KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

KERTAS CADANGAN
PENUBUHAN “KELAB PENCINTA ALAM”
SEBAGAI AKTIVITI KOKURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN ASTANA RAJA
71350 KOTA,
NEGERI SEMBILAN.

DISEDIAKAN OLEH:

HAMIZA BIN ZAINI

SK. ASTANA RAJA, KOTA

Page
1
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

KANDUNGAN
TAJUK
1. PENGENALAN
i. LATAR BELAKANG
ii. RASIONAL
iii. MATLAMAT
iv. OBJEKTIF
v. VISI
vi. MISI
vii. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
viii. JAWATANKUASA PENAJA

2. PERLEMBAGAAN
i. NAMA DAN ALAMAT BERDAFTAR
ii. MATLAMAT
iii. OBJEKTIF
iv KESETIAAN ALAM SEKITAR
v. LOGO DAN PENGERTIAN
vi. BENDERA DAN PENGERTIAN
vii. KEAHLIAN
viii. PAKAIAN RASMI
ix. GURU PENASIHAT
x. AHLI JAWATANKUASA
xi. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA
xii. KEWANGAN
xiii. KEHADIRAN
xiv PERATURAN-PERATURAN
xv. TINDAKAN DISIPLIN
xvi. PINDAAN PERLEMBAGAAN
xvii PEMBUBARAN
xviii HAL-HAL LAIN

9. RANCANGAN PROGRAM TAHUNAN
10. PENUTUP

LAMPIRAN

2
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

TAJUK

Kelab Pencinta Alam

1. LATAR BELAKANG
Kelab Pencinta Alam adalah usaha terancang pihak Sekolah Kebangsaan Astana Raja
untuk melibatkan pelajar mengisi masa lapang mereka dengan perkara yang berfaedah di
samping memenuhi hobi mereka. Aktiviti-aktiviti Kelab Pencinta Alam ini, membolehkan
penglibatan aktif pelajar bagi menimbulkan rasa semangat berkumpulan, kemahiran, rasa
cinta pada flora dan fauna serta mengelakkan diri daripada terjebak kepada kegiatan
negatif. Secara umum kegiatan Ko-kurikulum yang sedia ada telah berjaya membina
disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Namun demikian
masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin
mencabar. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju, kita perlu menyediakan golongan
yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari
segi akhlak, jasmani , emosi, rohani dan intelek ( AJERI ).

2. RASIONAL
2.1 Malaysia adalah negara yang kaya dengan sumber semula jadi. Sumber-sumber ini
terdiri daripada pelbagai spesis flora dan fauna, bahan mineral, tanah yang subur,
air minuman yang bersih dan antara hutan hujan tertua di dunia.
Ditambah pula dengan ekonomi negara yang kukuh, rakyat Malaysia mudah
memperoleh segala keperluan asas mereka. Adalah mudah untuk bersikap sambil
lewa dan menganggap sumber-sumber ini adalah tidak terhad. Sebenarnya,
sumber-sumber alam semakin berkurangan. Pemusnahan hutan, pemanasan
global dan kekurangan air bersih adalah antara isu-isu yang sedang dihadapi oleh
negara-negara di seluruh dunia. Satu-satunya cara untuk memastikan
kelangsungan hidup kita adalah dengan menjaga alam sekitar secara aktif.
2.2 Ingatlah amaran Allah dalam Surah An-Naziaat ayat 30-33 yang bermaksud: “Dan
bumi sesudah itu dihamparkan (untuk kemudahan penduduknya). Dia
mengeluarkan dari bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-ganang
pula dikukuhkan letaknya (di bumi) sebagai pasak yang menetapnya (semuanya
itu) untuk kegunaan kamu dan binatang ternakan kamu.’

3
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

Nabi s.a.w pula berpesan yang bermaksud: “Dunia ini hijau dan cantik dan Tuhan
melantik kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan.’ (Hadis
riwayat Muslim)
2.3 Aktiviti kelestarian alam diharap dapat mengembangkan semua aspek potensi
manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan
sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras
dengan Falsafah Pendidikan Negara.

3. MATLAMAT
3.1 Memupuk kesedaran dalam kalangan pelajar tentang pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar.

4. OBJEKTIF
4.1 Menyemai nilai cintai alam sekitar di kalangan ahli-ahli
4.2 Memberi peluang kepada para pelajar mempelajari hidupan flora dan fauna
4.3 Memberi peluang kepada para pelajar untuk melihat ekosistem semula jadi dalam
konteks yang berbeza
4.4 Dapat mengenalpasti masalah berkaitan dengan kepupusan dan kemusnahan
ekosistem dan seterusnya berusaha mengelakkannya terjadi.
4.5 Melahirkan minat-minat belajar di kalangan pelajar
4.6 Mewujudkan sikap bekerjasama di kalangan para pelajar.
4.7 Mengeratkan hubungan para pelajar tanpa mengira bangsa, umur dan jantina
4.8 Menyokong aktiviti anjuran MNS(Malaysian Nature Society)
4.9 Membantu kerajaan dan pihak swasta dalam menjaga kebersihan alam sekitar
4.10 Menambahkan ilmu pengetahuan para pelajar
4.11 Melahirkan generasi yang prihatin terhadap alam semula jadi

5. VISI
5.1 Memastikan keunikan, kepelbagaian dan kualiti alam sekitar dikekalkan bagi
menjamin kesihatan, kesejahteraan, keselamatan dan keselesaan hidup rakyat
masa kini dan akan datang
6. MISI
6.1 Menggalakkan, meningkatkan dan mengekalkan pengurusan alam sekitar yang
baik dalam proses pembangunan negara

4
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

7. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
7.1 Kelab adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang telah
dikeluarkan oleh kerajaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, Sekolah
dan Persatuan Pencinta Alam Malaysia (Malaysian Nature Society)
7.2 Perlembagaan mula berkuatkuasa dari tarikh kelab berdaftar dengan Persatuan
Pencinta Alam Malaysia.
7.3 Objektif kelab akan tercapai dengan gabungan aktiviti dalaman, lawatan sambil
belajar dan penyelesaian masalah secara praktikal.
7.4 Tumpuan aktiviti adalah ke atas projek-projek tempatan di mana ahli-ahli :
i) mengenal pasti masalah di persekitaran mereka
ii) mendapatkan maklumat yang perlu
iii) memikir dan membina tindakan-tindakan alternatif yang sesuai.

8. JAWATANKUASA PENAJA KELAB PENCINTA ALAM

Jawatankuasa "Kelab Pencinta Alam" akan terdiri daripada:

Penasihat : Puan Mainurul Seadah Bt Meor Ibrahim
Pengerusi : Kamarudin Bin Mazli
Naib Pengerusi : Tun Muhamad Azam B. Mohd Redzuan
Setiausaha : Noor Zamatul Shima Binti Ahmad
Bendahari : Roslan Bin Kasim

Ketua Kumpulan : 1) Nurul Husna Binti Zulkifli
2) Noor Aziati Binti Daud
3) Mohd Naim B Abd Majid @ Abd Aziz
4) Muhamad Norhafizie B. Ma. Hasan
5) Nirayanti Binti Amir

5
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

KELAB PENCINTA ALAM
SEKOLAH KEBANGSAAN ASTANJA RAJA
NO. PENDAFTARAN
PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN

PERATURAN 1 : NAMA DAN ALAMAT
a. Nama Persatuan : Kelab Pencinta Alam
Sekolah Kebangsaan Astana Raja

b. Alamat : Sekolah Kebangsaan Astana Raja,
71350 Kota,
NEGERI SEMBILAN

PERATURAN 2 : MATLAMAT
Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan
menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PERATURAN 3 : OBJEKTIF
Tujuan Kelab Pencinta Alam ditubuhkan ialah:
3.1 Membentuk generasi pelajar yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki
ketrampilan diri, berdaya, saing, kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai
cabaran kehidupan.
3.2 Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu
dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan
nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Negara demi
menjayakan Wawasan 2020.
3.3 Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna
dadah, budaya lepak dan juvana.
3.4 Mempelbagaikan kegiatan berpesatuan di sekolah bagi menyediakan pelajar-
pelajar memperolehi pengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus
dan memimpin.
3.5 Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama,
bangsa dan Negara Malaysia.

6
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

3.6 Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui, memahami, menghayati dan
mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi
kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara.
3.7 Membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan mengenai
isu-isu semasa di kalangan pelajar serta masyarakat dan berkeupayaan untuk
bertindak sewajarnya.
3.8 Supaya ahli dapat pendedahan dan kemahiran dari pelbagai segi (pendidikan alam
sekitar) dengan lebih profesional dalam menimba ilmu dan memupuk semangat
berkerjasama dan hidup harmoni secara bermasyarakat.
3.9 Ahli-ahli kelab akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling
tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang
diikutiinya dan setiap pertandingan serta persembahan yang di laksanakan.

PERATURAN 4 : KESETIAAN ALAM SEKITAR
4.1 memahami tugas manusia sebagai khalifah di dunia
4.2 mencintai setiap keindahan dan kebersihan ciptaan Tuhan
4.3 melestari alam dalam bentuk semulajadi dan pembangunan berhikmah

PERATURAN 5 : LOGO DAN PENGERTIAN
5.1 Logo Kelab Pencinta Alam

5.2 Pengertian logo
i. Perisai melambangkan biji benih yang melindungi benih kehidupan yang
boleh digambarkan sebagai keimanan yang melindungi diri daripada gejala
yang tidak sihat.
ii. Daun melambangkan alam sekitar ciptaan Tuhan yang Esa. Harapan dan
bekalan.

7
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

iii. Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat dan semangat.
iv. Warna biru melambangkan ketenangan dan sumber kehidupan atau tanah
v. Warna kuning melambangkan kehidupan keperbagaian biodiversiti.
vi. Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian.

PERATURAN 6 : BENDERA DAN PENGERTIAN
6.1 Bendera Kelab Pencinta Alam

6.2 Pengertian bendera Kelab Pencinta Alam
i. Warna putih melambangkan keikhlasan dalam memelihara dan memulihara
alam sekitar.

PERATURAN 7 : KEAHLIAN
76.1 Keahlian terbuka kepada semua murid Tahun 3, 4, 5 dan 6 Sekolah Kebangsaan
Astana Raja tanpa mengira bangsa, agama, jantina dan kedudukan sosial pelajar.
7.2 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan.
7.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan
akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.
7.4 Setiap ahli berhak menyuarakan pendapat dan bertanggungjawab dalam kemajuan
kelab.
7.5 Berhak mengundi dalam Mesyuarat Agung.
7.6 Harus menghadiri setiap perjumpaan yang diadakan.

PERATURAN 8 : PAKAIAN
8.1 Sesi perjumpaan mingguan - pakaian seragam sekolah
8.2 Sesi aktiviti kelab - Baju T dan seluar trek sukan
- Kasut dan bersetokin

8
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

PERATURAN 9 : GURU PENASIHAT
9.1 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.
9.2 Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan
sesuatu aktiviti.
9.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti
dijalankan.

PERATURAN 10 : AHLI JAWATANKUASA
10.1 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.
10.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang
tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli
Jawatankuasa.
10.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.
10.4 Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan
mesyuarat.
10.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat
perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.
10.6 Ahli Jawatankuasa Kelab hendaklah terdiri:-
10.6.1 Pengerusi
10.6.2 Naib Pengerusi
10.6.3 Setiausaha
10.6.4 Bendahari
10.6.5 Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung keperluan)

PERATURAN 11 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA
11.1 Pengerusi
11.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan
semua mesyuarat
11.1.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang
diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.
11.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke
semasa.

9
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

11.2 Naib Pengerusi
11.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.
11.2.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.
11.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke
semasa.
11.3 Setiausaha
11.3.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.
11.3.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatankegiatan.
11.3.3 Mencatat kehadiran ahli
11.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.
11.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke
semasa.
11.5 Bendahari
11.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan/Kelab
11.5.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan
bertanggungjawab di atas kesahihannya.
11.5.3 Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.
11.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli
jawatankuasa.
i. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam
Mesyuarat Agung.
ii. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa
ke semasa.
11.7 Ahli Jawatankuasa
11.7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang
dilaksanakan.
11.7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.
11.7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke
semasa

PERATURAN 12 : KEWANGAN
12.1 Sumber utama kewangan kelab adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat
Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 2.00 seorang sebulan.
12.2 Kelab juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.

10
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

12.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh
dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.

PERATURAN 13 : KEHADIRAN/PENYERTAAN
13.1 Ahli kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh kelab sepanjang
tahun.
13.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat
tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh
diambil sekiranya gagal berbuat demikian.

PERATURAN 14 : PERATURAN-PERATURAN
14.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.
14.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.
14.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

PERATURAN 15 : TINDAKAN DISIPLIN
15.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan
yang ditetapkan.
15.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:
15.2.1 Amaran lisan
15.2.2 Amaran bertulis
15.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada
Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah
muktamad.

PERATURAN 16 : PINDAAN PERLEMBAGAAN
16.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.
16.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli jawatankuasa, Guru
Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.
16.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan
membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.
16.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar.

11
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

PERATURAN 17 : PEMBUBARAN
17.1 Kelab tidak boleh dibubarkan kecuali pendaftarannya dibatalkan oleh Pendaftaran Persatuan
secara bertulis
17.2 Pendaftar berhak membatalkan kelab sekiranya didapati menyeleweng daripada
Perlembagaan dan mendatangkan kesulitan kepada pihak sekolah

PERATURAN 18 : HAL-HAL LAIN
15.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.
15.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.

11. RANCANGAN PROGRAM TAHUNAN

11.1 Program sekolah dalam taman
11.2 Program penanaman menggunakan baja organik
11.3 Program satu pelajar, satu pokok
11.4 Program penanaman, pemeliharaan dan pemuliharaan pokok-pokok dari spesis
yang sesuai
11.5 Melabelkan nama-nama saintifik dan nama tempatan pokok
11.6 Projek membuat baja kompos
11.7 Penubuhan stesen pembelajaran
11.8 Penyelenggaraan taman dan alatan

PENUTUP

Kesimpulannya, penubuhan “Kelab Pencinta Alam” merupakan satu asset yang bernilai kepada
sekolah untuk meningkatkan prestasi pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah melalui
setiap aktiviti yang akan disertai. Selain itu juga, kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam
kelab Pencinta Alam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah
tinggi. Justeru, adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya
daripada pihak sekolah. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua.
Sekian, terima kasih.

12
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

Disediakan oleh,

.................................
HAMIZA BIN ZAINI
Guru Penasihat Kelab Pencinta Alam (K)
Sek. Keb. Astana Rasja

Tarikh: .......................

Disemak oleh, Disahkan oleh,

................................. .................................
ROSLINA BINTI MOHD YASIN MUHAMMAD NAZIRUL MUBIN
GPK Kokurikulum Guru Besar
Sek. Keb. Astana Raja Sek. Keb. Astana Raja

Tarikh: ....................... Tarikh: .......................

13
KERTAS KERJA PENUBUHAN KKS 2017

14