You are on page 1of 14

F.

Pregdtireapsihicd a pacientului:
- explicareatehnicii(pacientiisuntmai pulincapabilisd facdfala durerii,stresului
situalional,dacAnu cunoscce-i agteapti),in termeniaccesibili, fard exagerari;
- sd i se permitapacientuluisd pr"rnd
irrtrebarigi sd i se rdspundaprompt.

G.PreEitireafizici a pacientului:
- asigurareapoziliei(cAndnu este capabil- ajutareagi
mentinereain pozilie
pentru
a preveniaccidentele).

H.Respectarea misunilor de asepsie:


- material9i instrumentardezinfectat
sau sterilizat,
in funcliede cerinle;
- echipament de protecliecorespunzhlor;
- spilareape mainiinaintesi dupd efectuareafiecdrei
tehnici.
l. Respectarea
comportamentuluiobignuit ar pacientulr.ri:
- asigurarea
orelorde somn;
- asigurarea
timpului
intretehnici,
pentruca pacientului
sd i se asiEure
senzalia
deindependenld.

J.ingrijireadupd procedurd:
- pozilieconfortabili;
- menlinereain repaustimpcorespunzdtor.

K.Gurdf
irea,dezinfectarea
9i sterilizareaechipamentul
ui utitizat.
L.Pregitireaspecimeneloroblinutepentrulaborator.

M.Notareatehnicii9i a incidentelorsau accidentelor.

1,Nevoiade a respiragi a aveao buni circulalie


EVALUAREA
FUNCTIILOR
VITALE
Funcliilevitale includ: respiralia,pulsul, tensiunea arterialdgi temperatura.Ele
'
suntfrecventutilizateca indicatoriai stdriide siindtatesau de boald.

Cind se - cand intervineo schimbarein starea de sdnitate


a unei per-
mdsoari soane
func!iile - cand este admis lntr-o unitatespitariceascd(la
internare,pe
vitale toati perioadaspitaliziriigi la externare)

19
- num
- inainte9i dupd proceduriinvazivede diagnostic - cons
- inainte9i dupd intervenliichirurgicale peratu
- inainte 9i dupi administrareamedicamentelor care au efect - unire
asuprasistemuluirespirator9i cardiovascular (ex.digitala) !inerea
- inaintegi dupd efectuareaintervenliilor de ingrijirecare pot in- - in alt
fluenlafuncliilevitale(ex. mobilizareapacienlilorimobilizalila pat !inutd,c
timp indelungat) )r
Rolul - sd pregdteascdmaterialgi instrumentarcorespunzitor in
9i
asistenteiin stare de funclionare
- sd pregdteascipacientuldin punct de vedere tizic (pozilieco- - aprec
mdsurarea
respunzdtoare gi in acelagitimp comodi pentrupacient) prinsim
funcfiilor
vitale sd pregdteascd psihic pacientul (sd explice tehnica, si-l
convingdde necesitateaefectuirii ei 9i sd-i solicitecooperarea)
- sd asigurecondiliide microclimat care sd nu influenleze func-
r NOTA:
\,.' Pentrufoile de temperat
!iile vitale (linigte,temperaturdoptimi, umiditatecorespun-
zdtoare) cinci in cinci,pentrufieca
- sd cunoascdvarialiilenormaleale funcliilorvitale,in funcliede
sex 9i vArstd
- sd cunoascdantecedentelemedicaleale pacientului9i trata-
menteleprescrise(unelemodificdfuncliilevitale)
- sd respectefrecventade evaluarea funcliilorvitalein raportcu
stareapacientului
- sd comunicemediculuimodificdrile Elemente de - ritmici
semnificative ale functiilor apreciat -
vitale frecven
- celerit
- amplitu

OBSERVAREA
SI MASURAREA
RESPIRATIEI

Scop - evaluarea functieirespiratoriia pacientuluifiindun indiciual


evoluliei gi al prognosticului
unorcomplicalii
bolii,al apariliei
Elementede - tipulrespiraliei
apreciat - amplitudinea migcdrilorrespiratorii
- ritmul
- frecventa
Materiale - ceas cu secundar
necesare - creionde culoareverde sau pix cu pasti verde
- foaia de temperaturd

lnterven!iile - agezareapacientuluiin decubitdorsal,tdrl a explicatehnicace


asistentei urmeazda fi efectuat6
- plasareamAinii,cu faJapalmari pe suprafalatoracelui

20
* nurndrareainspiraliilor
timp de un minut

I" t l - consemnareavarorii
obfinuteprintr-unpunct pe foaiade
peraturi (fiecarerinieorizontara
- unireacu o riniea varorii
finereacurbei
tem_
a foii tepreziniadoud respiratii)
prezentecu cea anterioait#TfuH

in:I * in alte docunrente


medicarese poate nota cifricvaroarea
o'' !inutd,cAt gi caracteristicile
respira.tiei:
ex.:
ob_

I
^-_l
Rs= 20 respirafii/minut
Ro=19 respirafii/minut de ampritudine
I n l medie,corespun_

"-lI zdtaare,ritm regulat


- aprectereacelorlalte
elementeale funcliei
prin simplaobservarea migcdrilor
respiratorii
se face
;e-lI
)a)
n.-
| r NOTA:
| Pentrufoilede temperaturiiin care
,t- respiratia
cinci?ncinci,pentrufiecarelinieirizontaa, este inscrisdcu valorice cresc din
!e considerdo respiralie.
o'i |

rta- | MASURAREAPULsULI".'I
I
arl - evaluareafuncliei
carrJio_vasculare
b'.I Elementede
apreciat
* ritmicitatea
* frecvenla
- celeritatea
__l - amplitudinea

temporul

carotid

apical
pedi us

libial

: radial
/ - Lccurrde masurar"e
a pulsului

21
Locuri de - onc
NOTAREA GRAFICA A RESPIRATIEI
misurare un pl
tempo
Materiale
necesare
Ziua 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0 I11I 12113I 141 Interven!iile - preg
Zile de boald 1 2 3 4 \ 6 7 asistentei - asig
I 9 10 1 1
- spili
D I n l T . Al. p T D I S D t s D I S U S D I S D I S DI S U S D I S S - repe
- fixar
- exer
getelo
- num
- cons
peratU
patru p
- unir
obline
- cons
a carac
Ex.

MASU

- evalu
reziste
f1 Elementede - tensi
: " ' evaluat - tensi
i-i
;
Materiale apara
necesare tensiun
t -cu
; -cu
:, - osc
- ste
- tarn
) - alc
- cre
min
Locuri de - oricarearteraaccesibilapalpiriigi care poatefi comprimatd
pe
mdsurare un plan osos: artera radialS,femurald, humerali, carotidd,
temporali,superficiald, pedioasd(fig.1) "
Materiale - ceas cu secundar
necesare - c r e i o nr o g us a u , p i x . c u
mlni rogie
''', t --4
-.w"r'dill1j"':-

lnterventiile - pregdtireapsihici a pacientului


asistentei - a s i g u r a r e rae p a u s u l uf i z i c9 i p s i h i c1 0 - 1 5m i n u t e
- spilarea pe mAini
- reperareaarterei
- fixareadegetelorpalpatoarepe traiectularterei
- exercitarea unei presiuniasuprapereteluiarterialcu vArfulde-
getelor
- numdrareapulsaliilortimp de 1 minut
- consemnareavaloriioblinuteprintr-unpunct pe foaiade tem-
peraturd,!inAndcont ci fiecarelinieorizontalda foii reprezinti
patrupulsalii
- unireavalorii prezentecu cea anterioardcu o linie, pentru
oblinereacurbei
- consemnareain alte documentemedicalea valoriiobtinutesi
a caracteristicilor pulsului
E x . :1 2 . 1 1 . 1 9 9 6 P n = 8 O i m i n u t
Ps = 90/minut
puls regulat

M A S U R A R E AT E N S I U N IAI R T E R I A L E

Scop - evaluareafunclieicardiovasculare(forlade contracliea inimii,


rezistenladeterminatdde elasticitatea
9i calibrulvaselor)
Elementede - tensiuneaarterialasistolicd(maxima)
evaluat - tensiuneaarterialddiastolicd(minima)

Materiale aparat pentru mdsurarga TEns,o*ErFEr'4.*_......


necesare tensiunii
arteriale: it'.r-;iit
- cu mercurRiva-Rocci /:;"\ $'fi f,
- cu manometru " \.. i,**' fi"+i I
- oscilometru
Pachon ,,,'IA.-ieW
ww ilffiffi
-,'iffi::Ttiauncurar .,.
iliif#$.r,,o"u,
:3[?J- roeu'sau
pixcu
mina rOgie 2-riaurir-",-:"",T@
Fig.2 -Tipuri de tensior
Metode de - palpato
NOTAREA GRAFICA A PULSULUI determinare - ausculta

Interventiile a. pen.!1u
asistentei - pregd
pacie
Ziua 4 l 5 I 6 I 7 l 8 I 9 I 10111I 12l 1 3 I1 4 I - asigu
9i psi
Zile de boald I 2 3 4 .t
6 7 8 I 10 1 1 - spdla
D I S D l s D S D I S D I S Dl s u s DIS -se at
D I n l T , A I. P I r D S
matic
cient
exten
-se {
stetos
hume
inferi
- se in
scopu

men$et

gilere -
humerala

-,it1
artera/
radiala
Metodede palpatorie
determinare auscultatorie
STETSSCOP

Interven!iile pentru metoda auscultatorie


asistentei - pregatirea psihica a
pacientului
- asigurarearepausuluitizic
9 i p s i h i ct i m pd e 1 5 m i n u t e
- spalareape mAini
- se aplicd mangeta pneu-
matica pe bralul pa-
cientului, sprijinit qi in
e x t e n s i e( F i g .a )
- se fixeazd membrana
stetoscopului pe artera
humerali, sub marginea
inferioarda mangetei
- se introduc olivele steto-
scopuluiin urechi

mEmhranfl
Fig.3 - Stetoscopul
biauricular

- se pompeazi aer in niangeta


pneumaticd, cu ajutorulperei
, de cauciuc pAna la clisparifia
zgonlotelclr pulsetile
- se decomprinri progresrv
adern aerul din mangetA prin
humerala deschideneasupapei, pAn&
cand se percepeprimulzgo-
niot ar"teriai(care reprezintd
v a l o a r e a t e n s i u n i ia r t e r i a l e
maxirne)
,flrtera - se reline valoarea incjicatA
culrilalH de coloana rie mercur sau
acul rnanometrului, f:entrua
fi cnnsemnatA
-- se continui clecorllpri;n21*r,
l i Fig. 4 - Aplicare:l rnan$etei
zg;nmotele arterialedevenind
ll ll tensiometri;lui iot rnaiputernice
L**_**__-__

-")q
il"4
- se reline valoareaindicatdde coloanade mercursau de
acul manometrului, in momentulin care zgomoteledispar, NOTARET
aceastareprezentAnd tensiuneaarterialiminimi
- se noteazApe foaia de temperaturivalorileoblinutecu o
linieorizontaldde culoarerogie,socotindu-se pentrufiecare
liniea foii o unitatecoloani de mercur
- se unesc liniileorizontalecu liniiverticale9i se hagureazi
spaliulrezultat
Ziua
E.H

- in alte documentemedicalese inregistreazAcifric: Zile de boald


Ex.:T.A. rT"tdX.=150 mmHg .*n;.
T.A.min.= 7 5 m m H g D R T.A" P
- Se dezinfecteaz|,olivele stetoscopului9i membrana cu
alcool
b. pentru metoda palPatorie
- determinarease face prin palpareaartereiradiale
- nu se folosegtestetoscopulbiauricular 3000 60 30 1 6 0
- etapelesunt identicemetodeiauscultatorii
- are dezavantajuloblineriiunor valori mai mici decAtrealita-
tea, palpareapulsuluiperifericfiind posibildnumai dupdr
reducereaaccentuati a compresiuniiexterioare 2500 50 25 r40
c. metoda oscilometricd este descrisd in ,,Breviar de explordri
funclionale" de LucreliaTitircd,edilia1994

2000 40 20 1 0 0
I DE RETINUT:
- mangetapneumaticdva fi bine fixatd pe bralulpacientulu.i
- manometrulva fi plasatla nivelulartereila care se face determinarea
- misurarea va fi precedatdde linigtireapacientului
-in caz de suspiciune,se repeti mAsurareafdrd, a scoate mangetade pe bralul 1500 30 1 5 100
pacientului
- la indicaliamedicului,se pot face mdsurdtoricomparativela ambelebrale

PENTRUMENTINEREA
INTERVENTII 1000 20 1 0 80
PULMONARE
EXPANSIUNII
SAU FAVORIZAREA
EXERCITilRESP\RATOR|| \' /
500 1 0 5 60
Respira!ia favarizeazd,oxigenarea 9i ventilalia adecvati la pacienlii
profUndd anxiogi;cregtevolumulcurentgi diminueazlspaliulmort
- pacientulefectueazdo inspiralieprofunddgi o expiraliepre-
0 0 0 40
lungitd,cu buzelestrAnse
- este de preferatsd se executein poziliegezAnd

Respira!ia - pacientuleste agezatin poziliesemigezAnd, flec-


cu Eenunchii
in
diafragmaticd tali,suslinuli regiuneapopliteecu o pAturarulati
':l
l.l NOTAREA GRAFICA A TENSIUNII ARTERIALE

'"1
:t Ziua
Zile de boald
4 l 5 I 6 I 7T 8 I 9 I t 0 l l 1I t2l 13I t4l
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 l 1

trl D R T.A. P T DIS DIS DIS S D I S D I S DI S S DIS US

I
tu- |

:il
_.i
I
{
? " ,

6. Nevoiade a te imbrica 9i dezbrica


iMSnAcAREAgt DEzBRAcAREA
PACIENTULUI
- protejarea corpuluigi asigurarea intimititii
Interven!iile - alegerealenjeriei in funcliede:
asistentei - sex (cima96de noaptesau pijama)
- temperatura mediului
- vArsti
- talie9i staturi (sd asigurelejeritatea migcdrii)
- de integritate fizici gi psihicda pacientului (comoddr gi cu
modsimplude incheiere)
- pregdtirea lenjerieila TndemAna pacientului
- explicareatuturorgesturilorce urmeazda fi efectuate
- Tncurajarea pacientului si participe,
pe cdt posibil,in functiede
capacitatea 9i limitele sale fizice
- felicitareapentrufiecareprogres
- ajutareapacientului ?nefectuarea tehniciisau efectuarea inte-
grald a tehnicii (la nevoie, se efectueazi de cdtre doui
asistente).

I DE RETINUT:
- in cazulafectiunilor
la nivelulmembrelorsuperioare, se Tncepecu dezbrdcarea
membrului sindtos,imbricareaincepdndcu membrulafectat.
- in cazulafecliunilor
la membreleinferioare, nu se recomandipijamaua
- suslinereamembruluiparalizat
- acordareade timpsuficientpacientului pentrua efectuatehnica
- abordareapacientului cu ribdare 9i calm

7. Nevoiade a menlinetepperaturaconstanti
a corpului
MASURAREATEMPERATURII
- evaluareafunctieide termoreglare
9i termogenezi
- axil6, plica inghinali, cavitateabucali, rect, vagin

Materiale l-termometrumaximal
u
t
- casoleti cu tampoanede vatd 9i compresesterile
- recipientcu soluliedezinfectanti
- tavi medicala
- lubrifiant
- alcoolmedicinal
- ceas
Interven!iile - pregitireamaterialelor lAngdpacient
asistentei pregdtireapsihici a Pa-
cientului
- spilareaPemAini
- se scoatetermometrul din
soluliadezinfectantd, se cli-
tegtegi se gtergecu o com-
presi, se scuturn(fig.50)
- se verificddaci este in
rezervormercurul
a) pentrumdsurarea in axili
(fis.51)
- Se a$aaa paCientUl in Fig.50 - Scuturarea
termometrului
poziliede decubitdor-
sal sauin PoziliagezAnd
- se ridicdbralulPacientultli
- se gtergeaxilaprintamponare cu prosopulpacientului
- i" ?tS"tdiermometrulcu rezervorulde mercurin centrul
axilei,paralelcu toracele
- se apropiebralulde trunchi,cu antebralulflectatPe supra-
fala anterioaria toracelui
- dac6 pacientul este
sldbit,agitat,Precum9i
la copii, bralul va fi
menlinut in aceasti
pozilie de citre asis-
tenti
- termometrulse men-
linetimPde 10 minute
b) pentru mdsurareaTn
cavitateabucali (fig.52):
- se introducetermome- ' t-----
trul in cavitateabucali /' l ,
sublimbi sau Pe latura Fig. 51- Mdsurarea in *'e-
temperaturii
externi a arcadei
dentare
- pacientul esterugatsi inchidigurasi si respirepe nas
- se menlinetermometrul timpde 5 minute
c) pentrumisurarearectali:
- se lubdtiazhtermometrul

113
* se agazd pacientulin decubitlateral,cu membreleinferioa-
intimitatea
re in semiflexie,asigurAndu-i
- se introducebulbultermome-
truluiin rect,prinmigcdride ro-
talie9i inaintare
- termometrul va fi linutcu mAna
tot timpulmdsurdrii
* se menlinetermometrul 3 minute
- dupdterminarea Ziu4
timpului de menli-
nere a termometrului, acesta se Zile de boali
scoate,se gtergecu o compresi Fio. 52 - Misurarea
- se citegtegradaliala care a ajuns tem6eraturiiin cavitatea
bucal6
D R T
mercu rultermometrulu i
- se spald termometrul,se scuturd
se introduce in recipientulcu solulie dezinfectantd(sol.
c l o r a m i n i1 % ) 3000 60 30
- se noteazi valoareaoblinuti, pe foaia de temperaturd
- notarea unui punct pe verticald,corespunzAtoare datei gi
timpului zilei,socotind,pentrufiecarelinie orizontalda foii,
doui diviziunide grad
- se unegtevaloareaprezentdcu cea anterioard,pentruob!i- 250050
nerea curbei termice
- in alte documentemedicale,se noteazdcifric
- interpretareacurbeitermice
2000 40 2(

r DE RETINUT:
o in mod curent,temperaturase mdsoarddimineala,intre orele7-8, gi dupd-masa,
i n t r eo r e l e1 8 - 1 9 1500 30 15
r temperaturaaxilard reprezintdtemperaturaexterni a corpului,ea fiind cu 4-5
zecimide grad mai joasd decAtcea centrali
o misurarea temperaturiiin cavitateabucaldeste contraindicatd la copii,pacienli :
agitali,la cei cu afecliuniale cavitilii bucale;inaintecu 10 minutede introducerea 1000 2A 1
termometrului in,cavitateabucali, pacientulnu va consumalichiderecisau calde
gi nici nu va fuma
o temperaturamAsuratdrectal este mai mare decAtcea mdsuratdaxilarcu 0,4 -
0,50 500 1 0 5
o misurarea temperaturii?n rect este contraindicatd la pacienliiagitaligi la cei cu
afecliuni rectale; pentru mdsurarea rectali, copiii mici sunt agezali in decubit
dorsal,cu picioareleridicate,
sau in decubitventral
o mdsurareatemperaturiiin vagin urrniregteaceleagietape ca la mAsurarearec- 0 0 0
tald,introducAndu-se termometrulin vagin;este contraindicatiin bolileaparatului
genitalfeminin;valoareaei este rnaimarecu 0,5" decAtcea axilari
. pentrumisurareatemperaiuriicorpului,se mai pot utilizatermometrecutanate9i
termometreelectronice.
.A{r*dd'*
NOTAREA GRAFICA A TEMPERATIJRII

Ziua 4 I 5 I 6 I 7 l 8 I 9 I 1 0 I11I t2l 13r141


Zile de boald I ) 3 4 \ 6 7 8 9 10 11
D I n l T . AI. p I r D I S D I S D I S D S D I S D I S DI S U S D S D S
CURBE TERMICE
8. Nevo
,,T---r--r.dimineala

Toaletapacie
de asistentamed
Constiin men
leziunilorcutana
a) subfebrilitate Toaletapacie
- zilnicd-
b) febri inversd
siptimi
In funcliede ti
- n-aren
- arenev
- are nev
- necesi
o Obiective:
- indepdrtar
c) febri intermitenti cu secreliileglan
de dejectii9i alter
d) febri intermitenti periodici - deschidere
- inviorarea ci
producere
anticorpilor
- linigtirea
bol
o Principii:
- se apreciaz
preaobositoare
- se verificdte
e) febrArecurentd
- se eviti cure
- se,izoleazd
- se pregate
patului9i a bolna
- bolnavul va f
- se descope
-- se stoarcecc
pat sau pe bolna
- se sdpuneg
circulaliasangui
- apacaldi tre
a se lisa sdpunu
f) febrd ondulanti . - se insistdla t

116