ISI KANDUNGAN

Bil
TAJUK Muka Surat
1
Nombor Bulat 2-6

Operasi Asas & Operasi
7 - 22
2 Bergabung

Nombor Perpuluhan 23 – 34
3

Pecahan 35 -49
4

Peratus 50 – 63
5

Purata 64 – 69
6

Wang 70 - 77
7

Ruang 2M dan Ruang 3M 78 - 87
8

Isipadu Cecair 88 - 95
9

10 Timbangan Berat 96 - 105

Panjang dan Jarak 106 - 119
11

Masa dan Waktu 120 – 133
12

13 Perwakilan Data

14 JAWAPAN 134 - 148

1
1.0 NOMBOR BULAT
1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1 000 000

Bil Nilai dalam
Nilai dalam perkataan
angka
1
Dua Ratus ribu dua

Lapan puluh ribu dua puluh tujuh
2
Enam puluh satu ribu tujuh
3
Lima ratus tiga puluh enam ribu tiga
4 ratus
Dua ratus empat ribu lima puluh
5
Lapan puluh ribu lima ratus
6
Tujuh ratus dua ribu enam belas
7
Tiga ratus ribu empat ratus lima
8
Empat puluh tujuh ribu lapan ratus
9 enam
Sembilan belas ribu lapan puluh
10 sembilan
Lapan ratus tiga ribu lima puluh
11
Tujuh puluh lima ribu lima belas
12
Enam puluh ribu sembilan
13
Lima ribu lapan puluh satu
14
Dua puluh lima ribu tiga ratus dua
15
Tiga ratus dua ribu lapan ratus tiga
16
17
Empat puluh ribu dua ratus
18 Lima puluh tiga ribu empat puluh
empat
19.
Enam ratus enam ribu enam ratus tiga
20
Tujuh ratus ribu dua

1.2 Tuliskan dalam perkataan nilai berikut

Bil
Nilai Nilai dalam perkataan
1
12 063
4 006

2
2
3 098
3
3 906
4
193 063
5
700 543
6
90 652
7
76 530
8
72 055
9
22 002
10
33 303
11
40 404
12
55 099
13
209 876
14
107 653
15
70 876
16
17
11 011
18
76 002
19.
53 000
20
76 307

1.3 Tentukan nilai terbesar dan nilai terkecil 4 digit yang boleh dibentuk
daripada nombor – nombor berikut

Bil Soalan Nilai terbesar Nilai terkecil

1 3, 4,0,6

2 1 , 2, 1, 3

3 0 , 2 ,4, 0

4 3 ,1, 6, 7,

5 0, 0 , 1 ,4

3
6 3 ,5, 2, 9

7 2 ,2 ,3, 1

8 2 ,6, 6, 7

9 6, 2, 5, 7

10 1, 3, 5 ,2

11 5 , 3 ,2 ,1 ,7

12 0 , 3 ,0 , 1 ,0

13 1 , 2 , 3, 1 ,2

14 2 ,4 ,6 ,0 , 4

15 9 , 9 , 2 ,0 , 8

16 3,9,8,0,1

17 1 ,1 , 1, 1, 2

18 3 , 3 ,4, 4, 3

19 6 ,6 ,3 ,3 , 4

20 7 , 3 ,6 ,4 ,6
1.4 Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang
ditebalkan

Bil Soalan Nilai tempat Nilai digit
1 23 567

2 34 578

3 20 098

4 129 008

5 234 872

6 109 455

7 3 409

8 2 308

9 3 456

10 23 478

1.5 Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi angka ‘4’

4
Bil Soalan Nilai tempat Nilai digit

1 23 450

2 45 789

3 3 409

4 3 004

5 230 643

6 498 123

7 245 093

1.6 Bundarkan yang berikut kepada puluh , ratus , ribu dan puluh ribu
yang terdekat

Bil Soalan Puluh ratus Ribu Puluh ribu

1 23 451

2 45 389

3 6 409

4 9 004

5 230 643

6 498 123

7 245 093

8 235 942

9 5 974

10 12 945

11 11 395

12 5 496

13 43 875

14 98 647

15 65 274

16 123 874

17 276 311

5
18 345 083

19 83 003

20 55 542

2.0 OPERASI ASAS
2.1 Operasi tambah : Selesaikan dalam bentuk lazim

1. 2345 + 637 2. 7654 + 238 3. 78 + 23 456
= = =

4. 87654 + 2729 5. 765 + 23 718 6. 15 965 + 6028
= = =

7. 568 + 12 8. 76123 + 9. 8765 + 12243
386= 9282 = =

6
2.2 Operasi tolak : Selesaikan dalam bentuk lazim

1. 2345 ― 637 2. 7654 ― 238 3. 7823 ― 456 =
= =

4. 87654 ― 2729 5. 76523 ― 718 6. 15 965 ― 6028
= = =

7. 56812 ― 8. 76123 ― 9282 9. 87657 ― 12243
386= = =

2.3 Operasi darab : Selesaikan dalam bentuk lazim/ petak .

7
1. 2345 × 7 2. 7054 × 8 = 3. 7823 × 6
= =

4. 8054 × 9 = 5. 765 × 23 = 6. 509 × 60 =

7. 568 × 12 8. 612 × 42 9. 1705 × 24
= = =

2.4 Operasi bahagi : Selesaikan dalam bentuk lazim

8
1. 2345 ÷ 7 = 2. 7656 ÷ 8 3. 7836 ÷ 6 =
=

4. 87651 ÷ 9 = 5. 7656 ÷ 11 6. 714 ÷ 21 =
=

7. 5664 ÷ 32 8. 76120 ÷ 22 9. 8733 ÷ 41
= = =

2.5 Penyelesaian Masalah : Aspek bahasa.

Soalan Penyelesai
an

9
1. Bilangan peserta lelaki adalah 3560
orang. Bilangan peserta wanita adalah 389
lebih daripada bilangan peserta lelaki.
Hitungkan jumlah peserta wanita.

2.
Kambing : 291
ekor
Lembu : 12 986
ekor

Jumlah ternakan di ladang itu ialah

3.
Lelaki : 1 654
SM
Perempuan :
Y
1953

Jumlah murid dalam sekolah SMY itu ialah

4.

Murid Bilangan setem
yang di kumpul
Fahmi 2 874
Razak 916

Jumlah setem yang dikumpul oleh mereka
berdua ialah

Soalan Penyelesai
an
5. Jumlah murid dalam sebuah sekolah
ialah 1350 orang. Bilangan murid lelaki
adalah seramai 799 orang. Hitungkan
bilangan murid perempuan dalam sekolah itu.

10
6. Jadual menunjukkan bilangan haiwan
dalam dua buah zoo.

Zoo Bilangan haiwan
KL 3 568
Melaka 1 287

Perbezaan bilangan di antara kedua-dua
haiwan ternakan itu ialah
7. Rajah menunjukkan bilangan setem Azi

4 876

Bilangan setem Milah adalah 237 kurang
daripada bilangan setem Azi. Hitungkan
bilangan setem Milah.

8. Rajah menunjukkan bilangan guli Dali
dalam sebuah kotak.

1365 biji
guli

Dia memberikan sebanyak 557 biji guli
kepada Yem. Berapakah baki guli Dali yang
masih tinggal?

Soalan Penyelesai
an
9. Sebuah kotak mengandungi 360 biji
guli kecil . Berapakah jumlah guli dalam 8
kotak yang sama itu.

11
10. Rajah menunjukkan bilangan limau
dalam sebuah kotak.

63 biji
limau

Hitungkan jumlah limau dalam 12 kotak yang
sama itu.
11. Rajah menunjukkan bilangan biji dalam
sebungkus coklat.

36 biji
coklat

Hitungkan bilangan biji coklat dalam 9
bungkus yang sama itu.

12. Sebuah kotak boleh diisi dengan 24 tin
minuman. Hitungkan bilangan tin minuman
dalam 12 kotak yang sama itu.

Soalan Penyelesai
an
13. Seramai 352 orang murid
ditempatkan sama banyak ke dalam 8 kelas .
Hitungkan bilangan murid dalam setiap kelas.

12
14. 1152 orang peserta diagihkan sama
banyak ke dalam 9 buah kem. Hitungkan
bilangan peserta dalam sebuah kem.

15. 14064 biji manggis dimasukkan sama
banyak ke dalam 24 buah kotak besar.
Berapakah bilangan manggis dalam sebuah
kotak.

16. 576 ekor kambing diberikan sama
banyak kepada penternak Lee, Lam, Lian dan
Pian. Berapa ekor kambing setiap penternak
dapat ?

3.0 OPERASI BERGABUNG

3.1 Operasi Bergabung +,- :Selesaikan dalam bentuk lazim

1. 2345 + 637 - 2740 2. 7654 + 238 - 6090 =
=

13
3 87654 + 2729 - 79 4. 765 + 23 718 - 18 654
570 = =

5. 568 + 12 386 - 6. 76123 + 9282 - 45
7450 = 876 =

3.2 Operasi - + :Selesaikan dalam bentuk lazim

1. 2345 ― 637 + 3876 2. 7654 ― 238 + 976
= =

3. 87654 ― 2729 + 23 508 4. 76523 ― 718 + 4
= 590=

14
5. 56812 ― 386 + 234 6. 76123 ― 9282 + 78
= =

3.3 Operasi + × : Selesaikan dalam bentuk lazim.

1. 765 + 345 × 7 2. 987 + 54 × 8 =
=

4. 845 + 74 × 9 = 5. 234 + 75 × 23 =

15
7. 777 + 68 × 12 8. 765 + 61 × 42 =
=

3.4 Operasi - × : Selesaikan dalam bentuk lazim.

1. 5400 ― 345 × 7 2. 9081 ― 754 × 8 =
=

4. 8054 ― 854 × 9 = 5. 5022 ― 765 × 3 =

16
7. 5600 ― 58 × 12 = 8. 8766 ― 72 × 32 =

3.5 Operasi + ÷ : Selesaikan dalam bentuk lazim

1. 765 + 2345 ÷ 7 2. 987 + 7656 ÷ 8
= =

3. 945 + 87651 ÷ 9 = 4. 2300 + 7656 ÷ 11
=

17
5. 2543 + 5664 ÷ 6. 763 + 76120 ÷ 22
32 = =

3.6 Operasi - ÷ :Selesaikan dalam bentuk lazim

1. 1200 ― 2345 ÷ 7 = 2. 1300 ― 7656 ÷ 8
=

3. 360 ― 765 ÷ 9 = 4. 3411 ― 7656 ÷ 11
=

18
5. 6530 ― 5664 ÷ 6. 4200 ― 76120 ÷ 22
32 = =

3.7 Penyelesaian Masalah Operasi Bergabung : Masalah harian

Soalan Penyelesai
an
1. Bilangan peserta lelaki adalah 3560
orang. Bilangan peserta wanita adalah 389
lebih daripada bilangan peserta lelaki.
Hitungkan jumlah peserta dalam
pertandingan itu.

2. Amin ada 3450 keping setem. Ben pula
ada 750 setem kurang daripada bilangan
setem Amin. Hitungkan jumlah setem mereka
berdua.

19
3.

SK Lelaki : 345 orang
M Perempuan : 360
orang

Bilangan murid sekolah SKP adalah 2 kali
bilangan murid sekolah SKM . Hitungkan
jumlah murid dalam sekolah SKM.
4. Faiz membeli 3 bungkus coklat . Setiap
bungkus ada 80 biji coklat. Dia memberikan
34 biji coklat kepada adiknya. Berapakah baki
coklat yang ada pada Faiz.

Soalan Penyelesai
an
5. Bilangan murid lelaki adalah seramai
799 orang. Bilangan murid perempuan dalam
sekolah itu adalah 80 orang kurang daripada
bilangan murid lelaki. Hitungkan jumlah
murid dalam sekolah itu..

6. Rajah menunjukkan bilangan haiwan
dalam sebuah ladang.
234 7
eko 634
r eko
lem r
bu kam
Bilangan kerbau adalah 800 ekor kurang
bin
daripada jumlah bilangan lembu
g dan
kambing. Hitungkan bilangan kerbau.

7. Rajah menunjukkan bilangan setem Azi

1387
keping
setem
Bilangan setem Milah adalah 237 kurang
daripada bilangan setem Azi. Hitungkan
jumlah bilangan setem mereka berdua..

20
8. Jadual menunjukkan bilangan guli Dali.

1190 biji guli

Dia memberikan sebanyak 257 biji guli
kepada Yem. Dia memberi 89 biji guli kepada
Zam. Berapakah baki guli Dali yang masih
tinggal?

4.0 NOMBOR PERPULUHAN

4.1 Hasil bahagi nombor bulat dengan 10 , 100 dan 1000

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan
1 19 2
2 20 2
3 21 2
4 22 3
5 23 3
6 24 3
7 25 4
8 26 4
9 27 4
1
28 5
0
1
29 5
1
1
30 5
2
1
31 6
3
1
32 6
4
1
33 6
5
1
34 7
6
1
35 7
7
1
36 7
8

21
4.2 Hasil bahagi nombor bulat dengan 4,5

Bil Soalan Jawapan

1

2

3

4

5

6

4.3 Menukar nombor perpuluhan kepada pecahan persepuluh

Bil Nombor Nombor berpecahan
perpuluhan

1 0.2

22
2 0.4

3 0.6

4 0.8

5 1.4

6 2.6

7 2.8

8 4.2

9 3.2

10 3.6

4.4 Menukar nombor perpuluhan kepada pecahan perseratus

Bil Nombor Nombor berpecahan
perpuluhan

1 0.04

2 0.05

3 0.12

23
4 0.18

5 0.24

6 0.36

7 0.68

8 4.56

9 3.42

10 3.36

4.5 Menukar nombor perpuluhan kepada pecahan

Bil Nombor Nombor berpecahan
perpuluhan

1 0.004

2 0.008

3 0.012

4 0.072

5 0.056

24
6 2.004

7 2.008

8 4.052

9 3.084

10 3.064

4.6 Operasi asas nombor perpuluhan : +

1. 23.45 + 63.7 = 2. 76.54 + 23.8 =

3 6.54 + 27.29 = 4. 76.5 + 23 .7 =

25
5. 5.68 + 12.386 = 6. 76.123 + 8.2 =

4.7 Operasi asas nombor perpuluhan : ―

1. 23 ― 6.37 = 2. 76 ― 23.8 =

3 65 ― 21.293 = 4. 76 ― 23 .73 =

26
5. 15 ― 12.386 = 6. 23 ― 8.29 =

4.8 Operasi asas nombor perpuluhan : ―

1. 23.4 ― 11.73 = 2. 76.54 ― 23.812 =

3 36.5 ― 27.29 4. 76.5 ― 23 .78 =
=

27
5. 25.68 ― 22.386 = 6. 16.12 ― 8.245 =

4.9 Operasi asas nombor perpuluhan : ×

1. 23.45 × 7 = 2. 6.54 × 8 =

3 1.054 × 9 = 4. 6.503 × 7 =

5. 5.68 × 12 = 6. 6.023 × 31 =

28
4.10 Operasi asas nombor perpuluhan : ×

1. 0.45 × 7 = 2. 0.546 × 8 =

3 0.054 × 9 = 4. 0.503 × 6 =

5. 0.68 × 13 = 6. 0.023 × 41 =

29
4.11 Operasi asas nombor perpuluhan : ÷

1. 23.48 ÷ 8 = 2. 70.56 ÷ 7 =

3 6.57 ÷ 9 = 4. 76.5 ÷ 6 =

5. 5.64 ÷ 12 = 6. 76.065 ÷ 33 =

30
4.12 Operasi asas nombor perpuluhan : ÷

1. 0.504 ÷ 6 = 2. 0.56 ÷ 7 =

3 0.585 ÷ 9 = 4. 0.44 ÷ 8 =

5. 0.6 ÷ 12 = 6. 0.264 ÷ 33 =

5.0 PECAHAN
5.1 Tuliskan 2 pecahan setara bagi pecahan-pecahan berikut:

So
Pecahan 2 Pecahan Setara
1

2

31
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19.

20

5.2 Permudahkan pecahan berikut;

So Pecahan Pecahan So Pecahan Pecahan
termudah termudah
1 19

2 20

3 21

4 22

5 23

6 24

7 25

8 26

32
9 27

10 28

11 29

12 30

13 31

14 32

15 33

16 34
17 35

18 36

5.3 Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah

1. 2. 3.

4. 5. 6.

33
7. 8. 9.

5.4 Tukarkan pecahan tak wajar berikut kepada nombor bercampur

So Pecahan Nombor So Pecahan Nombor
tak wajar bercampur tak wajar bercampur
1 21

22
2
23
3
24
4
25
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
31
11
32
12
33
13
34
14
35
15
36
16
17 37

18 38

19. 39

34
20 40

5.5 Tukarkan nombor bercampur berikut , kepada pecahan tak wajar.

Nombor Pecahan tak Nombor Pecahan
So bercamp wajar So bercampur tak wajar
ur
1 1 3
21
2 4
22
2
3 5
23
3
4 6
24
4
5 7
25
5
6 8
26
6
7 9
27
7
8 1
28
8
9 2
29
9
1 3
30
10
2 4
31
11
3 5
32
12
4 6
33
13
5 7
34
14
6 8
35
15
7 9
36
16
17 8 1
37
18 9 2
38
19. 1 3
39
20 2 4
40

5.6 Hasil tambah pecahan : Penyebut sama

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan
1 + 21 +

+ 22 +
2
+ 23 +
3

35
+ 24 +
4
+ 25 +
5
+ 26 +
6
+ 27 +
7
+ 28 +
8
+ 29 +
9
+ 30 +
10
+ 31 +
11
+ 32 +
12
+ 33 +
13
+ 34 +
14
+ 35 +
15
+ 36 +
16
17 + 37 +

18 + 38 +

19. + 39 +

20 + 40 +

5.7 Hasil tambah pecahan : Penyebut tak sama

Bil Soalan Penyelesaia Bil Soalan Penyelesaia
n n
1 + 21 +

+ 22 +
2
+ 23 +
3
+ 24 +
4
+ 25 +
5
+ 26 +
6
+ 27 +
7
+ 28 +
8

36
+ 29 +
9
+ 30 +
10
+ 31 +
11
+ 32 +
12
+ 33 +
13
+ 34 +
14
+ 35 +
15
+ 36 +
16
17 + 37 +

18 + 38 +

19. + 39 +

20 + 40 +

5.8 Hasil tambah pecahan dan nombor becampur yang penyebutnya
sama.

So Hasil tambah
Pecahan
1 1 +

2 +
2
2 +
3
1 +
4
3 +
5
1 +
6
4 +
7
1 +
8
1 +
9
4 +
10
3 +
11
2 +
12
3 +
13
1 +

37
14
4 +
15
3 +
16
17 2 +

18 1 +

19. 4 +

20 3 +

5.9 Hasil tolak pecahan : Penyebut sama

Bil Soalan Jawapa Bil Soalan Jawapan
n
1 – 21 –

– 22 –
2
– 23 –
3
– 24 –
4
– 25 –
5
– 26 –
6
– 27 –
7
– 28 –
8
– 29 –
9
– 30 –
10
– 31 –
11
– 32 –
12
– 33 –
13
– 34 –
14
– 35 –
15
– 36 –
16
17 – 37 –

18 – 38 –

19. – 39 –

20 – 40 –

38
5.10 Hasil tolak pecahan : Penyebut tak sama

Bil Soalan Jawapa Bil Soalan Penyelesaian
n
1 – 21 –

– 22 –
2
– 23 –
3
– 24 –
4
– 25 –
5
– 26 –
6
– 27 –
7
– 28 –
8
– 29 –
9
– 30 –
10
– 31 –
11
– 32 –
12
– 33 –
13
– 34 –
14
– 35 –
15
– 36 –
16
17 – 37 –

18 – 38 –

19. – 39 –

20 – 40 –

5.11 Hasil tolak nombor bercampur dengan pecahan yang penyebutnya
sama.

Bil Soalan Jawapan
1 2 –

4 –
2
3 –

39
3
4 –
4
5 –
5
4 –
6
3 –
7
2 –
8
1 –
9
2 –
10
3 –
11
4 –
12
5 –
13
4 –
14
3 –
15
2 –
16
17 1 –

18 4 –

19. 3 –

20 4 –

5.12 Hasil darab pecahan dengan nombor bulat.

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan
1 × 9 × 45
21
× 12 × 14
22
2
× 20 × 15
23
3
× 30 × 42
24
4
× 28 × 42
25
5
× 21 × 27
26
6
× 18 × 28
27
7
× 16 × 28
28
8
× 18 29 × 24

40
9
× 27 × 24
30
10
× 21 × 24
31
11
× 24 × 24
32
12
× 24 × 33
33
13
× 10 × 30
34
14
× 15 × 32
35
15
× 20 × 40
36
16
17 × 30 × 32
37
18 × 27 × 36
38
19. × 24 × 30
39
20 × 35 × 48
40

5.13 Hasil darab pecahan dengan nombor bulat ( yang lebih besar
daripada 100 )

1. × 4812 = 2. × 648 = 3. × 4816 =

4. × 3600 = 5. × 3144 = 6. × 2359 =

41
7. × 4851 8. × 1344 9. × 1040 =
= =

5.14 Penyelesaian masalah : pecahan daripada (2M)

1. daripada 30 orang 2. daripada 40 orang
murid lelaki memakai cermin dalam sebuah kelas adalah
mata. Berapa orang murid murid lelaki. Berapa orangkah
lelaki yang memakai cermin murid lelaki dalam kelas itu ?
mata

3. daripada 42 buah 4. daripada 32 orang murid
kereta ialah kereta kancil . menaiki bas ke sekolah .
Berapakah bilangan kereta Berapa orang murid yang
kancil? menaiki bas ke sekolah ?

5. Jumlah murid yang 6. Jumlah kerusi dalam
mengambil suatu sebuah dewan ialah 45 buah .
peperiksaan ialah 32 orang . daripada jumlah itu kerusi
daripadanya gagal . plastik . Berapakah bilangan
Berapakah bilangan murid kerusi plastik ?
yang gagal ?

42
5.15 Penyelesaian masalah : pecahan daripada (3M)

1. daripada 30 orang 2. daripada 40 orang
murid lelaki memakai cermin dalam sebuah kelas adalah
mata. Berapa orang murid murid lelaki. Berapa
lelaki yang tidak memakai orangkah murid perempuan
cermin mata dalam kelas itu ?

3. daripada 42 buah 4. daripada 32 orang
kereta ialah kereta kancil murid menaiki bas ke
.Bakinya adalah kereta sekolah dan bakinya
Iswara. Berapakah bilangan berjalan kaki . Berapa orang
kereta Iswara ? murid yang berjalan kaki ke
sekolah

5. Jumlah murid yang 6. Jumlah kerusi dalam
mengambil suatu sebuah dewan ialah 45 buah
peperiksaan ialah 32 orang . . daripada jumlah itu kerusi
daripadanya gagal . plastik dan bakinya kerusi
Berapakah bilangan murid kayu. Berapakah bilangan
yang lulus ? kerusi kayu ?

6.0 PERATUS
6.1 Nyatakan peratus bagi pecahan yang diberikan
( Penyebut ada pasangan 100)

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan
1 21

2 22

3 23

43
4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

6.2 Nyatakan peratus bagi pecahan yang diberikan
Pecahan dipermudahkan dahulu

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan
1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33

44
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40

6.3 Nyatakan peratus bagi kawasan berlorek daripada seluruh rajah
(Penyebut 2,4,5,10)

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

45
6.4 Nyatakan peratus bagi kawasan berlorek daripada seluruh rajah
(Penyebut bukan 2,4,5 atau 10)

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

6.5 Berapakah peratus huruf ‘A ’daripada semua huruf .

Bil Soalan Jawapan

1 RA S A

2 AWAN

46
3 BUANG

4 KAWA N

5 A LAMA

6 AYUN

7 SAYUR

8 SE J A NGKANG

9 PASIRPUTEH

10 TANJUNG GOH

11 DESASELESA

LEMBAYUNG
12
MALAMI

SELAMATHARIGU
13
RU

14 BARAT KHIDMAT

6.6 Berapakah peratus angka ‘3 ’daripada semua angka .

Bil Soalan Jawapan

1 3 1 1 3

2 4 5 1 5

3 4 93 15

4 35781

5 81671

47
6 1 1 1 1 5

7 11451

8 2311333344

9 1121131141

1111222233334
10
444

11 234111222233

12 111311131113

2221111113337
13
77

1112223334445
14
55

6.7 Penyelesaian masalah : Berapakah peratus (2M)

Soalan Penyelesaian
1. Berapakah peratus 8 orang murid
lelaki daripada seramai 40 orang dalam
sebuah kelas.

2. Berapakah peratus 12 ekor lembu
daripada 50 ekor ternakan yang diternak
oleh Kannan ?

48
3. Berapakah peratus 4 biji manggis
daripada 20 biji buah-buahan dalam
sebuah bakul ?

4. Berapakah peratus 6 buah buku
cerita dariada 30 buah buku dalam
sebuah rak ?

6.8 Penyelesaian masalah : Peratus daripada (3M)

Soalan Penyelesaian
1. Sebuah kelas terdiri daripada 8
orang murid India, 15 orang murid Cina
dan 17 orang murid Melayu. Berapakah
peratus murid India daripada semua
murid dalam kelas itu.

2.
Rumah P Q
Mata 32 48

Berapakah peratus mata Rumah P
daripada jumlah mata kedua-dua rumah

49
3.
Kandang Bilangan
lembu
P 24
Q 36

Berapakah peratus bilangan lembu
dalam kandang P berbanding jumlah
lembu dalam kedua-dua kandang.
4.
Bil Bayaran
Air RM90
Elektrik
Jumlah RM120

Berapakah peratus bayaran bil elektrik
daripada jumlah bayaran kedua-dua bil
itu ?

6.9 Peratus daripada suatu nilai ( Bilangan sifar melebihi 2)

Bil Soalan Jawapan

1 3% daripada 600

2 4% daripada 3000

3 8 % daripada 700

4 9% daripada 2000

5 2% daripada 300

6 7% daripada 4000

7 10% daripada 30

8 20% daripada 40

9 40% daripada 60

50
10 50% daripada 70

11 60% daripada 80

12 70% daripada 90

13 80% daripada 20

14 90% daripada 10

Bil Soalan Jawapan

10% daripada
15
RM100

20% daripada
16
RM200

40% daripada
17
RM300

50% daripada
18
RM400

60 % daripada
19
RM530

70% daripada
20
RM650

80% daripada
21
RM7800

25% daripada
22
RM400

35% daripada
23
RM6000

45% daripada
24
RM800

55% daripada
25
RM9000

75% daripada
26
RM500

85% daripada
27
RM6000

95% daripada
28
RM800

51
6.10 Peratus daripada suatu nilai
( Bilangan sifar (1) atau tiada langsung)

Bil Soalan Jawapan

1 3% daripada 60

2 4% daripada 30

3 8 % daripada 70

4 9% daripada 20

5 2% daripada 30

6 7% daripada 40

7 10% daripada 3

8 20% daripada 4

9 40% daripada 6

10 50% daripada 7

11 60% daripada 8

12 70% daripada 9

13 80% daripada 2

14 90% daripada 1

Bil Soalan Jawapan

15 10% daripada RM1

52
16 20% daripada RM2

17 40% daripada RM3

18 5% daripada RM40

19 60 % daripada RM53

20 70% daripada RM65

21 80% daripada RM78

22 25% daripada RM4

23 35% daripada RM60

24 45% daripada RM8

25 55% daripada RM9

26 75% daripada RM5

27 85% daripada RM6

28 95% daripada RM8

6.11 Penyelesaian masalah : Peratus daripada (2M)

Soalan Penyelesaian
1. 30% daripada 60 orang memakai
topi merah . Berapakah bilangan orang
yang memakai topi merah?

53
2. 40% daripada 50 orang murid telah
mendapat A dalam Matematik.
Berapakah bilangan murid yang
mendapat A dalam Matematik?

3. 65% daripada 300 ekor burung
adalah burung tiung. Berapakah
bilangan burung tiung?

4. 85% daripada 200 ekor ayam telah
bertelur. Berapakah bilangan ayam yang
telah bertelur?

6.12 Penyelesaian masalah : Peratus daripada (3M)

Soalan Penyelesaian
1. 30% daripada 60 orang memakai
topi merah dan selebihnya topi hijau .
Berapakah bilangan orang yang
memakai topi hijau?

2. 40% daripada 50 orang murid telah
mendapat A dalam Matematik dan
bakinya mendapat B . Berapakah
bilangan murid yang mendapat B dalam
Matematik?

54
3. 65% daripada 300 ekor burung
adalah burung tiung dan bakinya burung
pipit . Berapakah bilangan burung pipit?

4. 85% daripada 200 ekor ayam telah
bertelur. Berapakah bilangan ayam yang
belum bertelur?

7.0 PURATA

7.1 Hitungkan purata bagi nombor-nombor berikut

1. 45 , 65 dan 76 2. 5 , 7 , 44 dan 76

3. 76 , 243 dan 701 4. 465 , 7 ,90 , 23 dan 45

55
5. 57 , 265 , 87 dan 3 6. 65 , 876 , 200 dan 43

7.2 Hitungkan purata bagi ukuran – ukuran berikut berikut

1. 40 sen , RM1.60 dan 70 2. Hitungkan purata ,dalam
sen g,
1.4 kg , 500 g dan 800 g

3. 60 sen , RM2 , RM1.70 4. Hitungkan purata , dalam
dan ml,
90 sen 660 ml, 1 l , 320 ml dan 1.3
l

56
5. RM4, 50 sen , RM2.60 , 6. Hitungkan purata, dalam
80 sen m,
dan RM12.50 4km ,2.3 km , 340 m ,
560 m
dan 300 m

7.3 Hitungkan purata setiap murid/ rumah : Dalam bentuk jadual

Soalan Penyelesaian
1.
Murid P Q R
Markah 66 56 88

2.
Murid P Q R S
Markah 66 56 88 30

3.
Murid P Q R S T
Markah 66 56 88 30 40

4.
Rumah P Q R
Markah 606 556 884

57
7.4 Hitungkan purata mata setiap murid/rumah : Jadual

1. 2.
Murid Mata Murid Mata
P 56 P 56
Q 34 Q 34
R 66 R 66
S 60

3 4.
Murid Mata Rumah Mata
P 56 Kuning 356
Q 34 Hijau 544
R 66 Merah 456
S 60
T 44

5. 6.
Rumah Mata Rumah Mata
Kuning 356 Kuning 356
Hijau 544 Hijau 544
Merah 456 Merah 456
Kuning 236 Kuning 236
Ungu 458

7.5 Diberi purata : Cari nilai yang tertinggal

7.5.1 Diberi purata setiap soalan ialah 15 . Hitungkan nilai x .

58
1. 35 , 7 ,x 2. 20 , 12 , 3 , x

3 33 , 20 , 2 , 5 , x 4. 45 , 10 , 3 , 16 , x

5. 23 , 8 , 13 , x 6. 2 , 17 , x

7.5.2 Diberi purata markah setiap murid ialah 65 . Hitungkan X.

59
1. 2

Murid Mata Murid Mata
P 96 P 96
Q 34 Q 34
R X R 66
S X
.

3 4.

Murid Mata Ruma Mata
P 96 h
Q 34 Tuah 46
R 66 Jebat 56
S 76 Lekir X
T X

5. 6.

Ruma Mata Ruma Mata
h h
Tuah 56 Tuah 56
Jebat 34 Jebat 34
Lekir 66 Lekir 66
Kastu X Kastu 45
ri ri
Lekiu X

8.0 WANG

8.1 Operasi bergabung + ,-

60
1. RM4 + 70 sen ― 90 sen 2. RM2.80 ― RM2 + 60 sen =
=

3. RM5.60 + 55 sen ― RM3.15 4. RM8 ― 65 sen + RM2.75 =
=

5. RM7 + 70 sen ― 6. RM2.80 ―RM1. 90 + 75 sen
RM3.90= =

8.2 Jumlahkan hasil belian di bawah

61
1. 2.
    
RM3 RM2.80
60sen Sebuah RM3 sebatang 90
sen

3 4.

     
RM3.60 RM5 80 Sebilah 80 sen sebuah
sen RM1.60

5. 6.

        
55 sen 90sen RM2.80 Sebatang 60 sen sehelai
RM4 RM1.20

8.3 Fendi membeli barangan seperti yang ditunjukkan pada jadual.
Hitungkan jumlah wang yang dia perlu bayar

62
1. 2.
Barang Harga Bilanga Sayur Harga Berat
seuni n dibeli sekg dibeli
t Bayam RM2 4 kg
Pen RM13 2 Kobis RM6.5 2 kg
Pemada 30 3 0
m sen

3 4.
Air Harga Bilanga Air Harga Bilanga
sekota n segela n
k dibeli s diminu
P RM2 7 m
kotak The RM1.2 8
Q 80 sen 5 0 gelas
kotak Kopi O 80 4
sen gelas

5. 6.

Minyak Harga Berat Ikan Harga Berat
sebotol dibeli sekg dibeli
Masak RM12 2 botol Kembu RM5 2 kg
Petrol RM1.5 3 ng
0 botol Tongkol RM6.5 3 kg
0

8.4 Mencari baki apabila membeli barang .

Zie ada RM10 . Dia membeli barang-barang di bawah. Berapakah baki
wangnya

63
1. 2.

    
RM3 RM2.80 Sebuah RM3 sebatang 90
60sen sen

3 4.

     
Sebilah 80 sen sebuah
RM3.60 RM5 80 RM1.60
sen

5. 6.
        
55 sen 90sen RM2.80 Sebatang 60 sen sehelai
RM4 RM1.20

8.5 Fendi ada RM30 . Dia membeli barangan seperti yang ditunjukkan
pada jadual. Hitungkan baki wang yang Fendi yang masih tinggal

1. 2.

Barang Harga Bilanga Sayur Harga Berat
seuni n dibeli sekg dibeli
t Bayam RM2 4 kg
Pen RM13 2 Kobis RM6.5 2 kg
Pemada 30 3 0
m sen

64
3 4.
Air Harga Bilanga Air Harga Bilanga
sekota n segela n
k dibeli s diminu
P RM2 7 m
kotak The RM1.2 8
Q 80 sen 5 0 gelas
kotak Kopi O 80 4
sen gelas

5. 6.
Minyak Harga Berat Ikan Harga Berat
sebotol dibeli sekg dibeli
Masak RM12 2 botol Kembu RM5 2 kg
Petrol RM1.5 3 ng
0 botol Tongkol RM6.5 3 kg
0

8.6 Penyelesaian masalah : istilah dan harian.

Soalan Penyelesai
an
1. Fetty menyimpan wang 30 sen setiap
hari. Berapakah jumlah wang yang disimpan
dalam masa 12 hari?

65
2. Wang sebanyak RM17.60 diberikan sama
banyak kepada Ani , Ana , Ali dan Azi .
Berapakah wang yang Azi dapat?

3.

RM12.50 RM6.00

Kek Coklat Kek Pisang

Azlan membeli 2 kek coklat dan 3 kek pisang.
Berapakah jumlah harga yang perlu dia
bayar?
4.
 RM155.00

Radi membeli 2 biji mainan komputer . Dia
membayar dengan RM400 .Berapakah baki
wangnya ?

Soalan Penyelesai
an
5.
Buah- buahan Harga
sekilogram
Manggis RM6
Jambu RM5.50

Fared membeli 3 kg manggis dan sekg jambu.
Berapakah jumlah yang perlu dia bayar ?

6.
 Sebuah RM18.90

Maniam ada 5 keping wang RM5 .Dia
membeli mainan di atas. Berapakah baki
wangnya.

66
7.
   
Sekeping Sebatang
RM2 RM3
60 sen RM1.40
Hasni Dol
Perbezaan harga belian barang di antara
Hasni dan Dol ialah

8.
Linda ada RM10. Dia
membeli sebiji
tembikai itu yang
beratnya 5 kg .
Berapakah baki
wangnya.
1 Kg RM1.70

8.7 Penyelesaian masalah : uniter dalam wang

1. 2.
   
3 buah 4 buah RM10
RM4.50

Berapakah harga 2 buah Berapakah harga 3 batang
yang sama itu ? pensil yang sama itu ?

3 4. Harga 2 kotak air laici ialah
RM2.60 . Berapakah harga 7
 kotak air laici yang sama itu ?
Sekotak RM4.80

Berapakah harga 4 buah
disket yang sama itu ?

67
5. Harga 4 batang pen 6. Harga 20 biji limau yang
yang sama ialah RM9. sama saiz ialah RM5 .
Berapakah harga 5 batang Berapakah harga 8 biji limau
pen yang sama itu ? yang sama itu ?

9.0 RUANG
9.1 Lukiskan bentuk-bentuk berikut:

1. Segiempat tepat 2. Segiempat sama bersisi
berukuran 3 cm panjang 3 cm
dan 2 cm panjang

3 Segitiga sama kaki 4. Bulatan berjejari 2 cm

68
5. Segitiga bersudut 6. Segitiga sama sisi PQR
tegak

Q

P

9.2 Ruang : Kemahiran melukis pepejal

1. Kun 2. Kubus

3 Kuboid 4. Silinder

69
5. Piramid tapak 6. Sfera
segiempat tepat.

9.3 Berdasarkan ciri-ciri yang diberi namakan pepejal itu.

1. 2.

1 bucu Tiada bucu
Ada permukaan Semua permukaan
melengkung melengkung
Ada 1 satah berbentuk

3 4.
8 bucu
4 satah berbentuk Tiada bucu
segiempat tepat Ada permukaan
2 satah berbentuk melengkung
segiempat sama Ada 2 satah berbentuk

70
5. 6.

5 bucu 8 bucu
Ada 4 satah contoh 12 tepi
berbentuk segitiga kaki 6 satah berbentuk
sama segiempat sama
Ada 1 satah berbentuk
segiempat sama

9.4 Ciri – ciri pepejal

1.
Pepejal Bilangan tepi
Sfera
Kun
Kuboid
Kubus
Silinder
Piramid tapak segiempat
sama

2.
Pepejal Bilangan bucu
Sfera
Kun
Kuboid
Kubus
Silinder
Piramid tapak segiempat
sama

3.
Pepejal Bilangan permukaan / satah
rata
Sfera
Kun
Kuboid
Kubus
Silinder
Piramid tapak segiempat
sama

4.
Pepejal Bentuk permukaan /satah

71
rata
Sfera
Kun
Kuboid
Kubus
Silinder
Piramid tapak segiempat
sama

9.5 PERIMETER :

9.5.1 Tentukan perimeter, dalam cm, seluruh rajah

1. 2.
6 cm
4 cm

3 4.

3 cm 4 cm

5. 6.

3 cm

6 cm

72
9.5.2 Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek

1. 2.

4 cm 6 cm

3. 4.

3 cm 4 cm

5. 6.

3 cm

6 cm

9.5.3 Perimeter : Tentukan perimeter, dalam cm, seluruh rajah

73
1. 2.

Q 4 cm
8 cm

9 cm 3 cm
Q
Q adalah sebuah segiempat
sama. Q adalah segiempat sama.

3 4.
3 cm
3 cm 2 cm
2 cm 6 cm
4 cm

Rajah terdiri daripada tiga Rajah terdiri daripada tiga
segiempat tepat yang sama segiempat tepat yang sama
besar. besar.

5. 3 cm 6.
4 cm
8 cm 9 cm
3 cm
10 12 cm
cm

9.5.4 Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek
9 cm

Q
3 cm
13
cm

74
10 cm
1. 2.

Q 4 cm

9 cm

Q adalah sebuah segiempat Q adalah sebuah segiempat
sama. sama.

3. 4. 10
cm
Q 7 cm 7 cm
Q 3 cm
12
cm
Q adalah sebuah segi tiga Q adalah sebuah segiempat
sama sisi. sama.

5. 6.
Q 3 cm
P Q 6 cm
P 4 cm
12
3 cm 6 cm cm
P dan Q adalah segiempat P dan Q adalah segi tiga
sama. sama sisi.

9.6 LUAS

9.6.1 Tentukan luas , dalam cm², seluruh rajah

75
1. 2.
12
Q 4 cm cm
Q 2 cm
6 cm
9 cm

Q adalah sebuah segiempat Q adalah sebuah segiempat
sama. sama.

7 cm
3 4.
2 cm 2 cm 5 cm
5 cm

2 cm
10
8 cm
cm

10
cm

7 cm
5. 6.
4 cm
Q 5 cm
3 cm
5 cm
12
cm 2 cm
Q adalah sebuah segiempat
sama

9.6.2 Kirakan luas , dalam cm ², kawasan berlorek.

76
1. 2.

5 cm 3 cm
Q 5 cm Q

7 cm

Q adalah sebuah segiempat Q adalah sebuah segiempat
sama sama

2 cm
3. 4.
Q 3 cm Q
5 cm

9 cm 8 cm

Q adalah sebuah segiempat Q adalah sebuah segiempat
sama sama.

5. 6.
Q
Q 5 cm
P 3 cm
8 cm 6 cm

Q adalah sebuah segiempat P dan Q adalah segiempat
sama bersisi 2 cm. sama bersisi 2 cm.

10.0 ISIPADU CECAIR

10.1 Pertukaran unit.

Tukarkan isipadu dalam unit l kepada unit ml dan sebaliknya

Bil Soalan ml Bil Soalan l
1 0. 1 l 21 50 ml
2 1.15 l 22 80 ml
3 1.2 l 23 55 ml

77
4 1.25 l 24 60 ml
5 1.35 l 25 700 ml
6 2.45 l 26 960 ml
7 0.5 l 27 820 ml
8 2.55 l 28 280 ml
9 2.6 l 29 390 ml
10 2.7 l 30 2095 ml
11 3.75 l 31 1095 ml
12 0.8 l 32 4005 ml
13 3.85 l 33 4010 ml
14 0. 9 l 34 8015 ml
15 4.95 l 35 4020 ml
16 5.5 l 36 6025 ml
17 5.1 l 37 4030 ml
18 5.15 l 38 10040 ml
19 6.2 l 39 15050 ml
20 8.06 l 40 20 000 ml

10.2 Tukarkan unit bergabung ( l , ml ) kepada unit ml

Bil Soalan ml
1 1 l 10 ml
2 1l 15 ml
3 1l 20ml
4 1l 25 ml
5 1l 35 ml
6 2l 40 ml
7 2l 45 ml
8 2l 50 ml
9 2l 55 ml
10 2l 60 ml
11 2l 70 ml
12 3l 75 ml

78
13 3l 80 ml
14 3l 85 ml
15 4l 90 ml
16 4l 95 ml
17 5l 5 ml
18 5l 10 ml
19 5l 15 ml
20 6l 20 ml

10.3 Tukarkan pecahan liter kepada unit ml

Bil Soalan ml
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
7 l
8 l
9 l
10 l
11 l
12 1l
13 1l
14 1l
15 1l
16 2l
17 2l

79
18 3l
19 3l
20 3l

10.4 Membaca ukuran isipadu pada bikar, silinder bersenggat.

1. 2.

500ml 500ml

3 4.

500ml 1 liter

5. 6.

1 liter 1 liter

10.5 Hasil + , - , × dan ÷ dalam ukuran isipadu cecair. Nyatakan
jawapan dalam ml .

80
1. 2.34 l + 800 ml = 2. 4.2 l + 950 ml =

3 875 ml + 1.5 l = 4. 1.3 l ― 450 ml =

5. 3.8 l ― 560 ml 6. 1.25 l ― 380 ml =

7. 3.2 l × 7 = 8. 0.54 l × 4 =

81
9. 1.13 l × 12 = 10. 2.4 l ÷ 6 =

11. 3.26 l ÷ 5 = 12. 2.88 l ÷ 12 =

10.6 Penyelesaian masalah : istilah dan harian

1. 2.
Q Minya
P Q k
850ml 1.35 l masa
k
Jumlah isipadu , dalam ml, 3 l
Minyak daripada bekas itu
kedua-dua bekas itu ialah dituang sama banyak ke dalam
5 bekas. Berapakah isipadu,
dalam ml, setiap bekas ?

82
3 4.

Air
Mang
o
Q
525
2.7 l
ml
Berapakah isipadu , dalam l, 7
Sebanyak 750 ml air kotak minuman yang sama
diambil daripada bekas Q seperti di atas ?
itu. Berapakah baki
isipadu ,dalam ml, yang
masih tinggal dalam bekas
Q?

5. Isipadu air dalam 6. Isipadu sebuah bekas ialah
sebuah bekas ialah 2.5 l . 2.2 l . Chin mengeluarkan 990
Ibu menambah lagi 770 m l m l air itu. Berapakah baki
supaya bekas itu penuh. isipadu ,dalam m l, air dalam
Berapakah jumlah , dalam bekas itu?
m l , bekas itu ?

83
7. Air berisipadu 3.2 l 8. Isipadu sebotol air mineral
dituang sama banyak ke ialah 600 m l . Berapakah
dalam 4 buah gelas. isipadu ,dalam l, 8 botol air
Berapakah isipadu , dalam mineral yang sama itu ?
m l , setiap gelas ?

9. daripada 2.4 l air 10. Nyatakan dalam m l ,
oren telah diminum dan 40% daripada 3 l air ialah
bakinya disimpan.
Hitungkan isipadu, dalam m
l, air oren yang disimpan.

11.0 TIMBANGAN BERAT

11.1 Tukarkan isipadu dalam unit kg kepada unit g dan sebaliknya

Bil Soalan g Bil Soalan kg
1 0. 1 kg 21 50 g
2 1.15 kg 22 80 g
3 1.2 kg 23 55 g
4 1.25 kg 24 60 g
5 1.35 kg 25 700 g
6 2.45 kg 26 960 g
7 0.5 kg 27 820 g
8 2.55 kg 28 1 280 g
9 2.6 kg 29 1 390 g
10 2.7 kg 30 2 090 g
11 3.75 kg 31 1 090 g

84
12 0.8 kg 32 4 080 g
13 3.85 kg 33 4 010 g
14 0. 9 kg 34 5 010 g
15 4.95 kg 35 6 020 g
16 5.5 kg 36 7 020 g
17 5.1 kg 37 8 030 g
18 5.15 kg 38 10 040 g
19 6.2 kg 39 15 050 g
20 8.07 kg 40 20 000 g

11.2 Tukarkan unit bergabung ( kg , g ) kepada unit g

Bil Soalan g
1 1 kg 10 g
2 1kg 15 g
3 1kg 20g
4 1 kg 25 g
5 1kg 35 g
6 2kg 40 g
7 2kg 45 g
8 2kg 50 g
9 2kg 55 g
10 2kg 60 g
11 2kg 70 g
12 3kg 75 g
13 3kg 80 g
14 3kg 85 g
15 4kg 90 g
16 4kg 95 g
17 5kg 5 g
18 5kg 10 g
19 5kg 15 g

85
20 6 kg 20 g

11.3 Tukarkan pecahan kg kepada unit g

Bil Soalan g
1 kg

2 kg

3 kg

4 2 kg

5 2 kg

6 2 kg

7 3 kg

8 3 kg

9 3 kg

10 4 kg

11 4 kg

12 4 kg

13 5 kg

14 5 kg

15 5 kg

16 6 kg

17 6 kg

18 6 kg

19 7 kg

20 7 kg

11.4 Membaca ukuran berat,dalam kg dan g, berdasarkan timbangan
berikut

0
4 kg 1
86
3 2
1. 2.

0
4 kg 1

3 2

3 4.
KEK P

0
0
4 kg 1
4 kg 1
3 2
3 2

5. 6.
KEK Q KEK R

0 0
4 kg 1 4 1
kg

3 2 3 2

11.5 Membaca ukuran berat, dalam kg dan g , berdasarkan timbangan
berikut

0
4 kg 1

3 2

87
1. 2.

0
4 kg 1

3 2

3 4.

0
0 kg 1
44 kg 1
4 kg 1
3
3 22
3 2

5. 6.

0 0
44 kg 1 44 kg
kg 1
1
kg

3
3 22 3
3 22

11.6 Membaca ukuran berat ,dalam g dan kg , berdasarkan timbangan
berikut

1. 2.

0
0
g
g
750 250
750 250

500
500

0

g
750 250
88

500
3. 4.

0

g
750 250

500

5. 6.

0
0
g
g
750 250
750 250

500
500

11.7 Hasil + , - , × dan ÷ dalam timbangan berat. Nyatakan jawapan
dalam gram.

1. 3.2 kg + 750 g = 2. 2.09 kg + 560 g =

89
3 350 g + 1.76 kg = 4. 3.62 kg ― 700 g =

5. 1.8 kg ― 990 g = 6. 2.24 kg ― 870 g =

7. 2.34 kg × 6 = 8. 0.56 kg × 8 =

9. 1.08 kg × 16 = 10. 4 kg ÷ 8 =

90
11. 3.42 kg ÷ 9 = 12. 2.76 kg ÷ 12 =

11.8 Penyelesaian masalah : istilah dan harian

1. 2. Berat sebuah kerusi
1.2 870 g ialah 1.4 kg. Berapakah berat,
kg dalam g, 6 buah kerusi yang
sama itu ?
Jumlah berat, dalam kg,
kedua-dua kotak di atas
ialah

91
3 4. Kek seberat 2.4 kg,
1.6 kg 750 g dipotong sama berat kepada 8
bahagian. Berapakah berat,
dalam g, setiap bahagian ?
Perbezaan berat, dalam g,
di antara kedua-dua kek di
atas ialah

5. 6. Deli telah membeli 1.4 kg
1.3 kg udang dan Farah telah
membeli 780 g udang .
Berapakah jumlah berat,
Adik telah mengambil 550 g dalam g, udang yang dibeli
daripada kek itu. Berapakah oleh mereka berdua?
baki berat , dalam g, kek itu
?

7. 8.

0
0 44 kg
kg 1
1

4 kg 1
3
3 22

3 2

Kayu pada penimbang
dipotong sama berat kepada 4
Sebiji limau dikeluarkan bahagian. Berapakah berat,
daripada penimbang itu dan dalam g, setiap bahagian?
didapati berat penimbang
menjadi 800g. Berapakah
berat dalam g, sebiji limau
itu?

92
9. 10.
KEK Q

0 0
4 kg 1
g
750 250
3 2

500
Apabila diletakkan sebiji
Berat kotak iala 170 g. biskut di atas kek itu berat
Hitungkan berat , dalam kg, menjadi 2100 g. Berapakah
bola itu. berat, dalam g, biskut itu ?

12.0 PANJANG DAN JARAK

12.1 Tukarkan jarak dalam unit km kepada unit m dan sebaliknya

Bil Soalan m Bil Soalan km
1 0. 1 km 21 50 m
2 1.15 km 22 80 m
3 1.2 km 23 55 m
4 1.25 km 24 60 m
5 1.35 km 25 700 m
6 2.45 km 26 960 m
7 0.5 km 27 1 820 m
8 2.55 km 28 1 080 m
9 2.6 km 29 1 390 m
10 2.7 km 30 2 070 m
10 3.75 km 31 3 890 m
12 0.8 km 32 4 010 m
13 3.85 km 33 4 800 m
14 0. 9 km 34 5 010 m
15 4.95 km 35 6 320 m
16 5.5 km 36 6 250 m

93
17 5.1 km 37 7 530 m
18 5.15 km 38 10 040 m
19 6.2 km 39 15 050 m
20 10.4 km 40 18 600 m

12.2 Tukarkan panjang berikut dalam unit m kepada unit cm dan
sebaliknya

Bil Soalan cm Bil Soalan m
1 0. 1 m 21 50 cm
2 1.15 m 22 80 cm
3 1.2 m 23 55 cm
4 1.25 m 24 60 cm
5 1.35 m 25 700 cm
6 2.45 m 26 960 cm
7 0.5 m 27 820 cm
8 2.55 m 28 280 cm
9 2.6 m 29 390 cm
10 2.7 m 30 2 095 cm
11 3.75 m 31 1 095 cm
12 0.8 m 32 4 005 cm
13 3.85 m 33 4 010 cm
14 0. 9 m 34 8 015 cm
15 4.95 m 35 4 020 cm
16 5.5 m 36 6 025 cm
17 5.1 m 37 4 030 cm
18 5.15 m 38 10 040 cm
19 6.2 m 39 15 050 cm
20 10.7 m 40 20 000 cm

94
12.3 Tukarkan unit bergabung ( km , m ) kepada unit m

Bil Soalan m
1 1km 10 m
2 1km 15 m
3 1km 20m
4 1km 25 m
5 1km 35 m
6 2km 40 m
7 2km 45 m
8 2km 50 m
9 2km 55 m
10 2km 60 m
11 2km 70 m
12 3km 75 m
13 3km 80 m
14 3km 85 m
15 4km 90 m
16 4km 95 m
17 5km 5 m
18 5km 10 m
19 5km 15 m
20 6km 20 m

12.4 Tukarkan unit bergabung ( m , cm ) kepada unit cm

Bil Soalan cm
1 1m 5 cm
2 1m 8 cm
3 1m 9cm

95
4 1m 4 cm
5 1m 2cm
6 2m 4 cm
7 2m 5 cm
8 2m 6 cm
9 2m 7 cm
10 2m 8 cm
11 2m 9 cm
12 3m 2 cm
13 3m 8 cm
14 3m 5 cm
15 4m 9 cm
16 4m 7 cm
17 5m 5 cm
18 5m 8 cm
19 5m 9 cm
20 6m 7 cm

12.5 Tukarkan pecahan jarak ( km) kepada unit m

Bil Soalan m
1 km
2 km
3 km
4 km
5 km
6 km
7 km
8 km

96
9 km
10 km
11 km
12 4km
13 5km
14 5 km
15 5km
16 6km
17 6 km
18 6km
19 7km
20 7km

12.6 Tukarkan pecahan panjang ( m) kepada unit cm

Bil Soalan cm
1 m
2 m
3 m
4 2m
5 2m
6 2m
7 3m
8 3m
9 3m
10 4m
11 4m
12 4m
13 5m
14 5m
15 5m
16 6m
17 6m
18 6m

97
19 7m
20 7m

12.7 Membaca ukuran dengan pembaris : Nyatakan jawapan dalam cm
dan mm .

1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
m
c

0

2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
m
c

0

3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
m
c

0

4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
m
c

0

5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
m
c

0

12.8 Penyelesaian masalah : Ukuran daripada pembaris

98
1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

m
c
0

Kayu pada rajah di atas dipotong sama panjangkepada 3
bahagian. Berapakah panjang,dalam mm, setiap bahagian?

2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
m
c

0
Tali pada rajah dipotong kepada dua bahagian. Bahagian
pertama panjangnya 5.6 cm. Hitungkan panjang , dalam
mm ,bahagian kedua.

3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
m
c

0

Berapakah panjang, dalam mm, 6 benang yang sama
seperti di atas?

4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
m
c

0

Andi menambah lagi 3.6 cm panjang pada ukuran garis itu.
Berapakah jumlah panjang , dalam mm , garis itu ?

12.9 Hasil + , - , × dan ÷ dalam ukuran panjang .Nyatakan jawapan
dalam cm .

99
1. 1.7 m + 35 cm = 2. 3.6 m + 75 cm =

3 80 cm + 1 m = 4. 3.2 m ― 45 cm =

5. 650 cm ― 3.8 m = 6. 3 m ― 195 cm =

7. 3.4 m × 3 = 8. 1.05 m × 8 =

100
9. 0.8 m × 12 = 10. 3.4 m ÷ 5 =

11. 15.6 m ÷ 6 = 12. 3.9 m ÷ 13 =

12.10 Hasil + , - , × dan ÷ dalam ukuran jarak .Nyatakan jawapan
dalam m .

1. 1.7 km + 830 m 2. 3.6 km + 750 m =
=

101
3 870 m + 1 km = 4. 3.25 km ― 745 m
=

5. 6500 m ― 3.8 km 6. 3 km ― 1950 m =
=

7. 3.04 km × 3 = 8. 1.05 km × 7 =

102
9. 0.8 km × 15 = 10. 7.04 km ÷ 5 =

11. 5.4 km ÷ 6 = 12. 3.65 km ÷ 13 =

m
12.11 Penyelesaian masalah jarak : istilah dan harian
800
ah
1. 2. A
Sekol
m m Mi
1.4k y n
d 1.4
Rajah menunjukkan jarak
Masji km Sekolah 780
searah dari simpang m
.Berapakah jarak, dalam m, Berapakah jumlah jarak,
dari sekolah ke masjid. dalam m, dari rumah Amy ke
rumah Min melalui sekolah ?

103
3 4. Ali berlari membawa
10 baton sejauh 1.2km dan Chin
km menyambung larian itu sejauh
P 7.4 Q R
km 840 m lagi. Berapakah jumlah
jarak, dalam m, larian itu ?
Berapakah jarak, dalam m,
dari Q ke R ?

5. Azli berlari satu 6. Jarak dari P ke Q ialah
pusingan trek sejauh 400 4.2 km. Azhar memandu
m. Berapakah jauh , dalam kereta dari P dan berhenti
km, Azli berlari 12 pusingan 800 m sebelum Q . Berapakah
? jarak , dalam m, Azhar
memandu kereta itu ?

12.12 Penyelesaian masalah panjang : istilah dan harian

1. 2.

1.7m 1.5 m  75
cm
Rudy kotak
75 cm
Berapakah jumlah tinggi ,
Perbezaan panjang, dalam dalam cm , apabila Rudy
cm, di antara kedua-dua tali berdiri di atas kotak itu ?
itu ialah

104
3. 4. Sebuah kayu yang
panjangnya 8.34 m dipotong
sama panjang kepada 6
12.6 m bahagian. Berapakah
panjang , dalam cm, setiap
Berapakah panjang, dalam bahagian ?
cm, 3 gulung getah yang
sama itu ?

5. Segulung tali 6. Sebatang tebu
panjangnya 8m . Amy telah panjangnya 3.5 m . Ibu
mengambil 3.6m memotong tebu itu kepada
daripadanya. Berapakah dua bahagian. Bahagian
baki panjang, dalam cm , pertama panjangnya 80cm.
tali itu ? Berapakah panjang , dalam
cm, bahagian kedua?

13.0 MASA DAN WAKTU

13.1 Tukarkan waktu di bawah kepada sistem waktu 24 jam dan
sebaliknya.

Bil Soalan Sistem Bil Soalan a.m.
24 jam p.m.
1 1.30 pagi 21 Jam 00 25
2 2.30 pagi 22 Jam 01 55
3 4.45 petang 23 jam 02 20
4 3.55 petang 24 Jam 03 10
5 6.10 petang 25 Jam 04 25
6 7.40 malam 26 Jam 05 45
7 8.15 malam 27 jam 06 35
8 9.25 malam 28 Jam 07 15
9 10.36 29 Jam 08 20
malam
10 11.59 30 Jam 09 30
malam
11 2.45 a.m. 31 Jam 10 25
12 4.39 a.m. 32 Jam 11 55
13 5.30 a.m. 33 jam 12 20
14 6.34 a.m. 34 Jam 13 10

105
15 7.12 a.m. 35 Jam 14 09
16 2.15 p.m. 36 Jam 15 40
17 3.20 p.m. 37 Jam 16 10
18 4.15 p.m. 38 Jam 17 35
19 9.50 p.m. 39 Jam 18 40
20 10.26 p.m. 40 Jam 19 40

13.2 Tukarkan waktu di bawah kepada sistem waktu 24 jam.

1. 2.
12 12

9 3 9 3
6 6

Petang malam

3 4.

12 12

9 3 9 3

6 6

Petang malam

5. 6.
12
12
9 3
9 3
6
6

Petang malam

106
13.3 Tukarkan waktu di bawah kepada sistem waktu 24 jam.

1. 2.
12 12

9 3 9 3
6 6

a.m. p.m.

3 4.

12 12

9 3 9 3

6 6

a.m. p.m.

5. 6.
12
12
9 3
9 3
6
6

a.m. p.m.

107
13.4 Lukiskan pada jarum jam dan jarum minit untuk waktu berikut.

1. 2.
12 12

9 3 9 3
6 6

Jam 05 35 Jam 13 25

3 4.

12 12

9 3 9 3

6 6

Jam 16 40 Jam 20 15

5. 6.
12
12
9 3
9 3
6
6

Jam 21 05 Jam 23 55

108
13.5 Penukaran unit tempoh masa.

Bil Soalan Jawapan

1 1 jam 20 minit kepada minit

2 2 jam 15 minit kepada minit

3 4jam 50 minit kepada minit

4 2 tahun 3 bulan kepda bulan

5 4 tahun 1 bulan kepada bulan

5 tahun 10 bulan kepada
6
bulan

7 3 minggu 4 hari kepada hari

8 8 minggu 1 hari kepada hari

9 2 minggu 6 hari kepada hari

10 1 hari 10 jam kepada jam

11 4 hari 15 jam kepada jam

12 3 hari 20 jam kepada jam

13 8 hari 8jam kepada jam

14 10 hari 2 jam kepada jam

13.6 Penukaran unit tempoh masa.

Bil Soalan Jawapan

109
130 minit kepada jam dan
1
minit

215 minit kepada jam dan
2
minit

45 hari kepada minggu dan
3
hari

34 hari kepada minggu dan
4
hari

51 hari kepada minggu dan
5
hari

50 bulan kepada tahun dan
6
bulan

28 bulan kepada tahun dan
7
bulan

13.7 Penukaran unit tempoh masa ( melibatkan pecahan unit masa)

Bil Soalan Jawapan

jam
1

jam
2

jam
3

110
jam
4

1 jam
5

2 jam
6

2 jam
7

tahun
8

tahun
9

tahun
10

tahun
11

4 tahun
12

5 tahun
13

5 tahun
14

13.8 Membaca maklumat daripada kalender

1. 2.
OGOS 2004 JANUARI
A I S R K J 2005
S A I S R K J
1 2 3 4 S
5 6
7 8 9 10 11
12 13 4 5 6 7
14 15 16 17 18 89 10 11
19 20
1. Nyatakan hari bagi 12 13 hari
1. Nyatakan 14 bagi
15 16
1.1.2005
21 22 23 24 25 17 18 19 20 21
18.8.2004
26 27 22
21 22 23 24 25
2. Nyatakan
26 27 hari terakhir bagi bulan
2. Nyatakan hari terakhir itu.
bagi
bulan itu ? 3. Nyatakan bilangan hari dari
5.1.2005 hingga 20.1.2005.
3. Nyatakan hari pertama
bulan berikutnya?

111
3 4.
JULAI 2005 NOVEMBER
A I S R K 2005
J S A I S R K J
S
1 2 3 4 5 1 2 3
6 7 8 9 10 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 9 10 11 12
16 17 18 19 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 18 19 20 21
25 26 27 22 23 24 25 26
1. Nyatakan hari bagi 1. 27 28 29bilangan hari dari
Nyatakan
30.6.2005 9.11.2005 hingga 23.11.2005.

2. Nyatakan hari terakhir 2. Nyatakan hari pertama bulan
dalam itu ? berikutnya .

13.9 Operasi +,- ,× dan ÷ yang melibatkan unit tempoh masa.

1. 2.

1 jam 30 minit 2 jam 40 minit
+ 3 jam 40 minit + 3 jam 55 minit

112
3 4.

9 jam 20 minit 3 jam 30 minit
+ 3 jam 50 minit ― 1 jam 40 minit

5. 6.

8 jam 10 minit 9 jam 05 minit
― 2 jam 55 minit ― 3 jam 20 minit

7. 8.

2 jam 40 minit 3 jam 50 minit
× 3 × 4

9. 10.

11 jam 40 minit ÷ 4
4 jam 35 minit =
× 5

113
11. 12.

10 jam 36 minit ÷ 3 20 jam 30 minit ÷ 6 =
=

13.10 Operasi +,- ,× dan ÷ yang melibatkan unit tempoh masa.

1. 2.

1 tahun 8 bulan 12 tahun 4 bulan
+ 3 tahun 11 bulan + 13 tahun 9 bulan

114
3 4.

9 tahun 7 bulan 3 tahun 3 bulan
+ 3 tahun 8 bulan ― 1 tahun 4 bulan

5. 6.

8 tahun 8 bulan 9 tahun 5 bulan
― 2 tahun 11 bulan ― 3 tahun 8 bulan

7. 8.

5 tahun 5 bulan 6 tahun 4 bulan
× 3 × 4

9. 10.

11 tahun 4 bulan ÷
7 tahun 5 bulan 4 =
× 5

115
11. 12.

10 tahun 3 bulan ÷ 18 tahun 8 bulan ÷ 8
3 = =

13.11 Penyelesaian masalah :

1. 2. Majid ke kedai pada pukul
12 3.35 petang dan sampai jam
9 3 kemudian. Lukiskan jarum jam
dan jarum minit pada jam di
6
bawah untuk menunjukkan
pagi waktu Majid sampai di kedai.

Riza ke sekolah pada jam di
atas. Dia sampai 30 minit 12
kemudian. Pukul berapa
Riza sampai di sekolah ? 9 3

6

116
3 Sebiji kek telah 4.
masak pada pukul 10.35 12
pagi. Kek itu dimasak 9 3
selama jam sebelumnya. 6
Lukiskan jarum jam dan
jarum minit pada jam di
bawah untuk menunjukkan
waktu Ibu mula memasak petang
kek itu ?
Jam di atas menunjukkan
waktu
12 balik , Dian dari kelas
tambahan. Kelasnya berjalan
9 3
selama 1 jam 40 minit. Pukul
6
berapakah Dian bertolak dari
rumahnya?

5. 6. Kathy memandu kereta
12 ke Bandar pada pukul 5.40
9 3 petang dan tiba pada pukul
6
6.20 petang. Berapakah lama
Kathy memandu kereta.

pagi

Jam di atas menunjukkan
waktu sampai sebuah bas
disebuah stesen. Perjalanan
bas itu mengambil masa 50
minit. Pada pukul
berapakah bas itu
bertolak ?

117
7. 8. Fendi mula membasuh
kereta pada jam 10.15 pagi .
12 12 Dia membasuh kereta itu
selama 1 jam 50 minit. Pada
9 3 9 3 pukul berapakah Fendi siap
6 membasuh kereta itu ?
6

Waktu mula Waktu
sampai

Jam menunjukkan waktu
mula dan waktu sampai
Zain berjalan ke sekolah.
Berapa lama Zain berjalan
kaki ?

118