You are on page 1of 84

@ELJKA CVIJANOVI], PREMIJERKA RS: ODABRAO MILORAD DODIK

SB U AMBISU

www.slobodna-bosna.ba
I
Omot-2:CRNA.qxd 25.2.2013 17:55 Page 78

Svim Bosancima i Hercegovcima


~estitamo 1. mart/o`ujak,
Dan nezavisnosti
Bosne i Hercegovine

Federalno Ministarstvo
rada i socijalne politike
Sadrzaj:Sadrzaj.qxd 27.2.2013 2:10 Page 3

SADR@AJ www.slobodna-bosna.ba

22 SARAJEVSKA Lisin Armije BiH u Repovcima kod Konjica, okviru NO]I


taj je postupak i slu`beno obustavljen prije DIVA; za
GRA\EVINSKA UTOPIJA petnaestak dana zbog nedostatka dokaza; Slobodnu
Od Bosmala do Radon Plaze na{a novinarka je razgovarala s ogor~enim Bosnu Gabi
~lanovima obitelji ubijenih vojnika koji su, Novak govori o
Sredinom pro{le decenije u glavnom gradu nakon vi{egodi{njih praznih obe}anja, svojoj vi{e od
BiH nastala je svojevrsna gra|evinsko- ubije|eni da je istraga protiv nalogodavaca pedeset godina
urbanisti~ka groznica, izgradnja tzv. stravi~nog zlo~ina zaustavljena iz politi~kih dugoj glazbenoj
skyscrapera, ambicioznih stambeno- razloga karijeri, odlasku
poslovnih centara po mjeri ~ovjeka koji su u Pariz u prvoj
nicali na svakom slobodnom pedlju 40 ZRA^NA BITKA polovini
glavnog grada; na{i reporteri istra`ili su {ezdesetih
kakva je njihova tr`i{no-poslovna
U Sarajevo sti`e prvi Lowcost godina, suprugu
samoodr`ivost nakon svih ovih godina avioprijevoznik ARSENU
DEDI]U i sinu
Privatna aviokompanija Pegasus iz Turske MATIJI,
uspostavila stalnu avioliniju izme|u Sarajevu, ali i o
Istanbula i Sarajeva sa cijenom leta u danima kada je
jednom smjeru od svega 49 eura bila ~lan
~uvene
Zagreba~ke
{kole crtanog
filma

28 MONSTRUMI PRED
SPECIJALNIM SUDOM ZA SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revija
RATNE ZLO^INE
IZDAVA^
Beogradska pravda za zvorni~ke rome Pres-Sing d.o.o. Sarajevo

Glavni i odgovorni urednik: Senad AVDI]


Predsjednik Upravnog odbora: Asim METILJEVI]
Krajem pro{le nedjelje pred Specijalnim 50 DOSJE SB Direktor: Erbein RE[IDBEGOVI]
sudom za ratne zlo~ine u Beogradu
zavr{eno je trogodi{nje su|enje Siminim
Pola stolje}a Bundeslige Ure|uje redakcijski kolegij

~etnicima koji su u okolini Zvornika svire- Novinari

po pogubili 28 Roma, Njema~ki nogometni klubovi igraju Suzana MIJATOVI], Danka SAVI],
Mirha DEDI], Nedim HASI],
me|u kojima je bilo pedesetu sezonu BUNDESLIGE, po Mirsad FAZLI], Dino BAJRAMOVI],
mnogima najboljeg nogometnog Maja RADEVI]
devetoro djece. Ovo
je jedan od najte`ih takmi~enja na svijetu; SB pi{e o historiji Grafi~ki urednik: Edin SPAHI]

ratnih zlo~ina ovog takmi~enja i nogometa{ima iz BiH DTP: Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
po~injenih nad koji su ostavili dubok trag u njema~kom
Lektor: Sedina LON^ARI]
Romima tokom pro- nogometu
Sekretar redakcije: Edina MU[OVI]
teklog rata u BiH, a
na{ list donosi Marketing i prodaja: Amela [KALJI]
e-mail: marketing@slobodna-bosna.ba
najpotresnije dijelove
iskaza pre`ivjelih Fotografija: Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]

svjedoka Revija izlazi sedmi~no


Telefoni: 444-041, 262-630, telefaks: 444-895

Adresa: ^ekalu{a ~ikma 6, Sarajevo


32 ZLO^IN U REPOVCIMA
Transakcijski ra~uni
Nakon dvadeset godina, sve ispo~etka 1610000015710034 - Raiffeisen BANK

HYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213


Poslije sedam godina, koliko je Tu`iteljstvo BOR BANKA d.d. 1820000000147912
MOJA BANKA d.d.
BiH vodilo istragu o svirepoj likvidaciji 137-042-60011444-55
devet pripadnika Vojne policije i odreda List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila u
Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednim
brojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.
58 GABI PONOVO U SARAJEVU
[tampa: UNIONINVESTPLASTIKA, Semizovac.
Mi je volimo na svoj na~in Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.

PDV broj 200333040003


e-mail: sl.bos@bih.net.ba
Glasovita zagreba~ka umjetnica GABI
NOVAK svoj novi sarajevski koncert
odr`a}e 8. marta u Bosanskom kulturnom Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini
centru, zajedno sa kolegicama TEREZOM
Slobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH
KESOVIJOM i RADOJKOM [VERKO u

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 3


MINI MARKET:MINI MARKET.qxd 27.2.2013 2:13 Page 4

MINI MARKET
GINISOV REKORD RUSI NADOMAK BOSNALIJEKA
OBARA TAKSISTE

Gradona~elnik
Ruska investicija u Bosnalijek
Tuzle Jasmin zavisi od rekonstrukcije
Imamovi} Vlade Federacije BiH
razmatra Po~etkom protekle sedmice u Sarajevu se
obrela delegacija investicionog fonda Haden
mogu}nost da i SA, koji je u nedavnoj munjevitoj akciji
preko Sarajevske berze preuzeo skoro
tuzlanske ~etvrtinu dionica sarajevskog Bosnalijeka.
Dobri poslovni obi~aji nala`u da se najve}i
taksiste uvrsti u pojedina~ni dioni~ar u nekoj kompaniji javno
predstavi i izlo`i svoje poslovne ciljeve i
Ginisovu knjigu namjere, ali delegacija Hadena SA sve
vrijeme boravka u Sarajevu dr`ala se podalje
od javnosti, skrivaju}i ne samo poslovne
rekorda ciljeve s Bosnalijekom nego i elementarne
~injenice o investicionom fondu Haden SA,
Samostalni taksi prevoznici iz Tuzle, koji nema ni oficijelnu web stranicu. [tavi{e,
njih 14, ne odustaju od {trajka gla|u u slu`benom saop}enju federalne Vlade {turo PREGOVORI IZA
ispred zgrade Op}ine, jer, kako tvrde, pi{e da se premijer Nik{i} sastao s delega- ZATVORENIH VRATA
Slu`ba za komunalne poslove samo- cijom Hadena SA, no nisu navedena ni imena Delegaciju Hadena predvodio je Rus Jurij
voljno i nelegalno dodjeljuje taksi ~lanova delegacije niti njihove funkcije u Borisov
stajali{ta na lokacijama u gradu. investicionom fondu Haden SA.
Okupljeni taksisti isti~u da su dovedeni Igra skrivanja posve je razumljiva ako se Nakon toga, zavi~ajni dvojac Nik{i}-
na rub egzistencije i poru~uju da ne}e uzme u obzir ~injenica da je delegaciju Uzunovi} osmislio je novi plan zaposjedanja
oti}i sve dok njihov problem ne bude investitora iz Luksemburga na razgovorima u Bosnalijeka. Uzunovi} je anga`irao svoje
rije{en, prenose mediji. Sarajevu predvodio ruski dr`avljanin Jurij poslovne ortake iz Imfarma i posredstvom
Ovo je jedini na~in da se izborimo Borisov, menad`er u ruskoj trgova~koj firmi luksembur{kog Hadena SA zapo~eo
za svoja prava. Poku{ali smo pro{le Imfarm, i Bosanac Nedim Uzunovi}, neka- kupovinu Bosnalijekovih dionica. Zaustavio
sedmice razgovarati sa nadle`nima u da{nji zastupnik Bosnalijeka u Rusiji! Kao se na 23 posto, ra~unaju}i da }e to biti
op{tini i resornom ministarstvu. {to smo i objavili u jednom od prethodnih sasvim dovoljno da s dioni~kim paketom
Razgovori su propali, a niko iz brojeva Slobodne Bosne, iza fantomskog Vlade Federacije BiH od 19 posto i
nadle`ne op{tinske slu`be nije nas investicionog fonda Haden SA krije se dioni~kim paketom Libijskog investicionog
kontaktirao. O~ekujemo da }e kapital ruske trgova~ke firme Imfarm, koja s fonda od 8 posto dobije ve}insku podr{ku na
op{tinske slu`be blagovremeno Bosnalijekom ima kratkoro~ne i {pekulativne Skup{tini dioni~ara i preuzme kontrolu nad
reagovati i da ne}e dozvoliti da nas ciljeve. Bosnalijekom.
ispred op{tine odvoze u sanitetskim Akciju preuzimanja Bosnalijeka pokre- Nik{i}ev i Uzunovi}ev plan preuzimanja
vozilima, rekao je predstavnik nuo je Nedim Uzunovi}, nekada{nji Bosnalijeka ima samo jednu slabu ta~ku:
okupljenih taksista Elvir Imamovi}. zastupnik Bosnalijeka u Rusiji, kojeg je njegova realizacija ovisi o rekonstrukciji
Njegov prezimenjak, gradona~elnik ranija uprava Bosnalijeka predvo|ena Edi- federalne Vlade. Naime, predstavnici Libij-
nom Arslanagi}em najprije smijenila s skog fonda koji u Bosnalijeku ima
polo`aja a potom i prijavila nadle`nim odlu~uju}i paket od 8 posto dionica na
istra`nim organima zbog zloupotrebe slu`- Skup{tini dioni~ara Bosnalijeka ne glasaju
benog polo`aja. prema uputama federalne Vlade nego
Uzunovi} je smijenjen sredinom 2011. isklju~ivo prema uputama resornog Ministar-
godine, dakle nekoliko mjeseci prije nego {to stva industrije, energije i rudarstva, koje je
je kormilo federalne Vlade preuzeo njegov nominalni vlasnik dr`avnog kapitala u
zemljak i bliski prijatelj iz Konjica Nermin Bosnalijeku. A na ~elu ovog ministarstva
Nik{i}. nalazi se kadar SDA Erdal Trhulj, koji nije
Nakon izbora Nik{i}a, Uzunovi} je kre- nimalo odu{evljen akcijom Nik{i}a i
nuo u protuofanzivu uvjeren da }e uz podr{ku Uzunovi}a.
federalnih struktura vlasti zasjesti na kormilo Ruska trgova~ka ku}a Imfarm do sada je
Bosnalijeka. investirala blizu 30 miliona KM u kupovinu
Jasmin No, uprkos otvorenoj podr{ci federalne dionica Bosnalijeka, ali to }e biti proma{ena
Imamovi} Vlade, Uzunovi}eva akcija protiv uprave investicija ako SDP ne uspije rekonstruirati
Bosnalijaka okon~ana je neuspjehom. federalnu Vladu. (A. Metiljevi})

4 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


MINI MARKET:MINI MARKET.qxd 27.2.2013 2:13 Page 5

MINI MARKET
FOTO NEDJELJE MILUTIN STOJ^EVI] Tuzle Jasmin Imamovi}, nema
rje{enje za probleme taskista, ali
navodno razmatra mogu}nost da se

Da mi proe utorak Tuzla ponovo, po ~etvrti put, upi{e u


Ginisovu knjigu rekorda. Nakon
najmasovnijeg poljupca, najmasovnijeg
Drama pred Parlamentom FBiH aerobika u vodi i be~kog valcera, u
Ginisovu knjigu rekorda mogli bi se
upisati i tuzlanski taksisti (M.A.)

GAUDEARUS IGITUR

Tihomir
Gligori} tvrdi da
ima validnu
diplomu ruske
akademije
Poslanik SDS-a Kostadin Vasi}
optu`io je direktora Republi~ke uprave
za geodetske i imovinsko-pravne
poslove RS-a Tihomira Gligori}a za
falsificiranje univerzitetske diplome.
Tolike pare se ne mogu dati na
upravljanje direktoru Gligori}u, za
kojeg imamo dokumenta da ima
la`nu diploma, rekao je poslanik
Vasi} za govornicom Narodne
skup{tine RS-a, pokazuju}i doku-
mentaciju i krivi~nu prijavu koja je svo-
jevremeno podnesena protiv Gligori}a.
Vasi} je rekao da Gligori}eva diploma
nije validna i da ovu tvrdnju mo`e
potkrijepiti potvrdama i srpskih i
ruskih univerziteta.
Dan kasnije, Gligori} je za Glas Srpske
izjavio da ima diplomu ruske akademije,
te da mo`e da je provjerava ko god
ho}e. (S.L.)

Tihomir Gligori}

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 5


Iluzije:Iluzije.qxd 27.2.2013 7:33 Page 6

NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE

STVARNO I NEMOGU]E
Pi{e: SENAD AVDI]

Kako se desilo, kako je uope mogue da se KOS-ovi probisvijeti, od


kojih je Radoni jedan, tako snano i beznadeno involviraju u
pravosudni, politiki sustav Bosne i Hercegovine? Kako je mogue
da od tri stotine stranica na kojima su paljivo i pedantno
zabiljeeni kontakti Fahrudina Radonia sa Naserom Keljmendijem
nita ne bude uvaeno u personalnom dosjeu aktuelnog ministra?
Kako je mogue da je direktor SIPA-e Goran Zubac, za kojeg
postoje snane indicije da je na elu policijske jedinice na Ilidi
poinio estoka krivina djela? Kako je mogue da se kod tog Zupca
nisu pojavili kompletni dokumenti o aktivnostima gospodina
Radonia od Crne Gore do BiH?

Meni su, prije svih, tobo`nji mafija{ki imid` probali dr`avu BiH. Ministar sigurnosti gospodin Radon~i}
da podmetnu Zlatko Lagumd`ija i njegova politi~ka poli- selektivno upada u pravni poredak. Ta~no se mora znati i
cija. I pored svih montiranih krivi~nih izvje{taja, nijedan odakle je krenuo i kako bi brat-bratu trebao zavr{iti. Ima
tu`ilac ih nije ozbiljno shvatio i prihvatio. Za desetak kod njega pomo}nik, zove se Samir Rizvo, koji tvrdi da
godina njihovi su medijski juri{nici ukupno platili stotinj- nije ilegalno podijelio 40 paso{a raznoraznim probisvije-
ak hiljada KM na bazi presu|enih od{teta za klevetu upra- tima. A jeste. Cijelo okru`enje oko ministra sigurnosti je
vo zbog takvih la`nih tvrdnji. Poenta je u tome da sporno, uklju~uju}i i njega samog. Nemamo precizan
Lagumd`ijina politi~ka policija ve} godinama za svoje odgovor kada je ministar sigurnosti dobio papire-dr`avlj-
neistomi{ljenike koristi gore metode poku{aja dru{tvene anstvo BiH, kada se o`enio vlasnicom Avaza i da li se
eliminacije od nekada{nje Udbe. Jer, ako se neko nije prije toga razveo od prethodne `ene u Crnoj Gori. Izgleda
svi|ao tada{njem Udbinom re`imu, oni su ga politi~ki ovo kao tjeranje maka na konac. Ali nije. Rije~ je o prin-
sudili, kao iredentistu, usta{u, mladog muslimana. Na cipima i funkcioniranju pravne dr`ave i vladavine prava.
montiranim politi~kim su|enjima izricali su im Postavlja Avaz te{ko pitanje koje jedino mo`e na temeljit
nezaslu`ene zatvorske kazne, ali ih osim politi~kih i dugotrajan na~in rije{iti ministar sigurnosti Fahrudin
diskvalifikacija nisu ljudski vrije|ali i poku{avali Radon~i}. Jedno od mnogih va`nih pitanja. Kako se desi-
poni`avati. Me|utim, ovi dana{nji udba{i }e, iznervirani lo, pod kojim okolnostima ubistvo efendije Kubata u
na{im javnim utjecajem, jednog Bakira Izetbegovi}a Butmiru po~etkom 1994. godine. Manje-vi{e o cijeloj toj
poku{ati la`no da predstave kao Ga{ijevog tobo`njeg stvari ministar Radon~i} je do kraja informiran.
reketa{kog {efa, mene }e htjeti da predstave kao Kako se desilo, kako je uop}e mogu}e da se KOS-
tobo`njeg narkodilera, a reisa Ceri}a kao tobo`njeg za{tit- ovi probisvijeti, od kojih je Radon~i} jedan, tako
nika pedofila ili vo|u bo{nja~ke mafije?! To zna~i da ovi sna`no i beznade`no involviraju u pravosudni, politi~ki
sada{nji neoudba{i imaju mnogo prljavije metode od svo- sustav Bosne i Hercegovine? Kako je mogu}e da od tri
jih historijski pora`enih prethodnika. Ipak, sva je sre}a da stotine stranica na kojima su pa`ljivo i pedantno zabilj-
postoje neovisni tu`ioci, sudovi i sudije koji imaju e`eni kontakti Fahrudina Radon~i}a sa N aserom
hrabrosti da rade ideolo{ki neoptere}eno i u skladu sa Keljmendijem ni{ta ne bude uva`eno u personalnom
zakonom, a na meni je da tako dobiven novac za od{tete i dosjeu aktuelnog ministra? Kako je mogu}e da je direk-

^uda pod bubr


dalje upla}ujem u humanitarne svrhe. (Fahrudin tor SIPA-e Goran Zubac, za kojeg postoje sna`ne indi-
Radon~i}, Global, 2009.) cije da je na ~elu policijske jedinice na Ilid`i po~inio
Poruke koje iz ove ishitrene izjave izviru jesu `estoka krivi~na djela? Kako je mogu}e da se kod tog
sljede}e: hajdemo malo uvesti reda i poretka u pravnu Zupca nisu pojavili kompletni dokumenti o aktivnosti-

6 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Iluzije:Iluzije.qxd 27.2.2013 7:33 Page 7

NO]AS SPALJUJEMO ILUZIJE

OD AVNOJA DO NA[IH
DANA, ETO [AHBAZA...
[ahbaz D`ihanovi}, napokon i uprkos
sudija Ustavnog suda FBiH

ma gospodina Radon~i}a od Crne Gore do BiH? Kako je zapra- puta, {to s razlogom {to s argumentima, dokazao da je potpuno
vo i{ta mogu}e? nekredibilna da se bavi poslom koji joj je neko namijenio. U
Kako je mogu}e, a o~ito da jeste, da tri i po godine nakon pretr- dru{tvenom miljeu, socijalnoj i politi~koj d`ungli u kojoj je
pljene du{evne boli u tu`bi koju je protiv mene zakolutao Fahrudin Radon~i} ministar sigurnosti, u kojoj je Samir Rizvo, optu`en za

brege; da li je mogu}e...
Radon~i}, gospodin Abdulah Ku~ukali}, ekspert psihijatrijske ozbiljna krivi~na djela, njegov pomo}nik, u kojoj je nepismena
struke, u niskom naletu zaklju~i da je ministar sigurnosti svjestan, sutkinja Lejla Fazlagi} ovla{tena da sve to poravna sve je
orijentiran u prostoru i vremenu, socijalno adaptabilan, prosje~nih mogu}e.
intektualnih sposobnosti. Kako je mogu}e da se u istom sudskom Mogu} je i moj bijes, moj krik u klijentalisti~kom dru{tvu koje
predmetu kao sutkinja pojavljuje Lejla Fazlagi}? Za koju sam vi{e ne priznaje ni zakon ni red ni pravdu. 
28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 7
Iluzije:Iluzije.qxd 27.2.2013 7:26 Page 8

SVAKA MI JE ZLATNA; SEDAM DANA & LJUDI

^ETVRTAK, 21. FEBRUAR nagodan prema njemu. To {to on ~uva PONEDJELJAK, 25. FEBRUAR
Takozvana kriza vlasti u Federaciji BiH tvoje SMS poruke je ubistvo sa predu- Nije meni problem {to je u toj cijeloj
ne uti~e na svakodnevni, uobi~ajeni `ivot. mi{ljajem, ka`e mi prijatelj, zaprepa{ten pri~i doktor sigurnosnih slu`bi Ivo Lu~i}
Mislim da }e sve to do}i na svoje. Kada se (zlo)upotrebom privatne prepiske od strane
uka`e konkretan interes: BiH na Prvenstvu Akdemika. Lepo mi se name{ta{, zadnja
u Brazilu. je poruka koju mi je poslao te{anjsko-
gora`danski akademi~ar. Koji me titulira
PETAK, 22. FEBRUAR kao eksperta za obavje{tajno-sigurnosne
Igrat }u za za svoju domovinu BiH, poslove. Muke biti stru~njak za bilo kakve
ka`e danas u jednim dnevnim novinama poslove u dr`avi u kojoj je predsjednik
SEAD KOLA[INAC, nogometa{ njema- Udru`enja pisaca BiH uo~i rata apelovao,
kumio i molio sve subektivno/obektivne
intelektualce da ultimativno glasaju za
DRAGANA KALINI]A, Karad`i}evog
doktora Mengelea, na izborima za ~lana
Predsjedni{tva SFRJ, i NENADA KEC-
MANOVI]A za kolektivnog predsjednika
BiH.
Savr{en bi to bio sklad: u vanrednom
stanju koje bi odobrio Kalini} a potvrdio
Kecmanovi} nastala bi ogromna Sidranova
prekodrinska epopeja U Malom Zvorniku
ja sam ostavio srce svoje.

NEDJELJA, 24. FEBRUAR


Brzinski preletim preko ve~era{njih ispao pametniji od predsjednika Tu|mana.
utakmica: zvani~no najgori, treba li to Cijela pri~a me zanima sa bizarnog aspekta:
statisti~ki dokazivati, je Luka Modri}; ima Kad je doktor Lu~i} zaklju~io da je Franjo
Tu|man postao pomalo budala?

UTORAK, 26. FEBRUAR


~kog Schalkea, koji je odigrao nekoliko Cijela pri~a u Sarajevu je u osnovi
utakmica za njema~ku mladu selekciju. socijalne naravi; sirotinja se ispovijeda
Ho}e li, ne}e li mladi reprezentativac sirotinji, jadnici se jadaju jadnicima. Ostaje
Njema~ke Kola{inac igrati za nacionalnu
selekciju BiH, njegova je privatna odluka.
itava ta pri~a oko reprezentacije u
osnovi je jednostavna: igrati za BiH nije
stvar sadake, nego presti`a.

SUBOTA, 23. FEBRUAR


Budu}i da je na{ najve}i Akademik,
jedan od najve}ih pisaca iz Gora`da, samim
time iz Te{nja, ABDULAH SIDRAN, u

samo {ega, humor. Treba li ti drva?, pita


me ~ovjek na ulici. Ne treba, ulazimo u
prolje}e, odbrusim ja i do|e ~ovjek ku}i i
podosta mojih prijatelja koji tvrde da sam pokupi mi drva, kad mi ne trebaju.
nepravedan prema de~ku-geniju. Ve~era{nji
potez trenera Reala Mourinha, koji je SRIJEDA, 27. FEBRUAR
potjerao sve bezvezne tipove sa terena, A jesam vam pri~ao kad sam prije 21
govori vi{e o vidovitosti trenera Mourinha godinu ure|ivao Slobodnu Bosnu na dan
nego o ekipi Reala. referenduma? Nisam. A i ne}u da ne bih
U podobro holivudski pateti~nom filmu izazvao nacionalnu netrpeljivost.
ARGO Ben Affleck, {pijun CIA-e, izvla~i
{est, sedam ameri~kih diplomata iz Irana.
Ne da meni |avo mira pa razmislim {ta se u
gr~evitoj borbi za honorar u Oslobo|enju to vrijeme, po~etkom osamdesetih, radili
odlu~io prekr{iti, pod noge baciti, popi{kiti na{i ljudi u Iranu, Behmen, Bi~ak~i},
se na konvencionalne, ~ar{ijske adete, ^engi}, Lati}... i koji su scenarij ponudili
norme pona{anja, ne vidim razloga za diktatoru Homeiniju, valjda se taj scenarij
gra|ansku obzirnost, da budem blag i zvao EMBARGO.

8 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


ISPRAVNA-oglasi sedmica:ISPRAVNA-oglasi.qxd 26.2.2013 23:55 Page 2
MINI MARKET 2:MINI MARKET 2.qxd 27.2.2013 1:46 Page 10

MINI MARKET
MEDO U MEDU UVELI^AN PROBLEM

Nakon {to je Ne prestaju skandali na


renovirao kabi-
net i apartman
Sarajevskom aerodromu
na Bjela{nici, u reiji Ivice i
direktor EPBiH Darjana Veliana
Elvedin Otkako je ~elnik SDP-a BiH Zlatko
Lagumd`ija na du`nost direktora Sarajev-
Ivica i Darjan
Veli~an
Grabovica skog aerodroma postavio mla|ahnog,
perspektivnog 68-godi{njeg Ivicu Veli~ana,
obnovio i vozni ovu kompaniju iz dana u dan potresaju
skandali. Osim {to je upotpunosti izmijenio
unutarnju organizaciju Aerodroma i
park zaposlio na desetine (ne)potrebnih radnika,
na Aerodromu je u jednog od glavnih ljudi
SDP-ov direktor Elektroprivrede BiH promoviran i Veli~anov sin Darjan. Bahati
Elvedin Grabovica svako malo Veli~an junior, koji iza sebe ima cijeli niz
najavljuje grandiozne investicije i sukoba sa policijom i sudstvom, nalazi se direktno prkose}i policajcima Grani~ne
podizanje novih elektroenergetskih me|u onima koji odre|uju pravila slu`be. Tako njihova uposlenica redovno,
objekata, ali od najavljenih investicija za pona{anja na Aerodromu, pa i o sudbini uz blagoslov direktora i juniora, bez ikakvih
sada nema ni{ta. poslovnih prostora. Tako se u vrijeme dokumenata i kontrola, ulazi u prostor u
Grabovica je me|utim puno uspje{niji vladavine obitelji Veli~an na Aerodromu kojima je ulaz dopu{ten samo policiji i
kada je rije~ o investicijama koje niti su pojavila i fantomska rent a car firma City carinskoj slu`bi, kako bi vrbovala putnike
planirane niti su najavljene. Primjerice, car. Iako posluju pod krinkom rent a cara, da po slijetanju koriste usluge taksi
s velikim uspjehom renovirao je rije~ je o klasi~nom (ilegalnom) taksi prijevoza. Zbog ovakvog je pona{anja ve}
direktorski kabinet i opremio ga prijevozu bez dozvola za taj posao. No, alarmirana Grani~na slu`ba a uskoro se
skupocjenim namje{tajem iz Italije, a s uposlenici ove firme ne zaustavljaju se na o~ekuje i krivi~na prijava rukovodstvu
jednakim uspjehom okon~ana je i tome, ve} ozbiljno kr{e sve sigurnosne aerodroma zbog ozbiljnog kr{enja sistema
procedure na me|unarodnom aerodromu, sigurnosti na Aerodromu. (N.H.)
Elvedin
Grabovica
NIELSEN SVRSI KONCE MRSI

Marketinki monopolisti
pokuavaju pod kontrolu
staviti i agenciju Nielsen
Ulazak Nielsena, jedne od vode}ih bliskog direktora. Navodno se kao
svjetskih kompanija za mjerenje gleda- najozbiljnije kandidatkinje spominju
nosti i slu{anosti elektronskih medija, na Alma Nefi}, supruga vlasnika marke-
tr`i{te BiH ve} je napravio pravu tin{ke agencije UFA media Rusmira
pometnju me|u vlasnicima ovda{njih Nefi}a, i Selma Ri|anovi}-Kenovi},
marketin{kih agencija, naviklih da sada{nja direktorica marketinga i komuni-
milijunske prihode od poslova ogla{a- kacija UniCredit banke u BiH. Rusmir
vanja dijele prema krajnje sumnjivim Nefi} je, podsjetimo, bio pod me|una-
kriterijima. Budu}i da je posve izvjesno rodnom policijskom istragom zbog
kako }e Nielsen uzdrmati dosada{nju sumnjivih ugovora s marketin{kom
poziciju tvrtke Mareco Index Bosnia, agencijom S.V.-RSA Nevena Kulenovi}a,
marketin{ki su monopolisti ve} zapo~eli sa kojim jednako tako bliske poslovne
lobiranje kako bi na ~elo bh. ogranka odnose ima i druga kandidatkinja Selma
renomirane agencije postavili njima Ri|anovi}-Kenovi}. (S.M.)

10 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


MINI MARKET 2:MINI MARKET 2.qxd 27.2.2013 1:47 Page 11

MINI MARKET
investicija EPBiH u renoviranje i
Priredila: Ma{a ]osi} PRO ET CONTRA opremanje slu`benog apartmana na
Bjale{nici koji koriste Grabovica i
njegovi kompanjoni iz SDP-a.

Slaete li se sa odlukom da Uspje{no je okon~ana i najnovija


investija EPBiH u vozni park: po nalogu
direktora Grabovice, kupljena su dva
Sarajevska hagada ne bude nova vozila: luksuzni Volvo najnovije
generacije, koji }e Grabovica koristiti za
duge ture, i Toyotin terenac Rav4 koji
izloena u New Yorku? }e koristiti za vozikanje po Gradu.
(M.A.)

LAMIJA TANOVI] dobrodo{la za oporavak njeno mjesto je u Zemaljskom


Zemaljskog muzeja. Pokazali muzeju u Sarajevu.
Profesor na smo da se lo{e odnosimo prema
PMF-u na{em kulturnom naslije|u.
PRKOSI OSI
ADNAN D@EMID@I]
DA IGOR GAVRAN
Sekretar
Udru`enja
Elvis
Mi{ljenja sam da ne bi trebalo
da se bilo koji eksponat {alje iz
Zemaljskog muzeja, koji je
Ekonomski
ekspert
Tobacco
Press Hajradinovi}
vlasnik Hagade, dok se ne
reguli{e status ove institucije. DA/NE NE nadomak
Kad se reguli{e status, onda je
mogu}e razgovarati o
projektima pokazivanja na{ih Bojim se ako bi najvredniji
Ljepota od Sarajevske hagade
zaslu`ila je da je svijet vidi i ponovnog
eksponat na{eg muzeja oti{ao smatram da bi trebala da bude
vrijednih kulturnih eksponata.
iz BiH da bi se jo{ vi{e izgubile
{anse da se muzej otvori i jo{
izlo`ena u njujor{kom
Metropolitan muzeju.
sticanja bh.
ALEN MEHANOVI]
manji bi bio interes za njegovo
ponovno otvaranje. dr`avljanstva
Novinar NED@AD BEGOVI]
Oslobo- Re`iser Na dnevnom redu naredne sjednice
|enja NERMIN PE]ANAC Zajedni~ke komisije za nadzor nad
Predsjednik radom Obavje{tajno-sigurnosne
NE SDU BiH NE agencije BiH Dr`avnog parlamenta
Mi{ljenja sam da bi trebalo bi se na}i i pitanje dodjele
Razo~aran sam zbog toga {to
nismo prihvatili ovakvu ponudu, NE Sarajevska hagada trebala
da bude izlo`ena u
dr`avljanstva Elvisu Hajradinovi}u.
Ocu i sinu Izetu i Elvisu Hajradinovi}u
pogotovo kada znamo da je
Zemaljski muzej BiH zatvoren. Sarajevska hagada je jedan od Metropolitan muzeju u New je Komisija za reviziju odluka o
Da je ponuda prihva}ena, sigu- vrijednih eksponata u Yorku jer joj nije mjesto u naturalizaciji stranih dr`avljana
rno bismo dobili odre|ena Zemaljskom muzeju i ne bi zaklju~anom muzeju gdje je nelegalno ste~ena dr`avljanstva BiH
finansijska sredstva koja su trebala da napusti BiH jer niko ne vidi. oduzela jo{ 2006., nakon ~ega su
pokrenuli sudski spor koji su izgubili.
No, to nije sprije~ilo Elvisa
SEDMIcNI POGLED U KRIVO OGLEDALO

Hajradinovi}a da ponovno, ovoga puta


u redovnoj zakonskoj proceduri, poku{a
dobiti bh. dr`avljanstvo, ali nije pro{ao
sigurnosnu provjeru OSA-e. O~ekivano,
budu}i da je godinama bio pod
policijskom istragom zbog sumnje da se
bavi pranjem novca i da je zbog istog
kaznenog djela ranije pobjegao iz
Njema~ke. ^injenica da je Elvis
Hajradinovi} vlasnik brojnih vrijednih
nekretnina u Sarajevu koje je kupio
by MARIO BRANCAGLIONI

parama sumnjivog porijekla, te da se o


njegovim poslovima gotovo ni{ta ne zna
nije, me|utim, utjecala na dr`avne
parlamentarce. Oni su uva`ili zahtjev
V

Hajradinovi}evog odvjetnika i od OSA-e


zatra`ili o~itovanje za{to ugledni
biznismen ne mo`e dobiti dr`avljanstvo
BiH?! (S.M.)

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 11


Panjeta Redzic:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:53 Page 12

PAKLENA MISIJA REPORTERA SB

Kako bismo pokuali odgonetnuti kontroverze oko pronalaska tijela akademika


SULEJMANA REDIA u kanjonu Miljacke ispod tunela eljigovii, reporter SB
spustio se kroz nepristupaan teren do mjesta gdje je tijelo pronaeno. Ono to se
odmah moe zakljuiti jeste da mjesto na kojem je tijelo naeno i put kojim se do
tog mjesta doe nikako nisu za etanje. Dok je trajala potraga, taj dio je zbog
nepristupanosti odmah izbaen s liste moguih lokacija i nije ni pretraivan

REPORTER SB NA DNU
AMBISA U KOJEM JE
PRONA\EN LE[ AKADEMIKA
SULEJMANA RED@I]A
Ovdje niko ne {eta, smrt akademika Red`i}a
je vrlo, vrlo sumnjiva...
izlasku smo sreli starijeg ~ovjeka koji tvrdi {etnje a i kada bi stigao ve} bi bio mrak...
Pi{e: ALMIR PANJETA da je livada njegova: Krenimo redom.
[to }ete dole, pa tamo niko ne ide?! Kako je za SB kazao Miro Kalem iz

M
Jednom je moj prijatelj htio da ide dole Gorske slu`be spa{avanja Jahorina, koja je
jesto na kojem je prona|eno pecati, ima tu pastrmke, ali je ve} na na poziv MUP-a RS u~estvovala u izvla~enju
be`ivotno tijelo akademika samom po~etku odustao. Nekad davno se Red`i}evog tijela, da bi neko {etao podru-
Sulejmana Red`i}a u provaliji silazilo do Miljacke, bio je put ne{to ni`e, ~jem u kojem je prona|eno Red`i}evo tijelo,
ispod tunela eljigovi}i na ali tamo godinama niko ne ide i zarastao je, taj bi morao biti vrlo hrabar, a da bi {etao po
magistralnom putu Sarajevo - a ovaj put s gornje strane zatrpala je no}i i trebao bi biti i prili~no lud.
Pale definitivno je mjesto gdje niko ne bi zemlja, kazao nam je dodaju}i da je ~uo za Tim dijelom niko ne {eta. Nije proho-
i{ao {etati, a pogotovo ne u ve~ernjim pronalazak tijela. dno, niti se ima {ta vidjeti. Ja sam i{ao od
satima. Uvjerio se u to i 30-ak godina od Prokletija do Mont Blanca, ali dok sada
Red`i}a mla|i reporter Slobodne Bosne MIT PRVI: AKAMEDIK nismo pozvani u izvla~enje tijela u taj dio
spustiv{i se u jutarnjim satima 26. februara RED@I] JE [ETAO UZ MILJACKU, kanjona Miljacke nikada nisam silazio,
na dno provalije u kojoj je prona|eno PA SE POSKLIZNUO ka`e nam Kalem, iskusni spasavalac i
Red`i}evo tijelo. Za silazak i izlazak nam Za vlastitu istragu odlu~ili smo se alpinista koji je u~estvovao u brojnim
je trebalo oko sat vremena probijanja kroz nakon brojnih kontroverzi oko Red`i}evog akcijama spa{avanja. Ka`e da njih niko
{iblje! Ve}im dijelom puta se moralo gaziti nestanka. Iz razgovora sa akterima potrage zvani~no nije kontaktirao niti tra`io da se
kroz potok formiran od ispusta iz i izvla~enja, ali i onoga {to smo mogli uklju~e u potragu za koju je ~uo iz medija,
rezervoara za vodu koji se nalazi na vrhu vidjeti na licu mjesta mo`emo samo i da iako se Gorska slu`ba uvijek me|u
provalije i u kojem je 50-ak metara prije zaklju~iti da je slu~aj mnogo vi{e od prvima zove kad su potrage u pitanju, ovaj
ulijevanja u Miljacku prona|eno pukog nestanka ~ovjeka koji je i{ao da put su ih pozvali tek kada je tijelo
Red`i}evo tijelo. Do mjesta pronalaska pro{eta kroz prirodu. Podsje}amo, prema prona|eno.
krenuli smo sa pro{irenja ne{to prije tunela za sada iznesenim informacijama, Red`i} Na{a najdu`a potraga trajala je pet
eljigovi}i. Da bismo do{li na vrh je iz ku}e iza{ao 7. januara oko 15 sati i dana. Imali smo i slu~aj kada su nestale
provalije, trebalo nam je najmanje minuta krenuo u {etnju. Nestanak je prijavljen 9. locirali preko mobitela i javljali nam ta~nu
{etnje preko livade, kako bismo se kroz januara, potraga zapo~eta 18. januara, a lokaciju na kojoj se nestali nalazi, na{e je
{iblje spustili niz to~ilo u provaliju u kojoj tijelo nakon misteriozne dojave lovaca bilo samo da odemo tamo, pri~a Kalem, ne
je prona|eno tijelo. Dijelom smo i{li kroz prona|eno 21. januara. Red`i} je, bez `ele}i ulaziti u bilo kakve detalje slu~aja
vodu, dijelovima smo mogli pro}i rezultata obdukcije, sahranjen ve} 23. jer, ka`e, to nije dio njegovog posla.
isklju~ivo pu`u}i unatrag kako se ne bismo januara. Da bi pje{ice do{ao od ku}e na Na{ je zadatak bio da u~estvujemo u
skolutali, a cijelo vrijeme smo se provla~ili Bistriku do mjesta na kojem je na koncu humanoj misiji, izvu~emo ~ovjeka, i to je
kroz grmlje ili ispod oborenih stabala. Po prona|en trebalo bi mu 10-ak kilometara sve, ka`e Kalem. 

12 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Panjeta Redzic:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:53 Page 13

GDJE JE PRONA\EN SULEJMAN RED@I]


Foto: Almir Panjeta

NA DNU AMBISA
1. Ta~no mjesto na kojem je
prona|eno tijelo Sulejmana Redi}a

2. Mjesto na kojem je prona|ena


Redi}eva jakna

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 13


Panjeta Redzic:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:54 Page 14

PAKLENA MISIJA REPORTERA SB


MJESTO SILASKA NA LIVADU

SVE SAMO NE [ETALI[TE

HRONOLOGIJA NESTANKA Za razliku od GSS Jahorina koje su


pozvali na kraju, GSS Sarajevo u~estvovala
AKADEMIKA RED@I]A je u potrazi odmah nakon {to se za slu~aj
saznalo preko medija. Tra`ili su na Ba-
ricama, Bjela{nici i na koncu na podru~ju
07.01.2013., 14:40: Red`i} izlazi iz stana na Bistriku oko Kozije }uprije.
09.01.2013., Supruga Amira prijavljuje nestanak, iz Pozvala nas je Jedinica za podr{ku
MUP-a KS, i mi smo pretra`ivali lijevu
policije joj sugeriu da pri~u ne iznosi u medije stranu Miljacke, dio gdje je nekada i{la
17.01.2013., Mediji objavljuju da je Redi nestao pruga i gdje bi bilo logi~no da neko mo`e
19.01.2013., lanovi GSS Sarajevo kreu u potragu, {etati. Tra`ili smo dijelove ispod pruge i
podzida, spu{tali se dolje, pretra`ili
pretrauju Bjelanicu, Skakavac i Koziju upriju tunele. Podru~je na kojem je tijelo na
21.01.2013., Objavljena vijest o pronalasku koncu prona|eno nismo pretra`ivali jer
Redievog tijela, tijelo izvu~eno u veernjim satima je toliko nepristupa~no da je ve} na
23.01.2013., Redi sahranjen na groblju Bare po~etku isklju~eno iz potrage kao mjesto
gdje je najmanja ili nikakva vjerova-
25.02.2013., Hamza ujo najavio rezultate obdukcije do tno}a, ka`e nam izvor iz GSS Sarajevo.
kraja sedmice Zbog gustog raslinja oni nisu prilazili

14 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Panjeta Redzic:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:54 Page 15

GDJE JE PRONA\EN SULEJMAN RED@I]


PREKO LIVADE DO AMBISA PO^ETAK PROVALIJE

NEPRISTUPA^AN TEREN LE[ JE LE@AO NA DNU PROVALIJE


NADOMAK MILJACKE

Miljacki, a druga obala se skoro pa ni ne ka`e za SB kako se svaki izlazak lovaca na Prema nekim tvrdnjama, lovci su tijelo
mo`e vidjeti. teren mora prijaviti i za njega dobiti vidjeli s druge strane rijeke, ali prema
Ono {to smo vidjeli na licu mjesta jeste dozvola, i kako u dvije godine koliko je onome {to smo vidjeli na licu mjesta, to nije
da je raslinje toliko gusto da sve i da je neko predsjednik Dru{tva za taj dio podru~ja bilo mogu}e. Raslinje je gusto i nemogu}e
pao {e~u}i rubom provalije ne bi mogao koje je pod njihovom ingerencijom niko od je vidjeti bilo {ta na drugoj strani, a tijelo ne
do}i skoro do njenog dna a da ga ne lovaca nikada nije tra`io dozvolu. bi vidjeli ni ribolovci jer je do Miljacke 50
zaustavi neka od grana ili da ne zaglavi u Razlog je jednostavan: Nepristupa~an metara gustog `bunja i {iblja, a pored toga
kamenju. je teren, blizu je nekada{nja linija razgra- je na ni`em nivou tako da se s vode dio na
ni~enja, a na koncu, izuzev zeca i lisice u to kojem je le`alo Red`i}evo tijelo ne bi
MIT DRUGI: RED@I]EVO podru~je slabo koja lovcima interesantna vidjelo.
TIJELO SU PRONA[LI LOVCI PA `ivotinja zalazi. Pored toga, 21. januara, dan
PRIJAVILI POLICIJI kada je to tijelo prona|eno, nije bio lovni MIT TRE]I: TIJELO JE U
Me|u prvim poluzvani~nim informa- dan i lov je bio zabranjen, ka`e Poljakovi}. PRIRODI LE@ALO 14 DANA
cijama koje su se nakon {to je tijelo Na na{e pitanje da li je mogu}e da se Sekretar Lova~kog udru`enja Poljako-
prona|eno pojavile bila je ona da je tijelo radilo o krivolovcima, ka`e da sumnja, jer vi} prisje}a se slu~aja kada je prije nekoliko
prona|eno nakon {to su lovci koji su pro- kao {to je ve} kazao, u tako nepristupa~no godina kod Ljubogo{te u kanjonu Miljacke
lazili drugom stranom Miljacke primijetili podru~je ni lovci ni krivolovci nemaju prona|eno tijelo mu{karca koji je prilikom
tijelo i javili policiji. Sekretar Lova~kog interes jer nema ni{ta {to bi moglo toliko saobra}ajne nesre}e ispao iz automobila.
dru{tva Jahorina-Pale Njego{ Poljakovi} biti vrijedno njihove pa`nje. Nakon nesre}e prona|ena je te{ko pov- 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 15


Panjeta Redzic:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:55 Page 16

PAKLENA MISIJA REPORTERA SB


 rije|ena djevojka koja je tek nakon {to je

Foto: Milutin Stoj~evi}


do{la sebi kazala kako je s njom u
automobilu bio i mu{karac za kojeg }e se
poslije pokazati da je od siline udarca ispao
iz automobila i otkotrljao se u korito
Miljacke. Nakon pet dana tijelo je pro-
na|eno a `ivotinje su mu te{ko o{tetile
nogu.
Tijelo u prirodi vrlo brzo do|e pod
udar raznih `ivotinja, mi{eva, lisica, pasa i
ptica koje po pravilu prve napadaju, ka`e
Poljakovi}.
Prema izvoru SB bliskom istrazi koji se
nakon pronalaska tijela vrlo brzo na{ao na
licu mjesta, ali i onom {to je dijelom ve}
potvr|eno kroz neke medijske istupe, na
^OVJEK
^OVJEK KOJI
KOJI JE ZNAO
ZNAO
Red`i}evom tijelu bila su vidljiva o{te}enja
iza u{iju koje su najvjerovatnije izazvale NETO
NETO TO NE
TO NE TREBA?
TREBA?
Sulejman
Sulejman Redi}
Redi} vjeta~io
vjeta~io je
je uu
`ivotinje, kao i na ~elu. Me|utim, neke nekoliko
nekoliko kakljivih
kakljivih slu~ajeva
slu~ajeva
druge stvari su dosta sumnjive.
On jeste tu le`ao nekoliko dana, ali da
li je 14, ne znam. Lice mu je bilo ~isto i cipelama, koje sada svi spominju, nego u Indikativno je to da je iako istragu vodi
netaknuto, kao i o~i. Bile su mu modre crnim dubokim ko`nim ~izmama, a imao je Tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo vje{ta~enje
potkoljenice, iako je tijelo u vrijeme topli {al sive boje na kockice, prisjetila se preuzeo vje{tak iz Sarajeva Hamza @ujo.
pronalaska le`alo na le|ima. Bila je vidljiva profesorova supruga dr. Amira Red`i}. Indikativno je da ~ovjeku s tolikim
i ogromna razderotina kod palca desne ruke Njene rije~i potvrdio je i na{ izvor. iskustvom i znanjem u struci koje niko ne
i bukvalno su se vidjele tetive. Le|a su Jakna je bila na 30-ak metara iznad spori potrebno vi{e od mjesec dana nakon
imala podlive, najvjerovatnije od le`anja a njega i nije bila ko`na. On je bio ni`e u pronalaska da iza|e sa zvani~nim rezulta-
vidjele su se i takozvane mrtva~ke pjege, provaliji. Koliko sam vidio, imao je na sebi tima koje je najavio tek za kraj ove
ka`e izvor SB koji nam je i pokazao mjesto hla~e s kai{om, ko{ulju i lagane sedmice.
na kojem je tijelo prona|eno u provaliji u poluduboke ~izme sa prili~no ravnim lanovi Red`i}eve porodice koje smo
koju smo se spustili 26. februara oko |onom. Uglavnom, bio je obu~en za kontaktirali ka`u kako su ubije|eni da je on
podne. gradsku {etnju, nikako za {etnju po {umi ili ubijen te da ga je neko naknadno tu donio.
planini, posebno ne po dijelu u kojem je Tvrdnje o samoubistvu odbacuju.
MIT ^ETVRTI: NA 10 METARA OD na|en, tvrdi na{ izvor. Ono {to smo mogli On je vjernik ~ovjek, klanjao je
TIJELA PRONA\ENA JE JAKNA A vidjeti na licu mjesta jeste da potok koji tu pet vakata namaza, znate li {ta zna~i
RED@I] JE BIO ODJEVEN U TRENERKU te~e nije prirodni ve} je iz rezervoara i re}i za takvog ~ovjeka da bi digao ruku
Ubrzo nakon {to se pojavila ova te{ko da bi mogao tijelo dva metra visokog na sebe? Pored toga, on je volio
informacija, Red`i}eva supruga kazala je ~ovjeka odnijeti od jakne do mjesta na prirodu, poznavao je prirodu i teren
za Oslobo|enje da se radi o nizu neistina. kojem je na|en. oko Sarajeva i nema {anse da bi se on
Oti{ao je u zimskoj jakni tamne boje s kretao onim provalijama, tvrdi jedan
kapulja~om, ne ko`noj, kako su to neki EPILOG: NI[TA NIJE OBJA[NJENO od njih.
rekli, i u futrovanim tamnim zimskim DOK SVE NE BUDE OBJA[NJENO Vidjeli ste u medijima da se govori
hla~ama, nikako u trenerci, iako se sada Epilog za sada, na`alost, ne postoji. kako je kao stru~njak vje{ta~io u predmetu
govori da je na|en u njoj. Bio je, ne u Jo{ uvijek je vi{e pitanja nego odgovora. otmice biv{eg pripadnika tajne jedinice
[eve Ned`ada Herende, navodno je
vje{ta~io i u slu~aju ubistva {efa AID-a
KRAJ VELIKE AKADEMSKE KARIJERE Ned`ada Ugljena, a prema nekim indi-
Izvla~enje tijela Sulejmana Redi}a
cijama ne{to je vje{ta~io i u slu~aju ubistva
Joze Leutara. Zna~i, sada i ako njegovi
nalazi postoje, nema `ivog ~ovjeka koji bi
ih na sudu mogao i braniti, tvrdi ~lan
Red`i}eve porodice koji nikako ne mo`e
shvatiti zbog ~ega se oko svega digao zid
{utnje i za{to je potraga po~ela tek 10-ak
dana poslije njegovog misterioznog nesta-
nka:
Njegovoj supruzi sugerisano je da o
slu~aju ne govori u medijima, i dok se pri~a
nije pojavila u novinama, istraga nije ni
po~ela! To je sramotna manipulacija. Kada
je u Hrvatskoj nestala pokojna Antonija
Bili}, cijela dr`ava se digla na noge, jezero
su isu{ili. Sve je to meni sumnjivo... I
nama je. 

16 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


ISPRAVNA-oglasi sedmica:ISPRAVNA-oglasi.qxd 26.2.2013 23:56 Page 3

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina


Federacija Bosne i Hercegovine Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO CANTON SARAJEVO


Ministarstvo prostornog Ministry of Physical Planningand
ure|enja i za{tite okoli{a Environmental Protection

Sretan 1. mart,
Dan nezavisnosti
Bosne i
Hercegovine
Ustavni Sud:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:46 Page 18

BITKA ZA USTAVNI SUD FEDERACIJE BiH

Nakon to je
MANDAT KOJI
TRAJE CIJELU potpredsjednik Federacije
DECENIJU
Izmir Had`iavdi} je
BiH MIRSAD KEBO prije
na funkciju tajnika
Doma naroda
petnaestak dana naglo
federalnog
Parlamenta izabran
promijenio miljenje i
po~etkom 2003.
godine
umjesto IZMIRA
HADIAVDIA za
suca Ustavnog suda
predloio AHBAZA
DIHANOVIA burno su
reagirali predstavnici
SDA problematizirajui
njegov ratni diplomatski
angaman; Dihanovi je
po nalogu SDA kao
konzul u Minhenu
nezakonito dijelio
bh. dravljanstva, a
Hadiavdi ve punu
deceniju uz podrku
stranakih kolega rasipa
dravni novac
Pi{e: SUZANA MIJATOVI]
Foto: MILUTIN STOJ^EVI]

[
ahbaz D`ihanovi}, aktualni sudac
Suda BiH i odskora najozbiljniji
kandidat za suca Ustavnog suda
Federacije, spasio se sudskog
progona jer je za kazneno djelo
koje je po~inio nastupila zastara. Ratni
konzul BiH u njema~kom gradu Minhenu
bio je, naime, samo jedan od desetak
diplomata koji su po nalogu tada{njeg
bo{nja~kog (SDA) politi~kog vrha u
Sarajevu, nezakonito podijelili na tisu}e bh.
dr`avljanstava. Prema nalazima ~lanova
Komisije za reviziju odluka o naturalizaciji
stranih dr`avljana koji su vr{ili provjeru
kako su i kome u razdoblju od aprila 1992.
do kraja 2005. godine dodjeljivana dr`a-
vljanstva BiH, nepobitno je utvr|ena
odgovornost najmanje dvadeset visokopo-
zicioniranih slu`benika nekada{njeg MUP-
a RBiH (kasnije federalnog MUP-a),
Ministarstva pravde (RBiH i Federacije),
dr`avnog Ministarstva civilnih poslova, te

18 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Ustavni Sud:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:46 Page 19

JEDAN JE [AHBAZ

USTAVNI SUD FBiH


IZME\U DVIJE
JEDNOSTRANA^KE VATRE
MUP-a i Ministarstva uprave i lokalne
^OVJEK
^OVJEK ZA
ZA samouprave Republike Srpske. Obimno
SVAKI
SVAKI SISTEM
SISTEM izvje{}e Komisije za reviziju dostavljeno je
[ahbaz
[ahbaz D`ihanovi}
D`ihanovi} u februaru 2007. Tu`iteljstvu BiH koje je
je
je prije
prije rata
rata bio
bio ~lan
~lan otvorilo istragu ali je, nakon {to je utvr|eno
Saveza
Saveza komunista,
komunista, uu da je ~etiri godine ranije nastupila zakonska
ratu
ratu SDA-diplomata,
SDA-diplomata, zastara, predmet stavljen ad acta.
aa nakon
nakon rata
rata ~lan
~lan
Predsjedni{tva
Predsjedni{tva
Stranke
Stranke zaza BiH
BiH
D@IHANOVI] CENZURIRA
SLU@BENU BIOGRAFIJU
injenica da je nekada{nji bh. konzul u
Minhenu u ratu potpisivao nelegalna bh.
dr`avljanstva, {to potvr|uje slu`beni doku-
ment dr`avne Komisije za reviziju, a ne
nekakav paraobavje{tani pamflet (kako to
ovih dana sugeriraju D`ihanovi}evi politi~ki
promotori), morala se uzeti u obzir prije vi{e
od dvije godine, kada je [ahbaz D`ihanovi}
biran za suca Suda BiH. lanovi su Visokog
sudskog i tu`iteljskog vije}a BiH odluku o
D`ihanovi}emo imenovanju u Dr`avni sud
donijeli koncem novembra 2010., unato~
~injenici da se sudskoj karijeri posvetio tek
poslije kraha svog vi{egodi{njeg politi~kog
anga`mana, koji se nikako nije smio
zanemariti. [ahbaz D`ihanovi} je, premda je
te podatke izostavio iz slu`bene biografije
objavljene na internet strani Suda BiH, kao
~lan Predsjedni{tva Stranke za BiH od 2001.
do 2003. bio doministar pravde u federalnoj
Vladi, a potom od januara 2003. potpred-
sjednik Federacije u narednom ~etvoro-
godi{njem mandatu. Dekan Pravnog fakul-
teta u Banjoj Luci Vitomir Popovi}, koji je
jedini javno reagirao na skandalozni izbor
[ahbaza D`ihanovi}a, navode}i kako se radi
o direktnoj politizaciji izbora sudaca,
upozorio je, tako|er, i da je D`ihanovi}
imenovan za suca Suda BiH iako nema ni
dana suda~kog iskustva?!
I mada su ~elnici SDA kompromitiraj-
u}u ratnu pro{lost njihovog nekada{njeg 

[ahbaz D`ihanovi} je za suca Suda BiH izabran


bez dana suda~kog iskustva, njegov protukandidat
Izmir Had`iavdi} nije mogao polo`iti ni notarski ispit
28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 19
Ustavni Sud:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:47 Page 20

BITKA ZA USTAVNI SUD FEDERACIJE BiH


 diplomate problematizirali tek nakon {to je
[ahbaz D`ihanovi} dobio potporu nove
parlamentarne ve}ine u Federaciji, ni
kandidat koji je sve do prije petnaestak dana
bio na listi za budu}eg suca Ustavnog suda
Federacije BiH Izmir Had`iavdi} nije bez
mrlje u karijeri. Had`iavdi}a je, podsjetimo,
za suca Ustavnog suda jo{ u augustu 2011.
predlo`io potpredsjednik Federacije Mirsad
Kebo i on bi, da su se kojim slu~ajem @ivko
Budimir i Svetozar Pudari} usuglasili oko
izbora hrvatske kandidatkinje, do sada
zasigurno bio izabran. Osim podr{ke kolega
iz SDA, Had`iavdi} je, ponajvi{e zahva-
ljuju}i dosada{njoj funkciji, stekao pouz-
dane prijatelje i me|u ~lanovima drugih
stranaka kojima je, velikodu{no, zapo-
{ljavao ro|ake i prijatelje, frizirao putne
tro{kove i dijelio skupe poklone, dakako,
sve iz dr`avne kase.

TAJNA PRIJATELJSTVA
HAD@IAVDI]A I HE]E
Izmir Had`iavdi} se na du`nosti tajnika
Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
nalazi punu deceniju, od januara 2003.,
kada je imenovan upravo na preporuku
[ahbaza D`ihanovi}a - prethodno su zaje-
dno radili u federalnom Ministarstvu
pravde. Iako se po isteku mandata trebao
vratiti na staro radno mjesto, Izmir
ZA SVAKOGA PO NE[TO
Had`iavdi} je po~etkom 2007., pod vrlo Izmir Had`iavdi} je zaposlio k}erku Vahida He}e, strana~koj kolegici Semihi Borovac, nakon
upitnim okolnostima, dobio status dr`a- {to je izabrana za gradona~elnicu Sarajeva, poklonio je skupi sat
vnog slu`benika, i to zahvaljuju}i tada-
{njem predsjedavaju}em Doma naroda voljnih radnika. Tri mjeseca ranije Izmir preko 300 KM. Gradona~elnica je Borovac,
Stjepanu Kre{i}u, s kojim je ostao u dobrim Had`iavdi} je isposlovao da Hidrogradnja opet, darovala sredstva za Rukometni klub
odnosima i nakon {to je Kre{i} (koji je u izvodi radove na sanaciji dijela fasade na @eljezni~ar, u kojem je Had`iavdi} bio ~lan
me|uvremenu promijenio strana~ki dres i zgradi Parlamenta FBiH, {to je ko{talo vi{e Uprave. Klub je financirao i Had`iavdi},
iz HDZ 1990 pre{ao u HSP) izabran za od 16.000 KM. U me|uvremenu je Ha- tako {to im je kao tajnik Doma naroda
izaslanika u Domu naroda Parlamenta BiH. d`iavdi}, ponovno na He}inu preporuku, pla}ao za izmi{ljene usluge rekreacije
Zauzvrat je Had`iavdi} u federalnom imenovan u Komisiju za davanje koncesija uposlenika federalnog Parlamenta. Na
Parlamentu zaposlio tri slu`benika za koje za hidroelektrane Glavati~evo i Bjelimi}i, u tra`enje Kre{i}eve nasljednice na poziciji
je intervenirao Kre{i}, {to je prava sitnica u kojoj je, dakako, primao izda{nu naknadu. predsjedavaju}e Doma naroda Karoline
pore|enju sa blizu 40 uposlenika koji su, Na tra`enje strana~ke kolegice Semihe Pavlovi}, servilni je Izmir Had`iavdi} u
skoro odreda, najprije primljeni prema Borovac zaposlene su Alma Salihagi}- stalni radni odnos zaposlio dvoje slu`-
ugovoru o djelu, da bi kasnije na javnim Varaki i Senija Avdi} (s osnovnom {kolom benika, nekoliko volontera anga`iranih po
konkursima koje je re`irao tajnik Doma primala pla}u kao da ima srednju stru~nu ugovoru o djelu i ispla}ivao naknade za
naroda, dobili stalni posao. Tako je Izmir spremu), dok je nekada{njoj gradona~elnici njezine savjetnike (~etiri u godinu dana
Had`iavdi} 2005. godine izmijenio sistema- Sarajeva, kada je izabrana na to mjesto, o mandata). Na taj je na~in, primjerice, posao
tizaciju i otvorio novo radno mjesto - vi{eg tro{ku Doma naroda kupio sat vrijedan dobila Dijana Andri}, ranije zaposlena po
referenta za otpremu po{te u pisarnici
Zajedni~kih slu`bi Parlamenta Federacije,
kako bi zaposlio Aidu He}o, k}erku biv{eg AGENCIJA ZA NEKRETNINE
federalnog ministra energetike, industrije i
turizma Vahida He}e. Budu}i da se
gospo|ici He}o tada{nje namje{tenje nije
Glavni tajnik Doma naroda izdaje
svi|alo, tri godine kasnije za nju je
izmi{ljeno radno mjesto vi{eg referenta
stanove federalnim zastupnicima
obra~una pla}a i naknada u Slu`bi Kao prognanik iz Dervente Izmir Ha- roditeljima, a svojoj obitelji luksuznu vike-
ra~unovodstva. Da, me|utim, ni ministar d`iavdi} je ratne godine proveo u Njema~koj, ndicu u naselju Rakovica. Stanove u
He}o nije Had`iavdi}u ostao du`an, gdje je bio anga`iran u Muslimanskom Sarajevu imaju i obojica Had`iavdi}evih
potvr|uje ~injenica da ga je postavio za dobrotvornom dru{tvu Merhamet. Nakon sinova, jedan je u naselju ^engi} Vila a drugi
predsjednika Nadzornog odbora u poduze}u zavr{etka rata preselio se u Sarajevo i ubrzo u strogom centru grada, na ^obaniji, koje je
Hidrogadnja , gdje je dao ostavku u od federalne Vlade dobio stan, koji je otkupio poduzetni glavni tajnik Doma naroda izdavao
septembru 2010., pod pritiskom nezado- certifikatima. Poslije je u Sarajevu kupio stan parlamentarcima. 

20 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Ustavni Sud:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:47 Page 21

JEDAN JE [AHBAZ

POLITI^KA ZA[TITA
Glavni tajnik Doma naroda Parlamenta FBiH u`ivao je podr{ku Stjepana Kre{i}a i Karoline Pavlovi}, zauzvrat je servilno ispunjavao njihove `elje

Ugovoru o djelu, na fiktivnim poslovima federalnog Parlamenta Ivan @ili} (ina~e utvr|eno da je slu`benicima Jasminu Pilici
koordinacije i suradnje izme|u Doma ro|ak Stjepana Kre{i}a) privremeno i E dini Ribici pla}eno jednogodi{nje
naroda Parlamenta FBiH i Direkcije za EU ustupljen na razdoblje od {est mjeseci odsustvo, ~ime je prora~un o{te}en za
integracije. Uredu predsjednika Federacije @ivka najmanje 50.000 KM.
Pro{le je godine odlukom Izmira Ha- Budimira u Mostaru. U ranijim je re-
d`iavdi}a voza~ u Zajedni~kim slu`bama vizorskim izvje{}ima, izme|u ostalog, POSLOVI ZA [URE I KUMOVE
Dok su se {kolovali u Engleskoj, Pilica
i Ribica su uz redovnu punu pla}u dobili i
BRIGA ZA STRANA^KE KOLEGE dodatak, dok je njihov anga`man Ha-
d`iavdi} ocijenio izuzetno uspje{nim,
premda nisu bili ni blizu radnih mjesta. Na
Hadiavdi je o dravnom troku poduga~koj listi namje{tenika i slu`benika
koje je Izmir Had`iavdi} zaposlio u
kupovao voe i sokove Mirsadu Kebi federalnom Parlamentu nalazi se i njegov
{ura Nermin Porobi} (radi kao voza~) i kum
Izmir Had`iavdi} se po prvi put u Hamlet Haurdi}, kojem je na{ao radno
sredi{tu medijskog skandala na{ao prije mjesto u Slu`bi ra~unovodstva. Zbog neza-
dvije i pol godine, kada su novinari otkrili konitog zapo{ljavanja dr`avnih slu`benika i
da je naliv-pera, koje je galantno poklanjao namje{tenika na radna mjesta bez ade-
delegatima u Domu naroda federalnog kvatne stru~ne spreme u Zajedni~ku slu`bu
Parlamenta, pla}ao vi{e od 500 KM. Da, federalnog Parlamenta u vi{e je navrata
me|utim, medijske kritike nisu na njega reagirala i Upravna inspekcija Ministarstva
imale nikakvog utjecaja, Had`iavdi} je pravde Federacije BiH, ali bez ikakvog
potvrdio nastavljuju}i rasipati dr`avni u~inka. Osim {to, naime, odbija provesti
novac na kupovinu skupih odijela (po- rje{enja Ministarstva pravde, legalista
sljednja nabavka u Granofu), rokovnika, Izmir Had`iavdi} se oglu{io i na preporuke
kalendara i olovaka na koje je za Novu Helsin{kog komiteta koji je utvrdio da su
godinu potro{io blizu 6.000 KM. Prilikom prijave o povredi prava jednog dijela
odabira ponu|a~a, Had`iavdi} se opre- zaposlenika utemeljene. Nakon Helsin{kog
dijelio za najskuplju ponudu firme Sara- komiteta, i ~lanovi Komisije za za{titu
merc iz Sarajeva, iako je tvrtka Grafika iz ljudskih prava i sloboda Zastupni~kog doma
Bugojna iste proizvode nudila po cijeni Parlamenta FBiH tako|er su zaklju~ili kako
ni`oj za 2.000 maraka. U Parlamentu postoje indicije da je Had`iavdi} kr{io prava
Federacije je javna tajna da Izmir Ha- {efice Ra~unovodstva Ljiljane Ra{o, koja je
d`iavdi}, iako uredno prima naknadu za godinama izlo`ena njegovom mobingu.
topli obrok, sve ra~une za jelo i pi}e Nesu|eni sudac Ustavnog suda Federacije
pravda o tro{ku reprezentacije, pa ~ak i BiH, koji je pro{log tjedna i zvani~no
skupe ve~ere u sarajevskim restoranima. povukao svoju kandidaturu, ina~e, prije
Jo{ se prepri~ava kako je Had`iavdi}, nekoliko godina nije uspio polo`iti ni ispit za
kada je i{ao u posjete potpredsjedniku notara?! Jednako tako Izmir Had`iavdi} ni
Federacije Mirsadu Kebi, u vrijeme do danas nije uspio zavr{iti ni postdiplomske
njegovog bolni~kog lije~enja, sokove i
studije iz me|unarodnog prava, mada mu je
vo}e tako|er kupovao na ra~un Parla-
raniji predsjedavaju}i Doma naroda Stjepan
menta?! 
Kre{i} za {kolovanje odobrio 10.000 KM. 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 21


Mega:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:43 Page 22

SARAJEVSKA GRA\EVINSKA UTOPIJA

Sredinom prole decenije u glavnom gradu BiH nastala je svojevrsna


graevinsko-urbanistika groznica, izgradnja tzv. skyscrapera, ambicioznih
stambeno-poslovnih centara po mjeri ovjeka koji su nicali na svakom
slobodnom pedlju glavnog grada; nai reporteri istraili su kakva je njihova
trino-poslovna samoodrivost nakon svih ovih godina

SARAJEVSKE
KULE OD KAMATA
LIJEPA POTEMKINOVA SELA LIJEPO GORE

MALEZIJSKO-BOSANSKO
MALEZIJSKO-BOSANSKO
PRIJATELJSTVO
PRIJATELJSTVO
Gdje
Gdje su
su nestala
nestala bra}a
bra}a [abanovi},
[abanovi},
tvorci
tvorci prvog
prvog poslijeratnog
poslijeratnog sarajevskog-
sarajevskog-
gra|evinskog-urbanisti~kog
gra|evinskog-urbanisti~kog ~uda
~uda

22 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Mega:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:43 Page 23

OD BOSMALA DO RADON PLAZE

NO],
NO], NO],
NO], TOTALNI
TOTALNI MRAK
MRAK
^udo
^udo Bo{nja~kog
Bo{nja~kog ugostiteljstva,
ugostiteljstva,
futuristi~ki
futuristi~ki hotel
hotel Radon
Radon plaza,
plaza, niko
niko
ne
ne obilazi,
obilazi, uklju~uju}i
uklju~uju}i ii osniva~a
osniva~a ii
utemeljitelja
utemeljitelja Fahrudina
Fahrudina Radon~i}a
Radon~i}a

Nekada najavljivane kao najve}e i


najljep{e zgrade u regiji, Bosmal, Radon
Plaza, neboder na ^engi} Vili..., danas su
sablasno prazna i nenaseljena svjedo~anstva
o megalomaniji tranzicijskih tajkuna
28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 23
Mega:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:43 Page 24

SARAJEVSKA GRA\EVINSKA UTOPIJA

NEIMENOVANI
OBLAKODER
OBLAKODER NA
NA
^ENGI] VILI
Projekat
Projekat Ljubu{kog
Ljubu{kog
biznismena
biznismena Ljiljanka
Ljiljanka
Palca
Palca simboli~no
simboli~no je je
popunjen
popunjen tek
tek zahvaljuju}i
zahvaljuju}i
maloj
maloj pomo}i
pomo}i njegovih
njegovih
hercegova~kih
hercegova~kih prijatelja
prijatelja
iz
iz dr`avnih
dr`avnih institucija
institucija

Inspirisan svijetlim primjerima bra}e


[abanovi} i Fahrudina Radon~i}a, ~iji
skyscraperi uljep{avaju Sarajevo, tajkun
iz Ljubu{kog Ljiljanko Palac u sarajevskom
naselju engi} Vila podigao je stambeno-
poslovni objekat od 18 spratova, koji do
danas uglavnom zjapi prazan.

KLINAC-PALAC, DOLAC MALTA...


Bra}a [abanovi} izgradnjom Bosmal
City Centra postali su pioniri novog
arhitektonskog-socijalnog modela i stila
`ivljenja u Sarajevu - grad u gradu.
Najve}i dio objekta koji se prostire na
preko 80 hiljada kvadratnih metara su
kondominiji, tj. luksuzni privatni stanovi sa
saunama, bazenima i kontrolisanim ula-
zom. Pored 306 stanova, ostali sadr`aji
trebali su uklju~ivati obdani{te, restorane,
meeting bar, supermarket, frizerske i
kozmeti~ke salone, stomatolo{ku ordina-
ciju, ambulantu, oftalmolo{ku ordinaciju i
opti~arski atelje, krznarski salon, zlataru,
trgovinu umjetnina, te butike sa eksklu-
zivnom robom.
investicije u Kantonu Sarajevo. I dok se Ovi podaci javnosti su prezentirani
Pi{e: MIRSAD FAZLI] gradnja Bosmal City Centra otezala une- prilikom po~etka izgradnje Bosmal City
Foto: MARIO ILI^I] dogled, biv{em vlasniku Avaza i aktuelnom Centra ~iji tornjevi su visoki 118 metara
ministru sigurnosti BiH Fahrudinu Radon~i}u (arhitekta je bio ovih dana, iz drugih

B
na pamet je pala izgradnja najve}eg razloga, aktuelni Sead Golo{), a gdje je
osanskohercegova~ko-malezijska poslovnog objekta na Balkanu. Radovi na kvadratni metar stambenog prostora pro-
kompanija Bosmal d.o.o., koju su Twist Toweru okon~ani su 2009. godine, od davan po cijeni vi{oj od ~etiri hiljade
1998. godine osnovala bra}a Edin i kada se u Dnevnom avazu reklamira maraka. (Ne)o~ekivano, izgradnja je kas-
Nijaz [abanovi}, 2001. godine iznajmljivanje poslovnih prostora, parking nila, a po~etkom 2006. godine iz glavnog
zapo~ela je izgradnju Bosmal City mjesta, posjeta restoranu, vidikovcu, iz- grada Malezije, Kuala Lumpura, u Sarajevo
Centra, kako se tada medijski agresivno najmljivanje ekskluzivnih apartmana, vo`nja su stigli finansijski istra`itelji! Naime,
najavljivalo, najve}e poslijeratne gra|evinske najbr`im liftovima u Europi... Islamska banka ove zemlje, u dr`avnom

24 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Mega:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:44 Page 25

OD BOSMALA DO RADON PLAZE

DOM ZA VJE@BANJE

(Pro)pali projekti:
Vistafon, Vila park,
Nova Vogoa...
Pored nabrojanih jer je Hypo banka zbog
skyscrapera u Sarajevu ima nevra}anja kredita pokrenula
jo{ nekoliko proma{enih izvr{ni postupak o preuzimanju
neimarskih poduhvata. Prvi objekta od Bra}a Muli}
me|u njima je dvorana Company. Jedan od rijetkih RUGLO
RUGLO U
U SREDINI
SREDINI GRADA
GRADA
Vistafon. Sportsko-rekreacioni i (pod)stanara Vile park je TV1. Vila
Vila park
park na
na Dolac-Malti
Dolac-Malti oko
oko koje
koje kreditno
kreditno prezadu`ena
prezadu`ena
bra}a
bra}a Muli}
Muli} vode
vode sudski
sudski spor
spor sa
sa Hypo
Hypo bankom
bankom
poslovni objekat Vistafon ve} Ugledav{i se na Radon~i}a, i
dugo je na prodaju, a kupiti ga porodica [vraki}, vlasnici NTV
mo`ete preko Cicko Hayat, u{la je u gra|evinski kompanija Bh servis, osnovana nikakve prodaje stambenog
nekretnina. Drugi biznis. Sve je po~elo 2006. godine, na ~ijem je ~elu prostora, firma Bh servis
neperspektivni neimarski izgradnjom Biznis centra NTV bila D`enana [vraki}, ina~e kasnila je sa vra}anjem kredita
projekat je Vila park izgra|en u Hayat u Vogo{}i, a nastavilo supruga daleko poznatijeg Hypo banci koja im je iza{la u
blizini Doma zdravlja Omer se sa izgradnjom naselja Nova Muhameda [vraki}a, brata susret reprogramirav{i kredite i
Masli} na ^engi} Vili. Predmet Vogo{}a u toj sarajevskoj Elvira [vraki}a, vlasnika NTV pristigle obaveze koje navodno
Vila park trenutno je na sudu op}ini. Posao je dobila Hayat. Zbog lo{e, bolje re~eno sada redovno izmiruju. 

vlasni{tvu, zapala je u te{ku finansijsku reklamama i najavama, do`ivio je mega Radon~i} bio u neraskidivim odnosima sa
krizu zbog kreditiranja nesolidnih propast. Usput, Vlada Malezije nikada nije porodicom Izetbegovi} i vrhom (i dnom)
klijenata. Prvi na listi bio je sarajevski dobila obe}anu koncesiju Vije}a ministara SDA.
Bosmal City Centar, ~iju je izgradnju sa BiH za anga`ovanje svojih kompanija na Prva poslovna zgrada Avaza prodata
55 miliona kreditno finansirala Islamska izgradnji koridora 5C, {to je navodno bio je Hypo Alpe Adria banci. Prema zvani-
banka Malezije preko svoje offshore glavni cilj i uvjet osnivanja kompanije ~nim podacima, Radon~i} je poslovnu
podru`nice u Labuanu. Podsje}anja radi, Bosmal u mje{ovitim malezijsko-bosa- zgradu Hypo banci prodao za 8 miliona
prvu kreditnu tran{u od 20 miliona dolara nskohercegova~kom vlasni{tvu. KM, a nezvani~no, zgrada je prodata za 12
potpisali su tada{nji ~lan Predsjedni{tva miliona KM. Navodno, vi{ak od ~etiri
BiH Halid Genjac, kao jamac, i tada{nji RADON^I], MINISTAR GRADOHOLI^AR miliona maraka zavr{io je na izmje-
malezijski premijer Mohamad Mahathir. Fahrudin Radon~i}, medijski tajkun, {tenom Radon~i}evom ra~unu u jednoj
Bilo je planirano da izgradnja Bosmal utemeljitelj Avaza i osniva~ Saveza za banci u Luksemburgu.
City Centra bude okon~ana za dvije
godine, ali prvi (rijetki) stanari po~eli su da PRVO, PA MUKO: Prva poslovna zgrada Avaza
se useljavaju tek sedam godina kasnije,
krajem 2008. godine. U me|uvremenu, prodata je Hypo Alpe Adria banci. Prema zvaninim
bra}a [abanovi} i{~ezla su sa bh. poslovne
scene, javnosti su ostali nepoznati nalazi i podacima, Radoni je poslovnu zgradu Hypo banci
zaklju~ci malezijskih finansijskih istra`i- prodao za 8 miliona KM, a nezvanino, zgrada je
telja, a Islamska banka Malezije i neke
lokalne bh. Banke, me|u kojima je i prodata za 12 miliona KM
UniCredit banka, aktivirale su hipoteke i
po~ele sa prodajom i iznajmljivanjem bolju budu}nost BiH, aktualni dr`avni Svoje neimarske apetite Radon~i} je
stambenog prostora kako bi namirile svoja ministar sigurnosti, svoje graditeljske nastavio gasiti izgradnjom nove poslovne
potra`ivanja. Cijena kvadrata sa preko apetite po~eo je trenirati izgradnjom zgrade na zgari{tu Oslobo|enja, odnosno
~etiri hiljade KM, pala je na 2.990 KM, a poslovnih objekata za smje{taj uposlenike poslovne zgrade ovog dnevnog lista u
jedino {to od planiranog grada u gradu svoje tiskovine. Prva redakcija Dnevnog Ned`ari}ima koja je uni{tena u ratu. Nakon
Bosmal City Centru radi je The avaza bila je smje{tena u prostoru Bosna okon~anja gradnje 2004. godine u novi
Basement , zvani~no bar i restoran, auta u centru Sarajeva, da bi potom bila objekat, na ~ijem je vrhu instaliran prvi
nezvani~no diskoteka. U Bosmal City preseljena u prijeratni Dom kulture Vaso rotiraju}i restoran u Sarajevu i {ire,
Centru smje{ten je i FACE TV Senada Pelagi} u sarajevskoj op}ini Novo preseljena je redakcija Avaza i svih
Had`ifejzovi}a, a golim okom mo`e se Sarajevo. Prvi ambiciozniji objekat Ava- drugih izdanja Radon~i}evog medijskog
vidjeti i predstavni{tvo Siemensa te za napravljen je 2000. godine u saraj- carstva, ali iznamljivanje preostalih po-
prodavnica ekskluzivne obu}e i ko`ne evskom naselju Alipa{ino Polje, a podignut slovnih prostora nije i{lo planiranom
galanterije Cesare Paciotti. U su{tini, prvi je na atomskom skloni{tu koje je pripadalo dinamikom. To Fahrudinu Radon~i}u o~i-
mega stambeno-poslovni projekat realizo- Ministarstvu odbrane. Pravno-imovinski gledno nije smetalo, niti mu je predstavljalo
van u Sarajevu, koji je ko{tao 160 miliona problemi, zapravo ~iste formalnosti, problem da se upusti u novu gra|evinsku
KM, uprkos optimisti~nim prognozama, rije{eni su jednostavno, jer je u to doba vratolomiju. Avazov neboder Twist To- 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 25


Mega:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:44 Page 26

SARAJEVSKA GRA\EVINSKA UTOPIJA

[TO JE NAJGORE, NIKO MI NE VJERUJE


Fahrudin Radon~i} u vrijeme politi~kog prijateljstva, upoznaje lidera SDA Sulejmana Tihi}a sa
svojim nebeskim projektom Avaz Twist Towerom

je odgovorio da banka nije zainteresirana za se postavlja pitanje rentabilnosti iznaj-


iznajmljivanje novog prostora, u {ali mljivanja poslovnih prostora po tako
dodaju}i da bi dodatnu zakupninu morali niskim cijenama.
pla}ati klijenti banke i to pove}anjem Na prostoru nekada{njeg kina Kumro-
kamata na kredite. Nakon toga, ni~im vec u sarajevskom naselju engi} Vila,
izazvana, uslijedila je haranga protiv mostarska kompanija Interinvest, u vlas-
UniCredit banke, u kojoj je Avaz svojim ni{tvu hercegova~kog tajkuna Ljiljanka
~itateljima obja{njavao da se radi o Palca, nekada{njeg suvlasnika tvornice
reketa{koj, kriminalnoj banci! piva u Grudama, sagradila je poslovno-
Me|u prvim podstanarima koji su se stambeni objekat, neboder od 18 spratova
uselili u Avazov Twist Tower bili su koji godinama zjapi prazan. S obzirom da je
slu`benici dr`avne Agencije za promociju Palac izda{no finansirao HDZ, stranka mu
stranih investicija. Iznajmljivanja poslovnog se odu`ila tako {to je 2009. godine Vije}e
prostora realizovao je Radon~i}ev prijatelj, ministara BiH za potrebe Slu`benog lista
 wer po~eo se graditi 2006. godine, uz vi{e biv{i direktor FIPA-e Haris Ba{i}, ~ija je BiH kupilo dvije hiljade kvadratnih metara
nego povoljne kreditne aran`mane supruga Meliha, koje li slu~ajnosti(!?), bila poslovnog prostora, po basnoslovnoj cijeni
Razvojne banke FBiH i manje povoljne ~lan Nadzornog odbora u Avazu. od 12 miliona KM. Ovu kupovinu svoje-
UniCredit banke. Gradnja je okon~ana vremeno je po nalogu Tu`ila{tva BiH
2009. godine i prvi stanari Radon~i}evog SLU@BENI ispitivala SIPA jer se opravdano sumnjalo
Uvrnutog tornja bili su uposlenici LIST - PALAC GORE da su tada{nji dr`avni ministar finansija
Avaza i svih njegovih izdanja. U Ina~e, kako nezvani~no saznajemo, u Dragan Vranki} i direktor Slu`benog lista
me|uvremenu, biv{e sjedi{te Avaza, Twist Toweru ostalo je vrlo malo slo- BiH Dragan Prusina poslovni aran`man s
zbog vrlo skromnih prihoda od iznaj- bodnih poslovnih, odnosno kancelarijskih Ljiljankom Palcom dogovorili puno prije, a
mljivanja poslovnih prostora, pretvoreno je prostora. Navodno, od ~etrdeset spratova, u navodno je Palac za tu sitnu uslugu sa
u hotel Radon Plaza koji se nikada, pa ve}oj ili manjoj mjeri, izdato je tridesetak, 400 hiljada KM nagradio Vranki}a i
tako ni danas, nije mogao pohvaliti brojem ali slobodnog kancelarijskog prostora jo{ tada{njeg predsjedavaju}eg Vije}a minist-
ostvarenih no}enja. (Pogledati fotografiju uvijek ima na tr`i{tu. Slobodnog po- ara BiH Nikolu [piri}a. Nakon {to se u
no}ne panorame - ni na jednom spratu slovnog, odnosno kancelarijskog prostora poslovni prostor Pal~eve zgrade uselio
Radon plaze nema svjetla.) ima i u susjednom UNITIC-u, jedinom Slu`beni list BiH, primjer su sljedile i
A kako je ministar Radon~i} svojevr- pravom konkurentu Avazovom Twist druge institucije: Ministarstvo za ljudska
emeno namjeravao popuniti prazne Toweru. Cijenu kirije u Twist Toweru, prava i izbjeglice, Ured zastupnika Vije}a
prostore svog tek izgra|enog Twist nismo uspjeli saznati, dok nam je iz ministara BiH pred Evropskim sudom za
Towera najbolje je posvjedo~io jedan od menad`menta UNITIC-a uredno odgo- ljudska prava, Pravobranila{tvo BiH,
uposlenika UniCredit banke: Radon~i} je voreno da je cijena kancelarijskog prostora Agencija za po{tanski saobra}aj BiH i
pozvao na sastanak na{eg direktora 35 KM po metru kvadratnom plus PDV. U Fond za povratak BiH. I dok su ~etiri
Berislava Kutlu u novoizgra|eni Avazov tu cijenu ura~unati su i tro{kovi struje, sprata uredskih prostora zgrade Ljiljanka
biznis toranj. Pokazao mu je rasko{ne grijanja, ~i{}enja itd. Drugim rije~ima, Palca ugodno popunjena dr`avnim
poslovne prostore, ali koji zjape prazni, i ukoliko menad`ment Twist Towera ~inovnicima, vi{estruko ve}i stambeni dio
zatra`io da UniCredit banka iznajmi, uzme cijenom namjerava privu}i klijente, ona je potpuno prazan ve} skoro punih pet
u zakup jednu veliku povr{inu. Direktor mu mora biti ni`a od one u UNITIC-u, a onda godina. 

26 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Skandal:Skandal.qxd 27.2.2013 2:06 Page 20

SKANDAL NEDJELJE

Bosna i Hercegovina, zemlja lanih diploma

ef tuzlanske kantonalne inspekcije Besim Durakovi


plagirao magistarski rad?

BESIM DURAKOVI]
Nadle`ni organi iz komisije tuzlanskog
Univerziteta tek trebaju utvrditi da li je i u
kojoj mjeri prepisao rad branjen na
beogradskom Ekonomskom fakultetu pet
godina prije njegovog magistarskog uratka

nekoliko radnika Inspekcije na ~ijem je Njihovu zakonsku, profesionalnu, stru~nu


Pi{e: NEDIM HASI] ~elu protiv njega podnijelo prijavu u kojoj obavezu prebacujete meni. Oni su u

T
tvrde da se na njih konstantno vr{i svakom pogledu du`ni da se izjasne o
uzlanski Univerzitet ovih dana trese pritisak te da Durakovi} maltretira sve ovom slu~aju. Profesori koji su napisali
novi skandal. Naime, u javnost su one koji `ele obavljati posao na zakonom pozitivan, hvalospjevan referat o magi-
isplivali dokumenti kojima se propisan na~in. Slu~aj plagijata prijavljen starskom radu, ~ijom jednoglasnom odlu-
dokazuje kako je Besim Durakovi}, {ef je i rektoru tuzlanskog Univerziteta Enveru kom i na odbrani istog je ste~ena diploma
tamo{nje Kantonalne uprave za Halilovi}u. U svom odgovoru rektor magistra, ne mogu zbog svog profe-
inspekcijske poslove, prepisao rad kojim je Halilovi} je, izme|u ostalog, kazao kako ne sionalnog i moralnog digniteta {utjeti. Oni
magistrirao na ovom Univerzitetu. Rije~ je mo`e nekog nazvati plagijatorom bez treba zbog sebe da utvrde pravo stanje
o radu koji je kandidatkinja Sne`ana provo|enja postupka kojim }e se to stvari i da ka`u svoj stav: taj ~ovjek nas je
Vu~kovi} branila 2005. godine u Beogradu dokazati. Mora se provesti procedura koju prevario, njegov rad nije njegovo djelo itd.
na tamo{njem Ekonomskom fakultetu vodi Univerzitet, odgovorni ljudi, u ovom Ako utvrde i ocijene da je rad plagijat,
2005. godine. Rad pod naslovom Javni slu~aju rektor i dekan Ekonomskog dekan je du`an da pokrene proceduru
sektor u zemljama u tranziciji Vu~kovi} je fakulteta. Ja mogu imati svoje mi{ljenje o oduzimanja titule. Ne mo`e se u ovom ni
odbranila pod mentorstvom profesora svemu ovom, i imam ga, ali civilizacijske, bilo kojem mogu}em istom slu~aju ni{ta
Bo`idara Cerovi}a. Pet godina kasnije, na ljudske pravne i Bo`je norme obavezuju dogoditi bez izja{njenja komisije pred
Ekonomskom fakultetu u Tuzli, Durakovi} me da ne sudim nikome bez svjedoka, kojom je rad odbranjen i ste~ena diploma.
brani magistarski rad naslovljen sa dokaza, postupka u kojem }e dokazati da Pretpostavimo teorijski da ja donesem
Inspekcijski nadzor u funkciji pove}anja ne{to jeste ili nije, tvrdi Halilovi} i odluku o oduzimanju diplome a onda
efikasnosti javnog sektora u F BiH. U nastavlja: Apsolutno nema govora da ja komisija protestira za{to sam i kako to
dokumentima koji su u posjedu SB, ~ak i donosim presudu, da uzmem, kako ka`ete, uradio. U svom odgovoru Halilovi}
povr{nim ~itanjem mo`e se vidjeti kako su dokumente koje ste mi dostavili u ruke, da zaklju~uje: Ka`ete nisu svi profesori
kopirane cijele re~enice i pasusi. No, i pozovem novinare i da ka`em taj i taj lopovi. Ja se ne sla`em s vama da nisu svi,
pored toga komisija pred kojom je ~ovjek je takav i takav. Ja Vas pitam, kakvi vi time tvrdite da neki jesu. Vjerovatno da
branjen rad, odlu~ila je da Durakovi}a su to ljudi i profesori koji nisu u stanju da znate koji su profesori lopovi a koji nisu, te
promovira u magistra. Ina~e, Durakovi} je javno saop{te svoje stru~no mi{ljenje i na osnovu toga zaklju~ujete da nisu svi
javnosti postao poznat nakon {to je svoju ocjenu do koje su do{li na osnovu, u lopovi. Ja mislim da nijedan profesor nije
tuzlanski portal Tip objavio video snimak tom momentu, raspolo`ivog materijala, lopov. Koliko je meni poznato, nijednom
njegove sulude vo`nje prilikom jutarnjeg odnosno ~injenica. Od koga i zbog ~ega se profesoru Univerziteta nije dokazano da je
odlaska na posao, ali i ne{to ranije, kada je oni mogu pla{iti ili suzdr`avati u tome? ili da je bio lopov. 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 27


Simini Cetnici:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:48 Page 28

MONSTRUMI PRED SPECIJALNIM SUDOM ZA RATNE ZLO^INE

Krajem prole nedjelje pred Specijalnim sudom za ratne zloine u Beogradu


zavreno je trogodinje suenje Siminim etnicima koji su u okolini Zvornika
svirepo pogubili 28 Roma, meu kojima je bilo devetoro djece. Ovo je jedan od
najteih ratnih zloina poinjenih nad Romima tokom proteklog rata u BiH, a na
list donosi najpotresnije dijelove iskaza preivjeli svjedoka

SIMINI ^ETNICI UBILI SU TRUDNU


[EVKU RIBI] SA DVOGODI[NJIM
SIN^I]EM U NARU^JU I JO[
26 ^LANOVA NJENE FAMILIJE
Pi{e: MIRHA DEDI] SVIREPI
SVIREPI ^ETNI^KI
^ETNI^KI VO\A
VO\A

K
Sima
Sima Bogdanovi}
Bogdanovi} iziz Rume
Rume
nalazio
nalazio se
se na
na ~elu
~elu zloglasne
zloglasne
ada je 25. decembra pro{le go- jedinice
jedinice Simini
Simini ~etnici
~etnici
dine Milan Petrovi}, zamjenik
tu`ioca za ratne zlo~ine, ~itao
zavr{ne rije~i u predmetu Zvo-
rnik 5, u kojem se sudilo sed-
morici pripadnika jedinice Simini ~etnici,
o~i su mu se ~esto punile suzama a glas
podrhtavao. Sudijama je tu`ilac Petrovi}
detaljno obrazlagao strahote koje su ovi
monstrumi po~inili u selu Sko~i} kod
Zvornika i za njih tra`io izricanje najstro-
`ijih kazni.
Zbog ovoga {to su u~inili optu`eni koji
pripadaju dr`avi kojoj i mi pripadamo ja
sam kao ~ovek u`asnut i ose}am te`inu
muka koju su o{te}eni pre`iveli. Te muke
su me podsticale da kao tu`ilac ulo`im
maksimum napora da se ovaj doga|aj pot-
puno rasvetli, rekao je Petrovi}.
U zavr{noj re~i `elim ukazati i to da
nije bilo ovog postupka, ovaj neljudski ~in
bio bi stra{na pretnja koja se nadvila nad
sve nas. Vid je pretio da nam srca potpuno
oslepi, a mi se predamo `ivotinjskom
nagonu da nas u budu}nost vodi. Da nije
bilo ovog postupka, oprostite mi na izrazu,
bilo bi sa nama po onoj slepac vodi slep-
ca, kazao je Petrovi} na kraju zavr{ne
rije~i. Potom se okrenuo pre`ivjelima i
kazao: Polo`i}e optu`eni svoje ra~une za
sva svoja nedela u `ivotu koji im predstoji
na izdr`avanju kazne.
Tu`ilac Petrovi} je zatra`io da se sed-
morici optu`enih izrekne ukupna zatvorska
kazna od 98 godina. Za \or|a [evi}a,
Zorana Stojanovi}a i Zorana \ur|evi}a
tu`ilac je zatra`io po 20 godina kazne, za
Zorana Ali}a, Draganu \eki} i Tomislava

28 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Simini Cetnici:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:48 Page 29

BEOGRADSKA PRAVDA ZA ZVORNI^KE ROME


U drugoj polovini maja 1992. godine,
jedna grupa pripadnika jedinice @ute ose,
kojom je komandovao Vojin Vu~kovi}
zvani @u}a, a koja se nalazila na podru~ju
Op{tine Zvornik, izdvojila se i pod koman-
dom Sime Bogdanovi}a iz Rume formirala
novu jedinicu pod nazivom Simini ~etni-
ci. Ova jedinica je ostala u sastavu
zvorni~ke Teritorijalne odbrane i u~estvo-
vala u borbenim akcijama u vi{e mjesta i
van podru~ja Op{tine Zvornik.
Simini ~etnici su se 1. jula 1992.
godine stacionirali u selu Male{i} pored
Zvornika. Jedinica je imala oko dvadeset
pripadnika i podr{ku od TO Op{tine
Zvornik. Pripadnici ove jedinice su 11. jula
1992. upali u selo Sko~i}.
Zbog upada paravojnih jedinica iz
Srbije i njihovog divljanja u Zvorniku
Bo{njaci su se iz sela Sko~i} iselili 26. juna
1992. godine, dok su Romi ostali i grupisali
su se u ku}ama u blizini d`amije.
Kada su Simini ~etinici upali u selo Sko-
~i}, prvo su sru{ili d`amiju. Po naredbi Sime
Bogdanovi}a, Zoran Stojanovi}, \or|e
[evi}, Zoran Ali}, Zoran \ur|evi} i Dragana
\eki}, koji su u selo stigli kamionom i
d`ipom, pod temelje d`amije postavljaju
eksploziv, kojeg potom aktiviraju.
Prema rije~ima tu`ioca Patrovi}a,
ru{enje d`amije u selu izvedeno je bez bilo
kakve vojne potrebe jer d`amija nije pred-
stavljala legitiman ratni cilj.
Po{to su sru{ili d`amiju, svi pripadnici
jedinice Simini ~etnici odlaze u dio sela
Sko~i} gdje su `ivjeli civili romske etni~ke
pripadnosti. Njih 35, nakon sna`ne eksplo-
MONSTRUM zije i ru{enja d`amije, sakrili su se u ku}u
MONSTRUM ILI
ILI ^OVJEK
^OVJEK
Tomislav
Tomislav Gavri}
Gavri} Gavra
Gavra osu|en
osu|en
Hamdije Ribi}a.
je
je na
na deset
deset godina
godina zatvora
zatvora zbog
zbog Jedan broj pripadnika jedinice vr{io je
monstruoznog
monstruoznog i`ivljavanja
i`ivljavanja nad
nad pretres romskih ku}a, tra`e}i novac i zlato.
Romima
Romima iziz sela
sela Sko~i}
Sko~i} Potom su sve Rome istjerali iz ku}a u
kod
kod Zvornika
Zvornika dvori{te, skidali su s njih zlato i prijetili
`enama da }e im odsje}i prste ukoliko
Gavri}a po 10, a za Damira Bogdanovi}a iz [apca osu|eni su na po deset, a Dragana odmah ne skinu prsten s ruke. Tokom pre-
osam godina. \eki} iz Beograda i \or|e [evi} iz Sremske tresa ~etnici su Rome brutalno tukli ruka-
Krajem pro{le nedjelje, 22. februara, Mitrovice osu|eni su na po pet godina. ma, nogama, kundacima i metalnim {ipka-
Odeljenje za ratne zlo~ine Vi{eg suda ma. @ene su od zadobijenih udaraca padale
osudilo je sedmoro pripadnika paravojne SIMINE ^ETNIKE u nesvijest a pedesetogodi{nji Arif Nuhan-
grupe Simini ~etnici na zatvorske kazne u STVORILE SU @UTE OSE ovi} je od udaraca pao mrtav na zemlju.
trajanju od dvije do 20 godina. [evi}u, koji je ranije osu|en zbog ratnih Oni su do{li pravo u ku}u i onda po~eli
Za te{ke zlo~ine po~injene protiv Roma u zlo~ina na 15 godina zatvora, izre~ena je da biju. Znam samo kada je moja majka
julu 1992. godine u okolini Zvornika osu|eni jedinistvena kazna od 15 godina. Damir rekla Nemoj, sine! i oni su uzeli, redom
su na ukupno 73 godina zatvora, od ~ega Bogdanovi}, sin pokojnog Sime Bogdano- bili, sviju redom, nisu gledali ni na djecu, ni
Zoran Stojanovi} Trcko iz Loznice i Zoran vi}a, vo|e jedinice Simini ~etnici, koji je na `ene, ni na koga, kazala je na sudu
\ur|evi} iz [apca osu|eni na 20 godina, preminuo u pritvoru tokom su|enja, osu|en za{ti}ena svjedokinja koja je pre`ivjela tor-
Zoran Ali} sa Uba i Tomislav Gavri} Gavra je na dvije godine. turu Siminih ~etnika. 

Jedinica SIMINI ^ETNICI


pripadala je @utim osama koje su tokom rata bile
pod Karad`i}evom za{titom
28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 29
Simini Cetnici:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:48 Page 30

MONSTRUMI PRED SPECIJALNIM SUDOM ZA RATNE ZLO^INE


 Potom su iz ku}e izveli tri `ene, svezali
im ruke kai{em, svezali ih za drvo i silovali.
Njih tri su pred sudom bile i glavni @IVOT JE KAD SI @IV
za{ti}eni svjedoci pod imenima Alfa, Beta i
Gama. Komandant ove jedinice Sima Bog-
danovi} nakon {to je silovao djevojku
Zijo Ribi je u Italiji ispekao
(kojoj je sud dao ime Alfa) oti{ao je do
kamiona uzeo klije{ta i izvadio joj dva zlat-
kuharski zanat
na zuba dok je ona bila svezana za drvo. Nakon {to je pobjegao iz jame ba~en u Igalo, u institut Dr Simo
Za{ti}enu svjedokinju Betu, koja je tada osmogodi{nji Zijo je pobjegao u jednu Milo{evi}. Na institutu su zbog pretr-
imala 13 godina, odveli su u ku}u u kojoj je napu{tenu ku}u gde je prespavao. Kada pljenih trauma lije~io sve do 1996.
silovalo i tuklo nekoliko pripadnika ove je svanulo, ponovo je krenuo da luta. godine. Nakon toga, preuzima ga
mostruozne ~etni~ke jedinice. Nai{ao je na ku}u u kojoj su bila dva UNICEF i prebacuje u Dje~iji dom Mla-
Potom je Sima Bogdanovi} naredio da vojnika obu~ena u uniformu JNA. Dali su dost u Bijeloj. Poslije pet godina prove-
se mu{karci skinu goli i rade jedan drugom mu da jede i odveli ga u ambulantu u denih u domu u Bijeloj, Zijo se vra}a u
felacio, bez obzira na rodbinsku vezu. Kozluk. U ambulanti je prepoznao pripad- Bosnu i Hercegovinu. Smje{ten je u Dom
Me|utim, ni to poni`enje mu nije bilo nike iste garde. Devojka koju su zvali za nezbrinutu djecu u Tuzli, gdje je
dovoljno, pa je uzeo no` i Esadu Aganovi}u Dragana i komandir odreda kojeg su zvali zavr{io Ugostiteljsku {kolu. Zahvaljuju}i
odsjekao polni organ. ^etnik, do{li su po njega da ga odvedu. dobroj saradnji izme|u {kole u Riminiju i
Nakon {to su na najsvirepiji na~in sek- Me|utim, vojnici koji su ga spasili nisu to Ugostiteljske {kole koju je Zijo u Tuzli
sualno zlostavljani, Bogdanovi} je naredio dozvolili. Oni su ga odveli u zvorni~ku bol- vanredno zavr{io, provodi jedan period u
da svi u|u u kamion. Zaustavili se u selu nicu gde je boravio do oktobra 1994. Italiji gde se usavr{io kao kuhar. Tamo je
Male{i}i, gdje su iz kamiona izdvajili tri godine. Iste godine, zahvaljuju}i jednoj radio nekoliko sezona, ali se ipak vratio u
djevojke (svjedokinje Alfu, Betu i Gamu). humanitarnoj organizaciji, Zijo je pre- Tuzlu gdje i danas `ivi. 
Ostale u kamionu odvoze do jedne jame na
mjestu koje se zove Hamzi}i u selu [eti}.
Svih 27 Roma je ispred jame ubijeno na
mu~ki na~in. Najprije su ih okrutno ubadali
no`evima, potom u njih pucali iz pu{aka, a
zatim ih bacali u jamu. A da bi bili sigurni
da su ih dokraj~ili, u jamu su ubacivali
aktivirane bombe.
Tom prilikom ubili su sedmoro djece
starih dvije, ~etiri, pet, sedam, deset i dvoje
po trinaest godina. Djevoj~icu Zlatiju
Ribi}, koja je imala trinaest godina, prije
pogubljenja ovi monstrumi su silovali.
Zatim su ubili njenu majku [evku
Ribi}, koja je bila u poodmakloj trudno}i i
u rukama dr`ala dvogodi{njeg sin~i}a. Njen
sin Zijo Ribi}, koji je imao osam godina,
sre}om, pre`ivio je strijeljanje. On je u
ovom procesu bio i jedan od svjedoka. Na JEDINI
JEDINI PRE@IVJELI
PRE@IVJELI RIBI]
RIBI]
svjedo~enju je kazao: Zijo
Zijo Ribi},
Ribi}, kome
kome su
su ~etnici
~etnici ubili
ubili trudnu
trudnu majku,
majku, oca,
oca, ~etiri
~etiri sestre
sestre ii
Bilo nas je {est sestara, mla|i brat i ja. dvogodi{njeg
dvogodi{njeg brata,
brata, sa
sa Nata{om
Nata{om Kandi}
Kandi} ispred
ispred beogradskog
beogradskog suda
suda
Moj otac se zvao Ismet, a majka [evka.
Prije nego {to }u ja iza}i, iza{la je sestra
Zlatija, nju su tu isto silovali. Nisam ~uo izvukao iz jame, i{ao sam kroz {umu i Dragana \eki} zajedno sa drugim pripad-
krik, samo pucanje sam ~uo i do{la je moja nai{ao na jednu ku}u. nicima jedinice Simini ~etnici dr`ali
majka na red i ona nije mogla, po{to je brat Moja porodica, mati i otac su na|eni. zarobljene u ku}i, primoravale ih da im
mali bio, dvije godine, i onda su oni rekli Otac je na|en na Crnom Vrhu, a mati ne spremaju hranu, peru njihovu ode}u i uni-
Ajde, nema veze povedi i njega. Onda znam gdje. Od sestara i brata jo{ ni{ta formu, ~iste ku}e u kojima su bili
sam ja do{ao na red. Kad su mi sestru silo- nisam na{ao. Moja majka je bila u devetom smje{teni.
vali, onda sam ja plakao i vikao da ho}u mjesecu trudno}e. Nisam ja tada znao u Jedna od naredbi koja dokazuje njihovo
kod matere. Ovaj vojnik i ona cura {to su kom je mjesecu, ali sad kad su je prona{li, ne~ovje~no postupanje bila je da po
me uhvatili iz kamiona rekli su Sad }e{ ti ovi doktori su rekli, da je bila u devetom. povratku pripadnika ove krvolo~ne jedinice
kod majke, ne boj se i odveli su me tamo Imam o`iljak ovde, jo{ i dan danas, kazao operu uniformu na kojima je bila krv nji-
ispred kamiona i rekli da stanem mirno. Ja je Zijo Ribi} pred beogradskim sudom. hovih najmilijih. Zoran \ur|evi} je ~ak
sam stao mirno, ~uo sam da je ne{to puklo, Tri za{ti}ene svjedokinje su svjedo~ile svjedokinju Alfa primorao i da opere nje-
osjetio sam ubod u vrat i pao sam na kako su tri mjeseca dr`ane kao robinje gov krvavi no`. Ona je tada na njegovoj
zemlju. Oni su me uzeli i bacili dole u jamu. Siminih ~etnika, tokom kojih su bile silo- ruci prepoznala sat marke Seiko, koji je
Dole sam mo`da bio pet minuta u nesvijesti vane, tu~ene, poni`avane i primoravane da pripadao njenom brati}u Esedu Aganovi}u.
i onda sam se digao i na drugu stranu jame slu`e pripadnike ove jedinice. Svjedokinja Alfa je u d`epu uniforme
izvukao. Iza mene je ostalo jo{ ljudi u Njih tri su Zoran Stojanovi}, \or|e Damira Bogdanovi}a prona{la dvije foto-
kamionu. uo sam vri{tanje. Kada sam se [evi}, Zoran \ur|evi}, Zoran Ali} i grafije pripadnika ove jedinice koje je

30 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Simini Cetnici:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:49 Page 31

BEOGRADSKA PRAVDA ZA ZVORNI^KE ROME


ku}u, stavio me je na balkon i rekao da se
skinem gola i ja sam plakala i molila sam
ga, a on me je dalje udarao i bacao dole na
kamen. Nisam mogla ustati. On je si{ao
dole i vukao me i rekao da idem u sobu.
Kad sam u{la u sobu, onda je on zvao sve
redom ko god je bio tu da me siluje. I onda
me opet izveo na verandu i bila sam gola
vani cijelu no}, govorila je tokom svje-
do~enja svjedokinja Beta, koja je tada imala
trinaest godina.
Simini ~etnici su se nad ovim nesretnim
djevojkama mjesecima i`ivljavali. Tjerali
su ih da gole ple{u na stolu, a potom bi ih
TU@ILA[TVO ZA RATNE ZLO^INE satima silovali.
Tu`ilac Milan Petrovi} tra`io je najstro`ije kazne za srbijanske ubice Roma Silovali su nas kad god su htjeli i
koliko god ih je htjelo. Mene su tjerali da
sa~uvala i predala istra`nom sudiji ovog su- izbacili iz ku}e da bez odje}e provedu no} gledam kako mi moje dvije bratanice (Betu
da u toku davanja svog iskaza. u hladnom. i Gamu) siluju, kazala je svjedokinja Alfa.
Tokom njihovog boravka u selu Male{i} Kada je u{ao unutra, ni{ta nije pitao, U narednih nekoliko mjeseci ova jedini-
sve tri svjedokinje bile su svadnevno samo je tukao i u glavu i u cijelo tijelo. Ja ca odlazi u mjesto Petkovce, zatim u
najbrutalnije prebijane. Tukli su ih nogama vi{e ni{ta nisam znala, ni bolove vi{e nisam Drinja~u, a u januara 1993. godine prelaze
i ~ak cijevima ru~nog baca~a. Od udaraca osjetila. Onda je on uzeo lonac pun vode sa u Srbiji, gdje zarobljene odvode i ove tri
bi gubile svijest, a oni bi ih potom polijevali {poreta i tu vodu prosuo na mene. Onda djevojke. Sve vrijeme su se prema njima
hladnom vodom. Potom bi ih skinuli gole i sam ja do{la sebi. Kad me vodio u drugu krajnje ne~ovje~no pona{ali.

NAJSVIREPIJI
ZLO^INA^KA DOBROVOLJA^KA JEDINICA ZLO^INI U BiH
Zijo Ribi}, koji je kao osmogodi{nji
dje~ak pre`ivio egzekuciju Siminih ~etni-
ute ose stvorio eelj, a titio ka u mjestu Hamzi}i (selo [esti}, op{tina
Zvornik), u kojoj su ubijeni njegov otac,
Karadi majka koja je bila u poodmakloj trudno}i,
{est sestara i dvogodi{nji brat, nakon
@ute ose su bile specijalna jedinica srp- d`i} nalo`io da se uhap{eni pripadnici objavljivanja presude kazao je da je zado-
skih dobrovoljaca koja je bila aktivna @utih osa puste na slobodu. voljan izre~enom presudom.
tokom rata u Podrinju. U avgustu 1992. Tokom 1993. godine bra}a Vu~kovi} su Najja~i utisak svih ovih godina na
godine policija RS-a pohapsila je 70 pri- uhap{ena u [apcu. Od 1994. do 1996. mene je ostavilo kad je sudija pro~itao
padnika ove jedinice. Uhap{eni su sprove- su|eno im je u [apcu i to je bilo prvo imena i prezimena svih njih i rekao da su
deni do Bijeljine. Kod njih je tokom su|enje za ratne zlo~ine u Srbiji. Du{ko krivi. To zna~i da je pravda zadovoljena i to
hap{enja prona|eno 27 kilograma zlata, Vu~kovi} je 1998. odlukom Vrhovnog suda je ne{to najljep{e {to sam ikada ~uo do
600.000 nema~kih maraka i 50 golfova. osu|en na deset godina zatvora. Tokom sad, rekao je Ribi} nakon ~itanja presude.
Dragan Davidovi}, biv{i pripadnik Save- su|enja Vojislavu [e{elju, ha{ko Tu`ila- Jedino me je iznenadilo da je Damir
znog MUP-a, na su|enju Radovanu Kara- {tvo je ovu formaciju dovodilo u vezu sa Bogdanovi} (sin Sime Bogdanovi}a, op.a.)
d`i}u u Haagu tvrdio je da je upravo Kara- Srpskom radikalnom strankom. dobio kaznu ispod zakonskog minimuma i
da je Zoran Ali} oslobo|en, i to bez
ikakvog obrazlo`enja, kazao je Ribi},
vidno potresen, nakon sudskog procesa koji
je trajao skoro tri godine.
Ziju Ribi}a je zastupao Fond za
humanitarno pravo. Sandra Orlovi}, izvr{na
direktorica Fonda, povodom presude
izre~ene Siminim ~etnicima ka`e da
~injenice utvr|ene u ovom predmetu upot-
punjuju sliku stravi~nih zlo~ina koje su
srpske snage izvr{ile na samom po~etku
rata u BiH. Svi osu|eni su na po~etku rata
dobrovoljno iz Srbije oti{li u rat u BiH.
Se}amo se tog po~etka rata, izme|u ostalog
i po tom agresivnom razmetanju u patriotiz-
mu i tobo`njoj brizi za srpski narod preko
Drine. Jezive ~injenice utvr|ene tokom
ovog su|enja pokazuju {ta su zapravo ti
^ETNI^KO I@IVLJAVANJE U BiH ljudi radili tamo i koji su njihovi pravi
Najbrutalnija ubistva nad Bo{njacima i Romima u BiH po~inile su ~etni~ke falange iz Srbije motivi za odlazak u rat. 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 31


Repovci:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 0:17 Page 32

ZLO^IN U REPOVCIMA

Poslije sedam godina, koliko je Tuiteljstvo BiH vodilo istragu o svirepoj likvidaciji
devet pripadnika Vojne policije i odreda Lisin Armije BiH u Repovcima kod
Konjica, taj je postupak i slubeno obustavljen prije petnaestak dana zbog
nedostatka dokaza; naa novinarka je razgovarala s ogorenim lanovima obitelji
ubijenih vojnika koji su, nakon viegodinjih praznih obeanja, ubijeeni da je
istraga protiv nalogodavaca stravinog zloina zaustavljena iz politikih razloga

REPOVCI, NAJMRA^NIJA
HERCEGOVA^KA TAJNA
Tu`iteljica Vesna Budimir se prije ~etiri godine klela
svojim djetetom da }e pravdu istjerati do kraja, a onda
je prestala da se javlja

TAMA
TAMA SKRIVA
SKRIVA ISTINU
ISTINU
Ni
Ni poslije
poslije vi{e
vi{e od
od dvadeset
dvadeset godina
godina nije
nije
poznato
poznato za{to
za{to su
su 12.
12. jula
jula 92.
92. ubijena
ubijena petorica
petorica
pripadnika
pripadnika Vojne
Vojne policije
policije ARBiH
ARBiH iziz Konjica
Konjica

32 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Repovci:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 0:17 Page 33

NAKON DVADESET GODINA, SVE ISPO^ETKA

Pi{e: SUZANA MIJATOVI] OLAKO OBE]ANA BRZINA

N
Tu`iteljica Vesna Budimir
uvjeravala je obitelji poginulih
akon vi{e od dvadeset godina, prije ~etiri godine da }e
koliko je pro{lo od ubojstva devet zlo~inci ubrzo biti uhap{eni
pripadnika Armije BiH u selu
Repovci kod Konjica, Posebni
odjel za ratne zlo~ine Tu`iteljstva
BiH i slu`beno je obustavio istragu protiv
~etvorice osumnji~enih: Zejnila Delali}a,
Ahmeda Jusufbegovi}a, Seada Reki}a i
Mirheta Bu`e. Istraga protiv zapovjednika
Prve takti~ke grupe Armije BiH u Konjicu
Delali}a, direktora Ratne bolnice Jusuf-
begovi}a, zapovjednika specijalne postroj-
be Dido Reki}a i Bu`e, koji se teretio kao
neposredni izvr{itelj, otvorena je koncem
2005., da bi sedam godina kasnije
Tu`iteljstvo odustalo od njihovog progona.
U dopisu koji je ~lanovima obitelji
nastradalih 15. februara uputila tu`iteljica
Sanja Juki} prekid istrage je pravdan
nedostatkom ~vrstih dokaza. Nitko od zvani Mito i Mirhet Bu`a bili izvr{itelji ka`e Senad Memi}, ~iji je otac Salem
saslu{anih preko 100 svjedoka nije mogao monstruoznog zlo~ina. Novinari Slobodne ubijen kao pripadnik odreda Lisin.
ukazati na ~injenicu da su osumnji~eni Bosne su u jednom od brojnih tekstova o Dervi{a Radasli}-Delali}, majka ubijenog
upleteni u ubojstvo devet pripadnika Vojne svirepoj likvidaciji nedu`nih Konji~ana vojnog policajca Jasmina Radasli}a,
policije, odnosno Armije BiH. Tu`itelj nije koje smo objavili proteklih godina pisali ogor~eno dodaje kako su obitelji ubijenih
mogao, uprkos dugogodi{njem pregledu da je Midhat Novali}, ratni zamjenik godinama vjerovali u obe}anja {efice
dokumentacije i poduzimanju istra`nih zapovjednika specijalne postrojbe Akre- Posebnog odjela za ratne zlo~ine
radnji, sa sigurno{}u utvrditi da su pi, u napadu ranjen i prevezen u Ratnu Tu`iteljstva BiH, da bi se prije desetak dana
osumnji~eni upravo ti koji su po~inili bolnicu, gdje mu je pomo} pru`io doktor ispostavilo kako ih je sve obmanjivala.
navedeno kazneno djelo, napisala je Jusufbegovi}. Iz bolnice su Novali}a, po Govorila je da }e pravdu istjerati do kraja,
tu`iteljica Juki}. nare|enju Zejnila Delali}a, tajno izmjestili klela nam se svojim djetetom. Pokazivala je
Alija Avdibegovi} i Azem Mand`uka, na torbu, obja{njavala da su u njoj svi
TAJANSTVENI PACIJENT nakon ~ega je oti{ao na lije~enje u dokazi, prisje}a se Dervi{a Radasli}-
DR. JUSUFBEGOVI]A Hrvatsku. No, premda se ratni direktor Delali}. Tu`iteljica Budimir nam je isto
Stravi~an zlo~in nad devetoricom bolnice u Konjicu Jusufbegovi} potrudio da tako rekla da su zlo~in u Repovcima
pripadnika Armije BiH dogodio se, sakrije tragove Novali}evog boravka u po~inili pripadnici Armije BiH, niko
podsjetimo, 12. jula 1992. u mjestu Savina bolnici (iz knjige protokola primljenih drugi, napominje Memi}. Sin Salema
Poda na lokalnom putu Bradina - Repovci. pacijenata iskinut je list s datumima 12. i Memi}a, koji je u vrijeme ubojstva imao 47
Tada je slu`beni kombi Vojne policije u 13. juli 1992.), ~lanovi su obitelji poginulih godina i bio je najstariji me|u nastradalima,
kojem su bili policajci Aziz Jusufovi}, uspjeli prona}i tkaninu s tragovima krvi rezignirano otkriva kako im se, nakon
Jasmin Radasli}, Isak Ljevo, Ibrahim tajanstvenog ranjenika. Kasnije }e to biti nekoliko zajedni~kih susreta, tu`iteljica
Mangi} i Dra`en Pand`a i pripadnici jedan od najva`nijih dokaza, budu}i da je, Budimir prestala javljati. Onda su joj po~eli
odreda Lisin D`emal Ferhatbegovi}, poslije Novali}evog hap{enja, analiza slati dopise i izmolili novi sastanak,
Salem Memi}, [efik Ajanovi} i Ibrahim potvrdila da je njegova krvna grupa ista zakazan u septembru pro{le godine, na
Jusufbegovi} napadnut iz zasjede, sa dva kao ona prona|ena na komadu uniforme. kojem se Vesna Budimir ponovno nije
projektila ispaljena iz zolje. Midhat Novali} je uhap{en krajem pojavila. No, {ok je uslijedio prije
Rekonstrukcija mjesta zlo~ina kasnije je decembra 2005., kada je iz Njema~ke do{ao petnaestak dana, kada ih je tu`iteljica Sanja
utvrdila da su Jusufovi}, Radasli}, Memi}, u Konjic obi}i roditelje, ali je iz pritvora Juki}, koja je istragu od kolegice Budimir
Mangi} i Ajanovi} ubijeni hicima iz pu{ten poslije {est mjeseci, tako|er zbog preuzela pro{le godine, obavijestila da su
automatske pu{ke dok su poku{avali nedostatka dokaza. Vratio se u Njema~ku, dokazi nestali.
pobje}i iz vozila. Na obli`njem makada- `ivi u [tutgratu, gdje navodno ima restoran. Rekla je da su nestale ~ahure
mskom putu prema zaseoku Kuljani prona|ene na mjestu zlo~ina, meci koji su
likvidirani su Ljevo, Pand`a, Ferhatbegovi} GDJE SU NESTALI DOKAZI izva|eni iz tijela ubijenih, vozilo, nalazi
i Jusufbegovi}, nakon ~ega su napada~i u Mi smo {okirani dopisom iz Tu`ila{tva krvi... Mi smo jo{ u augustu pro{le godine
sve `rtve ispalili po jedan metak u glavu, a BiH. Tu`iteljica Vesna Budimir je nas, slali dopis Tu`ila{tvu BiH i insistirali da se
potom njihova mrtva tijela izmasakrirali. ~lanove porodica poginulih, na sastanku u isprave neta~ni podaci. Kao prvo, u
Prema ranijim nalazima istrage, napad na Sarajevu prije skoro ~etiri godine uvjera- Repovcima nisu ubijena petorica pripa-
vojne policajce i pripadnike odreda Lisin vala da zna sve o zlo~inu i zlo~incima, dnika Vojne policije i ~etiri civila, nego
koje se trebali privesti u Konjic, isplanirali samo da nam ne mo`e otkriti njihova vojnici odreda Lisin. Prezime Aziza
su i naredili Zejnil Delali} (predratni tajni imena. Pitali smo je kada }e oni biti Jusufovi}a je krivo napisano kao Jusuf-
suradnik zloglasnog KOS-a), Ahmed uhap{eni, ho}e li za godinu dana, a ona je begovi}, dok su za ubijenog Ibrahima
Jusufbegovi} i Sead Reki} (do 92. aktivni tvrdila da je pitanje dana kada }e istraga biti Jusufbegovi}a navedeni neta~ni podaci koji
major KOS-a), dok su Midhat Novali} zavr{ena. Sada ne}e ni da nam se javi, je odnose na godinu ro|enja i imena 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 33


Repovci:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 0:17 Page 34

ZLO^IN U REPOVCIMA
PRAVO NA
PRAVDU
Senadu Memi}u
(lijevo) u
Repovcima je
ubijen otac Salem, a
Zvonimiru Pand`i
(desno) sin Dra`en

 roditelja. Taj Ibrahim Jusufbegovi} kojeg dokazi, za koje je tu`iteljica Vesna Budimir
oni spominju u istrazi je umro prirodnom tvrdila da postoje, odjednom nestali i ho}e
smr}u 2011. godine, obja{njava Senad li biti pokrenuta istraga protiv odgovornih.
Memi}. Tvrde, tako|er, da od stotinjak svjedo-
ka, koliko ih je u dosada{njem istra`nom
KAKO JE ZEJNIL postupku saslu{ano, ve}ina nije ni bila
DELALI] SPASIO blizu mjesta zlo~ina. Navode kako za
BRATA [EFIKA `ivota nitko nikada nije saslu{ao Ra{ida
Nepunih ~etrdeset dana nakon pogi- Huseinbegovi}a, koji je u blizini mjesta
bije, Dra`enu se rodilo dijete. Moj je unuk zasjede sreo Ahmeda Jusufbegovi}a, da bi
danas druga godina fakulteta, a istina o ga direktor bolnice u Konjicu poslije
smrti njegovog oca jo{ nije otkrivena, zaposlio kao svog voza~a. Mi smo
potreseno pri~a Zvonimir Pand`a, otac tu`iteljici Juki} predlo`ili da pozove
ubijenog Dra`ena Pand`e, koji je uvjeren svjedoka Red`u Ceru, da ga pita je li kod
kako je njegov sin, kao i ostali vojni Repovaca 12. jula vidio Jusufbegovi}a,
policajci, bio kolateralna {teta. I ovaj se koji tvrdi da tada nije bio u selu.
sugovornik, kao i ostali ~lanovi obitelji ZLO^IN KOJI JE [OKIRAO KONJIC Odgovorila je da }e ga ispitati ako mislimo
Napad na kombi u kojem su bili vojni
poginulih, pita kako je mogu}e da su policajci i vojnici odred Lisin nitko nije
da treba, navodi Memi}. Ratni direktor
pre`ivio, `rtve su dokraj~ene hicima u konji~ke bolnice ina~e je rodom iz
glavu, nakon ~ega su njihova mrtva tijela Repovaca, dugogodi{nji je lovac i odli~no
masakrirana poznaje teren oko sela. Stoga je posve
logi~no da je on mogao odrediti mjesto na
kojem je vojnike do~ekala ranije pri-
premljena zasjeda. Obitelji poginuli se
pitaju i kako je mogu}e da o stra{nom
zlo~inu ni{ta ne zna i nikakve odgovornosti
nema tada{nji zapovjednik Prve takti~ke
grupe ARBiH u Konjicu Zejnil Delali},
koji je poslao vojne policajce u Repovce,
da privedu komandante odreda Lisin.
Zejnil je svog brata [efika Delali}a, koji
je tako|er bio u Vojnoj policiji, tog dana
vratio iz Podora{ca. On je morao znati {ta
ih ~eka, zaklju~uju na{i sugovornici,
nakon dugogodi{nje istrage koju su sami
vodili. Mi smo stari ljudi i jedino se
nadamo da }emo do~ekati da ubice na{e
djece budu uhap{ene, pa da mo`emo u
miru umrijeti, dodaju na kraju razgovora
Dervi{a Radasli}-Delali} i Zvonimir
Pand`a. 

34 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


ISPRAVNA-oglasi sedmica:ISPRAVNA-oglasi.qxd 26.2.2013 23:56 Page 4
Dodikova Zeljka:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 2:02 Page 36

NOVA VLADA, NOVA NADA

Milorad Dodik je poetkom nedjelje u roku od nekoliko minuta natjerao


Aleksandra Dombia da podnese ostavku, to shodno Ustavu RS-a povlai i
ostavku cjelokupne Vlade RS-a; izbor nove vlade trebao bi biti zavren u roku od
sedam dana a naa novinarka otkriva novi sastav vlade i donosi portret prve
premijerke Republike Srpske

DODIKOVO OSVJE@ENJE ZOVE


SE @ELJKA CVIJANOVI]!

Foto: Milutin Stoj~evi}


Pi{e: MIRHA DEDI] NOVI
NOVI IMPULS
IMPULS
ZA
ZA BOLJE
BOLJE SUTRA
SUTRA
@eljka
@eljka Cvijanovi}
Cvijanovi} }e,
}e, prema
prema
Od rekontrukcije Vlade RS-a nema tvrdnji
tvrdnji njenog
njenog {efa
{efa Milorada
Milorada
ni{ta, to vam je mogu slobodno re}i, kazao Dodika,
Dodika, donijeti
donijeti novi
novi
impuls
impuls ii osvje`enje
osvje`enje
je 18. februara Milorad Dodik demantuju}i
Vladi
Vladi RS-a
RS-a
pisanje Slobodne Bosne da je Vlada RS-a
ve} pala.
Danas vam to mogu i zvani~no re}i:
novi premijer Srpske je iz Tesli}a i njeno
ime je @eljka Cvijanovi}!, kazao je Dodik
24. februara na sastanku Op{tinskog odbo-
ra partije u Tesli}u.
Istog dana, prije najavljenog sastanka
sa odlaze}im premijerom Aleksandrom
D`ombi}em, predsjednik RS-a je kazao:
Vlada Republike Srpske podnije}e
ostavku, a najkasnije dan poslije bi}e
imenovan novi mandatar, koji je ve}
pripremio svoj kabinet!
Dakle, Dodik je prije sastanka znao da }e
D`ombi} podnijeti ostavku i da on ne}e
morati da ga smijeni, {to }e zna~ajno ubrzati
i olak{ati proceduru izbora nove Vlade RS-a.
Jedini rezultat sastanka Dodika i
D`ombi}a koji se danima i{~ekivao bilo je
objavljivanje D`ombi}eve ostavke. Sasta-
nak je trajao svega petnaestak minuta,
nakon kojeg je Dodik kazao da su se
dogovorili kako treba dati novi impuls
Vladi i osvje`iti je.
Kako ostavka premijera, shodno Ustavu
RS-a, povla~i i ostavku cjelokupne Vlade,
predsjednik Dodik pojasnio je da bi se izbor
nove vlade trebao zavr{iti u roku od sedam
do deset dana.
D`ombi} je, kako navode na{i izvori,
ovih dana posebno uvrije|en, jer ga je vrh
SNSD-a potpuno ponizio na do sada
nevi|en na~in u politi~koj praksi Republike
Srpske. Naime, rukovodstvo SNSD-a je
njemu iza le|a donijelo odluku o smjeni jo{
prije petnaestak dana, a odlaze}em premi-
jeru je to saop{teno samo nekoliko minuta
prije nego novinarima. D`ombi} je danima,
poni`en, ~ekao Dodikov poziv za taj sas-
tanak.

36 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Dodikova Zeljka:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 2:03 Page 37

REPUBLIKA SRPSKA DOBIJA PREMIJERKU


Dodik je, kako saznajemo, ve} du`e vri-
jeme `elio da se rije{i D`ombi}a i tra`io je
najpogodniju opciju koja bi mu donijela
najmanje {tete. D`ombi} ve} mjesecima
nije kontrolisao Vladu RS-a, niti je imao
snage da se nametne kao autoritet. Njegov
{ef Milorad Dodik je jo{ prije mjesec dana
obavijestio naju`e rukovodstvo SNSD-a da
D`ombi}a `eli zamijeniti Cvijanovi}kom.
Tome su se u startu suprotstavili Neboj{a
Radmanovi} i Igor Radoji~i}. Mnogi u
Vladi RS-a Cvijanovi}ki osporavaju
stru~nost i tvrde da je na brojnim sastanci-
ma uglavnom bila Dodiku prevodilac.

RAM ZA SLIKU
NOVE MANDATARKE
@eljka Cvijanovi} je preko supruga
do{la u SNSD. Njen mu` Aleksandar
Cvijanovi} aktuelni je direktor Zavod za
izgradnju grada Banjaluke (ZIBL-a). Sa
Dodikom se upoznao igraju}u ko{arku. OTPISANI
OTPISANI D@OMBI]
D@OMBI]
Dodik
Dodik je
je Aleksandru
Aleksandru D`ombi}u
D`ombi}u naredio
naredio
Cvijanovi} je igrao za KK Mladost iz da
da podnese
podnese ostavku
ostavku uu zadati
zadati dan
dan ii sat
sat
Prnjavora, a Dodik u Potkozarju, tako su se
i upoznali. Toliko su se zbli`ili da ga je
Dodik postavio za {efa stranke u Prnjavoru. Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci - vodilac i asistent bila je u Misiji Evropske
Poslije je bra~ni par Cvijanovi} napredovao Odsjek za engleski jezik i knji`evnost. unije u BiH, {to je preporu~ilo na novu
u Banjoj Luci. Kao dragi gosti, pro{le Magistrirala je u oblasti diplomatsko-konzu- funkciju. Kod Dodika, u kabinetu, prvo je
godine Cvijanovi}evi su bili na slavi kod larnog prava na Pravnom fakultetu u Banjoj bila savjetnik za evropske integracije i
Dodika na njegovom imanju u Bakincima. Luci i odbranila rad pod nazivom Me|una- saradnju sa me|unarodnim organizacijama.
@eljka Cvijanovi} ro|ena je 1967. rodno-pravni polo`aj Evropske unije. Kasnije postaje {ef kabineta premijera
godine u Tesli}u. [kolovanje je zapo~ela na U prosvjeti je provela 15 godina, Dodika, a rukovodila je Jedinicom za koor-
Filozofskom u Sarajevu, a zavr{ila na kao profesor engleskog jezika. Jo{ kao pre- dinaciju i evropske integracije. Saradni-
cima se nametnula sa ~vrstim i arogantnim
stavom i njena je kako, tvrde upu}eni
izvori, uglavnom bila posljednja. Na svim
va`nim sastancima koje je Dodik imao
Cvijanovi}ka mu je bila nezaobilazna prat-
nja. Naro~ito je bila obavezna na sastanci-
ma na kojima se razgovaralo ili odlu~ivalo
u Republici Srpskoj u kontekstu Bosne i
Hercegovine. Kao Dodikova desna ruka se
nametnula na famoznim butmirskim pre-
govorima o ustavnim promjenama koje su
vodili stranci.
Ona mu je postala najlojalniji i najpouz-
daniji kadar, u koju ima bezgrani~no povj-
erenje. Uz to, ona je spremna da sve nje-
gove zahtjeve bespogovorno realizuje, za
razliku od D`ombi}a kojem Dodik vi{e
ni{ta ne vjeruje i kojem ve} izvjesno vri-
jeme na pamet ne pada da Dodikove zahtj-
eve izvr{ava bez pogovora.
Kako je Cvijanovi}ka osoba od najvi{eg
Dodikovog povjerenja, ona zna mnoge nje-
IMA NEKA TAJNA VEZA gove tajne. Upu}eni izvori tvrde da
Cvijanovi}ka
Cvijanovi}ka je
je pouzdana
pouzdana saradnica
saradnica ii prevodlac
prevodlac Milorada
Milorada Dodika
Dodika
Cvijanovi}ka ne simpati{e nikoga iz vrha 

Pregovori oko smjene Vlade RS-a trajali su danima jer


Milorad Dodik nije pristao da na mjestu premijera bude
bilo ko drugi osim njemu slijepo odane @eljke Cvijanovi}
28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 37
Dodikova Zeljka:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 2:03 Page 38

NOVA VLADA, NOVA NADA


 vlasti RS-a izuzev predsjednika RS-a. Prije
dolaska u SNSD nije bila ~lan ni jedne
stranke. Tokom rata u BiH Cvijanovi}ka je KO JE DRUGA VIOLINA U SNSD-u
jedno vrijeme radila kao prevodilac u kabi-
netu Biljane Plav{i}, a potom kao prevodi-
lac u nekoliko me|unarodnih organizacija.
Dodik marginalizovao Igora
Cvijanovi}ka se nalazi na ~elu mini-
starstva za ekonomske odnose, resora ~iji
Radojiia
djelokrug rada gotovo da i ne postoji. Najja~a SNSD-ova osovina Milorad nagovoru {efa, tvrdio da ne postoji nikakav
Pona{anje Dodikove ljubimice vrlo je Dodik - Neboj{a Radmanovi} - Igor plan o smjenama i promjenama u Vladi
sli~no {efovom - bahato i agresivno. S Radoji~i} u dobroj mjeri je oslabila. Naime, RS-a i direktno optu`io medije da su cijelu
obzirom da slovi kao osoba od predsjed- Radoji~i}a i Radmanovi}a je neprikosn- pri~u izmislili:
nikovog povjerenja, mo`e sebi da dozvoli- oveni lider SNSD-a Dodik izbacio iz Uz du`no po{tovanje, gledaju}i poje-
ti da ne zarezuje nikoga. Mnogi Dodikovi odlu~ivanja o klju~nim politi~kim i ekonom- dine elektronske medije, tolika koli~ina
saradnici su nezadovoljni i ljubomorni skim pitanjima. Radmanovi} je, tvrde plasiranih neistina je samo u ratu vi|ena.
zbog njenog VIP polo`aja, ali ne smiju ni upu}eni, veoma sujetan politi~ar i te{ko Zna~i, o~ito se vodi jedna vrsta specijalnog
pisnuti da ih ne bi stigla ruka osvete. prihvata ~injenicu da je, umjesto drugog rata i pitam se kome je to cilj i zbog ~ega
[to je ti~e saradnje sa medijima, {krta je ~ovjeka, u stranci postao gotovo neva`an. `eli da izvr{i odre|enu destabilizaciju.
je na intervjuima. Iz njenih rijetkih medij- Ni{ta bolje se ne osje}a ni Radoji~i}, koji je Samo nekoliko dana kasnije morao
skih istupa vidljivo je da Cvijanovi}ka s pre{ao dug put od najperspektivnijeg srp- je sam sebe da demantuje: Pre -
razlogom zazire od medija, da nema {ta da skog politi~ara do Dodikovog oponenta, pa dsjednik Republike po ustavu ima na -
ka`e i da uglavnom frazira. je odlu~io da u narednom periodu tehni~ki dle`nost da mandate da novom man-
Jedna od njenih posljednjih izjava je da obavlja du`nost predsjednika Narodne dataru i nije propisana obaveza da se
je Republika Srpska jedno demokratsko skup{tine RS i svoj rad u stranci svede na vr{e konsultacije. Na posebnoj sjednici
dru{tvo u kojem mo`ete da otvorite svaku najmanju mogu}u mjeru. ^injenica je da parlamenta Srpske mandatar izla`e
temu i da nije ta~no da u RS-u postoji re`im Radmanovi} i Radoji~i} ne odlu~uju ni o program i predla`e sastav Vlade. Po -
~emu, ali je po njih pora`avaju}e da su sebno se glasa za predsjednika Vlade,
i da se zbog njega ne mo`e pri~ati te da
isklju~eni ~ak i iz kadrovskih kombinatori- a posebno za Vladu u cjelini, pojasnio
svako onaj ko ima svoje mi{ljenje u RS-u
ka. Prije nekoliko dana Radoji~i} je, po je Radoji~i}. 
ima zagarantovanu slobodu da ga iznese.
Ovako misli @eljka koja je samo prije
godinu dana uputila otvoreno pismo Refiku verzitetu u Njujorku. Okomili ste se na komunikacije u Me|unarodnom centru za
Hod`i}u zbog njegovih komentara na ra~un demokratiju i slobodu govora po kojoj je tranzicionu pravdu u Njujorku i neka-
gostovanja Milorada Dodika na Columbia poznat ameri~ki univerzitetski milje, jer da{njem oficiru za vezu Ha{kog tribunala
univerzitetu u New Yorku. `elite da svi pi{u, govore i misle kao vi. Refiku Hod`i}u.
[okirana sam ostra{}eno{}u, bezobra- Upravo ste vi svojim zapaljivim tekstom Prije tri mjeseca Cvijanovi}ka se u
zlukom, politi~kom i pravnom {upljinom precizno markirali koliki je kapacitet BiH Skup{tini RS-a zalo`ila da bud`et predsjed-
koju ste demonstrirali, komentari{u}i kao dr`ave, za koju tvrdite da je podriva nika RS-a Milorada Dodika mora biti ve}i,
nedavno gostovanje predsjednika Republike politika predsjednika Dodika, napisala je s obzirom na njegov aktivizam, mnogo
Srpske Milorada Dodika na Kolumbija uni- izme|u ostalog Cvijanovi}ka direktoru za druga~iji u odnosu na ranije predsjednike.
Foto: Mario Ili~i}

KO ]E SE NOVIM MINISTROM ZVATI


Dodik je kazao da novinari nisu
pogodili sastav nove vlade i da ministar za
izbjegla i raseljena lica iz HDZ-a BiH
Davor ^orda{ ostaje na tom mjestu, a da je
veoma va`no i da SNSD u Vladi Federacije
BiH dobije jedno ministarsko mjesto.
Ministra Stanislava ^a|u }e po svemu
sude}i zamijeniti biv{i inspektor SIPA-e
Radoslav Jovi~i}, kojeg je s pozicije
na~elnika Slu`be za operativnu podr{ku
SIPA-e smijenio visoki predstavnik u BiH
Valentin Inzko. Jovi~i} je smijenjen u junu
2009. godine, zbog optu`be da je pris-
lu{kivao predstavnike me|unarodne zajed-
nice, poput zamjenika visokog predstavni-
ka Raffija Gregoriana u Br~kom. Istom
odlukom zabranjen je i rad za{titarske
agencije Alpha Security.
Gospodin Jovi~i} je dobar ~ovjek i ja
ga, naravno, poznajem. On nije nikakav
SPECIJALAC
SPECIJALAC NA
NA ZADATKU
ZADATKU {pijun, izjavio je Milorad Dodik, odmah
Dragan
Dragan Luka~
Luka~ bi bi sa
sa mjesta
mjesta na~elnika
na~elnika nakon njegovog hap{enja. Sude}i, me|u-
Odjeljenja
Odjeljenja za
za komunalne
komunalne policiju
policiju uu Banjoj
Banjoj Luci
Luci tim, prema informacijama iz krugova
mogao
mogao sjesti
sjesti uu fotelju
fotelju ministra
ministra MUP-a
MUP-a RS
RS
bliskih banjalu~kim policajcima, tog je

38 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Dodikova Zeljka:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 2:04 Page 39

REPUBLIKA SRPSKA DOBIJA PREMIJERKU


je u Banjoj Luci. Antona Kasipovi}a na
mjestu ministra prosvjete i kulture zami-
jeni}e Biljana Vojvodi}, pomo}nik ministra
za tehnologiju pri Ministrastvu za nauku i
tehnologiju RS-a na ~ijem se ~elu nalazi
ministar Jasmin Komi}.
Prof. dr Veljko Mari}, poslanik SNSD-a
u Skup{tini RS-a i direktor Univerzitetsko-
klini~ke bolnice u Fo~i spominju se kao
zamjena za R anka [krbi}a, ministra
zdravlja i socijalne za{tite.
Kako na{ list saznaje, postoji puno
pretendenata i na mjesto @eljke Cvijanovi}.
Za preuzimanje njene fotelje se navodno
sprema prof. dr Valerija [aula, prorektorica
za me|unarodnu saradnju Univerziteta u
Banjoj Luci. 

NASTAVLJA SE LJUBAV
KOALICIONIH PARTNERA
Dodik obe}ao da ministri DNS-a Marka
Pavi}a i Socijalisti~ke partije Petra \oki}a
ostaju u Vladi RS-a

kompromitiranog slu`benika SIPA-e, pori-


jeklom iz Ugljevika, i predsjednika Dodika
zbli`io Milo{ ubrilovi} zvani ubri, {ef
Dodikovog osiguranja i siva eminencija
MUP-a RS. Istina, Jovi~evi}a je u SIPA-i,
zaposlio raniji direktor Sredoje Novi}, ali
sve do kraja 2007. godine, kada je Novi}a
slu`beno naslijedio Mirko Luji}, Jovi~i}eva
pozicija bila je posve marginalna. Nakon
{to je Luji} zvani~no izabran za direktora
SIPA-e, jedan od prvih njegovih poteza bio
je da na upra`njeno mjesto na~elnika
Slu`be za operativnu podr{ku imenuje
Jovi~i}a. Nalog za postavljenje Jovi~i}a
Luji} je dobio u Banjoj Luci, od
ubrilovi}a i njegovog {efa Dodika, koji su
na vrijeme procijenili da moraju imati
~ovjeka od povjerenja na ~elu jednog od
najva`nijih odjela SIPA-e. Slu`ba za opera-
tivnu podr{ku, ina~e raspola`e najsavre-
menijom opremom za prislu{kivanje.
Poku{aj Dodika, a|e i ubrilovi}a da
preko svog {pijuna Jovi~i}a i njegovog
servilnog {efa Luji}a uspostave nadzor nad
radom SIPA-e, budu}i da je bez Slu`be za
podr{ku nemogu}a bilo kakva ozbiljnija
istraga, osuje}en je na vrijeme.
Inzko je, ina~e, u novembru pro{le
godine rehabilitovao Jovi~i}a.
Iako je Dodik sa Jovi~i}em obavio sve
razgovore i konsultacije postoji mogu}nost
da na ovo mjesto bude postavljen Dragan
Luka~, biv{i na~elnik Slu`be specijalne
policije RS-a, kojeg je s te pozicije 2004.
godine smijenio tada{nji direktor policije
RS-a Dragomir Njegu{. Podsjetimo, Luka~
je smijenjen jer je sva odgovornost za
neuspjeh akcije u Vi{egradu, kada je ubijen
ro|ak Milana Luki}a, preba~ena na
Jedinicu specijalne policije. Luka~ se u
posljednjih nekoliko godina nalazi na pozi-
ciji ne~elnika Odjeljenja komunalne polici-

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 39


Asim Pegasus:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 0:36 Page 40

ZRA^NA BITKA

Privatna aviokompanija Pegasus iz Turske uspostavila POSEBNA TAKSA NA


stalnu avioliniju izmeu Istanbula i Sarajeva sa SARAJEVSKOM AERODROMU
cijenom leta u jednom smjeru od svega 49 eura Svaki putnik
plaa 10 eura
BH AIRLINES NA za BH Airlines
KOLJENIMA, TURCI Pod jo{ uvijek nerazja{njenim
okolnostima, BH Airlines je sredinom
pro{le godine raskinuo strate{ko part-
nerstvo s Turkish Airlinesom. Resorni

PREUZIMAJU ministar u Vladi Federacije BiH Enver


Bijedi} u nekoliko je navrata najavljivao
dolazak novog strate{kog partnera koji

AVIOTR@I[TE BiH
bi preuzeo BH Airlines, ali dosada{nja
potraga za spasiocem BH Airlinesa
nije dala opipljive rezultate.
Jo{ prije desetak godina Vlada
od cijena klasi~nih avioprijevoznika na Federacije BiH uvela je posebnu taksu
Pi{e: ASIM METILJEVI] ovoj liniji. od 10 eura koju pla}a svaki putnik koji
Prije ekspanzije na Balkan i uspostave

N
koristi usluge Sarajevskog aerodroma,
stalnih jeftinih linija s Begradom, Pri{ti- a sav prihod (oko 1,2 miliona KM
apokon je i Sarajevski aerodrom nom, Skopljem i Sarajevom, Pegasus je godi{nje) ostvaren na ovaj na~in sliva
uklju~en u me|unarodnu mre`u uspio osvojiti zna~ajan udio na evropskom se na ra~un BH Airlinesa.
niskotarifnih avioprijevoznika. i azijskom tr`i{tu i uspostaviti cijelu mre`u Bez ove takse, let Pegasusovim
Turska niskotarifna (lowcost) jeftinih zra~nih mostova izme|u Istanbula i avionima od Sarajeva do Istanbula
kompanija Pegasus uspostavila je stotinjak ve}ih gradova Evrope i Azije. ko{tao bi svega 39 eura! 
stalnu avioliniju izme|u Istanbula i
Sarajeva, a posredno preko Istanbula i LOGIKA VELIKIH BROJEVA
jeftini avioprijevoz s prakti~no svim ve}im Poslovna filozofija svih niskotarifnih aerodromi, nerijetko smje{teni daleko izvan
gradovima Evrope i Azije. Cijene leta u avioprijevoznika u osnovi je ista: lowco- grada. Primjerice, Pegasus koristi aerodrom
jednom smjeru od Sarajeva do Istanbula, steri lete isklju~ivo na najfrekventnijim Sabiha Gokcen, koji je smje{ten u azijskom
uklju~uju}i i aerodromske takse, iznosi linijama, osoblje je svedeno na minimum, dijelu Istanbula i nudi neuporedivo jeftinije
svega 49 eura, {to je za oko 50 posto ni`e putnicima u avionu ne slu`i se besplatno usluge od aerodroma Ataturk smje{tenog u
pi}e i hrana, karte se kupuju evropskom dijelu Istanbula.
isklju~ivo preko interneta i No, u najva`nijem elementu, u pogledu
gotovo po pravilu koriste se sigurnosti, lowcosteri se ni po ~emu ne
sporedni i jeftiniji razlikuju od klasi~nih avioprijevioznika: i
jedni i drugi prolaze istu rigoroznu kontrolu
i moraju zadovoljiti identi~ne sigurnosne
standarde kako bi obnovili licencu.

Dolazak Pegasusa zao{trit }e tr`i{nu utakmicu u BiH


a najvi{u cijenu mogao bi platiti BH Airlines
40 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.
Asim Pegasus:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 0:37 Page 41

U SARAJEVO STI@E PRVI LOWCOST AVIOPRIJEVOZNIK

VRTOGLAV POSLOVNI USPON

Pegasus najvei
suvlasnik Air
Berlina
Turski Pegasus spada u red najbr`e
rastu}ih aviokompanija u Evropi. Pega-
sus je vlasnik flote od 40 letjelica tipa
Boeing 737-800, kojima }e uskoro
pridodati jo{ 100 letjelica tipa Airbus.
Zna~ajan profit Pegasus ostvaruje i
po osnovu vlasni{tva u njema~kom
avioprijevozniku Air Berlin, koji je nakon
Lufthanse najve}i njema~ki avioprije-
UZLET PEGASUSA, voznik. Od 2005. godine Pegasus je u Air
PRIZEMLJENJE BH AIRLINESA Berlinu najve}i pojedina~ni suvlasnik. 
Vlasnik kompanije Pegasus, Ali Sabanci,
zao{trio je konkurenciju na tr`i{tu Balkana
REGIONALNA EKSPANZIJA:
Pegasus je uspio osvojiti
znaajan udio na evropskom
i azijskom tritu i
uspostaviti cijelu mreu
jeftinih zranih mostova
najve}a privatna turska AK banka i desetak
najve}ih turskih firtmi u oblasti trgovine,
naftne industrije, proizvodnje automobila i
rezervih dijelova, tekstilne industrije,
bankarstva i osiguranja i sl. Holdingom
upravlja tre}a generacija dinastije Sabanci,
me|u njima i Ali Sabanci, vlasnik Pegasusa.

UZDRMAN BH AIRLINES
Pegasusova stalna niskotarifna avioli-
nija izme|u Istanbula i Sarajeva mogla bi
biti kobna za BH Airlines, hroni~nog
gubita{a koji pre`ivljava uz bud`etsku
podr{ku federalne Vlade. Jedina isplativa
aviolinija koju je odr`avao BH Airlines bila
je upravo Sarajevo - Istanbul, {to se mo`e
objasniti velikim interesom turskih turista
za posjete Sarajevu. Prema zvani~nim
statisti~kim podacima, broj turskih turista u
BiH u stalnom je porastu i, nakon Srbije i
Za nepunih 20 godina postojanja, Hrvatske, upravo su turski turisti najbrojniji
privatna aviokompanija Pegasus uspjela je u BiH. To je vjerovatno i bio klju~ni razlog
ozbiljno uzdrmati tr`i{ni primat turskog zbog kojeg se Pegasus usudio uspostaviti
nacionalnog avioprijevoznika Turkish stalnu avionsku liniju izme|u Istanbula i
Airlinesa i pozicionirati se kao zna~ajan Sarajeva, iako na ovoj relaciji ve} postoje
(najbr`e rastu}i) avioprijevoznik u Evropi. dvije stalne aviolinije koje odr`avaju
Munjevit poslovni uspon Pegasus duguje Turkish Airlines i BH Airlines. Slaba{ni BH
~injenici da u njegovoj pozadini stoji kapital Airlines te{ko }e izdr`ati konkurenciju s
mo}ne turske dinastije Sabanci , ~iji mo}nim Turkish Airlinesom i lowcost
istoimeni holding upravlja s oko 70 Pegasusum i daljnji opstanak ove kompanje
kompanija i zapo{ljava vi{e od 65.000 isklju~ivo }e ovisiti od (sve tanjih) bud`e-
radnika. U njihovom vlasni{tvu nalazi se tskih dotacija. 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 41


EUROPA:EUROPA.qxd 26.2.2013 16:11 Page 42

EVROPA, ODMAH
JEDINSTVENI Parlamentarni izbori u Italiji doni
EVROPSKI PATENT
Evropska unija je, nakon ~etrdeset
godina pregovora, potpisala sporazum
o uvo|enju jedinstvenog evropskog
patenta. Sporazum su potpisali ministri
industrije 24 dr`ave ~lanice okupljeni na
sastanku Vije}a za konkurentnost u
Briselu pro{le sedmice, a nakon {to je
kompromis o zajedni~kom evropskom
patentu postignut na samitu u junu
pro{le godine. Tada je dogovorena pod-
jela funkcija Evropskog patentnog suda
na tri dr`ave - Francusku, Njema~ku i
Veliku Britaniju. Sjedi{te suda }e biti u
Parizu, a neki }e se sporovi rje{avati u
Londonu i Minhenu. Registracija pate-
nata u Evropi trenutno je do {ezdeset
puta skuplja nego u Kini. Kako se
o~ekuje, sporazum }e stupiti na snagu
po~etkom 2014. godine, kada ga
ratificira 13 ~lanica.

POVRIJE\EN
ALEXANDER
ALVARO,
POTPREDSJEDNIK
EP-a
Alexander Alvaro, njema~ki poslanik iz
Liberalne stranke i jedan od potpred-
sjednika Evropskog parlamenta, te{ko
je povrije|en u automobilskoj nesre}i u
blizini Leverkusena. Njema~ki mediji su
izvijestili da je zadobio te`e povrede Prvi rezultati parlamentarnih izbora u Italiji
mozga i da je izvu~en iz te{ko
uni{tenog Audija na povratku u Brisel
odrani krajem prole i poetkom ove sedmice, od ijeg
sa stana~kog sastanka u Dsseldorfu ishoda je strepila cijela Evropa, nisu stvorili uvjete
Alexander za formiranje stabilne vlade
Alvaro

O
d sedamnaest zemalja Unije koje su Luigija Bersanija najja~i u Parlamentu, a
uvele euro, Italija ima drugi po veli~ini desni koalicije Berlusconijevog Naroda
dug u odnosu na godi{nji BDP i samo slobode i Sjeverne lige u Senatu. Kako se
Gr~ka ima proporcionalno ve}i dug od nje. zastupnici za Senat biraju po regijama,
Istovremeno, ova je zemlja, ~iji bi BDP kona~na podjela zastupni~kih mjesta ovisi
prema predvi|anjima Evropske komisije za o pojedina~nim rezultatima po regijama a
2013. mogao pasti za jo{ jedan posto, tre}a ne ukupnim na nacionalnom nivou.
ekonomija eurozone. Tek odr`ani dvodn- Pedesetak miliona Italijana je prije
evni parlamentarni izbori, dva mjeseca nekoliko dana glasalo za poslanike i sena-
ranije nego {to su bili planirani, klju~ni za tore u oba doma italijanskog parlamenta
oporavak Italije, pra}eni su sa velikim (630 poslanika za jedan i 315 za drugi), a
interesom u ~itavoj Evropi. Posebno se izbor se sveo na stranke i koalicije ~etiri
strahovalo od posljedica eventualnog po- kandidata - pored Bersanija i Berlusconija,
vratka Silvija Berlusconija na vlast. Prvi u izbornoj utrci su jo{ bili komi~ar i
rezultati su pokazali da je lijevi centar Piera desni~arski populista, osniva~ Pokreta Pet

42 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


EUROPA:EUROPA.qxd 26.2.2013 16:12 Page 43

pro{log petka. Tridesetsedmogodi{nji


nijeli su samo neizvjesnost Alvaro je, ina~e, jedan od najprominentni-
jih mladih ~lanova njema~kih Liberala.
bode Silvio Berlusconi je prije izborne
kampanje bio otpisan politi~ar (sa prvoste-
penom presudom zbog utaje poreza i
optu`bama za pla}anje seksualnih usluga EU DIREKTIVE I
maloljetnicama kao i zloupotrebu polo`aja)
ali se u me|uvremenu, zahvaljuju}i vje{tim
NACIONALNA
istupima u medijima, politi~ki rehabilito- ZAKONODAVSTVA
vao. Njegovi politi~ki protivnici bili su
zgranuti {to je uo~i izbora na adrese mili- Prema pokazateljima Evropske komisije
ona gra|ana uputio pismo obe}avaju}i da (navedenim u izvje{taju Semafor
}e im dr`ava vratiti iznos poreza na nekret- internog tr`i{ta koji se radi ve} 15 godi-
nine upla}en 2012. godine ako on do|e na na), ~lanice EU-a zna~ajno su ubrzale
vlast. BBC izvje{tava da je najve}e izne- ugra|ivanje zakona EU-a u nacionalna
na|enje otpornost fenomena Berlusconi zakonodavstva. Krajem 2012. postotak
koji, uprkos gubitku glasova, uspijeva da direktiva EU-a koje nisu na vrijeme
blokira obnovu zemlje i nastavlja da nanosi uklju~ene u nacionalna zakonodavstva
{tetu Italiji. Pobjeda Berlusconija predvi|a pao je na rekordni minimum za 15 godi-
se u Lombardiji, Kampaniji i na Siciliji. na. Istovremeno je smanjen i broj direk-
Beppe Grillo, komi~ar, voditelj, glumac, a tiva koje su neispravno uvr{tene u
sada i politi~ar sa svojim populisti~kim nacionalne zakone, ali je pove}an broj
Pokretom pet zvijezda, tokom kampanje direktiva ~ije uvr{}ivanje kasni dvije i
nije se pojavljivao na televiziji, ali je koris- vi{e godina. Najbolje rezultate u
tio blogove, Twiter i Facebook, a njegov uvo|enju evropskih zakona u
plasman na tre}e mjesto tako|er predstav- nacionalne zabilje`ile su Irska, Malta,
lja iznena|enje. Da bi se formirala stabilna Estonija i [vedska. U padu je i dalje
vlada, neophodna je kontrola nad oba doma broj prekr{aja, a u usporedbi sa novem-
parlamenta, tako da je trka i dalje neizvjes- brom 2007. godine, broj povreda
na. Kada je rije~ o Donjem domu, Bersani zakona EU-a zbog neusagla{enosti je
smanjen za 38 posto. Po broju proce-
ima 31,62 odsto glasova, Berlusconi 27,02,
dura zbog prekr{aja, uglavnom u
Pokret pet zvijezda 25,59, a Monti 10,45
NEPREDVIDIVI
NEPREDVIDIVI ITALIJANSKI
ITALIJANSKI IZBORI
IZBORI oblasti oporezivanja i ekologije, predvo-
Prve
odsto glasova bira~a. Kako stvari stoje
Prve ankete
ankete po
po zatvaranju
zatvaranju bira~kih
bira~kih di Italija, a slijede [panija i Gr~ka. Kada
mjesta
mjesta ukazivale
ukazivale susu na
na solidnu
solidnu
nakon prebrojanih listi}a sa vi{e od dvije
se svi pokazatelji provedbe evropskih
prednost
prednost odod pet
pet do
do {est
{est posto
posto tre}ine birali{ta, ljevi~ari su osvojili 32,31
propisa uzmu u obzir, najbolje rezultate
koalicije
koalicije lijevog
lijevog centra
centra Piera
Piera posto glasova za Senat, a Berlusconi 29,94
imaju Rumunija, Estonija, Kipar, ^e{ka i
Luigija
Luigija Bersanija
Bersanija posto. Grillo je dobio 23,89 posto glasova
Litva.
u Senatu, a Monti 9,18. Na osnovu ovih
zvijezda Beppe Grillo i dosada{nji premi- rezultata sve se izvjesnijom ~ini koalicija
Bersani - Monti. (D. Savi})
jer Mario Monti. Lider stranke Naroda slo- ZABRANA
PU[ENJA U RUSIJI
Predsjednik Rusije Vladimir Putin pot-
pisao je zakon kojim se od juna zabranj-
uje pu{enje na svim javnim mjestima u
zemlji. Prema statisti~kim podacima,
pu{a~i ~ine vi{e od 40 posto odrasle
populacije u Rusiji. Primjena zakona }e
se odvijati u dvije faze - od prvog juna
ove godine pu{enje }e biti zabranjeno u
javnom prevozu, na `eljezni~kim i auto-
buskim stanicama, u liftovima, te
dr`avnim, zdravstvenim i obrazovnim
institucijama, prenosi BBC. Od juna
2014. godine pu{enje }e biti zabranjeno
i na brodovima, u vozovima, hotelima,
restoranima i kafi}ima. Novim zakonom
}e se zabraniti i svako reklamiranje
duhanskih proizvoda, kao i sponzorstva
od strane duhanske industrije.

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 43


BIZNIS:BIZNIS.qxd 25.2.2013 18:48 Page 44

BUSINESS Priredio: ASIM METILJEVI]

 BiH gradi najskuplju autocestu u Evropi


 Njema~ka najva`niji trgovinski partner BiH Snaan
 Vlada RS-a iza{la u susret Litvancima
 Nepovoljan trend tr`i{ta rada
oporavak
njemake
Foto: Mario Ili~i}

KILOMETAR - OSAM
MILIONA EURA
Dionica autoceste kroz
Posavinu Svilaj - Od`ak
ko{ta}e 82 miliona eura
privrede
Ve} nekoliko godina zaredom Nje-
ma~ka se nalazi na vrhu liste najve}ih
vanjskotrgovinskih partnera BiH i, {to je
osobito va`no, BiH s Njema~kom ima
prili~no uravnote`enu vanjskotrgovin-
sku bilansu. Pro{logodi{nji izvoz BiH
na golemo njema~ko tr`i{te bio je rekor-
dan - 1,3 milijarde KM, a ukupna
pokrivenost izvoza uvozom s tom
dr`avom dostigla je solidnu razinu od
blizu 90 posto.
Trgovinska razmjena BiH i Nje-
ma~ke u 2013. godini mogla bi dodatno
porasti ako se obistine prognoze o
sna`nom oporavku najve}e ekonomije
Evrope u ovoj godini. Prema ranijim
predvi|anjima, ekonomski rast Nje-
ma~ke u 2013. godini bio je skroman -
0,5 posto, no prema najnovijim vijesti-
ma koje govore o sna`nom rastu nje-
Dionica Svilaj - Odak skuplja ma~kog izvoza, rast bi prvi put nakon
nekoliko godina stagnacije mogao pre-

od plana 52 miliona eura ma{iti 1 posto.


Jo{ bolje poslovne rezultate o~ekuje
kompanija Volkswagen, najva`niji part-
I dionica autoceste 5C od Svilaja do eura! Kari} tvrdi da je prethodna uprava JP ner sarajevskog Prevent holdinga. Za-
Od`aka gradit }e se po ustaljenoj shemi: Autocesta FBiH pogrije{ila u procjeni hvaljuju}i zna~ajnom pove}anju proda-
posao }e ugovoriti inostrana gra|evinska tro{kova, no prethodna uprava tvrdi da se je, najve}i evropski proizvo|a~ automo-
firma a stvarni izvo|a~i radova bit }e kod procjene tro{kova izgradnje rukovodi- bila u pro{loj godini je pove}ao profit za
lokalne gra|evinske kompanije kojima }e la iskustvom susjedne Hrvatske koja je vi{e od 40 posto: neto profit VW-a u
inostrani gazde preprodati posao uz masnu kilometar autoceste na Dalmatini pla}ala 2012. godini dostigao je rekordni iznos
proviziju. oko 4 miliona eura. Dionica Svilaj - Od`ak od 21,7 milijardi eura!
Ponude za izgradnju dionice Svilaj - zbog ravni~arskog terena ubraja se u naj- Prihod je pove}an za 20,9 posto, na
Od`ak predale su tri inostrane kompanije jednostavnije dionice na cijelom koridoru 192,7 milijardi eura, a isporuke automo-
od kojih jedna (Granit AD Makedonija) 5C, pa su se sve ranije kalkulacije izgrad- bila kupcima pove}ane su za 12,2 posto,
nastupa samostalno a dvije s unaprijed nje kretale u rasponu od 30 do 40 miliona na 9,276 miliona vozila.
utvr|enim lokalnim partnerima: Viadukt iz eura, odnosno od 3 do maksimalno 4 mili- Dobri prodajni rezultati o~ekuju se i
Hrvatske sa Heringom, te Strabag iz ona eura za jedan kilometar. ove godine, zahvaljuju}i nedavno pred-
Austrije s Euro-asfaltom i @GP-om. No, kona~na cijena izgradnje ove stavljenoj sedmoj generaciji Golfa, upr-
Pobjednik tendera vjerovatno }e biti dionice bit }e dvostruko ve}a od projekto- kos prognozama o daljem padu evrop-
austrijski Strabag koji je ponudio najni`u vane, odnosno kilometar autoceste u BiH skog tr`i{ta automobila.
cijenu - 82 miliona eura, {to je 6 miliona kroz ravni~arsku Posavinu bit }e duplo
eura jeftinije od Viadukta odnosno 30 mili- skuplji od kilometra hrvatske Dalmatine
ona eura jeftinije od Granita. izgra|ene na neuporedivo te`em terenu
Direktor Autocesta FBiH Ensad Kari} Dalmacije. Pore|enja radi, kilometar auto-
nedavno se po`alio na prethodnu upravu ceste u Republici Srpskoj na sli~nom
JP Autocesta koja je za ovu dionicu terenu, od Mahovljanja do Gradi{ke,
obezbijedila svega 30 miliona eura, {to ko{tao je u prosjeku 3,7 miliona eura, dva
prakti~no zna~i da za izgradnju dionice puta manje nego {to }e ko{tati kilometar
Svilaj - Od`ak nedostaje ravno 52 miliona autoceste kroz Posavinu!

44 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


BIZNIS:BIZNIS.qxd 25.2.2013 18:49 Page 45

Bira reprogramirao dug od 100 miliona KM


Skoro cjelokupna imovina Fabrike
glinice Bira~ iz Zvornika stavljena je pod
hipoteku a ukupni dospjeli dug ove fabrike
prema{io je iznos od 100 miliona KM.
Bira~ najvi{e duguje Ministarstvu finan-
sija RS-a i Investiciono-razvojnoj banci
RS-a, na ime neizmirenih poreza i
podignutih kredita, ali zbog strate{ke
va`nosti preduze}a koje zapo{ljava ne{to
vi{e od 1.000 radnika predstavnici Vlade
RS-a i dobavlja~i su dogovorili da se ovom
preduze}u reprogramira dug.
Odlaze}i premijer RS-a Aleksandar
D`ombi} rekao je da }e Fabrici glinice
Bira~ dati jo{ jednu {ansu, kako bi se
sa~uvala radna mjesta.
Poreska uprava RS-a jo{ prije dva
mjeseca blokirala je transakcijske ra~une u
ovoj fabrici zbog neizmirenih poreskih
obaveza pa je uprava Bir~a pozvala
Vladu RS-a u pomo}, zaprijetiv{i da }e
potpuno obustaviti proizvodnju i otpustiti
uposlene radnike. Na Bira~ se izravno
oslanja i Rudnik boksita u Mili}ima, koji
bi se u slu~aju bankrota i zatvaranja
Bir~a na{ao u bezizlaznoj situaciji.
U prethodnom periodu smo kod DEBLOKIRANI RA^UNI, NASTAVLJENA PROIZVODNJA
obezbje|enja reprograma upisivali Premijer RS-a Aleksandar D`ombi} reprogramirao je nagomilani dug zvorni~kog Bir~a
hipoteku prvog reda. Sada imamo upisano
izme|u 80 i 90 posto hipoteke nad no obezbijedili svoja potra`ivanja, pojas- D`ombi} je podsjetio da je iz IRB-a
proizvodnim pogonima prvog reda. Danas nio je D`ombi}. pro{le godine odobren kredit od 20 miliona
smo dogovorili da im reprogramiramo Prema njegovim rije~ima, bit }e done- KM za rekonstrukciju dva kotla, da bi se sa
dospjele poreske obaveze i kredit sena i odluka da Elektro-Bijeljina, uz gasa pre{lo na ugalj i da bi u Fabrici bili
Ministarstva finansija i da u roku od tri odre|eno obezbje|enje, reprogramira smanjeni tro{kovi proizvodnje. Kredit je
mjeseca dobijemo dodatno obezbje|enje, svoje obaveze, da bi na taj na~in bili malo kasnio tako da je investicija okon~ana
odnosno i ovih 20 posto proizvodnih pogo- stvoreni uslovi da fabrika Bira~ nastavi tek potkraj pro{le godine pa se ozbiljnije
na pod hipotekom prvog reda da bi dodat- proizvodnju. energetske u{tede o~ekuju u 2013. godini.

Smanjen broj zaposlenih u privredi


U decembru 2012. godine
u Federaciji BiH bilo je ne{to
vi{e od 435 hiljada zaposlenih
osoba, odnosno 1,2 posto
manje u pore|enju s
decembrom 2011. godine.
Najve}i pad zaposlenih od oko
3.000 registriran je u
gra|evinskoj industriji, potom
poljoprivredi (-900), transportu
(-1.100), dok je pak najve}i
rast zaposlenih registriran u
javnoj upravi (+700),
obrazovanju (+2.100),
zdravstvenim i socijalnim
ustanovama (+650).

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 45


Haris:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:51 Page 46

MCDONALDS NA BOSANSKI NA^IN

Krajem prole godine Zavod za javno zdravstvo Hercegovako-neretvanskog


kantona uzeo je uzorke namirnica u firmi Gliese 581 d.o.o., vlasnici franize
McDonaldsa za BiH, i pronaao bakteriju Escherichia coli u milkshakeu. Prema
navodima bivih uposlenika, prava je srea da nije dolo do masovnog trovanja
konzumenata McDonaldsovih proizvoda jer je uposlenicima bilo nareeno da
prodaju namirnice kojima je istekao rok upotrebe

HARIS IHTIJAREVI], BIV[I DU@NOSNIK VLADE FBiH


PREVARA IZ Mc HAMBURGERA
Pi{e: MIRSAD FAZLI] DU@NOSNIK A I

S
BIZNISMEN
Haris Ihtijarevi} ima
tru~na ekipa Zavoda za javno mnogo nepoznanica u
zdravstvo Hercegova~ko-neretvan- svojoj du`nosni~koj a i u
skog kantona je 27. decembra poslovnoj karijeri
pro{le godine uzela uzorke na-
mirnica radi ispitivanja zdravstv-
ene ispravnosti i briseve i kontrole
odr`avanja higijene u firmi Gliese 581
d.o.o. smje{tenoj u centru Mapas Mall
Mostar. Svi uzeti uzorci, kao i brisevi
zadovoljili su mikrobiolo{ke standarde
ispravnosti osim milkshakea u kojem je
izolovana bakterija Escherichia coli
(e{erihija koli)! Bakterija, koja se ne smije
nalaziti u `ivotnim namirnicama jer mo`e
{tetno djelovati na zdravlje konzumenta,
navedeno je, izme|u ostalog, u obavijesti o
rezultatima nalaza koju je potpisao {ef
odjela prim.dr. Eniz olakovi}. Dakle,
konzumenti hrane i pi}a u mostarskom
McDonaldsu vrlo lako su se mogli zaraziti
bakterijom Escherichia coli!

AUTOBUSKI TRANSPORT NAMIRNICA


Sve je po~elo kada je mali Mostarac,
~ije ime iz razumljivih razloga ne}emo
spomenuti, 21. decembra pojeo sladoled i
popio sok od jabuke u mostarskom
McDonaldsu. Dje~ak se nakon toga raz-
bolio, a roditelji koji su posumnjali na
trovanje hranom obratili su se Zavodu za
javno zdravstvo koje je na lice mjesta
poslalo sanitarne inspektore koji su uzeli
uzorke i briseve. Prema navodima Marije
Knezovi}, {efice mostarskog McDonaldsa,
isti dan su obavije{teni da je izolovana
bakterija Escherichia coli, nakon ~ega je do
daljnjeg suspendovana prodaja sladoleda.
Mlijeko koje je kori{teno za pravljenje
sladoleda stiglo nam je 17. decembra iz
Sarajeva, autobusom, ka`e, sada ve}
vjerovatno biv{a {efica mostarskog McDo-
naldsa Marija Knezovi}. Naime, prema

46 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Haris:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:52 Page 47

ESCHERICHIA COLI U MILKSHAKEU


tvrdnjama biv{ih uposlenika Gliese 581,
firme koja je vlasnik fran{ize za
McDonalds, H aris Ihtijarevi}, biv{i
direktor Slu`be za zajedni~ke poslove
organa i tijela FBiH i (su)vlasnik firme
Gliese 581, McDonaldsove restorane
otvorene prvo u Mostaru, a zatim i u Tuzli,
snabdijevao je na krajnje nekonven-
cionalan, po svim mjerilima i kriterijuma
nedopustiv na~in. Naime, prema navodima
Igora Buri}a, biv{eg menad`era za kvalitet,
uslugu i ~isto}u u kompaniji Gliese 581
sirovine i proizvodi za McDonaldsove
restorane u Mostaru i Tuzli stizali su
komercijalnim autobuskim linijama. U
mostarski McDonalds namirnice iz
Sarajeva stizale su autobuskim linijama
Bregava transa i Autoprevoza Mostar,
tvrdi Buri} navode}i kako firma za takvu
vrstu prevoza nije imala specijalizovano ORLOVI
ORLOVI KOJI
KOJI NE
NE LETE
LETE
vozilo te da je prava sre}a da nije do{lo do Igor
Igor Buri}
Buri} ii Marija
Marija Knezovi},
Knezovi}, biv{i
biv{i
uposlenici
uposlenici Ihtijarevi}evog
Ihtijarevi}evog McDonaldsa
McDonaldsa
masovnog trovanja konzumenta McDon-
aldsovih proizvoda u Mostaru i Tuzli. To
nije smetalo Ihtijarevi}u da sebi kupi rizik za McDonaldsovu fran{izu. Naime, do{lo fizi~kim kontaktom, odnosno da su
novoga BMW-a, a svojim najbli`im surad- prema navodima Lejle Mari}, biv{e {efice bakteriju prenijeli uposlenici. Ta namjera je
nicima nove Peugeote, ka`e Buri}. McDonaldsa u Tuzli, Ihtijarevi} od upo- u startu bila osu|ena na propast s obzirom 
Transportovanje namirnica za McDon- slenika tra`io da prodaju i slu`e
aldsove restorane komercijalnim autobu- namirnice kojima je isteko rok
skim linijama, za {to je prema Buri}evom trajanja. Rekao mi je da }e on u
navodu pla}ano voza~ima 20 KM po svojim restoranima prodavati {ta
vo`nji, nije jedini zdravstveno nedopustivi on ho}e, a kome se ne svi|a, mo`e
slobodno da tra`i posao negdje
drugdje, ka`e Lejla Mari}.
Navodno, sli~an ferman Ihtij-
UPOZORENA MCDONALDSOVA
arevi} je uputio i uposlenicima u
CENTRALA
Mostaru. Sendvi~i ne smiju stajati
vi{e od 10 minuta, a ako stoje du`e
McDonalds e od deset minuta idu u waste
(otpad). Tako barem nala`u pravila
ispitati navode o McDonaldsa, ali Ihtijarevi} je od
nas tra`io da sendvi~e prodajemo
dok se ne prodaju, jer kako je sam
krenju njihovih rekao, on pare koje je ulo`io u
firmu nije na{ao na wasteu (ot-
pravila padu), ka`e Buri}.
Prema njegovim tvrdnjama,
O nepo{tovanju procedura i pravila nakon {to je izolovana bakterija u
McDonaldsa od strane Harisa Ihtija- milkshakeu, on, Marija Knezovi} i
revi}a, odnosno njegove firme Gliese Lejla Mari} morali su se hitno na}i
581 Igor Buri} elektronskom po{tom u Mostaru, a navodno je Ihtijarevi}
obavijestio je i Jamesa Sernetta, spomenutoj trojci obe}ao isplatiti
generalnog direktora svih evropskih godi{nju pla}u ako ka`u da je do
fran{iza McDonaldsa sa sjedi{tem u kontaminacije Escherichiom coli
@enevi. U odgovoru koji je primio
navedeno je da }e se ispitati svi navodi NEGATIVAN NALAZ
o kr{enju procedura i pravila McDo- Nalaz Zavoda za javno zdravstvo
Hercegova~ko-neretvanskog
naldsa, koji ne mo`e stajati iza takvih
kantona o pronalasku bakterije
aktivnosti vlasnika fran{iza. Escherichia coli u milkshakeu

U McDonaldsovom milkshakeu u Mostaru izolovana


opasna bakterija Escherichia coli
28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 47
Haris:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:52 Page 48

MCDONALDS NA BOSANSKI NA^IN

DVA JARANA, DVIJE PRI^E

Igor Buri i Haris Ihtijarevi, jataci iz Trpnja


Igor Buri} i Haris Ihtijarevi} donio sadnice za 13 cvjetova.
poznaju se jo{ iz vremena kada Zatim je kupio vodeni skuter
su vlasti Federacije BiH za 80 tisu}a KM, koji je
preuzele, renovirale i koristile registrovao na Miroslava
vilu u Trpnju. Naime, Buri} je u [unji}a. Isti skuter prodat je u
po~etku radio na ugovor o radu Splitu, a gdje su novci zav-
da bi nakon osnivanja firme r{ili, treba pitati Ihtijarevi}a.
Riva Trpanj d.o.o bio postavljen Pored skutera, Ihtijarevi} je
za zamjenika direktora. Prema kupio i gliser vrijedan 150
Buri}evim navodima, Ihtijarevi} tisu}a KM. Navodno, ako
je najprije anga`ovao firmu iz nekim od visokih zvani~nika
Stona koja je odvozila sme}e i pozli u Trpnju da se mo`e
otpad iz vile, a zatim se u Trpnju brzo transportirati do Neuma.
pojavila N.N. kompanija iz BiH U su{tini, samo ga je on i
koja je renovirala kompletan koristio, a gorivo je pla}ala
objekat. Zatim je anga`ovana Riva Trpanj, ka`e Buri} koji }e
firma [unji} da vodi brigu o ~itav slu~aj prijaviti hrvatskom
objektu, a vlasnik firme [unji} USKOK-u jer sve {to se pilo,
Miroslav [unji} kasnije }e biti jelo i tro{ilo u Trpnju bilo je
imenovan za direktora firme ilegalno uvo`eno u Hrvatsku
Riva Trpanj. Ihtijarevi} je vilu preko Slu`be za zajedni~ke
u Trpnju koristio kao privatno poslove organa i tijela FBiH. 
vlasni{tvo, a novac poreskih
obveznika tro{io je kao da je FEDERALNI
njegov. Primjerice, ure|enje BESPOSLI^AR
vrta platio je 60 hiljada mara- Ibrahim Tirak odmara se u
ka, a vrt su prekopala dvojica spornoj vili u Trpnju
mje{tana dok je on iz Splita

 da su sanitarni inspektori uzeli i briseva dva postignuto nikakvo kompromisno rje{enje su privatnu za{titarsku firmu radi li~ne
uposlenika McDonaldsa, Davora Raji}a i pa su slijedile prijetnje. Navodno, Ihtijare- sigurnosti i sigurnosti svojih porodica, a
Emina Isakovi}a, u kojima nije prona|ena vi} je Buri}u poru~io da }e ih sve pobiti, i prijetnje su prijavili policiji.
bakterija. njih i njihove porodice, a sada{nji {ef Nakon toga u Dnevnom avazu obja-
McDonaldsa u Mostaru Jadranko Be~a im vljeno je slu`beno saop{tenje kompanije
KO ]E KOGA OJADITI je rekao da }e Ihtijarevi} do}i u Mostar i McDonalds, odnosno firme Gliese 581
O~igledno, izme|u Harisa Ihtijarevi}a i sve ih po{amarati. Nakon toga, Buri}, u kojem je Igor Buri} optu`en da je
njegovih, sada ve} biv{ih uposlenika, nije Marija Knezovi} i Lejla Mari} anga`ovali poku{ao iznuditi novac prijetnjama medij-
skim objavljivanjem navodnih kr{enja
internih procedura, a nakon {to mu nije
obnovljen ugovor o radu na odre|eno
vrijeme. Protiv Igora Buri}a je Tu`ila{tvu
HNK 19. februara podnijeta krivi~na
prijava zbog krivi~nog djela kra|e, utaje
robe i nesavjesnog rada, zbog ~ega je
restoran McDonalds u Mostaru o{te}en za
25.083 KM. Ista osoba Poreznoj upravi
Republike Hrvatske du`na je 176996 kuna
(45.622 KM), a na ime nepla}enih poreza
u toj dr`avi, stoji izme|u ostalog u
saop{tenju firme Gliese 581.
Sa druge strane Buri} tvrdi da je sve to
izmi{ljotina jer niko od njih nije imao
kontakta sa novcem. Oni su kontaktirali
Alemu D`ubur i rekli joj da }e je bogato
nagraditi ako pristane la`no svjedo~iti
protiv nas, nakon ~ega je ona podnijela
otkaz, ka`e Buri} koji je zajedno sa
VELIKO OTVARANJE Marijom Knezovi} i Lejlom Mari} ~itav
Haris Ihtijarevi} i biv{i gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen na ceremoniji otvaranja prvog slu~aj prijavio kantonalnom Tu`ila{tvu i
McDonaldsovog restorana u BiH SIPA-i. 

48 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


ISPRAVNA-oglasi sedmica:ISPRAVNA-oglasi.qxd 26.2.2013 23:57 Page 5
Bundes:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 1:53 Page 50

DOSJE SB

SAMO JE JEDNA
SAVEZNA LIGA

Njemaki nogometni klubovi igraju pedesetu sezonu BUNDESLIGE, po mnogima


najboljeg nogometnog takmienja na svijetu; SB pie o historiji ovog takmienja i
nogometaima iz BiH koji su ostavili dubok trag u njemakom nogometu
Pi{e: NEDIM HASI] Hamburger SV, jedina ekipa koja u timova ponovno smanjen na 18. Ostalo je
Foto: MARIO ILI^I] Bundesligi igra od osnutka i koja nikada historija.

S
nije pala u ni`u ligu. Za razliku od njih,
ve je po~elo 28. jula u 17 sati i 45 najtrofejniji njema~ki klub Bayern i PRVOG JE DAO KONIETZKA
minuta. Nakon sjednice koja je Borussia Mnchengladbach u prvu ligu su Prva sezona po~ela je 1963. godine, a
trajala devet sati, 129 delegata sa uspjeli u}i tek 1965. Te je godine broj do prvog gola pro{lo je manje od minute.
103 glasa za i 26 protiv donijeli klubova u ligi pove}an na 18. Nakon Igra~ Dortmunda Timo Konietzka 24.
su odluku o osnivanju nogometne ponovnog ujedinjenja Njema~ke 1991. avgusta dao je gol Werderu ve} nakon 58
lige u kojoj }e sudjelovati 16 klubova. U godine, Bundesligi su se pridru`ila i dva sekundi. Zanimljivo je to da ne postoji ni
konkurenciji za mjesto u novoosnovanom isto~nonjema~ka kluba, Hansa Rostock i fotografija niti video snimak tog pogotka.
i najelitnijem rangu natjecanja bilo je Dynamo Dresden, pa je liga nakratko Njema~ki prvak te je sezone postao Kln
ukupno 46 klubova. Me|u njima je bio i imala ~ak 20 klubova, a zatim je broj pod vodstvom predsjednika kluba Franza

50 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Bundes:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 1:54 Page 51

POLA STOLJE]A BUNDESLIGE


Istoriju Bundeslige su, dobrim dijelom,
obilje`ili i nogometa{i iz BiH. Kako oni
koji su bili najbolji strijelci Lige (EEdin
D`eko i Sergej Barbarez) tako i neki koji su
svojim potezima ostali upam}eni u an-
alima.

BRACO JE, IPAK, NAJBOLJI


Moj gol u utakmici protiv Monc-
hengladbacha je historija Bundeslige, ka`e
nam Tomislav Piplica, legendarni golman
Energie Cottbusa. Rije~ je, naravno, o
autogolu glavom kojeg je pospremio u
svoju mre`u, no Tomo }e u historiji
Bundeslige ostati upam}en i kao ~ovjek
kojem su na utakmicu do{la dva njema~ka
reprezentacije Philipp Lahm zara|uje oko kancelara, ali i po me~u Energieja i sastavu
583.000 eura. Mjese~no. U ono vrijeme, ovog tima u kojem nije bilo nijednog
igra~i su morali zara|ivati i sa strane kako Nijemca. Uz njega su tada, protiv
bi imali dovoljno za `ivot: tako je Wolfsburga, nastupili i Bruno Akrapovi} i
Mnchengladbachova zvijezda Gnther Faruk Hujdurovi}. O tome se tada puno
Netzer imao svoju diskoteku, a HSV-ova pisalo, bilo je i negativnih komentara, ali
legenda Uwe Seeler radio je za Adidas. navija~i su bili uz nas. Bilo smo mali klub,
Osnivanje Njema~ke nogometne lige imali smo puno finansijskih problema i svi
(DFL) 18. decembra 2000. u Frankfurtu ti momci koji su tada igrali igrali su srcem,
slovi kao jo{ jedna prekretnica u istoriji. du{om za Energie, novac ih nije zanimao.
Otada DFL samostalno pregovara i To je bio prvi i zadnji put da u Ligi zaigra
odlu~uje o licencama i marketingu. Pro{le ekipa bez ijednog Nijemca. Decenijama su
godine ostvaren je promet od 1,75 milijardi bh. igra~i igrali u Njema~koj, od
eura. Unato~ visokim prihodima, tajnu Aleksandra Risti}a i Envera Mari}a, preko
uspjeha njema~ke lige treba tra`iti u Predraga Pa{i}a, Radmila Mihajlovi}a pa
jednostavnosti igre. To je mo`da najbolje do Vlatka Glava{a, Seada Kapetanovi}a,
objasnio legendarni trener Otto Rehhagel. Marka Topi}a, Mirka Hrgovi}a, Anela
Dimenzije terena iznose 60 puta 100 D`ake, Borisa @ivkovi}a, Branimira
metara, a to se nije promijenilo. Isto tako, Baji}a, Radeta Bogdanovi}a, D`eme
nijedan igra~ dosad nije 100 metara Berberovi}a, Vladana Gruji}a, Murata
pretr~ao ispod 10 sekundi. Jedino {to se Ja{arevi}a, Adnana Kevri}a, Adisa Obada,
promijenilo je brzina igre koja je porasla jer Darka Maleti}a, Ivana Radelji}a, Seada
se igra na jedan dodir. U aprilu pro{le Zili}a, Zlatana Bajramovi}a, Mustafe
godine Bundesliga je isposlovala novi Ku~ukovi}a... Prvak je sa Kaiserslauternom
HISTORIJA U STVARANJU ugovor o pravima prijenosa i u sljede}e bio i Demir Hoti}. Pa sve do recentnih
U
U prolje}e
prolje}e 2009.
2009. Wolfsburg,
Wolfsburg, predvo|en
predvo|en ~etiri godine uprihodit }e 2,5 milijarde godina kada su blistali Zvjezdan Misi-
Edinom
Edinom D`ekom
D`ekom ii Zvjezdanom
Zvjezdanom eura, dakle 628 milijuna po sezoni. Najve}i movi}, Vedad Ibi{evi}, Sejad Salihovi}.
Misimovi}em
Misimovi}em osvojio
osvojio je
je prvu
prvu ii dio toga platit }e televizijska ku}a Sky. To No, kada je rije~ o najuspje{nijima nema
vjerovatno
vjerovatno posljednju
posljednju titulu
titulu je otprilike upola vi{e nego prija{njih nikakve dileme. Kao izbjeglica je stigao u
prvaka
prvaka Njema~ke
Njema~ke godina. U Engleskoj se vrti ve}i novac, ali Hamburg, znao na njema~kom re}i samo
ono {to Bundesligu razlikuje od ostalih Bitte Limonade . U njema~koj je
Kremera i svjetskog prvaka Wolfganga jeste ozbiljnost u upravljanju financijama. Bundesligi, igraju}i za Hamburger SV i
Overatha, koji je za Kln postigao i prvi gol Klubovi u Njema~koj moraju se podvrgnuti minhenski Bayern, ubilje`io 306 nastupa i
u Bundesligi. Igra~i i treneri isprva nisu strogom procesu licenciranja: ako nemaju 67 postignutih golova. Osvojio Ligu
zara|ivali mnogo. Delegati su, dodu{e, ekonomski odr`iv koncept, ne mogu dobiti prvaka. Onda je 2007. godine oti{ao u
1962. godine dali zeleno svjetlo za licencu. Navija~i su najve}i kapital jer Torino, u najpopularniji italijanski klub. U
osnivanje lige, no ne i za njezinu nijedna evropska liga ne privla~i toliko Juventusu je odradio cijeli ugovor,
profesionalizaciju. Jedino su igra~i smjeli gledatelja. Dok u Engleskoj prvoliga{ku odigrao 61 me~ i postigao sedam golova. I
biti profesionalci, a njihova mjese~na utakmicu posjeti u prosjeku 35.000 ljudi, u vratio se u Njema~ku, gdje je u Wolfsburgu
zarada nije smjela prema{ivati 1.200 Francuskoj, Italiji i [paniji ta brojka iznosi okon~ao karijeru. Hasan Salihamid`i},
maraka, uklju~uju}i premije. Dana{nji izme|u 20.000 i 28.000, Bundesliga ima naravno, najuspje{niji je bh. nogometa{ u
igra~i Bundeslige vjerojatno bi umrli od prosjek od 42.000 gledatelja po utakmici i u Njema~koj. Odmah iza njega su momak
smijeha kad biste im ponudili toliko. tome je bez konkurencije na evropskom koji je iz Sarajeva oti{ao uz podsmijeh, sa
Recimo, Bayernov i kapiten njema~ke vrhu. nadimkom Kloc, te Mostarac za kojeg je 

Bundesliga po~iva na ideolo{kom, a ne ekonomskom


principu; svaki navija~ klub se mora osje}ati svojim
28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 51
Bundes:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 1:55 Page 52

DOSJE SB

HERCEGOVA^KI VELIKANI BUNDESLIGE


Mostarci Sergej Barbarez i Enver Mari} te Jablani~anin Hasan Salihamid`i} me|u najuspje{nijim strancima njema~kog nogometa

 HSV odredio obe{te}enje od 42 miliona neki klub. Vlasni{tvo nad klubom bazira milijarde eura. Prate}a infrastruktura,
funti. I Edin D`eko i Sergej Barbarez su u se na principu 50+1, odnosno, zna~i da su autoputevi i `eljeznica, postojali su jo{
sezonama u kojima su bili najbolji strijelci navija~i ve}inski vlasnici svakog kluba, da pola stolje}a ranije, {to omogu}ava
postizali vi{e od 20 golova. Te{ko je re}i je dokapitalizacija i prodaja akcija dozvo- navija~ima da lako idu na gostovanja.
ko je najbolji, jer je bilo sjajnih igra~a, ljena, ali samo u mjeri u kojoj ne bi Koncept sa tribinama sa dvostrukom
ka`e nam Enver Mari}, nekada golman spustila udio sopstvenih navija~a ispod 50 namjenom omogu}uje velike prostore sa
Schalkea. Po nekom mom sudu to su posto plus jedne dionice. Jedini izuzeci su izuzetno jeftinim ulaznicama, koje u
Salihamid`i}, zatim Barbarez, Misimovi}, oni klubovi u kojima postoji tradicionalni prosjeku ko{taju desetak eura. Iza takve
D`eko, Ibi{evi}, kojeg jako volim, i vlasnik, koji je kroz decenije ulaganja poslovne politike ne stoji ekonomski, ve}
Aleksandar Risti}. I Mari} i Piplica, bez pokazao da mu je stalo do kluba. To su ideolo{ki princip - navija~ mora da klub
subjektivnosti, jer su godinama vezani za Bayer Leverkusen, zatim Wolfsburg, iza ose}a svojim, a ne da bude tretiran kao
njema~ku ligu, uglas tvrde: Bundesliga je ~ijeg uspjeha stoji Volkswagen, zatim korisnik. Kada je zarada u pitanju, prihodi
najbolje nogometno takmi~enje na svijetu. Hoffenheim, koji je upotpunosti ~edo od televizijskih prava predstavljaju bitnu
Tu sve valja. Od stadiona do finansijske Dietmara Hoppa i njegovog SAP -a, stavku. Liga svake sezone dobija 594
politike. Klubovi su izjedna~eni, svako najve}e kompanije za softver u Evropi. Uz miliona eura. Sponzori donose 573
svakog mo`e dobiti, nema dugova, pla}a se to, svaki klub ima svoj Fans projekt, miliona dok uz kategoriju zarada na dan
na vrijeme. Jednom rije~ju, alles perfekt, sistem koji obezbje|uje navija~ima mnogo utakmice, koja obuhvata cijenu ulaznica,
ka`e Mari}. ve}e u~e{}e u kontroli kluba od onoga {to ali i sve ostalo {to se kupi na stadionu i
je uobi~ajeno u drugim velikim ligama. oko njega tog dana, stoji 424 miliona
ZARADA U MILIJARDAMA Projekat se ostvaruje u saradnji klubova, eura. Procjenjuje se da Bundesliga
Sve {to `elite znati o Bundesligi nalazi lokalne zajednice i udru`enja navija~a, a njema~koj ekonomiji doprinosi sa 5,1
se u dokumentu koji njema~ki Savez nisu rijetke situacije u kojima vo|e milijardu eura godi{nje po raznim
izdaje svake godine i zove se Bundesliga navija~a poslije povla~enja nastavljaju osnovama. Uticaj na njema~ku ekonomiju
Report. Ovaj godi{nji izvje{taj opisuje aktivnost kroz ovakve akcije. Mora se je ogroman. Oko 110 hiljada ljudi radi u
stanje nogometa u klubovima, a vjero- kazati kako je jedna od klju~nih poslovima povezanim sa Bundesligom.
vatno najva`niji je onaj iz 2000. godine prekretnica u historiji Bundeslige bio i SP Manje od 10 posto tih poslova vezano je
kada je njema~ki nogomet bio u krizi, bez odr`an u ovoj zemlji 2006. godine. direktno za zaposlenje u klubovima ili
jasnog rje{enja za budu}nost. No, on je Rekonstruirani su stari i izgra|eni novi savezu; najmanje 10 hiljada zaposlenih u
brzo prona|en i to u liku M athiasa stadioni, {to je postalo urnek za ovakve barovima, restoranima i hotelima u
Sammera, nekada{njeg reprezentativca, poslove {irom svijeta. Svako mjesto je Njema~koj posao ima samo zahvaljuju}i
jednog od najboljih igra~a Borussije iz pokriveno krovom, stadioni se prazne za nogometu, a procjenjuje se da tri posto
Dortmunda svih vremena, kojem je nekoliko minuta, {tandova sa hranom, kompletne proizvodnje industrije odje}e
povjeren koncept novog rada sa mladima. navija~kim materijalom i toaletima ima otpada na nogomet. ^ist profit procijenjen
Danas, dvanaest godina kasnije, svaki ~lan sasvim dovoljno. Nestale su atletske staze je na milijardu i po eura godi{nje, sasvim
prve i druge Bundeslige mora da ima a po{tovana je tradicija i sa~uvane su zone dovoljno da pokrije ukupne tro{kove pet
akademiju koja uklju~uje sve dobne grupe za najvatrenije navija~e koji i dalje mogu najve}ih dr`avnih univerziteta. Naime, od
od devet godina do prvog tima, ali i da stoje na doma}im me~evima, dok se na poreza i ostalih doprinosa dr`ava dobija
napisan detaljan plan i program rada. me|unarodnim utakmicama spu{taju sto- oko 1,7 milijardi, dok su tro{kovi dru{tva
Dalje, u Njema~koj ne postoji mogu}nost lice. Ukupna ulaganja u nove i rekonst- (prije svega kroz policiju) oko 200 miliona
pojave inozemnog vlasnika koji }e kupiti ruirne stadione iznosila su gotovo dvije godi{nje. 

52 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


ISPRAVNA-oglasi sedmica:ISPRAVNA-oglasi.qxd 26.2.2013 23:57 Page 8
Hemon:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 0:06 Page 54

ALEKSANDAR HEMON

HEMON
ZA ISABEL, SARAJEVO I CHICAGO

54 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Hemon:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 0:06 Page 55

KNJIGA MOJIH @IVOTA


dobio voza~ku dozvolu. Stariji ~lanovi
Britanski GUARDIAN porodice Hemon brinuli su se da odr`e
prolog vikenda objavio tradiciju njihovog zami{ljenog plemenitog
porijekla. O svemu tome Hemon pripo-
je opiran lanak o novoj vijeda u prvom dijelu Knjige mojih `ivota,
a svoje pri~e ~esto zapo~inje sa
knjizi bosanskohercego- predmetima, koji su ponekad izgubljeni i
trajno nedostupni njihovim vlasnicima.
vakog pisca ALEKSAN- @ivotne pri~e ljudi koji su dislocirani,
DRA HEMONA, koja izmje{teni, mo`ete rekonstruisati preko
predmeta koje posjeduju, ali ako tih
izlazi iz tampe polovi- predmeta vi{e nema, onda postoje rupe u
va{em `ivotu. Zato su ljudi u Bosni za
nom narednog mjeseca; vrijeme rata ulazili u zapaljene ku}e, kako
Hemonova knjiga memo- bi poku{ali da spase fotografije, obja{-
njava Aleksandar Hemon.
ara prkosi konvencijama i Hemonova Knjiga mojih `ivota na
engleskom jeziku bit }e objavljena polo-
oekivanjima; to je vinom marta, a na bosanskom - ko zna...
Rijetki sretnici koji su imali priliku
ljubavna pjesma za dva pro~itati rukopis ka`u kako ova knjiga
grada koja su obiljeila memoara prkosi konvencijama i o~ekiva-
njima. To je ljubavna pjesma za dva grada
piev ivot, ali istovre- koja su obilje`ila pi{~ev `ivot, ali
istovremeno i bolna storija o (ne)raskidivim
meno i bolna storija o Mnoge Sarajlije u ratu su izgubile ~itave vezama sa porodicom i prijateljima. Knjiga
porodice, podsje}a John Freeman iz vo|ena stra{}u autora, satkana na ~istoj
(ne)raskidivim vezama sa Guardiana. Hemon je imao vi{e sre}e - inteligenciji, razaraju}im, tragi~nim iskust-
porodicom i prijateljima njegovi roditelji i sestra uspjeli su iza}i iz vima i o{troumnim zapa`anjima na kakva
Sarajeva dan prije nego {to je opsada smo, uostalom, ve} navikli od Hemona.
zvani~no po~ela. Knjiga mojih `ivota jedno je od onih djela
Priredila: MAJA RADEVI]
koja vas mijenjaju kao ~itaoca i kao osobu,
SUO^AVANJE SA ostavljaju}i vas sa sasvim druga~ijim

P
AMERI^KOM KULTUROM pogledom na svijet nakon {to je pro~itate.
ro{la je 21 godina otkako je Skrasili su se u Kanadi, dok je Hemon Za one koji jo{ ne poznaju Hemonovu
Aleksandar Hemon prvi put ostao zaglavljen u Chicagu. Gubitak prozu, ona je savr{en uvod u djelo jednog
kro~io na ameri~ko tlo. Preci- Sarajeva za njega je bio metafizi~ki od najve}ih pisaca na{eg vremena.
znije, bilo je to 27. januara 1992., gubitak, koji ga je odvojio od vlastite Kada je tek do{ao u Chicago, Hemonu
samo nekoliko mjeseci prije nego pro{losti. Posljednje dvije decenije, od nisu nedostajale samo porodi~ne fotogra-
{to }e zapo~eti krvava, razaraju}a Pitanja Bruna do Ljubavi i prepreka, proveo fije. Lutao je gradom i vrijeme provodio u
~etverogodi{nja opsada njegovog rodnog je poku{avaju}i spojiti tu pro{lost u jednu kafi}ima i zalogajnicama gdje se igrao {ah i
grada Sarajeva. Hemon je u to vrijeme bio cjelinu i dati joj neki narativni tok, pu{ilo. U Knjizi mojih `ivota opisuje susret
mladi novinar koji je do{ao na kulturnu posu|uju}i nemilice za svoje knjige sa Peterom, Armencem koji je izgubio
razmjenu u Sjedinjene Dr`ave. Planirao se fragmente iz vlastitog `ivota. Me|utim, ~itavu svoju porodicu, zavr{iv{i na kraju u
vratiti ku}i nakon nekoliko sedmica, Aleksandar Hemon sada je po prvi put Chicagu potpuno sam. U drugoj pri~i,
oboga}en jednim novim, zanimljivim napisao ~iste memoare. Njegova nova Hemon se prisje}a kako je igrao fudbal sa
iskustvom. Ali od tog dana do njegovog knjiga, koja }e uskoro biti objavljena na grupom imigranata iz Italije, Kameruna,
prvog povratka u Sarajevo pro{lo je osam engleskom jeziku, nosi naslov Knjiga Nigerije, sa Tibeta i iz drugih krajeva
godina, sje}a se poznati pisac u razgovoru mojih `ivota (The Book of My Lives). A ti svijeta... Kada pi{e o Peteru, ~ija je
sa novinarom britanskog Guardiana: Do{li Hemonovi `ivoti obuhvataju djetinjstvo i tragedija ve}a od njegove vlastite, postaje
smo u Georgetown, pamtim kako je odrastanje u Sarajevu, odlazak u SAD i o~igledno da je u to vrijeme mladi Hemon
izgledala ulica gdje smo parkirali prva suo~avanja sa ameri~kom kulturom, tra`io ljude sli~ne sebi, ljude koji `ivot
automobil. Tu je bila lijepa gradska pa sve do njegove sada{nje egzistencije dijele na prije i poslije, pi{e novinar
vije}nica, mogao sam vidjeti svjetlo unutra poznatog i priznatog svjetskog pisca sa Guardiana. Ipak, Hemon tvrdi da nije bilo
i ljude kako se kre}u, neki namje{taj, i adresom u Chicagu... tako. Ka`e da je tragao za kom -
pomislio sam sa nevjerovatnom jasno}om: Djetinjstvo je bilo sretno - igrao je plikacijama, a komplikacije su za njega
ja nikada ne}u u}i u ovu ku}u. I nije bilo fudbal sa svojim vr{njacima, u~estvovao na na~in na koji ljudi govore o sebi samima:
razloga za to. Nisam namjeravao da takmi~enjima iz matematike u socijali- Privilegija srednje klase, tog sigurnog,
ostanem, nisam imao nikakvog iskustva u sti~koj Jugoslaviji, postao ~italac i nau~io bur`oaskog `ivota je u tome {to se mo`ete
Sjedinjenim Dr`avama - bio sam tamo da igra {ah od svog karizmati~nog, pretvarati da niste komplikovani i {tititi se
mo`da manje od 24 sata - ali unaprijed sam dominantnog oca... Poput mnogih drugih kao stabilna, jednostavna osoba, sa profi-
znao da nikada ne}u dospjeti tamo. A to tinejd`era, zaljubio se u Salingera i njenim `ivotnim ciljevima i postignu}ima.
tamo nije bila Amerika sama, nego onaj Rimbauda, bio opsjednut seksom, slu{ao Hemon govori o ovome zato {to je i sam
harmoni~ni na~in `ivota kojim neki sretnici Sex Pistolse, svirao u o~ajno lo{em bendu i iskusio {ta zna~i pasti prag ni`e na
`ive u ovoj zemlji. neobuzdano vozio gradskim ulicama ~im je dru{tvenoj ljestvici. Prvih mjeseci u 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 55


Hemon:TEKST osnova.qxd 27.2.2013 0:07 Page 56

ALEKSANDAR HEMON
 Chicagu, nakon {to mu je istekla stipendija,
zapao je u te{ku finansijsku krizu, a u
periodu od 1992. do 1995. nije bio u stanju KOMPAS
da pi{e. Nisam mogao pisati na bosa- @IVOTA
nskom, jer je to bio svijet od kojeg sam Za Aleksandra
odvojen i bilo je previ{e traumati~no za Hemona, uvijek
mene, sje}a se. Po~etak promjene po~eo je }e postojati
da se nazire kada je odlu~io kako }e pisati. period prije i
poslije, ali i
Ponovo je pro~itao sve knjige koje su mu ono vrijeme
bile va`ne, ali ovoga puta na engleskom izme|u - vrijeme
jeziku: Salingera, koji se odr`ao i u kojem je
Michael Ondaatjea; i druge koji nisu. morao odlu~iti
Morao sam preispitati cijelu moju estetiku ko je i kamo ide
zbog rata i opsade, kao i zbog ~injenice da
bi moj profesor do{ao na posao da se nije mora postati jednako stvaran kao Sarajevo. Ljubav i prepreke te Projekat Lazarus koji ga
upucao. Kako navodi u knjizi, ~ovjek koji Mora ga nau~iti ~uti, osjetiti i okusiti. Kada je doveo do finala za National Book Award,
je Hemona u~io da kriti~ki ~ita i pi{e tokom je prvi put do{ao u Sarajevo poslije rata, presti`no knji`evno priznanje otvoreno
rata u Bosni pretvorio se u desni~arskog mije{ali su se delirij, konfuzija i deja vu, samo za ameri~ke dr`avljane.
podstreka~a genocida. Nakon {to je ponovo zajedno sa ljudima koji su ostali u gradu a
i{~itao knjige koje su ga, svaka na svoj sada su bili prazni, kao i mnoge razru{ene POSLJEDNJE POGLAVLJE
na~in, obilje`ile, Hemon se brutalno zgrade oko njih... U godinama koje su Tragedija i humor - tipi~no bosanski,
okrenuo seciranju vlastitog stvarala{tva. uslijedile Hemon je nastavio da pi{e o reklo bi se - isprepli}u se u Knjizi mojih
Ponovo sam pro{ao kroz sve {to sam ljudima poput njega, uhva}enim izme|u dva `ivota. Hemon tako na jednom mjestu
napisao - mnogo toga napisano je u potpuno razli~ita svijeta, okre}u}i se ka opisuje kako se za prvih mjeseci
devedesetima - i prona{ao sam samo jedan ovom sada{njem, dok onaj stari istovremeno provedenih u Chicagu iz petnih `ila borio
odlomak koji mi se zaista svidio, priznaje. ostaje vje~no prisutan u njima. Godine 2004. da {armira djevojke. Ameri~ki na~in
U odre|enom trenutku je odlu~io: ako objavljuje Pitanje Bruna, godinu kasnije udvaranja bio je znatno druga~iji od
`eli pre`ivjeti u Chicagu, taj grad za njega ovjeka bez pro{losti, slijede Hemonwood, sarajevskog. U Sarajevu imate jedan krug
ljudi koje mo`ete poznavati 20 godina, a da
nikad u `ivotu niste prozborili ni rije~ jedni
ODLOMAK IZ ESEJA AKVARIJUM s drugima. I onda jednog dana tako zavr{ite
na nekom derneku sa djevojkom koju
oduvijek znate i s kojom se mo`ete po~eti
Njeno neizbrisivo odsustvo zabavljati, ili }ete samo postati najbolji
prijatelji. Nije tu bilo nikakve `urbe, niti
sad je jedan organ u naim potrebe da bilo koga impresionirate,
obja{njava. U svojim memoarima opisuje i
tijelima, ija je jedina funkcija vezu sa prvom suprugom, Lisom Stodder,
koja mu je pru`ila stabilnost u vrijeme dok
da neprekidno lui tugu je pisao prve dvije knjige. Govori otvoreno
i o kasnijem raspadu njihovog braka, nakon
(...) Jedna od najgorih vjerskih varki je Jednom drugom prilikom mi je rekla: Ja ~ega je ubrzo upoznao i o`enio fotograf-
da patnja oja~ava - da je to korak na putu ne `elim da umrem. Nedavno je iznebuha kinju sa Floride, Teri Boyd. U braku sa Teri
ka nekoj vrsti prosvjetljenja ili spasenja. rekla Teri kako `eli da opet Isabel dr`i za ro|ene su dvije djevoj~ice, Ella i Isabel. I
Isabelina patnja i smrt nisu u~inili ni{ta ni ruku, koliko joj nedostaje njen smijeh. upravo je Isabel posve}eno posljednje
za nju, ni za nas, ni za svijet. Nismo izvukli Nekoliko puta kad smo je pitali da li joj poglavlje Hemonove Knjige mojih `ivota.
nikakvu pouku vrijednu znanja, niti stekli nedostaje Isabel, odbila je da odgovori i U eseju pod naslovom Akvarijum, Hemon
bilo kakva iskustva koja mogu nekome biti pritom pokazala nestrpljenje kakvo nam je detaljno, gotovo sa hirur{kom precizno{}u
od koristi. Ni Isabel svakako nije zaradila potpuno prepoznatljivo o ~emu tu ima da opisuje najgoru no}nu moru svakog
uznesenje do nekog boljeg mjesta, jer za se pri~a kad je sve o~igledno? roditelja: suo~avanje sa te{kom bole{}u
nju nema boljeg mjesta od njenog doma i Mingus se jo{ uvijek bavi svojim djeteta, komplikovanog naziva A.T.R.T. -
porodice. Bez Isabel, Teri i ja smo se na{li alternativnim postojanjem. Opet `ivi atipi~ni teratoidni/rabdoidni tumor...
s okeanima ljubavi koju joj vi{e nismo negdje iza ugla, s roditeljima i uvijek Za Isabel, koja vje~no spava na
mogli davati. Ostali smo s vi{kom vremena nestalnim brojem bra}e i sestara, ali mojim grudima, napisao je Hemon u
koje smo njoj posve}ivali. Morali smo ~esto boravi i kod nas. Sad je ve} imao i posveti Knjige mojih `ivota. U drugom
`ivjeti u praznini koju je samo Isabel mogla svoju djecu jednom ~ak tri sina, od kojih eseju, u kojem pi{e o tome kako je nau~io
popuniti. Njeno neizbrisivo odsustvo sad je se jedan zvao Andy. Kad smo oti{li na igrati {ah sa svojim ocem, Hemon
jedan organ u na{im tijelima, ~ija je jedina skijanje, Mingusu je bordanje bilo dra`e. spominje staru {ahovsku tablu koju je
funkcija da neprekidno lu~i tugu. Kad smo za Bo`i} oti{li u London, dobio na poklon i koja je bila dokaz da je
Ella ~esto pri~a o Isabel. Kad pri~a o Mingus je oti{ao u Nebrasku. Igra {ah jednom postojao dje~ak koji je bio ja. Za
njenoj smrti, radi to vrlo pojmljivo, s ({aht, kako to Ella izgovara), i to, kako Aleksandra Hemona, uvijek }e postojati
istinskim osje}anjima u rije~ima. I ona se se ~ini, dosta dobro. A i dobar je period prije i poslije, ali i ono vrijeme
suo~ava s istim pitanjima i ~e`njom kakvi i ma|ioni~ar. Ella ka`e da svojim ~arobnim izme|u. Vrijeme u kojem je morao odlu~iti
nas mu~e. Jednom me, prije nego {to }e {tapi}em mo`e da u~ini da se Isabel ko je i u kojem }e pravcu usmjeriti kompas
zaspati, pitala: Za{to je Isabel umrla? ponovo pojavi. svog `ivota. 

56 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


ISPRAVNA-oglasi sedmica:ISPRAVNA-oglasi.qxd 26.2.2013 23:58 Page 9
Gabi:INTERVJU - osnova.qxd 26.2.2013 23:41 Page 58

GABI PONOVO U SARAJEVU

INTERVIEW
Gabi Novak glazbena diva
Glasovita zagrebaka umjetnica GABI NOVAK svoj novi sarajevski koncert
odrae 8. marta u Bosanskom kulturnom centru, zajedno sa kolegicama
TEREZOM KESOVIJOM i RADOJKOM VERKO u okviru NOI DIVA; za
Slobodnu Bosnu Gabi Novak govori o svojoj vie od pedeset godina dugoj
glazbenoj karijeri, odlasku u Pariz u prvoj polovini ezdesetih godina, suprugu
ARSENU DEDIU i sinu MATIJI, Sarajevu, ali i o danima kada je bila lan uvene
Zagrebake kole crtanog filma

Moja generacija je vrlo


te{ko ostvarivala uspjehe
karaktera, tri potpuno razli~ite osobe. tako ka`em, svaka sebe na jedan svoj
Razgovarao: DINO BAJRAMOVI] Vjerovali smo, svi zajedno, i nas tri i posebni na~in. Ta razli~itost je vrlo
menad`erica i muzi~ari, da }e to biti dobar prisutna. Prvi javni koncert odr`ale smo 10.

T
po~etak jednog takvog, uop}e, tipa kon- listopada 2011. u dvorani Vatroslav Li-
ri hrvatske muzi~ke dive: Gabi certiranja. Jer, danas se samo pune arene i sinski u Zagrebu, koja je bila puna, krcata,
Novak, Tereza Kesovija i Ra- razne velike sale, dolaze pojedinci koji su nabijena emocijama, sa na{e strane, od
dojka [verko nastupaju u Saraj- medijski stra{no, stra{no prisutni... strane publike. Bilo je prekrasno! Jedno-
evu 8. marta. U ponedjeljak, 25. stavno, taj koncert nam je bio kao neki
februara, kada smo radili intervju PRAVA ODLUKA vjetar u le|a, a ubrzo su se za na{ koncert
sa Gabi Novak, jo{ uvijek nismo znali da li Pa ste, vjerovatno, htjeli napraviti kon- zainteresirali organizatori i iz nekih drugih
}e na Dan `ena biti odr`an jo{ jedan trast? gradova. I tako smo ostvarili devet lijepih
koncert u Bosanskom kulturnom centru. Da, upravo to smo htjeli i svemu tome koncerata.
Ali, znali smo da je interes veliki, da pristupiti na jedan druga~iji na~in, {to bi
ulaznica vi{e gotovo i nema i da organizator zna~ilo: koncert koji obuhva}a sve te na{e Podr`avaju li vas sponzori, s obzirom
ozbiljno razmi{lja o duplom nastupu. karijere i koji bi bio sastavljen isklju~ivo od da je u taj projekt uklju~en veliki broj
Kako god, glavni grad Bosne i Hercegovine doma}eg repertoara, {to smatramo vrlo muzi~ara, a vi ba{ i nemate ambiciju
spreman je za vrhunski muzi~ki doga|aj, a potrebnim, zato {to nas ljudi na takav na~in nastupati u arenama i velikim salama?
na po~etku razgovora za Slobodnu Bosnu najbolje prihva}aju. A mi smo u tih pola itav prostor biv{e dr`ave, svi mi
Gabi Novak govori o ideji i realizaciji stolje}a karijere, dodu{e Radojka ne{to zajedno sada smo u jednom te{kom
projekta sa svoje dvije kolegice: Na{a malo manje, pjevaju}i na na{im festivalima vremenu. Svaka dr`ava posebno i svaka
menad`erica Katarina Komarica je prije jo{ od kraja pedesetih godina, i same regija na svoj na~in. Na{ projekt je ne{to
dvije godine imala ideju, imala je naprosto sazrijevale, ostvarile svoj cilj i stvorile, da malo skuplji, a do sada je, maltene, uvijek
takvu viziju, da okupi nas tri i da, bio realiziran bez sponzora. Jedino nam je
eventualno, napravimo neki lijepi projekt. na prvom koncertu u susret iza{ao gra-
Mi smo stvarno na tome jako puno radili, PRELOMNE FAZE: dona~elnik Zagreba Milan Bandi}, kojem
ozbiljno radili, sa sjajnim glazbenicima se zahvaljujemo. Uvijek je imao razu-
koje predvodi Ante Gelo. Mogu re}i da smo
Presudni trenuci u mijevanja uop}e da pomogne. A mi i dalje
se pola godine dogovarali {ta }emo pjevati, karijeri su kada doe neko privla~imo publiku i punimo dvorane, {to je
kako }emo se predstaviti, na koji na~in... I danas, u ovo ludo vrijeme, rekla bih
to je jako lijepo profunkcioniralo, puno je vrijeme gdje neto stoji, a neobi~no, pogotovo {to od sponzora apso-
entuzijazma u ~itavoj toj jednoj ideji koja je treba ti neto novo; ne lutno niko nije pokazivao ba{ neki veliki
vrlo zgodna. Da se generacijski na|u, interes. Prepu{teni smo sami sebi, ali nismo
zapravo, tri razli~ita glazbena i ljudska moe stalno blistati odustali. 

58 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Gabi:INTERVJU - osnova.qxd 26.2.2013 23:41 Page 59

MI JE VOLIMO NA SVOJ NA^IN

BEZ SKANDALA, BEZ


LA@I, BEZ DODVORAVANJA
Legenda hrvatske umjetni~ke scene, Gabi
Novak, nikada u karijeri, a ni u privatnom
`ivotu, nije imala ni jednu jedinu mrlju

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 59


Gabi:INTERVJU - osnova.qxd 26.2.2013 23:42 Page 60

GABI PONOVO U SARAJEVU

PRIZNANJE VELIKOJ UMJETNICI


Gabi Novak pobijedila je na Va{em {lageru sezone 1979. izvode}i pjesmu Kemala Montena (lijevo); Gabi, snimljena 1967. godine (desno)

 Rekoste mi u razgovoru, prije ovog sam po~ela pjevati 1959. godine. Dugo sam Akademije likovnih umjetnosti, mnogi koji
oficijelnog dijela, da se projekt zaustavljao u sebi nosila tu svoju odluku. Ali, tada sam su imali bilo kakav likovni potencijal. Bila
po nekoliko mjeseci, pa se opet nastavljao... mislila, kako mi je sjajno krenulo ovdje sam primljena i najsretnija na svijetu. Prvi
To~no, ali to nije va`no. Pokazalo se da ku}i, da bi mi izostanak mo`da mogao vi{e crtani film na kojem sam radila bio je
ljudi imaju interes za na{e nastupe uz sjajni na{koditi nego {to bi mi pomogao. Benko Kamenko. Pro{la sam gotovo sve
ansambl koji nas prati. Idemo dalje... faze rada na crtanom filmu - od pokrivanja,
 Zato, pretpostavljam, niste ni poku{ali dekovanja, scenografije, a posudila sam i
 Va{a kolegica Tereza Kesovija prije muzi~ku sre}u potra`iti u rodnom Berlinu? glas jednoj svojoj djevoj~ici, koju smo
skoro pedeset godina Vas je pozvala u Ne, ne, ne... Nikada nisam ni imala morali o`ivjeti. Taj glas je ~uo Bojan
Pariz, gdje je ve} `ivjela prije toga i interes da odem iz svoje ku}e. Iako sam Adami~, ~uveni slovenski kompozitor, i
nastojala ostvariti uspje{nu karijeru. prihvatila poziv Ren Lebas da do|em u pitao: Tko to pjeva? A moje kolege su mu
Trebala sam potpisati ugovor sa Pariz. I bila sam u pravu {to nisam ostala. odgovorile: Pa, to je jedna na{a radnica, iz
slavnom {ansonijerkom Ren Lebas, koja je Desile su se 1965., 1966., godine mog Studija. Ho}ete li da mi ju dovedete?,
imala svoju firmu. Slu{ala je Terezu i mene pravog uspona, kada sam shvatila da sam pitao je Adami~. Do{la sam i upoznala se s
na jednom opatijskom radnom festivalu donijela pravu odluku. njim, znala sam naravno tko je on, sva sam
1962. godine. Imala je veliki interes i se tresla. On me onda upitao da li bih za dva
pozvala je nas dvije u Pariz. Tereza je BOJAN ADAMI] JE KRIV ZA SVE mjeseca, 1958. je godina, bila gost na
odlu~ila oti}i, ~ak s malim djetetom. @ivjela Zavr{ili ste [kolu primijenjene njegovom koncertu u Ljubljani, gdje bi me
je tamo, nau~ila francuski jezik savr{eno i umjetnosti i dizajna, grafi~ki smjer, u on, kao mladu pjeva~icu, prvi put
napravila lijepu karijeru. Mislim da je u Zagrebu i jo{ 1956. po~eli raditi u Vjesniku. predstavio tamo{njoj publici. Pristala sam,
Parizu ostala deset godina. A ja sam do{la Zna~i da na{ grafi~ki urednik mora dobro te{kom mukom, ali rekoh - idem, pa da
godinu nakon nje, na upoznavanje kom- paziti {ta radi? vidim. A nikada nisam imala nikakve
pozitora koji bi pisao za mene, ali i na Jasno. A u Vjesniku su, nekoliko pjeva~ke pretenzije, niti sam ja i{la na
dogovore oko nekih promjena u svom mjeseci nakon {to sam zavr{ila {kolu, tra`ili nekakve prve pljeskove, niti na i{ta.
izgledu. Trebala sam prihvatiti da smr{am, retu{era. U toj ku}i sam retu{irala sve {to bi Egzistencijalno sam dobro stajala, imala
mada nisam ni bila debela, kazali su mi da nam donosili na{i umjetnici, uljep{avala zacrtan put i bila presretna {to radim na
previ{e germanski izgledam... neke `ene, oduzimala, dodavala... Jako crtanom filmu. Sa tako sjanim umjetnicima,
zanimljiv posao. Me|utim, upravo u tom od Zlatka Boureka pa da ne nabrajam dalje.
 udno od njih? Vjesniku sam jednog dana te 1956.
Ma, nije! Me|utim, tra`ili su od mene pro~itala da gospodin Du{an Vukoti}, jedini Kako ste pro{li u Ljubljani?
velike promjene, bez obzira na moj glas koji pravi hrvatski oskarovac, formira Studio za Pjevala sam dvije jazz numere, a publika
im se dopao. Ali, na sve te promjene 1964., crtani film u Zagreb filmu... me savr{eno primila. Po{to je Adami~ sa
promjene na sebi i prihvatiti raditi na svojim orkestrom imao turneju po biv{oj
nekakav ~udan na~in po nekim no}nim I tako ste, ve} u startu, postali jedan Jugoslaviji, nastupila sam i u Zagrebu. Ali,
lokalima, i kada sam ku}i zaista bila u od ~lanova, kasnije ~uvene, Zagreba~ke nisam nastavila turneju, zato {to nisam
punom usponu, nisam mogla pristati. Iako {kole crtanog filma! htjela izostajati s posla. Uglavnom, tada su
mi nije bilo lako donijeti odluku. To je jako Tako je. Organizirao je audiciju, na koju me i Zagrep~ani prvi put ~uli, odu{evljeno
lijepo, ali za osobu koja je ~isti po~etnik. A su do{le moje kolege iz [kole primijenjene primili i prihvatili. A kako su na takve
ja sebe nisam smatrala po~etnikom, ako umjetnosti i dizajna, ljudi sa zagreba~ke glazbene doga|aje dolazili i ljudi iz svijeta

60 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Gabi:INTERVJU - osnova.qxd 26.2.2013 23:42 Page 61

MI JE VOLIMO NA SVOJ NA^IN


glazbe, tako sam i nastupila na Zagrebfestu
1959. godine. Pa onda od Skoplja do
Ljubljane, a na beogradskom Ta{majdanu BERLIN, HVAR, ZAGREB
ve} 1960. godine. U{la sam, dakle, u te
glazbene vode, ostavila, na`alost, crtani
film i prepustila se glazbi koju sam
Jer ono sve to zna o meni, to je
obo`avala od ro|enja. samo stara pria
 Kolege su je od milja zvali Gabi, Gabi Novak ro|ena je 8. jula 1936. u Ono {to se de{avalo od tada do danas u
voljeli su njene crte`e pastelnih boja. Berlinu, samo dvadeset i ~etiri dana prije `ivotu Gabi Novak jednim dijelom mo`ete
Nikada nisam vidio nijedan Va{ crte`, ali po~etka Olimpijade. Da, da, to je ona pro~itati u na{em intervjuu. Nazive pjesama
kao da ih vidim ispred sebe i kao da su, po Olimpijada na kojoj je tamnoputi Jesse i albuma, nastupe na festivalima, nagrade i
suptilnosti, komplementarni Va{em glasu? Owens odnio ~etiri zlatne medalje tik priznanja ne}emo nabrajati, eno ih na
Pa, je. Ja sam osoba intime u svemu. Hitleru ispred o~iju. Majka joj je bila internetu. Samo }emo napisati da su za
Tako bih sebe okarakterizirala. Ne treba mi Njemica Elizabeth Reiman, a otac \uro njene velike uspjehe u karijeri, pored
ni{ta transparentno. Trebam dobre ljude oko Novak, in`enjer brodogradnje, Hvaranin, supruga Arsena i sina Matije, zaslu`ni i
sebe, imam prekrasnu porodicu i gledam njema~ki student. bra}a Kalogjera, Alfi Kabiljo, \or|e
naprijed samo pozitivno. Volim tje{iti ljude, Upoznali su se na kupali{tu u Hvaru, Novkovi}, Kemal Monteno... Kao i da je
volim ljudima pomo}i. Ro|ena sam u znaku zagledali se i ostali zajedno do njegove svoj posljednji album, Pjesma je moj `ivot,
raka, a taj znak sve obja{njava. prerane smrti u 2. svjetskom ratu. Za objavila 2003. godine. Ne}u vi{e snimati,
vrijeme rata, Gabi je `ivjela s bakom na izjavila sam to prije dvije godine, kakav si
Hvaru, a nakon rata preselila se s ti novinar pa to ne zna{, blago je ukorila
BILI SMO PIONIRI
majkom u Zagreb gdje su zapo~ele novi Gabi Novak autora ovog intervjua. Ne znam,
 Koji trenutak smatrate prelomnim u
`ivot. {ta }u, pamtim samo sretne dane. 
Va{oj karijeri?
Te{ko mi je odgovoriti na to pitanje.
Presudni trenuci u karijeri su kada do|e ima i nekih koji smatraju da su svojim dru`eljubiv, a Vi pone{to o tome znate,
neko vrijeme gdje ne{to stoji, a treba ti dolaskom stvorili jedan novi glazbeni svijet. nastupali ste zajedno, mislim 1959. godine?
ne{to novo. Ne mo`e{ stalno blistati. Dolaze Ni{ta ja ne znam. Kako smo se tih
faze, kao i u svim tim umjetni~kim Kako Vam je sara|ivati sa suprugom godina nakon koncerata nalazili u nekim
granama, kada ti je potrebno ne{to Arsenom, on je dosta strog ~ovjek? adekvatnim prostorima gdje bi se ~esto
pozitivno. A u glazbi to pozitivno zna~i Strog? Pa, hvala Bogu da je takav, da odr`avali sessioni do ranih jutranjih sati,
dobra pjesma. Prema tome, svi presudni ima jedan pregled nad svime. Arsen je tako sam se i upoznala s njime kada je
trenuci su kada ti formira{ kvalitetnu ekipu, izuzetna osoba! Skladatelj, pjesnik, perfe- gostovao u Zagrebu. Neko je od mojih
ima{ dvije, tri dobre stvari, sve te to nosi, kcionista. kolega rekao da i ja pjevam, a Armstrong
publika vrti tvoje pjesme, medijski se me upitao {ta `elim otpjevati. Rekla sam:
pokazuje{... Mada ja nikada nisam pala, A sin Matija? pjevam aj za dvoje. On je potra`io jedan
nego sam imala jednu liniju sa nekim Sjajan je! Ali on nije ne{to puno tonalitet i tako smo zajedno otpjevali tu
gradacijama, sa vi{e ili manje uspjeha, {to je komponirao za druge izvo|a~e, njega vi{e pjesmu. Bilo je to u zagreba~kom Ritzu.
prirodno. Moja generacija je vrlo te{ko zanima instrumentalna glazba, a prven-
ostvarivala uspjehe i nije imala tu sre}u da stveno njegov klavir i usavr{avanje na tom Od 1959. i Zagrebfesta gotovo svake
je bila medijski forsirana kao, naprimjer, instrumentu. godine ste u~estvovali na festivalima koji su
dana{nja generacija. A zapravo smo bili se odr`avali na podru~ju biv{e Jugoslavije.
pioniri koji su otvarali put svim tim ovjek se zvao Louis Satchmo Pa tako i na Va{em {lageru sezone 1979. u
glazbenicima koji su kasnije dolazili. E, Armstrong. O njemu je sve ve} davno Sarajevu, kada ste izveli pjesmu [to je
sad, neki to jako po{tuju, i znaju i cijene, a napisano, ali nigdje nisam pro~itao je li bio ljubav Kemala Montena. A {to je Sarajevo
tada bilo?
DIVE NA SCENI Sarajevo je uvijek prekrasno, sa pre-
Tereza Kesovija, Radojka [verko i Gabi Novak krasnim ljudima, od kojih su mnogi na{i
prijatelji! I imalo je fantasti~an festival,
izvrsno organiziran. Va{ {lager sezone, za
Boga miloga! Mo`da je tada i sve bilo bolje
nego sada. Veselimo se, sve tri, koncertu 8.
marta! Ve} dugi niz godina nisam bila u
Sarajevu, posljednji put 2003. na velikom
koncertu Kemala Montena u Skenderiji,
koji nikada ne}u zaboraviti. Bilo je stvarno
ganutljivo i dirljivo, do suza kako se ka`e.

 Nijednu jedinu mrlju u karijeri Vi


nemate! Je li te`e bilo to ostvariti ili dobiti
za izvo|enje od Arsena pjesme Ku}a za
ptice i Sve {to zna{ o meni?
Mrlju nisam imala, nikada u `ivotu, a te
Arsenove pjesme su mi najdra`e! Pjevat }u
ih, naravno, i u Sarajevu. 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 61


Adisa Yoko:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:45 Page 62

UMJETNICA I(LI) VJE[TA BLEFERKA

MAGNETNA PRIVLA^NOST SLAVE


Yoko Ono je ve} decenijama prisutna u
medijima, ali se o njenom umjetni~kom
radu zapravo malo zna

Teko bi se nala omraenija ena na svijetu, Eva Braun i Magda Goebbels


nisu joj ni do koljena: vjeita udovica JOHNA LENNONA, svestrana umjetnica
YOKO ONO, decenijama je proglaavana arogantnom pozerkom koja nema
nikakvog talenta i samo parazitira na uspomeni na svog mua; ovih dana
Yoko Ono slavi 80. roendan velikom retrospektivnom izlobom i koncertom
u Njemakoj; ona se konano eli dokazati kao umjetnica sa integritetom
i sopstvenim respektabilnim opusom

(NE)ZASLUENO SLAVNA,
(NE)ZASLUENO OMRAENA
njegova pratnja ~ak i na mjestima gdje prije vrsnu rehabilitaciju kad Paul McCartney
Pi{e: ADISA BA[I] `enska noga nije kro~ila, naprimjer na javno ka`e da ona nije kriva za raspad grupe.
snimanjima novih pjesama Beatlesa. Recite slobodno, svi su me mrzili,
izjavila je prije nekoliko dana Yoko Ono
Ro|en 1940. @ivio. Upoznao i o`enio RECITE SLOBODNO, SVI SU ME MRZILI novinaru njema~kog Bilda, sje}aju}i se
Yoko Ono. Ovako je John Lennon Taj zvjezdani status u Johnovim o~ima svoje pro{losti. To je ~udno. Ljudi te vole
sumirao cijeli svoj `ivot u jednom zapisu njoj }e priskrbiti mr`nju miliona. Bi}e i komplimentiraju ti naj~e{}e jer su
koji je po prvi put objavljen lani u obimnoj okrivljena za raspad najve}eg pop benda nesigurni i ho}e da te pridobiju da ih voli{.
knjizi The John Lennon Letters. O muzici, svih vremena i za Lennonovo (ne)sretno Mrze te iz sli~nog razloga, jer su nesigurni,
drugim `enama ili svjetskom miru ni rije~i. okretanje eksperimentalnoj muzici. Tek zavidni. Ja uglavnom nisam bila pravi
Ona je bila centar njegovog kosmosa, 2012. godine Yoko Ono }e do`ivjeti svoje- uzrok mr`nje, mr`nja je bila u njima

62 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Adisa Yoko:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:45 Page 63

80. RO\ENDAN YOKO ONO


Yoko pobo`no ~uva uspomenu na Johna
i jo{ uvijek `ivi u njujor{kom stanu u zgradi
Dakota ispred koje je John ubijen 1980.:
Svako jutro pro|em pored tog mjesta i
sre}em ljude iz cijelog svijeta koji dolaze
da mu odaju po~ast. Oni se meni obi~no ne
obra}aju, a i ja se trudim da pro|em
neprimje}eno. Ovo je valjda jedina situ-
acija kad ova umjetnica poku{ava da ne
privu~e pa`nju, ina~e se ~ini da je veliki dio
njene energije usmjeren upravo na supro-
tno.
Nekoliko je verzija pri~e o tome kako su
se John i Yoko upoznali: u njenoj umjet-
ni~koj biografiji obi~no stoji kako je John
do{ao na njenu izlo`bu, odu{evio se i radom
i umjetnicom, i vezao se neraskidivno za
`enu koja navodno nije bila upoznata sa
planetarnom slavom Beatlesa. Druga verzija
je prikladnija za `utu {tampu: Yoko je oti{la
kod Johna po neku od pjesama za ljude sa
kojima je radila. Ostala je kod Johna ~ija je
LE@E]I AKTIVIZAM tada{nja supruga bila odsutna i provela no}
John Lennon i Yoko Ono su 1969. godine medeni mjesec proveli u krevetu u jednom sa njim. Narednog jutra supruga se vratila i
amsterdamskom hotelu, protestuju}i tako protiv rata u Vijetnamu zatekla Yoko kako sjedi u njenom ku}nom
ogrta~u i pije ~aj sa Johnom.
samima, oni su mrzili sebe, a ja sam im bila furtu (traje do maja ove godine) a drugo je Kakav god da je bio po~etak njihove
samo prividni cilj. @ao mi je {to su toliki koncert koji je odr`ala sedamnaestog veze, tok i tragi~ni kraj te veze su svjetskoj
ljudi tro{ili vrijeme mrze}i me. Ja sam u februara (uo~i svog ro|endana) u Berlinu javnosti prili~no dobro poznati: John je
me|uvremenu do`ivljavala prelijepe stvari zajedno sa svojim mla|im kolegama, pratio i podr`avao karijeru Yoko Ono,
i imala lijep `ivot ispunjen umjetno{}u. kolegicama i sinom Seanom. Yoko je ~esta
Zato danas u meni nema ni traga ogor- go{}a u Njema~koj jo{ od {ezdesetih kad je RAD IZ 1966.
~enosti, ka`e osamdesetogodi{nja Yoko i bila aktivna u avangardnom umjetni~kom Ova linija je dio ogromne kru`nice

nastavlja: Kako sam pre`ivjela silnu pokretu Fluxus. Njen umjetni~ki rad osta}e u~estvovao u njenim performansima i tako
mr`nju? Pa ba~ena sam u vodu, koprcala svih ovih decenija u sjeni njenog braka sa im davao publicitet. Muzi~ki su sara|ivali i
sam se i odr`avala se nekako na povr{ini. Johnom Lennonom, ali to je dijelom i njena na posljednjim pjesmama Beatlesa i u eri
Kona~no sam isplivala. @eljela sam zasluga. Do dana dana{njeg, trideset i tri nakon {to se veliki bend raspao. Neka od
isplivati, po svaku cijenu. Bilo je sli~no kao godine nakon njegove smrti, ona ne prestaje njenih najpoznatijih djela nastala su u
u onom filmu Pijanist, kad se ~ovjek suo~en da ga spominje u javnim nastupima i da saradnji sa njim i to za vrijeme vijet-
sa opasno{}u povla~i u svoj svijet, zami{lja insistira na njihovoj duhovnoj vezi koja nije namskog rata 1969. godine. Prvi rad iz tog
da svira. Tako sam i ja bje`ala u svijet postojala samo u jedanaest godina braka, perioda je antiratni plakat sa njujor{kih
umjetnosti, kad su me najvi{e pljuvali, ja nego navodno postoji i danas. Yoko o tome ulica na kojem je krupnim slovima pisalo
sam stvarala. I tako pre`ivjela. ka`e: Jo{ uvijek komuniciram sa Johnom. Rat je zavr{en! A ispod toga mnogo sitnije
Seriju intervjua ova vi{estrana umjet- Naprimjer, kad ne{to dobro skuham, {to je Ako ti to `eli{! John i Yoko su zajedni~ki
nica dala je proteklih dana, uglavnom za danas prava rijetkost jer to rijetko radim, izveli i dva performansa: medeni mjesec
njema~ke medije, jer su u ovoj zemlji ~ujem ga da pita kako ti je ovo uspjelo! proveli su le`e}i sedam dana u krevetu u
organizovane ~ak dvije manifestacije u ~ast Javlja mi se i oko nekih drugih stvari. Ljut jednom amsterdamskom hotelu, uz prisu-
osamdesetog ro|endana Yoko Ono: jedno je na svijet, stra{no je ljut i zabrinut zbog stvo medija. Kasnije su isto htjeli ponoviti
je velika retrospektivna izlo`ba u Frank- stanja u kojem se svijet danas nalazi. u SAD-u, ali po{to im demokratske vlasti to 

Kad su me najvi{e pljuvali, povla~ila sam se


u umjetnost i stvarala
28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 63
Adisa Yoko:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:45 Page 64

UMJETNICA I(LI) VJE[TA BLEFERKA

GOLA UMJETNOST
Yoko Ono je u performansu iz 1965.
pozvala publiku da joj odrezuje
komade odje}e

PRIZOR
PRIZOR IZ
IZ FILMA
FILMA MUHA
MUHA
Godine
Godine 1970.
1970. Yoko
Yoko Ono
Ono snimila
snimila je
je film
film oo muhi
muhi koja
koja
slije}e
slije}e na
na razli~ite
razli~ite dijelove
dijelove `enskog
`enskog nagog
nagog tijela
tijela

koje smo imali uginulo, nismo znali {ta da


radimo. Onda sam u sitne sate poslala svoju
pomo}nicu da ode na neku stanicu pod-
zemne `eljeznice i da nam nahvata muha da
mo`emo nastaviti...
Kraj {ezdesetih obilje`ila je njena
instalacija Prepolovljena soba: ovaj rad
sastoji se od polovica predmeta iz svako-
dnevnog `ivota koji oslikavaju gubitak,
nedovr{enost, nasilno uklanjanje nekoga ili
ne~ega iz na{ih `ivota. Rad je posebnu
dimenziju dobio nakon 1980. godine i
atentata na Johna Lennona. Udovica Yoko
Ono je ovaj put u svojoj prepolovljenoj
INSTALACIJA
INSTALACIJA PREPOLOVLJENA
PREPOLOVLJENA SOBA
SOBA sobi dobila plasti~an prikaz svog `ivota u
Ovaj
Ovaj rad
rad iz
iz 1967.
1967. sastoji
sastoji se
se od
od polovica
polovica predmeta
predmeta iz
iz svako
svakodnevnog
dnevnog kojem je pretrpjela nenadoknadiv gubitak.
`ivota
`ivota koji
koji oslikavaju
oslikavaju gubitak
gubitak nekoga
nekoga ili
ili ne~ega
ne~ega uu na{im
na{im `ivotima
`ivotima Njen svijet je prepolovljen, izgubio je
upori{te.
 nisu dopustile, performans su izveli u
Montrealu. Ova dva doga|aja ostala su
upam}ena kao umjetni~ki rad Bed-ins for BOGATA[KO, IZVRSNO OBRAZOVANO DIJETE
Peace. Njeni ostali radovi su {iroj javnosti
slabije poznati, a John je svojedobno za nju
rekao da je najslavniji nepoznati umjetnik
Brak sa Lennonom je zasjenio i
na svijetu.
njeno majinstvo i njenu karijeru
ISJECITE ME NA KOMADE Yoko Ono ro|ena je 1933. godine u Sa drugim mu`em ima i k}erku Kyoko,
Na dana{njim retrospektivama u sami Tokiju, a djetinjstvo je provela izme|u koju je Cox odveo sa sobom i godinama joj
vrh opusa Yoko Ono smje{ta se 25- Japana i SAD-a, gdje je njen otac radio. U onemogu}avao bilo kakav kontakt sa
minutni film iz 1970. godine Fly (Muha). Tokiju je sa porodicom 1945. pre`ivjela Yoko. Brak sa Johnom Lennonom je (uz
Film prikazuje neprijatne prizore muha bombardovanje. [kolovala se u najelitnijim jedan du`i prekid) trajao od 1969. godine
koje slije}u na dijelove `enskog golog {kolama i stekla dobro obrazovanje, a iako do njegove smrti 1980. godine. Sina
tijela. Yoko se povodom izlo`be u Frank- je kratko studirala filozofiju uglavnom je Seana dobili su 1975. Umjetni~ki rad,
furtu prisjetila snimanja ovog umjetni~kog prou~avala klasi~nu muziku. Prije Johna je muzika, njena cjelokupna karijera kao i
filma: Sje}am se da smo tada {e}ernom bila udata jo{ dva puta, najprije za najve}i dio privatnog `ivota ostali su trajno
vodicom mamili muhe na tijelo jedne cure kompozitora To{ija I~inajagija, a zatim za obilje`eni time da je Yoko Ono bila
koja je zaista le`ala nepomi~no i odli~no muzi~ara i producenta Anthonyja Coxa. supruga Johna Lennona. 
radila posao. Kad nam je svih deset muha

64 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Adisa Yoko:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:45 Page 65

80. RO\ENDAN YOKO ONO

STARENJE BEZ GOR^INE


Dok su me drugi mrzili, ja sam imala lijep i
ispunjen `ivot

Obi~no sam zavr{avala gola na kraju


performansa. Ponekad je sve jako dugo
KAD
KAD SVECI
SVECI MAR[IRAJU
MAR[IRAJU trajao jer su ljudi znali bolno oklijevati da
Film
Film Zadnjice
Zadnjice iz
iz 1966.
1966. prikazuje
prikazuje i{ta u~ine, jer im je kroz taj proces
mu{ke
mu{ke pozadine
pozadine zaza vrijeme
vrijeme mar{a
mar{a ogoljavanja postajalo jasno {ta zna~i
oduzimati nekome pravo na intimu.
Feminizam je oduvijek bio va`na potka
Najradikalniji rad i ipak najli~niji rad frankfurtske retrospektive, ona o historijatu njenih radova, ali tu je bio i antiratni
Yoko Ono bio je performans iz {ezdesetih tog rada ka`e: To je bilo samo drasti~no dru{tveni anga`man, zatim njena ekolo{ka
godina Cut Piece: u njemu se umjetnica prikazivanje `rtvovanja i samo`rtvovanja uvjerenja i te`nja ka slobodi i nesputanosti.
pojavi na sceni obu~ena, sa makazama i kojima su `ene u dru{tvu ina~e izlo`ene. Muzi~ka kritika za nju ka`e da je oduvijek
molbom da svako od prisutnih odre`e po Nikada se nisam pla{ila tih ljudi sa bila ispred svog vremena, da je svirala
jedan komad njene odje}e. Povodom makazama koji bi se na{li preda mnom. elektopop u vrijeme kad su obo`avatelji
Beatlesa jo{ uvijek mislili da je sintisajzer
|avolja sprava. Da, ja jesam vje{tica ka`e
u jednoj svojoj pjesmi iz 1974. Yoko Ono, a
YOKO ONO KAO MODNA KREATORKA tom pjesmom je i na ro|endanskom
koncertu podsjetila publiku da je ona ipak
Bizarna kolekcija posveena rodona~elnica `enskog muzi~kog bunta
kakav }e za`ivjeti tek decenijama kasnije.
uspomeni na Johna Yoko danas podr`ava Pussy Riot , a
aktuelizirala je i tekstove nekih pjesama
U toku svoje vi{edecenijske umjetni~ke koje je zajedno sa gostima otpjevala u
karijere Yoko Ono se oku{ala i kao modna MODNI Berlinu. Tako su se u svevremenskom
kreatorka. Lani je lansirala modnu kolek- IZLET antiratnom hitu Give Peace a Chance na{li i
ciju inspirisanu Johnom Lennonom, od Odje}a
stihovi protiv pape, protiv genetske mani-
koje se njegovim obo`avateljima uglav- inspirisana
Johnovim
pulacije biljnog i `ivotinjskog svijeta, te
nom stomak okretao od muke. Skice za protiv nekontrolisane i neeti~ne proiz-
izazovnim
modele su nastale jo{ 1969. kao svadbeni tijelom vodnje hrane.
dar od Yoko za Johna, i tada su vjerovatno Ova godina i proslava jubileja kruna su
bile duhovite: predvi|ale su naprimjer karijere umjetnice koju su decenijama
hla~e sa providnim okruglim prozorom na prihvatali sa velikom rezervom. Tek danas,
zadnjici, ili hla~e sa otiskom ruke koja u poznim godinama, ona dobiva priznanja,
hvata mu{ko me|uno`je. Ono {to je preko poput pro{logodi{nje nagrade Kokoschka
~etrdeset godina stajalo kao nacrt, pro{le koja joj je za `ivotno djelo dodijeljena u
je godine ostvareno i nastala je bizarna Be~u. Njeni avangardni filmovi poput onog
modna kolekcija koja se po pisanju u kojem gole zadnjice mar{iraju neprekidno
ameri~kog tabloida USA Today prodavala u krupnom planu, danas se smatraju
u New Yorku i Los Angelesu. John je antologijskim, otkupljuju se za muzeje i
imao prelijepo tijelo koje me je galerije, prikazuju na specijalnim projek-
inspirisalo i to sam `eljela podijeliti sa cijama. Nakon vi{edecenijskog prezira,
svijetom, izjavila je prilikom lansiranja
animoziteta prema njoj i okrivljavanja za
kolekcije Yoko. Ali mo`da zaista nije
Johnov prerani odlazak, svijet kao da joj je
morala rasprodati ba{ svu svoju intimu iz
oprostio. I po~eo kona~no slu{ati {ta ta
zajedni~kog `ivota sa rano preminulim
neobi~na sitna `ena iza golemih tamnih
genijem. 
nao~ala ima da ka`e. 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 65


Enki:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:49 Page 66

ENKI BILAL U LOUVREU

Poznati francuski autor bosanskohercegovakog porijekla ENKI BILAL


u Parizu je nedavno promovirao svoju novu knjigu FANTOMI LOUVREA;
knjiga je dio istoimene izlobe koja je u muzeju Louvre otvorena do 18. marta, a
koja po prvi put predstavlja najvea remek-djela svjetske umjetnosti obogaena
matom i kreativnou jednog strip-autora...

MALI LJUDI U SUSRETU


SA VELIKOM UMJETNOU
Foto: Milomir Kova~evi} Stra{ni

Pi{e: MAJA RADEVI] FASCINANTAN


FASCINANTAN PROJEKAT
PROJEKAT
MAJSTORA
MAJSTORA STRIPA
STRIPA

H
Fantomi
Fantomi Louvrea
Louvrea zaza Enkija
Enkija Bilala
Bilala su
su
odnicima pari{kog Louvrea Enki povratak
povratak uu djetinjstvo
djetinjstvo ii hommage
hommage
Bilal prvi put je pro{etao kao velikim
velikim svjetskim
svjetskim umjetnicima
umjetnicima
devetogodi{njak. Bilo je to davne
1960. godine, neposredno nakon
{to je sa roditeljima iz biv{e
Jugoslavije stigao u francusku metropolu.
Ro|en 1951. u Beogradu, pravim imenom
Enes Bilalovi}, sin Bosanca i Slovakinje,
Bilal je danas jedan od najpoznatijih i
najpriznatijih svjetskih strip-autora. Svoju
osebujnu ma{tu, kreativnost i vje{tinu
potvr|uje sa svakim novim projektom, ali
je upravo posljednji koji je radio, pod
nazivom Fantomi Louvrea (Les fantmes
du Louvre), dao poseban pe~at njegovom
stvarala{tvu. Prvi put u povijesti, najgla-
sovitiji muzej svijeta dao je odrije{ene ruke
jednom strip-crta~u da boravi u njihovim
galerijskim prostorima i reinterpretira neka
od najpoznatijih djela iz povijesti umjet-
nosti. A Bilal je to uradio na uistinu
fascinantan, sebi svojstven na~in: najprije
je napravio oko ~etiri stotine fotografija
remek-djela, slika i skulptura koje se ~uvaju
u Louvreu, potom od njih 400 odabrao 23,
izradio ih u velikim formatima i svakom od
njih pridru`io po jednog svog pastelnog
fantoma.

PRI^E IZA PLATNA


Mu{karci, `ene, djeca, umjetnici i
njihovi modeli, muze i savremenici - sve su
to fantomi Louvrea i Bilalove imaginacije.
Kroz njihove likove autor nam pripovijeda
o ljudima koji kao duhovi progone i
opsjedaju velika umjetni~ka djela i na taj
na~in ih iz pozicije posmatra~a, ali i
direktnih u~esnika pri~a na temelju kojih su
nastala, zauvijek obilje`avaju. Rimski
legionari, muze i slikari, njema~ki oficiri sa
Mona Lisom, Nika Samotra~ka i njen
nepoznati autor, bista egipatskog faraona i
Direrov autoportret... - svi oni o`ivjeli su
u Bilalovoj viziji, u okviru izlo`be koja }e 

66 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Enki:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:50 Page 67

FANTOMI IZ MUZEJSKIH HODNIKA

TAJNE REMEK-DJELA
Bilal je najprije fotografisao slike i skulpture iz neobi~nih uglova,
zami{ljaju}i li~nosti i okolnosti koje su bile u osnovi njihovog
nastanka, a potom im je dodavao fantomske pastele

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 67


Enki:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:50 Page 68

ENKI BILAL U LOUVREU

 u Louvreu biti postavljena do 18. marta ove salama, razgledao remek-djela, zbli`avao nastanka... Njegovi fantomi ~esto daju
godine. A prije dvije sedmice, Bilal je u se s njima, naslu}uju}i i odgonetaju}i naslutiti tragi~ne sudbine: bol, strah i o~aj
Parizu promovirao i istoimenu knjigu. njihovu tajnu i su{tinu, fotografi{u}i ih iz na njihovim licima i u o~ima, predavanje
I izlo`ba i knjiga su izvjesna evokacija neobi~nih uglova i zami{ljaju}i li~nosti i neumitnosti `ivota koja mo`e zasjeniti
moje prve posjete Louvreu, u koji me je okolnosti koje su bile u osnovi njihovog ~ak i najcjenjenija umjetni~ka djela na
odveo otac kad sam imao manje od deset
godina, ka`e Enki Bilal. Taj davni
do`ivljaj ostao mi je u sje}anju do dana
NERASKIDIVA VEZA S BOSNOM
dana{njeg pomalo fantomski. Nisam znao
ni rije~i francuskog, ni{ta nisam razumio
oko sebe, i sm sam bio fantom, sje}a se.
Vjerovatno nema tog turiste koji je
Bilalovi radovi na aukcijama
ikada posjetio Pariz a da nije bar zavirio u
Louvre. Dnevno kroz ovaj muzej pro|e na
dostiu cijene i preko 100.000 eura
desetine hiljada ljudi. Svi `ele makar na Enki Bilal pre{ao je dug put od po~etka ostvarenja nerijetko su obilje`ena remini-
trenutak u`ivo vidjeti slavnu Da Vin- sedamdesetih godina pro{log stolje}a, scencijama na zemlju porijekla, Bosnu i
cijevu Mona Lisu, djela Goye, El Greca i kada je tek po~eo da objavljuje stripove u Hercegovinu. Tako prva pri~a iz Bilalove
Delacroixa, fascinantne anti~ke i persijske francuskim listovima i ~asopisima. Njegov futuristi~ke serije San monstruma po~inje u
skulpture... Tokom dana, kroz hodnike otac Muhamed Hamo Bilalovi} radio je Sarajevu, koje je predstavljeno fascinan-
Louvrea rijeke ljudi putuju kao na kao kroja~ za Josipa Broza Tita, zbog tnim crte`ima, a junaci stripa su Bosanci,
pokretnoj traci, nametljivi i nezaustavljivi, ~ega je njega i suprugu posao odveo iz ro|eni u ratu od 1992. do 1995. godine.
{kljocaju svojim fotoaparatima i kamerama Bosne u Beograd, gdje se i rodio sin Enes. Bilalovi radovi danas na svjetskim auk-
mobitela (pa ~ak i ako je to strogo U Parizu mali Enes (kasnije Enki) upoznaje cijama dosti`u cijene i od preko 100.000
zabranjeno) da bi kasnije sve te fotografije Rena Goscinnyja i zapo~inje svoju eura. U tom pogledu rekorder je me|u
mogli postaviti na Facebook ili Twitter i posve}enost stripu. U Goscinnyjevom savremenim strip-crta~ima: jedno njegovo
pohvaliti se svojim kratkotrajnim susretima magazinu Pilote 1972. objavljuje svoju prvu ostvarenje prodato je za 177.000 eura.
sa velikom umjetno{}u... Ali no}u, kad se pri~u - Le Bol Maudit. Tri godine kasnije Nema sumnje da }e Fantomi Louvrea, jo{
objavljen mu je prvi samostalni album, Zov jedan u nizu impresivnih, mo}nih projekata
muzejska vrata zatvore za posjetioce i sve
zvijezda. Od tada, autor je desetina albuma, ovog autora, u~vrstiti njegovu poziciju kao
utihne, do`ivljaj Louvrea je potpuno
koji su mu obezbijedili mjesto na samom jednog od najinteresantnijih i najtalen-
druga~iji. U to se uvjerio i Enki Bilal, koji
vrhu u svijetu devete umjetnosti. Njegova tovanijih umjetnika na{eg doba. 
je puna tri mjeseca lutao muzejskim

68 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Enki:TEKST osnova.qxd 26.2.2013 23:51 Page 69

FANTOMI IZ MUZEJSKIH HODNIKA


potpuno imaginarni, ali s idejom da se
povjeruje da je sve to postojalo. I mnogi
vjeruju da su oni zaista postojali.
Za Bilala, Fantomi Louvrea nisu samo
povratak u doba kada se kao dje~ak po~eo
susretati sa umjetno{}u i do`ivljavati je
onako kako je to samo dje~ija ma{ta u
stanju percipirati. To je ujedno i svojevrstan
hommage umjetnicima kojima se divi,
poznatim i nepoznatim i koji su godinama,
svjesno ili podsvjesno, uticali na njegovo
stvarala{tvo.
Niko ne zna ko je isklesao Niku
Samotra~ku. Dok sam boravio u Louvreu u
mojoj fantaziji iskrsnuo je lik tog stvaraoca
i predstava da je njegov `ivot zavr{en na
nasilan na~in. Napravio sam mu hommage
uz skulpturu koju je stvorio. Sli~no sam
nastojao da u~inim i za sve druge
umjetnike, ka`e ovaj autor i dodaje kako
mu nije bio cilj novo vi|enje ili tuma~enje
remek-djela u najve}em muzeju na svijetu,
nego upravo otkrivanje fantoma njihovog
nastanka koji, nevidljivi, lebde oko njih.

INSTINKT I RAVNOTE@A
PREDAVANJE NEUMITNOSTI @IVOTA Cijeli projekat Les fantmes du Louvre
Fantomi ~esto daju naslutiti tragi~ne sudbine: bol, strah i o~aj na njihovim licima i u o~ima... realiziran je na inicijativu direktora Lou-
vrea Henry Loareta, koji dobro poznaje
planeti. Jer upravo ve}ina njih nastala su u Tek kada bi likovi bili nacrtani, ispri- Enkijev rad i `elio je da upravo Bilal stvori
doba kad je `ivot obi~nog ~ovjeka bio ~ao bi njihove `ivote: Ni{ta nisam una- ne{to za muzejsku ediciju. Enki Bilal
mnogo suroviji i te`i nego danas. prijed pripremao. Nije bilo scenarija prije priznaje da u po~etku ni sam nije imao
Pravio sam fotografije u funkciji lica crtanja. Izmi{ljao sam pri~e u funkciji predstavu {ta bi to moglo biti.
koja sam planirao da se pojave, tako da su likova koje sam naslikao. To je bilo kao da Loaret mi je dao odrije{ene ruke.
slike ~esto namjerno ra|ene s pomjerenim sam samom sebi, na neki na~in, postavljao Nisam `elio da napravim strip i onda sam
kadrom. Selekciju je diktirao instinkt. zamke. Bio sam kasnije primoran da zamislio da uradim ove likove. Prva ideja
Zami{ljao bih lik i fotografisao bih. Odmah tretiram likove, takve kakvi su bili. Ali, u mi je bila da sve fotografi{em, ali sam brzo
sam vidio lica kako se pojavljuju, obi~ne isto vrijeme, radio sam kao istori~ar, jer zaklju~io da je to lo{a metoda i da bi trebalo
ljude ~iji se `ivot, u odre|enoj epohi, iz sam se trudio da sve bude vjerodostojno, da da pustim da me djela privla~e. Opustio
osnova mijenja u susretu sa umjetno{}u, odgovara socijalnom `ivotu i umjetnicima sam se i po~eo da reagujem na ono {to
obja{njava Bilal. onog vremena. Ljudi su, dakle, fantomi, zaista skrene pa`nju mom pogledu. Sve je,
zaista, bilo instinktivno, pri~a Bilal..
Foto: Milomir Kova~evi} Stra{ni

Nipo{to nisam `elio da intelektualizujem


moj prosede. Istovremeno, poku{ao sam da
stvorim ravnote`u izme|u slike, skulpture,
objekata, prostora i perspektive. Odlazio
sam nekoliko puta u Louvre i napravio oko
400 fotografija. Ve} pri nastajanju, bila je
to nesvjesna selekcija, a kasnije sam
odabrao 23 za Louvre i 22 za knjigu.
Na promociji Bilalove knjige Fantomi
Louvrea u Parizu okupilo se mnogo
poznatog svijeta. Brojni fanovi njegovih
stripova, koji su prevedeni na desetine
jezika, strpljivo su ~ekali u redovima ispred
knji`ara kako bi dobili potpis slavnog
autora. U Baru kulture 61 Bilalu su, me|u
ostalima, do{li ~estitati i umirovljeni
general Armije BiH Jovan Divjak, novinar
Remy Ourdan, biv{i ratni izvje{ta~ Le
Mondea iz Sarajeva, sarajevski fotograf sa
pari{kom adresom Milomir Kova~evi}
Stra{ni (koji nam je ljubazno ustupio
SA PROMOCIJE KNJIGE U PARIZU nekoliko svojih fotografija za ovaj tekst) i
Enki Bilal sa svojim prijateljem, umirovljenim generalom Jovanom Divjakom mnogi drugi... 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 69


prvi-KULT market MUZIKA-KINO:prvi-KULT market MUZIKA-KINO.qxd 25.2.2013 19:24 Page 70

KULT MARKET
MILO[ MUZIKA

Latino Nemesis, novi studijski album finske grupe Stratovarius

Milo{
Karadagli},
nova zvijezda
udesna energija
klasi~ne gitare
iz susjedstva,
samo je jedan
od naslova u
medijima koji
opisuju tog
gitarskog
majstora. E, pa, Milo{ je snimio album
Latino na kojem se nalazi {esnaest
pjesama. Zanimljivo je kako se taj
crnogorski glazbenik sa {esnaest godina
prijavio na londonsku Academy of Music s
ku}nim videom i pro{ao.

STRAY DOG
SAMO VARI, STRADI
Fires Never Stratovarius, najpoznatiji finski power metal band

Wrong [to dobijete kada spojite violinu najpo-


znatijeg svjetskog graditelja violina Stradi-
klavirski uvod koji vrlo brzo ustupa mjesto
`estokim riffovima i melodi~nim vokalima
variusa i ime najpoznatijeg svjetskog branda Tima Kotipelta. Zbilja sve pohvale basistici
Nakon 2010. i iz oblasti elektri~nih gitara Fender Strato- Lauri Porra, koja je odli~nim dionicama
odluke o
caster? Odgovor je Stratovarius, najpoznatiji oplemenila cijeli album. Pjesma Out of Fog
samostalnom
muziciranju,
finski power metal band, koji je svjetsku nekako se sama po sebi izdvaja od ostatka
beogradski indie slavu prvi put okusio jo{ 1989., kada su albuma. Iako stadionska, sa epskim poza-
folker Du{an svojim prvim albumom Fright Night nago- dinskim podlogama, pjesma sadr`i i mo-
Strajni} osnovao vijestili uspje{nu karijeru. dernisti~ku metal crtu. Pjesma Castles In the
je band Stray Iako u biografiji na slu`benoj stranici i Air uklapa se u epske teme kojima se band
Dog. S bandom dalje stoji kako se radio o finskom bandu, u bavi ve} du`e od dvadeset i tri godine.
je godinu kasnije snimio album Almost, Stratovariusu sviraju i klavijaturist iz [ved- Tu su jo{ i brze pjesme Dragons i balada
koji je zabilje`io izvrsne reakcije kriti~ara i ske i bubnjar iz Njema~ke. Band ~ine pjeva~ If the Story is Over koja pjeva o Avalonu,
publike. Band je snimio i drugi studijski Timo Kotipelto, klavijaturist Jens Johansson, mitskom otoku iz vremena kralja Arthura.
album Fires Never Wrong, koji ~ini devet gitarist Matias Kupiainen, basistica Lauri Album zatvara futuristi~ka pjesma Nemesis,
pjesama, a na albumu gostuje i Devendra Porra i bubnjar Jorg Michael. Do sad su kojom dominiraju klavijature i gitarske
Banhart. objavili ~etrnaest albuma. Vrhunac karijere dionice. Sve u svemu, finski metalci imaju
banda zbio se izme|u 1997. i 1999., jo{ jedan odli~an album, nabijen pozitivnom
RAY MANZAREK izdanjima Visions i Destiny. To je bilo energijom, koji }e zasigurno, kao i obi~no,
razdoblje u kojima su se naklade udvo- dosegnuti veliku nakladu. (M. Ili~i})
Light My Fire stru~ile, koncerti rasprodani, osvajale nag-
rade.
Najzaslu`niji za status koji danas u`iva TOP LISTA
Rijetko imamo Stratovarius je pjeva~ Timo Kotipelto, koji je (iz Top 40 BH radija 1)
prigodu predstaviti svojim glasom i karizmati~nom pojavom
neko knji`evno djelo bandu dao novi zamah i status kultnog 1. Battle Box: Battle Box
usko vezano uz skandinavskog banda. Nemale zasluge idu i 2. Bad Religion: Fuck You
glazbu. Rije~ je o
Derecku Riggsu s kojim band ima suradnju 3. C2C ft. Derek Martin: Happy
petnaest godina
starom djelu Raya
jo{ od 2000., od kada im on crta naslovnice 4. Miss Li: Plastic Faces
albuma. To je onaj genijalni britanski crta~ 5. Rudimental ft. John Newman & Alex
Manzareka Light My
koji je osmislio i izmislio najpoznatiju heavy Clare: Not giving in
Fire - moj `ivot s
Doorsima. Ova metal maskotu. Naravno, rije~ je o Eddiju, 6. The Postal Service: A tattered line of
knjiga je upravo objavljena na doma}im maskoti Iron Maidena. string
jezicima, pa }e se fanovi tog kultnog Nemesis }e u prodavnice za desetak 7. Depeche Mode: Heaven
banda zasigurno obradovati memoarima dana, sadr`i jedanaest pjesama, a otvara ga 8. Non Tiq: Love Machine
vezanim za Morrisona i ekipu. Abandon, u kojoj sve pr{ti od ~udesne 9. Blaudzun: Flame on my head
10. Asgeir Trausti: Leyndarmal
energije. Slijedi je Unbreakable, uz neobi~an

70 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


prvi-KULT market MUZIKA-KINO:prvi-KULT market MUZIKA-KINO.qxd 25.2.2013 19:24 Page 71

KULT MARKET
KINO KRITIKA SRETAN NOVI @IVOT
Film Nije ti ivot pjesma s Havaja (Hrvatska, 2012.), Arpad Bogdan
u reiji Dane Budisavljevi
Igrani film iz 2007.,
Propitkivanje vlastite koji je jednim
dijelom nastao i od
autobiografskog
sebinosti iskustva, a govori o
nemo}noj siro~adi, koja do svoje
osamnaeste godine `ive u ma|arskim
dr`avnim domovima. U fokusu pri~e je
Attila, mladi Rom koji nastoji saznati kako
je dospio u dom. Biv{i direktor doma mu
predaje osobni karton. Da li }e to pomo}i
Attili? Film o najnemo}nijim i najmla|im
pripadnicima na{e vrste, o nedu`noj djeci.
Ocjena: 4

TRGOVAC ^ETIRIJU
DANIN @IVOT GODI[NJIH DOBA
Autorica se filmom sna`no bori za korektniji odnos prema istospolnoj zajednici

Nije ti `ivot pjesma s Havaja je naziv prezentira sve to u ovom filmu. Mislim da je
Rainer Werner
veoma lijepog i pou~nog dokumentarnog
filma autorice Dane Budisavljevi}. Rije~ je o
film ohrabrenje mnogima, bez obzira na
seksualno opredjeljenje, bez ozbira da li se
Fassbinder
autobiografskoj pri~i same autorice, koja radi o obitelji ili krugu prijatelja, ili {iroj
kroz formu nekoliko zajedni~kih objeda sa zajednici, da se komuniciranjem {to{ta mo`e Igrani film u boji iz
~lanovima svoje u`e obitelji propitkuje spoznati. Po meni je komunikacija osnovni 1971., koji je re`irao te
njihov odnos prema ~injenici da je ona lijek, a nekomunikacija ili lo{a komunikacija scenario za njega
napisao veliki Rainer
homoseksualna osoba. izvor svih problema na svijetu.
Werner Fassbinder.
Kroz iznimno zanimljive likove, odnose, Bez komunikacije smo zajedljivi, ne-
Hans Epp odlazi u bar i
sukobe, razrje{enja, propitkivanja, autorica mamo uvid u prave informacije, odnosi nisu opija se. Bavi se
ne samo da propitkuje njihov odnos prema potpuni, unato~ ogromnom potencijalu za trgovinom vo}em. Dostavio je vo}e biv{oj
njenoj odluci, ve} se i sama suo~ava sa iste. Zato, ne gadimo, ne mrzimo, ne ~inimo ljubavnici Ingrid, te je to prouzrokovalo
svojim, ne uvijek ispravnim stavom. Na- drugom psine. Komunicirajmo! Volimo se, sva|u s njegovom suprugom, zbog koje je
primjer, ona je zamjerala roditeljima u ljudo`deri! oti{ao u bar. Hans, na`alost, po~inje biti
jednom periodu ve}u brigu o sinu, tj. njenom (D. Jane~ek) nasilan prema `eni, do`ivljava sr~ani
bratu nego o njoj, iako se njen brat u to doba udar, nemo}an da radi zapo{ljava Anzella,
lije~io kemoterapijom... Autorica se filmom AMERI^KI BOX OFFICE s kojim je njegova `ena imala intimniji
sna`no bori za korektniji odnos prema odnos... Ocjena: 4
istospolnoj zajednici i pojedincima u toj A Good Day to Die Hard (John Moore)
zajednici, no propitkuje i vlastitu sebi~nost u 2. Identity Thief (Seth Gordon)
VJETAR ]E NAS ODNIJETI
tom odnosu snaga na terenu. U svakom 3. Safe Haven (Lasse Hallstrom)
slu~aju, potreba za suo~avanjem, propitki- 4. Escape from Planet Earth (Cal
vanjem, njenim, na{im, njihovim pogre- Brunker) Abbas
{kama, predrasudama, tuma~enjima, izrazito 5. Warm Bodies (Jonathan Levine)
je zdrava, vodi u bolji i jasniji odnos, `ivot, u Kiarostami
odgovornije, svjesnije i savjesnije `ivljenje. TOP 5 U BH. VIDEOTEKAMA
To je ono {to je po meni najzna~ajnije u ovom Film velikog Abbasa
filmu. 1. Charilijev svijet (Stephen Chbosky, Kiarostamija iz 1999.
Samokriti~nost je ne{to {to se isti~e, bilo Summit Entertainment) godine. Abbas je i re`irao
kroz autoricu bilo kroz njenu obitelj, koja se 2. Potraga za Nemom 3D (Andrew film i napisao scenarij za
javno suo~ava, putem ovog filma, s nizom Stanton, Lee Unkrich, Walt njega. Jedan in`enjer s
stvari iz `ivota. Nerijetko se susreti s obitelji Disney/Pixar) jo{ dvoje kolega putuje iz
svode na jedenje, ru~kove, ve~ere... Napraviti 3. Kraljevska afera (Nikolaj Arcel, Teherana u selo Siah
korak dalje, otvoreno komunicirati, smatram Zentropa Entertainments, Discovery film Dareh. Provode dan u selu te posmatraju
da je jako dobronamjerno i pozitivno i video) `ivot tamo. Inspiracija za film potje~e od
4. U dobru i u zlu (David O. Russell, The istoimene pjesme Furugha Farrukhzada.
iskustvo. Naravno, ono uklju~uje slu{anje
Weinstein Company) Film je nagra|en specijalnom nagradom
drugih, tu|e stavove i misli, naravno i `irija na Festivalu u Veneciji. Ocjena: 4
5. Nemogu}e (Juan Antonio Bayona,
obrnuto. Ne negiranje drugih, ve} uva`a-
Summit Entertainment)
vanje. Dana jako iskreno, jako nje`no,

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 71


drugi-KULT market MALI SPORT-LIFE:drugi-KULT market MALI SPORT-LIFE.qxd 27.2.2013 0:10 Page 72

KULT MARKET
AUTOMOBILI SPORT

Golf GTD Osam taaka iz UEFA-e

Plan za spas nogometa


FINANSIJSKA
RAVNOPRAVNOST
Ekonomski plan
Evropske komisije

Na ovogodi{njem sajmu u @enevi, VW


}e predstaviti najnoviju verziju Golfa
GTD, ovog sportskog modela ~iji motor
sa 184 KS TDI ve} ispunjava standarde
emisija EU 6.

MOTOCIKLI

Yamaha

Evropska unija je najavila da }e stati na Osim toga bi tzv. buy out-klauzule u


kraj basnoslovnim iznosima koji se ugovorima o transferu trebale biti pri-
ispla}uju prilikom transfera sporta{a. Od mjerenije. Time bi iznosi poput 250
novih pravila bi zbog uvo|enja tzv. milijuna eura, koliko je FC Barcelona
fairplay-pristojbe trebali profitirati manji platila za otkup Lionela Messija, postali
klubovi. nemogu}i. Jadna od ukupno osam ta~aka
Cilj najnovije inicijative Evropske koncepta se odnosi i na tzv. za{titno
Novi mali zvrk dolazi iz Yamahe. Aerox komisije je kroz bolju raspodjelu stvoriti razdoblje tokom kojeg igra~ na smije
je brand me|u skuterima od 50 ccm. uvjete za po{teno i uravnote`eno tr`i{no napustiti klub. To vremensko razdoblje se
Iako je ve} du`i niz godina zapravo natjecanje izme|u klubova. Ono {to se ubudu}e ne bi smjelo produljivati jer to
nepromijenjen, i dalje je pri samom vrhu zapravo krije iza ove formulacije, koja povisuje otkupne svote.
ponude u svojoj klasi. proizlazi iz nacrta radne grupe Evropske Reforma tr`i{ta profesionalnih sporta{a
komisije pod nazivom Good Governance in time bi, po prvi put nakon 17 godina i
Sport, zapravo bi moglo do temelja presude u slu~aju Bosman, do`ivjela novi
DESIGN revolucionirati sada{nju praksu prilikom uzlet. Belgijski profesionalni nogometa{
transfera igra~a iz jednog u drugi klub. Jean-Marc Bosman podnio je tada tu`bu (i
McLaren Stru~njaci Evropske komisije su,
zajedno s predstavnicima vode}ih nogo-
dobio spor) pred Europskim sudom protiv
visoke svote koju je njegov klub tra`io kao
metnih udru`enja, FIFA-e, UEFA-e, EPFL-a od{tetu i to ~ak nakon isteka ugovora.
McLaren je objavio zvani~ne slike (Europske profesionalne lige) i ECA Najnoviji politi~ki impuls bi trebao
modela P1, koji ima benzinsko- (Europska udruga klubova), predstavili smanjiti neravnote`u izme|u siroma{nih i
elektri~ni pogon snage 915 KS i
plan s osam ta~aka koji bi trebao do kraja bogatih klubova. Od svih svota koje se
ubrzanje od 0-200 km/h, {to je br`e od
godine biti preto~en u gotov koncept. Jedna isplate prilikom transfera kod manjih i
Bugatti Veyrona. Proizvodna verzija
od najva`nijih ta~aka je klauzula o amaterskih klubova zavr{ava tek oko dva
spolja se razlikuje od konceptualne
uvo|enju tzv. fairplay-pristojbe koja bi se u posto, stoji u dokumentu Europske
samo po otvorima za hla|enje ko~nica.
korist manjih klubova pla}ala u slu~aju da komisije. Na neprihvatljive prakse prilikom
iznos prilikom transfera sporta{a prije|e transfera sporta{a Europska komisija je u
odre|eni iznos. Oko visine iznosa se jo{ ne dokumentu pod nazivom Razvoj evropske
zna ni{ta, ali o njemu bi se zajedni~ki dimenzije sporta ukazivala jo{ 2011.
trebali dogovoriti predstavnici me|unaro- Ovdje se utvr|uje kako transferi sporta{a
dnih nogometnih organizacija i klubova. uvijek iznova izazivaju pozornost javnosti
Nadalje bi transferi trebali postati tran- jer postoje dvojbe glede zakonitosti i
sparentniji te bi trebala biti detaljnije transparentnosti prilikom protoka velikih
poja{njena uloga posrednika. To se posebno nov~anih iznosa. Ukupna svota ispla}ena
odnosi na ulogu agenata koji pojedine za transfere se u razdoblju od 1995. do
igra~e posu|uju klubovima. 2011. pove}ala za sedam puta. (dw.de)

72 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


drugi-KULT market MALI SPORT-LIFE:drugi-KULT market MALI SPORT-LIFE.qxd 25.2.2013 16:23 Page 73

KULT MARKET
LIFESTYLE VELIKA BRITANIJA
O itanju i itateljicama kroz povijest Nogomet
Ponos i predrasude Igranje nogometa se
pokazalo u~inkovitim
vne romane, u kojima su glavne junakinje u sni`avanju
~esto jake `ene koje svojim postupcima u povi{enog krvnog
pitanje dovode brak i postoje}i dru{tveni tlaka, ka`u britanski
poredak. Goethe svojoj sestri Corneliji u znanstvenici s
University of Exeter.
pismu zabranjuje ~itanje ljubavnih romana,
U njihovom
predlo`iv{i da joj on odabere odre|ene istra`ivanju su sudjelovala 22 mu{karca i
dijelove literature. Neki lije~nici tvrde da svi su imali blagu do umjerenu
~itanje nije dobro za `ensko zdravlje, da hipertenziju prije nego {to su po~eli
izaziva konvulzije i nedostatak mlijeka u rekreativno igrati nogomet dva puta
trudno}i, a kao lijek propisuju - prestanak sedmi~no u trajanju od po sat vremena.
~itanja i brak! Nakon {est mjeseci kod tri ~etvrtine
Nije ~udo da su se zbog prevladavaju}ih ispitanika visina krvnog tlaka bila je u
predrasuda mnogi mu{karci podozrivo preporu~enim granicama.
odnosili prema `elji svojih `ivotnih dru`ica
za ~itanjem. Trebali su biti jako slobo-
doumni da se ne bi obazirali na stereotipe.
SAD
Vrijeme je to kad bogatiji stale` stvara
privatne biblioteke, otvaraju se saloni u Pam}enje
kojima bogatije dame primaju uva`ene
goste s kojima, izme|u ostalog, raspravljaju Dobro raspolo`enje
i o pro~itanim knjigama. No, ve}ini je kod osoba starije
OBAVEZNO [TIVO knjiga jo{ uvijek nedostupna - u to doba `ivotne dobi
Neki lije~nici tvrdili su da knjige nisu dobre cijena jednog romana u Engleskoj mogla je povezano je s
za `ensko zdravlje, a kao lijek su propisivali prosje~nu obitelj hraniti dvije sedmice! Od pobolj{anjem
- prestanak ~itanja i brak 19. stolje}a u imu}nijim obiteljima pam}enja i
djevojke se poti~e da pi{u dnevnik, ali on sposobnosti
nije intiman, ve} je dio dru{tvenog i dono{enja odluka. Rezultati istra`ivanja
U knjizi The Woman Reader autorica
objavljeni u stru~nom ~asopisu Cognition
Belinda Jack opisuje povijest ~itateljica od obiteljskog `ivota. Poznato je da su Lav
and Emotion temelje se na pra}enju 46
praistorije do danas, navodi te{ko}e i Nikolajevi~ Tolstoj i njegova supruga ispitanika u dobi od 63 do 85 godina.
predrasude s kojima su se susretale, te kako Sofija ~itali jedno drugome dnevnike, a Znanstvenici poja{njavaju kako je upravo
su same sebe do`ivljavale. Mnoge autorice kompozitorica i pijanistica Clara Schumann kvalitetno pam}enje nu`no za
ranijih tekstova ispri~avaju se {to su se u mladosti je dnevnik pisala s ocem, a popravljanje sposobnosti dono{enja
usudile podi}i pero, a ~itateljice potajno kasnije sa suprugom Robertom Schuma- odluka.
gutaju nedopu{tenu literaturu. ^ak i kad nnom. Iako `ene sve strastvenije gutaju
se `ene obrazovalo, postojali su na~ini da ih romane, debate o njihovoj {tetnosti traju i
se odvrati od ozbiljnijeg ~itanja - ~itanje je po~etkom 20. stolje}a, jer `ene se psihi~ki, KINA
prikazivano kao nezdravo i neprikladno, a fizi~ki i moralno smatraju slabijima od
`ene koje su stremile intelektu smatrane su mu{karaca, pa bi romani kod njih mogli @ene za udaju
mu{kobanjastima i ~esto ismijavane. ita- potaknuti histeriju, ~ak i ludilo.
teljice su kroz povijest dugo povezivane s Autorica podsje}a da je Flaubert zbog Kineska vlada naredila
upitnim moralnim vrijednostima, dok je nemoralnosti romana Madam Bovary je nacionalnom
~itanje i obrazovanje mu{karcima oduvijek zavr{io na sudu, i pita se nije li se tada feministi~kom udru`enju
davalo mo} i autoritet. sudilo i ~itateljicama ljubavnih romana? da kroz medijske napise
U srednjem vijeku `ene `eljne znanja i Mogu}e je i zapitati se - da `ene nisu po~ele potakne `ene u dobi
~itanja ~esto su odlazile u samostan, a i tu ~itati romane o jakim, pametnim `enama izme|u 27 i 30 godina
su se neke preru{avale u mu{karce jer su koje su se izborile za sebe, mo`da bi ih da na|u partnera za
kao redovnici u`ivale ve}e slobode i mogle zauvijek sputavali mu{karci koji odlu~uju o brak, budu}i da je sve
putovati. Crkva {tampa kataloge zabranje- svemu {to ih se ti~e, ~ak i o lektiri koju ve}i broj `ena koje su
smiju ~itati? UNESCO predvi|a da }e obrazovane i `ive u
nih knjiga i tek reformacija u 16. stolje}u
gradskim sredinama, a nisu udate.
{iri pismenost, Bibliju prevodi na svjetovne 2015. oko 800 miliona ljudi, dakle petina
Lijepim djevojkama ne treba puno
jezike i tako mnogim `enama omogu}uje da svjetskog stan ovni{tva, i dalje biti obrazovanja da se udaju za bogatog
prvi put ~itaju. U 18. stolje}u, ja~a srednja nepismena, te isti~u kako u arapskim mu`a. No, djevojke prosje~nog ili lo{ijeg
klasa, trgova~kom stale`u obrazovane k}eri zemljama jo{ uvijek polovina `ena ne zna izgleda te{ko nalaze `ivotnog saputnika,
i supruge postaju statusni simboli, ali jo{ ~itati i pisati. One se za pravo na ~itanje tek jer su nepo`eljne, navodi se u jednom od
uvijek im mu`evi i o~evi propisuju lektiru. trebaju izboriti. takvih namjenskih ~lanaka.
Postoji zazor od toga da `ene ~itaju ljuba- (Priredila: M. Radevi})

73
28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA
treci-KULT market FENJER-PREKO GRANICE:treci-KULT market FENJER-PREKO GRANICE.qxd 27.2.2013 0:07 Page 74

KULT MARKET
ENGLESKA CRVENI FENJER

Sammi Jo Seks postaje skupa roba

Nadnica za blud

Sammi Jo nije lik iz nekada{nje


popularne sapunice Dinastija koja je `arila
i palila 80-ih pro{log stolje}a, no unato~
tome ova zanosna Britanka pali i `ari
jednakom stra{}u.

BRAZIL

Talita Correa
EKONOMSKA
EKONOMSKA STUDIJA
STUDIJA
O
O recesiji,
recesiji, sifilisu
sifilisu ii mu{ko-`enskim
mu{ko-`enskim odnosima
odnosima

Zaboravite antibebi pilulu. Za suvre- Caponea koji je od te bolesti umro u 48.


meni odnos prema seksualnosti odgovoran godini. Zarazio se jo{ u mladosti, a njegov
je penicilin kojim je zauzdan podmukli lije~nik je izjavio da je godinu dana prije
sifilis, tvrdi ameri~ki ekonomist Andrew smrti imao mentalne sposobnosti 12-
Francis. Govore}i ekonomskim jezikom, godi{njeg djeteta.
seks je do tada bila skupa roba, koja se Sifilis se doista smatrao nadnicom za
pla}ala stra{nom bole{}u, a do demok- blud, protiv kojega je jedina potpuno
ratizacije po`ude je do{lo {ezdesetih, kada sigurna za{tita (kako prije, tako i danas) bila
su se ljudi oslobodili straha od te Bo`je apstinencija. Ono {to je kasnije bila sida, to
kazne za blud. Sve do pojave side, kada je sifilis bio tridesetih i ~etrdesetih godina,
mu je cijena opet sko~ila. Danas? Zbog kada je 1939. od te bolesti u SAD-u
u~inkovitih lijekova, seks je iznova poumiralo 20.000 ljudi. Novinski oglasi su
Talita je brazilski model i djevojka koja pojeftinio. Ali opet se budi sifilis. i po~etkom pedesetih upozoravali na oprez,
vrlo brzo stje~e slavu u svijetu modelinga. Slobodna ljubav i seksualno samoodre- jer je 1.500.000 Amerikanaca zara`eno
|enje bili su karma hipi pokreta ro|enog u sifilisom ili gonorejom, a da to ne znaju.
SAD-u {ezdesetih godina. Bile su to godine Dru{tvo pedesetih stoga i nije bilo ba{
baby booma, stvaranja seksualnih simbola, toliko licemjerno po pitanju seksa, kakvim
ENGLESKA u modu su do{li obrazovni filmovi, a ga do`ivljavamo danas, ka`e Andrew
seksualni cunami je odmah zapljusnuo i Francis, jer je imalo razloga za propo-
Natalie Hawker evropsko dru{tvo. [to je bio okida~ vijedanje suzdr`anosti.
revolucije? Pronalazak razvikane antibebi Za{to jedan ekonomist, nau~en na
Zbog svojih fizi~kih atributa Natalie se pilule i lateks prezervativi, tvrdi se. Ali, baratanje pojmovima kao {to su profit, cijena
~esto nalazi na razli~itim listama ljepotica, zaboravite pilulu. Za suvremeni odnos ili dividende, analizira ne{to tako nemjerljivo
a nedavno je snimila i provokativan video prema seksualnosti odgovoran je penicilin, kao {to je ljudska intima, ukoliko nije rije~ o
u kojem otkriva sve svoje dra`i. vi{e od desetlje}a stariji od pilule. Tako prostituciji? Francis, naime, i seks tuma~i
barem tvrdi ameri~ki ekonomist Andrew rje~nikom ponude i potra`nje, vi{e i ni`e
Francis sa Sveu~ili{ta Emory u Atlanti, cijene. Govore}i ekonomskim jezikom,
dokazuju}i u svojoj studiji naslovljenoj slobodna ljubav je u doba sifilisa bila
Nadnica za grijeh: Kako je otkri}e naprosto preskupa, budu}i da je cijena seksa
penicilina preoblikovalo suvremenu seksu- mogla biti smrtonosna bolest. A onda je
alnost da je kori{tenje ovog antibiotika do{ao penicilin, zahvaljuju}i kojemu je od
pedesetih godina dovelo do zna~ajnog 1947. do 1957. broj mrtvih smanjen za 75, a
smanjenja sifilisa, oslobodiv{i ljude straha broj novooboljelih za 95 posto. Oslobo|ena
od te stra{ne Bo`je kazne za blud. bolesti, Amerika je bila spremna za procvat
Kako sifilis pojede mozak, najbolje demokratizacije po`ude, tvrdi Andrew
dokazuje primjer ameri~kog mafija{a Al Francis. (t portal)

74 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


treci-KULT market FENJER-PREKO GRANICE:treci-KULT market FENJER-PREKO GRANICE.qxd 25.2.2013 16:21 Page 75

KULT MARKET
PREKO EX-YU GRANICA SPLIT
Gangster te voli na ZagrebDoxu Veseljko
Pria o Amoru iz Imotskog Tatjana Bebi}
Beba, svestrana
splitska umjetnica
i k}erka
humoriste i
novinara Tome
Bebi}a, na svojoj
aktuelnoj izlo`bi
pod nazivom
Neozbiljna izlo`ba
ozbiljnog karaktera, postavljenoj u
splitskom Figa food baru, predstavila je
duhovite crte`e falusa koje je, u skladu s
mu{kim karakterima, nazvala dare`ljivi,
veseljko, hipi, odgovorni, doktor koji
ima lijek za sve, mamin sin...

BEOGRAD

Krugovi
AUTENTI^NE PRI^E
Film Neboj{e Slijep~evi}a o bra~nom posredovanju i vje~noj potrazi za ljubavlju

Svjetskom premijerom filma Gangster cijalnom `ivotnom partneru, a on im


te voli reditelja Neboj{e Slijep~evi}a, u poma`e da na|u pravi pristup, i uz malo
Zagrebu je 24. februara otvoren deveti sre}e ostvare vezu, ka`e Slijep~evi}. Rad
festival dokumentarnog filma ZagrebDox. na dokumentarnom filmu ovaj autor smatra
ovjek mora biti ro|en za to, ka`e usamljeni~kom odisejom, prije svega iz
Nediljko Babi}, ~uveni bra~ni posrednik iz finansijskih razloga: Mislim da je put do Film Krugovi reditelja Srdana Golubo-
Imotskog, dok za~e{ljava brkove u uvodu uspjeha hrvatskog filma pri~ati autenti~ne vi}a, inspirisan herojskim ~inom Trebinjca
Sr|ana Aleksi}a ratnih 90-ih, premijerno
filma. Zbog svoje snala`ljivosti simpati~ni hrvatske pri~e koje su nama lokalno bitne.
je prikazan 23. februara u Sava centru,
Nediljko prozvan je Gangster, a do sada je Dominacija igranog filma koja traje zadnjih nakon nagrada koje je nedavno osvojio na
uspje{no sklopio 280 brakova. O imotsk- sto godina zapravo je proiza{la iz nemo}i Sundanceu i Berlinaleu. Poslije Beograda,
om Amoru, fenomenu bra~nog posredo- dokumentarnog filma, a ta nemo} nastajala slijede projekcije u Novom Sadu i
vanja, ali i o budu}nosti dokumentaraca, je zbog tehni~kih ograni~enja, ali danas je Podgorici, a ovo ostvarenje uskoro bi
reditelj Neboj{a Slijep~evi} govorio je za tehnologija postala toliko savr{ena da ja trebala vidjeti i bh. publika...
Jutarnji list. Po~etna ideja bila je da radim prakti~ki sam mogu snimiti dugometra`ni
film o dogovorenim brakovima. Kada smo film. Puno autora danas tako radi, uzmite za
moja producentica Vanja Jambrovi} i ja primjer Iliana Meteva koji je s filmom PODGORICA
krenuli u istra`ivanje, ime Nediljka Babi}a Posljednja ambulantna kola Sofije poharao
bilo je prvo koje bi se pojavilo, pri ~emu svjetske festivale. Mislim da je to prava Marquez
sam ve} prilikom na{eg prvog susreta revolucija, koja }e postepeno donijeti
shvatio sam da on nudi neusporedivo vi{e dominaciju dokumentarnog filma nad Prvo crnogorsko
od onoga {to su o njemu izvje{tavali igranim, pogotovo kad je rije~ o nacio- izdanje romana
mediji, pri~a Slijep~evi}. Krenuo sam od nalnim kinematografijama. Sto godina
nedoumice koja je svrha braka danas, a na Slijep~evi} je re`irao i kratki film [amar samo}e
kraju smo pratili pri~u Bugarke Maje, za prvi dio omnibusa Zagreba~ke pri~e, a kolumbijskog
samohrane majke koja je po svemu `ena zanatski se najvi{e izgradio na hvaljenom nobelovca
kakvu bi mnogi po`eljeli, ali je imala velike televizijskom serijalu Direkt u produkciji Gabriela Garcie
pote{ko}e na}i partnera u Hrvatskoj zbog Fade Ina. Kao svoje dokumentaristi~ke uzore Marqueza
silnih predrasuda kojima su hrvatski navodi Krstu Papi}a i Zorana Tadi}a, te prije predstavljeno je na Zimskom salonu
mu{karci naoru`ani. Pritom na Nediljkov svih @elimira @ilnika, a od stranih autora to knjiga u Podgorici. O knjizi su govorili
pisac i knji`evni kriti~ar Bal{a Brkovi} i
posao ne gledam toliko kao na bra~no su bra}a Maysles, zatim Victor Kossakovsky,
Jelena Krsmanovi}, urednica izdava~ke
posredovanje, ve} na posredovanje u koji na ovogodi{njem ZagrebDoxu ima svoju
ku}e Nova knjiga koja je i objavila ~uveni
ljubavi. Ljudi iz raznoraznih razloga ne retrospektivu, te kazahstanski reditelj Sergey Marquezov klasik.
znaju kako upoznati ili pristupiti poten- Dvortsevoy. (Priredila: M. Radevi})

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 75


Cetri oka:Cetri oka.qxd 27.2.2013 0:28 Page 76

U ^ETIRI OKA Razgovarao: DINO BAJRAMOVI]

BH. INFO MC FRENKIE, tuzlanski reper

Uvijek odjekuje kada se u prodaji pojavi Nek se Napa}eni Bo{njo


novi broj Odjeka! Barem u ovoj rubrici.
Uvodnik, Ogledi, Dru{tvene teme, Svijet
poezije, Razmatranja, Putopisi du{e,
dobro zavrti...
prikazan novi spot na{eg repera Fren-
Prikazi. Ali, i Specijalni prilog. Pa, provjerite
kieja Napa}eni Bo{njo.
kome je posve}en... Ma, svega, na stotinu
Ovo je jedan od mojih najza-
~etrdeset i dvije stranice Odjeka. I za
htjevnijih spotova, jer smo imali vi{e od
svega sedam KM.
~etrdeset statista. Ekipa koja ga je radila
zaista se pokazala profesionalnom i bez
Do sada je ekipa filma Halimin put, koji
obzira na iscrpljuju}i rad u`ivali smo u
je po scenariju na{eg autora Fe|e Isovi}a
svakom trenutku stvaranja cijelog
re`irao hrvatski reditelj Arsen Anton
videa. Snimali smo dan poslije mog
Ostoji}, osvojila {est nagrada i sudjelovala
koncerta u Linzu, pred kraj pro{le
na ~etiri me|unarodna filmska festivala. U
godine, a autori spota su Dinko
narednom periodu Halimin put }e biti
Draganovi} i Sini{a Vidovi}, ka`e
prikazan i na festivalima u New Yorku, Los
nam Frenkie: Ovo je peti spot sa
Angelesu, Pragu, Maroku i Clevelandu.
albuma Troyanac, a jo{ dva su u
monta`i. Ali, polako, nek se prvo
Na uglednom Me|unarodnom
Napa}eni Bo{njo dobro zavrti. A uz
takmi~enju Davorin Jenko, za klaviriste i
prikazivanje tog spota ide i moj novi
duva~e, u Beogradu, {esnaestogodi{nji
zagreba~ki koncert 2. marta, te novi
mostarski pijanista Mirza Golo{ osvojio je
sarajevski koncert, 16. marta u Art kinu
tre}e mjesto u kategoriji C klavir solo.
Kriterion.
Mirza, u~enik drugog razreda Muzi~ke
Dok ~itate ove redove, ekipa HTV-a
{kole I i II stupnja Mostar, uspio je biti
predvo|ena Darijom Marjanovi} nalazi
bronzani u konkurenciji trideset i dva
se u Tuzli, gdje snima reporta`u o
mlada evropska umjetnika.
Frenkieju. Mo}i }ete je pogledati u
U ponedjeljak, 25. februara, u pro- emisiji Horizonti, najvjerovatnije slje-
Na nekoliko lokacija u Sarajevu, do 3.
gramu MTV Adria premijerno je de}e sedmice.
marta }e biti odr`an 4. festival jednog lica.
To jedno lice, odnosno organizator ove
kulturne manifestacije, je reditelj i
knji`evnik Ratko Orozovi}. Koji tako, na
veoma zanimljiv na~in, proslavlja 69. SNEANA ALI, glumica iz Sarajeva
ro|endan i ~etrdeset i devet godina
djelovanja na umjetni~koj sceni.
SNE@ANA ALI^
Neko je rekao
U petak je Dan nezavisnosti, pa nam kako se nada da
svima, od srca, sretan praznik! A dan ranije }e predstava biti
}e, odnosno no} ranije, tim povodom, inteligentna kao
Udru`enje likovnih umjetnika BiH {to je bio i sam
predstaviti javnosti izlo`bu umjetni~kih Karim
djela nastalih u toku pro{logodi{njeg
radnog saziva Internacionalne kolonije
Po~itelj; Izlo`ba nosi simboli~an naziv
Po~iteljska pri~a.

U sarajevskom klubu Cinemas Sloga


22. marta, sa po~etkom u 22 sata, koncert
}e odr`ati splitska grupa Libar. Grupa je
sastavljena od petorice pjeva~a, ~lanova
ponajboljih dalmatinskih klapa i pet
instrumentalista, ~lanova eminentnih
bendova splitske muzi~ke scene, dio je
saop{tenja organizatora ovog koncerta.

76 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Cetri oka:Cetri oka.qxd 27.2.2013 0:29 Page 77

Dr. ZLATKO HADIDEDI, sarajevski politolog

Tajna veza izme|u liberalizma i nacionalizma


 U ~etvrtak, 28. februara u 13 sati, na nacionalne dr`ave
Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu bi}e zauzima sli~no mjesto i u
promovisana Va{a knjiga: Silom slobodni: djelima ostalih klju~nih
paradoksi liberalizma i nacionalizma. [ta Vas je liberalnih mislilaca, od
potaknulo da u svojoj knjizi istra`ujete vezu Lockea do Rawlsa.
izme|u nacionalizma i liberalizma? Naravno, fiksiranje na
Zapo~eo sam sa pitanjem koje me je nacionalnu dr`avu kao
godinama mu~ilo: za{to od 1990. do danas jedini legitiman model
brojni diplomati sa Zapada diskretno ali upravljanja nu`no priziva
neprekidno nude podjelu Bosne i stvaranje tri nacionalizam kao sredstvo
nacionalne dr`avice kao najmanje lo{e za reproduciranje takvog
rje{enje? Te{ko je bilo povjerovati da je u modela. No, interesantno je
pitanju puki pragmatizam koji neprekidno da je ova tajna veza
popu{ta pred zahtjevima lokalnih nacionalista. izme|u liberalizma i
Bilo je logi~nije pretpostaviti da se radi o nacionalizma do sada bila potpuno
izvjesnoj doktrini, koju oni uporno slijede. Nije neprimije}ena od strane teoreti~ara naci-
bilo te{ko prona}i izvore takve doktrine u onalizma.
tezama koje je jo{ u 19. stolje}u razvio John Stuart Mill, ~ije
ideje predstavljaju temelj anglo-ameri~ke politi~ke kulture. Za{to je liberalizam kao ideologija 19. stolje}a bitan i u
Prema Millu, slobodne institucije su nemogu}e u zemlji dana{njem vremenu?
sastavljenoj od razli~itih nacionalnosti. A budu}i da dr`ava bez Liberalizam je ideologija kapitalizma, i kapitalizam nema drugu
slobodnih institucija unutar liberalnog diskursa nije legitimna ideologiju. Kao takav, liberalizam je sveprisutan u svim dru{tvima
dr`ava, nelegitimna je svaka dr`ava koja nije konstituirana kao koja su prihvatila kapitalisti~ki sistem. Dakle, skoro u ~itavom svijetu.
dr`ava-jedne-nacije, tako da ni BiH nije legitimna tvorevina, U su{tini, zadatak ove ideologije je da partikularne interese kapitala
nego nepo`eljan presedan. I upravo to tvrde i na{i lokalni u~ini univerzalno prihvatljivim, dovode}i na isti nivo slobodu
nacionalisti. Daljim istra`ivanjem utvrdio sam da koncept mi{ljenja i pravo na `ivot sa slobodom trgovine i pravom na profit.

Uzbudljivo i jezivo u isto vrijeme


U Sarajevskom ratnom teatru 2. marta premijerno }e biti
izvedena predstava Tajna d`ema od malina, koju inspirisana
istoimenom zbirkom pri~a Karima Zaimovi}a re`ira Selma
Spahi}. Mo`e li se sjetiti osnovnog osje}aja ili raspolo`enja
nakon {to je prvi put pro~itala tu knjigu, pitamo glumicu Sne`anu
Ali~, aktera u ovoj predstavi: Knjigu sam prvi put pro~itala prije
po~etka procesa, prije nego {to sam uop{te prihvatila ulogu. I,
nevjerovatno su mi se svidjele sve pri~e u Karimovoj knjizi.
Mislim da su interesantne, zanimljive, emotivne. Bilo mi je i
uzbudljivo i jezivo u isto vrijeme, nisam znala {ta je fikcija a {ta
je stvarnost, ka`e Sne`ana Ali~.
A {ta je osnovna karakteristika tog dramskog teksta, zapravo
sublimacije zbirke pri~a prerano preminulog sarajevskog
knji`evnika i novinara? Naravno, Karimove pri~e morali smo
prirediti za pozori{te. Mislim da smo postigli tu karakteristiku da SCENA IZ
u na{oj predstavi imamo i komi~ne i jezive i interesantne scene. TAJNE
Puno smo istra`ivali i do{li do ideje kako bi predstava, zapravo, Jasenko Pa{i} i
Alban Ukaj
trebala izgledati. Neko je rekao kako se nada da }e predstava biti
inteligentna kao {to je bio i sam Karim. Vjerujem da }emo to i
posti}i, kao {to se vjerujem i da smo zadr`ali njegovu zato {to smo ulo`ili puno napora i truda, kao uostalom i za svaku
karakteristiku, tome smo i te`ili, isti~e na{a sagovornica. predstavu, nego zato {to mislim da je Tajna d`ema od malina
Je li ovo jedna od predstava za koju vjerujete da }e se dugo kvalitetna predstava i da zaslu`uje da dugo bude na repertoaru
zadr`ati na repertoaru SARTR-a? Iskreno se nadam! Ne samo SARTR-a.

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 77


Dozvolite-Panjeta:Panjeta.qxd 26.2.2013 18:15 Page 78

IMO AHINPAI, TV novinar:


M m
U prolom ivotu bio sa

Foto: Milutin Stoj~evi}


prostitutka
by DINO BAJRAMOVIC

1. Je li bolje biti TV novinar ili


{tampani umjetnik?
U ovoj dr`avi ni jedno ni drugo.

2. Da li ste kao m
ali sanjali da }ete
biti pilot?
Nisam, gluho bilo
, pla{im se visine.

rajevu?
3. Kako se osje}ate u Sa
bro ~ud no .
Boga mi, podo

4. [ta ne morate imati u fri`ideru?


Ribu u bilo kom obliku, ali zbog
k}erkice moram.

5. Koga biste poveli na pusto ostrvo?


Jest, da ti napi{em, pa da mi `ena pro~ita.

6. [ta obavezno nosite na pla`u?


Novine i ko{pe.

7. Da niste to {to jeste, {ta biste bili?


A, kakav sam baksuz, opet isto ovo.

8. [ta ste bili u pro{lom


`ivotu?
Prostitutka.

9. Gdje ste do~ekali smak


svijeta pro{le godine? 17. Osoba koja vas `ivcira?
Kod Mustafe u SOS-u, sa Jedna?
nekoliko probisvijeta. 13. [ta uradite kad vam preko
puta pre|e crna Me~ka?
18. [ta obla~ite kada `elite
Pomislim na Midu Arifovi}a.
izgledati moderno?
10. Jeste li meteoropata? @eljin dres.
Ne, jer ovi {to nam {alju meteo
izvje{taje obi~no fule. 14. Da imate 15 minuta vlasti,
{ta ne biste u~inili? 19. Tange ili badi}?
Igrao tenis sa ministrom Ovisi na kome je {ta.
11. Koliko ima istine u izreci: Ne Damirom Had`i}em.
dade se usranom do potoka?
Jedna od istinitijih i pragmati~nijih 20. A begova ili {kembe ~orba?
15. Opi{ite Senada E, to je ve} istinska dilema, neka
narodnih umotvorina. Had`ifejzovi}a u tri rije~i? danas bude begova.
Drag mi ~ovjek.
12. Da li je bolje biti lijep i
pametan ili ru`an i glup? 21. Poruka ~itaocima na{eg magazina?
Sude}i po politi~kom 16. S kim biste voljeli otplesati tango? Da nema Va{ih novina, moji trenuci u
establi{mentu, ovo drugo. Opet me lo`i{ kao za pusto ostrvo. toaletu bili bi siroma{niji.

78 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Fadila:Iluzije.qxd 25.2.2013 19:22 Page 79

KLIN ^ORBA

DA LI STE ZA [KIJU ILI


RONHILL?
Pi{e: FADILA NURA HAVER

Eto na to mi je ispala dvadeset i jedna godina gluho-bilo-ivota u


nezavisnoj Bosni i Hercegovini, dravi ravnopravnih naroda i
graana! Ostala sam zaleena u onom prijestupnom februarskom
danu...

D
a, za{to da Ne? Sje}am se tog 29. februara 1992. ubio ako nije malo~as ovdje stajao nasmije{eni drug
godine, ne samo kao da je ju~er bio, nego kao da D`emil, a sad ispod oka vidim bradatog momka u
jo{ traje i traje, a ja i dalje, s nebrojenim invalidskim kolicima, s bombom ka{ikarom u rukama,
kom{ijama iz istog kvarta, stojim u redu na vanjskim ve} se dohvatio ka{ike i samo {to me nije pokusao s ovog
ulaznim stepenicama zgrade zvane Parnja~a, u kojoj su svijeta... Jesam li ZA? Jesam!

O
(osim kotlova parnog grijanja) kancelarije op}inske
organizacije Socijalisti~kog saveza radnog naroda vaj s ka{ikom, slju{tri me po mahnitoj glavi i bom-
Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije. Dan je bom i ka{ikom u paketu, veli: @eno-ludaro, zna{ li
sun~an i vedar, s povremenom promjenom vjetra koji ti da si Bo{njakinja u Sarajevu, kako }e{ zaokru`iti
~as nanese vru}inu pa nas sve natjera da poskidamo DA, jadna ne bila?! Zna{ li ti da smo mi za ovu nezavisnu
jakne i kapute, ~as iz suprotnog smjera stigne onaj BiH ostali bez nogu, bez ruku, bez posla, bez hljeba, bez
ledeni zapuh od kojeg se sav naje`i{ te hitro navu~e{ pameti...? Utom me po~nu mlatiti svi koji su ostali bez
kaput i spuca{ ga do brade. svega da ne bi ostali bez RS-a, al mene neki |avo, valjda
Niko se, me|utim, ne `ali na vrijeme, {to je ina~e onaj koji je Sarajevo prekrstio u Teheran, uporno
dokoli~arska tema, ve} svi s jednakom euforijom u`iva- nagovara da im ~orlu~im: Neka ste, tako vam i treba, i ja
mo u historijskom danu u kojemu }e na{e DA dati `eljenu sam ostala bez Kiki bombona usred Sarajeva, a imala sam
priliku onima koji s prozora okolnih zgrada oda{ilju na volju darovati ih jednoj maloj Ivoni ~iji su deda i baka
nas svoje prezrivo NE i sve }e to skupa uskoro postati onoga pradavnog dana tako|er zaokru`ili DA, pa sad
blato zajedni~ke nam historije, nakon ~ega }e iste ove sretno, nezavisno i ravnopravno `ive u jednom totalnom
kancelarije u Parnja~i zaposjesti ratni vojni invalidi NE svemu {to nije has muslimansko.
Armije BiH, a kotlovnice parnog grijanja ni do dana U svojoj dana{njoj kontuziji i konfuziji, ne znaju}i
dana{njeg ne}e se upaliti. Mali grad u kojem se sve ovo da li se novi referendum desio ili je plod moje dvade-
de{ava, koji se tog dana jo{ nalazio u srcu Bosne, na}i }e setogodi{nje no}ne more, u oba uha ~ujem orija{ku
se uskoro na me|uentitetskoj granici, iskusiv{i sve huku Velikog Proroka Velike Zemlje: Jo{ malo, samo
mogu}e ljepote poroka koje granica ima u ponudi. Ovo je jo{ da dr`avnu imovinu uknji`imo na entitete i u
posljednji sveobuhvatno vedar dan u mojoj `ivotnoj biometrijske li~ne karte upi{emo entitetsko dr` a -
memoriji i, kao takav, zauvijek je zale|en na granici vljanstvo. Koji }e nam vrag referendum, kad se va{e
izme|u `ivota, su`ivota i ne-`ivota. DA mo`e dobiti lak{e i elegantnije no ona stvar

J
nacrtana na tarabi?!

E
o{ uvijek stojim ondje, na onim stepenicama, i punih
dvadeset i jednu godinu razmi{ljam kako da to na {to mi je ispala dvadeset i jedna godina gluho-
odgovorim na pitanje: Da li ste za nezavisnu Bosnu i bilo-`ivota u nezavisnoj Bosni i Hercegovini,
Hercegovinu, dr`avu ravnopravnih naroda i gra|ana? Ne dr`avi ravnopravnih naroda i gra|ana! Ostala sam
znam {ta me ~eka unutra, u prostoru Socijalisti~kog zale|ena u onom prijestupnom februarskom danu, vi{e
radnog naroda, {to smo ko biva svi mi, ravnopravno, i nego sto posto sigurna u svoje historijsko DA, ne
ovi na stepenicama i oni na prozorima. Nudi mi se da znaju}i da je moj odgovor bio nedvojbeno ta~an, ali je
budem {to ve} jesam, ili su mi oduvijek govorili da jesam, na`alost pitanje bilo pogre{no. Sad se jo{ samo, u
pa mi na um ne pada pitati {ta je to neka nova nezavisnost prazni~nom sjaju obilje`avanja 1. marta, dana u kojem
i ravnopravnost. Nego: da li ste... Da, kako da Ne?! Za{to je bilo jasno da je 64 posto onda{njih Bosanaca i
da Ne?! Hercegovaca mislilo isto, tje{im malim mozgalicama
Odjednom, slika se odledi, neko je rekao dalje! - i ja kako bi bilo zabavno da se referendumsko pitanje
napokon ulazim u referendumsko ozra~je. Tutnu mi listi} odnosilo na Republiku Srpsku. U tom bi slu~aju danas,
u ruke, i ja stanem ~itati referendumsko pitanje: Da li ste mo`da, jedino Srbija slavila Dan nezavisnosti. Ovako,
za nezavisnu Republiku Srpsku, na ~elu sa Savezom samo ona ostade bez tog praznika. [teta! A mogla je,
nezavisnih socijaldemokrata? U sebi se obazrem oko umjesto nas, pu{iti nezavisni republi~ko-srpski Ronhill
sebe, ne mogu sabrati pola dana vlastitog `ivota, bog-me- u vijeke vjekova. 

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 79


Auto:CRNA.qxd 27.2.2013 0:08 Page 80

PETA BRZINA
Priredio: Nedim Hasi}

Clio Estate: I kao karavan najljep{i u klasi


Renault uskoro po~inje sa prodajom imate putnu brzinu od 100 kmh, {to govori U Renaultu isti~u da su, osim potrebe za
novog modela Clia u karavanskoj verziji, da ovo nije opcija za one koji ~esto voze funkcionalno{}u, prilikom dizajniranja mo-
koja bi trebalo da ponudi iste kvalitete vangradske vo`nje. Bazni benzinski motor dela naro~ito vodili ra~una da automobil bude
dopadljivog hatchbacka u kombinaciji sa se ne isporu~uje sa start&stop sistemom dopadljiv i elegantan, odnosno da to {to je
komforom i prostrano{}u karavana. Prtlja- niti sa ECO re`imom rada. Ostali agregati vozilo karavan ne zna~i da istovremeno mora
`nik ima zapreminu od 443 litra u uklju~uju i ove mogu}nosti. da izgleda dosadno. Renault jo{ uvijek nije
standardnoj konfiguraciji, a zapremina Karavanski Clio napunjen je svom objavio datum po~etka prodaje modela
raste do 1380 litara sa obaranjem zadnjih potrebnom opremom, uklju~uju}i ABS sa Estate, kao ni cijenu tog automobila. Prema
sjedi{ta. Clio Estate bi}e ponu|en sa elektronskom distribucijom sile ko~enja i posljednjim najavama iz francuske kompa-
spektrom savremenih i ekolo{ki prihva- asistencijom pri naglom ko~enju, sistem nije, to }e se dogoditi u prvoj polovini 2013.
tljivih motora, uklju~uju~i novi trocilindri~ni pokretanja automobila bez klju~a, godine. Renault klju~ tra`i u pouzdanosti,
TCe 90 benzinac, koji tro{i 4,5 litara goriva asistenciju pri kretanju na uzbrdici, zatim emocijama, kvalitetu i ekologiji. Zna~ajni
na 100 km te dizela{ Energy dCi 90, Bluetooth i plug-in konekciju eksternih napori su ulo`eni da Clio postane jeftiniji
opisan kao najekonomi~niji motor u svojoj ure|aja, LED dnevna svjetla, navigaciju sa automobil, ne samo za kupiti ve} i za
klasi. sedmoin~nim ekranom osjetljivim na dodir, posjedovati. Produ`eni servisni intervali u
Bazni benzinac pru`a sasvim solidne tempomatom sa ograni~iva~em brzine i, kombinaciji sa kompletnom pogonskom
performanse, kakve o~ekuje prosje~an izme|u ostalog, kamerom za pogled gamom koja emituje ispod 100 g CO2 po
voza~ koji nema aspiracija da vozi `ustro. unazad. Renault }e po~eti prodaju ovog pre|enom kilometru su recept da kupci koji
Motor i menja~ su projektovani tako da u karavana na nekoliko evropskih tr`i{ta u paze na ove parametre ozbiljno razmotre
petom stepenu prenosa pri 3000 obrtaja prvoj polovini ove godine. novi Clio. 

80 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


Reagiranja:Reagiranja.qxd 26.2.2013 17:57 Page 81

REAGIRANJA
Samir Rizvo Uredni{tvu SB kod nadle`nog suda. Prigovor sam podnio i Ra{id Sijer~i} - Uredni{tvu
Vije}u za {tampu.

Neistinite su tvrdnje Samir Rizvo Magnum Crimen i etika


Slobodne Bosne da Samir umjetnika
Rizvo nije smijenjen zbog Urednitvo SB - Samiru
(Alija Izetbegovi} je Mocart kraj
kontrole Sarajevske pivare Rizvi gomile Salierija, SB br. 849)
nego zbog pasoa izdatih Po{tovani pomo}ni~e ministra sigurnosti, Nevjerovatna je kontradiktornost, bolje
arapskoj brai prije nego {to Vam ~estitamo na pres- re}i konfuzija stavova iznesenih u ovom
ti`noj nagradi koju ste pro{le nedjelje dobili intervjuu. Biti, prema sopstvenom priznanju,
(Borac za bolju pro{lost - Samir Rizvo u Austriji (Velik zlatni orden Republike prakti~no u vrhu vladaju}e stranke, dakle
nije smijenjen zbog kontrole Sarajevske Austrije), du`ni smo Vas podsjetiti na neko- aktivni sudionik op{teg stanja u BiH u
pivare nego zbog paso{a izdatih liko elementarnih ~injenica koje ste, o~ito, posljednjih 20 godina, a istovremeno izjavlji-
arapskoj bra}i, SB, br. 846) zaboravili: vati da nema kome u ovom dru{tvu vi{e
Prvo: Smijenjeni ste sa du`nosti na~elni- nije muka od politike, podsvjesno je (ili
Potpuna je neistina iznesena u tekstu ka Policijske uprave Centar (Sarajevo) jer mo`da svjesno) bje`anje od odgovornosti, a
Slobodne Bosne i na online izdanju istog ste nekoliko desetina stranih dr`avljana kao kolaterala je atak na inteligenciju i zdrav
medija da sam nedavno za Dnevni avaz afro-azijskog porijekla nezakonito uveli u razum ~italaca.
ustvrdio da sam 2001. godine smijenjen s dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine u perio-
mjesta {efa Sektora kriminalisti~ke policije du neposredno nakon rata. Ovih dana mediji nas redovno informi{u
MUP-a Kantona Sarajevo jer sam po~eo da Drugo: Protiv Vas i barem dvadesetak o toku procesa rehabilitacije Dra`e Mihajlo-
~e{ljam poslovanje Sarajevske pivare. U drugih tada odgovornih policijskih i dr`avnih vi}a u Beogradu. Kakve veze ovo ima sa
tekstu objavljenom u Dnevnom avazu da- du`nosnika zbog zloupotrebe polo`aja, predmetnim intervjuom, upitat }e se neko.
na 23.1.2013. sam veoma jasno na pitanje krivotvorenja dokumenata Uprava policije Evo kakve.
novinara: bi li moja smjena mogla imati FBiH podnijela je krivi~nu prijavu koja se jo{ Kada smo prije nekih 8-9 godina (radi se
veze s pokrenutim aktivnostima na doku- uvijek nalazi/kiseli u Tu`iteljstvu BiH. o jednom udru`enja gra|ana u Gora`du)
mentiranju kriminala u Pivari, odgovorio: Tre}e: Nikada niste objasnili kako ste pokrenuli inicijativu da se jedno od najve}ih
da to ne znam. bh. isprave dali stranim dr`avljanima koji su strati{ta ~etni~kih `rtava iz perioda II svjet-
Tako|er, potpuna je neistina iznesena u navodno stanovali na adresi koja u skog rata kona~no obilje`i, vrh SDA se
istom tekstu da sam smijenjen sa mjesta Sarajevu ne postoji (Bolni~ka ulica na napregao iz sve snage da to sprije~i. Ne
{efa Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a nepostoje}em broju). daju ravnogorci. Umjesto da se na tom
Kantona Sarajevo jer sam bio doveden u ^etvrto: Neka Va{e djelovanje slu`i na Gradskom mostu, gdje se punih osam sed-
vezu sa nezakonitim izdavanjem li~nih ~ast nadle`nom ministru Fahrudinu Rado- mica (decembar 1941. januar 1942.
karata licima afro-azijskoj porijekla koje je n~i}u. godine) odvijao stravi~an pokolj, postave
vodio tada{nji CJB Sarajevo u periodu Peto: Neka presti`no priznanje koje ste table sa natpisom Most `rtava (~etni~kog)
1994. do kraja 1996. godine. U depe{i dobili u Austriji slu`i na ~ast toj prijeteljskoj fa{izma, ili Most gora`danskih `rtava geno-
Ministra MUP-a Kantona Sarajevo iz juna zemlji koja se zala`e za funkcioniranje cida, ili mo`da samo Most sje}anja, osvanu-
2001. godine o mom razrje{enju te u pravne dr`ave i vladavinu zakona u BiH. le su table na kojima je pisalo Most Alije
Rje{enju o mom raspore|ivanju iz septe- Izetbegovi}a. Od {tampanih medija o ovom
mbra iste godine ne navode se kao razlozi Uredni{tvo SB slu~aju pisali su samo Oslobo|enje i Dani,
za moje razrje{enje, razlozi navedeni u
tekstu Slobodne Bosne, nego sasvim drugi
razlozi.
Stoga navodi u tekstu i sam naslov
teksta Samir Rizvo nije smijenjen zbog
kontrole Sarajevske pivare nego zbog
paso{a izdatih arapskoj bra}i predstavljaju
zlonamjernu konstrukciju i izno{enje odnos-
no prono{enje izra`avanja neistinih ~injeni-
ca koje su poruzrokovale {tetu mom ugledu,
te kao takve predstavljaju vrlo jasnu klevetu.
Pored toga, sarkasti~no i cini~no stavljanje
cijelog teksta pod nadnaslov Borac za bolju
pro{lost, ~ime su autori jasno iskazali svoje
nastojanje da me izvrgnu podsmijehu i
podrugivanju i da me uvrijede, dodatno {teti
mom ugledu.
Stoga, tra`im da se moj demant objavi u
potpunosti u oba medija u kojima je objavlj-
en i navedeni tekst te da se autor, odgovorni
urednik i izdava~ javno izvinu za u~injenu
klevetu, i na taj na~in ubla`e {tetu koju su
mi uzrokovali izra`avanjem neistinitih
~injenica, a za koju }u obe{te}enje zatra`iti

28.2.2013. I SLOBODNA BOSNA 81


Reagiranja:Reagiranja.qxd 26.2.2013 17:58 Page 82

REAGIRANJA
isklju~ivo u rubrikama reagovanja, dok je no} jeziva i mra~na. mrtvih. Zato, epitaf na gora`danskom
Slobodna Bosna objavila {iri novinarski A rijeka bi da te~e bistra i smjerna, Gradskom mostu trebao bi da bude inicijal-
uradak. Tragi~no je da niko od intelektuala- bez srama krvavih inferna. ni korak ka kona~nom razbijanju tabua,
ca iz redova SDA nije na ovo reagovao. Za naro~ito kada je rije~ o genocidu ~etnika
njih je, kao po{tovaoce svoga predsjednika Na kraju je urezano i U znak trajne zah- Dra`e Mihajlovi}a u Gornjem Podrinju.
normalno bilo njegovim imenom nazvati valnosti narodnooslobodila~koj antifa{isti-
strati{te na kojem je (prema procjeni) `ivota ~koj vojsci - gra|ani Gora`da.
li{eno preko hiljadu nevinih `rtava. Prema Treba li napominjati da su federalni elek-
svjedo~enju don Ante Bakovi}a (ro|eni tronski mediji vijest o otkrivanju ovog epitafa
Gora`danin) u navedena dva mjeseca samo formalno otaljali, dok su o Kusten-
Drina je sa strati{ta Fo~e, Gora`da i dorfu brujali 3-4 dana.
Vi{egrada ponijela oko osam hiljada zak- Nathan Beyrak, stru~njak za usmenu
lanih muslimana, od kojih je poneki le{ istoriju iz Izraela, dao je krajem januara
doplovio sve do Beograda. Krvava korelaci- pro{le godine intervju Oslobo|enju za nji-
ja sa Srebrenicom iz 1995. hov prilog Pogledi. Iz tog intervjua mo`emo
Prije mjesec dana, na Dan sje}anja, 26. saznati da diljem Izraela postoji najmanje
januara (mada table sa oficijelnim imenom sedam institucija posve}enih isklju~ivo
i dalje stoje) Gradski most u Gora`du dobio istra`ivanju, dokumentovanju, komemoraciji
je kona~no epitaf posve}en nedu`nim `rtva- i obrazovanju o holokaustu.
ma genocida, koji glasi: Holokaust se tako|er izu~ava i kao
akademski predmet na svim univerzitetima
Posljednje svjetlo prije stra{ne no}i u Izraelu. I dalje: Jedan od projekata o
bio je bljesak munjevita no`a, holokaustu, koji je sada u toku u Izraelu,
i vrisak bijel jo{ i sad u sljepo}i, zove se Svaka osoba ima ime. Te `rtve
i bijela, bijela krvnikova ko`a. nemaju grobove, zar trebaju biti i bez
imena, bez sje}anja?
Uz kratki informativni tekst o tome {ta se Ovih par navoda jasan su indikator na
na ovom mostu doga|alo prije 71 godinu, kom se stepenu, pored ostalog, nalazi i
epitafu je dodana i jedna katarzi~na strofa: na{a kultura sje}anja. Trebalo bi kona~no
biti jasno da je ne samo nemoralno, nego i
Njihove `ivote prekrila je morbidno zloupotrebljavati ~ak i imena

82 SLOBODNA BOSNA I 28.2.2013.


U[TEDITE NOVAC!
PRETPLATITE SE NA ON-LINE VERZIJU
SLOBODNE BOSNE
Slobodna Bosna vam nudi pretplatu na on-line izdanje pod vrlo povoljnim uvjetima:
polugodi{nja pretplata 20 eura, godi{nja pretplata 35 eura!!!
Tako|er, uz kompletne sedmi~ne novine ~itaocima nudimo arhivu svih ranijih brojeva, iscrpan
servis dnevnih vijesti te besplatan pristup svim izdanjima biblioteke Slobodna Bosna!
Detaljnije upute potra`ite na na{oj web stranici
www.slobodna-bosna.ba

Obavje{tavamo vas da pretplatu za sljede}ih 6 ili 12 mjeseci mo`ete izvr{iti na na{ ra~un:
502012000-00168-06000004215 Raiffeisen bank, Sarajevo, Danijela Ozme 3, Bosna i
Hercegovina, SWIFT CODE: RZBABA2S, IBAN: BA391610600000421543 s naznakom za Pres-Sing
d.o.o. Sarajevo, odnosno da po{aljete ~ek u nazna~enom iznosu na na{u adresu:

Pres-Sing d.o.o., Slobodna Bosna, ^ekalu{a ~ikma 6, 71000 Sarajevo

Molimo da nam dostavite kopiju uplatnice, ime i


prezime, ta~nu adresu i kontakt telefon.

Cijena pretplate:
Za Evropu Godi{nja: 180 EUR
Polugodi{nja: 90 EUR

Za SAD, Kanadu i Afriku Godi{nja: 360 USD


(avio po{ta) Polugodi{nja: 180 USD

Za ostale zemlje van Evrope Godi{nja: 500 USD


(avio po{ta) Polugodi{nja: 250 USD

E-mail adresa je: sl.bos@bih.net.ba


www.slobodna-bosna.ba

Vi znate za{to smo najbolji!


portal slobodne bosne

najveca tvornica
dnevnih vijesti u bIh
www.slobodna bosna.ba