You are on page 1of 49

-g

FEyoEPOTynn

.,OYAI TOI: HTTHMENOIE',


H Kuplo^egro rns
gpoong eyrve npof,n pcro. rnv
No.rcrorpoqrntov'22.
<Or uporegoro foui>. Evo
ovBnpo nou on rre xcrr
uorepo oxoornxc opxcrg
eoprs orn veoenvlKn
roropio. To eurxnpo eivor rr
og npof,n ev enovonEBnxe.
Ynnpf,e qo.iveror onorog
rcrxtrxn yro rn
veoenvrxnnorrrxn
npcrypouNrruon ixn xor,
xupiog, n exreonrc'rvf,r.
Or eu8uvegBurv xor Oulrorov
ouvoyovroron ro opxeio Nor
Lrgyporpiesruiv loroprNv. ro
onoreeopo.ro1rrogrorv
yeyovrorv crnoreovrporo
yro yevrg onv ovBpncov,
flou zouv peoo o' vo
o.uooaeonorrrNopioog.
nro enrxivuvo crn
onoronnore oo.
oxocrBo onynBei xovcig
oro ouplspoopo rr n
eNreeonrov f,,r,oo xor av
il onofioflnrouv unnpf,e ixo.ro, unnpf,,e eBvrxo
enoEeng.

ropperuvrr
opxeio BAIIEAHE NANAIOIOYAOX

w@
KATAETPOOH TO KINHMA H AIKHKAI H
KAIAIAAYIH foY ,22 EI(IEAEEH
HEtrtroo
lrrqgdvrl l-loorrlpoq 0LBperovoi
nr6(ouv
ruvuveer r<or
fovoroq yroovoBotr1.
pepeyotrrepo oneouvvootiloouv *00
floornpoq:
oKpoTnprooU0 ,nondgelve q
exretreors[
onqoo4,
.:1., a

YnaiOurcqf,omcBAIIEAHI nANAfOnOY OI

'.|i'wo[n nS EFoouoq 6K6oonq I' our rc teroq ouvcpyrnf,ov Anproupyrr


NAEO:TKOAEMH' :TEPIO: OA:OYMKH: MKHI PHTO: TEOPflO:PMAH: rANNH: KOPONAIO:
:NYPO: MAPKETOE IEOPNOTAA,MATKAKH' BAITEAH: MAAA=IANAKH:
IuwovroyS.enrF6so NIKOI BAPAIAMilAEHI AEINOINANANAAHMHTPIOY IUIXMHINPOTONANAAAKH:nopoyoyri
MvrFor
ouvrpyreSOAIAONMA ITKOY^HI OOTOEKAOTIKH
A"E.
BA:IAH: KAPAA:HT. ANOTTOAO:AIAMANTHT
wtmoerE
<Ocrrvn
floo opyh fleo>;
a-1 iorc vag yevvaiog avpag, aAa pn H ),exuxn ourn roonoon orn yooo po.gev
(( qavn ovtog ev pnlta. N.a oas eivo.r, vopizoulre, ruxoio, no.eivor ouror<o
fu
napnYopet opog n oKewn ou, oTlg prog roroprr<ngupoygcurr<rnrog.Or exoeuro
p1pegpag, n pnpog enAverat oouBerat exoerieg e..e8epou iou rou veoenvrxo
tt, rctxa, ev axoyovtat napa ot ltovaxtxg xporoug Ue rous xorvooueutrrogBeopognou
rgavgpoa otnv pnpo> (Au enroronrou percEurernxov o.nrn Aon Epouv rn
Thomas Mann npog rov E. Belzner, 7.10.1950). ogpoyio Lngoro8epogexeivng, nou xupropxci
ouxrpooreor Neonvegu n f,,n ornv nonrrn rouropo UoS:rou oinopo.
<rprrr1ro>,nou onpniver pro, nolg cixropg, ov eurxerpoooUevtr
Oou1re vo uroreou1re.xopor<rnprour<n upooropiooulre lo ueprex1revoLoupou,
yr ro Kolvovrr pog ovoo oroon zong, vov quoreei ro xoBoproux ororxeio rng
oypcrEonOrx rrro, ev crnoiernrnopo ore.Logeuoupyiog evg noneror<o
pvov ueprrppoour<qoe pro ouoronnore ou ug ouornporog.To qrorvpevoour pnopci vo
yLooeg rc'rvuuxv pog eroipc,rv.Me rn oerpo ovurcronrpizer vo uporprepo ororo e[rfinS
tou, prrrg,8o. pnopooe r<orvo.gfeppavg rtrv r<orvooueuux<i-rv OcoUtilVnrrlgeivot, yro
(oo xor vogToxog)vo pog qvureivouv cr nopoerypo,n ncpinroon pe ro povoxolrlrouxo
Kol orn veoenvrxn eivor ovqro vo ouoLnporoorlg ovcr[ruoopevegxdrpegonpepo.
perogpooBov povoexuxc ef,,erg-xerro. on n pe ro xivnlro. rou llepovropou n, ox1rn, pe ro
roug rxogrous rpo(poprxogr<rxeg. oypouxo. xpporo orq BoKovrq r<orurnv
fro uopoeryUcr:ro yepUovrxRcksicht (xor uepioo rou Meoouotrpou.O .Loirropg,
ro rouronp rou ohled orcr roexrxn) ev puopei c,roroo, pnopei vo xopoKrnpizet Kqt tnv
vo UerclppcroSei orn yrilooo evgoo, yro' rov orroOoppnon orn etoupyicr rr,rv 8eo1rv
onoio ro orolnx exer ouvnOrrrgtnv exnpoonnong rou uoirn, pe
nporeporrnro vovu tou ouoyrxo, ucrpo xopor<rnprouxrepo uopcreryporo EoorouKcr
pvov pe prov ornpn qrpoon: <n r<q8eorrorou MeoonoUouornv trupnn.
oupucprtpopoexcivou nou pixver pro porro, nou Xe xoSe uepiurroon, p04, o oixrolrog
upooxer,pnm^lgn oroon rou evoxeiooug ouronpooeroru er<npooorneiln <qt'lvn rou
civqr uioo rou (n ypt'-rrou)>. oou> oro ouvoo n ornv nerovrnro rou.
epuerprxg xovvog u o upoEoprxg Tnv xopurpoio tpcronrou oixrolro, rnv rrro
xrxog enrxorvr,rviog,n yooo, rpoyrxn orrypn rng veoenvrrng pog
onorc),ci Ulov vuKcrpcvrxn xornyopio, neprurerog,quoreein 15n Noeppiou rou
ornv ofiorcrqvuKtolrpizetqr n KorvovrKn 1922.Tr-c,uou or nyregrng Euovooroong
npoypotrxrnro, oq xcrr n oul,Ioyrxn ufiKouovros,uog or iror nioreuov, orn <qx,rvn
vooLponiorroDxopoKrnpizer roug xpnoreg rng rou qoD) orerovroug f,r uonrr<ogoro
ytiooog ourng, enreorvetorxor on rnv exreeoux ononoo1ro. <Aev uopoxolrcrr>,8cr
nepiuroon nou pioxeLororo enixevlpo lou ner opyrepoo O. lloyxoog, <u reupo.f,crv
onpeprvo pog onperriporos: ornv xo8' npo.g ouvernrnv npoooicrv...ollct unnpf,cl porpoicr
veoenvrxn pog eivo.r ovoro vo onoooulre r<orovoyr<oicrOqroro erg rov r,r1rvtng
Ln ongoorooyrxnrotpoponou exqrpozelorolo Ilorpiog>.
oyyrro pe ug f,,erg statesman ror politician. oo r<o8opooEouyxpozowov rn (eovn
f)g <nonrx> xopoxtnpizer n yooc po.g Louoo>or nolrxoi pog cxcivor rou,
ef,ioou xor ro orolro exeivo nou exer enref,ervo nprv ou peprro xpvro, f,,eonxorocrvrnv
UoSsKrrpooolei (orogopoUe rrorovpno) oro Opoyveroyr rnv <xoun tou Ovporog>xor
Korvooro(politician), qo Kor rov nyrn uoo ovuorcpouorervor or xolrlrolrxoi
ereivov (tov statesman), nou 0erer ro. uqno crpxnyioxor onpepo, nou unorlov ug <oixg
rovrxo rou Kol ug onovregef,,rtnregrou ornv erulrnyopieg>ornv floreiu Euvrqyporos;
unnpeoio rou KorvovrKo ouvou.

@ai&tv Matgovng
oyou

ero rn ouvrprn rng M. Aoiog (Ayouotog 1922){exwa n ixn <rotv evxc,tv


rng eOvrxngxoroorpoEng>.
Xrrg 11 Xenreppiou1922{earn orn Xio Kol orn Munnvn n enovooroon
rou ouwoyUoropxn Nrxoou floornpo, ornv onoiu Ferexouvol
ouvroyporopxegflov. lopixog, )ru. fovorog x.o.
Or enovoororegperof,u oAorvznrouv:
1. Tnv nopoirnon rolJKrovorovrivou(xoprv rng norpiog,unp rou roxou>.
2. Tnv olreon rouonrng E8voouveeuong.
3. To <oxnlrorrolrxuepvnoeogoxpou Kor cUftveouongeUlroroorJvnvers
tnv Avtovr>.
To pou mS 13nSEenreppiouor uvopergrov enovcrororvrprovouvoro
ouproKor oug 15 Eenrelrpiouoxnporizouv rnv xupvnon Eor. Kpoxro,
ornv onoio n eilovooroonnopoxorpeipepogrng ef,ouoiogrng. Xug 30
Eenrelrpiou o Kr,rvorovrivogovoxropeipe oyyrx noeprx on rov
Opornxor Bo neBoverUprKouSUnvegopyorepooro floppo rng Iro}iog.
ErrS12 OxLurpiou n cnovooroonovoroivt-roe rn ooroonxroxlou
orpororxeiounou Bo ixoze rouguneuBvougtng prxpoorotrxng
Koroorpo(pns.
O Oeopogfloyxoog ovoo1roverrnv avor<pronxor znrei rnv
opoilopfln rov unoupyv rou Kcovorovrivouoro ercoxro orpororxeio pe
rnv xornyopio.rng <eoxorngnpoooiog>.
To orpororxeioeyxoBiototororn BouLn. H oiOouoonpoxuxv
perorpneroroe xorvo ratv uuoixrov.H oiBouooovunoteoeog
petooLeroroe rpouezopioroug,xoBgEpoupovroron orporrresUe ee'
nouyxn. To pn rou orpLuorxeiououveprozouvornv xupro oiBouoo.
<Efoyvropg ro rnv Bounvn ixn -ypoEer ro <EeBepo Bnpo.>rng 1ng
Noeppiou 1922- "Io olroprcovpyo.povpereLnOn ergroOoprnprov on
xBegro npcoi...ln Noeppiou1920:or npror opouvrnv Eooerernv
orlrnrvov.1n Noelrpiou1922:H Eogoperrougnpiougrng!...>
Tnv npoepiotou orpororxeiouovoeo unoorpornyogA. OBrovoiogpe
orporoixegroug:O. Xoivn, Avp.llovoyxoruouo,Bup. Koponovoyrtn x.o.
Enirponor rng euovooroongopiornxov o A. fer,rpyrong(erooyyeeogrou
Apeiou lloyou) Kol 01ouvroyporopxegNeox. lpnyoprong xor N. Zouping,
evt,rouvnyoporr"t'-rv
KoTnyopoulrvt^rv
nopocnoovor: A. [ononyoupog.K.
Toouxotrogx.o.
H ixn ooxnpBnxeuorepo on 14 ouveprooerg xor n ongoon rou
orpororxeiouexteornxeoug 11.30ro npr,li rng 15nSNoeppiou.
To ypoEeioTnou rng encvnoroongecooe rnv oxouBnovoxoivoon:
<Tnv 11 xor 30' n.U. rng onpepoversrov fiopo ro foui xpov ef;,ereeo8n
ev nnper otpour'nrxn rof,ern Bovouxn exreorgtov ef, rorcrrxooOevrc,tv
un rou exroxrou enovoototrxo orpororxeiouuneuBuvov rng
IuKpctOloIrKnSxorootpoqng, ntor tr,rv onopOovr<,tvro oulrourovrotv
uvre nouxv fI. flpanonouooxn,A. fovopn, N. Xrporou,f.
Muororzn xcrrN. Oeorxn Kor rou opxrorpflnyou rng nrrng l.
Xorznoveorn.Tng erceoerog nponynOnn orporxouxn xoBoipeorgxor n
Oeio Meronyrs 0rSrorg EuoxoigAepoE. Or vexpoi, peroEep0evreg
uopouroergro A' NexporoEeiov, nepeBnooversrous orxeiougrtLlv[pos
ro.Env.flpo rng exreoerog or xororxorepotrnBvreg nepi rng ororng
Benoegrr,rvoueveirrov).

Nixog Baptapnaong

5
KNM,qEnoxu:

1927,
HXOm
IEAIAAYIH
HAN.OMKH
MNEMI Tou AKH PH|OY lloLurxo emothpovo, ycregxcuo xr.l.rocrgxorr<uzovrnv xpov xor n-
r<oOn1'ntriflal.reiou flovenrotnpiou orprxoi oq4ropio.r ef, ouuiv er<qSiorovnponlrorr-
xv rov iov ev uuoiSpo. Kor ro truunprepov, ev e-
Kroppuprov ilpoo(pDyog ev crf,ro8pnvnr<oxorooro-
oer, oDveoopeBnev poxurcnroxpovrx roornpo-
u ergxporog oxev ev rcroer,pe eweg xevo ro
ropeio.rou xor pe eoxiorcrgupolrnBeiosoirou...).
H oxovrxn ourn orpotnruxn ypoqn eixver q-
o orpououx xivnpo. rou '22 exeremxpornoer. fupo rou, voyuqroro pcyeBogrng xorooroong.
pog, ro novrq eivqr xrqrvo. AE upooBeooqre pvo rnv f,,oqvrxn uron pr-
<H encrvnorcrorg>-ypo.Eero lloornpo.gorov
oOv r<orpepoxcrlrotorv,tnv cvepyio. Kor rnv li,npn
Bevrzo-<eBouocrerg A8nvog eup8n ef,o8ioon peycrl,r,rvcrixrilv pepir,tv,yro vo rxou-
npo crqrcrvroorr,tv uoxeprv. o Erpo- pe oor<nprr-r1rvn rnv erxvo prog xpog vlKnpe-
rg nro ev reeicroxev crfloouv- vns KcrrKoreorpcrppevns,nou exer vo ovr4rertlnioer
8oer. eoLepnpvogrt -rv novttr.rv. ro peyorepoupnpo rng Ioropiog rng.
oveu nBrr<o,rorlrogva oEnon
e..euBepovrov ppov ro Kuepvnon Kpoxr
1
;, rnS Opcrrng xqr M0.xeo- Mnpooro. o' q rourcr Kol rov euoueropevo
vio.g upog A8nvng Kor elg xivuvo Dpurepngxorvcovrxng ovorponns, eneiyer
rov nov xoLorppovnlre- o oxnporropg xuepvnons Kor n onopxn ororxer-
vov ovriuqov. urougcuovoctroupyiogLngxpoLu<ngpnxovng.
flopo.uoio. reeiq ev H enqvqororrxn Tprovpio oneuSverorrrpog ro
rn eoo)reprKnrorxnoer oxon qurv oro perprouoSn ouvrnpnrrr< uourr<
LngxpoE.nv eulroive- A-},f,ovpo Zoipn -ncrrcrppoorn rng Kpnrng pe-
ro n r<o.xon8eoLpo ou- ro rnv Enovooroon rou Oepioou Kor rnv f,,coonrou
vooyn xor n roono- upiyxrno lecopyiou- o onoiog oro nopeBv,nrog
Srorg Tou npooiou r<rr opyrepoocoore,xpnortrronorn0nxeog on
n.Lorou. (eKr0Krns ovoyxng>.
Or rnoroxrol Kol eu- O Axorg uo),urxg, uou proxrov exeivo rov
'l',,1ii,:l;il;r

ffi

npriorplhes
r
rryrMlAoioo

Korp ornv Auorpio, ev o.pvnBnr<ernv uproon, ffiz*&**ffiffiffi{&*a


rzx&t*u;zE}dtrtrK:*m* S*
ev eerxve pcogxcrr rrcrirepnroon yro vo ovcr- /#*"d*nrw&*,&a*ffi**qmrsicq" l!"3
ffi* erx* p* c..
crerrnv xuepvnon.
Eror, oug 17 Eeureppiou,o ppegqn tnv ei- y4*T?{}ffi*mxi*^, rs* .ffc*r'meJw
ffi**a&sffi Ksv*:;'}it* $ 1K}:
ooo rrrtvKrvnFctncDv ornv [pu]rououoo, opxrzrov
vo xupvnon pe ovunpepo exreouvro xpen
upcoBuuoupyouro perpronoBn evrzerx Lclmpro
xv pe xproug er<npoorougrov Mnoxrprzn Kol
Kpoxr r<orevrexo pen. tov lUopp, npoxopo oxpn rlro przoorcrouxo oe
H EncrvcrorouxnEmrponn ttopoxcopnoeornv KD- oKeWerSpe xorvorvrr<xor qrLepyorrN ueprex1re-
r-pvnonp{-posTnSt'f,ouoicrg nou eixe oDvKCVrpr'r- pororo, o-
vo. Kctcoon rnv nieon rorvreeurcriurv
ocr.xr trtu-rg
xor ro onpovrrxrcpo. qrOnxeeeuOepnxnr n nyeoio rou Eooroepyctr-
Evoxrrmporrxg repyooieg xor owrSoerg xou KolrlrouvrouNo Kpporog on ug qu.A.oxeg
Euyypou, rroD rnv eixe xeioer ro Krrrvorovtltx
Ev ro percrf,u,orous xnougrov Krvnporlov ct-
NnBeorgr,rE...uneBuvn rng Mrxpooronxng Koro-
f,n'rlrouxv exouv opxioer vrovegrepyooiegxcrr
ouyr<pooerg. Or uov oroo.xror,un rouEflo- opo<png!
yKo.},o,OEovqio xor Xorznruprxo, oo Kcrl rov H euipcronoro rng nyeoio.gtng Kolrpouvr-
Mf,avpo llqilcvqorqoiou, nrzouv yro olreon ouKng Aprorepcrgoug egrepyooiegeivcrr crvu-)
irn xcrrexreonr,rv xpcuopevr,rvnonrr<c,.lv
roug
ovuncrcov. Ilopyxeg
oro
npoorpuyrrd
floornpog roug nnpo<popein or rpe- (E.^.r.4.)
oeuregrov uvopeolv eixov crnounoer
KovovrKn xcrr xr ouvonuxn rorxcroio.
Auoqrnpe rnv onoio oulrgt-rvooov
xot ot
prrptono0cigcvrzcrxoipc cxnpoono
to otpornyAoyxn, oo xor or lloornpog xor
fovcuog.
(Evo oo peupo, xupiog xctrepc,rvof;ropou-
IIOpKtn, Ot Kor hq.Lio
e npouoerg 'ouvrorouv
olre-
nou npooi.l.er on onooxn rov Ke-
npooeYYron ue rnv porxv prLrvxor ro-
EEE yro peooonon oro rqooouv r(r orporeuucnorougvo
xelxr}rr xo8eorg yro evrrlrn erpnvn. onoxopnoouv on rnv oororrxn nl,eup
opeoeg eroyg pe on.l.n ovol,oyrxn, xorpynon rng ourepng zvng rov Erevv, aEnvovrog p-
oyoxproiog xqr ouororooroon l,orv rcov eeu8e- vous rous Bperovoug.Movoeg rouprrxo orporo
prv- govrozouv er<rgrnou xo.r xpvou, e[,cl ou eropxovror olreootgxo.r nopolrvouv exei. H roro-
ug repyooiegnort ouvrelovrcrr ovopeoc oro efo- orqon eivor expnxur<n.
Brorpvoepyouxa orpri4roro Kor rous npoEuyeg. Ero llopior, vrovegroupoyporeoergrov rprv
Mvo avnlreoo oroug xr..roegonoorporeupevoug uvoperovou ug 6 pexpr ug 10 Eenrelrpiou ovo-
orporrreg Eoivovror vo qnoxrov evo neprexpe- yxozouv rerxq rnv Ayyio oe unoxpnon. Ee r<or-
vo, t<upiorgpoo on rnv xivnon rorv <nocrrvuo- vn qvoxoivoon roug rrpos rnv xuepvnon rng
eprorv>. AyKDp(rg:
<Ar rp erg oulrlrcrxrrcri xuepv no erg pnrrovror
AreSveig eEe.LiSerSror uepur.Loxg
rng euxorpiog ro vo exnoouv n rcrrervror
Ev pr,rgoro eootreprr<oupoivouv o rouro., euvoixg ilpog rov un tng Toupxiog errppoz-
orn re8vn oxnvn vor por roypoEovror. pevov nBov, nepi ovor<oronEeolgrng Opoxng
pxpr Mcpiroqs (EpoS) xor Avprovouneotg,
r rperg xpreg uvolrerg rng Avrovr -uopo
uu rov po u n xupvnon tng Ayxupo.g ev
rrs evroves perof, roug ro.gopg-xouv
Bcrquoorein rov orpcuv rng r<orornv rrpxer-
uro oro8eponornoerrn 8on roug orn u- ctv rov ouvoprrdv ro rnv Erpnvnv, ers ros rre-
uKn Aoiq. H Ayyio, Ire rnv xupropxio proxog erg og rexnpxOn npoor,tprvnouerep-
rng uovo otn Meoolotopio. r<or rnv Yne- rng. Ar rperg oppoxor xuepvnoerg,Bo xpnor-
propovio. H fo-\io orn Eupicr xqr ro Aiovo. H
uorornoouv rnv eurpponv rr,tv r vct onooDp-
hoiq orq c'rexovnoo.Kor or rperg pozi o.nouov Souv or envrxoiuvopcrg...>.
ou rnv xelrorrn Toupr<iooecroprctv r<exrnp- To pro rng Avororxng Opoxng 0o r<o8opizovrov
vov roDSror ouereponoinon rns zdvng rrov Etevcov. enorprdrgoe orporrorrKn ouoxeqrn ylo rnv ovcr-
O Kelro, pr,rg,ou rn io mg goprpngAorrEe rrrrxn uou 0o ouyr<aovrcrvoro Mouovrcr rng
novrDo.u' rnv r<opvnEpupvn, nove oug 31 Ar> llponovdog, rnv roupKrKnIopir n rnv noor nor
youorou orov Ayyo npf,evo rr Ber,tpouoeu pr- opxoroenvrxnNrxopnero..
oxrqv oe elrnepn xrooroon pe rn Bperovio xor Oo ro noponovo un rov po, n xuepvnon
u pvo n olreon nopoxpnon rng Avoro- Kepo vo oeoorei rnv r<orexpe-
rxng Opo.xng0o ntcrv uvor vn crllo rnv Avrnvr z<ilvn
vq ollolperyel veo oD- tov Erevv Kor rng
Y](pOUon. Ocroooog rou
Or ful,io Moppopo. I

0rxoyevero
npoorpyrov
lovou6prog i922 xupvnonN. tTporou(30/4) tperar ovuxoBiorororo Xorzovorngau ro
foi,mn nop1roonrpos rnv Ayylio npoxporrxn Evoon rou A. orpornyA. flotrulrevoxo(24lB)' eiooos
vo qnoo8ovornv Toupxio n M. Aoiq flonovoorooiou (Anp,) roo roupxrxo orpoto orn Eppvn
xqr n Avor. Opoxn (17,/1).xoromor rng O IoronEEro.l,rvovoo1rover (2718)'xupvnonN. Tprovroguorou
Aprovounong ronvouvuup rou ypaggorogrou Koppouvrouxo ornv ABnvo (28lB)' oqcygrcovEnvolv
vo napolreivern Avqr. Opaxn un Kpporogrng Poroiog(3,/4)'unoypq(perqr rar epnpnopgmg Eppvng(31/8)
envrxnroirnon (2511)Opizerarn n yepUovo-poolKnouuq)oviorou H yevrxn anepyio nou npoyporonorov
xuepvnonflouovxop orn foio Ponoo(16/4) rq ouvrxoro ornv ftoio xoroord.L,eror
(1211)'npoyUoronoreiror n nprn Mdioq rerxo on rov Mouooivr,avoogrou
ouvepiaonrou rxoornpioumg Xoyng KoroqnEizerorKol n ru6i2vnonN. Eooropoornv Iroio (1,/B)
(22/r) Erporou(4.5)'xupvnon. fovopn-N. Ienr6pproq
tDepoudprog Erporou-fL flprorononoorn(9/5)' o f. Arorypoi rorvEnvorvoe o}xnpn tn
npooreerorro nlroxpoux Xorzovorngovoogoveropxrorpornyog M. Aoio' Kivnlro oro Xrporun rov Et.
Movrgoro rou A[,. flouovoorooiou rrovuvoper,rv rng M. Aoiog (23,25) fovoro xor Nrx. fl}oornpo nporoei
(I2/2)' onoppinreroron morongrou Ooxnpverug epyooiegtng n rnv nopoirnon rng xupvnongKol rou
Aovivouoirnpo rng e.L,nvrrng rooxeqrnrng lvoo (1915)'xupvnon oorro(I4/9)'to nporxol.onou
ru6pvnongyro rnv nopoxn oveiou Zorneornv Auorpio(MoroS)' unoypoEeroroto Mouovrounoxpever
(L5/2)' ot eEnpepieg rng ABnvog loAroq r-ougcnvrxognnBuopogvo
urzouvrnv xupvnon . fouvopn vo Exroyro rnv xoro}nqrn rng eyrotoeiryouvug norpiegroug(2819)'
noponnBei(18/2)'noporLeirorn Kovorovrrvonongxor rn nproupyio vogoorrogo fepyrog B' (29/9)
rupvnon A. louvopn (25/2) Apxizopv (FrKpoorcruKo r<poroug>(Ioutr.) 0116proq
olo-rourovrxgouvoprieg(4/ 2). n ovriBeon rorv eEnlrepicovrng ABnvog Apxizer n exxvr,rontng Avor. Opnxng
Ayy}io xoroyyerrn oulrlroxio lng yc (5/7)' nnoelsurep rou Ayyou on rov envrrorpor(2,210)'n
rnv Ionrovio(6,22)'quoupyeirorn fxe- np<oBunoupyou Arvr Tzoprz yro ug EnovoororrxnEltponn onoxeror
fIe-O orn Paoia (6/2)' noltrxeg noergrou uflep rov envrxv exoygxor rrlrcopiotr,rvevxr,rv(5,210)'
ropoxgxor ooEovftrrou npopou rxoropororvorn M. Aaia (27-3I/7) 100.000ABnvoior urp rng Euovooroong
Nopototg ornv llol,c,rvio (16/2)' n roonoonovolreoooe ooorolroregxor oro Xvroypo,znrwog rnv exrLeon
Aiyumog nouervo ouoreeiperovrr KopUouvrorsgrou yoLrxou ouvrxorou rcovuneuBvovrng rpoyroiog(9/10)'
flporeKroporoxornw oupqoviogpe tnv rng C.G.T.(Iou.) evopf,nrng ixng rov 6 (31,210)
Ayynio (2812) Ayouoroq Pnypo ovolreooorous ri,eeBepoug rou
Mqprros Toupxrr<neni8eonoro AErv-Kopoxroop rvLTzopLzKor oroDgXuvrnpnuxog
Opxizerorveo rupvnon un rov A. (13,/B)'nonoon xor unoxti.rpnon rou (19/10)'o oorrogrng ftoiogxoei tov
fouvopn (5/3)' or rpergunoupyoi envrxou orporo(15/B)' Mouooivrvo ovooerrn
Ef,,oreprxvrrov rorupvnon rng xcipog
Meyo.ovuvolreolv (29/10)' or Iono>veg
(AWioS,loi.iog xor onoxopov cru to
hoiog) uou Boroorx (Oxr.)
rooxnrovrororo No6pproq
flopior, onoxovror H Eoo uopnier rnv
rousopousrns Avor. Opoxn (12/ll)'
Toupriog yro erpnvrxn ooxnpvetcrr n ixn
er<xevorcn rng M. rciv 6 (13/11)' xuepvnon
Aoiog xor rng Avor. lovoro (I4/ll)'
Opoxngon rov EKTE^E Hu,rv6(4.
envrr ni,nBuop fouvopng, f. Muorotzng,
(14,23)'opyn ornv N. Erporog, N. Oeorrng,
ABnvo rou fI. flpr,noncuooxng, f.
ovuno.trueupevou Xctzovorng)
Tnouevovriov rng O Kelro Atcnopx yiveror
roroivoongtr'rv Tprv onutog Kupros rng
uvopeow (1513). ef,ouoiog ornv Toupxio
YnoypoEerororvo- (2/11)' apxizer n rooreqrn
ronorvrxnoulrEovio rng ozowng, n onoio Bo
(28/3) xoBopioer ro onpeprvo
Anpitos ouvopo rng neproxng
flopoueiror ex vou n (B/11)' orts perovrxeg
xuepvnon. eroyeg vrxov or
fovopn (2914). Euvrnpnrrxoi (15/11)

I
(flpoteqD
Kqr<qncptq)
orov Tno
Tnqcnoxnq
,

tng exorNA: llqnelHvrHtptoy


xropc Iotop[og

r extroygrou Noeppiou 1920BecpnSnr<crvur uS egnp-


pieg xcrr rov o uoporof,,eovxoSoprour<gyro rnv
ef,erf,n rng eooreplKng rolroxng Kor rnv r<oon
rrrrveBvrxrrivoupqrepvrov:ro <EeuBepovBnpo>
ug xopoxtnprze Kcrroorpelur<g nor ug onereoe
pro <Eoepo nlovn> nou Bo onyouoe opyrepo
ornv ovenovp0orn ouvrprn rou prxpoororrKou
Envropo.Yorepo on outeg o Kovornvrivog e-
novnl,Be oro 8pvo xor oro8nxe <ovuup.l,nrove-
pnrov ergrnv euoorvrotv eBvrxv u8c,rv>.
Tnv nepioo ef,oouou 1ng Noelrpiou 1920
*'q
pxpr 26ng Auyoorou 1922prlal ro xornyopnrnpro
r<orqrn ixn rr,rvef, r'lgueprxl,eiouoo.rnvonEcron,
rnv opyovrrronr<ortn ronpof,,n rng npof,erogrng e-
oxorng upoooiog.|ro. rnv ovuevrzerr<nnoporo-
f,,n or exoyg exeiveg onporoorooov rnv qno- oro e8vog.Mero rn prxpoorcurxn Kc[clorpoen,n r-
Acrynon rnv rplern <evrzerr<n rupowio>, r<cuo. uqvooruon rou orporo Kol rou orouupon8nxe
rnv onoio or Seolroi xor ro Evtoypo. eixcrv r<ornp- oro evrzerr<Tno rogeyxeipnpcrrns UroSKor -
poxco0ei. vro.iogenvrrng uorpiog, n ouoicr,prog,nop' -
H eororeprxnxpion ef,,or<oou8ooe vo eivor e- o uou exn-.npoioero orxo rns ovorporrns rou (o-
vrovn Kol vo noBopizerroug ef,oreprr<og otxoug uouropxrxou xo8eorrog>, np8e yro vo rrlrr,rpnoer
upog znpicr rng noelnxng upoouo8erog.Erov no- roug <eyxnpcuieg>xor vo rxordoer roug <o.Ln-
rrrx yo oozouv pog nol,o. H r<evrprxn o- Seig Envog). O ^. Aopulnxng ypoEe oug 19
voEopo l(,lv qvuevrzerxv pioxeror uovoro Oxrr,rpiou LoD1922:
crr<or ornv uopoioon rov (oDvroyporrxv e- <A' n enovooroorgxerunoxpeotorvxur KqOn-
euSeprv>qu rn evrzel.rxn <oryopxio> rou xov. Exer uuoxpoorv crnevqvu rorv SuorooSevrrov,
norou Kor rns roE0opo.g,ev rc,rvevrzerxv xer r<o8nrov onvqvu rov zrrtvrov, qnvovu rov

10
(&cffiewr&sffi
sx{{*q
weps"apwp{Sqxq
K$lwxnprarpdm
mrxmxxmc.,sffilv
Kmxmmxp,mrym,
v{3{'}&#*ncpwwxmxsrqrx
m&e*ffiryea:*rnri
*r mwxnffievn&snlNc{{*q

vnnrf,er ouveinon rou Kopuouvtouro r<rvvou.


<ExeiSev upooeror ro epuBpvonpn rng eur-
ong,evre8evupoo}etor ro onpo rng evoeotg
rorv x8eg ovuuoov ergpiov xorvnv envrxnv or-
xoyeverov>,ypoqe n <Ko8npeprvn> xo ppeg
uprv on rnv vo.pf,,ntng irng. Evo xpvo pero rnv
cxreeonrouiorrrrvcovotpeppevnoc ournv:
<Er<roren Eog eoxiSn erg o: Erg vov x-
oUov, rov xo1rov rng vop4rtnros KcLrrou rxqiou
(...) xor rov xopov exeivr,rv,or onoior ev ovpou
rng r4rng Kor rng norpiog ooEovouv tous rrcl.-
rprrog Kcrrrous trlrioug (...). To eyrlnpo rorv ev
eivor nov uvorv vo xuepvn mv Eoo>.
H uvuevrzerxn ucrporof,n onr<rnoerous ve-
r<pog-nproeg rng. O N. Kpovrotdxng ornv iro e-
rpqrepio xornyopooe roug evrzerxogyro. to
<oucriorovyr<npo mS 15nSNoelrpiou oq xot
rougonreeuBvnyro rnv nrrq orn Mrr<pnoin,e-
nern exeivor roug onorercrvxqr xclroov Ko0e
npoouoOeroyrcrvo nrrnOov.

o @epouoprorcv \924 n <Ko.0n1reprvn> e-


ypoge u rnv ovoyrn rng oulrErlioons Ko-
vvo.gELnvog ev ncrpnyvprze.Ao, -
rov or ulnyeg noov roo o8reg,ev Seco-
pooe uvorv vo euouo0ov UenS oDvct-
vrnoers rc'rvno.nxv KOtrnv op0poypoEio.ulv e-
Enpepirov.<O o.gxer ro iroro rou, rctsrlerlor-
SnoergroD, rcr oroOnporcrKor ros ovolrvnoergrou.
Av piEn ro novru xnr ro uope8v erg ro uoyog
rng n8ng, 8o. ro piryn oEo ro rope8v rr<orot-
Bn>. flpou8eon yro. rn oup<prioonSer,rpooe
ornv vo. ouooupSei o evrzeroUSorr ro epYo
rng <enovooroons)Kclrvo ex8ei rn ooroon oue-
repou Kor vrrlrou rxoornpiou nou Bo ixoze ug r-
xg rou upof,erg.<To ovuevrze.Lrxxppo>, uno-
pel,trouov yevev. Kqr 8o on vo ioypo upog ornprze n iro eEnpepio,ouvn vq eivor oorr-
rougexoororexuepvvrcg, xor Bo ro xnpoorn- r yrori o lprog uq8v o npcbrogef,ptorog,o
on orgnopoerylr ergro pLov,rcrvo neroOovor nprog orxnBeig, o rprog upro0eig uunpf,,eo
pr,rpoixor or qouveinror, vo UerorreroBovor uei- oorrogKrovorovrivog. Tovizovrng ror rnv ovo-
oUovesog npiovor, u ev exer xoveig ro rxoi<,l1ro yKn vo onoex8ei n qvuevrze.Lrxn uoporof,,n -n e-
vo Suoro.znevo 8vog(...). Ot evoxottrov oupEop<ilv xouoo oS uopoxurq8nxn <ro nope8v Kqr ro i-
upnervo trlropnBouv xor 0o upopnOov>. Kcnov)- rnv qooieurn npoxporiq rrou 8noov
H Euorrn ef,vroon rov <rpxnyrilvrng ovtrevrze- or <roxupoi mg n1rpog>,ef,,tppoze rnv enrSupio
rrng unporof,ngovorertrernv epEcrvronrou (re- rng vcr eurroer oe 1rrq xorvopyro volrrlrrnrc,
pi oeEdroeog> xor evrnrcrgyou nou eixe opxi- ornv ouoiq o povopxng ev 8o unnpxe ore cogpu-
oei vo o.p0pverorxupirog oroug x.Lnougrov oD- orxn uopouoiq ore r,lgouporrn evoopxoon rou
vrnpnrn<v exeivorv uvolrerov,or ouoieg eixov o- ouvou. T
.;;:":Sffi8*
r,lll ,',11,
il

H cKrfleon
rcDVcel
KOtn oTqon
rou Bevr(f,ou
TouInYPCIYMePxrtoY, tiroprxo
EL\n'rx Ar.orXrir
flovenrc;r6prcr

$;

l"g
..i
I , ' ' ,eKreeon rrrtv Ef,r, onyun rpcryrKn
xcrrpovorxn ornv roropio rou envrr<ou xpcnoug,
nvoerxvuer nopoeryprorrrong roorcroersKor ro
oBog rng oynpouong nou ouvropoypoqrxcrovo-
poornxe <Axoolrg>. Apxei v' ovcroyrorouge uorg
rror rrponyouUeviog ev eixe ef,ovroerprcr nonr-
xn ncrpcLrof,n rnv nyeoicrprog ong, xor ote e-
xrorr cnovonernKcxcrrrrroro.
Tn crorxn enrxerpntrrcto ge ro ouoio rxorol,oyn-
Bnxe, nrcrv nog rcl Bulrcuoeu8vovrov yro rn Mr-
KpcrorcrrlKn Kcnoorpoqn Kor rIoS n vcrefouoio e-
rrpsne vo eif,er,pe cvcruilro ponropo, tnv oroq-
orouxrnrcrrng v' clopBoer ro xpctoE. Eurxerpn-
i.:.:, pcrrcrxr crnorpo,orto xor crv oxoo crpxooov
?t::1. yrcl vcl rNoroouvpro rerorcrnpcrf;n.
rit:r|r,i.i:, r:i.iei:
*,', Euyxpvo-rg, or exreoergeixov xot oeg o.uieg
?,:,:,, Ncrr oxonrlrrnreg. Euporxo i.euopynoov oov
ata.a,
xnOcrponoqevgyrcrrnv e0vrxn oupeopo Kor cree-
ilr',i:
'L.l::,' Lcpouylo tnv ovrrnproxportxn cKrponn(rvftrrJv
,:L,
t:tti:4. 1920-22.Xopcrxrnxnv ouvopo ovef,irno orn ou-
oyrxn ouveinon -ncogeixver, ef,oou,to otr
ef,oxoouBouvvo crucroxoovevo xorv nou eu-
0 lloor{poq oe
purpo on rouE eucryyelroriegroroprxoug. Ano
orrypegrpoyrxeg.
"Xfpn(orouq rrpoKuKn crnorpn,reoxuvcl opeoo roug npo-
evloug rr;g xpnrrxog encrvoororeg, oqroanoxeqorocrvrn po-
xoroorpoqtig) ev vcrpxrKn noparofn, oo eniong nproupynoov iro-
ivo".ndvon xpoupBeopo rpontrrcLro oro crcroieuronoi-
p4porrxf roxoivooqrtupcr,ro onoio crvrouoern voprtrrrnrcrrou oflo rnv
rov Ayyrov yrorqv Eucrvcrorcronrca 7922.
onorponlirorv Eug ncpoypnqous rrou o.xoouBovev 0o ovo-
exreeoeov (ApXeio qep8oulre oro ouvnp xpovrx rorv exreoeory
Yn.E:.,Ynq.1,1922)yvtoor ooore on oprereg nnyg, crcr8o ryo- )
13
rnnovATrKHDropn

ono8nooupe ouvouuxo vo ovclouyKpornooupero


uonr xl.ilrcr rc,tvnlrepv exeivclv Kcu ro oKrrrr-
x ocovng unoornprf,,qg Ue oon rnrrlpouxo y-
ypoq. Kor errxrepo,p.ooon tnv oi,noypo.-
Eio rng perovrxng tpeoeiog rng ABnvogpe ro @-
peiv OErg, unyn norr1rn,oro Uerpo rou ctrroru-
nver encrxprcigxr eppnveerrerouuxo ogoveig
nonrxgenrloyg. Aev 0o lpene evtororgvo 0e-
opouUc roug Bperovougru.l,r,lporeguovroyvoreg,.
oure Kor' ovoyxnv ropouxrepougon roDSouvo-
prnreg rous: yrq uopoerypo, orov iro ro xolr tov
Ef,,rexoupepro xcrpoKrnprouxn uepinroon no}.o-
ung onoruxiogroug.
H pc4rouxn exreon noporreUnerolreoo orn
Mrxpcrororrxn Koroorpoqn - Kcll n KoroorpoEn o-
rorroDoe r4rtopio npro. npro enern rOnxe oqv
upoooio, xoOg nrcrvcrnpooxnrnxcrr or r<uep-
vvreg eixov nponyoupvrogonof,,evro8eion ro no-
nrx opcr. Moovu ro nponlroro yivovrov xo-
Bnpeprvo mo nreormo, to xooxoipr rou 1922, xu-

&fror e*xp*p",fiv
reuq s'x13{xrwxeq" ffimye*prx(mv
ffie&.$
eme{ $i,*xa}r,&.ffi K*:vsxevxiv$q Te[6lmqTffiw
\f& \txsxs&e!"v! v{3 ry*i*welrew {3&}evT&&"t

pvnon xor @rLee8epn ovuuoiruon, rrloreDo- Apxrxo o lovo.png xor o llprrlrouonooxng e-


vros tIoS ro Uerorro orn Mrxpo Aoiu 8rr ovrexe, o1r- uorf,,ovro xopri rou ouropxropo, enizovros eror
tpoooxonooov. O npro8uuoupygIlrpog flgrtro- vo ef,,oorpoiooDvrov zoux eyxo tov qouxv
uonoxng nopoexrov nog ro eweq Korq rou Kevrpc)v.fJoroo,n euron roDS[cproprzrov po-
nn8uopou eixov orpoEei evqvriov rou, ev eue yoio, cbonouxperootnxe v' ovuxooroBov on pro
pog evooxuxeg uoerg.Axpo r<orpero rn orpo- perpronoBorepnxupvnon. Or ueprooreporoue-
uomxn ouvrprn, or xuepvvreg npoouo0noov vn Serovrpo ug eniegrous orov Bevrzo,qo ro
xporn0ouv noon Buoio ornv ef,ouoio: r<cnnrog Bpe- Kppo Oreeu8eporvnrov onpoetoilrooro v' ovn-
rclous, <ro pvo upoypo tou evver In oxev rnv crerrnv ef,ouoior<oror emteeigrou goovrov
El,oq eivqr ro ouvBnpo "No Eyer o fovcrpng!" vo poorouv. Koveig ev nepipeve vo. f,,eoncoero-
o reeuroiogpoE ev eixvet KoUrorcrBeonvq r<o- vru<uepvnrrx xivnpo, orprogerpepcv ug oi-
ver xorr reroro nporo unoxpecoBeiou ro yeyovro xg ovupooersKcrrxupicogroug orporrregnou 8o
xor... npoouoSeivo xpugtei nioc,ron ro Opvoyro erreorpeeqvon ro prono.
vcr xouErei on rnv enepxpevn 0eo>'. llopopoveg rou upof,,rxouqrorog, or xuepvrivreg
KoBg n xupvnon ev eixe n).ov oix per- rcrpepervcff roouoolrvor. O vog npofunoupyg
opo.,xpio4ro eprnpo yrveov 0o rnv uuoornprzov TprovroEuoxogupoo8ooe rn oulrErir,ton ropi
o orporg Kcu rct oLpontrrtrxoxqt uo.pooLpolrtr-rrrxo zovrogevzerxogoe onlrovuxg Seoerg.Avrrper-
opnro rarv permo8ev. Or llonrr<oi Xuoyor - urze 1roguovioxupeg ovupooergon tnv Auln: O
po4, vo pozrn Kor ncrpclKprrxnguov Eong i- Kovorovrivog, qxoou0vrog crwiSern nomr<n, e-
xruo qvuevrzerxv,ro onoio Eoiveror rros enn- roipoze vonn pn[,n pe oougor<Erovtovv' opEr-
pozov xupirog o flpiyxrucrg Nmoog Kcrro cvrr- onrnoouvro 8pvorou. Xuyxpvog xrvnronorovrov
uoueupevogkoumg Metof,g, eixov orpoqrei e- or npoxporn<oi, ocrxor or perovrnregoro oppo.
vovriov mg. O Merof,,og,npoonoBvrcrgvo rnv o- Xug 13 Eenreppiou n A0nvcr ovunE8nr<e ro
vorpeqrer,eixe o.enonegpuouxg enoEegpe orporrour<r<ivnpo. Alreoorgo upeoeurngAiw.l,ei,
roDSKoppoDvroregKcrrrou @rl,eeuBpoug, xo8g rqurorvovrcrsnog ro <ovtrqol,rxxipo Eou-
Kor Fe rov Bperov npon'. vrver orn xopct)),znro vo r<orcru-Leuoouv
perovr-
ororxropvog on unOog rnr,r1roreg, roug crvcr-
yKooe vo uuooxeBouv no4 8o nopouepuov roug r-
r,lg unoupyogoe roxux rxcrornpro xor 8o olrvn-
oreuv ougroug unoruoug.<Oecp ro znrnpo
rov reos Yuoupyv onpovur<n ox4xroio vcr-
png>, ovEepe,(Kctr xupirogyr' ourv ro yo rr-
vntouoinoq ro corps diplomatique>S.
H 8on rorv rq}.krxuxv po4 uoxeqrep-
rg enrervBnr<e n ef,,oreprrnrorooroon: g ug 20
Xemeppiou quvnxe uorg ioolg vo xqvrqv xqr n
Avororxn Opo.xn. Or orpcrrouxoi erficrv,Ue ro
royyelpo. <nepi xpnorng xor oxolrlroriorou rorr<n-
oeos), urogor<ueuovvo. r<pornoouvrnv ef,ouoiaZ
ren rou pnvo rnpuf,,ov orpctroxrx vpo xor ou-
ynprnoov rrqxro. orparorxeic. Hn or npo-
xporrxoi (non, oor emiror<ovornv xcrcpynon
rng povopxiog)znrouoovprzrxn euqvooroon:vcreK-
xoBcrprorovor nporeguunpeoieg, vo rnpf,er o
orporg o$ooieurn npoxporicr ro.r, nro uooir,rvo,
(vo toDgeKlorov ro pyovo mg f,evrxng rrporrcr-

TCIKivnprsxnv wQsucv*s" Ox Sperevoi cmeLr$suv


vs 6&3w&,i{f
xn rJsvflpxis.s ffimyxmfroq
frfrel
Kxfr{*s,q,
or &mproxcpcwwoi Tn\r(6&wheuxo>

xo noeprxo orov llsrporcr, yro vcr(orrorpeqrouvrnv yovog>u.Mrg n Encrvoororrxn Enupoun nop-


orpcnoxuoicr) Kol vo guyoeuoouv ev vcryKn rn neUqe oro orporon<eioroug xporolrevoug nour-
oorrxn orxoyvero'. O orpnrrour<grorxnrng rng r<og,ovozronupBnxen exorporeio yro rnv rrUc)-
A8nvog npoono8ei vcr Klvruo[ornoer roug llonr- pio roug Kr lrrcr emrponn, nou uporoororooe o
xoug XuIyoug yro ovrioroon pexprg eoxorc,rgol,- llonqvqorqoiou, opyovrrroevo.ueripro ou.Lqn-
q ev eroqKoeror. rnpro oro xvrpo rng npcoreouoog.Kupropxno ro
ovBnpo.<Oovorog oroug uporngl>, ev Kor ro
e rnv eurxpornon rou xrvnlrorog npBe n Enpropo rov ouyKevrporlrvorvxornye <Erg Bo-
<irporov ovunoivt-rv, oo onpeve vo vqrov 01voxor!>.
rpr8ei n r<roon roug. H llpooroprvn po1rooynBnxe-Loruv n ixn uriv Ef,r. Or re-
Enovqorqrrxn Eunponn, uou oulrlre- euroior, exovrog o.nol.oerxo8e uourx peropo,
reixqv o O. IIyxooS Kor o A-,.t- ev urzov neov nopo.pvo oroug f,,evougrno>
troS,UrSxoro3e rnv ef,ouoio ornv A8nvo opxr- poreg r<or orov vo oorro.fe6pyro, o ouoiog 8o
oe pnzrxeg oul.nyerg r<rpeuveg.O lloyxoog no- puopooe evexolrevrag vo xpEer roug euovoororeg,
pox8nxe opyrepo uorgeixe onorpooioerxopig i- ov qnerooevo ropcun8ei. O fepyrog pr.lgoro.-
Kn (vo xryn 30 xeEong,vo onoorein ergDnepo- Epnoe, pe ouorl,eopo vcrrov neprEpovnoouv or o-
piov 1.500orolro>. ol,q rre nrorcurov nrrlgeroi- nooi xol vo rov pronoouv or ouyyeveig rov Kornyo-
poze rouoxrorovexo.uooreg exreoerg'. pouUevo)v.Ilooi on roug reeurnioug,no4 o fI.
Etor 8e<'rpn8nxerer<pnproperpronaBerogrov or Pd.?\.?\ng,
o Apror. Ilprotouonoxng xcrr o Avpog
oDvrnprurKrepororpqu)uxoi, uou enrxpornoov DpdtoS ovrnqxBnxqv o8evqn ornv eurorpogn rou
iyo oyprepo, npoguaxrocv pvov oxr nyreg ro 1935.Or exre.,oerg, on curn rnv auoEn, ev ou-
rouuqroxo8eorrog.O Aivrei erouornSnxeo- oueipr,roovro oorrr<orporneo, oo ovnStog
oroo,nog or reeuroiorr<rvveuoovvo roueeKl- ovorf,av a8u pnypo oroug xuougrou.
orouvUe ouvouuxg rorrooieg.Kql,eoe errrrcrKrl- Ooo yro roug f,vougrnorlroreg,ouroi eixov v' o-
xq rov lovot xqr rov Il),oornpo -r<r ereivor, pou- vrrlrerouioouv rov Bevrzo, nou pror<rovyro
nogvor ox1rn, rov elroKeqrnxov opoc,tg.llepr- roupoypnreoers ornv Euprn ro xpio4ro ereivo )
tnzrouATIKHDroplq

ffiswnry*:x*xifimx::
& KwvxCc*ffie:s c* &mwffiwffi"Onep xor ryevero: <Mog npof,,evovnlrnxovio or
ouv8nxeg rng Eoog>,upoerouoin-
YmWmpeew*Wrq &xavx'ax{q*vxeq fficirxet eooreprKes
ffiVatrceff oe rov Aivrei ro Aovivo, <ric.lgef,,ouiogrns oou-
{sr1gxex*gxxx
x&.iqa*nqt&xlcffie'rq &eiq. vnSrorng cnrquoxLu<tnros,UCrnv onoio extppo-
ffir qvxm
ffiea{5x rye**xxrxzeror o x. Bevrzog,onre 0iyeror ro znrnpo (rorv
exreoer,rv),xo8g xr ef,ouio.g rov uuorvrypv
rou, nos 8o eupene v'crnogyoulre onoreonnore
eopeuoergn noporpvoerg.fro ov8pomouxog
Hnpopiorov roornpo..H oupneprqopcrrou, nou xopo.xrnprzrov youg...r<overe,u pnopeire yro vo onorpeUrers
Ayyov! on rov Xopo.Lvt Nixooov <oxorovnrn>.eunp- nepuro ovrinorvo, ro ro4rorn oog prog...upuer
Pqponxf croeonpovuxo rn oroon rorvBperovv: <O r<.Bevr- vo eivor onLdlg npooourxcr xor, er uvorv, vtr Lrnv
roxofvoo4 rqg zogeivor ouvn8tog ef,o.rpeuxoeu8ug (qrevqvri ntrrooronornBein evexpevnnoppoon oogu>r.
oyVrrfqpog).oe oxeon Ue to eoir-rLcprxo zntnUoTo)).onpr-it-r-
npeopeiog npog ve evo oreexogrou Opeiv OErg,<oxpn xor rqv vo8erovrog otov npon rnv eu0vn rov
rovE4vooyvoei noegeuropepergroug.Trg reeuroiegn- xerproprirvoro uopouovo noioro, ro Ope-
unoupyrippeg pr,rgleer ropxrig nclg ev yvr,rpizer,norg iv Oqrg ouorqouxo eyroteerneroug un-
(pe ev pnopei rinore vo upoeinerx.n.... xor upooO-
E{oreptxtitv rxoug orn poipo roug. Tnv oEovn unoni-
nU. 23NoeU. rer, rros xn Bcrnrov v'ouogyoulre vo eopeu- on rov Bevrzor-
vnon rov er<reeoeov
1922),yrorq rouUeo onnuore. Axpn uro uooiiovoeivor nog
vlzcrv Kcrropytepo or Bperovoi rnoporeg ornv
toron{rov rnv ircrrepiepyn oroon rnpei euiong o x. floitng
A0nvo, efrrlrevovros rrorsov nOeeo Kpnrrxg euo-
moponxtirv(rre
uuoupygEf,coreprxv)otnv ABnvo, Kctrouve- vcrorcrtng0o ug onrperleKr uog n xotcroroonev
o1oeov
urirgvopizor mog 0o errprrevcr xrvnBoulre ge ef,,or- f,,etpuyenor un rov eyxorng xuepvnong, nc.rg
Erfoq-Ayyioq
perorg peuxn npoooxn'>>.. rooi oorunoornprzovn.
exrceoerg Euwolro <povnr<ov ro pro rng rnr,4roru<nguuo-
:r
(loroprxti
xor ornprf,ng oroug Ef,,r,xoBg pororo.n npoonoSero
Amoponxd
l\fr / . . , , , ' , . , ' l * t ' otornpiog roDSUeropopEBnxe oe rexuorivo pe-
rcrf,u rng yorxng Kor rns perovoirorxng emp-
l:1}K
']].
ApleioYl'l.Ei.,
O. , r\rc,!l\,
I 'l''
9,Ynq.1,1922) ,,
'. 't"
t' '" pong. O fo-\.ogupeongporoioroernv xx..nonxo-
puos nou ero4rozrovvcr uuoypcrqerooocolroro r-
'
{o. fl$
nc4rorrx orillro. Eppnveuowcrsrn oroon c[Jtn, Kol
orogrros Kr o emxeqong rng fol,rxng Xrpo-
'- uouKng Anoorong, Erpornyg lkpoU, <ovopgi-
'n o\f

til: ""*''--":,;:r
::;':; oo evOoppuveug exreeoerg>,o Bperovg eurte-
: " , : ; : : , : : , " " . ., ' " . 1 , . . :
rpc4rlrvogouveoemv (ennuxn) euriof,,n cqreoov

,i-
:;.rj.i:.: ueovexrnlrou,rvou ro llopior pe uooiorvoreoo-
yrt<cruopocigroro nponyoupevuivenovooroocrrrv:

';-,;;.',:t,
t- t;';.;l';::;:.""' Eneuq an oo xpwa napapovng ornv ABn-
va, tanrcrva tnv nporltarn avaioon mg Ta-

"-,,r A;urngentppong, n onoia anoxta rpa nparoqa-


veig taoraoetg...ev eixe npaxuxa expnevrcrci
:.:.":.'
::,:: ::,: ltI :t eni Kuepvnoeav louvapn xat llptotonanaan<n,
onte xuptapxouoe n Bperavtxn enppon...
.. ,,:.1. : Onaonnorc, ot laAAot experaAAeovtat ro y-
;.ii.::. ,,=, .,";r, yov1, nag n Kuepvnon tng Aurou Meyaettn-

,,',,.":;,:" rcg napevn (evavriov rav exteAoeav), evdt e-


xeivot ev xwn1nxav. O Euvtay7tarapxng IIAa-

i;',l',';.ir'
, ,,::;
-*""';-a "!3
,",:'"
,J
';,,, ornpdE eixvet e{atpeutrn euatoBnoia anvavrt
orn yvpn rcv faAAav. Axouo nag aoxoAefua4
nog xavouv xat qAot EAAnveg rcAeuraia,pe rc

i;5 :ll' /*' naopa rng rctopiag mg faAArcng Enavaota-


ong -Kal ot roug eixvouv vonreDpvoi an ug
axprnreg rco Poeontpotlo.
larl Aev eixe pog pvov reooyrr<or<ivnrpo n o-
xr4rqrio rns orpcrrrouxngnyeoiog. H er<reon rov
nourxov xpnorlrouornOnxeeuiong yrc vo rf,et
"i i !'edl
ln\lcY po.xpro on ro orpot ro cryogrng KnrcrorpoEng.H
l r l "
.- - ,,. I' e , r l l ; r '
' : 1.r "\J\r r nt
.\l r '
. .,f r r o,,or ,
"i "" "'

rri'rrt'ili:l'lririirtll:111r'i"""''
ruItP
,}.

rtr .ry
d'
-:-
,;.
0uptiorxoyever6v KornpooQiov
srn

oulroLrxn evoxonoinon tov ovuevrzerxc,tveue- &xmNN:q{Kx*m{*{r{s:}q


e}v nxem$Tsn<d:pv,
rpeUrevo pnv ovozrunOouvor otpcurouxoi unoirror
rng Koroppeuons rou peruou. To enpevo xpvro
*e {sxpffise{sxr{&g
&{wrxffi
n:p&}#ffiw
Bo ovozconupr,rvrovneprorxcrn oxeuxn ouznrn- rsr", pTd}nou.
veffixm\yK{3xffippq.ior'!
on, riroguore revepyouvrovxpioergKor npooyo- ffix ncu;$egxwx:mwxq
reeJqxemffitx$*mw
yeg Kor 0o extof,eovrovoproregUoUeeSKor o-
poroieg xornyopieg, ercogpog tr,tv neproore-
pc,:vocrnrov nog xcnn oon ev grorye o otpc[g.
Mrg ouoEooroe you xopn n Kupvnon flcr- ou Oo-l,ngKoutoung (rov onoio exr4rouoov rro.r-
uqvoorooiou rnv ovorfin rc-s 1924 vo epeuvnoer r- rporgot ovuevrzeLrxoi, enern eixe ovtnqxSei
xoour<crtrg eu0vegrng rurcrg,xqoernv ef,ouoio. orrg ouOorpeoiegrorv@rLeeuOepov to l9l7-20), zn-
Orov uuoornprxrgrng enovrpepovro znrnlrcrotnv rooe vo pnv exereoouvpvo roug voepprovog
eOvoouveeuon,eui Kupvnong Mrxooxouou- xuepvnreg, q.Lo xor rov exnrotro Kovorovrivo.
ou, f,,eonxoocrvKcrrcrKpouyn:o irog o npoOu- Oooizovreg npoxponxoi, uog o Opoyxor$ng xor
uoupygnrooerros (n ouznrnorg eui rng unoSe- o En. Me.Log,crp8poypoEooov pe ucrSogunp rcov
ooosrns Mrxpoorouxng KoroorpoEng...(ev) eivcrr Oovoroearv'o ooorcrrorng|tawrg ug euorvooe
ouvreeouxn erg ro Feyo nporov ouUqepoy TnS ox1rn xqr rov onoypcr<pouoe Ue f,vougopoi-
tof,eiogKor rns rtel8opxios ev rt'r orporeporu. (Dp- eoregrou. Ooroor n8eov vo oBuvern enqvo-
vuoe v pnv o8ei ouvxercr- xor npoyporr, ixn oroon enovo' ourgro onlreio on'nou ev 0o
otpououxv, nLov ort rov olrorpo Xurznovorn, u[npxe enrorpoqn. Auevovriog, uS orruxovrcl o-
ev eyrvetlore Vro tnv Korcrorpogn". proUovorr<orvovrxo.perpronoOeigqroxpour<oi, -
Apxerg nourxg uvolrerg ornprfiov Uororo, ntognrov o Pwng.
yro rxoug roug youg,roug oroaKroDsorpo- H ouvrprnuxn nerovrntq rov @reeu8epov
1 uorrKoug.flpriro npto or npoxpouxoi, or ouoior ore.A.ex<ilv
euiong Eo.iverornr,igunoornprf,eug exre-
nrqv Kor to xpro Bulrotcr rc,tv rf,,eov rou rrpon- oerg.<llotroi Bevrzerxoi...>,ouvqrroeo Mne-
) youpevoDxcr8eordtrog.O Afavpos flofiovooro- vrrvK, (oilooxrpozouv vrovo ro eyxLnpo. O
oiou rvroe npooiiogorous orpcluouKoS(xoUev Xrpornygoyxng... xqve ,u Uropouoe yro vcr
ovoyKnvevg ef,oyvropou unpoug> xor n npo- ro cruorpryer.
Aor prog,xor unogornou ro co,
rpouxn Evcoonroug xotruqe efi,opxng,xr pvov ro onoxnpuf,ov pvov rov ovunE0nr<ov nroEBcr
rtouxcr,o.Lo.xor reooyrxo:ro oxenux TnSKcr- onlrorve pnf,n pe rnv Ayyicr>". O onooyrolrgrng
V rorxoouxng onEoons yrq rous Ef,r onnxouoe unBeongqu rov Bperov npeoeurnnrov eniong
:1 oxovxoro f,n trg r<ornyopiegrou <npoxpcu- everxuxg. <ev pnxo oure vov Bevrzerx,o
I xou Movrgorou>. O ouvepyarng rou flo"novoorooi- onoiog vo Unv emBulrouoernv er<reonu,tv rcogu-
)
trl
Ch

0 E.Bevr(eoq
pero petr4
r4g noupyv - Kor or xupieg rou xppotog nrov oxpn exreoeovnou oxoo8noov.fJoroo,eivor xopo-
xupepv4ofgrou uro o4rolpeig on roug ovpeg>>, nr,rveo i- xrnprouN rng envl<ngvootponiog, uorgOerrtpei rn
ro 1928 vrel, npooBerovros:<To yeyovgtr o x. Bevrze- oorpovicreoEpnroiotrro oe ouyKpron pe rnv em-
og 0o Fnopouoe vcr onorpyer ug eNreeoerg ovo on rng Bcrvorrxngnorvng eneno on ixn - xor n
nooo ouypn, g rnv pcrnou nopounBnNen uor- noponovo pepio nn xororxozeroepo ng exree-
uxn xupvnon, eivcrr,volrizo, ovolrqioo>". oets,ylcr ug onoiegrrponyoupevogqrovcroxooe>'n.
Tog,xqr noIoi crvuevtzerr<oi,pe npro rov llorNieg uvopergeuvnocrvoluv ug exre-
Metof,, zrunoov eni nivoxr ug xegcregrng npon- oerg. ev unopxer yogvcr ef,eroooulree xoro-
youpevns nyeoicrg.Koro vov sprrerpor<orropou- enrgro reooyrxng,ouvoro8npouxng n xo.rxo-
r<ncrpctnpnrn, <perof,rov rcrrrepovDrloornpl- BcrpcrnpooconrrngEuong xivnrpo rov nyeruv roug.
ouyxcncreyrovvo pepog lho ouorcireg
xtv rr,rv exreoe<,rv epdnnpo eivcrryrori eurir'lf,ero ito
rcovcrvnevrzerr<ynou Bepnoeu npoOnr<e onoreopoxor o Bevrzeog,o ouoiog euBgope-
on roug opxnyoDsrou. Av eixe oEe8ei oro xeprcl or,rgSeopnonK ctQcvnsnpoJroYovrornsourns rns
rous ro znrnpo, ovopEioct0o ro uvov xtopig unBeong.Oxr pvov enern n oulrneprtpoporou
xpovorprn, Bcrvorvovrogroug leprooropous Ko- orn ouyKeKprlrevnnepioroon qu,rrizerxor oeg
rnyopopevoug - onre Kol n Encrvcrorouxn xpio4regeuroygrng ororopopicrgrou, ottxot
Eulponn Bcryirove ou ro opogtng ixng Kor rov yrori nrcrvevo on ro euxrorouporonouou eixov,
eNeivegug polrouxS otlypes, opxern nnpoE-
pnon Kor tovontrxn rouyero yro vcl xpivouv ro
$#grmx*xv*q xrgxat*rll$mqr*# ffi$swx{e*t,*mq roxeupoprcrsrrorognpof,ng.
H ornon rou pnopei eoiog ev Ueperv' onoo-
*$*x6xnr**pmtt*ryc wqx{**:*#pi*eli.ris
Oei oe eupurepegoroxeoerg.frcr nopoerypo,rov
Kg4${rx{ffwerxxnq:r"
ffi M4xxmffiffit^x|, nffi#,ffiw ouveespe v' onoxeqo.,ioerxcrr vcr rpopor<pcnnoet
rnv opxouocreir, ore ctDrnvo rlcrryerv' ovtrotxe-
ror oroDsr<orvr;rvrxoguerooxnuuopog nou 8eo-
Irq Aar(owq,orrg
13/20NoeUFpiou
1922,ytt14Are0v{
Iuvrtioxegq.
Ko0roroi ondro
oprorepd A4p{rprog
Koxoptivog,
Eeu0eprog Beu(eog,
Avpeoq
Mrlooxnouog,
Ae{ovpoq Mo(opdx4g.

{r ,r*"d

#
Ir4 luv0rixq
pouoeeneiyovregexeivog,rrpoKsrpevouvo oro8eiro icovovpe pouguourxng pngns, n xor uoetrrou. Erp{v4g per4v
iro to ooux rnOeorg. H orpouour<n voou- O BevrzogS ro 1920oroOepoonpprnreovoo- Toupxio, nou
yrprnon, n ovoropyovoonrou xporousKor rng or- yo prpo, poovu eixe vu emxoeoreiunOogo- unoypfr[rope or4
xovopiog, n oyporrr<nperoppuOlnon,xoOrig xor n eoppS, uog you xopn ro Noepprovo royr<pp Att(6w4,exrq
oqropoitoonrcov Norv Xopv Kcu rov npoo{puyog rou 1916,n ug orporrc'nrxgovropoiegnou oxoo- ondroug
uoxooouprozovrovUs rn rornpnon npoypo- 8noov. Meoovrog rou no1rouopxornr<evo ef,opi eoqrxog poug,
uxng ef,ouoio.S orcl xepro nyertiv ouveepvrovpe oer, oe ouv8nxeg uou 0o zneuovuooi eflproror nepro;rpvovror
rov <Kovotowrvrolt>>, oro xnr ov quroi pior<o- Kqronlv er<oeuv,roug nourxog nou opEron- op0po olenxfpe
vrcrvoro epovorng ovunolireuong. xor
rouocl rn voprlrrnro.rng xuepvnong rou. ev eixe rqvr0oyevero
H eyr<cncrerEn rou cl\urpr,nropou yrcl xcrpn prcrg nlreon euBuvn oure Kol yro rn oloqrovicr rou Iovo 14vnpooroofu
vogef,r,neprxngorpornyrxng eniong ononooe e- poyopn (rnv onoicrncrvrug opyovuioovfloUCrrou rov
perovorfrov
oc'neprxnouvoiveon n oro8eprnrcr.o Bevrzeogo- orevo ueprnIovrg tou). flcrp' eguS neproro-
norrooe peyourepneuxperoruopcnrxv xer- oroxeg ncrpexponeg, crv cruor4rnooulreouvorxo ug
ptopv ef,ouerepvovrcrg exeivoug uou onerou- orpffnyeg emloyeg rou, poovBo oupqrcovnoou-
ocrvvo Kperol,euSouvrov crnnpnirnro,oo xor e- pe, rog Uerverpoonorpevogoro popo rng qre-
uuvo, oulrrooprou Ue rnv Toupxio.. euOepngxol xorvooueuuxngnpor<poriog.
Nolrizo prognrogev npener vcrupoeryoulrexcrr
ronoroug nro crlreooug,xcrBcrpouotrxnE rcrf,ng- vrourors, n uoueio rov povclpxrxcirvxu-
youg.Oo pnopouoe vo DrroornprxBein or exree- epvnoecovnou oxol.ouBnoov nerBe,ucog
oergevrero.uoreooovpro quorooyrxn ouvuero or emxe<pongroug ev eixov.Oon o' vo
mg rpo<porngropp<pioong rou nonrxou ouorn- reroro noireqro. Ev npOov ornv ef,ouoio
porog.llopouorcrzovrcrvog oyrx, n r<crr8e1rnrcrr pe xorvooueuuxtpno ro Noelrpro rou
I ovontpeuxro peoo.oqrrouor ovrinoeEnyeoicgei- 1920,xor poovtr or ef,r,neprxoixivuvor freroo-
:- v' ovulopovovrqr rn ro1ro.xnpe-
xov norpern-.eov oov, ox1rn xor xqro rn rxn roug ovrinEn, rnv e-
F rof,u rougpe pouguotrxou clrcryovroUou Kcurnv Bvrxn evrnro,evrourolgorxopnoovevo ouropxr- )

19
eBvrxo 6vo rov eor,neprxex8p, npoxerlrvouvo
voUrUonornoouvrnv xorooton nou ooKooov.'o
Avoyxooov ooug oulrlreteixrv oro nonrx tor-
xvir vo plpoxrvuveouv rnv ircrrn zon roug.
O Bevrzetrog,exovros eyKuqternou nprv qurov
floornpo. orn peern rng fo-\hxng trnovooroong,
eixe npxerpn no.pcreiyporoyro roDSxrvvougnou
eurEoooexo8e etprxrnon.Eite eixe xoro vouto
rnplxncr rc,rvroxoivtov, eire oug ro <pcrxcrrpov
orxeg,pcrxcrrpovo1roverg>, novrr,rgoqnoe vo xo-
trxpep0eiorov eooneprxexBpvo n..nyporoo uo-
pcruux,oore v' crvoif,erro ppo oe peizovegpe-
roppu8pioerg. H opeirxrn rruyUn rxorooyovrov
roo on rn oxourcr rou npoypctppctrropouoo xot
rng eooyrxngnotLtxng.
'xeivn
n rnv on peprcr,ox1rn ror oe
rnv eltoxn, roD ro Ovn znrouoovneplooo-
repegcrvBpono0uoiegon' ,u ouvnOog,n-
rov npoqrcrvgro opog rr,rv exreoecov.
EnpcnvcwCVoilporoYvupo KoI vvuroT(l)v
enrnroer,rvnpo ornv nn of,torn noon. H 8e-
peioon o' vo.tetoro cryogrou veou xtrBeorrog,
ev Bcreunpozetrrorpo.icr uS npoonuKg.ov xr rov
o8urepo xopoxrnpo rou; pnnog o.poyeor f,te-
xreeoerg,uuepoprOpegyrcl evo ouvroypoux xo-
Oeoriilg,nrov ouvopo r<ornopo nolu iyegYro Uto e-
rcrvcrorOon;
llcrpcrlreverovorxr eprqro, ov xproe n xooe
Ai{ovpoq our ro oroixnpo o Bevrzeog.To vo notrx ro-
flonovoorooioux xnOeorg,uou prlrovtov rov lror:oowro1r xor nio, nou xpuoroBnxe pero rrs rpctDUouKes 0-
(opror.)
xor onexerernv opon evooynornv ef,ouoio.llpo- prerpicg rou noepouKor tns cnovootoong.Kot Ue-
IrutuovgoncrBvrog vo neprypcrqrerxoveig xcopigouvcrroBn- oo on ug reegKor rlg npof,erg Kcrwouprc,)v rlporct-
fovorfg pctrxn qpuon, przrxo on ro uponyopevo.Av
oo pe oxprooyio,rn oupnepr- ycovrorv,re<pepe
qopcrroug.KI cot0ixot oqnvovt-os KOtopcposto zn- ev nqroiooe oeg xorvcovrKS Ueroppu0pioetg-
rnpo rns eu8vng yro rnv xctoppeuon orn MrNpo Uorozovnpoores ornv Koopoyovio tt-rvuponyoupe-
v'
Aoio, crvor ovoLo oiloeDyel nrxpo oupncpcr- vov erv, novrog upcre ouorqouKes upoxnoerg
opcto. ev evroEpSnxcrvvo xuepvnoouv npo- Nr eeuOprooe zooyvegenieg.f)oroo, onpflo-
xporrxo. Orov npBcrvoe orf,oo,qvri vo ro ovrl- rnoe ouvnpcrrnv rntoron rou qreeu0epropou
perconioouv0oppoecr, perrperpovug ouveprooerg on rnv uponyopevn oiyn rou, rnv f,uvon rlv
rou uroDpyrKououpouiouoe roouroyro oxe- rorv<ovrNv ovu8oecovKol rnv orxopnon evg
ro pozrxng ef,vuoongtov ovtrncr.A.r,rv roug.'' ouropxrxo xporoug. Opropevorou exeivouEuou e-
Evopxnorpr,rvovooEovieg,tpuoxioergKcrrou- xreeoov roug Ef,r ev crpynoov vo uroBernoouv,
ornpouxg rrif,etg q8oog rpoypoeovros clKopn ornv eocJreplKnroxuepvnon oo xor ornv ef,r,tre-
xo.rperprouoBeig,norgrov exrn Koorpoxn, n Nt prxn notrxn, pe8ougxor nporepo.rrnreg crvoo-
e8vrr<qoqrocr,ocl rov Noopxo Kouwouprtn. yss rpos ug rxgroug.Exovrogro neovrrnpo vct
Bon8noov pcrrorcrvo evoopclroBei n rxoouxn r<pivoulreeK rcrv uorspov, UrropouUevo. ronrot-
ucoonoro yo nepi e8voug,ucrpouorozovrogc',lg ooulreu, uop' o ro ef,rcrornproB-
Uorcr,orn peoonoe1nxntroo
rcrBe o.Ao nopo
T* :iqelv{v#wg$w$K# Kffiffiffi{{*ffi\dffimww#K{awpizooe n n-
#rr{:}w{K{{mffi v. ffi www
trll"$*ffi* r3c*qgsxtw*{fu N&t*ffi*qpoxporicr.
cxrx*txgx*Sex ffil!:ffiwmxffip*
r* {{xfp{#r'effiny6*ell
'HMEICJ'EI' 3.12.1924, o. 596. Kr oor roroprxoi xopoxrnproo.v tn
A i x n r u v E f , r u g n p o o n o B e r crlu r vo r p o t r u u K v v o
1. llovvng Koporog, Meyon Ioropin rng Etruog, r. If' peroxuioouv ug euBveg rng xoroorpoqng. . eni
A8nvo: 20g Arvog x.x. nopoeiypou eclvos Bspepng. Or enepooerg rou orporo
2. Hi.iog Mnpenpog, H nprn Aqroxporio. ABnvo: Axtrt<,rv ornv envrrn nourxn 1916-1936.A8nvo: Ouooog
1960. 1 9 8 3 ,o . 9 7 .
3. lpnyprog oEvng, H EtroS peroE o roFo1 12. FO 371.7589/514,Bentinck npog Curzon,
ABnvo: Ixopog 1974,\.A'. r.I2.1922/690.
4. OcrvogBrpUnE.Ol Fncpoorrg rou orpoToolnv 13. FO 371.7589/1574,Lindley
envrxn noIIrKn 1916-1936.ABnvo: Ouooecls1983. npos Curzon, 8.12.1922.
1. Public Records Office (Kew. Lonfon), oetpcrFO 14. FO 371.8826/159,unpvnpo
371.7585/I04,Bentinck npos Curzon, 6.9.L922/rnL. 493. Atchley, 27.L2.7922.
2. FO 37I.7586/6,Lindley npog FO, 77.9.1922/520 FO 15. FO371.7584/36.MA/O
371.7586/ 78, Lindley IIpoS Curzon, 20.9.L922 (A8nvo)npogFO. 31.12.1921.
/ 544. H
ovoeopo rou Lind)ey cnrrBoruvcr rn poprupio rou 16. B. xou xopn
Koporou.nug o Mrrof,oq rou nprcrveouplLoxio gc to llporeouoo, O. rng
p KKE (ftowng Koporog, Meycrn Ioropio rng Etrnog, 2r.7.r922. I
t.Il'ABnvo: 20ogArvog x.x., o. 579-580).
-,:i
,''j
3. FO 371.7585,/136, Lindley npog FO, 26.9.1922/rrlL. 0 Nrxoog flAoor{pog:Eilevo
ovopiBgnro.ef,orperrxo cnriyov flpoooflt K. o Kpu! 0viluerolliosrT0oiKdoirnuo
0nppruo.
YroTnvTruopioTovrvdxov
4. Aypeuon IIoyKooD oe EXB (EEntrrepigr<ovXuznrnoeov
TnqK0ToorpoQdq. N0
rng Boung), ouvepioorg 10n rns 29.1.1924,o. 119 HioS
Mnpenpog, H nptn Anpoxporio. ABnvo: Axp<ov 1960, o.
0n0K0T0oTriofl T0uqnp6oquYrq
167,191.
Korv0 pysr TnX6po
5. FO 371.7585/176, Lindley rpog FO, 28.9.1922/rrrL.577. ond0ov6orUo
-\. oxerrxo xor lpnyprog oEvng. H EoSperof, o orrqoo
noepc,rv, ABnvo: Ixopog 1974,r.A', o. 10 K.e. H ixn rov
Ef. To eorevoypoenpev rpcrKuKo. 31 Oxrcopiou - 15
Noelrpiou 1922. Exoorg rng <llpariog>. ABnvo 1931, o.'.
W
6. To nopoBepo, on ro xopro opBpo rou Xnpou Men oe *
EeBepogTnog, E. rrle 28.9.1922.
7. FO 371.7586/109, IIpKuKo FO, onperoerg Ronald C.
Lindlay, 25.10.1922,pe ncrpornpnon rou Eyre Crowe:
<XupEr,rv>.
8. FO 371. 7586/L09. flpcrxnxo FO, onpeioon Eyre
Crowe 25.10.1922.fIp. xor rnv ovoov8eon rov
yyovrovoro f. Aogvng, H E^^oS... .n., r.A',
o . 1 0K . e .
L FO 371.7589/21,Bentinck npog FO,
2.I2.7922/679' FO 371.7590/33,Bentinck
npog Curzon, 14.72.1922 / 723
10.FO 371.7589,/30, Bentinck npos
Curzon, 7.12.7922/683.F O
3 7L 7 5 8 9/ | 5 7A . L i n d i e y n p o g
Curzon, 8.12.\922.
11.B. EtB, ouvepioorg113n
r n s 2 9 . 1 1 . 1 9 2 4o,. 5 3 4 K . e . .
ouvepioorg 116n rns
,rw
$fl
ffi
TO EPIO TH: EN,qXE;TA:HI

(IMHPHffiEON
HEKTE/|EI
ANATruIA
Touf.A. MerKcxu,
Kc0nlnrir novenrornpiou, npcirnvunoupyo fuyiovon Kol rnv ovoxopryn rns xopcts.
AlreorepogeKepoorngoutng rng oyioviognrov ot
Evonl.eg Auvoperg,uou pcrzi pe rov Envrop rng
Mrxpooiog zooqv to crveintoropoptt tou orUorn-
pou f,eprziolrourou cruug npoordvregucnpiegrou.
Aureg or uvoperg xcrr xoro upro yo exeivegrou
prxpoorour<o peruou nrov nou xr pvo it:vuv
euovooroon rcv 1922nrov upoiv rng oyotviog o- olreocrour ro po1ro,croxo.r nou r<uproexuxoe-
xnpou rou eBvoug,nou ouyr<ovrzrovctn ug r- vrolSov (ncrvo oro netoi tougl rnv onioteutn ove-
o Loprxoovcnovp8t-rreSouvcilcleS tng UrKpoolclTns nopxercroxnpou tou uourxootpctrlouKoD Kore-
xoroorpoqrngxor on rougnepcrtpoxrvvouguou ornpevouKor rn xpeoKoniornE elpctpUozopvns [o-
ouerouoovopeoo.Ueveo unypo rnv eoqrxn pog rrrxngxor uocprxnsoLpornyrKnsrou.
oxcporlnroKor rnv c8vrxn pog unoroon. fr' our ro yo, or EvoueguvolrergtoD lrero-
Eyxtoropvopeoo o' qurn rnv rpoyrKn rlpctY- nou oroSovvrorJoov evrovrepoon roOe otrovro
pouxrnro, ro eBvogorlozruouoepe onyvoton rn opog rou ro8nr<ovrog vct ctvtorloKpr0ov ornv q-
ocornproncrpepoonuou 8o eoiloyero orf,oo,8ct ycrvrn onoirnon rou eBvougKor rns troixng qu-
ourpene rnv nn euepxpevnvo eOvrrn ouppi- xng yrcr rnv ovol,myn or,nnprov nporoourv.
Kvoon orn Opoxn Kor oro Aryoio xqr Bcrovrrlrer- Eror, n euovooroonrcv'22 f,ennnoe poo ourn
nrze cruoov8eon,ovoiyovro.gro ppo rrpogrnv e- tpeypevn npoyporrxrnro pe volroreeroxn, 8q
; *'"wryt
,l
iffi
iM
M,,
ry
*i
lt'ri
llr,r

r 1" u,,-;;

w @ * , .* *

0 Mopog
Kopop4q (peoov)
'eyeg,ovcryxcrrrnro.
noioro rr,tv rte neprorooeov,eivcrreniong xcrr to orlg 15lenr. 1922,
)I Xopoxrnproux ouro rou yeyovrog eivcrr u ro noouorooux Nor ouyxexprlrvoreprexouevorov enxequfg
rs npogrng exunpoong rou xo8nxovrog cruroro o- oroxov Kclrrov olnucrrolv rng, norgrorunonxnv ntpinou12'000
l- veonv exeiveg oxprrilg or povoeg rolv evnr,rv euBugef,opxns Fe rnv nprn npoxnpuf,n rng, uou |Ioeul0r6vrou
J. uvnperrrvnou eixov lpopoxnoet, ev eixov nrrn8ei ouvrcrx8nxeous 11 Eenreppiou lg22 cLrt rov Eru- Mlxpootortxo
rU xor percr ro onoorlro rou peroou noppervovou- rovlovctn xor pixrnxe pe oeponcrvoornv Aon- M11dtnou,
tv weroylrvsg r<orpox1reve g, xouurovros oorrnplcl vcr,rn oeooqovixn, rn Acrproorcrr rn o1rio uo :'^":px:T':t-ll .
t- pcrgnou rrrcupvcrvro po1rotou
rous oupncrrprcirreg pcTo.
uepes orrs13roupnvo. 1-:ryI:,i:T']::
f,eprzopoKor rns npoorpuyrogtrrnpooroorn o.iq- Ernvupoxnpuf,n
crurn
roruucovovrov
oref,ng
o- liJ#lllt#JJ::,
rrtrrng roupKxng opoprnrog. <n p- "
0- f,roerg,ug onoieg oi'trnpio rng norpiogxcrr ,or-i,oiOXou.
l- Eivor orprcbsoures ol oDvrrcrypveg uvc4rerg, vov euroer>: Kovorovrivoq
uou crl,eguu rnv nyeoicrrou ouvrctyUoropxnNr- <lov. llcrpoirnots rou ooreogxnprv rng norpi- no(opeer 10.000
b- xoouIlLoornpo rrpooovotn Xio xot oeguu og, unep rou Aroxou. ipegorg
to rnv nyeoio roD ouvrcryporopxn Eturovo fovor 2ov. Apeoogrcruorg rng E0voouveeuoecog. ono(qpiarc4,rrg
t- onoroornxovorn Muunvn, xoBg xcrr or uvo- 3ov. Exnporropg xuepvnoeolgoxpou, elrnve- etgnpTretKgl
UerSrou orouornv [eproxn, lou nnpov uS oxru- ouons eUmorooDvngrSrnv Avrovr, ro rnv roxi- ovolopei.fro roug
V. xegnpoxoouiegxor xnpuf,,ovrnv enovcrorcron. ornv Kor opepnnrovevepyercvexoyv E0voou- npdorpuyeg,pever
in Xopoxrnproux rou yeyovrog u n enqvooroon veeoeorg Kor rnv roxeiprorvrov ef,rrneprxvzn- To...(nuvre0nfvtD
)o w t922 nrcrvupoiv toroprKngcrvoyxorrnrogoro rnporr,rv,pexprgou o ogonotpcroioerrehxg ro )

25
"" "ds.
a .""*."

.rru'22ovooro0po
0rEnovoorreg (ondoprorepti):
TO EP|O TH: EN.q.X,{ITA'H: Aonpeor4g,
floor{poq, Fovorq,
l'lyxoog,
I0KEtropnouAog.
Ilporooyyeoq,
Xor(4xuproxog,
rou1923(E.^.1.A.)
Ooroyporpio

rov exoyv uePi rng ruxns rou.


ttov. Apeoog evioxuong rou Spor<rxouUerolou).
H npoxnpuf,n e outn reeitoveUe rnv exxnon:
<Ag enrxpornoel Kctl uop' npiv o oYvos rclrprurrl-
opgnpog onoonorvrou crnloonopctYpouKor
rcrxurpovevcrpf,wrou epYourng eOvrxnguorvop-
B6oeog,r' ng Bcrovootcr-'ein nnpng KclroorpoQn
npos nv tpeppeBcr xor 8o enueuxOein oolrnpio rng
ncuPio9,.
Apeocogpercrrnv cruoioonttr-rvenovootottxv
uvcrlrecovotnv Arrtxn rcl roponovur ofinporo eYr-
vov exrtr, or uvcrpergouregeronl'Bov ornv A0nvo
ong 15 Eeureppiou Kor n erovoororlKn elrrrporrn
ovoernv ef,ouoio.Tnv enopevn, 16 Eemeppi-
oD ouyKpornBnxe xcu opxiornxe xuepvnon pe
npepo rov A!,ovpoZolpn, rng onolctgn ouv-
Seon crnoeixvue,ncog uopornpei o lovorog oro o-
nopvnpoveuUcncr rou (oe.246),<rnv npBeorvrng
enovqorooeog,ncog n veo xuepvnorg oncrpnoOei
ou nporouooov ro uvorv oxpttlrcnroro xcn ev
ntron neprnroer perprono8n>.

sil:t 'lp*r:*:ri "r.{}t}ffiW*s:}


M Snpaga*x*yi{:} \tew*W#.
'{iiii
{i:V #P#qi'lr: W*{n{x*mmffi*w
l:{t:isxffi
Si*qs:lrqn**{ {Y#&:*'r.L*'* tr'l :".:t v*ili

Hn on uS 14 rou Eenreppn n encrvootcnrxne- N.u.>.(llorog Bcrrov npnrzevo npoxopnoel.


nnponn eixe oreier on ro Br,tpnxt <Anpvog> Movov evog otpcugroxupg Kor Ue quxnv. to
orov Eeu86proBevzo, uou Sproxrqvoro llct- rcrroeorpqrolrenv rnv rpoooxnv UoSergrnv o-
pior, ro ef,ngrneypoqrnpo:<H euovootcrorg eKqpo- voouyr<prnolv rou orpclro, o ouoiog olexnBn
zer upiv rnv ouurov EprnorooDvnv rng rcrrnv nov Erpctro rou Epou>.Ernv roxurotn ourn Kot
ref,cryoynvrou eBvtxou znrnlrorog ev roi Ef,corepr- o.pucrovcrouvrof,nrou Xrporou croiornxtrv,nog o
xrr-rxot zntei tnv oueoovclpurynvuu(ljv)'. irog o E. Bevrzeogervrze,<crrrerxctirntlpo-
Tnv nprcronoutn crnoexBnxeo tr. Bevrzeog, uxoi enuuxiot rou tv Acozovvnxoro rnv uiloYpo-
pe rneypo<pntrro oro ouoio eye:<TiBepor ef, oo- gnv rng erpnvng>.(Eror fovorcrEoro onol,rvnpoveu-
xnpou ersrnv rcrBeorvrns erovoororlKns ett[po- poro rou, oe.263).
ung ntognpooeepo Kol oYt.rrog unnpeoios Lrou rI
npog ouyr<pcnnorvrns norpiog ou rng ouooou, .,.-, [nSonovrosot-vtoonxot
to noiotooDTnS
erg nv e<ppero xcrBnpeprvgeni rou xorcru0evtog
4
r<oBeorrog. llpner ev rororgvo enovcroto u n vootoon eixc vo ovttpt-ttunioctog xcvtptx
onpoiver peroonv oixng u-
crnooxn pou ourn oucog I ,.. EeYovBpor<crrro euprorng
Kcrr
rng percrrnv 1nv Noeppiou 1920ono<pctoeos Uou ,***lxtr noornprf,ng oirnpo yro Tnv opeon xor ou-
nepi oprouxng cruoxng cru rng uourxng... Oo ornpn t4rcopiotov evxt-'vrns urKpoolclrrKnsKclro-
nptrf,io 1rcogvuv ro nov ro rov ruov,epYclzoUevos orpoQns,orpouc'lxv xcrruoflrxv.
ergro ef,oreprxv...> Ernv crvrrper[lon Kot rou Beporogcruron eno-
Orcrv xnpuxrnKe n enovooroon, n Avororxn voorcronupoxpnoeUeqpovnon xor ouyxpvcLrg pe
Opcrxn eixe nn enrrxoorei cruug Meyoegu onoqroorouxrnro.H opxrNn oKeqJnnrov n uopo-
vcrpergornv Toupxicr.llopct rouro, pcog,nog on- nolrnn torv nptotcrtio-rvtng KoroorpoQnsKor ro rng
perver o fovorog orct olopvnpoveup.oro rou (oe. ixng roug vo tcr puOpioern peouoovcr exeyei
251),(o Kepcreznrei eni neov tn Auuxn Opctxn, EBvoouvceuon. H Aoixn olrrr-rgopyn ntov cvtov-
rov oro, rog vnoouE, xpnpcurxog crrroznpruoels rc[n Kol n xorootoon eKpnKrrKn. Ero Erpor ent-

26
Tpouporiegrou
perdnou r4gM.
Aofuq(Oorr.
Ap1efullerpou
lloufq)

ry"x*s'xp&cu&,,
Avcxepmxrl vc
mouenxmltere
! *vxe, rnq KmxcwxpoWnc"
xxswx'CI*w H
Grxxpsmn
msvcmrmxrrerl xn &ixm
{IrN&Ws6'*(et

Kporouoeenrxivuvn yro rn ouvoxn rou ovcnctpo- rnv ovEr,lon tou e0vrxo rous epovnporos).
xn. Korrepor riog of,rolrorrr<oieqBooov oro on- (A),o n ouvoEoorgcrurn8o.nro (log rcvr-
peio vo. opyovoouv oxpo xcrr nporo ouYKe- zrov ornv eyxurro) opxn crvn0urog v eonlrorve
vrp0)on KOr ue qnqropct rous vct ctolrouv rnv II(I- nOn rpopepv eu8uvv r<oref,,iootorvq80)v xor e-
pouolrnn rov evxt.lv rns Kotctorpoens otn rxoro- vxorv. H euovooroorg Secpei emenpevnv rnv
ovn, qnervrogu nrgBo eronlouv orrs EU- norvrxn rrlrr,rpiqvrov evxorvrng prKpooloorrKnsKo-
o.xegnou or voxor nrcrv r<poropevolKor 0o roug tcrorpoEngog Kor rns oncierog,ro re8vogupctf,e-
exreeoouvxc.rpigixn. oS, rns Avotorxng Opor<ng,itrg ouvereoBnnpo
H xorooroon yrvrcrv o xor nro xpuOpn r<ore- rng ovomyerogmg opxng un rng errovootooeos...)
xove Eovep u n uoponolurn Tov nproronitov oe i- Eror, oug 5 Orropiou npooreOnxen crnEo.-
Kn Kl n ref,oyoyn rng onoreooe<rvoyxoio upo- on rns elovcrororrxngen[poung Yro In ouoroon Ins
uu8eonyro vcrpnopoervo [poxopnoer ro epYorng oxeurng ovor<pnrr<ng entponng Kctrous 13 Orrco-
ovoovrof,ngrng xpog Kcttrov Evucovrng uvo- piou n onEoon yr rn ouyKprnon rou er<roxrou
Uec.rvxq8S Kot rns eni.\uong tcov neprorvnpo- orpororreiou. H ixn apxroe oug 31 Oxropiou.
qrorcovuou ourn ovrrlrercilurze.Avti8ero, n uopo- Koro ro xpvo rng ref,,oyroyngrng yrve r<uepvn-
roon rns exxpeprrnog oro 8po our onyooe pe unn o.tr.oynKol rn Uev upoepio rng xuepvnong
eorrnro, nog tovizer o E. fovcttog (ouopvnpo- ovoe o E. fovorog, tn e enovoororrxn opxn o
veupcrrcr,aeL.252), oe orpornpn eneroroKol (ornv N. floornpog, o onoiognlorce u 8croeooreixor
ovopxio pe 8repo yro rnv xpo o.noreopqrcD. 0o exretreoerrnv o.nqroonrou orpororr<eiououor-
fr' aurogrouEyougn erovootctrtxn cntponn onuore xor ov eivqt.
ef,rooef,,ovoro 8po xor pe eyxt<ll rns rIoD Ku- Eug 15 Noeppiou nepor8nr<en ixn r<nrex-
roEpnoe oug 4 rou Orrpn xqr oneu8uvrov Bnxe n onEoon pe rnv onoicrxorcrrr<ozovrovuop-
orov eLnvrx o, n..cove u <eivor uuepovr,r ryngei f,r ou rous Kcrrnyopoupevousoe Oovqroxor
rolrlrorov xqr u cKoou0eiuourrnv eBvrxng oc,r- o oe roxreopa. H onEoon rng Oovorrxngxo-
rnpiog pe rnv ouvoeEroonl,c,rvrov Envotvr<or roixng er<reornxe ouBnpepv,uorepo.ou oxeu- )
TO EPIO TH: En,qx,{ITA:HT

Y* ffimssxe# ffip{3#{5rxq*x$*
rcle;utr:lffi
s;t{cffisx"
xor n loIiq pororo, rexoqrcrvnpoooprvo ug r-
evxxq$$&A*wpxffip*ma;" ffi cssfficxwcxum nolrctrxeg roug oxoerglre rnv Eoq,or ouoieg
ptogouvrolrcropoouorn0nKov Ue rn oupon xot
sq*xcffi #{ i#em*ffi&mwpxcx"&4sxqxt*fficsrytlt
rou E. Bevrzeou.
lt:rvf
wuguaeffi fiwxxm rxmws*1r?nvlffH ixn, n Sovqrrxn xoroixn xo.r n er<rAeonrng
ouEoonguunpf,,eooEoLg pro oxnprorn uon.
Hrov pog eBvrxq ovoyxoio. frori n prxpoororrxn
Koroorpoen Kqr or orro(poorgKor or upof,ergnou
xn roroyn rou opprou crpxnyourng enovooroong. rnv upor<oeoovunnpf,ov pro. rpoyrxn no.ppoon
H exreonouyxvroernv xorvn yvrillrn. H oi- xuproexuxo orn poipo rou Envropou. O f,,eprzo-
o8non 1rogrng oooprnrogrng xorooroong, Kcl- UoSrou on ng roroprxgrou xonieg ornv Icovioxor
8g xor ro oioOnpo rng uneuSuvrnrog,evroxu8n- rnv Avcrorxn Oporn onoreoecrveuovpOorne-
Kcrvorroqoorour<ope rnv lrnpo.xrn onerf,n tr Bvrxn ouppixvoon, rou ouvoernxexor on rnv
or uuqtror eOvrxng xcncrorpoEngnporor ovpeg ef,woon exqrovroov xrrcrrovEl.l.nvoiv rng Mt-
oyoorouv evnrov tng rr<oroovng.Aut eixe c,rg xpooiog r<oron rov f,eprzc't1r Kol rnv npootpuyro e-
crnoreopovcr evroxuSouvroo n ouvoxn oo xor vcrlnon nepinou exorolrlrupiou. TeroregKcrrcrorperrt-
Ilpriorpuyeqn nerOo.pxioong Evoneguvoperg,upnypo ou- xeg enelrooersornv roroprr<nnopeio evEe8voug,
on14 utcrovoyr<oio oro noioro rotv tre neprorcroerr-rv. ononov rnv ncrpepoonrng Nepeong.Arilg ro e-
M. Aoio reBvriig pog n exreon 8vn popozvouv nOrxo.xor onoouvriBevrqr.
(E.^.r.A.) npoxo.Aeoepeyon H roroprr<novolxorrnro rng or<nprorngong
ouYKlVnOn, n nou 8nxe, eureorBnxe o.nro yeyovgu n e-
Ayyio eopUoyn rng evioxuoe qrroeoorouKo ug uvmrnreg
rns enovuoroonsvcrcvrrperonioer quore..eoporrxo ro
xpiorlro.rponporo rng xpog, notgnponovrg rnv
nepouepor ovoropyovc,ronrov Evnctv uvolrecov,
rnv o0ro orxovolur<n xorooroon, ro polrouxo
npnpo rc'tv npooEyt'tv orrs rrro eneiyouoeg
xor ouvnpg neupegroD, Kol uovot ou' o
rnv npoorcroiorcov e0vrxv oupqepvrov
oro ncrioro rng reOvouguouxng xor
rov ronpoyporeoerrrvyro rn ovoqm
@*ii". rng ouvBnxng erpnvng orn Acozown.
Exeuxo.pe rn ouvOnxn ourn upe-
[et vo ncrpcnnpnSovro ef,ng: or
tonpoyporeoerg yro Tn oDvclqrn
rng crpxrocrvous B rou Noppn
1922 pe exupoorno rng En-
og rov tr. Bevrzelo. Eu0g e[,
opxns n Toupxio upoouo8noe
v(r clreclvrorcitljgvrxnrpro xor
emznrooevo emcrl,erpoug
oproroug yrcr rnv EIqq.
Or ouppoxor nor ev eixov
crpgovrKes oxcocrs pcrof,u
Loug.Eror. tioLe.utogonper-
ver o E. fovcnng oTctonopvn-
poveulrororou (oe. 267),<n-
n orpoEorpo els ro ouvepro
our rng erpnvng ev nro rou
euvoixn r' npcrg>.
H roroorcron ourn ovoyxooe
rnv El.oq no.po rn Ererpnvrxn
rng npOeon,vo oxnpoveirn oro-
on rns. Eror o N. lltroornpog oe n-
oerg rou xorn rn ropxero rryrepng
l- enioxeryngrou orn AcDzqv-
ig vn rvroe,pe unerf,nrou
|.l E. Bevrzou,u <eov e-
rovontpBeio nepogev
Bo euBuveror n Eog>.O ,:
l. e E. Bevrzog rneypo- liil
n tpooeon rn Aozown:
l.;1$
U <Mvoveov exolrev orpo- ,il$
n rv rxovvvo enteBei em- ffi"
F ruxorscv Opcrxn.Bo uvn-
.l Bgcv vo xopqrtrrpernv l
t- Bpoornror<ovTouprcov6-
$
V vovu rns onoiogor Eppo ,ll
xot qroivovtcrrevotrr<oi>. '!
ALo npoxopnoops Kor [cr-
poficpo xor npoetorpootn-
KoU vo npooupe arrs 27
Moiou oe r<oroyyeio rns Ue-
rof, Eoog xor Toupxiog o-
voxoxng, n e xupvnon c'i-
oe rnv cvron orov opxrorporn-
yo 9. Ilyxdto vo xer ro Xrpor
rorpoyro ef,ppnon ro npt'.r.itng n-
ppog ourng. H onopoorouxn ourn
oroon rng E),oog, rnv onoio nnpo-
EopnBnxov or Euppoxor, roug onynoe
oro vo lroouv rnv Toupxio Kol vo rnv o-
voyxooouv oe ufloxopnoers fiou cyrvov u8
oxertxn ntoon rng ovuilpooo;nciog rng orn
ouvrooKeqtn oug 26 Moiou.

ero rn Beuxn ourn ef,efn o E. Bevr-


zeogrnleypoEnoeorov opxnyrng encnro-
oroonsKol orovnpcoBuuoupy: <...Hxuep-
vnon npnervo eivor eoio u eivor r-
tooitogo[,io eBvung eu1ruc4roovng, ru ng fep-
v Uoo rocovuoxeperv, ouxi pvov ef,rlreprxV otr- yrog B' Ue rnv
o ror eooreprrv, nuvnBn vo eflooeo^ion erg rov r- nporponn rng xup-
nov vulrov erpnrrv)). Eror n ouvBnxn rng ^ozovvns u- vnons oro ef,oreprx, oS ovu- fovor9,
noypoEnxe rerKo oug 24 IouiJou rou 1923. ooreog e opxiornre o vouopxos Ilomfpog.0r
Mero ro yeyovro ouro n enovnorcron ovupetmoe Iloog Kouwouprdrng. Tns
nYeTeq
Ue emruxio Kol uo onpoureg xcrr oxpotg uoopeoteg Xrrg 2 Iovouopiov 1924 n Euvroxuxn Euveuon ou- Enovoruo4grou
roroorooerg. Ilgiltov, eflouerpooe rous oxelooUoug vnBe ornv nprn rng ouvepioon. Hn xctn rnv vop- '22(E.^.r.A.)
rou Mouooivr vo rerouoerorporrcouxo ornv Huerpo
f,n mg o N. flloompog, org opxnyg rng errovooroong,
Kor Tov ovoyKooe vo ouooper ro torno orporeUoro xoreBeoe rnv efouoio xor o X. lovorog, r,ig npoBunoup-
orr rnv Kepxupo ornv oiloio ro eixe oilolooer. e- yg, uuoe rnv [opoirnon tng xupvnong. Eror oo-
repov Kororele ro ouioreurng eBvrxng oveuBuvtn- Knpoos ro epyo rng Kor enfe n euovooroon rcv L922.
rog, tuxoroKux <xivnpo rou eovopnoul.ou>. H crclooroon ourn fexivnoe t-rgroroprxn ovoyxor- YmK$xrxxpm
Yorepo on tnv uuepvirnon Kol rov uo ourv o- rruo Kor xorp8rooe Uoo orov exnnr<ur<o ouvropo
fiporrov uoxeperv, o ppog npos rnv o1ro.].rn-
TSq i 'm m
xpvo rov exof,r pnvv vo yo}er rn xpo ort Bo-
ro eixe firo ovoifier. Eror n r<upvnon npoxrilpnoe voorlra eBvrxn orefocr Kor vo rnv onynoer ornv rro- xlxaxw
otn revpyero orlg 16 ^eKeUpiou 1923 exl,oyv yro rtrn o1ro.Lrnrcr, revepywog exoyeg )uvroxuxng
tnv ovoerf,n Euvroxuxng )uveuong, ot orroies ei- EBvoouveuongyro vo fiopooer o'ournv oS eKepo-
.asffi
wslm"e
xqv [poKnpuxBei pe oorrx roroypo ous 18 orng TnSeeuBepngonong rou oo tnv ef,ouoio.. KX*{$C*Xmp$
Orrarpiou. Me ug entef,elg rng oureg, rxorouror vo roeiror e- F"l$wffi{3x{3{p$1
Mero ro onorel.eopo rov eKoyd)Vro oiloio nrov u- nof;,ro enovooroon nou npoorpepe uor4reg Dlnpe-
rrp rc)v Onpoxpouxv ilorrv uvo1rer,iv,o oor- oieg
oiec ornv
ornv norpio.
fiorpio. I
fifu$rm cwsrpfiffn Kmsevq nuryenffiffir#
Vp"rvpm K#rmy#pnrsjprs

HAIKH
IH EKT EIH
Ev6nrov
rou
EKTKTOU
<EpcigBo rougKolorKcrooupc xot Bo epBergeou Enuvofiunxo
TouAAKH PHroY.flo\nrxo
enlorripovo, xcOnprrn rornrv vo TouSoerE xopn xot vo pqrerEtrg Irpororre[ou.
flowetou floventornpiou otpvegrou ctpnvonoto;> Irrq31
<Eogivr'.rro Ayo LnSoLpouonKnsUoDnpng oLr 0rrtoppiou 1922,
cyti 0o cxrceoo-rlnv rleoorv rou otltotorxeiou- I ro nptrri,
orqv
rrorclKr ov eivor. Av LougKororKqoers,xcrprvcv of0ouoo
rousivo. Aexeo8e;>
Iuvepr6oetov
<Av eivarLor,cxpootc>r,ontrtnoov Kor ot o.
rqgBouriq. 0
rO unoorpornyogfloyxoogr -ypotpero Nixog mparqyrig
r cvroves repyooiegotoug xo-
O0ovoiog (Uesov)
rrousrov oraqxrrvn repoorroouvKcvrpulon Kpovrrlroxng, ourg o ^oixrolns xot tpooizrrrvn-
Koroloupvel Tn
oLo Evroypo oLrg9 Oxrr,-r8piounporoypotpouv pooroypotpog LnSeloxns- <o onoiog eron0evcrE geol
rou
ug efel,iferg. rnv cnovooroorvlo rns onroSios8upog, ro vo cr- fipodpou, Tov
O xuog ylo LouSlpotpuonropcvougovtrevrzc- norrFgon oII rnv ef,Bupov Kor vcrcnovctouon nororvouv or
rxougexerprrpBei.flou. pog. 8o ovooouv<vo ro rou rrpqOupou. onBoptcvog on Tnv cpnoBn fiporoiKeq
yoouvLogir on Lnv rpno>; pepia rt-rvoxpt'rv. oveopovccnlonpos rnv re- (E.A.r.A.)
O lloornpos ouvclucror Ue rous orpctrnyous f,oyoynv rt-rvovoxpioeorvDFCcltKn ofioeoon tng
Ilyxoo xa r OBr,rvo.io. Enovoorouxng EnrLpornE.
<AexcoBevq ovcroeLe o cvcrsnpepog tnE o- Me rnv oppn nou rov roxpiver xor onOougroug
voxplnKnsEmrpoung xo.ro oAAogrou orpcrLorxei- ouvroypoLopxcgKooye1n xor Aoqro. apxizct o-
ou;Eoeigunoxleire n rnv nicon. No ovooerc pourEouct.
xor rrgeuBuveg>. Or oungBevrcg Ucroecpovroron lnv Aotuvo-
(Tr uos cg>r,
rov xer o floyxnog. grxn ArcBuvonA0nvv.rou Kporouvtovpexpr L )
H TT<H

'
tilitt,t,
'.: 'ilrr:i

Hpeponpdr4.0r
A. re oe onopvoon, oug @uoxgAepo<p.
ouvriyopor euBveg xor
Ilono4yopog,K. evoxesotov ex-
H ovxpron
Toouxogx.ri. ntono Krovotovrivo
unopfouv H ovcrxpronopxizer. yro n rnv nepioo
evoroetq.u...No Xe mornpo grxprepo rov o eo1roorv n o- xor rrcrirepoyro rnv reeu-
onoqeulO{ 11 vcrKprrlKnernrporrnivet orn npoorrnro ro npr- rqio reriq, xorenye npooropi-
re{oyoy{ rqq opcrmg. Eivor 24 Oxrropiou1922. zovros er<onevre<eyr<nporoi> ro pe-
ixr1g
ergorrypq To rpropo znrei rnv rrcrpc[roUrrnoro Extqxro oou rov orroiov or xornyopopevor eteleoov ro cri-
xo0'ogenxporeiErpororxeio rov xopuqroir,tvnonrxv rou Krov- KnUo rnScoxoLngnpoooiog.
oixrj
6[orprg'orovrrvropo:A. fovopn, fI. Ilporononooxn, I. Errx xeqnoro rou Kornyoprunpiouonpprnre
Mnorozn, 8. Erpomyo, M. fouq, N. Erprou, rnv vorcronrov KornyopoulrevoJvyra ixn on ro
N. Oeotxn Kol rou reeurqiouopxrorpornyourng errx rxoornplo roD ouyr<porein Boun, oup(po-
M. Aoiog f. Xorzoveorn, Ue rnv xornyopicrrns (e- vo lre ro vpo nepi <euBuvnguuoupyv>xor ro Xu-
oxorng npoooicrg>.ru <uu Kolvououpgepowoe woypo, pe ro or<enuxu <ro EBvog opBoulrevov
KrvouUevolr<orex npoBeoeog,uneornprf,ov rnv er- orpoorcryos,Kpsoupynpevovo' quonruov
zn-
oonv f,vr,tvorporeuUorov nror rou roupxrxo e- rei... rr<oroouvnvro rnv npoooiov xor
r4rcopiov
Bvrr<rouxouorporo, ergrnv enrxporerovrou oor- rcr ro yxnpo Kol v ov1rou rou Bvoug
rnv r-
Aeiou,roureorrvels rnv un rnE EoogKcrrexoUe- Kcnoouvnvrqurnv n euqvooroorg8o rnv ouoon>.
vnv Kcn rcrrng ouv8nxng rcovEepv KclreKupo- Mrcr nou o <orlroorcrz<,tv,nevpevog xor ql,-
pvnv xpov... nopooovreg otrrorSrov exSpv
Epc^rv,oruxng og orer ev eourtir ro eprnpo;
rerg,<ppopro, peyo pepog rou Erporoxor peyi- Ao ru u ornv;Trg enroroe;Trg uroier; Tnv e-
orng of,icrgurxv no1rou>. nr rou epornporog torou oncrvtnol xexntot vo
To xornyopnrnpro,oEo xovepro ovropn roro- on ro Exro.xrov Erpororreiov>.
prKn cvcroKorrnonrov eorrireprxv ef,eif,erovo.no
ro orpoucoux xivnpo. rou 1909 pxpr rnv Koro- Kor n ixn opxizer
orpo{pn, emppinrovrog uotuxeg Kor orpcrrrouKes 31 OxrrLlpiou,lyo nprv on ng 9 ro npoi or o-

32
ffi
xJ-{ry
0rorporoixeg
T KTO KOTnYO-
poDuevor on-
llioco rougcrxprgeivcrror 8oergrov ouvnypov oKov0KeilTrKoi
unepoonrong roug, Xornpron, Toouxoo, flonq- rrlvnproo4rotv
yoDvror pe xoo nyoupo, Propovo, Orxovopin, Aouxoxn xar ouv4ydprov xor
on ug Euoxeg oro Noroln. rou Nedxoolrou
I xripro rng Boungornv o Ero epovorcovoueurvror rcr Beotpeio., pe cr- f pqyopr611
Eroiou. o cri8ouoec xouv pr8pqreveg npooxnoerg,xoSovror xolrq g xupieg (Enovoororrxo
roppuBproreioe xero yr' crurog. rou xopou, ouyyeveigrov Kornyopoulrevc,rv, of,ro- Entrpdnou). "Ag
Xug 9 ro nproi crxpg, o orpornyg O0rovoiog, porrxoi xqr oor pe xiroug uo rpnougr<orp8o- oesoliflS rnv
npepogrou Exroxrou Erpororxeioupnoiver ornv ocrvvcl npolrnOeurouvqn rnv Euovoorcnrxn Eur- unepfonlorv v'
oiOouocr Xuveprooerov xor xcro.otrrcrver
rn 8on rponn [pooKnoerg eroou. ovonr{q rog
rou upopourou Xriporog. Tov ucuorvouvrpers evor6oerg rqg
H oin o, xnpcr rou ovucrorogrov lvrtiv,
ouvroylrorclpxeg,vcrgroiopxog, evcrsovuouvrcty- oovOeer
uptirrouef,oeqourou vou Bperovounpo:Bunoup-
euprup0v K0l
Ucuopxng. uo ovrrnoicrpxot. rpcls toyporopxeg.c- yoD Kcu oe.L<pn roD KornyopouUevouorpornyou Xo-
tKTevtoTtp0v...>
vogoxoygxor vog orpoucouxg rxoouxg op- rzcrvorn-oDrnn otpoicrxo.rporpoicrxupio rng crBn-
ouog,orgpen rou rNcrornpiou.Axpn ef,m tou, voixng r<orvorvio.g,roD ro otliu rng, evo rerpoyrDvo
oS erovcroronKot rrnrpouor, uoipvouv ug Boerg nro xorcoon rn Boun, eixe yiver enixevrpo e-
rouso erooyyeogtou Apeiou lloyou A. feclpyro- f,,nioecovxcrr xopv rou oor}rxo roreornpevou-
ng'r<orot ouvroyporopxegZouping xor lpnyo- <ptcrvernezn oro r<riprorng Boung,ovoiyovrcrgpo-
pnng oxprgoncvovri roug.oproLeporou [poe- ]ro cvopeoo oe evo.nuxv xqr oroun unBoguou
I
pou,r<oSercrro ypoplroreos rou rxoornpiou klv- orgcrpxoiogxopg NepeoeorguopcrxoouOei roug er-
q; vng Ilenovng.
Kortr-r
ou rnv epo.nt-rgnovLoor npoxrrxoypcr-
ospxouevous.
IoxupegorpcruouKesuvcrlrergrnpov rnv rof,n.
j (por,evo oro Feoo rng oi8ouoog,pnpoorn qrr ro e- O OOovoiog,pe oron exorpcteiogror nopnonpo,
povo, exouv ronoSern0ei oxr uouBpvegyro oni<overor.Ernv o.iBouocr enrxpcneirrurnolorn.
tousKornyopoupevous Kol evclpoxp poupo rpone- Mc otoBepnqrtuvnroroooer:
zt pe nor rou evclprxprepoyro Loxopuo rouE. <No eroqx8ovol KoLnVopouUCVorD. )
oo
.)D
H TxH

ffipew$euxe*q pxmxm*c*erm
fiarx*axw xxcxwee$3*r'*r"r"
0 Enovooronxdg
rrh$
ffiffimwxmpmq: {5{a*m &m yfwca x*xa; Enirponog
xexxm axmma$;x"l Zoupi49
"uoTondv0rpog
Kxgxcxxmffirlee*ou
*3ex
s*urmrersfficxqyxrxl
oovKUn6pro0oq...,
(Ixiroo rou
"Ee0epou
B{porog")
Or xornyopopevor eropxovrol KclrxnSovror oug
Beoergroug. Euro penopurxegKor evo orpctrrou-
x nnl,nxro orpornyo orpnvovror oro rpoflezl
pupooro toug. O enqvqororrKgeuirponogZouping
uoipver ro yo:
<Erooyorrnv xornyopio.xoro rt'tv KctrnyopouUevov
nlrnrpiou louvopn xor ornv yro eoxornnpoooio.
H ixn exeropxioer...
IlpoonOereg yro ovoon
Terxo, egor ouvrovroUevegre8veigovupo-
oersyro rn poroiroonn eotr,irnv ovqonrng irng
eixov uuopf,,erporo.reg.To ronpctcr rr,rv npeoeu-
rv M. Bperoviog, Ooviog xor Eouniog eixcrv
onopprEBei.
O llootnpog, nrorg oro yo rou, o.lovrooe
oreperunoKor rrpos r<o8exore8uvon:
rov orpcruoJuxoixqr uol,urr<oi rou ovuevrzerxo
<H ixn 8o yivn xor n onrpoon rou Erporor-
no.Lurxo r<opou.
xeiou Bq civqr ocoorn)).
Ee n rn ropxerorng ixng, oulruepoiver o l.
o oure rot ot nroergrcovorooxtov Dowounouog. n KoLnyopouooopxn npoono-
of,tolrortxtirv,uou cvrcivovrov oKopn Kol Onoc vo onocif,cro upoypoLo:
pe ypnpporo.rrpog ro pn rou rxoornpi- llpro, u n orpornouxn eu8vn rng r<oroppeuong
ou Kor rous cflclvcrorouKous cnrrpnoug. rou Mrxpoorouxou Merrinou opoiver povoxo. ro
rou eiouc: orporny Xcnzcrveorn(o nponyoqrevogopxnygrng
<llpoof,,re:To peupcreivcrrroo roxup, ore 0q Xrpouog, crvuevrzerxgeniong, orpornyg flo-
yxpepion o ro qpcrypcrcr.Auroi or nporeg e- norog,epgovizeror t,lg poprDposxornyopio.g,pi-
yxnlrorieg ev crf,izouvoixro. Mn trunnOeirexo- xvovros oro crpogupog ournv rnv xore8uvon).
vevcrv...ogcrxre!>,eixov ro ouoreopouou enrio- Kcrreurepo,u n re8vngouopvoronrng xpog
KoV rn ouvouuxn rorxooio xor opeon exreon percr ug exloyg rou 1920oEeieror ouoxerouxcr
rovrorv KornyopoupevoJv. o Lnv <o utoteetoxnnotttx n ))rou Kt,lvorovrrvropo.
H ixn, uou xpornoe excteooeprgouveprooerg, H unepoouron, on rnv nl,n, enrxerpeiv' crro-
nog uopornpei o lpnypng AoEvnS, <ref,nx8n xpooer oe orpcurrrnrxeniueo ro npro ortrog
onourcogr<ovovtxo.Or xornyopoupevor eixov nn- rng xornyopios Kor vo ouoeif,eroS pog ro ere-
pn eeuBcpiov uucpoouioet-rg>. po u or Kornyopoupevorev oxoouBnocrvourore-
-npoypo ocoor-xcrr u n orcron
Boro xcrveigev opEoeyro ro rerx cr- eror<nuonrxn
noreopo, orrevovrl oro onoio r<ovevoevrxo peoo rng Avrovr ev oof,e gero rnv nrro rou Bevrzeou
ev pnopouoe vo unopf,,er.H Enovoorctrxn Eur- upoyllo nou ev nrov ou-ror.
rponn eixe xopof,er ro p1rorns Kclr eUerveUexpr Kor on ug o neupeg, pe ef,oipeonxolores vu-
f,erg rou Ntxoou Xtporou -rou pvou oororeou
reLougurorn o' ourv.
rous KornYopoupevougrroDeuQovrornKeue ouyKpo-
H iKn ouvexizeror rnpevn nonrxn oxqm- eiuer n rxovtnrcr xorq-
Mero rnv onpprqn rrDvevorqoeov uou uuoov vnong rov o8repcovonir,:v crcryngrng oroong
or rcrnyopopevor -yro ovopUorrrncrrou Exroxrou rng Avrnvr, nou ev oqrerrovoug envrxeseoo-
Erpororxeiou Kor uproplolr rou xornyopnrnpiou- reprKesef,eif,erErcrr pvo. Eror, xpro xcrpoKrnpr-
oxoouBnoe n ef,eroon exo poprpcov Kornyo- oux rng ir<ngncrpc4reverourn or<pr<ign opnro-
pio.g t<o.rtirexopclprupov uncpoonrong. on xorvo o81rou crnooxng rctv ef,,o.prnoroxtlv
Meycr),n eunuxio. rng ovoxprong unnpf,,ero yeyo- noroicovrng xpog roo rng xornyopiog Kr rng u-
vg tt ot ncproorcporLurvpoprpt-rvxornyopiogn- ueptromong ooxor L<rtv rt-rv exlpoonrrrv Kol rov

34
o oour<v uonr<dlv xoprrrv,nou eprEoviornxtrv q K*{xvx,mwx(effi
p*ffi xxa**"
poprupegeire uucpoomongcire xornyopiog.
Krtyffi
f\$erpxrupeq
tr-rg
<Xropig rnv xonv ro0eorv rrrrv uvolreov n Kmxmy*pex Kffi[K$Trlyopou$l#vot 6rx&xt]\rx|
El.crgev eivor ooopv eBvog>,unoornpizer o nq x{i}$}ffiqffiffiexm\rAw{3\rx'
xmvqffipxmffir?
Anpnrprog lovopng.
<Ore pnopei vcr ucrif,n pov Meyong uvope-
og>, ero enovqororrxgenirpouogZouping.
<ev nro uvorv vo eincolrevu eilreBo oDrore- qr rn Xoreur<n(Evtlon
noupyoi rov Ef,,coreprr<cig
eig.Oren roropio pog, oren npoyUouKn IroSKo- o Tortoprv, ou ug Hvropeveglloteieg oS ropcr-
vcrevepynoorlrev
rooroorgerrrrperrer pvor>.rovizet o rnpnrng o upeongorn Ppn. Tnv xepo.rxnToup-
xprog pnprupog xctnyopio.g Kovotowivog Pvmg. xio er<npoooneio Iolrt IIoo9.
<To.oupgpovro pog ef,oprvrcrr onor<.Lerouxg EurxeEongrng envl<nscvrrupooorreiogpr-
ex rng Ayyiog rnr foicrg>,unoornpizer o ptrp- oxrov o EeuBeprog Bevrzog.
rupog uuepoomong Krrrvorovtivog Zortorvog. To pyorng rooKeUrng rrour<pcnnoepxprug 24Iou'
<llpoxonog rov npooor<c,rpvovuu rns iou rou 1923xot evroqperrroirepom xpo pog.
AVyioSoxonv unnpf,,evn Etrog>,x-.eiver rnv o-
Kor n ixn xopuEveror
nooyicrrou o Nrr<oogErporog.
Xrnv A8nvq ev ro perof,,,n ixn exer Erooer oro
H rcmS roxeUmErpnvng opxizer om Aozvvn xoprpc.lporns UeS onooyiegTov KornyopoDpevov
Kor ev ornv EIqq ouvexizeto.t n peyo.Lurepn KOrus oYopeuoers rorvenovootottxvenlpnt-rv.
irn ou rnv nopf,,nrou veoenvrxor<poroug, Moo o' evo xipo, uou urogypoeer o ouvrnpn-
orn peyon o.i8ouoqrou xqzivou rng ozowng op- uxg Iclwng Ilezpozyou oe ovnEopo rou npos
xizer n re8vng roor<eqnyro rnv Erpnvn, ornv o- rov xnrcoroKorvorqvrivo, <eixe nUtoupynBei n
noio nopeupioKovrcrro.n rn M. Bperovio o yryo- ueuoi8norgu n ouqroonBo nro pev xororxoon-
vroopog xor unOc.lprxgunoupyg Ef,,oreprxv xn, o' u euepcrivcrveyrnipog o Bevrzog r<or
pogKpzov, ou rn fo.l,io o npofunoupyg onercbvu 8o naponnOn 0o o<ozercrgxeEoog
rng Ilouovxop, qn rnv hoio. o vog nporOu- rov qvuuolo)v rou...)), or KqtnyopoupevornA-
noupyg,uou pero pro. Seolrouxn xor onepeuxn vouv rcrrou Nrxoqou Erptrtou u ev 0q xovouv
nopeio npog rn Ppn eixe KoroqerUe ro Eoor- xpnon eyypotpov Vro v Unv no.po.oEouvug ro-
our xppo roD rnv ef,ouoio, Mneviro Mouooivr. npoypoLeoergrng At'-rzowng.
An rn Bouyopio., o novqn.Log upoBuuoupyg Al,cr norgovoEpero frpyog Pou,ooog,<oute
ftapnoivoxr, ou ug Eepio xor Poupovio or u- or ouooyieg rous. nou oprouevt,-rvnoov oprorore-)
H TxH

To xxswxoXxpecorxsionrsv Eooeogrng E0voouveeoeotg>.


O Kpoxrog, un ro opog trov re8vriryuroer,tv,
opyovomxonlprmxsq. Tn orcpocxnproxetorrnv nproon xqr rn znrei xor yponro yro vo
xsuqffie*ffiel
wxof,oui.&mppcffit*eq
cnofroyieq rnv eronynSei oro uuoupyrx oqroro. O Mero.-
f,,ogouvroooer r<eipevoemorol.ng Ue rnv uproon
rou, Epovrizovrogvo rovioer o'aur u roo ro rp-
po rou oo r<or<eydlupooomxg eipeOoovriBeror
xvrxg, ore or yorrov ouvnypc,tvunepoonioeog rng ooxn8eiong Mrxpoororrr<ngnourxng, uoe
ev eupxeuo vo uo"if,ouvpo>.To Exror<ro Xrpo, . ueprootepovqvriSerorrou rpnou r<oB'ov epnpp-
rorxeio nrov pyovo oxonrlrrnrog. Kqr ro nvepo oOn orn rqrq rnv reeuro.iqvreriov>.
rng ef,qpozeo enovqorquxgenirponogouvroyUo- H nproon ouoppiE0me on rnv Enovootqrrxn
ro.pxngNexoolrog lpnyoprng, nou r<orl,nf,e: Enuponn.
<ornv r<prorErporoixor, perovo ey r<oro-
H xupvnon ngrer
vqKo ro Kcrnyoprunpro. llporeivo oirrorv ev ro
flpuroveico rov rxozopvc'tvxqr rre or oog, xor O unoupygEfr,neprn<vNrxoog IloJ[itng m-
ey pozi, elore vo rpopoo4revyuvorxeio Eouorovro zer rov lloornpo.
Kor oS xopeoc'r1rev rov xopv rng ovoroxuvrio.g... <uoruxgev puopril vo xovo rinoro>, rou oro-
ro vq 8ouv xor ol,Ior xuepvnror vo nopo- vto o floornpog.
oouv ersrov exOpvKol rnv ouolrvouoov EIqo>). <Tte ey 8o nopunnS<ilxnr Eooporu 0o pe
Iloporercrlrvo xerpoxpornlroro on ro crKpoorn- crxoouBnonn n Kuepvnorg>.
pro xouqrov ro rogrng oypeuongxor o upe-
pog O8rovoiogovoyxoornxe vo ror<rperrn Euve-
pioon, cr(pouKcvep4rutoreg nnpornpnoerg.
H exnroonnrqv everxuKn rou uvepcuognou
erllKpcrlouoe.
llovrorg, ouvexizer o flezpozyou,oEo enorvei
rov Erpcno rroirepo yro Tn yevvorrnro Ue rnv o-
uoio unoornprf,,e rnv notrxn ro o),ote qvuuo-
ou rou, A. lovopn.
<OoroneoynSnoovpe Bo.ppog>.
Toro qroiveror o.xpn Kor orls oyoxprlrevege-
Enpepieg rng enoxng, or ouoieg xqro. ro ol,o eivor
yepcnegEnEioporo uou znrooov tnv xorqir<n tov
KornYopouuevov.
Or nroerg eweivowor
Kor ev n ixn ouvexizerornopo rnv ou rgo o-
oOverorou fovopn Kol rn perorpoporou oug 6
Noelrpiou oe rrc)nxn xrvrxn, or uopelrooergu-
Ircp rorvxornyopoulrvtrv evtcivovlor.
Me ouvexn ronporo, o Bperovg upeoeurng
Lindley rvrze ornv xupvnon ug ooopegeur-
ntoerg on rnv xqroir<noe Bqvoro.
H Enovoororrxn Ennponn eronoreiror euionpo
qr ro oyyrr unoupyeio Ef,oneprrv u oe nepi-
ntoon exteeoer.rvBo ouoouprov o Ayyog upe-
ong on rnv A0nvo.
O Ioowng Merofg <rnv enolrvnv rou ron-
Uorogrns perovrxng r<uepvnoeog>unepvrxo ug
eoorcprxgtou ovupooergxoro rrrrvxornyopoup-
vov, ur,rgonlrerver o irog oro npepoyr rou,
Kot emoxurerol rov uproOuuoupy<uuoerxvo-
wcrs vo uopcroxeOnto rxoirrtlro ergroSunoir<oug
vo eEeorotrouvrnv onqroorvets rnv npooexnv e-
0voouveuorv)(Kcrr ouveng vo qvqoron n e-
rrLeorg rorv... norvv Uexpr rns reeorixouono-

36
I

(Kor our ov oupn, ev eivor uvqrv vcr lro-


["!do'erqyrs rn pr-N
KGXs*Kn
xopnoo.lornv oyyrxn nieon>.
O floirng ncpo.ueiro.r. Otrrnpn n r<upvnon o' evTo"H rcur$t*flvncym
n**ryxex
Kporro oug 10 Noeppiou uErer pnpooro oug f'!frcornpcq: &6k{!"Nmsxc}pb
perovrrg ovupooerg. Akr n Enovoorqrrxn
Enupoun pver oro8epn ornv ourpoon TnS Kor
oneervq ovqoerpvn rng egng eu8veg.
Eug 14 Noelrpiou opxizeror vo ruprmcrr pe Apeo<,rgpero rnv opxr,rgooio,o Ayyognpeo$eu-
upo8uuoupy rov iro ro olJvrcryporopxn fovoro rng emormetor roo ro vo uuoupy Efir.ireprxcirv,
rot pn rov floyr<oo <,rgunoupy Xrpououxv, oo xor rov llootnpo, npoouoSvrog vo poro.r-
tov uuoorpornyo flreppor<o-Moupolnxon Eoorepr- ocr ug cuepxpevegOovolrxgnorvg.
rdrv, ro voopxo Bouyopn Nounxv, rov K. Pevrn
rxo.roovng xcu Ef,,r,lreprrv, rov Xcrznxuproxo Iloornpcrg, prog, pver orolrnrog. Oo
E8vrrng Orxovolriog, rov flpr<a Orrovoluxv, rov oecroreirnv ouEcronrou Erpcrorreiou,
Epnerpiro Eurolropo, rov A. of,,ron llepr8cr- noro r<rov eivor. Meru e rnv ovoxpn-
Ve6rS,rov I. Errn floreiog, rov l. Eiepn leop- on rou Lindley, uou eixe yiver f,,r0Epe-
yiog t<o.rro oDvroyUorapxn Eo.xeopuouoXu- vv, eine:
yxorvcrvrv xor rprv Tou. <Aev no yrori, oEo n Ayyio tpoyetooug
O fl.Loornpog uopolrver ef,,oon rnv xupvnon pnorooug ou rov Kelro, vo pn gon oov vo.o-
rrrg<opxnygrng Enovoorooerrrg>. n pvo>!
15 NoepSpiou n vxro
Ev rr,rperof,,,n ixn Eroveroro rogrng vo r-
ro.properc ro peoovuxro mS 15nSNoeppiou. Or
orporoixcg nooupowqr yro v no.pouvrnv on-
EctonroDs.
Xug 1.15, o xeroro orpououxo Eoprnyo ro-
poopovouv qu rn Boui.n rous Krnyopoupvoug
Kqr Ueoo ou roug oeroug o8nvoixog ppoug
rous Uercr{pepouv Kclruo},r oug QuoxgAepoq.
Xro xripro mg Boung orroyopelleror xcrBeeioo-
og n f,oog.Mvor orcug roppougnnyorvop-
xovror or ouvnl'opor rov Kornyopoulrvorv,eoxr-
oror Eior roDSKor or of,,rorlrorrxoirng Opoupog.
Ot peg nepvoDv,xonoreg xcrr nqr el,uieg yev-
vrouvlcu.
Eug enro nopcreixoor ro npt-ri,n npro rng oi-
Bouoogfrou ouoKefrrovrcrvor orporoixegovoiyer.
H onEoon xernopOei.
Or nopoyovres rng ixng noipvouv ug Ooerg
roug. H orporrcouxn gpoupo nopouorozeruo. O
orpornyg O0rovoiog,pOrogorn 8on rou upo-
pou, xororxposKcrrpoo oe quurn oroun, uou
ouoer pvo ro veuprx xrnnpcr rou noro rou oro
uoo1ro,pe Ec.xn ouyxrvnpvn roozer:
<Ev ovporr rou Boorerognrv El,nvrov ferrpyiou
B' ro Ercor<rov Xrpotorxeiov ouoxeESv xoro v-
pov, r<npooeruolrqmEei roDSpev lepyrov Xorzn-
qvornv Anpnrprov louvopnv, Nrxoov Erporov,
Ilrpov llporoucruooxnv lecipYrov Muq-A,rurznv
xor Nrxoov Oeotxnv ergrnv norvnv rou Oqvorou.
Toug e Mrxon loov r<orEevoEvro Xrpotn-
yv erg rnv nolnv rov rooiov eo1rv.
roroooer rnv orporlorlxnv ro8oipeol rrov fe-
r,rpyiou Xqrzqvorn opxrorparnyou, Eevoqvrog
Erpornyo unoorpornyou xor Mrxon), loq uno- )

37
H TT<H

0 npepog rou
Irpororxeiou,
orpor4yg
00ovoiog,
or4vonooyio rov
xor4yopou;rf
vr,lv(Ixfroo
Tou(Ee0epou
Bfporog,)

& fe*ilpy,sq m6me\rp*mr,l


s"Ltv,ff{e
{yr*v ffiffiexwxmpc
vm pn Viwsuldor r{rm{6rq"
flfrccrxnpcq:
c&c*mo
rov frclynpu)

vouopxouxor euroerourogro f,oor<orren. npoeronornoerg; ev o1roverg un' Erv oou rous


Emrr<ozeruopqmEei xpnporrxnv onoznlrioorv u- e upeoeuros;ev 0o crngun' qrrv oou oure
rrep rou npooiou xoro rou . louvopn poxlrdv 200 rneypognpo rou Bevrzou;>
xr., N. X4orou pox. 335xr., f. Muorotzn xo: N. <Eotoorov yov pou. Aorcre rneypognpo
Oeotxn px. 1 exorolr. xor M. louo px. 200xr. rou Bevrzouev nBe>,onovru veuproopvogo
Expi0n, oneEooioBn xor enpoore8n ev AOn- ll).oornpog.
vors rn 15n Noelrpiov 1922. Tn ouznrnon roxurer n eroon oro ypoEeio
O Ilpepog O lpopporeog roDveou unoupyoErpcurouxv Oeopou lloyxo-
A. O0r,tvoiog I. llenovng> ou, nou pe vroon ouo.tei vo onyn8ov olreootg
En1re1xil1rorcoro <<Apxnyeio> or ef,,roro xpo rov exreoectv.
O enuvoorouxgenirponogopvciror.
pero, o enovoororu<genirpouogNexo-
A1ror,lg <ev yivovror ror ourq ro npoyporo, orpcrrnye.
opog lpnyoprong Uernv ongoon <proveroro ypo-
llpener vo roDSrooooupernv crnEoon upro, vcr
tpeiorou floompo oro <Apxnyeio>.Mro yevrxn u-
roug ooulre xo.uoroxpvo vo ouvro.f,ouvug reeu-
nepvroon eurxporei eril.O fl),oornpog ropOver
roieg roug 8enoerg,vct rous snrrpelyoupevo ouvo-
oro Keipevoro <ev ovpotr rou Boorr,ts))oe (ev o- vrnOovpe rougrrnypous roug,roDSrxougroug>.
voUclu rng Euovoororrr<ngEnlponng> ror unoypo-
O lloyxotrog pog eivor ovvorog,lrog ovvo-
eer rnv exreonrng onEnong. ros eivcrrKol o evoorcurr<g enirpouog nou xl,eiver
O lepyrog flonovpou rou ouvrorq vo pn yi-
evrovo rn ouznrnon: <Ey ev ewo vo roug on-
voDvor exreeoerg.O lloompog, nop' ouou ev ynoo
oro ononoopo ror uog re>.
nioreue u ro upoyporo.So gSovovrilgexei, uopo-
pver oxvnrog. Evo owrtopnrrx oxker m Meoyero
<ev puop vo ocrf,r,l.(E<,toorov yo pou>. Tr xeroupei xqr rozerorroo o lloyxoog; Tr
<Kr ov 0n tneypo(pnporou Bevrzou;Exe- puopooe vo peooonoercrurgug l,iyeg peg;
rrreool rnv 8orv oou; llg 8o rxoroloyn8ng ro O orpornyg o.noxo.Lnrertoug yougrng ro-
rnv exreorv,rov unopxouv ouorooergrov oulrlro- ovns rou:
xov vo pn yivn, yrod 8o znproSovro eOvrr<o. oup- <Epxeror ooroxcitgo yvc,rorgpog noiopxogT.L-
Eepovro; Er<enreooru ouroi exreovroroxprg Imor, Ur upootomx UnvuUcrrou Ayyou Ynoupyou
yrori ev ouvelroprp8nov rrpos rog ouppoxrr<og Ef,roreprxv,o.f,rivovrog vo o8n xopn. Oo
UoSE-
0 Enovooronxg
Enirponog
Nedxoolrog
fpnyoprfnq
onoyyeerro
xorqyopqr{pro
(Ixiroorou
uEe0epou
B{porog")

ffiv*xc:$3ffixntrs{
&ryyixacm pxw
{sffice}ffiet
grcNmwr
&3 aem xwf1ma:r
yp*Nrym rlmqr nffiSxlymext
" fX*xyxcc
xcle3q
xefugx*x xrxqffiKr{tf$&$nq}
ffx#v xefu$}ffi

pn oe uoKonBeon ov rous IlpoonzovrovoS). xnyg rng crvunotreuoeos, rou repnvuoev1roEo-


Kcrrnpnypcm evo oyyrx ovruopmrx, exovros tr xcrBnxovrou nro vo peivn ergrnv 0eorv rou xor vo
f,errvnoer crurn fvoo, rooxizer rn qouprouvlcr- pnv crEnonrov tnov ergro xoog. To iro rou re1rn-
1 opevn MeoyeroUe uS pnxcves rou oro rpou.Ko- vuoev Kcrlo AyyoEnpeoeurng.flcrpopverornv
0 reOuvonrou, o llerporog. Em yetpuporou o Ayyog exei onpoyog, ucr8nur<gOeotngrov ef,eif,eorv>.
noiopxogTopnor crizerveuprxo. Etnv roenn
Xtrg Ouoxg Apr,lE
rou xouuoro reeuroiopercrvrxreeoiypn<po.
<H xupvnon pou pe ef,ouorooreivct octs rI0) Exer f,npepoer yro to xoa oug <putroxeg Ae-
Ore nevropo ev Bcrnre ou ro qvero poE, rov o euovcrorortxgenitpouog lpnyoprong
fiexoOopo..
Itou exereolreon ovoyr<n,ov rous rou(peKioer,Kor rotoooer vo ouyKevrpoBouv or Kctrnyopoupevoroe
oug ronpoyporeoergrng Aorzcrwng0o oog ogn- oiOouoo rou uprou optpouxcrr evdl ouoncropcr
ooupeorn rqOeonrov Toupxcov>. xorpoquoxngncrpouorozerno.
1 Evog uopof,,evogoyvcrgppou, ovolreoo ornv - O enirponogrocrzerrnv xorotxqotrxn on<po-
l- oxorn e-\,nicrKor rov euepxpevo Oovqto, xer op- on. H pcteivor 9 uto ro npt-rt.
L-
xioer. Erougpeo8ovoroug ovoxotvvetortt n cxre-
Aeon Bo yiver oe uo peg. Eug 10.30uo tpoprnyo
Teeutoiegpes nprv ou ro 16o9
t- f,exrvouv on ug quoreg yrcr ro xpo erteleoer,tv
Ero Torr'. nioo on ro voooxopeio <Eolrnpio>oro foui.
)l
Tnv iro po o oorrogfepyrog, gvog xor o-
L- Ero Onpo
ropoxpuopvogon ug efi,eif,erg,nopoxoou8eio-
vioxupog ro rexrorvpevu. Exer ecrroEpovrioer Axprcbgrnv irq pcr, o' vo qo onpeio rng
ur vopig, ov xperoorei n perovrxn npeoeio vcr Attrxng, ornv ef,potou @otrnpou,pro cupcrxcuog
rou upooEper,pozi pe rn yuvoixcr rou, qouo.To rou oyyrxo orou nnorqzer rov errr<oue-
pvo no oD rou crfropevereivor o exroopg rou oro1rvorng xuepvnong rng Aurou Meyoerrn-
floornpope rnv nopcrirnonrou. rog, noiopxo Totr1rnor.
O ouooynrng rou flovoyrmg Ilutrv6.Lng ypo- @opoerrn peyo.nrou oton xor xc.tpigxc4ncrxo-
\- rper:<Ev oneuroicreupror<pevogroroooervo eror- Buorpnon nno o' ev Uctupooutoxivnro rrou rov
[) pooSouvor onooxeuoi rou. O Apxnyg rov treuOe- uep4rver U0 ctvctpUsvnrn pnxovn. Xtnv ovtrotorn .
i_ poEpvr,rvIoowng Merof,og, o pvog crnolrvr,rvo.p- npeoeio rng xpng rou, rlou Erover, efnyei otov )

39
H ll<H

npeoeurnLindley ro or<onrng onoorongrou, e-


vril rourxpovo znrei opeon ouvqvrnon pe rov llo.-

<O opxnyg ocg uep4rvel), rou onovrnoov rn-


eE<'tvrxo.
Me ro ovorxr quroxivnro rou upon o Topuor
rpxeroro Apxnyeio.
flprv xcro r<ooro ouroxivnro orolrornoer, un-
oer xor oupxver rougooouopevougoxouog.O o- .
uunpeoiog, exu.A.nxrogon rnv eroo-
f,,r<,rporrxg
n. npoonoBei vo rov olopornocl.
<Kove npo>, nrov n olovrnon rou Ayyou, nou

ffi Ymffiprx*xmffi*q!&i{:x &ctxNepmffi&nx$


Kmt
xpxr\{ffi{rebry! x&$EK&r"ilSffimwxnpcxq:
fTpr:
rprcilv Ffllq flenxe:w emxitrxs'xr*Kv

H exteon
prouoeonrcrrororo envrxo,Kcuoov Bueopi
xveror orov upoBololro rou Apxnyou. Or uo uno.- Kcrr npoyporrro, l.iyo uprv l,o eixov reeroere-
orrroresrou flcrornpo rov onyov opoog pupo- xei oto oooxr nior,rou rn <Xonnpicr>.
orq rou. O Itowng Ilezpozyou neprypoper ornv cvct-
Xcopigr<ovvo. xorperioer -nf,,epeu rcr nqvro noi- Eopo rou rrpog rov xuroro fi<if,puoupyx pe ro0e
zovr0v oe eurepIcnto- gtrvozcr: enrolrperoro yeyovro:
< Xuvroypctopxo, n xuepvnoig pou r'epo <AEo oov rnv crnonopevnv crerovon rov
oog rorozer exxnorv vo lrnv er<reeoBouv or unoomornv rou lloornpcr oxoyv Bpalvo Kopo-
xororxoopvor. novoyrilmv... pednv ers rov oproBvtcrruov r<or
Op0rog,r,rxpg,ryvg,Ue rnv roooxr.l1rvnrou pe oov oe xuuorov yrovicrv uro8ev rou xpou
oron xor rn pouprepn, roxvn Uop(pnrou, o flo- rrov exreoer,tv,ovepprxn8nv erg vo uexog ro
ornpog rov xer. vo. uoKol vo or<o<,1 r<o.repcr.
-uoruxg. H orpoLrt-ruxn zvn eoxnpotrzcv cup nllx-
- uoruxulgrr; Tr Bccrcvo nnre; x)lov. Erg piov y<,tvioveupioxovro no.Loiof,,rropo-
- uoruxg eivor o.pyo,npo rprv prglenrv lxoi perof,u rr.lv onoic'tv rexprvo rov opxny rng
pou ovegp8n u n ourpoorgef,,ere-Lo0n...> Xropo<puoxng,rov erovoorquxv enirponov ou-
vroyporopxnv flezrxo lpnyoprcrn xo.r rov poi-
popxov Booivnv, pupooOev crurv noov f,,no-
poeg orporx,rtv, exnorn pe vov unof,,rrllrorrr<ve-
mxeqrong, mo0ev e ourv of,,rolrorrroi xovreg
ro yevrx uporoypcr.
Mer' oiyov gSooov uo Eoprnyo Ue roDSKorcr-
ixoug. llprog r<orn),Bevo Erporog nor pet' ourv
o fouvopng o onoiog ef,,nvr..npvog eyovouoev. T-
te oueuoevo rcue8er o flpr,trouoncrxng,o o-
uoiog, on0oDlrevogqn rov Erpcro, rov eonxotoe
Kol rov onynoev ersrnv 8orv rou. An erpouou-
roxrvntou xornOov o orpornyg Xorzoveorng,o
Mnororzng xqr o Oeorxng.or ouoior eunyov p-
vor ers rog unoerxOeioogOoerg,exrg rou Xorzo-
veorn o ouoiog npenevo unoorn xcrr xoSoipeorv.
Orov rou oveyvoOn ro xeipevov rng xo8orpeoe-
r,rg,ev oqrnvervo rov nnorooouv. Enerof,e ro nn-
nxrov r<orro eutrrpirqrou xor einev:
- H pvn pou evrpoun eivor u unnpf,,o opxr-
oouv ornv reeuroio rous KqrorKic f,,r vexpoug.
Eoxroror gior Kor ouyyeveig Bo roug ouvoeu-
oouv oro orepv roug ro.f,ir.
Ilvr,l on TouST{rous
Me vq .LryIoyo crvoKorvo0v rns Errcrvoorcru-
rng Eulpouns yvG)oronomonr<e orov KoUo(n ev
rnper orpotrr,nrxn rof,er, Sovorrxn exrLeorgrorv
eE,Kororr<oo0vuovDrr roD extcrxrou Enovoorctr-
Ko Erpororreiou>.
Or ovupooerguunpf,nv olreoeg.Xro ef,coreprx,
KUUC[UloKplrrng oyovo.r<rnong.

Kcvefq Sew ffi*xxmmffi wffiT#w m&trm{.$\,r


xe $.x{:}xsffi"
ffixsmffi,$axx'exmq
ml|xxffiux$J$q
Kffie"$q"
Ye[]pffi{$ffiK{Kffiffiffi*$ffi$
Kex&*Nwxfiexx<$'$q: ffi Peq}N$sq"""

orpornyos guycrov. O Bperovgnpeoeurngovoxoeirorrnv iro p-


Koveig ev exOnvo rou eoouvtcr pctrcrxcrr - po. Ev o Ayyog npc,l0unoupygMnvop cl -
rov o lroipopxog Booivns rous nprnoev env e- xouvro.ogrng oerpngrou Xqrzovorn, Lo.ingo>
xouv v' oEnoouv xolrlriov nopoyyeiov, o fouvopng orn Boun rcovKorvornrcDvxqroixooe rnv er<re-
uUrooeroug 1roug. on og <npof,rv opoprnrog>.
O Erporogeiuev: Autn n npof,rg onoreeiqioxos <H yorrn KupvnorgexgpozouooKcu rcr crr-
Yro rnv norpio! o8nporo rng xorvng yv1rng ouoor<rpozer rnv 0q-
O Oeorxngeyo.ero oxruiro rou xor einev voTrKnvextccorvUCr'clyclvoKrnocos)).
peyporrro: Auro nopor<ovo ro oere erg rnv <H Euprirunn ef,,oveornyrcrtn crpcrptnrcr>,
xproocrvOeorxn. ypotperon ro Bepol:vo o Nixos Kozovrzoxng, yro
;l-rttilff:Tt't
O Xrpcnognvorf,ev rnv oryopo0nKng errnpev vcr vo oulrnnpoer:
oryopenov xc.r eilev: <Enpene ouro Ao,po norr<o- liJltnlt*
vo oxorcoBov
- No lnv tirocrgcrs rov urv pou. u,
crnou pOnxeo floornpcrgvo rlr Uro yevvaio Ororpoperrx4
Mercrrcruto,o exr,rvro ynaxv uopoyye\n eEr,of,ev: f,n. Korepo vcr xoBoulreuoizovrag rpcryoio, yro
- Eni oxouv! 4pepopqvio,
ncrpcrvcr zor4re ncrizovrcrsorrepercl.Ey xnpnxo oigouooli
Ev e or erreeorqi eoxneuov,o repegEo- yrcti volrizo nargtpcrpvo Bcrxcncrcrer
o Pr,r1ng) geopeio
e rog reeutcrio.geuxo.gxor or peoOovororoue- (E.^.r.4.)
t<oEBnoov, nxouo8n n rcucryn:llup...!>
Tprovro ef,r Mclrxep pvmf,ov. Kor or <Ef,,>-
nt'-rg;-tctvovoLnv loLopio-efieoov.
O npooroypoEogKorog A8vorog, o nro qovcr-
uxg xor oroorrog roprrgroug, xper ro
upoon rou otcr xpro rou xor f,eono oe uypog. r:KT&KT&I
Evdl or eurxegong rov ouoouoopctov }oxieg rrn-
olozoDvKol pixvouv ug xcrproureg oi.eg.
i\Al I A l lKt)N AIKAl l"ll)li\'
<Tr rorg Lpo:r rou nopornpero cnovoorouxg
enirponoglpnyoprong, <ou xcrooegrov xo1royrcr
vo yivn ,u eyrve>. t : l I l l ' l l l l l 0 NI l L i l l l t l Y
<Nor, crkr rre noqv uneOuvorrrorrrKoi,rpo
eivor ouo ovBpr,ruor>,crncrvtcrexeivog. Kcrr p' cruro.
ro yro.r<eroen reeuroio npof,n rou pcqrorog.
..x AIOOYf A
O edoyog 0o uqrxrei oug 2.30ro peonppro' -
sr . t l
vo onoxeropvoon roxupg ooruvoprxeg uvcr- |' lf
pergA' vexpororpeio. **f,*f fH iltl&BtsFroy rur?
E[,r xoxoxoppvcr oovrevrq Eperpo 8o xoreq- t , ' ' l
' |
{
\.'r I i
rnprog. Euverel.eoev0rS rnv nerSopxnorv Kr rou
.Loor<crrrou orporo. Irotpog ouvexpornoev toug
npoEuycrg.H exre..eon onoero oio8npo rng eK-
rxnoecog,ennBev xopeopg.Or nov orol,q-
Kror npepnocrv.Kqr rinore ev ouvn>.
Or f,,reuvupor roEor oc,roqvro xorvrDvrxxq-
0eor9. To exoropppro rrov oroEr,tv vexpv npBov
oe erepnpoipo poo o' our to <Eixouo ef,ro-
opou ornv o.npovrnuoruxio>.
Xnpepo xoveig ev opEr$oer rr rr)Sn Kcrrcr-
ir<n ntqv upof,n no}nrrng or<our1rrnrog.Ilpcrf,n
ro rng onoiog -o vog rc'tv ouvuneOuvrovoouxv
uourxv ro1rov- prxve egug eu8vegrng Ko-
roorpoEngorov o.,o.

o rourxpovo ev puopei vo pnv qvo.Lo-


yro8ei r<oveig pozi Ue rov Aonpxn
flovo.l\nvo tr xorrrl ou rroreg ouvSn-
xeg xoveig nn roug npofuuoupyog, u-
rroupyousKr orpornyougrnv po rng nt-
rog ev vrrrr8eeoro rnv upoooxrxn ovcryxn vo ou-
TOKIOVnOI.
<Aev to xopooe poBegro xeEor roug>-ypcrqrer
o flqvonvog oro ovenovo"Lnuro exeivo xpovrx
rou geoonoUoD,ro <Tre nou Zooo1re>-<nog
puopei vo eioor nourxg Kor vo oou znrouv oycr-
prooUousyro evolnor exnrolrlrpro ov8pnoug>.
Kqr ouvexizer:
<lpoqrrnxnv uoo yro vo rxcrrooynoouvexei-
voDSrou f,r, xor oro xpvro rng uonrxng xorcr-
lroons, nou qnoo8noov ornv Etrtruo, xrioqv
orn pvnpn rous Kr exxnoro!
uovro ypot roDSUro on-run,oov
Kr pr,lgurrcrpxer
pro olrerornrn xqroixn...
Tnv r<oroixn roDS,rnv onoyyere n iro n poi-
Iloptfyovreq
14g po, Ue rnv qu8evuKn yoocrrng uoinong, nou e-
Aix4g141211 u Korr onpovtrx oqroiver. xer xpog xpnopo, Kor pe to orpo rou uro oro-
npeporov Nq xo0ei n E1rpvn, n nn, n Opoxn ev rove nrou ovBpuou, rou Krrrorn flo-l,o1r, uou cruug
ouveprtioealvvorczer. Mq vo oxoroSov ror, oo oxor, or o- lpreg pepegrng oqrrpopo.Eqooe nyeuxo rn eo-
(E.A.r.A.)
oroi rou, uou oxvozqv oro Nrop, out 8o pper vh rou:
xorornf,n xor og,xol uqvro ro og eivcrrxpn- <Tng pogr<o1reororvro ug rpeg, n yro prcr
orpo oe reroro q). xpepoo.n oro or<ouuirq,vq Unv npoiver UoSorn
Kor xerixro. O ouvrnpnrrxg roroprxgro errr- Eeuyocrl>
ecrrver: fro. ug ovupooerg on rnv exreon noo e-
<ev upoxoeoe povo.xo ouyxivnorv ror Biqrrv xouv ypoEei, r<rovuBeuxo perof, roug. To crvBp-
Kor rxqvouoinorv n exreorg ol,o xqr nqvrxv. ulo ororxeio nopuol,eggopeg oqruKercuUe ro
Oorerppof,ov.Kqr ourgo rppogoneeix8n oc,t- uonrr<.

H xsrcixnnrqv npcqn Enp: To xeipevo npoxa1rean enoyn


ofiapayparov tou tiou tou Axn Pnyou <Ta
nonrnKnq
Kontprnrq.
0 vsq xpiotpa xpvta 1922-193b,tpognprog, exoetg
o. 37-64,n onoia ywe pe tnv euBuvn
ssKqnonmKq Ilanaznon,
,uvun8uvoq xat entpeetatov ouyyparpea.
KospCIq*plxve uq uvcqCIrovqf,fro H Aon aurn npoxpi2nxe, trt to ouyxexptpvo
tio ouvwa va povatx xat axpag
evnqtepov <<oevapto>
tng txaouxng un1eong. 1
A?*S*T#t

"0rA0dvoTol
Nexpoi UoS,.0r
e{r
exreeo0evreqpe
rovpoorr
Kovorovrivo
(ndvor).
(Kfro):H E6S
eeroro
ononoopo
uflup!",
exretlvroq
Bevr(eoxor
(Aoixrj
l'loor{po
erxdvorou1938-
Arxruropio
Mero{f- E.A.l.A.)

(>riypq Kqt qtKiq)


TouMIXAAHllporonenalexH, vnrrx crurouvoio0npo yevrKeuerol Kcu orrypori-
lPuyotrtiyou.
npnv upunoupyo zer oxnporov o, rou oro Bvogrou eyrvepro
rcroronpof,n. Enpcrtirvo,Lrpou einov:
- Kpepooorerov npo8uuoupy oog.
Aev einov:
o 1961eixo noer orn lqio ylo vo ncrpcrxoouOnoc't xouoro - H xuepvnon oog xppooe tov upcinv npo8u-
eruo.reuux npypo1rpo.To pcrrcrpozeupoorcrv IIoupYo.
Kor ro yo1re.Me pc,rrooovyrcr rnv Eoo pe H evrunoon eixe yevrr<euOei oov oriypo oe ov
nou evroEpovxr eyri roug eyoro xcrrepo.- rov o.
yro ylcl rov ruo UoS,yro rq nOn ror eB4ro pog, Av peroEep0opevoepo pepxg excregxpvro
x.n. Orqv reeiotoero upypo1rpo, ofroxcrrperl- nioo, xoro}ooivoupe uorgnrov o ovrixruuog rng
oOnxolre xr erorlrozpcrorov vct (puyoqr. Konoror exreeongrolv Ef,r orov reBvn xcilpo.
foor. rrc. pou einov: To qrnrvpevorns [crpo[oUung nourxv npo-
- Euxoprorope nou yxr ro copoicrrrpoyUcrrcrrrou ocDutxornrcovoe errxo
rxoornpro, pcrgeivnr yvco-
pcrgeinore yto rnv uotpio oog. Eivor eo.roon- or r<oronpepo. Xrnv npoEorn IoropicrUclSxouUe
Bercrtr o.noyxoviocretov nproOunoupy oog... ( rov rcr nopoeiyporo rns rrcrpcrrroUnngrou Kovotowi-
n eloxn uou or Toupxor eixcrv onoyxovioer tov A. vou Kopopov.hn ornv euoxn rng npo-rxrcroprKns
MevrepE).Ao, rog ucrvtotv,og ro f,excrooupe xuepvnong rou lecopyiou Ifouovpou Kor rnv
OUIO. npoqorn noponolrun tou Avpo Iloncvpou
Toug enronlrcrvcrro o8og roug. Toug eino u cru- rnv erroxn rng r<upvnongMnrooror<n.Opr'tg,xcr-
r eyrve ornv Toupxio, xr ornv E),no. Mou zn- pio on ug o rropcrrroUlesev eqrSooeoe roroi-
rnoov ouyyvUn Kor onoxorpeuoBnxopeErrxo. xn. Ocriverqru oe B1rcno.noLurxng eu0vngev
EEuyo on rn foio xupreulrvogou rn oKUrn eivor euxoo vo peBei n o.npn rou vnprorog, rir.tg
u n r<oroixn evog uonrr<ooe Sqvoro nrov, xoro rcrv n nopouolrnn exer yiver on xolrlrctrxn e-
rnv anoqrn rov Eupronoiov rng ong, vo oriypo. pno8ero, ore vcreivqr uvorv vo 0er,rpnBeiuue-
yxr ro Bvognou npooiver o' qurnv rnv upcrf,n. Buvo evq oDyKeKprpevonrolro yro onoronuore uo-
flpoxoei eniong o' ourogpro crio8non neprgp- trxn uonpof,,io.H nouxn eivor gro ouoyrr<n
vnons rrpog rov ],o uou ro ovex8nxe. Aev xer on- upooncrBerorr.lv uo}nrnv (xuepvnong Kol ovu-
pooio ro o8ognou eixov Kqvcr,vo volrizouv rr o uoireuong) cro.xor pozi oxnpou rou oo, e-
A. Mewepeg nrov npro8unoupygrng E),crog.En- rloUevogxor n euBvn prog eunuxios n UroSono-
pooio exer to o.pvnrrx ouvcrioSnpo uou vrrilBouv - ruxiog eivor Kor ourn ouoyrrn.
oor moreouv oro nlroxporrxq ren, rcrvu),n- To znrnpo rorv nopofloUnd;vxer vnpo povo o-
poeopouvror u xouoroguo}urxg xororxooSnxe rov npxetor yro fipooorrpxn eyxnporrrn npof,n
oe Bovcto. Kor of,izer vo uopnrnpnooupeu ro op- evguo}urxou. Xrnv uepinuoon rov Ef,r, prog,ev )

43
O AnoHXot

O 6n. Bevr(dfloqeineu ore o iroq xreon urrv Ef,r. Evog npooromxgrou pilog pou
ore roveiqon rouq ouvepyareqTou eiue nog pro Eop nou rov emoxgr8nxe oro onirr
rou, ilou hrav yeporo erxveg,xouoe ou ro orpo
niore{e nord u ol d(l noov nporeq rou floornpo ro ef,ng:
- Bnerg,gi}e pou, ourg ug erxveg;Iliorery
Ue,xEeppo xvo,gerovoregpnpoor o' ourgxor
noporo.l, rov Oe vo Ue ouyxopnoer yro rnv exr-
ufinpxe Korr telolo. .eorrov Efr.
O irog o E)\erf6prog BevrzdJ\og orn ouznrnon . Al, xor ro qix o.io8npo, ore ouvn.Leuoe,
uou yrve orn Bou).n xo xpvro opyrepo yro rnv ore or4rn.LerUe rnv exr).eon. Ynopxouv oro
ouoxotootoon rc,rvEfr, eine u oreo irog, ote or nourxo. govorropvor, nou oxpn xor onpepo
xoveig on roug ouvepyoregrou nioreqe uor u or xorogpovror evovriov rov Ef,r, neproorepoon
Efr noov nporeg. rolrlrorrxn elrnoSero, nop on oyann rrpog Env
Ax1rn xor o Nrxl|'aog llasrnpcg, nou nrov norpio. Mozi p' ourog eivo.rKqr nooi on exei-
npoEunoupySornv errLeon, ev goiveror vo n- vous rroDnpooov ouepiyponreg rol,oruorpieg, xo-
rov lKovonornpvog, rov, mezpevog on roug Eo- oov oyorrnpevo roug npo<ouoror eiov rq onirro
Ooroyporprxri
votrrog ouoog rou x1rporg rou, npoxpnoe rous vcr Koiyowor Kor nS neprouoieg roug vo xovo-
noprpdro
rouA. ornv onEcon vo xrvnSei n rorxooio yro rnv e- vror. Troror ev eivqr pvov or orpoureg FcrSKtrr
(E.^.1.A.)
rovopq or Mrr<poororeg.Eivar xr exeivor uou zooqv ornv
Eoo xqr znlu8nxov urro o.nro eoc,neprr< o-
voyxooux qvero (rnv xonn ro)v xoprovoprolrorov
om pon). Me ro oxenx vpo uou Eepeo fltpoS
Ilprrltononoxng orn Bou}n r,lguuoupyg rov Or-
xovolnxv, uuoxpe8nxe roBe nolirng vo oveioer
oro r<porogro proc o.nrq perpnro uou eixe, yr rtg
ovoyreg rou orporo pog.
Aev nrov, p<og,or, uou znpr8nrov urro, e-
xOprrcr roreSerlrvor rrpog rov llproronouaar<n.
Ooor xqruoo.rvqv u ro xporog eixe outrurn o-
vayxn nu xpnporo xqr u n poxpn 0o exovernv
of,,io rng v runvovrqv xrrpig ovrixprolro vo xop-
rovolriopora yrcr vcr xo"\uE8ov or nopancvro ovc-
yreg, xcrourov rnv nixpo rous Kclr uupervov ug o-
u.Lereg xopreprro, outroyrxo.
AvoEepgevogornv uoponovc'r ex8prxn roSeon
rov Envotv rrpog rov llrpo llpr'nono.nao-
r<n, eine o E. Bevrzogorn Boun (orn ouve-
piaon ornv ouoio ovoEepSnxolre uopouovr.l) rr
<o crrr<repov ruEexro8eignrcrv o Ilrpog flpr,no-
nonooxng, ru pe rnv er<reonrou nnpooe pro
ovponpeun upof,n rou> (ewoooe rnv xoun rov
xoprovolnolrorcrv).
|rcr vo enroEpayiorrt uE uopouovot ouryerg, 8a
uopoOeoroxor ro yro.qnv ovBpnrov,nou eru-
xe vo ouvcrvrnor.ioe roEopegneprorooerg.
Ero 1961p8nxo ornv Kqo..Lqxqr ovoznrooo
f,,evooxeio,nnyoivovrog qu ro vo oro oo, yro-
ri o nrov yeporcr. EESooo o' vo prxp f,,evoo-
xeio, nou eixe clpnrro yro v pe ex8ei. O [,evo-
xog znrnoe rnv rourrnro poD Kor rov eie ro eu-
vup pou, pe prnoe ov xo oxon pe rov llpcoro-
uurooKn uou exreeo8nKero 1922.Tou onovrnoo
Serrxo Kor Uou rnyn8me co nopoxoro:
- Konryolror on evo.prxp xr,pr eri rovro. To
1922npouv 12 xpov. Mro. ppcrereivov rov Nop-
'ri 'ra'tvorc lll&illcIli nr-,91*i
r{ * s*r$ppaou rar. dftslsf, a.-dI4.

-_+ [ P 0 t
Aprt.tlln. M.
a l c t
tq d w tt gmutxm.
Nn rov lmN m utNtrrtm.
aapp,fmpev r'1v rs{v vd elsev rls *&rv rt}tt "! tv
'Sv cwl!@?,lt _
nr& n6olt6cflv dr 16 Y- rff'rsodle n0
'.vsprtreas
dldv lptse, d{ rofto katuplcen r.} r*
*ouprsrov rdv Fpar!t|dv !r06drv &6.6s4 lxopor{ r& !r0l- df,Eildv et '.a$v t.p '*rcvortlcm s!.'!ordo[ !r]rlvrc !'qrl&
vmv rv Arorrrpdvov rat rde 'Srrlerptforr; nU i$yoimd $ 111pfuov orurltfov &l qpr(uv !r& dxcrrs& "p6s rd' aregcpril"
pcnolllc rad 'rvegiptryr 'erwrtorcq 1"611"6cqr *{inv r{c ter.lrdfe +lldqb de dv n.
'mfa 'rrxrrp4cov.-
:q:Nj.l
ndv6oursv clprodov 'r4rq,ctrxe t lsao t6r mpciqpv fe ;fto todruv vyvtq (c dv rrrw lwpreie roO .*wtopce
fl-
16 r 6 1616 x. 'rxoupv& r& f, pdro"rrdv rotac ac pfil#rergi o6:rvx &rtr ltrq,ivctc arorxltds-

lxo trlv rrs{v vd eqqoiq ,o( 6i!. dc arorx{omc


'e"*4pc'6* 'r 'rvoyplhotcc
rclrc *corde llqav t{v rr}{v vl {+n*6),Cdp$v $.e Merfr4v
rtloqro ls &wahrye rk tdv 'xrrpotJv lr0adry t@ ris$rry r.l
:.!r ;*c-.,r.:irc i I -!-w(t.qrc niv 3"J,,.r,.., ,'i.to i!? r!& 3{-
eKTetreonTovEqr,
8rry:fowov l$(o td olpofc r:l qrt*tl ap& td '&&rq't rp,fuq* {tslv &ofnrE 0'sv { rv*{ iorodq {qrrr gpdtvE\ vt nee!-

!d rG 16,14,1s,15,r'1a,ta. xa, e A0ro{dou 1.a.-


@;rra;;
: flon 4rr!.- n AvoKprflKri
'nrtreltFdvqrat
aqq nEtts"ldq :odtp lvc ropedla wb ol6q
6) -:o0 &ir{Fro tar!& 16 lv'fu& 'r.6o*q.c
r* wt-+{' Enrrponf
:. rl, i. .. ' ,c...ir ': .Jtsdd.
lrto arorrlrrrr! !v{py!6 leopdoa.dv xrdarow dr 'rerqsrfi
rodr
14- trcrjr,,cc & rO prrnron c;rl
rdo ^.8:r,r
xat iordi
overfc
ct ,ardlgqurJ@
rofq arato
xda
EnrlerpfoeotvM,
'^v.'Frrpodqc
tov, rd.{tn xdpdv sp6 rfls $'op'4r'too rqlqrca ric
t{v v6kr! r& t{F - r6{a rvocou oder. l Aoiogouveli(er
reo r6v i.Dvdrdv os'!v q6la v,l,drorfloofi 'pd rqs lnopd4q

{e trodos
{to
dv r&(e srorxpdw & 'rvac &6u 6tv trFa*
F) tovEnla ttwv rreayf, ,xlvioil dlv q.tw tft rsq*,f&oibtm TodpyoTnqyro
Rotft 6 ddv6.+c .lr & lrC\z! pct'ilruv tqdv lw&erys! ttov.
tororltc 146 rdc lrcvcrrlr,Sve e 6q t6 'yroprfw ctrlcq lo rct rofo cl dDvo!-*d! na'nc dreidtle apdc ro9ro, trrw;p,
Tnvn|ipn
Ala06r6lv* pa06rdra rfv qo(og v ol ctle rycra& rvdp5 rd y) nde &','-@ rfv {nq4! rp{ {v yrt !rqxtcv av ri ,qard- roexovo4 rov
arprgepCvls S?'S16v r& 6svffi morxefd &16 r4crw$dft &aQe.. r{6
xatd triv omeprvdr.l/urao *orlx{v reticrsri xaf tt,l'de*'liiiid"t
;e!
ds xof
!"!s
t(vo
eiyoator

rrrovdta
xaf
3v qdcr
iofdv rd

*pr!e dnrd
a&doEtotv

!\.Fd
l',dtwilJFpqoi6yr4

rattrd povi_
ouv0nK6v rns
x{idl

lilrl Koroorpogrig.0
h,,qoftltov vd 1{ pdrrrv lrxpepele xcqlqfcr -*'i*rf"r "i;f;jli ddv srdot4d 4"6 ift tnrElc
rfi ,"@ft Ffxr|Jtk c,;{@ pnS
x,qv lj vi rpuoupgv*or i6doror dl$c! eSodv aqd.r4 t4 tv rfi auvllleov SEou ouvdril@dc rou
'lvctor.
roo oEddr.- rlirl Mo(opx4q
rrqqvd lil]
llrdtyl oe ocdcrte rrlv trfae*rv t{s 6iogdrh dv tsrriouodv rfi to e*rfpfb, rerr,-
u t z A F ^ R t r ! l. YpuQel (IlpoqTov
{ .
t r . u I t i P ( d t .
KovApxnydv rnq
Enovoorfoeog"
(E0vrxri
loroprxri
Mouoeio)

pro uprv yer n Kc[orKoouKn on(poon,UoSoUe ffi3.ffi*awx{e*ffietq: ( ffi fiffix{efurtr$:e#v


sJry,**q${sffiffi
dq
tr np0ov Kpntrxoi xopo(puoKegoro xopr Kcrr
rrizov rous ovBprrougvo urroypcrqrouvUro no-
r:lsexw * fll*tl*x6r*q gxc*xmrxexrffi
" S{{tN}q"
ffis#
on, rrou eyetr ellroupov rnv KcrrcriKnoe Bovo- rNf'8r.*pe;r:e tl} rxpmffn y#ii.$
mw &ix{:; iffiv{:}pffitrt$:p#:tr }i
ro rov trg,r.Ooruuypogov or <po.Orcrveq8o.-
ocrvoro rx pog oliu, o nilepos Uou eiile orous
xopoeoKes:(^ev UIIop vcl uroypour),ylclri ev
toDSSepo ourousrous ov8pnous). u Kqfloros,eoro Kol evosoI] roDsE61nrov npo-
An Eopo, ror, nFoDVornv AvotXupo (1gBG). mS. Xopo.Krnproe,Fo^roro, rnv KTonoov or-
Exei pou rnynBnxe evos ypowcls ).n roropicr, xio. O N. floornpog efleepooern Lrerovororou yro
rnv eEns: ro (cruclprnu))IIou eKcrv.
Mnuog e rotprozern pnon rou e. ^n-Lry.wn
o 1922npouv orpfirrng. Me oovoro e- (H ypo(pn spn. A^o Kor n urroypoen Un. To
Kre^couK ofionooucrnou npooprzrcrv Ilveupcr, prog,orplov rov nlrerp(l))voKqrov).
yr rnv eKreonrov Er. Orov onxero Auro eixe rrel o e. nryrowng orov flerpo flpo-
rpoolcryUo (IIYP)), eV v oqroeqro roIIoIIocrKnLrerouS eKoyesroD1903,rov nop' o-
rous E6,r, ocronxooo ro rl^o Uou rrro o uou eixov p8eroe ovriOeonor uo rro^ttKoi ov-
[ovo. Mero rnv OKreon, rnv oreixcrvfleoel ve- peg,o nryrowng eorreouyxopnrnproypoUpo
Kpoi, Ilnyo orn oop rou ilerpoD llporououcror<n orov ovrilcrroDyro rnv errluxicr rou ous eK^oyS
Kor rolliorooo pto ogclipcrTov eix xrulnoel Keives.Xe peroyevorepnouvctvrnonrov Do,oxo-
oro Keeo^l, Ue ol]oreouovo Ileroxoei f,coevo rcrzovrogro ypotrrUorou, o An-Lryrowng eixe nr
KoFlrcrrroil rov eyKeqorou. To Ilnpo Kc[ ro iln- rct IIcrpcmctvoYr0.
Ycroro olirr ocrv(puoxr,Ue rn oKqrn:(AurS i- repc'npor, ornv, Unnos Kcu ornv eKron
vor eyKee0osroDllporononooKn). O Boulroopg rov E6,1,or unoypc{pSrov nyerov rov Oreeu8e-
roD yr' (crDrv rov eyK9o^o) oQerrovyevrKcr pov ruov (oIpreerov oKqrevroDS); Kor oe
ornv rroirepn eDeuio rou, o^o rroirepo oro ye- [0piilroon flou eror yrv, rrorosnrov eNeivognou
yovSu pnxe oov on yro Tnv eeopuoyn roD TOUS UIIOXpeurOCvcr UIrOypClUrOUV
xopis vo nloTCU-
vpou nepi clvoyKoorlKogveiou U rp[o iKoro ouv o' crurI]ou ul]yporuov;Exo pororo Kol rn-
Kor oro nro, rn UeBoorns Korrnsrov xoprovo- eypo.<pnpo oD eorr^eon ro efioreprKo E. B-
urouorov. vrzeos,oro oroio Uro cm noesroNpoUn-
Av ef,eroooupero rrcrporrclvr
Us KplrK rrveupo, oers,ull]oornpiztt, va eKreeooovUvov or np6nv
ooxropig KoUUouKn eUrroBro,8o oupe u e1r- fipo0unoDpyoi xor orpornyoi, onre 0o eix4re <e-
ecrvizovrclrrotpopegolopies. O E. Bevrzeogro.- Kre-Leonrov reoocrpov>ior'tg,clri yro eKronrov
eoirooern Boun, erropevosrov envrKo"o, Ef,r. AvoEeperUororo u n er<reonrov EE,l (n
u oureo ilos, ourr or ouvcpyoresrou niorcq;cl - rov reoocrpovn rov nevre) IIprvcryiver ylo [o- >

45
Moppdprv4
nfxo,nou
evrorlior4xe
ro
1933on'ro
unoupyeio
pe
Arxoroovqg,
ro ovriporo
rorv
exreeo0svrov

urr<ogl,youg. llouBevcr ev ovogper uuvoreg proootepoou' ,tr tnv <ooxooe>.Tnv emtuxio rou
ylcr ilpooc)nrg eyxnpourg upcrf,,erg. To rne- nol,elrou eixe ornpif,el ornv unoornprf,n uou 0o
ypoEnlro our, hrov ouUeovo n orpro rrpos S rrpooegepctv or Ayyo-lol,or, neproorepo or
oxEerg tou Bevrzou; Ayyor, oe ovrooypo yro ug <reuxovoerg>
ev Ocremxerpnoro vct crflovrnoo oro uoponovo uou n Ecro8o roug rropcrxopouoeyro vcr Ulo-
epornUoro. flroreo u ro noBn rng enoxng erei- pouv ou rov xpo UclSvo eyxouvrnv Avnrorxn
vng ev exouv oxpn neproproOeiopKero, ore vo Meoyero xor rrcrireporo Eouez. O rprenvog
pnopci xoveig vo ropnoervo uopouorcroelovtrKer- voDopxosrou oyyrxou orouOuivotov Topror
pevrxn eppnveio tov uourxv ourv yeyovnov. euxo.piou,rgoqrEvnoe oro ouvorxeorocrur.Orcrv
Apxoulrcrr,lornV nr,tgxm oro nopcrrorco,ornv eK- oUoS[crpoDorcro0nxe oro upooxnvro o Kepo, o o-
epqon rrov ouoprv pou. Konoro Uepo oro pe}ov, roiog upooeEepeueproorepeg<reuxouvoerg> on'
iorog0o eivor uvorv vu ouznrnoer KovevosLreVD- ,u upooeEepen Eoo, ro vrovo greLi.nvrxo
xporlrio ro ycyovLoouro. ouvoioOnpo rou uuoxpnoe Urrpooroornv uiloxpe-
H eurepnonopio.pou eivor n ef,ng:O E. Bevrz- oon rou vo unooLnpif,,erro oulrgpovro rng nopi-
og euovrog og' evg u o uLepog xovercrr r<o.r og rou.
cre' erepournv KoroKpcruynrou crouergopog rng
ooyn ergo.pogmg Eoogr,rv ou-
xupvnong rou yro to yeyovg u or qrovroporpcrg
qteov rou Topror Kor rov unoLoiu<,tv
oxonitvovrcrv x<'lpiglyo orn M. Aoio, npoxnpuf,,e
Ayyrov of,roporrxv pcrg evoxei. Xrnv
ex),oyg,pe rn eorrnrotr 8o ug xovexqr 0o -
peve uov ornv xupvnon fovnpn ro 8repxorvoivio, ov xouorog oBernoer rov .tryo
rou, xclpoKrnpizeroroov pn nBrxg. |ro-
r<oBnxovvo <yoouv to t<ootcrvqon rn (pouo).
ri, ornv,vo pnv roxer ro iro r<o.rornv no},urxn;
To eprnpo eivor: <yrori o Anpnrprog fouvopng
H onovrnon eivor volrizc,t,u n uourr<n eivor
Ue roDSouvepyotegroug Loovppogoug eroyeg
ouresroD Ig22;>> ne1rog.
Av ev ozov uuoqrngrrnro,o i-
Aev eivor ouvoyovrolrg, ovroyovropS, ouvepyo-
rog xor or oul,eurgrou, Bcrnrov nol,r vu<nrng o
oio x.l,n. Eivor, enovoc4rovr,r,
E. Bevrzog,o ouoiog,rre Bcreixe o irog to no- nl,epogror por-
oto or<npgxor quonnrog. O nourxS, ornv
pcruovo Bep roBnxov. Ilpxeuor npoypon, -
ouoiq ev eopeueroron uE urrooxeoelgrou rxer
nr,lgnooi unoornpizouv, yro. uotrr oEopa rou
. fovopn: oer, ore ou trg oulrErrtvieg,nou ruxv exer ou-
voqrer,oure on uE oulrooergnou exeruuoypoEer,
Teog,pnopei Kcveis vo repornBei,xoro noov
oure oxpn ou ug ouoEooergrov rxcrornpiiov.
n recrrou E. Bevrzou,vo f,,er<rvnoer rov nl.epo
yro rnv onel,eu8ep<,ton Or nopoooerg rov oDUelvrv xcrr n nopovolrn
rnE M. Aoiog, rnov no}urxo
oupneprpopo rov nourxv, ovolrcrzovror <nortr-
opBn. O roroprxgM.L. Smith ueprypcrqerrov Be-
xn ounonr>.Ee crro r<pornuou npoonoOovvo
vrze-\o oclv oplrcrrrorn xcrr poornpro. Opr,lg,ero
ucrpouovrrr znoouv npor<porrxn,n nourrn onon, uoru-
roroprKs,rnv uoLruxn rnv <elqlze)) rr-
xg, ovcryv<'tpizerorocrvovrepn ou rov vpo, rnv
uuoxeon,x.n.
(ffi mnrrxm
Ssn:fnmcrmr:Kor ornv nepiuroton rng Mrxpoorotrxng Koro-
wq Ket Kr*q ffifrc&sq otpoEng Kor rng exreongrov Ef,,r, n nourxn
ol.non, poo r<crref,r'l on mv Eqo, npof;vn-
np&q*vn6sl*r xo &ffixffiep*
xmx. oe our ro 8rep ro.x, nou oxpn xor onpepo
msr",
frKs$inK{3t6n&l6pcry&rvKmewiesx
xmx(}p}&peq ouyxovizer rn xpo pog. Ag eivor rcDvio.n pvnpn
rrov.Of,r,oo xo.rov cr<civrrrvrou exooovrn zon
rolJo. Ournrn oDuQopcr. I
46
(HEef,eKql
o BeuEfloq
cKtcnoelq)
To onof,roq Untoteuur
mf,eypognpoon to flopiot

Fl Tou|EOP|TOYPe,trrH,
n n r i r n v n o r , r .0 n- n
rI r. ..oupYou

+ I'ro rn FrKpoororlKn eKorpcrreio,ex8nxe


Erognouororio rou Mrx. ee.l,rv [n0,
oLore npeon rng Meyong Bperoviog ornv
Etroo, ro ouoio xer rov riro <Op<4rorng ko-
vio.g>xor ovoEperor oto yeyovto rng neprou
1919-1922. H of,,royncrurnxoon peroEpozetor,
Eeu0eprog
ourv rov xorp, oro envrx qn tnv oyyo1rcr- vcrororxeio xor pe rovevov rpuo ev ouoeixOnxe Bevr(eoq
oe
0n tprLoyoxupio Koooyl,n r<or0o xuxoEopn- ro vvrlov rous Kcrrnyoprunpronou ouvrof,e pro goroypogior4q
oer ro enpevoerog. ovcrKpllKn enuponn pe upepo ro orporny llo.- neprdou
rou
flpxenor yro l,enrolrepn xor ovtrxerlrevrr<no- yxoo. eOuxorloqro
qnynon rov roroprr<voulrovrov rng euoxng exei- O XprB xopoxrnpizer rov floyr<ol,o <oioro.Kro,
vns, oro noioro rng onoiog (orpnynong)o oDyypcr- uou n groof,,io rou Kot ro Korvovrx rou uno-
gogpioxer rnv euxorpicrvo pvnpoveoel ro ern- 8po xor xr roo n Erel,e0epnreo),oyiorou rov
reuyporcr, r<o8gxo.r ro orpcr1xuo.rou E.Lerfepiou eixov orperpernpos rov evrzerop.Eixe peiver ro
Bevzou, rcovrre Bperovv nonrxv -rroirepo reeuroiouo xpvro orn oxro (...)o ropropgrou
rou Arw Tzoptz- rn orrnro rng ooreurng, rpo nrov onpor u or oxLnpoi rng Enovooroong
yoAxng xor uol.rxng uolrxng (uou reuxtruvov epxovrcrvornv eurEoverq, Kor u n crpxrr<nrou-
rov Kepo olnv ovoouvr<prnon lou roupxrxo vro yro oulrgritoonev nrqv mOovvo uo.peroop-
orporo), o}'o xor trg lopoeiEerg xor rcrq8n xor Ko Kcrrooro>. Eror, nog ypoEer o Epr8, ev crno-
rov envrxdv xuepvnoeov uou oxnporioSnxov eixrnxe perofl,a],],r,rv u or rxozUevor,rKou-
pero rnv er<oyrxnnrro rou Bevrze),ou,rnv ln No- oitog r<crrex upoBoecog unoomprf,,ovrnv eroon
eppiou1920,eorgrn Upctorcruxn xoroorpoqn, ro rorv roupxrxv otporeulrorcovoe envrxq UrKpo-
Xenrelrprorcv 1922.Ouctg eivor Euorr<,oro r- olortKo eoEn, oure u er npoSoerogtopeorcov
iorou o XprB crvcrqrperor Kol orrs ouvnpg ou- orov ex8p uergKo.roxupo. AvriSero -oupnn-
vsnerestng eOvrxng UoSourng rrprnereros,oq)re- pver o EprS- oror poprupeg,oxgn xor exeivor
pvovrog opxerg oeieg ornv uoxpotn ixn lou npoLoBnxovon ro orporrturrxenirpono, one-
ror exreon rolv f,,rEnvov crvrqrov of,ropo- xeroqv evreg r<oOeeoro ror unvoro eoxorng
roDxov - uvre nolrxv Kcu rou opxrorpornyou npoooiog.
rng envrxngorporrogotn M. Aoicr. O ouyypo<pog enronpcriver,rreporrepo,u or cr-
H eom rquioroon rou eivor u, xoro rnv o- cro4reg ourg r<ornyopieg xpnorlronorn8nr<ov pe
rpoolrour<n rorxcroiorng ixng ourng, on r<ov- rov onrepo oxon vo ononuBei<n e0vrrn roo.ou )

47
O AnOHXOT

c*gex*
ffi mpqx*tffi*wrn xrt trK&Tffixwal
mr<rsrnq srov ev r<operinore yro rnv ororponn tov exreeoec'tv,
oq nruv poov unp ourtiv. ogou xor-ornv ep-
rxmffixwxqm ffimx*:v &ffiffimvsxxq{" rxm} &sv e*xsv peoo
roruuopevn oro ev yromeypoEqrn yv-
preaxpimee x**x*xeq ffimpffiuprnreqUn rou or exreoerg0o puopooov vo (repropr-
oSouv ev ueprurdroerr<oroixng ergpvoug rorel.-
ocrwesupc^lounoupyoS Kor opxnyogorporo...>.
To rneypoEnpo our -ououoopcr rou ouoiou q-
oxuvn roD elxe ulloorel o orpcnosoIIo rnv ruro ron
votpperorn oe. 167rng Ioropicrgrou o E. Mopxe-
orn Mrrpo Aoiq' vo uron8ei Kor vcrr<oroorpo.gei n
zivrrg- ev uuopxer, oro, r<orore8erlrevooro op-
oorrxn ovuevrzerxn noporcrf,,npe rnv nonr-
xeio rou unoupyeiou Ef,r,neprxv, yrcui, xo8g o.uo-
xn olotpovio rov opxnyv rng>.
xouqreupo errirvo K. H.Lr.oxog,yolrpg rou flo-
Ooo, yro tnv eu8uvn rou Bevrzou-uou prox-
0eoposrov rre oro ef,roreprx-oro oBepo,upeuervo on- .Lirn qu rn Suyorpo rou, n eur8ulrio rou Bevrz-
l-kiyxoog.
Mer4v perco8ei ou nrov vo nopolreiver to neprexpev rou <Auo-
u o ivrei, upeongrng Meyang Bpe- .Lurog epmoreuuxv. No ovoyvroproOeiuu pvou
exp4{4rqq
rovioEoLnv ABnvo. rnv enoxn exeivn, eixe rn yv6- rou Ynoupyou>.utogpnrg ovoyporprqvoro rne-
Enov6oroo4qoe
pn n o norrxg ourg ovpog8o.puopooe -ov ro ypoEnpo. O npnv volrapxng xor upnv oul,eurng
XioxorMuril{vq,
oro nBee-vo upooerrnv exreon.
eyxo0iororor x. K. Xepenioogr<oLxer gunoovriypoEo rng xerp-
ypoqeiorou H crnoEn - Seon qurn rou Bperovo ruLcoporn e- ypo(pngpetoEpcoeog nou xcrlreo floirng ou ro
uEe0epou vtoxeror xor ou oo Eoivero.rvo nepr-Loe o Be- rneypoEnpo rou Bevrzouorn you<n yooo
B{purogurou vrzogoe <Anouogelrnroreuux>meypaEnpo r<or,ur,rgpou eine, nporiBercrrvo ro {pepero irog
Aqp.Aopnpdxq. rou on ro llopior, ong 3/16-XI-1922rpos tov Nr- ouvroUcloro eog rng npoorrnrog.
Andexei xo.o lloirn, rre unoupy rov Ef,oneprr<v rng
opyovtiverxuepvnoeorgKpoxro xor opyrepo.pvr1roovu- e ovri8eon Ue rov Bevrzo,o Krov. Zor-
erreropdveg uporouo rng EooS ornv Korvovio. rov rcrvog, roxexprpvo orexogrou r<ppo-
ou{gerg
rov E0vciv. llpoyporr, roo on rn yevr- ros rov Oreeu8porv r<orunoupygrov KD-
ovnpeu(efur6v r<n oroon rou Bevrzeouoo epvnoeorvBevrzou,np8upcrnpoonBe
Kclr qfro ro rn^eYp0Qn- og poprupcrgorn ixn xor enovernppev<,rg
pcr rou frpoKurrler olrEronrnoe ro noltx riog pepog roD Kornyopn-
n, o notr- rnpiou, ouoxeiovrng oe xoOe nepiuroron ro orol-
t<g ourg, xeio rou trou on ug npof,,ergn nopoeirpergrov
xr pvo xornyopoupvr,rv.ALIo xor o Elrlrovoun Pnou-
ng, unopxnyg rre rou xpporog rrov @rl.eeuBe-
pov, [orJ eixe roteoerKor ovrl[pepog rng KU-
epvnoeogBevrzl.ou,eixe roEr,tvnoerUero Kc[n-
yopmnpro. Eniong, o fepyrog npmpiou Pol,ng,
uou ovuuoueurov rous KornyopouUvougxqr ei-
xe xn8ei ou ro Xrpororxeio<lgpoprupog xorn-
yopiog, nrov xor outg crvtiBerospe rrg rcrnyopieE
yro oxorn npoooio. Auto euronpcrivovtcrr,e-
o.ro, oro rio rou Epr0, upoxnrouv pog
xor ou ro npo.xuxo mg irng. Evrororg,npo-
Eovng nrov n up8eon r<or n emicof,nxr
, uvo rov uourr<v ovuuorov rov Kornvo-
pouUvr'ry oq Kor rou enupuou Kl rov
pe).<irvrou orporrouxo rxoornpiou vo Korcr-
rr<oo8ov or reeuroior ornv eoxorn rc,rv
norvcirv.Xopor<rnprouxo rng roBoeogrou
Iloyt<o.oueivot ro or<ou8oonoonooporo
ou euroron rou rng 30 Orr.,z 12 Noepp.
1922rpog rov Eeu8proBevrz.,o: <...Ave-
oov ro oxcrpoepyov rou upopou rng o-
vor<ptrxng euuponng nou oneoreronn erg
ro Enovoororrr<v Erporou<eiovrnv uprnv
orv rov or<r xornyopouUevov, cov n ixn
opxizer ouprov.Kcu' epnv nenoi0norv 0o xoro-
rrooBov r<orBo rugexroBov ooqcrS(...)e-
0 unoupyg
Kotvovtxtitv
Yn4peor6vrqg
enovooronxfg
xup6pvqorlg,
Andoroog
AoErnq
(oprmep),perov
fedpyroB'
(e[r)
oe
eyxu[vro
xorouropo
npoogyolv
(E.A.r.A.)

neioBnv vo qvoloGl ro pyov rng ovor<pioeogun Tn"lffi


eypmrym&,t& ffiewx&q*r3*lu; {-}xmxexw*'3etcr*x
xq
opropvoug poug, vcr r<qreu8vo rr<roroprxg ou
pvov rcrurnv,qtr.\o xor rnv n rorxooiov pxpr wffimptep$#ffi
eL,*w ay{$ if*xwx*x'ldwaxxrxwq
nor outng rng exoyng rov upoonov rou Erpctor- mpe}}ffi Kffi$ ffipx$lvepncq
wrT{}xJp''d}e3q Kqpffis$$"3
r<eiou>(E. Mopxezivng, rpog B', oe. 484 & 485).
Xcrpoxrnprour<n ev upoxerlrev<o,eivcrrn onoun pe
rnv ouoio, pero rnv nepcriroonrng rorxooiog rng
irng, exOnKeKcr exreeornr<e n onEoon. Qpo poroy 6,evosprogxr pvo r,lgrrpog rnv uunr<orn-
10 nepinou ro pou ug 14 Noeppiov 7922, or rcr no xor oov crEopornv ovoprf,n roD oro yeyo-
orporoir<eg orrooupovroroe rror<eryn'po 6.30ro vro uou ef,rotopei,ror<pivernryro rn oooprnro,
upoi rng euolrvnE,15 Noeppiou 1922,o npepog rnv eYKuporru(r KOr rnv ovlrKe4ttrKolnto u0 Inv
rou Xrpororr<eiou,orpcnnygA. O0olvoios, orrcry- onoio npoyporeercrr ro ),o 8e1ro..Euvror vo rq-
yeerrnv rororxcrouxn onqrcronKor, oug 11.05 ooouv ro rl.io crur, rcrv xuroqropnoer xor
rng irog npepcrg,or xcnorxqo8evregeixov nn pe- ornv e.A.nvrxnyooo, ro enpevoerog,xr povo
roEep8eiou trg Euoxegoro loui (opOrepoorou or peernrr-gTt,lvroroplKolv ycyovrov LnScnoxns
foun), nou xor er<reornr<ov 25 nepiuou enrn otnv ouoiq cvc{pepsror,oo uponovrg or veor
opyrepo. pos Tngouyxpovns yevrog,or onoior eire oyvoov e-
Exorozovrogrnv exre..eon rov Ef,r, o ouyypoE- vregrn verepn e8vrxn r<ornourxn roropio pog
og rou riou <Opcqrcrrng Ioviog>, unoypopprze, eire rnv xouv rocroerfropoornUevn n xor ro-
perof, qov: <Me uro orlo yro, n exreon orperopvn.
rr,rvEf,,r eprf,,ern or<orervnoxro rng yro rnv enpe- Evo oo, no xpno4ro io yro ro iro Bpo,
vn yeveo orov nonrx io rcovtrnvrov rrou rrpo- eivor <H ixn nqr exreonrov Ef,>, nou xerypo-
rrepo ev eixe yvcrpioerrroregopoprnreg>. UrerKor ef,,etooero 1980,o up. oueurnglepoor-
To rio <Opolro rng Ioviog>, ypouuvo crn e- pog Boortrorog,o onoiog eixe uopo.r<oou0noer rog
vov ovSprrruo,uou eivor yvorng qro rov npoy- veopg,rre, rrnypog rnv uoxporn ixn. I
r E N K" y Q a q l a
peKDIroDKAt n afioxapnon tou ABnvo 1969
ANLprNonovnorr.,
eAnvuo orynro an m Mupa
H Anpo4nria rco MeoonoAhltou, MnpplnrrAr H.,
Aoiot>. Ioropio rou E).nvrxo
A0nvo 1987 H lllxbcn Anpoxgmiq ABnvo1960
E8voug, A0nvo 1978,rp. IE', oo.
Be>lnIxor e., Nov tutLercv ecoge mv
200-233
ptxlnonaxnv xataotpoqnv Kal o
H ixn nv E{, (o.r ro
AovrlraNHr 8.. ortrnrnygAoeag,ABnvo1928
eoLevoypoenpevonpoxuxo) :
H eoatepun qg rng
Oeorprx pyo oe uo npof,erg pe flaNrazHr N.,
Mutrnotaaxng EpnAoxng, Atad
evov upoyo xor vov enioyo, EultoLn eq mv rctopiav mg
ancuxov at npoond&etat poo xatd
A8nvo 1973 Mulnonaxng Exaqnteiag (1919 -
to xpovtxv dtdornpa 1920-22npog
Bnurzonorn., 7922\.A9ilox.x.
anotpnnv mg xamorpotpng,
Ilotot ot unet8uvot ta mv ABnvo 1928 flporaror r.,
ptxlnotaaxnv xataotpqnv, Ta HAixnTavEE, m H p txp aonuxn xar aotporpn,
anrittegn afuta utry onpeprcitv offievoypa,enlrva nlnxuxd., (37 ABnvo1963
otx ovoptxv pag wx eperitv, Oxtapiou - 15 Noeppiou
flporoNoraProEE.,
A8nvo 1932 7922),A9t:wa,,o' x. 1931
H ryno0eioa EAdg : Ta aiaa mg
Bnpounr o., H Mrclnonaxn exoqnrcia xat
xamo4ngngmg Mrcpg Aoiag xat
xamotpogn, Kvrpo Mopf, rourv
Ot enepaoetg rcu Etlnrob omv mg Av. Opdxng eni tn doet
Epeuvv, Emornpovrx rnpepo
enwxn noAtaxn, A8nvo 1977 enrcnprtx eyytrngov xat
(1982),A0nvq 1984
BmsraNo 8.H., Hpeydn avapgtontntov yeyovtov. Met'
KlNp,trronoynor x.. enrctong tou ouwawardpxou x.
npoooia, O fnAog tou
H pulnonYrcn nua, Ayouaog N. IIAaomp, A8nvo 1922
Ipneptarcpou ornv Mrclnotauxn
7922, A?fiva.1936
Kacaorpoqn xat mv Evvdfixn mg PpNrHr r<.,
Aazavvng KvLpo Appcvrxtiv KoNr<opHra., H EEateptxn noAntxn mg
Mel.erv x.x. Mutrnonaxn exmlnteia, EAaog pe mv 7n Noeppioo,
Bnaxor a., ABnvo1957 A8nvo 1922
Tptdwa pnveg, Ayovorog 1920- KoNrraNuNoY r., Eeor\onovnor1.,
Iavorrtptog 7923, optLia yta m H Mrcpaonrrcn Karaorpogn xatd O totoptxog dtomyyog tou 1922 :
nevnwaxlnvla an m tov Ayowtov tov 7922, Ikbg xat ta aveoraAn piav 1nv
ptxlno naxn xataotpogn. ASnvo1934 npo mg exrrnoeag n npoaotg
Oeoooovixn 1973 rov eAnwxo oqnto ex Opaxng
Manamor u., xan nxaraAnyqmg
Bovnanar N., H Mrclnonaxn Kamorpogn, Ta
Kov,/nAeag, Mta ayvaotog aeAig
H ptxgnotarwn exagnteia 797* naEfipata nou ev yivowat
paanpam, ASnvo 1962 tng Mrcgnotauxng exorynteiag,
7922,Afin xat agnppai mg tfrvrcng
A0nvo.1929
oqr,lpofrg, peyaeia xat a0Atmreg,
oqnpamxat nguyooat
Moraoar r., Eeononovnor
K.,
H totopiarcu EEvtxo Auaopou
evxatpeia4 ABnvo 1959 H enwxn e{ateprcn noAntxn,
K tng prKlnontung
BoypNar r., 79W-7945,ABnvo 1992
xaruoryngng, A8nvq 1935
H pulnonaxn xaraorpoqn Kat to
MuanrrrlHr K., XorHprov4..,
Eepizapa rcv EALnvrcpo, H Mulnonnxn Kauaotporpnxat n
IloAeptxd qa an mv
ABnvo 1987 orynmytxn rou rytneptarcpo
Mrc1no taaxnv Exotp arciav,
fnNNHM.,vrare., otnv AvarcArcn Meoyeto,
A8nvo 1923
ABnvo1982
O o4ntg pag onyopevog eK mv
nuav : Atfrewrca| enionpot,
Morrpar e., Tprexraovn^r^Hl x..
H Mugnonaxn enxeipnoq,
wtoprKal onperDoe HMrcgnonuxn
mgpulnonuxng Exmpateia xat rc
exorynteiag, npepodytov evog
Oeooo.ovixn 1932 onAitou,
Aaouur r., Mtxpaotaaxv
Opontov-
H EMdg pera{ tn
Attupd EpnttoS-
noApav, L923-4n,
Eayydptog- Aiaa
A8nvo 1974
mg xamotpotpng
Anrnororoynora.. rou Auyouotov
<H xarappewn rcu 7922, AOtwI.I9B4
50