MUltimedia internet

BE ZPR ZE WODOWA SIEĆ MULTIMEDIALNA
Instrukc ja Instalac ji
Spis Treści

Wstęp 4

1. Zestaw instalacyjny 5

2. Budowa modemu kablowego 6

2.1 Przedni panel 6

2.2 Tylny panel 7

3. Podłączenie modemu 8

4. Konfiguracja połączenia sieciowego w systemie Windows 10

4.1. Windows XP 10

4.2. Windows Vista / Windows 7 12

5. Konfigurowanie usługi 15

5.1. Konfiguracja konta pocztowego 15

5.2. Konfigurowanie usługi poprzez WebSerwis dla użytkownika 15

6. Konfiguracja połączenia komputera do sieci WiFi w systemie Windows 18

6.1. Windows XP 18

6.2. Windows Vista / Windows 7 23

7. Zmiana parametrów sieci bezprzewodowej 28

8. Pomoc w konfiguracji usługi 28

9. Ochrona komputerów domowych 28
WSTĘP

Dziękujemy za zakup Usługi Bezprzewodowa Sieć Multimedialna.
Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług przyniesie Ci wiele
satysfakcji.

Starając się sprostać zróżnicowanym potrzebom naszych klientów
przekazujemy Ci modem, dzięki któremu podłączysz swoje urządzenie do
sieci nie tylko za pomocą łącza radiowego WiFi ale również za pomocą
kabla Ethernet, którym połączysz swój komputer z modemem (schemat
takiego połączenia znajdziesz na stronie 8 niniejszej instrukcji).

W podstawowej wersji usługi możesz podłączyć dwa komputery.
To jakiego rodzaju połączeń użyjesz (WiFi i/lub Ethernet) zależy wyłącznie
od Twojej decyzji. Zawsze jednak możesz zwiększyć ilość podłączanych
urządzeń dzwoniąc na nr Infolinii: 244 244 244.

4
1. ZESTAW INSTALACYJNY
Zawartość pudełka.

Modem kablowy z anteną zewnętrzną

Zasilacz
Kabel telefoniczny

Instrukcja
Obsługi

www.multimedia.pl

Kabel Ethernet
Instrukcja instalacji
5
2. Budowa modemu kablowego
2.1 Przedni panel
Przedni panel modemu zawiera zestaw diod opisujących status urządzenia

ONLINE TEL1/TEL2
POWER

US WIRELESS/SETUP
DS
ETHERNET WIRELESS/LINK

POWER Zaświeca się kiedy modem jest włączony

DS Miga podczas poszukiwania sieci kablowej
Świeci po znalezieniu sieci kablowej

US Miga podczas poszukiwania parametrów sieci kablowej
Świeci po uzyskaniu parametrów sieci kablowej

ONLINE Świeci po uzyskaniu połączenia z usługą Internet

ETHERNET Świeci kiedy zostanie podłączony komputer do jednego
z 4 portów ethernet z tyłu modemu

WIRELESS/LINK Świeci po uzyskaniu połączenia z usługą WiFi

WIRELESS/SETUP nie wykorzystywany

TEL1/TEL2 Miga podczas nawiązywania połączenia z usługą telefo-
niczną
Świeci gdy usługa telefoniczna jest aktywna
6
2.2 Tylny panel
Tylny panel modemu posiada interfejsy

CABLE
ETHERNET
POWER ANTENNA
TEL1/TEL2
Przycisk
RESET Przycisk
WIRELESS
SETUP

POWER Łącze do zasilania

TEL1/TEL2 Porty RJ11 do podłączenia aparatów
telefonicznych

ETHERNET Porty RJ45 do podłączenia komputerów

ANTENNA Gniazdo do podłączenia dodatkowej anteny
zewnętrznej

CABLE Gniazdo do podłączenia sieci kablowej

Przycisk WIRELESS SETUP Nie wykorzystywany

Przycisk RESET Restartuje modem i przywraca
ustawienia fabryczne.
Użycie jest zarezerwowane
wyłącznie dla służb technicznych
Multimedia Polska.

7
3. Podłączenie modemu
Do przeprowadzenia pełnej instalacji usługi Bezprzewodowa Sieć Multimedialna
niezbędne są:

1. Zestaw instalacyjny zawierający elementy wymienione w rozdziale 1
2. Komputer PC/Notebook z zainstalowaną kartą Ethernet i/lub WiFi

Modem powinien zostać podłączony według poniżej zamieszczonego schematu

1. Podłącz przewód sieci kablowej do gniazda CABLE z tyłu modemu. Podłącz
zasilacz do gniazda POWER.

Zaleca się stosowanie jedynie oryginalnego zasilacza, znaj-
dującego się w pudełku wraz z urządzeniem.

W związku z uruchomieniem procesu rejestracji modemu
w sieci kablowej zaraz po włączeniu modemu do zasilania,
lampki z przodu modemu migają lub świecą światłem cią-
głym do czasu uruchomienia usług.

8
2. W modemie zacznie świecić lampka POWER oraz zacznie migać lampka DS.
Kiedy modem wyszuka sieć kablową lampka DS zacznie świecić światłem
ciągłym. Następnie zacznie migać lampka US. Kiedy modem uzyska parame-
try sieci kablowej lampka US zacznie świecić światłem ciągłym. Następnie
modem zacznie świecić światłem ciągłym kiedy modem poprawnie zareje-
struje się w sieci kablowej.
W celu weryfikacji poprawnego połączenia podłącz komputer do jednego
z gniazd Ethernet i sprawdź czy działa połączenie internetowe.

3. Jeżeli została zakupiona usługa telefoniczna po uruchomieniu usługi Internet
zaczyna mrugać lampka TEL1 z przodu modemu. Następnie lampa TEL1 gaś-
nie i zaczyna świecić dioda TEL2. Kiedy usługa telefoniczna jest uruchomiona
zaświecają się obydwie lampki TEL1/TEL2.
W celu weryfikacji poprawnego połączenia podnieś słuchawkę telefonu
i upewnij się czy słyszalny jest sygnał telefoniczny.

4. Podczas pierwszej instalacji usługa Bezprzewodowa Sieć Multimedialna jest
nieaktywna do czasu poprawnego skonfigurowania usługi przez użytkownika
poprzez portal do konfiguracji Bezprzewodowej Sieci Multimedialnej. Jeżeli
usługa została poprawnie skonfigurowana przez użytkownika zaświeca się
lampka WIRELESS z przodu modemu. W celu weryfikacji poprawnego skon-
figurowania usługi sprawdź czy nazwa sieci bezprzewodowej jest widoczna
w zasięgu Twoich urządzeń WiFi.

9
4. Konfiguracja połączenia sieciowego
w systemie Windows
4.1. Windows XP
Krok 1: Kliknij Start Panel sterowania.

Krok 2: Kliknij podwójnie na ikonie Połączenia sieciowe.

10
Krok 3: Kliknij prawym przyciskiem
myszy na ikonie Połączenie lokalne
a następnie wybierz Właściwości.

1 Krok 4: W zakładce ogólne, zaznacz
2 Protokół internetowy (TCP/IP) i klik-
nij przycisk Właściwości.

Krok 5: Przejdź do zakładki ogól-
ne, zaznacz uzyskaj adres IP au- 1
tomatycznie oraz uzyskaj adres
serwera DNS automatycznie
i naciśnij OK.

2

3
11
4.2. Windows Vista / Windows 7
Krok 1: Kliknij Start  Panel sterowania.

Krok 2: Kliknij podwójnie na ikonie Centrum sieci i udostępniania.

12
Krok 3: Wybierz Zarządzaj połączeniami sieciowymi.

Krok 4: Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Połączenie lokalne
i wybierz Właściwości.

1

2

13
Krok 5: Wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
i kliknij przycisk OK.

1

2
Krok 6: Wybierz uzyskaj adres IP automatycznie oraz uzyskaj adres serwera
DNS automatycznie i kliknij OK.

1

2

3
14
5. Konfigurowanie usługi
Usługa Bezprzewodowa Sieć Multimedialna jest uruchamiana w momencie instalacji modemu,
jednak nieaktywna do momentu poprawnego skonfigurowania jej (usługi) przez użytkownika.
W tym celu użytkownik powinien podłączyć komputer do gniazda Ethernet i połączyć się
z Internetem. Następnie należy połączyć się ze stroną http://www.mm.pl. Aby uzyskać dostęp
do konfiguracji usługi Bezprzewodowa Sieć Multimedialna użytkownik musi posiadać działające
konto pocztowe.
5.1. Konfiguracja konta pocztowego
Wraz z usługą dostępu do sieci Internet Multimedia Polska otrzymujesz możliwość bezpłatnego
korzystania z profesjonalnego megakonta o pojemności nawet 1GB - na skrzynkę
pocztową lub stronę www.

Szczegółową instrukcję jak skonfigurować utworzone konto pocztowe Multimedia w programie
(Kliencie) poczty elektronicznej znajdziesz na stronie http://www.multimedia.pl w zakładce
Internet.

Konfiguracja:
1. Wejdź na stronę http://www.mm.pl (dostęp do strony możliwy również
z http://www.multimedia.pl, dział „Internet”).

2. W menu „Pomoc” znajdziesz szczegółową instrukcję wyjaśniającą:
- sposób założenia konta,
- zmianę hasła do konta,
- edycję parametrów konta,
- sposób konfiguracji Klienta (programu) pocztowego.
5.2. Konfigurowanie usługi poprzez WebSerwis dla użytkownika
Następnie należy użyć zakładki „Konfiguracja usługi Bezprzewodowa Sieć Multimedialna” tak
jak pokazano na rysunku poniżej.

15
Po wypełnieniu pól:
- „Nazwa konta” Pamiętaj o uwzględnieniu
- „Hasło do konta” przy wpisywaniu małych
- „Numer Klienta”, i wielkich liter.
należy kliknąć ZALOGUJ

Po zalogowaniu otworzy się strona do konfiguracji usługi Bezprzewodowa Sieć
Multimedialna

W pozycji „Wpisz nazwę sieci bezprzewodowej” należy podać nazwę jaką użyt-
kownik chce uzyskać do połączenia z usługą Bezprzewodowa Sieć Multime-
dialna. Nazwa ta zostanie dodana do przedrostka „multimedia_” i jako całość
będzie widoczna w zasięgu sieci bezprzewodowej.

Przykład:

Podajemy nazwę dla sieci bezprzewodowej „mojasiecdomowa”. Po konfiguracji
usługi w zasięgu sieci bezprzewodowej będzie widoczna jej nazwa „multime-
dia_mojasiecdomowa”.
Następnie w pozycji „Wpisz hasło dostępu do Bezprzewodowej Sieci Multi-
medialnej” należy podać hasło, które będzie wymagane podczas połączenia
z siecią o nazwie opisanej powyżej. W kolejnej pozycji „Wpisz ponownie hasło
dostępu do Bezprzewodowej Sieci Multimedialnej” należy podać jeszcze raz
to samo hasło, które zostało podane w poprzedniej pozycji. W pozycji „Przepisz
kod z obrazka” podajemy znaki, które pojawiły się na obrazku powyżej w pozycji
„Kod”.
Następnie należy kliknąć przycisk „Wygeneruj konfiguracje Bezprzewodowej
Sieci Multimedialnej”.

16
Na ekranie pokaże się strona z informacją:

W tym momencie modem restartuje się. Po ponownym uruchomieniu modemu
zaświeca się lampka WIRELESS z przodu modemu i usługa zostaje aktywowana
z parametrami podanymi przez użytkownika.

Zaleca się zachowanie podanej nazwy sieci bezprzewodowej oraz hasła dostępu
ze względu na konieczność ich użycia w procesie połączenia z siecią bezprzewo-
dową. Jednocześnie na konto pocztowe wysyłane jest potwierdzenie dokonania
konfiguracji usługi Bezprzewodowa Sieć Multimedialna wraz z użytymi nazwami
sieci bezprzewodowej i hasła.

17
6. Konfiguracja połączenia komputera do sieci WiFi
w systemie Windows
6.1. Windows XP

Krok 1: Kliknij Start  Panel sterowania.

Krok 2: Kliknij podwójnie na ikonę Połączenia sieciowe. Otworzy się okno
konfiguracji połączeń sieciowych.

Krok 3: Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie z połączeniem sieci
bezprzewodowej, a następnie wybierz Właściwości.

18
Krok 4: Przejdź do zakładki Sieci bezprzewodowe.

Krok 5: Kliknij w przycisk Dodaj.

19
Krok 6: Wypełnij pozycje następująco:

Nazwa sieci (SSID)  wpisz nazwę sieci podaną podczas konfiguracji usługi
Bezprzewodowa Sieć Multimedialna poprzez stronę www.mm.pl, kopia danych
powinna znajdować się w Twojej skrzynce pocztowej

Uwierzytelnianie sieciowe  wybierz WPA-PSK

Szyfrowanie danych  wybierz AES

Klucz sieciowy  wpisz hasło dostępu do Bezprzewodowej Sieci Multimedialnej.
Hasło to wpisywałeś podczas konfiguracji usługi Bezprzewodowa Sieć Multi-
medialna, poprzez stronę www.mm.pl, kopia danych powinna znajdować się
w Twojej skrzynce.

Potwierdź klucz sieciowy wpisz ponownie wcześniej podany klucz sieciowy.

Po podaniu powyższych danych okno Skojarzenie powinno wyglądać następująco:

20
Krok 7: Kliknij OK. W oknie Właściwości  Sieci bezprzewodowe
na liście sieci preferowanych powinna pojawić się skonfigurowana
sieć bezprzewodowa o nazwie, która została podana w poprzednim
kroku w pozycji nazwa sieci (SSID).

Krok 8: Kliknij OK. Ikona Twojego połączenia bezprzewodowego powinna
pokazać się bez czerwonego ostrzeżenia.

Krok 9: Kliknij prawym przyciskiem myszy na połączenie sieci bezprzewodowej
i wybierz Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe.

21
Na liście sieci bezprzewodowych pojawi się skonfigurowana sieć bezprzewo-
dowa. Jeżeli po prawej stronie nazwy sieci nie widać napisu Połączono kliknij
ikonę Połącz.

Po poprawnym skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej w pasku zadań pojawi
się ikona:

22
6.2. Windows Vista / Windows 7
Krok 1: Kliknij Start  Panel sterowania.

Krok 2: Kliknij podwójnie na ikonę Centrum sieci i udostępniania
Otworzy się okno konfiguracji połączeń sieciowych.

Krok 3: Wybierz Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi.

23
Krok 4: Kliknij przycisk Dodaj. Pojawi się okno, w którym należy wybrać pozycję
Ręcznie utwórz profil sieciowy.

Pojawi się okno konfiguracji sieci bezprzewodowej.

24
Krok 5: Wypełnij pozycje następująco:

Nazwa sieci  wpisz nazwę sieci podaną podczas konfiguracji usługi Bezprze-
wodowa Sieć Multimedialna poprzez stronę http://www.mm.pl, kopia danych
powinna znajdować się w Twojej skrzynce pocztowej

Typ zabezpieczeń  wybierz WPA-Personal

Typ szyfrowania  wybierz AES

Klucz zabezpieczeń/hasło  wpisz hasło dostępu do Bezprzewodowej Sieci
Multimedialnej. Hasło to wpisywałeś podczas konfiguracji usługi Bezprzewo-
dowa Sieć Multimedialna, poprzez stronę www.mm.pl, kopia danych powinna
znajdować się w Twojej skrzynce.

Dodatkowo zaznacz opcję Uruchom to połączenie automatycznie.

Na liście sieci bezprzewodowych pojawi się skonfigurowana nazwa sieci
oraz pokaże się okno:

Uwaga: Jeżeli sieć bezprzewodowa jest konfigurowana pierwszy raz pojawi się
okno Określ lokalizację sieci

25
Wybierz opcję Dom. Pojawi się okno Pomyślnie określono ustawienia sieci.

26
Krok 6: W oknie Ręcznie nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową kliknij
na Połącz z. Pojawi się okno wyboru dostępnych sieci bezprzewodowych.

Zaznacz nazwę skonfigurowanej sieci bezprzewodowej. Następnie kliknij
przycisk Połącz. połączenia do sieci bezprzewodowej
Pojawi się okno z potwierdzeniem

Po poprawnym skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej w pasku zadań
pojawi się ikona:

27
7. Zmiana parametrów sieci bezprzewodowej
W każdym momencie korzystania z usługi Bezprzewodowa Sieć Multimedialna istnieje
możliwość zmiany nazwy sieci bezprzewodowej i/lub hasła. W tym celu należy postępować
identycznie jak podczas pierwszej konfiguracji usługi Bezprzewodowa Sieć Multimedialna
opisanej powyżej w punkcie 5.
8. Pomoc w konfiguracji usługi
Potrzebujesz pomocy?
Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie skonfigurować usługi, zadzwoń pod numer: 244 244 244,
a nasz konsultant udzieli Ci niezbędnej pomocy.

9. Ochrona komputerów domowych
Ty i Twoja rodzina możecie bezpiecznie przeglądać Internet, otwierać załączniki poczty e-mail
i korzystać z komputera bez strachu przed wirusami, programami szpiegującymi, spamem
i innymi szkodliwymi aplikacjami.
multiSAVER to kompleksowe rozwiązanie chroniące Twój komputer przed wszystkimi rodzajami
zagrożeń – wirusami, robakami, trojanami, programami szpiegującymi i reklamowymi
itp. Oprogramowanie zawiera także zaporę ogniową (firewall) blokującą hakerom dostęp
do systemu. Razem z najszybszą na rynku usługą aktualizacji (w oparciu o dane AV-Test.
org) oprogramowanie multiSAVER spełnia wszystkie potrzeby związane z bezpieczeństwem
używania domowego komputera.
Najważniejsze cechy usługi multiSAVER:
- chroni przed wirusami, robakami, rootkitami i innymi
złośliwymi aplikacjami,
- wykrywa i usuwa programy szpiegujące,
- zawiera zaporę ogniową blokującą hakerom dostęp do systemu,
- chroni przed spamem,
- chroni dzieci przed niepożądaną treścią z Internetu
(pornografia, przemoc, używki),
- zawiera licznik pozwalający rodzicom kontrolować czas surfowania najmłodszych
użytkowników,
- pozwala na kontrolowanie aplikacji łączących się z Internetem,
- łatwa instalacja i obsługa,
- zapewnia najszybszą ochronę przed nowymi zagrożeniami z Internetu
(w oparciu o dane AV-Test.org).

Oprogramowanie multiSAVER zapewnia pełną ochronę przed wszystkimi zagrożeniami
internetowymi, zarówno tymi znanymi, jak i wcześniej niezidentyfikowanymi.

28