzenie Nr 215 Zarządu PKP CARGO S.A.
Ct-2 (Mt-2) Instrukcja dla z dnia 22.lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do
2. pomocnika maszynisty pojazdu stosowania w PKP CARGO S.A.
trakcyjnego „Instrukcji dla pomocnika maszynisty pojazdu
trakcyjnego” Ct-2 (Mt-2).
2008 r. – Zarządzenie Nr 221 Zarządu PKP CARGO S.A.
Ct-9 Instrukcja o gospodarce
z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia
3. pojazdami i druŜynami
„Instrukcji o gospodarce pojazdami i druŜynami
trakcyjnymi
trakcyjnymi” Ct-9,
1996r – Zarządzenie Nr 125 Zarządu PKP z dnia 25
MT-26 Instrukcja dla listopada 1996r. w sprawie ustalenia „Instrukcji dla
4.
dyspozytorów trakcji dyspozytora trakcji” MT-26,
(Biuletyn PKP Nr 32 z 1999 r. poz. 124).
2007r. – Uchwała Nr 147/2007 Zarządu PKP CARGO
S.A. z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia do
Ct-3 Instrukcja o utrzymaniu stosowania w Spółce „Instrukcji o utrzymaniu pojazdów
5.
pojazdów trakcyjnych trakcyjnych” Ct-3, która została zatwierdzona przez
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzją nr TTN-
501-80/05/06 z dnia 12 października 2006 r.

1999 r. – Zarządzenie Nr 78 Zarządu PKP z dnia 20 lipca
MT-34a Instrukcja bezpieczeństwa
1999 r. w sprawie ustalenia „Instrukcji bezpieczeństwa i
i higieny pracy dla druŜyn
6. higieny pracy dla druŜyn trakcyjnych, elektrycznych i
trakcyjnych, elektrycznych i
spalinowych pojazdów trakcyjnych” MT-34a
spalinowych pojazdów trakcyjnych
(Biuletyn PKP Nr 21 z 1999r. poz. 76).

Instrukcja o sposobie wypełniania
i trybie postępowania z kartą 2002 r. Zarządzenie Nr 47 Zarządu PKP CARGO S.A. z
pracy druŜyny trakcyjnej i dnia 16 grudnia 2002r.
7.
pojazdów na kolejach (Biuletyn PKP CARGO S.A. cz. „A”
normalnotorowych i Nr 16 z dnia 17.12.2002 roku poz. 36).
szerokotorowych
2006r. – Załącznik do Zarządzenia Nr 154 Zarządu PKP
CARGO S.A. z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie ustalenia
Cw-2 (Mw-28) Instrukcja dla
8. „Instrukcji dla rewidenta taboru” Cw-2 (Mw-28).
rewidenta taboru
(Biuletyn PKP CARGO S.A. cz. „A” Nr 13 z dnia 14 lipca
2006r. poz. 30).
2007r. – Uchwała nr 312/2007 Zarządu „PKP Przewozy
Pw-6 (Mw28) Instrukcja dla Regionalne” spółka z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r. w
9.
rewidenta wagonów pasaŜerskich sprawie ustalenia „Instrukcji dla rewidenta wagonów
pasaŜerskich” Pw-6 (Mw-28)

63
2006 r. – Zarządzenie Nr 152 Zarządu PKP CARGO S.A z
Cw-1 (Mw-56) Instrukcja obsługi dnia 14 lipca 2006r. w sprawie ustalenia „Instrukcji
10. i utrzymania w eksploatacji obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru
hamulców taboru kolejowego kolejowego” Cw – 1 (Mw-56),
(Biuletyn PKP CARGO S.A. Nr 16 z 14 lipca 2006r.).
2007 r. – Zarządzenie Nr 16/2007 Zarządu PKP
PLK S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie
11. Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji wprowadzenia „Instrukcji sygnalizacji” Ie-1(E-1).
(Biuletyn PKP PLK S.A. Nr 3 z dnia 10 października
2007r., poz.16).
2008 r. – Uchwała Nr 176 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia
01 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia tekstu
jednolitego „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów
Ir-1 (R1) Instrukcja o prowadzeniu „Ir-1 (R-1) oraz zmiany uchwały Zarządu PLK w sprawie
12.
ruchu pociągów przyjęcia zarządzenia wprowadzającego „Instrukcje o
prowadzeniu ruchu pociągów” Ir-1 (R-1)
(Biuletyn PKp PLK S.A. B Nr 03 poz. 14 z dnia 30 maja
2008 r.
2008 r. – Uchwał nr 115 Zarządu „PKP Przewozy
Pr-3 (R-3) Instrukcja o Regionalne” spółka z o.o. z dnia 01 kwietnia 2008 r w
postępowaniu w sprawach sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji o
13.
powaŜnych wypadków, wypadków i postępowaniu
incydentów w sprawach powaŜnych wypadków, wypadków i
incydentów Pr-3 (R-3)
2006r. – Zarządzenie nr 11 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia
Ir-8 (R3) Instrukcja o postępowaniu 18 maja 2006r w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o
14. w sprawach wypadków i incydentów postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów
kolejowych kolejowych” Ir-8 (R-3).
(Biuletyn „B” PKP PLK S.A. Nr 6/2006, poz. 43).

2004r. – Zarządzenie Nr 17 Zarządu PKP Polskie Linie
Ir-5 (R –12) Instrukcje o
Kolejowe S.A. z dnia 27.12.2004r. w sprawie
15. uŜytkowaniu urządzeń radiołączności
wprowadzenia „Instrukcji o uŜytkowaniu urządzeń
pociągowej
radiołączności pociągowej” Ir-5 (R-12)

2004 r. – Zarządzenie Nr 18 Zarządu PKP PLK S.A. z
dnia 27.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji
Ir-9 (R-34) Instrukcja o technice o technice pracz manewrowej” Ir-9 (R-34) Zmiany:
16.
pracy manewrowej Uchwała Nr 246 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 06 maja
2008 r. (Biuletyn PLK, B Nr 04 poz. 18 z dnia 30 lipca
2008 r.)
2008 r. – Uchwał nr 236 Zarządu „PKP Przewozy
Pr-2 (R-34) Instrukcja o technice Regionalne” spółka z o.o. z dnia 01 kwietnia 2008 r w
17. pracy manewrowej oraz organizacji sprawie ustalenia „Instrukcja o technice pracy
zestawiania pociągów pasaŜerskich manewrowej oraz organizacji zestawiania pociągów
pasaŜerskich Pr-2 R-34)
2000 r. – Zarządzenie Nr 6 Zarządu PKP z dnia 07 W opraco-
waniu: Ir-6
stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia „Instrukcji o
(R-18)
skróconych adresach liczbowych” R-18, „Instrukcja o
R-18 Instrukcja o skróconych
18. (Biuletyn PKP Nr 1 z 2000 r. poz. 5) skróconych
adresach liczbowych adresach
Zmiany i uzupełnienia:
liczbowych”
Biuletyn PKp Nr 21 z 2000 r. poz. 94

2007 r. Zarządzenie Nr 12 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia
26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji
Ir-15 (D-21) Instrukcja o kolejowym
19. o kolejowym ratownictwie technicznym” Ir-15 (D-21),
ratownictwie technicznym
(Biuletyn PLK, B Nr 02 poz.12 z dnia 04 lipca 2007r.)

64
2005 r. – Zarządzenie Nr 10 Zarządu PKP PLK S.A. z
Ir-3 (R9) Instrukcja o sporządzaniu
20. dnia 30.03.2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji
regulaminów technicznych
o sporządzaniu regulaminów technicznych” Ir-3 (R-9)
Regulaminy techniczne – działki
dotyczące pracy druŜyn i pojazdów
21.
trakcyjnych [wg Instrukcji Ir-3 (R-
9)]
Regulamin przydzielania tras
pociągów i korzystania z
22. przydzielonych tras pociągów przez
licencjonowanych przewoźników
kolejowych w ramach rj. 2008/09.

65