ABIGAIL VOS

GR 12

DRAMATIESE KUNSTE
PORTEFEULJEOPDRAG 3

ME. THANDIELA GOLDMAN

VRAAG 1

Verder sal hulle gedruk word om gebruik te maak van hul lywe en stemme midde die skeppings proses. Tydens die werkswinkel proses word daar van 'n groep mense en hul opinies gebruik gemaak om 'n produksie te skep en op te voer. Midde die tweede fase. Die feit dat daar selde van tekste gebruik gemaak word maak dit moontlik dat hierdie vorm van kuns beskikbaar en toeganklik is wees vir mense van vekseie kulturele en literere agtergronde aangesien die produksie staat maak op fisiese en mondelinge opvoerings. en regverdige interaksie in teater. onderhoude. word 'n probleem of hoof tema geidentifiseer en gefinaliseer as die fokuspunt van die stuk. Tydens apartheid het dit 'n politese funksie verrig waar dit beide die platvorm vir aktiwiteite midde . gebruik die akteurs die inligting en materiaal wat verkry is tydens die eerste fase en improviseer dus die tonele van die drama. Baie werkswinkel teater stukke is episodies van aard. in ander woorde. Die hoeveelheid mense in die ensemble kan enige getal wees maar gewoonlik sal daar van minder mense gebruik gemaak word as gevolg van ekonomiese redes. Hierdie keuses word gewoonlik deur middel van 'n demokratiese proses gemaak of dit kan deur die regisseur gemaak word indien daar 'n regisseur teenwoordig is midde die proses. Tydens hierdie fase word navorsing. 'Waarneming'. die waarneming van alledaagse mense sowel as die persoonlike ervarings van die lede van die groep gerbuik om inligting en materiaal by mekaar te kry en dus daarvan gebruik kan maak om die stuk te skep. Werskwinkel teater het grootliks bygedra tot die vormingsproses van 'n demokratiese. partykeer onverwante stukke. Improvisasie en Seleksie. die stukke bestaan uit kort. Tydens hierdie fase word daar van die fisiese vaardighede van die akteurs gebruik gemaak. Invloede op werkswinkel teater sluit in tradisionele storievertelling tegnieke sowel as Westerse teater tegnieke soos Grotowski. Daar is selde 'n fisiese geskrewe teks as 'n resultaat van die proses teenwoordig. 'Improvisasie'. Waarneming. Brook en Brecht. Verder kan ekonomiese faktore sowel as faktore soos die befondsing van die stuk en die beskikbaarheid van dekor. Midde hierdie groep sal 'n demokratiese stelsel in plek gestel word sodat kollektiewe keuses gemaak kan word. Hierdie probleem of hoof tema is gewoonlik ter sprake op probleme en situasies eg aan die tyd en ruimte waarin die groep hulself bevind. Hierdie tonele word dan of neergeskryf. Midde die derde fase. kostumering ens. Die skeppings proses kan in drie hooffases verdeel word naamlik. • Werkswinkel Teater Werkswinkel teater kan gesien word as 'n eg Suid Afrikaanse vorm om teater te skep. 'Seleksie'. Midde die eerste fase. word die tonele wat in die tweede fase geskep is deur middel van improvisasie geevalueer en dan verder aanvaar of verwerp as deel van die finale produk. die akteurs forseer om gebruik te maak van eenvoudige maar tog effektiewe dramatiese aspekte. afgeneem deur middel van video kameras of word onthou deur die akteurs as gevolg van die herhaling van die tonele.

Die eg Suid Afrikaanse teater vorme was dus amper uitgewis. ritualistiese dramas. VRAAG 2 Voor die groot invloede van westerse teaterpraktyke en tegnieke was daar 'n ryke geskiedenis van kulturele vertonings en die mondelinge of 'oral' tradisies in Suid Afrika. Tradisies midde hierdie teaterpraktyk is baie divers van aard. Storievertellers maak gebruik van hulle woorde. . Verder word die grootlikse fisiese aspek in werkswinkel teater in hedendaagse teater geinkorporeer soos byvoorbeeld in die drama. Storievertelling word grootliks gebruik in hedendaagse teater omdat baie teaterstukke gebruik maak van 'n storieverteller om 'n storie uit tebeeld en om ekstra informasie vir die gehoor voortestel. stemme. Suid Afrikaanse storievertelling is veral 'n baie interaktiewe vorm van teater waar die storieverteller en gehoor interaksie met mekaar toon en grens op 'n gesprek met mekaar voer. Dit is ook 'n manier om sosiale strulture te bou en in stand te hou om seker gedragspatrone en morele waardes en lesse aan die jonger generasies van sekere gemeenskappe voortestel en te leer. Werkswinkel teater word gesien in hedendaagse teater vorme waar meer improvisasie en vryheid midde toneelstukke geskep word. • Afrika storievertelling Hierdie teaterpraktyk is eg aan die ryk kulturele agtergrond en geskiedenis van die mense en gemeenskappe van Afrika. Die storieverteller lei die gehoor om belangrike woorde en frases te herhaal deur te gebruik te maak van 'n 'call-and-response' styl. Hierdie vertellers is gewoonlik teenwoordig sonder die wete van die ander karakters en is bloot teenwoordig om die teks meer verstaanbaar te maak vir die gehoor. danse ens. 'Ont/Undone' waar voorwerpe geinsinueer word sonder die gebruik van rekswisiete en slegs met die gebruik van 'n akteur se lyf. Hierdie teatervorme was gesien as minderwaardig teenoor die algemene en populere teatervorme en style. begrafnisse en in erediens. Te spyte van die groot aanslag vanaf die onderdrukker se kant af is kontemporere dramaturge grotliks beinvloed deur tradisionele teaterpraktyke soos die 'oral' styl sowel as die storievertelling.verskillende kulture en opvoeding was. Dit word ook grootliks gebruik by tradisionele rituele en seremonies soos troues. apartheid. Storievertelling is 'n unieke manier om lesse oortedra aan 'n gehoor wat dalk spesifieke goed vergeet het. Dit is ook 'n verenigende proses vir gemeenskappe. was baie van hierdie tradisionele en kulturele teatervorme ook onderdruk en opsy geplaas. Stories word nie woord vir woord gememoriseer nie maar word effens verander om die teenwoordige gehoor te akkomodeer. As gevolg van hierdie invloede word hibriede vorme van drama geskep wat tradisionele en kontemporere teatertegnike inkorporeer. Onder die koloniale onderdrukking en later. gesiguitdrukkings en fisiese bewegings.