You are on page 1of 3

ODNOS KOLIINE I RABATA

U ovom primeru imate kalkulaciju koliko treba dodatne koliine nekog proizvoda da prodate ako odo
odreeni rabat. Ako odobrite dodatni rabat od 10% to znai da morate da prodate 25% koliine vie
biste nadoknadili gubitak prilikom davanja rabata.

Verzija: Jul 2015.

bojan.scepanovic@mcb.rs
darko.vlajkovic@mcb.rs
g proizvoda da prodate ako odobrite
te da prodate 25% koliine vie da

www.mcb.rs
Cena 100 VT- Varijabilni troak
VT/jed -50
Contribution I 50 50%

Rabat 10%
CONTRIBUTION I
Dodatna koliina 25%
25% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
1%
2%
3%
4%
5%
RABAT

6%
7%
8%
9%
10% Err:512
15%
20% Err:512
25%
30% Err:512