You are on page 1of 49

-=K

EAEY(,EpofynA , orro"r 'roy 2ooo

IITOPIKA
ENAI ANO TOY> TPONOY:,
o rrto oncrvrogUoS,yto vtr
ennBei vo rxrcnoprx
xcr8eorgeivcrr ono pvor rous ot
xorvooueuuroi vo nopooouv
rn roxupvnon orous
rxroropeg.Konog eror ouven
Kot ornv uepinrroon rng
rxroropiog rng 4ng Auyouorou
1936rou Ioovvn Merof,o. To
npcirro,n Boun rrctpeoxeVn(po
epnroroovng oro or ourv
rrov ovoxrprov npoOunoupy
aug 27 Anpriou rou '36 Ko.tro
erepo, crurn n f' Avo0ecrtpnrrr<n
Boun ouroxerproo0nxe
uroBervrogro f' rpn(plopo,Ue ro
onoio o.tp'evg rronre ug
epyooiegrng on ug B0l4 pexpr
ug 30/9 rou 1936,aE' erpou
ef,ouoroorooe rnv exreeouxn
ef,ouoio vo volro8erei eni cov
rov Beporcov.llopo ng
npoeronornoergxupirogrou
feopyiou llonovpou oo xor

o poolflttiq
4nAuyoorou: m
oatv,n xdtpo nopoBnxe orov
Merofo. Kor or npoxpoLrxoi
noireg orov noyo Kot ro
oxtOioot, ((ouuoiveoer
n Bouiln perorvooo.
BAf f EAHX IIANAIOrIOYAO'

NPOI TH Y:*'.i
_ tlntll'liirlul I TONEON TOANEIPO
AIKTATOPIA KPATOE KKE
HBouf1 Torpooronx H41Auyoorou,
0v0iYsr 11pLopyrlgo
xor r;reOvrlg
roppo q npooconrrqro ouyKupioKor
orovMero{o rouMero[o orxolrlrouvtorg

Yneouvos
Koonq
BAI-|.EAH!flANAfOnOy^O:

Iwoqn tnq >Fouloq6f,oonq l'our ro ttxos ouvepyornrov


NA:O: TKOAEMH: AnI|oup$|(
I|EPIO: OA:OYMKH: NOPFO: ANA:TA:IMH: oorBo:otKoNOMt^HI NANNHE KOPONAIO:
I-IOPI-O:MAPI-APITHT NAYAO:B. NETPIAH: NIKO:KEXATIA'
ruwovropq.enrpaeroNIKOI BApAIAMflA:H:
IOANNANIAOTH MKH: PHI-OI ATTEAIKHTZANETONOYAOY
Mvrtror
ouvepvreSOAIAONMMll-KOy^HI nopqyoyi
BA:IAH: KAPAA:H: - ANO:TOAO: AIAMANTH: OOTOEKAOTIKHA.E,
H^EKrpovtKi lerleuvon
istorika@enet.gr
il,fuUu,E
{

ti f-pcoqn HtqoKorqYPqcpn
lotopio...
<...Kt exeivoug nou 'vat om oKia, e roo or upoqroteg<croouvnf,erg>, oo
xavvag ev tougAnet...> xor or oreeiroreg rneonuxeg npnyopiegpog
B. Brecht (H OnePa mg Aet<aPag) ooov rnv eur<orpiovcr ovtrnE8ope noo
v emxerpooevo upooropioerroveig qBro eivcrr przotlrvnoxpn n voorporrio rou
rn oupBon rou Ncou KoPouornv <ueroryngrolrou)orous exxl.notoortroS otrq
efi,erf,nrov KolvovrKv recig Bo xur oc noogxoolttxogpog opxovreg...
Ulopouoe, r<qrorn yvpn UoS,vct Drloornprger 11 6 ro lruxn rng neproourou <rpirou
u nouSevqql,o ev ouvqvtnoov ot Il/, envrxouorLropo>rng
roxnpf,crgLouroqcortopoyro ro M rxr-oropiosrng 4nE Auyoorou.
rxortiilrorortov perovornrt-rvtoo upo9opo ef,crxol,ou8ei vn uopolrveroxoroypoEn. Eivor
oEogoo ornv Alreprrn. H <xo0cyxropevn ro cneroroer<.civo o.ntnv npotpotn roropio
opxn> ourn -uc'lgxoparrnprze ro rr<nrporn USrlou, uotgpe oureporpuo rotuuver
rorv r<o8eoyng perovotnrov to Mctpuo rou 1801 vogepeuvnrng,<...Uepro oerpo rorxnruv
o Tpog Tzqepoov,3og upepogrorv HIIA- prpov crnoyope8nxeorougEogovolrsvcl
xeronpepo ef,erxBeioe vqSeopoBernpvo prtrove rn o.Lcovu<nroug ro.I'eruo npora,
oornpo uooootoec'tv(quotas) nou, or c exLouioersotct vnoto yivovrov xorpis
Beopnrrxo.,ef,aogoizer, yro. lo"poerypo,ioeg ror<pron>(u. E. Kofos, Nationalism and
eurcrrpiegroprolrooe nporo.Beon orov Communism in Macedonia, Oeooo.Lovixn
xo8e Apeprxov loirn. Evo oornpo rrruno, 1964.o. 50).
or ouvueregrou onoiou yivovror oroSnregxo.r <Eneroto>ol Lnv Iotopic pog. tootoo'Lo
orn ynporo nuerpo, eire ge tn popEn rov xo8e ouoio cf,,oroouOeivq rroPopevcl
oyngSpnoxeutu<dlvorpcoeov rou ctvGzntouv eyr<toropvo poo ornv qxrov
xr e roug ouaogtoug eite (yro vo. uuoxerlrevu<v ouvoro8npcrtrovo<ov
Supiooupernv neporvn vonnnnp1rnonorn enrxctpov vct Kctroflroorovpe out,oo or
ftouyxooLoio uuep rng oovrrng <oppreg>unnpeoieg roKotexovtqr oro tn
perovrnrog) og vcrKorvo{pcvegypo oug voorponio rou <neroqnqloUou))xot xporov
reSveigoxeoers... etprcroEpoyroro puoux ro unycrio ul'rr<,
qurn excr gr,-rg
xo.t tn Settxn orepvrog roug errr<og epeuvrngon rn
1|. y e[c],r[n
f{ rng. yro epog e. neuPo: n PcxPo uvorrnro vo ro of,rooynoouv.Etor, norg
I I a.rpt'ttrr<n evooxnonous HIIA pc ro enronpoiveror oe Frc npoEcun,uqrn.Lo
i, Eorv1revorng perovrnrog overf,eegug euruoupovoypoEio, ev PuPeoeo
opvnrug utreupgrou <n..erotyn{propou) ouvtoxrng rns vo peernoerrous oxcrrKous
(maj oritarianism), rng qreuo-npoKporxng Eot<trougrou unoupyeiou Ef,c.lreprxv, ru
nlon ovrimyng u n Ononrng <xouvonooup8ei yro pern>n, ou}'g...
r}eroqrnEicrg rou <oo> eivor uueprepn clro rct ef,,oEovrorei(n. T. Ktuornouou,H
orolur<o rxordlpoto rng xoBe oyng oncryopeupevnylooo. Kporrr<n xunoron
<peroqrnEiag>.Mrog ovrinqrng,n onoio, nrog rc':v oorr<rilvroxrorvornv e.tr'nvrxn
rer<1rnprveror oe errnegpe}'ereg[u. Hans- Mor<eoviq,A8nvo 2000,oe. 162).
Georg Betz, Radical Right-wing Populism in tov <Iotoprxov>
o onlreprv otprpt'-r1ro
' f7ll ' pe gcprxg oeicgrou
Western Europe, New York: St. Martins f xuxotpopci
Press, 1994,o. 106-108,174'Umberto Eco, I euxs.Ag cuxn8oulrexonolc vo. 8er
<Ur-Fascism>(Eternal Fascism), New York oto q0rs n roropio (ljvexeivorv rolv
Review of Books, 22 Iouviou 19951, <otpeur<cirv> nou n <euionlrn> noneio
ef,,oroou8eivq enrrverorn ouoyrr<n ef,oxoou8eio.xpnvo xporo orn oKro rns...
voorpouio. oo xor orn oupneprqopo rng
xevrprr<ngef,ouoiogerilornv trupnn. Ee epo.g

@aiav Matgong
, t
4 /
lrQoAoyou

e ro Kivnpo rou lgBS -yporpolreorov upoyo rou opovuUou reuxous_


rrou
ntqv n re,euroiqvonn ouyKpouon evrzerxv-ov'evrze*v]
exroBo.pizeroro orporgxor o xpourS Unxovropos orro rous
evrze,\,rrogKctrroDSnpoxpouxog. Eror ovoiyer o ppogyrq rnv
uorvpSoron(28/lr/l9}E) Kqr yro rnv xoroiognon orn rxrorooio
rnc
4ng Auyoorou1986r> (. (E)-IXTOpIKA, r. 20)
To Kivnpo rou '85 eivor vq oorr<<xeri>yro rnv xqrqvnon
rou rroc
ercroopeotnv 4n Auyoorou.H nepioogrng rr<roropiogeivor vo
erepo qorx <x,\,eri>yrq rnv xqrovnon rov clyprorruov rrou
oxo.\ouSnoov oro ere1rprqvo xor orov EpEro.
Io vogpl<pg ololoyrolrg: 80.000ounqerguouv orn ropxero
mS, 47.000<noergperovoiog>nou uueyporpnoov ncryoxor
Ue
perorvoo,Euor<ioerg n exronioergnepinou 4.500xolrlrouvrorv oro
f,,epovnoro-xor nepinou 1S0yvouv gre}eOepov uonrr<v xor
o.f,,ro1ro'xcilv-nopooon nepinou 1.400xolrlrouvrorv ef,prororvn
guoxrolrvr,rvon roug enryvougrou Merof,,o oroug vozi yro
exreLeon,
ooovrornpro xor Evor rou Me8evirn ypolrlroro rng Kolrlrouvrourng
NeooiogXpnotou Morzou oug Eu),or<g rng Kepxupog, oxpo rou
Borovqrou,rou Mopouxoxn x.o.
<Or xototreoerg, or ef,,euterolroirr,tv ovunor,tv rng rr<roropiog_ypo.Eer
o
Arvoporog- oqvoorq rn ogpoyio rous o's Kcnorrvesef,eif,,erg
om
xpo pog. Of,rnreg,oypro no8n, oyeEpotroxooporo, ryuxrxo ,poffio
nou Bq exn),oBouvopyrepo,xouv oe peyotro ogp ug pizeg roug
ornv
uepioo ourn> (L. Xl. Arvo.porou,Avrioroon orn rxroropio rou
Merof,o, flpoxuxo tou re8vougIoroprr<ouEuvepiou<H Eoo
1936-44>>, MopEonx Ivouroro ATE, ABnvo 1989,o.96_92)
Or Ayy"\or nBeovrn rxroropio. Xro Apxeio pou@peivOgrg eivor
onoxounur<oi.<Me rov Merof,o pxpr Bovarou),ypogouv. Me oon
ng
ovqopes rou Ayyou npon lloeper ror ol,r,rv nopoyvrcrv rou (Dpeiv
oqrg ouvroooeror rnv 1n Mo.priou1940<Mvnpvro) 11613 nepro1rover
onqerg ropprrivnpoocomxornrovrns Bperoviog xor rotunver
rnv
enionpn uo'rxn rng Auror<poropiog uovr,loro Envrx. To <Mvnpvro>
lpepvrrnv urloypoqn f. Kqrov. <Ooupevo perooou1rero xo8eororg;
H onqvrnon -ypo<pero Kqrov- eivor xr. o oep M. rloeper eneonpove
ornv ovogopo roD rns 27ng Oxropiou (1939)u ..ev xoulrerov
uopoprrp yo vo noponovolreBcryro rnv orqon rng Envrxng
Kuepvnoeors"...Me o tryro -xcro),nyer o Kqrov- eipego r<crr0q
lc'puervouue ouveelrevorpe rov xpro Merof,o, r,rgrou o o.votog
n or
Enveg pog xr,tpioouv>.
Ev0ouoroolrevorgoivovror vo eivor oxpo pe rov Merof,o or olroieoteg
rou gooioreg xor vozrorg.Mvo o e.Lnvrxgoog ervor evcrv'ov
rou.
Meg orn rxtoropio ro 19BBKor ous opxgrou 1989yivovror orrepyroKes
exnkiloerg r<orrolro.ptupiegepyorv oro epyooroorqMqtorvrrn,
BIO,
enrouorvorov llerporo, xonvepyot<ilvorn Oeoooovixn, oyporv
orn
popo Kqr orn Muunvn. Oonnrrxegovurxroroprreg ron),cioerg
ro
1937xor ef,,yeponorq Xovro rng Kpnrng nou eurxpornoe yro opxerg
pspes orcl rei.n Iouiou 1988.

Nixog Balfrtdpnaong
HKATOAIIOHIH
MOITH
AIKMIOPIA
L936:n BouLricvoiyetro ppo
yto rnv xqrdluon rcovouwoYpqrtKcbvetreuOeprcov

roouLieguou Oevoulrrozovrovpe tnv ouerepn


Touf nPfoY ANe:r,q rt,qlH
xcOqrrtn llo\urxrig loropioEoto TpnpcNoprxfig volnr<ononrr<nSeon ttou rou crvcryvtlplzero Xu-
rou fiovemornpiouOeoocu\or.'ixnE vroypct tou 1864,/1911 (n o,u rlog ncrvro:veixe o-
uopeiver ou rn rorpnrn n.'ovnoueloKn vopl-
grnro...),o oorrogxoeoeoe olloKqtnoTrS13
Oepouopiourous opxnYougrt-rvxopporolv (xr e-
orq xor rov ctpxnYorou <flq.\Icr<ouMernou>..').
O crpxnygrov @tetreSepolv O. XoEo.}'ngupo-
Loixn erqrnyopio rng 26ng luvouo.piou1936onyn- rerve v ucrpolreiverornv opxn n xuepvnon Ae-
oe ornv <rootynqrio>nov o peycrt'lvuoporof,eolv peprzn g rn ouyxnon rng Bou.\ng.
otn <f Avcr8eotpnrrxn Bouln>: 143or ovuevrzer- O nyrng rc'rvo.lr<vfI. Too-l'opnS lprerve ro
xoi nqr 142 or ewerxoi. Or xolrpouvrorg rou oxnpnrrop <orxoupevrxng>xoepvnong (xorcr ro
<fkr.LqiKou Meruou> pe 15 epegtpovnxe u 0o ilponyoupevorou 1926-27).
puopooov vo uoif,ouv po <puOptorou>lTnSKoro- Terxquro0ernSnxen orroqtnrror Qreeu8epor
oroons. OuorooungpuBprorngptlg ouoeix8nxe xm or Aoixoi 8o'npene v' opxioouv roupcryporeu-
u nrov o oori.rg luilpyrog B, o ouoiog ofronoin- oers yro ro oxnlrouolr xupvnongouvctorlrollou'
oe u.Lnporgrnv coeuo1revnonooxn rng uorvop- Xug 21 @epouapiouxcrr ev or ouvewonoers r{tv
'35 on rn evrzerxn noporof,n uo noporof,etrvev eixv ouodoer xcrpuoug,o O.
Boong tou Ue npo-
ef,opxovro xor uuepBelrorizovrcrrov E. Bevztro Eoqongef,ootpo..Lroe pe puonxti oulrgovio rnv u-
(nou ev iorooe vo ypoqer oug I Mopriou 1936ou noornprfn rov Kolrpouvroruv Yro rnv er<oynrou
o oorrog ropizovrog rov I. Metof,6 oS unoDpYo rrlgnpopourng Boutrng. To <ovtcrtroyuctrcl)) Kcl-
(...ovcKlnocKepolovLoKUpoS[oD.to-
Erpo.tttr-ruxv Bopizovrov oro xcipevo nou ononnBnKc (1oul,1-
oov ouopoirnrov ro rnv oprouxnv euovoov rng rpovo iogoqLn - Xxorvo (o Xxuoil,'og nrov
xpog ergtov xcwovtxv uomxv iov> xor vo"<cr- o exupoconosrng xorvooueuuxngopoag rou
voqovnoer> ro neprnro<Znr..lo aorl'eg>...). <llq.l.oiKo Meruou>): xoropynon rou <Irolvu-
Aoxvrog evo po crpeoo.ef,ouoroonKo,Ire npc,l- pou) Kor nlv enuponolvcrotpoLeictg, cqrvnoriooroug
:iilril.lllsii*.Isiasll!ii:*r:*..

H "roorfr4rpfo,
rqg
no^rrKoSKororKousKor egproroug,rouonqo, tolropruppevor,o.\*\o o ferilpyrog ove8eoe orov f'Avo0etopqrrx{g
orouKv opyovoeov x.n. EoEouLn evron vo oxnporioer xuepvnon Kor op- Boutigoveer[e
Eug 6 Mopriou ouvnBen Boun ylo vcrexf,er Bg, orporo xppo rou re0erern (en6lpevn). ro pooltfoe
rov npep rng. Hn pcrlgopxroov vo. xuxtrogo- O vogt<uxogpcogrr,rv ouvolnrv perof, rrov Ouol0oTlKd
pouv (pntresu o orpcugev Bo ovexrov xuep- upxnyv rtiv rprriv peizovrLtvxol4rorrrtvev ree- pu0plor{.0
vnon evrzerxv nou 0o ornprzrov pororcroe ogpnoe.Xug 11Mopriou o XogoungnqrOeoetnv fe6pylogB'
pn<pougxoppouvrorcbv.O unoupygErpanc,,nrxrov evroLn xor eronynBnKsorov lepyro vo"qvugoer topd(etT0dYo
A. Ilonoyog ev iorooe oug 5 Mopriou, rrtKcl- rnv npo8uuoupyio orov aepeprzn xor ro unoupyeio lotl 9ev0y
opevog<ef,ouorornon))rov opxnyv rr:tv Evo- xrpour,nrxov orov I. Merofcr, unooxeoeig,un-Ee- nlo9l:u
:It=YI:t
ncovuvopeov Kcrr rov XroporotvAogoeiog, vo pnroroovng orn veo rupvnon epeprzn, uou li.t:li:It'.till"
KoloplorepoTov
Bercr{peper rnv upoeronoinon ourn euronpotgoro opxiornxe pe crvuupeprng r<orunoupy xr^- Pu- npal0unoupy
oorrqKor vct rqruuoer rnv nproon -uou eye- uc,nrxrrrvrov I. Merof,o oug 14 Mopriou.
rot u ef,pyroerov fepyro- vo ovq_\oero iroc o Kt'tv'aepepr({
Evo pnvo peto -xcrrevo ous 19 Mopriou ngqve
8oorog rn roxuepvnon rns xpogl oro llopior o EeuBeprog Bevrzog-o Aovorosrou
Tnv iro Upo o ovrorog opxov ove8eoro u- upo8unoupyouelreprzn 0o Seoervougpougoro
noupyeioXrpououxv orov I. Merof,cr. upnpo.rng ef,ouoicrg.O oorrog,epnpnv rov
H xqroio8non rng xripog [pog rn rxroropio er- nourxv opxnyv xor xcopigvo oqroueu8ei xo"-
xe Frrerornv <rerxneu8eio>... tq ro erol8rorov upeporng Boung,ropizerciLrg
Eivqr evrunoorox u crro KUUoro(exrg o- 13 Anpriou nptoBuuoupyrov I. Merof,o rqr Bcr
u ro KKE) eurxprnoov ournv rnv upognon rou xproori vo Ercrooulreaug22 Iouiourou 1986yro
I. Merof,o o Uro orpornyrxng onpooiog 8eon. O vo qvoxoloer o O. Eogong orov lecitpyro rn
EoEongex).xBnxererxq upepogrng Boung oulrqrcoviorou r<pporogrotv eree8epov Kol rov
pr nS qrneous rov Koppouvrorcjvorn erepn E0vrxv oixriv rou I. Oeorrn nepi oDyKprnong
En_
eoeoplo - ornv nprn xoveig uuorpnqrogev ou_ oupUoxrKngxuepvnong.
yKevrpooernv ouurn nerorynEio. Hrov nou opyo. H xorvn yv1rn, xopeopvn ou
Or cvuevrzerxoi onoxpnoov on rn Boun trg norvrr.riegrov uo no"porofer,tv,
ev pnopouoe )
fN,,N{, w##,'

ore vo pnv unoeinero.rnoverg rous evexpe-


vous crvcnporeigLoucp to pyov...>.
A{izer va oroOopeotov uo}urx yo nou op-
Sprooovorn Boun xorq rn ouznrnon Yrctrrs [po-
ypalrlrcmxgnoergrng xupvnong Merof,o or
uonrxoi opxnyoi.
O O. Eorpongnc,roetr ro xppo rorv Qre-
eSepolv8o xopnynoer ryngo eUflroroouvnsornv
xupvnon Ue rnv rroitepn <ooroon> vct toKro-
nornocr nl,npog ro nepignpo (ofloroKuK).

8o npener vo onlrero8ei u o EoEong


'f eixe ouvewon8ei oug 21.4.36pe ro oorro.,
, {t onoiog xt gvo rov nporperyevo.ornpi-
i" { g{ i {ff //-l 4 o
rov Merof,o. pxpr vcreuueuxOei oDLXpo-
/ f,er
vio Aoixv-Oree8epov,oo xqr rov
0 Oovorog rou E. rueoiooe u Bo nrov outg nprog nou 0<ref,o-
Bevt(eouu.trovvo r<wnrouorn0ei.Eror o oorl'rog xr pvo voyxoze rov Mernf,o vo eyxoro.eirperrnv crpxn ov
enrti;1uver4v 8o oyvonoer outn rnv euionlrn nl6on rou npo- cxnrovern ra8eon vo rnv KctroKpornoerupcf,r-
xOroio0qO[ npOg pou rng Boung, qo.xor 8q ernoxver oe oD- KorrnpcrrrKos:
rr1lrroropio vepyooio pe rov I. Merof,o rnv nopeio upog rn r- <...Tovpxopou>,tpeperorrr eine o fecilryrognpog
rLocopio. rov Eotpon,<ev xcoxol4riw pef,n vo rov rrct1lcl-
To nto xopoKrnploux o1rnro1torng xpiong rtr-w rcroro.Eog rovLo u xweig r<ivuvogro roug ee-
r<orvooutreutrxv Seopv o'qurn rnv ouvnpn yro 0epougxorvooueurrxog Seogogev uuopxer...>.
tn npoxporio ouyr<upio,uunpf,e n no.poxn ryn(pou O Toor:epSunoox8nne vo.oer qrnEo epn-
epnroroovng crnroug oueurg upog rov I. Me- oroovng (ovoxng)Uernv porpoun vo oern xu-
rof,a, vov uomx uou ev rpue on nol'ro ug pvnon prpo uou vo ef,ooEoioouvrn <yonvn>
Kor rnv <rof,n> orn xpo. lUngo ovoxngnorce-
u 8o riloerxor o Oeorxng.
fl"**bpyr*qffi' r:p*q $**ry*u*ffimr tffi*q *vi{? *qa O KoEowpng opvn8nxe qtnEo elrmoroouvns,
Ktr\d**q wivs*lx**;Sa*x 'r*u*;- **ffi*uffiap*elqupooovLogrnv ovoyxn enovotpopogrtovoutcr-
K#{v*m##*sucs]ln4*iq ffiscpx*wq ffimva*mcaps*n}xrr,tv crf,,rollrorrxvxot Ins ofloKctloroonsIOV ol]o-
uOvrorv uno.trnov.
O A-L. Ilonovcouqoiou xomyyere ug elpooerg
rov orpotrouxv ornv uolrrrxn xqr nooe n ou-
re qrnEo epnroroovng8o rveore xor Bo xoro'
ovuxorvooueuuxguenorOnoergrou. rynqrze rnv xuepvnon. Af,roynoe rnv lpnqo rol)
Hn orn ouvepiaonrng 24ng Anpr.triou,xoro rn rog<rynEo rc4ro.prupiog>i evovtiov rcovo peyotov
ouznrnon rng uproong UoUenStou I. P--l\nxqro xouuat(rtv enern ev ouvevvoouvtctl Kol ctQnvouv
rou upopou rng Boung O. Eo<pon Yro ro (ouU- rnv xupvnon vo Unv ef,aproror ou rn Boun, q-
0eproroxfg
Iorponq. eovo) rou eixe unoypotyer pe roDSKopUouvroreg u qu rn 8Lnon rou <oveu8vouncrpoyovrog>.
Enrofpuve rov (onoppiE0nxe pe Entpoug165 vuvu B5),o EoQou- O Exocrrvogopvn8nre qtnqo Unroroouvng,ct-
xivuvo, otrti ng Bo enronpover ornv oypeuonrou rougxrv- Eou r<o.roixooetov ovttxolooueurrx xctpoKrnpo
eooefeo voDSnou ouerovro xn8eorg: rng r<upvnongr<o.rrov rpno ropropourng xcrrre-
epnroroovqg<...Meooerstnv orpoEo.rpon onoio ueproer pornOnxe (...rrS ro rpporcr, uou youvu oyc.lvi-
rnv zc'rnpcrs,eronveouev or, xolpig vo ro xoroo- zovrcu rq rnv ouoxorooroorv rov I'o.ixv eeu8e-
opev, piav yryovuoiov orv uuor<proiog.Kouro- prV yivovrcrr ouvune8uvcrourng rng ooEovepng
pe8o uovreg xo.r rextpoytoopevrov xrvvov rov no.porooeogrou rorvooueuuxououeuUctros).
ourepov rou KoUlrouvrolrouro vo xn.Luqcolrevrov IrcrirepoevrcrEepovnopouorozouv or crnperg
xivuvov ro-v ouoiov qreig o. iror nproupyopev, uou rornooe orn Boul,n o luilpyrog Ilouavp-
or npooLorcrtnBev xqt ulepoontorcri LouqorlKou ou. crpvouUevos rlJheoeUrrrorooDvng.
xaOeorrog.To pion UoSKor n epuoBero,n onoio Hn ornv eq. <Avef,,oprnrog> (16.4.36)o llouov-
xer onoxopuEoer rov rxoopv rou E8voug (...) pou eixe upoovoyyeiet tn oroon rou orrevclvrl
ourg eivor o npooexng, o onrg xivuvog. Kor n ornv xuepvnon Merof,o, emonpoivovrcg u:
xoroEpvnorg rrpos nooqv n8rKnv of,iov (...) exer <...H luon n onoiq eOn erg ro r<orvooueuu-
xovioer ro 0ep..ro rou KorvovrKoxo8eorrog,- xv znrnpo pero rov Sqvoro rou Aepeprzn eivor
$sps

f lp

Sp* $rh$t*rn}"q I yr*r{ prrrr1x*q i *rp& rttr*n t(rc,q, *iqt f*


$*r}r$t
Tlgowtpoetq
npono4 ovtrxorvooueuuxn.ru n xupvn- pc'orv toug xrvuvougrov oixv eeuBeprv...>.
org Merof,o ev eivor ouvxero rng xuepvnoecog Texo n Boun Vt 241 rgnEoug unep, 16 rorcr Tooripq yror4v
Aepeprzn, eivor vq r<upvnorg.Q<per),ev n oor- xor 4 ouoxeg xopnynoe qrngo eUlroroovng ornv unoyporp{ ex
eio v' onorpyn rov crvrrKolvooueuur< oxnpcrrr- xuepvnon Mero.f,,o,al.l.l27 Aupriou 1986. pepougrou oep.
o1rruepvnoec^lg urogn onUeprvn,n onoiq ev8u- Enpxeno yro rnv ouroovcrxnpuf,,nrng xpeoKo- Iogor1 rou
pizer uooregourxgxuepvnoergupo rou X. Tpr- uiog rou r<orvooueutropo. Our.lgnopornpnoeo oulrrptivou pero
xorm, rcrsoxnUorlzopevogxr r<a8'uuerf,rv rng pepegopyrcpqorn Boun o ou}eurngHeiog(rou "Ilooix
neroqnrpiogrng Boung, ocrrouvovriov npog oixo Kpporog) B. Eregovuouog: Mdrono"
"vor" nrqv unoypogn .,
KorooKeDnvueroqnrpiog.O I. Merof,og nooe - <<...Tu24L xqroOrmg rpolre- ounpi(eto
u ourg rog uprog oulrouogrou BoorLq ovo- pog ro.moroer.lg
u exper,:xonnoolrev otgxorvoou- yeotoypotpogrou
opovertnv euBuvn. Enopvnoe pcogu euBu- uPr(oonornu
vog uvovror vo ovqoouv pvo or oonp}nror
opouorxr or ouroxerporvnLor... W aka'*W*q, *&ffi#xffi#wqrmq
riq ffisruff*q
>Av eupr<elo o nonrxg xopog vo ex8n o- #r{xw 4{^:a3mevwffi#er
M*l*{ffi {&rxp$ffi1*qiSffiW
ropoprupnrog rnv rupvnorv Merof,,o Kcuvo Unv
ropov' ovoo.no irog ug eu8vegrng xuepvn- rx:**xffiw
x* ffip*p* rxgs*q*"S**{#'s*Sfffi
oeog Bo eonporverouro u eupioxetor ers Korqoro.-
orv nopor<1rngr<or eivor crf,rogrng peroxerpioeotg
rnv ouoiov uEiorotor>.
Ernv oypeuon tou orn Boun o l. llonovpeou treuuopg, ef,enoopevc'rgXuveeuorgnor exaoqrev
0o unoornpif,,er: rov rpuxrxv ouveolrovrrpogrov ov (...) rou rr
<...To upro xoSnxov rng E8vrxng Avunpooot- eioug qruxrrg oveopog eivor uvorv vo rotn-
neiog eivor vo in xupvnorv ex rcovxnr,tv rng. pnOn rov o pev trog gr'lvozer ev 8o vo Ue KU-
Oo opvnSpev EnEov rrprov ru rnv ov1roov
0 enrreqofg
r4q
epvnon o Merof,,og,npeig e oropopovregrou o-
yevorvxol ov8eorvrng xuepvnoeos(...) Acrn xorvopoueunr{g
ncrvrd4rev:
Kor prog8n oe xuepvnoero Merof,,og...>. optiog
rou
opvnoig pog xer xor piov oxpn worov rng rcr- H porpoio noSnrrr<rnrqoutng rng rel,euro.icrg uflotroiko
UqpruprSevovriov u,tv peyor,lv xol4rororv rng Eu- uponoeprxngBoung8o. uo.perrerr<oroorooerg Mer6nou,,
veeoeog,ro"onoio ueprn8vroU rnv eupeiov cruroKoroorpo(prKes,Ue rnv uroSrnonrou I qrnEi- I. Ixopolvog
tUrroroouvnv rou Elnvrxo Aoou ev xorp8ro- oporos oug 30 Alpriou 1936.
octv vo er<nnpoouv rnv xprov quooro}nv xor Me ro qnrpropn our n f'Avo0eotpnrrxn Boun
rov yov rng uuo.pf,egrcov,o ouoiog oDvrororor erg ouoloouKo <ouroxtovooc>oro prpo nou:
rnv Koroxupoorv rns xovovrxng l,erroupyicrgrou flo- (o) rronre ug epyooiegrng rilgng 80.9.86,
1 ":
teporog Kor rnv nproupyio xorvooueuuxv () nopeixe ef,,ouorornonornv Exreeouxn
xuepvnoeov er<rou x.nourotv. Ev xorp8cooov, Ef,ouoin vo exier volroOeuno roroyporo yro. l,o
uoruxdlg,evregro ovriSerov: No ornpif,ouv pio ro 8poro, pe rn opqrovn yvpn prog 4Opeog e-
xupvnorv rnv onoio or iror opooyouv crvrrKol- uuponng nou ev epeLevo euoupynoer.
voou),euuxn xo.r ov1roov,vo epEovioouv srs Ko- Or ex8poi rov oDvrcrypouxcbv eeu8eprv nrov
rooroorv nopoxpng roug xorvoou),eunxogpag Oe- neov xr onrig (rrpo rov nuv>, o],o.<evrg
opous Kor vo Scppovouv rorourorpnogupog ttpi- rov rerxv>.
I

9
re
w a*
O Oa:ttMor

To Nov
Kpqroq
rou Metqeq
TouAKHPuroY
nolrrrxoricnrotfruovo,
xoOn1mrfi lloweiu floventornpiou

orxopnontou NcouKporouEclttxerpcttoron tnv npo- ovuxoBrotn n xpcurr<o-I'oyveio, or tpooizouoegree-


rn ouypn rng unopf,ng rou vo pomoer lre rcr cvrl- rg xor or upvotroyies npos ro <orepvro))' ro ((xct-
ororxctooxnpouxo No0eorc':rqrng eloxns' urvo>,rov <E8vrr<r<otxouwoKuepvnrn>,
Etor, o tpre.LeOepog orolrlxropg, o r<orvoou- rov <norpo rng qung>
euuopog Kot o Kollpouvropg -nou Koppouvlopos To r<ovrxovrpoovSptluoxr, pe ro no.Lrolroirrxo
pcr-
onpoiver yro ro ro8eordlgxoBe 11ro povrepvo, eK- Koorouprouvrofrouxou n rorooxoouxo-rrn
yKoupcr,govooyei: <Oeco cupeio, n
rqro. quxn
ouyxpovroux xor npooeuux- ef,oeizovrololo
flup 10 ef,urtepov. pou)).
g
Evog norptorcrnnLog enrexur<o eBvrxroirg, Knoreg npcotyvotpeggoug ovouv
Ue pro uopcrnnonoStlonrng veocricrg r<orBe- Aev txer xeioer ore ro.pepeg zolng ro Nov
ouoinon UroSouwexvroxng o1rng KpuKnS repop- Kpnrog Kor otct nponuoro rou flcrveurornpiou xor
xicrg,upooer tog ro unoxcuoototo rng xouperct- roug Xruoug rou Oulrniour9,oug 10 ADYouorou,
opevng Meyol'ng leog. H vo E8vrxn Io rourizer qvoouv xcnr nopof,eves qoueE nou ev eixqv
ro xporog pe ro e8vogxor ro 'oo. nponyoupevo orov envrK ruo ror rpuo.
Kcrruqvo on' o,pe ro vozroux ypo rou <@i- Tpolruonor, onregxor pAn qroorouxv opyo-
pep-nprvroin>, non rng ncrvrouvolriogrou crp- vooeov -xoro piirnon ntrvto. rou peyoouvclzrorl-
xnyo, rou E0vrxo Kuepvnrn, nog cruroovopo- no uporuuou- trtecrotrcrypouExopog xqive excuo-
ornKe o I. Metof9. vroeg rpoug rit-rvtrtrnvtov xor f,,evov'Euy-
Evroypcrev ulopxer, oure xperozerot, n xtipct ypqeeis roug ev eivor pvo or xcrou<oirou Kop-
xuepvreror pe roroypcrcr Kcll crvoYKclouxoug v- lrouvropou-ooorcr,\,ropoKr cvopxrolrou, croxo"ro
poug.nou,n ev onoyopeurovntov uroxpet,rLtKo. Xorve, o Mnpvop Eo, o Oprw, o Totx, o Avcr-
To <onoyopeetou grog xrotoPiog rJt Opovg, o fkpxr, o Nrootoyrt1rxr, o Tootr,
Eror onoyopeu8nxov rcr xpporo, or nourxeg o fk6re, o Oixre, o Aopivog, oxpn ncrr o Kop-
xcrr cuoluxgeeuSepieg, ro rr<orporcrrou ouvep- xoitoog xqr o flofloro1rwng.
xeo0or Kol ouverorpizeoSqr,rng oue1ryiog,rns e- Erov llerpo.rr ru npcrypcuo ropyovti-wovrroKo-
euBepiogrng yvtilpng, or exoygorcl ooportlo. pn xcrrepcr' oug eqnpepiegrng 16ng
rcrcrzoulre
ropiornr<ovunoxper,nrxo,nuvro, o' eg ug r- ADyouorou:
orxnoergKol lou IIro urKpou oouorelou' ouverolpl- <H E0vrr<n (Dounrrn Neooio flerpo-rg. upo-
opo, npou n xorvrnrog, crvSpornor ctpeoroi oro oivouoq srgtnv ef,oqxrvrorvrcruupog oor<npou
xcr0eordg. oerpcrgxolrlrouvrouxorv evrlttlv, tnv upooexn Ku-
H |EEE roBnxe Kot orn Oeon rng np0e n r<orpov B p.p. xor ev tn floreio flooo-
prcrr<nv...
E8vn<n Xuvopoolovio pe ypoppcneo rov iro ro 4roviou,npooxoei oflovrcrsroug eOvrxqpovcls I-
ropropevo unoupy Epyooiog. Ev o Merofi,og vo ev o1rorr peroov xor ouplrerooxouv elg rnv
nctipver rov riro tou <Ilpr'lrou Epyorn>, xr crvri- re}crnv>.
orolxo tou <flptiirou Ayprn> Vrcrrov oypoux xo- To noo norrcreivqr n woro xoppouvrour< r-
oo. Tnv rotttxn Kol KolvovlKn zon unoxpet,rtlxcl io pcrSiver n cnpcvn ovqxoivoon:
*w{ffi @t
'fi.
Wffiii.
ri[.tlur $l'li,

n
Y{W1p{,
quo 10 cpervcv vexpoi oro xepro roug.
Annerpeg xorvovrxo xparoug
llopono uovrog, r<or on rov npro xrog
pnvo zorngrou, to Neov E8vrxv Kporog roxnpuo_
oer rg orporogrou E8vrxo Kuepvnrn:
<Oo1rev npvorov n roug rrroxous xr eveeig
xcrr oouxv xo8eorg ro onoiov npeig Bo ornpif,r.i_
pev uu piov npouBeorv:u rouro go xopn gu_
oiog unp rrov uevopvrovrof,ec,tv>.
Erxog upoEovng o ofrorrpooovc[oropgr<or o
lpooerqrprouos rov [evo]revrrtvrof,eotv.llpog ourn
rnv xore8uvon oerpoErepyorrx<itv r<orqrrorrypo-
uxv prpcov ef,cryy_\.ovror: ouoerryn ppoug
rcovnoorv oyponxv xpeciv,ouornpn rnpnon o-
xropou, eBvrreg ouoyrxegoupooergepyooiog
0l ...xorvoi
epy6regunoi;lovror yrcrcpycrrS rcrr unonoug,xorr,troroproproBo,
rov"nptrlrO epyrq" KoluepydTn unoupyri" npoono8eregef,
or:rparong ouooxnongyrcroug,
or [t0...ou0ripp4qexriooq e(poppoyn rou
vpou rou llonovoorooiou <uepi r<or-
vovlKov ootpoioeotvr>.
<Koovrqrouovreg or e8vrr<Epoveg Kor ,\.ocrurcrpoo ctrrevq xeipoppo opcriotv _
yoveig rng
Ilec,lgflerpanig uog upooeLBouvr<opizovrego_ yov rou rxroropo xor neproeiegoe xcoproxcrr xco_
novrcl rcl xolrtrrouvrouxo roxrmq riq rotv Xxo- pous epyooios,nou rq eyxuxiou opizeror pnrcru:
,Lsiovivq xoor opo pero oerpcrE <XxnrlrovSer,tpoupev, or exnoerg(unooxng
ooxnpouxop_
pouvronxv evrurrov rn evepyeiorng Egvrxng Oor_ pog) ov vu yivr,tvror ro znrcoxpouyvxor ouxi
rnuKnSN ooiogllerpordrg. pvov ro xcrpoxpornporov>.
>Emrponn E8vrxo<ppvotv H npooromxtnro evg rxrropo
fovov llerporg>.
Evog areeioroExorooyogpe rrovo ou 400 ur- An norog eivor onOeroo ovBponog Merof,og
ougauoyopeupcriclvric,rvouvropcrouyxporei_ uou peprlrvo yro o rorq Kor puprcral.o;
rqt, evd 11ovrctxou llcrpouoo Ao1.or<prcicr O Aonpoxng flovoenvog f,eguizovros ro n_
lttrooKo- pepoyro
er oxpn Kol rnv Avuyvn rou Xogox.Ln xor ef,o_ rou FoSivei oro <Tre nou zooope>ro
loprpero rou, ou rre riou nrov veapgcrvBunoo-
Eovlzer ou upoonou yns rov <Entrcrqlo>ytct rov
flepxn rou Oouxuin. xYos:
flprv ou 100 roo xpvro, o feppor,,o_epaiog <Tnv po rou ol ouvoegoi rou Kuvnyouv nS
xoneg, xopronoizouv xor uivouv, ourg rpcbyerar
Aeiypo
rqg
nornrngXorve ypoge:<Onouxoiyovror rio, op_ oro04nrfg
ro
yo n ypnyopo 8crxoouv xcrrovOpronor>. pe ro pouxo rou Kor n0rrooyei oov yproi,o. Ko_
rrouKctrrounnyoivr oe upvegxr onrozer.Exer ru_
Ko0sordToq
flovrcog,yr rnv tjpo, <n ovBponrnro Ecriveror
vo exel npooeuoer,yrori evii ro Meooic,tvoroiyo_ Eerg, xcler xnpuypo eyxporerogxor unoornpizer -
Tror euorKegoppgeivcrrteyeponuou Epvoupee_
v ro ouyypcteeo,rpo xoive pvo ro r,\,iorou> _
or iror ong oroOnoergpog. To xoromeopvo
onUeloveerprovrr<o, qo xor po_\ovrqouxo, q_ ireig
rou -,ipnrvronpooropizeroproro rn zconrou. Ei-
u rn Brwn o Eiyxpouvr Oprvr.
vor lrooovos. Aev moreer eroto Xpror. Tr xot
H rpolroxporio onverqr nowo
ey vo xovcope ro EuoyyAro; crvapcouerorrov
Kor upoypou, on ro Koqrtpo rotv riov Kcll LrS
pe8nxe Nqnoreornv ovoyKn vo opxrorei oov pcrp_
ouOoiperegoumyerg,Ercroopeoxevcrpootg oro rupos o pro ixn.
ouornpouxo ooovrornpro,ug quoxioerg,ug ef,o_
>Kerorgoug povopcrviegrou Kcu oro ouitr lou,
prcs.rn tpooyyo.rn yoro. rov no\.oNcuro pcLorv-
Ue rnv ourctpeoKetqucrpovorxo,ourotporeuror
oo.
xor uoeeroxnpo pe rov eour rou. ,,flpner vo
O uEunoupygAogo,\eiogKcovorowivog Movro- npoono8noro vo pnv f,onr'o1ror ro Ueonpepr.
oxng roxirpuooexuvrxcr:<Ar uorvrxqi ircrr, ratv Exer
oeOprocrnoreolroro yro pe. On npoono0n_
outropovo1rvotv... ev ef,unnperov... neopeu_ oo vo eivcrrn reeurqioqopo,,.
Kor oe oxrdl pepeE
ror rxor,'olnxtilvxqvvov... vq em8croortcrg(xo_ "Or noreg
f,ovoypnqer: ouvnOeregev xovror,,.
ro ro olo)'u.opipougr<upriloerg>. >Ano rnv ABnvo pOnxef,orpvrxnoro Bepoivo
EirE<,tvope ororxeio rng irog rng rxroropiog, vq (porro
ornv lloeprrn Axonpio. To pooopioro
yupo orls 100 xrroegov8pouor nepvove on rcr
rlpoootKo rrveupcrc,loernv orovrnon oro
xooornprorr,tv Enuponv Aorpol,eiogxor ug rcrpn- opcrvrox Lteyo_
ncrponpnpo rou. Orqv xorqorcl,\,ozer,
toeErns fevrxng xor Errxng AoEcretog. e-v-cjnovot rourorctver oprour<oro npooourr< rou rovrx xor
)

11
k$,
",#q,
ffi'1,,,ui.-
i- *:'J
'ri
W ,,

F tw' pei vo rnv xqrqcer. H ovriSeon rou orov Kolvo-


oucuuopeixe povro,r<. xopoxrnpo.
>Mro voonpn orr<oyeveroxnrou xctoon opor-
ve ovenovp8oro ornv quxorovonrrxn rou ovrrn-
ro. H reEo..Loviuxnxoroyc,rynrou xproporue rnv
qiorqxtn poon rou.
>Au xaSopo ov0pcilnrvn cruoqtn, nou eivqt to u-
nproro r<punproorn zon, uunpf,e vog ov8ptluog
uoruxng.Tinore ev unnpxe poo rou nou Bo pno-
pooe vo rov xoveroqropeuxnn' ,u nrov, pro r-
roEuio xorvorvtxo no.rovpou>.
l'lorrxf H veooio, npopoxvog owiotcong
qoroyporpio rou Kor ev ro xo8eorg pe onepeuxSyroptes, rro-
Mero[6UeTouS peooergr<o.rneproeiegrou rxroropo npoounOei
yoveig rou vo epo.roBei,nvo.peoooto. vroro rns xopcts eolJ-
vrver o nOogrng ovrioroong.
ro e0vrx po1rorou- "ey", ypoEer, "r<nOproorov flapo ro xipo rppou Kcr.trn xropn nptn o-
ppo pou npo noo. Eilror orpouriltns Kor euye- vripoon rorv ootv uonrxv, or KoUUoTTKeS veo-
vng r<nr8roi ergrnv unnpeoiov rou Boor),tog pou o.ieg orr<ouv ou rnv nprn pct poxnrrr<o ex0pr-
ro fi,igog Uou, rou oErepvroe rnv zornv pou xor xg npog ro Nov E8vrxv Kporog.
rnv rqvorqv pou. Mou eivor oroqopov qv o Boot- To Avnrxrqroprx Mrono Nolv ouyxporeiro.r
egeivor r<ogn xaxg, enrongn oE.lpog. roro ro xoor<o.iprou exnpoououg ttv rov rlo-
ev ef,erozo ov or npof,erg rou upof,,evovxqv n rLrxtirv vcootr4ooLrKorvxot optotepv.
xoxv erg ro 8vog'rov oxoou8 ruEtrg erg ,u
iyo opyrepo, pe uporoou..iqrou Nixou
8er' n Sel,noig rou eivor r' ep v1rog...Avnxco
erg rnv oproronporiov exeivnv nrrg enolrnoev u- Kopovn rpernr rot n Evc'ron Notv
0 Nixoq np rou Boorl<'rgrng nonprv yevvn8n n No E.Lcrog Kor rno Uero n Orrrn Erorpeio
Kop0ovnq Ecrg.Enopevorgnorpig r' e1rev eivor n on rou ge npi,lroouicrtou Nixou Ko.Lu. Avrt-
(peruyev6orep4 1821yewn8eioq, ru rogMero.f,,og ovnr<o ersro ye- rxroroprxeg egnpepicg opxizouv vct KU-
qoroypogio, oro vog nep unnpf,,evuprepovrng norpiogrorng...". xoEopovnopovopo,ouv8npcncropxizouv vo.ep-
$ouv) nou >Auepiyporno npoyporo roro. Xuxvo Bo rov Eovizovror orougroixoug,6cttprn4S prrpotonri-
ipuoe rqv oupevo ovuucpoBrerpe voonpn eqrrnrorov oergonlrervovrol oe Kevrptxougpgougrns npo-
ovnmooroxlieour rou oro e8vog...roozovrcrgro upooronrr< reouoog.Atxpn rorou rou KrvnUorog,nog eivo.r
Evtto4 Nfov rou nlrepoyro n xopra rou ov0puou oEiyyero.r quorr<,eivor n ououozouoqveooiq oro o no-
Etr6og ovolreoootnv oYOV0.Krnon KOIorov olKto. venrornpro rng xpog.
>O Merof,og nrov vo.govBporrog r<or<gxor u- H nieon rov veo)vnpos rrs nourxegnyeoiegxor
oruxrolrvog Kr ylcr ro yo roro uopouclto, er- rougrovoopevous yro Kotvn ovurxrctoprxn po-
g.To uro plyoxivuvo eyxerpnporo TnSzons rou on eivqr ulreon.
eivol upof,erg(puyns.ev eixe recbn. O rxroropogroroSoverqrrov xivuvo Kor Kpor;-
>Xrnv Eoo.,uou noOe ovcxpovronr< uo.po- yozer rrpog roug Eonnrg oro llovenrornpro rns
.Lnpnpo. Beropeiror norprcouopg,yrve nonrx Oeoooovixng:
upoono rr norf,eeuoioxuvro po. <Eogouoyoperovn xereroEopeurgregon
>llpoyporrxo. o eypevogkocwng Merof,o.g u- ourgrou xporoug.Eog znL xt pvo vo exeLetrg i-
nnpf,e vog ovBpronogptxpg unv pe ouyKporn- reg reg,qtr vo moreere o' ourgxo.r vo. ou-
pvn rn uvolrn rng prrprnrog rou, xr ou rnv o- l,eere yr' ouregpe evSouorcop.Av xo.uorogon
noEn rorn, onouoiog. Yunpf,e rcrurxpovoevo.g oog xn roqopeurg reg,ro.utepovo peivn cr-
rpoyrrg runog -eixe ouveinon rng prxptnrog rou, ppgrorog>.
xrunnBnxe ovneo pe rn poipo rou, xr,rpigvo prro- Enp.: To xeipevo npoxurye an entAoyn ona-
payparav tou tAiou rou AAxn Pnyou <Ta xpi-
o4ta xpwa 1935-194b, rpog etepog,exoetg
#yuww x*q &fiqismcx
*l,d1 : 4ms #,w&{zffix}, *'w*q,, wffi*&*w:&{, Ilanaznon, o. 64-74,n onoia ywe pe rnv eo9tm
Fi# S{t#v vtr ffi*#
viw*}\ry,ffi {rz:*wwp***gr}xw w:*x xat tntpetta rcu ouyypaea.
#wK-$#v#ur ffiamKwx?*q?ffi'TTlvffiT.cew vl H on awn npoxpiSnt<e,trt to ouyKKplp-
vo tio ouvma va povatx xat axpo4 ev-
rurppov<oevapto> rng rcmropiag.
r936 Kol,eirqro ogoe ovorxrn poon rou Avurxrqroprxo Mernou Nr.lv
O npr,iSunoupyg Merofi,ogxnpooer evovriovrou rrroroprro ro8eorrog (Eenr.).o ypolrporogrng OKNE
rxroropio:roerqrn Boun, (7.1)' npornpuf,n norLrxvopxnyv XpnorogMorzogunoxnrerol ro
8(pclpuozerororporrt_rLrxg
vpog, (EoEong, KoEovropng,Oeorxng, ooovrornpronou unonBnxe
oui.opovovror uonrxoi (4.B). Ilonovpeou) xoroyyeerrn (22.11).unoypoperornpoKrtt<
nirooreeror vpog<nepi rf,eolgrou ucoropio(9.1).ovrixrunogou rnv ouvepYoorosurlv uopovopcrtv
Koppouvropou>-ouo1roveror o xur<oEopiorov upoxnpuf,,eovorous ovrrrxroroprxv opyovritoeov@ttxn
Nir<ogZoxoprong,nyrngrou KKE fi,vougnpooxcrnpevougrtovyopr,_rv Eratpeia, Opoonovia Anpooiatv
(18.9).opyovopevoouonrnproulp tou roxoufloou Kot rng Ynanav.Aailxn Ilpvo ru,
rng rxroropiogoro Euvroypo (2.10). feppoviog npryrimooag @perepixng Ewaiov Merunov Epyatv, Evoo4
rperarn E)vrcn Opyavaotg (9.1).ouopqvovrqr xor rcv Nav mg Eaog- ro
Ncoia.roE(7.10). qv rrrxTqroptKes eKTorllzovTcrr
or notrxoi opxnyol ouuQovnTrKo llpoounoypoQouv Kol ol
cxn.troerg xoro rnv enioxcqn rou Kogovropng, Mur;tvog,flonovpeou orpoTrurnKeS ov urxroroprxg
Merof,oornv Kpmn (7.11).noi.oixn xor opxeroinptJnvoueurg xor opyovoergAAEE (urc{rorporrxoi)
rneio rou Ai,fi,ovpou noueutgrrrgouvepyoreg roug(rn t<orMEO (6.12).o rooxogflouog
flurtqvoorooiou(18.11). cuoruyxovern Iov.)' Eeonouvepyonxgonepyiegorn yiveTqryevxg opxnygtng EON
rlporrnouvopouxn x_ivnoncvovtiov Oeoooovixn,tnv A8nvu, ro Iotowrvq (9.12)'n onqrnrou Mrx. Kpxou
tng rrroropiog-ouo1rovovror or Kor rov flepon (ren Iov.). xor n qvoxourpnrou runoypotpciou
rpcorcpyoreg (1.12).npoorecror o ouAo1rovcror xor cxrouizeroro rng, ivouv ro reeronxxrnnpo
Avoyr<oouxg Npog875(26.12).to Eeeu8epognourxg Avpeog ornv opyovoon @ttxnEmtpeia
KKE oteuSverrr<nonorq oouro Mrxoqxnouog (10.2)-or ouv8nr<eg (15.12).
Kolrporoyro rn ouyxprnon rng exrmongrou 0o rov onynoouv r939
ovurrrcroprxoupercbnou(tn oro Bovoto(22.8).ouqpovovror74 Euopovovrclr Kol oooreexn
exep.). orexnrou KKE- ovolreoorougor B. LouKKE (@e.). xo8reptilveror
t937 NeEeoung, . lloprooing,X. ),oyoxproio Kor orous ioxoug
Iqrpovio rttv oottxti.rvxolrport_rv yro Exoorvog,pn rou flourxo UouorKng(1.3).ouo1rqvovrqr
evroio poon evovriov rng rxroropiog lpoEeiou (5.5).ouqUovovror pn oyrrtvrorg
orov flerporo (Mopr.). or
(Iov.). o oorog fepyrog ror o LngovnrxroroprKnsopyovroong hqoi rou Mouooivrouorozovror
Merof,ogerrroxnrovrqrrnv Kpnrn - @ttxnEratpeia (80.6). otnv Aqvio (2.4).ouo1roveror o
peyoegronoerg(Z-8.3.).vroveg ouopovovroruncf,rclpour<oirou K. Oeog,orexog rou KKE (S.S).o
ovurxroroprxgexnoergpe orpqrou(opycvoonropeon- Metof,ogrouerTISopyctvuroers ruv
o<poppntov eoproolrrcrv 100xpvr,iv KouLoin)nou ecoilrozov xivnpo npooKorrov(21.5).ouopuvovror
Lngipuongrou flovcurornlriou evqvriovrng rrroropiog(17.7). oLexnrou KKE -ovopeoorougo
A8nvv (15-22.4).ronpororcov opyqvopevn ovurrroroprxn ef,yepon Nlxog floulrning (rn Moiou).
nonrxv apxnyv oro qorro ornv Kpnrn -nprcupyeiror rouovrorol xplollclvrKegopyovocrg
(Mcrog'Iouv.).ooEoviorou clcrvoorcruKneltponn on XEN xor XAN (21.6).ouopovetor
rolrpouvrorn ooxqouEtoupin ornv eKrrpoouoDs ov rov nourxv o E. Toouepg,nyrng
Axpovourio(30.7).eolmuxcg K0r xtriprov(29.7).xoro.ppeuon rou ovurxtoroprxngxivnong (Io.).
pyorrKeg ronoergorn xpnuxo xrvnporog-ro rrroroprx ovoxonrovror uopovopo
Oeoooovixnevovriovrng rxrotopiog xoBeoLEcnroerrpopoxporioornv runoypoEeio rou KKE (16.11).
Ire ogoplrn rnv rouon xor onuon Kpncn(30.7)'ouo1rovovrol nyercs ouopoveror Kor o l. Envrog,
rou npoxporrxo
peogrng xo8onynong
Ilpulclvn rou
rou KKE (24.12).
flovemornpiouA.
t94{t
Eeu8epnouou (Oxr.-
Negounryerg
No1r.)'rpuerorn
Koupouvrorov orn
puouxn ovurxroroprxn
Moreovio xor rn
opyovoon @ttxn
Opoxn (@e.).
Eratpeia ou rougN.
oumyergpoBnrdtvrng
Kounror M. Kpr<o
ler,ipyxng Exong
(NoeU.).
Aopiong(23.3).
r938
ouo1rovovror
Kur<opopei poxnrrx
ovurrroroprxoi
povrrpeoro rou l.
oyovrores on ro xpo
Kogovropn, pe ro ouoio
rorvr<oBnymv(Anp.).

13
g
E[rfprmorxolt;touvtorf
or4vAvtitptl

&

ffi
To KKEK,tt H IYrxvPm

s,t| lf*ff X.Tfr -flt


il* mqrxrl***pjF*#"f
v I{3i,,tl:1{J!J*y.ffi 1fr
ffi!}c.,*kr# LJ$}"exffiW
#,
mxprrr;p*eax rnqK#n\i{*lviruq Kffi${,}fl}#'r#ffi**terg Opooporo
on14
'x* pooovrortx{ xit'to4
ev4t
ncxii*qsw*.*ff'm**'wrffiv'tr m'T;nplx#wi w*ffin*"r*rq *Koexrio f"*
rouKKE.
guoxtiv
orporrortxdtv
19-12-1935,
Adproos.
xoppouvrorgouvn8cogenrr<eEo.ng, eixe puer orn
Eoon rnE vontrng, oor<Lnpr,mxng ovoprpnong.
nponoyovorng 4ng Auyouorou.Ueenrpovn ovoQe-
H
t';'
t'"
t

#
prav oe oo ouvorvovrov iro ourxorp ornv
Ioncrvio xor unoornprze u ro xoBeorgrou Merq-
t
[,o npoe vov e].nvrx eprpuronepo ro iro
n Kol fieproorepoxoroorpogrxon ourvrou ci-
xe f,cxrvnoerornv Ionqvio.
Or xolrlrouvrodg
Xrnv nepinroon rou noperr<ouorosrors perpnors
rq ocr n nponoyovq rns 4nS Auyootou roxn-
pDooe,Bo xnrenye eoycroro oulrnpoopcru or
xolrtrrouvrotegovunpoorilneDov ornv Eoo rou
1936Ui rpotrrepo. roxupn rolovrxn, nourxn xqr
enteoug orporrouxn vo1rn,erorlrn vo er<n-
oer xivnpo n euqvooroon Yro vct r<oro.\oerrnv e-
opxg,
Merro 19224 f,ouoio r<o.rvo crvorpqerAegounnv ug
roug
etrqvtxti Beopog Kot uS of,ieEnou ouYKporouoov Uexpr
xotvovio rre rnv etrnvrxn enrKporero.Koro on ro opog
pto ourns rns <enionpng> erxvog,uor<oeulroore
6p;1erot vo
nepiooupooropiooulre ro prorov opYctvorrlr<otv xor nor-
enovooorooqg,uxv uvqrornrov tou Koppouvrouxo Kppnrog
pe6egng El,onS orrs nclpctpovgn orn ropr<eratng rr<tcr-
poponxeg ropiog.Eivor yro topoetypo crxorovnroro rIoS or
ouveneres KoUUouvroreg, lou onetouoov
ro ouvo^o rov ornprYFo-
rov rou trnvr-
ououKor tou cl- opou, ev pnpeoov vo ovrtcrf,ouv -ro.po rtg ef,oy-
ortxo x- yeiegroug-pio lerouxn ovriorqon ornv ovoo rou
Merof,o ornv ef,ouoio.
Avoyxoio upou8eon Yro vcl xorooou1rero u
oxprg ouvqrve eivor ioog ro vcrf,er<rvnooulleo-
u rnv xorovnon rc,tvouv8mv rou emKpotouocrv
rre otnv Eooxor pooo' crurg vo ef,eroooulre
l\'
rnv uopouoio Kor rrg uvotrnregrou Koptrrouvrou-
&.,1; xo Kpporog. Ernv npcryporrr<rnroro KKE nrov
evo vo xppo oe pio vecr xdtpo. H polrorrxn ue-
pioog 1912-1922(n xo..urepo,1925: g rnv oo-
xl.npclon rng ovrooyng rov unSuoptilv Kcrrrng
eyr<orooroongrov npooEyov ntron) euovipuoe
xoro xouoro rpuo ro el,nvrx xporog. ^v ruv

h;
pvo or ooygotnv xroon Kor rov un8uop
uou npoxotrouoov qutn rn vcro<pernpio.Meprxo,
Seperdlnyro rnv roroprxn uopeio rov Neoe}n-
vorv orotxeicreixov nnpo4 ovorpouei ornv uepioo
uurn. fro nopoerypo,n fiprv on ro 1912E).cto
t uepro1rove,exrg nu roug evrg rr,rvouvpiovuo-
Airegrng. evov curepoilpctYporrKoxor govroorox
-,fl[ ,9"x,r rr\ Rits rY. J\
t@ h{ *v*&*q'{#w {p{T#f;{r$J*# {sxilwffiNpr**n
*ffimym*r*'{"*LiqKffiffg;#ffiv$#x*tq
l t?-t3*, {|,ffi1dg|ffi
exmpxxm
# *y;#ffi* ffi{Fffitq,*${ffitr#p#{"${$ffi

ff,r.
rnv Kctroorcronoug ovooergpog.
An rnv otrn pepro ro KKE p.\,rgyorve ono
rn pegrxn nrxio. flpoiv roo tr^tvregvrilvef,e_
if,er,tv-rng Enovcroroonsrov Mnooeixov_ ooo
Kor rns rorxooiog enovoooroong rng e),nvrxng
xorvoviog, p8nr<eeK rov npoypor<LivovcryKoolre-
vo vo neroe vepo emxivuvo, oe oxoougxor_
poug. Auroi ro Euoxvov, ouroi ro grzov orn _
oxon uprirn er<oeriorng poongrou. Era 1931n
xorcroroon eixe Erooer oro onpoxpnro. H r<pion
rou KolrUouvrouxo xrvnpcuog, oqrerpevnorn
{r( oxnpuvon rng no"\,nrxngrcDypoUlrng,orn orpoEn
lpos rnv <xoBoprntcr>Kr rnv ouolrvoon xor
oug oreeicoreg oyporrxgeooreprr<gpreg,ouo_
oo8pooov ug opyovrrtlrveguvolrerg rou Kor rrepro-
ploov rnv enppon rou. To Noeppro rou 1981 n
Kolrpouvrour<n re8vng npoxripnoe oe pio oerpo
evepyeresrrou ouorcrorrxoetovipuov ro xppo.
Mio ponpooxei,ng <Er<xnon rng Exreeouxng flioo onro
Entponng rng Kolrlrouvrouxng re0vog> ouore_ oiepo rtuv
rpuAoxrlv.
eoetn vo no}trxn uorEppo rou xpporog, e_
Houoloonx{
urxeEong tou onoiou rBnxe o Nixog Zoxopr_ (err0vipuon>
ng. H ovcrropycrvoton,n crnoxorqorcton rng KoU_
rouKKEro 1931,
lrcruKngLof,,ngxor n orpopn fipog LouSpozrxog ro egepe oro
rexrxnrrxogoyriveg,oe ouvuo- npooxdvro
opo pe ug euprepegef,,e-
if,,erg omv eupro-
IIOIKN KOIV(I)VI-
rouroxpovcr<eBvrx> xciipo. Ereivov rtov exrc rolv
ouvpov Envotvuou upooeuov oe n oxev
xn norrr-
)
tnv Avqro,\.rxn Meoyero:ornv Aef,ovpero,rn Bn_
pDr,rn Epupvn, rnv Kcovorovrrvonon, rnv Ono_
o, ro Aovon...H pero ro Ig22 xcitpoev eixe re_ :.
si
rorou eioug evoxpo, ev ovriBero 0o npene vo
o(poporooelKol vo evololnoer uotrolnng n xor e_
*
Ovrregr<orvrruegnou noqneixov on rn ruurxn
etxovq rou floLorceoirn: nporpuyegqrr rov fI_
vro, rnv Konnqoxiq, rn pooio, rov Kqxooo, rnv
koviq, qo nor perovrnreg:Eoolroxeveg, Xe_
<popoiregEpoioug, pouooupovougx.n. x.,\.1.
Ooov opopo e rov xolctvrx xpo, exei neov n o_
voropcxn uou npoxoeoe n crErf,,nrotv upooEyrov
fi,ovopxrzeoe uo]oug xripoug ro narxvir .rg ,.or_
vovlKns ouvOeongoxev on rnv opxn. Me oo
yron orxovollxn, xorvovrxn, nourxn, reoo_
yrxn enoupyio rng xrilpog
f,,exrvooeuor ou ve_
egooerg,poo oe onutnpeuortnro. fr, our vo_
UrUoloroupclorevo pro1reyro enovipuon rng ve-
tepng El,oog Kor vo oqruepro1rovoupe ournv
TO KKE KAI H IYTXVPLq

Y** a* KMffiffis*v
Y,* xxp*Sffiffi$"s#
g"xr.x*pm*w*
gx#r'{**ffi{$q vffi {#vffiPgmwxxi
gtv
gx* w'ffiwg$iffi{$3ffiic*se;v*ffi* *qJ{#*{P}tspxN*

xn, ro f,ouooporng rpiong Kor nS ovotopof,ergnou vou rou gooropo Ueoo oe evo rprKu-
npoxoeoe,enovEepovrous Kolrpouvroresoro K0- preg xolcovrx neproovnrov exeivo rov ouU-
vrprx npooxnvro rng uoutxng. poxrv. Me norougpnopooenon vo ouvepYo-
H evrovn ouvrxo.rouxn nopouoio rov KoUUorJ- orei ro xolrlrouvrouxxivnpo ornv npoonoBeroq'
vrorv eooe upooeuuxo tn 8on rng oe ueproo- vrrperurong xor upnryngrov oxpoef,rvuoe-
repo no.Lurxo.crunporn. To vouopoyr' our nrov n c,rv.H ouqvrnon oro eprnpo xo.Beo..'ouopo o-
avoogrou gooropo ornv Eupnn Kol rrro errr<qn nLn nrov. Or cilgrre nomxgrtpoKuKSrov KoIl-
ovolrrpnon rov KoUUouvrorvpe roug ooro.xgxr- pouvrorv xoporunpizovrov on orqoxrn oto.-
vouUevousnpos rnv ef,ouoioESvrr<oooorororeg tng on Kcnouxvo Seopooovr,rguro emxivuvougovu-
leppoviog. Erov el,nvrr<xpo n uotrr<n ovoro- ucrougrougrog<ouyyeveig>> roDSxopous: roSpe-
poxn nou qxoo8noernv uron rou evrzeropo qopprores orq ouvrroro n roug ooorororg.H
oro 1932,rc xrvnporo xor ra upof,rxonnporo.xo.rn ypqrlrn tou <oooro-gcroropo>, uou Beopouoeu
uopeio.rrpog rnv no..].rvpStoonrng povopxiog npr- oorxo ornpiyporo r<o.ronieg rng nvourov ctKpo-
opynocrv vo ovooyo nonrx x}'ipo. H ovrrlre- ef,rv uvoperov nrqv n uotn<n ypolrlrn ro.r n
ruron rou Eooropo eyrve nolu YpnYopoKtvrplKo poon rov ooorqtrrorv f,euepootnxe opyo.xor o-
uolux ov8npo tov KoUUouvrotv Kur roug f,,o- oovrour<o.Or enoxgnrov ef,o).}'ou oxl'npg. Ot
voql,e oro nourx uo.rxvir. Aut oe xopio ue- oxoergrov Koppouvrortiv pe rnv xpouxn pnxcrvn
Hetpqvtxtjpiurcoon ev onpo.rveu ro xolrpouvroux r<ivnpo Kcrrrrg uvopergr<oroorol,ngnrcrv oxoergnoepou'
rov
roritoo4 novc,rorn p8oo,rougrp- Or ver<poiKor or rpoupcltiegnrcrvovn8egEorvpe-
eixe f,exoSopeganryerg
epyortivor4 vo orlg epyouxgxor crprorepg r<rvntonornoerg. Eug
loDS,rnv ro.xuxn Kqr tn orpornYrxn ovrrpernrong
0eoooovix4, 9 Mqiou rou 1934pio crunepyorrxn onepYio ornv
qrooropo.Xug opxgroD1933or vozi ovenxov
opleqMdibu rou rou Koopcuo eixe ewo veKpous xor tprovro. rpctuUo-
'36,noue1r4xeornv ef,ouoioorn fepgovio, oozovrognrEvrxr-
rieg. Tnv iro euoxn, orn Brvvn, oro flopiot n
r4veni0eo4 rou our<o rov nolrx xoprn rng Eupung Kcll roD Ko-
ornv Ionoviq f,eououoov upoypourg ouppo"f,erg
orporo. H opou o.xnpou.
oro xvrpo rov nl,er'tv. O xolrpouvrorng exeivou
efie H roxuxn tov owrqoolottxv petnrrlv
rxroropio
rou Korpou nrov, er<rguov o.l.t'lv,r<ornoeprornE'
popoAoyq0eiTo oorx eprnpo Yro rnv vrrperornon rng o-

18
feoroyporpfo
yro
14oqoyfrov
epyor6vro Mtiro
rou1936or4
0eoooovixrl.
Aprorepf,
4
nepig4p4
neov
qoroyporpfo
pe14
pfvorouvexpq
epyrq
oro
orpor4p
yeyovro
r4g
0eoooovixqg

.*
KKffi4rup*mw vm {$as*Vwl
tr\ftr Srp*lxt*n*
#W*fuv*ffivtrws*mc S*vmpweq
i-$ il
-ir,{a #v{ffip*{*rxwq**v cffiq{ffiffff8#* f]api* y*t.} fli*srj

H onoEopio e xor n xpnon nrrlvnrov oerg. Ilevrxpn upoypcuo non poo orn Oel.o
Uro rpexoDoclnpoxuxn, crno.poirnrnouxvo yrcr rn nov nonrxv noBv ornv rre Eoo.
ref,oytoynno curilv rrvnrotornoer,rv. IIo - Emueov or mBovoi exBpoi ev nrov pe ooEnvero
oroo puopouoesvo eioor rcr.\.oxuxcxqro qno upooropropvor.H xuprcronern epxrcrvonroon_
rororesouvOnxeg. uote ou roDSUovcrpxrKoug xuxoug ror ro xpo rou
crixo, ovu-evrzetrrrou x1rporog.llpof, rxonnpo-
o Kol4rouvroux K1r1roEoog or<oo- urg pr.lgupoSoergeixe
xor n on neupo":e_
Snoe ou xovrcr xor oe our ro neio rnv e- r<eivnrov evrzei,rr<rilvxqr
Oreeu0pov.To KKE
f,erf,n uov npoxur<rilv rng Kolrlrouvrour<ng Kor ro roxvo ovuqcroronx Tou
Ueroilo upene vo
re0voug.H nourrn rou <EvroiouAvugcr- Krve[or evovuo Kol orous
o u].ougrng nourxng
olouKou Mett-rnou>ylo rnv ovtrpcrorfilon zong, vct ref,oyer vo rlrerono
oyvo evcrvucroe
upof,rxonnlrcuov Kcrrxlnoeov on of,,nopcurKous n uvolrerg ttoD, oro r<oro xortrt, ovnnpooneucrv rn
oxpoef,rogxxoug,o.pxroevo onoxro unoroon ouvrprnuxn
uerorynpio ro tre envrxou cro
xoro rn ropxerorou 1984,r<ore nrogxor ornv u_ Kcnrrou erxcv
Eovcrrloeroug unoBeoergrous peyoo
uAornnEupnn. Ernv envrxn nepinrcoonpog rUnU rng envxng
xorvoviog.
ro upqro rotv oulrlroxrv ev nrqv r<ogtrouo_ H ouypn rng on8erogyro ro KKE npOe pe ro
n. ev nrov xoB,\ou f,exoOopoUe rroreguour_ upof,,rxtqro. tr,tv
evrzerxcitv of,rc,rlrorrxv rnv
xg ror xorvovrxg uvcqrergUrropoDoevo yiver n ln Mopriou 193b.H or-oonrt_rvKopUoDvrororv orre_
oul4roxio ourn ev, pe eopvegug ouvgnr<egn_ vcrvrl oro xivnpo
nrov ocrqreotoroex8prr<nxor eg
oong ovolreoo oe evrzerxogr<o.rqvnevrzer- or opycrvoUevg
uvolrergrou KoUpoDvrouxouxrvn_
KouS,Ulopouoe xoveig euoycrvo ovoporngei yro porog orpcrpnxov evovriov rou npof,,rxonngotog. Ag
tnv onore),eopour<rnroperromxv r<wnoeotvoe _ pnv
f,exvolretr o <Przooncrorng> npor<oeoe repcr_
vov rpiro xrilpo. Ero nourx neio, or oorxoi ou_ ouo znprcr
oroug ounoug rou Bevrzouxor rou
volunreg tou KKE nrcrv or ouvrxorour<oiEopeig, Iloornpcr npooreovros
onpovuKg unpogo-
ro prxp Aypoux Kppo, ro or<pnprxprepo Xo_ pieg yro rnv
opyovroon Kot ro xpovoroypoppo rou
ororonx Kppo xor iyeg encryyepomg ev, upcrf,,rxounporoslyes ppegnprv our expoyei. To )

19
#h4. qr"
TO KKE KAI H IYTTYPU.
,&t

nopcrof,oeivo.ru Ueoo ornv orpoo(polp


cprpuiounocpouxot xLqxruvUcrporvrlou
qxooBnoe,n xupvnon Too-l\,pn-n xu-
epvnon n'rv oixcbv <pro-povopxrnvnou ct-
vrrlrernroe xor ouvrprryero evrze.Lrxnpof,r-
xnnpo- ev nnpeerqrevo noper petpo evcrvtro
oroDgKoUIroDVloreS, vct onoyopeoerug pootnpr-
rr[es Kr ug opycrvoergrous, vo ouoerKol vcl
eruonioer nol,eg exotovroeg ore-exvKctr vo D-
rroxpeooer rov xoppcnrx pnxovrop vcr uepooer
ornv flctpovour(r.

i'Sffi%q* t{1{# *p*gb3{}K{3**b*#w;f. Ao ptogpi-


T"* &*ne*l*g:rffiprttt
{z't*w oKovrol Dtcr flou
1d{ uos 0v-
* ** *w**ffip**T*# *3*# i*:q,*q&tffi rcrEepouv.To yeyovoro rns clor-
}-r:'1'1
* ffit* {P?'*P4?\fT*i{#{Cf}L/ r}i {'us}4".r f,ng rou 1935oueerf,cv Uro oerpo uptryporo.
Ilprov ro uoo orrerpo nrov ro KKE nourxo r<crr
opycrvonrxctxot noo nvo1ronrov oro vct rropeU-
er oug ef,eif,erg.To Evroio AvuqrcrorouxMero-
uo rqOnKepeon oug ef,eif,ersKor ro KKE ne-
H rre oroon tou KKE enrxpiBnxe nogtpopeg propiornxe vo enronpcrverrnv <npoooio>tv eror
Hnptirqoeio
xrore, f,c'loo xor poaoro xp1ro.Oueigptlg r<r org nepr8coproxvoul4roxtlv rou. Or opyct-
rou(Pr(oofltioTnD
ptrvrngotov xotp rou Kcllol elrKplvovTcsFi- voruxguvorrnregrou KKE xor or noregpoxrul-
r4q1()qgeivo.r
KKE, ro n-\e- r<cguvorrntegte8etc
Auyoorou 1936 xov, oe oxon pe toug rre nYetesrou evog
Ylcrtnv crvtrlrcrtlrnron
oveKrnUo rng uorepns yvong. Oueig yvr,lpizer uou
ef,,erf,,n Bcr
perqvondqoo4 npcrf,,xounporog expneviornxcrv,
rou KKE ug 0o nrov picr rxtcuopio rr,rv evrzerr<v, or oto engcvo etog.
rqqK.E. cixe ooopg cntnLoctg
Tnq7ns pog yvr,rpizouv ng ef,eixBnKvro npoyporo xcrr H petofi,mn entxPtnon
Auyoorou ytoro ug nrov n rxrcnopicrrou flcrqrro xor tou Metct- Mero tnv n}npn emxpornon rns UovctpxrKng,o-
npoIrxdnqpo nnpctof,ng or uourr<egef,eif,erg u-

*',in
vuevrzerr<ng
unpf,ov poycrieg.Or rf,ergxor or erxoBopioerg

P ilffiffiffiSi',ffi il'fr
Effi@@@U-Voo-ffiffi@
)i;
- ---OPla:iD TH! X?itre.\H; UtrrFDrdl-iJY Ko;\'r'irt;r'(Ov ':O"!I1ldl lHt F^AA{Z-.
ef,,ou.\Bnxovoe xo.Beropeo Kcrr.exrgon toug
evrzerxog,neprecrovoe uepiourn Oonxcrr
roDSKoUpouvrorg. llcrp' ' ouro, xo.r nopcr roug
.\-'r. nr. tJr I .rir:l{\. t6YIEtr'p \YfY).JcY$il
r<uovropog nou upoxoeocrv or ef,ei'if,erg, ro
tlair.lrt t.!r Ti lrr' --r{ 1/{1)t t'i.r.
Evroio Mercouotrpycuv r<nrAyporv oupreprqep-
.A[1o{FIIEx.ll}_li-E"r'or ;i.]i. l' Snxe of,ronpenrig otrg er..oyg rng 9ng Iouviotl
1935.Ee crurgro oit< K1r1ro Kor or oDUlrxorrou
nnpnv 65% rov rltnqc)v,or <oxnpoi> oorqpo-
veg (Mercrf,trgx.u.) to lSVo xor to Mercouo10%
uepiuou, oxev 100.000qrngoug,noeEouug o-
noieg oiyoupo qvnxov otn oixn oon rclv (Dr}'e-
eu8pov.To crnoreeopcr onerf,eu oe pio x-
po ef,ou8evotpvn ol ug rolroxeg rcov peyor,lv
yrcrrnv ef,ouoio,pio rpirn uouun nproon ev n-
rov reeiorgourourr<n.Outoonnorepog or ef,ei-
f,erg eixrv po1rooynBei,n povopxio o.roKororcr-
Bnxe xcrrn xdpo. opxroe vcrnpoerorUoztrorYro illo
<oucrpg>UopQS roxuepvnong.
Ercrr-\n rou eNeppiourou 1935,ro KKE npoy-
poronoinoe ro 6o Xuveprrou, iot^lgro flro onUo-
vur< rnE roropiog rou. Me tnv ueipo rrou oDYK-
vrpooe euuvq otov rrponYouUevoxpovo Kor Fe
oon ug re8veig ef,eif,erg,ro Kppo, eKrogrov
nklV 8eoeoe re..eitlg veegooergro zmnlro rr,lv

l . t ] . i ! ' ' l , q r r n

'-'t"',.1 r'1i'i rn"iz**


i)].'ll.:ri '- " ;"
'r r;r r" ': ' r
ii,"";,"",; ."-"";rr$i .
i
i
t

exr on ro peyoDrepoEoolro rov nor-


H xorvopoueulxf
opo rou
nxrbv uvolreov- rnv ovoo8pron rou rro
llooixo
rng uopeporrxo,puOprouxopou.O E-
Merdnou nou
og rou xolrlrouvrolro, eyxprog r<oreronype-
npodxuge ondrrg
vog, ruov oorxg nopovolroorng rng r<orvovrxng exoyeg rou
ror uourxng zcongoe pio un ro1rpEcoon r<orvo- lovouopiou1936.
vio, urognrov n eLnvrr<nrou Kcrrpouexeivou. Ir4v npror4oerpti
frori to KKE,ev pupeoe vo owroro8ei. roxpivovroror
ornv 4n Auyoorou f4vdq,
H oulrlreroxn rou KKE oug ronpoyporeoergyro Ixtipolvoqxor
nproupyio rciloqrngr<orvooueuuxoxupvnong Oeog

Y* mxpryalv#ffi#W*axrrx*Ksqffimffi
mxww v$ffi
ouppcrxrv. Eixe yi-
ver nov ooEg u o cry- &npl*aspy*m$
ncfu
era {*pwt{y
6*mqKAJffi ffiq Q*arr.il
r***esc
vos evovuo orn povopxio, ro lpool. #w*&p##ffiq{r#*Tffim*x$i{:}t$q
Kffi*{yrp{3Tttu*T:KsrJ{.
op, rn rr<roropicr,yro vcr eivo.r onoreeolrotr-
xg eupene vo otnpizeror oe ro1rnpaovoiyporo
orov uourr<Kor orov xorvr,tvrx xpo, oe no),nr-
t<ougel,rypoug, f,evougrrpog rnv g rore oeKroprorr-
rn no[rxn rov KoUuouvrorv. To ovuEooroux xor n upoouo.Berovcr ornpif,er un poug pio xu-
prorro,yro"vo eivor euoupyrx,npenevo.pegei pvnon tr,rv @reeu8pr,rv -ro yvrrror opE<^tvo
oro r<evrprxnourx [pooKnvro rqr xr oro uepr- Xogon-D<.1,orva*erf,ero pro rctv uonrr<v
8pro rng rorrKng. H povopxio rogopiornxe og uvqrornrov rou. Oeu ovupooec,rvouveuoe
o rr],ovolreoogKor erKivuvogovriuo],og. rn ouprprovio.Or ovupooergev npopxowav pvo
ou nol.urr<ougxxoug n ou rorvovrxog <popeig,
rcrrn orJyKDpro,n otpogn ourn npBe pe pe- oo. yeyovSxopoKlnplolrx rtov xorpdrv.Kol ono
yon xoOuorpnon.To xc4rvooEog- roug crf,,rr,rlrouxogrou <Xrpououxo Euvopou>.
oxoo pnopooe ueov vo repn8ei r<o8g, Korro on rnv KrcrKpcruynnolu iycr upoyporo on
)
uprv on roSe peroo),n, upene vo rel-
orouv ro pl,n xor ro orexnrou KKE vro
rn vo uo),urr<n.Or 8oergroD 6ou Xuvepiouer-
' ' E{riprorol
ropynoovror ueprootepooS ucrpor<oro8nxnyro
xolrlrouvloreg
ro pov:yto rov xorp rng Koroxng xor rng Avri- t , or4vAxpovounio
oroons.Xug opxgrou polrorrxou 1g86,or Kolrpou_ ro 1936
vrores, ovri vq ouonerpoouv ouroi evo of,royo
tphlro npoxpqrrxv uvolreov evuvuq orrs rrpo-
f,rxonnlrorrxeg oerg,eiov, npooeuuxo, vcr ou-
vroooeror evovriov roDS-oS cro8ryro npof,,rr<o-
nnporrxg oerg-ro ovoooxev rov nonrxv
nrepyc,rvmg xrilpog.
To norvooueuuxorf,oo rpovnxe oug exo-
yg rng 29ng@epoucrpiou 1986.Or ovuevrzerxoi
nnpov 143epegorn Boun xor or evrzen<oil42.
To <llol,oir< Mrono> rou KKE eyoe 1b ou-
eurgpe uepinou 73.000EnEoug nor, xoro xo.noro
rpuo, yrve puSprorng rov ef,,eif,eotv.Or xolrlrou-
vrores ctrr ro npoypnro pBnxov oro xvrpo Lng
nourrng zong, r<orcroroonrrou xovvog ou roug
peyo.trougoxnUcrrropousev eur8upouoe. To onor-
eo1ronrcrv n evioxuon rou pu0lnouxo p.Lourou
flqotro xor n ovoerf,,nrov xuepvnoec^lvAelrep-
tai xor Merof,o opyrcpo. Mnpooro orn BeoUrKn
Kpron Kor oe ovriopo rng Beongrorv r<olrpouvrorritv
n oorLrxn ef,ouoionprerve-xor our yrve ouo-

2l
TO KKE K,A'IH IYT.KYPIA :i ii
li'r: s
Hxqe(o rov I
it,r
.$i,.l*
ii',,i
,ff
xorting
0upfrolv
epyonxeg
il''4,r{l'-,*,
nv4ronorfoerg ,
r4g949Mriibu
1934m4v
Kooporo

rn ouu{po- vovrKes o-
vio pnpeoov vOuerpnoels.
vct eq(lpuoorouv :'::' Eug opxeg Mo-
ev or xupiog evro- iou, n orpornpn e-
Eeppevor, ro llo.Lorr n- npcronrou orporo evo-
on ror o rrtrog rou, upoolr- vuov rov onepvov epYotov otn
rpnocv, poo on ro yeyovg out, tn u- Oeoooovixn tvroe tnv xprorprnro rov
vorrntcr omprf,ng, novo oro rqxuto crvrt-KoUpou- orrypV noponpuovrng oe erxveg ouppof,ng xcn
vrop, rarv norrxdv uoeov prcrgrxroropiog. epEuiou noe1rou.To yeyovro eppnveSnxcrv o-
H r<orvovrxn <rvoropoxn rou ef,ou0nxe rnv q- u nol,egueupg.Aor eiov oe ouro rnv Kport-
vorf,,nrou 1936o0 oxl,npn rn xpo enloyxuve ug rn xorooron Kor rnv uro8ernon uvorKro (poorotr-
efi,eif,erg.Aev nrqv iyor rou, ug nppegexeiveg,e- xv npnxuxv. Aor pcogeitrv onuerpo npo-
enovoug noouloorozpeveg epyclTrKes Klvruo- eroproxng enovcroroongn xtrr -ox1rn xerprepo-
uornocrg ro npooipro lrrog KoUpouvrotrKnE enovo- rnv up8eon rng <Neog Ettctg>vcr ovrnqxOei
oroons. Or Eoieg ef,o.n}8nrnv Kcn o crvu-Kop- novoro xoronreonx (Kporos rorvA8nvv>. H e-
pouvrour<gxrirpogp8nKe vo oriorlerpver ug u- vLnro LnSxopctsoo xor n evrnro rng xorvt-rviog
vcperg rou uo nro ypnyopo ou' ,u ol KoUpouvr- proxovrov oe r<.ivuvo.
ores eornvov ro rr<roug <.Loix, ovu-tpooroux H po rou Mercrf,,oeixe onptrver.Ouoroouxgxu-
Ueroro). H reBvng ouyxupio rxcrir,rveef,oou- epvrnng mg xcilpogo reeutoiog,ou rn Seon rou
oouguioreuov oe ctrroeoorouxegnonrr<S Kqr Kor- og crvnnpoepourng xuepvnongAepeprzn, EBo.-
oe ornv uptoOunoupyioun rnv unpn xcrluqrn rou
floorro. Aev ntcrv opr<er.O xoppouvrour<gr<iv-
ffiexp'*ffiwqxxq&xsfu&*$q K#* ryexf$mw{ercuq, uvog eixe nov yiver ro <pntporng nourxng
# etffisq xmqSKqffiKffipg#q s# A{Kffi zorngxcrr unoypeue ug ef,,el,if,erg.H xorv<,rvrxno-
ffig:*erxewx
efi,oououvexztcrv r<oror xivuvor uou
f3$}#(#s$up* {vxupm xxwp*x m*xe* vcuopoxn
npopxovrov qn ournv royxvovrov oxnvo8eu-
r<oon rous urrep rng rr<roropicrs xuxlous. EUS4
AUYOUOTOU, OIrSI]clpopovsrrovspycrrlKnsorrepyios,
o Merof,,ogrnpuf,e rxroropio yro vo npooer tov
xoppouvroux xivuvo xor ef,,eif,,erg runou Ionq_
vrcrs.^sv nrov iyor exeivor rrou, oro xpo rng no_ it
uu<ngxqr xr pvo, exrnrurv pe ovoxoEronrnv
einon. O roppouvrouxg xivuvoq euKocr uerBe
eKelvn rnv e[oxn.

xorepn uovrctEonerf,n yto rnv ovu_


uopf,,io rrorou xrvvou ruov n iro n o-
s
uvolria rou KKE vo nopeper oug ef,,e-
if,erg xor vcl o[orpeqrel, orov uotrx
orio n oroug ppoug,rnv emon r-
xroropiog. Tov Ayouoro rou 1986 oa xor oLn
npxero rng rxrcuopiog ro KKE ef,,oxoouBouoe
vcl rrcrpopevercrnolrovropvonortrxo, oro nepr8ril_
pro rns uourr<ng zc,tngxor rr,tv unooyropv rou
uoLurxou KoUoD.O reeurcriogornv neroqrngio
rou eerxve oe r<o8euepioroon vo"Eooror uepro_
oreporous KoUpoDvrotgcrn, ,u ro percrf,,rxr<o-
Oeorg.Xto ouvBeroxol<ovrx xrilpo, uou or rqr_
peoergev nrcrvpvo rof,rxEuo xor uotrcipr_
KsSKcrryooypotprKS (uocrroKcuveo Eoo,upo_
oEDyeSnor ynyeveig x.n. x.l,n.), ro KKE ev eixe
Kcrroqepervo exgpooer pio euprepn evrnro, rxo_
vn vo f,enepooerug xrrpeoerg.trx rrrtv npoyporr,tv
rorpooeoe picr rorvc,tvio nou ro xpro npnpo
nrov n ouvOeonKor n opoyevoloinon.
Moq oe ourgug ouvBnxeg,oro opycrvotuxue_
io, or pnxovropoi rou cruoeix8nxcv euooror. O
ornpg nupnvog rotv oreexv p0nxe no
ypnyopo oug guoxgKor uS ef,opieg.Ooor on1re_
vov e,\eu8eporxovqv npooeuuxcrrn petof,u roug '-
A{0trr'rovrr!b'n"-
enoEn, Lreoooe evo xoBeorrilgxoEreoEoiogxor
yevrxng o1r<proiog ytct rnv of,rourorio rov Fnxo_
vropov nou n Errr<nAoEoerotou xoBeorrocue_
xn Oon.Xe peyoocrOpr ourn n ef,rf,noger_ l-lopfro
Borxoxo).repyooe,experoeupevn.rg .or-
rcv orn petof,rxn uepioo. KoBg ro xoOeorgrng ov4oulqnxf
prxeg rorpeoergrou r<olrlrouvrouxo xrvnporog. Or
4ng Auyoorouornprze rn voprlronoinon Kol rnv t_ ypogripevo or4v
KoUUouvroresxorenf,ov vo ouvtnpov pelrovr,tp_
cooyio rou ornv ovtrpcrtjnron rt_rvxoppouvrortitv, "E0vrxri, Tnq6nq
vogopyovooerg,ouvnOogprxpg, uou n Kupro
U_ ouppiKvooe, qOeorou, to nol,urx qoopo rng xtit_ Auyoorou, o
prpvo nrov n ourorrpooroioxqr n rcnnpnon rng
pcrgoe o ntroug:oe exeivov rou flcrLorro Kcn rns K0uu0uvtoflK6q
xoSoplnrog rov ypoppv roug on ruxv <npo_
rxLcrropiog Kcuorov qvrioLorxorurvKopUouvloLojv.xivuvog {rov
Kroprg xor xogreeg>.Xrcr uprf, rou KoUUoTrKou
Or ruxv evropeoorev ovogepovrov. Aoxero pe pov
UnxcvroUou,or noergperovoiog,rcr rrorolorn- ug npoyporrxeE uvorrnregrov KoppouvrorV n o_ oolipovroq.
TrKoEpovnporog or lpcrKeorrorvovrr<v (ppovn_
xrrvooicrroDSoro nonrx orepeopo uoppevee_ Avrr0erorg, ru
porotv,qnoupyooov vo nuxv nypo roD Ko_
ror uEnn xor oyyrze neov rnv emonpouoinon. {epovrioro
Brorouoernv noro ouvcroynpe o.prorepog, ne_ H ef,rf,n8o nrov epeovns oro reog yeproov xolor
io urpnl,ou xrvvou. rnE nepr_
ou, ornv Kqroxn. Xro xorcoKcrro,oro 1941,iyeg eeu0ep[eg
exneg ruov ro xolrlrouvrouxo orexn uou opxr_ rore0qoov
H onpopevn ovoOlrron rcov rolrlrouvrouv ond
liopof,rogpog ro KKE ev roBnxepeoo
oov vcl ouvOetouv ro repoouo yrcr rcr envrxq no_
T0uq
orn rxroropio. Opyovr,tuxo ef,ouBevr,tpvo,nour_ 0eporogoxeg
trr<o r<crrxorvrrtvrxcreopevo xivnpo rng Avti_
K orropovopevo, Ue rnv nyeoio xor ro orexn rou T0uq
or0ons.
eopregrng rxroropiog, pe8nxe, oro rogrng
neprou,mo roxup nopo uor, rorlro vu roei . O ftpyog Mapqapjrng
taoxet oyxpovn mopia oro
rn peyn nu}n upog rnv rrporoyovrouxn uom_ Ilaventotnpn Kpnrng.
t
llporone

koanrngMemEoS fepytog B Avpcg


(1871-1941) (1890-1e47)
(1875-1938)
!rporrtorrxq xor norrrxq, yewnpvoq Bsorrq rnq EAAoS, Vroq rou
ornv l06xn, nporounoupyg rnq El6cq Krovorowivou Kor rnq :ogioq. AvfrOe
npreunoupvoq rnq EAAoq l'1924) xat
;rer rnv enlori rnq lKroropioq rnq oro Op6vo ro 1922 Kqr eooiuoe p6xpl
unoupyg Elrrcprrdrv antq Kuepvnoelq
4nS Auvoorou 1936 xor Fxpl ro Ovor To 1947, tre Frrp ro^iFFdro'
rou Eevr(6^ou ror rnv nepioo 1928.
rou ro 1941. Inoqo orn:xori oq6r6psvo orrg ouxv6q xor p(tForlx6q
33, eExouoo Korvoou^urIKn |(ol
EuAniov Kor oro BEpoivo' nftpc F6poS no^rflx6s perool6q ornv E o,
enrornpovrKri npootonrl<rnro rou
orov n^lro rou I 897 KoI orous Luv6nea n^hp(,,s ge tnv nolrlxfr
Meoono6Fou. fcwhonKe ornv n(|rPo
Boxovrxoq no6Fouq, cvd, unnp4 Meroq6 I(or ouvepyornfl Kor tn
xor onoooe Noprxd ornv A0nvo' Tn
orpqrrt,rrrKq opouAoq rou Bevt(6ou eroerio rou'3O crrrq qnoorporeieg pn
(Pr^oFerdtrKdrv oErr,lFqrrxdrv, fo^ io r(or rn fcpFovio. Kdr tnv
Fxpr ro 1915, onTa Kor nqpoITnenKE
nepioo rns Errroropioq rnq 4nq
rogrvdrvrdq yro ro (nrnpo rnq oup/towog 610r ornv onouvdFron
Auyoorou o Mxcc[6nou^oq eixe
ouerepornrqq. To 1921 ipuoe ro rou orpqrFdroq. O Fepytog 6ylve
eno.P6s $e tnv oyytKn Kuepvnon
KHUo rrv .Eeu0eporppvrv' nol ro |rgfo('|q Fer6 Tnv enlon rou
npoonoOrvrog vo pel ouyxor60eon ylo
1936, ErFero^ EU6Fevoq rn oeld Koeaordrroq rnq 4nq Auyoorou
ovorponri rou Meroqo Kor oxnForloF
xoruooueurrxft xpionn Kor6 uoe rn onoKTnq rtov rrrovurv IqFoprupldtv
rxnq rou xu6pvnonq. Or Ayyol oor6oo
ntrroxporio xor ov6^oe rnv Tou oorrxo nortrxo x6opou. Iro
ev roov ouv6xero orlq nporooslq
npo0unoupyio, O Meroqq npoonOnoe, 6vTovo r(|hFor(| r@v opxdlv rou 1937t
our6q, per Kor rnv opvnrtfin Wdtpn rou
oKoouedrvroq Kupitq ro nop6erypo To onoio unodv npog ro no6rl
npeoeurh Touq ornv AOrivo Eivrvei
rou MouooAivr, vo droer Aoix6 petopo ernp6oronor rw Ole^eu06ptrrv Kol rou
Ourepoou. O MrxoJloK6nouoq
orn rKrdropio, Forrrrns ^oiKo KFFqtoq, o fedrpYtoq on6vrnoc
qnoK(|roroonq rurv npoogVrv' TnS o^rooKonfrOnxe on6 rov feopylo ro
npooswi(ovroq rov Mlxooxonouo xot
AeKFpro rou 1937 yro ro oxnForIoF
cyporrrris Feroppellronq un6p rrv regeuvtiwoq rnv nroovrnro
xu6pvnong, n onoiq 0o o;rvnoreue rov
oKTnFovov, Tnq nHroupyioq go(rrrirv oxnporropo xupvnonq, ouvnoruonq
Mero{6 ror Oo onyooe rn xdtpq oe
opyovdroeov veooioq xor epyorriv xot rou MeroE xcr rev6pyelnq eK/loy6v'
roy6q. H owipoon rou xooeor6roq
rnv ovnrufn rou ouctriporoq rng Ooroo n ornpri o:on rou Mero{u xol
rirov vo ouM6er ro Boptd 6pproro
Kory(|,vrKq cogronq. (loroo ol or exronioElq rulv nortrrdrv oxpt toov
Mrxq^oKnou^o xor vd rov KTonioEl
Uo(rK6q Ertronioerq rov xo;r;rouvlotv K(ree uvorornro ouFrdofl |(nq ^onq.
ornv npo onq lO OEpouopiou 1938.
r(dr rrv endlvu;rurv norrIxlitv rou O fedrpyloq, qH(p|Toldvreu6Hloq
EKai o Mrxooxnouoq npoo nonKe
ovrrntrlv, rAuoov rrq ourondreq ylo ovdpeoo ornv owioroon rou noAlrtxo
on6 nveu;rovio xcl n6oove oE iveq F6pq
yphyopn ndvoo orov Kogou xor Tou Mero( Kot rnv
orov (Eudyye^log'. O Ovoroq rou
Koryooueurroy xol 6vooov rtq enionpn nponoyvo nou F(P6vr(e vo
roKeKptF6vou noArrrxo 6xove oioonont
nolrrxq uv6parq os Frq Kq0op6 Aoix onoexr xdoEordrs' nopf, FetvE
KooC onooenKe orrq ouvofiKeq
qvrrrKTdroprKi xqreOuvon. O neFoq ouoroorrK ovevepy6s, qrnpi(orrroq Tol
o^ n{rftq rou, H xneio rou
Tou t94O oeo ouorooalr6 r6^oq ornv rov Msroq,. Iuveoe ro 6voF rou Fe
MrxqoxnouAou 6yrve Fe rtgq v
cwioroon xor rou xo0eordtroq' o rn peyAn viKn rou '4O Kor noovs qn
evpYcio npoounoupyo xot ro oix
Merdq,6q qvoonriornxe oro nepignpo ovqxonn Koprq rnv ln Anpliou 1947,
npooxvnpo orn MnrpnoAn fTdv Flq
OXI xor n60ove rov n$euo xpvo, iyo
on rrq onpovrrrq owrtrroroplx6q
np|v on rn yep;rovrxft croon'
ettndroerq rou o0nvoixo oo.
Nirog Zuraprcng Nrxuog EppovounToouepog
(1e03-1973) (1883-1953) (1882,1e56)
fevrKS ypoppor6oq rou KKE, Kqro rnv Irportorrxdg rol noAlrlxqn No;lx6q, orxovopo6yoq xol noArrlxdq,
nepioo rnq lKroropioq Mero!. npto0unoupyg rnq EAooq ro 1945 rol yewnp6vog oro POupvo. :nodo
FEwhenx ornv Aptovonon xol on ro 1951.52. Eqe U6poq orouq ornv A0vo, To nqpiot xol ro Aovivo.
veopf ntxiq evrx0nxe cro Bo^KovtKoq lloA6pouq, orn Ete^yn qrn Bou^i rtrrv Kpnrdrv ro I 9O6
xoppouvlorlx hivnFd, ov6nruqe 6wovn
1^ilxpoororlxh exorpcreiq, ornv xor ovrtnpotrrndq rng ornv Ag6vo ro
pdon, ldrxon(a Kot Korol[6ornre on6 novoroon rou 1922 l(ql 1911. Boueurlig Peopvng an6 ro 1915
rrg cpx6q. Koreepe vd pcnTeoet Kqr nprroy(|)viornoe oro KtvliFdrq rou lg33 F To K6pUq rrv rDt^^ue6p,v Kol
vo peroei orn Pooio, on'nou r(dr rou 1935. Mer rnv onoruxio rou ovrrnpoonos rnq EAA6og oro ouv6pto
andvri^Oe ro 1934 ovo^opvovroq rnv xrvnHoroq rou '35 1(crdth6ornI( rnq etprivnq oro flcpior ro lg1g.
nyeoio rou xpporog. To I 935 eqe6Yn EpnFnv oe Ovoro xol (noe Fxpt ro Ynoupy6q fuyxolvovldrv xol Olxovo;lxdrv
ou^eurfrq, sv6 Ferq rnv enroli rnq 1944 duroEqpr('ros orn fo^ io. An xqr rnv npioo 1924.25, topidrnlr
rrroropiog ouveii(pOn Kol (puoKiornxe axei o ll^ooripog proxdrov ouvexrilq oe rolxnrig rng Tpon6(nq rnq E6oq ro
ornv K6pxupo, 6nou xol nap6Felv H6xpl enoen Fe roug nolrlxog rou rpioug 1931. ITn gon qurfi rov pri(e n
ro 1940. Tn o/\ n{rn rou Zoxopln ornv E o Kdr npooflo0ooe v rxroropio Mero{. O ToouEpos rirqv o
q|(o^oenos 6vo repoorlo xHo
Fa(r|((i|v opyovdror ovrrorqoroK xlvnporo nprropy6Tns xot xpnporoTnq rou
ou^ ri{rerv xol exronioeurv rtov Envov evdvriov rou xooeordlroq Merof6. xrvhpcrog rov Xoviov rov lolo rou
KoFHouvtordrv. O6xnpn n nyeoio Aln^oypoeooe xupirog pe rov 1938, oe ouvepyooio pe rov Aplorop6vn
eqopiornfie, evd, n Ao<p6^elq rou Meroqd A6[ovpo Zwo xol ro orporny MnroorKn fiol lov EppovouriA M6woxo.
Kord<ppe vo topdroer rov xo;r;rorlx Tooyyopin, lolxnrn rnq 12nq Arornpooe orevS oxorq Fe rov Ayy^o
gnxqvroF, O Zqxdpl6nq oxo^oOnoe Mepopxiog, o onoioq npoonoOooe vo np6on Ouoreploou, Tov onoio
pro norrlxli ouppoxtdrv pe ro oortx opyovriroel xivnFo fle rn o60elo evnF6pove yto rtq K|vfotq rou. O
nontxd r6pporo xol n;loupyiog qnTokrrv ofioponxdrv. O n^oorripoq
Toouepq frTov enionq oe enorpri pe rov
dvrtlxToroprxo Uer6nou. irxoq nrov oxeio(e puorlxli onoioon orn n^oornpo Kol Fe rouq ooug no^lrlxog
n nrriron rou xo0eordrroq, or ^eepeq Oeooolovit<n "o 1g39, nlorEovroq Tol ny6Teq, Veyovq nou ofiynoe ornv
cx^oyq xor n onoguyli no^lrrofio oe pro exoAn rorppeuon rou ovoylroorllrir rou nopoirnon on rnv
(nrriporog. O Znxcprng 6roe dI|6 rn Koeeordrroq, evdt eixc orevq eno(pg pe Tpdne(o rov lovlo rou 1939" H
guAoxn ro plivutrto rng owioroong xcr rov Mvroxo Kqr rouq ovTlorqolofioq nopoiTnon Toouepo xor o xor'oixov
rrv ITqAdtv toorv U Tnv npignFn rng Kpfrrnq. Ol l<tvliocrs rou n^oornpo nepropro;rog rou ornv Exn Oopnoov
enroroi rou, evdr Fer Tn vepFdvtKn xor xulriotq n oAnoypogio rou lip0av Korr opx6q rous Ayyouq, ol onoiol
erooi ouve^fi<pen Kot or6^Onxe oro oe Won rotv Ayyorv, ot oEoiot ixov 16enov to orrnpcrovlxti orporpri
srporneo rou Nroxdou. ror pro ro0opn EtKvo yld rlq ouv0nxeq ornv no^lrlxir Merof, orts nopouov6s
Aneeuoepdronxe ro 1945, enaviee nou enrxpqrooqv orov e^ nvlK orpor. Tou B'IldyKoolriou no^6Fou, o 6 trr6
ornv nyeoio rou x|Iporoq xor ;rer ro O n^oornpqq ev (prooe nor ornv Trq oxartt<6q etonyfroetq rou npeoeurli
ri\oq rou EFgu^iou guye orn uonoinon roy oxeiov rou, |(qodrc n rous ('rnv Aerivd v ovrpooqv oT
torerlxir Evron, K('rd rnv nepioo rnq xpnqn rou no^;rou dv6rpa{r ro xor xor Tnv [Tnron rou Toouepo
onooro^tvonoinonq eqopiornKc orn oFvo. nOove vo xpvo FET Tnv crn Epo. O Toouepq rer^Eoe
trnpio, nou xct nguve, ((ivToq eEi exoyrxn rou qnoruxio ortq Ex^oy6q rou npEpoq rnq e^eespnq xupvnong
no^ xpdvtq o Kct'oixov neploplo;r6. t952, rou Koipou 11941-441 xor unoupyq r(,,v
ruepvnoe(|,v lloorfipo (195O), :,
Bevr(Aou (1951) xor tlonyou (1952).

25
]r
1 ,,f
,4*;
*

d
,fl

$
pooreu8nxov otnv Eqrnpepio rng Kuepvnoerog
(Euo324) mg 4ng Auyouorou1936,cveorcrnoqv
opropvo.op8po <rou ev loxDr Euvroyporog> nor
ro8nxen l' AvoBeropnrrxnBoun.
To yeyovro nou eixov nponyn8ei rng rxroro-
piog rng 4ng Auyoorou iottg ev npoixozcrv rnv
ueproon euxoicrpe tnv onoiq emn8nxe to veo
xoOcorE.
To orlrotnpo yeyovrcr rng Oeoooovixng rou
Moiou 1936erxvovu or epyozolrevorflpos urre-
poouron rcovortnporc,lvrougnrov rorlrorvo pn e-
xBov oropoprpnro rn oxnpn ouUrreprqopomS
xr,rpotpuoxns[pos rous K0nvepyorcg oucpyoug-
rontlr9.
Xrq ren Iouiouor o fevrxg Euvopoonovieg
vo xnpuflouv yro ug 5 Au-
rorv Epyorv o.uo<trnorocv
yoorou, yevrxn uovecrxn o.nepyio, Uct rous
npoen xnpuf,n rng rxtoropiog.

v Kor o <Przoolqotng> ou ug npteg pe-


pes LouAuyooroueixc enronlrovel tov o-
peoo xivuvo enrol.ng rxroropiog, ro
KKE govnxe vo orEvrrrornxe qrr tnv o-
voyyein rou [povouvrorolrvro. O O' Xa-
ung, ypolrporog rou EAM rng neprourng Kmo-
"er<ol.n" ror xrrlpigcrvri-
xng, nopornpnoe tr <n
oroon on rnv epyctrrKn rof,,n xor ro Io ovoogrng
ooroperof,,rxng rxtoropiog ntnv picr oooprorn
nrrq tou eucrvcrorctrrKo xor oit<orrvnpcuog rng
Eoog>,uog xor rou KKE.'
O Booi-Lng NeEeor:ng,peogrre rng nyeoictg
rou KKE, eypoqteu (ro npof,rxlnpo nepoe Kor
n u<roropioeml,n8nxe rov Auyouoro rou 1936,
Meo xr.lpigcrf,rtroynovtiotqon rou oo...To KKE ev
rorypuroor4v Mvoyorauroouvrnpnongenocrv opyrepo pupeoe vo Klvruorotnoer rov eLnvrx q evq-
pe ug oporxeg
Erpnpepiornq tnv crvtrxueprxn oulrpoxio rou loroprxoi xopo- vriov rou npof,,rxonngcnog, yroti
Kupepvrioetogo xrnproov os evo ((ct{puolKoouvoomopAYYooo6- ounqrerg rng uprng pepog efi,ctpBp8nrov oe on-
l-e6pytogB' vov xeEocrror<porv xor Potov xoppouvtotv>.' povux oB1r or opycrvoerg rou r<lrporogoro Ke-
nopoltitp4oeorov H rxrc[opio.rng 4ng Auyootouenrn8nxe etor vrpo Kor oug enopxieg... frod ro xipo iog Kctrrpo-
Mero[6onureg on]o, pe unoerypouxn euxoio. poxporiog nou emxpornoe npoxoeoe evcrpouro-
e{ouoieg <To pvov prpov nou o3e>n xupvnon Me- oUo orov xopo...r<mro r<uprrepo Ylori ornv Klvn-
rcrf,o,t<otcrrnv xnpuf,n rng rxrotopios' ((ruo n ro- ronoinon rcovevutovuvolreov Kcll rov oorlrotrrlv
noBrnorgovo uo euzvtlv rogoxonv ergrctg8- noEoeioguou tSnxcrv ornv unnpeoicr rng rxroro-
pctsroDunoupyeiouEf,oreprrv>.n Mrq in rlrnKou pio.g pvo pro uovnpn no),oiKn rlntonoinon
euiong ornSpeuoe oro xpo uepi ro Korvoouro pnopooe vo owtnctporox8ei onoteeoUoKo).
yro.prxp xpovrx rootnPo. Mo qurn n evtntcrttov ovrtKtqtoprxv nour-
Me tnv r<oono roroyporov, nou uneYpoQeo xrirv uvolreorv ev eixe rcr.\repynBei r<qr ornv
<lepyrog ts'Booregrov Envov> xql rou n- upof,n ev uunpxe.u
Av xor nyenr<gnpoottmxrnreg tou Aoixo Kp-
q"$w$#'q porog o1roogxornyyerov ro upo.f,rxnnpo mS 4ng
ff htr-: mfl m,\ * & pft w:{r* *v ffiLd {}\8; }4e$J$l* $K{}
Auyouorou,ev rourots peyooppogu.iv qrooorr-
ffip#{F{w**ffixevp* ffi*$ *{#ff# p ${v#sffiw w,ffiffimzs law{* xv ouov rou ev eicrv o.pvnuxo rig ef,eif,etg
Kpffis$K*w*3Ktrv*#p* 5xe*xpx K# lffiv& npos rn rxroropio uou polroloyouoe o lepyrog B.
To r<ppo.u,tv @reeu8pov yro peyo.Loxpovrx
rcrornlro enerf,,epro nepiepyn opovero.

28
ffi
ed& #Sh' s
ll
,w
ffi
K-\
{ffi,
'#y

0 ltofwqg
Ex ppoug rcovOreeu0epovo Eogoxng Bevr- euovoEopog rr,rv ouorcrxrov Kor ers rnv rroou- Mero{gperov
zogeixe eOeroe ouvewonoers Ue rov Merof,o yxpcroiov rou Oep. Xogon, o onoiog euproxpe- Ktovorovrivo
xor eixe onoex8eirnv xnpuf,n rxroropiog,nou ro vos rrpo rereeopvr,rv
yeyovrc,rv,
ev npeoxeto erg Mlvtox4,nou
-
xpovrx rng roornpcr<ev 0o nro crvrepovrc,tv ouooptorxogxrvnoerg... e0eoe14itrt[4
o erv>, Ue rnv npou0eon u ro evrzerr< >To r<pporr,rv Oreeu0porvpexpr reouge- rou xoltltouvtopo
orporueo 0o r<przeopropvo oocrpocrvro- xeppiou 1936 ev npoen erg xovvo ronuq oe "enlorllovlKli
oyporo. ptioq"
rrpos rov ooroevcrvriovrng rxroropiog>..
O Merof,,ogeixe roeortioerrov E. Bevrzo- To KKE, uou rOerenopovolro pnxovrop xo.r
u <pi,rgxnpuxOei n rxroropio Bq xo rnv euxe- ornv nepioo uprv on rn rxroropicr,ev xoroqre-
perovvcl tpo poyo.ir,tgergrcrsuoerguou znrei- pe vcr opyovoerpeyoegpozrxg xrvnronornoerg.
r, rooov rnv xoropynorv rou ovuevrzerxoxpo_ lpnyopo ex8nr<eooopo.xrunnporo..Meoo oro Xe-
roug oov Kol rnv uol rou orporrcouxoznrnpo- urppro ouvenrp8no opxnyg rou KKE N. Zq-
tog>t-\on ttou uttovoouoernv er]rorpoEnrr,rvono- xoprong, o uncBuvogrou nopovolroupnxovloporl
rcrKrovrou Krvnporog rou 'Bboro orpcueulrcr. Irwng Mrxaning xcrr o),o oreexn .ou x.- )
<Avripoorgxcuo rng rxroropiog -yporpero og-
vng- ef,enrilOnrnv eoUevnv K Uepougrorv KoU-
pou,iv.Iiog tcovprr<pv Kcll rov qvuevrzerxv.
{3x*g*xw,*r.*w &,{il"{**al,{*6xnl*t#t Hs,nvys$Ssv.
To xppo rov Orei.euBpoverf,e ers rnv clpxnv ry:*r6w*q*r<*ronp*,
ffi&s#ffi"{*{* *ffis* *s
e(prKuKnvorodrv. Toro otgeieroKcrrels rnv e_
nio nou eixe o Eog. Bevrzeogu nro uvorv o
&a{*xffiww&wp#t *ffi,*X,& pifipyi r -.,I-.#*\" | |*
*qffii/ rffi
Metof,ogvo rnpnoer tov yov rou tSro zrunlrq tns

29
H lvrxv:u
0 ypolrporeog
r4q
0poonovioq
Koppouvrortxtiv
Neoottitv
E6oq Xp{mog
nou
Motrrd(og,
oorpovti0qre
orrgquoxfg
Kepxupoq

xrffievxs
* &,$wcstm&mc{mq Km\d(npo$t,*pffn
{&SSS} *
K*&$KKffi"{T*L$ffie$Va<p*xr*erc
&xqp6xqnqvsx$
xqmx'
f. XWss*xrffi$Saxq Xmxmpnwffixx
wx*rx-*w

vrprKou KoupcttlKouunxvrouou. xrore vo r<orooreiuvorn n ontyigtou>.


Eug 18 Eeureppiou 1936o eeyxpevog ou rn Kor pero rn ounqrn rou Zoxcrprcrnro KKE
rxroropin npepnorog o8nvoit<g Tuog ypoqe: .Lertoupyooepe ouvt:1rouxrnro exiovros uqpo-
<...Ar r<ctqx')xuxoi opxoi, pero notruereigtf,etg, volro Tno nqr oo vruuo urx,pe ovttrxtoro-
rnv ounqtrv rou qpxnYou TouKoUpouvr- prr<neprexpevo.
Oov.Xor(t{g:efreruxov
ouxo xppcuog Zoxcrprrn, quyorr<ovrogcrn ro Tnv avorf,,nrou 1937onpowrxg exnoergo.pr-
ToKKE
1928.
orrpvrrur4xe ExeuxS to uoupyeioAnpooiog AoEoleiog orepv xqr oov Eonnrv yrvovornv A8nvo, pe
c'rxernv eoupov xBeg ro xor<,t8rovoxorvroBv: tnv euxorpicrrng enioreryng rou foou urroupYou
Yn opycrv<ov rng fevrxng AoEoeiog llerporg ou- floreiog Zov Ze ornv Euo, pougrng r<up-
ve.LnE0n x8eg rnv 8.30 Lt.U.uopo to rppo Inno- vnons roDcrprorepouAo.ir<oMernou rng xpog rou.
xporoug o crpxnygrou Kogpouvrouxo Kppcuog Evo xpvo opytepo, rnv crvorf,nrou 1938,veeg
ev Eor ZcrxoprongNrxoog n Zopng n Kor- onlrovur<gounEergexootv qvtotov xqr ov-
ng n Kovrg n KrogNrroog rou llcrvoyrrou reprov orel,exv rou KKE [pctYUrofiotn8nxcrv on
n Korpng Kuprorog... To erog 1928peroEeppevog ug uunpeoiegrou MqvrooKn.
er<rou Koroupyrorxeiou flerpcug ergrog guoxog, Avopeoo tous rct nyeur<ooreexn B. NeEeong,
eponreuoero rpirnv Eopcrvxor Uern erg P<'r- A. Iloproo-Ling, o ypolrlrorog tng Opoouovio.g
oiov... O Zoxrprong r<oreznreiroon ro 1928xopig Kolrlrouvrouxv Neoordlv(OKNE) Xp. Motzog,
He4vrxri
pe
veooio
popegorodg
KoruqJouevoro
xeploev0(toTtKd
& x0rpeTrou6

Km'Nxpxxffiffi{:
r{#h' ffi#m*iJ* *#{i
ffi#ci&$ffi##*v*xs'xKi$ffipvi,r#m
ffi*:x*frx,
v# &dlqy*#p##ffsq ilmq yt{ S*v*p**qr;
ffip*ffies

rtou ooeovnBnxe opyrepo oug qucrxegrng Kp- Eivor no mSuv ou o Mo.Oeongef,erppozexot


KuposK.o. rn ooreur<nnourxn rng enoxngornv trIqo.
Or xolrpouvroreg Euoxizovrav xoro xupro yo O Zoxopmng,oug Euor<g rng Kepxupcrg,o-
otrg tpuoxegrng Kpxupos Kor rng Axpovouniog. oe evron orov |rown Mrxonin vn unoypoqer
Xrnv Kpxupcr, nou nrov r<porougevogo Zoxo- norcn, ore v' otpeBeieeuBepogxor <vo f,ero-
prcrngxor oo nyeuro orexnrou KKE, ouzn- 0opioer ro xppo on toug xoqrreg>.
rn8nr<ov or ouieg rc,tvpeyorrtv eutuxrv rov u, llpoypou o MxonLing oqrnveroreeuOepog, o-
vollov ooEoeiogrou Merof,cr. nre orcrrn rou 1939ouyxporei rnv <flpoootprvn
H nyeur<n opoo rornf,e oro oulruepoopo. u roixnon> rou KKtr, rrou ornv npcryporrxrnrcrxo-
urlnpx evcrgovBpconogrou Movrooxn oug ypolr- reuBuvercrron rov Mcrvrocrxnxcrr exier ro rxo
UeSrou KoUUcrroS.Korenf,cv u o ov8pouog crurg rng uopovolro <Przoounorn>.Aur eoro ev on-
nrov o . Mc8eong, pogrng K.E. rou KKE, onou- poiver u oor r<olrlrouvrorg
ovnr<ovornv llpooco-
oypevogorn Moxo. Ou<ogonoxouryeo Zoxopro- prvn roixnon nrov rrpoKropesrng rxroropiog. O
ng to 1973,o Mo8eong <nrov orexogrng ffly> Movrocrxng xlooe rn vnporcr pe opropvo xop-
rngoorenxngpuorrxng unnpeorog,nou gerovopo- pouvrouKo orei,xn nou eixqv npooxopnoer orn r-
ornKe opyorpcroe KfB (Kcr-lr<e-Mue)<nor evro- xroropio.
oxogrns ornv Eo.o>.n Mro ooopn ouyxuon ennLBe perof, rclv KoU-

31
3
sr+'

I
H lvrxv:u

Ywrypwp,cp#
x*e*ffimxwgxw&sx
$xp*qxapw
sffiffi*xwxmm
s*ww" wmw
$xwxm grx$ffieerm"
xxmffi*wrx
{,{$XmffiSKffi$
K{$pffiKKffip*WXTAWC ffisx#K* K{e&*$${X

pouvrorv nou ev eixrv oul,nEBei. Au rn pio To ypoppo rooorcv urp rng eBvrxng evrnrog
ueupa ilrqv n floro. Kevrprrn Ennponn rou KKE orov oyvo evovriov rou Mouooivr, nou xoro rov
(B. Krrouoxng, Kovxng, flonoyrrrvng r.o.) uou Mqvrqoxn euvoooern ypolrgn Bperovv-Merc-
ef,erero rx rng nopovolro <Przoouoorn) Kr cr- f,,oxoro rou Af,ovo.
n rnv on n llpoooprvn roixnon pe ro rx rng O Zoxoprong qvriSerq uioreue u ro ypcl4ro rou
<Pzoonoorn> roteuBuvpevoo.nrov Mqvrqo.xn. ouvtorooe ovuorqoro.rn upof,n, nou ouvee ro
O Mrxoning onoEcroroe,rcuoro ouypn, vo. KKE pe tov evou.Lo uorprc'lux cryvo uou prg
nnpogopnoer puour<o rnv nyeuxn olroo rr,rv opxrze evovriov rou <pooropo ornv Eoo.
xolrlrouvrorv rng Arpovounl.iog u <n flpooopr- To ypolrlro rou Zoxopron nou uponOnr<eoe
vn roixnon> rng ouoicrgnyeiro <eivo.rxoErrnn uepionrn 8on orov r<uepvnrrr< Tuo (2.11.1940)
xor upuer vcr Euox8eire. Mnv exere xc4ricroxon ypo.Ee:<O gooropg rou Mouooivr xrnnoe rnv
pozi rng>.to El,oo nrouoro.,oorpovrroxor f,eroinoro, pe
H nyeoio rou KKE [poTnpnoe opyrepo u <pe oxon vq rnv uuoouriroerKor ef,,ovpouoioer.
ro oxcrpclpcrrng "llpoocLrprvngAroixnong", n r- Xnpepo.or or ELnveg uo).oiou1reyro. rn eure-
flrivro,4 veooio
prcr,rnv rr1rn,tnv eBvrxn pog ovef,crptnoio.H uon
rqvonoioo xroropiu emi<of,evq o8ver rn rooucron,vq n-
proupynoerouyxoergKcrrvcr uo.pouoerrn poon Bo eivor notru oxon xqr ro oxnpn. Mo vo
Mero{6q
enr;leipqoevo rt'-rv
opyovtioeojvrou xpporog>.'' 8vog nou 8ervo znoer npeuer vo noqier, q-
exgooioel iverro O Movroo.KngnOe o' enogn Kor Ue rov Zoxo- qrnErivrog roug xrvvoug Kor rrg Suoieg. O l,ag
(ropd,v)oTov pron npoouoSvrog vcr uerxer vo <oupro.- rng Eoog ref,oyer onlrepo evcv ue1ro e8vr-
oyrlvoevovriovop>. Mero rnv uqrKn eui8eon xoro rng EqoS xooneeuSepottx, evcrvuo oro qoorop rou Mou-
rourrorxoo Zoxoprong ouoEooroe vcr ouvrof,er evo ypoppo ool,ivr... K8e npoxropos rou {noropo npner vo
rpoorogo ong28 nou oueu8uvrcrv orov envrr o, ro onoio o ef,our,lOei o-l\,rmto. Erov ne1roour uou tov r-
Oxroppfou 1940 Movroorng ex8nxe vo oer orn npoorrnro. er:Evern xu6pvnon Merof, orpog npner vo

32
Iro xevrpo,
EIoog pe rov oyyrr< rpneprorop xornpynoe e0eovreg
ouoloouKo rnv ouereprruorns Eoogoro on_ (rrp0Tt6req
fio
peprv 4rneproroux [].epo).14 Tp0u
Mo n vo1rn rov yeyovrr,tvev opynoe vo on_
ynoer rov Xrorv oe oulrlroxio (p Tov 4ruepror_
orn Topror Kor rous olreprxovogxeEooroxpo-
res) evovuo orov A6ovo nou Oeoipn8nKeoS o KU_
prog ovrino.\os ylo rnv ovBpconrnro.
llpooyyeog rng ovuxleprKng ouppoxiog nrov
n <oulrEovio> Merof,,o-Zcrxopronyro xorv yov,
evovuo oro goorop rou MouooLivr, o roperprxo
qvriOerov reooyrxvxor uoumv ncrporcrf,,ecov.

'HMEIO'EIX
1. O. Ilerznouoi, 1941-1950,rpawKn nopia, ABirvar,
7953, aa. 12,264
2. A. Xir^ep, O Ayv pou, B rUoS,(env. ex),
ao.289-290
3. J. Lucacs, O Xirep mg loropiag,EvorcS, aeL. 244
4. lp. ogvng, H EA^ag pmu uo noepov jg27_jg40,
Ixopog, oe. 433
5. O. Xorzng, Oi pizeg tng EBvtxig Avrioraong, @rioriop,
oe. 126
6. B. NeEeoung,Axriva O, OxS,oo. 109-105
7. K.II. Koryog, IlatvpBaon xat Auratopia, Ourpoxng,
oe. 256
8. fp. orpvng, H Eagpemf,u uo noepav, aa.4g7_4gg
9. N. Zoxcprong, Otng xat 8ga, @urpoxng, oe. 526
10. l. Ioowing , Avapvhoe4, Oelrro,oe. T2
Ll. tvtopn Ioropia rou KKE, oxro, pepog A 1918_1949,
exoon K.E. rou KKE, oel. 14S
12. O. Xorzns, Oi pizg mg E)v. Avriomong, a.a.2J0-285 Houppero;1{rov
73. Ynoei{e4 mg K.A. npog ro KKE norr6vornvE0N
10.1.1941.lp. @apaxog,Apng frov unolpeornxf
ooupe Leg pog uS DVClUerS ixrog enrEof,,n. Btouxtrng, Envrxo
EuqBo yro rov epyozpevo o r<or errtorycropo fpopporo, oo.191-193 I
yr(l ro onueprvrou oyvo, Ilpener vq eivqr Kr Bct
ervcrlUro KtvoprclEoo rng ouro.g,rns ^Dre-
prog, urpr,rlrevnou Kqoe f,vn rpneproroxn e-
[,oprnon... Oor orov oyvo, o KoBvqSorn Beon
rou Kor n viKn Sovcrrvixn rng Eoogrcrr rou ).o_ F
ou rng... ABnvo 31 rou Oxrpn 1940).
H <noro KevrprKn errrrporrn) rou xpporog _
Kplvr ou ro ypolru(l ruov (nqor), (oolvlouK)
KOr( ooor0[0rprouK)).12
Ai,q xor n EEE, ornv npoo[cr0erorng vo ue-
ruxer rDKclrprorgoul4xrxieg, xoBg o uepog
Eorvrcl vcr xrul]oel rnv npro rns, OKOve onooUo_
rrg xrvnoerg(oupeovo EEE -feppoviog, rov A-
youoro 1939)Kor norpvecvu(porrKSnoeooers.
Tov Iovouo.prorou 1941 n KoppouvtorrKn ^re_
Bvng-oe ovriSeon pe rponyopevegonogooergrng-
unerf,,e u nrov <o8epvoKor errrznUrov crrro_
roei r<oveigrov roprv ex pepoug rng Eooglo-
1
h&
epo, e0vrxo-oue).euBeporrKrreUorng ruep- s
vnong Merof,,o evqvriov rou goorouo, na4 ypoqe
o ovrpoEogZoxo.prong>,yrri (n oDplroxiq rns
|IATPD - O PHTXUU.-O TXOfENEIA

H CON.
o Metqeqq
Korn feppsviq
rouOoreovOtxoNotr,trnn
-epeuvnni
npooroypdrgou

klwnS MetaES nrcrv ov8pronogoxpoef,rdrv crvunEe- E8vrxv Kuepvnrnv xor fevrxv Em8eropnrnv,8cr
ov roxupS ovrinoog rou greeuSepropo, tou uerSopx anorog Kor erg ucrocrvouro roroynv,
xorvooueuuogoxor rou xoppouvtopo. u 8o oyt'rvro8 novro xot uqvtore ro noov rc,tv
A.\o or pqoromS 8oergrng 4ng Auyouorou- uvc4rev pou unep rov E8vrxv Iovrxv, unep
npens vcr oqroizouv pe rn petcrvrxn xqr oor- rt:v reooyrxv, nol.rrrxv, xorvorvrxv xcrr n8r-
rxn yxpron. xv opxv rng 4ng Auyoorou...>.'
H rr<roropio rou Meraf,,a exer olrorrnreg oo O Xfueppr.trouoeyro ro Tpiro Porx xqr o Mero-
rcrr rogopgpe ro xoBeorro rov Xitep r<orMou- f,og yro rov rpiro envrx uourop. Ao ev
ool\ivr. ewoooov oxprg ro iro.
Tn orrypn uou n Itoio xor n leppovio upoo- O Xirep nrov opxuroorpng. O Metof,,trg eixe
trouv xorol<rrnrxgroBoerg,ro xoOeortigrng 4ng upruno rnv opxoio EnopLn,oeou nrov govep otr
Auyouorou rovizet rov envrx eSvrxrolr ixt'lg e- n opxoio q8nvqixn npoxpnricr ev puopooe vo
lrScrrxrnro evovriov Lrrrvyertvrrrvrou. oulroioerpe ug ovunrpersrou. Mro pog Xuo.p
A..oore,ng o Merof,,og0o pnopooe vo rpo- rn rrpopqn, oqzouoo ou Opnoneuuxn xprouo-
o.Lercrvorxroxoroxrntrxg rcBoerg,rov or oup- vrrn niorn.
poxoi rou Ayyl,oVul,or, rnv iro nepioo, npoco- Ee opllio rou npos rn veol,crio tov Itoowivrov, tov
Bov rn Boxovrrn Euvevvnon; Iovro rou 1937,o Metcrf,,ogrvroeu o uptog e-
To xo8eorg rng 4ng Auyoorou ev oouozero.r nvrrg ronropg, ereivog rng opxorrnros,[o-
rov vrovo ovuepoiop rou Xirep, ctv Kr rrpo- reooenn uopetr8v.Tov xopcrxrnprze<peyoo
nl,er rnv n8rxn unepoxn rou Envo. uvepo, rou eeiuepog n Spnor<euuxnnioug>. O
Ero cr8ogo Merof,agxar ro xu8eord)Srou rrpoo- erepoguotropg, ourg rou Buzqvriou, <ev e-
Souv oro srrKporo oor.].rxSeop, uou eivqr n xolre peyoo epyo rovoio.g,eixe progoBrcrOpn-
xpro perovxn upotron ornv Etrqq. oKeurlKn niorn>.
Xe qvriBeon Ue ro eoororrx t<1r1ro. rou Mouoo- To xoSeorg rng 4ng Auyoorou 8o npoypotouor-
ivr r<orro e8vrxoooorqLroux rcu Xirep, o Me- ooe rov rpiro e.\nvrx uonro1r.<Kor rpcr epxe-
rof,og ev xer n ev rou euupneror vo rpoer - oBe oerg-eine o Merof,og orq loowrvo- xqr Bq qvo-
vo ovriororxo xppo uou 8o eeyxerr<qt 8q xoreu- veoere xot rougo ourouguomo1rogr<orou pe-
Overrnv nourr<nzornrng xtirpog.IlpoonoBnoe - ocron pro crOrouol Spnoxeuur<nvuiorrv Bo xor-
UoS vo xorqKrnoer ug veovrxeEEuxeg rpovrog mf,ere ug 8o qrevioere ro pycrrov peycrl,rLtvnpo-
rnv E0vrxn Opyovoon Neol,oiag(trON). yvrovoog, 8onovreg ouro ou poo ou rnv niotl
O pxog rng EON, nou npoeurov oro o4rOpo6 rnv Spnoxeuurnv, rnv onoiov exerc)Sxptottovoi>.'
rou KoToorcruxorng, ovgepe lt <ev ovpott rng Ee qvtiOeonpe rov Xir}ep, o Merof,ogupoaer
Ayiog, olroouoiou r<orororprouTptuoS,opr<izo- rvrovcr rn Opnoxeuuxn uiotn r<ot rroirepo tnv op-
por u 8o roEulorrr,r niorrv ergrov Ov, etgrov Bo- 8o[n xprouovrr<nniorn.
oro r<orers rnv florpio, u Bo roEucnroniorrv Eivnr pro Bon uou or Bperovoi oo<pugrne-
erg rov Apxnyv ABY rooxov rou Opvou r<or nouv Seur<o,UrcrKcu n xprouovrKn opBoof,io o-
0 ltow4g
Merotq
unoelerur rov
vrlrcrooorcvrovo orov norx xoOorxrop, ncrlg Oooyyopxng,9) Ynogooyyopxng,10)Terpcpxng, frd(eqfxepneg
Kr orous feppovoug llporeorovreg n Ko.8orxoug. 11) oxirng, 12) OpoopxnS,13) Evolroropxng, 14) or4vA0{vo.
H 4n Auyouorou0q 8oerrnv opOof,neKKn- Ynevrrtlroropxng>n. uEvroxouUe pro
olcrorrKnrepopxio urr rn oorrrn or<eun.Me o.- Or Bperovoi, ennpnovrogorov Merof,o, yto roDS Q0orrrflKli
vuyxoonx vouooeuK roroypo rou 1938 rpoo- rroug roug rroirepoustryoDs,vq exnverornv Kup6pvn0n
norn8nxe o <K<orr<onornpvog NUoS S4gB/Igg2 npof,n ro reooyrr<orou nrorec,r,uorzqv vo eur- evovrlov;rrog
tr,rv uepi Kqrootquxo Npou rng Auroxegoou xivuvo norxvir. ti49"Ss
Exxl,noiog rng Eoogroxuouov rorof,,eov> xor Tnv nepioo 1930-1938, n yeppovrxn otKovoutKn rr0pornp|ios euoq
ror n er<oynrou opxremoxuou ABnvv Kor rov reiouon ornv EoooufnOnr<eonpcvuKo. Bperovg
oi.r,lv pntpouonv xovoviornxe vcr yiveror ou To 1938,n feppovio oypooero 4\o/orc,tven- orpor4y9. Iro
ro oorrope rnv xoon oorrxororoyporog. vrxv xquvdv. KevTp0,rtiyporo
O <ef,orpeuxogovorrxg exSpgrng SpnoKeios), H Bperovio. <xoro o8og n8el,e vo povonroeiro epyooioq o o
o <oOeog>xoppouvropSyiveror o orrororroUrroios envrx evrotppovxr^tpigvo ero(peper>orKovopr- e4vrx6.H
rpoyos rou vou Ko8orrog, rrou Ue rnv vrovn xo.'Ioog vo nioreue u pnopooe vo eyxo8rpuoer rxroropiorou
Epnoxeuuxn rou orpooir,:onxepizeruS ouprro8eres evo ouyxo.u1r1revo Mero[6efie
Eroperovur ro8eorg pe
rou ovrepou xnpou. Ao xor or xoppouvrorg yeppovrxo xpnporo. oporr4reg oti
xorrogopdg pe
roooovro.r(ovovrto oro ioro yevnooprx norop- O emEovng Bperovgorpornygoep X.M. Oui.L-
T0K0ee(Ir)To
zopo rng rxroropicrg,rng xneprr<ngoogovrxng oov Bq ypoEer opyrepo u <xorra ctrrrn rxrqro-
Xirepxor
EON>xor r<npooovroruup rng nproupyiog<ro- pio rou Merof,o eixov uro8ern0ei opropvegvozr-
Mouoolvr
venvroucvurxroroprxo perdluouvov>.' oureg reg.H veoqio xqrpsrooe xueprxo og
To rpro rpnpo rng E0vrxng OpyovrrtongNeo- rou or Auorpol.oi rnv eiof,,ovvcr xorpero pe ro
oiog (EON) [crpoDorqornr<e evurov rou Merof,o ovOnporng viKng. H 8orgUoSornv Eoqnrqv
ous crpxesNoeppiou 1937.Ao ro npro <em- npoyporrro topoof,n: Ayr,tvrzpoorevcvriov rou
onlros ovcryv)prolrvo)rpnpo rng EON ouvovrnoe oor<npouopoevroxovrcrsUrcr ecrolouKn KU-
ro rxroropo ornv A8nvo, ong 31 er<eppiou1987. pvnon evovriov UtoS0LnS).6
O Merofi,oguuoxpcooe roug npooxuousvo ewo-
x8ov ornv EON, uou or opxesrng ooiornxov oro XHMEIOEEI'
rpinruxo <llorpig - Opnoxeia - Orr<oyevero>. 1. Etrevn Moxoipo, H Neoaia rng Ang Auyotutrou,
qoroypoeieg, IAEN, f.f. NoS fevros, oe. 9b
To pn rng EON vrvovror oporpopgo pe pue
2. fp. opvng, H Eag pera{ o noepcov 1925-j940,
oxopo orol,n xqr xouv xorvn zc,rn,xorvo.evrorp- IKopoe, oei.. 469
povro Kol cvooxonoerg, nt'-rgxor or upoxonor. 3. (flopovopog) (Przoofloorns) 12.3.1939
H nupolroerngrepopxio rng trON, r<otoro orpo- 4. E,\.. Maxoipo, .II. oe. 120
r,nrxu npruno,nrov n ef,ng: 5. R. Clogg, tvrcpn Ioropia mg Netepng EAaag,
Kopopiroo, oo. 198-199.trt. MopKezivn, Euyxpovn
<1) fevrxg Apxnyg, 2) fevrr<gEmBer,pnrng,B)
IloAtuxn Ioropia mg Eciog,t1rogN, aeh.24
KuepvnrrrgEuirponog, 4) EnuelopxnS EON, S) 6. Lord Wilson, Eight years Overseas Jg?g-j942,
levrxg Ernrng, 6) rorxrung, Z) Yrororxrung, B) Hutchinson and CO, oe. 75 I

35
Or flo,trrrKorApxHror

H qwiotqon '!r"'

T(I)V w
.x
npoKpqrlrcilv
rou llay,tov B. flrrpnH
xaOn1'nti lloi.rnxhg loropicrEAfl@

poroorcrrouvros roD orpcnoxpnrn feropy. Kov.Ln, nor


un rnv ooEuxur<n nieon grlopovopxrxv of,rco-
lrorrxv, n E'E8vrxn Xuveuonorro(pooroe npcrf,,r-
r<onnporrxo,oug 10 Oxrr,ipiou1935,rnv r<orcruon
rng crooieurngnpoxporiog. Tnv iro xrogp-
po or qroNpouxoi opxnyoi O. Xogong, t. Ko-
gcwpng, A. Ilorovoorooiou xor A-1,.Muclvg,
crvupvrog,xuxtrogpnoov rnv qxouOnnpoxn-
puf,n; <...IJ taia avarponn rng xuepvnotag
ToaAdpn K pepous pptxv ex rav ptv rng,
yevopfvn atrtrtvtruotmgpe oArctnra xat iav,
a$iav eng auornporpag xarairng, KarcoLnoav Tcrurxpovo or npoxporrxoi nyreg qunOuvov
nprcooLpovprcnrnv rnv aotArcnv fiav, tq <ovorxrn> enroronorov fepyro lif,lrnoupyx oe
oyapruopv rng onoiag t<at tenpax1noav, Kol prctuororn npoonoOeroporoiroongrng enovourou
neov avarov rnv aotnv naAtvpBaow... ornv Ecrcr. Olrog o xnrorog nrov onoEooropvos
H EAag, orepaan evg atvog eAeu1epoviov Kclrenrorpcpowcrsornv Eoo8eoeoe eeoppoyn
zupto1vtape unepav1pcitnoogSuoiag xat rc aipa to qvttxorvooueunr<cr rou oxercr.O opEreyolre-
tav rcKVav rng, ev napouotazet tuvolxv earpog vog pogrou Bevzou on ro ef,oneprxuuoon-
n rovtvg rtoug Lupovviav". Onoeoe peyao oOp rnv npo0non rou exexrou
Or ovupcroergriov npoxpcurxv apxnyciv ev rou orelrporos I. Metoto orn peroorrxn xupvnon
nrnocv rov npooeiEpevorxroropa Kovn, o o- Aepeptzn, mS 14nSMopriou 1936,oro crf,irolrorou o-
noiog, evBcrppuvpevosKor crnro grlolrovopxlKo rre- vunpopou xor ouvopo rou unoupyouXrpc[lorlKov.
proov rou lerrtpyiou B, npoxcirpnoeorn ropycr- O orqvirog Oovorogrou epeprzn, oug 13 Anpriou,
voon rou euoioxuvrou npoqmEioporog rng BngNo- uoero xepro rou fer,pyiou B', o onoiog, xropig vo
eppiou 1935. H nyeoio rov npoxporrxv, xopig oulroueu8eiroug nourxougopxnyous, rDoeq-
xpovorprn, crvrepooexor nor. Tnv euoperm,o A. orponroicr rnv evron orov eniof,o rxroropo (rou
Mucovog reveiperopnpn prrpoooupcrun tov riro 3,94To)vo oxnlrorioernupvnon.
<IIg rcnpnx9n rc eyxAnpa xata rng aixng xu- lloipvovrog EnEo elruroroovngo reeuroiog,u-
ptapxiag. Ot ef,arppevtxoi aptSpoi rotsrytoynrpi- n rnv evOcrppuvon rou oteppcrrog,eneoe,oug 4
oparcg). Meoo cru orcroeroroororxeiq c[roupouoe Auyoorou1936,povo.pxoEuorouxnrrroropio, xo-
ro pye8ogrng voBeiog,npoerouorwogtnv xuep- roovro"gro Euvroypo Kor rrg uonrxg eeu8e-
vnon Kor rov exnrotrou rr...rooDL@ KaLaoKeuao1v pieg. Tng emongrng rxroropiogeno.xoouBnoov
xinov orp1taev 0' awe{,n eni no, ou o xrroegoul,myergxqr exrouioergrc'lv ncrongEu-
rpepovaur nyepv. Atrt owog anoexpevogrnv oecogovuuo.ov rou Uovcrpxoqqorour<o xoBeorco-
ronrnv naAtvpBaotv t<ciSioratatouvvoxoErou Log.pcrof, Lo.rvonoit-rv,FKroSrov xoppouvroLv.
eyxAnparog xara rng aixng xupnpxiag...>. npc,neouooSeon eixcrvor noor uore npoxporr-
't'''d; :'
:11g
.
0 Mero{dg
nnpeopag e{onnpernoeag rcu yevrco oulttp-
i,,,l,.,tu',,t1',',,,,11n oyopeer
m4
povlog tou EBvougxat tou Aaoo.
Bouf
nprv
,npoE rouLo qnoxovLai: 1) Na rc1ov exbg
ovoorefer
ng
vpou notrtxai opyovtitorcKar notttxa ouotn- erroupyieg14g
pata rcivovra ElgavaLpoilnv tou Koiv@vtKot) Ke- perqv unoypoEri
1eorrbrogn xarauotv rav Aaixv eeu1tptv. 2) rouFeopyfou B'
O aotAeg vq xn ra txatpam oa avayvap|
zJ tg Aurv to Evraypa rcu 1971.S) Ata rag
nprbragexoyaEva xaBrcpo1n eupda neptqttpeta
xat ro netorynrptxv.4) Na nrp1nnpvota npog
yxupov opyavaow, exnpoonnotv xat evaplt-
vtoiv tclv Kotvatvtxv ra$pav ag rcai tav otKavo-
ptxtiv ouptptpvtuv. 5) No rc1n epoyLroEtErug
xaraxpnoe4 rng eeu1tporuniag. 6) Na xaroxu-
pa9n n nnpng avefaprnoia rng rcaorrcng e-
{ouoiag tg ooug tooE xaoue...}i. Xe qvri8eon
npos ro perpronoBegneprexpevorou ovoreporro-
nporog, or pepovr,4rvegupoxnpuf,erg rolrcrpru-
piog rurv nycrlKcrv orcexv rou npoxpouxou
orporouou uunpf,ov ouvrprnnxg yro. ro r<oOe-
oucbg rng 4ng Auyoorou.
EUE14 Oxu,.rpiou 1937,n owrrxloroprxn opycr-
vulon roD <ev Kupur xor Aryunrrr-rEnvropou>
roxreueoe xrroeg ovriruno xorayyeio. rou n-
poxporn-oypour<onyrn A. Murrtvcr: t<EuvtnAn-
p1n ttog aq' rcu tyxaLeonsn niag {:tgtnv xa-
pav pia novnpa txratopia napaoxeuao1tioa n
napanavnoeog mg aixng avrtnpooandaE. eg
xovpoetgnpoxnlta eoxnvoBern1n o xopltou-
)

xoi opxnyoi. H qvriorqon evovriov rou xo8eorrog Ae{ovpog


eixe rnv ogernpio rng ornv en1revnxrog1rpo Mutovq.
Efie
rou npof,rxonnlrorog.Xug 5 Auyouorou1g36,or IIu- xoroyyeier
un
novoorooiou, Korpovro.png,flonovpou xor Mu- ro Nodpppro
rou
orvogonnuSDvcrvovrovn rc4roprupioupog rov le- 1935ro
cbpyroror tov Merof,o of,,rvovrogrnv oroKorooro- enoio;1uvro
on r6rv ouvroyporrxcitv eeuOeprv.Opr.lg xor our qpo{lirprolro
xor
ro ronpcr,ro8g xar o),egralroprupiegrou uo- r4vnorvrip0ooq
urrou xopou ev euoroBnronoinoovro or1r1ro rqgpovopliog
xor nouncproorcporov McLof,o.
Bo0proio ro npor<poux ovtroroorox perrano
ouonerprilSnxexor n nyeoio rou npoen, peoovrog
rou 1937,oro oxtrou8o ouoyrx ron1roro-
poprupiog:<Ta unoypagpeva noAutxa x1tparu,
tarnpowa axepaiav tnv niottv qurtbv npog rnv
Dnepoxnv rcoveeu2pr,tv1eopv, nAouv tt a-
n xotvo SeAouv epyao1n n tnv anonaraora-
otv tav eeu1eptv rou Aeo. Eultrltrovoveniong
ta mv nepinLaov tng yKaipou anonaraoraoeog
rav eeu9eptv rou Aaou, nog o rytotog iog
1epeAta1neni rav aKoo1av aoxdtv apxv, i-
va ro eeu2epovnpv noiteupa, arp'evgpev a-
puv1n evavov eov xaSeortav Lngiag, atp' e-
tpou e npooappoo1n npog LaEvtaE notructg.
xotvavtxag xar otKovoptnag ouv1nxag xaptv tng
ffiAffiY{MI}T,
$tril*r* {nl,tlxHx
OI IIOAITIKOI ApxHroI
| [snfi(Ar
0{roreg
evovriov
14g vtortxg ruxa xivuvog... E4 enionpov Ayov rou,
r{ d{s*&drs {*
rxruropiog
or tnv 7nv Eenreppiou 1936,o xayxeAaptoE rng t- di$r/ryW
S16i4tfii
si
n f1*s.iit
r

rou xtatopiag x. Mera$ag Aeyev: "Yn rctouroug -


ovoxorvrioerg
F.Kogovrfp4pog LoKotvooueuurv noAireupa ev nuva-
tt'
r?
t*d4;,
l***
t*$wi
trFllir
ld
ar
ff*
et*,

tnrslriA,
si!
As4

!i
!i

r"td
S,*
^&, tr8{ $f !
(or4v6v0erq rc va znon nov etgtnv Eopnnv... Kat ev ax- t*t S.r&$
q ttdr6{
a"ft&
d{ !t
&)tt.!r* tS *4 F
ffi 16 rswFid s

.j$r{ {:.
QOT.) pn ev nto o Koptrrouviopgo pyrcrog xivuvog, '$t8sf
WM*
r +frlr lr
navtotg 8a ennpxero n atotg totsKotvoouewt- fr.+
r'6ar
rkrq
.{4 lrq t,
{ ffih( 'd; *il , -|1l *.,e'l
opou...". Exrore, xam yeAoiav anopipnow {evcov 4h '*c$Srq-

netpapau'w xal ouv?nxv, avaltaodntat drcxv@g


lvq
M
rd &$\q{$
rq. nsrilh
s.;
ci +'lt fr* '
enopevat rtrtaorcuxai xat xnAeptxai Beapiat a-
n quapa xo0rpvnuxa ot1taLa. ';i"f
;t
>Me to tyeoE,Aonv, eprpawo1eioa n mra- 1:
L{$
rcpia pe arunrarov ryeogouvexizet rcv p-
llov tnE. Ayavizerat va e{anatnon Kcri rpoorai- i t I'r t -
pto1n, etgparnv, rcv Aav. E{avpanoioaoo rov
Taov naptota rt xat autog raxa tpyaztrat -au-
J',
Boppnuog- unp autng... Exnzet perovopaoiaE ::/

ov Nat naretv n expateet ennipouE titAoog


"nprou", "nprou epyatou", "nprou aypo- ?^f,
'r"i-
rcu", entaet tnv avtaptnotv t:txvav tou
"E?vtr<o Kuepvnrou" Kal onpaloorotopoug.
"
Ynoxpevet avunatayaytxrara roug pa1ntag f't
va e{upvnoouv tyeultevot t' ex1oeg tav ag 'i
xoopoioroptnnv Lnv 4nv Auyootou. Etg t<opu-
tpapa e rou Bearptolto avarnpooet "e?vtxnv

q{l} $l*rl;*;t.ir*{:it}r*i'*:ci:i;iiilitir:.i{::i
,d\,lr't.,.&t!*i1i,*]:'*',lit{;::r
'"q,*$lVig;ti$' 'ilii'!'Li
{.li;!ri}'!:!ttr*o'!dr#'lr'W$Ll1i'L:l;' , ; '. ; :,' .','
;{{3iii#:iiri{:*-.\rffix['K{i;v ffi1{l#ffil ;;r;ci;];,;],
#'iii:$,$.

eoptnv" tnv nppov QDtnv tou oQayloopou tav xat entan e4 navtag p tov nBrcv xat aptB-
Aaixv eeu9eptv, rnv aqttnpiav ntparep@ a- pnrtxv yxov rng rcv oeaopv mg 1enotg
valtaAtv tq rov tnov...>. LngKoi tnv avaotnAaoiv tou notrcuparog>.
Kot o<poxornyyeLe rexpnprcopvoro xor' eui- Of,rorn, ef,crou,uunpf,e Kor n rxouoo m Uop-
(poon epyo rolJUovclpxo(pqorour<o
r<oBeorrogoe - qn ncpovolrng upoxnpuf,ng xorvn rolroprupio rov
ougroug ropeig, o AI. Mur,rvogxornye: <...A; nourxov opxnyv O. Xogoun, f. Kcrqrcrwcrpn xor
txmropiat anoteAouv npoox14tata nou 1touv Tz. Oeorxn'. <H 4n Auyouorou 1936,ltoryaia n-
auBatpuogot oiyot ta.v' avaorciAouv ro pe1ta pepopnvia, enoteAei rc peAavcepov onpeiov
Kat [nv eSet$tv rng 9enoeog rcv noAAv, tng veat1ng npritv totopiag. Etg piav xaxnv ILJV-
orpayyaizovLg tnv eeu1epiav rng oxt1reag... pnv oe?piag cpnveuoeag averpannoav t' evE
Tpepovreg mv eAeuSpavpuorunv xat xqSoAt- atpvtruopou at Bepeteq aoe4 eni rav o-
xnv g,rnrpoventvoov tarpoparexvaopata t<at0e- noicov eornpizeto n eBvtxn npuv zan Kai Kote-
atprcpoug npog ant<putytvawng... Itairaru orov uBn to e\euBepov xotvooueurtxv noiteupa
rnov pag aou n npooantxn uuaropia orepei-
mE xpag... An rcu npaf,rconnpaLog tng 4ng Au-
rei Ket rcu eAaxiotou aixo epeioparog eivat a- youotou exaxeu1n ro txtaroptxv xa1totug,
uvarcv va pnv {eonaon o xeipappog... H euBuvn pn unoxaneioa e{ouoia n onoia aAaorc ev e-
ta tnv rctatnv rponnv 8a eivat apuratn, u-
xet note ro xotvv ilpoE Lagaaxo txraro-
oruxg e pexpt onpepov eg oov ioxuoav at piag... To onpeptvv xa1eorg iag, ouveneta
tapaprupiai unv ouvlavparmv avrnpoonav ptag xaBapag entouAnE,(pptoKpatov tov xo-
tou Aao apog rov Avaxra... H unarn ev tn xpa
poKlnpo npooann<ng rupavviog. Atrt ouvexe-
e{ouoia, n aixn, eivat xatpg neov va op)a1n
vtp@ornv oAoxnpouxnv e{ouoiav 4 taE xet-
IA
IE H?

Aprorepo:
4
EnqxooBnoe,rnv en1revnxpovro, n npooro- nopdvop4
- ''
' ..'' t' Qr t,L noinon vogxoroyyeioguuoyeypolrpevns.m qopo eqqpepio
; ."
n'", 't ourn, pvo oD rov l. Kotpovropn: <Aexaenra - "Eeu0epiou rov
..'" !':'n" ;i', xouv nop^9el pnveg arproun qinn xupnpxia Koup6-Kpxou
/1, ..t'i,.'t'7,
: " Y);3*^
4J.' xarc1n xat o EAnvtxg Aagorpaazetun Lo peovorpopri ylo
n";,,:1;$
i,u' ;:',; neApa etexBor4w1nvviag... O onpeptvg Atxta- ro xlv4po
tap ev eivat npoanov napBevn<v eig rov rro- rouMero{ti
xorf
m4v
'l'f
:::, ,r. I
t f f 'rt ?
ol'fi,ffi.7,r -
'tu :,'J*a w n
tttxv mg EAaogiov ouaveu)uvog n rnv Kp{r4.Ainu,
xoltpatrcnv rou tnou zanv ag arn tepoprpcitSnyerpdyporpo
xata rnv reeuraiav nepioov. Kat npo aurnE ou- npoxrrxd 14g
, , ' o , - r (,tt
eig apxnyg r<ppatogonnp{e 1ep4rrcpogaurou ouvepioo4g rqg
Btaotng t<at anooyntnE rcu xoppauopo xat Enovooronxlig
xat'aurnv oueigunexetapurepagaurou euSuvag Enrrponfg rou
n rnv exrpaxuvotv Lav na1v... Aev unnypeu-
NopoXuviov.
Aroxpivovror
ro
oe ro npaf,rcnnpa mg 4ng Auyoorou xappia e-
ovriporo
rov
1vtxn n xotvavtxn avayxn. Karrepa npoo@nt-
Movooou
xa eAatnpla Lo venvDoavxal xartepo npoo@-
Boourix4,
ntxa eAarnpta to xareuSvouv...H Eag eu1i- Aproropevq
o9n xrorc e4 rov zttrtov,rov rp1tovxat tnv n- M4roordx4,
gBopav. At ao0aiperot wAnyeq xat guaxi- ItrrtiwqMouvrfxq
oerg,er a0pnat exronioetg, at pdov andvElmnot xorEppovouri
xaxonotnoetg eivat ouvnfut rou xaSnpeptvo i- Mnoxor(f
ou garpeva... Ildpnoor eivat ot unonB-
wEg erglreootvtxd av'nxowm paprpta...
>>Hxaraoxoneia e{aAou xet exreivn nevro

pog evog xat pvou npoonou xat e{nprnoe rug {. Wwrywx*WffiW a&&dlla$ffiffi*p#K#e
ryas$ffi*Swsq
ruxag rou EAnvrco Aqou an tnv t<uptapxiav ffiwffi&
wwwt&ffiffi ffim$mmffiffi*x
Wffiffir#F*www. wvws
xat ave{,eeyxrov Bnow auto. Kat rc napao-
{ov eivat tt t<aBeotgLoiauLngrpuotaEaztoano-
*e wffiffiffiffi{ecMK6j.tr,
ffiqwffiffiffiF{*w$Kffi
Nffipyws3ffi$
traeirat xutpvnotg E9vrcn.
>...7o onpeptvv noircupa 1tag,eav uvamt
va ovopaoSn noireu1ta,eivat xat xaefuat Tpo-
poxlna. Tpoltoxpaan onoia napaet tnv 8- roug nAoxapoug tng pxpt tcov aurrtv rou oiKo-
Anow tou arpou xat ouveng Kai tnv KoivavL yevenxou iou. Avapi1pnta eivat ra opnvn taw
xnv ouvoxnv xat yevva entnltiav oparcng er nzonopouvt@v n rroxovltEv@vxagtav, na-
Aiag. Atd mg Tpopoxpaag upiorutar rc (mpepr- panag c 1upapoi otxttitv. onnprat. Dnnp-
vv xa0eorq. Aveu tng Tpopoxtrntiag ote egn- tpn1 o@{pp, npoana aAa naong xarnyopiag e-
pepogzan eivat vvatrt eg aw. To txratoptxv {ayopazowat er<rpauu1tva npog KaLaoe4 a-
xa1eorg ev urltiorarat eS' fiiav n1txv uvape- xpnoroug n qrcuoAyoug...Aev npxenat ore
av aA'xet ag povauv petopa rnv opar t<at uvarv 0a nto va tnuttpnoopev evrg rav
xnv Anorlruxiav, tnv opatxnv ex tng [popoKpa- orevrbvopiav plog npotnpf,ea4 avaurtxnv rav
ag nrnotv. Mxpt e rivog a1po enttxetat nnpaypev(Dv rng Arcrarcpiag enrct<nnow. Ha-
n tpopoxpatnolg Kdi anonAavnotg rou Aao er napiSpnory tav avognpdtav rng 0a expefi.zero
Kvuet Kai o rpnogpe rov onoiov aoxeirat pn a- tpot4 oAxnpoog.O,u eywev pag eywe. A'
Karcvpaorcg xat avnxorsotogAoyoxptoia. O T- clgauLou.H ana1eta, at uneKeuya| ra xpurtrtopt-
nog tv eivat nAov pyavov rpouolto, ev eivat npara xara tng xaraoraoeatgxavva ev xaA-
ro aixv npa... aA' ortrteietva eivat o enion- ntouv nov xat npooanrouv ovetog e4 exei-
vory nou eqnouxazouv rng narpiog xtvuveuou-
ltog xAa{ xav tov povov xat xornvayxoopc-
vov rpooptopv va rain arp1ovov 9upialta xat ong. H rcxit<no4 rng Euvrayltartxng mfeag
Atavarv eg ra npoana uov txratpr,tv... M- npnet ve aKoDeratnov t<a9a1noe xaSe elgrnv
vov pe nnpn 1uoiev rav u1trunpcovaya1v rng ouapvnv pag narpia avSprbnwov avaoa-
E?wxng npcitv unap{eo4 urtrtioraratro Atxtaropt opa... Ooot ev enouv rnv eyyizouoav SueAav
xv xaSeorg>. eivat rugoi>.
Ot fIo.tITrKoIApxurot .1

'4
oxev qvrioroon oxnpou
llopo rnv r<crBoLrr<n *l **
rou notrxou Eooporog,ro rxroroprx xoOeorilg e-
f,,oxoouSouoe LnpovoxrKn Lounopcio.oLnprzpcvo * J q
ornv r<oronieonKol orov crDTcrpxlop. Opr.tgKor o cr-
vrorog opxcov,ucrp' u evnpepog rng xoBol,rxng o-
uooxr1rooio.g,uo.p1reveopovng voprlronorvrcrg,
K.r11&
pe xcrBepoo, ro rxroropo.Eug 6 Arpriou 1989,o _li;a
l$
nyerns rou rtrr1rorogrcov OreLeu0provOep. Eo-
goung oloneipo8nxe, yro Utcroxpn qropo,vo eu-
o.roBnronornoerypoutg rov fepyro npos rnv Kcl-
re8uvon rng voprptnrag: <Meyaetrue! Ta re-
paoua nponpara, ta ouvrapaooovtd rnv oLJy-
pnv aurnv oAxnpov rov te1vn Koopov, ev ei-
vat f,eva xat aoxeta npo rhv lttxpav npuv x-
pav... OAot ot aoi avuperanizouv KoJ napaKo-
ou1ov mv eSAtf,tvtnE rc?vougaDrngneprr-
rciag p.e atantarov rc evnrtrtpovxat auf,ouoav
navrote npvotav xat pvov o EAAnvtxg agzn {,rltlir:',
peoa e4 piav arytocpatpavnuxvou oKoto4, oL-
pnpvog KaJ tou ototxetoug txatparog va xet

"; .. 'li:i't{ rilt'!i'"rili}(}1li'tiili;1,


:" ;{l${:tu:i!1:ry1 i:i
jjir::rti:t}1.}1i;
lfir:ii*{::i'{:ri,i,:r,i;: il,t'1:t{:u:d{ti"iili']ii:}i.,p{
){{}e;1*tii{}*,i,
ri:ii;iii'f,i'{,|{it:,:ur:riji*r{1lilii.:t'tt'i:,ll,li:fll1J'{f'{*i:ll{t,,ii.,fr(:,
'{:i:,!1,li

yvow xat yvpnv eni tav npayparav rng narpi- ptoupyeimt oute xataerat ta vpou. To not
og rou... H oonpepat xat npxdtg ennetvopvn ttxv xppa eivat nprcpynpa tng aixng ou-
Kptorl-tolnErng rc?voug xaraonotaE tyxultovri vetnoerogtnv onoiav ouepia aotuvoptxn nta-
npotpavgxtvvoug rcavog va Seoaow Ev ap(pt- {tg eivat txavn va xaraon... Mvov n rou no-
Aa xat aurnv tnv eBvrcnv npv unotaotv. Atrtxou xo1tou anoxa1rcrapvot) KCunvcopvou
>Oa rpavn ioag napao{oE o toxuptoltg pou tt anoxa1ioratai Kal n e1vtrn evtng. Kat pvov
eAeinet onpepov n e1vtxn evtng. Atrt eivat a- ta png xuepvnoeotg e)vung ouyxevrpoecog
vti1erog npog mg neatoe4 rav t?uvvl@v, oj npayparcnoteirat n no^fiiKn euom1eta Kai no-
onoiot Beapov ag xuptov tirov upng xat of,ng tuxn appovia Kel n oLev(ircpa npooeyyrcK
tt anexarotnoav autoi tnv eBwt<nv evtnra. Opvou xat Aaou. Meyaefitarc, etg Lo.gxeilng
Ilavn peyan xat nape{nynory. H evtng mv o- oag eupioxetat An n vapry. Ee4 eioEe o puO-
noia naporntazet onpepov o Envtxog )lag ei- ptorng mg xataotdoeag. Mvov pia natprtuxn a-
vat apvnulni. H nprn narptattxn unoxpao4 n nqaoq rcv Opvou eivat txavn va ano&ison e4
entaAo1tvnun mtv onpeptvv neptoraoeav, rov Aav rc aioEnpa rng aogaeiag xat eal-
urroxp(DotE Kat Opvou xat xuepvnoeag Kai rro- tntog Kqr va anaAafn rcv EMnvtxv av mg
utxv xopparav, eivat n anoxaraoraotE rng e- avnooxiag KaJ f,ou cpou u ouvextzopvn n
?vung evrntog xat n e?vrcn ouyxvrpaotg ta xparcoa xard.oraotg ev 8a anon rcAtxctrynp-
Louoxnpauopou ptdg ouxi yroaAa epya eBvr f,,evogavenavop&tittov e?wxng ovltrpolng>.
xng xuepvnoag, tnEonoiag va petexaov a tcl fJoroo Kcurcr ororxelrin quro poSnporo Euvrcry-
noAtttxa xppam ta Krrpooarouvta rag raoetg IrcluKou rxo.iou on rnv u}eupo rou npnv npro-
xat rag ryetgrou Envtxou aou. Bunoupyoxor npopourng BoungOe1r.EoEon
>...Aev eivat ani)ayov u e4 rnv Ypercpav lpos rov qvoxro ev pnxov rnv rlopoprKpnovrct-
Meyaettnra napxerat n eaiao4 rt noAut nxpron. O fepyrog B yvprze nouxocr rros or
xoi apxnyoi xat noAuu<a xpparu ev urtrtiota- Bperovoi ef,oxoouBouoov vctornpizouv ro rxrqro-
vrat onpepov, tt xatnpyn1noav onoeaou tng prx r<oOeorg, enevovrogomv EocroS nrorn
xoepvnoeag. To noAtrtxv 1tcog xp1ta orc n- oupUxo.Aroore,rropcruS ern].oerg orpeiog
Menopuiveoq rou
oe orropclKpuoUevovnorcL.Xopor<rnproux, ev npo- rxrropoo rdre
Krpevo, ro nporonpooreu1revonpoxux tng ro1ogl-luog
Euuponng npooio.gAorpo.Leiog ovo(poprKoUe rnv ovox4pooeror
eKrorrron rou opxnyou rou Aypouxo Kpporog A. yevrxrig
opxnydq
Mur,rvq:<...OAe{avpog Mucovagxarotn ent- 14ggoororxlig
xivuvog ig Lnv npooiav ao(po^env, trt ou- EON,ev64
vepyazpevogper' aAArovavarpentuv ototxeiav, pixq
0pere
n npoxnpuf,eg rcu exo1eiong... Kai rng onoiag yevrKri
noa avtituna xarcoxBnoaven' outo, ev n av- enOeop4rfg rov
yparpe yeueig ouxorpavrtxag efinoeq nepi rcu YUv0rKiov
nponooytopo,nepi t<ovtoltourou E1vtt<ouvo- TUnUfrov
ltioltatog, nepi qeuv e{atepn<v xtvuvav rat
nqopwv aov napavopav tvtpyetuv, npootna-
1noe va xAovion xat taon tnv epruotoouvnv
rcu Aao npog mv E1vtxnv Kupvnotv Kai ve e-
{eyeipn rotov xar' aurng.Anorpaiverat x.n>.
Xopor<rnproux, ef,o.).ou,unnpf,e to yeyovg u
ro rxrotoprx xo8eorrig pepipvnoe xor yrcr rn 0e-
oprr<n ooruvpeuon rng poOnrroo.gveooiog oulr-
eovo pe ro vozronxo npruno. Xropig crvoorono

"3"*
{{,ffiffffi#'[ei{;$t$}ipwf}{F*K{}svi* '{$l
*'rw-'*v:{3p}*[d:,
*w,w
r,*rw,*
ifr{rrr}wd?
il#r}{y.{ffiq p* ffin':ur*ir*xm
q
era*prp*xtw*iffi'}:ffi,#'ffi{$y'r}Ks }p{}y$$#
\{*ffi{lffist{,.

rou Merof,o [pog ro EooropKcuro vcrzloU,o irog Mero.f,ognpoxpnoe ornv ipuon rng EON (E8vrr<n
o oorrog,euevovrogoro 8pvo tou, eixe no.po- Opyovoon Neoo.iog)poo on rn 8omon rou crvo-
oxer rqeorrioerg oro ovivo u n El,ocr ev yxoour<ouvpou 334,rrou upoeenern ooroon <o.-
0o qKoouBooe rn Eopo ourn groyeppovrxn no- vef,opmrou Opyovropou rq rnv ef,rooxorr<nvopyo-
trxn. To euerorouou npoxo.eoeo npongrng voorv rov veov>. Enenq ou uoporvoergrou irou
Ayyiog ornv ABnvo Outepoou, ro Moro rou rou rxroropo, o rooxogrou Opvouupiyxrncrgflo-
1939,qnoeixvue rou youro ol,n8g.EpEr,lvcr pe og ovoxnpuxrnxe yevrxgopxnyg rng rpoorouxng
xotoyyeio rou Xotpono re.l,euroiog,oe exnolon EON, ev n yuvoixo rou npryr<iuroocrOperepixn e-
rou <AyyoenvrxouXuveolrou>,<ef,pvnoe ro loplornKr rnv enirrlrn ovdlrorn roixnon Kcrrrn ye-
reeuroiov Eopov rnv Eoq rnv un rnv Kpclrou- vrxn em0epnon rov yuvorxeiov oxnpcuropv rng
oov Korooroorv), Unv no.poeiuovrog,po.roro,vo. goorour<ngveooiog.Me roBe poo ro lloou volu-
exqrpooer<rnv unv rou ro ro xo.xv ro onoiov o- Uorrorouoeonpoxcruuroug oneig upctroouiegrou
nerpyooBno Eeu0prog Bevrzeog>. Merof,o, uopcrug xoroyye),ieg rov uotrxdv.
EqrnepcroporrKo,erri rn ooer Kcrrrov ovxorc,tv
opo rnv x4ror<coontng ovrioroons, ro ct- otorxeiorv nou qvrnBnxoV rir;tg ofi ro qvxorq
orDvoplKoxporog tou Merof,o, pe onpeio Apxeio urlv A. flqrrovoorqoiou, leotpy. Ilcrnovp-
ovoEopo.gtov MovrqoKn, ug onerpoprS- ou kcrrA. Muovo, upoxnrer u n ovriorqon xor
peg uunpeoieg Aogo..eio.gKcrrrous ovo- rng npoxpouxng nyeoio.grou Meoonopou(1986-
piOpnroug xoprceg oro cooreprx xor 1940)evovriov rou UovcrpxoeqoronxoxoOeorrog
oro ef,coreprx,onrnro upoxcopooepeSorxoornv ev unnpf,e roueuxorcrEpvnrn. Kur o llquqvo-
ef,vrtrlonrr,lv ovnuotov ro xoBeorrog. Eixov orooiou r<oro EoEonSKor o Ko.EovropngKor o
nponynSei tpuor<ioerg xor ooovropoi xopugcriov lloncrvpeou xqr o MuLovog (xor xovtcr roug uo-
otecxv rou KKE ror xottrv or cxronioctg xoro- oi o.xpn) Kpornoov qncr rnv rrpn roD nonrxo
reporvoteexvoe f,,epovnoro,xo8g xor onooerg xopou Kcurou oo, uoelrrivrogpe
noBogro pe-
xo8nynrdlv rcrr ovuEpovovr(V ylcl vo. enoxoou- rof,rr xo8eorg
Kor ouverroypevorr<oBeUopEnS
Snoouv exrouioergrng nyeoiog rr,rv nlroxpouxv r[,erg,ef,eureropoug xor exronioerg. I
KAT, EnTO,q>TxOyTETEPOTHTA

O cprnoBpcrsvropoq
rnq AnqAuyootou
tou @otgov Ott<oxoturtlH Ourcpoouevnpepooe ro Qpeiv OErgu ev ei-
npoorolpdp ou-epeulnrlr xe xopio olrEoio u <n no.trurr<nuou o'xo.Lou-
Beircrrcru rov orporny Mero.f,o puopooe vo e-
yxtoprooBei ovenrEoxrru. Av r<oro Metof,9, yro
yougroxuxng, ruov (ufloxperrrpevog>, <yo mg
ro8eorcigrng 4ng Auyouorounrov oro8epo.upoonorpvo ouvolriogrng Eoog.vo orroeeuyernpoocxuxo
xor onyyuolre rnv nollrxn rng MeyoLngBpe- vo. iver oeoppn oug uvoperg rou Af,ovo>, rour-
rovicrg,p' evov rroro progrpno nou nlnoupyouoe xpovo nrcrv <evcrgvo1r4repov uloornprxrng rng
ouyxoerg xor olrEoieg. Hrov evcro.Lrpuxcr rpr- Boxcrvrxng Avrqvr, rou Envo-Toupr<rxoxor
opercvrx xo8eorg, perolrEreopvoxqr Kou- rou Ayyo-Envrxououveopou>.Evri or feppo-
nrpevo, uou ouxvq rvernv qeun evruucoonrr voi ev ctrrorlpoocrvcrroizovrov ror Beopouoov ro
eixe groxueprx upooovororop, evrrrcoonnou qorro lepyro B'<oov rov nnpr,rlrevoDrrnprn
psprKesgopgnopolreverUexprug ppegpog. rov Bperovv>,or Enveg<npnv nourxoi> re-
<H reooyio rou vou xoOeorrog-yporpeo- rov u <o Boorogxcrr o orpornygMerof,,ogn-
xovrr<q o En. Mopxezirmg- nrov rexvmn xqr n rcrv yeppovqrlor oro o8og>.O npeoeurngOuo-
npoyporouoinon rou ctu uogonryergoKnvo- repoou unpoppnoe rn pernvrxn nyeoio u
Betnpvn>.' ev xperozrov ore Kov vcr ex8ei rroE crDrnn Kcr-
O Bperovgnpeoeurngornv A0nvo oep Xiwvei rnyopio nrov <xoBopnqrovrooioon>,yrori ev pno-
pooe vo uropf,et <pteyorepnouveon rou Bcror-
o p' epng>.Ooov oEopo <rov orporny Merof,o>,
Tqtreypdqrlpope
or Bperovoi <nrov uDvorovo olrEroouv yro rnv
ro onofoo
!3lagl&ij t',eb-'rllr,y.t errxpiverorng oro8epo exrppoopvngrou nenoiOn-
l-epUovq lhra, {sd tfrilsreub:r t83{ ong u n ooEoerorng Eoognrov operoxnro
npeopeur{g lnkl:rfLl ' 2 t . t. r ai. so 7J ouveepvn, xr pvo pe exeivn roug Toupxiog,
Eppnol
n4porpopefro
$*p*irnc 9tckgEflt*ge oo pe rnv emioon rng perovrxng xuprcpxiog
l* l$scliluse
Bepoivo n o
en tet.vor tE.Nt.t1L,, orn Meoyero>.
"IJI-LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL$ELgZl[&

Mero{6q eleror Atoore<n perovrxn nonroprxn uponoyov-


vooplioer q) ornv El,oo, <xopn orn poornprrnro rou
l|lt* b?uts lnholt to8lthtffr{r yrr !S"oirtobo!
ouvepyooio crfi;ul ftD&3tsnd'!li llhlnt$I,rrsidsr!
Bperovrxou Xulrouiour,<eixe nerxer un ro xo-
tetch!
Movrux11- b9Iroclen. tr,dit.,'iMi* e!nr6!Fts{str,dEet Seorg> Merof,n <pro on8rvo of,,roonpeic'nnxor
freortinoyrorrlv {to 0s$lare tt! grlechtsrhEq Poltr6l}inJf!!r retreiogeurrrEenSeon>nou <on8noe ornv qvoo
!ch6n Yerblndung an t{qchrlchtdoru!tau!ch
ond xorvo -J3trt
&ef lbHpb: lrlsdr$$Iittcl6r
rou percrvrxouyorupoDornv Ecrqo' evo onpeio
Urtrlfb* sq&isr!.
ovrrper6nro4 rov ,19 flt de! l1.lizfibF Ir luslrtit gsnell3rt nou uqrnrepo o.nnur nou proxrov nprv ou
pnooepixtov. Xerf otitlr lat Xrnl alrrprtrstdrnt pi,,clnar :ptitom, uevre xpvro>.'
*b[t! ilo*h Sltbt, iort*sotapnds ,ot?p{ak! ti
0orsoo y?dqgeo rdq 6r:scblo*h$ |}o1Itl s[tr* latr?et eilt
Tnv eyxoOipuonrns rxroropiog eixe unoeif,,er
rproyrrepropg t!, Autlr&E"fcrtffr]qsel* sabtd dln*gr ]eerd6l, euipovo o Bperovg npeoeurnEOurepoouorov
rouxo0err6rog flrAg cr *uf &gcl$cnhll 3artrskteelen. enrr<eEongrou nourxo ypogeiou rou leopyiou
frov peropqieo4)nr ' r i 5146
l! tn,l lrifrl.
tgcr,4.gr: B', xo8nymn OetopoAyye.Lnouo.'
1 cn Dtrclt, lAflr,Sl.,
$ d' s r , s ," Tov Oxrpro rou 1935n Eoorouxn Iroio em-
lrrlol.!
d
reBnxe ornv ArBrouicr.H Bpercrvinqrcrrvrcrv vo o-
* r{ t#,,J
vnouxei o xor neproorepo.Kcr0g n oxrcr evE
vou noyxoopiou noepouopxroe v' crnverorno-
vcoou rn ynporo nuerpo, uog xor oegueproxeg

.,l*,,* rou xopou, or Bperovoi evroBqv rnv ovoyxn vo e-


poroouv oo yiveror r<orepo rn 8on rous ornv
* ii'i "l;+i'
NL*^^t1
r /fl lli)

tro. gllt, Brlttrb ocrstf!. crrri{,


t68el6/F/8 trlm:s,
HUrVSrr tl. Dr.a$ar lgt,

s!@.

I 1f,

Eoo,U0rnv eyxo0ipuon evgoro8epoxqr ov r hr|l m r *rt rr aalaalN {ula8 tlta


ntov onopoirruo ourcrpxrKouxoOeorrog. lar! cerntad thr rrlllolElrltt, of tbr p|islt Jgtnr
O BpeLovg upeocurngnopornpnoe(Tnv npelno) tn ltbDr? L! spffttry ! !b vl.rl! of tihr Il,8 ot

lou (eixe errleepsr) n rxroropio mS 4nSAuyoorou OFalo rni Ir. lrtdrra I r*lanrd tha hoFr tt rtrl4
(oe lno xpiorpn onypn yro. rrg egoreprxgnorgr<or by strt rt 8aL6l6l tt[t ltlr ilrj|lt, riltt itthff dhr|,|r

uS eooreprKSurroBoerg).Or E).nveg nonrxoi htr P[], llsl|trr or lt lut cbtl8| hlu to rtut
,tntrtrlrr to othrr loflfirlltlls
uou eixov cruolreiverro 1936nrov <upoconoovof,ro rttb gFrtt .pFrl

you>,pe (rn xopoKrnprouxn envrxn ovrxnv- !c $G otrtry! tb hctn. r.n rkil rhrn
.Str F!ed.!lL Llth-nnr vl|tt3d ithofl la $ry, lt
rruo vo ouvepycrorouv>, ror uou <n rxroropio eyr- tr. tbflbt rl,th rmthlag oil thta . fladtal det!,oD,
ve ovonqeuxrn>.Xptpo_rvn pe ro Bperovnpeoeu- rnil oully {arhad shrs Ir, f}qrdt}r nr dLrntrtod
rn, ro nBrx rou Bvougeixe neoerxolrnlo, n xpcr rtthdt |nt rpprnnt prtort fF! fi"*,IOrtlm, In
nrov <ouoropyclr,tpvn, ouoOoppnlrevn Kor creo- Scptdbor I rpak ot tho glortnd arartbntto ta tho
nrolrevnrov o oorrqgeooe orov orpcunyMc- F.oTins rnd thr forfs ot tro olpilltl thr! rha
rof,ol ro upoorvoeog ylo vo oxnporioer1rlo(crurcrp- $r ,,nyltble orlbncl of pot{rtar rqger oam, thr!

xrxn xupvnon) oug 4 Auyouorou1g36. r{ld br uffiblc to cmtrcl l, arlt th.t !n }hi rceuLttg

Tpio xpvro Uero rnv enron rng rxroropio"g cGroht lbf 5149, xr. Lt.rdq ond tht ll,b.sl,c tbtErlFr

Merof,o, o Ourepoouoqrnepcve u n oupon rwl]t L} b! lspt rary.


'4,
tr ts 4r{& tilkt il.,.OoEFwnl
rns ornv Ekro nrcrvonurcr0euxn. H rof,n uou lr ln dlrEl

(unovopeuorcrvorro roDSKouuouvrorts> eixe ono- d{vlllin t ltrtolIt$ tn tho d@rtto.ff*ls of r$ll


tlolrt, sn* thrt 1[ ihc psrtlotrtut i$ ol thl! lounly
Kqroorcr0ei<oe ougroug rolreig rng toixnong>,
ihs lBrty &o?6rr6nt {hl{h }ar, *stLiue luppsr0rit h!{
erxov eniong evroxuBei or Evoneg uvnlrergxor pr41&d B{sl} anaFtrloa} oqadl,tlo! thtt.Lt @t ba
<evcryevrx oioOnpo ootpoerog xor orcrOeprnrcrg> lld thBt ( uqprpulrF bst salrl r{4lho sflo!. lrtt0l
ertrKpcrrouoe orn xtopo, <oe xruuntn ovriBeon pe &lffasto?r. E&lilt lhls vl,sr ll t bq algud thu
tnv qvnouxiq xor oeorornro.>xoro rnv uepioo :hq
<rou r<orvooueuttopo>.0 1"1! r;1chro1 P&l"ltret, i: C.r;.(),,
!13 "F !eat!r! idt:d.toi,
H ouornpolxn iof,,n rt,lv KopUouvrorv xcto rn BPttlih Ii$afiM,

ropxercrrng perof,rxnE rxroropicrgev irtov ru-


xoio, crqroexnotvovevqv vrovo ovuperovropo
0 Bperovdg
norgxor cvrUlovopxtop Kor nrov reooyrxoiqri- KoV UrropovKcrrrpolezrKv, (pe gicr ef,,orpetrxn
rnoprqg rou
orrng EEE ornv Eoo,evgBcrvcro4tou rte q- yeoypogrKn Oonucrvtl oroDsrno onoucriougvou- npoIeveiou
vuuo),ou rng Meyong Bperovicrg. TrKouSKor evqeprougppougcrvopeoooro Eouez, 0coooAovixqg
H perovrxn xuepvnon crvnouxooeeuiong oo- rn Xorrpo,ro Ao.povloKot rnv Aprour<n,ee- Xou
cpo on ug poornprrruesrns ftoiog, lrrog Ueoo- ozer rnv xuepvnon rou Aovivou>. 0IIsu0veTor oTov
yeroKnguvc4rng,nou npoouoBooev' opqronrn- H Eqo<Eorovrnv exn),toonlr,_rv nqrNov npeopeuTli
oer rn Bo-l,ooooxporopicr rng. H exror<rnperovrxn rpoof,rciu. H Ircrlio. eixe uu rnv xupropxio rng lI6eper orqv
xlnrouoinon orn N{eoyeroev rguye rng npo- ro r;rexovnooKor (n percrvrxnnpoorooio xoro- A0rivo orrg21
ooxng rou foou orpourour<o crxolou8ou ornv oryozerng ovnouxieg rng Eoog>. Aexepppiou 1939
A8nvo, crvnouvrclyporcrpxnfleipov6. <Meprxege- <Avoprpioo. yiveror ovunur u n Ayylio rou K0rIIp0eronorei
o1rcreg -ypoqe o fleipove ornv Drrnpeoio rou- 1936ev eivor nro exeivn rou 1900.An n pero- yro14Aoixri
pertr rnv evcpf,,nrcov exBpoupof,rv ornv Anoou- vrKn uroKpc[opioeivor oxpo roo uvorn, roo rxopdTnro ilpoS
vio, n Ayyio ovcrrrruooroe n rnv Eyyug Avoro- crvorepn, orcr pouo ,tv Envrov,q[ s uvolrerg rovMero[
n xor oro BoKovropro.noooopnupoono8eio: nou pnopei vo rqOeoero Mouooivr>).EuUeovo pe
Ilpoono0ero ruc't1rouxn,npoorro8eroeUloprKn, ro foo orpououx oxouBo,<oe reeuro.ioo-
oKolrortpoorro0eroorpouour<n, ixog v' oyvonBei vo"uon>n Eocr<8o xover our nou Bo xover n
n ero8onrov upo.r<rprov rng IvreuzevgEeprg>. Ayyio>.
O crvuouwcrypflopxns lleipov nepropiornxe vo Kor n euroyn rou L Merof,,ovo nynOei rng r-
evnpepoer rnv uunpeoicr rou ylcl rn perovrxn Kroropros mS 4nS Auyoorou ev unnpf,e ruxoio.
npoonoOero<ornv trooKol rnv Aoviq) cror- Evog o.nrous rrto purorougouvepyoregrou Msro-
oUcvos,(o' vo no peyo.oo8p, oe nnpoqro- 6q, o I. rdxog, oe ypcqrporou ovoEper:<Eivor -
pregneproorepon ryrepoepuroreuuxE>.. orov u xor o Nivuvog ToDKoppoDvropoueno.rf,e
O fog orpornouxgoxouBogzvrcrgrn r- pov ergro vo ncrpero Booreugrnv onEoorv rng
ul,copcurxnpoornprrnro rng ABnvcrg,eixe rcrnr- 4ng Auyouorou.Ao, xupiotg,ei<eivoro onoiov e-
olooel ctpKroouvropo rn olevn oxeon ovcrpeoo uorf,e o.pogersrnv on(poorvrou Boorotgvcrno-
ornv envrxn xuepvnon r<orro Aovivo. fro rov pn rnv onEoorv nurnv, eivor or errovernUUvclr
lleipov nrov <rpuorx)rroun Eqo,xopcrvcrurt- pnroi noers rou I. Merof,tr npog crurvu o-

43
*
tr
q
KAT, EnTo,q:Tx OYIETEPOTHTA

l'lopng
oporrrlregr4g noronnore n Eog 8q nro oDUUcrxoS rrpog rnv
nposTovo(rorrxAyyiov. Aur pou ro einev o I. Merof,og ecvrr-
xo0eor6g, q u44 nppvc,tg>.u
Auyomouu Me perovrr<n eyxpron, o Merof,,ogopxroe vo uo.-
nopepeve pouoro.zerorog <ourepog>pero rnv xnpuf,n rng
onorogrxroropiog, yro vcl pnv onoxouq8ei o evrovo Er-
gilopperovrxri.operovrrg xopoxrnpog rou xo.Seorrogrng 4nS
Illoo ondrov Auyouorour<orror vo Unv npoxcrLoerupr,tpego-
Mero[f,o Kor(rdgvupooerg ex ppougmg hoiog Kor rng leppcrviog.
O irog o Mernf,og eixe vo Eroyeppovrx no- F'
,i,,,
pel,8v. Anqouog rns orporrouKng oxonpiog rou
Bepoivou, 8ou1ro.ze rn yeppcvrKn orpoTroTrKnpn-
xqvn xqr nioreue oro qnrrnr rng pxpr nou ro.qre-
o8nxe. <H rurq rng feppoviog -ypoEero Merof,,crg-
rnv ouoio ouenoreovpevo, ro ovrperpeo>.'
O Metof,og nrov qru vBeppogDnoornprKTng
rng oorLeiog, oo o uorg tou qroyeppovrolrg
xcrr n rxroropio uou eyxoBipuoe,pe oor)lxn xor
perovrxn eyKpron, rvqv rnv evrurroon n epr-
peiro ug pe8ougrou Xirep Kor rou Mouooivr.

Kffiqd,mq
Y* smffiswx{i{}q &*\rcprucq#* Hcq{f ,c'r roo exoo n xneprxn feppovio. To xooxoipr
'&*
#ffiWffi{e:rv{K#
W$ffi K#p#KXffi #Wffi "{*q
pffi, trvs{*brp rou 1940, <ovrirqrov orexog) rou yeppcwrKol)
ESvrr<ooooro.rouxo Kpporog nOeo' nctenoro
w#{*{ps*M**qieffffi&##q ffiq f xpprjxaze
um*r Bepoivo pe rov exei oulrou),o rng envrxng npe-
oeiog Tzrpoxnouo Kt rou qvoKoivooe u (n
leppovio nro np8u1rogvo elruoion rnv hoiav o-
rog eurre8ei xoro rng Eoogoxpn Kor vo eD-
Aogog o Mernf,,ogeeueOeur<oororxeio otcr vonon rnv n<ovotoinorv opropvrov eBvrxv pog
xo0eortq rcovXirep nor Mouooivr, xopig ouro rexrxnoec,rvergro rogrou no1rou.Ao rpog
vo onpoiver u nrov xteBerlrevog vo oulrlroxnoer roro npeue vo noon n ouurog oyyrr<n ev
pozi roug.To qvriOeroouvqrve. Eotemppon, n onoiq ef,noxeiro ro rou npoo-
To rrrnorxvir rou Merof,o, or xogolKovo- rou rou Boorog.Ou eer euolrvogouros vcr rro-
prxg oxoergrng Eoogpe rn leppovin, n ovu- ponnSn unp rou roxou>.
ypoen eoorouxrilv peOrov,cluorpooovorroernv To yeppovrr oirqro Euorr<aonoppirp8nre. To
nyeoio rou KKE, uou ro Oepouo.pro rou 1937Drro- 1938,o Merof,ogyro yougror<uxngeixe uporeiver
ornptf,e u <upo.r<Lopcrg
rou yeppcwrxotpooropo. orov fepyro, oe prq ouypn nou prorrov oro
n Uovcrpxoqoorouxn rxroropio. f,,euonoexor f,e- ovivo, xqro.rnv elrorpo(pn rou vo uepooerq[ rn
nouo.orougfeppovog gooioregrnv Euo...Me- leplrovio Kor vq euroreq8ei rov Xirep. O le<ilp-
rerpelyern xopcr oe orpornyrr<ornprypo rou qoor- yrog nrov onp8upogyto Korr reroroenern (qoect-
opou Kcrrqvoevo. unif,er ro po rou xteprxo g epeevo qruxpover toug peyooug Eioug
xc,rpoEuoxo.oro Bor<ovrqxor rn Meoyero>. UoS,npos roug ouoioug ev po r<rvuvou0o eixopev
H 4n Oopeero. rng K.E. rou KKE nou ouvnOe vo oLpotppev>,ov ptr-rgnopiorolo ovoyxn vo cr
rov Auyouoro rou 1937euovoernv iro 8on, r- rov Xirl,ep, rre Bq exrqv <vo peron erg Opo-
oxuprzpevn u n rxroropio Merof,o <ouo1rvooe yKeouprnv npog euior<eqrvrng Beiogrou))Kcrrov o
rn xpo or'uS uorgqrl.ieg rng pe ug npoxpo- XiLeppror<rovexei 8q rov erloKenreTo(rSrou-
uxg xpeg Kol rnv f,euonoeoro yeppovrx xu- ro enrcrIouorro reBvn 8r1ro>.'
eprop...Exong rng eivor o oxoug rcovpeyotro- H norxn eni0eon xcuo rng Eoogeooe vq
nouroxporv Kol rou yeppcrvrr<oxnepropo. N' re.\og ornv nepioo rng perolrEieons rou xo8eor-
onoreeroerro f,enonporrrg xpog oro xtepr- rog rng 4ng Auyouorou. O Euoxropvogopxnyg
op. No oper rnv Eoo oe ruxorc,lxuxoguo- rou KKE oe ypol4ro rou rrou npooieuoe n xup-
elrougoro neuprou Xirep Kcrrrou Mouooivr>. vnon Merof,,orvrze u <xo8e npoxropcrsrou go-
H nyeoio rou KKE puopooe vo uoponl,ovn8ei oropo npner vo ef,ovrcoOeionnrq>.
uepi rn Eon rou perof,rxo xo8eouirog, xr pog To.n ooEol,g orxeuqv xor xo8e ovBpr,no rng
0 Fedpyroq mo
Aovivo rov
4ng Auyootou nou nrqv Eio npoor<e[revogorcrKo- Or Bperovoi vrcoOovunoxpecolrvoron uS urrn- lovoufpro rou
Seorro rou Xirep Kcu rou Mouooivr. Or peyoeg peoiegrou ler,rpyiou. Ao rnv nepioo rng Koro_ 1942pero
vixeg rou el,Lnvrxo orpcnorqro rov hov xpnor- xng npon8nr<ovvroveg ovuppnoerg on ovu- poortu14g
ponorn8nxov evrovo ou rn perovrxn nponoyovo orooroKes uvolrerg yro rnv enovo rou ornv frouyxooopfog
yro vo epqruxo8ei o ogrng Bperoviog Kcuvo rovr- EqoUsro rnv oueeuOepoon.Enpene vo [pon- flerpo,pertir4v
orei u ro orurnro rou Af,ovo nrov pro xiporpo. ynOei npro nporynErolro nou B, o.noqroorzeyro uroYpoQli
rnv ruxn rng oori.eiog.O fedtpyrog B znrnoe rn rpepoq
o 1941ornv xcrprorou lloyxoopiou llo- ouug6vou.
perovrxn on8ero yro rnv euvo Tou ornv
pou, ex8nxe oro Aovivo rio rou Bpe- Apydrepo 0o
Eqo.Ee ouvoprio rou, ro 1946,pe ro Bperov
rovou of,,rorporrxoErv.Lei Koov, pe rir- unev0upfoer
uuoupyEf,,coreprrvE. Mnrv, o lepyrog eile:
),o <H Etroo evqvriov rou Af,ovo>, nou <fvc'tpizerenn rnv vrovn emOupio Uou, n rro- orougBperovog:
ypnyopo ef,,ovil,n0nxe xor enqvex0nxe "Hnomx{ pou
l,lrxn pou vo eivor novrq oe o.ppovio pe ereivn rng
rov Anpiro rou L942. O loog upeoeurngoro
MeyongBperoviog>."
tirovndvrooe
ovivo Pev Moor-l,i, to 1944,uuerf,eornv KU- 0pu0vi0 ueTn
H Beon rou feotpyiou uuev8przeootpogro h-
epvnon roD (rnv ovopvnon, npogorn oKUo>, pperouxli"
KroroprKro8eorg rng 4ng Auyoorou xqr rov -
nou ef,or<oou8ooe vo uo.pogverzovrovn pocr vrovo rpropercrvrr< upooovorol,rop rou.
orn perovrxn xorvn yvpn (rng nporKng ovri-
oroons nou lpae o envrxg}og oug orpo_
ueg rorJMouooivr Kot rnv nopooxn u nooi 'HMEIEJ'EIX
Ayyor ouvexizouv vo euroxrpozouv ourg ug e).- 1. En. Mopxezimg, Evxpovn llotuxn Iotopia rng EMaog,
l,nvrxg vir<eg,nou ro 1940xor ro 1g41rougonOn- rpog A, flonupog, oe. 15
oov v' ovref,ouv rn or<rlrooio rr,rvopopropv) 2. PRO, CAB 21, Ourepoounpog XorEof, 5.6.1989
rns yeppovrKnsosponopiog., 3. Xn. Mop<ezir,rrg,Eyxpowt llotut<ri loropia...,r1t A, oo. 6_7
4. PRO, CAB 2r/1972
To Moro rou 1941or Envegnopnoov uor
5. forxo Apxeio, Legation de la Republique Ftancaise en
ncrrpe ovpegrng perovrr<ngoutoxporopicrgevo-
Grece, No 12/S, 5.2.7936
vriov rov ovpv rou Xirep nou npoonoOooov vq 6. Emoron I. roxou rng 11.8.1961npog En. Mcrpxezivn
Korooouvrnv Kpnrn. Or Bperovoi onBnoovrov (Apxeio Moprezivn)
ferirpyro B' vo rotpuyeroro ef,r,neprx xor rqv e- 7. HpepoyroL Merofn, 6.5.1919
(p8ooeoro Aovivo <ornpogn oyyrxn oorr- B. fL flrmvens , Tepytog B , tryn roD riou, oo. 93_98
xn orxoyverorov nponovrnoe) oro ornpopopr, 9. fo.l,rxo Apxeio Z-I77-ls/dg, Moori npog Mnrw
15.72.1944.O. Oxrxovolring,To ouvpopo rou Owoa, ae)t.2I
x oroSp xor ino rns (ev prgouyrpornpvn
10. fI. IIrmvnS, lepytog B, Xryn rou rBiou, os}. 112
oDyKrvnoer))o Topror <pero rcovneiorcovpe<,tv
11. Apxeio O. OErg,FO 800.468.O. Orxovoping, E1'Iaa
rng xuepvnoeos)).10 avapeoa oe uo xopot"g, oe,\..g9T
I

45
rHf,q$L slqrffi
OopeixOor:
tffirwrl

H qwiotqon *lf
rrn llulcr.
hrr flll n
h| ttrlrtrt"

orov Meroq ytu$ r{rt aletptatr o.ffl d t


rtrc d thr ungupuh*lt1 t
avcsil trc? e !tttghF3tt3

HCOqqno
,

Tq
py yel clf,rrr re *cr;* thr 1
thrt thfirltst yoa ould P rntt
cho1 hrvr our aormtnlr d both
g. s vsulc rroi rtr oPlrlc I

BperqvrKa ss to hl uryro$rf|fw 0t F r'


ard rtoont lrtdrnco "bcr Fat tt
gtrflt rg rtrr h&r Stilpr'ng;

Apxciq n8 ?oqI" arr4 lsar

nfH::::::::::::
ourr cvtdrtrr |rr:
rard ln pragtaph I o f y caFr

brotr*S3, tbc brul,a o f t


.fmttrdl$ tt Yrl toll
tbto

trf th udglmc o bc tnsdt6ntl' bu

fu1 u bffi vbt lsdr th

vnno.Serorrpos ro npoou rou> n-.over n pero- ed urgsnt & attelr ln prartlcg'


vrr<n xupvnon o.nro 1936g xcrr ro 1940. !1.C,Ilol,e ltsq* ,
An rq opxeio.rou @peivOErgupoxnrer u n Itttlontce.
perovtxn xucpvnon nLovevnpepn yro rnv ovri-
oroon orov Mero.f,oxor Beopooeouuro quoro-
Loyrx ro yeyovgu o Mercrf,ogev nrov npogr-
l,ng. Merof, rr,rv rnr,r1rorvrng perovrxng r<u-
pvnong ornv Eoo KCllrcJv povopivcovrou u- pio uepiurroon rroDo Oupgf,,eonooer,Bcreivcrru-
uoupyeiouEf,toreprxv oro Aovivo nopouorozovror onoovcrtov ouyxpornooulre.Oo xoronf,ou1reoe
toqoponornocrsorrs ertrpnoerg roDSyrcr rnv (- ovo.pxiorot rre roo o Boor).rogoo r<oro Mero.-
vroon Kr rnv rorrnro rng ex8prnrog>. fiog Bo ef,oEcrvrorouv.O e],nvrrg og 8o roug
An ro filo xcrpoKrnprorxo yyporpolnE nepr- uerof,,erpoxpro>.
ou eivcrrn ex8eon, Ue nUepoUnvio21 exe1rpiou O Xou yvrirprze,nog nopouorqzercrrqn rnv
1939,nou orereo ru}roporngXou, on ro npo- onoypotpio.rou, u n percrvrxn xuepvnon
f,eveiotng Oeooqovixng,orous ovorepousrou orn ev emBulrooevo crvcrKoreuBei orq eootreprxopiog
M. Bperovio. prKpng xpcrg.lpoqer xopoKrnprorrr<o.:<Koroo-
<ev eivor n npcirn eopo rou oSypoEo yro rnv crivcoug ovcroroeg ocrsyrcr euepaon, errxo oe
ovrtnq8cro r<.orexBprnronou unopxcrornv rropou- crurnrnv nepinroon uou n r<upvnonrnv onoio o-
oo. xupvnon xot evronizeror oro npoconorou vrpeEe o Metof,,crgntov xuepvnon Ue ovopxrxg
Merof,o. Xe npoEorn euioxeqrn rou Bcrormr<o.r ro.oerg.flpner pc,rgvo Kpouoo rov r<cDvqrou
rou Mercrf,,cr
orn Oeooo.ovirn nooi Oeoocrovr- xrvvou. O Merof,,ogeivcrrovuncrBng.Avoyvr,;pizrl
xeig uioreuov u o BoorrcrgBo eueyevo "oo- tr pio xupvnon uou ev eivor npogrng oo
f,er" rov nptoBunoupyrou Kcrl vq ovo.Ooer rrs op- iver oroSeprnro-rouoxrorovilpog ro ef,coreprx
porrnrgrou oe oo npot'ruorroDvcrexouv Ue- xot ro npotrn pog- ioog nopcxcr xouLcpcgey-
yolurepn crnnxnon orougtrnveE.Or eniegrou yunoerEYrct}rcts).
oo ntyeoBnxqv. Onog pou ovcr(pepouv or rrn- Xrn ouvexerorng nouorngxBeongrou, o X-
yes UoD,n ovrioroon orov Merof,o pozer Kol oe ou er<rr1ron n xuepvnon Merof,o. eixe opxioer

46
r
l

n
J
l r$'r
tth !tr&*r*rtrd.

Andvr4o4 rqg
Xro unpvnpo rou XouL onovrq pe npepolrnvio pperovlr{g
26 exeppiou1939o rnrLlporng Ktorq (Caccia): moporrxflg
tc. rrltr to yol an6 <H poprupio oou qn npro xpr eivor crnurqe- un4peoiog
ir h:r
vnpeporrxn, ptogpxeroroe crvriSeonpe ouro uou (26/12/39)stts
I f0r d rh. str|t Dfq$ftr-! s thr epeig yvttpizoDFeKor 8o nBeqvcr oou ex8oorrn enloqptivoetg
rou
0t rhf pteut t*Ctr rut ltr rxn pog crnoryn.Aev oprpronropeug Kr4rnosrs Xoutrondro
tlllrrrt
oou yro rnv ouf,,ovpevnowruo8ero. Eivo.r xotr eu- npoltveloTqS
'ttteh tb tturttrs nr ru oeoooovix4g ylo
peog yvtoor xor orcrlrqrronrnro.
Eulrqrtovope n-
ttr plolurrc 'trlsh rt hrw hr eEnnpoEopiegn ovuuooera peyoverppcrpe r4v ovrmti0eto
t
ln$rt$il t htri rul lndnr rn pepcrxqr ev exerxoaoueotrofei ontogopxr- It_i:illtli::
foul8 ^oouIIPoqrov
no euentotooopt'.
Mero[f
Il|rtr both handr, >Avogoprxope ro oxroou "ov o oorrogev
tt yd{riFrtrtmtr reupverrn oon rng r<uepvnongrou 8o eivqr rore
ft
nounpyo", 8oupeueproorepoororxeio yrcrvo IroS
Wot rdcba. [ttrt l,t enngruC nciocrgyro Lnoooprnrorou cnrxcrpnlrorg oou.
tNEtollulrrlty tlrr' r r>Anrn rxn pog neupogoiveror crui8ovou n
rhrtr
onotcrnnoteovnno8ero xcrr qvtioroon orov Melo-
It! .t,l,tlst r{
pepo - rouoxr-
f,crBcrcf,crx8eicc t:ncrvoorcrun
oaut ln 1tr rrll|rrtfionr {fhnt r orov oro eyyug pci,,\ov. Au opr,_rgxeig npoypo.u
ototxeicr yro ro ovriOcro, 8uioupe vcr ro oreil,erg,
b! olti tB th vLcr 1nrt for-

of ioopaah tltt un].tn! hr Xfr


tN,t $ll1 ron bt t0 i'i ij,t:::,li:'i:*tr'ti,i.:r'i
itili-t,,ti:i'rr:::tit:I':'t:
*{;q11i:1',::}1.}i:ji{l
{l}i:!i${fyt}
of fr lelt }}
thrcty rr{ralls fur thc bru!.r *t"LlN,**i4::iil.i :.i:itli i:i ,, !ii!*,X{}{S fit:
ttall'
brt ri ahould be noet Sratg- * l;* r'il :r;,iil l i.i'l:i ll i'i{i'r*;{}i}'1,iiitii.ti{* li}rr:i.16,,,

aI| yau thlul thl,r ls su qrclrtlal

ln Pragltlca' llven Sr$ntB tha grouter


yrori ev oou xputo u npeuer vo no.poxoouOn-
fueltng
ooulreorevo ro 8po ov eivor notgro l.eg.
>Xoureuxprvizcou oe nepiuroton enovoorcrong
,:' ev npt<crLorvo cvOoppuvoupetous ovorponeig.
""
*,.,,.,,,,.",',,*,r*ui Oq uxoouBnoer nepioog xcrougr<orcrvnpxicrgornv
Eoq,nou Bo nproupynoereootreprxcrupon-
vo pnv eivor roo grrxn orn ropr<erorou roug UcrroKor 0o oqer ro oDpeopovtopog).
1938-39[pos rn M. Bperovio xor iver ro crxou- frcr rnv ovuncrSeronpos rn M. Bperovio uou re-
0o ncpoeiyporo: yvooe o Xou, o Knroro ypcrqer:<Eou expuorn-
-iof,n rou Toouepo ef,ouiog rc,tvoxoeotvrou pcuolror xou oxpog o.nppnro.Or el,trnvrxegcpxeg
Ire roDSBperovog. ouvepyozovror crpuo pe ro orporroux pcrgqKou-
-Af,,nonrng uponcrynvcrs (yepUovrKorlou>. Bo. Quorxo euvoovrcrrKol ro eUnoprKclUcrSouU-
-llpooucr.Beregrou e-Ll,nvrxouunoupyeiouEf,r,_rre- espovro. Mn vopioerg n Beopopernv xuepvn-
prxiirv vo eluoioer ug poornprrruegrorv Bpero- on rel,ero - xor eurOupvo pcrsKporogevnpepoug
vov Unopov oe A8nvo xor Oeoooovixn. ov uncrpxouvororxeio.u po evovriov pog>.
<H ovexru<rnropog vo Unv onyei orn ),n8n) Tnv irq uepioo exer gSooer oro Opeiv Ogrg
ouvexizern erBeon, <pnv f,exvcrpeu o Mercrf,crg e- poxpooxeng exOeon yro rnv Korooroon ornv
rreloe rov Kovorowivo vo o.pvn8ei rnv nproon Eoo rou fl.rprx Mrr.Low, ovrqloKprn rov
rtov Xuppoxrov yro ouFperoxn ornv exorporcio r<,tv <Torpg> oro Bcrxovro, rroD eixe ouvovrnoet rov
opoveiotvxor crneixeon rov uepo otn Bou- Merof,o oe npooomx enineo.
yopio. To n8rx rcovEnvcovorparr<orvexrl Ko- <H rxroropia rou Merof,,oporozervcreivqr mo o-
roorpoEei ef,otiog rns ouornpcrur<ngnponoycrvog vruoBng on' ,u nruv rnv nvorf,n nou ngouv f,ovo
rrou cloKouvor of,nolrorrroi rou Merof,,cr.Av or orpn- e> f,exwo ro pepopovroup rou Mnovt Ue np-
uores UoSEBovovornv Ecrornv npotrn eo- polrnvio 18 ei<eppiou1939.<H puouxn oruvo-
poo rou Xenrelrpiou,0o yivovrov exroi otgoto- pro eKveKorrotcgenrxerpnoers.Ag onlreroSei ou
tnpcgon eKoTorrKoDS noircs)). ol ovrrorooloxoi xor or ro<provoweg ornv E),ocr )
7

COF.rli8ll{l*,fir $1 fon P6[]IlIttr 164


Lr tba iLrr*a .tatrtoaahl$ !ffi, tf, 6rb lr Is.lbi,a, t l F
wpol|uLst bhih Lt rra Sr t r Llr 6r.i n !| lhrr.i.trfr Srrtri,&ty
thrt hrB ba nS !Irrtlti $n thr tL"ttta nl thr rctrt lolit
*hEa trsboir .trtr(r hl8b olG f,er s*itarn bFillt (brgb l! ryt
b adilrittlal ttrb. t'oli.tt et txrbtr {${i rb r$ rAl..W fru&rd, ot ropo exrg xuepvnongrou vo puopei vo qnore-
t s!66rb s 13a*lE$0), tr .v rE! .ltrts vtia1 rg6* rytrl,f oer xivuvo yr' ourn. ev unopxer Kovevosrrou vo
of, ywg r! { |pnB btg lt{sdt rtnl tatrtit !! |!rfal, re.h
,rbf@ta!**n.
pnopei vo. ovooerreroro eu8vn. Axpn xor or
sh-tctr &sr t6rtulG f, f kt6, ! aftodhf i. t}'bonl
nro ef,,roorpeEeigovrincrorrou Merof,,onopoxo-
wa iha sbIur f trl1.
r (}n ln{.tartl.oh tr th! tDrur'ttt t tht rtgruo nuy b N th
vro.r u eivor ef,unvog xor u n xpo. xperozeror
tb
lrlna 6f.pacths r5! lAabrt ba !.6n i$dui.{g tb .vtdntly tt
uvcncrxepro o0 nepioo uo.Lepou.Avoyvc,tpizouve-
sttfy lrls t{gte to .tr.fif o1a0 of th. lrriblls. Ha rptsLbfur ou niong u xer xpcunoer rnv El.oo exrg no-
iS b tll:t& ffith ffi fFotlltttr tbd lt ug to, A olth uou).
agb trh dvsmt ftilratlg stfitcl [oFd, i,or rt O Mnqvr nErepcbveroeiegornv ovouon rng
t| t5h$[ f
trbil. sttt)!li:,{r nhFty l hitl* t $tsos. I rp*rrb ef,rrneprxngnourxng rou Merof,,o ror xorcrnyer:
lbrt
ties{is, t& d.f.rfEr, rhLI' lntllgrrir8 nttb op$!tt{n
tas}3
<Exer ovopgronrnro rnv reooyio Eooioro nyern.
1tt tfill.$| *ti .LEo intrigutng I ifDloll rgninst r fdGr.d.,/sIrse$t- Evo ppogrng ovuno8erosnpos ro upoou rou o-
tn8 thb tr!"Dss of al* rltr 11! mr .$uth1*b trBr5ay thbu br
Eeieror oro u noipver tcr uqrro o.n roug yoveig
evur $*rtr!rr{, stre dlLtrg rtttr st{}*ad hl,nsclf. fbuf6s f, of,
toug. llrorer,r ptogu npoyporrxo exer er..rxprveig
stl.lp!it tf hl. f,fI n $rt{tr ed! $offi of tctto. nut tLr
ar5 aAit bi.tB of ?J.nsG! *trtob rutSst thrb oiG S hir {$!t^tbr
npoBeoergyro.KorvcrvrKeg ooyeg.Ynopxouv g4reg
as sttll ctlvtr rS. ?! po*rfL *t {ttL ayertlr llG+sr qf,t} u o orpmg eivor ovnouxog. Xogoqroueco vo ug
giv{rg f6suiAi.ng adl d,rdgogAe 6EMrrrG i gir6 ibtlsbs trt' h ef,ercroerepe enrEof,n. To enueyporo.rou Mero-
wou.l(l eLffa fias vtth th rsbh6tr tt| vtlh thttr btltEt ${ tbr f,crpvo vogruggev puopei vo.ro er (...)>.
planeut 6f la{rag a }baitg stx6X tv 6ay 1atr l,n th 6ff161l H r8eon Xou xo.r ro unpvnpo rou Mnovr
M6B!i6itJ!. !thna tbnt n trsir tdjt:.n*J asok sbat hr h{d s{Ar J oxorozovrcrreocJreprKooro unoupyeio Ef,r,trepr-
q{Bs hiioe tfdt dtuS ffl.oti"6 sho a ffl.talty so*ntd. B xv. Xug 22 Iovouo.piou1940o ru}crlporngNixog
au$iiorilo 6f, thc rgsLhiB, str vtio hrya sdpei.b16 Sdbt 1rd6F Lti ypoEer orov Kororq:
t*ise l sr s ttttit to i.hisls thr upolrttsity of th! rdglre |
<Aopovrrruuqn ),egug emoro}eg uou expo.-
rjdon *l,fr*, or*VdtttEllst sd. tltrbrnt hlef th Fi,Itto!.
ote qn roug rurrrlrcues pcrsornv Eooyrcrrnv
DPal ,int "ovnnqBerq". Me ug evpyerg
rou rxer xooer noto.
npouxrnro eixe ornv opxn. ev uuopxer 1rognr-
Tounpv4po nou 8uvrnro enovooroong.Or Envegnou qvuorKo-
unepoe o ev f,euoorpeovraruog oe oo pepn. Opooy vror orov Merof,o ev eivor ur8qv vo xrvnSov e-
ovronoxprrfg rov u npouv Uopruposoe ueprnroergoug onoieg ve- vqvriov tou. Mnv crnqrooOepog, pio xuepvnon
"Tftuqusrs opoi roEr,rvouvreg ouvenE8noovKctlxpornBnr<ov uou ev xereuoqn pe ro o xor eivor roo pron-
Boxdvro II6rprx ornv croEol,eroyro eo1rcreg. Xolpig op<proio rn, ev pnopei vo eivor r<ogouppoxosyro UoS,-
Merrovr. uEXerqoqviornxqv xopig xov vo nponynBei xorr nou vq
oo Kctl vo ef,unnperei tcr oupEpovro pog ilpos ro
ovolrrprop{rqro porozerpe ixn. IICtpov)).
r4vreooyio >O Merof,o.goroSovero.rrnv ovuncrBerorou oou
QooioTo nYern) r<o.rour Eoiveror oug opriegrou - nou pioxeror .:e:.,l gBover oro Oopclv
yptiger yrorov : : " 11g22 Tovouopiou1940
vo. rxorooynoer tnv ovoyxorrnrcr rng r<upvn- :i,, Orprg or<pn pro exBcon yro rnv norLrxn
Mera{ ',fy qn
ong roD Kor rov npof,,ev rou. lvc'tpizro eniong u o rorooroon ornv Etroo. ro rnr,r1rcnn
Toouepg xr p.vo ouvepyo"zerorpe ef,proroug ,l' , Mrx.l, Ileper (Michael Palairet), rng
oq exerenoEgKol oro ovivo. ,:llisr*gx#fperovrxng npeoeiogornv A0nvq. o llo-
)AKopn xcrr cuopo nou epycrzovrrylo rnv Ku- eperexOrerng <pnpeg yro nrSovn ooyn rng KD-
pvnon n pnxov ouercrxo.pn ornv xuepvnon pvnong xcrr ypo.EerxcrpoKrnprorrxo:<llopo ug
ev enrxerpovvo peroouv rnv ovuucr8eloflou e- npooncrBereg vo nvryei, oovoouf,,overorn Enpn
urxporei. O unoupyg Orxovollxrilv, Arrooro.Ling, yto ooyn rng xuepvnong. Axoyeror, cru rnv
ev npoouo.Snoevo ro r<pryer.rxprvo on rnv neupo rou Toouepo,tr pe}'n rng rupvnong
neuporou oKrrrrlKlop yro ug rxovrnregrou Me- (Korzros, Movrooxng, Arxos) crvnouxoDvylo
tttf,o. Exc,rrnv unoryio u 0o nBeevo xoBnoer rnv uyeio.rou Merof,cr xcrr emSulrov vo. ueioouv ro
ornv xopexl,o tou. qorro vo rous "opioer roxoug"ote vo. epno-
>Au rnv on ueupcrev unopxer oute vo o- ioouv f,,eonooporo.rng epyouxng rn[,ng. o eivor
or oorxoj lyor yro rn enUn:
>H qwlnoOercrtou oounpos rnv xuepvnon xcrr
{,i; ffiffiq'l'r*w{}i tr}i it}'{: {},'i.!!'i:i,:if,${*
a.ifli'ri' *ri i1* ro yeyovg u o Merof,o.geivo.roe nrxicr iloD
Uro-
l4:i,'g:''{r}*'i.i{}']r} *$v i** p**;:r*,r**i* lr* :fiii.ifrl"}tj{r'{i?rlirfi: pei vo crpxioer vo or<greroryrcr ovTrKctroororn.
a,** i3ti'*Wprr:t r;{:t,[ru }{:r'i,,"{:i:
$.i{4]r{t: rfi:ti{; flpenct vcr ocrsevnpeptirot-ru or ghpeg eivor Loo
roeolrevegnou o Merof,og ug yvr,rpizer.
>H uyeio rou ncogpcr8o.ivroeivcrr crpuo. ev exc,t

48
tr:il *!dtr r*o|ltsf, I
:llll
l,llll 0* 20. ffi.
i:]::
Jail|Fy, t$ao. { cr rs* 111
.::il: VEGF qffiryrf.uL.
.illlil

'i:lii
'ttii
,ti:!

i]lii It folil '

]]ll t laE ihs i.Mrr to nrtr}oat tlrt


.r?!usrrr$ narg t0{1y bartt aloulrlit{,
r:ll: of r
bed? of gi1ws@$ ln Css. t*Irtti !.:. $*
::il
r::!
tlon tIb l,!i f.ls !N@t !tt{rt, rstr $u}8
,l:ill
tt:11 leff to tlri.r oautt+y, ln ri:'r tt tr t'8|gtb:t tt
rlllil
tle lscb lpXltiff:. tntse! 0'f at1 thd s6ii.o f,
cmtttr &)u* f$m fts. tbrdi ara tTo;,?trg!t!
,t:1 rllro
s& foa w rs* lst f,tfrjl.| iti!
of tbs rglw, sn0, ,rcoqdtr$, tbt fn4t $rn! tha I,*{, stf
:riii
rt;il
t:iii tlu ayl!:mrt, {}w&!. t6t*as, ia of n e$e rhl&
ri:tli nllar lwl, atpsltr.& [bou! hla !Wrs!.
. fltit trc mlartsa l
!''e to !t itt! t*tt*t f
lli:ll
Eqat of thcae wi tn Che e harlA h0 lo* t ltq*
l.r EWIrort is {rr!,ct W t}s rtrl}ostilon irffirta F o r$8*

x*}lt*,ffi
r:ll1 a fo $ho res&6!,ty of q a|lt Ghmda. O{ ths othar
.il
,ttt! tha ert*rosSdly f,elltg ll6lh bt Osnu'el u*aras {, tht
irl b&S"s far q$f of th F}r*:ts ha! his bGhalm afq tr'Ia-
iri:li
*lng to 3!pIr:.{t his, }t 13 thls Ltt6r ssstr
rIl t}t r#

*****'"*
::lla
::l
:li
to

Xsra|'rw
b tls &&e

tDud$rs,
.f, tts ?effit
who thttl
robs,

a *s? eunte
f,r yrst

a4g *ts
rdey
gqrffio4 '-5,"t
i:':l

:it:l
sf ths olk f ees* *srot!.y l*i qt * I6gat{s

{onlmt

d$Ll'""*
'"F"fi*':":H;"
fh! *1ght itomsat:e 7,
i:tal fh6 Ylfosut nalifir, 1t.&., p.c.,
,:1i!
:]ill
:til! *i'r &g.r *a'

Axprog
epnroreunxli
otorxeio tr n ovrioroon evovtiov tou eivot roxupn oorpeigu xover rnv emon rou. Ooo yro rnv u- exOeo4
yro vcl elrxrpnor ovctrporrnKol o oorrogev 0o yeio rou, eivcrruvcugcrvpog.Tcipcrev euoulre (oprorepo) 14g
clnoouprrn ornprf,n rou. H rxroropio Merof,,oev rxcrv rrox rou. Av pog enern vrcogeivor pe- pperovrx{q
p.ropei vo.ouyxprBeipe ug aegpovrepvegrxro- yoog oe nrxio onoqrooiooutrre yro rooxn, npe- npeopeioq orqv
ropres, ouveng ev pnopoupe vo upoEoupen- ner vo poup.erpno vcrrov ernpeoooulre yrcr vo e- A0fvonpoqro
re. rtS xqr ov 8o yiver ovorponn. nr),ef,er vov uuoqrngro nou 8o xrveiror unp pog. Odpeiv 0qrq(20
>ev exc,:xovvo noponovo qn tov rpno uou o >H on epclrnon eivor: "Oetroupevn o),of,ou- lovouopiou 1940)
Merofi,ogxerpizetor ug perovrxg uuo8eoergxor Ue rnv r<upvnon;".lloi.r n qnovrnon eivor xr. orqvonolo
no olrEro.roov crnr<uepvnonOq ef,uun- llopo rnv noro crvunaBel roD eLnvrxo oou enro4lroiveror 4
perooero oDUgepovrcrrng M. Bperovicrr<ourepo yvoprzoDpeou xolrio on xuepvnon ev 0o pcrg ouvopio r4g
ofro ournv, pe o rng tcr eotrUorcrKor rnv ovrr- ef,unnperooeroo. Ooo yro tn povcrpxio xor ro xupepv4o4g
ucr8eromg oong. Yu ug nopooegouvBnxegev oorro, upner vo rov oEnooulre pvo rou vo pcr- Mero{6 xor4
yvr'lpizctov cregxuepvnoerg0o eixov ueproo- oer. Mnopei vo lroizer ro rx rou uorxvir Kol vcr xoxrixororoo4
rcpn oixn unooLnprf,n. r<epizerxpvo. Av ev ro xover ev nroutc r4guyeiog rou
>Xe nepinroon ovorponng oulroueovo crrr- rxrropo.
Urropoupevo rov on8nooupe. uEiposre
xoulre. Onoro ol,oyn yiver ourn rnv nepioo Bo >Do vo Koronf,oqre ornv,oyc[rrue Morx],, ei-
xover rn xpo ryteporxqvn vo rpoororeuoer rov novrpepevor pe
pore ilcvrpeUevot Ue rov Mero.f,,oxqr ror 0o nq-
eourrng ov xperoorei>>
rovMero{ xor
xoronyer n xBeon. polreivoulre pexpr o Sovotog n or Enves vcr UoS
eror0o
Tnv exOeonrou lloeper crvoer oug 20 @epou- xorpioouv>. nopopeivoupe
oprouo of,rr,tporouxogrou @pelv Oqrg, Kl,rov. peypro Ovorog f
<Ayonnr Mqrx, o npco8unoupyS Kor o urroup- Ilnye g nou xpnorlronorn8nxov:
orE4veg vopog
yg eivor evnpepor yro ro unpvnpn oou Kor U e- Apxeio roD @peiv Orprg- oerpo FO37t eoKeol 23 769,
24909,24910:
Xopioouv,,
[r(popuoov vo oou orrcrvrnoo.o epcornoerg np_ ypfqero l'leper
rrer vo xovoulre, orpn Kr crv or {pnpEyro rnv cr- ExBeon Xou, 21 exeppiou 1999 (FO3T1, 24909)
Enroron Caccia, 26 exeppiou 1939 (FOB71 24909)
(nfvo)iyeg
vtrnoBeroKol rnv ovriotoon oro npoou rou eivor qpepegnpruonri
Ex0eon Me[ovr, 18 ^eKeppioD 1999 (FO3Z1 24909)
oi.n0rvegKol ornv r<rqonrrou uS teprypoEere. ro 06vororou
Enroron NiKoS, 22 Iovouopiou 1940 (FO3Z1 24910)
>Muopope vo ocrf,ou1re rnv xupvnon Mercr- rxroropo...
ExSeon Mcrrx floeper, 22 IovoDopioD1940 (FOgTt 24910)
f,o; H oncrvrnoneivqr xr. ev unopxouv eveif,erg Avouon Korov, 20 @epouopiou1940 (FOg71 24910) I

49
lt tli

r,,i]l.rr,,, - ".
.,,i t,:i1.;
;,,yQApIA
AruerzATorN., ArNaplanor r., rov'36, xpovrx, XuyxpovnEnoxn,
Ot noruxoi 0eoAoi oe Kpion 1922- IIci4 gmoape otnv 4n Auyotwtou,2n ABnvo 1976
1974,Oep)ro, ABnvo 1983 6x.,er. rooyog,ABnvo 1974 flanaro> R.,
AxroNaror r., H 4n Atsyootoq 2n x.,exO.0rqtro- O ELnvrcog otpatog xat n fiIng
ha Epana (an'mv II)Lo oto yog,ABnvo 1975 nilLepov nponapaoxeuh rcu, flupog,
Aazapo 7938-1943),
ABnvo 1946 H $aneptxn noAntxrt mg 4nS ABnvo 1953
Avyorntoo, rp. A', er. rooyog, flaprrarunov a.,
BnpnuHr o.,
ABnvo 1975 Avapvrtoetg on m zort mg OKNE,
A enepdoeg rcu Dtpato otnv en-
wxn aoAnxn 1976-7936, Ef,ovrog, MaNov>Rrurr.. XyxpovnEuoxn, ABnvo 1976
ABnvo 1977 AxpovaunLia, ex. Konnouog, flrnrNp,tn:: n.,
ABnvo 1975 Iotopia mg e{oxeptxrtg noAntxrtg mg
f nNn<oN ErrrrE^EroN ETPAToY,
H alng nAepov nponapaoxeon rou Meraolr r., E^ doq,1923-1941, ABnvo 1948
eAAnwxo otparc 1923-194K), H totopia rcu e0wxo txaopo xat flovzraNrzAEN.,
reuBuvorgIoropiogE4oro, A0nvo mg ptxpaonaxng xamotpoqng, iDaowpgxat Awtaropia. H
1969 ABnvo 1935 Koppouwouxn AtMg awtptrttnn
Ayot qxbmg tprcdag 4.8.1936- orc qnorcp, Otrxg,ABnvo 1975
fnronovrrora,.. 4.8.7939,E8vrxn Etorpio, ABnvo 1939
Avpeag MuoqlrnouAog, ABnvcr
To npooontxv rcu npepoAytov
flovnronovnorn.,
1951 Ta Adixq M@na" o 2og llayxo1nog
(1933-1941),r1r.1-4,Ixopog,ABnvo
fpHroprllHr o., IllLepog, n Axtatopia mg tlng
1960
4n Avyoorov Aauia ( 1935-194L), Aoyowtov, enovex., ABnvo 1958
Mnornr x., - Illnxrtxd T Ava0atpnuxng
ABnvo 1973
An hpmg, n pdxt mg neivag uttv Boong, ABnvo 1936
AaoNHr r., nontxv ef,,opiotrtt ota 7941, ABfwCT
H E)lagpetaE tb noApav 1923- flvpoulrlov x.,
t947
794.0,
' rp., Ixopog,A8nvo 1974 O Taitpytog Kaprdng xat n enoxi
Muovponov.tora., tou,7934-57,rp. A 1934-1944,
Aaoxru r., (O A.N. 375ror or uepi npoooiogro-
Ioroprxn Epeuvo,ABnvo 1965
Kovomwivog Zan ztdvog, Kpxupo tof,,ergrou fJ.K.>, IIowtxd Xpovtxd.,
1952 1960,o. 369K.e.
XapaoHrr.,
Iarcpxai avapvio e4, Xuyxpovo
ElpoaxrHr R., Nponnov&Hre., rio,ABnvo 1952
H enayyediamg avamg enavdota- Axriva O'. Avapvioetg 7930-7940,
ong,2n r., Oepro,ABnvo 1979 Eolrepirnr r.,
Oi.xg,ABnvo 1974
H peydn xapnh. Maptupieg-avapvrt-
Zarptoozz., Mapwpieg 1906-1938, Oxeovio, ABnvo
oe L924-1974,
r9. o I924-t941,
<O lnvg ornv ef;opio,orn Eutroxn, 1984
- O rytouog Mdng mg OeooaAovixng Oxg,ABnvo 1975
ornv Koroxn>, Kopllouvtotnol
Entaabpnon, 44,1945 Tlrrnlxonovnor 4.,
- Iotopia rcu e0wxo O Mrfrog mg
uaopo (191*1935) naS <<
Atxmtopiag>, ABnvo 1945
mv e{freoave oerynv (D,tovxrznrR.,
d@pary rcv o E)letfrptog AxpovaunLia r<ctier<po-
BewzAog xat o Iadvvng vavntreg, 1937-19,
Merafag, A0nvo 1953 Oepro,ABnvo 1979
KlzuoNar 1.. Wvpovr<HrN.,
Iadvvng Meru{dg ABnvo O qaonpog xat n 4n
1938 Auyointoo,2n r<.,
KnrrxHr 1., Emrorprnro, ABnvo 1975
H EMdg 4s 4rrs FonsrpR 8.,
Aoyowt2b rat at peydat
.'---__1vyiwdtg Ashort history of
Ixopog, ABnvo Modern Greece 7927-1940,
t974 ovivo 1941
KopoNaNHrr., Wanpnr-ow s-,
H lloAtreia mg <hrg <The Decline and Fall of
Auyootou. iDage4 piav Greek Democracy 1933-
nLaorcypagnpvnv nepio - 1936>,The Political
ov mg rctopiag pag, Quarterly, rp. XV[I, 2-3,
A0nvo 1950 r947
0 Mero{fgIe Touq
unoupyoq
rou

50