You are on page 1of 16besplatne dnevne novine Sreda, 13. april 2011. / broj 1.175 www.24sata.rs

Ceca nee smeti ni u


dvorite bez dozvole
aktuelnoUz pomo narukvice koju e nositi Ranatovieva svaki njen korak tokom
osmomesene "kune robije bie praen na monitorima u Ministarstvu pravde strana 4
Foto Reuters

Beograd
Gradski bonton
Nova odluka o komunalnom redu
izmeu ostalog predvia kazne
i za suenje vea na terasama
okrenutim ka ulici. strana 3

sport
svetTvrdi da je naao klinove Pravila FSS: Nita
kojima je razapet Isus Hrist od stranih sudija
marketing Klinovi s krsta, film Simhe Jakobovicija Pravilnik ne predvia mogunost
(na slici), izazvao je unu debatu jer se u njemu tvrdi da stranci sude utakmice nae
da su dva klina kojima je Isus razapet otkriveni u 2.000 lige, kae za 24 sata Bogoljub
godina staroj grobnici u Jerusalimu. Eskperti odbacuju te Stepanovi, predsednik sudijske
||||
strana 9
tvrdnje i navode da je re o marketinkom triku. komisije FSS.

poslednja vest + 00:55 + Hosni Mubarak (82), bivi predsednik Egipta prebaen u bolnicu poto je pretrpeo infarkt dok su ga ispitivali tuioci +
2 Beograd Sreda, 13. april 2011.
objektiv |
Uline table sa grbom grada Sve spremno

Foto D. Milenkovi
i latinicom na 3.000 mesta za maraton
NAZIVI - Postavljanje tabli sa nazivi- PRIPREME Organizatori
Beogradskog maratona
ma ulica i trgova sa novim izgledom saoptili su jue da pripreme
na irilinom i latininom pismu, sa za manifestaciju teku po
grbom grada je poelo i do sada ih planu i apelovali na graane
je postavljeno 826. Planirano je da da imaju strpljenja tokom
se do kraja 2011. postavi oko 3.000 trke, ali i da koriste vozila
ovakvih tabli. Pored toga, Skupti- GSP.Naelnik policijske uprave
na grada usvojila je jue reenje o za grad Beograd Miladin
promeni naziva ulica na Vodovcu, Despotovi rekao je da je
policija preduzela sve mere
Paliluli i Savskom vencu, te dodeli kako bi Beogradski maraton
naziva ulica na Novom Beogradu. bio bezbedan i ne oekuje da
Novi izgled tabli doprinee lak- e manifestacija biti ugroena
Studenti peticijom brane klub od zatvaranja em i kvalitetnijem snalaenju stra- s Olakavaju snalaenje turistima mitingom SNS, zakazanim za
PETICIJA Klub u Kapetan Miinom zdanju, poznat kao Rektorat naca u naem gradu, kau u Skup- 16. april. Beogradski maraton
ili Kod Vese, danas bi odlukom suda trebalo da bude iseljen. To tini grada. vi, gradski sekretar za komunalne poee 17. aprila od 10 sati,
je epilog sudskog spora vlasnika kluba Veselina Milia i Rektorata Postavljanje ovakvih tabli zapo- poslove. a trasu e obezbedjivati 600
Univerziteta u Beogradu. Klub koji radi ve 17 godina od zatvaranja eto je u 2011. kada je Sekretarijat Odlukom gradske komisije, plato policijaca i helikopterska
e danas u podne pokuati da odbrane i studenti koji su najavili jedinica. Iz sekretarijata
peticiju. Mili kae da e se iseliti iz prostorija kada mu Rektorat bude za komunalne i stambene poslove ispred Pravnog fakulteta nosie ubu-
za saobraaj apelovano
nadoknadio deo novca uloenog u adaptaciju. zakljuio ugovor za postavljanje due ime Slobodana Jovanovia, a je na graane da uklone
1.132 table (790 sa nazivima ulica jo 14 ulica dobie nazive. Ulica na automobile sa trase trke,
vano | i 342 s kunim brojevima) u opti- Savskom vencu ponee ime Diane istovetne kao ranijih godina,
nama Vodovac, Zvezdara, ukari- Budisavljevi, ene koja je iz usta- i koriste vozila GSP. Direktor
danas bez struje naselje Kaluerica: Bulevar ca, Rakovica, Savski venac, Zemun, kih logora od sigurne smrti spasla Beogradskog maratona Dejan
Od osam do 14 sati (Vodovac): Revolucije 14-24/a, 30-34, 38-40 Nikoli oekuje da domai
i 3-9g, Mokroluka 2/8-6, 1-5 i Novi Beograd i Palilula. Do sada je vie od 12.000 dece. U Novom Beo-
Ustanika 80-94, 98-100, 112a i takmiari u polumaratonu
123-125, Strumika 58-72 i 55-63, 21, Graanika 2-12, 30 i 1-11; postavljeno 826 tabli na Zvezdari, gradu nazive je dobilo 85 ulica koje
u Zemunu i Novom Beogradu, a su do sada imale privremena ime- ostvare dobre rezultate, poto
Gria Milenka 66-66a, 70-72, Od 8.30 do 16 sati (Grocka): uestuju Olivera Jevti i Mirko
82-86, 90f, 94-96, 106-110 i naselje Vina: Profesora Vasia jue su postavljene i u Kolarevoj i na, meu kojima je i Japanska ulica, ||||
|||| Petrovi.
73-79, Todora Dukina 64a, 68- 22, 26-44, 1a i 9-25, Ive Andria na Terazijama - kae Predrag Petro- paralena sa Jurija Gagarina.
76, 80-84 i 75-93a, Brae Kova 2-6, 1-9, 13 i 17-25, Jovana

Od deaka iz doma do
65-77, Vidska 19, ora Kratovca Duia 2 i 1, Devet Jugovia
60-70, 53-55, 59-63 i 67, Kralja 2-10 i 1-5, Strailovska 2-10
Bodina 27, Ljube upe 2, 12-16 i i 1, Milovana Gliia 2-8, 1 i
1-3, Mauranieva 22-24, 28-36, 5-11, Prote Mateje 2-8 i 1-7,
19-21 i 25-31; (Surin): naselje Jovana Jovanovia Zmaja 2-12a,

fudbalskog trenera
Surin: Barska 2-26a, 1-3, 7 i Kosovskih boura 1-5;
11-13; Od devet do 13 sati (Palilula):
Od osam do 15 sati (ukarica): naselje Bora: Sivi dom, Mali
naselje eleznik: Milovana Zbeg i Kovilovo; (Savski venac):
Niiforovia 24-30, 34-38a, 42- Miloja aka 2; (Vodovac):
46, 50a-50b, 60, 64-70, 74, 78- naselje Beli potok: Vase arapia Vedran Mitrovi proveo je
80, 21-37, 45-61a i 65-67, Svete 24-46 i 37-47, ivka Gavrilovia
18-34a, 37a-53 i 57;
detinjstvo u Domu za decu
Milutinovia 18, 22-30, 36-54,
58-62, 68-72, 76-76v, 80-84, Od devet do 14 sati (Rakovica): bez roditeljskog staranja. To
130-134, 146-150, 154-158, 200, Tunelska 20, 26-28, 38-42a, 1, to je drava mogla da mu,
11, 15-21/2, 25-43 i 47-57, Brae 7-13 i 17; naselje Kijevo: Kruni kao i ostalim tienicima
Lukia 2-6 i 1, ure Jakia 4-8, put Kijevo 17-21; (Mladenovac): domova, donedavno
18-22 i 9-19, Gradine 2-6c, Andrije Habua; (Stari grad):
Prizrenska: 11 i 15;
omogui meseni deparac
10-16, 1-9a, 13-15v, Gajiev
Sokak 12-16b, 1-7, Uitelja Vlade Od devet do 15 sati (Palilula): od 2.000 dinara nije ga
Ilia 20-34, 38 i 21/1, Neboje naselje Kote; spreavalo da krene u
Markovia 8-14a, 18-24, 36 i Od 9.30 do 14.30 sati ostvarenje svog sna: hteo je
1-13, Stevana Sremca 2-10, 16- (Mladenovac): Beljakovii- da postane fudbalski trener.
28a, 38-42, 46, 50, 1-7, 27-31 i Jagnjilo;
Od 10 do 12 sati (Novi Beograd):
I postao je.
35, Vuka Karadia 2-28a, 1-5 i
9/1-15, Staro naselje 2-6 i 3-7; Kanal Petrac 20-22, 15, 19a-21 i ELJA - Zavrivi najnii kurs
Od 8.30 do 10.30 (Grocka): 25-31.
Fudbalskog saveza Srbije, Vedran
naselje Letane: Toplika 4-12,
1a-3 i 9, Smederevski put 17, danas bez vode je dobio C licencu, ali je ona do-
Kragujevakih aka 2-4 i 1-19, Zbog radova na vodovodu, voljna samo za rad sa maliani-
Duana Petrovia - an 8a-16, danas od osam do 14 sati bez ma. Trenutno radi sa kadetskom s Vedran Mitrovi trenira tim kadeta Hajduka sa Liona
22, 26, 32-36, 44-44e, 48, 52-58, vode e biti potroai u Ulici selekcijom Hajduka sa Liona i
62-70, 5-7, 11-13, 19 a i 23, belo vrelo, izmeu Palisadske i krenuo je u potragu za veim novu situaciju, njegovu ljubav pre-
Od 8.30 do 14 sati (Grocka): Belih voda u optini ukarica. znanjem. No, do B licence je po- ma fudbalu. Pobrinuo se da ono
trebno mnogo novca. stigne do generalnog sekretara
vesti | - Nije ba svejedno. Treba mi FSS Zorana Lakovia. On se potom
40.000 dinara za B licencu, ali i pobrinuo da za to sazna direktor
Zvezdarite od Radovi. Karte se prodaju po
otprilike isto toliko za Zlatibor, Trenerske kole FSS Duan Savi.
ceni od 400 dinara za studente,
15. do 21. aprila odnosno 1.000 dinara za graane gde se odravaju viednevna pre- A on, u skladu sa dogovorom sa
FESTIVAL Deji festival Pozorite koji ele da uestvuju u akciji i davanja nae kue fudbala. Dobro elnicima nae kue fudbala, da
Zvezdarite odrava se od 15. do mogu se rezervisati telefonom je to se Trenerskoj koli FSS moe Vedran ne plati kolovanje za B
21. aprila u UK Vuk Karadi pod na: 060/334-25-69,060/13-12-122 platiti u ratama, pa evo upravo pri- licencu.
sloganom Zasvetli do zvezda. Na i 064/164-23-29. kupljam, prodao sam telefon - bile Svet sporta je povezan, pa je i
Zvezdaritu posetioce oekuje 17 su rei koje su nas prodrmale. koarka uplivala u fudbalske vode:
predstava, radionice i regionalna
konferencija za mlade pozorine
Fotografi iz Beograda Prodaje neto svoje, da bi do- Dragan Kianovi je, kao vlasnik
producente. Festival otvara i Pritine u KC Grad bio potvrdu da zaista voli neto objekta gde se odravaju predava-
predstava Krava na mjesecu OBJEKTIV U galeriji KC Grad onoliko koliko tvrdi. A prepreka je nja za B licencu, odluio da Vedran
raena u maarsko-hrvatskoj (Brae Krsmanovi 4) u etvrtak bilo na pretek. Trebalo je umoliti ne plati boravak na Zlatiboru, im
koprodukciji. U takmiarskom 14. aprila u 20 sati bie otvorena FSS da pomogne ovom mladiu, je saznao za priu. Od koga? Od
delu programa je 14 predstava iz izloba fotografija Face the isto uiniti i sa Trenerskom ko- radnika hotela koje smo zamolili
Srbije, Hrvatske, Maarske, Italije, Reflection sa radovima 20 mladih lom FSS, a ako bi jo i hotel na da pomognu nama da naemo na-
Slovenije i Crne Gore. fotografa iz Beograda i Pritine. Zlatiboru izaao u susret... Plan in da pomognemo Vedranu. Od
Prvi deo projekta, iji je autor Ana
Dragi iz Obrenovca, predstavlja
je, naizgled, bio jednostavan. Ali, poziva iz redakcije, preko recep-
Koncert za decu i foto-izloba na sajtu www. usred dolaska Miela Platinija u cionerke, sekretarice... Sve redom
mlade sa Kosova facethereflection.com, a projektu Srbiju, kontakti sa naom kuom do direktora i vlasnika proneo se
STUDENTI Organizacija studenata je dodata i podtema Lica - fudbala bili su prilino skueni. s Ui za dobijanje B licence glas o jednoj elji. I Vedranu se san
Srpski politiki forum sa Fytyrat, u okviru koje je nastalo Nita izglednije nije bilo ni u Tre- ispunio. A i nama u redakciji.
Fakulteta politikih nauka 50 fotografija s ciljem da se ukae nerskoj koli, gde je 200 kandidata odazvali naoj akciji. - Hvala svima koji su pomogli,
organuizuje koncert za decu i na slinosti Beograda i Pritine i svakodnevno pokuavalo da neto Portparol FSS Aleksandar Bo- od srca. Nisam nita traio, stvar-
omladinu sa Kosova 21. aprila njihovih stanovnika. Izloba e da sazna ili priupita. Pa opet, na- kovi je uzeo pismo u kojem smo no, a eto koliko sam dobio - poru-
u Malom pozoritu Duko biti otvorena do 17. aprila. lo se u Srbiji dobrih ljudi koji su se u nekoliko redova objasnili Vedra- io je Vedran. D. Nikoli ||||
Sreda, 13. april 2011. Beograd 3
vreme danas |

Za klime to kaplju s fasada 9C Kia

kazne i do 1.000.000 dinara izlazak sunca


 05:58

zalazak sunca
Oblano,
kia, hladno.
Vetar umeren,
povremeno jak,
info 24 sata |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| severozapadni.
 19:20
Postavljanje klima-ureaja
tako da kaplje na prolaznike Kazne od 5.000 za fizika i Novana kazna od 50.000 do milion sutra prekosutra

12 13C
ili suenje vea na terasi 20.000 za pravna lica koja... dinara za pravna lica koja...
koja direktno gleda na
C
ulicu zabranjeni su novom sue ve na terasi postavljaju klime Oblano Oblano
gradskom Odlukom o okrenutoj ka ulici koje kaplju na
komunalnom redu. Tom
ili trgu javnu povrinu vesti |
odlukom do detalja je
regulisan komunalni red o Najbolja vina Srema
ne osvetljavaju na Zekinom salau
kojem e brinuti komunalni ne obezbede ETNO Regionalna vinoteka
policajci. Najmanja kazna za pasae i
krenje te odluke za fizika radove na ureenju Najbolja sremska vina pod
lica iznosi 5.000 dinara, dok ulaze nou spoljanjosti zgrade
jednim krovim bie otvorena
danas na Zekinom salau u
e nepridravanje odredaba Kredinu, saoptila je jue
pravna lica kotati od 20.000 ta ugostiteljsko-turistika
do ak milion dinara.
lepe plakate, piu u izlozima dre kua. U vinoteci e se nai
po fasadama ili ambalau,
najbolji vinari i najkvalitetnija
vina iskljuivo sremsko-
RED - Odluka koju su usvojili oteuju zgradu skladite robu ili je frukogorskog vinogorja,
gradski odbornici do detalja re- kazao je Veljko Samardi,
gulie komunalni red na celom izlau van radnje direktor Sremske kue u
podruju Beograda, bez obzira ne iste sneg okviru koje posluje Zekin sala,
dodajui da e danas najboljih
na to da li se radi o javnim ili
privatnim povrinama. Tako ispred zgrade i tendu ne dre 14 vinara izloiti svojih 47 vina.
ubudue ne bi smelo da se desi ledenice sa krova u urednom stanju Deo autoputa
da vam, dok prolazite ulicom,
kapne voda koja se izliva iz kli- zatvoren do maja
ma-ureaja. Prema lanu 15 te izgled zgrade. Dranje ardi- PUTARI U nastavku obnove
odluke, klima-ureaji moraju njera sa cveem je dozvoljeno. autoputa na prolasku kroz
da se postave tako da onemo- Za nadzor i kanjavanje pre- Beograd, zatvoren je deo puta
gue izlivanje kondenzata na krilaca propisa iz Odluke o ka idu, od KBC Beanijska kosa
spoljne delove zgrade ili na komunalnom redu zadueni do iskljuenja za market Roda,
javnu povrinu. su komunalni policajci. Oni e, saopeno je iz Puteva Srbije.
Radovi e trajati do kraja aprila.
O spoljanjem izgledu zgra- izmeu ostalog, izricati kazne i U tom preduzeu podseaju
da rauna e voditi vlasnici za prodaju bilo kakve robe na da je i dalje za saobraaj
prostora u njima, a zabranjeno ulicama, zaustavljanje ili par- zatvoren deo od SC 11. april
je iscrtavanje fasada, lepljenje kiranje vozila na javnim povr- do bolnice Beanijska kosa,
plakata ili naruavanje njiho- inama, kao i za ometanje ko- kao i iskljuenje sa autoputa za
vog izgleda na bilo koji dru- rienja ulice ili trotoara (koji Beanijsku kosu i ukljuenje na
gi nain. Vlasnici i korisnici nije obeleen za parkiranje) autoput iz pravca tog naselja.
zgrada i pasaa takoe moraju zaustavljanjem i ostavljanjem
da vode rauna da ulazi budu vozila. Davanje krvi na pet
osvetljeni dok radi i javna ra- Prema toj odluci, kante za u- lokacija u gradu
sveta. bre i ubrijere morae da budu DOBROVOLJCI Zainteresovani za
Ubudue e biti kanjivo i su- postavljene na zelenim povr- dobrovoljno davanje krvi danas
enje vea na terasama okrenu- inama, javne esme i fontane to mogu uiniti u Institutu
tim prema ulicama ili trgu. To moraju da budu u urednom i za transfuziju krvi Srbije od 7
isto vai za posteljinu, tepihe, ispravnom stanju, a javni asov- do 19 sati i autobusu na Trgu
kao i odlaganje drugih stva- nici e morati da pokazuju ta- Republike od 11 do 16 sati. Krv
ri kojima se naruava spoljni s Za sprovoenje nove odluke nadleni komunalni policajci no vreme. M. Joksimovi |||| se od 10 do 16 sati moe dati u
Tehnikoj koli u Mladenovcu
i na Fakultetu sporta i fizikog
vaspitanja na ukarici, a od 12
do 15 sati u ekonomskoj koli na
Grad pomae
rtve nasilja
Zatvorenike kue hit na sajmu Starom gradu.

Najbolji kotli
ZANAT - Na Sajmu graevinarstva, ALASI Povodom obeleavanja
OSAMOSTALJIVANJE Gradski meu 900 izlagaa, prvi put pred- s Kua drveta s montaom prve godinjice od otvaranja
odbornici izmenili su jue odluku stavljene su i kue i nametaj koji kota 440.000 dinara prve alaske pijace u Zemunu,
o pravima u socijalnoj zatiti, su napravili zatvorenici iz osam ka- Gradske pijace sutra
prema kojoj e sve ene Sigurnoj
kui u Beogradu, a prijavljene
zneno-popravnih ustanova i okru- organizuju takmienje u
nih zatvora u Srbiji. pravljenju riblje orbe.
su na beogradsku adresu, u
Preko puta Hale 5, na tandu Takmienje se odrava u donjem
narednih 12 meseci dobijati
Uprave za izvrenje krivinih sank- delu zemunske pijace u 10.30
mesenu pomo od 11.000
cija, predstavljeni su proizvodi osu- sati. U konkurenciji za najbolji
dinara. Ta pomo e obuhvatiti
riblji kotli, uestovae 10
i decu. ene sa jednim detetom enika. Interesovanje je ve prvog zemunskih alasa, a novinarski
dobijae 16.000, ene sa dvoje dana izazvala drvena montana vi- iri uestvovae u izboru
dece 21.000, a ene sa troje i vie kend kua od 24 kvadrata, s cenom najboljeg.
dece 26.000 dinara. Ovo je bitno od 440.000 dinara. Izloen je i par-
poboljanje poloaja ena koje kovski program od kovanog gvo-
su izloene nasilju u porodici, Trka na tiklama
rekao je Krkobabi, zamenik
a, betonska i metalna galanterija, DAME Tradicionalna Trka
gradonaelnika Beograda. Gradski bojleri, kontejneri, kao i ALU i PVC na tiklama odrae se 15.
sekretar Vladan uki rekao stolarija. Zorana Vuievi iz Upra- aprila u 17 sati na platou ispred
je da je ta odluka predloena ve za izvrenje krivinih sankcija Delta sitija. Dame e moi
radi prevazilaenja posledica kae da samo osuenici koji ele da se takmie u dve kategorije.
porodinog nasilja i normalizacije rade u radionici za proizvodnju, a Prva nagrada od 1.000 evra
ivota, to jest obezbeivanja ideja programa je resocijalizacija. za oping snova pripae
egzistencijalne sigurnosti u - U cenu kue uraunata je i izvode pod nadzorom. Plaeni su guva jer se trpezarijiski sto od jele najbroj takmiarki, dok e
procesu osamostaljivanja rtve montaa za koju su takoe zadue- 20 odsto od prosene plate - kae ili smre moe kupiti za 16.090, istu sumu novca za oping
porodinog nasilja nakon izlaska osvojiti i najbolje stilizovana
ni osuenici. Za to biramo one koji Vuievi. leaj za 9.165, a kuica za pse za
iz Sigurne kue. |||| takmiarka po oceni irija.
su u lakem teretu, a oni taj posao Na ovom tandu je vladala velika 8.450 dinara. mn ||||
4 Aktuelno Sreda, 13. april 2011.

dobra vest |
Vlada e spreiti
poskupljenja hrane
Policajci e na monitorima
pratiti svaki Cecin korak
Estradna pevaica Svetlana

Foto Reuters
kako funkcionie kuni zatvor
- Ceca Ranatovi (38) nosie
elektronski odailja oko 2
desne noge i nee smeti
osam meseci da izae iz
svoje vile u Ljutice Bogdana, 1
kod stadiona Crvene
cene Predsednik Vlade Srbije zvezde, osim u urgentnim
Mirko Cvetkovi izjavio je situacijama, poput posete
da Vlada razmatra dodatne lekaru ili porodine sahrane.
mere kojima bi se suzbilo Ukoliko vlasnica FK Obili
poskupljenje hrane. Cvetkovi
nije naveo o kakvim merama
napusti vilu bez dozvole 3
se radi, kao ni kada bi poela
Uprave za izvrenje krivinih
njihova primena. On je na sankcija, ak i kada izae u
skupu o zatiti konkurencije dvorite, upalie se alarm
podsetio da je cena osnovne u komandnom centru
vrste hleba ve pod kontrolom, Ministarstva pravde i
kao i da postoji dogovor
drave i eerana o ceni te
policija i sud e odmah biti
namirnice, koja e ostati
nepromenjena do nove
obaveteni.
NADZOR - Uprava za izvrenje
4
proizvodne kampanje. krivinih sankcija odluivae o
vesti |
svakom zahtevu Ranatovieve
za naputanje kunog zatvora.
Avion kod aka pao Prema zakonu, svaki kuni za-
zbog vrtloga vetra tvorenik ima pravo da zahteva
Elektronska narukvica (1) povezana je preko prijemnika s telefonom
izvetaj Verovatni uzrok odlazak kod lekara, prisustvo na
(2) i njeno prisustvo u kui direktno se oitava u Komandnom
pada aviona tipa cesna 172 porodinim sahranama, odlazak centru (3), koji se nalazi u Ministarstvu pravde. Zaposleni u ovom
u selu Mrajevci kod aka, na posao, ukoliko je poljoprivred- centru na monitorima jasno vide svako pomeranje zatvorenika van
kada su poginule etiri osobe, nik, odlazak na njivu i bavljenje kue. Ukoliko zatvorenik izae izvan granica u kojima je narukvica
bio je gubitak kontrole nad stoarskim poslom, ukoliko je programirana, automatski se alarmira policija i sud koji dobija
avionom usled ulaska u redovan student ili uenik, odla- obavetenje da je prekrena kazna kunog zatvora (4).
rotornu struju na ekstremno zak na fakultet, odnosno u kolu. s Svetlana Ranatovi
maloj visini, navodi se u Ranatovieva e morati 24 sata
izvetaju Direktorata civilnog
vazduhoplovstva Srbije. U tom
dnevno da nosi narukvicu i bude REAKCIJE |
izvetaju, koji nije konaan, u kui, a od Uprave e morati da Milion i po evra ide za bolnice i kole NAGODBA NE VAI ZA SVE
navodi se da pilot nije trai dozvolu ak i da izae u budet Iznos od 1,5 miliona evra, koji e Svetlana Ranatovi Milan kuli - profesor
imao dovoljnu rezervu visine dvorite. Elektronska narukvica i njena sestra Lidija Velikovi Ocokolji morati da plate po Pravnog fakulteta
da uspostavi kontrolu nad e biti postavljena na njenu de- prihvatanju sporazuma o priznanju krivice koji su zakljuile sa
Ukoliko bude pravosnaan,
avionom i izbegne udar o tlo. snu nogu im sud odobri nagod- tuilatvom, bie ubedljivo najvea ikad naplaena novana
sporazum je dobro reenje za
bu kojom ona priznaje krivina suma u krivinim postupcima u Srbiji, izjavio je danas portparol
obe strane.
Republikog javnog tuilatva Tomo Zori. Od tog novca imae
Prosean mito lekaru dela u zamenu za godinu dana korist svi graani Srbije, jer e se iz budeta koristiti za bolnice, Borislav Prelevi - advokat
iznosi 225 evra kunog pritvora i milion i po evra kole, socijalna davanja..., precizirao je Zori.
odtete koju e uplatiti dravi. Ubeen sam da e nagodba
korupcija Prosean iznos biti prihvaena, ali mi je
mita je u oktobru 2009. godine Ona je osuena na devet meseci nejasno zato je re o sumi
iznosio 169 evra, a u oktobru za prodaju 10 fudbalera i na tri u nedozvoljeno vreme i svi su se pravljena je od obine plastike i od milion i po evra kada se
2010. 225 evra, pokazuju meseca za posedovanje 11 pito- pridravali pravila - objanjava moe lako da se pokida ukoliko Ranatovievoj na teret stavlja
podaci Programa za razvoj UN lja, ali je etiri meseca ve bila Damir Joka iz Uprave za izvre- to zatvorenik eli, ak i obinim mnogo vie.
(UNDP). Godinja teta zbog u pritvoru kada je uhapena 17. nje krivinih sankcija. kletima. To nikom nije u intere-
korupcije i prevara u zdravstvu marta 2003. u akciji Sablja. Narukvica je standardna i pe- su, jer na svaki prekid kontakta Ratko Boovi - sociolog
iznosi oko 500 miliona evra, - Odgovornost je na osuenom vaica nee imati nikakav izbor narukvica alarmira sistem - do- Pravila moraju biti jednaka za
od ega oko 300 miliona odlazi sve. Za nekog sirotana koji je
i nikom nije u interesu da prekr- kad je re o njenom izgledu ili daje Joka.
na vanstandardne usluge. neto ukrao zakon verovatno
i pravila i ode u zatvor. Na ovu boji. Osmoro osuenika trenutno ne bi bio blag.
LOTO ||||||||||||||||||||||||||| meru osueni pristaje dobrovolj-
no, formira se ugovorni odnos i
- Oprema je standardna, posto-
je pravila postavljanja, narukvica
nosi narukvicu, dok je troje u
kunom pritvoru bez elektron- noenje oruja, posedovanje dro-
Opet nema sedmice to je vrlo jednostavna stvar. Ugo- ide na desnu nogu, materijal je skog nadzora. To su krivina dela ge, pranje novca, krivina dela
ZALET U sinonom 29. kolu nije vor se prekri, idete u zatvor. Za dermatoloki ispitan i ne moe gde je kazna zatvora do godinu poinjena u saobraaju.
naen nijedan uplaeni listi sada niko nije napustio pritvor izazvati nijednu alergiju. Na- dana, odnosno za nedozvoljeno B. Vukovi - Vuk Z. Cviji ||||
sa sedam pogodaka, ali je bilo
devet tiketa sa esticama i
njihovim vlasnicima pripada po

U maju prve operacije leenja


358.237,22 dinara.

Izvueni su sledei brojevi: Vui: Vlast nee


moi da odbije
2 4 10 gojaznosti u Klinikom centru nau ponudu
sns Zamenik predsednika
Zahvat - Direktor Klinikog jenata primenjivati neka od tri Srpske napredne stranke
centra Srbije ore Bajec izja- mogue operacije na elucu.
19 22
Aleksandar Vui uveren je da
vio je da bi u maju u toj ustanovi Prema njegovim reima, ovih e posle mitinga te stranke
trebalo da budu obavljene prvi dana trebalo bi da bude zavre- u subotu u Beogradu vlast
operativni zahvati za leenje go- na obnova odeljenja na kome e saoptiti datum odravanja
jaznih pacijenata. Bajec je rekao biti smeteni pacijenti kojima e parlamentarnih izbora. Vui
33 35 da bi prva operacija mogla biti
obavljena oko 20. maja, a da se
zbog prekomerne teine i speci-
finosti zahvata biti neophodni i
je jue rekao da e SNS dobiti
datum odravanja izbora jer e
na listi ekanja ve nalazi oko posebni uslovi. On je rekao da je vlastima dati ponudu koju nee
moi da odbiju, ali i zbog toga
Sa pet pogodaka bilo je 463 stotinu pacijenata. za obavljanje tih operacija bila
to e se tog datuma okupiti
kombinacija, a dobitak je U zavisnosti od sluaja, ko- neophodna i obnova hirurke toliko ljudi koji se nee razilaziti.
6.963,57 dinara. Izvueni doker ristie se razliite procedure, sale, a da e u tim operativnim Vui nije eleo da otkrije detalje
broj je 471963 , ali ni ovog puta rekao je Bajec i precizirao da zahvatima uestvovati i hirurzi ||||
te ponude do subote. 
nema dobitnika. e se u leenju gojaznih paci- SS Na listi ve 100 pacijenata: Bajec iz Norveke. ||||
Sreda, 13. april 2011. Svet 5
vesti |
Obeleeno 50 godina s "Kingdom tauer" Hejg i ipe kritikuju
Gagarinovog leta u svemir e postaviti nove
granice u arhitekturi
napore NATO u Libiji
INTERVENCIJA - Vilijam Hejg,
PROSLAVA - Prvi ovekov let u ko- ef britanske diplomatije, tvrdi
smos bio je revolucionarni dogaaj da NATO mora da pojaa napore
i izuzetno dostignue sovjetske ko- u Libiji kako bi zatitio civile
smonautike koje je oznailo poetak od napada snaga Moamera el
Gadafija. Slinu poruku uputio
kosmike ere, izjavio je jue Dmitrij je i Alen ipe, francuski ministar
Medvedev, ruski predsednik, po- spoljnih poslova, istakavi da
vodom obeleavanja 50. godinjice saveznici NATO ne daju sve od
leta Jurija Gagarina u kosmos. sebe u Libiji i da bi trebalo da
To je bio apsolutno revoluciona- uine vie kako bi unitili teko
ran dogaaj i apsolutno simboli- naoruanje libijskog lidera.
ki to je bilo izuzetno dostignue
sovjetske kosmonautike, rekao je Uatara najavio
Medvedev, dodajui da je posle 12. suenje Gbagbou
aprila 1961. nastala kosmika era. PROMENA Alasane Uatara,
Ruski predsednik je rekao da je kojeg UN priznaju za
ipak bilo vano uiniti prvi korak. predsednika Obale Slonovae,

Saudijci grade toranj


Veoma sam ponosan to je taj prvi poruio je putem televizije
korak nainila moja zemlja, istakao da svie nova era nade" u
je Medvedev. ovoj afrikoj zemlji nakon

od 1,6 kilometara
Predsednik Rusije je naveo da je zarobljavanja njegovog
danas istraivanje kosmosa postalo rivala, biveg predsednika
pragmatinije, ali da i dalje ostaje Lorana Gbagboa, i najavio da
e Gbagbou suditi domae
mata o osvajanju drugih planeta i PODUHVAT - Saudijska kraljev- Objekat e imati unutranju po- pravosue.
zvezdanih sistema. |||| ska porodica najavila je planove vrinu od 12 miliona kubnih me-
s Studenti dre Gagarinov poster za izgradnju najvieg objekta na tara - ak 12 puta veu nego Uan
svetu koji e dostii visinu od 1,6 Kanada skver u londonskom po-
Bliski susret dva
kilometara. U Kingdom taueru slovnom kompleksu Kanari Vorf. aviona u Njujorku
(Kraljevski toranj) bie smeteni Izgradnju e finansirati King- SREA Na njujorkom
Identifikovan bomba iz Minska hoteli, kancelarije, luksuzni apar- dom holding kompanija u vla- aerodromu Don Kenedi"
dolo je do manje nezgode
TERORISTA Beloruska agencija za unutranju bezbednost KGB tmani i oping centar. snitvu saudijske kraljevske po-
kada je avion Er Fransa"
identifikovala je jue osumnjienog za postavljanje bombe u podzemnoj Zgrada e biti dvostruko via rodice. Graevinska kompanija na putu za Pariz prilikom
eleznici u Minsku, koja je, prema poslednjim podacima, u ponedeljak od trenutno najvieg oblakodera Emar, koja je sagradila Burd, poletanja oeao levim krilom
uvee usmrtila 12 ljudi i ranila vie od 200. Prema navodima KGB, koji Burd Kalifa u Dubaiju i ak pet navodno je pobedila na konkursu rep aviona kompanije Komer"
nosi ime iz sovjetskih vremena, u toku je potraga za izvriocem napada. puta via od arda, najvieg ar- za izgradnju Kingdom tauera, koji je upravo bio sleteo iz
Belorusko ministarstvo unutranjih poslova je saoptilo da je bomba bila hitektonskog objekta u Britaniji. koji e biti podignut u okolini Bostona. U incidentu niko nije
postavljena ispod klupe na stanici Oktjabrskaja da bi eksplodirala dok
putnici silaze iz voza. Stanica se nalazi na 100 metara od predsednikog Da biste liftom stigli da vrha zgra- luke Deda na Crvenom moru. povreen.
administrativnog zdanja, a predsednik Aleksandar Lukaenko rekao je da de u koju e biti uloeno oko 13,5 Zgrada e biti centralni objekat u
bi inostrane snage mogle da stoje iza napada na metro. |||| milijardi evra, bie vam potrebno novom gradu od 80.000 stanov- Hrvatski biskupi
ak 12 minuta. nika. ma |||| razoarani Hagom
PRESUDA Komisija Pravda i

Siromani Jamajani izbeljuju


mir" (Iustitia et pax) Hrvatske
biskupske konferencije izrazila
je jue razoaranje radom
Hakog suda i zatraila od
graana da uoi presude

kou zarad drutvenog statusa


hrvatskim generalima Anti
Gotovini, Mladenu Markau i
Ivanu ermaku za zloine za
vreme i nakon Oluje" budu
mirni i dostojanstveni.
Siromani stanovnici Jamajke
Foto Reuters

na sve naine pokuavaju Uzaludna Zakerberg dobio


da posvetle kou kako upozorenja lekara spor sa kolegama
bi po tenu podseali na Zdravstvene vlasti u Jamajci FEJSBUK Mark Zakerberg,
pripadnike bogatih slojeva pokrenule su kampanju kojom osniva drutvene mree
jamajanskog drutva. Uprkos upozoravaju na rizike koje Fejsbuk, dobio je pravni spor
nosi korienje ovih preparata. protiv blizanaca Kamerona
zdravstvenim rizicima, poto Ona obuhvata javne diskusije i
se u tretmanima esto koriste i Tajlera Vinklvosa, bivih
programe na radiju posveene kolega sa studija na Harvardu,
kreme iz Afrike nepoznatog ovoj temi, postavljanje koji su ga optuivali da je
sastava, ovi ljudi daju svu postera po kolama i deljenje ukrao njihovu ideju. Ameriki
svoju uteevinu da bi se po odgovarajue literature. Slina apelacioni sud saoptio je da
kampanja pod nazivom Ne Vinklvosovi moraju da prihvate
boji koe pribliili vioj klasi. ubijajte kou pokrenuta je sporazum sa Fejsbukom po
2007. godine, ali ona nije kojem im pripada 65 miliona
POMODARSTVO - Mikeia Simpson pomogla da se stane na put
utrljava u telo masnu belu kremu, dolara.
ovoj sumanutoj praksi.
a zatim oblai trenerku i zakopava link dana |

@
se do grla kako intenzivni sunevi www.wordcount.org
zraci ne bi doprli do njene koe. Ali, Jamajke posvetljivanje koe popri-
PROJEKAT Interaktivna
varate se ako ste mislili da se ova milo je opasne razmere, tvrde leka- prezentacija 86.800 najee
Jamajanka boji da ne dobije rak ri. Jedna ena je poela da izbeljuje korienih engleskih rei
koe. Dvadesettrogodinja stanov- kou svoje bebe. Naljutila se kada
nica geta u Kingstonu, prestonici sam joj rekao da odmah prestane i oglas
Jamajke, nada se da e njen taman napustila ordinaciju. esto se pitam
ten na ovaj nain poprimiti nijansu ta se desilo s tim detetom, kae
bele kafe, koja je karakteristina Nil Persadsing, poznati dermatolog
za pripadnike jamajanske elite i iz Jamajke.
dopada se mnogim mukarcima iz U ovoj karipskoj zemlji ne posto-
njenog okruenja. Mikeia veruje ji efikasna dermatoloka kontrola
da svetla put otvara vrata ka boljem sredstava za izbeljivanje koe. Ona
ivotu. Zato svoju skromnu ute- s Jamajani znaju da je izbeljivanje tetno, ali ele da budu deo elite se u obliku praka ili kreme mogu
evinu troi da bi na crnom tritu kupiti ak i na pijacama. Najuporniji
nabavila jeftine preparate koji na- Ljudi govore da je izbeljivanje Mnogi ljudi irom sveta poku- na crnom tritu nabavljaju proizvo-
vodno posvetljuju kou. tetno, ali ja to ipak radim. Neu avaju da promene svoju prirod- de koji sadre toksine poput ive,
Mikeia i njene drugarice potpu- prestati zato to mi se to svia i nu boju koe: dok jedni odlaze u koja blokira proizvodnju melanina.
no ignoriu dravnu kampanju za znam kako da to uradim bezbed- solarijume ili koriste kreme koji je Oni najsiromaniji koriste pastu za
zdravlje i rege hitove koji osuuju no, kae Mikeia, dok u naruju potamnjuju, drugi je izbeljuju hemi- zube ili kari, koji koi daju ukastu
ovu nepromiljenu praksu. dri erku. kalijama. U siromanim etvrtima nijansu. M. Anastasijevi ||||
6 akcija Sreda, 13. april 2011.
Sreda, 13. april 2011. Ekonomija / moj novac 7
euro |||||||||||||||||||||||||||
Legalizacija jeftinija i do 99 odsto Uskoro mere za smanjenje

srednji
uticaja cena hrane na inflaciju 101,19

kurs
Jeftinije Pravilnik koji e omoguiti jednostavniju i jeftiniju legalizaciju
DIN / EUR
bespravno sagraenih objekata i obezbediti popust i do 99 odsto, stupio
je jue na snagu, izjavio je Oliver Duli, ministar ivotne sredine, rudarstva
i prostornog planiranja. Stupanjem na snagu pravilnika o legalizaciji
EFEKTI - Vlada Srbije uskoro e
doneti mere koje e u toku ove go-
Na pitanje kada e te mere biti
donete, on je istakao da e to biti
vesti |
bie realizovan izmenjeni Zakon o planiranju i izgradnji u tom delu. dine strukturno omoguiti da cene vrlo brzo, ali da ne eli da licitira Novi kreditni
Skuptina Srbije usvojila je nedavno Zakon o planiranju i izgradnji koji
e etvorolanim i veim porodicama obezbediti popust do 99 odsto za
hrane ne predstavljaju kljuni ge- s datumima. "Spremamo set mera, aranman sa MMF
legalizaciju objekta povrine do 100 kvadrata. Za narednih 100 kvadrata nerator inflacije u Srbiji, najavili su a jedan od razloga to one ve nisu LISOVOLIK ef
umanjenje iznosi 60 odsto, na koliko je smanjena naknada za vlasnike premijer Mirko Cvetkovi i ministar donete jeste to to vrlo paljivo ana- Kancelarije
objekata do 100 kvadrata koji nisu ispunili socijalne uslove. |||| poljoprivrede, trgovine, umarstva i liziramo koji najbolji efekti tih mera Meunarodnog
vodoprivrede Duan Petrovi. mogu da budu", rekao je on. |||| monetarnog
fonda u
Srbiji Bogdan

Polovna vozila za godinu


Lisovolik ocenio
je da bi novi
kreditni aranman trebalo
da bude sidro za ekonomsku
politiku Srbije. Lisovolik je

dana pojeftinila 30 odsto


na sednici Upravnog odbora
Privredne komore Beograda
kazao da bi taj aranman
trebalo da bude iz stendbaj
aranman iz predostronosti,
Polovni automobili u Srbiji da bude sluaj, ali da e onda u bez povlaenja novca.

Foto M. Josida
su sve jeftiniji. Procenjuje problemu biti uvoznici.
se da su koriena vozila - Kako sada stvari stoje, ukoliko O minimalnoj ceni
samo u proteklih godinu drava ne vrati onu varijantu da se rada u etvrtak
dana pojeftinila za 20 za zamenu starog automobila za POSLODAVCI Novi pregovori o
do 30 odsto. Uvoznici su, novi PDV plaa samo na tu razliku socijalnom sporazumu Vlade
u ceni, onda nee biti stimulacije Srbije, sindikata i poslodavaca
meutim, nezadovoljni jer zakazani su za etvrtak, 14.
ni za prodavce ni za kupce. Mi raz-
je tranja i pored povoljnih govaramo sa Ministarstvom trgo- aprila, izjavio je predsednik
cena prilino slaba. vine i pokuavamo da to vratimo Unije poslodavaca Srbije
Neboja Atanackovi. Jo nije
automobili - Zbog pojeftinjenja kako bismo unapredili prodaju jer postignut dogovor socijalnih
uvoz polovnih automobila na nae je trend sve loiji i u pitanje se do- partnera o minimalnoj ceni
trite dosta je slabiji, a poslednji vodi opstanak prodavaca i uvozni- rada, kao i o nekim zahtevima
podaci govore da je on od 2009. ka automobila - navodi Petrovi. poslodavaca i sindikata, rekao
godine prepolovljen. Ni prodaja, SS Ponuda polovnih automobila vea od tranje, trite skoro zamrlo I njegov kolega Milan Belin iz je Atanackovi.
prema reima strunjaka, nije ila Udruenja uvoznika vozila kae
nita bolje, pa je prodata samo Cene polovnjaka da je sveukupna situacija na tr- Sajt sa poslovnim
polovina tih vozila. Razlog tome automobil godite cena itu od 2008. godine dovela do informacijama
je uobiajen - ekonomska kriza pa Reno klio 2003. 3.500-4.500 toga da automobili pojeftine za BONITETI U Srbiji je poeo da
samim tim i nedostatak novca. Golf 4 2000-01. 4.500-5.500 ak 30 odsto. radi sajt boniteti.rs koji nudi
Milo Petrovi iz Udruenja vo- Peo 206 2001-2002. 3.500-4.000 - Samim tim pale su i cene po- podatke o 110.000 domaih
zila i delova kae da prodaju po- koda oktavija 2003. 5.000-6.000 lovnih vozila. Sve zavisi od toga kompanija i preko 230.000
lovnih automobila treba pokrenuti Sitroen C4 2006-2007. 7.000-8.000 koliko su ona u inostranstvu po- preduzetnika. Poslovne
sa mrtve take jer je ona potpuno Audi A4 2003. 7.000-8.000 jeftinila. Koliko e ovakav trend da informacije posredstvom tog
stala. Napomena: Cene su u evrima traje i kako e prodavci da preive sajta nudi kompanija Solvent
- Ponuda je mnogo vea od tra- ovu situaciju, ostaje da se vidi. Kri- rejting iz Beograda koja se bavi
nje, a cene su dosta pale. U od- polovnih kola prati pad cene no- Na pitanje da li e se ovakav za u Japanu mogla bi da dovede do kreditnim rejtingom kompanija
nosu na prethodnu godinu, nie vih, to jedno bez drugog ne moe trend nastaviti u narednom peri- toga da neka nova vozila poskupe koristei najsavremeniju
metodologiju procene rizika
su za 20 do 30 odsto. Inae, cena - navodi Petrovi. odu, on odgovara da bi to mogao - istie Belin. B. Stamenkovi |||| vedske kompanije Bisnode.

Telekomu Austrija
oglas

dat rok do 3.maja


Foto O. Buni

s Austrijancima
dodatno vreme
za razmiljanje

MAJ - Ministarstvo finansija pro- uslovima koji su propisani tende-


duilo je rok do 3. maja za dostav- rom - navedeno je u saoptenju.
ljanje ponude o kupovini 51 odsto Austrijski Telekom je jedini do-
akcija Telekoma Srbija austrij- stavio ponudu za kupovinu Tele-
skom Telekomu, saoptila je ova koma Srbija. Ponuena je cena
kompanija. od 950 miliona evra za veinsko
Rok je produen jer su pregovo- vlasnitvo u srpskom Telekomu i
ri jo u toku, kao i zbog i potrebe 450 miliona evra za investicije u
da Telekom Austrija dostavi do- naredne tri godine, iako je mini-
datne informacije. Kako je Vlada malna utvrena cena na tenderu
saoptila, odluka je doneta na za- bila 1,4 milijarde evra.
htev Telekoma Austrija. Ve jednom je bio produen rok
- Austrijska kompanija je dobila Telekomu Austrija za popravljanje
dodatnih 15 dana za dopunu do- ponude od 950 miliona evra, a
stavljene dokumentacije i prilago- sada e se za konanu odluku ipak
avanje finansijskog dela ponude saekati poetak maja. ||||
8 Sreda, 13. april 2011. Sp
objektiv |
Partizan ubedljiv u FIFpro: U Srbiji
igrai ugroeni
Vrcu, slavila i Zvezda fudbal Udruenje
profesionalnih fudbalera
(FIFpro) zatrailo je da se bolje
razdvajanje - Koarkai Parti- nuta ispotovali ono to smo se zatite igrai koji su angaovani
zana su i trei put ove sezone po- dogovorili. Danas emo imati pa- u klubovima istone Evrope jer
bedili vraki Hemofarm rezulta- uzu, kako bismo regenerisali eki- se nalaze pod velikim pritiskom
tom 90:76 (28:15, 26:20, 16:20, pu do poetka fajnal-fora, kako zbog fizikih napada, rasistikih
21:20). Crno-beli su estom po- bismo znali u kom emo sastavu ispada i mafijakih grupa koje
bedom ostali usamljeni na prvom igrati u Ljubljani - rekao je trener nametaju rezultate utakmice.
mestu na tabeli Superlige Srbije Partizana Vladimir Jovanovi. Povod za reakciju FIFpro bili
poto je kragujevaki Radniki Crvena zvezda zabeleili su su napadi na Nikolu Nikezia,
zabeleio drugi poraz. etvorica koga su vlasnici ruskog Kubana
trei trijumf u Superligi poto su
iz Krasnodara pitoljim naterali
igraa Partizana postigla su dvo- pobedili Mega Vizuru sa 84:81 da pristane na sporazumni
cifren broj poena, Derels je bio (21:18, 22:16, 20:18, 21:29). raskid ugovora. Meu zemlje u
najefiakasniji sa 18, Kecman je Crveno-bele je predvodio odlini kojima se ne potuju ugovori
ubacio 15, Kati 14 (8 skokova) i Strahinja Dragievi koji je me sa igraima FIFpro je uvrstio
Gist 12 poena. zavrio sa 18 poena, isto kao i Srbiju, Rusiju i Rumuniju. ||||
- Mislim da smo od prvog mi- Baki. ||||
Hofenhajm vraa Tejga na kraju sezone

Vidi: I ja ponekad
fudbal Nemaki Hofenhajm eli da se njihov napada Princ Tejgo
vrati u klub na leto kada mu istekne pozajmica u Partizanu. Mediji
iz Gane istuu da je Hofenhajm ve zvanino obavestio Partizan o
tome, jer ele da Tejgo bude sa ekipom na ve zakazanim priprema u
Austriji i Americi.Naravno da bih voleo da ostanem u Partizanu, ali

znam da pustim suzu


ne pitam se ja, jer imam vaei ugovor sa Hofenhajmom.

vesti |
Srbi slabi u NBA Ronaldo ostaje
nba Rezultati: Atlanta - Majami elja Berluskonija Kapiten Manester junajteda me je stvarno dirnuo. Gledao sam skom trakom na ruci.
90:98, Nju Dersi - arlot fudbal Vlasnik Milana, Nemanja Vidi poznat je ga sam, u mraku i uiveo sam se u Vidi je 2008. osvojio najvredniji
103:105, Filadelfija - Orlando priu. Skoro sam zaplakao. Skoro - klupski fudbalski trofej, ali mu je e-
85:95, Detroit - Klivlend 101:110,
italijanski premijer Silvio kao jedan od najvrih
Berluskoni planira da poalje momaka u svetskom rekao je Vidi. lja da on bude igra koji e ga prvi
Nju Orleans - Juta 78:90, Hjuston ponudu Real Madridu za Nemanja, koji je svojevremeno na podii posle finala.
- Dalas 91:98, Sakramento - Kristijana Ronalda, ako njegova
fudbalu, ali i on ima neniju
specijalizovanom fudbalskom sajtu Dodatni motiv mu je i to to eli
Oklahoma 112:120, Vaington - ekipa osvoji Seriju A. Portugalski stranu. Beskompromisnom za ene Kickette proglaen
Boston 95:94, Milvoki - Toronto da ponovi jednu od dragih slika iz
reprezentativac nikada nije defanzivcu napadai u za jednog od najmuevnijih detinjstva - kada je kapiten zlatne
93:86, Denver - Golden Stejt
134:111, Finiks - Minesota 135:127.
izrazi elju da napusti Madrid, najjaoj ligi na planeti ne fudbalera, otkrio je i da mu Zvezdine generacije Dika Stojano-
ali to nije spreilo Berluskonija uspevaju da nau slabu
Boston je posle dodatnih da izjavi da ga eli u svom je san osvajanje Lige am- vi podigao pehar 1991. godine u
pet minuta igre izgubio od klubu. Ako osvojimo Skudeto
taku - ona izlazi na videlo piona sa kapiten- Bariju.
Vaingtona sa 95:94, uz etiri kupiemo jednog ili dvojicu samo kad gleda tune - Cela zemlja je gledala tu uta-
poena, pet skokova i dve velikih igraa, a jedan od njih filmove. kmicu. To je prelepo seanje za
blokade Nenada Krstia, te dva bi mogao da bude Ronaldo. Ako mene kao navijaa Crvene zvezde,
poena Sae Pavlovia. Izgubila u tome uspemo svima e biti emocije - Vidi je za klupski Junaj- ali i za celu zemlju. elim to da po-
je i Minesota u produetku i drago. Nekada snovi postanu
to sa 135:127 od Feniksa. Za
ted rivju priznao da ume da zaplae novim kao kapi-
java, izjavio je Berluskoni. i da je prilino emotivno doiveo ro- ten - rekao je
Timbervulfse nije nastupio Darko
Milii. Predrag Stojakovi je mantini film Belenica. Vidi. pz ||||
imao tri poena i etiri skoka.
FIFA preuzima - Znam da me prati reputacija
kontrolu u FS BiH snanog momka, ali sam i ja
Ronaldinjo dobio fudbal FIFA je saoptila da samo ovek. Plaem zbog
je sastavljen estolani tim tunih stvari. Gledao sam
titulu doktora koji e rukovoditi FS Bosne i i taj film Belenica koji
fudbal Brazilsko Udruenje Hercegovine. FIFA se na taj korak
pisaca i pesnika (ABL) dodelilo odluila sa sa ciljem da se nae
je fudbaleru Ronaldinju titulu reenje za ukidanje suspenzije,
doktora na proslavi povodom a taj Odbor za normalizaciju s estok
110. godinjice roenja pisca e imati zadatak prekine sve na terenu,

Foto Reuters
oa Lina do Rega. Nisam nean u dui:
veze sa bivim rukovodstvom Nemanja Vidi
ni sanjao da bi ovako neto FS BiH i da sazove Generalnu
moglo da se dogodi. Ukazana skuptinu najkasnije do 26.
mi je velika ast i veoma sam maja. Ta ponuda mogla bi da
srean zbog toga, rekao je omogui BiH da nastavi uee
Ronaldinjo na ceremoniji. On je u kvalifikacijama za EP 2012. FS
potom predao dres Flamenga BiH suspendovan je poetkom
predsedniku ABL-a Markou aprila iz svih meunarodnih
Vilasi. takmienja.

oglas
port Sreda, 13. april 2011. 9
vestI |

Strane sudije bi predstavljale Trener suspendovan


zbog zlostavljanja
koarka Selektor kineske

snaan udar na kasu klubova


koarkake reprezentacije do 19
godina Fan Bin suspendovan
je na neodreeno vreme
zbog zlostavljanja igraa. Bin
je kanjen poto je Kineska
koarkaka asocijacija (CBA)
Fudbalski savez Srbije zarade sudija u evropi

Foto A. Dimitrijevi
primila pismo koje je potpisalo
predloie Zajednici Zemlja Glavni Pomonik 13 igraa, u kojem se Bin
superligaa da predstojei Srbija 210 160 optuuje da ih je vreao i tukao.
veiti derbi sude stranci Hrvatska 370 270 Kako prenosi kineski dnevnik
Slovenija 360 200 ajna dejli, koarkai su u
kako bi se bar malo smirile pismu naveli da ih je trener Bin
Rumunija 1.200 700
strasti u domaem fudbalu. zlostavljao tokom tri godine
Engleska 1.170 375
Iako bi to bio presedan, ako koliko je na elu reprezentacije.
panija 6.000 2.000
regularnost sezone zavisi Nemaka 3.600 1.800
samo od delilaca pravde, Italija 3.400 1.700 Atletiko hoe Laneta
onda bi predlog moda Francuska 2.751 1.300 fudbal Sportski dnevnik As
trebalo i prihvatiti. Pitanje je *u evrima po utakmici iz Madrida, pozivajui se na
koliko je to izvodljivo. veb-stranicu Pipla, pie da se
se zna da najmlai sudija na li- Atletiko Madrid interesuje za
RoKADA - Duel Partizana i Cr- sti ima ispred sebe jo 16 godina srpskog reprezentativca Milana
vene zvezde igra se 23. aprila u takmienja - kae Stepanovi za Jovanovia. List podsea da je
Jovanovi prolog leta doao u
Humskoj i mogao bi da odlui 24 sata. Liverpul kao slobodan igra, ali
o novom ampionu Srbije, a uz On je dodao da se sudijske u engleskom klubu nije dobio
vanost mea, praina koja se greke ne prikrivaju i da nisu mnogo ansi ni kod Hodsona
die poslednjih dana predstav- posledica namere ve sluaja. ni kod Dalglia. Odigrao je
ljae dodatan pritisak na sudije. - Greke su sastavni deo, su- ukupno 303 minuta i dao dva
Bogoljub Stepanovi, predsed- dijska komisija nije nijednu pri- gola. As takoe navodi da
nik sudijske komisije FSS, nema krila, reagovala je i kada klu- je Jovanovi zimus bio blizu
nita protiv predloga predsednik bovi to nisu uoavali, a greke prelaska u Rasing iz Santandera
a Saveza Tomislava Karadia, koje se dogaaju velikima jesu ali da je klub iz Kantabrije na
ali upozorava da ta mogunost velika elja za linom afirmaci- kraju uzeo ija Dos Santosa.
trenutno nije predviena. jom. Nisam siguran, a 70 odsto
- Bilo bi runo da kao lan sudija jesu intelektualci, ima Evroliga menja
Izvrnog odbora FSS govorim elju i tendencije da grei, i to nain kvalifikacija
drugaije od predsednika te usred TV prenosa i da stane na koarka elnici Evrolige
organizacije. Ipak, pravilnik bilo iju strani i tako utie na dogovorili su promenu
o suenju kao normativni akt regularnost prvenstva. Niko naina na koji se odigravaju
propozicija za takmienje koje s Srpski arbitri teko izlaze na kraj sa igraima veitih" nee da radi protiv sebe i or- kvalifikacije za elitno
proizilazi iz statuta FSS, a on ganizacije. Meutim, ako se IO koarkako nadmetanje u
Evropi. Umesto dosadanje
je kao ustav za dravu Srbiju, FSS, Zajednica superligaa i tri runde borbi za plasman
trenutno takvu mogunost ne Zvezda i Partizan nisu zainteresovani veliki klubovi odlue za sudije u Evroligu, 16 timova bi od
predvia. Karadi sigurno tiina Iz redova veitih se jo nisu zvanino oglaavali povodom iz inostranstva, mi elimo ko- sledee sezone trebalo da bude
poneen eljom da prvenstvo ovog predloga. Partizan je u saoptenju naveo da je obiaj da legama uspeh, ali napominjem podeljeno u dve grupe. Oni
bude to regularnije izneo je se u finiu sezone zvunim saoptenjima i optubama na raun da su takse sudija nae Super- bi se takmiili na trodnevnim
ovaj predlog. Uz podrku svih sudija, regularnosti i sl. vri pritisak na organe nadlene za voenje lige najmanje posle Albanije, turnirima po principu plej-ofa,
klubova, naravno i Zvezde i takmienja. Dodaje se i da je posle nezavisne ekspertize jasno da su a da etvrti arbitar u Seriji A a pobednici ta dva turnira stekli
Partizana, sudije nemaju name- sve bitne odluke na utakmici sa Spartakom bile ispravne. Iz Zvezde kota koliko etvorka i delegat bi pravo da se nadmeu u eliti.
ru da dele klubove na bogate i su poruili da nemaju obiaj da komentariu tue meeve, ali i da su srpske Superlige - objasnio je
samo dobili potvrdu starog zahteva da Mai ne sudi njihove. Superliga, 7. kolo
siromane, velike i male, kada Stepanovi. I. Velimirovi ||||
utorak
Mega Vizura C. zvezda 81:84
Hemofarm Partizan 76:90
FMP Radniki 87:83
Tipsarevi i Zimonji eliminisani Ana: Ne volimo se ali emo pobediti sreda
Metalac OKK Beograd 19.30
tenis Janko Tipsarevi eliminisan je sa treeg Mastersa sezone u Monte sastav - Teniska reprezentacija razuma iz prolosti. Radniki 7 5 2 575:536 12
Karlu, u tri seta od panca Felisijana Lopesa. Me prvog kola trajao je Srbije je odradila prvi trening u u - Najvanije je da ostvarimo Partizan 6 5 1 548:461 11
144 minuta, a panac je slavio sa sa 6:4, 3:6, 6:7(4). Bio je ovo njihov Bratislavi gde e tokom vikenda pobedu. Ja sam profesionalac i Hemofarm 6 5 1 497:454 11
peti duel, a Lopes ima etiri trijumfa. Nenad Zimonji i Mikael Ljodra igrati protiv Slovake duel za po- razmiljam samo o terenu. Nije FMP 7 2 5 555:572 9
nisu uspeli da prebrode drugu rundu nadmetanja na teniskom turniru punu Svetske A grupe Fed kupa. tajna da svi u timu nismo najbolji C. zvezda 6 3 3 513:546 9
Masters serije u Monte Karlu. Njih dvojicu su savladali panci Marsel Od danas Srbija biti u punom sa- prijatelji, ali ako imamo profesio- Metalac 6 2 4 451:485 8
Granoljers i Tomi Robredo sa 6:2, 6:1, eliminsavi tako sedme nosioce stavu jere se ekipi pridruiti Jele- nalan odnos to nee uticati na nas Mega V. 7 1 6 527:580 8
mnogo lake nego to je iko mogao da predvidi. |||| na i Ana Mnogi su sumnjali da e - objasnila je Ana Ivanovi odnos OKK Bgd. 5 2 3 369:401 7
njih dve biti zajedno posle nespo- sa Jankovievom. ||||
oglas
10 Sport Sreda, 13. april 2011.

vestI |

Gigs opet sruio elsi Real dogovorio


liga ampiona, 1/4 finale
utorak
ahtjor - Barselona 0:1 (0:1) turneju po Kini
 prvi me 1:5 novac Madridski Real deo
M. junajted - elsi 2:1 (1:0) Fudbaleri Manester priprema za narednu sezonu
 prvi me 1:0 junajteda pobedili su obavie u Kini. Izabranici
Sreda trenera ozea Morinja
elsi 2:1 (1:0) i ukupnim 3. avgusta igrae protiv
Totenhem - Real 20.45
rezultatom 3:1 plasirali su se Guangua, a tri dana kasnije
 prvi me 0:4
u polufinale Lige ampiona. sastae se sa Tianin Tedom.
alke - Inter 20.45
 prvi me 5:2
Barselona je jo u porvom Ovo je za nas vie od obine
susretu sa ahtjorom turneje. U Kini imamo vie
POLUFINALe obezbedila prolaz dalje od 100 miliona navijaa i ovo
alke/Inter - M. junajted budui da je bilo 5:1, ali Leo e biti odlina prilika da se
upoznamo sa nekima od njih
 (26. april - 4. maj) Mesi nije propustio priliku da
i zahvalimo im se na podrci,
Real/Totenhem - Barselona novim golom zaini uspeh rekao je direktor Reala Emilio
 (27. april - 3. maj) pobedom i u Donjecku 1:0. Butragenjo. ||||

Hajdfeld uspeh favoriti - Manester je poveo


golom Ernandesa dva minuta pre
posvetio Kubici
formula Nik Hajdfeld je
kraja prvog poluvremena. Drogba Tevez proputa
osvojeno tree mesto na VN
Malezije posvetio Robertu
je u 77. minutu postigao gol za
izjednaenje, ali je u istom minutu gradski derbi
Kubici, koji se oporavlja od Park postigao pobedonosni gol za peh - Kapiten i najbolji strelac
povreda zadobijenih u reli Junajted. Ali heroj mea je opet Manester Sitija Karloz Tevez
udesu. Stavio sam tvoj znak Rajan Gigs koji je kao i u prvom najverovatnije nee moi da igra
na prednji deo kacige i poljsku meu odlino asistirao saigrai- na meu protiv gradskog rivala
zastavu sa strane. eleo sam ma. Ovog puta je "namestio" oba Junajteda u polufinalu FA kupa u
da vidi to i da zna da mislim gola svog tima. Inae elsi je u 70. s S trelci za subotu. Tevez se povredio tokom
na tebe. Ovo tree mesto je i Junajted:
minutu ostao sa igraem manje iarito i Park duela sa Liverpulom u Premijer
tvoje, napisao je Hajdfeld. jer je Ramire dobio i drugi uti ligi koji je njegov tim izgubio sa
karton. 3:0. Menader Sitija Roberto Ma-
Ljulj proputa - Primili smo jeftin gol od Dro- Karlo Aneloti je rekao da je Najbolji fudbaler sveta Leo Mesi nini posle mea sa Liverpulom je
fajnal-for Evrolige gbe ali smo odahnuli kada nam je njegov tim zaslueno ispao. je doneo pobedu Barseloni preci- rekao da e se teko nai u timu
koarka As Reala Serhio Ljulj Park u narednom napadu vratio - Kada smo najbolje igrali, ni- znim udarcem sa desetak metara za taj me.
obnovio je povredu lista leve prednost. Utakmica je pokazala smo znali kako da doemo do postigavi tako ak 48. gol ove - Tevez je povredio tetivu kole-
noge koju je dobio tokom da se engleski timovi uvek u pozi- gola. Manester je zasluio da sezone. na, tako da je teko da e biti spre-
poslednjeg mea TOP 8 protiv tivnom smislu pokau Evropi. Sve pobedi. Drogba je odigrao fanta- Danas su na programu jo dve man za subotu. Ali, posle toga bi
Valensije i nee moi da igra na je to zbog kvaliteta Premijer lige. stino drugo poluvreme. S druge utakmice etvrtine finala. U Lon- trebalo da bude sve u redu, a za
fajnal-foru u Barseloni. On je u
Mislim da nema dileme da smo strane, moramo da pokaemo str- donu Totenhem doekuje Real, to e biti potrebne otprilike dve
duelu sa Barselonom proteklog
vikenda pogorao povredu i dosegli eljenu formu - rekao je pljenje prema Toresu i da veruje- dok ampion Inter gostuje alkeu nedelje - istakao je Manini. Zbog
morae da pauzira. Ferguson. mo u njega - istakao je Aneloti. u Gelzenkirhenu. M.Miloevi |||| sline povrede, protiv Junajteda
nee igrati ni Mika Riards. ||||

oglas
Sreda, 13. april 2011. na tokovima 11
vesti |

Novo lice ekonomine korse Elektrini A3

Uporedo sa modernijim dovoljno da model izgleda mno-


izgledom prednjeg dela, go sveije i atraktivnije, to e biti
promovisana i osveenja sasvim dovoljno da se premosti
u enterijeru, kao i novi, jaz do predstavljanja nove gene-
jo tedljiviji 1,3-litarski racije popularnog Opelovog" au-
tomobila. Korsa je i u enterijeru PROTOTIP Audi nastavlja
ekofleks dizel motor. da promovie gamu svojih
ivopisnija i mlaa, sa novim bo-
DETALJI - Nedavno promovisa- jama, a u ponudi se nalazi i najsa- e-tron automobila,
kojima se pre nekoliko dana
nje uredbe o dravnoj subvenciji vremeniji multimedijalni sistem.
i zvanino prikljuio A3.
u iznosu od 100.000 dinara za Uz pomenutog dizelaa, kor- Automobil spolja izgleda
kupovinu automobila iji izduv- sa" nudi i iroku paletu motora, identino kao i verzije s
ni sistemi u atmosferu izbacuju koja se sastoji od ak pet benzin- motorima sa unutranjim
manje od 100 grama ugljen-di- skih agregata, zapremina od 998 sagorevanjem, ali ispod
oksida po preenom kilometru, do 1.598 kubika, sa rasponima haube krije elektromotor,
u fokus je ubacilo nekoliko au- snaga od 65 do 192 KS, dok su koji razvija 100 kilovata
tomobila koji se prodaju na na- u ponudi i jo dva CDTi moto- (134 KS), to mu omoguava
em tritu, a svojim zelenim ra - identini 1,3-litra od 75 KS maksimalnu brzinu od oko
karakteristikama ispunjavaju i 1,7-litarski motor sa 130 KS i 140 km/h, uz domet do 130
kilometara. Jo nema potvrda
sve uslove za ovaj svojevrsni po- masivnim obrtnim momentom
o moguem poetku serijske
pust. Meu njima nalazi se i od 300 Nm. Svi ekofleks" mode- proizvodnje.
opel korsa sa CDTi ekofleks Ulepana i meriva" li, sa start/stop sistem om ili bez
motorom od 1,3 litre zapremine njega, upareni su sa petostepe-
i 95 konjskih snaga, koja zbog
SVEE Popularnost u poslednje vreme doivljava i nova meriva,
nim manuelnim menjaem, osim
Kineski Britanac
a nedavno je predstavljena u verziji sa jo atraktivnijim izgledom, POVRATAK Britanski
cene, kvaliteta, ekonominosti nazvanom dizajn izdanje. Crni krov sa visokim sjajem, benzinske verzije 1,2 ekofleks" proizvoa automobila MG
i mnogih drugih karakteristika, zatamnjena prednja svetla sa prilagodljivim AFL osvetljenjem, (85 KS), koja je povezana sa jed- vraa se na trite. Dodue,
spada meu najzanimljivije za svetla za maglu, zadnji zatamnjeni prozori sa termalnom nostavnim i lakim za korienje danas pod patronatom
kupce. Ovaj model u atmosferu izolacijom, kao i 18-inni volan sa dve boje, samo su deo opcija izitronik" menjaem, takoe sa kineske kompanije iz angaja,
izbacuje 94 g/km ugljen-dioksi- koje su ukombinovane, kako bi i merivi, na slian nain kako je pet stepeni prenosa. koja je svoj model roev 550
da, zbog ega se njena cena spu- to uinjeno na korsi. D. Potkonjak |||| prekrstila u MG6, pa e se
ta za iznos subvencije i iznosi pod tim nazivom prodavati u
11.700 evra. Evropi, najvie, naravno, na
Ovaj motor promovisan je za- Ostrvu. Automobil je nastao
jedno sa novim izgledom kor- na osnovama rovera 75,
kojeg je razvio nemaki BMW,
se, koja nije dobila mnogo novih inae vlasnik Rovera, dok
elemenata - najupadljiviji su ga nisu otkupili Kinezi.
atraktivne svetlosne grupe
i restilizovan prednji Veloster ojaao
branik - ali je to
bilo sasvim

SNAGATOR Nekoliko meseci


posle promocije koncepta
Hjundai je saoptio i
prve tehnike podatke svog
novog modela veloster. U
planu je, naime, 1,6-litraski
turbo-benzinac, koji e sa
standardnih 138 konjskih
s Korsa" sa CDTi ekofleks snaga ojaati na 208 KS, ime
motorom od 1,3 litre zapremine e se nai uz rame s nekim
i 95 konjskih snaga malim snanim automobilima
iz Folksvagenove ili
Minijeve game.

oglas
12 Vodi Sreda, 13. april 2011.

bioskopi STER CINEMAS


Rio
2203 - 400
15.25, 17.20, 19.20
KOLOSEJ 2854 - 495 Luda vonja 21.20
Premijera iznenaenja 22.15 Svet okeana 15.30, 19.30
Rio 15, 17, 19, 21, 23 Agenti sudbine 15.20
Zduha znai avantura14.45, 16.45, 18.45, 20.45 Drugi ivot 19.40
Moja nazovi ena 15.50, 18.10, 20.30, 22.50 Rango 14.10, 16.10, 18.10
8 minuta 16.08, 18.08, 20.08, 22.08 Invazija sveta: Bitka za Los Aneles 22.10
Pol 15.45, 18, 20.10, 22.10 Bezgranino 20.20, 22.30
Prelepo 15.10, 22.10 Hop 15.40, 17.40
Put u nepoznato 15.30, 20.50 Pol 17.30, 19.50, 22
Drugi ivot 22.15 8 minuta 14.40, 16.30, 18.20, 20.10, 22.15
Hop 16.15, 18.15 Moja nazovi ena 15.10, 17.35, 20, 22.20
Bezgranino 16.20, 18.30, 20.40, 22.55 AKADEMIJA 28 3616 - 020
Sucker Punch 17.50 Lov na vetice 17.30
Ljubav i drugi stimulansi 20 Zlatokosa i razbojnik 17.30
Crni labud 20.20, 22.30 Montevideo, Bog te video 19
Sedam dana slobode 22.40 Sedam dana slobode 19.15
Kraljev govor 22.45 Sucker Punch 21
Luda vonja 3D 18.40 Overena kopija 21.30

POZORITE 
Ma nije on takav 15.25, 22.15
Montevideo, Bog te video 17.30
Magino putovanje u Afriku 3D 17.20 NARODNO POZORITE 2620 - 946
TUCKWOOD CINEPLEX 3236 - 517 VELIKA SCENA
Moja nazovi ena 15.30, 17.45, 20, 22.15 Koma, Festival igre 20
8 minuta 19, 21, 23 SCENA RAA PLAOVI
Pol 18, 20.15, 22.30 Heda Gabler 20.30
Drugi ivot 21.50 JDP 2644 - 447
Sucker punch 16.20, 18.25 TEATAR BOJAN STUPICA
Invazija sveta: bitka za Los Aneles 17.30, 19.40 Fedrina ljubav 20.30
Sedam dana slobode 20.30, 22.40 ATELJE 212 3246 - 146
Rango 16 VELIKA SCENA
Neprijatelj 15.20 Kosa 20
Luda vonja 17 TEATAR U PODRUMU
Brana 20.30
DOM SINDIKATA 3234 - 328 POZORITE NA TERAZIJAMA 3229 - 943
Rio 16, 18
VELIKA SCENA
Moja nazovi ena 15.45, 18, 20.15, 22.30 Cigani lete u nebo 19.30
Zduha znai avantura 20, 22 POZORITE SLAVIJA 2436 995
Sucker Punch 20.15, 22.15 Made in Hollywood 20
Ma nije on takav 18 ZVEZDARA TEATAR 2419 - 664
Sedam dana slobode 16 NOVA SCENA
Crni labud 18.30, 20.30, 22.30 Dobrodolli u Srbiju 20
Montevideo, Bog te video 16 MP DUKO RADOVI 3232 - 072
RODA CINEPLEX 2545 - 260 Mala sirena 11
Rio 15, 17, 19 EERNJA SCENA
Zduha znai avantura 18.30, 20.30, 22.30 Riard na toboganu 20
Moja nazovi ena 17.50, 20, 22.15 MADLENIANUM 3162 - 797
Hop 16 ekaj me na nebu, ljubavi moja 20
Upoznae visokog crnog mukarca 22.25 UK VUK KARADI 2424 - 860
Ma nije on takav 20.45 Dobri ujkica 20
Montevideo, Bog te video 15.30 OP DADOV 3243 - 643
RODA 2- PALACE UMADIJA 3555 - 465 Ples sitnih demona 20
Sucker punch 18 KPGT 3055 - 070
Ljubav i drugi stimulansi 20, 22 Sarajevske prie 20

TELEFONSKI IMENIK ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Vani telefoni 988 Razna obavetenja enski centar - protiv svih oblika nasilja nad
9812 Smetnje na telefonu 977 Telegrami enama 2645-328 Zemun 619-662, 3772-
96 Buenje 9811 SUP 92 Vatrogasci 93 666 Dom Zdravlja N. Beograd, Goce Deleva
Hitna pomo 94 Vojna Hitna pomo 976 2222-100, Nehruova 2095-200 Prijava smrti
Pogrebne usluge od 00-24h 207-1333 u stanu, lekar, svakog dana od 00 do 24 asa
albe na rad policije 300-8183 SOS telefon
za ene i decu rtve nasija 3626-006 Sluba 323-1423 Apoteke info. 2435-008 Deurne
za komunikacije i koordinaciju odnosa sa apoteke Prvi maj 323-7060, 324-1349
graanima (Beokom servis) 0800-110-011; Sveti Sava 2643-170 Zemun 2618-
3090-007 Reciklaa limenki, Panevaki put 582 Gornji grad 8121-865 Psiholoka
85, Beograd 0800-255-255 podrka ljudima sa hiv-om 3621-814 LGBT
KVAROVI SOS podrka lezbejkama, gej i transrodnim
Informativni centar EDB 340-5555 osobama, utorak i etvrtak od 19 do 22
Vodovod i kanalizacija 3-606-606 3290-846 Institut za transfuziju krvi Srbije
Dimniar 2633-531 Elektrane kvarovi 2442-651
209-3011
PUTOVANJA
BOLNICE eleznika stanica, informacije od 6 do
Dom zdravlja Dr Risti, Narodnih heroja 22 asa 36 02 899 BAS 2636-299 Stanica
38, 011 2693-287 Zavod za laboratorijsku Lasta 2625-740 JAT informacije 0800-
dijagnostiku Konzilijum, Svetog Save
28 a 011 2430-804 Magnetna rezonanca 111-528 Aerodrom 209-4444 Air terminal
i ultrazvuk Dijagnostika Dr Konjovi, hotel Slavija 2450-562, 2450-584, 2449-603
Zemun, Stevana Markovia 2, 011 2109 699
Vizim prvi privatni dom zdravlja, Knez TAKSI
Miletina 36, 011/339-0000 Ordinacija Alfa 9807, 34-777-00 Beo taxi 970, 241-
SPIRIDON, interna medicina 2672-142, 55-55 Beogradski taxi 9801 CD Pepsi 304-
063-377-042 Specijalistika ordinacija 77-22 Alo taxi 3564-555, 063 9809 Gold
za internu medicinu NADA, Banovo Brdo, 9806 Lux 30-33-123 Pink 9803, 288-99-77
umadijski trg 4; 3543-156 lKC Srbije 361-7777
Urgentni centar 361-8444 lVMA 266-1122 Plavi 9805, 3555-999 Plus 316-99-99
Be. kosa 301-0777 Dragia Miovi NBA 318-5-777 Maxiss 9804, 358-11-11
3630-600 Zvezdara, Dimitrija Tucovia Bell 9808 Zeleni 324-60-88 uti 9802
380-6333, Preevska 380-7033 Autonomni Aurora 3699-333

Osniva i izdava: Ringier Axel Springer" d.o.o, Ulica ora Klemansoa


19, Beograd. Generalni direktor Jelena Drakuli-Petrovi, zamenik
generalnog direktora Tijana Bajovi, glavni urednik Veselin Simonovi, art
direktor Marko Markovi, zamenik glavnog urednika Marko Stjepanovi,
odgovorni urednik Dejan Vukeli, zamenik odgovornog urednika i
urednik rubrika Beograd, Novi Sad i Vodi Miroslav Kos, Aktuelno i Svet
Nikola Jovanovi, Ekonomija Jelena Tuup, Sport Branislav Parovi, ou
i specijali Predrag Mihailovi, noni urednik Ivan Mren, foto Ognjen Radoevi. Redakcija
333-4-555, fax 333-4-556. Direktor 333-4-701, fax 333-4-703. Oglasno (Isidora Brankovi) 333-
4-504, faks 333-4-550, oglasi do 10 rei 333-4-542. Plasman 333-4-727. iro-raun 160-336-
342-44 Banca Intesa. Godina V, broj 1.175, cena 0 dinara. List izlazi radnim danom. Rukopisi se
ne vraaju. tampa APM Print. E-mail: redakcija_24sata@ringier.rs
Sreda, 13. april 2011. Vodi 13
vesti |
Intervju 24 sata: Nataa Markovi, glumica |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Ruski balet 17. aprila

Moj prvi put je podseanje


u Sava centru
jezero U okviru velike evropske
turneje, Ruski carski balet
gostuje 17. aprila u Sava centru

na lepe i nespretne trenutke


kada e izvesti Labudovo
jezero, najpoznatiji balet svih
vremena. Ruski Carski balet
danas ima 45 lanova koji dolaze
iz najboljih baletskih kola
Moskve i Perma, a mnogi od
Tek to se spustila praina najslinija vama privatno? njih su i lanovi Boljoj teatra.
oko Izgnanika u JDP-u, urka povodom premijere u klubu Plastik - ivotna iskustva mi pomau da Ansambl je gotovo neprestano
glumicu Natau Markovi glumci Povodom premijere predstave Moj prvi put za etvrtak igram razliite uloge. Imala sam na turnejama, ali istovremeno
u petak eka nova je u klubu Plastik najavljena urka, na kojoj e muziku birati Goran sreu da odigram likove koji nema- odravaju predstave u Novaya
premijera: Moj prvi put Jevti, Vlada Aleksi, Nataa Markovi i Anelika Simi, ali i Sevdah ju mnogo zajednikog. operskom pozoritu u Moskvi.
Baby, koji potpisuje muziku za ovi predstavu. Nastupili ste nedavno i
Kena Davenporta u UK
Vuk Karadi, u kojoj
kao pevaica u Plastiku. Priznanje za
nom iskustvu, koje smo lokalizova- Moj prvi put je pria o prvom Planirate li da krenete i u tom Jovana Jelovca
igra s Goranom Jevtiem, li kako bi naa publika mogla da se seksualnom iskustvu, o emu lju- smeru?
Vladimirom Aleksiem i dizajn Vodea svetska PR
vee za njih. di u Srbiji i danas nerado govore. - Mnogo vie sam se muzikom agencija specijalizovana za dizajn
Anelikom Simi. Ova ekipa Kojoj publici se obraate? elimo da ovom predstavom pod- ranije bavila. Svirala sam u grupi, Camron iz Londona je u svom
potpisuje i reiju, a Nataa - Svako ko voli dobru zabavu i setimo ljude na lepe i nespretne pevala akapela bugarske pesme... ekskluzivnom vodiu Milanske
Markovi za 24 sata ovu temu je dobroao. trenutke kojih se seamo sa osme- Sad se muzikom vie bavim kroz nedelje dizajna 2011. uvrstila
otkriva vie o projektu. S Goranom Jevtiem igrate hom. svoj posao. Igram u nekoliko pred- osnivaa Beogradske nedelje
i u Izgnanicima. Paralele Kako ste doiveli Izgnanike? stava gde i pevam. I u predstavi dizajna Jovana Jelovca meu top
iskustva - Dugogodinji smo pri- izmeu te dve predstave? - Kao divno pozorino iskustvo. Moj prvi put imamo nekoliko 10 linosti koje posetioci moraju
jatelji i eleli smo da napravimo - Izgnanici su pria o ljubav- Partnerska ljubav i poverenje izme- pesama. da sretnu. Jelovac je izabran
u segmentu Who Is Hot In
predstavu u kojoj emo zajedno nom etvorouglu, koju je napisao u nas etvoro osveili su mi ljubav Kakvu muziku sluate? Milan koji je posveen kljunim
igrati, a tekst po ijim motivima smo Dejms Dojs 1915. godine. Ona prema pozoritu. - Kako linostima svetskog dizajna koje
napravili predstavu bio je dobar po- se bavi temom slobode, ne samo u Na emu jo radite? mi kad i ta e posetiti Milano ove godine.
vod. Svi igramo mnogo razliitih ljubavnim odnosima ve generalno - eka me snimanje filma Para- prija. Preko
likova. Re je o ispovestima ljudi i- slobodom pojedinca u drutvu, to da u reiji Srana Dragojevia. popa do Handsome Furs
rom sveta je te davne Koja je od dosadanjih uloga vorlda.
o prvom godine bila A. Kalaba |||| izdaju album u junu
seksual- tabu tema. nastavak Duo Handsome
Furs koji ine brani par Dan
Boeckner i Alexi Peri objavie
svoj trei album Sound Kapital
28. juna za Sub Pop. Naslednik
albuma Face Control je kako
se navodi u najavi prvi njihov
album koji su kompletno
komponovali i odsvirali na
klavijaturama. Inspiraciju za
novo izdanje su pronali u
istonoevropskoj elektronskoj i
industrijal muzici 80-ih godina.

Stefan Milenkovi
18. aprila na Kolarcu
KONCERT Stefan Milenkovi i
kamerni ansambl Akademije
umetnosti u Novom Sadu
odrae koncert 18. aprila u 20h,
s Predstava o prvom seksualnom iskustvu: Nataa u Zadubini Ilije Kolarca, a dan
Markovi, Goran Jevti, Anelka Simi i Vladimir Aleksi pre toga publici e pokloniti
kratku verziju nastupa.Milenkovi
sa ansamblom besplatno
nastupiti dan pre zvaninog u

Stogof stopira ka Beogradu Bebel ilberto 18. jula u Areni restoranu Monument. Oni e
izvesti neformalni program od 45
PISAC Ilja Stogof, kontroverzni ruski pisac, sutra Sen - Brazilska sti i mone emocije, minuta.
e u knjiari "Vulkan" (Sremska 2) potpisivati svoj pevaica Bebel il- svetsku scenu osvojila
pop-krimi roman 1.000.000 evra, koji je upravo berto vraa se pred je albumom Tanto oglas
objavila kua Mono i Manjana. Stogof je magistar beogradsku publiku Tempo iz 2000, koji
bogoslovije, a proglaen je za novinara godine u 18. jula koncertom u joj je doneo ak tri
Sankt Peterburgu. U meuvremenu je bio i ulini okviru novog ciklu- Gremija. Zanimljivo
diler, uitelj, urednik erotskog asopisa, muziki sa Beogradske arene je da je taj bestseler
kritiar, telohranitelj... Od svog imena napravio
pod nazivom Arena producirao na Mitar
je brend, izmenivi ga po uzoru na Smirnof i
Davidof i odbijao je status klasika da ga mladi ne Sessions. Koncert e Suboti Suba, koji
bi doivljavali kao matorca. Ipak, jo nalazi naine biti ekskluzivnog tipa je poginuo u poaru
da iznenadi publiku. U poslednjem kontaktu s organizatorima rekao u klupsko-teatarskoj postavci, a in- 1999. spasavajui mastere upravo
je da e u Srbiju stii peke, autostopom! Iako smo to shvatili kao znak formacije o ulaznicama bie uskoro albuma Tanto Tempo.
njegove naklonosti, od Stogofa se sve moe oekivati jer nema toga to objavljene. Bebel je prodala vie od 2,5 mili- oglas
u ivotu ve nije uradio, naveli su izdavai. ak |||| Bebel ilberto, iji se glas opisuje ona albuma, a sada dolazi sa izda-
kao magina kombinacija suptilno- njem All in One. ak ||||
oglas oglas
14 horoskop / enigmatika Sreda, 13. april 2011.
KLIK ZA HOROSKOP ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| SUDOKU A |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| SUDOKU B ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilnim telefonom do zvezda Va lini astrolog
znak Besplatne dnevne novine 24 sata Daniel ijakovi 6 4 5 9 7 9 1 2
predstavljaju vam potpuno nov nain pristupa 061/110-67-97 (
horoskopu - Klik za horoskop. Svakog radnog
dana na ovoj strani nai ete kratku verziju
danielsijakovic@gmail.com
7 1 8 4 5 3 7 1 5
horoskopa, ali i preicu do ire verzije. Uz va
znak nalazi se tag koji treba da skenirate mobilnim 2 4 7 9 6
telefonom, koristei programi Klikmee. Ako
va telefon nema kameru, dovoljno je da ukucate
broj ispod taga. Otvorie vam se stranica na naem
9 5 6 3 8 3 4 1
internet sajtu, na kojoj ete, po tarifi vaeg operatera
za prenos podataka, moi da proitate koliko su vam 2 6 1 5 3
zvezde naklonjene. Informacije o preuzimanju
i korienju programia Klikmee nalaze
se na sajtovima www.24sata.rs i www.
8 6 2 7 1 4 7 9
klikmee.com. Uivajte!
6 7 9 2 8
OVAN (21.3 - 20.4)
Lep, tajnovit i intrigantan dan. KLIK!
9 8 3 2 5 5 3 9 4
ivot je retko kada ono to prieljkujemo.
Razliiti akutni problemi.
2411

2411
2411
8 5 9 1 9 2 7 6
BIK (21.4 - 21.5) Kako se igra sudoku U kolonama vodoravno i uspravno, u prazna polja upiite jednocifrene
KLIK! Strasti, poude, kvalitetno potroeno vreme. brojeve koji nedostaju ali tako da ne ponovite isti broj u koloni. Zapamtite, moete da
1142

Uspene konsultacije i poslovi; sitan novac. upisujete samo brojeve od 1 do 9! Svaki broj ima svoje mesto, ne sme da se ponovi isti broj ni u
Problemi u vezi s ishranom. uspravnoj ni u vodoravnoj koloni, niti u kvadratu 3 puta 3!
2412
2412

BLIZANCI (22.5 - 21.6) UKRTENE REI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Bie bolje ako druge potedite svog drutva. KLIK!
Problemi oko novca; finansijski neuspeh. 2411

PRISTANAK
KOARKA SENIOR GUMENA VRSTA
NA STRANOG * * * * *
Sasvim dobro zdravlje. SA SLIKE (SKR.) OBUA PAPAGAJA
2413
2413
AMBASADORA

RAK (22.6 - 22.7) PLOSNATO


KLIK! ovek je sam sebi najvei neprijatelj. OBRAEN
* * * * *
KOMAD
1142

Neto novca, problemi s kolegama. DRVETA


2414
2414 Slabo i osetljivo zdravlje.

LAV (23.7 - 23.8) POLJOPRI-


* * * * *
VREDA
Promene, brane razmirice; povoljan ishod. KLIK!
Finansijska nestabilnost, rizik, trokovi. 2411

LJUBA
Nervoza, brige, pad imuniteta. INICIJALI ALII
2415
2415
GLUMCA * * * * *
REDFORDA ZAVARAVANJE,
DEVICA (24.8 - 23.9) PODVALA

KLIK! Mogunost za dogovor, pomirenje. OSOBA SA


1142

Dobri planovi koji se nee realizovati. ISKEENIM


PUSTINJAK,
* * * * *
ISPOSNIK
2416
2416 Osetljivost; meteoropatija, slabost. ZUBIMA

VAGA (24.9 - 23.10)


JEDNOGOD.
Ljubav na poslu, kontakti i poznanstva. KLIK! DREBE
* * * * *
Vredni, pedantni, istrajni i aktivni. 2411

Dobro zdravlje; akutne tegobe. 2417


2417
IME AM.
PANSKI KRETANJE SASTAVLJA IME PISCA OVEK BEZ
KORPIJA (24.10 - 22.11) ARAPIN VAZDUHOM UKRTENICA DE MOPASANA PIGMENATA
LINGVISTE
OMSKOG
KLIK! Gorak ukus; svae i rasprave.
1142

Pomo, protekcija, lepi planovi i elje. OTMEN


IME MUKARAC
2418
2418 Dan za ajeve, tople kupke i vie sna. GLUMICE
GOGALOVE GRANA
STRELAC (23.11 - 21.12) MEDICINE

Izuzetne prilike; pomirenja i nove nade. KLIK!


RU
OZNAKA NA ZA USNE
Lagane zarade, ekstravagancija, troak. 2411

VOZILIMA
VELIKI
ZA OBUKU
Snano zdravlje, vitalni i jaki. 2419
2419
OHAR

jarac (22.12 - 19.1) JAKO MESTO KOD


ZAGREJATI, LJIGA
KLIK! Bez pravog reenja; seta. USIJATI TELEGRAFISTA
1142

Naporan dan sa srenim ishodom; priliv.


2420
2420 U zdravom duhu zdravo telo. NEM. PISCI,
TRS VINOVE BRAA
VODOLIJA (20.1 - 18.2) LOZE BOJITI
U CRNO
Od silne ljubavi zubi ispadaju. KLIK!
Nepovoljno za vei troak, ulaganja, zajam. 2411
TUINAC
UZVIK (POGRD.) VISINA VODE
Dosta snani; bez veih problema. 2421
2421
DIVLJENJA ENG. DRAVNIK (MN.)
EMBERLEN
RIBE (19.2 - 20.3)
HEMIJSKI
KLIK! Poboljanje; srea u malim, lepim stvarima. ITALIJANSKO ELEMENT
1142

Slabo za privatnike i preduzetnike. MUKO


NARKOTIKO
IME
2422
2422 Manjak elana i ivotne energije. SREDSTVO
NAMESNICI U
REENJA ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEZNIK
MONARHIJI
EVROPSKI
UZVIK UZ
(SKR.)
SUDOKU A SUDOKU b ukrtene rei PUCANJ
malariari.
BLESAK
6 1 9 5 8 3 2 4 7 6 1 3 5 7 4 2 9 8 sev, unijatstvo, ZADIVLJAVATI,
7 5 4 6 1 2 3 8 9 8 4 2 9 3 1 5 7 6 regenti, i, diviti, ODUEVLJA- 21. I 28.
8 2 3 9 4 7 1 5 6 5 7 9 2 6 8 1 4 3 ano, radon, VATI SLOVO AZBUKE

4 7 2 3 5 9 6 1 8 2 9 7 3 8 5 4 6 1 ih, lacman,
Ba, okot, Grim,
1 9 5 4 6 8 7 3 2 3 8 6 1 4 9 7 2 5 UNIJATSKA
VERA
rumenilo, iariti,
3 8 6 2 7 1 5 9 4 1 5 4 7 2 6 3 8 9 Ina, elegan, l,
9 6 1 7 3 4 8 2 5 7 3 8 6 5 2 9 1 4 omae, Mavar,
rr, lja, keza,
5 4 8 1 2 6 9 7 3 9 6 5 4 1 7 8 3 2 BOLESNICI OD
MALARIJE
Daska, agrar,
2 3 7 8 9 5 4 6 1 4 2 1 8 9 3 6 5 7 reenje:
Sreda, 13. april 2011. tv 15
rts 1 pink b92 rts 2 stb hepi prva

23.11 Istraitelji 00.00 etiri brata 21.00 Slepilo 20.40 Beokult 21.00 Lagumi 18.25 Staljin 17.45 Ekskluziv
iz Majamija Nakon to im je majka ubijena, U adaptaciji istoimenog Emisija je posveena pojedincima Autorka i voditeljka Biljana Na mnogobrojna pisma i molbe U emisiji ete videti ekskluzivne
Posle serijala Mesto zloina, otuena braa se ponovo romana nobelovca ozea koji se statici u okruenju Vilimon ugostie u studiju gledalca, Televizija Happy je priloge o slavnima iji lik i delo
RTS nastavlja da emituje ujedinjuju da se osvete i Saramaga, svet potresa suprotstavljaju dinamikim poznatu knjievnicu Maju reila da nabavi dokumentarnu pune dnevne novine, magazine
uzbudljive serije o forenziarima. preuzmu stvar u svoje ruke. epidemija naglog slepila. pokuajima da se stvari promene. Herman Sekuli. seriju o Staljinovom ivotu... i tabloide.

06.05 Jutarnji program 06.00 Trijumf ljubavi, 06.00 Radijsko dizanje, 07.49 Aleks i muzika 07.00 Beograde, 05.30 Jutarnji program 06.30 Eksploziv
09.05 Slagalica, kviz igrana serija jutarnji program 08.27 Tomas i drugari dobro jutro 08.00 Sirene 07.00 Ekskluziv
09.40 ta radite, bre 07.00 Dobro jutro, 07.00 TV dizanje, 09.30 Pod otvorenim 09.00 Beograd u 9 08.20 Nodi 07.15 Elenin duh, serija
10.05 Trag jutarnji program jutarnji program nebom 09.05 Beograde, dobro 08.30 Sa Bo u avanturu 08.10 Neko te posmatra,
10.35 Zadnja kua Srbija 10.00 Pozovi 10.00 Vesti B92 10.02 Uspon ideje jutro Plus 08.50 Megaminimals serija
11.07 Ljubavnice, serija Velikog brata 10.35 Super genije, kviz 10.05 Enciklopedija U okviru 09.15 Avanture 09.00 Doi na veeru
12.50 Istraitelji iz 12.00 Zabranjena 11.00 Trnavevii 10.13 E-TV emisije: malog Pere 10.00 Gumu, serija
Majamija, serija ljubav, igrana u divljini 10.43 TV Mrea Gledajte da 10.00 Anelina balerina 11.30 Neko te posmatra,
13.30 Tri dana pisca serija 11.30 Topop 11.08 Hit libris nas sluate, 10.15 Jugio serija
Aleksandar 13.00 Tereza, serija 12.00 Najbolje godine, 11.38 Odgonetanje gledaemo da 10.40 Bakugan 12.00 Devojka broj
Popovi: Svinjski 14.00 Balkan parti igrana serija 12.33 TV feljton vas uju 11.05 Sabrina jedan, igrani film
otac, film 15.00 Ljubav navika 12.50 13 dana, film 13.00 Trezor Prelistavanje 11.30 Horslend 14.15 Elenin duh,
15.10 Vi i Mira Adanja panika, serija 15.10 NG i BBC na B92: 14.00 Klinika vet 12.00 Podne u Beogradu 12.00 Sirene igrana serija
Polak 15.30 Veliki brat Neobina oruja 14.51 Pod otvorenim 12.30 Car fashion 12.30 Kvizi 15.10 Kada lie
16.03 Greh njene majke 17.00 Nacionalni Drugog svetskog nebom 13.00 Vesti 13.20 Presovanje pada,
17.00 Dnevnik dnevnik, rata 15.24 Uspon ideje 13.10 Prie iz knjiare 13.40 Teleop igrana serija
17.20 ta radite, bre informativni 16.00 Vesti B92 16.00 Ovo je Srbija 13.40 Bez recepta 13.55 Vesti 16.00 V.I.P, igrana
17.45 Beogradska program 16.35 Sportski pregled 16.35 Kamerom kroz 14.30 Bg info 14.00 Parovi serija
hronika 17.45 Trijumf 17.00 Najbolje godine, predele 15.00 Vesti 15.00 Lude godine, serija 16.55 Doi
18.25 Oko, info ljubavi, igrana igrana serija 17.00 Prii blie, serija 15.05 Beograde, 16.00 The Agency na veeru
19.00 Slagalica, serija 18.00 Super genije, kviz 17.55 Vaterpolo: Len dobar dan 17.00 Parovi 17.45 Ekskluziv
kviz 18.30 Mala nevesta, 18.30 Vesti B92 Evro liga; Budva - 17.30 Pakov svet, 17.55 Telemaster 18.00 Vesti
19.30 Dnevnik igrana serija 19.15 Suner Bob Partizan, prenos igrana serija 18.25 Staljin 18.20 Eksploziv
19.50 Greh njene 19.30 Nacionalni 19.35 Pingvini sa 19.10 Telmo i Tula, 19.00 Vesti u 7 19.00 Parovi 18.45 Gumu,
majke, serija dnevnik Madagaskara mali kuvari 19.35 Prelistavanje 19.55 Vesti igrana serija

20.40 Fudbal, Liga 20.00 Gavrilovii, rialiti 20.00 NG i BBC na B92: 20.00 U svetu 20.00 Put pod noge 20.00 Na zvezdanom 20.10 Kada lie pada,
ampiona: 20.30 Veliki brat Neobina oruja 20.25 Fudbal: Liga Ekonomsko putu igrana serija
Totenhem - Real 21.15 Grand parada Drugog ampiona propagandni 21.00 Parovi 21.00 Paklena kuhinja
Madrid, prenos 22.30 Paparaco lov svetskog rata 20.40 Beokult program 23.00 The Agency, Ekonomsko
23.11 Istraitelji iz na poznate 21.00 Slepilo, 21.10 Ljubavnice, serija 20.30 Godine prolaze, igrana propagandni
Majamija, 23.15 Veliki brat igrani film 22.00 Holivudlend, film igrana serija serija program
serija 00.00 etiri brata, 23.05 Vesti B92, 00.05 Ljubim vas 21.00 Lagumi 23.55 Vesti, 22.00 Top model
00.23 Posrednik, serija igrani film informativni pesmama 22.00 Vesti u 10 informativni 23.20 Ljudi od
01.25 Noni bioskop: 02.00 Dok nas smrt program 01.00 Trezor 22.35 Pakov svet, serija program potovanja, film
Geto, film ne rastavi, 23.40 Prekrene 02.00 Len Evro liga: 00.00 Jo uvek budni 00.00 Parovi 01.30 Ekskluziv
03.04 Vi i Mira Adanja igrana serija zakletve, Budva - Partizan 01.00 Noni 03.00 The 01.55 Eksploziv
Polak 02.30 Apokalipsa, igrani film 03.00 Fudbal, Liga program Agency 02.15 V.I.P,
04.03 Oko, info igrani film 01.15 Ukljuenje ampiona: Najava TV 03.45 Na zvezdanom igrana
04.33 Trag 04.30 etiri brata, u B92 Totenhem programa putu serija
05.23 TV prodaja igrani film Info - Real Madrid za etvrtak 04.45 Staljin 03.00 Wipeout

arena sport 1
11.30 Rukomet:
avala
08.00 Rejel Rej 09.15
UNIVERSAL CHANNEL
07.10 Sudija Ejmi
hbo
11.05 Australija
history
12.00 Pria o satelitima
film DANA ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemgo - Kiel Otvoreni studio 11.05 09.10 Dijagnoza: Ubistvo 13.45 Alvin 13.00 Lov na Careve
13.00 Fudbal: panska Ljubav u zaleu, serija 11.10 Voker, Teksaki i veverice 2 krstarice
liga: Athletic 12.15 Milica na kvadrat render 15.15 Zvezdane 14.00 Misterija
Bilbao - Real 13.02 Otkopano 14.30 ist 12.10 Ne Bridis staze neurednih ratnika
Madrid raun 15.02 Druga strana 13.10 Slepo verovanje 17.15 Ograda 15.00 Jedan dan u borbi
15.00 Omni sport Srbije 15.30 Fusnota 15.45 15.00 Ubistva u 17.55 Ledeno doba 3 16.00 Vrt Agate Kristi
18.30 Bejzbol: MLB Majstorski 16.05 Ljubav Midsameru 19.30 Vaspitanje za 17.00 Zaboravljene
Magazin u zaleu, serija 16.55 A 17.00 Dijagnoza: poetnike poplave
19.00 Rukomet: Liga ta da radim 17.02 Kandi, Ubistvo 20.05 Lovac na ucene 18.00 Nelson
ampiona serija 19.00 Porodica 18.00 Ne Bridis 22.00 Prava krv Mendela
ene: Larvik - Serano, serija 20.30 Frida, 19.00 Voker, Teksaki 22.50 Spartak: Bogovi 19.00 Robovlasnika
Budunost film 22.30 Doktor Haus, render arene industrija
20.30 FUDBAL: serija 23.45 Milica na 20.00 Tri reke 23.45 Nogom 20.00 Ma
goallisimo kvadrat 00.00 Nismo mi 21.00 Sve po i rukom 21.00 Poetak rata
21.30 NCAA: Finale aneli, film 02.00 Druga zakonu 01.05 Kad brda 22.00 Jovanka
Butler - UCONN strana Srbije 22.30 Velika liga pocrvene Orleanka

sport klub ultra hrt 1 discovery cinemanija


10.30 ATP Masters 07.05 Anelina Balerina 09.05 Hotel dvorac Orth 09.05 Pametnjakovi 08.00 Rampl Stinskin Frida
Monte Carlo 07.35 Garfild 10.10 Krstarenja svetskim 10.00 Preivljavanje 10.55 08.30 Ostrvo Kornjaa
18.30 ATP Masters Monte 08.45 Pinki i Perki lepotama 11.12 Opra ou Opasan lov 11.50 Auta 09.30 Leonardo avala, 20.30
Carlo Studio 09.15 Lenji grad 12.32 Gospodarica tvoga po meri 11.45 Generalka 10.00 Magarac odrastanje Salma Hajek prihvatila je ulogu
19.00 Premier League 11.05 Bakugan srca 13.20 Divlji plamen 13.40 Prljavi poslovi u kupusu Fride Kalo i za potrebe uloge starila na velikom
News 11.35 Yugioh 5D 14.20 Re i ivot 15.00 14.35 Opasan lov 15.30 10.30 Ostrvo Kornjaa ekranu 30 godina. Ovaj film prati odrastanje
19.15 NBA Live 14.25 Totally Spies Darma i Greg 15.25 Alpe Razotkrivanje mitova 11.00 Oliver Tvist uvene umetnice i njen odnos s majkom sklonom
19.30 Ajax TV 14.50 Sirene Dunav Jadran 17.25 Osmi 16.25 U srcu maine 13.15 ampion tradicionalizmu i filozofski nastrojenim ocem.
19.45 Fudbal mondijal 15.20 Plavi zmaj Sprat 18.23 Dnevnik 17.20 Preivljavanje 18.15 kartinga Ona se ve suoavala sa paraliuim efektima
magazin 18.55 Lenji grad plavue 18.30 Tvoja sam Ekstremne eksplozije 14.00 Sluajni pijun poliomielitisa, a saobraajna nesrea koju je
20.15 Svetska Liga 19.20 Pepa prase sudbina 20.10 Kapelski 19.10 Kako se pravi? 19.40 16.00 200 cigareta jedva preivela samo je dodatno pogorala njene
Boks: Istanbul 20.30 Sirene kresovi 21.25 Bitange i Kako to rade? 20.05 18.00 Biva ljubavnica tegobe. Ali, bez obzira na to to je vezana za
Moscow 20.55 Potraga za Deltorom princeze 22.00 Nazovi 112 Lovci na oluje 2010. 21.00 20.00 Plavi us krevet, Frida e iznedriti mnotvo slika, koje e,
00.00 Portugalska liga: 21.25 Yugioh 5D 23.15 Drugi format 00.10 Preivljavanje udvoje 22.00 Skrivene poto se oporavi, odneti Dijegu Riveri, umetniku
Benfica Porto 21.50 Plavi zmaj Lovci na natprirodno 21.55 Drvosee iz movare strasti poznatom po burnom temperamentu. Uloge:
00.30 ATP Masters 22.15 Otkad si otisla 00.55 Dragi Done 01.20 22.50 Prljavi poslovi 23.45 00.00 2 EF Salma Hajek, Alfred Molina, Patricija Rejes
Monte Carlo 22.45 Top Gear Ksena, princeza ratnica Auta po meri 02.15 Zastraivanje
Spindola, Roder Ris... Reija: Duli Tajmor.
16 ou Sreda, 13. april 2011.
vesti |
Andelina i Bred
usvojili Meksikanku
Poznati u sukobu sa zakonom
Da slavni ipak nisu imuni Najpoznatija hapenja u Holivudu s Ceca ima
na zakon, sve ee Paris Hilton: hapena zbog vonje u pijanom stanju i zbog najvie
problema sa
moemo da se uverimo posedovanja marihuane. U zatvoru bila nakon to je zakonom,
na brojnim primerima sa prekrila uslovnu slobodu preti joj nova
srpske estrade. Nai poznati Boj Dord: bio u zatvoru jer je svog partnera vezao za zatvorska
radijator i maltretirao kazna
kao da su ve odavno
dete Andelina Doli i Bred Pit prihvatili trend holivudskih Dord Majkl: bio u zatvoru nakon nekoliko
usvojili su devojicu iz Meksika. hapenja zbog vonje pod uticajem
zvezda, pa ih sve ee
Glumica je elela da njeno alkohola i droge
etvrto usvojeno dete bude
viamo u policiji. Lindzi Lohan: hapena zbog vonje u pijanom stanju, remeenja
iz Latinske Amerike, pa je tim NEVALJALI - Podizanje optunice javnog reda i mira, posedovanja narkotika. Bila je u kunom
povodom posetila Peru i Brazil, pritvoru, sada je sumnjie za krau nakita
protiv Cece i njena nagodba sa tu-
ali je idealnu buduu erku Mel Gibson: hapen zbog
nala u Meksiku. Par ukupno ilatvom su glavna tema svakog
razgovora u Srbiji. Poznata peva- antisemitizma, vonje u pijanom stanju
ima sedmoro dece. Heder Loklir: hapena zbog ugroavanja bezbednosti
ica je od poetka karijere intere-
saobraaja pod uticajem alkohola
HHH santna javnosti, naroito onaj deo
Britni Spirs: hapena zbog
njenog ivota koji je na ovaj ili onaj
nain povezivan sa kriminalom. U vonje u pijanom stanju
Benisio del Toro arli in: hapen vie puta zbog droge
tome, meutim, nije usamljena jer
uskoro postaje otac ima jo poznatih koji su prekrili Vesli Snajps: slui trogodinju kaznu
PAR Benisio del Toro i Kimberli zbog utaje poreza
Stjuart, erka rokera Roda
pravila i propise. M. Mijatovi ||||
Stjuarta, ekaju bebu. Glumeva
predstavnica za medije ACA LUKAS svetlana - ceca ranatovi
saoptila je da iako oni nisu SABLJA U FUDBAL Pevaica Svetlana - Ceca Ranatovi priznala
par, Del Toro (44) i Kimberli akciji Sablja" je da je nezakonito prisvojila novac od prodaje
Stjuart (31) s nestrpljenjem 2003. uhapen 10 fudbalera Obilia. Osim zloupotrebe slubenog
oekuju prinovu. Kiberli Stjuart je peva Aca poloaja gde je propisana kazna zatvora od dve do 12
radila je kao glumica i model, Lukas zbog godina, Ranatovievoj se stavlja na teret posedovanje
dok je Del Toro poznat po neovlaenog 11 pitolja bez dozvole, za ta je propisana kazna od
ulogama u filmovima Putevi posedovanja jedne do osam godina. Meutim, ona je postigla dogovor sa
droge, za koji je dobio Oskara, vatrenog tuilatvom, i ukoliko sud ne donese drugu odluku, ona e platiti
21 gram, Grad greha i e. oruja, a u 1,5 miliona evra kazne i narednih godinu dana e biti u kunom
februaru 2009. pritvoru, a sve vreme e nositi odailja koji e pratiti njeno
HHH napadnut je na parkingu ispred kretanje. Inae, ona je za vreme akcije Sablja provela skoro etiri
svoje zgrade kada je ranjen u meseca iza reetaka, a u njenoj kui pronaen je itav arsenal oruja
Marija Karan u seriji nogu. Nikada nije razjanjeno za koje nije posedovala dozvolu.
Tajni sluajevi zato je peva napadnut.
glumica
Beogradska KATARINA REBRAA viktor savi romana pani ana nikoli
glumica PREVARA kazna Mladi BURNO OPASNA Jo
Marija Karan Nekadanja glumac Viktor Romana Pani jedna pevaica
igra u prvoj manekenka Savi priveden je uhapena koja je zavrila
epizodi Katarina je 2006. krajem na trenjenju
akcione Rebraa je bila godine. Razlog decembra je Ana Nikoli, i
serije Tajni u zatvoru zbog - neovlaeno prole godine to u novembru
sluajevi optube da je posedovanja jer je bila za prole godine.
(Cover proneverila narkotika. volanom u Ona je tada
Affairs), koju 37 miliona Sluaj je dobio pijanom stanju. napala policajca
e na leto prikazati amerika dinara iz svoje razreenje na Odvedena je u koji je pokuao
kablovska televizija Ju-Es-Ej humanitarne organizacije za sudu krajem prole godine. policiju na trenjenje i putena da je privede jer je imala 2,03
netvork. Marija je rekla da u borbu protiv raka dojke. U Naloeno mu je da plati kaznu u sutradan. Kada je uhapena na promila alkohola u krvi. Na licu
epizodi kojom poinje druga zatvoru je bila sedam meseci. iznosu od 60.000 dinara za ovaj Vodovcu, imala je 1,8 promila mesta joj je oduzeta vozaka
sezona serije ima glavnu Istovremeno sa njom je u prekraj. On nikada nije priao alkohola u krvi. Pevaica je bila dozvola, a iz policijske stanice
gostujuu ulogu uspene zatvoru bila i njena majka. eka o ovom sluaju. Druge prekraje uznemirena zbog hapenja, ali na Vodovcu je putena ve
profesionalne teniserke Nae. se suenje. nije imao. se nije opirala. sledeeg jutra.

HHH
Liv Tajler se zabavlja
s fotografom tri pitanja za... Severinu|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Britanski gejevi
mlai Glumica Liv Tajler u
vezi je s fotografom koji je
od nje mlai ak 10 godina. Zbog Milana izgledam sve bolje s Pevaica
zadovoljna vole Milana
Inae, Teo Vener, njen
izabranik, sin je izdavaa ivot Severina Vukovi priznaje sam toliko pevala lete jo samo
ljubavnim
ivotom Stankovia
da je Milan Popovi ovek njenog ove godine, reila sam da SLATKICA Najpopularniji
magazina Rolingston.
ivota i da e se udati. Zanosna pozovem sve prijatelje, roake i britanski gej magazin Gay
tra dana | hrvatska pop pevaica kae da drage ljude i napravim zabavu. Times na svom sajtu je
dobro izgleda jer je voljena i Zbog kojih Milanovih osobina ste objavio priu o Milanu
Trudna Pink pala ponosno pokazuje prsten kojim odluili da itav ivot provedete Stankoviu i sa oduevljenjem
predstavio srpskog pevaa
u depresiju ju je Milan nedavno verio. U sa njim?
tamonjoj gej publici.
suza Pevaica koja razgovoru za 24 sata ona pria - Uh... To je veoma intimno
da je na nagovor svog verenika pitanje. Takve stvari se otkrivaju Naslov lanka je Slatki
je oduvek imala svoj, Srbi. Mislimo da je Milan
udniji stil odevanja reila da 21. aprila napravi samo najbliim prijateljima
veliku proslavu povodom i ja smatram neumesnim da Stankovi u stvari jako sladak.
u poodmakloj Bio je srpski predstavnik na
trudnoi, prema 39. roendana i kroz smeh ih podelim sa javnou. A i
zakljuuje: Lete mi, lete da hou, ne bih znala ta da Evroviziji prole godine i tada
reima komija i je skakutao po sceni i smejao
prijatelja, izgleda tridesete. vam kaem. Jednostavno, ja
tog oveka volim. O tome da se na pogrenim delovima
kao propala pesme. Ima lepu plavu kosicu
beskunica. Pink Ma, da se vi ipak ne udajete li emo se i u koga zaljubiti
tog 21. aprila? odluuje srce. Ono vidi bolje i udan stajling koji podsea
je navodno pala na devedesete. ao nam je
u trudniku - Mislila sam da diskretno, u od oiju.
krugu najbliih ljudi, obeleim Hoete li na novom albumu to je iz zakljuane zemlje,
depresiju, pa to znai da ne moe da ide
nimalo ne vodi svoj roendan, ali Milan i moj snimiti pesmu o etrdesetim
menader Tomica uspeli su da godinama? na plau i bavi se vodenim
rauna o svom sportovima. Jako nam se svia
izgledu. me ubede da napravim veliku - to da ne, to je dobra
proslavu na kojoj e pevati i ideja! Dve pesme za novi CD i njegov spot za pesmu 'Fejs'.
verovatnoa istine moj prijatelj Kemal Monteno. sama sam napisala, a ostalo Prilino je tehno, to je uvek
Verovatno su ljudi zbog toga u uzeti od najboljih autora super, a dopada nam se i
89% pomislili da pravim svadbu, ali u regionu. Ovu godinu njegovo pevuenje balkanskog
Foto Z. Ili

issn 1452-1814 ja ipak samo slavim roendan. posvetiu novim pesmama i melosa", stoji u lanku. is ||||
cena: 0 dinara Poto mi te tridesete o kojima Milanu. sm ||||