KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Perniagaan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 4

Perniagaan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 4
Bahagian Pembangunan Kurikulum

APRIL 2016

Terbitan 2016

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Rukun Negara.................................................................................................................................................. v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan......................................................................................................................... vii
Kata Pengantar.................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................... 2
Objektif .............................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 3
Fokus ................................................................................................................................................................ 4
Kemahiran Abad Ke-21...................................................................................................................................... 5
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 7
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 8
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 12
Pentaksiran Sekolah.......................................................................................................................................... 15
Organisasi Kandungan...................................................................................................................................... 18
Perincian Kandungan
Tujuan Perniagaan............................................................................................................................. 20
Organisasi Perniagaan....................................................................................................................... 26
Panel Penggubal............................................................................................................................................. 32

dan Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . rakyat Malaysia. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara” Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) vi . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. emosi dan jasmani. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.

” Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1996 [PU(A)531/97] [PU(A)531/97] [PU(A)531/97] vii . kemahiran. nilai. rohani. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. norma. DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN 3(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani.

Usaha memasukkan Standard Prestasi dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi kurikulum telah mengubah landskap penggubalan Kurikulum penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak Kebangsaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 KATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan menyatupadukan enam tunjang Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang Kerangka KSSM. Menerusinya murid dapat ditaksir secara yang terlibat dalam penggubalan KSSM. SARIAH BINTI ABD. mengintegrasikan pengetahuan. setanding dengan standard antarabangsa. JALIL Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum ix . dalam abad ke-21. pengajaran dan berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek. kemahiran dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan dan nilai. emosi dan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar jasmani sebagai mana tuntutan Falsafah Pendidikan kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah Kebangsaan. Standard supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan Pembelajaran dan Standard Prestasi. Dr. serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Semoga pelaksanaan berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan sesuatu mata pelajaran serta membolehkan guru membuat Kebangsaan. Kurikulum Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM. rohani. KSSM Penyatupaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan seimbang dan harmonis dari segi intelek. (KBSM) yang telah mula dilaksanakan pada tahun 1989. pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan.

serta mengamalkan budaya profesional bagi menghadapi cabaran abad ke-21 seiring dengan perkembangan teknologi Pendekatan kurikulum standard MPEI Perniagaan mengambil dalam industri ke arah mencapai matlamat negara maju. berani. berdaya menyeluruh. Pengajaran MPEI badan pensijilan dan badan profesional untuk menyediakan Perniagaan dilakukan secara bersepadu merangkumi asas yang kukuh bagi murid melanjutkan pelajaran dalam pengetahuan. Amalan tersebut membantu murid memupuk budaya keusahawanan serta mengukuhkan pembelajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Mata sambil melakukan dan belajar melalui pengalaman. berakhlak mulia. seimbang. jasmani. kreatif. maklum balas dan pengalaman melalui proses p&p bagi membolehkan artikulasi ke peringkat pengajian MPEI Perniagaan tampil dengan fitur yang berasaskan standard tinggi dan memenuhi keperluan industri. kritis. rohani dan menguasai kompetensi standard industri. tabah. tekun. mengurangkan kompetensi yang merujuk standard industri. MPEI memberi fokus kepada menyediakan murid sebagai modal insan yang menjadikan keperluan perubahan kurikulum dan pentaksiran berasaskan perniagaan sebagai satu kerjaya. peringkat global. Pengetahuan dan kemahiran asas murid dalam bidang pengurusan perniagaan juga boleh diperkembang Pembangunan kurikulum MPEI Perniagaan merupakan satu dan dipertingkatkan ditambah dengan pengamalan nilai-nilai inisiatif dalam usaha menyediakan modal insan yang murni seperti bersikap sabar. badan profesional kebergantungan kepada kerajaan dan mampu bersaing di dan badan pensijilan kebangsaan dan antarabangsa. inovatif saing serta menyedari keagungan Tuhan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 PENDAHULUAN perusahaan. Pengajaran dan pembelajaran (p&p) MPEI dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berorientasikan amalan 1 . kemahiran dan nilai pelbagai bidang teknologi bidang yang sama ke peringkat tertiari dan secara langsung serta perkembangan seimbang intelek. emosi. Pelajaran Elektif Ikhtisas (MPEI) Perniagaan merupakan mata pelajaran elektif dalam kelompok Sastera Ikhtisas yang digubal MPEI Perniagaan yang baru diperkenalkan ini diharap dapat untuk murid Tingkatan 4 dan 5. kira pemerhatian.

Meningkatkan pengetahuan. tingkah laku perniagaan yang beretika. pekerja dan pengusaha yang kompeten. Membangun idea dan membina kesediaan murid untuk memulakan perniagaan. OBJEKTIF KSSM MPEI Perniagaan bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut: 1. keluarga. Membina kemahiran menganalisis dan menilai perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. sikap positif dan nilai KSSM MPEI Perniagaan bermatlamat untuk menyediakan murni dalam menjalankan perniagaan. kemahiran dan nilai dalam perniagaan ke arah menjadi pengguna bijak. kefahaman dan minat murid dalam bidang perniagaan. 2 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 MATLAMAT 5. Membina kemahiran kebolehkerjaan dan kreativiti murid dalam bidang perniagaan. Menerapkan kesedaran tanggungjawab sosial. 2. masyarakat dan negara. 3. 4. berkeyakinan dan bersikap positif. beretika serta menjadi warganegara yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan diri. murid dengan pengetahuan.

Keterampilan Diri. Sikap membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni dan Nilai. kreatif dan inovatif. berketerampilan. Kesepaduan ini bertujuan berasaskan enam tunjang. berfikir kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah1. iaitu Komunikasi. Perkembangan berteraskan keagamaan. Kerohanian. berpengetahuan. Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah 3 . serta Sains dan Teknologi. Kemanusiaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang MENENGAH menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibina pemikiran kritis. Kurikulum MPEI Perniagaan digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSM. Fizikal dan Estetika.

Kemahiran Berkomunikasi tuju yang realistik boleh dilaksanakan. Kemahiran berkomunikasi dengan betul dan tepat dapat memudahkan pekerja. keseluruhannya. bagi melahirkan murid yang berpotensi untuk memajukan diri dalam bidang perniagaan. Di samping itu. Kurikulum Standard MPEI Perniagaan menekankan ketelusan dan berhemah mampu menjadikan perniagaan maju pembentukan kemahiran kepimpinan dalam diri murid dan berjaya. pembekal dan Kurikulum ini juga menggalakkan pembinaan kreativiti. beberapa 4. mengendali dan menyediakan rancangan perniagaan adalah sangat penting bagi memastikan hala 1. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 FOKUS 3. negara. kewangan perniagaan stabil dan mencukupi bagi kemahiran dan nilai dalam bidang perniagaan yang perlu murid menampung aktiviti perniagaan. cetusan masyarakat memahami hala tuju perniagaan secara idea serta kesediaan murid untuk memulakan satu perniagaan. menyusun atur perniagaan. masyarakat dan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Murid juga perlu mengamalkan kepercayaan bahawa dengan 2. Kemahiran mengurus. Kemahiran Kepimpinan berpegang teguh kepada prinsip kejujuran. Kemahiran Perakaunan MPEI Perniagaan merupakan satu mata pelajaran elektif di Kemahiran perakaunan penting untuk memastikan sekolah menengah atas yang berteraskan pengetahuan. kebenaran. Kemahiran ini juga kuasai sebagai persediaan untuk menjadi ahli perniagaan yang perlu untuk mengelakkan seseorang usahawan ditipu berupaya membangunkan diri. Kemahiran Mengurus kemahiran turut diutamakan dalam kurikulum mata pelajaran ini. Kemahiran asas yang perlu ada ialah: merancang. dengan mengintegrasikan sikap-sikap keusahawanan dalam setiap standard pembelajaran yang disenaraikan. keluarga. pelanggan. 4 .

keputusan yang beretika. Mereka mengatasi kesukaran. toleransi. Mereka menjana dalam kurikulum MPEI Perniagaan menyumbang kepada soalan dan bersifat terbuka kepada perspektif. Mereka berfikir tentang pembelajaran dan diri Penguasaan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mereka sebagai murid. Kemahiran Abad ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai Pemikir Mereka berfikir secara kritikal. idea dan maklumat dengan yakin Berkomunikasi yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi dan kreatif secara lisan dan bertulis. dan ini berkeyakinan. serta menggunakan pelbagai media dan fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan teknologi kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. mengatasi memperoleh kemahiran interpersonal cabaran dengan kebijaksanaan. Mereka menggalas tanggungjawab PROFIL MURID PENERANGAN bersama serta menghormati dan menghargai sumbangan yang diberikan BerdayaTahan Mereka mampu menghadapi dan oleh setiap ahli pasukan. kreatif dan inovatif. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid fikiran. melalui aktiviti kolaboratif. dan empati menjadikan mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih baik 5 . Mereka berkeyakinan dan kreatif dalam menangani bidang pembelajaran yang baharu Jadual 1: Profil Murid Kerja Mereka boleh bekerjasama secara Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain. mampu untuk menangani ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam masalah yang kompleks dan membuat Jadual 1 supaya murid berupaya bersaing di peringkat global. nilai dan tradisi individu dan pemerolehan Kemahiran Abad ke-21 dalam kalangan murid. masyarakat lain.

kepada masyarakat dan memastikan serta menunjukkan sifat berdikari dalam kelestarian alam sekitar pembelajaran. Mereka meneroka pengetahuan dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu tempatan dan global. Mereka mempelajari keperluan dan perasaan orang lain. kemahiran yang diperlukan untuk Mereka komited untuk berkhidmat menjalankan inkuiri dan penyelidikan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN Bersifat Mereka membangunkan rasa ingin tahu Penyayang Mereka menunjukkan empati. kumpulan dan komuniti. Mereka bertanggungjawab atas tindakan. Mereka memahami isu-isu etika / undang-undang berkaitan maklumat yang diperoleh 6 . akibat tindakan serta keputusan mereka Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan membentuk pemahaman yang luas dan seimbang merentas pelbagai disiplin pengetahuan. belas InginTahu semulajadi untuk meneroka strategi dan /Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap idea baharu. Mereka menikmati pengalaman pembelajaran sepanjang hayat secara berterusan Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang. adil dan menghormati maruah individu. sokongan dan rasa hormat terhadap negara Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur.

membuat keputusan. Penerangan berfikir kritis. KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat bagi menyelesaikan masalah. kemahiran. Menilai pengetahuan. kreatif dan menaakul serta strategi berfikir. PENERANGAN PEMIKIRAN Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk  Menggunakan pengetahuan. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai kemahiran. KBAT merangkumi kemahiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. dan nilai dalam situasi dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir Mengaplikasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara tidak mengikut kelaziman. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan. penyelesaian kaedah yang kreatif dan inovatif masalah dan projek. dan nilai serta memberi KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti justifikasi Mencipta  Menghasilkan idea atau produk atau berbentuk menaakul. pembelajaran inkuiri.  Mencerakinkan maklumat kepada Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat bahagian kecil untuk memahami Menganalisis dengan lebih mendalam serta hubung pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. kait antara bahagian berkenaan Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan  Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan berfokus untuk menyelesaikan masalah. Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat Jadual 2: Tahap Pemikiran Dalam KBAT pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan TAHAP bukti yang munasabah. 7 . pengalaman. berinovasi menterjemahkannya dalam p&p bagi meransang pemikiran dan berupaya mencipta sesuatu.

Murid mampu mengakses bahan-bahan pembelajaran menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. seperti modul. P&p dilaksanakan oleh guru dengan memberi tugasan kepada murid- MPEI Perniagaan akan menjadi lebih berkesan dengan murid dalam kumpulan-kumpulan yang telah dikenal pasti. video interaktif dan dapat mentaksir pembelajaran sendiri. bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. ii. Terarah Kendiri (Self-Directed). Strategi ini membolehkan murid Projek ditakrifkan sebagai tugasan. lebih yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. pendapat. yakin dan tekun untuk mencapai standard pembelajaran yang Dalam kurikulum MPEI Perniagaan. Strategi ini berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan mengintegrasikan pelbagai disiplin ilmu. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangka masa yang panjang. dan kemahiran semasa proses menyediakan sesuatu projek. murid beroleh pengetahuan dihasratkan. Pembelajaran Berasaskan Projek iii. Murid menggunakan strategi berikut: boleh bertukar-tukar pendapat atau idea semasa dalam aktiviti p&p secara berkumpulan. pembinaan atau siasatan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembelajaran Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid oleh guru dalam proses p&p untuk memberi peluang kepada menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Kadar Kendiri (Self-Paced). Akses Kendiri (Self-Access). Semua ahli kumpulan perlu Pembelajaran Kendiri menyumbang pengetahuan. laman sesawang. Pendekatan ini boleh murid melalui proses pembelajaran secara lebih mendalam. Pentaksiran Kendiri (Self-Assessment). berpusatkan murid dan murid. Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti iv. i. kemahiran dan Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu: menyelesaikan masalah secara bersama-sama. 8 .

Ini dialami sewaktu murid melaksanakan sesuatu projek atau beberapa sub-projek. Pelbagai sumber maklumat dapat Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan membantu murid untuk menguasai sesuatu perkara itu terlebih murid. Pengetahuan dan kefahaman Kaedah menyelesaikan masalah merupakan satu kaedah terhadap sesuatu konsep adalah sangat penting bagi pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat memastikan sesuatu aktiviti yang hendak dilaksanakan itu menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. dilaksanakan dengan betul. Pembelajaran Berasaskan untuk mencari alternatif bagi mengatasi masalah tersebut. Pengalaman ini membantu murid menangani pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam masalah dan memahami keperluan mencerakin setiap masalah sesuatu perkara yang dipelajari. Sebagai contoh. 9 . laksanakan operasi penyelesaian masalah dan yang terpilih akan dapat membantu murid menguasai menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. cari kaedah dahulu. kecil. Kaedah pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. murid ingin menyiapkan sesuatu projek dengan menggunakan bahan yang sukar diperoleh. Melalui pendekatan ini murid yang diterima. contohnya dengan melayari internet melalui laman web penyelesaian. Sesuatu kelemahan mudah dikesan Pembelajaran Masteri dan dibaiki jika timbul sesuatu masalah dalam melaksanakan Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan sesuatu projek. murid perlu berbincang dengan rakan Dalam kurikulum MPEI Perniagaan. masalah. Bagi Pembelajaran Berasaskan Inkuiri mengatasi masalah itu. Murid perlu kenal pasti masalah. Guru Inkuiri berlaku apabila murid mengkaji sesuatu masalah dari berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada pelbagai sudut dan mencari penyelesaian satu demi satu murid dalam proses menyelesaikan sesuatu masalah pada dengan memecahkan masalah kepada beberapa bahagian yang peringkat awal sesuatu projek. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 Mereka juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap ini melibatkan murid membuat keputusan dalam menyelesaikan projek melalui pelbagai sumber maklumat yang relevan. diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan Penyelesaian Masalah tahap penguasaan pembelajaran.

Pembelajaran Melalui Penerokaan Pembelajaran melalui penerokaan membolehkan murid belajar berdasarkan pengalaman sedia ada. 10 . Murid boleh mendapatkan data. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat untuk mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina pengetahuan sendiri atau konsep baharu secara aktif berdasarkan pengetahuan. nilai dan pengalaman yang telah diperoleh dalam pengajaran dan pembelajaran. maklumat dan pengetahuan mengenai sesuatu perkara itu untuk membina pengetahuan atau konsep yang baharu. kemahiran. Penggunaan komputer dan akses internet merupakan alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran melalui penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah dan kajian masa hadapan. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Murid boleh bekerja secara berkumpulan atau secara individu mengikut Pendekatan STEM ialah p&p yang mengaplikasikan kemampuan murid ke arah membudayakan pendekatan STEM pengetahuan. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan berdasarkan eviden. menilai dan berkomunikasi tentang maklumat tersebut. Menyoal dan mengenal pasti masalah. Menganalisis dan mentafsirkan data. alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global 2. 7. 6. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 Pendekatan STEM (Science. 4. Merancang dan menjalankan penyiasatan. 5. dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian. Membangunkan dan menggunakan model. penyelesaian masalah atau projek dalam konteks kehidupan 1. 3. harian. seperti dalam Rajah 2. dan 8. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasional. Engineering and P&p STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan Mathematics) pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Rajah 2 11 . kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri. Technology. Mendapatkan maklumat.

Elemen-elemen ini diterapkan pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal mengamalkannya.  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam p&p 2. Kelestarian Alam Sekitar merangkumi empat perkara iaitu: (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta. mata pelajaran. semasa dan masa hadapan. istilah dan laras membantu serta menyumbang kepada bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid pembelajaran yang lebih cekap dan berkesan. (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan kemahiran manipulatif tertentu). 1. struktur ayat.  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar prinsip. tatabahasa. Bahasa 4. alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai alam. dalam kalangan murid. Sains dan Teknologi  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. 12 . insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian. Elemen-elemen dalam EMK kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi adalah seperti berikut: amalan dalam kehidupan harian. konsep yang berkaitan dengan dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui p&p semua sains dan teknologi). aspek  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat sebutan.  Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran. Nilai Murni Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses p&p selain yang ditetapkan  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata dalam standard kandungan. menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.

jujur. memacu idea ke pasaran. mencerna dan menjana idea atau murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang atau gabungan idea yang ada. Kreativiti Dan Inovasi 8.  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi p&p. Keusahawanan keselamatan). dan  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan (iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p. aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. 13 . membaiki dan mempraktikkan idea. amanah dan bertanggungjawab serta mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk sebagai rakyat Malaysia. meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong ubah suaian. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang rajin. Patriotisme murid. mampu menghadapi cabaran abad ke-21. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan. membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan 5. 6. murid menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan untuk memastikan pembangunan modal insan yang kualiti pembelajaran. kejujuran.  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p pelajaran. 7. dipelajari. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi  Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan untuk mengumpul.

10. dapat diaplikasikan secara berkesan dan bermakna.  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam p&p secara langsung ataupun secara sisipan. Pendidikan Kewangan  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang bijak. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 9. pengiraan faedah mudah dan faedah murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif kompaun. Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk 14 . Kelestarian Global seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan  Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan secara eksplisit. negara dan global. Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan terhadap persekitaran dalam kehidupan harian melalui tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Kewarganegaraan Global dan murid dengan pengetahuan. kemahiran dan nilai yang Perpaduan. dengan mengaplikasi pengetahuan.  Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat tempatan. mengamalkan pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal kewangan secara bertanggungjawab.  Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam mata pelajaran yang berkaitan. kemahiran dan Pendedahan kepada pengurusan kewangan dalam nilai yang diperoleh melalui elemen Penggunaan dan kehidupan sebenar adalah penting bagi menyediakan Pengeluaran Lestari.

Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh Pentaksiran Berasaskan Standard pentadbir. atau akhir suatu unit pembelajaran. ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses dihasratkan oleh kurikulum. Pentaksiran dalam bentuk p&p. autentik dan setempat (localised). membina Prestasi bagi mata pelajaran ini dibina sebagai panduan untuk item. ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan Pentaksiran berasaskan Standard bagi mata pelajaran ini susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh murid. semester atau tahun. Pentaksiran Berasaskan Projek berdasarkan prinsip inklusif. memeriksa. 15 . PS perlu dilaksanakan secara holistik 2. Pentaksiran Berasaskan Standard sebenar murid. Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada Pentaksiran secara holistik membolehkan murid pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. penggal. guru. pengukuran dan penilaian secara holistik. terdapat dua jenis pentaksiran yang dijalankan sepanjang Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak pelaksanaannya iaitu: formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan 1. dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Standard Dalam melaksanakan PS. mentadbir. dirancang. pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran. mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang psikomotor dan afektif. manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses p&p. mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. (DSKP). Bagi memenuhi keperluan MPEI. merekod dan melapor tahap guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajar maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran p&p dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran dalam mata pelajaran MPEI Perniagaan melibatkan pengujian. guru perlu merancang.

Murid memahami dan dapat 2 menterjemahkan pengetahuan perniagaan Standard Prestasi yang telah dipelajari. Rubrik prestasi dibina bagi mengukur tahap pencapaian berdasarkan domain Murid menilai setiap hasil kajian atau situasi 5 baharu mengikut prosedur. enam tahap penguasaan yang disusun secara hieraki dari 16 . bijaksana dan dengan teknik yang betul menggambarkan pencapaian murid secara holistik seperti serta yakin diri. Jadual 3: Jadual Tahap Penguasaan  Kebolehan mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu projek. sistematik. Standard prestasi merupakan skala rujukan guru untuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menentukan pencapaian murid dalam menguasai standard 3 dan kefahaman tentang kemahiran asas dalam perniagaan. jadual 3.  Kenal dan faham terhadap teknologi dan ekonomi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Murid menganalisis hasil kajian dalam 4 perniagaan mengikut prosedur yang betul Standard prestasi dibina berdasarkan skala yang menunjukkan dan sistematik.  Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri Setiap tahap penguasaan ditafsirkan secara generik yang secara sistematik. Standard prestasi mengandungi dan positif. tahap penguasaan murid melalui proses p&p. TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN  Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan Murid mengingat pengetahuan asas dan 1 sesuatu projek. tekal kognitif. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 Tujuan pentaksiran adalah untuk mentaksir penguasaan murid Tahap Penguasaan 1 yang menunjukkan pencapaian terendah dalam aspek-aspek berikut: sehingga pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. kemahiran dalam MPEI Perniagaan.  Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara sistematik. psikomotor dan afektif.

Penilaian juga perniagaan serta dapat menyampaikan maklumat menggunakan komunikasi yang seharusnya tidak menekankan perbandingan pencapaian berkesan secara bertatasusila dan menjadi antara seorang murid dengan seorang murid yang lain. Keempat-empat cara penilaian ini boleh digunakan untuk menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh murid sama ada melalui proses kerja atau hasil kerja murid. tugasan. perlakuan. amalan. Mereka juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek melalui pelbagai sumber maklumat yang relevan. lisan dan laporan. serta nilai Pentaksiran Berasaskan Projek dan sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan projek yang Pentaksiran Berasaskan Projek merujuk kepada penilaian untuk mereka lakukan. Guru boleh menilai tahap penguasaan dan pencapaian murid dari segi kemahiran. Penilaian Berasaskan Projek bagi mata pelajaran ini boleh dijalankan melalui pemerhatian. dan inovatif. pengetahuan. Penilaian yang dijalankan tidak 17 . Penilaian yang dijalankan hendaklah mencakupi semua standard pembelajaran yang telah ditetapkan. pembinaan atau siasatan spesifik yang dilaksanakan secara teratur oleh murid. Sebaliknya. Dalam MPEI Perniagaan. mempunyai keupayaan penilaian hendaklah menekankan sama ada seseorang murid membuat keputusan dalam pengurusan 6 telah menguasai aspek yang dinilai atau belum. murid beroleh pengetahuan dan kemahiran semasa proses menyediakan sesuatu projek. amali. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 Murid mampu mencipta idea yang kreatif seharusnya menekankan konsep lulus atau gagal. contoh secara tekal.

Kandungan MPEI STANDARD STANDARD STANDARD Perniagaan diorganisasikan dalam bentuk tajuk seperti dalam KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI Jadual 5. Bilangan waktu ini termasuk juga masa untuk menjalankan kerja-kerja tugasan projek MPEI Perniagaan. sebagai tanda tempoh bahawa sesuatu persekolahan perkara itu telah merangkumi dikuasai murid. kemahiran dan nilai. sebagai rujukan standard semasa p&p. Lajur ini mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Jumlah bilangan waktu untuk tingkatan 4 ialah 105 dan Standard Prestasi jam. Pernyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria spesifik kriteria atau umum yang tentang indikator kualiti menunjukkan perkara yang pembelajaran dan tahap-tahap murid patut pencapaian yang prestasi yang ketahui dan boleh diukur bagi perlu murid boleh lakukan setiap standard pamerkan dalam suatu kandungan. Mata pelajaran ini dirancang untuk diajar dalam 3 jam Jadual 4: Standard Kandungan. Standard Pembelajaran seminggu. aspek pengetahuan. melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang standard pembelajaran dan standard prestasi yang perlu dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai dicapai oleh murid yang diterangkan seperti dalam jadual 4 Standard Pembelajaran. Guru boleh MPEI digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 ORGANISASI KANDUNGAN Dalam organisasi kandungan DSKP terdapat lajur Catatan. 18 .

Manakala bagi domain afektif. Bagi domain psikomotor. murid melaksanakan projek dengan mengikut prosedur kerja yang betul dan beretika. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 Jadual 5: Kandungan Mata Pelajaran MPEI Perniagaan Jadual 6: Kandungan MPEI Perniagaan Tingkatan 4 Mengikut Jam TAJUK PENERANGAN TINGKATAN TAJUK JAM Tujuan 1. Kurikulum Standard MPEI Perniagaan diorganisasikan dalam dua tajuk iaitu Tujuan Perniagaan dan Organisasi Perniagaan.0 45 Murid didedahkan kepada tujuan dan Perniagaan Tujuan pemilikan perniagaan mengikut saiz dan Tingkatan 4 Perniagaan skala tertentu. 2. Kandungan setiap tajuk disusun mengikut aras kognitif iaitu daripada aras pemikiran yang mudah kepada yang sukar. persekitaran perniagaan dan Organisasi peranan kerajaan berkaitan sesuatu isu. murid didedahkan kepada aspek nilai murni semasa melaksanakan aktiviti p&p.0 60 Perniagaan JUMLAH 105 Tajuk ini membimbing murid untuk Organisasi menetapkan matlamat dan objektif Perniagaan perniagaan serta memahami bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan. Penerangan tajuk MPEI Perniagaan tingkatan 4 dizahirkan seperti dalam Jadual 6. 19 .

3 Mengklasifikasikan sektor perniagaan.2 Menghuraikan bentuk pemilikan perniagaan.perladangan. perikanan. 20 .  Tujuan perniagaan: Perniagaan Penawaran barang dan dan Pemilikan perkhidmatan Perniagaan (i) Untuk keuntungan. dan (ii) Bukan keuntungan:- a) Sebagai barang percuma b) Jualan pada harga kos c) Jualan bawah kos 1.1.1. (ii) Sektor kedua .1. a) Kelompok Sektor: (i) Sektor utama .pembuatan. pembinaan.1 Menerangkan tujuan perniagaan. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 1. perkilangan. perhutanan.0 TUJUAN PERNIAGAAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN KANDUNGAN Murid boleh: Nota: 1.1 Tujuan 1. kejuruteraan.  Bentuk pemilikan perniagaan: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (v) Francais (vi) Usahasama  Klasifikasi perniagaan 1.

4 Menganalisis saiz dan skala sesebuah perniagaan dalam setiap sektor perniagaan. Cadangan Aktiviti:  Mengumpul maklumat melalui aktiviti. yang berupaya berkembang dalam pelbagai sektor (iii) Negara. perniagaan dengan bentuk pemilikan perniagaan.1.1. perkhidmatan awam. (ii) Sederhana. 1. (i) keratan akhbar (ii) melayari internet (iii) keratan majalah (iv) rumusan pembacaan (v) kajian kes 21 . b) Kelompok Saiz: (i) Kecil. c) Skala Perniagaan (keluasan pasaran): (i) Tempatan. perkhidmatan sukarela tidak berasaskan keuntungan.6 Mencadangkan idea baharu bagi sesebuah perniagaan (ii) Zon.1. dan 1.perkhidmatan swasta. dan perniagaan.5 Menghubungkaitkan saiz dan skala sesebuah (iii) Besar. (iv) Global. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN KANDUNGAN (iii) Sektor ketiga . 1.

KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN KANDUNGAN  Menonton rakaman video atau siaran televisyen: (i) Perbincangan kumpulan (ii) Membuat ulasan (iii) Membuat pembentangan  Mengadakan lawatan: (i) Tinjauan ke atas perniagaan tempatan (ii) Lawatan sambil belajar (iii) Lawatan sambil membeli  Mengelaskan aktiviti perniagaan berdasarkan sektor utama. 22 . kedua dan ketiga berpandukan petikan teks atau gambar foto.  Merumuskan perkembangan semua sektor perniagaan.

2. Mengklasifikasikan sektor-sektor perniagaan. Menghuraikan bentuk pemilikan perniagaan. 3 Mengaplikasikan pengetahuan berkenaan saiz dan skala perniagaan dengan contoh perniagaan dalam setiap sektor. 6 Menghasilkan kertas cadangan mengenai idea baharu untuk sesebuah perniagaan berkembang dalam pelbagai sektor perniagaan. 5 Merumuskan perkaitan jenis pemilikan perniagaan dengan saiz dan skala sesebuah perniagaan. 4 Membandingkan aspek kelebihan dan kelemahan dalam bentuk pemilikan perniagaan. 23 . 2 1. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STANDARD PRESTASI TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 1 Mengenal pasti tujuan perniagaan.

2.1 Mengenal pasti peranan kerajaan dalam menangani  Persekitaran perniagaan: Perniagaan isu-isu tempatan. Cadangan Aktiviti: 1.Portal rasmi kerajaan perubahan kepada persekitaran perniagaan. guna tenaga penuh. pertumbuhan) (iii) Undang-undang.2.2 Trend Semasa Dalam 1.2.malaysia. pendapatan.2 Menggariskan trend persekitaran semasa dalam perniagaan.my) 1. inflasi dan (ii) Trend (guna tenaga. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Murid boleh: Nota: 1. internet berkaitan agensi kerajaan dalam menangani isu-isu serantau.4 Menganalisis faktor-faktor yang membawa tempatan.2.gov. Malaysia (contoh: www. 1. peranan kerajaan dalam konteks semasa perniagaan 24 . negara dan serantau mengenai (i) Pasaran pertumbuhan.5 Menilai kesan perubahan persekitaran terhadap  Membuat rumusan berkaitan organisasi perniagaan.2. deflasi. negara dan 1.3 Mengaplikasikan peranan kerajaan dalam  Mengumpul maklumat melalui perubahan persekitaran perniagaan.

2 Menjelaskan trend persekitaran perniagaan. 5 Menghubungkait persekitaran perniagaan dengan peranan kerajaan untuk menangani isu semasa perniagaan. 6 Menilai tindak balas organisasi perniagaan terhadap perubahan persekitaran. 4 Menganalisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. 3 Mengaplikasikan peranan kerajaan terhadap trend persekitaran sesebuah perniagaan. negara dan 1 serantau. 25 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN Menyatakan peranan kerajaan dalam perniagaan untuk menangani isu tempatan.

1. (i) S – Spesifik (spesifik) (ii) M – Measureable (boleh diukur) (iii) A – Attainable (boleh di capai) (iv) R – Realistic (realistik) (v) T . Nota: 2. 2. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 2.1.4 Menganalisis tujuan penetapan visi. Misi dan 2.2 Menghuraikan visi.1 Menyatakan maksud visi. misi dan objektif Objektif Perniagaan perniagaan.Time Frame (jangka masa) 2. misi dan objektif sesebuah perniagaan.1. misi dan objektif beberapa perniagaan yang berbeza. 26 .1.3 Mengaplikasikan ciri-ciri objektif perniagaan dalam  Ciri-ciri objektif perniagaan: menterjemahkan kejayaan sesebuah perniagaan.0 ORGANISASI PERNIAGAAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Murid boleh: 2. 2. misi.1 Penetapan Visi. dan objektif perniagaan.1.5 Menganalisis faktor yang mempengaruhi keperluan mengubah visi.

 Memadankan visi. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 2. 2. misi dan objektif yang sesuai untuk sesebuah perniagaan. misi dan objektif bagi sebuah  Mengumpul dan membuat perniagaan. misi dan objektif mengikut kesesuaian.6 Menilai kesan keupayaan mengubah visi. kelas dan persatuan/kelab 27 .1.1. misi dan objektif daripada pelbagai pemilikan perniagaan.7 Mencipta visi.  Mencipta visi. misi dan Cadangan Aktiviti: objektif kepada sesebuah perniagaan akibat perubahan persekitaran.  Pelajar menulis visi. misi dan objektif sebuah perniagaan yang dipilih.  Menyusun visi. misi dan objektif untuk diri. perbincangan mengenai visi.

misi dan objektif sesebuah 5 perniagaan. Menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi perubahan visi. misi dan objektif sebuah perniagaan. 2 Menghuraikan visi. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Menyatakan maksud visi. 6 Mencipta visi. Menganalisis objektif sesebuah perniagaan sama ada mampu mencapai visi dan misi yang telah 4 ditetapkan. misi dan objektif perniagaan. misi dan objektif sesebuah perniagaan. 28 . 3 Mengaplikasikan ciri-ciri objektif perniagaan sebagai panduan kejayaan bagi sesebuah perniagaan.

2 Bahagian Fungsian Utama 2. agensi untuk mengintegrasi bahagian fungsian. bank. (ii) aliran maklumat (iii) aliran barang dan perkhidmatan 29 .1 Menjelaskan bahagian-bahagian fungsian dalam  Bahagian fungsian dalam Dalam Organisasi organisasi perniagaan.2.2.3 Mengaplikasi penggunaan teknologi maklumat pelanggan.  Hubungan dan interaksi: (i) pihak luar (pembekal.2 Menjelaskan tugasan setiap bahagian fungsian. produk/perkhidmatan (iii) pembelian (iv) pentadbiran (v) pengurusan pelanggan (vi) pengagihan (vii) kewangan (viii) pengurusan sumber manusia (ix) teknologi maklumat dan komunikasi (x) pemasaran (xi) penyelidikan dan pembangunan (R&D). KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Murid boleh: Nota: 2. kerajaan).2. 2. organisasi : Perniagaan (i) jualan (ii) pengeluaran 2.

 Menyenaraikan peranan setiap 2. (i) latar belakang perniagaan (ii) matlamat (iii) objektif (iv) carta organisasi bahagian fungsian 30 .2.4 Menganalisis perkaitan antara bahagian fungsian dalam organisasi dengan organisasi luar.2.5 Mengaitkan perkaitan antara bahagian fungsian bahagian fungsian.  Menghasilkan folio setiap 2.2.6 Mencipta aliran perkaitan antara bahagian bahagian fungsian yang fungsian dalam pembangunan produk dan melibatkan aliran maklumat dan pasaran baharu. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN Cadangan Aktiviti: 2. fungsian. dalam dua perniagaan yang berlainan. aliaran barang/perkhidmatan. aliran  Membincangkan setiap bahagian maklumat dan aliran barang. Cadangan Kertas Kerja Projek untuk Tingkatan 4:  Menghasilkan dan membentang profil perniagaan yang mengandungi.

4 Menganalisis bahagian fungsian sesebuah organisasi perniagaan dengan organisasi luar. Menghasilkan rajah aliran interaksi dan perkaitan bahagian fungsian dalam pembangunan produk dan 6 pasaran baharu. 5 Membuat rumusan terhadap penglibatan bahagian fungsian yang bersesuaian dalam sesebuah perniagaan. 3 Mengaplikasikan penggunaan teknologi maklumat untuk mengintegrasikan bahagian fungsian dalam dan luar organisasi. aliran maklumat dan aliran barang. 2 Menerangkan tujuan setiap bahagian fungsian. 31 . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Menyenaraikan bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan.

Taman Shamelin Perkasa. Madya Dr. Lestari Perdana. Haji Jalun SMK Idris Shah. Mohd Solahuddin bin Harun SMK Seri Bintang Selatan. Md. Kopisan Baru. Selangor 6. Selangor 9. Pekan Meru. Kuala Lumpur 8. Kajang. KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 Panel Penggubal 1. Prof. Seri Kembangan. Zaini binti Jamil SMK Taman Jasmin 2. Khir Johari bin Mohd Ali Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Hajah Zakiah bt. Rosly bin Md. Kuala Lumpur 7. Zaitun binti Hussin SMK Perempuan Pudu. 31600 Gopeng. Bandar Enstek 5. Noryati binti Ahmad Universiti Teknologi Mara (UiTM)Shah Alam 4. Selangor 10. Yusof Bahagian Pembangunan Kurikulum 3. Abdul Rahman bin Haji Hamzah SMK Meru. Perak 32 . Normala binti Hashim Bahagian Pembangunan Kurikulum 2. Klang. Jalan Foss. Wan Hairulnisha binti Wan Hassan SMK Taman Desaminium.

Ng Soo Boon . Rusilawati binti Othman . KSSM MPEI PERNIAGAAN TINGKATAN 4 Turut Menyumbang Prof. Ketua Sektor Dr. Sariah binti Abd. Ketua Sektor Mohamed Zaki bin Abd. Ketua Sektor Mohd Faudzan bin Hamzah . Nor Aisyah binti Buang Universiti Kebangsaan Malaysia Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan T. A’azmi bin Shahri . Ketua Sektor Zaidah binti Mohd. Timbalan Pengarah Datin Dr. Ketua Unit 33 . Jalil . Pengarah Shamsuri bin Sujak . Timbalan Pengarah Penasihat Editorial Haji Naza Idris bin Saadon . Ketua Sektor Datin Hajah Hamizah binti Hamzah . Ketua Sektor Mohamad Salim bin Taufix Rashidi . Ghani . Shanmugam a/l Thangavelu Teknik. Ketua Sektor Dr. Dr. Ketua Sektor Hajah Chetrilah binti Othman . Bandar Enstek Penasihat Dr. Yusof .