NAMA GURU: XXXXXXXXXXXXXXX

KELAS:

MATA PELAJARAN DIAJAR TAHUN / TINGKATAN

FALSAFAH PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab,
berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Warganegara Malaysia Yang Baik

 Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan; Unsur Rohani Dan Emosi
 Berilmu pengetahuan;
 Berakhlak mulia; Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi aspek-
 Bertanggungjawab kepada diri, masayrakat, agama aspek berikut:
dan negara;  Keyakinan terhadap Tuhan;
 Berbakti dan memberi sumbangan kepada  Kepercayaan beragama;
masyarakat dan negara; dan  Kemantapan jiwa;
 Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu.  Penghayatan nilai-nilai murni dan norma
masyarakat;
Unsur Intelek
 Berbudi pekerti mulia;
Unsur intelek ini mengambil kira aspek-aspek  Berbakti dan berkorban.
berikut:
 Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa Unsur Jasmani
kebenaran;
 Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif; Ciri-ciri jasmani ialah:
 Kecergasan fizikal dan kesihatan diri;
 Daya pemikiran yang lojik dan analitis;
 Dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal
 Ilmu yang bermanfaat.
sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat.

 Masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan memiliki sikap suka membaca serta cintakan ilmu pengetahuan.

... bertanggungjawab dan berguna... organisasi dan penyeliaan pendidikan..... termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran. masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka. 4.. mental. institusi pendidikan dengan masyarakat.. . Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. 6... 6. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga.. Mengelakkan diri dari menyebarkan suatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. 3. 2.) . 2. IV. MALAYSIA Kami... 2. 2. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab untuk membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya. ataupun yang bertentangan dengan prinsip Rukun Negara. II. 3.. penyelidikan.. Menunjukkan suatu cara berpakaian. ekonomi. menengah dan tinggi. 5... TASUSILA PROFESION PERGURUAN.. tutur kata dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada para pelajar... Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa mereka.. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjahnya sendiri atau dalam matapelajaran-matapelajaran yang diajar dalam bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Bersikap adil kepada pelajar-pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. politik. 5. yang taat setia.. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. 3.... persidangan. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN 1.. yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu.. 5. III. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. 4. masyarakat atau negara.. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunnegara. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. 5. 4. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar-pelajar kami dari hal-hal lain. emosi. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Melalui pendidikan.. yang bertanggungjawab dan berkebolehan. Merahsiakan ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjadi kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baharu dalam profesion perguruan... menghormati orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan budaya. kebudayaan dan kecendekiawan masyarakat. keturunan atau agama.. 4. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. (Catatan: Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah Institusi pendidikan peringkat rendah. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA 1.. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa. 6. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya. I TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR 1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya... keturunan dan agama.. memperolehi pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan... yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya demokrasi.. Tidak melibatkan diri dalam sebarang kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.. 3. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral.. guru-guru Malaysia. 6. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA 1..

. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA“ Saya yang menurut Perintah. waktu tidak mengajar itu mestilah diisi dengan kerja-kerja yang memberi faedah kepada murid-murid.2. 2._______ Guru-guru di sekolah biasanya mempunyai waktu-waktu tidak mengajar/waktu luang (free periods) seperti yang ditetapkan perlu bekerja. membuat nota mengajar.6 Lain-lain tugas yang difikirkan perlu atau diarahkan oleh Guru Besar. (DATO’ HJ. 1981 Pengarah Pelajaran. amnya. 1/1981 Ruj.1 Menggantikan guru yang tidak hadir mengajar di sesebuah darjah. September.2. 2. Ketua Setiausaha.p. 1/1981 PENGGUNAAN WAKTU TIDAK MENGAJAR / WAKTU LUANG (FREE PERIODS) OLEH GURU-GURU. KP.1 Mengingatkan semua guru bahawa waktu tidak mengajar / waktu luang (free periods) itu adalah masa bekerja. IDRIS BIN TAIN) b. 3. 2.2. Kementerian Pelajaran Malaysia. Semua Negeri. Anggapan ini adalah salah dan perlu dibetulkan.4 Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah mengenai pelajaran yang diajar.8591/(80) 14hb. Tegasnya. Oleh itu Tuan/Puan diminta memberitahu semua Guru Besar supaya: 2.2. 2. 2. 2.5 Penyediaan aktiviti-aktiviti gerakerja Kokurikulum.2. khasnya dan sekolah.2 Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain untuk: 2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Fail.3 Memeriksa buku-buku latihan murid. 2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.2.2 Membuat persediaan-persediaan untuk mengajar seperti membaca buku- buku tambahan. Harap dapat Surat Pekeliling ini disampaikan kepada semua Guru Besar Sekolah Menengah dan Rendah untuk panduan dan tindakan mereka. menyediakan alat-alat mengajar dan sebagainya.

3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.B. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua Pengetua. 1999 Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” DATO’ DR ABDUL SHUKOR ABDULLAH Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia sk. Semenjak Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan 256 dikuatkuasakan. (i) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 3/1999 PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA Office of the Director General of Education Malaysia PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA Level 7 Block J Damansara Town Centre 50604 KUALA LUMPUR _________________________________________________________________________________________ KP(BS) 8591/Jilid XV/(3) 9 Mac. Pengetua.B. Datuk Dr. iaitu (i) Rancangan Pelajaran Tahunan dan (ii) Rancangan Pelajaran Harian. Y. Khalid Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Y. Guru Besar dan guru di negeri. berkuatkuasa pada tarikh ia dikeluarkan. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian juga perlu diurus dengan baik dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Sekian. Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia Y. 2. Guru Besar atau wakilnya hendaklah memastikan kedua-dua unsur tersebut dibuat mengikut prinsip-prinsip perancangan yang mutakhir. Dato’/Datin/Tuan/Puan. cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai.B. Dengan Surat Pekeliling Ikhtisas ini. Dato' Haji Mohd. Bhg. bertarikh 1 julai 1963. 5. 3/1999: Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memansuhkan Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan 256: ”Buku Rekod Mengajar Guru”. (ii) RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Ketua Nazir Sekolah Pegawai Perhubungan Awam . 4. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja. Ia haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. terdapat amalan di mana maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran telah dimasukkan ke dalam Buku Rekod Mengajar Guru sehingga mengubah sifat dan tujuan sebenar Buku Rekod Mengajar Guru itu diadakan.

SENARAI BUKU TEKS MURID BIL NAMA BUKU HARGA NAMA PENGARANG PENERBIT CATATAN 1 2 SENARAI BUKU RUJUKAN GURU BIL NAMA BUKU HARGA NAMA PENGARANG PENERBIT CATATAN 1 2 3 4 5 6 .

A.W. - HARI DEEPAVALI - HARI KRISMAS - CUTI PERISTIWA . KANDUNGAN KALENDAR SEKOLAH A MAKLUMAT GURU B JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN C RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN D RANCANGAN PELAJARAN HARIAN E REKOD PENCAPAIAN MURID F CATATAN AM G KALENDAR SEKOLAH PENGGAL I HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PENGGAL II HARI PERSEKOLAHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL HARI PERSEKOLAHAN CUTI AKHIR TAHUN PERISTIWA SEKOLAH HARI SUKAN SEKOLAH - MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG - MESYUARAT AGUNG PIBG - CUTI UMUM HARI KEPUTERAAN KDYMM TUANKU SULTAN - ISRAK DAN MIKRAJ - TAHUN BARU CINA - AWAL RAMADHAN - HARI RAYA PUASA - HARI PEKERJA - HARI WESAK - HARI KEPUTERAAN DYMM YANG DI-PERTUAN AGONG - HARI RAYA HAJI - MAAL HIJRAH - HARI KEBANGSAAN - HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.

Takwim Dan kalender .

CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN NEGERI KEDAH 2016 .

MINGGU PERSEKOLAHAN BAGI NEGERI KEDAH 2016 .

NO JPK (P) 4.NAMA GURU 2. B MAKLUMAT GURU 1.PENGALAMAN MENGAJAR KELULUSAN AKADEMIK BIL KELULUSAN AKADEMIK TAHUN INSTITUSI 1 2 3 KELULUSAN IKHTISAS BIL KELULUSAN TAHUN INSTITUSI OPSYEN 1 2 KURSUS YANG DIHADIRI BIL KURSUS /BENGKEL TAHUN ANJURAN 1 2 .NO KP 3.

TUGASAN KURIKULUM Mata Pelajaran Kelas Minit Seminggu Bil Murid PENDIDIKAN ISLAM …….. orang TUGASAN KHAS UNIT PENTADBIRAN BIL TUGASAN CATATAN TUGASAN UNIT KOKURIKULUM BIL TUGASAN CATATAN TUGASAN UNIT HAL EHWAL MURID BIL TUGASAN CATATAN C . minit ….

JADUAL Kelas Dan persendirian .

D RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN E .

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN F .

REKOD PENCAPAIAN MURID G .

CATATAN .

CATATAN PENYELIAAN Tarikh/ Mata T/tangan Bil. Catatan/Ulasan Masa Pelajaran & Jawatan .

CATATAN PENGETUA / GURU BESAR Tarikh/ Mata T/tangan Bil. Catatan/Ulasan Masa Pelajaran & Jawatan .

CATATAN KEHADIRAN KURSUS/ MESYUARAT/ TAKLIMAT Tarikh/ Mata T/tangan Bil. Catatan/Ulasan Masa Pelajaran & Jawatan .