You are on page 1of 6

rad pre Vincentskej Rodiny Generlny predstaven

1
LIST NA P S T
rad pre Vincentskej Rodiny Generlny predstaven
Rm, 22. februra 2017

Vetkm lenom vincentskej rodiny

Drah bratia asestry,

Milos apokoj nho Pna Jeia Krista nech je vdy s nami!

Vvode tohto listu by som rd vyuil prleitos a kadmu zvs sa zo srdca poakoval
za hojn vianon a novoron priania, ktor som dostal potou, mailom alebo
prostrednctvom inch socilnych mdi. Obdivujem vae svedectvo ahrdinsk slubu
vakch situcich avodahlch oblastiach sveta. Moje srdce je svami, denne na vs
myslm asprevdzam vs svojimi modlitbami.

Pstna doba je u blzko!

V liste na Advent som uvaoval o Vtelen, ako ojednom zhlavnch tajomstiev spirituality
sv. Vincenta de Paul. V liste k tohtoronmu Pstu by som chcel s vami pouvaova
o tajomstve Najsvtejej Trojice, ako o alom z podstatnch tajomstiev Vincentovej
spirituality.

Vo Veobecnch pravidlch Misijnej spolonosti svt Vincent pe:

Poda Buly o zriaden naej Spolonosti si mme celkom osobitne uctieva


nevslovn tajomstv Najsvtejej Trojice a Vtelenia. Vynasname sa to plni o
najvernejie a kadm monm spsobom, no predovetkm praktizovanm
tchto troch vec: 1. asto si vzbudzova vrcne kony viery a nbonosti
zameran na tieto tajomstv; 2. kad de obetova na ich oslavu nejak
modlitby a dobr skutky, a hlavne slvi ich sviatky s tou najvou monou
dstojnosou a ctou; 3. starostlivo sa snai o to, aby sme pouovanm
alebo svojm prkladom umonili uom spozna ich, cti si a oslavova.
(Veobecn pravidl X, 2)

VKontitcich Misijnej spolonosti meme ta:

Ako svedkovia a ohlasovatelia Boej lsky mme prejavova vrcnu nbonos


actu ktajomstvm Najsvtejej Trojice aVtelenia. (Kontitcie IV, 48)

o hovor Najsvtejia Trojica mne osobne, komunite, v ktorej ijem, kongregcii i


skupine, do ktorej patrm, mojej rodine auom, ktorm ma Jei posiela sli?

2
rad pre Vincentskej Rodiny Generlny predstaven
Jei Kristus nm pomha pochopi Najsvtejiu Trojicu jej identitu, poslanie amysel
Otca, Syna a Ducha Svtho. Pomha nm porozumie, ak je vzah medzi tromi
Osobami, ak zke puto ich spja a ak vplyv m Najsvtejia Trojica na kadho
loveka jednotlivo ina cel spolonos.

Postupne ako s Boou milosou budeme odkrva a viac spoznva nerozluiten


spojenie medzi Trojicou a kadm lovekom, medzi Trojicou a komunitou, medzi
Trojicou a udstvom, budeme sa stle viac pribliova k dokonalmu modelu
vzahov, ktor s zkladnmi zlokami nho ivota. Neboli sme stvoren ako nejak
ostrovy, oddelen jedni od druhch, ale ako spoloensk bytosti, ako rodina, a to
takm spsobom, e v hbke nho bytia sme jedno s Bohom, ie s Najsvtejou
Trojicou imedzi sebou.

Trojica ostva pre ns tajomstvom. Od Jeia vieme nieo o Otcovi, Synovi a Duchu
Svtom. Najsvtejiu Trojicu nm predstavil ako dokonal model vzahov.

Pri uvaovan o Trojici je potrebn zaangaova aj vu a snahu inkarnova tento


dokonal model vzahov do konkrtnej ivotnej situcie, v ktorej sa prve
nachdzam, do komunity, v ktorej ijem, do kongregcie alebo skupiny, do ktorej
patrm, dorodiny asumi, ktorm ma Jei posiela sli.

Najsvtejia Trojica je dokonalm vzorom vzahov! Jei nm ukazuje idel.


Vzjomn vzah medzi Otcom a Synom.
Vzjomn vzah medzi Otcom aDuchom Svtm.
Vzjomn vzah medzi Synom aDuchom Svtm.
Vzjomn vzah Otca, Syna aDucha Svtho.

o meme vidie na tchto vzahoch?


1) Meme vidie, e pozornos je zameran vdy na druh osobu a nie na
seba.
2) Meme vidie, e na prv miesto je postaven vdy t druh osoba a nie
ona sama.
3) Meme vidie, e chvla, vanos a obdiv s vdy venovan tej druhej
osobe anie sebe samej.
4) Meme vidie, e kad ztroch osb Najsvtejej Trojice sa vdy vyslovuje,
e pre splnenie svojho poslania potrebuje spoluprcu stou druhou.
5) Meme vidie, e kad ztroch Boskch osb hovor vdy jasne, e by bolo
nedostaton aneinn, keby kad znich konala samostatne.

3
rad pre Vincentskej Rodiny Generlny predstaven
o znamen model vzahov vivote Najsvtejej Trojice pre mj osobn ivot:
a) mj vzah s Bohom,
b) mj vzah s komunitou,
c) mj vzah s rodinou,
d) mj vzah stmi, ktorm ma Jei posiela sli?

Kee nie sme ostrovmi, ale patrme do udskej rodiny, vzahy s neoddelitenou
sasou nho poslania. Idelny vzor Najsvtejej Trojice, ktor nm Jei zanechal, je
modelom, ktor mme nasledova.

Svt Vincent de Paul urobil z dokonalho vzoru Najsvtejej Trojice jeden zo


zkladnch kameov svojej spirituality. Vtomto Pstnom obdob sme pozvan viac sa
pribli kdokonalmu modelu vzahov, ktor nm dva Jei.

Ak d kad z ns prv miesto tomu druhmu a uprednostn ho pred svojimi


vlastnmi tbami, zujmami, osobnmi elaniami a ak si kad bude vma druhho,
venuje mu as, podel sa s nm o svoje mylienky, sksenosti, akosti, pochybnosti,
trpenia, radosti, at., poda dokonalho vzoru vzahov Trojice, potom niekto urob
to ist voi kadmu jednmu z ns. Takto vznikne ndhern a asn zoskupenie
vzahov, v ktorom budeme tm najlepm a najefektvnejm spsobom spolone
realizova poslanie, ktor nm zveril Jei.

Ako pomcky na meditovanie o tomto dokonalom vzore vzahov nm mu posli


dva alie texty svtho Vincenta o Najsvtejej Trojici i krtke zamyslenie ptra
Getlia Mota Grossi, CM:

Pestujme vsebe tohto ducha, ak chceme ma vsebe obraz Boskej Trojice aak
chceme ma posvtn vzah sOtcom, Synom aDuchom Svtm. o je zkladom
jednoty advernho spojenia vBohu, ak nie rovnos arozdielnos troch osb?
A o plod lsku, ak nie ich podobnos? A keby medzi nimi nebola lska, o by
tam bolo prjemn? pta sa blaen biskup zo enevy. V Najsvtejej Trojici je
teda rovnakos: o chce Otec, to chce aj Syn; o rob Duch Svt, to rob Otec
i Syn. Ponaj si rovnako, maj t ist moc a robia to ist. Ha, poiatok
dokonalosti an vzor! Bume jednotn! Aj ke ns bude niekoko, budeme
ako jeden avytvorme svt jednotu vmnohosti. Ak jej u trochu mme, nie vak
dostatok, prosme Boha o to, o nm chba. Vimnime si, v om sa od seba
navzjom lime, aby sme sa vetci usilovali viac sa vzjomne podoba a by si
rovnmi, pretoe podobnos a rovnos plodia lsku a lska vedie k jednote.
Vetci sa teda sname ma rovnak zujem a rovnak rados z toho, o sa
realizuje, i u nam priinenm, alebo bez ns. (Konferencia 206 z 23. mja
1659 Orovnakosti, Coste XII, 256-257)

4
rad pre Vincentskej Rodiny Generlny predstaven
ite spolu, akoby ste mali iba jedno srdce ajednu duu (porov. Sk 4,32), aby ste
touto jednotou ducha boli skutonm obrazom jednoty Boha, ve svojm potom
predstavujete tri osoby Najsvtejej Trojice.

Preto prosm Ducha Svtho, ktor je spojivom Otca aSyna, aby podobne spjal
aj vs. Nech vm d hlbok pokoj v protireeniach a akostiach, ktor sa pri
chudobnch tak asto vyskytuj. Ale nezabdajte ani na to, e vtom je v kr,
ktorm vs n Spasite priahuje k sebe, do svojho odpoinku. Vetci si via
vau prcu a udia s vym postavenm nepoznaj ctyhodnejiu a svtejiu
slubu na zemi, ke sa vykonva oddane. (List z 30. jla 1651 sestre Anne
Hardemont, v Hennebont, Coste IV, 235-236)

cta svtho Vincenta k Najsvtejej Trojici nevychdzala z rozumu, ale pramenila


z jeho vnmavho srdca. Priviedla ho, a privdza aj ns ako Spolonos, ktor ije
charizmu Zakladatea vdnenej dobe, kdvojakej sksenosti:

a) Napodobova vzahy medzi tromi Osobami. V Cirkvi, a tak ako to rob Cirkev,
Spolonos nachdza v Najsvtejej Trojici svoj najvy princp ivota a innosti
(Kontitcie II, 20). Sme povolan by obrazom Najsvtejej Trojice, Boha milosrdnej
a scitnej lsky (porov. Konferencia 152 zo 6. augusta [1656] O Duchu scitu a
milosrdenstva, Coste XI, 340), Boha chudobnch, malch, najslabch, na ktorch ns
upriamuje naa charizma. To plat pre ns, pre dcry kresanskej lsky i pre cel
vincentsk rodinu.

Kee sme povolan i zjednotenie v lske, jednotnos v mnohosti, spoloenstvo


ivota, jednotu vrozmanitosti darov pod vedenm Ducha Svtho a poslan ako Jei
kmisionrskej a evanjelizujcej lske chudobnch vaka charizme, ktor Duch Svt
vnukol svtmu Vincentovi a dal Spolonosti, ktorej sme dedimi sme pozvan k
tvorivej vernosti charizme v apajach Jeia Krista, evanjeliztora chudobnch.

b) Preto sa m naa cta kNajsvtejej Trojici, podobne ako cta svtho Vincenta,
spja s misiou (porov. Konferencia 118 z 23. mja 1655, opakovanie mylienok
zrozjmania, Coste XI, 180-182), sohlasovanm tajomstva Boej lsky voi chudobnm
apre ich spsu (porov. tame, 181). Slovo, ktor sa stalo telom z lsky, bolo poslan
Otcom (porov. Jn 3,16), poat Duchom Svtm v lone Panny Mrie (porov. Lk 1,35)
a pomazan tm istm Duchom, aby prinieslo Radostn zves chudobnm. Vo
vtelenom Slove prtomnom v chudobnch videl svt Vincent ten najdokonalej
dkaz Boej lsky (porov. Jn 3,16 ; 14,9), prednostnej lsky Trojjedinho Boha k
malm tohto sveta (P. Getlio Mota Grossi, CM).

Slvime 400. vroie charizmy svtho Vincenta de Paul. Nech nm tento jubilejn rok
prinesie bohat plody! S absoltnou dverou v Boiu prozretenos a s prhovorom
Panny Mrie zzranej medaily, svtho Vincenta de Paul a vetkch svtch
i blahoslavench vincentskej rodiny, pokraujme na duchovnej ceste smerom do
svojho vntra i na vonkajej ceste smerom k naim komunitm, rodine a uom, ku

5
rad pre Vincentskej Rodiny Generlny predstaven
ktorm ns Jei posiela do sluby, ktm, ktor mono ete nepoznaj tto charizmu,
alebo na tie miesta, kde charizma zatia nezapustila korene.

Mm ndej a modlm sa, aby nm tohtoron slvenie Vekho tda, Vekej noci
aVekononho obdobia prinieslo viac radosti apochopenia pre ns ipre nau misiu,
aj vaka uvaovaniu oNajsvtejej Trojici asnahe pribliova sa kdokonalmu modelu
vzahov.

Naalej sa navzjom modlime jeden za druhho!

V brat vo svtom Vincentovi,

Toma Mavri, C.M.


Generlny predstaven

PDF na stiahnutie sahova e-knihy ta on-line

You might also like