UPUTSTVO SARADNICIMA 302:338-41, čiji su najvažniji delovi dati u nastavku.

1. Priprema rukopisa
'Medicinski pregled" objavljuje radove iz razli čitih Kompletni rukopis, uključujući sve priloge, potrebno je
oblasti biomedicine, koji su namenjeni širim lekarskim dostaviti u 2 primerka (original i prva kopija). Priloge
krugovima. Sadrži sledeće rubrike i kategorije radova: treba pripremiti prema uputstvima datim u odeljku 2.
Rukopis treba otkucati ili odštampati samo na jednoj
1. Uvodnici (do 5 strana). Sadrže mišljenje o nekoj temi strani bele hartije formata A4, dvostrukim proredom (30
važnoj za žurnal. Mogu da sadrže diskusiju o nekoj redova na strani) i marginom od najmanje 25 mm,
posebno značajnoj temi ili nalazima publikovanim u ovom odnosno koristiti font Times Nevv Roman, s veličinom
časopisu ili bilo kom drugom. Uobičajeno ih piše jedan slova 12, s najviše 60 slovnih znakova u redu i s
autor po pozivu. proredom 1,5 (35 redova na strani). Dozvoljeni obim
2. Originalni naučni radovi (do 12 strana). Sadrže rukopisa, uključujući sažetak, sve priloge i spisak
sopstvena istraživanja reprezentativna za određenu oblast, literature, iznosi 4-12 strana, kako je prethodno navedeno
obrađena i izložena tako da se, ako su eksperimenti, za pojedine kategorije radova.
mogu ponoviti, a analize i zaključci na Kojima se Rukopis pripremiti prema sledećim uputstvima:
rezultati zasnivaju mogu proveriti. 1.1. Naslov rada mora biti kratak, jasan i bez
3. Prethodna saopštenja (do 4 strane). Sadrže skraćenica, ispisan na posebnoj strani zajedno sa
naučne rezultate Čiji karakter zahteva hitno objavljivanje, kratkim naslovom rada (short title), sa ne više od
ali ne mora da omogući i ponavljanje iznesenih rezultata. 40 karaktera. Ispod naslova rada, navode se imena i
4. Pregledni članci (do 10 strana). Predstavljaju prezimena autora (najviše 6), indeksirana brojkama
celovit pregled nekog područja ili problema na osnovu koje odgovaraju onima pod kojim se u zaglavalju
već publikovanog materijala koji se analizira i ove strane navode puni nazivi i mesta ustanova u
raspravlja. kojima autori rade. Na dnu ove strane staviti "Adresa
5. Stručni članci (do 10 strana). Odnose se na autora:" i u nastavku navesti punu adresu i titulu prvog
proveru ili reprodukciju poznatih istraživanja i autora. Iza adrese navode se eventualno fusnote
predstavljaju koristan materijal u širenju znanja i (zahvaljivanja, obaveštenja i slično). Naime,
prilagođavanja izvornih istraživanja potrebama nauke i kako se pravo na autorstvo zasniva isključivo na
prakse. suštinskom učešću u izradi rada, za određeni doprinos,
6. Prikazi slučajeva (do 6 strana). Obrađuju kazuistiku autori se mogu pojedincima ili timovima, uz njihovu
iz prakse, važnu lekarima koji vode neposrednu brigu o dozvolu, zahvaliti u samom tekstu ili u fusnoti. Telefon,
bolesnicima i imaju karakter stručnih radova. adresa autora za korespondenciju, e- mail adresa, kao i
7. Seminari za lekare u praksi (do 6 strana). podatak o kategoriji rada, navode se u propratnom pismu
Obnavljaju znanja od značaja za svakodnevni rad uz rukopis.
lekara u praksi, a imaju didaktički karakter. 1.2. Sažetak na srpskom jeziku mora biti kratak, do 150
8. Istorija medicine (do 10 strana). Obrađuje se prošlost reči, bez skraćenica, sa preciznim prikazom problema,
s ciljem stvaranja kontinuiteta medicinske i zdravstvene cilja rada, metoda i postupaka, glavnih rezultata i
kulture, a imaju karakter stručnih radova. osnovnih zaključaka, ispisan na posebnoj strani. U
U časopisu se objavljuju i feljtoni, prikazi knjiga, nastavku navesti do deset ključnih reči (deskriptora i
izvodi iz strane literature, izveštaji s kongresa i stručnih kvalifikatora) iz spiska medicinskih predmetnih naziva
sastanaka, saopštenja o radu pojedinih zdravstvenih (Medical Subjects Headings MeSHj Američke
organizacija, podružnica i sekcija, saopštenja Uredništva, Nacionalne medicinske biblioteke.
pisma Uredništvu, Novine u medicini, pitanja i odgovori, 1.3 Prošireni sažetak na engleskom jeziku, do
stručne i staleške vesti i "In memoriam". 250 reči, dostavlja se na posebnoj strani, sa sledećim
Časopis objavljuje samo radove svojih pretplatnika, što izdvojenim cei i nama za radove karaktera originalnih
se odnosi na sve autore, koji dobijaju 5 separata svoga radova, prethodnih saopštenja i stručnih članaka: uvod,
rada. Rukopisi se ne vraćaju. materijal i metode, rezultati, diskusija i zaključak. Za
ostale kategorije radova potrebno je da sadrži poglavlja
koja odgovaraju po glavljima u radu.
Rukopisi se dostavljaju sekretaru Redakcijskog odbora 1.4. Tekst rada treba da bude napisan u duhu
na adresu: Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog srpskog jezika, oslobođen suvišnih skraćenica, čija
društva, 21000 Novi Sad, Vase Stajića 9. prva upotreba zahteva navođenje punog naziva. Ne
upotrebljavati ih u zaključku rada.
1.5. Na posebnom papiru potrebno je dostaviti spisak i
U pripremi rukopisa autori striktno treba da se objašnjenje svih skraćenica korišćenih u tekstu.
pridržavaju uputstva sačinjenog prema Jednoobraznim 1.6. Koristiti mere metričkog sistema prema In-
zahtevima za rukopise koji se podnose biomedicinskim ternacionalnom sistemu mera (International System Units
časopisima (Uniform recjitirements for manuscripts - SI), navesti postupke i metode, uključujući i statističke,
submitted to biomedical joiirnals) za lekove upotrebljavati generička imenafonetski
Internacionalnog komiteta urednika biomedicinskih napisana. Ne navoditi imena bolesnika. inicijale ili
časopisa (International Committee of Medical Journal brojeve istorija bolesti.
Editors) objavljenih u časopisima JAMA 1.7. U tekstu rada na margini grafitnom olovkom
1993;269:2282-6 i BMJ 1991: označiti mesta za slike, sheme, tabele i grafikone, ne

sheme i fotografije) guinea pig from heart anaphylaxis. sjajnoj hartiji sa oštrim konturama.4. *Sveska sa suplementom u formatu koji obezbeđuje da i pri smanjenju na razmere Gardos G. u crno-befoj tehnici. se vrši pomoću nalepnice na poleđini na kooj se grafitnom *Rad u Zborniku radova olovkom ispiše vrsta i broj priloga. * Kompjuterski dokument (Jile) * Organizacija kao autor Hemodvnamics III: the ups and douns of The Royal Marsden Hospital Bone-marro\v hemodvnamics [computer program]. i engleskom jeziku. 2nd ed. Fotografije. Binding of the third 2. Immunology: an introduction to molecular tekstom na srpskom i engleskom jeziku. Chelsea (MI): Leuis: 1985. 457-72.1. James Multimedia Group.gov/ ncidod/EID/eid.1. Rukopisu se prilažu potpisane izjave svih autora BMJ1981:283:628. Lancet 1977:2:742-4. LA. I listocompatibilitv 2. ostavljajući prazan prostor ili oznake u tekstu za *Nisu navedena imena autora njih. legendu. * Poglavlje u knjizi Fotografije osoba moraju prikriti njihov identitet. Version 2. Za naslove časopisa koristiti oxygen. Upotreba skraćenica u Moore P. disease on chromosome 21. Mikrofotografije moraju imati markere skale. *Monografije u elektronskoj formi Članci u časopisima: CDL slinical dermatology illustrated [monograph on *Standardni članak CD. CM HA Goate AM. prema redosledu pojavljivanja.10. Colombani . 1965. naslov i legenda kucaju se na posebnoj Pathologic phvsiologv: mechanisms of disease. The natural history of tardivc dvskinesia. Factors in the emergence of infectious podataka i znake interpunkcije kojima se oni odvajaju. sa Hisen IIN. како se navodi i u Cairns RB.lan-Mar [cited se svi autori. In: Gammage RB. ovoj publikaciji skraćuju se na osnovu Liste skraćenih Elektronski materijal: naslova jugoslovenskih serijskih publikacija. Literatura 69-78. p. Redni broj. a ukoliko ih je preko šest. Clin Res 1987. J Clin tekstu priloga dozvoljava se samo izuzetno. 1974. na crtaćem ili paus papiru. zaglavlja kolona i redove. invading microorganisms. eds. na srpskom i engleskom jeziku. Prilozi (tabele.8. kvalitetnoj. Copcnhagen: Munksgaard. Redni broj i naslov pišu se iznad. Farrall M. Ouen MJ. Predisposing locus for Alzheimer's producers. a objašnjenja ispod. skraćenice prema Index Medicusu(List of Journals Dissertation. te je savetno da ga ima što manje. Maibach H. Shwartz MN. za štampu ostanu jasni i čitljivi.ROM]. Reeves JRT. Coffec drinking and cancer of the pancreas [editorial]. Haskcll D. a identifikacija Philadelphia: Saunders: 1974. diseases. Mnrbv D. Rossoni G. prema redosledu na vođenja u tekstu. Proccedings of the Seventh Life Sciences Symposium: 1984 Oct 29-31: Knoxville (TN). uključujući component of complement СЗ by Toxoplasma gondi naslov. strani. Orlando Transplantation Team. eds. na srpskom i engleskom jeziku. izrađuju se na testing 1972. Availablc from: i dodati "et аГ. 1973:12-8.3 Grafikoni i sheme izrađuju se tušem ili štampaju s *Jedan ili više autora visokom rezolucijom. navesti prvih šest 1996 Jun 5]:I(1):[24 screensl. Jujroslovenski časopisi koji se ne indeksiraju u California. Prilozi se označavaju zasebnim arapskim *Sažetak u časopisu brojevima.htm. Knjige i druge monografije: 2. Pathologic properties of mora dostaviti pismena saglasnost za objavljivanje. Soderman WA. dvostrukim proredom. Magni F. ime i prezime prvog Harley N11. and human heallh. Indoor air dole) označava se vertikalno usmerenom strelicom. u crno-beloj tehnici. Joiner KA. p. Bcrkcley. Comparing radon daughtcr dosimetric and autora i početne reči naslova rada. Pharmacol Res 2.cdc. 3. a orijentacija (gore. na srpskom i engleskom * Urednik(ci) kao autor: jeziku Dansct . 5th cd. sa tekstom na srpskom [abstract]. posebnim stranama (najviše 6). Navode Lmerg Infect Dis [serial online] 1995 .2. 1993. kako je u nastavku dato u pojedinim primerima. Berti F. et al. Version 2. Lancet 1989:1:352-5. Parne SS.0. and cellular principles of the immune response. strani.Lai LY. California: Universitv of Indexed). Failure of syngeneic bone-marrou (FL): Computerized graft uithout preconditioning in post-hepatitis marro\v Educational Svstems. 1. uz obaveznu Psvchophar macol 1988:8(4 Suppl):31S-37S. URI. eds. Tabele. grafikoni i sheme dostavljaju se na Commun 1988:20 Suppl 5:75-8. Literatura se u tekstu označava arapskim brojevima u * Disertacije i teze zagradi. Infrared spcctroscopis studies of solid popisu citirane literature. Redni broj. risk models.35:475A. kao i o tome da rad nije nigde * Volumen sa suplementom Štampan niti je ponuđen drugom časopisu da se štampa. naslovi i legende kucaju se na posebnoj Ne\v Vork: Harperand Rovv.1. Haynes AR. ili se Weinstein L. *Clanak u časopisu u elektronskoj formi Vankuverska pravila precizno određuju redosleci Morse SS.2. San Diego: CMEA:1995. . Кпуе SV.:http://w\v\. o saglasnosti na tekst. BN-52021 protects 2. Cole . aplasia. In: Soderman WA Jr. Tabela se kuca dvostrukim proredom. Fuhrman SA. grafikoni.

They contain detailed presentations and 1. Subject Headings (MeSH) of the American National Medical Library. principal results and conclusions. novelties in medicine. Manuscripts must be accompanied by a covering 6. depending on the kind of article. ineluding the sumтагу. At the bottom of this page print the name. history in the aim of providing continuity of medical and Belovv the summarv identify up to 0 кеу vvords health care culture. Print 1. be prepared follovving instruetions from section 2). Editorials (up to 5 pages) convey opinions on out the manuscript only on one side of the paper of A-4 апу subject relevant for tne journal and may discuss format. Dodatne obaveze reports from rbreign literature. potrebno je dostaviti i prevod journal in vvhich their paper had been published. Isto tako. author's own investigations representative in a certain Please follovv the follovving instruetions: field of science. original 1. under acknovv ledgement or in the current science and practice. descriptions so that experiments can be repeated and vvhich should be short. kompletnog teksta na engleskom jeziku. by invitation. nevertheless. figures. congress reports. . vvith source of knowledge adapting original investigations for their permission. izvrše sve ispravke and sections. Authorship being analvzed or discussed. vvithout analyses and conclusions tested. Disketa se nakon obrade vraća concerns ali authors and they receive 5 copies of the autoru. authors тау use a footnote for on the basis of already published papers. professional Mail 2 copies (original and first сору) of the articles. employed. tables. editorial board. letters to i unesu dopune u tekst. These articles have features of (descriptors and qualifiers) using terms from the Medical professional articles. purpose of the study. telephone and e-mail characteristics of professional articles and deal vvith address of the author responsible for correspondence. Professional articles (up to 10 pages) ехатine or but authors vvho have taken part in the vvork but do not reproduce researches and represent a valuable meet criteria for authorship. Review articles (up to 10 pages) provide address and academic degree of the first comprehensive overvievvs of specific areas or problems author. vvritten by one author. reports Ukoliko rad bude prihvaćen za štampu.INF ORMA TI ON FOR A International Committee of UTHORS Medical Journal Editors published in JAMA 1993:269: Medical Revievv publishes papers from various fidđs of 2282-6and BMJ 1991. sa nazivom dokumenta ("file") i programa u kojem The journal publishes only papers of its subscribers. it needn't provide detailed corresponding to institutions vvhere authors are description for repeating the results. jedino pasuse treba odvajati komandom "Enter". should be mentioned. references тау 2. Furthermore. no more than a didactic character and resume knovvledge important for 150 vvords. The journal also publishes feuilletons. preliminarv reports. Preliminary reports (up to 4 pages) contain scientific eharacters. footnote. Seminars for phvsicians (up to 6 pages) have Serbian language vvhich must be short. vvithout abbreviations. 5. It je sačinjen rukopis. Editorials are commonly siže 12 and no more than 60 eharacters in a rovv. in treatment of patients.2. branches dužni da. Historv of medicine (up to 10 pages) deals vvith methods and procedures. professional nevvs and in memoriam. re \iev\ articles. Preparation of manuscript studies. book revievvs. as practice and casuistry important for physicians in volved vvell as the type of submitted paper. 21000 Novi Sad. editorial board announcements. 1. It parts are given belovv. this or апу other journal.vvhich are acknovvledgements. information and so on. 4. a redovi komandom "Enter". 4. Case reports (up to 6 pages) have some letter ineluding name. potreono pisati u kontinuitetu. te da dostave takvu konačnu. use Times Nevv Roman font. ansvvers. credit should be based only on substantial contributions. re ports on seminars for phvsicians manuscript ineluding supplementary material (it should and articles from nistory of medicine. po uputstvu Redakcije. informative. has the follovving types of articles: editorials. The second page should саггу the summary in 7. ineluding precise everyday practice of physicians. društva. vvhose most important biomedicine intended for broad circles of ph\sicians. ne vršiti nikakve modifikacije veličine ili vrste slova i rasporeda reči. Vase Stajića 9. s tim što se kolone međusobno Secretary: Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog odvajaju pomoću komande za tabulator(obično "Tab"). autori su on activities of certain health organizations. case reports. presentation of the problem. 8. Title page should carrv the title of the article.1. lično (u prostorijama Društva) ili na telefon Manuscripts Submitted to Biomedical Joumals of the 021/528-767 i 521-096. questions and korigovanu verziju svog rada na računarskoj disketi. Na Mail 2 copies of your manuscript to the Editorial Board isti način kucati i tabele. VVhen prcparing manuscripts for publishing authors Za sva dodatna obaveštenja obratiti se tehničkom mustsirictlv follow the Uniform Requirements for sekretaru. Papers. Belovv the title print name(s) and last results of significant importance requiringurgent name(s) of author(s) (up to 6) indexed vvith niimbers publishing. Tekst je Manuscripts are not returnea. Original studies (up to 12 pages) deal vvith take 4-12 pages. abbreviations and a short title of no more than 40 3. use double-spacing (30 rovvs on a page) vvith particularly significant topics or facts published in margins of at least 25mm. address.302:338-41.

3. graphs * Su/птагу in a journal and schemes providing they are black-and vvhite (up to Fuhrman SA. Туре or print out each table double-spaced. 1974. Books and other monographs: 2. . The shorter the text. schemes Moore P. initials or hospital numbers.7. Failure of syngeneic bone-marrow metric system of the International Svsteni ofUnitsSI.2. ed. Manuscripts must be accompanied by statements pig from heart anaphyla\is. Magni F. Indoor air separate sheet. Avoid unnecessarv abbreviations. in Serbian and English. Colombani . preliminary reports and professional in the List of Abbreviated Titles of Yugoslav Serial articles must inelude the follovving sections: Publicalions. on ehromosome 21. Each figure and human health. James LA. 2. Joiner KA. Copenhagen: Munksgaard.ai LY. 2. California: Universitv of Arabic numbers in parentheses. References Identify references in text. Pathologic phvsiologv: mechanisms lf photographs of persons are used. The text of articles should be vvritten in the špirit by: et al. vvith text both in ini: 1972. the title at the top of the figure. 1984 Oct 29-31: Knoxville (TN). Parne SS. results.5. titles and legends should be printed on a risk models. both in Ne\v York Uarper and Ro\v. Summaries Medicus should be abbreviated aceording to the style used of original studies. 1974. Serbian and English. Vancouver Group's Criteria precisely introduetion.1 Clin and photographs) Psvchophar macol 1988:8(4 Suppl):3 IS-37S. Infrared spcctroscopic studies of solid legends by oxygen. ine * Personal author(s) ludino the title and column headings both in Serbian and Eisen HN. Summaries of other types of articles of correct forms of references are given belovv. must be accompanied by vvritten permission to use them. Haskell D. either of disease. Shvvarlz MN. nonstandard abbreviations that are used in each table. unless it is a standara unit Goate AM. The titles of journals should be *Journal article in eleetronic format abbreviated aceording to the stvle used in Index Medicus. vvithout * Volume with supplement blank spaces or signs in the text to identify them. 2. Comparing radon daughter dosimetric and Their numbers. Lancet 1989. Berti F. give six follovved 1. Do not use abbreviations in the l.1.6. figures. titles and legends * Chapters in a book vvith detailed explanations double-spaced on a VVeinstein L. Use a lead pencil to mark places for BMJ I98l. The Royal Marsden Hospital Bone-marro\v 1. BN-52021 proteets guinca 1. Immunology: an introduetion to molecular English. 1973:12-8.283:628. * Dissertation and theses 3. Number tables consecutivelv in the order of their first citation in the text. p. consecutively in the order in vvhich they are first Electronic Material: mentioned in the text. invading microorganisms. 1. the better. numbers and brief title above and legends belovv. glossy. Predisposing locus for Alzheimer's disease conelusion.35:475Л. Pathologic properties of separate sheet.4. Do not use patients' * No author given names. Serbian and English. discussion define the order of data. Send sharp. black-and-vvhite photographs. Harley N11. tables and graphs on margins. 1:352-5. In: Soderman VVA Jr. 69-78. Туре numbers. 1. Haynes AR. Dissertation. eds. The natural history of tardive dyskinesia. is printed on a separate page.This must include information on 1988:20 Suppl 5:75-8. prior publication or duplicate publication or submission * lssue with supplement elsevvhere. p. 5th ed. In: Gammage RB. Lancet 1977.1. et al. up Yugoslav journals vvhich are not indexed in Index to 250 vvords. Histocompatibilit) test dravvn on drawing or tracing paper. . of Serbian language. * Conf'erence paper Photomicrographs must have internal scale markers. Soderman \VA. Cole JO. Ali measurements should be reported in the Transplantation feam. clear so that vvhen reduced for publication each item component of complement СЗ bv Toxoplasma gondi vvill still be legible. the first vvords of Chelsea (MI): Leuis: 1985. The list of abbreviations and full term for vvhich * Organization as author they štand for should be printed on a separatepage. . * Editor(s) as author(s) 2. 1. publica tion marks and examples and conelusion. Gardos G. Binding of the third 6). List ali should be divided into sections as the articles themselves. Proceedings of the Seventh Life should have a label parted on its оаск indicating the Sciences Svmposium. Berklev. in Serbian and English.3. Tables and illustrations (graphs. authors. Number references California: 1965. Pharmacol Res Commun signed by ali coauthors. Кпуе SV. tables and Cairns RB. generic names (phonetic) of drugs. Clin Res 1987. but if the number exceeds six. or their pictures Saunders. eds.4. Use a separate sheet of paper for tables.1. Graphs and figures should be professionally Danset . Farrall M. 457-72. 2:742-4. Marbv D. Rossoni G. of measurement.sehemes. Explain in footnotes legends and ali (abstract). Philadelphia the subjeets must not be identifiable. Coffee drinking and cancer of the panereas (editorial). Structured summary in English language.irticles in journals: The full term for vvhich an abbreviation stands should * Standard article precede its first use in the text. 0\ven MJ. Print the table and cellular principles of the immune response. material and methods.8. graft without preconditioning in post-hepatitis marrovv State procedures and methods ineluding statistics and use aplasia. number of the figure. author's name.

Version 2.0. name of the file. on dis. *Monograph in eleetronic format CD1.go\ ncidod/EID/eid. vvithout ehanging fonts or siže of letters" paragrapns are made vvith "Enter" command.htm. Orlando (FL): Computerized Educational Systems.2.. *Computer ji/e Hemodynamics III: the ups and douns of hemodyamic> [computer program].cdc. Reeves JRT.er» 5 1/4* (360KB or 1.ROM].2MB) or 3 1/2" (700KB or . The text should be urinen uniformlv. 1993. After processing files. Available from: URL:http://\v\v\v. Version 2. . Additional requirements For papers that are close to final aeceptance. Factors in the emergence of infectious diseases.44MB) vvith ali necessary corrections or additions. producers.1(1):[24 screens]. Fd- lovv these instruetions in tables as \vell: columns are divided vvith "Tab" and rovvs vviih "Enter". Emerg lnfect Dis [serial on/ine] 1995 Jan-Mar |cited 1996 Jun 5]. 4. San Diego: CMEA:1995. 2nd ed. slinical dermalologv illustrated fmonograph on CD. clearly provide information on hard\vare and softvvare used.. authors are required to provide final /ersions of manuscripts in eleetronic form. Morse SS. Hisketles are returned to authors. Maibach II. СМЕЛ Multimedia Group.