You are on page 1of 49

E^EYOEPOT:yilAY "ro-rnt'o-

IITOPIKA
OI NEPIBOHTE' :YNOHKEE THE
ZupixngKcrrrou ovivouonoreocv
or mS urroypo(png rcuSKor yrcrUrcrrouoxr-
orov 2Oericr,ouprreprolrcrvogevou Kol rou
xpvou erooLngnrv roupxrxv uvolreov
ornv Knpo,neiocrvrnopcrOeong roooor Kol-
voouleurrxenineooo xcrrxcuorn np-
Kerorns excrororenpoexoyxngneprou.
Aev uncrpxerxc4ncrc4r<ploicr u pe ug
oulrEoviegouresyro nprn Eopon Knpog
xprzrcrvcrvefcrprnroxpcuog.f)oroo xove
ro npovpro,ef,,oniogrng Un npoenuxo-
rruo.Srov envrxvxuepvnoeov,vo erlo-
qen8eictuoro qrneroUorng f.E. rou OHE,
pe ro onoio crvefcrprnrouornOnxcrv or orror-
Nieg.Oi ouprpr'rviegZupixng - Aovivouei-
xcrvyiver evcrxpvo nprv.
Knr ourn n Uop(pncrvef,,crprnronoinongnou
npoccnovor ouptpt-rvics, Ue rnv nopouoio
rc,rvrprv eyyunrprv uvcrlreovEncrg-
Toupxicrg- M. Bperoviog,oiyoupo ev nrov
(Tp0U0KpoTeq, n xcrrepnyrcr rn rcropcrron rng olrong
Bperovdg orp0Tr6Tqqroroooer
Typovoug
Knproug
qlnT0leprooroyoprAxrixr,ro Oeppouopro
vo o4xriroouv rou 1957 nopeicrgrou veouNpcnoug.
To npoouNupof,rxnnUorns xovrcrg
xoro rou o.pxremornouMoxopiou ooero
npoxqro ornv Toupxio vo erooeroro

Zupixn:
n royiOo
Uruq vnoi. ooctrtovouptpt-rvtv.
Aev Bo ervepc.rgro flpooxnpo-ov unnp-
xe n npBeon- Kor ptcr roo opyovopevn
((np0pnq))
0vr{0pm0i0q npooNcxorcr;
BAf f EAHX IIANA| OIIOYAOX

wl4?Elt^tN
ANOMEIONOTHTA o Po^oE TONATO
EEKOINOTHTA THEEKKAHTIAT KAI H KYNPOE
l-ltoq
or HE0vopy(o ApepLxovo-
Touprornpror KOt0t Bperovrxq
ondrqoov ouUq0vieq ror
ovroyo.rvtogg
Bro rnqZupiXlq t|luXpg
I-ldtregog

Ynr0woq eKoarqBA|fEAH: fiANAfOflOYAOI

two[n AnS lFouoqronq t' our ro rexoqorepydornKov Anproupyrr


NA:O: TKOAEMH: :TEPIO: OA:OYMKHI EKABHAOANA:ONOYAOYNETPO:AIAKOYPA: TIANNH:KOPONAIO:
ME=H: ME=ANAPH: BRENDAN
O' MALLEY NIKO: KEXATIA:
ruwouopS' enrperoNIKOI BAPAIAMnA:HE
EYAN.H:
xArzHBArr^EroY nopoyoyri
MuporouvepydreqOAIAONl\4A ITKOYAH:
BAIIAH: KAPAA:H: - ANO:TOAOI AIAMANTH:
iliH,?ril;u?tt'1"*t OQTOEKAOTIKH A"E.
HEKrpovrIi
reOuvon
istorika@enet.gr
"urlptrcouE

Mra(ouvorpooiorcovneptotsoeq)vD
v qrovrozrov xovr-igyrcrAryotr n povopepous svepyeroson rnv ueupcrrng
loropio ooxnpnev eivor ropo cvo Ayyiog, qv ev uuoypcrrpovrcrv or ouptptovieg,vo.
pcll(puKol orceitlroBeorprxcpyo, rtc uonornoerro oxeroMoxpiov Kol vo.
Bcrxcncrcrcuve u oe pepxg ou ug crnerpeg npoxopnoer oe pro on rxorpnongrns
npcrf,erg,uou rcrxovrorn Ulcrrnv on otn Kupou, nrcrvalreoog.Ot <poteniong rng
oNnvn, unopxer pro ooqovepnovroolrproornv eorrngneupogu n olroyeveroornv Toupxio
xc[crvolrn rr,rvpr,rv.oo nopornpouoenon, (uou crpr8pooerre oKIronspirou 100.000)Bo
oS crUroxos Beorngornv rlcrreio, u oe noo Dnceepcon ttg ouvenelS tt-rvoyovov
on ro npoouo rou polrorogneerer cpug o ronpoyporeuoeovev nrcrv(nog onoeix8nxe
pogyro roug cbpougroug, ev u, crvriOero, on rnv r<pionrou 1963)roucroor1ror. Evov
orr<np.vo on ro oxnvoBern unycriverro rovro oxr AryrcponrcorrNncrpcryovro yro rnv rrc
xonotov t'ctxtott-rv on outo. xuepvnon rou Kcov.Kopopovn orotetrouoe Ncn
,ro on ro,<crrxnUvor npoornorou ro upotpcnoeNoyrxonoreoporou 1958nou
m
f^f - KurrproKou poporog, ylcr vcr eOou1rexnr eixc ovocif,ct.pc vo npr'-rryvopo noooot
5*.t oLonpoxcigcvo.hrov o cOvopxngrng 24,42To,rnv Aprorepo (E^A) oro Norvooueuuxo
Meyoovnoou.<Arxio> nou ev unycrzereorcr epovorng of,rcopouxngcrvnnoireuong.
crurn onon xouorou oporou ornvo0ern, T:T vov orroeooroTrK. rcog.nopoyovrcr
xonorcrEuuepouNnEvopng, oAo on ournv S{ ((orDQpovlououu turvuo croipov orn NA
rnv ito rn ouyxupio tu-rvneptolcroetr-rv: J*3 n,.puyo rou NATO. rng.Eoog Kor rns
<Kupio.pxogncrpnyovrcrgornv Ioropio eivor n ToupNicrg,Bcrnpener vo crnoreoovxot or
Avcryxn>(<Geschichteist das Reich der (ncrporveoers>rng OuooryKrov,n ouoio eene
Notwendigkeit>) roxupizeroto H. Marcuse oro u oo ncrporervrovn r<piontou Kunproxou roo
epyo rou <O povoroororogov0pouog>.Pnon neproorepoxepropvogyorve o peytrog,
iloD, ornv nepinroon rouqxrorovrou McrNcrpiou, rre, ovrinoog,n Eo. Evtoon.
goiveror rr cnonOcucrot on Tnv loroplKn ru eivqr ro en4ruBro,ro icrygoon rn
epnerpio. ovropn ourn ovcrpo1rnUoSoro
Ir-t ixo rnv cvluoon tr tjxo xnBci vo nope8v:u, nprov, ro porrnE
t t t t l
ouznrnou-rpro uon rou Kuuproxou Nor Ioropiog rpxerpe roug rxoug rou puBpoug.trrol,
ff f{,
*-l oxr vcl DnoYpoqrur o.u eoersor rpcrs ov yro Ncrnoroug oug ppeggog, nepioo xtrr ncrt
r<uepvnoergono<pooiocne. Me Epvereoe nou prcrgcAnvo-toupNrxng npoocyylonspo rnv
uoNonBeon.orov lrou crc "Af,ourn <ucrpcriveon>rng ulepor,\.ovuxng npoorcnroE,
oupqrovicrn onpprryernv"... Ilpoono0noo vu eucrvoopoveror n Ioropio, ylcl tov roroprx ev
rrreepo pepxg ooyeg,oo ev Drrnpxe ouoreeiro onpeprverurorctpo rn ouvxero
opxcrgxpvogvo l;ccrnot'-r tn oupqovior. ornv iro npof,n rou Or-orprxou epyou.
Anrooyio nou 8q upooero Mcrxctprogyrcr rn /\ ncplopropr-vog {-oTup^os rou Kunprou
ouvoiveon rou oug oulrrpoviegZupixng-ovivou f f c0vopxn. flou ouvr-oeto pnvul-rorrov
xorcrug porpo.iegpspes rou @epoucrpiou rou '59 L/ ^otpru TouKcnxorooett n nortxn
(|I. R. Stephens,Cyprus: A Place of Arms, eivcrrn rxvn rou eelKroD, ororelei 1rog
Aovivo 1966,o. 165). onpspcl Yl(r ucls, trou Yrvopoor0poplupss ulos
"orrrrtrloolcl LurvfleploLooe(l)v)'.
rou oNcrrpngnotrxng tproof,iog opropevcov
T ff
f*{ nr-prproe rov oroprpronrnro repcrpxvpog, Kor vo prpo ouyxprong. Mro
'J. J' xopLotrrorxKuupro nyctn oc cvo pAo c n r e o i t - r or n Sr o r o p r K ncsp n r - t p i ogt t n
eurepoyc,rvrorn, nrov pcogexeivn nou onynoe crvcrxpovrorlKnreonqritrev nepropizeror
Kol rnv eorrn neupcroro povpopo prcrg pvov ornv enoxn rou Iourovourou llopootn
oulrqrt'-rviog. ro pc^ovo onpcicrrng onoioEnro.v n rou ov Krxr,xn, ol,cronoreei Eorvpevo
nn o.nrre oporcr.O xivuvog trrrcrg ro.xoovrN.

Qaiav Maryxong
oKoprosKol KopopcrvngtprnBnNcv>!Enereux0n oulrEotvio (!) rneypotpouoov
un' ro Aovivo, o1rocog percrrnv urroypoqn rorv ouUeovrdv oro Aovxoorep Xoouz
oug 20-2-1959.Kr og xornyyeeo K. MnroorcrKnsorn Boun pro eopoo
ctpytepou <...ro rnv enireuf,rvrcovXupqrovrv crurovexpno4ronoinoevn Eog
( "ro urorAr ergrov xproEov" rou E0vopxou...>(llpoxuNcr Boung,27-2-1959).
Apeoorgpercrrnv unoypcren,o Mor<piov rneypo<pei orn euxctoicr:<Anoocne
nowcrs rous Kpcrroupevous). Or Knpror opxizouv rous novnyuprolrousKor uS
xocovoxpouoieE.
Ernv ABnvq, rprs Llepego.pyrepo,orn ouvepicronNO' (23-2-1959)rng Boung,o
npepgrng K. f. Ponouogr<oeirov Kcrpolrovnoro npo yro <ovo.xorvoerg
eni rou Kunpror<oOprorog>.
Mrgopxroe rnv oypeuon rou o Kopolrov),ng,n crvunoireuonxor0eoeoro
npoepeiouo xorproregrrporooersuonrorioE<...rcrrnv ev yver roxeiprorvrou
Kunprcrxouzrunpc[os) U uS unoypoEgrr,tvE. Bevrzeou(crpxnyou
@reeuBpr,rv), E. Mcpxezivn, E. Xreqrovnouou, H. Torprpxou... Kot Ue rrg
unoypoggrov L floocrin (upoepouE^A), A. Mnproxn, B. Erpporpin, Er.
Hrnouou...
trror Ercrvoulreornv nepirpnpn ouvepioon E' rng 25ng @epoucrpiou 1959pe npro
o1nrnn rov XorpoxLn BevrzAo.
O opxnyg rorv @reeuBepcov eiue perof,u ncov:
<...reptorororKcveis, rori eni 4 ern ouvernpnBn o npotixg oyrirvrng EOKA, upog
tt ctt toot Ouoiot,or ouoyxovropoi.or rtif,erg.or epflpnolloi Nor or orxovoprxoi
Ncncrorpo<po.i, seoov n xupvnorsruo onoqoorolrevn vcrexBn roDSToupKousro
rng o8eionguoeiogoS ouyKupropxouseni rng vnoou...
H xupvnorgrcrreBvougnpof,eolgonnpnnov ergro rnvexgrnv evroorvrnE
KunpouUe rnv Eoo...
...Yneypoqrolrevrnv ouooepevnvovsfioprnoiov...
...H Nupvnotgtenpof,exor oo repoorrovotpopo,ex8eioo rnv ncrpcrxpnorv
ooeov rSroDSAyyougge NupropxrNoen' crurvrxcrrciporo...
...Kproroueuroi,ev Beco vo eipor pcvrng Noxv. llpoeuo, pog, u or
unoypoqreioo.r EupEcovior0o onoerx8n ev rn eeopUoyn rov, tr ev eivo.r16o4ror
Kor npenu v' ovorponov,oog nou tpoou1rcrr, u BcrBpnvnocopevveos s0vrKog
oDpQopcrs...).
ANoouBnoeo EreqrovogXre<povnouog:
<...Me rog EupqrrrvictgKctrctepcllleviov ooopv nnypo xoro rng ouvBnxng tng
t-rzovng. n onoio tnoqoAtzcro novLo Loxo0eoLc..rg. ro onoiov eixev onoppeuoer
trrercrrov rcqreropvrng OBopovrKng ADroKporopiog.To npoypcr pc'rgiotog vcr pn
exn onpooiov onUspov.Auprov pog oueigyvrrpizer uou npnopei vcrUoSonynon
xouore eire ro ro OUororov Nnoorv eire r' oo.ecupnn rrc4lcrioorg rou op0pou
16 rng ouv8nKngrns Aozovng...,,.
E. Mo.pxezivng:<...Eivor euxorepovvo erpoppooOnKorroren Iloneio rou
llo.rr,rvog,rropo ro Evroytrrorng Zupixng...>.
llttpporo rucIVKcn n Oon rorv o1unrv rng trA.
Kor o enioyog:
K. PonouoS(npepoS):(EqJneroov ev ro2BB.trinov NAI orcrEnporcroerg
uonroriog 118.Eiuov OXI 170...Kqro roro n Boun eyKpiverrog Euprpoviog
Zupixng-ovivou>.

Nixog BaSfrtapnaong

5
*.{ud,***d**
\:;...,
OTTOyPKOKYnPIOI

0 revrprxg
ppog 14q vorxounnBuopourng vnoou.
Acyeoo. E' ,u crEopcr rn rorxnrrxn xnr NorvouNnopn, ro .":*{.{i
Ie odx4po ro pouooulrovrxororxeio rng Knpou nrcl ncrvrcrxcr-
190orrirvo cropycrvcopevo. Eni roupxoxporiog crnoreouoernv
4 ouppiroo4crpxouocrrcrf,n, evciruu ro percrvrxonorxrcrNxcr-
*ill'J,Fi
rov o 0eorg n roupKoKurrpro.xnperovrnro rornpnoe ro
K0tv0TrlTov xorpror pouooupovoroupxrx xopoxrnpo rng Kor
;l
un{p{eopori ug oorxeg rorxnrrxgopeg.H pou<preio,oe ou-
vepycroiope rn crxou<prxnroixnon, ouvexloe vo cr-
oxei nveulrcnrxn xcrr rorr<nrrxn rxoroooicr,evo o ffi,;
xong rornpnoe moolxg opporrnreg ovo(popr-
xcr pe rnv e(pclppoynrou roolnNou vpou. H pou- I
Ereio nrov euiong oppro yro Oporonoreiogrng
xorvrnrcrgxor ornv Knpo exiovrov o.pKsrcgroup- dtl't
'',i$"
;;twfr '.*t
r!
$
!;

f'
xrxg eEnpepiegnog n <Borcrv>xor crpyrepon i

<Xcrxiv Eeoi>.Erougxnougtng roupKoKDnproKns


perovrnrog unnpxov opxeroi peyooyoroxrnpoveg,
pe enrpponxor notrxn rox. Emueov,n perovr- w. i,, s
'rg e
xn roixnon eyNcrBipuoe Nopo8enx EulrouLro
qg;
S w
oro ouoio n roupKoKulprcrxnperovtnro eKrrpooo- W
ouvrcrvUs rpergovunpoocbnoug.Or ovunpoconor 't
ouroi, uorgt<ot or 9 trAnvoxnpror exnpoconorn
roucurSr. cNr-yovrov oilo uS ovriororxcgxorvo-
rnrgroug(nepov rorvcrrperveNupoonr,ivrcovuo
Korvorruov oro Xqrouro unnperooov xor 6 ropr-

t 3l ff **rpxww*qw** *{**}r*}ir*{.q* c*qp*g:tx:;lt3ti.:*ry


*xt,
'{*v--Sil# H*iw*l'{{sv*$*"{rt#rtffrrm*vqxi,3* v{3 \.
Sp*x*vxw****$#ffiffiffi *r*imnes*tAffifffi-4ffiery

opvor Bperovoi ovroror uncrAnor). IIg nro uovr,rrcrqoponornoerg,eivcrr crvcqrqronrnro o


H eBvoBpnoNeuuxnroqroponoinonperof,u rng yeyovgu or oxeoergperof,u rtw uo xorvornrcov o
xproucrvrKng envor<unproxngr<or rng rootrrrxng ncrpepcvovxoeg,rouoxlorov pexpr rnv vopf,nrou N
roupKoKurlproKngxorvrnroE nrov uovrcr eopevn ovuonotxroxo oycbvorng EOKA oro poo rng e- E
xcrr ornprzrov oe npcrypcnrxoeo1rvo,o.oxor Noeriogrou 1950.Or Kupror,crvef,crprnrcog Bpnoxeu- T
ouornpo r(vprer nou eqoppornxe
oro oBr'rpcrvrN FcrrogKor eBvrNrnrog,nrnv orevcrouveelrevorpe K
eui roupxoxporiog(1571-1878). Or oorxegouvror- ro vnoi rous Kor porpozovrov nooxorvo KUrIproKo K
oeg rou xoBeorrogrng Beoprxng Kor KorvovrKng uonrouNcrororxeio, ncrpcroerg, nBn Nor 8rpo. vr
roEoponoinonsrov o xorvornrov rornpnBnNe, ILov orxovoptx xor cpyooroxLopeon ouvcpyooto U
Kcu v uooigevroxu8nxe, on rn perovrxn o- rucff orevn xor eni xo8npeprvngoong. Touoxr- q
uorxrcrNnroixnon (1878-1960). Eivor eniong eo- orov Uexpr ro 1963,or Kupror oreexcovovon rot- i O
pevo tr n ipuon rou envrxoxporoug ro 1830o- voD rcr ouvrr<orouro pyovo. rou vnorou, Ue r0 II
roreoenAo ef,ngxcrronpeio ovogopcrgyro rous AKtr^ vo ooxei onpovuxn emppon eni rov Toup- A
trnvegrng Krpou, or ouoior npoooNouoovornv KoKunprov epycuv.Or Toupxoxurrpror,orn peyon T(
eoqrrNnrcrr rorxnrrxn evrof,n rous ornv Eoo. roug neroqrnqio, yvprzcrv rnv envrNnror vog IC
Acrxor n nproupyio rng Toupxrxng npoxporiog oe$oorgoprOpgnrov envrporvor pouoou.\povor. 1
ro 1923onynoeoe ovrioroxeg rcroerg percrf,urov 1-re- Xro noioro our, or orperoi exnpoconor rc'-rv
o {p
v rng roupKoKunproKnsKorvoTruog,pe crnoree- xorvornrcovoro NopoBerx Eulrouroouvepyo- 8r
opo on ug opxgrng exoericrg rou 1920vo elr(povr- ornKcrv xor npoci8noov on Kolvou otrnUclTcr rov ol
oroDv or npror r<epon<oieBvu<rouxoi nupnveg xqroiKcvrng vnooD,xupit'-rgorov orKovoprKo ropoo. IT
orouExuougrng xorvrnrosourns. fJoroo,no.po Ooroo, n erxvcrc[Jrn TnSouvepycroiog opxroevo n

B
0 npdrog
onorrroxg
rqq
rorxqr{g
Knpou oep
fxopver
l-ouriotrei

Eqrnnog
Toupxoxnprog
lroporpoxog
((oqrreg)14q
oyyoxporiog
(1881)

oorvero.r ororoxoon ro 1903,rov or Enveg rcov El,nvorv oupucnprr,nv roug evclriov rng cry-
cwrupocolor roruniooov,yro nprn tpopo, oro yrxng Kcrroxnsrov Oxrpro rou 1931.
NopoBeuxEutrrouroro oirnpcr yrcrEvoon pe rnv llopoeryporrzpevoron toug Envoxunpioug,
Eoo.Aev opynoe vo nproupynBei,oroug N- nou cryr,rvizovrovyro rnv no[rr<n xcrr eBvrNn e-
rrousrou Nopo8euxo Eupouiou,roupxoperovr- eu0epicrroDS,or Toupxoxunproropxroov vo.ouvr-
r prorno,xoOrilgn evroon rr,rv evcorrrcivrer<r- nronorouvr<rr outoi, yrcrnprn gopo, rn roEope-
xnoeov eoroernv euxnrpio ous onolKrcrKesopxog uxn eOvrxn roug rourrnto Kol vct eurrxouv eu-
vo Oeopo0ernoouv rov e8vrr<o0pnoxeuuxroxopr- pDrpnoupperoxn oug nonrr<eg unoOeoergrns vn-
op perof,u rrov uo xunproNv Korvorruov,rrcrpo- oou. Ef,oou,n enrxpornon rou xeporopoornv
Tpuvovros tougTopxougovrrnpooonougvo cxgpo- ToupNicrev roug crEnoeo.roEopoDs, Ue onoree-
oouvrnv uvriOeonrous npos rnv EvcoonKor vo zn- opo on w 7923xo.rpero vo eptpcrvrorov uo ro-
Tnoouvrnv enrorpoqrnrng Knpou ornv O8colrovrxn <popeuxgrooergorougxnougrng roupKoKulprcl-
Auroxporopicr, oe nepintoon repporropournE pe- xng xorvrnrcrg.Or unoornprxrg rou xeporopou
rcrvrKngKcrroxns.tug 10-12 exeppiou 1918, n ornv Knpo oxnlrcnrocrvro eBvrxroux <Kppo rou
roupKoKurrploxnnyeoio ropyovcooe E0vrx Euve- EBvrr<oMetonou> nou peref,eixBnxeoe eepeeo-
pto(Meclisi MiIIi) orn Aeuxc,roio,ro onoio ono- vo rng Ayxupcrg.H nptn roopxrxn egqrepio pe
rpooroernv ipuon rou <ToupxrNouEBvrxou Eup- orrvrxog xcrpoKrnpSepqroviornNeornv Knpo
ouiou>ornv Knpo Ncrr onorere unlrvnpo ro 1931.Evo xpvo vcopirepo,ef,eynyro uprn
orov Ayyo noro crppoornznrvrog rn ouvxton Eopo oro NopoBeux Eupourovog Toupxor<u-
rng percvrxngxoroxng. Apvnrrxn eniong urnpf,e nprog xepcrrNg,o Neroori Ozx.v, nou nrov eni-
n ovripcronrr,rv Toupxoxunpicovornv ef,eyepon ong o exnpooros ornv Knpo rou oiNou Peuou-)
OTTOyPKOKYnPIOI

purxovrxo Kpporog rou Kep.}, Aroropx.


An rnv crl,n ni'eupo., or moroi pouooutrpovorn-
rqv ovriBeroroug xeporxgperoppuBpioelsKcrrs-
mOu1rooovvo. no.popeivouvuu perovrx xo0e-
org, rornpdlvrogrn Bpnoxeuuxn opn rousKor uS
rooluxeg opxgroug. H eurepn ourn olroo.eixe
ouyKpornoeroyyEroxppo (ingilizciler) pe e-
nixevrpo rn pouEreio, rn oxoutprr<nroir<nonxor
rov xon rng Knpou. Or ouvrnpnrrxoi quroi pero-
vqror Toupxoxuupror eixqv oe peyoo o8p cry-
yonornOeixor nrov ouyxevrpc,rlrvororn eur<ooicr
oq xor ornv neproxn rng lkrEou. H noporof,n ou-
rn crpxroevcr xover, nonrxo, ogog pe oponpo
rnv qnoruxio rou opxnyou rng Kor reuBuvrnrou E-
BKAO Eep Mexlrer Mouvop vo exLeyei oro No-
poSenx Xulroui.roxoro ug exoyegroD 1930.
An ug opxeg rng er<oeriogrou 1940,or xepo.\l-

ffix ryrr**ffip{{x\r*
${ffi
{ scr,$
*{r$
ctxffir$;**
Jv$}ffi
fi Fcrr'r gxffi i:
xecxw
nffiffiq Kw$"a{3r:xrxemc.,$q, *x xxxmwuru*gxyffi&,}{3#'3#*K1${ffi
ffiffi e.t
K{:trffi##T*r}TsqKffdvGbdKtl{3w tr$}q#w*{ffiq

xoi, uopo rnv crvripoon rcovpercrvrNvopxv, ei- epogrng Kuuprcrxngnpoxporiog, oro rpicr xpvro
xov ueovxcuoEepervo.oi.oouv rcrouvrnpnuxo xo- nou enoupynoeU rnv evepy oupperoxn Kol rov
orpo rng pougreiog Kor rorJEBKAO r<orvo evoouv uo xorvornrov(1960-63).Or evrovegzqrtioerg oroug
to uo pcpoLoun rn oKCilnUroSLoupKoKunplclKng xnoug rng roupKoKunploKnspcrovLntogouvexi-
nomr<ng opyovtoong, rou KA'IAK (Eroporeio rng ornKcv pe rnv terr<neurxpornon ro 1949rov uro-
Toupxrxng Merovrnrcrgrng Nnoou rng Knpou). Or ornprKrov rou xeporxo crixouPenoulrnu<qvrxou
qroperovrxoi xux.Lor rreiornxov vo eu8uypcqrln- K14rorog,or onoior xoro.gepovvo evrof,ouv roDSrre-
orouv Ir rougxelrorr<oug, erern ouroi eo1rernxov proorepouguotrxog opyovroUousxqro on rnv o-
vo uuoornpif,ouv ro onotxtox xoBeorgKcuvo oup- pnpeo rng <Olroonoviog rov Touproxunproxrrlv
pcrxnoouvU0 rous Bpercrvougevovriov rng EvatonE. Evc'roeorv>,oroug xnoug tng onoiog f,exivnoe rnv
Moovu ro KATAK 8eoeoxon rou rnv rpo- uonxn rou orcrropolrioo Toupxor<urprogrxny-
orooio totv eOvrxdwxor Bpnoxeuur<dtvrr<orrolrctrrtv pog Paot4pNtevrcg. Orov ro 1957oveoernv nye-
rorv Toupxoxunpirov, yrcl rous Toupxoug eBvrxroreg oio rng, n e8vrxrouxn crurn olroonovio perorpoun-
ro orolroreio qur onoreouoecrug vo oro8p xe oe pyovo eurong rou xeporopou, xo8rbg
ornv nopeio xepolonoinong rng xorvrnrcrEroug. Er- oxnponupnvrxoie8vrxrorg,perof,urougxor xoBo-
rxrepo,n xpnon rou pou <roupxrxn perovrnrcr> nynrg oueoro1rvorou rnv Toupxio no4 o TZe-
ornv ovolrooio rou rrlo lrovcoooporeiou nrqv rroire- Xoprv, ef,ovuyxozov envEorvoug pouoou-
po orex8ng yro rous Toupr<oug e8vrxroreg.Hrqv o- povoug,r<upiogrns [eproxng rng llorpou xor rng Aou-
oroo onogooropevorvo ouoeiEouv ro rcrxurepo pourzivog, vo prov roupxrxcr Kctrv crpvouwc[ vcr
uvorv ouoronnore ovogopcroro perovoux xopo- ouvooooov Lorpe Envoxunpioug.
Krnpo rov Toupxoxuupiotv xor, rerxo, rov Anpiho Euvopcr,or Toupr<oxuproreOvrxrorggoiveror -
ToD1942reruxctv rn Uerovopooio rou or'tlroreiouou- u uiezov rnv Ayxupo yro Uro nro poornpro xor u-
rou oe <E0vrr<Toupxo-KunprqK Aoix Kppcu. vcrlrlKn rop1roon rng Toupxiog oS KDrrprcrKes e-
Hyerx po orn ororoxn unoroyn rng roupKo- 6ei6etS.Ao n Ayxupcr eixe vo ovrrtrreronioer,o-
KunproKngxorvrnrog ornv Ayr<upoxol oroug eOvr- peoog pero ro rogrou B'Ilcryxoopiou llolpou, ug
KrouKoug xxoug rng Toupxiog ropopouoe o exBprxegro8eoergrng Xoreur<ng Evoong. To 1948,
Toupxor<unprog yrorpg tDoziKouroox, errng o- oe toupKoKunploKnov urpoou-rneionou enroxtpBn-
rto ro 1942rng e<pnpepiog<Xoxiv Xeoi>, o ouorog K rnv Ayr<upo, o Toupxog uuoupyg Ef,onepxd.,v
opyrepocpcevo unnpernocrog nptirrogovtrnp- Nerolredv Xovrx unoypnpproe u yro rnv Toupxio

10
Yil
* .."i
tlpii
'i'r: S*, "t, t Knpror KTorKol
I'u
'\ r;'l on rng vnoou. Ilopo ro ooopo ouorqouKoKor voln- TOU Xopr0
i,illti xo nponporouou owrlrermze n roupxrxn oTpc[n- Ileou69,oe pro
yrxn (or Toupr<oxuuprornrov roonoppvoroe oro QoroYpoQf0 oT0
pnxog xor ntrorog rng vnoou r<oronoreoocvUero- re4rou 19ou
vrnro oxev nowo ornv Kupo, n Toupxio ev ei- orrirvo
xe Euou<n enogn pe roug olroeOveigrng orn vnoo
x.o.x.), n Ayxupcrelreevo npooBnoerug rexr-
xnoerg ourgpe peycrooBevogxor peBorxrnro,e-
mxoupopevn o.nrn peror,rxn rupir,rg ruc4rorio.
Ao xor orov rolro rng evonngovoprpnongn
roupKoKorrproKn neupo, urroKrvoupevn qu rnv
Toupxro, ev opynoevq poornpronorn8ei.H roupxo-
KurrproKn perovrnro opyovcooe[crpcroTpclrouKeso-
poeg,urogopxrro rn Boxqv Kcrrorn ouvxercrrnv
TMT (Turk Mukavemet Teskilati), perof,u rc,rvr-
purrxrilvorelexv tng onoicrgnrov xor o PooENrev-
xrcrg. H oxpoef,rcrxcrr eBvrxrouxn ourn opyovoon

;'q# Tnrwrlegx**{:m$Sffi$$*$S xqx$$6:exmxrxx<mm$Kse*p${{x


"'i
, -'.q."u.'t1i g"nmx*
mefu e#Wffiffief*q $T{wffip*b*xxxqmv
*K
mffi mpr*ei $.$
mr<#i Ye**i
$3 ffipe*t*qc}s'Tr.!\dclp
*{}K,$ rK$q

r-S

ev uuopxer xunpror<rpAnpo. xor n n Knpog roxBnxe roo xoro rng EOKA oo r<orye'urxrepKo-
rrcrpegeve
perovrx orpog.llopporo. ernxelpnUo- ro rou evomxooycivo, ev<ilnopo-\ntro orxeueornv
rooyio npoe o nprog unoupyg Ef,r,neprxv ef,ouerpoonouoroonnoreouvepyooiogtcrv Toup-
rng xuprrnongMewep6.g,Oornt Konpouo, oe o- r<oxunpir,rvUerougEnvoxuuprougxcrrxupiog pe ro
vunpoooneio ToupxonuprcrveOvrxrorv ro 1952. AI{EA. OntogypoEerotcronolrvnlrove1rororou o Po-
ouE Ntevxrcrg,n TMT eixe nn opyovc'r8eion ro No-
Beon ourn peron8nxe pe rnv vopf,nrou eppro rou 1957,otro evepyouorn0nKerov Ayouoro
oneeuOepouxo oyvo rng EOKA rov rou 1958,rov o ToupxogunoupygEf,oreprxv Ootiv
Aupiro rou 1955.Mc m ooqn noprpuvon Zopo ovoryero npoorvo eog rns Ayxupcrg.
rov Bperovv, n Ayxupcr opxroe vo rexr- Or ouyr<pooergperof, rorv evurovolrcrr,rvrcov
xei evepypo oro rexrorvpevo ornv K- o r<orvornrovnporoeoov o0 pn11rooug oxoerg
npo.Tourxpovo.,or oxnponupnvrr<oiToupr<oxuupr- perof,u rov Envov r<crrTopxrrrvrng Kunpou. Evog
or yrvovor<1rnuro emBeuxoi, ef,Arf,nrou ovrovo- o..ognopoyowos nou eupooepvrurKo ong oxe-
roror orn veo ovolrcroio-<H Knpog eivcrrToupxr- oergourgnrov n ef, oor<npouerrovpoonrov pe-
rn>- rnv ouoio uroSrnoen eSvrxrouxn uo.porof,,n. rovrxv eurxouprxv or,rlronrv ooEoeiogpe Toup-
Apxrxo or Toupxoxnpror oroirnoov Lnv emoLporpn xoxuprougcroruvoprKous, or ouoior epoocnrevcn'riov
rng Knpou ornv Toupxio, oe uepimoon uou 8q r- nrrv owcrprtxov olrorrrvrng EOKA xoro. rov oyc'tvo
vrov rogorn perovrxn xoroxn. Enern pog n rou1955-1959. Evroporo cnrxouprxoooruvoprxoo-
ooEgpo.f,,4ro.lour<n ourn rexixnon ev eproxe Uorcr sorrerpcv rov tp1roornv Knpo evroxuovrSro
vpr1ropero1ro,ro xuuprox think tank rng Ayxu- xoolro xor ro p.ioogwolreoo oug o r<orvrnreg.
pogxor ro ir4roKouroox-NrevxrogouoEooroovvo Moovn or Toupxor rng Knpou ev cryroviorn-
uro8ernoouvrnv opxn rng rxorpnong(1956),ov xor KcrvVrcrrnv ovef,,crprnoicrtng vnoou, n oxnpn xor
n roourn nrov opxrr<operovrr<ngnpoeeuong... onoEoorouxn oroon.roug evovuo ornv recrrng
XupEc,rvope rnv Ayrupcr, n roupKrKn crf,,fu,ronornpr- Evroongpe rnv Eoo onynoe rn voprxn pere-
ztov ornv crpxnrng noi,lu<ng rornrogntv uo xor- f,erf,nrng roupKoKunproxngperovrnrogoe ouvl-
vornrovrng Krpou, crvef,,oprnro ou ro pye0groug. puuxn xorvrnrcr rng vexonng Kunproxng npo-
H roupxrxn ueupcruuoornprf,e tr or uo xorvtnreg rporiog. Me ug oupgorvieg Zupixng xqr ovivou
eixov,eui ioorg porg,ro rxoirolro xoprorns ouroro- (1959-1960)ef,oo<poroov oerpo ooporouxv r-
8eong,nou ovouqeuxro 8o onyooeorn rxorpn- xir,rv rrou rous no.peixe,ornv ouoio, rxorporo )
,f,"

flvtrr,
oprorepf,
Topxor xor
BperovoiouvroixnongKcrrcrpvnorKupicrg, ror ore vq ouo- tpno our rnv nopeio rng rxorgnongxcrr rng r-
peryouvEeux0ein peovuxn evootporotonrng Knpou oro cuovronsrns roupKrKnguopouoiogornv Kunpo.
guoxropevoug envrxxpcnog.Emneov,or oupgrrtviegZupixng
or4vKepvero. 0l xor Aovivou npoeenovrnv elionlrn Kor voUrUn llf,ii!{li$}i
rous oxcrnpoixog on xol rnopou-
'l&ii,
Toupxoxnpror enrorpoEn Toupxcov orpctrorv ornv Knpo yrcr xous xuxoug ornv Ecrcruuoulroror o
ortipr(avro nporrn gopo on ro 1878,ev rcrurxpovoovcryvo- :Y.t pog rng roupKoKurrproxngeOvrxronxng
unorxrox piornxcrv ornv Toupxio enelronxo rxorlrcncryro ;li'' .,uoporof,ng orn rcrrxooioourn. Enrxporei
xo0eorog, oornv upoorooicr rorv Toupxoxunpirr-,vKcrl rorv roupKr- *li*l]s;fllii'novrinqrn u or ToupxoKurrprororore-
pe0nxov Nt-rvoupgepvtu-rvotn vnoo. ouoqv novrcr crouo ncrr nerOnvro pycrvo rng
ouvrpureg prog Ayxupog, poovu Dnopxouv roroprxo orotxeicr nou
Ern <pcronourn or pcrf,4rorouxegof,rcboerg,ncog
Arlpoxporiogrqv rexpnprovouv n or Knpror xepcrrxoi,Ue rnv ev-
n enrorpoEn rou ouvAourng Knpou ornv Toupr<io
onofoeflov Bcrppuvonrng MeyongBpercrvicrg, urroKivnoovKor
noepfoer.flrivo, Kor orn ouvxero n rxorpnon, onoreouocrvto- roppEcoocrv, ev uoAoig,rnv roupxrxn nonrxn
eIrti,pperovrxigxuxeg xrvnoers Kcll ruatpouxougerypoug,xcr-
Bg o rpoyponxg orxogrng roupKrKngneupog, oro KuuproN.Ag onperofei u o veopgrre Po-
onorxroxeg
ouq NtevNrog unnpf,e cronynrng roD ToupKlKou
uvuperg nepioo 1955-1960,nrov n voUrKn crvcro8pron
rnv
rng roupKoKurrprclKns perovrnrogoe torrpo pepog <XxeiouAvcrxrnongrng Knpou>(Kibris Istirdat
ouopprivouv
rng Kuuproxng qroxporicrg. Hrcv vogorxognou Plani), nou uro0ern0nKeorn poAov oyvcoorno-
evovorlrrirpupro
E4voxnpro pvo n enireuf,n rou 8o ovorye ro ppo yro ro e- n roroprxngonpooiog yro to Kunprox ouvnvrnon
ro4orf ro npevo npo rou Euorxou roxr,tproporotv unBu- rou Topxou uroupyo Ef,roreprNtiv@oriv Zopou
Noepppro rou opcovKclrrng ouyKvrpoonsrov Toupxoxunpiov oe pe roDSKouroox-Nrevxrogornv Ayxupo orrs B Io-
1955 evq evroio xripo rng vnoou yro.vo yiver eErxrn n de voucrpiou1958.trxrore orxogrou Nrevxrog Kcll rov
facto, oe npciro orcrro,rrpooluKn rng rxorpn- olroieorvrou unnpf,e n ef,oerqrnrcJVKurrproKurv
ong. Tpirog Kcu no po.xponpBeopogorxog nrov orolxtrov rns rclurorruogrcovToupNoKurlpiov Kor n
xor ucogeoiveror rrc4lopvervo eivot n de jure o.- evootrrorroonrous orn (Urupcr norpio) Toupxio.
voyvopron rng roupxrr<ngNpouxng ovrrnrog on An rnv ueupo oruv rr,tv Toupxoxunpic'tv,o Po-
rn reBvn xorvrnrcr,nou Bcrooxi.npoer Ue rov ouE Nrevrrcrg unnpf,e o KDproSouvreeorngrng
rcruongrng Kuupro.xngnpoxpctios Kor clpxrre-
Krovcrgrng ourpcour<ng notrxng rou istirdat n
N v*plm* #vffiffiffffi#tr{pt &ij};."u4*
T:trt{'#{JpK#4.$ rlr* rns roupKlKng<ovoxrnong> rng Kupou. Ercrrcrxo
o Toupxoxuuprog nyrng, [oD rrporoeptpoviornxe
oro pooKnvro cogr8vouoo xelrcrrxn euoroyvo-
'\i"ll:],
{s*,K# q* ffi$K*{}ffs1#tri
ffiffi{*'{ffi$$}* w|*r\w*w pio ornv Knpo w 1947,evrcrxBnxeornv nourxn
eir rng Toupxiog r<oronpepo sxsr efierx8eioe rv-
o1rorou roupKrKoue8vous. I
1950 rnv Ayyio orpornyrxn neproxn zconxng Kunprox - vog unoupyg ropizetor o E.
npoqnEropo rou runproxou oou onpooioExor onoxeierrnv epoppoynrng Aeptorp(27.5)' or eurxerpnoergmg EOKA
ono<poiveror pe ueioEngio 96,7otnv ouroroBeong(28.7)' or Ayyor uroBerov ouvexizovror pe evroon (28.8)'
Evoon mg Knpou pe rnv Ecrcr (15.1)' prpcLltofng oe opog rov Kuupiov (2.8)' unooovrtrr or nporooerg Povrxup uou
ovoerxveroropxreuioxono g xor yevrrn onepyicrornv Kupo (12.8)'n puBpizouv rnv eocoreprxnouroxuepvnon
cBvopxnE Knpou o lrcxpr Lm eAnvrxn xupvnon rrpooeeuyeroTcl rng Kunpou(13.12)'yro flpurn eopo
pnrporotritng Ktiou r<orrtpepog roD Hvt"rltcvoEBvn znLti.rvtog
tnv ceopgoyn nlroorcuovrorcrrionUesoqrergrov
lpoEeiouEBvopxicrgMcrxoprog| (20.10). rng ouroxrBeongyro rov runprox tro -o Bperovv yro xrrrprorn cruroroBeon
1952 Moxoprog Drloornpizsl ofitruro mv E.\,nvorunpiov KoI ToupKoKunpiorv
llpoonoBero ouorpryf,ng rr,tv envu<nnporoouio (22.8)' o lpicrg (1e.12).
envoroupxrxvoxoeov: rof ir rou puour<o rproverornv Knpo yro rnv 1957
npoBunoupyo)oEoxn Bevrzouornv opyovcDonvonou oyvo- rperol n Xe qnEropo rou OHE yro ro Kunprox
Altupo (Iov.), rou npoBunoupyou Avrvov E8vrxn Opyovr,iorgKunpicov Ayr,,rvrorv clvclQrpfror n ovoznrnon erpnvrxng xor
Mevrepegornv ABnvo (Anpi.), rou (26.10)'n c,\.nvrxnKor KunproKn ixorng.\uong u6ptr11prvo Ue ttg opxes Kot
oorn flouou ornv Ayxupo (Iouv.) xor npoLoouict ouvovLo tnv opvnon tu.rv rous oKorrogtou Xoprn rou OHE> -
rou npoepouTzcoMnoyrop ornv HIIA, mg M. Bperoviog, rng ToupKiog Kol rKovofioinon ornv Etrtroo xor rnv Knpo
ABnvo (Noe1r.)' Ei.oo r<orToupr<io re-.rxon fevrxn Xuv-.euon rou OHE pe (22.2) oneeuBepveroro Moxo.prog,o
fipooxcDpouvoug roferg rng Ar-.cvuxng ynEropo rns onorrpflsl ro Kunprox onoiog eyxcrBiororor ornv ABnvo, ,\yto
Xuppoxiog(NAIO) (18.2)'o Moroprog (15.12)'yevu<n ouepyio ornv Knpo ofioypeuonsrcovBperovv (28.3)' o
entoxnrerotrnv ABnvogc orxo rnv (18.12). Moxcrprog znrei on rn prrovrxn
ovonrpnnporoourv yro rnv 1955 xuepvnon vo ouptrtoptpt-rBei oro nveupo
npod8non rou Kunprorou Qov.-Iol,.)' Apxizet pe expnf,rtgorn Acuxt-roioo tng ouqoong rng f.X. iou OHE (28.5)'
opyovtiverorpuourn ouoKeqJnUe m svofi^og cryvogrng EOKA (1.4)' n veog r<uepvnrnsornv Knpo o oep Xlou
oupprLoxnLouMoxopiou.rou onorporou Bperovio xoei Eoo r<orToupr<iooe Oour(22.10).
ouvroyporopxn lpio, rov oeqv IplUepn ouoKeqrn oro Aovivo' yro fiprn 1958
oizrnxor otrt-rvnotttxt.rv, qopo n Toupt<io elooyrrol oro KurrploK O Moxoprog nver u n etrtrnvxn
olpoilt,trrKkvnopoyvrrr-rv- orn ooxcqrn t'-,gpuBgrotngxor evroqeppevo pepos neupo ev Bo exrei rot .\on
riOerorn npoonuxn rou evonou oyvo (30.6)'n E0vopxio xo.\,eirnv Eoovcr rxorpnongornv Knpo (30.1)'
yro rnv eniuon rou Kunproxou (2.7)' n ofioxe] orl rn ouoKrUtn(6.7)' n tooueuoergrou Qout ornv Aynupo xor
levrrn Xuv,\.euonrov HvcopevcovEBvriv envrxn xupvnon ofioxerol m ornv A0nvn (Iov.-Oe.)'to oxrorou
yc pio roroprxn rng onqoon ornpizer rnv perovrxn npoxnon (7.7)' ouvspxeror npoBunoupyo Moxlriov nou
opxn rng ouroioBcongKor ovoyvupizcr ro oLo ovivo n Tprycpngrooxrqrn xt-rpig urlootrtrero1 omv oyyn Boui.n
rxoiolro mg ouroro8eongov r<or oqr(povio rov Uepv (29.8)' vo orpprqn npou-rBci rn on rng rxorlrnong-
e8vv(16.12). o erIIIpoIIn rou OHE ro KurlproK vo ouoppinreror o.rt rnv KUrIploKn fleupo
1953 eyypogei og B1roouznrnong orn fevrr<n (19.6)'io xor rpolloxpotio or UepousTrdv
O Moxoprog pe emoron rou rrpog Tov Euveuonrou Opyovrolrou(21.9)' o veog Ayyr,rv ornv Knpo (IouL.)' npcorooutrio
Ayylo Nuepvnrn rng Kflpou oep Awprou xuepvnrng rng Kunpou Xopvrvyx rou ypoppclTlclrou OHE Xnoox ncrprcroro
PorrznreiTnv ((rrpooclptrroyn,,rns ofioppimel oe ouvovrnon pe rov Mor<opro rev ef,otiog rng opvnons tcovAyyov
oyy.rxngroixnong otnv oltpoon rou oxro yro rnv eniuon rou Kunpror<oorn (4.8)' o McrxoprogovriBerogUe rous
OHE -o xuepvnLngoftopprrircrro oiLngo oon rng ouroroBcong'yro nprn gopcro xelpropoug tng xuepvnong Kopotrrovn
(27.4)'o Moxoprogurooer oro yevrx Moxoprogryxoro,eincLrnv rco rng oro Ku[ploK o Moxpiov ornv ABnvo
ypolrlroro rou OHE unpvnpo yro ro oUConSEvu-rongxor uroBrlci rnv onoryn emxerpei vo moer yro rnv onooxn rov
rxoit-rpcr
TouKufiproKouooornv rrpi ouroKuopvnons(11.10)'n Ayyljo prLovrxtiv olryrurv (B.B) o ypol4roteog
ouroIoBson (10.8)'of rrortrxnouvcrvrnon YlO [porn QOpOOVOYV(,Dplzer... rou OHE ornv ABnvo ovoznrvrog uon
rou Ue rov Ayyo unoupy Ef,r,neprxcirvA. poxponpBeopooro ro txoiopo rc6ou(23.9).
Il'rcv ornv ABnvo o nptuBunoupyg ouroroBeongtou xunpror<ouoou- 1959
nortovogBcrcr ro Kunprox xcu ouvcrvro uporooergXopvrrvyx (21.11)'or Ayyor H ougrpt'-rviorng Zupixns ovoUeoooTnv
rnv nnpn opvnon rou Ivrev vo Berouv exrg vpou ro AKEA xor oeg El,troo Kor rnv Toupr<io npoeuer
oDzrunoouvus [poorruKss ron oprorepg opyovoerg(ex.). gnof,u ot'rvxurprotn qnrpotpopiort-rv
npo,\nporog(22.12). 1956 uo xotvotntt-rvrng Kunpou.xt-rptotn
r954 O Mot<oprogrKrofiizsror ort rous Ayytroug orporrourn uvolrn E-trnvov ror
Xuyxo,\.eirorn B lloyxunpro oug Xeixeeg,vnooxr rou Ivrxou oxeovo Toupxc,-rv-crlrnxovio ornv xulproxn
EBvoouvccuon. n onoio onotpooizer
vo (9.3)' exreouworou ug perovrrg npxg neupo (12.2)' n llevtolrepng roor<eqrn
ovo-nrp8ouv fipuroouicgort rov or Kopoongxor nprupiou (10.5)'n rou ovivou xnpooer rnv Knpo
Moxoprooo re8vSerireo (23.7) orn EBvopxioznrci rnv ononopnn on rn vo ovrf,oprnrn npoxpoLio urt rnv cyyunon
Boun rcovKolornrcov o urr. A[orKrv xuepvnon rou ur. Ef,r,neprr<vXn. mg Ecrog,rng Toupxiog Kor rng
Xmrvoov nvei u n Knpog eivor yro Oeorxn yro xoxogrcrplopouqoro Bpercvicrg(19.2).

13
ATnTOvATIA

HEMHNIKH
IIO/IITIKHruI
IYMOONIEI
ExeroMoxlriov, rou Iouviou 1958,sgpve rnv e-
nvrxn un8eonoro xeiogrou yxpepo,creoDrrpo-
enevo rroirepo xcoprour<oornpo roixnong,
roprop xuepvnrrxv ovnnpoociurov rng Etro-
o.gxor tng Toupxiog(opo clrorpoen rns roupKrKng
r<pouxngef,ouoiogorn vnoo) xor rxorpnon oe ne-
piurcoonuou ro oxerorroruyxove.H A0nvq xqr n
E8vopxia ovruoxOnxov vrovo ornv egoppoyn rou
oxeiou:oro ncrioroour evroooercrrn ouvevreuf,n
TouEYAN@H XATzusA:nptov
pog Ioropiog llavenrornpiou ovivou rouMoxopiou olnv Mn. Koo onE 22 Xenreppiou
1958.pe rnv onoio onocxBnxcnpooit'-rg rnv reo
rng eopeupevngovef,oprnoicrg,otro xor or vroveg
upoeronornorsrng eLl.nvrxng r<uepvnong,pe e-
uroroln rou K. Kopolravtrn rpos ro yevm ypop-
poro rou NATO IL-4. Enox, oug 9 Xeureppiou,
xcrr pe ovriororxegencrEgrou E. A6goq), u n s-
orq rov KurrploKoyovo, ro 1955-59,ro Kupro rpo- poppoyn rou XxeiouMoxpiov Bq oBouoernv E-
npo rng elnvrxng n.Leupo.g upoepxrov on rnv oo exrg rng uuxng oqrlroxiog'. H Bperovio o-
rroirepn onpooio nou oneren Bperovio oug Be- oroo eveperveornv norttKn rng. Eurueov,roro
osrs rng Toupxiog: Oeopvrogonopoirnro vo rorn- tn ouziunon orov OHE, ro exeppro,to el,nvrr
pnoer rn Oonrou orn Mon Avoron Kctrrlloreuo- oirnpcr yra ovef,,oprnoicrouoppiEBnK, Ue qpprKo-
vrog u n Oonourn oe peycroo8p ef,opurrcwo- vrnn pcr)loro. uopepoon.
u rn Erio rng Toupr<iog,ro ovivo orqroxo ue- AIo. xqr rng ToupxioE n Beon nrcv uoxepng.H
ptnOcoe prio rrrunn olrnpicr npoE rnv roDpKrKn nron rou qrourrxou xo8eorrog rou lpox, ro ro-
nomxn oro Kunprox. An ro.rel,n rou 1956eog ro oxoipr rou 1958,eixe orepnoerrnv Ayxupo on ro
1958, or perovrxeg nporooergxrvn8nxqv perof, pvo neprEeperoxoppox rng. H troa ev o-
rng reogrng rxorpnons Kor rng olreong ovcqnf,,ng vrrpermze xivuvo ttepleperoKngouopvt rong,o-
rng Ayxupogorn roirnon rng Kunpou'. Iroirepo ro qroueixe eopougpe rn frouynoooio Kor rov crpcr-
T
$*''

h tA$
s

w l

-evoo1efo Dolber
rx xopo' or<pn r8ere, oe qvriSeon 1rs rnv rou nopvrogorefou,ru euBugurgo1ruv8ne rqg Zupfilg, 6
Toupxio, pio ovepx1revnorxovolrio. Ep<polvope ro exorpo0evgovorropg,ev eivor uvorv n vq e- 0eFpouopfou 1959'
ro0eorpoororxeio, qo r<orpe perovrxSeKrrUn- mxpornoouv rq iKorq rov Kunpirov>'. ooriv Pouoro
oeig,o xivuvog orpornyrxng ouor<oungrng Ayxupog Touronpn ouoqm ef,,egpooe o Mor<oprogx<norn Zopo (unoupYq
qrt ro urrx xopo, oe lrio enoxn cvcrzofiupu)ong ooxeqrnrns 29ns Iovouapiou 1959,rov zmnonxe E{oreplxtitv),
AwvtivMewepdq
routluxpo flopou, Ou1noeornv Toupxin u n E- eK veou n yvpn rou yro ug ronpoyporeoerg:
oomov o oveopgrng pe ro NATO Kcr rnv e- <nni rnf pop(pnsrou noneupilos,o Apxreni- 9ry-0-:.yry6s)'
rreloovcl qnoex8ei tnv recrrng runproxng ovef,,crp- oKonosef,enuroeLnvoulre'rvrcrvtou. ctovtoee |9^Y::]y^ts
rnoiog,rnv onoicreog rre enilrovcronpprure'. opopero rou Ayiou Kuiou u n crrcrpxneeuBe-Yl.:H:1L:...^,
Aurn nrqv n nourxn npalpcmxrnro nou no.ptir- paguonrxng evKnpo0qeixevrepcroriov
zomg lliffiilrlflrt-'
Snoeug o xpegorn revepyeroro3oueosovyrcr onpooioHrio eg' oovn envrxnBeorgBomo n
;; ir"ipve'' '
eui-^Donrou Kunproxo: n Toupr<icremznrooevo q- eonzouoo, tou eov ftolepix'Ovl
roroe nro orovcoxrr,rg
uoEyerrnv rreplEeperoKnonopvcoon'n E.Lqqe- eiovronpovproergroDSToupxous, rpog nnpn groroyporpi(ovror
nrioxe rnv cnrorponnrou E><eiou Moxpi-\ov, pe r- ef,oogoroivrov,upovprocrveumv onoir,tvevn- perogopenx
pepeig envoroDpKrKeg roupoylrcneoerg,non ro uvqrvvct[pypctronornBn n onopxneeu8-ouvorog{poro per6
xtopigvo ovuperc'nizet evo oyyoroupr<rxprono e- pog notrxng zong ev Kurpor>n. rqvnp6rq
vuvriov rng. AIa nor or Aprprxovoi no.pepervove- Qoroo, or orxor rng envrxngKor rng roupKr- ouvvr4oq.
xrgrcrvro.upcrylroreoecov,r<o8g8epnouv u n q- xng ul,eupogev ouvenrnrcLv.Or Toupr<orr0vovreg Aprorepd, o
vo1nf,nroug0o evOoppuveug o u.Leupgvcl (rrozct- npoonoSnooveuipovo vo onotpeqrouvrn nproup- Moxfprogpe14
pqouw rnv cqrsprKovrxnunoornprf,n xor 8o ug o- yio evgovef,o.prnrouxcrr r<upiopxouxporoug.H o- Bperovfo
ntpeneor ro vo.Iqouv (oxoeg>onorpooeigror uqitnon roug(rnv onoio onepprrgevrovo n A8nvq) qpootoypogo
vo on1'n8ouvoe oqrqrolvion.Oure crut evoxooe vo pnv pnopei vo perooxern Knpog orov OHE n- Mndppnopu Koo,
rnv A0nvo, nou nporrlrooepio rorxooio qnoxer- rov neproorepoo.n to<povng,opou pvov ove- Or|v 0n0i0Ylo
oru<o4repv rooueoeorv pe rnv Ayxupo. f,oprnro xporn pnopouv vo qnore-\ov p),n rou nptlrn Qopilinoe
O oorxgorxog mg e.,nvrxng nonrxng ro- re0vogopyctvrouou.Avooyng xoreOuvongmov qpooit'lgylo r4v
ruu8nxe ou rov Kapolrovn, r<aro.rn ooxeqrn pio. oerpo nporooeov rou Toupxou unoupyoEf,co- ono01{1tog
mS20SOruopiou 1958: reprxv Ootiv Pouoto Zopo, nou onppnye o otoileu[evlq
<To qorKrspov r'rveivqr vq ef,8ro1rev ex Apr,rtp,Fe enxerpnpcrrooyio ef,ioou """"m- ;ove(opr4oiog

15
rnnovATrA

nuKn yrcrroug orxougrng A0nvo.g.


Eror, oug up6reg ouzrunoerg,o Zopounprerve
vo ouoro8ei n npoNporin rng Kunpou cog<en-
voroupxrNn o1ronovnevoron>,pe onpoio rnv e-
nvrxn Kor rnv roupr<rxn ontrroio pcrzi - Bepcron-
pcrvux, cnpoev unopxer ave{aprmo xparogxa-
pig rxn rou onpoio.. Euveng, or Toupxor enrio-

N a*r*p**pry{ffi
{sw'Se*rep*gp *T*4t#tvw
m:i:*w*$ *gxwmwffiil* ffiwcriilffimvawci
welmew\f{#r4
M** *H$ #r##bdw&mw,mwr*

xov pu8pioerg nou 8o pnopooov opyrepo vo xpn- roug)onoxonrern of,,iclonrou Zop.\ouvo neprn-
orponornBouvore vcrcrpqrronrn0ei n re8vngnpo- E0ei n orxovoprr<novouruf,n ong opporrruegriDV
oronurrnrcrrns KDrrproKngnoueiog,uou 8o eixe og xorvourtiv Bouv uou ouoppiEBnxe on rov A-
r<poux opoo ug onpcriegol,l.rov o xporv, epcog,o onoiogeuperveu roro 0o nrov <pyov
tov onoiov 0q onoreooe<opouovn voon>. rng xevrprxngNor r-vroiogr-f,ouoicrgrr.'
Mo.roro,o Zopouunoypopproeorov Aepoqr ou flopono, n ABnvcroulroueurovrov Moxo-
oe nepinrcoononooxng on rnv ABnvo crurovrov pro. Booer rov ro0orlrorveyypoEcovKol rov Kcrro-
onpcit'-rv(xor cnrnpo8ero LngoDorclonsroupKrKng ypoEv orov Tuno, n envrNn xuepvnon znrnoe
orporrcouxngcrongornv Kurpo), n Toupxio 8o.n- rnv onoryn rou o.pxremoxnou rooeprgtpopgon ro
rov neproorepooulrroouxn oe oAo Oporo.H rl.n rou ereppiou 1958 (rov n on o.pxroevo
anovrnon rou Aepttrgnrov xopoxtnproilnn: rolropEcirvero.r,
onre rou znrn8nxe vo exrppooero-
<Tog neprnroergroDrcrscrnexeroo,ef,nynoog norlrnon rn Neq Yopxn. noueixeropopeiverpero
u or Ayor r' oEzruoDv ourng eivor o.xprg exei- rn ouznrnon orov OHE), og ug nopcrpoves rng ro-
vor oirrvegrog onoxeiouvr' npcrg>.' oKeVnSrne Zupixngn- xor npxetor yro ouvovrnoetg
Tnv iro ovovnororxicr eAnvrxotv nou eire ovaxorvBnxov eire r<pornOnxovnpoxuxo
rot roupxrxv enrrf,er,tv crncrureg,xopig vcronoreieror vo eyrvov rcrr creg
(og npog tn ouvotNn ouvewonoerg.Aogog, pog, n rrrnro rns Ku-
o1rn roD KU- epvnongog evrooxourcovKunpitrv, n ro yeyovos
uproxou xpo- u o opxreuioxouogef,etppooe yvpn, ev peroo-
Iouv rn qorKn uomrn npoyporrxrnro, rl or ro-
npoyporeoergrevepynBnxov crn rnv A0nvo, xt
ou crurv,yeyovgrrou Kcrverrpoprpnrn rorxo-
oio ro1rpEcoons rov vorvxunproxv Oeopv.
Aurn n rrolropEio ouvoproror Lre rous roroy-
; LroDStrou ef,e<ppooe o crpxreuioxouogxcncrrn ro-
.; oKelyn rou ovivou. Exouv oro onpeio ouro ulo-
oLnprx8einoAegonrperg:Lr unyporyeun lic-
on, n u nrov o.noqrooropvog vo unoypoqer, o-
rl,tirE nBeevo rpoveiu nreornxe. H ouznrnon ou-
rn, cooroo,ev npner vo nopoAnerro yeyovg
u xcncrrn oDyKeKprFevnouvepicronrng rcroxe-
UrnS,o Moxoprog rvroe u n0ee vu enqvoOeoer
opropvo.errxrepoonpeio xor u ev oupprme
rn oon rng oulrrporviog'pororo, oe xonoro ouypn
ropoprupnBnxcyrori. nog cinc. n oroon rou ep-
pnvcurov t-rgorxn onpprqn rurv oupeorvrurv.
upoypcr nou ev nrov crnBerq.'o llol.eg qopeg-
Krore o MoxcrprogunepopvBnxerng enroyngrou
vo ouoex8ei ug ouptpr,rvieg,rovizovrcrgu n e-
Iro xevrpo,o
pcr ug oryrcrvuNegef,ouoies nou ovoyvopizovrov flpdepoq
oroug Toupxoxunpioug, n npor<porrKncrpxn rng Moroprog ror o
neroqrntpiogeivanouoraux orotxeio rou". Toro ovTrflpdepoq
oooreemeorOnKeKor Uernv errrKpcrrnon rov Kouroox
envrxv crnryer,rvoro oxov8eg znrnpo rou uIIosxovrorT0
<rexpnpiou opporrnrog>rng eNreeouxngef,ou- equroxor
oicrg,nou oveKuqreoro poo rou 1959,xoro rn ror- T0upKrK6
Ncroicrxcuopuong rou KunprcrKouEuvroyporog.'' oTpoTsuoro. To
voprxrp{porou
Teog,n KurrploKn ovef,crprnoioucrpeixexcrr pio
0HEonoqv04xe
on xpiorlrn uvcnrnro:rnv ucronrng epuoxng
ondro 1959n q
rou KunprcrNouorous ovroyovropog rov Meyorov
Iuv0fxn
uvogecovxcrrrnv encrvorou oro eooneprxnoioro
Eyynonq cv
rng Kunpou, uou n peycrnnercqntpio Kor o Kor- nopei;1e
or4v
vcovrrgxol orxovoprxg uvcqnolrgrcovtrnvc,rv Toupxforo
rns vnooD 0o pnopouoov vo ef,oo<po-\.ioouv euvoixeg rxoiro;ro
evonqg
e[,ei[,ergoro pov.Tnv ro oumg tng UclKponpo- eneppooqg.
vo^oKuKnon (ro ExroMoxpicl) Bo eixe o- Oeopngenoyng ef,Epooexupii'rgo K. Kcrpopwng, 0oro0...
rtosiKoroorpotprxnyrcr rnv Kunpo. H roruntoon o onoiogo Uorcryeveorepo onlreit-r1rcr
rou rvroe u or Kro,oprorep,
roroypvpnopei vo orooOei Kol ornv ov0pm- oupqrovieg,ncrporcrperovexrnpcucrrouE,nproupyou- oonoopg
vn uoxoio rou e8vopxn Knpou vo uuoyporper ocrvevo eeuBepo r<pcnogorn Beonpiog onorxiog,e- Apepoq-
pio (ovoyxoio, oAo xr rovrxn) on, nou npo- v pero rnv opon nourxn rou ovonruf,,n Kclr rnv Moxup[ou perf
eneouoxeroprng Evoong oro rnvexeg. nopeuoncrpr<ero xpvou, nrov nr0ov u r<orn i- rqv unoyporpfrqq
ro n Toupxio 0o ovucrpovrcvu n Evroonev o- ouprpoviog rqg
rllliiir*ll$ir:r
envoroupNrNnoup<pc'tvictoprotrKoflorn- ner.\ooero ouptppovrcr rng.'oEe rerxn ovouon, Zupi14g.feyovtig
$l li BnNeNororn nroNerynrng Zupixng, oug 5- our oxprg n crnopcrNpuvonrng Kunpou on ug efvorTrol
ilii""'"'ll$tt @epoucrpiou 1959,ornv oroin pereixcrv reOvonourxegemnoxeg ruov Vro rnv envrNn ronpoyporeoerg
$ ilili orN. KcrpcrpcrvngxcuE. Aeproq,orToup- nleupcrro peycro<oroixnpcr>rou 1959-60. revepy{0qrov
opoyoirougA. Mewep6gxor (D.Zc-rp-
,i,&, ,,,iilii,,,xor onrqv eqvrxri
ouxcrrunnpeoroxoi nopoyovreg.Koro ug roou- 'HMEIO'EI' xupepv4o4
1. Bi.. perof, o-.-\ov,Evanthis Hatzivassiliou, B|jfan and Lhe
euoergoureg roo<poiornxeo evroiog (xr olro-
Intemational StatLrsof Cuprus. 1955-59(Mimeapolis, 1997) Robert
onovroxg) xopoKrnposrouKDrrproKou xpoLoug.ev Holland, Britain and the Revolt in Cytrus, 1951'1959(Oxford, 1998)'
or Toupxoronoupov rnv onoirnon roug yro oon Iomis Stefanidis, Isle of Discord: Nationalism, Imperiafism and the
orn Meyru\vnoo, oeou n envrr<nueupo x8n- Making ol the Cwrus Proltem (London, 1999) Stephen G. Xydis,
Cwrus: Contlict and Conciliation, 1954-1958(Col[mbts, 1967) rou irou,
xe rn ntrrroupyiorprpepougorpornyeiou,oro onoio 0q Cwrus: Reluctant Repubc (Paris and The Hagne, 1973).Atro mv
urrnperouoovvo envrx xor vo roupxrx oynpo, n,\eupo rov rerprorov rng e.L\nvung rrolxng, Euoyya\og ABepoE
uvcqng950 Kor 650 ovpv qvriororxo. Eniong, n Toajtraai, Iotopia xap{vav tDKaiptv: KunptdK, 1950-196:1,
io rcVot
(A8nvo, 1982).
envrNnneupn exBnxe rn rcruncoonEuv0nr<ng
2. Kovorcnlvos totrtrouoe(yevn nFe.\ro Kor ovro6n),
Elryunoeog,n ouoicrpcugev erve rNoiolro evo- Kovotwivog l(apaltav^ng: Apxtio, ytyovta rat xeipeva, pog 3
rng enpoong,norgoororecrnoqcrvOnxe xor ro (ABnvo.1994).oo. 223-224.

NoprNTpnpo rou OHE, ro Mcrpno1959".Eug 17-19 3. B. Elovons Xoznoortrsiou, To yeono^u nEpttLL ov tou Kunptou
Ku n L nvn atpn no^mi am xailia nu 1950(Aanvo, 1998) rou
@epoucrpiou, xcnn rn rcroNeqmrou ovivou, pe rn lrou,Britain and the International Stafus ofCJ?rus, oo. 163-1&.
oupperoxnrng Bpercrviog,rng EAnog,rnE Toup- 4. Hatzivassiliou, BdLlin md the Intemational Stah)s of Cwrus, a. 7il.
Niogxor rng nyeoiog rcov Envoxunpiov Kor rov 5. KapapavLie, rcpoe3, o. 249.
6. ttrpos flotroyropyiou (xn.), Ta Kpiotlta woKop|wa tou KDnptoD
Toupt<orunpiorv, or oupEcoviegeyrvov exreg ou rn (1959-1967)LpogA (A8nvo 1983),oo. 45-50.
Bperoviope rnv nponBeonu n ircrBcrrornpou- 7. Kapapavng, rtyroe 3, o. 323.
oc xupiopxcg ooergorn vnoo. B. flonoyopyiou, rcUoSA, oo. 25-26,40.
9. Kapalruv\nE, rttos 3, oo. 329,365, 366-368Kor 392.
ev eivor uvqrv vo yiver e enolrepng ono-
10. flpuKo rns ^noKaImS, oro FO 37I/L44647.
ripnon rov oupEcovrv,uou crcoorepuopei vo 11. B. ro O\Tpoeo rou Nouxo Tunuoros oro flotroye0rpyiou, ruos A, oo.
peBeioou.Encreror pt-rgvcrrovrorei n on- 185-186.
12. B.L.eveHro Kpftov I1 Topvopftns, To no^tt|i%v AiKotov mE
ltooio rng exongrng onorKroKnguvolrng Kol rns KDnptMnE AnpoKpariag (AeuKooio, 1982),oo. 25-32 DtryoS
nptoupyiog. yto nprn qropoorn vcLcpnroropio. fimonunrpioD, To ouvmvpdr np^rysa a1EKDilpimng A.]lpoxpauag
evgeeu0epouxunproxo xporoug, eorcoeopn- (A8nvo, x.x.), o. 39 KtrpoSXpuooorouing, To Kpatog mg KinInD oto
pvoupe KonorssreBveigunoxpecooerg. Emueog AlE1vEEAiKoro (Aanvo, 1994),oo. 71-75Kor 8694.
13. B. oxsTHo EuovBne Xoznool\eioD, To KDnptM zimpa, 1878-1960:
npclrr vo unoypopplorr-irr to Nunprcrx xporogr-i- n oDvtdypouKn tuxn (ABnvo,1998),oo. 131139.
vor evrcrioxo.rxr op.oonovrox,xcrOgr<oru, no- 14.IIa4tov^ni,rcLns 4 (ouoEn E. Xrznoo\iou) (AAnw, 1994),oo. 15-U. T

I7
llporon.q.

ApxreuioKorros K<ovorcwivog Euo1ryeog


Moroprog Kopolrovng Aepr,lg
(1913-1977) fi908-1998) (1e10-1ee3)
Kord xopov Mrxoh^ XpIorooou nprounoupy6q rnq EA6og Kot6 ro YnoupyS Ef,t,rreptKdrv crrnv
MooKoS. fewnonKe ornv Av) KpiorFo rornpo rns KUnpldKnq r(upvnon Kqpduovn Kdrq rIq
ndvovr rns Knpou xol ylve tep6oq Kpionq (1955-r963). O K(|poFovfiq ouvopr^ieg yro ro Kunptox.
ro 1946, enioxonoq Klriou ro 1948 Kol ovrrperdrnroe ro e{otperlxo oveeto Kor(|y6Tov on ro M6Tooo.
opxrnioKonoq Knpou ro 195O. O np^nFo rou KunpIoKo fcwftenKe oro TpiKo^o KoI onoooe
MoKpros, eovpxng rou xunpldKo npoonoOdrvros vo Ioopponlioel Noprr, Ilorrrxq Enlorlipeg xol
EMnvroFo, ouveo To vouo rou qv6ueod orrg nrfoerg rrv AYYrv Kol Orrovogrx6 ornv Esri(|. Ilopnoe
Ue rouq oyveq rov Kunpittv YIo rnv rqtv ApeprKqvdtv on6 Tn Fto Kol rnq rq ooFnorp ornv A ovio KoI
Evron Ue rnv Eo Kot Yto rnv onoirnonq rGJv Kunpitrv oA6 xol rng rT6^eoe voFpxnq K6pKUpoS To
ourorOeon. npoonenoe opxlxrirg eAnvrxftg xorvnq yv6pnq yto 1941. :uFFereixe ornv EevtKh
vq onorprlrer rnv Fnoxh Tnq nuror60eon. H egnoKh Tnq Avrioroon ror 6rov KporoFevoq oe
ToupKioS oro Kunprox6 xol vo ToupKioq oro Kunptox Iirqv nn srporoneo ouvK6vtprons ornv
nrrxEr Uro ouF<ptoviq ouroloeeonq npoygorrxrnro 6Tqv ov6ne rnv lToiq, on' nou pon6reuoe ro 1943,
ye rnv Ayy^io. To Mdprro rou 1956 npogunoupyio ro 1955' pero ro EqeVn ge ro xppo rr,rv
xor evdr n Kunprtrxh Kpion O6v(rro rou llondyou. Ev r^et orls 13 <Dr^eeuo6pt lv ouEUTnS loowiv(,)v
Kopu(pdrverorn o Mar6ptog Opouqpiou 1959 o Kopogov^riq ro 1946 ror (rvo unoupYIKo
ou^ oFdverqr on6 touq Ayyoug xol unoypger ge rov Mevrep6q orn xq0ftxovro oe xuepvlioelg rov
exroni(eror orrs Zeix6eq. Meoo^dEi Zupixn rn oxrrKn :,uvetiKn Ytd ro Or^eeue6prv, Tnq EPE Kol rns N6oq
n err6eon rov Kopoon xol Kunprox, to rnq onoiqq AnpoKporioq. Ynlipqe on Touq
AnFnrpaou ro M6lo rou n56r o np(|)tKq 6nproupyeiror ovelprnro KUnpldK opxrrxroveq rtov oup(PovIdrv rnq
edvqros Tou |.pnydpn Au{evriou ro Kp6Toq, Fe rnv evvnon rnq AYYtrioq, Zupixnq |(dr rou ^ovivou KdI
Mprro rou '57 xor n yevlxeu;rvn rnq E6og t<or rnq ToupKioq. H nporoyorviornoe oG ^n rn lopogf
ovoropoxh ornv E oo Kor rnv Evron Kor n txor6pnon Tou Kunprdl(o npo^ftpdtoq. :rn
Knpo, p6xpr rnv one^sep{don rou onoK-J|eiovror, evd, npo^fnerqt r6pxero rnq cnrqerioq ov6nru{s
Moxopiou ro Mdprro rou 1958. An6 ro dvooyrKh oupperoxn rorv ovnrKTdroprxn p6on Kol
onpcio our rot ;rer6, o MoKoptoq' ToupKoKunpiov ornv ru6pvnon. O <punxiornxe ro 1973 Ylrr rn
nre(gevog 16oo qn rn teov6 KopoFdv^liq nAdrvel nrq eivol "n ouFFeroxfi Tou oro KivnF(r rou
xorvtnro oo xtrt on6 Tnv Ku6pvnon euruxeor6po orlygft rng (tohg gou', NourrKo. Ater6eoe npoePoq rnq
KopoFovnt xerol reAlxtirg rlq oAAd oootlpn n ovrlnoireuon ooKei NoS AnFoxporiog xor6 To t(|ornFo
puOUioerq rrov ou;r<ptovldrv rng oqTorn xplrrrfi Kot pt6 Ylq oodpf 19 8 1 . 1 9 a 5 .
Zupixnq Kor rou ^ovivout evrKi ftTTo. H oup(p(,)vio rnq Zupixng
unoxopdrvroq on Trq opxtx6g rou nrov ooeddtq n xplolp6repn ortvFn
O6oers yro n^npn ourotoeon' Evlve TnS npdrrnq oxroerioq Kopouov^ti.
np6epoq rnq Kunptoxnq
Anyoxporiog ro 1960, overpnn p
npo{rrnngo rov loAlo rou 1974,
endvfOs Fe rnv onoKororoon rnq
nyoKporioq ornv EM6o Kdt n60ov
oe n^rxio 64 ea6v to 1977.

18
fepyrog lpiog- XopovuMopig Avrvv
Aryevng Moxpiav Mewep69
(1898-1974) (1894-1986) (18e9-1961)
IrpqrrorrKoq xor no^rrrx6q, fewnonr(c np(,)eunoupyq rnq Ayy^ios (1957- Ilpo0unoupyg rng Toupriog (l95O.
sro TpiK(t)Fo Knpou Kor onoooe 1963). fewhonK oro ^ovivo Kor 1960). fewnenKa oro Aiivt xol nop'
orn:xori Eueniov. E^og U6poS rirov yroq rou W{roro exrn rr opxrxrilg onoooc voplx, ev
orn FrnpoortrrrKn et<orporeio Kor rrrov Nrvre^ MoKFiqv. Enooo ornv rororg ytv ev ouv6xaao oypTnq. To
n^euo rou '4O. Anoorporernxe ;re ro Oq(p6pn Kol evroxenKe oro 1932 FnriKe ornv nortrKh xor ro 1945
oop rou ovrrouvrr|yFqropxn ro 1941 Iuvrnpnrrx6 K6gFd ro 1924. To 1957 6yrve opxny6q rou N6ou
Kdr rov loovro ipuoe rnv oKpoFo rq6xrnxe rov lvrev xoI t,rq Anpoxporrxo Kpporog. To 195O
owrKouuouvrorrKh opy6v(r|on "X.. To nprogunoupyq x6proe peyAn ovoe rnv npo0unoupyio, etoiryoye
t95l npe oe enoen ge rov Mox6gro n;rorrxornro, Kd0drq n noxn rou onpovrrx6q FToppuepioetq KoI
xor onor6ornKe Kpu(P crrnv Knpo xopoKTnpiornxe qn uqrnoq ouu6aoe rn Onreio rou FE Tnv
ro No6Ipro rou 1954. T6enKe puegoS orKovoFrKriq ovonru4nq Kql spnoxh rnq Toupxiog oro KunptoK -
EnrKe(Ponsrnq EOKA p To on6 onpovrrx6g xorvt^tvrxg pro rroirepo eurpuh xivnon rng
eud,vuFo Aryevhs (1 955-59), FeroppueFioerg, O Morpiov npTerve (|yy^rxns norrrKns, O Mvrpq
opydvdtvovrds Tov orrq 19 louviou rou 1958 To npignFo oug;rereixe orrq qn' euoiqq
e0vrxooneeu0eporlx oydrvo rrv <lxro. yro rn Aon rou Kunprqxon ouvoprieq pe rov Kopopov^n orn
Kunpiov. nprv qn Tn ouF(povid rnq Fa ro onoio npo^nr lexoprorn Zupixn Kqr ro ^ovivo, xerpiornxa
Zupixnq r6Toq,ernv Kqronouon rou Bou^n yro E^nvsq ror Toprouq KqI EErorexvrK6 Trq neprnoKeq rou
nupg xor oupgop<pdrenr He rtq ro roprop evS E^nvq xor evg xunproxo (nrfigorog Kor oogodrq
ono(P6ocrq rnq, ov Kdr ro(pdrvno. TopKou qppoorri. To ox6ro eivor o dpxrrKTovoq rnc
En6orpeqj ornv Aorivd ro M6prro rou MoxuiAov, nou ovoFornKe (rvqHeroiTnrnq enrtuxids Tnq
1959, yrv exr6g rS np(,)os Kol <<ouverorproTrK",dnoppi(PonKe ono roupxrxng rnrgorioq. H KU6pvnoh
ovoKnpxrnK *AFoq rns ndrpioqD. rov Moxpro Kor rnv E^ d rq TOU <tVOTpOnnKe;re OrpdrtrrIx
An6TUxe orn norrrx Tou oxro Kor onop6exro, evd, o Kopouovhs npo{rx6nnpo ro MIo rou 1960' evd, o
cnSorpeqre ornv Knpo ro 1964 npoono0noe oe ouvovrfioerq rou Fe iros ouv^Rgon, rx6ornxe xol
ovoAop6vorrroq rn orporrorrKn Tov MdKUiqv vo rpononorrioer rrq EKTe^ornKe Ue dnoyxovroH To
roiKnon. Avoxiionxe on6 Tn O6on rou ow^rK6q O6oerg, nop6 rnv onopprqrn enpcvo 6Toq.
ro'1967 xor npOE oe oyxpouon pe rov rou ro oxriro dur unnpqe
Mohpro, Tov onoio rorny6pnoe yro ovoprpronrnrd o nponognog rov
ou;rnpeuon Ue rous xopllouvror6q oup<provrdrvrnq Zupixnq Kor rou
Kor yro ovocvqrrrKn no^rrrKn. To 1971 Aovivou,
ipuoe rn ouvoporrx opy6vron EOKA
B', ;re rn orioero rou grporrorrKo
Koeeordrroq rnq Aorivog. H EOKA B'
ovorilonxeoe nplerg rpoFoKpTnons
rov Uol(oproKrirv, oe onoyryq,
oo(povieg Kqr o^rogoop6s. n6eov
orfq 27 lovouopaou rou 1974 aE
Kpnoeyero rns ^epeoo,

19
:r,1.,:,''
't1.
':'.

0p0o{orrepeig
euoyovrn
pperoux{oqpofo
or4Aeuxooiu,
pepro
o;rgrovo
YKpopoporou
19ouurtirvu.
0r
Ayyor
qpropyqoov
rxogroug
xor
114;luvropog
e0eoovr4v
Exxqoiooro
nepr0tirpro

H CEvqpxisKql
or ouH(P(l)vieq
rnq zupixnq
TouMAI{APIOYpoy:roru Ocopovmngxoroxng rng Knpou n E8vcrpxio et-
tng <Er
npooroypdrpou-<rwonoxpui toupyei og EopoouAexuxgopycrvropg,pe rror-
(euxc,roio-
KrSnpoE)
oooio pvo oLouExplouovous.
Ot of,r,rporoxor rns trBvopxiog ueprororxizovrov
on ug roxexprpevesorKoyevetesrou vnoro ror ou-
r0v ro 1570n Knpog xupreuSnxeon roug OBopovoug,or vepycrzovrcvn ouyr<poowovpe rous OBtopcrvoug o-
vor r<orqKrnrgrnE Knpou ecooovef,ouoiegxot voyr,rg rrovueprorooecov. Mero rrs oeoyesrou 1821
upovpro ornv Exxnoio rng Kupou, ovoyvi,-rpizo- opr<erg on ug opporrnregrng Exxnoiog nepro-
vros Tov o.pxrenioxonoog uonrNr<orSpnoxeuu- piornr<ov 0ecopnrrxcr,oo ornv upof,n nopgewov
x nyetn tr,rv opSof,ov,ncrn eBvcrpxn.H e- oxev oOrxregpexpl rnv cryyoxporio. (1878).Koro
Svopxrxn crurnrrrnro rng Exxnoiog, rng ecooe rn mpxerorng oOorpovrxngxuprcrpxiog,n E0vopxio
tnv euxcrrpicrovcroDyKpornons, uorepo on prcrpo.- mov o nro roxupgnortrxgKor olKovollrKg lopo-
xpo uepioo roypriv uou eixe unoorei Ncrrnro Me- yowcls oro vnoi. Tnv uepioo exeivn n Exr<noioo-
ooiovcr, rov n Kupog proxrov uu rnv Kc[oxn rreKTnotrepooua orKovoprKn uvo1rn.
rorv (DpoyxrrtvKcu rov Everv. Orov or Ayyor oveoqvrn roixnon rou vnor-
EupErovoUs rov roroprx Koro II. Kppn, o o- ou, peOnxov ovrrprrrruorpe Urcrorr<ovoprxoror
uoiog pernoeoe crBog tnv roropio rng Kunpro- notrxo uovioxupn Exxnoiu xor npooncrBnoov
xng Exxnoiog, xorcr rnv enoxn rng o8topovrxng vo uepropioouvro po rng. Or Ayyor nproupyn-
xuprcrpxicrg(15701B7B)o e8vopxrxgpogenrrpo- ocrvrous rr<ougrougrorxnrrxougpnxovropoug,8e-
rei rnpog oS eopeos xooprxng ef,ouoicrg, n onoio rovros rnv Exxnoicr oro neprOcirpro. O rcoypgrng
croxeirqt noponcrU rnv uveupouxn No8on- Erxnoiog xoputpvercrrpe oqoppn rnv ef,yepon
ynon rou norpviou rng. H Exxnoiq eixe nn evcr rou Oxropiou rou 1931,or Ayyor ef,procvrnv n-
opycrvtopevo rorxnrrx pnxcrvrop(opxrenroxonn, yeoicrrng Exrnoiog, evii rourxpovoe8eoovexrog
pnrponerg,rofnKesexxnoroouxg eunponeg), o vpou ro Koppouvroux Kppo Kupou, oe pro
onoiog otronornSnne on roug O8r,tlrcrvoug yro rn upoonoBerovo ouoropyovooouvnnpcogrnv rto-
ouAoyntcovEpotv.Eror, xctn rnv nepioo rng o- nrxn poornprrnrorrrrvKunpiov. Au ro 1931Ue-
i
ai
'J

z'l

fi
li
xpr KoI rnv vopgnroD B' floyKooUiou llol.epoD s-
mnOnxeornv Kunpo oruyvn rxrcropio, yvoorn
xot togflopepoxporicr,crn ro vopo rou rre xu-
gor$ot
F'

''
epvnrnX.P. Il.l,pep (1933-1939).
Xuprpcovo ps rov Kotvovroyo-epeuvrunEevorlxit-
E/THE,
AAAKAIEIIIKINYNOT
H IYMO(}NIA
F
woKo--n,Nornrn ropxerorou lloetrrouor Ayyor A TOKWPIKON EYOYNH
H NOINIKH
h unoxpctilOnxov vcrxoopoouvro KororrleonNopr-- :MEEMIIDTOXYITIHII TOYM,\: MEPTEN
i rpcrKorvo ovexBouvrn enoupyionproxporrxcitvBe- } [I' TOMEAAON NQI TIOETAITO ZHTHMA
otrrv.To 1941rpu8nNero AKEA Kor pxpr ro re.\og r. Kcpo;rcvliig: ltvog 0i pforupiif m.poon
ioeeg
,4rdgeivor oi Knpror
roullopouevuvopciOnxcrvrcrepyorrxo ouvrxcro,
EIETI.INNHION
togororeolrcrrng ovoyr<ngnou eixcl or Ayyor vo
tornpnoouv ouvOnxeg eootreprxng npepicrg, yco
rngorpornyrKngof,iog nou eixe n Knpog.
To reogrou B'lloyxoopiou lloepou pnxe rnv
Knpope crvoo.81nopevn yeconotrxn crf,io.Ogo-
noreeopo rou lUuxpoulloe1rouKcnrou Becopoge-
vou crn rn on KopUouvrorlKoxrvuvou, or
Ayyot nnpov Ferpo ytct vo neproproouvro po
rou AKEA. Eror onotpcroloclv vct ovooOpioouvro
.L', la
poorng Exxnoiog Kot Ueoo ourns vo evroxoouv ,_iJ;;lalss
-*r#.:*j*
!g:_, .r:.--;:l ,;.:ir:itr.:;.-
"
gA INIBO
|{OIOKOME
; ? rji.,.11.' :: I ?-!.'-{
m ef,to.EnrpeEovrnv e[rorpoen oro vnoi rr,-rve- AIA ISPONT

fiptorcovrepcpxtiv Kot rn reoycDyneN]oydrv yro


rnvovocrf,nvcou crpxlernoKonou.
Tov IoAroroD 1948n Iepo Evoogouyxprnoe
Wffiffiz*mwwu*#ffict*p$$$i
Vs# {Sffi*ffisrg$${**q
ro E8vopxrx Eupouro,Ue oKon vo npocoBnoer
'##
ffi*q*a**,xrw ffip##dp81 &Kffi& v$ffiw*$vs
ro znrnpcrrng Evoong. To EBvcrpxrNEupouro '{*&T,WY\ry
WffiYffi q
Yffiq # r*sK$#K$ffiy{ffi
eixe upepo (eBvopxn) rov ulepnrxo erioKorro
Maxpro B'xor pen rnv uuornn exxnorcrou-
xn nyeoio, roug ef,rognpopxougKor rous npoe-
pougrr,rv ef,rv opyovcboecov. An rnv on ro xrcl vcr rporoyovrori otov cryotvorov Kuupicovyro Apqrroovreu-
AKEA, uorepo on unoeif,rgrou yevrxo ypolr- cruroro.0eon, peocorou lpcupeiouE0vopxiog, ro o- pevo nporooero
pororou KKtr Nixou Zoxoprn, crpxroevo npo- roio oveoernv opycrvoron Kcnro ouvrovrop rou. 4poofcupo
ero4rozeroryro evonrx oyvcr ornv Krpo Kcll vo llpepog rou lporpeiouE8vopxiog nrov o pnrpo- TnqeQnuepi0q
opyovoverUozrKsSxlnronornoerg. To AKE ono- noirng Ktiou Moxplog Kor owrnpepog o pn- uE0voq" r4q20[g
roBnxeornv EBvopxio xcrr nprervexorv perr'-rno rponoirngKupnveiogKuuprovg. Mercrf,urotv uo Oeppouopiou
1959
roro rng onorxroxporiog, oo n ENxnoio nnep- pnrponotv ulnpxe ovroyttvropS yro ro rroroe
prqornv nproon yro AyougNoBnpo.reooyrxoug. Ocrnyeiro rou oyvo, oqou Kcrror o npooencrv
To AKEA evrerveug oixeg xrvnronotnoergxcrr orn tooxn rou crpxrenror<nou MoNoprourou B'.
xoOproernv Kuprcrxn4 ereppiou oE Uepo eK- Orcrv eyrve to npoqrnErotrrcrcrnoqrcroiornr<e
ucog
otporeiogyrcr ouoyn unoypoqrv unoornprf,ng npeoeio o[ rnv Knpo ucrpncooer roug rpoug pe
roDorrnporos yro ouroroBeon-Evoon.uo ppeg ug uuoypotpEornv envu<nxot rnv oyyrxn Nu-
nprvou rnv vcrpf,nrng ouoyngunoypo<pvcrn epvnon, NoBtig r<or ornv epo rcov Hvcopevov
to AKE, ovqxorvcbBnxeou rnv E0vopxio. u n E8vcirv.Too o Ktiou Moxoproe oo xor o Kupnveiog
IepoXuvoogeixe o.uo<pooioer rnv rrpcryporonoin- KunprovgnOeovvcreivcrremxeEoLng rng ovurrpo-
on evc'rtrxo npoqn<piopruos,orrs 15 Icrvoucrpiou or,neiog, ron clur0o roug erve peycrnupoon.
1950.Tre ro AKEA onoeooroevo eyxctoeiqrerro Terxo, oro<pooiornNevo yiver xnpoon gerof,u rcov
txq rou oxeroKol vo oupnopeureilre rnv E8vop- uo, oo ncoEcrnorcuE0nxe opyrepcryrv vo-
xio, uuoornpizovrcrsro evcouxnporpnqropcrrng Beio crnroug xunougrou Kunprcrvou,or ouoior eo-
15nEIovouopiou.H E8vopxio, ooroo, ev crnoe- Aov Ncrrrouguo xnpoug pe ro volrcrKunprovg.
x8nr<evo ouvepycroreipe ro AKEA xor nBeevo H npeoeio,pe emxeqcrngrov Kunprov,Erooe
tef,oyoyer pvn rov oycbvcr. To AKEA noponnOn- ornv A0nvo oug 20 Mo.iou1950.Eug 28 Iouviou 1950,
Ke crrrtnv upooncr8ercr,crqrnoernv npotroouicr ev n crvnnpooorreio rng EBvcrpxiogproxrov ornv
rrrrvxlhoecrrv ornv Exxnoicr xcu nopeperveoII trqo,rre8cveorn euNrDoiqo crpxterrloKonogMo-
tre oupoygrcovef,e}'if,,eolv. roprog o B'. O McrNoprognou proxrov ornv Knpo
H opxn rng eKo.erios rou 1950pnxe rnv trBvcrp- euvon8nNeon rn ouyKupicrourn Ncrroug 20 Or<ri.l-)

2I
H ErxzrH:IA

piou 1950ef,eeynvog opxreuioxouogKnpou, e-


vr,t o Kunprovg proxrov crxpn oe ueproeio oro
ef,roreprx.O Kunprcrvgev crnoxOnxenore crur ,,sw
,i[* ' ,,,fl
ro yeyovosror or oxoergrov o repopxv nope-
pervov yro. novro ex0prxeg.Aur ro ueprororrx u- . . w i{ib
rnpf,e n ouicr yro ro rxoop ornv E0vopxio, o o-
noiogxornf,,eornv exxnoroouxn xpion rou 1920.
O Mcrxnprog,cogcrpxrenioronosKor t_rge0vopxng,
oveoe rnv npc'troouio.yro rn ref,,oyr,rynornv 'tp.

Knpo oueeuOepotnxouoyvo pe ro oirnpo <Evor-


org Kcrlpvov Evcoorg>,noreovros norgn Knpog
$p
M*xsxirlv-#q*p*mx*lr ffi.cxmmp**w
{9ffiK'Wy,
e*ilpd$3mq*v**fle ffq*e*ffiffi
## #sJq
Y*wp;lemwe"l$]p#ffiq
K#s3w&peerewg:u:

Urropouoevcrxepioerrnv ourorqSeonrng pe npo- roe ro rcrl,oyoxor eoupcof,ero upoygorcrnpos rn


oeuyn orn levrxn Euveuon rrrtv Hvotpvc,tv uvolnxn ouyKpouon.
EBvv. An ro 1950pexpr ro 1954nieze ug envr- Or Bpercvoi eixcl oxero on rov nponyopevo
r<egxuepvnoergvcrSeoouvro Kunprcrxorov OHE. exeppro vo ef,opioouv rov Moxo.pro Kol vcl ou-
Orov n npoxur<n ourn oxrlroornKr ro 1gb4xor o- yKpouorouvr<orcr perotnope rnv EOKA. Au ro No-
uruxe, unpe rnv ouEoon ylo rnv evo.pf,nnepro- e1rprorou 1955Oeocrv exrg vpou ro AKE xor
propvns popens oneeuOepcouxou oyvo, pe xr- exeroovrnv eEnpepio rou xpporog <nporpo-
vntonornoerg,ronoergxor xonoreg expnf,erg. rng)),yrcl vo pnv pnopeoerro Koppouvrouxox1rpo
H npouopooxeunroD oyvo eixe opxioer on ro vo rcrtrurgerro xev ef,ouoio.gnou BcroEnve n ef,o-
1951ornv A0nvo. Or ouvepyoreguou enAef,enrov pio roDMoxopiou. O Moxtrprog crunx0n ong 9 Mop-
or neprootepornpnv Xireg xor ouvepyoregrcov trou 1956xcn onynBnKr ornv ef,opio.Mcrzi pe rov
Ayycov[plv Kor xqro rn rcrpxerorou epEuiouuo- Moxcpro ef,,proovKcll rov notrx rou ovrizno
epou ornv Eoo. Apxnyg mg opycrvcoong (trO- pnrponoirn Kupnveiog Kunprcrv,uopcrro yeyovg
KA) opiornxe o upcirnvopxnygrng <X>, lepyrog u roxproern Oeonrou qu rnv EOKA, n onorq
fpiog, o onoiog, oe ovriSeon pe rov Moxcrpro, nrov rouuopvn pe rov Moxcrpro.
lpor4rouo rn nlnoupyio opyovoons oro npruno Ercrren rou 1956ennLBnv onlrovuKes oAoyeg
rng <X>. O Moxcrprogovoyvr,tpizerorog o nonrxg og yer,rno[rxgroopponiegornv leproxn rns cl-
crpxnyosrng EOKA, n onoio"opxroe poon rnv 1n vororxng Meooyeiou,onoreeoporng onoruxnp-
Anpriou 1955.H E8vopxio nrcrvourn rou xpnpo- vng enepoong rov Ayyoyoov oro Eou2.H
toorouoerov oyvo r<oro Mo.xo.prog eixe nnpn e- Ayylio pnnxe oe nepioo o0rogorKovoptKnsKpr-
eyxo oug pcrornprrnreg rou leropyiou lpio. ons Kor or Hvotpveglloueieg ovocrvrpolro-
Or npreg ouvopriegpercrf,,uAyyr,tvxqr En- ouiegyto rnv upoorooicr rrr-rvoulrpepvrov rns
vor<uupiovylo rnv eniuon rou Kunproxo,pe o- Auong ornv neproxn.
I
on rnv quroroixnon,eywclvperof,,Noeppiou rou Merq rnv onoxotpnon rotv Ayyrov qn ro Eouez
1956xqr Mopriou rou 1957on rov xuepvnrn oep n Knpog ouxrnoe xor ucrrpeyon orpornyrnn
Tzov Xpvurvyx KClrrov crpxrenior<onoMor<opro. of,,io. Ooroo, pe nopepoon rcov Apeprxovv u-
Av xcrr uooi ovourgrng neprou Oer,:pouvug unpf,e rogoponoinon mg oyyrxng uourxng oro
ouvoluLieg Moxopiou-XcrpvrrvyKoclv pro peyon Kunpro.x.Avri vo Becopovol,xnpn rnv Kunpo
xopevn eur<orpicryro ro Kunprox, otnv rrpoyport- xpnorpn cogorpc[roTlKn cron, roug rxnvonorooe
xrnro.or Ayyor ev evroEepovrcrvyro oulrrpotvio, neov n rornpnon ooeov ornv Knpo.
oo enrirDrqv rn ouyKpouon. Or ouvoluieg e- fro. vo rcnnpn8ei,otoroo,n xpno4rrnro rng K-
lproocrvnouxovro oe oupErovicryro ouroroir<non, rrpou errpenevo roogororeio ouurogeyxogrng
Ue Uro oprorn uuoxeon yro Evc,tonoro peov. eo(l)lcprKns xorooroongrns K0.rxupitrg vo onoLponer
Eug 29 Oepouopiou1956emoxeE8nxero vnoi o u- n roio8non rrpog rov xolrlrouvrop. To po rou e-
noupygAnorrrv Ar6vof Mnrvr, o ouoiogropni- [rrnprln 0o ovor4rovovcogeyyunrpreguvopergn
$
*
$

0 Moxtiprog
npiarv 105 oropo (53 Envegxor 52 Topxor). Tnv (rpirog ond
iro nepioo o lpictg rrof,,eug exreoergcrprote- oprorep)
pv, pe rnv r<ornyopiou nrov nBev ouvepytnegrcov e[6prorog orrg
Ayyorv. Eror, rnv pn uou or Ayyoopeprxovoi pe- IeiXeeq. And
Oeuovrn uon,o un8uopErng Kupounrov x<,t- oprorepf o repeog
propevogoe Envegxcrr Toupr<oug,ev or Envo- Irupog
Bperovioxqr or uo <pnrpegnctpieg>. Ilonoyo0oyyeou,
Kurrpu roonqornxcv oe norprreg ror nporeg.
Or Apeprxovoi crnogaoroovu n novxqron- o unrpofloiTnq
Ero ren rou 1958n on rng eopeulrvns ove-
Ln uonnou Bo rooqcrl,rzero oDpepoworng u- Kunprovgxoro
ong nrov n eopeulrvn ovef,oprnoio. Kor u crurn f,,oprnoiognrov ro4rn xor eurn8nr<eoroug Ku- lloxopnoq
upioug xcopigxov vo epr,trn0ov. O lpiog ror n
rn.\uon errperrsvo rn exrei Kol vcl rnv eeoppoosr Ioowir1q.Iro
E8vopxio, pe ef,,oipeonrov KupnveiogKunprov,o
ornv Knpo n ef,ro Uoo rng E8vctpxiog, rroDlrtclv xevrpooprorep,
onoiog ovroyovrzrov or<pnrov Mor<opro,ono- o Muxtiprog pe
n pvn uvcrpnnou 0o pnopooevo xpnotponornOei
x8nxov rn on ovcf,optnoiog. rovxupepvfr4
yro neproprolrrns emppong rnE Aptorepctg.Me no-
H uon uou ennBnKe ouorctortxo ef,,unnpe- oepT(ov
ppoon rc,rvApeprxovv oneeuBepOnxeoug 17
roDoercryecononrxooupqrpovrorng uongxor r- Xfpvnvyx rqv
Anpriou 1957o MoxcrprosKor or ouvef,proroirou,
orvrze rnv oyyrrn enrxupropxicroro vnoi oro nepioo xorr4v
u.oev roug entponnK vcrerrtorpcryouvornv K-
rnvexg.O Mo.xcrprog, nopo roug evoroopougrou onolo4 Bperovio
rlpo Kor rrctpFervcvornv ASnvcr.Ernv Knpo o r<-
vo unoypoqer, re-A.rxcroulrrootnr<eKor urreYporlJe ovoYvopi(sr Yro
opog xornr<eoroug ppoug xor nioreue nog n
xr,rpigvo nerxer onoronuoreel,rioon. nptirqqopfro
Evoronnrov nLeov znrnpo xpvou. O Moxcprog, co-
To pvo nou eil[pcrlnKe orov Moxopro ruqv n txoittlto
oroo,orpBnxeeeuSepog yro vo.uuoypctqeron
oupuepinyn oro EvryUo rou veou Kporousrov ouroroixqoqg.
eopeupvngovef,crprnoiog,tnv onoio tonpoypct- rougo
rxorr,rlmrr,rvnou ourtnoe n E8vopxio on rnv e- Avopeo
reovrovnn puouxo n troo r<orn Toupxict.
rroxn rng oBcopovrxngxcnoxng, no-rgro oEopo- Nixog
yruo Kor n ef,oipeonrng neprouoiogrng ournv Ko.- Kpovrrdrqg
l evo ro peov rng Knpou eixe ev no-
tovoyxoolrt<n ono orpioon.
oigr<pr8eicrnro 1957oto vnoi, or Ayyor
Ev xoruxeir, or oDU{pcJvieg ro
r<orrr<ouoinoov
ouvxroqv ro Korolleour<o perpo, ug o-
pl,o rng E8vopxiog og Spnor<eunxng,notmng
oqovieg Kor tous clttcryxovropous rorv o-
Kor olKovoUrxng ovrrnrog r<o.rrcrutxpovu euq-
yt-rvrorv.Ef,ovLt^-roov
xupi rr-rg
exe.ivougrou
ov rnv nyepovicr rns KorvovrKng otrtoogrrou eK-
nrov ovef,oprnregnpooconrxtnteg(Mtong, AuEe-
upooonooe.
vriou). Tourxpovct,ou\rxtoov vo xevrpizouv rov
roupxrxeOvrxropKor vo [poKo]ouv rn oyxpou- BIBAIOfPAOIA
on perof,u EAnvoxunpit-rvxor Toupxoxunpit-rv. C.P. Kyrris, History of Cyprus, Aeuxooio, 1996.
|r0. oo xorp pror<rqvoro vnoi o Moxtrprogo- K.II. Kppng, IIpoKtIKo A re8vog Kunpooyrxou Euvepiou,
orooeouore.l,eopcnrr< eyxootrg poornprrnreg Acu0oio, 1973.
roulpio. Merq rnv ef,opiorou Moxctpiouo lpiog Apxrenroxnou Kunprcrvou,Ioropia Xpovd'ovtxn rng Nnoou
Kunpou, Beved, 1878.
pervexupiopxos roD rorxvrro nor ovorf,e grouo
3cvotpov Ko-,ng. H totopia rng rcup*oKDtrplaKng
UerougToupxoxnprougKol rnv Aprorepo. no;vorn rag (ovexorn trreern).
To 1958nrov ro eros rou rxoopou ornv Knpo. Moxoprog Apouorrng, EOKA, n oxotetvn oqm, Xtoxu, ABnvo.
Mero.f,uIouviou r<orXeureppiouor<oroBnxcrv oe e- Brendan O' Malley and Ian Graig, The CTprus Conspiracy,
neroro perof, trnvoxunpiov xor ToupxoNu- I.B. Tauris, ^ovivo 1999. T
:
*W-&t
v"f $
l:f
i ,3 ffij *

Ot vo lltgypr: ffi$$
ffi ffii'; ffi S P n
,*

{ #p&e
*j
i'n'
H e4vlxli jf I
e0voyeveorlf,ouoicr.O Ayyog Oui-llo1r Tpvep (William Tur-
(u0YvnTf(et>
E4vropd
Knpou
Tov ner) uou emoxeq0nxernv Knpo ro 1815ypoEeryro
14g rnv ef,ouoiorng Exr<noicrg:<IIop' onou tunrxo n
-nog Knpog pioxeror
Wfr'u'*'ffi *ry1
'i

sw

$$'#'*
un rnv ef,ouoio.evgpnn nou
oogre xul o ropizero.ron rov Kcrnouov llqocl, rorxeiror ou- F
t
-i
'\*-
xeporopdg 14v orcronxo cru tov Envo opxrenioNono Kor roDS
roupxrxli xnprroErou> (Katsiaounis 1996, ..,le\
o. 12). .t ".,
xorvdr4ro.Tq H ipuon rou envrxo xpcnougxer peyon e-
r. -1

qoroyporpio
mppon novot ornv eAnvoxunprcrxnxorvrnro..Eug
rpB4(eo
19 Auyouorou1828,o opxrenioxouogKot or Uruporo-
frrirpyogIeqep4g
ireg onooreouvemoron orov Konoiorpro xor
oro;lroprriAovo
zruouv rn oupnepinqrn Kor rng Kunpou oro ouvopcl
xorro ovO4po
rou envrxouxporoug(Katsiaounis, 1996,o. 1B). $l
orovroi;10
YPoqet: "Tqv Me rn nf,n rng oBcolrovrxngneprououf,overor
Eo 0eopevn nourxn xor nol,nrollxn enrppon rng El,ocrg.
xorogrp6yropev To exroreuur< ouornpo nou etpcrppzrolornv
nerpeg, Kupo evuvo1rverrnv e0vrxn ouveinon rov
Envoxunpicov. Ynnpxer peyon ouf,non orov cl-
prBp rolv oxoeicov.
Ogonoreeo1ro rng ovontuf,ng
rou orxou rxruou or oypouxeE rreproxesouvo-
vror Ue ug xotlronerg,rolropqveror n eoorepr-
Kn oYopclKOr eltruyxclverol n oorrKololnon rns
xorvc,rviog.Erqroxo.n Opnor<euuxntourrnro.ou-
vrourizerol Lrrnv eOvrxn ouveinon. Me rnv ovcr-
nruf,n rou Tunou ovonruoocTcrr xor n cnrxorvt^rvio
xor nproupyeircrro nporogxpog. Moo crnro
uvotruoprou eKlrovrepvropoevroxerorKol n e-
Bvrxn ouveinon rov trnvoxunpio.rvxcrr eK(ppo-

&#wxqxK{ffimi $Xwywcxwpil*$]mffiwpm
$&ffiw{$wpffi sffiwceqmq
V$w#:ffie {yxr*Kffiq
K#$tr$X#{frSym$p$Kwxm*
wtixm mffimsffiwKffi}f6r{w$4$

*0 KeUu p6q zeror oS oAnon ylo rnv Evoon Fe rnv Eocr. roixnon ornv Knpo. Me rnv ipuon rng Toupxr- l
exove Erov erxoor olovo n envoxunprcrxnxorvrnro xng nlroxporiog xor ng eutuxieg rou Mouorotpo (
nep{qovoug nou pucriverpe ouf,npevn Kor pcrzrKorrornpvnonoirn- Kelr.},Aroropx (Mustafa Kemal Atatrk) npr- l
eipoore Topxor",on ylcl rnv Evcoon.O expovrepvropgrcovEnvo- outrrye[ol pro veo peocrio rof,n nou orpet rnv l
0onerxnoroKurlprov elnpeclzeror on rnv eBvoyeveon rng lpoooxn rng npos rnv Toupxio xor ennpeozeroro- l r
orryplio Nrevxrfg Eoogxor rqurizerqr ourn. Merq ro B'lloyx- no uS KooUrKegperoppuBpioergrou MouorcrEoKe-
t '
trr' l I
opto llepo, n ouoirnon yto rnv Evroon Ferorpe- pcr.Oucogrovizer o Nrevxrog (Denktas), <too- r 1
nrol oe eOvrx orxo xcrr unoornpizeror qn n zolr rcr riq ylo rov Aroropx Kor yro rov lle- I
rnv xolc'tvicr. Too n ef,rcroo xcrr n Aprorepo, po rns Avef,oprnoiogxcrr ouznrooo1reperof,u pog. I
unp' egug rcrqropeuxeg ovunyerg, unoornpi- Eipoore rrepnevor nou eipoore Topxor. H peyo-
zoDVrnv Evrrronotgrn povotxn emoyn. urepn pcrgeurButrricrnrov vo ope rnv Toupr<io> T
Me rnv opxn rng oyyxng roirnong, n roDpKo- (R.R. Denktas, 1996,o. 58-59).Ee pro qvunorn- 1
KurrplcrKnxolrnto xqver ro povontiro otn roi- ro Ue rnv nopoooroxn eir or xepcrrorgxepi-
Knon Kor, tryr,:rou u ev or<oou0eipro rorxo- zouv uS er<Aoyegrou 1930.H oyxpouon percrf,urov \
oio oonKoroinong nog n envoxunprcrxnxorv- uo noporcrf,ei'rvouvexiornxe xot xoro tn exoerio (
rnro, pioxerot oe UroveKuxnOon.Me rn ro.u- rou '30 xo.r Anf,,epe rn vixn rcDVveoreprorv,pe
on rng O0opovrxng Auroxporopiogn rorxooouq- opxny rre rov po Koutoox (Kek). I
poooroxn eir rourizeror uLnpi,rgpe rnv oyyrxn Koro rn mpr<erorou B floyxoopiou llol.epou, -

26
i-n+r'fl" 'W;1.r!s:.-'l
".e
t
,.ff
l -qfs.
tr
..$" d$

'&ri:4

*
W
I w-
s tr
.d::".
,i;,'""'
yrNn toixnon, n onoicrn8eevo rornpnoerrnv
xuprcrpxiorou vnoro, xor crnrnv crAnrrpoypo-

ffi'$ sm*
ronorooercrqopegevpyeregyro vcr npooetrxoer
.h ro evroqrepovrng Toupxios rrpog rnv l(uupo.
trvroqepovcivor ro VeyovosLrn roupxoxulploKn
nyeoio opxroe vcrngroupyei pnr ornv Toupxio,
pe oyyxn unoornprf,,n,Vro vcr npooexoer ro
cvroqcpovrng rrpogro vnoi.

prcr ouvovrnon rrou ttpoypcrronoln0nxe


ong 29 Auyoorou 1952 ovopeoo ornv
i. ,,ToupxoNunptoxnAvlrnpootuueio>Kcurov
uroupy Ef,,r,treprxv rng Toupxiog Oouor loperlvovo:
Konpouo (Fuat KprI), n roupxoxu- "EpeiqrnvKnpo
rlploKn ovurrpooolrriq eixe pro peycrncrroyorueu- r4vei;1ope
;16oer
on. O Konpoulou eixe rrel ornv ovnnpooconeio: or4Ao(riw4.0,rr
<Trirpouuopxer<pio pe rnv E).ocr.Or Eriegei- xorovner1ere,
vor urroxpeouxeg. ev 8o roxryoulreproguS oxe- eivotonoexr6"
oerspos pozi oog>(Faiz Kaymak, 1968,o. 10).
E' our ro ornro n Toupxicr crpKouvrcl oro vcl
oupoucucrroug Toupxoxuflplousvo unoornpi-
zouv rnv Ayyio Kol oro vo orAver xpnlrouxn
onOcroxor ooxoAoug.
Or evrovegnpoonnBeregrng Ayyiog Kot n rK-
orporeio riov Toupxoxunpictv xnro rng Evcoongxo.r
or npoonoOcregonoxivnong rns ToupKtl<ng Kolvng
yv1rng eixov onoreeoUornv epnoxn rng Toup-
xrog oro Kunpror<.fr' our ro yo or Ayyor ou-

fficapcaffiwxg&,$tr:l
WAffiKffi fi!{*}q ffipipmy$qffiKffi$
$.ti
]iffi43K#K$3sffir6{}l
Kffi*3{q ww ffilrx$rwffi#qsw:rs$ Kffi
&Nsewcx {ye*.$@{*pffiw# ffeffi#{*ffiffitrffi
ffi Kwrxpmq

nouor eniegrr,tvEnvoxunpirrtvyto rnv Evcoon yxoeoov rn rcroxerynrou Aovivou rou 1955,- Avrovrlvrev:
oufinBnxov,xrvnrouorn8nKe n roupKoKurrproKn noD ytcr nprilrn <popcr
pOnxov oro iro rporrezl n uTtirporpfvqxe
Kolvrruoxnr rpu8nxe ro npro pozrx xppcr Eocr,n Toupxio xor n Ayyio xor ouzntnoov ro 6rreveqrorye,
KAIAK 1943,pe povorx oxon vo elrnoioerrnv Kunprox. H roupxrxn rreupnutoornprze rnv o- dnogvpr(ov,
Evtrron xot vo pcLoppu8pior-r tnv roupxoxunpror<n notpn rog eire Bcrpvovor Ayyor ornv Kupo ei- 4 rxripog
xorytnro.To ncrBogrr,tv Envoxunpir,tv yro rnv re n Knpog Bo rvrcrvornv Toupxicr.Tourxpovo onorxroxli
Evoonovrrperr,rnizerorpe ro noBogrrrtvToupxoxu- opyov8nxe Ncrrn npooxcrrorcrxoro rov Envotv notilKliD
lpicovxoro rng Evoong. Xopoxrnprouxo yrcrrnv e- rng Korvorovrrvouuong, yro vo rovtorei n <onoqro-
uoxn ereivn eivcrrrcr yro rou Nrevxrcrg:<To no- orouxrnrcrrng Toupxiog>.H rooxerpnenf,exro-
Bogyro rnv Toupxicr...ev nrqv prxprepo crnro pig ororeopcuo.Kepropvn neupcrnrov n oy-
noSogyto rnv evroonrou Kcllytnv eAnvrxn ex- yrxn. trfi,nou,o Ayyog uuoupygEf,,roreprxv
xnoio...Auroi i.eyov,neOaivoulreyro rnv vcoon, Awovr Iwev (Anthony Eden) crf,,roynoe rn m-
n cpeigcyopr-rr rt-Ooivoupcyro vclpn yrvct n - oKeUrnpe ro ef,ngyro: <trpeig yvo:pizolreuclg ei-
vr,ion,yrori crvyiver, ror xr oArE8o neBnvoulre> xcv peycregroqopgonryecovpercrf,roog, o x-
(Denktas,1996,o. 54). opog ev ro yvprze. llooi vprzov uog ro np-
H rouproxunproxnnyeoio. n onoio cnloTporeu- npo nnyoze ou rn rxn pog ouorxrcrxn oDpne-
Ometn exqerioroD'40 yro vo onorpqrerrnv Evot- prrpopo.Tpo xoroqepcrpevo eif,oupeug peyoeg
on, on rn pro n.\,eupoouvepyozrovUr rnv oy- roqopegKcll vct exBeooupetnv npoypcruxn quon
)

27
I-j

n Kupog0o rxorolrnBeil(Kaymak, 1968,o. 50-51).


Ernv npoypouxrnrcr, n nproon yro rn rxor-
pnon rc4ropEcil8mextncr rn itopn ouvtrvrnon rrou
eixe o Ayyog unoupyg rcov Anorxrolv Avo[
Mnrw (Lenox Boyd) Uerov npco0unoupy Avrvcw
Mevtepeg ornv Toupxio oug 16 eNe1rpiou1956.
Or Ayyl,or nrzov rrcDg]r' ourn tnv notrxn 0o
pnopooov vcrcruorprpouv tnv Evcoon.Ernv ouoio,
or Ayyor ev eixov np8eon vo npoxopnoouv
lpos rn rxorpnon, yrcui our 0o.onporve eYKc[o-
errpn rng Knpou. Ef,ctou,o Ayyog npong
ornv Ayxupn Tzr1rgMuouxep (James Bowker)
yeooe rov o p Kouroor<tou eine u n Kupog
Bo rxorolrnBei,r<oronovtnoe: <Nor... oo elreig
ev Oou1re oxpn vo eyxoroeiqoulre rnv Ku-
upo>(Kaymak, 1968,o.53).
H ToupNio noipver ourn rnv roruxn xivnon rng
AWioS oS ouoroorlKn uon r<or ropycrvvovror
ncrvroexndloergpe povorNouvOnpo<rxor-
Unon n Oovorog>.O npor8unoupygMevrepegoe
pro npoonoOelo vcr ef,crogoioertnv unoornprf,n
rou opxnyou rng ovunoireuons,rou erepovouno-
trNo xor Eilou ro Aroroupx, Iopt Ivovo (Is
HToupxrxli met Inn), rov xo.treoeoe pro ouvovtnon oug 16
0pytivtooqrou nponporog>(Anthony Eden, 1960,o. 455). Mqiou 1957 Kol rou znrnoe vo. peroroor orov
(TMT) Ernv Knpo or uo xorvrnregeixrv xt'tproreioe npon rcovHfIA ornv ToupNicru xor o irog (o
Avrforooqg
oorpovei
xor uo orporueo. An rn Uro neupctro ovOnpcr Ivovo) unoornpizer rn rxorpnon. H ouuvrnon
Touproxnproug <Evoorg r<orpvo Evcoorg>xor on rnv on (H K- rou Ivovo eivor evrcrqpouooctu xoOe onoqn:
nouovlixouvoe npog eivor roupxrr<n>.H EOKA eixe nn qn ro <Epeig orn ozown eix4re noponnSei on rnv
oprorepd1955o.pxizerrov vononyvo yro rnv Evtoon. H Knpo. O,u xtrr ov lerxete rpcr, eivor onoexr
uuvrxro.0r Ayyio exove oxpn evo npo xot orvovu ornv o- yro
Uevo) (Esenbel,1993,o. B9).
NrePiquqirnon rov Envoxuupiov yro rnv Evc'ton 8eoe Yn ouregng ouv8nr<egnproupynBnNen Toup-
Kopo(oyou xor ro Sepo rng rxorpnons Kor eronynBnNe oroug xrxn
Opyovc,lonAvrioroonS (TMT) xor oro vo1ro
K6orog Toupxor<unpiougvo uloornpif,ouv rnv nol,urxn cru-
rng rxorlrnongooxei rnoersxor rroirepo oroug
Mroroo49
rn. O Ooiz Koipdx (Faiz Kaymak), nou nrqv or ro Toupxor<nproug, pen rng ouvrexvictgIIEO. Mero
peroqepovrur
orexn rng roupKoKunproKngnyeoiog rnv nepioo rnv llpcoropcrymrou 1958ol,oqrovovrorToupt<o-
vexpoipeoooe
exeivn, neprypoEerrnv upoon rng uonrxng rng KDnprorouvtxohouxoi nyereg. O nourxg to-
ooruvolrrxti
rxorpnongpe ro ef,ng yrcr:<Ecrqrvrr<o elrtpovi- xcopropgperof, rcovuo xolotnttiv Uerorperrerol
ouroxivqro
ortre n nproon yro rn rxotpnon rng Knpou. Zn- ro 1958 oe evoun oyKpouon. trv ro perof,,n
rnoolre vcr ouvovrn0oup KoI vo ouznTnooupeUe ro ELcroxor n Toupxio, or onoieg ouvepycrzovrctt
yevrx reu0uvrn Mouxop6p Noupi Mnrpyxi oro noioro rou NATO crnro 1952,onyovrororo p
(Muharrem Nuri Birgi). Mog eine nog o npotOu- pro vonl.ng ouyKpouons yto rnv Knpo. Xroroxo G
noupygMewep64 (Menderes) 0o puopouoevo UclS n Knpogperc[preror oe eoi'treprxnpnporng fl
oroeruro oo.EeignLnpoEopieg.Kor npoBeoerrog uuxng oulrlrcrxiog. o
ev yvprze ro o8p oxpierctgrng nproong nou To NATO xor or HIIA eixcrv nn f,eNrvnoerpto II
eixe xover ro perovrx unoupyeioAnorr<rv (yro rn UUouKn ruoporio yro rn reu8tnon rou Ku- o
rxorpnon)(...) Tnv enpevn UepoUoSunoexBn- rrplclKou.Ero uqioro rng oyrrng rou Wuxpouflo-
xe o Avrvcrv Mevrepeg.Kcrr prgpog eie eine ncog Acpou ro Uepn cTlpt-rtevo DTToKDUtoDv oc yevrxo
oDUeepovrcr rng unxng oulrpoxictg,o(pnvovrosKCI- I]

&S*xmysrqffieiiqp{sv$#{. * ffim*ury Y&xx:*wNwrr ro ppogug eBvrxgroug crnortnoerg.Eror, oqou o- fI


noxeiornxcrvn Evoon xcrr n rxorpnon,orroqo- Vl
g*xg rxt*x; # ${p#K#qffiwwffi* oiornNe n ipuon crvef,oprnrour<pcnougornv K-
c{&rt"Ii:# t(

ffi*xxxxxx*r*pym{ffi mw*ffi*gx* npo. Krvnrnpro uvc4rnouro tou ouproopoun-


tt.&q illl$}{fr##.s ol
rov n (KoUUoDVtotxn onern>. Or HIIA Kosoov I(
rcr pn rng utrNng orKoyvercrgot evcl ovrlKoU- v(
!$S*fEW9.

r't$n
,];|.s
.d..."-11'
tl
'i{K'i.-"
.-a:.-

ffiKWffiffiffi
Kopolrovrjg-
uouvrorlKoupoou KOrKoroQepovvcrToverl- elrro Kcrroro yrorp Kol orov Nrevxrog> (Kaymak, Mevrepeg.
oouv.flopono Ue rn oDpeoivicrEulrlroxiog 1968.o. 60). Mtououurpovfo
xor Eyyunonguou rvero rKoioUo oro rpio pe),n Kcrr o nyrng rcovToupxoxuupiov p Kouroox n- KUpfov,yro
tou NAIO vo eeyxouvro ovef,crprnroxpcnog,yr- rov ruxoplornUevog.O Mevrepegrov xoeoe ornv xorolptoo4 rov
v0 Kol Uro puortKn (oupeovio Kupiov) clvcrpeoo Ayxupcr Kcrr rov evnppooe enropepg Vro rrg ouuQepvTov
orovKopolrovn Nnr rov Mevrepeg, optprrtvope ouptprovieg.O yevxg reuOuvrngrou uuoupyeiou Tnqaonq
tnv ouoio or uo ovrpeg8o unoornprzcrvrnv evrcr- Ef,orepmv Meix Eoevlru (Melih Esenbel)
[n rnE Knpou oro NATO xcrr 0o. evBnppuvov rov rou ooe enrolrepnovcnpopo.O Kouroox crorer-
npepoKor rov ovunpepo rng Kunproxng n- eupevogrov prrnnoe:<KpreMeix, negpou our...
I
porporiog vo onoyopeoouv rlg KoUpouvlorlKS Eivor xon ourn n oulrEc,tvio;>.O Eoevpnrou o-
s poornprrnreg. ncrvrnoe<llou xoni>(Esenbel, 1998,o. 180).
f
Ero e rouprrx ropcrrng Aeuxooiog opyovtiOn-
uon nrov rxovonornpvn. To Kunprcrx
xov uo ron,\.cboerg, Uio Dnep rng rxortrrnong
L-
eixe uBei oro noioro rov NATOixcitv
xot pio unop lorv ouppovrtlv...
tI oupeepovrov. To unoupyeioEf,otreprxdtv
Olrog uunpxe rcrr xouorog uou ev ruov rKovorrot-
l l
rtuv HIIA crvor<oivutocpe rxovonoinon
t1
npevog...Aurgxuvnyouoeol,crovopro...Eixe ner Pooq Nrevxrdg.
norgn eniuon rou Kunpro.xouBq evuvo.-
orov Topxo ouvroyporoyoNrxr Epip (Nihat E 0 rivOponog nou
o pooorrousOeopougpercrf,urrov epnexlrevcov cr- rim): <Aur ro xpnrog
cl
ror xo.r oArcbgev Bcrer- nepipeve
ro
v xor rporv. llpoypou, yro rrg HllA n Knpog
roupynoer.Ag npof,oupe qvooyo!). Aurg o Koloros ooUoTo rov
rs rupouoiozeevo evroEepovtopcrerypoKqr yro rls
ev nrov crLogou rov PoouE NrevNrog,nou nepi- Efvarv...
oi,egxpegnou eixov orpcrrnyrKnonpoorcryro rov
peve etrnizowclsyro rcrtro.Onrov Envoxulpiov...
.(r repponoprns clnorKroKpcuiogxt tpig vcr Errnpeo-
J- orouvrcl uuNo oupqrepovrcr.
BIBAIOfPAOIA
H roupxrrn Nupvnonnrcv lou rKovorrornp- Rolandos Katsiaounis, Labour, Society and Politics in
lcr vn yro uS oulrEoviegrou AovivouKor rns Zupixng, Cyprus During the Second Half of the Nineteenth
nouovorf,ovro ppo yrcr rnv ovef,,oprnoicr
rng K- Century, Nicosia, 1996.
npou.Ev o crpxnygrng ovunoireuongIoper Ivo- Tzer Karafistan, (Der.), Cumhuriyet, Nicosia, x.x.
- vo,nou eixe xover xonoreg rrcrpornpnoersornv Rauf Raif Denktas, Karkot Deresi Istanbul 1996.
U- touprrrn e0voouvAeuon,ev eixe oocrpnovriBe- Melih Esenbel, Kibri-1, Ayaga Kalkan Adam, Ankarq
1993.
n- on.Orovporororov enroxErnxe o @olzKoipcrx,
Faiz Kaymak, Kibris Trkleri bu Duruma Nasil Dst?.
IV touetne:<No eiore evorlrvorKot vo npoonoBnoere Istanbul, 1968.
tl- v ro rtorexoo pe roug EnvoNunpioug.Aur ro Anthony F'den, Memorien 1945-1957,Kln, 1960.
\
'$
,'llirr .lx s.

AMEPIruNOBPE
ANMMNIIMOI
rou BRpNoeN O'MALLEY* onpororn-
olropovricror 21 xcrvovrooropog,
- ou11pcrp6<r
qlooroypdrpou (erpnp. oe rn ywnon rou vou KDnproKouKporoDS.Mo
<Times> -;\ovivo) oro Kripro, o xuepvnrns rov onorKloxporv oep
Xrou Oout, vrupvogpe rppoxoxot i,euxn ypo$otct,
ovoxoivoroero relog rng percrvrxngroxupvn-
ong plv enrrooreioro noio rou crorhxou vou-
uxou <Chichester> uuo rous nxous rng yxctrvtog
rou ouvroyporos rov Black Watch Kor rou ouprY-
o peoovuxro mS 15nSAuyoorou 1960uneorclln n on- po rcovoepooxotpv<Javelin>, rrou toKlzov roDS
Ucticl rou HvcopvouBqoreiou ou Kulrctuze ncwor or8epegoe oxnporrogous.
crIIro Kuepveio orn AuKooio Kcll plct ncvnYDpl- Hrov pro orrypn puenoulroropou:n ouro-
xn ouvnxnon ocrurouonrv rnv onoio crNoo8noe rporopicr ouoouprcrv. ev reppouzrcl olrr,lgn

30
..-

d'
'Ws

H ouroxporopio
perovrxnucrpouoiooure n Kuupog xeprzeouoro- exeivegug ouvotrrrieg.Eniontrro eyypcleo ou to onoopeTot -0
ouxn ovef,qtrnoio. llpoypouKor vrKrueg ererro cl- perovrN yporpeio AuorNrtiv, ooroo, cuoxou- Moxprog
nxpvro ppeocov,euronpc,tvxcrr puourrrtv ro- rrouv on (or ouptpotvieg)croiornNovornv opxn rng unoypqer r4v
rtpcryUoreuosov ruov ol Apeprxcrvoi,or onoior ro- cvef,oprnoiogUe yyunoers,pro reo crpeprKovtKn ovoKripuqn Tnq
otpotoov rn xpnon rt.tv orponoJrtNr,tv eyxoroorcroe- -otnv onoio clreriBero o Xopow MoKuii,ov- rrou Kunploxtig
rLrv
tou vnorcnpog rpeog rotv utrxdlv crpovuNi,_,v lo,pouoroornNexcto rn ropxero puouxng ouvo- A4poxporfog.
ouptgepvrovxoro rn rcrpNercr rou lUuxpou lloe- vrnons Apeprxovv pe Bpercrvougcrf,rotrrorouxougAe{to,o
Uou Kor e8orgov yrcr novrcrrnv [poonuKn vo clvcl- oro Aovivo ro Eeutepprorou 1957. Tteuroi0q
oouvrov eeyxo rou vnolou or Knpror Kolrlrou- O Mcrxpil.crv np8e ornv ef,ouoicrencopeopevo,Bperovdg
vlorcsKot vo ro uopooouv orous Eorenxoug. on rnv xtuoorpotprxn enxeipnon rr,rv Bperovv KuFepvnrnq otp
H xunproxn onpoicr-n xpuon eryoDporoD vnor- oro xou2,nou onynoeug oyyoopeplKovrKs Xtouoour
oxe-
ooe eur Evro, novt,l on roorcropoutrrevo xcr- oersoro vcripxcrr upoNcrl,eoe rnv eeuBepnnrcoon
n errg-pnopei vcrf,ernOnxeyro np6rn popo rng perovu<ngouovopiog, n onoia nyooeyrcl ne-
rlovo croro nripro rou unoDpyrKooupouiou orn rpeoro.O Mnxpicrv ouvnqe puouxn oup<pcovio
Aeuxtooio,n roroplcr1rcog Bo eerxveu orn Beon pe rov upepoAizevxcouep yro rnv onopoKpuvon
n- rng 8o pnopouoe vo Kuporizer evcr epnpa rou rou Avtovt Iwev xor rnv onoxc,tpnonon ro Eouez,
JO
NATO. Oucogxopoxrnprouxo eine o Toupxog u- pe ovrnoypo rnv opeprKcvrxn ornprf,n rng orep-
rp noupygEf,rorepmv,Ooriv ZopLo, oro Bpercrvo- Aivcrg.Orcrv ovecreupotOuuoupyg,pro crn rrg
t(1, ptroyrou, E6yourv rvr, ro exeppro rou npores vepyeresrou ruov vo uoer oug Beppoueg
'n-
1958,uorepo on ouvopr^ieg pe rov Er:oyyeo A- yrcrouvopriegUerov Apeprxcrvupepo,xoto ug
lu-
.pory,nrov crno4rorot qrorrou nog unnpxe xiv- onoieg evo on ro Bepcto nou ouzntnOnxnv ntov
.os uvog<vo crvoif,ouvot npreg orougpriooug>,ru ouro rne Kuupou. Or ouvolniegouresonpororn-
rY- ouruou 8o ncrpoxropovrovorous Kunpioug ev ou- oov rnv crpxn rns orevrepngouvepycroiogperof,u
)us vlorouor(ornv rrpoyporrNrnrcr crvef,oprnolcr>. rcovo xcopv orr rnv orroxn rou nopou.
H roropioreiver vo xoroypcrgeru or oulrgcovieg Ayvovrcrg rnv eKnoepootrrevnonoqrn rng Ku-
ito-
tou 1960nrcl crnoreoUcr Ulo orqrvircrg,ovenr- epvnongrou, o Moxpiov eveotoeoro oirnlro rou
l n otngouvewnong peraf,u Zopoumr A8pco<p o, Aizevxcrouepyro oueeuOep)on rou opxrenrox- )
ol
DI
I
I

l
I

NATOKETKYNPO:

Ir4 ouvvrqo4
ralvBcppotov uou Moxprou on ug.Eeixeguou xpcnovrov
orXopovrr<oremxeipnoe vcrper rpno oneyxkoropo o.u
Moxpitrovxor rnv nourr<nrng xpnong <xotooto"trxv perpr,tv,
Nrouorruou pcrroroxo0iorqvro o xor nto onex0n>>,n o-
Ai(eryouepuoiq unooxouooe orn rornpnon ou rou vnoroD
ou({r4oov ro oS orporlorrKng oong.Eulr<pvnoeeniong vo t[t-
Kunproxdoro rpeqrrrn ropeooonontou NATO ps rnv ilpoo-
noiororov n rrxn grog cvcxpcvng oulrqt -rviog.
oupqepvrov rou H oneeuOpoontou Mor<oprouyroptcrotnxepe
NAT0.Exei xor,rvor<pouoieg ornv Kuupo. Ko8g ptogrou ono-
xor yopeurcrvn eiooog ornv notpio rou, o Mor<oprog
oulrrpr,rvf04xe
q oneeu06poo4
xoreu8v8nxenpos rnv Eou,qn nou urooxt-
rouMoropiou
Snxe vcr ouvexioet rov oyt'rvoyrcr Evcoon.Kororxo.-
(qoroyporpio
peruyeveorepq) zovrcrsrnv rcrKrrKnrng Bperoviog, nou eixe Uerorp-
qrerro vnoi oe nqvouo orporneoyro vo.exprzoer
rnv EOKA, norce:<Orero uerp.Loromg Mong
Avcnong ore n olruvo rov unxv ore n qvtiBe-

Kffi ffip:exmw*f
&psexpaxcexw** xqxp<mrysxv
rxxc*erffisq
Srrxffi**g.aexxxx<**q Wffiw# &i$:w ffiptrs$#
ffiqKe*rxgx*ax
{xvq$qprtr}{v#q
$a'xryx*rpw {vs*w ffi&4{X
J
on rov Topxt'lv 8cr xcrpEouv rnv of,itoon rov Ku- nprervevq ovcroouvrnv rrprcxn exrg rng z-
npiov vcrr<crBopizouv ro nopv xor ro povroug>. vng rov orpornyrxorv orpctnouxv ooeov n Bpe-
O yogrou ruov ouyxpornpvog.f)otoo, exoro- rovicr,n Toupxio xor n Ectcr,un r<oOeotg rpt-
vroeg rro.nrxorneypoEnporq orr to Anorxtot<o ung ouyNuprcrpxiog, pe ro NATO vo xertov ter-
lpoEeio, nou onotuuvouv pe enropperoug e- x yo oe onorcrnuorerogiovio ilpoKuUrerUerct-
Krrpnoels' v Bperovcirvof,rclporouxovon ug ou- f,u roug. (Xe xororo onpeio nprerveoxpn xor rn
vovrnoerg , .: ro NATO roug entrrevoug 18 pnveg, roxupvnon rou vnoto ou rn Bperovio pe e-
eixvouv u or upoEergrou Moxctprou ntov o- vrotrn rou NATO)
nornegcruxo8e onoqn. Ooroo, orn ouvovrnon rou Eeureppiou, ot A-
Or Bperuvoi orpornyoi SopunBnxovoe onioteu- peprxcrvoi emxerpnporoLynocrv unp evg ouorn-
ro oBp rov oxouocrvug gnpeg uepi ctoyng pctog ovef,crprnoiog,ro ouoio Bcreyyuovrov xct-
ornv roxuxn rou MqKpi}.crv,roo ore vq oreiouv noreg uvopergrou NATO Kor, Ue crurepooxon
enroron xr orov upcoOunoupy roug, oo oroug vo ef,,unnpernoouvircr ouptppovro,npoxopnocv
Apeprr<ovoug opoyougrous, Us tnrr oll,,i,J,f,exo0o- oe oulr<porvioUs rnv elnvrNn Kor rnv roupKlKn
przov onepiEpooro u n Bper.r,r,lu io rornpnoeru- xupvnon nioro on ug noregtr,tv Bperovv.
0 orporqygu rov eyxrng oxnporo vnoi. H oon o1r- Ef,opyropevog ou ng ouvexeig enrBeoergrng
Nporovroprouxcilv, roD oe ouvroUo roornpo Bq eixe rn EOKA oro petcvrr<orpor xor uS orpouoruKS e-
uvorrnro nupnvrxo nnyporog, o ef,onropg yxoroorooerg-pero.f,utc'rvouoittv Kor Uro evrulco-
rns ylo nexrpovrxnxotooxonioxor Loxprotpoveo orcLxn enierf,n uvolrng rou lpio, rcrv rivof,e
povrop yxorpng npoerouoinongtou NATO xoOr- orov creporooepo Canberas xor vo Venom otn
orooov ro vnoi zc'tuxng onpooiog yro rnv opuvo. qon rou ANponnpiou- Kclt pe toug Toupxoxuupt-
rou NATO, n onoio nrov ouvcrlrnoto oproreprng ous vo upor<oouv rcrpoxg ropopruppevot Yro
ni.eup, uog eypo<pov, evo xtrr yro rn Euv0nKn rng rnv onouoiq qu ro oxerororvBpercrvveyyunons
Boyorng, <n uupnvrr<n oeponoprxn enrxeipnon yrcr rxorpnon, o Mcrxpiov upoono.Bnoevo uei-
nou uvnrrr<qBo f,exrvooeou rnv Kunpo Bo nrov oer rous Apeprxovog vo. ornpif,ouv ro oxerorng
opvouoogonpooiog>. rprrng ouyr<uprcpxiog.Mio on ug ropoxes,rrou
O MoxUitrqV piog,nioreue u o orporguou 8o f,exivnoe percrrnv ronoSernonUoSoro roupKl-
ctflorrouvrcrvore vo. crvrrperonrorouvor ovropreg x xevrpo evntrrporong orn eur<ooio,rucrvnpoo-
rou lpio, <8o nrov uepo crurrg ctvroxesUctS)) Kor xorprxn evpyeroyro rnv onoio euBuvrov Toup-

32
$.
jdP*

KoSrrpoKropcls,orrogKor o ilos o Pooq)Nrevxrcg Or Apeprxcrvoi, pr,-rg,eixov cr,\qoro pucrroug


nopoxerorrcbpcr. xor eocrvrnv Toupxicr oro norxvir ouveovrog
XrovAepog ropnvu0nxe Ncn'ricrv,ev eiernpo- Inv DIIOYpCTQn r(l)VloroptKrvouptptuvro)vyrcrro oxn-
erouoinong,ou eov ev emruyxcrvrovr4reoo oup- porrop rou CENTO Ue Luo nro euetxrn oroon rng
Eovio,or Bperovoi Bcrncrprovevo xotrrtrtnrrng Ku- ToupNiogevovrt rng Kunpou. Eniong unoornprf,ov
ttpouornv Ayxupcr, onoouppevoroe o croergoro rov Xnox, rcw ztrrnoecrnrougBperovougvo ne-
Nroxor <xovrog rougTopxougvcrnvooouvo- rcrf,ouvro oxerrous oro oxouniroxcrrrqrnoocrv
n rnv neproxn opeir,tgrou 35oDnoponou>. pro nNurn eninnf,n rpos rov uuoupyEf,onepr-
xv Xeyourvrvr oro BoperoorovuxEupouro
enern crvnorcrBnNe. H orrypn ruov n xctnn,\n Evoxprog
ylo vcl qcpoDvrougtrnvegoe vess ouvoprieg.O lttpig 0epcro
c npcoBunoupygKrrrvorowivog Kopopovng ncrpo.- Eroro1ord(er
V errnxe oro rorNnrnrou NATO, orpcunyNporo- -oprcr
n w, u n Ecrciev BcrUrropouosrrore vo urrpcl- npoqqrrx-
onrorei rnv Kunpo crnvcvn oe exBprxn svepyrc o Eqvog
s Kor rtporervevo reOeiro vnoi un rnv xnelrovio rc,tv yeoroypoeos
Hvcopevcov trBvtitv n rou NATO. Acruorepo on o- Tn:uUeovio
, proKn Urneoeopio ornv xuepvnon rou crvoyxcrorn- rrlqZupfxrtS
F
Nevo ornpif,er rnv Korporeiorou Moxoptou Vlcl rnv
n exoon rpnEioporogorov OHtr nou 0o ornprze rnv
I- ourorcrOeon, Drrovopeuovrcls ro1rnv npcoroouicr
.o rtrrvHIIA. trov o McrxoprogNeprzeorcrHvotlrevo E-
rs Bvn, n nieon yro pro ovef,nprnrnKunpo ixog uno-
t_ xpeoon unoroyns oro NATO n rornpnongrov rrcl-
rs poooroxiirvcrpuvuxv eopv pe rn BperovicrBcr
)l) rucM oeoprun. Or Apeprxcrvoi pcoEev eixov or<pr-
.r- rbgoro puorougourn rn Uopen crvef,oprnoitrg yro
ro orpcrrnyrKngonpooicrgvnoi xnr pozi pe rougBpe-
p rovougooxnoovln^uuouKfg nreo{-lg.tiore vo pnv )

oo

NATOl(er KVnpo:
Kovoruvrivog
Kapopovtrfg xor Ilepctoerro qrnQrouo.
EuyyeogTnv enoprorng mro{ rng Eoog,o Zopoe-
Ap6po0 on qepe pozi rou yro vo. to eif,er orov ApoE, orn
ovoo r4g ovoo rou Eupouiourou NATO nou yrve oro
l-evrxligllopior ro Aexepprorou 1958,evo npooxerooulr-
Iuveeuo4g rou Earviognn eyxexprpevo on roug Alreprr<ovog,ro
OHEro Noeppproouoio proxrcrvnouxovrcr ornv crpxrxn reo rnE
rou1956. un eyyunoergcrvef,crprnoiog. O rvr BopunBnxe,
Avpeof rougo oo nrqv rre uou o Zopourov roeqiooerog
eu0uvrlig rqgB'
n npooEopo ev oEopooeyvnoro ovef,oprnoio.
Iloturxfg
H onooxn rou npooxeiou on envrr<ngxor
Are0uvoqg rou
roDpKlKnSneupcrgouvrroeUe orporronKSoup-
unoupyeiou
E{orreprxtivEovieg,nou ouvngBnocvpe rnv Ouooryr<rovyro rnv
(Kunprox) rpoqrornonKor rov uo xt rpov pe rupnvrxo ono.
Ieqepnq Ernv nepinroon rng Toupxiogn oulrqovio npoe-
l-rrirpyoq
ne eyxorooroon uo porpv ilupnvrKov nupouov
peooiou envexoug,r<ivnon nou onoeix0nK Kcr-
Boprouxn opyrepo,ornv xpion rng Koog.
Eniong, o Kopolrovl.ng Kor o Avtvov Mevrepg
ouvnqrov oullQuvio xupit^rv.n onoio ntjg ovoqre-
pouv rcr npor<uxo rou perovrxou unoupyrKoDoup-

ffi ${mrxp*q,ffi*g** ffiq ffiq*#ffiq


ffiq qffil'
w"}&w
{5sw{3x${a:py*
K{fuw#vK{x#{:rmepqe}v" cxwex&c dxffiffiK# {c
{s*1$.{:wx$Kffixffiffi
m#i{ir3
sril3*"}$}ffi
w#p**&v KfTiq &##ffiq

ouiou-ev 8o npenevo onoxouE0einore oroug pe orxo vcrrov uroxprooel vcrunoypcrqer.Ogeno-


Knproug n vo npooronorn8ei <oe onoronnore xouBoov crurVo Moxoprog enorperyernv e-
ororo>,oupErovio uou xqrqeixvue rnv enrBupio upevn nuspo Kcrrunypcrqre,f,,exivnoeptlg orn
rorv uo nyerv vo. nepropioouv rnv ourorcr8eono- oDvxeroevo oNnpnozcrprUerous Bperovougyro
xproxor rov 0o eixe nproupyn8eiro veo xporog. rov opr8p rcovooeorvnou 0o rrcrpspevcvorn Me-
EulrEvnocrveniong vcrnreoouv rougKunpioug vo e- yovnoo. Orov o oep Xrou (Dour ovorf,e novlo, o-
vroxSouv oro NATO, vo.Seoouvexrg vpou ro A- qrnoenioro rou Uro oerpcroupqrcovrvovef,oprnoiog,
KEA r<or vo onoyopeoouv r<o0e KoUllouvrouKn nou nourxo.nrov eorrcoporrxg.EyxcrBipucrvevo
pcrornprrnro-xr our lcrp' o roD ro AKE o- oornpo roxupvnongKor oo<poerog, ro ouoio
uoc4rovepeycrl,ngnpouxrnrcrg ornv Kunpo. porpcricrBo euerervero rxoop xor rerxo 0o on-
O Moxoprog opvn0nxe vcrDrroypcnyrrlg oup(po- yooe oe orporoxuoio. Ero.pouo rou NATO, pog,
vieg ru ro rxoicoporo oe ouvroygorrr<gpe- nou npoco8oocro olruvLrt<orou oupecpovrcl.ro ou-
rcrppuOpioerg,uou pnro eKxopouvrcr oe Euq ornpo our <povrozeorgo pvog upor<uxgrpnog
r<orToupxicr,ouvBreug nrBovrnrgrou vo xpn- yro rnv crvuxorooroon rou xo.Seorriirogooro8erog,
yro
orlronornoerrnv ovef,oprnoio.og eEo.rnpro rnv nou emxporooeeni ouorxroxporiog,ou evo oro-
Evoon. EnE ouvoluieg rou Aovivou pr,rg,ro (De- Bep peov yro uS zronxng onpooiog KorcroKorrtD-
pouoprorou 1959,or rpers uvnlrergrou f,excrBcrpr- ur<gr<o.roepoloprKescroergoro vnoi. Or Apept-
onv <n our n rinoro>. O Arvr noprervernv [po- xovoi ev eyxoreerqrovrnv ovrinqrn rng ovef,crp-
0eolrio xoro 24 pegxor ognoe rov opxtenioxonovo rnoiog pe eyyunoerg.nopo pvov pcro rnv xorop-
ro oxeErei ornv nourenoouiro rou oro f,evooxeio peuon rou notrxou ouornporogro. rn 1963-64xor
<Kcrprvrzegi>.Eulrqrorvope rnv ovemeoir,xnpop- rcrvrcrNorvonxcrero cruoeix8nxov oveucrprn yro
rupio rou ouyypo.go KcrrooKorreurrxvpyr,rvNor- rnv npo60non ouvexur<ngnourxng. Tre or Ape-
rze.l,Ouor, nou eivqr yvooros yro rn oxon rou pe prxovoi exnvnoov puouxcr oxro yro rn rxoro-
ug perovrxg puouxg uunpeoieg,n MI6 eixe er<- Irnon rns Knpou Us evo rolrpou rng vo nnyoivet
rrovnoer oxro yro rov exrcroprou opxremoxnou ornv EqqKor vcrornv Touoxicr.
utIcRAMlU sFrTrlf{} ouT fm_.qqBEm F0mAsI08
30R rm ffI'IAL SEgrqffEfiX cF lfrE pB0Btalt 0F c'rgEIIS
:
f," jf SrltetE
fhs P tee ffiHltsr
$ld
of th6 tid{t,6*! .&ngto of 0rt
r'thern frelsd, tbe !r.rs tr1trstar pf tho
tr1lgffi of il!sc and tha futme XLal.stes sf ts'ErifkL.sb
gel8rtl"16,

trqk*n8 not* d th nFc}amtlon by the t6Errodentattve

d
&"
of, tha G!'6ek:t$it$tct
th g&rk1sh-dm}[tot
Ooomn!.tlr a&d h Bslr!.eEntatiee of
SoMretty that tby socIr the doo$snis
Erqe;od, to thi'B Msmrsrdr@ 46 ths sgsEd fuotlse lsr Le
f,t'El sottLee3nt of the probLffi of, gf!ilto,
Sersby adollt, on bshalJ of thslF re6l,atle
Oo?9nloesta, th do*{eetrt6 a&exe to ihls tr@rndm
ad 1tet6d bel,or, 6 .b6 Ngred fou8dattr:r r! iha
flnel s6tti ent of h* pro$.il of, CySFtrF,

04 bhrlf ef the
oo"errmer of the
llnlted Nirnfon of
Great Brltain ad
mofthela Irelal

,::.
l, ,
rfs d4^,^//. lfftu,6
I
du'*t'*li

Mv4privro
rqg
H Euv0nxn EyNcrBipuong(rou KunptoKoKpcl- eopevouu egor nnpotpopieEnou ou- 19ns
roug)upoeAersu ro peyourepoUeposroDvnor- yovrov cruro perovrxcrpovrop Kcltrous KcrrctoKo-OcBpouopiou
o0o yrvrov ovef,crprnrnAnpoxpcnio, rrerperreo- nuuKoug oroBlrous Norvonorovrovorous Apepr- 1959 rov
UoSorn Bperovio vo rornpnoer uo peynego- xclog pe oon rn IrDouKn ouvOnxn rcv 7947 Iuprptovrtiv
osISUeKo8eorgxupropxicrsKor rns rclpclxurpoDoe UKUSA, or eyNoroorooelsoures oveerf,ovro vnoi Eyxo0ipuoqg r4q
reupulrevorr<otporcreeyxourrouoprBUcJv oFD- os Uro eK Ttlv onprovuNrepotvooeotvunpoEo- Kunproxrig
vuKv oeoeov Kor eyKcrrclorooeotv oe roEopoon- prv rng ong. H orpornyrxn Beon rng Kupou A4poxporiog pe
Ueio.rns vereuKTnsAnpoxporicrg,Iloporozovros ornv Koprclrng Meong Avcnongxo.roe oxrivo n- Trs
unoYp0Qeq
rnv ovef,crprnoicr
rou veou xpo.rougnouneproore- AexrpovrxngoKpoongrov poornprornratvrng Eo-
Moxpiov,
po o[' ,u rr.x. or Apeprxovoi ge ro rxorcbporcr Kopolrov{
xor
reuNng Evotongoveerf,,ovororoKclrnv of,io rng
rousorls ooergeni percwrNoueoEoug.
Mevrepeg
oJSKvrpouyro rnv no.po.xoouBnon totv ooreuxov
ox4rv nupnvrxcbv uupcruc'tv.Or Atrreprxovoiro-
EuvBnxn ourn enrpeqreorn Bpercrvicrvo rnpnoov oe etoupyio roug oro8pougenrxorvrrtviog
tornpnoerrcpoouoyxo eyxorooroosr'rv Nor eeyxouorov Kcrpoo.,rn Mio. Mnrq, ro fep-
nl,exrpovrxng xcnooxonios Kor nopoxng oxo rcrr rnv npeoeiorous orn euxcooio,nop'
ot,rvteuxouvoetov. crvoyxoiulvyro vcr o nou our ev npoenrovcrrrouS oupEo-rvieg.
xoroorei ro vnoi ul,cnrpppoxo8e eioug
orpououxnEpoornprrntcrg:cru rnv Nctcroxonio Mcrqpoon: Epon Borou
tr,tvrrvnoeotvrou ooretrxoorporouxc[o rn rop-
I Krrorou tUuxpolloelrou n rnv eyxnrpn npoero- * O Brendan O'MaIley xet ypcnyerpozi pe rov
l noinon yro eniBeon, Uxpr rn ref,oyotynnepree- Ian Craig ro rio pe riro <The Cyprus Con-
j peroxovnoepc,tvn rnv opuvo rng uong pe rn spiracy: America, Espionage and the Turkish
t- xpnonnupnvrxv ncov-ooxrrog ov q ouro Ncr- Invasion>, nou ro 1999nporcr8nNeyro ro poeio
)l Otoroocltnv Knpo orxo prog ooreuxng uupn- Opyouexo.ron rnv eqnpepio <fNopvuov> ovo-
vns eui8ons. xnpxBnNe <Brio rng Xpovrog 1999>. I

35
Tr OosorAlJ

rfl s,
s
al"i

't

Hopeprxovrxli
xupfpv4orl
yrupru
ov4ou;10oe
eve1dpev4
orpopr{
::,t,": rouMaxupiou
npog
rouqAdopeurousKolTrlv
ncporcpt'l
ovoo rqgAprorepq.
Ing 6v0ercgrporoypoEieg
oravnNAT0ixiq roqriroerg
KorI snfoKeQnrouTiroorqvKrinpo

HAMEPIruNIKH
36
NO/lITIKH
1lg pogEK:\stu AoeNe:,onoy,\oy pon rne BperovicrgouE uuoBeoeierns K[pou. trror
cmornpovrxnq c;uveplunoqE^LAMEI n OuooryKrovev npoeneooopo rpo$Anpcuo
Kor rou Kfr-rpou MecioyeloxtivMel,ercin' crvoqoprro p rrir opopovn oro vnoi rou olrcpa-
rou flcvernornpriou rou Mnpioro,\
vrxo emxorytovrcrxou otoBpo, o ouoiog cSurrnpe-
rooe rn Meon Avoron, ourr rcDVopeprKovrxv e-
yxoroorcroeov nnpcrr<oou0nong 6vov exnolrnv.
Beo"ron cqrsprKovlKnxuepvnon ev nrcrvcrqre-
ng vo utoreeru picr ovef,,oprnrnKunpog Bo uro-
1 oupeovies Zupixng-ovivourou 1959crvop0ooorn Berooe,ourol-toroJg, groDuKn uotrnrxn, xoBg
Bpercrio, rnv Ecrcr Kor rnv Toupxicr, or onoieg yvcbprzeu vog onpovuxg crprOpgEnvoxu-
rpoe8ellov rnv ipuon picrg ovefcrprrunsKunpro- lpiov [porqrouoov plo ovcfioprrun ef,oreptNnno-
KnS^nFoKporiog,xcrrperiornKqvoIIo rnv c4reprKovr- nrxn yro ro vnoi. Mqroro n OucroryNroveNprve
Kn KDepvnonAizevxaouep p ovcrKolplon.H Ouo- orr or vcqrvnoergunoornprf,ngroD olnpcrros cruro-
orvKrovcxple rr n unovpoQnrtrvoulrtpr,-rvrttv np- m8eong rcovKuupicovoro Hvtopevo EBvn qu rnv
oEepeBcrorpeg edeg yru rn nfn rng ropoxng,n optoo t t'.rv oco pcuLt.rv clqlpl KOv I KoJv K0 I oo to t tKcrrv
ooio sixe npoxoeoeroe emNivuvo oBp rn ro- xtopcll, oe ouvucrolrpe rov ilerpoop rng rogrou
ropof,n rov oxoclvrng El,ncrgpe tn Bperovio xcrr vo onoreoerro vnci yeEupo ovopeoo oro NAIO
rnv Toupxio.p0 opvnLtxes oDvenctcs ylo rn ouvoxn Kor orous oeopeuroug,Bcrevioxue, pe rnv uroorn-
rou NAIO ornv neproxn rns AvflorKng Meooyriorr. prf,n rcovKuupicovxolrtrrouvrorov,ug rcroergrng K-
Tnv enoupro rov oup(povrv ro neov onpovux rrpou yrcr ovef,oprnrn nonrNn. f)oroo or Apepr-
yrcrrous Apeprxovougrucrvvcl euueuxBein opeon e- ruvoi nioreuqv u ro npoenpevoong oupeo-
<poppoynroug. H OucroryNrovqorov n n xcucrp- vieg rxoiorpuo.pvnorNupiog yro Bporaef,oreprNng
peuon rou roxovovrolrouyrcr ro Kunpro.xOcrpno- nourNngKor ooqocrclg,roo o rov EnvoNu-
poDoevct exel KcrroorpoQrKes ouvenrsyro rn Qr-
rxg npooxeipevn pog nS Hvotpeveglloueieg
xupvnon rou Kovorowivou Kopopovn, 8o *& ,1.,k,
.' ',,t1
pilopouo vo nporooet ooopeseo(DrptKee rrepr-
u,\oxg ornv roupKrKnxupvnon rou Awvv Me-
vrepgKor oiyoupclBcronyouoe[pos xerporepeuon
trg envo-roupKrKS oxeocrg.Eniong, n opeprKovl-
Nn xuepvnon npoeenen n pn egctplroynrov iii;irr
,;,.,,n
oupqc'-rvrv8o pnopooe vcruSioerro vnoi oe prcr
veo nepioo Siog xar oyxuong, ovozconupdrvovroE
ro oirnpo rrrrvEnvoNunpir,rvyto" Evoon pe rnv
EAoo Kol rov Toupxor<unpiovyro rxorpnon.
Me oo yro n Arovuxn Xuppcrxicr8o xuo-
vrzrov ex vou Nor or rpepeigoxeoergrr'tv Hvctlre-
vov llouerv roo pe rnv ToupKi oo rcrr pe rnv
Eqo0o neprner<ovrov Kol ncrr,xo8g n Ayxu-
po Kor n ABnvcrenrirrrKqvrnv unoornprf,n rcuv0- :t:' :

oOvroDSoI]rnv Oucroryxrov.AvriSero, eKeivo[o \*


onoio nmzcv or ApeprKovoi nrov u trrrncrvefnp- *,
rnrn l(npog, ouveelrvn orevcrU rnv Ecro,
rn Bpercvio Kor rnv Toupricr (notgnpoeAeuovor npro npepo oo Ncrron rov Toupxoxunprocrvu-
oulrrgc'rvreg),
Kol ornv olloi BClenrNporoooeorc.Be- npepo rou vnolou, Bo neprprzercr rul,copcnrNo
prruo, 8o onyooernv A8nvcr,ro Aovivo Kot rnv ncrrxvirorng xuuprcrxngxuepvnong.IIcp' 1,'ou-
Ayxupc or ouvcpyorrio. rcr ro Ereu Nunoprgevr ouvrorouoe npoooxn oS
.NcvrxlixoUev> Ooov oEopooe r1Soxsocrs piog wef,oprnrng I(u- rrpos ro vo.onoqreuxSovroo cm rnv Ouooryxrov
ypfgerTonov, npou pe ug HvcrrtrreveglIoneieg, n opeprKcvrKnKU- ooo Ko,ron ro ovivo onoreonnoreKrvnoels ol
T00n0i0 epvnon nrov ororof,n.Aurn nloreue n n oynvcr- onoieg 0o pnopouoov vo Koroornoouveuxorepo
Kp0T0v 0l Krnon rov Envoxunpiiov,yo rng oupo8upicrg ro vo orpcrqrei n KurrploKnNuepvnonnpog ro Avcr-
unoquuxroge- rns vo uuoornpif,,errnv enr8ulricrrous ylo ourom- rorNMuox n rpog rnv ouereptnro.
vorrr1pepn Beon, proxrcrvnn oe unoxpnon. H ei<ripnon H rKqvonoinon rng opeprKqvrxng xuepvnong
enmpoq{grou rorv Apeprxovciv nrov u n peovuxn xunproxn yro rnv unoypopn rrov ougqovrv Zupixng-ovi
Moxopfou.xuepvnon Bq enrioxe eyNopregoxoetgps ne vou ev onpolv u n Ouooryxrov ev eneu
Nevrxrixopev;Hvopeveglloneieg, oorc vcl roooro8lrioerrnv enlp- ytrr vcr uonornSovrrpsrlc vo f,enepcrorovu )
.'t t1
/
Tr OosorAN

17Oeppouopiou
1959.Hnp6r4 oxoo uponporo. flponuouopevo yro vcr er-
ouvepioo4 rqg roupynoerro uotrx oxnpcr,ro onoio eixe onoEo-
Ilevropepog ororei, e8eolpeirocrnrougAlreprxovougn xo}n 8-
ArfoKsUnq oro non rotv uo xorvornrcovrou vnotou xcrr uovrl on'
AovxoorepXou( o n ouvexng ouvepyooio rc'tv el,nvrxng ror
rouAovivou.And roupxrxng r<uepvnoeotv
e{tonpog H Ouooryxrov oupneporveLrn roupxoxunproxn
oplorep,or xorvtnro, n ouoio nrcrv qu noLurxn ouoqrn
ne-
ovnnpooorneieg prooorepo olroroyevng xcrr nerOopxnpvn on rnv
Ayyiog,
Knpou,
envoxuuprcrxn, 0o.oxoouOooe rn yevrxn ypop-
Etrtroog,
p.n rnv ouoio 8o Oeren roupKrKn xupvnon.
Toupxioq xor
Ooov oqropooeroDSEnvoxuupioug,ro oqrnpcr-
Toupxorunpitrtv
opo rucrv u o Maxprog rnov o povorxg nyrnE,

{l}r &gxwgxxx<xw* c*xeq} $k4*Nxeeegxxmq


ffi*{yx6u{s1d
s'itgffiv
* $**v{}q s"e*ilFtf"t*pmuerevs ff'&iw{*wcfuqrer
K$1w{mf$n}vffi
K&Jffi K*cw{3x}xex
$3t{xKx.l

o onoiog 0o pnopooe vo ouvevdloerug rogopen- Eqo. Ootoo n Ouooryxrov gorcrvu o lpi


xeg Ecrpieg nou rorpooov rnv envonuupro.xn og 8o prropouosvo experoLeuBeirn Enpn rou og
xorvrnrq, ror ore vo enueuxOein ouvepyooio,n <pu8rxo npoo> rou crue.eu0epc)rlKou oyritvo, xo-
ouoio.ououeiro yro vo opyovoOeiro veo r<porog.Q- 8g xor rn ouvexrzpevnogooioron ornv reo rng
oroo, or Apeprr<ovoiKprvcv u n upooncrBetclrou EvorongrcovEnvoxunpiov, or onoior nmzqv u
Moxoprou vo enoupynoeloS vololrurxg nopoyo- n ovef,oprnoio rng Knpou crnoreooenpo npog
vro.gBo nrcrv oxon, eolrevngrng ovtipoong rnv re..rxnEvcoonpe rnv Ecrq.
Ltt-rv
Kunpit-rvxOppOuvrOrt'-rv
Kor rns yCVrXLepngrO- Aur ro onoio exove rnv Oucroryxrov vo enizer
ong [pos ovtruopoOeon,n onoio xcrpoxrnprzernv u n nourxn Aon rnv ouoio npoeuov or rpr-
eAnvoxunproxn r<olrnrcr. Eniong or Apeprxovoi pepeig oupqovieg 0o e<poppozrovon rnv en-
ev ouexlerov rnv mOqvrnro o orpornyg fpiog, voKulrptoKn xorvtnro nrcrv n nenoi8non u n ru-
o rlponv opxnyg mg EOKA, vq o.toreouoeunyn epvnon Ko.polrovn,n ouoio nrov ogeoo ouve-
uotrxng ovcopoiog,crv Kcu Kprvov u or onooi epevn pe uS ouUqovieg, nrov onoeooropcvn vcr
rou ornv Knpo nrov ryooroi xor u or uomxeg ug ornpif,er. Eniong, n ouvepyooio Kopopovn-
rougEroof,iegnpooovorol,izovtovnovupog rnv Moxcrprou, xoro tn yv1rn rr,tv Apeprxovv, eixe

3B
i ....
'd. ',ii*
ffFj ":
#fiF l
,".i
l 50{lJ
"'
i -*-s
:e
-;
F--
';ff
l
,]

i,llril

'f HTMTnpoono0ef
rov Kuproovunoneuux po ornv Eqo xor va voqproupy{oer
@ rexrxnoerrnv ef,ouoio..Xrnv exoyrxn ovolrrpn- roupxrxd
on rou 1958ro Kevrpoo xppo rotv @rel,euBeprov,
rop6o
u- orn^eIrod.Evo
n rn uorxn nyeoicr rorv feopyiou flcruovpeou T0upK0KUnpr0Kd
xo.rEoqoxn Bevrzelou,eixe Oerrpiro pe 20,670/o. IlovTofrosio
rxsl
H Evroio npoxporrxn Aprorepcr(E^A) eixe qvo"- ropoo0rionq
erxBeiyro nptilrn <popooe eurepoNppo ouyxe- e6ysq
vrpvovtoE 24,42o/o (vovn 41,76%rng E0vrxng Pr-
zoorroouKngEvorongrou Kopopovn). H exoyxn
entruxio rng E4, n nyeoio rng ouoiog,uog xnr n
nyeoio Aorvrr,rv Nolrlrorotvrng ovnuoirDons, Kcr-
rnyopooe rnv xuepvnon u eixe eyxorcr}eiryer
rnv reo rng ouroro8eonsrou KurrproKooo, nrov

0 Nrxr5uog
lopr[rlvorqv qffiqffi&&# $$Sffi
14*+***grw*snrsux*m
0uopgiruToAeKsuppro
rou1963 14.ffi4
t3 A#y,#t,T{*b{ K*1ff##Vi!{rbv
{Fy*}VKr"*mp*
*WYa#ttY#s.t{#vTrq &491&

r1- Uerooerrnv rxcrvrnro rou lpicr vcr Dnovolruoel oe peycrooBp ro onorAeolrcrcrvtruuxngovri-


DS rov Moxopro Kol vcl uvolrnioer ug ouprprovieg.Av poong ornv Eo, yo rng orcrongrov uuxv
- pog unnpxe ooyn xupvnong ornv Eoo uvotrrecov
xor rroirepo rcovHvcrtlrevo.rv
llonercilv o-
1S xor n ef,ouoiorrrpvouoeoro xeprcrnourr<ovuvo- voqoprxo lrc ro KunplcrKo.
rIt Ueov,or onoieg ev eixcrv rouuori Ue uS ouUeo- H toxg rov Kolrpouvrorriveuiong ornv Knpo e-
ls viegn ovreri0evro oe crurS,n Ouooryxrov nrov ne- 0eorpeirocru rnv Ouooryr<rovpoxpoupBeopo n
netopvnu or ur0ovrruesyro oro0prruo ornv neov oocrpncrnernyro rnv uotrxn enrxporn-
;el Knpo0o pervovrov xor u n exei xorqoroon Bo on rou Mcrxcrprouxor ro pov rng ovef,oprnrng
)r- xerporpeue Ue yopyouspuBpoug. Kupou. Or Atrreprxovoinioreucrv u ro AKEA u-
n- To ot'voproro onoio ovnouxoocrnv crpeplKclvlKn noornprzrcrvnepinou ou ro 30% rotv Envoxu-
.D-
xupvnonnrov ovoogornv ef,ouoioornv Encr npirrrvxcrr u 0o pnopouoe vo npor<ooeronpo-
i- oprorepizouoog xupvnong-eeyxpevngou roug vuxcr nponporooro vo xpntog oe nepioo orKo-
vcl KoUUouvrorS. Aurn n ovnouxicroqrerrovornv ro- voprxng uoxpercrgn nourxv oronnpcnrrtvttrtv
n- trutoonqon,oro ren rng er<o.eriog
rou 1950,rou onerpt-rvKunptrovC0vrxrortirv.
xe nonrxouKvrpou,ro ouoio 8o gnopouoevo no.if,er Me oon ourgug eKTrUnoerg, oug opxgrou 1960)
t :

.
ji:l.r.l
i . -

{ \lt
{
\
f
]
r &|l{
{*l*
I ir"
,f \j : t t:t IrKOUrrpoocrvclro-
l f \
3 '."* Aropou rng Knpou.
3. Nn upoouo8noet
0roupqarvieg v0 or0lnpnor s crueprKct-
lorperior4xovrog ., vrKes efrrKolvovroKes eYKoro-
"xooveoond orcrotgoro vnoi yto oo ro.orntrro
n-
rqvKnpo, ex rov xpno4reg, eurerxvovrog ouyxpvr,tg
pepougrou n crpplKctvlKn KU- ero4roTruovo [poo{pepelornv Kunprqr<nxuepvn-
urrxoTnou.pvnon ouUlepovs u or orxorrng nonrNngrotv on oyrxcrovtooytrmtoyr'oureg, eov our nrov
Erpoov
ev Hvcolrevcovllonerv vovu rng Kupou nrov: oucrpoirnro.
0iyovrovro I. Mio uourxo orcr8epnKnpog, n onoio 0o ou- 4. No o.noguyerouoronnore evepyero,n ouoicr
oupgepovru rqg veeernv Eoo,tnv Toupxicrxor rn Bperovio pe 8o pnopooe vo unoerxvuerpeponrpio.rrpos rnv
Iuppoliog...picr oxon ouvepyooicrg xor n onoio.0o nrcrvnpBu- roupKoKufiplclKnn rnv envoxuuprorn neupo.
Un vo ovrrorcrOcioe KoppouvronKcg ovorpcnrrxg 5. No onoqyer onoronnore ovonqrn rrporo-
pe8oug. ouiogovoqroprxcr Ue rnv eiooo rng Knpou oro
II. Ef,oogoron rng Aetoupyiog riov perovrrv NATO, oo vo eivcrrerorpn vcref,erooerpio rroro
orpornouxv eyxorcrorcroetov oro vnoi ore vo ef,u- uvorrnro, eov eri8ero ro Bepo.
rrnprrouvrol or orpornyrr<gcrvcryxeg rng uong orn 6. No noporpuvr rn Bperovio vo crvoo.etupco-
Meon Avoton. ropxrx po og npos rnv uloornprf,n rov olKovo-
III. Orxovoprxn crvcrnruf,nrou vnoro,n onoio Bo prxv npoonoBerilv rng Kupou.
ouvreooeornv npo8non notrr<ng oro8eprn- 7. Ncr evSo.ppuverroxptrNn rn va xunproKn KU-
rog, evg Erouuxou npooovctoropoNcrreeu- pvnon, vo ovoutuf,er, vo rornpnoer Kcll vcr eK-
Bepovnproxporr xv Beoptiv. noreoerrnv ooruvolricrxor ug uvolrergcroqroeiog
Mocroe our to noioro yrvlKorporvorxr,tvpe- yro rnv xorcrnoUnonrng KolrUouvrouKngcruerng.
prxo ou ro npffio ro ouoicrn xuepvnon Aizev- H otrreprxovrxnxuepvnon nBeevo enizeru
xoouep exprveu Bo.npenevo ovoqernrcrv: pero rnv unoypoqn rcovoupqrcovrvZupixng-Aovi
1. Ncr unoornpif,er evo crvef,oprnroxunprox xpo- voD n ropcryUevnnepioog1955-1958,n onoio eixe
rog, oS ro pvo eErxr rpno enireuf,ng evg ro.xo- xovioer rn ouvepyooiooroug xLnoug rng vouocr-
vovropo rou Kunproxo ouoexrou qn crro p.pn. vororxngnrepuycrsrou NAIO, eixe nf,er.Kctr re-
2. Nq ovooernpoonnOero,oe ouvepyooiope ug roro eorqnponr-Ocre u or oulrgtrrvicgnpope-
rpergeyyunrpreguvoperg,rornpnong rou tprou- pov evov rNcrvonornrrxyro egug neupegro-
xovovrop rou KurrproKoDnponporog. H reo o-
$* ffia**mxymxv" #r# r* gffi%ffi we.*ffiffi{,, voyxng eDpeonsuong,n onoicr0o rxovouorooe-
o ro evrotpeppevo pepn, eixe orcr0eponpocoBn-
{3\d{W*bpnfrs *xr *s {yejffiW{*wxwq c{xerv ffiy:*#.ve},K*s Oeiol rougirougrougAlreprxovog,too oro ^ov-
v# ffi{mlt-##itd # K#ffit3tffiffiffir:$pwffiffirzp#ivo oo Kcll ornv ABnvcrKor ornv Ayxupo Koro rnv
uepioo 1955-1959. Boorxg orxosrng Ouoorynov
ruov vo rooqrororein olron euoupyio rng

40

F
r t l
il
r: I

i
& *is
d
{: ', r.,,\,,,i!
;;.
lr]'r't'rs*l

NAIOirng XuppcrxicrE. Enrnov or Alreprr<ovoiei-


xcl rroirepo evroqepovvcr onoEeuxBei onoroo-
nnore roNovovropg,o ouoiog 0o uoopeorouoe
rnv Toupxio, xcrBrigev eurBupouoovvo rorcrpcr-
d lmhr,**i*w#wwfl

xBouv or oxeorgroue Ue rnv Ayxupo. H Ouoor-


yKrov ruov ueneropvn u onorcrnlore evepyero
rng.n onoio Bo eNcrpovrov on rnv roupxrxn
rupvnon oS olteprKcvrxn unoornprf,n rcoven-
vrxtiv Oeoer,n4Bcreixe opvnrrN ovrixruno orls cl-
UeprKcrvoroupKrKes oxorls. H orroeuyn nepruo-
Kov rov oxeoecovrous Ue rnv Ayxupo nrcv rroire-
d
po onpovrrKn ylcr roDSApeprNcrvoug, xoOg n ou-
vepyooicrrng eBet-rpciro xo.iproyrcrTnv ceoppoyn
rng uourxnE croqrcrerog orn Meon Avoron rng
xuepvnongAizevxo.ouep.H ef,crponrns roUoxng
yro to Kunprox eixe oupreoer Ue rnv oyyo-c4re-
plKovrKnnpoono8ercrvo opyovco8eiotn Mon Avo-
ron evo otrruvux ovrrKoppouvroux puox pe
KovrprKnouvroroo rnv Toupxicr. Eug opxeg rou
1954uu rnv oryio Apeprr<ovvxor Bpetovciv n
Toupxio eixe unoyporyercrpuvuKn ouptptrrvicrpe ro
lloxrorov, n onoicrcrnoreoeuporopxrx npcrorn
yveon,ro 1955,rou EupEvou rng Bcryorngpe rn
ouUperoxncnions rou Ipox, rou Ipnv xor rng Bpe-
rovlog.An rnv crnn Ouooryxrov euiong Eo- Hnpoon0erorov
rov u pio on n ouoio ev 0o rxcvonorooernv IrproKn Kol rnv roupKoKunprcrxnxolrnro. O rcr- vo1r4
{teprrovdrv
EooKol rous trnvoxunpioug0o Lrnopouoevo r<ovovropg (Zupixng-ovivou)pi0er op8pcovrcro- uoopeorfoouv
yrver ovuxeipevo experoAeuongo.n rn Eoreu- noio.reivouv vcrrqrovizouv ng perof,u rous rorpo- rqvAyxupoefie
xn Evoron,rroirepcrornv Knpo nou or Kolrlro- oerg.Enopevorg,n ovo.Eopooulrnporve,n oroBep- 0floresou0
v0
vtorgeixov of,roynuvolrn Uoo or rov ey- rnro rou vnoloDBo ef,cprnBeioe trreyn),oBo0p ono uoopeor{oouv
xo roJVspyorrxv ouvrxcnov.fJoroo ornv npof,n rnv rNovrnro rcovel,Anvrr<nsKor roupKrKngxuep- TNV
n en4lovn rcovApeprxovv (pe rn oupEown yvpn vnoeov vo. opAuvouvng or<poiegrcroergrorv uo nero{rqrpooo
r,iv Bperovcbv)vo pn roxrvuveuBeiore oro ecr- Korvorruov. Me crnyro n OonoryNrov ovoyvtir- neupo:
Tnv
xloro n uoopeoxerorns ToupKiogKcrrouverrSn przen or oulrpcrrviegeixov oloruxr vq 6oouv - e4voxunpror{
npori0nonrns oro Kuuprox oe rorrpn Oonpe cru- on oro xunprcrNupnpo. frcr roug Apeprxovoug
rnv rng Eoog,Kou oD enrogpcryiornKLrrlg n onpooicr roug ouviororo oro u n Toupxicr xcrr n
oulrEorvieg,ev trrnopouoenqpo vo uocpeornoer Eoo eixov eureif,ertcr8eonouvepyooiogNcrr
rnv envrxn neupo, n onoiq nerorynqouoe oDolcrorlKoeuemorouoovrr n Ayxupcrxo.rriotgn
nnBuopro.xoornv Knpo. A8nvo.8c.npooucr8ouocrv vo Kpornoouvro npn-
po un eeyxo.
$Swxt: uE oupqri,rviegZupixng-Aovivou n uoouy-
":... yo
1"
eycrpe urrep rov Toupxor<unpiov,crEnvo- BIBAIOIPAOIA
vrcrsroDSEAnvoxulpiougpe oocrponopo- Foreign Relations of the United Sfafes (FRUS), (Xuoyn
,f enionpt-rv eyypcrEov nrv Hvrrrpevotv Iloterorv), VoL X, Part
;i' ., rovcl. Oxr pvo n enrOutrrio
rous yrcl Evoon
1(Washington, United States Government Printing Office
pe rnv trnoev eixe exnnpoOei,ocr
6t*xurti
1993).oo. 735-828.
emnBnr<e vog ouvroyponxE roxovovropE,o Operations Coordinating Board Report, Operations Plans
onoiog.xcrto lnv orroUrnroug.unovpr-uoTctoupee- fbr Turkey, 19 Nov. 1958,FRUS, VoL. X., Part 2, a.774.
povroroug No0g nopeixe uueporxcrrxordporo Operations Coordinating Board Report, Operations
ornvroupKoKunptoKnperovrnto.H CIA, oe ouvrp- Coordinating Board Report on Greece, 17 Dec. 1958,
t- yooioIr ro ypotpeicrooecrerogrou Xru Nnncrpr- FRUS. VoL X. Part 2. aa.646-7.
Theodore A. Couloumbis, The United States, Greece and
L-
lrevr,rov evuov uvopecovKol ror: yevrxo eurre- Turkey: The Troubled TriangJe (New York, Praeger,
eiourr,rvHvopevcovlloterv, eixe nn f,exoOopo 1983).oo. 25-30.
oDprtspcrver os ovo(poporng rov Oxrpro rou 1959: Stephen G. Xydis, Cyprus: Conflict and Conciliation,
v n uvef,oprnoiorng Ktpou ev npr<enotvcr ef,o- 1954-1958(Colrmbus,Ohio, The Ohio State University
Leirperrn ooopn vroon ovopeooornv envoxu- Press,1967),passim. I

4L
Hondnerpo rouMoxopfou
ro 1963yroovoOedrp4o4
p4ovo0ealp4reov pgpov
rouIuvryporog
npooxpoer
ot4vtipvqo4
rouKouroox (peo4)
xoro foxogK4pi4q
(e{rf)ovooUFdver
v0eToru0oel
olerrr{peer4.
Ir4v ev0erqrpor.,
nopdr4vdvrooq
ro 1965,
Toupxoxnpror
xorop0rioIor
nondeg
yropr(ouv
u0(i
oropopo(6vr
fio xoplo
AdAt
Tovpt<ooho lyxr,qrM.q

0 fpipoqpe
uvrfpregrqg
E0KA.Iro
xevrpo,o
Kopoor{gfyeg
pepeg nprvon
rqvoy1riv11.
Triooroyrlvegxor
rdoeg0uoieg rou
xunploxo
E4vropoev
ovoyvr,tpior4rov
xovpeevo
Ivroypo nou0o
ronvedrovond
r4vuplf r4g
oixrjg
xuptop;1iog

rooxeqrnonoEooiornxe u ro peAovmg Klpou


0o r<prvrovon ug ronpoyporeuoersrrou Oq re-
f,oyovrcrvperof,,Eoog,Toupxiog xor llvr,tlrevou
Bqoreiou.Xxeuxo pe ournv rnv rpoun xer uto-
ornprxBei n onoqrn u or rnr,tpcurrgnpoouo-

M cxrwqpxmffiqK{:}svffism#q
fficerrx*eysmm#
#s*
Kx*wxmgg*m V{ffiw{* {vs{$Tg}#{r**ffi#e;ffiffis
x}
x#e$p p *{:${*3
KsK8Jffi rXffi
mWp*{y# {}3v{::;wtr g#q
#q{:be"p{s

Beregrng E-roogyro rnv Evc,ronxcrro oyvcrgrng ro otnpo rng xcoprorngouroro0eong,pe orxo rn


EOKA eunoxuvov rnv eyro.Oipuon xunproxo rxorpnon rng Knpou Kr lrs rn oDyKevrpoonrou
xporougpeocorctv reBvv oulrErovrc,tv,. roupKoKunproxouororxeiouoe ueproxgun rov e-
H crvef,oprnronoinonKol n ouvrcrypouxn opn eyx rng. Ernv rp4repn ouvrooxeEn, pog, n
rng Kuuproxng npoxporiog nrov ro onoreopcr Toupxio rcrnpoyporeuBnxe ox),npo rnv ef,ooEcrr-
rou oulrroopo totv ovr4roxpevrovBeoerDvEq- on evroxupvouxo0eorrogrns roupKoKunptoKnS
ng xor Toupxicrg.To Hvr,rpevoBooiero evroqrep- Korvorruog, ouvroypouxo. xoroxupolrvou. Ero
Onxe pvo yro rn rornpnon ecrErxvorpclrlou- uoioro our, eurirrlf,evcreporoertnv ror4rn u-
xv ooeorvorn vnoo. rooroon rng roupKoKurrproKng xorvrnrogoro Kpcr-
Xrxogrng envrxnguolporio.sruov vo npo- ux orr<opnpoKor ef,ioou vo. onooonoerrnv o-
ofnOei ro oirnpcr rng trvorong rng vnoou F rnv vonruf,n rng el.nvrxng xupropxiog ornv Knpo.
Etroo. Mero, pog, rnv onpprqrnrou ornpcrros Yorepo an evrouxg ronpoyporsDoers,ro lg5g
cturouro 1954,n e).nvrxn ueupcruuoxpeBnxevo Uovoypo(prnKn xor' o.pxnv oulrqrovio orn Zupixn
rrpooopUooelrnv uonrxn rng ornv ovef,,oprnoio xqr rrencron Aiyeg nppegoro Aovivo unoypcl-
rns vnooD. H ovef,oprnoio, olrtog,nt_rgrnv opoucr- ernKcrv enionpo or EulrEi,tviegEyr<o.0ipuong, To
uzrov, 0o oEopooeoe vo.Kporos eeyxpevoo- xeigevo npoounypcltyovo Moxoplog eK Uepous
n rnv envoxunproxn xolrntcr, oro onoio n rcovEnvoNunpicovxor o Koutoox ex ppougrctv
roDpKoKurrproxnxorvrnro og oprOpnrrxouuoee- Toupxoxunpicov.
oLepn8o qnoreouoern pcrovrnro. Or XupEovieg Eyxo8ipuong
Ee ovuueprouoop upog ro envrxoirnpo rng Or EupEc,rviegEyxoBipuong cruo.prizovrorqn
Evcoong,n Touprio eixe er<nosropxrKo rn po- uevre neilrevo. To npriro ef, ourv, n Boorxn rop-
f,4rorouxn Bcon nepi cnovoqopogtng roupxrxng 0poon rng npoxporiog rng Knpou, oEopo rn ou,
xupropxicrEeni rng Knpou. llepouepot npoo.Le woylrorrKn opyclcoon rou noi.uetrroros.To 2Z op-

44
ToAKEA
eyxoreerqero
rxfrouo1ero
*M*v'orr*- rir'y*rrr Yrov0
r}"rr i$i, oupnopeu0ei pe
&& r4vE0voplio yro
ro 4porprirprolro
AHIfrYMHN fiq 1sns
THNTNf}TINT|,ITKYNPOY
MTTHilIT^^AA lovouopfou1950.
H E0voplioev
onoe1Oqxe rqv
"0vats* npoorpopfrou.
ji;W Ilp6q oro
eyyporpo
4
* a(.{4"g,-7 1-*iE-7 unoypurpf
rou
d'/
/n MoxopiouB'
/,y^g/*-* * {7,*

xeri rng ouvroylrouKng reu8ernong.An ro ou-


voo e rcovrcncrf,er,rv
[poKurrn u xoroxupciSn-
Ke ouvroyUorrxoro xq0coLtigLngroupxoKulproKns
xorvrnrog org rou1rng,ouvrpurprogKcrr oDyKU-
epvoogxorvtnrcrgrng Kupou xor u n Beogrxn

T"mexpffip*4 r"ap*t**3r'$ffiF*ffi
s"rxs*wmxclxrxm
#ffi{*W*3##r{
e}w ffiggffi$Tr*3s{i}w
x$pebw.&wxm
#xrm#mtr{fftgqffi
K{t**'allmmi${dffi
* SYS

Bporng Boorrng ropBporcngperoqrpOnxovourou- oulrnpof,n rolv uo Kolvorruov 0epeiooernv uu-


olcl oro xuupror<Evroypo Kor, orrog opizero.r,o- oroon rng KurproxnEAnpoxporiog.
roreovug Beperelg,Irn ovcrBeopnreeg roro- Tpnpo rrovoupEorvrdvcrnoreoveuiong,n Euv-
f,ergrou. Me rn Boorxn Arop0pr,lonouorn8nxe evr- Bnxn Eyyunons Kor n XuvBnxn Euppcrxiogrrouou-
uio ovef,,crprnro
xporog, evcilouoyopeuBnxen Evoton volrooynSnxovperof, Eoog,Toupxiog, Hvo-
n n rxorpnon. Euorcurxororxeio rou xporougcr- pvou Bcroreiour<o.rrng Knpou. Me rnv nprn n
noreovor uo xorvrrues,ous ouoregopyovvo- Kupogqvo.ernv unoxpoon vcrrornpnoerrnv
wor ou ro Evroypo or EnvoxunprorB0%xor or eo<prNn o.xeporrnrorng npoxpcnicrg,evcbor or-
Toupxoxnpror1B%.Onrog,e, onperverol, o Kol- rres rpers xtipeg ovoov rnv urroxpeoon vo sy-
vrrrvrxguorop.gnpoorproe rn ouyxprnon yuvror rnv or<eporrruoKclr ovef,,oprnoiorng K-
xporoug'.H opn rot ooxnon rc,tvef,ouorctvctvrtKcr- rrpou, vo onoyopuoouvrnv evoronn rn rxorpn-
rnrprzern rxorvour<novOeon rou nnBuopou. on, Kol oe uepinroronno.poioongrng EuvBnxng,n
KoOer<orvrnroBo ef,eeyexotproro ro orpercropyo.- rng ovef,oprnoiog rng Knpou, vq ouvevvoovro.r
vo rou rng ovrlororxoDv nror rov Envoxnpro Kcrlvcr Aolrcwouvro onopoirnro prpo yro rnv o-
rpepo Kor rov Toupr<oxuproovunpepo, xoBtbg uororooroon rou Ncr0eortrrros rrou eyxo0rpBnxe
Kcrl roDSoueurg.H ooxnon e rcov ef,ouoriirv pe rn BoorNn mp8ptoon.EqrEovcre pe ro opBpo
npooropiornxe ou rn oulrlreroxn rr,tv uo xorvo- 4, upogBnxeu crvev outrrqrcovnOei xorvn pcr-
rruov oro opyovo, ror4ro.ornv npoepio xcrr xqro on, oe xo8e vo xpcnogenrgunooerorro rr<oiropo
loooorcr(70%-3oo/o) ornv r<uepvnonKql rn Boun. uovouepous evepYercrs YrO rnv onoxorooroon rng
H eworo rng xorvrnro.gOeoniornxeoro Euvroy- ouvroypouxng rnf,ng r<or ovef,,crprnoiogrng Ku-
po ovri rng eworos o9,npoxerprvou vcl ovurpo- rlproKns Anpoxporio.g.Anrepog orxog rng Euv-
ooneerorn roDpKoKurrproxnneupo oro pyovo e- Bnxng nrcv vo ef,,croEcrrorein nrorn rnpnon rr,tv
flouoiog.H Bouron rc'tv r<olornrcovonoreeoero puBpioeorvtng Boorxng ropBpoong un rnv eni- )
opuvog. Eurnov npoep8nxov crpporrnteg
nou Bo croNovrqvon rov upepo Kor rov clvrl-
npepo, xo8g xor opporrnregooxopevegp-
vov ou rov npepo xor opporrnregpvov ono
rov ovunpepo. ) llpoetp8nxeevroio exope-
ng xuepvnon on epro. Envoxnproug xor
rpergToupxoxuprouguuoupyog.O npepogro-
pizer roug EAnvoxuplous Kor o ovuupepog
roug Toupxorurprous urroupyous.y) H Boun ono-
reeiror ctrr70o/oEnvoxunprousKor 30% Toup-
KoKurrplougoueurgnou er<},yovrorxr,tproro.ou
rnv ovriororxn xorvrnro. ) Korvotpovn Seop o-
noreoen roro.f,noDpeovcr Ue rnv onoiq xqBe
xorvrnro.exeyerKorvouxn Euve}euon, nou xer
rofrrKesopporrnregoxeuxo ge ro Bporo.rrotu-
r<orxoiou, No8g xor ro Bpnoxeuuxo xor ro. ex-
noreunxcr.e) To qvrcno rxoornpro onoreeirqr
on upepo ouerepo rr<oorn xor pen uo
EnvoxuuprousKcrrvov Toupxoxunpro. or) H n-
poro roixnon Bcroreexveror qn Envoxu-
ll]plousxorcr60% xor ToupxoNDrrprousxana40o/o.z)
Ti 8lq Xtho3 - 9&lr+grlctppra dq t*
O xuuproxg orporgoteexverorxorcrro 60% o-
n EnvoxurploDs Kor Koro to 40% ou Toupxo-
Tqpeyo4
KDrproug.n) AnoyopeuBnxe n peprxn n orxn e-
ovriqoo4 erpnrov yyunrptv xcopv. H EuvBnxn ourn e-
voon rns Kupou pe oo xpo.rog,xoOgxor n r-
eroo1rignoupern p4reioxptrxn rotv voluxv, ru, npo-
ogprxovrxrirv xorpnon. 0) Teog,nporp0nxen ouorcronxo-
euovrog rn uvcnrnro eupcrongrov eyyun-
xpor6vmovOHE rprv xt'pciv, nepropizer rnv xuprcrpxiclKor Kuprcrp- prorv nlropxeiotv oug nvre peynegnergou
xoronoxeropo roug Toupxoug r<oroixougourov roJVnecov.
xrxn rornro. rng Knpou. Ynev8ulrizoutrreu ro
r4gKnpou1974n Toupxio eurxoornKero opOpo4 rng Euv-
oonpi(ero Bnxng yro vcr evpynorrnv nprn evonn eroo- o Euwcrypoeurn8nxe crnug rpersouU-
1iire:$*qr
E4vog tr crtrpeveg xpeg, yr' qur xer xopcrKrn-
n ornv Krpo. Teog,pe rn EuvBnxn Euppoxicrg,
yeoroyprpogro ifr! prorei cogor n ilcrpcrxopnuvo.AvriSero
troo r<orToupxio. ovocrvrnv unoxpoon vo
Mtipnorou1957, qUUVuKcl
pe ouoronnore noteio, ro Evroypo ev
ouvpopouv rnv Knpo, Ue rnv nopouoio $
peproeoqpdg ,,iltu,uro0ern8nNeo.n rnv ovurrpooorrtio uou
purororrxforporrouKns uvcrpng ou rnv Eoo (E^^YK,
0o ef,eeyovor Kunpror noireg pero rnv ovef,oprn-
rti0eo4 950) xqr rnv Toupxio (TOYP^YK, 650).
oo xor oin. Exoyeg yro rnv ovoerf,,n rrov opyovr,tv rou
peixor4opyri To Ewa11ro rng Kunproxng ngorpctiog xporoug ref,nxBnoov rplv orro rnv enionlrn evopf,n
To Euvroypo.,nog npoenrovong oulrEotvieg, rou xporoug pe cronro oxero Euvroyporog.H ru-
r<oroptiornr<eon crvuupoonoug Eoog xor urxn e roxg rou Euvrnyporogopxroe rourxpovo
Toupxiog, pe oorx af,ovcrrnv Drrepoxnrou uor- pe rnv enionpn evcpf,n enoupyiogrou ovef,oprnrou
opou oS opyovc,tuxngoong rou notetrrorog. r<poroug.Enern ro Xvroypcr enrl,n8nxe Kot o
EpEr,rvope ro Evroypcr:o) H KunpoEexrnpo- cruro ogev opiornNeorgnnyn ef,ouorv,exeru-
eprx ouornpo pe ELnvoxnpro npepo xor noornprxBei u n nn8uopg rng Knpou ev o-
Toupxoxnpro ovunpepo, xoOvo.gcru roug o- oKnoe rnv nporoyvn ef,ouoio uou eivo.rro 8epro
noioug0o ex),eyrovolreoo cruornv ovriororxn xor- rng crirng xupro.pxiog.Ynoornpizeror,pog, u ou-
vtnro. O npepog Kor o ovurpepog npo- rnv upoorproeepUeoo.To yeyovgu
or Knpror
E8nxe vq xouvro rxoiopo rns opvnorKDpiogoxe- upoon8ov yrcrnprn <popooug xnl,neg ylcr rnv o-
ur<npe ouogooergnepi ro ef,r,treprxor<orro Bepcrrcr voerf,,nu'rv opxriv pe oon to oxero Euvroypcnog,
onoreeiexnotoneppeongonooxngtou'.
$"{&mgx*exxm
ffiumf${:{ptit
K:r$$ {:rffitrK#q i{3#wffi{y{## To Xuvroypo nepreixe errrg ooqrorouxegr-
x..ieg. flprov, n oDvrcryUorrxnopyovroon ro-
#K$*exdlw#vxtr$
*qsxxr*xffi3*lq:le*trx* mv#*{#r,g}$##q ueporogev ouvenoyeroru oro rpu8vrou
ffiffiff'* rxor-
K#K{xyffid$ffiY*ffiffieT*}$}K#tr{{.$'?$3*"J,q voux xporog xo8e xorvrnro onoouerxupropxiog
ore u or xpctrxg ef,ouoiegexxtopovroro.nug
r<orvrnreg.Ero Evroypo pnrg rorunvercrru

46
.
t,;
rupiopxo eivor pvo ro evroio xporog. erepov,o.- xorvornrc,rvn nlroxponxn o.pxn, uou nnore}ei 8e- 0 Bperovdg
noyopeu8nxe n rpononoinon tov 8e1rel,rocitvro- pcro rng o.irng xupropxiog, nopopcpiornr<cou npo0unoupyg
rof,ev rou, non rrovop8pr^rvrng Boorrng rop- rn uorxn o.pxn.To ouornpo rng uopxiog pe ou- Xopovr
Bpoongrov oup{povrv rou '59, yro. vo rornpn8ei f,,npevegn ouor<erouxgopporrnreg,xo8g xo.r Moxpiov ro
qvooiorn n emnBeioo ouvrcryUorrxn o1rnrng ro rxoir.lpo rng crpvnorKDpiog roo rou npopou 0eppoudpro rou
npoxporiog. H or<nponupnvrxn ourn pBpron oo xcrrrou ovunpopou, oe ouvuooppe rnv o.- 1960 ovoyvtrlpi(et
TorKoi(|)uorov
neprprzernv xupropxicr rng Kunpro.rng npoxpo' Ueon xoprorn exl.oyn roug, o.noerxvouvrnv e-
riog oug oulrorrxg ounoergrctv SepeLrorv rng, poit -ronrou rxotvouxou r<.poroug. Arpprxovrilv
llepoupr,r, n exreeorn<nef,ouoio opyovdveror
noeprordv
opnvovrog rnv noueiq orquxn. Kupiog, 1104,e-
Iouo(ryron{pq"
nntre rnv rox rng envoxunproxng neroryn- oupeovcr pe rn uorr<ncrpxn, xoStbgxo.r lre rnv
ove{opr4oio. Evo
giog. Tpirov, or XupEc.lviegEyr<o8ipuongrou 1959 opxn rng uolrr<ngroor4rio.g.Avri rng oxongnet-
lptivovtrlpirepo
orreKrnocvouwcryUclnKnroxu, 0rovrngrnv rnpn- oqngiog Kor Ueroqrn(pio.g, ovourxOnxe n uorxn
efieunolpedoer
on rou Euvroyporog uu rnv euiAeqm rorv eyyun- opxn, pe xopuEoio ernorcn rng ro rr<oiorlromS r4vKnpo vo
rprv xropv. Troprov, ouoyopeOnxen evoon rns opvnorxupiog.H rouronpn ef,ouoionpopouxor e1reipro
Kupou pe ol,o xporog n n rxorpnon, ev rnv ovuupopou uroypoppizer rnv uo),nrr<nroorrlrio (0v6nnpl'l
rnpnon rng onoypeuongnvo.ovor eyyunrpreg rt-rvxorvotntrr-rv,on rrg onoieg rpoepxovror ro p- eeu0epio,
xpeg,onorpe[ovrcrsror oronuoreexorptoSevo- yovo.ouro. H exreeouxn ef,ouoio KctrcrvspertrrUev
nnerpoooiroongrou noueulrorog. pero.f,,urtov o t<olornrc^rvxorcr nooooro ornv KU-
Onog xer onpercoSei,ro Evroypo.oug yevrxg pvnon, nl,nv pr,rgor ef,ouoiegperof,,rou npo-
nrof,,ergrou rouveror o.n,nprov, rn uorxn pou xor rou ovunpopou ef,,rovovro.r, oEo r<or
opxn, rogOe1rern oDvrqyUorrKnopxn rou nor- or o roOerouvrxoio-rpoopvnorxupiog.
reuporos,xor, erepov,rnv opxn rov ouvroypou- To rxcritolro rng crpvnorKDpiog0o r<otenyeorn
rv eyyunoct'-rvunp rng roupKoKunpror<ng xorvo- uoeloupyio rou uoueporogKor oe 0eoprr<cr-
rnrog. Oucogrovioolre, ouorcnrx ororxeio rng Ku- tf,oo,xo8cirgxcrr ornv olrnpio.rng ueroryngios
>
lproKns nporporiog onoteouv or o r<orvrnreg
Kqr xr o og, o ouoiog ou ro Xvrcypo opycrvo) ffiwaccpx6x,r*w#
rffipffir*ffi*ryffirxxcw
m fficxmqe&*q.$3v$1
vsror ous ovriororg r<orvrnreg.llpog touro ou
ug Seperdergroto.f,ergrou Euvroyparos eoKeU- cffim*exr*fuw"
Kffiffii;lq
Kffi**$T*ffi&rxsxqpxcffiwffiqp$ps
pevr,rgnopo.eiEBnxeo ogcognnyn ef,ouordv,xo.- #Tn\f mfi}xx"*
xffiq F*ffi*'Kfi3q
{qjpsffi$}Kdffiq
Stbgxor onorqnnorepnrn n eppeon ovoEopoornv
opxn rng Loixng xuprapxiog. Me rn Oouronrov
Tovpr<ooholYxrervn

crnug ounoergrng lrtolyneiog. Ev rourors err-


nOnxe ytcl vo pororoer onoronnore crnqroon
rou npopouyro 0etrrorouqrnngnourxng xopig
rn ouvo.iveonrou ovuupoepou,euoupyc,rvros sror
i'rg ooEorourn rxio rns ouvrcryucrrrKnsufro-
orcrongrns roupKoKunproxngKorvorruqg.H rorcrf,n
ourn onoeixOnxeef,orpeuxo oNolrutn yro rn er-
roupyio rou notepcnog,ritogoe Npio4ro 0porcr
nouonoleito ouvoiveon.
Teog,n Beoprxn opnpcrf,nrotv o Kolvorruurv
oS rrpos rn rcxeipron rng ef,ouoicrg
ev ef,otrrorc'tv-
rov pe ro opoouovroxxo8eorg, mogxopoKrn-
prouxn roreiveror n roupKoKDnpro.xnneupn, o-
go ev unnpxe rre n onououpevn eoErxn roi-
peon pero.f,rov uo rorvornrtovoren ocrqngovo-
Eopcrrng olroonovioEoro Euvroypo.

N *{*mp*q, #v *$xffiesm*ffi***iro#ffi, :xwffimffiry{3


ffix gaw*z*w
ffi*pffirtrs# r*{ *ffi*{ #{3#ffi*#"
$Tp#yi#K* *wmffmpy,s3'y,*ff^wffiT"*{,

Eupnepoolrouxeg ercrpnoerg xe rc4roptproOei


roEopeuNcr.
O xcrvvoELngovcf,opLnLonoinong rorvonotKtulv llprov, n ovef,crprnoiorng Knpou oulrEr,tvnBn-
nou ioxuoe pero ro 1960ev eixe eqro"ppoynornv K vcrxpvo nprv uro8ernBeiro rynErotrrorng fe-
Knpo. fr' our xer unoornprxBei n onoEn u n vrxng Euveuonsrou OHE, pe ro onoio ovef,oprn-
cruroroBeon rov Kunpir'tv ev ooxnBnxe. Axpre- rouornOnr<ovor crnorxieg.H nonrxn rng Evroong,
orepo, pog, propei vo Becopn0eiu n ouroroOe- nprv tolrop<poBouv euvoixegreOveigouv8nNeg,er-
on, enern exer rqurtorei Fe rnv ovef,crprnoiorcov xe npoxcreoerng ovupoorrs roD Hvr,tpevouBoor-
nponv orrorKrcJvooxnBnxe, ov Kot rrppu8po: Aeiou xqr rng Toupxiog, trreouoreleopo vo emcr-
H cvef,oprnoicl nrov npoiv rng ounong rov Aouv rnv eniuon roD zrunpcrrogrng ovef,oprnoiog
rprv rpuuxv xcopv,ev o og ev Oetrpn0nr<e rng Knpou peocoronpoyUorcuorclv. Ee oureg n
eopeosrng cruroroBeons oureeuerpnnn oe ourv vo Toupxio nruxe ro euvoix xoOeorgDnprng roup-
qoxnoer rnv lpcDroyevnouvroxuxn ef,ouoicr.ro- KOKUnpr0Kns KorvoTru0s.
qropeur<o,Bo eixe ef,erxBeioe rr<oir,tlrcr
rng nero-
rynEiog. Avri rou oou unepeixe n evvolcrrov Kolvo- q' ','r" Kunpog, ov eixe oxoou8noer crvnoyn
rnrov, nou ror rcrp8p0nxeo crg,xcopigour vo
;i ' il nopeio pe ug oruegonorxieg, Bcrunexer-
ouvenoyeror u xqOe xorvrnrq roouvc4reipe o, ji 1: ro ornv ovopcvlrcvneeoppoyn rns ono-
11 4"
ru ror Bcrxcuenyeorn nproupyio uo r<porv. .-. .Xl ouorxronoinongoro noioro rou OHE. Ee
"ui:. "?. qurnv rnv ef,,e),rf,n,n Toupxio, ov elrue-
f ::
Euveneio.rng rxorvolxng oUnSrou noneqrorog
n roupKoKunproxnxorvrnro ovocrBpiornKeUe Ko- xtov ornv ovef,oprnrouoinon,8o nrov pcrovo-
roxupc'4rveE ouvrctypcrrrKs
eyyDnoetsrcrr onxrnoe vioxupn oug rerrxnoers rng np rng roupKoKu-
roorrlricr.H roxuepvnon ev crvore0nxeornv e- nproKngr<orvrnrog. Ef,crou,n Knpog,orn oyr-
Anvoxuuproxn nlerorpnEicr, cr-\.oxorovelrnBnxe o- Kn rou qrnEioporogrou OHE, Bo onoxrouor ro Ko-
vnpeoooug uo xolrnreg. fro vo ef,crotpororei, e, Beotdlguou 0o emBupouoen ueroqrnEio., non,
n roxuepvnon on ug o xorvrnreg,oro Xu- xupicog,rnv Evoon. Axopn pog xr ov ro oirnpo
vrcrvpcrBconioLnxe. cNrgrngopvnorxupiog.evoo- yro Evoon ev eixe oioro exqon, 0o enrxpctooe
ornpo eeyxou xor ovuoroBlrioeov ovcrpeoo roug n nonrNn nou etpcrppornKe yro ug orngonor-
uou Bo.ug unoxpove oe rcrpxnSeotrrrNnoupnpof,n. xieg, non n envoxunproNnul.eroqrngioBo n-
Au rn ouvonuNn uo.pouoioon ovoerxvuetqt, cyxeonourornv ef,ouoiorou vouNporoug.
ouprrepqopc[rxn, n eoyn ouopio, ecrv ro xo8e- To rynEropo, pr'lg,rng orroclrrotKtoloinonguroSe-
org rnE KunproxngAnpoxporiogpnopouocvo ei- rnBnxe oeo eixe eponoOein ovef,oprnoio rng K-

48
Topxor

**&; ocImrororcg
oTqYrlKrTov
oupovd rqg
Knpou Tovloro
Tou1974.
Iro xcvrpo,

M yovorrordg
Knprog
evog
oypdrqg
ulrosxrror
r0
np6rorpfporu
TnqEAAYK orqv
Appti;1oororov
Ayouoro rou
1960.H e{sr{rl
0o onoeq10ef
ronKpli...

pe ro npoxnpo n n envoxunproxn neupcrrnv


roroAnn euNcrrpio0o eurxerpooero nocrroxe-
' . , . . , . . ro rng EvoronErng Knpou pe rnv Ecrcr.
ir':"
Ee our ro onpeio sivol ovoyKoio vcr unolrvnoBei
u o MoNoprogr<orpero rnv ovef,crprnoio,yro.vo r-
npou noer rcovouptporvrv.H er<cron0o nrov ro- xcrvonoreirov envoNuuprcrx nnOuop, roxn-
'50, purre rnv Evcoon,ncrpo rnv nenoiBnon rou u n
EopenKn,ov on uS opxesrng er<o.eriog rou e-
yKclrpo or eAnvxeg Nuepvnoeigeixov rcreqer Evt-ronntov nov ovprxrn.'Me oureg,pt^lg,ug
xcrr of,rooynoerug enepxpevegre0veiEef,eif,erg eNnoerExorepyooern uourorio rng nng
oxeuxo pe rnv oroclrrolKlofloinon nou rcrucrBovrcrv neupcrgxor enon0eue rnv upgcron rng Toup-
xiog. Orov e ro 1963emxeipnoe rnv rponouoinon
oro noioro rou OHE. An ro 1950n fevrNn Euv-
Segeroriv rorcrf,ecov tou Xuvroyporog, ovcrpeocr
euon eixe eNntioer ro evrcr<pepov Kol rnv DrIo-
oug onoiegro rNcriopcropvnotxupiog,n roupKoKu'
xpeoon rng vcrnpoyporoBei n crvef,o.prnrouoinon rov
nproxn Norvrntoouoxiopnoeo[ rnv Nuepvnon,
uorKrv. Zi'rnat, e on ro Oxovoprx xcrr Korvco-
npof,evdlvrog Lrro noporeropevn oDvrcryUcrrlKn eK-
vrx EupouropernoxeuNnpe rnv eqoppoyn rng
xpr-prnro.n onoio ef,rxvr-rrorl;r-xpl rnv npcpuv
ouroro0eong,pe rnv npeqn vo oEopo AougrouE
pog. rmroynoe, pog, rnv onoxcDpnon rng cDTn,
onolKroKougooug.To 1952rqxOnxe urreprns rr-
npotpcrorzpevnu pe rnv nproon rpouonoinong
euOproong rcDVclrrolKloKtitveoqv, KclrF Fro or1-
po or qrn<piotrrcno n envoNurpro.xn nrupo cruooxonooe ornv
oOproio rc4rp<pcooe ro ilept-
Evoon pe rnv Ecro.Aucooee rnv euBuvnrng
xpevo rng ouroro0eons,Lrexprvcr creroprouxn
popen. Terxo n npocrvoyyel.Beioocvef,o.prnronoin- o.noxcirpnong rng ornv envor<uuproxnneupo.
Or enronpcrvoerg, prog,ourSrorunvovror1rsrcl
on rcovcrnorxrcitvuro8ernBnxeenionpo ro exeppro
rov eni^oyo rr,rv yeyovrov, rov rinore ev crvcr-
roD1960.Ero rcrornpouou rppeuoecrurnv npcorn
orpeeror Kor n KprrKn pnopei vo ooxeucrruov
ovoyyeiorng oroorotKtoroinong oug opxegrou'50,
eNrou oorpoloug.
pe eopvoro BeuxcrUnvqlcrrcr,rvrov n eurcrrpio
oug rooxrxegenvrxegxuepvnoergvo Koro- 'HMEIQ'EIX
orpoouvrn orpornyrxn Ncrrrougrnoporrxogxer- 1. Btr. Farid Mirbagheri, Cyprus and International
prouoDs. r-ror(orcvo ueylorofrolouvlovrctuoKpo- Peacemaking, Hurst & Company, London, 1998,oe).. 12.
lrvocroDpeepovrorng xpcrgornv Knpo, xcr8gNcrr 2. txerlxo pe ug Beperers opxes rng ouwcryporrxng
ro oupeepovro rou KurrprclKouEnvropou. opycrvronsrng Kunproxng npoxporiog, L. f.
Iloncrnlrnrpiou, To tDvtayltauK llp4tct rng KunpnKng
eutepov,n ToupKioeKUeroeOnxe ro oirnpo rng
Anpoxpariag, ABnvo, A. Xoxxoutrog 1997,oe. 36 K.er.
Evoong,rov evenoxnong rrnpollroreoetg,yro vo 3. Bi,. K. Xpuoooroping, To Kparcg tng Kunpou oro
eopeuoeioe rrorocrBprnv envrNnneupcrpe e- Ate1vg Aixcno, A8nvo, A. Eoxxoucrg,1994,or. 76.
yxougxor ovooxoerg,pe r<opuEoio. ef, covrnv crp- 4. B^. N. Kpcvrrrn, Avoxupam lloreia, Kunpog 1960-
vnorxupicr.Eror, n Toupxicreueoernv nolrxn rng 1964,rc[. A', ABnvo, E'TIA, 1985, atL.23-24. I

49
': I t
, , ,,

T E N I K H

AeeNoroy a.N., Beorgaiag or4 Euv0nxeg flanarooprroY r.,


Ilopeia oh0pov: Kryng 195&1974, Aovivou xat Zupixtg 161-1959, An mv Zupixn e4 rcv Awiav,
Emcrotpog,A0nvo 1996. eN.f. Aoro,A0nvo 1980.
A0nvo 1984.
KovrroxpPAr r., flanaxlpEoY r.,
BpzaNHr n.,
H Kunpog xat ra av7gxitnwa Knpog: to vov <<xl>too
H eAnvun Kvryto1, ABnvo.1951.
tedfrn, A8nvcr 1956. EAnvtolto,ex.Bountorv
IapoyoazuAr r., KpaNrlrotHl N., Envov,A8nvo 1956.
EMdg xat Knpog: Tpayrca
AinxoAa xgnvn: Knpog 1950-19ffi, Ilanaoorur o.,
oqfrpata, evxatpieg nou xd0nxav
Eorio.,A0nvo 1981. H Kapnaoia otov ayva mg
(19 @ep.19&-L5IouA. 1965),tt<.
Avox1mm noAtreia: Kryng 196G E.O.K.A., Aepeog1993.
Mucpyon.A8nvo 1982.
7974,Br)ronoeiov rng <Eorio.g>I.
fitYXOoPrlHr r., . Kol.opou& Eiog, ABnvo, 1985.
floynnor r.,
H aoAotm Kn1ng, n atrbwa EMdg - Kryng - Bpenavia, A8nvo
Kyppru x., 1956.
eAnwxn yn: Iotopiq noAtttoltg
Knpog,Toupxia xat envrcpg:
xat oneLetfretrmaxoi ayveg an
Oeopoi, opg, oxoery,
Prrrarr.,
mg npoioroptxng neptou 1txpt H EAAaa Kat ta eOwxa mg
nponpam, ex. opnouoo,
rcu onpeprvo trnparrco ixaru: Knpog xat Bopeto-
Aeuxooio 1980.
aneherfr eSmuxo ayvog, A8nvq Hnetpog, ABnvq 1956.
H Kuryngpemf, Avarong xat
1956. Erpoaxonoynorr.,
Aweory onpepov: Euyton e tnv
fparNor x., a0ur65nv avaAww rng napotnng To Kunpnxv erg mv tdoxegrn
Knpog 1955-1958(ZocrIng), qnoeag p;ng navdpxang rynyaiag, Aovivou xat mv L EuvAetnw
(Aeuxooicr)1958 Aeur<ooicr1964. cou OIIE: Ayot xat anawnoeg e4
AaNrHnrlHE ^., rcr4 Bpetavvog xat Topxot4,
Aararol r.,
H Kryngxat n ayyAtxnpaoxa, A8nvo 1956.
O Eerppngxat n Kvnpog, Ixcrpog,
Lund, euxotoio 1975. ABnvo 1984. Exmara.,
AoNrar r., E dq eivan xat n Knpog, A0nvcr
Aoizrlur r., 1956.
An rcv apxarctdtav xpvav n An tnv rctopiav rcu Kunpnxo,
Knpog nto avxa0ev Envun, llovenvro ErcrrpeicrAurorcr0oeog Xpy::aNour N.,
yog erEovn0eig ev N. Ypxn rn 7 Knpou, A0nvo 1973. Dra owdLa 4nwq tx.
Auyouorou1955,Ynnpeoio Tnou H Knpog mtei awota0eow, Kuuproxn, Aeuxooio 1957.
fevrxng Euvolroouoviog rotv ABnvo 1956. Ila0og yta va erepo outrnv.
floqrv lloe1notv rng Ecrog Awxn Kntrng: ndry znoa m4 er<.uprxn Kuupog, Aeurorcio 1959.
(A8nvo) (x.x.). n&oug xat Yot4 xanpog mg 7970- Hpoxrtmy MAav,
ZarxzraeHPAr N., 7980,tr<.Muepyon, A0nvo 1980. euxcooio1960.
Ilotnpam rcu ozeLev0elxottxo
H aLwoepvn Kunpog pag ex. MaxnoyzaPl^Hr rT., ayva mg Knpou 1955-1959,ex.
N. Arxrdnn & YrV ASnvo 1954. Kunpog 1940-1960:HpepoAyto rcv
Envxo llveulrorrxo Op.iou
ZaNaNrprr, e{eAifeav, ex. lLE. Kunpou.Acuxt'-roio 1979.
EmvxAayyntav nAav: Moxouzcrping,Aeuxooicr 1985. -H Konpog eivat eAnwxn: H
Marcpvn Kn5ng, A0nvo 1956. Aeoxn Bi,og tou
Ilpyua MEEoTETAKcJN aneAetfr e1rcaxo aydvog, x.
MtrAETQN, lleprorxo <Ayv rrov E).eu0epcov
Emornpovrx Eulruorope riro EBvcjp, ABnvo 1954.
AroorooergrrrtvEnvoroupxrxv -H KonPog FaC= Ow CYPrus,
oxoec,:v:Aryoio-Kunpog, Ipupo E0vrxn Evoorg Envov, ABnvq
Meooyeroxv MeercitrlABnvq, 1957.
1986. -Kapog, Ioropia, npoAnparu
xat ayritvegws Aao rng, Eorio,
Kapauaxor r.,
A0nvo 1981.
Kn{ng, ABnvo 1954.
KrvrenolHr r., ZrneanrHe.,
H Kunpog: EAAnveg un
Tooep4 atdtveg nAotpauxng
peuavunv xtsptapxiav,
1nompmrcC otov eqxttnaix
Buchdruckerel Frickert & CoI..
xpo: an mv Erynvn mg
Bepoivo 1940.
Aepoq,
Moxprog,
Kupolrovrig
ou(qrov
oro
50 nepr0rlpro
r4gArooxe[qg
rouAovivou