6 Realplanet www.real.

gr κυριακη 12 ιανουαριου 2014 κυριακη 12 ιανουαριου 2014 www.real.gr Realplanet 7

ρεπορταζ Σε τροχιά οικολογίας Σε τροχιά οικολογίας ρεπορταζ

Θαλάσσιο μέτωπο

12 30
επιπλέον περιοχές της βόρειας λεπτά:
Ελλάδας θα εξυπηρετεί Κάθε µισή ώρα προβλέπεται να γίνονται Ελεύθερη πρόσβαση σε όλο
Προς Πέλλα
και Γιαννιτσά
ο προαστιακός σιδηρόδροµος,
που θα ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη
τα δροµολόγια του προαστιακού προς
τις πόλεις-δορυφόρους της Θεσσαλονίκης
το μήκος της ακτογραμμής
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Για το θαλάσσιο μέτωπο, το νέο Ρυθμιστικό προωθεί έναν ενι-
αίο σχεδιασμό, «ώστε να διασφαλίζεται η συνέχειά του και η ελεύ-
θερη πρόσβαση καθ’ όλο το μήκος της ακτογραμμής». Η μελέτη
Χαλκηδόνα Λ. Κορώνεια του μετώπου εξειδικεύεται κατά μικρότερες ενότητες, ανάλογα
με τις φυσικές ιδιομορφίες, τις χρηστικές ιδιότητες και τα ιστο-
ρικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά κατά μήκος της ακτογραμμής.
Στις προβλήτες του λιμένα Θεσσαλονίκης και την «Παλαιά» πα-
ραλία (από το λιμάνι μέχρι τον Λευκό Πύργο) η βασική επιδίωξη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λ. Βόλβη είναι να διασφαλιστεί ο απαραίτητος ελεύθερος χώρος για περί-
πατο, με ύφος που να σέβεται τα ιστορικά και λειτουργικά γνω-
ρίσματα της προκυμαίας. Στη «Νέα» παραλία, της οποίας η ανά-
Θέρµη πλαση ολοκληρώθηκε πρόσφατα και παραδόθηκε στους πολί-
Περαία τες, έως και το Ποσειδώνιο, στόχος ήταν η προστασία από επι-
βαρυντικές χρήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η ανάπλα-
Αγία Τριάδα ση των πάρκων κατά μήκος των οικοδομικών τετραγώνων και
Νέα Μηχανιώνα του δημόσιου χώρου της περιοχής γύρω από το Μέγαρο Μου-
σικής - Ποσειδώνιο - Μύλου Αλλατίνη, η βελτίωση των φυτεύσε-
Επανοµή ων και η ανάδειξη των διατηρητέων κτισμάτων. Για την παραλία
της Καλαμαριάς (από το Ποσειδώνιο έως την περιφερειακή τά-
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ φρο) προβλέπεται σύνδεση του παραλιακού μετώπου, προγράμ-
ματα ανάπλασης στην παραλιακή ζώνη με ανάδειξη της φυσικής
ακτογραμμής, απόδοση συμβατών ήπιων χρήσεων και διαμορ-
Νέα Καλλικράτεια
φώσεων, και ένταξη των ενδιαφερόντων κτισμάτων, ενώ για την
περιοχή του δήμου Πυλαίας έως το αεροδρόμιο και την περιο-
Θ ε ρ µ α ϊ κ ό ς κ ό λ π ο ς Νέα Μουδανιά χή αεροδρομίου θα εφαρμοστούν περιορισμοί στις χρήσεις και
Λιτόχωρο τη δόμηση, με στόχο την προστασία των φυσικών στοιχείων, και
θα ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο της αστικής διάχυσης και την
Εως την Πέλλα και τα Νέα Μουδανιά θα φτάνει η νέα γραµµή (κίτρινη) περιβαλλοντική εξυγίανση της ακτής. Για το θαλάσσιο μέτωπο
του προαστιακού σιδηροδρόµου της Θεσσαλονίκης. της λοιπής περιοχής επιδιώκεται η διαφύλαξη του φυσικού χα-
ρακτήρα του τοπίου των άλλοτε παραθαλάσσιων προσφυγικών
Η υφιστάµενη (κόκκινη) συνδέει την πόλη µε το Λιτόχωρο.
Realnews οικισμών και μελετάται η προστασία και ανάδειξη ως τοπίου της
φύσης της περιοχής του Δέλτα έως τις εκβολές του Γαλλικού πο-

Ο προαστιακός «πρασινίζει» τη Θεσσαλονίκη
ταμού και του Καλοχωρίου.
νων και ελεύθερων χώρων, αλλά και της γεωργι-
κής γης, των δασών, των υγροτόπων, των ακτών
και των λοιπών στοιχείων του φυσικού περιβάλ-
λοντος. Ετσι, ειδικά στο κέντρο της πόλης, προ-
άγει τη δημιουργία «μητροπολιτικού πάρκου
πρασίνου», το οποίο θα καταλαμβάνει τις περι-
«Ανάσα» στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης θα δώσει η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου που εντάσσεται στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο οχές του Λευκού Πύργου, της ΧΑΝΘ, του Θεά-
τρου Κήπου, της ΔΕΘ, των Πανεπιστημίων και
του Γ’ Σώματος Στρατού, αλλά και τη δημιουρ-
γία ενός εκτεταμένου δικτύου πρασίνου, μια

Π
Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΪΝΗ ροαστιακό σιδηρόδρομο που θα συν- χανικών του ΑΠΘ και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Αστικών μητροπολιτικό χώρο της τέως επαρχίας της Θεσ- γραμμες σειρά αναπλάσεων ουσιαστικά του περιβάλ-
a.chaini@realnews.gr δέει τη Θεσσαλονίκη με τις «δορυφο- Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο οποίος υποστηρίζει επίσης τη θέ- σαλονίκης, μαζί με το Κιλκίς, τη Χαλκιδική, κα- Οι νέες γραμμές, λοντος χώρου βιομηχανικών και ιστορικών κτι-
ρικές» ως προς αυτήν πόλεις προκρίνει σπιση ενός ενιαίου εισιτηρίου για τα μέσα μαζικής μεταφοράς θώς και τους δήμους Πέλλας στην Πέλλα, Αλε- σύμφωνα με το ρίων και άλλων κτισμάτων με πολιτιστικό ενδι-
το νέο «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προ- της πόλης, ως ένα επιπλέον «κίνητρο» για τους πολίτες. ξάνδρειας στην Ημαθία και Πύδνας-Κολινδρού σχέδιο όπως έχει αφέρον. «Στην πραγματικότητα, το Ρυθμιστικό
στασίας Περιβάλλοντος της Ευρύτερης Περιο- στην Πιερία», διευκρινίζει η Πόλυ Ζεΐκου, πρό- διαμορφωθεί είναι ένας χάρτης περιβάλλοντος και ποιότητας
χής Θεσσαλονίκης», το οποίο πρόκειται να ψη- Η γραμμή προς το Λιτόχωρο εδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου μέχρι στιγμής, ζωής της πόλης», σχολιάζει η Π. Ζεΐκου.
φιστεί σύντομα από τη Βουλή.
Σύμφωνα με το σχέδιο, όπως τουλάχιστον
Σημειώνεται ότι σήμερα λειτουργεί η προαστιακή γραμμή Θεσ-
σαλονίκη - Λιτόχωρο, μήκους 98 χλμ., η οποία ξεκίνησε τον Σε- μέτρα και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονί-
κης (ΟΡΘΕ).
συμπεριλαμβά-
νουν τις διαδρο- Προστασία της φύσης
έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, οι νέες γραμ- πτέμβριο του 2007, με οκτώ σταθμούς και χρόνο μετάβασης 55 Οσον αφορά τις συγκοινωνίες και τη γενικό- μές: Θεσσαλονίκη Οσον αφορά τα κατεξοχήν φυσικά στοιχεία,
μές συμπεριλαμβάνουν τις διαδρομές Θεσσα- λεπτά. Εκτελούνται 10 ζεύγη δρομολογίων με ηλεκτροκινούμε-
Στο νέο Ρυθμιστι-
κό Σχέδιο της Θεσ- τερη κίνηση των οχημάτων στην πόλη, μαζί με - Αεροδρόμιο προωθείται, μεταξύ άλλων, η προστασία και Με καθυστέρηση 30 ετών
λονίκη - Αεροδρόμιο - Περαία - Αγία Τριάδα - νους συρμούς, από τις 5 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Η γραμμή σαλονίκης περι- την εξασφάλιση της όσο το δυνατόν καλύτε- - Περαία - Αγία ανάπλαση των τμημάτων των χειμάρρων του
Νέα Μηχανιώνα - Επανομή - Ηράκλεια - Νέα εξυπηρετεί σχεδόν 2.000 επιβάτες την ημέρα και υπολογίζεται ότι λαμβάνονται μέτρα ρης εξυπηρέτησης του κοινού, στο Ρυθμιστικό Τριάδα - Νέα Δενδροποτάμου (εντός Πολίχνης, στο στρατό- «Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση επί της διαδικασίας αναθεώρη-
Καλλικράτεια - Νέα Μουδανιά, και Θεσσαλο- αποφέρει έσοδα της τάξεως των για την αντιμετώπι- έχουν συνυπολογιστεί η περιβαλλοντική προ- Μηχανιώνα - Τρί- πεδο Καρατάσιου μέχρι και την Ευκαρπία), του σης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης», παραδέχε-
νίκη - Χαλκηδόνα - Πέλλα - Γιαννιτσά - Σκύδρα. 52.000 ευρώ τον μήνα. ση της ρύπανσης, στασία και η βελτίωση της ποιότητας της ατμό- λοφος - Επανομή ρέματος του Ξηροποτάμου (που έχει χαρακτη- ται η πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ-
Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση του υφι- Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Στόχος της συγκοινωνιακής όπως η δημιουρ- σφαιρας. Για τον λόγο αυτό προτείνονται ειδι- - Ηράκλεια - Νέα ριστεί «Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους»), στασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) Πόλυ Ζεΐκου, η
στάμενου σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ έμ-
φαση δίνεται στη συχνότητα των δρομολογίων,
περιλαμβάνει και τη αυτής παρέμβασης είναι η κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των κα-
γία πλήρους δικτύ-
ου λεωφορειολω-
κά μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης, στα οποία περιλαμβάνονται
Καλλικράτεια -
Νέα Μουδανιά
σε συνάρτηση με τη συντήρηση και ανάδει-
ξη του συγκροτήματος των βυζαντινών νερό-
οποία όμως θεωρεί ότι πλέον η νομοθέτησή του έχει μπει στην
τελική ευθεία. Η αλήθεια είναι ότι από την εποχή που ο Αντώνης
η οποία κατά τις ώρες αιχμής θα είναι κάθε 30 δημιουργία «μητροπολιτικού τοίκων -και κυρίως των εργα- ρίδων και η κυκλο- η καθιέρωση συνεχούς και κλιμακωτού ωρα- και Θεσσαλονίκη μυλων, η βελτίωση των χώρων πρασίνου και η Τρίτσης, ως υπουργός Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, θεσμο-
θέτησε με τον νόμο 1561/1985 το «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρό-
λεπτά και τις υπόλοιπες κάθε ώρα.
Ο προαστιακός εντάσσεται στο πρωτεύον δί-
πάρκου πρασίνου» στο ζομένων- της περιφέρειας με
το κέντρο της Θεσσαλονίκης,
φορία αστικών λε-
ωφορείων με φυσι-
ρίου, η τηλεμέτρηση των εκπομπών των οχη-
μάτων, η δημιουργία πλήρους δικτύου λεωφο-
- Χαλκηδόνα -
Πέλλα - Γιαννιτσά
σύνδεση με το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου,
και η αποκατάσταση του τοπίου των ανενεργών γραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ευρύτερης Περιοχής
κτυο των μαζικών συγκοινωνιών της συμπρω- κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και η υποστήριξη του ρό- κό αέριο και υβρι- ρειολωρίδων και η εγκατάσταση συστήματος - Σκύδρα λατομείων στην περιοχή της Ευκαρπίας, πάνω Θεσσαλονίκης» έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια, ένα διάστημα
τεύουσας, το οποίο περιλαμβάνει τα μελλοντι- λου της πόλης ως συμπρωτεύ- δικών δημόσιων προστασίας της παραβίασής τους, η συστη- από την περιφερειακή οδό. Επίσης, προτείνεται κατά το οποίο η πόλη άλλαξε ριζικά. Η αναγκαιότητα για ένα νέο
κά αναπτυσσόμενα μέσα σταθερής τροχιάς, δη- ουσας και η περαιτέρω ανά- οχημάτων και ταξί ματική αστυνόμευση της παράνομης στάθ- ο χαρακτηρισμός του Σέιχ Σου ως προστατευό- Ρυθμιστικό, που θα συνυπολόγιζε τα νέα δεδομένα και τις αυξη-
λαδή το μετρό και το τραμ. Αλλωστε, η σύνδεσή δειξή της ως κέντρου της βό- μευσης και η κυκλοφορία αστικών λεωφορεί- μενης περιοχής και η ενοποίησή του με τις δα- μένες ανάγκες της πόλης, άνοιξε ξανά επί υπουργίας Γιώργου
του με τα δύο αυτά μέσα αποτελεί, κατά τους ρειας Ελλάδας. Συμπληρωματικά, επιδιώκεται η χωρική και κοι- ων με φυσικό αέριο και υβριδικών δημόσιων σικές εκτάσεις Χορτιάτη, Θέρμης, Πανοράμα- Σουφλιά, ωστόσο δεν προχώρησε έκτοτε στην πράξη κάποιος
ειδικούς, βασική προϋπόθεση για την εύρυθ- νωνική συνοχή των γύρω περιοχών, η καταπολέμηση των φαι- οχημάτων και ταξί. τος, Φιλύρου, Πολίχνης, Ωραιοκάστρου, Νεο- νέος σχεδιασμός που να θωρακίζει πολεοδομικά την πόλη, προ-
μη λειτουργία του. «Το μετρό πρέπει να αποτε- νομένων κοινωνικού αποκλεισμού και η διεύρυνση των δυνα- χωρούδας και Πενταλόφου. Για τα δύο «πόδια» στατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τους ελεύθερους χώ-
λέσει τη ραχοκοκαλιά του δικτύου συγκοινωνι- τοτήτων απασχόλησης. Οικολογική ανασυγκρότηση της Χαλκιδικής ζητείται η οργάνωση των χρή- ρους. Ως χρονικός ορίζοντας για την προώθηση και υλοποίηση
ών της Θεσσαλονίκης, επειδή αυτό θα στηρίξει Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που η περιοχή εφαρμογής του νέ- Το Ρυθμιστικό Σχέδιο, εκτός από τη χωροταξι- σεων γης και η ενθάρρυνση μέτρων προστασί- των στόχων και μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις του
και τον προαστιακό. Ειδάλλως, οι πολίτες δεν θα ου Ρυθμιστικού της Θεσσαλονίκης είναι διευρυμένη σε σχέση κή και πολεοδομική αναδιοργάνωση της ευ- ας των φυσικών πόρων, ενώ για την ενδοχώρα σχεδίου ορίζεται η δεκαπενταετία, μέχρι δηλαδή το 2027, ενώ δεν
εγκαταλείψουν το Ι.Χ.», λέει χαρακτηριστικά ο με το 1985, οπότε και θεσπίστηκε με νόμο. «Σε αντίθεση με την ρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, επιδιώ- της τίθεται ως προτεραιότητα η προώθηση του προβλέπονται ενδιάμεσες προγραμματικές περίοδοι.
δρ Παναγιώτης Παπαϊωάννου, συγκοινωνιο- Αθήνα, τα γεωγραφικά όρια εφαρμογής του Ρυθμιστικού είναι κει και την οικολογική ανασυγκρότησή της μέ- εναλλακτικού τουρισμού και η δημιουργία πάρ-
λόγος, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μη- αρκετά διευρυμένα, με αποτέλεσμα να καλύπτουν ολόκληρο τον σω της προστασίας και ενίσχυσης των πράσι- κου μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.