You are on page 1of 12

JZYK ANGIELSKI

POZIOM A1 (wg systemu Rady Europy A1)

UMIEJTNOCI TEMATYKA ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE


SUCHAM I ROZUMIEM Zawieranie znajomoci, Czasownik
Potrafi zrozumie przedstawienie si, Czas teraniejszy "Present Simple"
podawanie informacji dot. swojej
osoby i swojej rodziny
 znane mi nazwy, sowa czasownik "to be"
 Narodowoci, zawody
i wyraenia w krtkich zdania typu "There is..",
 Czas zegarowy, pory dnia, dni
wypowiedziach "There are..."
tygodnia, miesice
 proste polecenia, pytania, proby czasownik "have got", "have"
 Rozkad dnia, czas wolny,
 informacje dot. osb, numery czasowniki regularne
zainteresowania
telefonw, adresy, ceny, godziny (zdania oznajmujce,
 Zakupy (np. w domu towarowym)
 proste pytania dot. mojej osoby pytajce, przeczce)
 Posiki, restauracja
i tego, co robi czasowniki modalne "can",
"cannot", "could"
(wyraanie umiejtnoci,
CZYTAM I ROZUMIEM proby, pozwolenia)
Potrafi zrozumie

Tryb rozkazujcy
 w krtkich prostych tekstach znane
" Do it.", "Dont do it."
mi nazwy,
Konstrukcja czasownik
pojedyncze sowa i wyraenia
("like/love/hate ) + rzeczownik
 prosty formularz (dot. danych
odczasownikowy (gerund)
osobowych)
 krtkie, proste teksty, gdy obok s
obrazki Rzeczownik
 napisy na tablicach informacyjnych

 rodzajnik okrelony "the"


(np. w domu towarowym, na
 rodzajnik nieokrelony "a",
parkingu, ulicy)
"an"
 proste yczenia okolicznociowe
 konstrukcje z "some", "any"
 prosta wiadomo np. SMS
 liczby liczba pojedyncza i
(godz. spotkania, przyjazdu)
mnoga
 forma dzierawcza
MWI - ROZMAWIAM rzeczownika
Potrafi
Przymiotnik/Przyswek
 w prosty sposb przywita si,
przedstawi si i poegna
 w formie nieodmiennej
 poprosi o powtrzenie komunikatu
 przyswki czstotliwoci
 w prosty sposb wyrazi prob
 przymiotniki dzierawcze
(np. zamwi jedzenie i zapaci)
 zapyta i odpowiedzie na pytanie
np. Skd pochodzisz? Zaimek
Czym si interesujesz?
Kiedy si spotkamy?
 osobowy wskazujcy
 umwi si np. do kina, na kaw
 zamwi jedzenie
"this", "that", "these", "those"

MWI - OPOWIADAM Przyimki


Potrafi
 okrelajce czas
 okrelajce miejsce
 w prosty sposb przedstawi siebie
i rodzin
 w prosty sposb opowiedzie, jak Czasowniki zoone
wyglda mj dzie,
jak spdzam wolny czas, jaka jest
pogoda 1. come from
2. get up
3. go out
PISZ 4. turn on/off
Potrafi 5. wake up

 wypeni prosty formularz


 wypeni na planie swj rozkad
zaj
 sporzdzi list zakupw
 opisa prostymi zdaniami swoja
rodzin,
szko i zainteresowania
 napisa krtkie yczenia
okolicznociowe
 napisa krtk wiadomo np.,
SMS, e-mail (o tym co robi, gdzie
jestem)

Zalecane podrczniki:

- Life-Lines elementary
- English File elementary
- Inside Out elementary
- Cutting Edge elementary
- Headway elementary

JZYK ANGIELSKI
POZIOM A2 (wg systemu Rady Europy A1+A2)

UMIEJTNOCI TEMATYKA ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE


SUCHAM I ROZUMIEM Rodzina, krewni, Czasownik
Potrafi zrozumie znajomi, zainteresowania
 yciorys tabelaryczny i opisowy Czas przeszy "Past Simple"
 Przebieg dnia
 prost rozmow na tematy
(m.in. zajcia na uczelni, wydziale)
codzienne czasownik "to be"
 Mieszkanie/akademik
 proste wypowiedzi na temat zdania typu "There was..",
 Zakupy w domu towarowym (np.
wolnego czasu, "There were.."
upominki)
zainteresowa, ulubionych zaj czasowniki regularne i
 Opis miasta,
 najwaniejsze informacje w nieregularne
pytanie o drog, lokalizacja obiektw
prostych komunikatach (zdania oznajmujce,
 Zdrowie
(np. na dworcu, na lotnisku, pytajce, przeczce)
(wizyta u lekarza,
w domu towarowym, oferty biur
zdrowy tryb ycia, apteka)
podry)
 Podrowanie Czas "Present Continuous"
 proste wypowiedzi dot.
(biuro podry,
minionych wydarze
zakwaterowanie, dworzec, lotnisko)
 proste wypowiedzi dot. marze i wyraanie teraniejszoci
 Formy spdzania wolnego
planw przyszo wyraanie przyszoci
czasu (sport)
 Praca ( nazwy zawodw, opis
CZYTAM I ROZUMIEM podstawowych obowizkw ) Czas przyszy
Potrafi zrozumie
 "to be going to do"
 proste opisy osb, przedmiotw
i miejsc
 potrzebne mi informacje
Struktura modalna
np. w informatorach " would like to do"
turystycznych, rozkadach jazdy
 proste opisy wydarze Czas "Present Perfect"
(np. relacja z podry, wyjazdu )
 proste listy dot. codziennych
wydarze experiences

MWI - ROZMAWIAM Bezokolicznik celu


Potrafi "I came here to help you"
(eby, aby)

 przedstawi siebie i swoj


rodzin Rzeczownik
 porozumie si w prostych
codziennych sytuacjach rzeczowniki policzalne
np. w sklepie, w banku, na i niepoliczalne
uczelni, biurze podry "much", "many"
 uzyska prost informacj
podczas podry,
np. kupi bilet, dowiedzie si o Przymiotnik
godz. wylotu samolotu
 zapyta o drog i objani stopniowanie
 zapyta kogo, jak si czuje,
co mu dolega i odpowiedzie na
podobne pyt. Przyswek
 zaprosi znajomych np. na przyswki sposobu
urodziny, formy regularne i
wycieczk i ustali miejsce, czas nieregularne
i plan imprezy
 zapyta o minione wydarzenia
przeprowadzi Zaimek
prost rozmow telefoniczn (np.
umwi si) zaimki dzierawcze "mine",
"yours", etc.
MWI - OPOWIADAM
Potrafi Przyimki

 w prosty sposb opowiedzie o okrelajce ruchu


miejscach,
ktre znam (np. akademik,
uczelnia, moje miasto) Czasowniki zoone
 poda prosty przepis na ulubion
potraw 1. check in
 przedstawi w prosty sposb 2. get on/off/in
swoje plany wakacyjne 3. give back
 opowiedzie o minionych 4. hurry up
wydarzeniach 5. look after
(np. weekend w grach) 6. look for
 opowiedzie, co widz na 7. put on
obrazku 8. take off
9. try on
PISZ 10. watch out
Potrafi

 opisa w prosty sposb siebie


i swoje upodobania
 wyjani w krtkim licie do
kolegi lub koleanki,
gdzie mieszkam i opisa w
prosty sposb drog
do mojego domu
 zanotowa wane dla mnie
informacje
dot. moich zaj na uczelni i
poza ni
 przedstawi w krtkim tekcie
kolejno
zdarze, stosujc wyraenia:
najpierw, potem, w kocu

Zalecane podrczniki:

- Life-Lines elementary
- English File elementary
- Inside Out elementary
- Cutting Edge elementary
- Headway elementary

JZYK ANGIELSKI
POZIOM B1 (wg systemu Rady Europy B1)

UMIEJTNOCI TEMATYKA ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE


SUCHAM I ROZUMIEM Autoprezentacja, Czasownik Porwnanie czasw
Potrafi zrozumie nawizywanie kontaktw "Present Simple" vs. "Present
 Studia, moja uczelnia Continuous"
(zajcia, wykady)
 gwny wtek filmu, gwne
 Jak mieszkaj studenci (akademik,
informacje "Present Perfect Simple" vs.
stancja, poszukiwanie mieszkania)
radiowe i telewizyjne "Present Perfect Continuous"
 Opis i charakterystyka osb
dotyczce aktualnych "Past Simplevs. "Present
(zalety i wady, wymarzony
wydarze, Perfect"
partner/partnerka, przyja, mio)
jeli prezenter mwi wyranie, Formy wyraania przyszoci:
 Wspomnienia z przeszoci
powoli "will", "be going to do", "Present
(wane wydarzenia, dziecistwo)
 krtkie opowiadanie Continuous"
 Zwyczaje
(np. wita, lub w Polsce
CZYTAM I ROZUMIEM i w innych krajach) Czasy przesze w narracji
Potrafi Podre turystyczne i subowe
 zrozumie istotne informacje - hotel, camping "Past Simple",
opisujce - pogoda - informacja o "Past Continuous",
aktualne i znane mi warunkach na drodze "Past Perfect",
wydarzenia (korki, objazdy) "Past Perfect Continuous"
 wskaza w pobienie - zwiedzanie zabytkw
przeczytanym (np. zabytki mojego miasta)
tekcie informacje na temat - sytuacje awaryjne, zgubienie Struktura "used to do"
kto co zrobi, gdzie i kiedy paszportu, bagau
 zrozumie proste broszury Niezwyke historie, zdarzenia, Czasowniki modalne
(np. folder) przeycia
 zrozumie akcj jasno Aktualnoci w Polsce i na wiecie
 suce do wyraania proby,
zbudowanego opowiadania
pozwolenia, umiejtnoci,
obowizku
MWI - ROZMAWIAM
Potrafi
Strona bierna

 porozumie si w wikszoci
sytuacji podczas podry Rzeczownik
 wyrazi uczucia
(zdziwienie, rado) rzeczowniki policzalne
i zareagowa na nie i niepoliczalne
 uzyska i przekaza okrelniki "ilociowe" w
wan dla mnie odniesieniu do rzeczownikw
informacj w rozmowie policzalnych
telefonicznej i niepoliczalnych
" a few", "a little", "plenty of",
MWI - OPOWIADAM "enough", "none", "no", "lots of"
Potrafi
Przymiotnik/Przyswek
 opowiedzie o rnych
wydarzeniach i skomentowa "mocne" i "neutralne"
je stopniowanie
 opowiedzie o moich
dowiadczeniach,
uczuciach i wraeniach Przymiotniki neutralne i mocne
 przedstawi gwny
wtek filmu Very good / brilliant
 przekaza opini na temat Very bad / horrid, horrible, awful,
obejrzanego filmu terrible, disguisting
 opowiedzie anegdot Very frightened / terrified
lub dowcip Very funny / hilarious
Very tasty / delicious
PISZ Very angry / furious
Potrafi Very tired / exhausted
Very pretty, attractive / beautiful
Very interesting / fascinating
 zapisa krtk informacj Very hot/ boiling
w formie notatki Very surprised / astonished, amazed
(faks, E-mail, sms) Very clever / brilliant
 napisa prosty tekst na znany Very dirty / filthy
mi temat Very big / huge
 napisa swj yciorys Very ugly / hideous
 zrelacjonowa wydarzenia Very sad / tragic
ktrych byam/em wiadkiem Very hungry /starving
Very small/ tiny

Czasowniki zoone

1. break down (stop working)


2. break up with (end a relationship)
3. carry on (continue)
4. find out (discover)
5. get around (to go or travel to
different places)
6. give up (to abandon a habit)
7. get on with
(to be on good terms with)
8. go out with sb (to have a romantic
or sexual relationship with sb)
9. look sth up
(look for sth in a book)
10. put out (extinguish the fire)
11. put on (weight)
12. run away (escape)
13. run over
(to hit with a vehicle and drive over)
14. take after (resemble)
15. turn down/up (music)

Zalecane podrczniki:

- Life-Lines pre-intermediate
- English File pre-intermediate
- Inside Out pre-intermediate
- Cutting Edge pre-intermediate
- Headway pre-intermediate
- Straightforward pre-intermediate

JZYK ANGIELSKI
POZIOM B1E (wg systemu Rady Europy B1)

UMIEJTNOCI TEMATYKA ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE


SUCHAM I ROZUMIEM Przedstawianie si, Czasownik
Potrafi zrozumie nawizywanie rozmowy - small
talks Konstrukcje: czasownik + rzeczownik
(np. rozmowy o studiach, yciu odczasownikowy (gerund)
 gwny temat dyskusji, ktra odbywa
codziennym, filmie itp.) i czasownik + bezokolicznik
si w mojej obecnoci i dotyczy
 Studia - uczelnia, wydzia, studia
znanych mi spraw lub dziedzin
zagranic, wypenianie
 istotne informacje dotyczce Czasowniki modalne
formularzy, zakadanie konta w
aktualnych wydarze
banku
 tre prostej prezentacji na tematy
 Moja ojczyzna, region, wyraanie
oglne i popularnonaukowe
miejscowo prawdopodobiestwa
z ktrej pochodz, moje w teraniejszoci i
CZYTAM I ROZUMIEM wraenia przyszoci
Potrafi z zagranicy (wakacje, studia, wyraanie koniecznoci
kursy, praktyki itp.) w przeszoci
 Praca - poszukiwanie pracy, wyraanie pozwolenia
 zrozumie z kontekstu znaczenie
podanie, yciorys, interesujce w przyszoci
nieznanych mi zwrotw jeli zawody)
tematyka tekstu jest mi znana Konflikty, rozwizywanie
 odrni w tekstach informacje Zdania warunkowe typu:
problemw (w domu i w pracy)
oglne (fakty) od opinii Nasze rodowisko naturalne
 zrozumie interesujce mnie
 wiat mediw i ich wpyw na 0, 1, 2 i 3
ogoszenia o pracy/kursie ksztatowanie opinii publicznej zdania czasowe odnoszce
 Moje ulubione czasopismo, si do przyszoci
MWI - ROZMAWIAM interesujca ksika, audycja
Potrafi telewizyjna
 Aktualnoci w Polsce i na Zdanie
wiecie Zdania przydawkowe
 w uprzejmy sposb przyj czyj Prezentacja, referat
propozycj Przestrzeganie i amanie prawa okrelajce i nieokrelajce
 wzi udzia w rozmowie na znane (np. rodzaje przestpstw) (defining non-defining)
mi tematy

Pytania bezporednie i zalene


MWI - OPOWIADAM
Potrafi
Mowa Zalena
 przedstawi w jasny sposb swoje
marzenia, nadzieje i plany zdania oznajmujce
 przekaza swoj opini na temat zdania pytajce
obejrzanego filmu polecenia, proby
 przestawi jasno cel swojego
dziaania
 streci wczeniej przeczytany tekst Czasowniki zoone
uywajc wyrae zawartych
w tym tekcie 1. bring up (children)
 zaprezentowa przygotowany 2. come across
wczeniej temat (find, meet by chance)
3. cut down on sth
PISZ (reduce the amount of)
Potrafi 4. fill in (complete the form)
5. hold on (wait)
6. look forward to
 sporzdzi krtkie, proste opisy
(anticipate with pleasure)
obecnych i minionych wydarze
7. pay back (return money owed)
(np. weekend, wizyta u znajomych)
8. put off (postpone)
 sformuowa krtki list, E-mail
9. put up with (tolerate)
(zaproszenie, krtki opis rodzinnej
10. pick sth/sb up (to lift/collect)
miejscowoci, trasy podry)
11. run out of (have no more)
12. sort out (solve a problem)
13. set off (start a journey)
14. take up (begin a pastime)
15. throw away (get rid of sth)

Zalecane podrczniki:

- Life-Lines intermediate
- English File intermediate
- Inside Out intermediate
- Cutting Edge intermediate
- Headway intermediate
- Straightforward intermediate

JZYK ANGIELSKI
POZIOM B2 (wg systemu Rady Europy B2)

UMIEJTNOCI TEMATYKA ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE


SUCHAM I ROZUMIEM ycie codzienne w rnych Czasownik
Potrafi zrozumie epokach historycznych Powtrka czasw w kontekcie
 media (np. czytanie ksiek,
a ogldanie telewizji, cenzura)
 gwne wtki programw czasy cige
 precyzyjne opisanie uczu,
telewizyjnych i radiowych czasy proste
emocji i charakteru
(np. wiadomoci, reporta, film czasy perfekt
 stereotypy dotyczce narodw
dokumentalny)
i subkultur
 akcje filmw w standardowej wersji
 rozwj cywilizacyjny; Czasy przysze
jzykowej
wynalazki,
osignicia technologiczne
 "Future Continuous"
CZYTAM I ROZUMIEM czowieka
 "Future Perfect"
Potrafi zrozumie rozmowy dotyczce polityki
i sytuacji ekonomicznej
 krtkie, autentyczne teksty zwizane
Struktury
z wasn
specjalizacj i zainteresowaniami "be/get used to doing"
 gwne informacje zawarte w "used to", "would do"
tekstach literackich,
specjalistycznych i
popularnonaukowych Zdania warunkowe
 gwne wtki fragmentw powieci,
opowiada typu 0, 1, 2, 3 i mieszane
w standardowej wersji jzykowej
 potrafi korzysta z obcojzycznych
materiaw jzykowych Zdania warunkowe
(sowniki, encyklopedie, leksykony)
 typu 0, 1, 2, 3 i mieszane
MWI - ROZMAWIAM
Potrafi Czasowniki modalne suce
do wyraania prawdopodobiestwa
 udziela wskazwek, instrukcji w przeszoci
(opis trasy podry, przepis
kulinarny) Konstrukcje alternatywne parafrazy
 potrafi rozpocz, wczy si (key-word transformations)
i bra aktywny udzia
w rozmowie lub dyskusji na tematy
oglne Future time clauses
 podawa z ograniczon precyzj (when, until, as soon as)
konkretne informacje podczas
rozmowy/wywiadu
wish, If only, would rather
czy konsultacji (np. wizyta lekarska)
(not), had better

MWI - OPOWIADAM
Should have done
Potrafi
be used to ..ing

 wyrazi przypuszczenie dotyczce


Zamiana czasu
przeszych i przyszych wydarze
simple past na present perfect
(np. zakoczenia filmu lub kolejnoci
przeszych zdarze)
 przeprowadzi krtk prezentacj Conditional clauses
na przygotowany wczeniej temat (unless, in case)
oglny May, must, could, cant
 opisa prac, urzdzenia (probability in the past)
codziennego uytku
So -> such
PISZ
Potrafi Przymiotnik/Przyswek

 sporzdzi notatki z duszych przymiotniki "mocne" i


wypowiedzi, "neutralne"
wywiadw, dyskusji (np. memo) przymiotnik + przyimek
 napisa instrukcj (np. przepis okolicznik sposobu, czasu,
kulinarny) stopnia, czstotliwoci

Przymiotniki neutralne i mocne

Obowizuje lista z B1 oraz:

Very silly / ridiculous


Very pleased / delighted
Very scared / petrified
Very upset / devastated
Very pretty / gorgeous
Very valuable / priceless
Very surprising / incredible

Czasowniki zoone

1. break out (to begin suddenly)


2. bring about (cause to happen)
3. call off (cancel)
4. carry out (fulfill or perform)
5. catch up with (come level with)
6. come up with (think of sth)
7. drop out
(to leave competition, social
or educational system)
8. fall behind (fail to remain level)
9. fall out with (quarrel)
10. give out (distribute)
11. look into (investigate)
12. make up (invent)
13. make up for sth
(compensate for sth)
14. put away (store)
15. sign up for
(join a course or organization)
16. tidy up (to make neat)
17. take over (gain control)
18. take up (fill time, space)
19. turn down (refuse an offer)
20. turn out (prove to be)

Zalecane podrczniki:

- English File upper-intermediate


- Inside Out upper-intermediate
- Cutting Edge upper-intermediate
- Headway upper-intermediate

JZYK ANGIELSKI
POZIOM B2E (wg systemu Rady Europy B2)

UMIEJTNOCI TEMATYKA ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE


SUCHAM I ROZUMIEM zwyczaje i tradycje narodowe Czasownik
Potrafi zrozumie szok kulturowy Czasowniki zoone
 tajemnice i niewytumaczalne
zjawiska np. UFO
 argumenty przytaczane rozdzielne i nierozdzielne
 wspzawodnictwo
podczas dyskusji, przechodnie i nieprzechodnie
i rywalizacja w pracy
ktra odbywa si w mojej
 emigracja - jej przyczyny
obecnoci, w programie
i skutki Konstrukcje: czasownik + rzeczownik
radiowym lub telewizyjnym
 sawa i sukces zawodowy inne odczasownikowy (gerund)
 ledzi ze zrozumieniem dugie
tematy zwizane z aktualnymi i czasownik + bezokolicznik
rozmowy (wywiady) na rne
wydarzeniami
tematy
i problemami
 ledzi ze zrozumieniem tok Czasowniki wyraajce
rozumowania i argumentacj czynnoci zmysw
przytaczan podczas duszego (feel, smell, taste, hear, see)
wywodu z przymiotnikiem lub z like/as if
 fragmenty sztuk teatralnych i
suchowisk literackich
Strona bierna
(np. "need doing",
CZYTAM I ROZUMIEM "to be said to", "have sth done")
Potrafi zrozumie
Rzeczownik
 dusze autentyczne teksty
zwizane z wasn
 rzeczowniki policzalne i
specjalizacj i
zainteresowaniami niepoliczalne
 okrelniki "ilociowe" w odniesieniu
 teksty literackie, specjalistyczne
i popularnonaukowe do rzeczownikw policzalnych i
(np. artykuy prasowe) niepoliczalnych "few", "a few",
 fragmenty sztuk teatralnych;
"little",
dusze opowiadania lub "a little", "plenty of", "enough",
fragmenty powieci "none", "no", "all", "every", "each"

MWI - ROZMAWIAM Zdanie


Potrafi Zdania przydawkowe

 okrelajce i nieokrelajce
 precyzyjnie wyraa wasn
opini, przedstawia (defining and non-defining)
 wyraajce kontrast
argumenty i broni ich
 wyraajce cel, przyczyn, skutek
 przeprowadzi wczeniej
przygotowany
wywiad z nieznan osob Mowa zalena

MWI - OPOWIADAM alternatywne konstrukcje


Potrafi z czasownikami
(np. deny, admit, refuse itp.)
 streci opowiadanie, film,
histori, artyku Konstrukcje alternatywne:
 przytoczy argumenty parafrazy (key-word transformations)
usyszane w dyskusji,
rozmowie, wywiadzie
 przeprowadzi dusz Kolokacje
prezentacj na tematy oglne
lub zwizane z moj czasownik z przyimkiem,
specjalizacj przymiotnik z przyimkiem

PISZ Konstrukcje alternatywne parafrazy


Potrafi (key-word transformations)

 napisa krtki artyku prasowy Special introductory verbs


 napisa CV, list motywacyjny (apologize, accuse, deny , suggest,
 napisa list formalny np. advise, remind, warn, persuade,
odpowied na ogoszenie convince, admit, insist,
prasowe recommend, regret)
Reported speech
(statement, request, command)
too, enough
any, no,
neithe... nor
both... and
despite, in spite of, although

Zmiana strony czynnej na


biern i odwrotnie
Relative pronouns
Causative have
Verb + gerund, Verb + infinitive

Czasowniki zoone

1. bring forward
(move sth to an earlier date)
2. do with (want)
3. figure out
(solve a problem, understand)
4. get by (survive)
5. get over (recover)
6. get away with
(to manage to do sth bad
without being punished)
7. give in (admit defeat)
8. go out (stop burning)
9. go with (match)
10. keep up with
(to stay a the same level)
11. look up to (respect, admire)
12. look down on (despise)
13. make up ones mind (decide)
14. sell out (sell the whole supply)
15. show off
(behave to attract attention)
16. split up / break up
(to end a retationship)
17. take in (fully understand)
18. take to (like)
19. work out (find a solution)
20. write off
(to regard sth/sb as a failure)

Zalecane podrczniki:

- English File upper-intermediate


- Inside Out upper-intermediate
- Cutting Edge upper-intermediate
- Headway upper-intermediate

JZYK ANGIELSKI
POZIOM C1 (wg systemu Rady Europy C1)

UMIEJTNOCI TEMATYKA ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE


SUCHAM I ROZUMIEM ycie codzienne Czasownik
Potrafi zrozumie w rnych epokach aspekt dokonany i niedokonany
historycznych
 media (np. czytanie
 tre duszych wypowiedzi na tematy Konstrukcje
ksiek, a ogldanie
abstrakcyjne i zoone
telewizji, cenzura)
 program radiowy lub telewizyjny o
 precyzyjne opisanie czasownik z rzeczownikiem
tematyce
uczu, emocji i charakteru odczasownikowym (gerund)
wykraczajcej poza moj dziedzin
 stereotypy dotyczce czasownik z bezokolicznikiem
narodw i subkultur
CZYTAM I ROZUMIEM rozwj cywilizacyjny;
Potrafi wynalazki, osignicia Sposoby wyraania emfazy
technologiczne czowieka
 rozmowy dotyczce zdania podrzdne
 zrozumie dugie i skomplikowane
polityki i sytuacji zaczynajce si od "it" i "what"
teksty ekonomicznej inwersja
(np. na gruncie towarzyskim, w yciu
zawodowym i akademickim) Konstrukcje alternatywne
 przeglda dugie i skomplikowane
teksty (niezalenie od tego
 parafrazy (zmiana czasownika
czy dotycz mojej specjalnoci czy nie)
zoonego na zwyky i odwrotnie,
znajdujc potrzebne, szczegowe
key-word transformations)
informacje

Imiesowowe rwnowaniki zdania


MWI - ROZMAWIAM
Styl formalny i nieformalny
Potrafi

 elastycznie i efektywnie uywa


Sowotwrstwo
Przedrostki i przyrostki
jzyka w celach towarzyskich
 wyraa emocje, stosowa aluzje,
artowa Przyrostki (Suffixes)
Rzeczownikowe
-ence,- ance
MWI - OPOWIADAM
- ness
Potrafi
- ment
- er,- or,- ar -ee, -ist, ian
 streci opowiadanie, film, histori,
artyku
 przytoczy argumenty
Przymiotnikowe
- ous
usyszane w dyskusji,
- ical
rozmowie, wywiadzie
- able
 przeprowadzi dusz prezentacj na
- ive
tematy oglne
- ic
lub zwizane z moj specjalizacj
- y, ly
 sformuowa jasn, pynn, dobrze
- ful, less
skonstruowan wypowied, stosujc
- ish
rodki jzykowe adekwatne do sytuacji
(np. w yciu akademickim, zawodowym,
na gruncie towarzyskim) Przedrostki (Prefixes)
- un- , dis-,in-,il- ,im-,
- mal-, dis-, a-
PISZ
- pre -, post-
Potrafi
- ex-
- super -
 napisa streszczenie artykuu - non-
popularnonaukowego, wykadu - over under -
 napisa dobrze skonstruowane - multi
omwienie tematu, - pro-, anti-
podajc wasne argumenty
i odpowiednie przykady
Konstrukcje alternatywne parafrazy
(key-word transformations)

Inwersja
(Rarely/Seldom, Never, Under
no circumstances, On no account,
Nobody, Not only... but also,
Hardly/Scarcely... when,
No sooner... than, Only, Little)
Ordinary verbs into Phrasal verbs
Verb + gerund, Verb + infinitive

Czasowniki zoone

1. fall for (fall in love with)


2. fall through (fail to be completed)
3. flick through
(quickly change from one tv
channel to another or turn the
pages of a book etc.)
4. get down to
(start doing sth seriously)
5. go/come down with (become ill)
6. let sb off (not to punish)
7. lay sb off (dismiss from work)
8. look back (consider the past)
9. look round (inspect a place)
10. make out (distinguish)
11. pass away (die)
12. pass out (lose consciousness)
13. pull down (demolish)
14. put/get across
(communicate successfully)
15. put up (erect, build)
16. see about/to (deal with)
17. rule out (exclude)
18. run off (make prints, copies)
19. tune in (listen to or watch
a particular broadcast
on the radio or tv)
20. wear out
(1. exhaust, 2. use until
no longer servicable)

Zalecane podrczniki:

- Cutting Edge advanced


- Headway advanced
- Landmark advanced
- Inside Out advanced

JZYK ANGIELSKI
POZIOM C1E (wg systemu Rady Europy C1)

UMIEJTNOCI TEMATYKA ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE


SUCHAM I ROZUMIEM zwyczaje i tradycje Rzeczownik
Potrafi zrozumie narodowe
 szok kulturowy
 przedimek okrelony
 tajemnice i
 tre duszych wypowiedzi na tematy i nieokrelony
niewytumaczalne
abstrakcyjne i zoone okrelniki
zjawiska np. UFO
 program radiowy lub telewizyjny o tematyce
 wspzawodnictwo
wykraczajcej poza moj dziedzin
i rywalizacja w pracy Zdanie Imiesowowe
 wypowiedzi o charakterze
 emigracja - jej rwnowaniki zda
specjalistycznym (wykad),
przyczyny
wykraczajcym poza moj dziedzin
i skutki
 z bezokolicznikiem lub
 sawa i sukces
zawodowy rzeczownikiem
CZYTAM I ROZUMIEM
inne tematy odczasownikowym
Potrafi 
 z penymi lub czstkowymi
zwizane
z aktualnymi czonami zda
 zrozumie dugie i skomplikowane teksty
wydarzeniami
(np. na gruncie towarzyskim, w yciu i problemami
zawodowym i akademickim) Wyraanie emfazy za pomoc
 przeglda dugie i skomplikowane
teksty (niezalenie od tego zmiany szyku zdania
czy dotycz mojej specjalnoci czy nie) zda wtrconych
znajdujc potrzebne, szczegowe informacje dodatkowych sw, wyrae
 zrozumie dugie i skomplikowane instrukcje (do, own, indeed, etc.)
dotyczce nowych maszyn i procedur
niekoniecznie dotyczce mojej specjalnoci
Kolokacje

MWI - ROZMAWIAM
 imiesw bierny z
Potrafi
przyimkiem
(bored with, fascinated by)
 elastycznie i efektywnie uywa czasownik, rzeczownik lub
jzyka w celach towarzyskich przymiotnik z przyimkiem
 wyraa emocje, stosowa aluzje, artowa

Styl formalny i nieformalny


MWI - OPOWIADAM
Potrafi
Sowotwrstwo
Przedrostki i przyrostki
 sformuowa jasn, pynn, dobrze
skonstruowan wypowied, stosujc rodki
jzykowe adekwatne do sytuacji Przyrostki (Suffixes)
(np. w yciu akademickim, zawodowym, Rzeczownikowe
na gruncie towarzyskim) - sis - ure
 streci opowiadanie, film, histori, artyku
- tion
 przytoczy argumenty
- cy, -ty
usyszane w dyskusji, - age
rozmowie, wywiadzie
 przeprowadzi dusz prezentacj Przymiotnikowe
na tematy oglne - proof
lub zwizane z moj specjalizacj - phobia
- cide
PISZ - worthy
Potrafi - esque
- some
- wards
 napisa streszczenie artykuu
popularnonaukowego, wykadu
 napisa dobrze skonstruowane omwienie Przedrostki (Prefixes)
tematu, co-
podajc wasne argumenty ex-
i odpowiednie przykady semi -
inter-
counter
ant-
trans-
bi-, tri-
uni-

Czasowniki zoone

1. bring up (raise the question)


2. face up to (except or deal with)
3. fall back on (use or do sth else
after other things have failed)
4. get at sb (criticize)
5. get round to (find the time to)
6. give away (1. reveal (a secret), 2.
give sth free of charge)
7. go along with (agree with sb/sth)
8. go into (start working in a
particular type of job or
business)
9. go off (1. explode, 2. ring alarm)
10. pay off (be successful)
11. put aside/by (save)
12. put down to (attribute to)
13. put forward (propose)
14. put sb through (connect)
15. see off (say goodbye)
16. set up (start a business)
17. stand for (represent)
18 .stand out (be noticeable)
19. talk sb into /out of (persuade sb
to do or not to do sth)
20. tell sb off (repremand)

Zalecane podrczniki:

- Cutting Edge advanced


- Headway advanced
- Landmark advanced
- Inside Out advanced