You are on page 1of 668

AXIEY .

AZAPOY
PMANITH - BAKANOOO

&
()

&

2009
\A
b d , f
d
b ^E
...!

E HNI MO K A I A O I
N O T I O A N AT O I K H ( N A ) E Y P H

IAX PON IK E KAI IE I THM ON IK E I A P O M E


TOMO A
AXIEY . AZA POY
PMANITH - BAKANOOO

E HNI MO KA I A O I
N O T I O A N AT O I K H ( N A ) E Y P H

IAX PONI KE K AI IE I THM ON IK E I A P O M E


TOMO A

XOPHO:
Ta (S-M)
AHNA 2009
a: BAKANOOIA-PMANOOIA
T: EHNIMO KAI AOI NOTIOANATOIKH (NA) EYPH
: AX. . AZAPOY
7, \A 15126
T. 210 - 8032632

Copyright (C) 2009 \A. .


b T - \Efi YXNIA
ISBN 978 - 960 - 930950 - 9
E P I E X O ME N A

1. POOO - 11
2. fi 41
3. E a c \Ec \E e B 91
4. ^H ^I fi 105
5. K d c fi E 123
6. O Kb \E 137
7. Oe ^Efi 143
8. ^H c 157
9. ^H c d fi 173
10. ^O O c d c ^E 183
11. \Ec d c NA E 199
12. b b 225
13. Ta a e d 233
14. T \Ia B d b 247
15. Bd c 261
16 Te T c fi; 263
17. \I d fi 279
18. Pe \Afi 295
19. ^O e fi K c fi M 311
^E
20. ^Ea c c 321
d ^E c
325
- Basilica
21. ^H a B-

22. ^H ^I Bfi 339


23. \Ec A 349
(212 .X.)
24. a K d ^E d P- 371

25. K d fi \E 387
26. fi b d 403
fi
27. c d ^Ec f N O 417
fi (325-787)
28. ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .) 431
b b d b 20 .
29. Bd T d c B 447
30. \I B c c K d Bb 467

31. \Eb 489
32. - . c 505
33. -\Hb d 509
B
34. ^Ia d a - 533
b b c c B - \A
35. ^H a e N 557
e K M. K
36. ^O e fi a f B 595
EYPETHPIA
YNTOMOPAIE
AYTOTEH HMOIEYMATA AX. . AZAPOY
POOIKA A POPMHMATA

I. KOMOIANNITIMO E EMATA ENIKA


ANAIPEH ANAKPIBEIN KAI AOKATATAH AHEIA
O AX. AZAPOY AANTA TO APPO
TOY TE. METTH EPI BAXN

K ,
e e fi (9.12.97, . 6 d 7) fi-
Ad r B, e fi d -
d c fi . Ke
... e fi b c fi
, a fi-
: E a a d \A. -
e , g , fi, -
, d a c fi , e Pc d B-
fi -b e , a - -
...
a e f , c a
a , a d a
, b a e , , fi,
, b b , fi , ... Te b -
fi e r , e e fi -
, b , b a -
fi.... fi! B , fi, d d
d e a , r , fi-
d b , a
d , d b d b -
! \A r b e d -
, , i , a fi fi .
O, d fi, e , -
d d , B -
fi ^E, e
E fi d fi K -
12
fi, b c fi , c
e e fi N -
e K M. K (1777-1836), ,
d \A-
B d M. ^O b , fi e ,
d e Nfi , b e . fi r -
j , a c ^E. hA
q , b a a e K-
\I \E \I. N, ^H Pc
e \I d a fi a ,
.A( 19 . -1900), . ^E \H M, \I
1995, . 22 ., a a : c , f
K. K, ^I , . 12, B 1832, . 520-
521, a \A. E. Bfi, ^I N ^E-
, . 1, 1974, ., . 35 .. d b
a , ^H \A, .., . 91-114, d M
N-, c c a c c -
M d e f Bf , , . A, .
20 (1991), . 351.
Kfi, fi, a c : ^O , e
, a d b b b e -
fi-e T \A
(A) b e M
\E (ME) d e Me T E c ^I
d A. e -
d e b , c f
. e , e 1966, a -
, e r, (^H \Ac d
a ^E ), fi .
\A b , fi e \Efi, fi e 1975
b . M K \A A
X, a c , fi c fi
d c d . \Aa -
c M.E. b \E,
b b a , d a a c -
, a c B -
, c d M K.
13
e \E, fi d
-b - fi, d EE d EME
\A-, b P-Bfi b \A
.
\E fi ^I K ^Y (IKY) d
d d , ^I, -
, \E NA E d P-b b
d \Eb , a fi \A \Ea ^I
: \I P fi, \Ee \I
\A d , c c \A ,

(Charg de cours la Sorbonne - Paris IV) B P d P-


4 fi, e d Kc

, b .
E c ( c) -
, d . \Ed , fi
, d c \A \A
\Ee a c fi. \A-
b b e e fi \A Zfi, b fi-
d c c ^I ^E
E (\Ec \A, 5 fi, P), d -
fi, e a a .
^E b c fi b e d
e fi e \He ^H-
fi (HH) 1997. ^H c b
c ^E \H M c . e b HH -
fi a . : ) B P-
d fi B-\A, 1986. ) b
B, 1987. ) ^I B T,
1988. ) ^H c A
212 .X., 1989. ) B d fi, 1990. )
Bfi H. ^I- fi, 1990. ) \Ea d -
a (bana), 1992.) Kc d -

c Romania , 1996-1997. \A, e d g


B \A, 1993-1994. ) \Ae c \A ^E

e HH b r, fi a \I; E
a c d a d , d
a b b
14
, b a
, - a -, c f d
.
O c c fi , a c
b b a a c c c B,
e fi , c d d -

K B F. Papazoglou: ^H
d a a c : ^H \Ae d

a , d a -
... Ta a b a c
a c c c B .

a \Ad d Kb fi P. Lemerle,
(Ta a r !). fi d fi -

Cl. Margueron, Kc Lasserre .. \E


E Kb : X : B, e
e b r fi a . \Aa e e b
. \Ed e a e
B. . \I: ^H c r fi d
c fi B. K. M: ... -
b c c c d e
E. M. : N r e a f g
\ e e , fi e ,
d a d a
d fi f a a a a c
c e fi \A.
\A. E. Bfi: N g r f
c c e B... O
b r . ^Y d . M
, e a \I. ^H K \E-
\I. N e fi , . 21, :
d c d -
e c K . a -
a fi Kc d
B \A, \He ^Hfi, 15,
1993-1994, 427 .. Ta fi c c
K d c c , e
\A. fi, c e ,
r M. K b e !
15
I ... !...
, c c d a
e , e Bfi,
c , e : fi
d ; hA r , fi a -
a b e e ,
q d fi ! fi a -
a j a , b fi fi
. Ma r b a -
fi d e a j
. ^fi b e d f b -
fi d . fi d \
e s d . b d fi-
. fi a c c -
d . , i e
, \ \ c -
b e b -
d e e a -
, f b e f ,
K \E N, -
fi . T c fi -
d , b -
c c c d
, f d e fi c ^E
. \Efi a b
fi a d \A 1994 E-
d 1997 E.
b e fi d
e a b e . fi a
a c b r -
e , c ( )-fi,
, b M fi c , a B
\I, K, fi K!
\E , , d b -
e , g d d , , b e e . M,
f b c e c
.
16
II. OITITIKOI OPANIMOI HMN
KAI ANEITHMONIKE EKOEI IA EMATA ENIKA

\Ed d d b fi \O
\Efi c \A , b
d , b d .
c d AA -
, e 22.11.97, e 8 .., -
c \A d fi , \E-B
Kfi, e e \Efi-
.
^O c fi -
, e e e ^Ee -
, d fi .O
fi a , a c a
, c b e d
c d c Kfi.
O a f f fi , b a -
c fi c c , -
e e e e d b fi d
, d a -
f f d d , e fi b c
fi fi . \E d
c d d , d fi .
c fi d d
b c , a , fi d fi,
b , d
. \E b e b c c , e e
e d c fi
. Es, !
ATYX c c d c
\E c fi -
\O \Efi (OE), fi-
d a c c -
\Efi d fi e \Ae .
fi \ c e d a a ,
17
fi OE, b , b
a b b d e a -
. e
\O \E d c fi
\A. K -fi a e fi
d fi ;- fi fi fi
, e fi a -
, c b , -
, , f \ r -
fi, a d a . Mb e fi
c c B \Efi, f d
\O, c , c P, b
^E! ^O -\ fi- -
d fi fi, ^E d , f -
c d fi B, j
e d b d b a . E
d fi
\A . K, a a c c
c B d b fi,
fi b r b e e q -
, d , K, fi
a c c fi. ^O Mg e r c -
c -a a b e e fi
c \A \A d -
K ^I, g d -
. Te fi Kfi e
e d b , e
d , d , b
, fi fi e
. a r -
c \Ec \E -
\A, ^E B , M
, b a e e , c -
K c M, c fi
d a .
B b r fi Kfi, d
B K, fi, -
18
, d b c \Efi,
B, c T, e T .. ^H B a d
a fi e B -
e f b d a a ,
f fi T. c B M,
d a , f d Kfi-
, f e r , Mfi-
, \H e c c , a c
d e b e a fi , d a
d fi . Ab d -
d K K, f -
c T d e \Ee d
d fi. E b N ^I-
e e e fi fi c -
, M, \Afi Bfi,
f fi e 1983 d fi ^O
e e ^E, -
fi K d \I d a c
B e E. ^Ic d -
c ^E \A c d -
, e r, c e
B a d . \E b d
c c -
fi B. \E K
\O \Efi d -
a c c B ^E, , d b
b , - , fi \E
\Efi, \Efi 1994, a e
f B Mfi c ^E!
\E \Efi,
^A , , a [ -
\O] c fi f c -
\21 (N \Efi, 26.10.1997), e
\O, E j P...,
b , -
, d b f , K-\A-
; hA e , r c c e
19
e OE. Ke a fi! b d
d d . O b fi, d -
a d a a ,
fi , a ,
a , j a , e ...
K , \A d
d fi !
20
III. TI TAIEI;

, c K r ,
e q e fi b e :
^O ^Ee c \Ac d Nc E. ^H b fi
fi e . O e
fi d e : E -
e e d f OYMIAKOY
a c fi d b a a -
.
e fi, e
a f b d b a a .
E b f f b d b
f a c
^E c \Ac d Nc E. T a -
d a ...
Te r fi, b , b , b c
, b fi, b , e ^Ee \A-
d N E c K-
... (c M, 2.9.92,4).
\A a a fi a d -
c e j d . E-
b a e e : T ; fi c
c ^E d ^E
a d fi -
, c fi fi , a
d . H a e e -
e j c e ^E
d \Ec K a c d c -
c Nc E (. \I. A. N, O e
^I fi, AKTINE, M 2007, 151-154).
\E fi fi b -
, , , e fi, 1,
.51, e a c e fi
a : fi fi, e -
f c fi b a c c -
21
, f a e e . -
N : O f ,
e e fi. Te , e
f fi , d , fi-
a a e d e . E,
r fi, a a ,
a c c d a b
a fi, b b . a fi-
d fi b ....
e B.E.1, . 10, c c e
f c : O b
a e . a a b e d
e B.E. 2, 6,14: Ta b r a a -
a fi. E, b a
e f , : Ta d b fi b r
fi, fi N : T e fi. Te
e r ...
Ta fi, a c e .T..E.
\I B, ^ fi a c -
a a : fi
, c -
, b c fi
, c d
b e c c d c , c
d e fi, f e e -
d c . ^H fi, , -
d e f -
. a fi a c d .
fi e
fi d . ^O ^I r
^E. E b e ^Hfi, a ^I-
, M, e -
d , f b c fi b
f , , , , -
... \Ed f b a a , . O
a a d .
22
^H ^I c ^E c b c -
c fi , , , -
b d , d -
, fi .
B fi , fi,
^I e e , b , , c
^E a c M ^E, c P,
Oc d c d fi-
b .
Ta fi d a f f fi,
b \I , , \I -
K, A K, , fi d
fi X, b -
! \A d a f f d
fi, c ^E ^I, c b -
d c e e -
A. Zfi, b c fi,
d fi . b b d fi fi
d d d
21. .. Xfi e b c d fi
. ^O e e fi
.
K e c c c
^I a c
d c e e fi, f r fi
c c fi - d
e fi... r K,
b e , fi ^H c ^E-
\E 1821 (\A 1924), e
^E fi, a b e e
e d e e d e !
\E , d fi fi
a c c , c fi M, -
c fi , e Me -
d e e fi.
M fi d M e B.E.2, e
23
, N: X f d
. K f b a a a -
c c .... \Aa d a e B.E.3,
a e c c B fi -
c c M, e e j
b .... e b B.E. 4, . 32, -
c ^E (d M d ). -
N d e fi d -
e c a r .
^O c N d B ^I e T
^I d \A \A -
b b
b \A, fi Kc -
a c N ^I
N E (^H fi \E K d
^I , ^E M , \Ec . 53.
\Ec ^H, , 29 \A 2007, 49-57): O -
e c c fi E d K c N-
c E, a a d
a , f a e f
e , b r b fi. E,
c d a a
(E, , B) b a a 20 . ^H
a B d
d -
e ^E E. hA -
d d d b a e -
B, e a .... (
A...).
E : ^H c -
^E e c ^I b c ^E e a
b a fi c E r , b a fi f q
fi B A, b fi f b b
e c .... ^Y -
d a fi: Er fi c a fi f -
a c c , c b q c
fi B, b c c c
24
T. E e e e -
: b fi
d b a c T a B E
E, c fi b c c
c d c c , r -
, c a ,

Pax Ottomana, a fi;. \Efi-


a c , c fi f

: Te e f a a fi r
a fi c j b e e
, a B f
\O. b a c a f f
^A... c d fi b -
(E b e , c d -
)...
...O d a q fi, c
a d a fi fi d
a a , d d a ,
b .... \E c :
c a b a d a c
r ; .
a b a a NA E r d b
e , f a c -
, c c q . e
e e -
d . \Ea
e e ^Ee , b

P d f E (Paula Scalcau, Grecii din


. fi a e \I Mfi, e d

Romnia. Editura OMONIA.BUCURESTI, 2005, 228, 229,301. Idem, Elenismul n


Romnia. Editura OMONOIA.Bucuresti, 2006, 95. \E E :\A-
E. K, O E fi c B (1670-1714). c
c d ^H

A. 1982. Idem, ^O ^Ee T. -


a c c . 194 I M X

2003 d Elena Lazar, Interferente literare Romno-elene. Editura OMONOIA,


Bucuresti 2007].
25
\E e 1989 e 3 fi ^I
M X A Ba , . 266-267, -
: Te 1714 fi M Nfi M
e \I c c \A, r ,
e fi E d , e e f P, d E-
. E e \I, f a e 1765

(Christian Wolff, Friiedrich Christian Baumeister). \Ae -


, c

c c d
d ^E (..N-
T, N B, \I Mfi ..) a
a a .
^O \I Mfi b r c c fi d
^H, c P . ^O ^Ee
c d a d
a c . \I e c
fi b c \A d d b -
b fi, c a E
fi d , c -
d d , a
d fi, d . a c P
d b ^Hfi,
d b e e fi. ^Ye \E
( P) E, \A. ^
d \Afi, fi r
Kfi. E a a fi -
c \O, fi c a f fi. ^H
e E \Ef \A, M, K,
K, ^E. Mf fi -

Drobeta d , f -
\Afi, e c

, ... N! \E c -
d e e \A d d

K, f fi d c b -
e fi, g d c c
b , c c , i d q d
26

Titus Statilius Crito, fi e f -


P , d e e e

... ^Efi!
E b a f f fi fi
d , .. fi, f d
. H r E e
Kfi E j O, e d
.
c c c d d E e c
c fi, e e \He A, f
c fi fi, A \Ifi, e
e \A d K.
^H c c d a f a
E, j fi P, f P,
g d a f , .. d
P d a c -
fi, Be fi d a
a B.
O E fi d e f , -
c fi a (P),
d fi d . f b ,
a e fi e d
, K, P, -
c fi b . Y, e d a c
Kfi, E ^H -
d fi c fi d j
d a .
a f \H B
d Mc e . \E a c ^E
c e P, b
c ,
, g d c d d ,
e K K, f
d e e a P, f r
b c . ^O b e P,
fi e e M, c ,
27

E. Stanescu, e P, c ,
a c d fi P ,

a c e f P,
b e e Afi, 271 .X.
c P
\A, c d e P-
\A, c \I,
c c e
e 7 e b
, , b c (\I,

d (Enciclopedia istoriografiei romnesti,Bucuresti, 1978,


1923-1927, .A. 889 d . B. 829) a c c

263), e e fi e P (T.
Papahagi, N. Roman, A. Sacerdoteanu, I. Siadbei, Ch.Cotosman, C. Daicoviciu - H.
Daicoviciu ..) d , .. E.Bourciez d P.Garde. ^O b
Oy K.Kadlek fi a P (B) e -
! a d b b d e e ,
f e a c ^E, a c fi-

Mihail Kogalniceanu, e c c a M-P,


, c c d c fi,

c \A , e d fi,
a , b d e fi , fi
, Bfi N. b ,
fi a .
d fi d -
c P
N -Milescu, f c
c E e B (1683) d c
E a e e . c c
d c c e f P
c d c fi -
b b b c c , e
c ^E fi, , -
d , j
b fi .
^H ^E c P b fi. \E -
d fi d a c c c
28
, d , a , d , c , e fi-
, c , c , \ c , c , c
. e e a f 19 -20 -
^Eb Kfi, \E, ,
\E-\E, T, \E... M c
a fi N.A. E a d
b 20 b fi e
a \A . fi: \Ae B
c B d c , e B, \I d
B \ e B B b -
c E, E, E!
^O E ^I, e ^Ee , E , e ^E-
e e I, ^Ec \Ofi \E, E
, E , , fi
r c fi ^E! Te ^Ee
r a (\A. \E. , A -
e c , \A 1997, 28).
^fi ^E b f P.
Mb c d E, f
j fi, e f , fi
N.A E a d , b d -

d X Frantisek Dvornik, a -
e f T c

fifi d c .. X
a c fi \A -

c Alex.Balabanoff - b N. \A - f
. \fi b d B-

B c c . \Afi d c c -
...!
^ e c c , \A, d
b . ^O a fi d -
e M b e ,
e fi (N ^E - \A f f
X A - X 1994, 84), -
fi \Afi c fi , c b
(K. K, \E-, \A 1997, 13) -
d a e e \A, -
29

Basri=bey, .c e
e e , c fi, r

\Oe K, fi -
d c e \E \E (1915-1916), -
A- (1916-1918),
e fi fi [b e
e \E B : 4 [719(48)], e : ^H
\Ac d \A. A
d E, .., 5, d fi :
Mb e e fi , b ,
\A . K e r

Jean-Claud Faveyrial, Histoire de l Albanie. Edition tablie et prsente par Robert


, fi e e fi, e e c B. (B. d

Elsie, Dukagjini, Peja 2001.XVIII+426pp., d Mc .T, Te T


d Pc . \Ee Or K, -

d c fi Basri=bey:
2004,12,16 . 19, 20 . 30,31 ..). Mb c fi d

\A e e fi \A, e
fi e a d .
T Faveyrial e a ^E r
d G. Weigand [O \A (B), A 283]: Mb
a f maudits Grecs ( E), f b
r fi , d a e e
a c ^E. ^H e
d -

b (\A. . , ^O G. Weigand d Th. Kahl -


, c d r e -

, Te , 77, 2007, 19-22, d ^H fi (), 30.12.2006 -


4.1.2007).
Tc Basri=bey \Ie Antonio
Canini (La Questione dell Epiro, Roma 1879,8), f d a a -
fi B \H: Ac c b
c : r e fi d -
fi, fi d a d a e e

( Lettere al giornale L Adriatico sulla questione balcanica con una


fi b r . \Efi b -
30
appendice sull Epiro e sull Albania II. Editione. Venezia, 1886) a
f B, f Victor Brard (T d ^Efi, 102-103)
b a a a , fi , -

Ren Puaux ( Bfi H, 160-161) -


, a fi d E. -

a c c c ,

Luciano Magrini, Puaux, b a e fi, B-


K e e M. b e . \Ifi,

, a fi a \H E, r d B-
, b fi , b b a
a fi , a d fi -
a c P a P!
a !
\E e d d

, e e WHOS WHO -
fi K, a d , d -

, E Interad 1996 d e e fi , \E
\O , \A 2002, e \E T
f , a b a -
a . ^O b e d
c c . \If d : a
, fi Bfi \H Mfi. ^H
Mfi a fi, d -
a fi a c fi
[...]. Te a a b d -
c 40-60.000 (b e e a
\O A b a c b fi
b d a b c d
c b c c d c b d
)- e r f a c a e , ,
b e fi . \Aa ; O M q
P d fi! A, fi, r a fi f
d d b d c fi
c fi f c , e c -
. O Mfi r c , -
fi e P d ...! (.338-339).
\A, fi K b c ^E; hA , fi b
31
j b d E b
f \H,
f P d q ; a f

S.I. Oost, N.G.L. Hammond, G. Cheesman, P. Cabanes .. ^O


fi a a (auxilia) a a ,

Cicerone Poghirc 229 .X. Tf fi-fi \H,


b e \Ae T e 239 .X.,

M, d E
: \A. . Kfi, K,
Kfi, A fi..., b \Afi Bfi d e
e , fi d : ^O e -
e \H ^E.
\E c c c fi \H -
a fi B fi, a
d fi ^E \A ^E-
d c \A e \A
fi K. : \I a f E B,
b a e f c

B fi Peter Boev, b a d -
f . \E, b a

b c c Kfi -
, b b \H - B,
d \H - e f f d
c c . (\Ec \A. d
b . \A 2003, 526).

P, .. d Prvan, Dumitru Pippidi, Ion I. Russu,


\E e e ^E d -

Radu Vulpe, g d , .. A.D. Xenopol, T. Papa-


hagi, C. Poghirc..., d c -
fi d , , -
c c d fi.
\Aa fi K d a . \I

e c c shkyp, f fi,
b e e \Ad a fi fi. -

shkyptar \ e . O , c

c c schioppetto d b a
c \A \A X b c
32
B H. Grgoire, e K
Petar Skok, fi a Scupis (. shkyp),

Vl. Georgiev e 2 . .X. c , e c


, fi.... Ka b e B e

a A j A d fi-
e (\A. . , \A, \A-B.
\A 1992, . . 9-10, . 29, e . fi, 12).
a q c fi . K:
O d c q -
! b f \Af b f
\If d a d !
c j fi a , a
d a d b .
fi b a \ c
fi! \Ed b a c fi
: K a b d fi
, c c fi .\E ,
d fi b b , c -
. fi e d f fi a -
e ... (. B. , \E ^E e
f ^Hfi d P. \Efi O. \A 2002,
76). e j e fi;
Afi fi. ^ e b c c c a

fi fi I.Russu, Bibliographia illyrica, Revue


, i d a f \A. fi c d

Roumaine d Histoire (RRH), 19, 1980, 757: les Albanais (Shkipetari) n ont rien h-
rit de l anthroponymie et mme de la toponymie des anciens Illyriens: ils n ont rien
de commun avec ceux-ci... (B. d \A. . , \I d B-
e ^Efi. \A 1988).
\Ee P, M, f e -
, . K : O , a 400 fi-

d T - c Pax Turca b a fi
, \H - E, \Ad

.... Ka Pax b Turca a Ottomana, b T

fi, ^Oe B.J. Slot, e fi -


q , fi fi, d

fi , fi, fi T, a f
33
fi, b r fi T b c a

d P N. Beldiceanu. \A -
a e Xd e \I. Te -

b c . b ^Ee Eugne Pittard -


a a 15 b r e a

c , , c c -
fi d d e ....
Te . K a d e -
. B d

c a Mary Adelaide Walker b b e e


a fi d fi, a a . T -

fi, fi e c c , fi-
a M S d b (\O d M).
E M ^O. X \A. K. M. K.
. \E. fi. . , \I 1973, -

d c c Ren Puaux, -
c c \A . fi . K -

Bfi H, b Ec e . 9-32, fi e
d \Efi- Xe B-
Z e . 211-246, \Efi T, c
d , fi b -
fi.
K b a r fi fi fi - - -

S. Pollo - A. Puto e d Kristo Frasheri-Skn-


c e e fi K fi \A

der Anamali e fi, f ^I


\A e c fi , d
b , g d c , , . 24,
\I a e c N, fi
b d b d ... fi
^I Mfi! fi e e

Thede Kahl, a e c (. A. -
fi K e e fifi e d

, B d fi E, \A 2003, 276, d \A. . ,


d a f B, \A 2002) d -

e personna non grata, fi! (\He ^H-


e c ^O fi B b e
34
fi ^E \H M 2005, 306 ..) ^O . K -
c a ^E , c
K, a d fi a
K , - -
- \Ha K - K. Tc
c K fi e -
fi !
\E \I e c A .
B f fi B \H,
b e f , , -

1953, 160), . (H, 1, 1979,53), Vl. Popovic (Les Illyriens et les Alba-
, fi, fi \A. . Kfi (AA, 28,

nais, Beograd 1988, 254).


Te 1898 c fi (-X) c -
e . \Ec c fi -
c a d b c c
d a . O a c

Ljuba Ognenova, a c fi, a b d


fi . fi e 1959 B fi-

b c fi
d , 6-7 . .X. ^H b
d e fi, e d
^I \I, d
a c c d e a c
e e e \Ie e fi d c
B d B.\A
e \Ie r ^Ea d ^E !
(A X, Bc ^I. A324-610. \A 1975,

Lorenzo Braccesi b e fi fi
321-322). \E fi c

Grecit adriatica (Bologna 1971, B. 1977), g d b b -


Benedetta Rossignoli, Hellenikfis kolpos, Supplemento a Grecit adriatica.
Roma 2001, c \Ac ^Ee Kfi!
c d c fi A,
B, f q c B b e
E, d c
Kfi \I e (EEB, NA, 2003, 333-347) b -
35
, fi d P (261,68), a e
e 6 . X. E a ,
a a c a f f r
, c fi - B, -
, fi d d fi ,
... ^H \I , 6 . . X., -

. ( d a L. Luca Cavalli - Sforza, Genes, peoples and


d a b a fi e e

languages, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 94, p. 7722, July 1997. Colloquium Pa-
per).
Te 1025 .X. E. Stein, e \I fi,
fi e e b 20 . ^O b
T K. (^E M ^E ^I d -
, A 1977, 41) e e , a
, a 10.000.000 a fi -

f e e . Ka e Michel Devze
. oH e fi a d a e d fi-

(L Europe et le monde la fin du XVII sicle, Paris 1970,47), e -

E. \Aa Be William Eton : ....b -


a 25 ., e 1/3

c fi fi . \E r -
... (\Af T, ^O e ^E e fi, ^H
K, 2002 d . d M, 128, 2002, 4). \E .
B (fi, H, 1884, 97) c fi -
a (B, M, M ^E, ) E-
20 ., fi, e d K. , b

6 . 200 .! \E , a e W. E. Du Bois, , a
c , fi e q d a 180 ., e 2002

B 60 a
O, P, , B, \A
d ^E. fi a , fi d fi
, f c E fi e c
! Te e fi b -
e fi , -
fi d e , f b d -
, ^E c c , -
a d b M (\He ^Hfi, 2005, 43).
36
c e e d fi.
d d
^E. Mb c -
N e B d c fi -
fi fi, f e M-
e M A M (^H Zc
, \Efi ^E, \A 1955, 76), a
^E: Te M r a -
, f r E ... O f c
, a , e e b
fi, d a d d f e a
... M e c fi ... X
, a a e c , , ,
d ...
Er, , ; Er E; E e c ^E;
Ma ...
fi c . fi, -
, d b d r ...Kd c
, , f . M a f
E...
E s:
M b e a a , a -
. M d , a ...
K . Ma , fi, a f , a a
f E a a f f d
f B, a a f f ;.
\Efi 122593 E j ^Efi
1864 d 102.947 -
\A 1948, d , e b ,
, d c B B ^E; \E
b a c ; a
c fi fi d B T -
e . (B \A d B-
. \Efi \E \E a a \Ea .
\A 1998, 112-113).
Ma e , f a ^E-
37
, d d a

d fi H. Morgenthau r
c c , c M, a c -

, fi c 10 \A 1944 e e -
e \E K \E \A
(T) e e c T N ^Yfi: ^O .
c B ^O d -
fi d fi M, a fi-
a fi
d M,
M r . (. M-
, O B, ^Y T d ,
K 1944,50= ^O ^Ee B E.O.T. c \A,
\A 1992, 104).
O b b f d
d f fi c fi
^E M d K ^I M
M-, Mfi. ^O e 1944-
2006, \Efi EEO, \A 2007, . 230 , fi
e , e d f a -
b d d
d !
Ma e , fi, -
, a , m -
, c ^E , -
d b c . \E -
e \E a d ^Eb .
\Ec Efi c e c a
fi d -
, b c ,
a c a c b ! O a
c fi ... c fi! \If d
... M!
b fi a e . M z
K B \Ee M.E., fi d -
e , a d , -
a e e e b e e , d a
38
b c j ,
a c fi , M , j fi, M T-
. c . fi
a , e , , j -
d fi d , b fi
\I d . Te b q -
c ^I M.E. Mfi
e e e d fi fi e ..., -
e e b r fi, -
e e . ^H e -
e , b , ,
, c b e fi -
. Ta b a c j -
a ...! \E ,
fi e , b -
fi d c fi, c , -
b e ,
\I. ^O fi
c , a d b fi
d , c
fi d a e e ,
fi a fi . \Aa -
, b b b e e -
, b e a r -
fi! c a ^Efi, f -
a a a fi b f
, d d a a d
a , . E fi -
. Kd b e fi. ^O , e a
a c , b -
. c b e b
a e e e e ! ^fi
d a fi r f fi
, e ^E. c fi b
e a b \A. .
(^Ia \E. ^H c . \Efi KAMO, ,
153-157).
39
^H K a c d c c
Nc E . \Ed ,
c , r c -
d \E
NA E d d a \E, e
b fi c a , c
B, fi, fi, fi, fi.
(. N. M, \E, Te B, 14.6.1992, 32):
^ d d (f fi
B d )
^E b f f (f d f) N-
E, \Ef d M \A, e e M S d
. E, a fi a , ,
d , e d (^I , 1979)
a ^E. M, a fi (1976-84) , -
, d e \A, a e b e
d d ^H , d e fi, -
e d fi .
O \A
e \I. X: E-
d B, -
d b c c E a e
e - e d . e e

e e e prior tempore fortior jure-b c


d c , e

: fi c e , fi d e -
e fi. \Ifi f , b -
e e a , d b .
Me d e a fi \E-
: b fi a c c
B b , c c c , f a -
d e e . \E
c e e ( d e e
r M a d b ), e fi, e -
e d e fi, fi (b e c a
), f a a r a . Te -
r fi, i c c e
40
A T A... Kd a fi a a -
.
d fi fi a a d e

, Cicerone Poghirc, b c c -
c c fi e , P-

c 60 d e e
b c fi -
d fi Mfi. M a c
a \A d
b fi, f e e e
. \E b c fi -
d . \E ,
b a fi b b c
M, b fi a c a
, i d f c .
\Ae f f , d , fi

fi d e B e Vl. Georgiev. E
i , e f b fi M-

.
EKAETIN YOINA TEKTAI NOMENA

^I c ^E. E b e ^Hfi.
^H a ^I , f M,
\ e d , a
b c fi b f , -
, , , ... \A a
a a , a a d -
.
^H ^I c ^E b c
c , d , d
, fi
.
^H ^I fi e e , -
b c ^E, a c M ^E, c -
P, c d c -
d fi b .
Ta fi b a c a f -
f fi, b j -
\I , , \I - K,
A K, , d fi
X, b a !
\E a f f d fi c ^E
^I, c b d c
c e A. Zfi, b
c fi, d fi . b b d
fi fi d d
\21. ^O Xfi e b c fi :
Ma b e fi , , a -
f d , a a c -
fi, fi a a (B.
\A. . , c d E-
, b , 2, 30 N 1986, 34 - 35). ^O e
fi : fi-
r e e d fi, d f f
d f b e ^I q ,
42 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

c , d b d
f , , -
d f , -
.
K e c -c a c
c ^I b c , d -
a c
d c e e fi, f r fi-
c c fi -
d e fi...
^fi d a b -
, a c c
d a c fi , -
fi d K, f e Me d -
e e fi. \Ed , b e
, fi. ^H c ^E \E
1821 (\A 1924), e ^E fi, b -
e e e d e
e d e !
\E, a e e e M
K, E c fi,
c E, d . E, a e
1930-1932 a d -
a b a ^I, a
d a , b a b
, f c , ^I c ^E -
a c , b a c fi
d d , g d d b -
, a fi c d c \A-
, E.O.K - E - .
E e r a b
a d c d a
^I. \Efi b fi -
^E e
b f f f b d a e e
B . fi a \O
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 43

^H \E (O.H.E.) d UNESCO, , -
c d c ^H \E, e 1950
d B fi-e a c
c b c c -
d e c fi , j -
d , c b . \A -
fi-e e a d -
. A r d fi fi-
E. Mfi b , 1953-1958, -
c
e fi d -
. E e f fi b a , E.H. Dance,
d , fi O c ^I, f
d c c E ^H
^I d ^I (-
1967). Ka e b e c Georg Eckert
fi e a c fi
, c d c c
a , d . \E
c d fi d c c
^I. \E ,
e a E e e
1965, a e c \Ec a c ^I,
b d B, c - , -
c a a d a -
c , d
fi a c e fi -
d , a .
, ^Ea r fi - E.E. d
b c d fi NA E
e c a c Ec E
, g d e e , fi b a
a fi a E-a a
, a ^I d , f fi -
, d b b e b
d K a c d c c N-
c E, e b \E
44 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

^I T, a e e -
^E. \Aa b \ . fi e
, a e ^Ee b fi
. \E, f . d e
, c [\I.A.N, O e
^I fi, \A, 681, 2007, 151-154]. ,
a ^O , d , b d b
, f r a a a 1864 (e) d 1881
(K-M) d e -B, -
, P...[\A. . , Te (;), \E (-
), 29.4.07,10].
B e e K -
e 1066, d B j
B d B. \Aa ,
c ^E, c j
M, a fi B d B-
, e d c -
fi Paul Lemerle1.
B B c b r . Bb
b . ^Y . ^O
fi B 2 e 996 c , c
, -e ^A \A-
-d . O b fi B-
B e c d e , c c -
, c d c M, e -
e B. Tfi d c c
a c c \A, a
a e B. E
j B!e e
e e fi3.

1. P.Lemerle, Prolgomnes une dition critique et commente des Conseils et Rcits de


Kkaumnos, Bruxelles 1960, 75, 80 . 2.
2. N. Adontz, Samuel l Armnien, roi des Bulgares, Bruxelles 1938 (=Etudes Armno-Byzantines,
Lisbonne 1965, 347-407).
3. Nfi , 1, 27: fi f B Bfi-
a a a d [f B] d
b f a e I M-
e \ (B) -
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 45

^fi e 1981 a a 100


B :M d
, B d .
c r . b c
. \E b e \A c -
. fi \H fi c 12 1823 b
c e \A M d a : ...Ta f -
c r E, Xd d T.... b ^Yfi
e e \I K : O X-
d d r b a a .... Kd
B: \Ee T
d ^E ...Bfi, d T, e IE.
c d c :fi ^E
c 1726, ..., d a T 510.4
^ e e e B c , e
^O B , Elise Reclus
e 1875 r B c
. Ac c d c Bfi Ge-
orges Castellan.5
\A d fi fi fi
d c , a e B
. \Aa e d fi. -
d c , 6,
, B. ^O fi
Na (1331 -1355),7 -

. B. d Oe Tfi, 3.3.1994, 90-91, c . K.


4. . B. B, ^H c d c d A
a c e e 1881, . b e fi-
^H \A K d ^Ee (1878-1881), Bfi: 27-
30 1981. \A 1983, 496, 504-507. B. d a \A \A, 48,
1973 (1974), 265, E B b a b \A Jordan Zaimov,
b a B -
.
5. G. Castellan, Les Balkans et la Grce au lendemain du trait de Berlin, 13 juillet 1878, -
, 1983,121.
6. V. Laurent, Le thme byzantin de Serbie au XIe sicle, Revue des Etudes Byzantines (REB), 15,
1957, 185-195.
7. G. Ostrogorski, Etienne Dusan et la noblesse serbe dans la lutte contre Byzance, Byzantion, 22,
46 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

, B , B , r
d e fi Kfi. ^H b c
a fi. ^Ye c -
a fi (Rascia, Novi-Bazar)8 d d
b ^E B. ^O Na a
a e e a d fi c M,
..., c fi , a
fi d ^E,9 d a B
Mfi, , f
a a q d fi, i e
, f b fi d fi fi -
.10 \E e d c -
B N. Iorga ,
r e e d e -
fi, c b c e -
e d d c Bc fi,11 c a b c
e ,12 f
.
O c a e e B -
, a c \A \A, fi
T, fi, b r P a -

1952.
8. D. A. Zakythinos, La Grce et les Balkans, Athnes 1947, 69.

1970, 77. G. Soulis, The Serbs and Byzantium during the reign of tsar Stephen Dusan (1331-1355) and his
9. L. Maksimovic, The Greeks and Romania in the Serbian sovereign title Recueil des Travaux, 12,

successors, (Harvard Univercity 1958), Washington 1984. Jovanka Kalic, La rgion de Ras l poque
byzantine, Gographie historique du monde mditerranen, Paris 1988, 138. Ka e B-
, Te \H, Ma a c 1204, ^Ee

10. B. Oe Tfi, 18-7-1991, 59, d . 30-1-1997, b fi-


\A, 36, 1991, 21, , , b .

M, ^I .
11. N. Iorga, Formes Byzantines et ralits balkaniques, Bucarest 1922, 187. B. d M. K-
, E fi ^E M ^I. ^H c c c
Kc ^E a 14 . 1989.
12. \ e d B b a d a e
B. Balcania. 1, 1938, 21, G. Murnu : et l Etat-fantme s est dissip aux premiers

Mondes, 95, 1871, 550: Depuis la conqute ottomane les Bulgares n ont pas dhistoire... Durant quatre
souffles de la tempte asiatique. Ka b e A. Dumont, Souvenirs de la Roumlie, Revue des deux

sicles cette race sest abandonne la plus profonde torpeur.


EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 47

B! Ba b \A \A b -
. e r \A
c B e e
f B, c ^E, f -
, d b
d , ^E,
c c fi d c fi.
b d a : ^H c fi -
, , , , .
\E e e 1832 N e d -
K K c fi
B, B ^E r E e . Tc -
c \A \Afi-
E. Bfi, e 20 ,
\I M N-,13 b
fi , d .
^H P d B d b
e e . a a
- b e fi- b , d
B e Vl Georgiev.14 b e e
B e , f fi e e
d c -
c , , fi
.
\Efi fi B ,
P B d f
fi Mihail I. Kogalniceanu, d -
P fi, f d e \E d -
e P, e c d fi15:
E e a a d f f
fi e fi. ^H Mc c c -

13. . \E \I. N, ^H c e \I d a -
fi , .A( 19 . -1900). \I 1995,22 .1.
14. Studia Albanica, 1, 1969, 146. B. d \Afi (P) \E - \Af ,
\Ea d Ma . \Ee Or K, 2004, 395.
15. Enciclopedia istiografiei romnesti. Bucuresti, 1978, 191-193.
48 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

e c d T
. \Ea c c
, a a e c T-
. \A\ e c A-
a , e e fi -
e a . a r d fi-
a c c P e c M-
.16
Ke d a e B-
! Ka e d
B 1878-1881, T b c e j
d M (j )
d b f -
fi , b -
fi b a fi j -
b fi d b f d -
.
K c a f B a fi e
a P , a
b P d e fi, -
-a c - e e \E
fi \I X. 17. Mb b
d b b b e B-
, f c c ^A \A-
fi B, a a f a f fi-
. fi r , a c a q
fi e fi e e fi d
, P. Te 1881 a \A c -
Gusu Papacostea-Goga: ... f -
e c P, e e ^A \Afi B-
( Averchie I.C. Maxim) a a e e

16. \A. . , c c c B-
^E.\Efi \E \E \E. T, \A 2007, 23-24.
17. \A. . , B P d fi B - \A, \He
^Hfi 1986. 321-346, d . B d B, \Efi fi
fi, \A 1993, 191 ..
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 49

M, fi \A [B ^E],
d fi f fi
fi. b d :
... fi ... a a f
f E a b b a d b f
fi a d c fi [a B]18.
O a f B M, b
B a d b a
P \A. ^O -
d . fi b d d
b fi e fi a c
a c
c fi d fi
e B ^E. \E b b c
e fi \Ae e fi -
f . M, a e c -
fi Victor Brard, a fi B r , e fi
a e e !19
b r c c -c . b
b e K fi, fi M20,
e c c fi. -
a a , f a fi -
.. \ a b -
b , Z, 21 d fi .
a c c
1821 b c a P B d b c -
c ^E, a B-
K d , f e
e . B \O -

18. G. Papacostea - Goga, In zilele redesteptarii macedo--romne. Memorii, acte si corespondenta,


Bucuresti 1927, 24.
19.. Annales de l Ecole Libre des Scienses Politiques, 2, 15. 4. 1892, 337-338.
20. W. Miller, ^H c ^E, \A 1960, 475. A.E. Bfi, ^I
N ^E. A 1964, 239-240.
21.\A. . , ^O O c d c ^E. \A
fi X. \A 1966, 16 .. . . K,
\E d c K-. \I 1821. .
50 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

e e ^E b e ^O e
M d b a a 22 c E-
M, c e c
^E e ^H e K ^H.
M fi d
^E, 1854 b e d fi
Xfi X e e T d c fi
c B , c
fi c B c -
a B K23. c 1878 Xe
Zfi f ^A \H24 e B ,
B, B...
Te 1897 e fi N, c c
B, M, B K -
, e c ^E d ^I25 -
, , e . e b E
\E \Ee e c
: fi j (1875) e
(1825 ..) a c e
. fi e (1855 d 1863). b -
a e K . c fi
. O ^O e [K.] O,

\Efi ^E \H M. \I 1988. . E. T, K d
b 1821, \He ^Hfi 2005, 273-284.
22. \A b c c M . . .Z. fi, \O d ^E-
fi.. c d . fi K ^I M M
M \A. \A \A. A M 2007, 28: ^H ^Y -
fi, f a B, d a r
d fi ^E. E, e Ke
, e e , e 1808 c fi e -
e :
B, B , e c
a a fi .
23. \E (), 16-2-1969, 5 ..
24. M, K, 1984, 91-94, . X.X.
25. .Henri Turot, ^H c d e fi 1897. M. fi-
\A. E.d . ^E .. : . fi. \Efi
Efi: N. ^H 1991, 161 . 77.
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 51

\ Oy q Afi, q fi E! ^H -
e c c fi Mfi, a
e IH. Ma c a e 1769, -
O, ^Ed Kfi. \E fi
, d , fi fi, -
fi Tfi. Te e a , a
fi y d e , fi
a K a 26.
Ka e M, c \97, K
a , i e . O E a e
, fi r fi fi, f c -
a e fi. E e P f T-
d fi e q a . e e
B d f T...27.
Tc d A c c \A, a c -
\A \97: ...Mfi
e B...28. ^O b .. K. M a a
M e B : ^O K.
c c 1897[...]. ^H
a ^E e B e fi e
c c . ^H ^Ec c -
e ...29.
Te 1898, a e fi \97, B e
fi b e ^O K-
, f c c E d e
fi! \E fi, 2006, b c -
^O30: Tfi [13 M 1898]

26. . . M. fi, Mfi, \I 1979,97.


27. . \I. . N, M. EM. 1955,14.
28. B. Te B, 17-12-1995, A18, M. .
29. ^H c B, 2 (52), 1991, 4.
30. . A. N, Ta a c a c -
, , . A ^I. E ^E T.E..K. -
K ^I d T Bfi. 2006, 316. B. d M. M, Te ^O-
K. d c , M, \A-\I-
2006, 12-13. \A. . , 1898: ^O K, 1998: B-
c , . e e \He ^Hfi, I, 1998, b fi
52 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

c d c ^E, c N
K (c ) K. Ae b r ^I.
fi , , , e
fi.
^O K b c
b d , a , d b f f

a c b b d ! Mfi
c a d c . \A b c c e fi, b
d b fi a c d -
, a B b
1881 a c
d a c , a fi-
M .
O a f K,
a a c c d . Te
b fi f e d d
c \Ec \A M a
K, e e \Ie fi b -
fi ...B
!
a a fi d K b a -
e ^Ee ^Y \E d
, f : ...fi
a c ,
, m e d e a -
c fi T d
T
, d , a e
fi. e K ^Yfi, a a -
fi , fi E d fi
fi d , c Kc
b r P fi,
a f d d ^Yc ,

\Afi X. Z.
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 53

r fi ^E31. \E r
d c \Ec fi a c c
c ^E a c e
e fi, a c , a d
e f e ^O.
^H b e e ^E e
, a e fi e fi \E ^I
T d d b e \E
d d e fi fi,
e a , a c , fi-
!
B a c fi
M. \Ae c 4 1903 e e d \E-
B[e] ^Y fi I : ...^H
B M, r c -
M.... b d a : ...Er
c c d a B ,
a d fi d fi a ,
b M , , fi,
, d fi fi b fi,
, e , a d
e a fi B.
c fi
. c b fi : O b d
B e fi e
f d a
, , d e
. O fi b -
d e c ^Yc : \Ec a fi -
e 1878 (d fi ) d -
d T r f B c fi
( ). E f ( ) d -
e a B , -

31. . N. - \A. . , ^I K ( K).E-


\Afi . \A 1997, 110-111. B. d \A. . , ^O fi d
E, \Eb \E, 26, 1998, 25-2
54 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

[].
\Aa fi E fi b fi a
d d fi B. Mb e
d d , . Tc
8 \A (1904) : ^Y M,
fi, c B-
K. Mc Weigand d a a
d a a a ,
c ^E fi. N a
y ( e 10 d ) b -
e , b d
, a r .
a Ba , b M
B X, b d d f P,
B d . \I b c Kc r
, c d . Te -
d c d a d . b -
fi c B \E,
s \ e c B ; ^Y p
fi , c
;32.
\E c ! \A
. B b r fi. ^O K K, i d q -
fi e d b b \I fi -
, b , b c ,
fi a \Hfi, a c \H
B . ^A, fifi
, c \A, (!) fi c
b fi , c
, a c ,
d e e e e e fi, b
a c , c
^E.

32. I. , Ta T I. \Efi , \A 2000, 623 . 2-624


. 2 d 3.
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 55

b d fi . c c -
fi, d
fi \E B a e \A,
, K, \I , b -
c c a d \A d
K. B, . N, \A. T, \A. T .. \Ae e K-
fi d Oe \Id M-
. 33 ^O M d ^Ee
. c fi -
, c f fi fi
. c d c fi
j c N c ^E ,
Xe fi e e M
T34.\Aa b c a d a c
c N. , b e . \A-
K.
. \A. Z, f fi e
\A c c -
\Afi. O b e e \A K
fi ,35 c -
fi ^E -
fi,
d . ^O Oe c -
fi e d c c -
, fi d .
O b b c d -
, , T d , b -
c d , e \A d a M, -
a a . b e e
c fi, e . Mb

33. B. d \A d , IB1945-46, 245.


34. T fi, T, e b . e
d d .
35. B. . . K, fi , M (2-2-1812-29-6-
1888), a . a A\E ^H. Bfi, 8 2001.
fi b fi. T, Bfi 2004, 25- 80, d c e
.
56 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

fi d fi c fi , d
, d fi e fi b
, , B-
\E E, f j r c -
c .36
^H c :
\A \A, \Ee \O ^E, \Ee Mfi
, \Ee d Ke , \Ee \
^E, c c E, d ^E N-
, T , \E (d \A), \Ec T-
, \Ee \A ^E, \Ee \Ae M
^E, \Ac ^E ^E, ^Ic d \Ec ^E-
^E, \Ic ^E ^E b c e
(1774- \A 1853) e Ka K, e -
fi, , M, Z, e -
, A \A, T \A, Mfi \A
T E, a e a f
a c , fi d d , e c -
fi.
^H c d c fi a -
b e e e e -
fi-e b B
. Kd r . \A b a -
d fi , b d
fi B, c
d b -
, d c a -
, c r a b d a -
e fi . fi e c
, c !37 Ae
, c -
c fi B b d

36. . -T, K . M d E Mfi. A


M-\A 2004, 59. ^H K. ^Ea ^H. Kc 12 2006,
E E.
37. B. \He ^Hfi 2005, 303.
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 57

d b , b d
, e fi
fi.
T d e c d e
Bfi e e \A Mfi, \A M,
a a d b Mfi, -
d M , T, \I
d T, Nfi T,
a e c \A \A
K,38 - K K (1777-
1836), N - c c c -
M, B. f f
M d d b b , d -
c B, b . b -
c c . e d
c d , f fi
e e \A . Kd b fi. ^H -
. fi -
a d a c 1821 c M-
. Mb c d c c fi d
e e B \O f -
^I e . \A b b
fi B M, c 22 N
1821. e 2000 T b 90 E -
. O b e 800 , b
fi 20 . ^O -
d fi ,
fi M, b f
d fi ...39
\Efi d a c fi
b , d b
B, , M. Ea ,

38. \A. E. K, ^H fi ^E. \Afi-B-N


^Efi. 1997, 28.
39. N. . , Ta fi 1821 c Bfi M. \O d
\I , Ma, 13, 1973, 243.
58 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

a e c fi d
e f T, M e e d
b f c \A,
\E, Tc A d f \A, a f b
e f .
a f
M b e ! fi b d a f
(!) \A . b a
fi r e a a . fi -
c . ^O e d -
fi, , r ,
, a e , a fi
d fi , -
, c M40, d a e e ,
c , d c .
^O b M f fi a
c , e e b fi,
fi . Te fi r b r
d f , r c -
. Ka c M d
r c \E
M d fi
, f d fi e c .
\E d e a e e -
, a fi e 1864 c -
^E ^E b c ^E , K
a c fi d
^E .
Tfi fi a d a e fi, a
e \Ee e b a
c c e c
d , d
fi, c c r a c ^E!

40. \A. . , ^O \A. M d b a N fi, -


a B ^I - \A, Bfi - , \Afi 1992,
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 59

\A fi M d a f ^E -
. B c c d c a -
B ^E d , -
, a e fi.
Mfi q , b a f -
E. \E fi a b -
d c K, c , d \E,
\A, , .. ^E fi -
e e e r e e \A. M
a c , , c d e b
, a c \E, d -
: fi a a d a
, a d d , e
1821....
E c a f E d -
d b fi e : Ta
Z e c a a d a \A-
, K, Mfi, X, ,
fi, , , fi,
... a 360, b d
\A Z, \A, , Z, M, d
, b f 25.000 , a c -
d c , a d
, d a c , c a
fi e fi b c.41 ^O b
\I . c : ^
fi ^E Kfi -
. \E a 2.400 fi (e 1/3 )
b 140 b d b 100 .42 Te
a c , a e V. B-
rard, e ...43

41. K. I. K, Ta Z (K \A: 1874-1891). \Efi-


IBE. \I 1985, 8.
42. . . , ^O ^Ee \H d b (1905
. -1912), , 6, 1977, 364.
43. V. Brard, T d ^Ee. M. M. . E. . . fi. (\A)
1987, 48-49.
60 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

O b , -
- Brard, b b , a d d B
T, \A 1905, d -
a e P N. Burileanu, f e c
P e e c fi a a
fi a b c P a c ^E! \A
d fi T, d c c ,
b e e b c P ,
fi , b a d -
d d b a , d
\E d e c P-
, , r, a d b
a c fi e c ^E. fi -
g fi b j a ,
r e fi. \Afi d c i fi e
f , r d fi, e -
b c c b a .44 Ka c
, b . Tfi, Bfi
Mfi d q d
, c c d
Bfi H, d b c c M -
, , e , ,
d , b a , e ^E-
fi b , d .....45 Ab d
b d c \Ae , Basri-bey, b
fi : \A e e
fi \A, e fi e
a d .46 O b B B a -

44. \E I. N, d c c d b
d B a a 19 d d b 20 . \Efi-
IMIAX \I 1987, 212.
45. . . Tfi, O B e c Bfi H c c M
(80 fi e c c Mfi), - Ma ,
fi Z, 1996,336.
46. Basri-bey, Ancien Dput au Parlement ottoman, Prsident du second Gouvernement national al-
banais et Chef du Pouvoir Excutif ad interim (1915-1916). Intern dans les garnisons austro- hongroi-
ses (1916-1918), L Orient dbalkanis et l Albanie. Origine des dernires Guerres et Paix future, d fi
d fi, 5.
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 61

fi . d
c fi fi e fi
c ^E B B, f d d b fi
^Y ^H, B . 47 B
r e , K e fi, e b B, e
B B! \A , B (
d b b c c c
) fi M e , f , c
e c c \E d e c
b c c , e c ^E f
. ^H b b a
P !A Bfi c \A
M, M, Nfi j M-
48 e e c P. \Efi c
P-K, E-\A, d a a c
E f c B E e
e , 1683, b
c c d fi E e
e fi! M fi b . K-
, d e e fi fi ,
c c d c , d --
a c M d \A-
e fi .
a d a fi d c -
, e N B a e e
K K N. : ...e 1797,
B d c d
^E.... ^ e b d b
B : ... f
e ^E B...,49 b e fi \A-

47. \E d c . \A. . , Bc fi-


d , 1998, 43 . 211-213.
48. A., 44 . 214-219, d \A. . , ^O fi - Nfi
-M, ^E-Ka X, 30, 2006, 32-33.
49. N. B, N . \A P B - ,
, a \A \A (AA),
19, 1944 (1949), 363 d 365.
62 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

fi .
O d -
c , c . ^O M-Aa b
: ... fi y M, \H d -
fi f E d a
^E , a d f ^E -
a c a , c ,
c . b d d fi -
: , d
, b d -
fi e d c d M
. b
f f ... T, d
, f -
d f a a -
....50
a b fi B
c a a fi c M
. ^O c b e d -
fi d f fi -
: c \A r c , c ^Ofi a
, fi 40-45 b ,
d a . T q f
, f M Tfi e r
. fi a e \A j -
, q e fi , f r c M
d e e M d c \A a a
. \A f b d f e ,
f fi e 1904 d e 1905....51
B e e \A b
d fi fi a d c f
, d . ^Ac -
fi , d , -
d a \A Z e e

50. K. M-A, A d M..., \A 1912, 160-161.


51. . , \H d Me \A, , 13, 1984, 295.
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 63

\O. \A d B -
T, B d e e fi, B
\Efi, - Kfi, a fi M-
, K - M. O e 1904 Michel Paillars -
e , : e M, e ,
Kfi r E S a , b b
fi d .52
e d b a d a , a -
d c c , fi B-
M, ^E,
T K, N j , e
fi. E a B -
a f M , a
K T j P, P fi, , , K,
X. , Z B, K, N , \I-
M, \I T, T, \I X,
Mfi, N Kfi...53
Tc c d e e e
B d e fi a c c
M, , \H d e c
c d \A A. fi
d fi c B, , i d
b fi c , fi-
, c \A, d b i a
a , fi a , fi-
b c , B K \O-
.54
Ka c E e B-
e 1913 d c c B a c M,
a fi -
fi M. fi b
a . K -

52. M. Paillars, ^H Mc . M. B. Kfi. T. \A 1994,493.


53.\A. . , ^O Bfi ^Ee f E, Tfi, \A
2004, 33-36.
54. M, Kfi - Manchester - 1912, Mc Z, 78, 1972, 28-29.
64 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

\E, a e -
e , , a c , c
\E B b c -
a c -
, fi c d ^E d -
e c
. fi P fi q N. M, ^E-
(!), fi P e , fi -
e B a
e e . E -
a a . \Aa e e
fi, M d b c ,
c c ^E, c b e
\E, c , g d e fi , i
d c a fi, e fi fi,
! Mb c B e -
e d ... E,
a EIAME, KEMO d , fi ...e a ,
a a e B, fi -
d M! O \E B e
A e (. . 1080) (b d b
fi), fi r c P d b e
B d e , -
, b a d
, b e d d
N. d K, - - Z-
\A. . fi55 fi . ^O-
fi -
e e \E. B.56 ^fi a a -
^I M X A b e ^H
B d ^E, 75 fi e c M-
, d d a e Afi ,

55.\A. . fi, Ta a e
fi . \E \A 1925, 189. B. d . \A. \Afi, \A-
. A. \A 1970,133.
56. c c E \A-T, ^H c a
K Z.
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 65

f fi b e c fi c ... E
. P57 e fi e e a -
fi.
^H fi B b . Ka
e Afi fi B B e d
, T,58 b -fi e c
P. hA d a c d -
a c a e -
f P, a e a
. Te e c fi d -
P a a , f fi d b
c \E B d a a r -
a e fi d e a fi,
P , a f d fi-
c B-P B d b b -
e b f P fi.59 Te b fi d
fi c d e c -
e - d
, d e .
Ka e A fi fi, \Id b a -
c H a Be e
fi, B e . -
e M d -
fi a c d
Z e e 16 e , 10 A 1917. Ka e
M . , O b b d , f f
r Pc , c
d M :
Bfi \A M,
a ;

57. . P, ^O B d , Te B, 18-6-1961.
58. ^H ^O T d b e e K. . \A, ^I-

59. Limba Romna,8, 1959, 9-10. . d . X. Mfi, Me \Ag d Mfi \A-


a ^H. E B ^H, 1997.

, 1950, 13, 125.


66 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

H \A d
d \A.
O d M a ^E-
, g a q , a
fi. fi b c c , fi b , d
^E, e M e e
d e ^E,
a .60 c b d
B
b , e a
a , f a ! K -
d e b b c -
, fi d , f b b fi-
, i d c fi -
fi b b c c
B .
f B d fi-
a . \E
d b fi ,
, fi ,
c c d d b fi,
, j a e fi \Afi B, -
E B \Efi, E
fi j a a ^O fi
\O K, ^O \A fi
^Efi (OAE), g d a , ..
B e fi, -
e ^Ie e (.I.O..) T, ^E
\H M \I, \Ec \E d
\E , e e a fi
^E , e M fi, d
c A B.
Mb c c B -
d fi- , d -

60. . , Te e M 1871-1943, \A 1972, 207 . 107. ^H


.
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 67

e e K \E M ^O (KEMO), b -
fi , e ^Y \E-
d E. O a a
fi a e d e a ! -
fi, , B -
e fi - e d c -
^E a d b a a ,
c c a ,
, fi. , b b ,
H d M d a e d
\Ab ! , 28 \I 2000, r
e fi fi c \A KEMO: Te
E c c f -
b e K \E M ^O d 28 \I 2000
b ^H ^E d Ee X a d b j
Mb !
^H a -
d a c
c B
B, b fi fi. fi
fi , d
c ^I e Mannheim Heinz Richter: ... b r
c (, B) fi. ^Y-
E j B . b a -
b fi a fi. Te 19 , a fi d ,
d lite ^E. -
d E b i r B . d e e
Afi fi, P a f
B . c
a e Bfi fi, e , e
e B b c fi. Te -
a c fi , fi
, B. O B r e
E....61 \Efi b d fi (\A-

61.Athener Zeitung, 1. 11. 1994. Tc d e d a


fi.
68 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

) \A K, fi . ^H K, r -
e KEMO b fi fi, \Ad -
KEMO, O B b r fi c . T-
fi : \E, fi, B, e KEMO c
. Te
q e e d fi. b , b
d b b a b d
d . K f , ,
, a , a e d
q c a e .62
\Aa e KEMO b e c d -
c a e fi -
d e fi ,
e c fi A. Blanc.63 \E e KEMO
a c Bc fi a c c B
fi d b d -
, b e d Thede Kahl, -
d e fi b ,
g d , b c c . \A-
a fi, f
d a a j d d
, b d .64 \Afi d fi ,
e e . \A. : Er
fi fi . b -
a a c d d a -
a , , a , fi . Er
g b a . d -
fi, , d fi f -
, d . M b f , f -
a c , c d c , -
d fi G. Weigand, , fi, B

62. ^H K, 21. 6. 1998, 15.


63. Gographie des Balkans, P.U.F. Que sais-je? 1154, Paris 1971, 50. L Etat le plus uni, le plus homo-
gne est le grec....
64. ^ , 286, 2003, 12. B. N. Mfi, ^O e f d
d c d . 12-1-2006.
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 69

c fi. Er e ....65
^fi b d a . e fi! \E-
d . c
AB fi Weigand -
a , fi-fi, ,
a d a -
d .66 B a .
a c c c
T, c
B b e ^O K,
d c . \A b c -
c \H c fi
e e fi K , e -
b e a a E d d
^H Kahl, b b d a e . \E
e , fi d ,
fi a ^O
fi B, a d d
e e b e e e personna non
grata, fi!67 b e c
a ^E B \Efi (EBE), i d -
fi , \A K.
\A b e e e . ^H a c e
A EBE a -
, a B a fi-
e c , fi
G.Weigand, a e b , d b
P! ^ fi ,

65. B d fi E, \A 2003, 276. \E . \A. . , ^O G.


Weigand d Th. Kahl , ^H fi (), 30.12.2006, ,
d e AIKO, 77, \I.-. 2007, 9-22. ^O , ^O Weigand c B d
b b , e ^E B-
M, e .
66. B. \A. . , d a f B. \A 2002.
67. . e fi , . . 95, 6-6-2002, f fi K. \Aa d
e \I. A. B. d T, 25, 2005, 407 - 412, e M, 30-
11-2005, 1 d 4, \E , \He ^Hfi 2005, 306 ..
70 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

i fi . \E f
, f d d a c
fi. fi e , fi
^I B, b c fi fi B
a d ^E, Z, c c
d .
\E d c , \A.
K, , i d \ B-
, d a a
B b a c c d c
. \Aa scripta manent68.
e d a -
c , f f , r e a
, d b fi -
fi fi. T p ; fi
T b f f fi, i a q
c d , fi d , f b fi
c e e 12.4.93, - -
, d fi, f e e
fi, 1994-1997. E d c fi . T-
, f fi a \A I. K
e fi. Mfi a b f B d a
a d a (e ) c
fi a b a B, d (-
) a 1. b
. 2. . 3. X ( d e -
a a ...7. Ec fi a c
\Ac e c fi, a , r c
c B .. fi fi a
b c a a , a d -
. K; fi fi a e fi ; Na e -
e ( d . K b r i
d B). M d d a b e d a
, b M d c ! \E

68. B. \A. . , ^H e e e Wace d Thompson. e


. \A 2007, 35 .
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 71

, . K e d , a e
, a d e d c -c
(d e a ).
^H b c fi-
, d fi, a -
. T a e e : ^Ofi a
e K \E M M \A c
f 1994-1997. , fi fi -
: ... c ^E r e e B
(c e K. Z, -[T]).
c b e e e Thede Kahl d
: ^O \A. K b fi
r d c d
.69 ^fi, a a c Kahl
c B, d Weigand f fi.
^O b r
f K \E M M \A
e c . ^H Bc b
a b Ba . ^O
f b j b b b -
j ^O! ^O -
d B b a e , fi
d fi. fi f e 1906 b
c d c Teodor Filipescu
, a c B -
a -, a e P c r ... -
!70 Te e , fi b fi
e \I ,71 e \Ie Graeciam, d e
fi c ^I e Lorenzo
Braccesi b e fi fi Graecit adriatica!72

69. . . 65, . 209.


70. T. Filipescu, Coloniile romne din Bosnia. Studiu Etnografic si antropogeografic. Editiunea
Academiei Romne. Bucuresti 1906, 189.
71. \A. . , ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .)
b b d b 20 ., \Ed ^E
B (EEB), NA2003,342.
72. Bologna 1971 (B. 1977). \E b c Benedetta Rossignoli,
72 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

\Aa c a
e , d a -
, e i -
j e fi d fi. fi
c . a e e fi
fi , fi
B, .73
\E e c d d B-
b \A. . Kfi -
e c c , c ! ^fi
b c ,
Bfi N. , , a Kfi, c ,
, d fi, n e ,
e c K c ! O fi
f !74 E
: M f c
c B; ^H b c a fi Bd
T fi . fi
f a e e Kfi:
e M : B a q
^E! y r d a fi (, \I,
M, M, Mc ...!75 ^H d e
e a e f B, K
a Bc fi! e a c r c d -
c c , c d b
d fi K M, f b fi!76

Hellenikfis Kolpos. Supplemento a Grecit adriatica. Roma 2001.


73. B.\A. I. K. O fi d a B. fi
. K fi, 1 B B M. -
: X K. . 1, Univercity Studio Press. \E fi \E-

74. \A. . Kfi, T r Kfi, \A 1939,29.


B d . ^O ;

75. A. 101 d .3. \E e . \A. , Bd T d


c B, a A \E, 1993, 150 - 154.
76. B. \A. . , \A e e , Oe Tfi, 7
M 1991, 70, . \A.- \E. d \A. . , \Ea d Ma -
, K, 170 ..
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 73

a , fi d fi i
B j d r P, -
e B , c d c
e e \A
a e B e (c \Ac) b b c
^Ec . Ka e , c , M-
, ...fi d , e
a a a c c
^E d d -
B ^E. K b e -
, c fi , : r , , ,
c d d
P c B ^E d c
c c e c ^E, r
, d e a
, d c
d fi \A
[ B].
d fi , d d d77 :
\Ae e c B Max Demeter Peyfuss -
...e e c c c ^E. ^H -
r c d (a a ).
c e d B Fanoula
Papazoglou, B , c ...
a , d a ... Ta
a b a c a c
c c B a. (Ta a
).
Ka e e d c fi Paul
Lemerle, c r f a .
^O c fi Claude Margueron
c : M b ,
c a , f c (a B), d -

77. a a fi d . \A. . , ^H \A-


c d a ^E . B. ^I. . M, -
, \A 1986, 24.
74 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

( ), c d c ,
fi.
^O Francois Lassere
: ^H d -
d b , e c fi
fi c , fi a c -
d a c ... e e -
a r b f fi....
^O e K ^I \A-
\A M c fi
c c , c d c c -
d ... \E c c fi-
, c d c c .
K b a: a !.
^O fifi T b c f
: X c , c ,
c c , d b , e e d c
a e fi e e , [...] a d
e , fi a c c . ^O -
fi , d b
, d , d b , a e
fi, [...] a d a -
a fi d fi (B).
^O fifi d c e \A -
\A M c
: ...b c d e e
, [ ] a c c c
. a a a a a -
a b a d b a .
^O c \A d c ^I-
M X A K. M b c -
c c d e E.
Ka e fifi \A. K, fi a c fi -
r a .
^O fifi X a e e
: B, e fi b r fi a
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 75

. \Aa e fi b . \Ed -
e a e fi....
Ka e \Afi E. Bfi, ...r f
c c e fi. e
a d a c , f a a c d .
A b Afi ^I N ^E-
, a d e fi B.
^O c Bfi T, e \Ec
M.E., : Kd c d
r ... ^H c e
f e e e e , a
b c . \A . O f -
a fi T, c c b d fi b
r f e fi. , q a
c E c c ; c c
, a a f f f
T; [...]
^H b fi f . T d c ^Ic
d c ^E f c a -
a e e b
e d . b i j ....
^O e \Ec M.E. \E , b b
b c , e : E b c
e d b c -
.
^O e fi, d c a
X, \I \A. B , c a
e d a fi: ...c
fi d fi a . a
e e d , d fi -
, a d . O e e , f
e , a d
fi e e e d d b d a -
. b , e
, c d c c d
f e f . E
76 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

fi d fi, f c -
a e .
Ka e M. , r e a f g -
e e , fi e , d
a d a d
fi f a a a a c c
e fi \A.
^O . N. K : Er f a -
f fi ... Ma a f b fi
e c d d -
a a c , a d e e
e , e c , e
f f . E -
e c b , c d f fi
a a f e a e K.
M: primus... studium grammaticae in urbem intulit.
\A e e , -
c \A, d c d -
fi a c c ... e c c
, , i d -
fi, r c ...
^H c d fi c
B d b c
^Ec c c e fi -
f b fi e b
d \A r E. \If
e e fi a b e
c fi. \Ae a d
b e fi. A fi.
A j . Kd ,
, fi e e e .
K b e fi e fi: Ba
, c , , \A
d P. Kd a a fi e fi e fi
b a e i b
a r e d .
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 77

Er a c d c
fi e a , a , a d a -
a e ....
^I, , b c c -
fi B N e K. K,
d b c : [ B]
b f f d d b s
c a e , g fi r fi
d d fi fi.78
^E fi
^O B , ,
, . b , fi, a
e fi b fi c c -
fi ! Er a ...
\E a , a
, c a B , f b
q a a fi. ^H
c d , f

78. K. M. K, ^I , . 12, B 1832, 520-521. Ac c


c b fi -
N , ^H \A, fi K, A.E. (\A) 2000, 55:
K e a f E f j f b f B;. ^O -
c ^I e \A \A.E. Bfi c
^O e e \H ^E -
d e K. ^H ^I e \I \E-
\I. N, .., 21 . 2, : d -
c d e c K Z.
a a fi Kc d
B \A.... \E e EIAME f e
f E. a fi... B, e b fi KEMO a fi c ...
^E! e r fi, , e -
K - M f \E M-
q d B e c . E c . ^O e f
b e /: a .
Te r B e e e e fi. O
a f B, d d c . B r f -
d fi a a a . ( \E T,19-6-98),
\A 22, E: Mfi c ^E).
78 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

e 79.
a ^I j
fi b c M-
fi c fi d c . ^Y-
b d . b \E K, fi \E
e (^H K, 6.1.08,6), d
, a d
fi! fi e e e
e f : e e -
, e d fi ,
e c , e e
fi \I...^ e c fi
a d d a fi
d ... r f -
. \Efi , fi,
, b e B ^I T-
.
Mfi e e a d fi
^I fi d a
d fi b a -
a d a a .
O \Oe \Efi B r e 2002
d e e f ^E
e fi ITOPIA TOY NEOTEPOY
KAI YXPONOY KOMOY, 132.000. E...
d E a a a f B
d a fi a f f K \A-
\A, 1955-1959.

79. e H OHIA TOY BIBIOY TOY AKAOY \A e


^Ie K (7,8 d 9 2007, \Ee K
K). \E b . H b e d
, , H POOO (30.11.07, 5 d
1.12.07,5 d 2.12.07, 5 d 4.12.07,3 d 4.12.07, 5) , -
d e fi, d . \E Ta , e
27.11.07, d 2008, g d ...
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 79

b 267 B a fi d f f E-
b a fi , . 106: b
c [ 19 - b 20 .] fi -
e e K1 M d \H.
^Y b : 1. Kfi : fi
d f b b b d -
b c e fi
- a d b .
Kfi b r e -
, e fi. O ,
f e , c c B-
, 1913. a B, f
fi, a b c M, fi, T-
, c , c d M-
B, f M, f a e
e E, R \Af q, a e (I, 30, 2). b
b e e \A.
^fi fi r \A, a fi -
. e e e e A -d e e
P b c --. b fi r d
\A, E - fi -
c .
, d a fi -
a q . fi-
c . fi, a e Oy - fi,
e d c B Mathias Gyfini,
e a B a q
c (Byzantinoslavica, 12,1951,42). f -
K M. K (1777-1836) b
b b c , -
d \A B d M, -
c : b r B, a d ,
b c .
d b fi B, f c c
, c ^E, , a c fi
c c E Ke c Miquel Strubell i Truetta
fi \E -
80 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

, a Ec E c fi a e -
e c ^E, a c d fi-
Vasile Barba d Jean Perifan, -
- d d
b . ,
, d Z - , , f -
d c Thede Kahl, (. \A.
. , d a f B, \A 2002).
\E c d fi
b c . fi e 11 ,
b c Gyfini (. Revue d Histoire Compare,
3,1945,139), c B , d fi-
. \Afi fi e e d c a b
a , , , fi, ,
, , , , ...
^O e E d
c B. ^O \H
Nfi , , : O B
, , fi a e e
, d d -
.... ^O \A , \H
, B fi a b
b , b , b . E e
f \I d , f ,
d . O -
\I, ^I, P d T. Er d d
fi, g d .
Td P.H.L. Pouqueville,
a a B \H, r
b fi d e , e d , e
, d fi ^E
, d . Tc -
c Ac \A b fi e -
P \A Papahagi. \E b d
c \A , -
, d c : O d -
, K d d
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 81

d d
d .
Ka e c B Vl. Skaric d
b -b [, ^E-Bb] ,
b d b , c r
d b . ^O b
d fifi Dusan Popovic b Be -
: \A (B) E
d q , fi ,
^E, e e fi d d . \E, a e -
-fi, e d c Z Pe-
tar Skoc, \A (B) ..., a e fi
b d b .
d d fi B, E-
, d c P, a e P e C. Giure-
scu, fi E! E d c -
fi Victor Brard, a e fi e
^I b , f B -
E (1896). Z c P d E B -
, a a e e e c \A. M b
a e e e a a c c ^E-
. ^O c B c ^E d e
fi. a d b b c c
a -c , a
q fi e fi!
^O fi P c B
d Bochum Cicerone Poghirc d fi b c -
, e e , c
e f f fi c ^E B.
^E d a c -
P Al. Stourdza : ^H P b
c c c fi c
(B 1904, ). M e
I. Haikin, ^H P b r
c (B 1919, ), e d c
B, b fi, -
fi \E d e N. Iorga, f fi
82 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

\A a b e c
\A, c P b r , P c
K E. Lozovan, b b
\Oc c d c (Mfi 1961, -
), P d B. O a -
a r e e P, a e e P -
Adrian Fochi [Bulletin AIESEE (Association Internatinale dEtudes du Sud-Est
Europen) IX 1-2,1971,89].
\E ^H a c c \E-
1848 a f a fi, d a ,
, ..., c c fi -
d d a e
B b d , , d
a fi. [. c -
\I \E \I. N, ^H Pc e
\I d a fi a , . A( 19 .-
1900), \I 1995]. . \E -
c a d a fi, e G.
Weigand, d fi e 2001 c c -
, O \A (B), a e d d -
P -
.
^Afi c (. Bulle -
tin d Orient, 1.9.1905). K e b b \E
b fi c \A -
, \A d fi
^E M K B. \Ae -
: a c -
a , , , , a b -
e fi. Te e ...b c e -
fi d ,
d e e . E -
e e B, e e -
, e e ... ^O B e e
d a c e -
.
A fi b . ^H b
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 83

a e 2002, fi ^I,
fi fi. fi fi B e
, c ,
, , ... O fi -
d d fi \Afi E. Bfi, M N-
.. a c c c B b
e N ^Ie K K (1777-1836),
B r:E e (. T K,
3. 11.2002,7). b e \E d -
r , , N ^I,
d fi b b
e ;
fi a e B; A c -
d !
\E fi a e e -
, f e fi e d f
B, fi a f ^E
, i a , d fi -c
- . b c
e e f f b -- b
, fi .
\A c
K, 1955-1959, ,
b . fi q e d e e -
, f e c . \A-
(. \E, 20.11.99,13) e \E fi-
e a a c e e ^Ea -
, e K d E-
! Tc c d c e
c Bc e e e \E a e -
fi b c T a e a a
d f f .
fi r c d , b -
, d a E ^E-
d E b -
, d (. \A. . -
, ^H ^I fi , \A 1984).
84 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

\Afi a d e
fi
d . fi c -
, fi b fi, c b , -
c , b d
j . Efi, , -
. b d a c d
b c T... e \E
, c , d e -
i - .... fi b d . H, fi-
, a e fi b f
a , .
\E , a d -
a d e e ^Y \E -
d , e fi
fi : Tc c f T Kfi fi e -
a a , f fi fi c
c , a d c c fi, c K EOKA
fi a e fi.
\A b a q e c c
K , a M-
e d -
d , d B. ^O-
d a q d e
j
d j fi, a c -
c -c \A fi e
-, e d a e
fi.
T (. ^E, 61,2002,49-52) , a c
\A EOKA b q e . B r -
e fi, c c d c c c

. \A e fi, f fi-
, .. K, d e
fi e , .. \A-
Pfi T, f e EOKA e a
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 85

fi a 20 ! b -
a e e \A M-
.
Mb e \E, d c , c
, d K .
\Aa d fi b e -
d c c c -
fi .
^O \H \H c ^E \A
d K \A fi
c d c . e d b fi-
: ^H EA d
f a d
\A ... \A c c e -
d b c fi
[. B] a
f d d K
\E \E \A.
O (11 M 1975) M
N d O \E \A-
, c
. Kfi fi d a : N e a c
K g e
c EOKA (\E \O K
\A). ^O Ke e d e fi
B a e , e
fi f f \A d \A, e -
c c e c
d \Afi M. ^H ,
c b a c d
e fi, d ....
^O c \A
B. b fi^O
d e Ke , 1954 - 1965 ( 1998, 180) e
fi fi c B,
1959: \A, c c c d c -
86 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

c K, fi r e
E e c c . Kd e d fi
q (). \Aa
e c K c d c
fi , . Kd r , f
a e , -
, fi c K, a -
(X).\E b c c
e e , e d b -
, b , b -
, 10 \A 1956, fi c Bc ^E.
\Efi c
d d b , , ,
a : a r K,
d fi ^Ea . \A\ a e
c c c d e . fi
c c d c c
c fi. Te K a -
, a
^E. \Ae c K q c -
.Kd b c c a fi-
(Bc ^E, Te Ke c Bc ^E, A1915-
1956, \A 1994, 143).
Ta , f , a c
c K
b e b c fi -
c d ^E. a b e ^I-
M \A EOKA 1955-1959, e b d
fi fi c , , d
, fi e fi d c c
e e e a -
, e ^E. I a -
c fi e e e , e
fi.
\Efi, c , a -
d e .. 201/98
e c fi , a c
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 87

fi.^H b fi , a
c e fi fi e fi, a e fi
, . ^O fi r fi
d a
, f c -
e d e b e f . ^H
d . (. c -
, 58, N-, 2002,2):
M d a -
b f a c a b c -
c . E c 18/ ^E-
EYAOPA AHKAPIH. \A fi q
Efi ; oH a c , B
, , . Mc
^E .. K fi a
fi a fi d , -
a a r a . hA ,
a e f .
a e fi Efi , c
c , c c K f e e
g A, d 5.12.1955, g fi a c
E.O.K.A., e d e d d
. O ,
a a ,
a
a a
f c ,
e ^E ^E. b
, B
, d , e e
e e b e q d e , d
f , a c fi d c
fi .
O A e , d e -
, fi b e , -
a a d a a j a fi
88 EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA

. e , f , c c d c
r f : O, e a c
. K b . ^H c c b c a a
c . ^H 1957 q
fi fi b c d c . d
11:30, d a 13 e c 14 M 1957
e Efi c fi f r d
b b . Efi, 18 -
e c , b
f d a e . O b
fi a i q \Efi Y j e -
f c d 5.12.1955, f
a a d ....
T , a d
fi . O a j d
fi. T b f
d e e e d c
fi .
^O e , a b -
, a c ,
d ^H B a
Efi f ,
c , fi e
, :
Afi, , q Efi . Te
a fi
d fi. Te b
, d a c
^E d , f c
f
, d , d
a . g r f e a e
a c EYAOPA AHKAPIH, c
fi a b fi. ^O
d c j fi c
fi d .
\Efi , fi d a .
EKAETIN YOINA TEKTAINOMENA 89

K fi a c c c
\A, fi . fi
fi b c fi
: 2 HMOTIKO XOEIO KIATOY EYAOPA AHKAPIH.
\E -c . , b
Bc B, B K, M M, X T-
, T, \Ac T, \A , \A
Ofi, K, . A
d , a c c , f fi -
e \Ec M.E. -c B ,
Kc EE d EME d \A, \Ee
^I ^E E (\E \A A.E) d
\A \A. T e , -
e e ^I M \A EOKA 1955-1959, -
:
^H \A \A d 20 M 1957,
, a b e fi e fi e
K, d a ,
e e fi, a c d
b , a ^E, d a
d a c fi d , -
c d fi.
O \A \A d , , -
K a a a -
, a fi b fi d d b .
E b a , f -
c fi, a -
a M. ^E e e
e fi : \A d M K-
, \A Z, X Mc d \I , Mc K-
fi, \A d Mfi. T e
e \Afi d c Efi , f -
c , d 14 M 1957.
EKEH

fi EEC STUDY VISITS SCHEME


a c c e B e 2 5 - 3 1 / 1 0 / 8 1 b
e fi

e e Pdagogischer Austauschdienst r -
a e B :
I. a
II. fi d a
I. Te b r d a c c
c c E, c P d c M. a
b E e YE d e KEME. ^H c
e B e , fi a
e e fi B
, b b a e .
\E f e c c c -
r a E, b
a fi:
- E. E. Y. HALES, Histoire, Strasbourg 1973.
Ta d a -
:
Incertitudes autant la place et aux perspectives de l histoire dans les coles se-
condaires d aujourd hui.
Le programme actuel d histoire
Mthodes et point de vue
L histoire et les autres disciplines
Prjugs, propagande et erreurs
Formation des professeurs
a e fi d e
:
-Gilbert DE LANDSHEERE en collaboration avec S. DE COSTER, W. DE
92 EKEH

COSTER et F. HOTYAT, La formation des enseignants demain, Casterman 197, une


tude de la Fondation Europenne de la Culture.
- Secrtariat Gnral du CCC, Les travaux du CCC concernant l enseignement de
l histoire, de la gographie et de l ducation civique dans les coles secondaires,
Strasbourg 1979.
-Bengt THELIN, Etude de cas sur la situation en Sude. La coopration en Eu-
rope depuis 1945 telle qu elle s est prsente dans les matriels d enseignement de
l histoire, de la gographie et d instruction civique dans les coles secondaires,
Strasbourg 1979.
W.H. CAVILL - R.W. RANDLE, Etude de cas sur la situation au Royaume Uni,
1979.
-Maria Emilia TORNELLI CORDEIRO FERREIDA - Maria Leonor BASTO DE
AL MEIDA, Etude de cas sur la situation au Portugal, 1979.
- W. BONNEY RUST, Education sociale et civique, 1979.
B fi r d , f a
e e B, .. :
- R. van SANTBERGEN, sur l histoire et les buts dans l enseignement, 1968.
- T , Pour une mthode thmatique d enseignement de l histoire, 1972.
- L. GENIGOT, Pourquoi enseigner l histoire, 1970.
- T , L enseignement de l histoire des finalits aux Gas, 1973.
- T , Note additionnelle au rapport gnral sur l enseignement de l
histoire, 1980
^H c e B d c
c c E, P d

V. PASHUTO, The significance of history (predominantly as taught


M. K c c a a

in school) in shaping the 20th-century individual, 1980. a c b -

\I G. SPINI, Quelques considrations sur les finalits de l enseignement de l


fi fi d

histoire, 1980. \E c d
, f a a a \A
E. \Ec b q f c c M,
e fi fi ,
c c e d P, ..
-E. BIEHMAN - L. GEORGIAN - C. DINU, Unele aspecte ale modernizarii
EKEH 93

predarii istorei, 1967.


- Tatiana GAFAR, Metodica predarii istoriei, 1968.
- Florea STANCULESCU,
Investigatii privind introducerea instruirii programate
n predarea istoriei, 1968.
Rea Silvia BARBULESCU,
C. DINU, Florea STANCULESCU,
Structura si
continutul cursului de istorei n liceu, 1979.
- T. MUCICA, Cabinetul de istorie, 1969.
- Institutul central de perfectionarea personalului didactic, Predarea istoriei si
geografiei, 1970.
- Valeria BOTA, Probleme ale nvata rii istoriei prin descoperire, 1971.
- Lucia GEORGIAN, C. DINU, Tendinte actuale n predarea istoriei n scoala,
1972.
- Aurel IORDANESCU, Implicatiile procesului de modernizare a nvatamntului
asupra pregatirii profesorului de istoriei, 1973.
- St. STEFANESCU, La place et le rle de l enseignement de l histoire, dans le
cadre de l enseignement secondaire, notamment pour la formation de l homme du
XXe sicle, 1980.
Ta e a d
a , b d fi, -
\A \A, ^I ^E-
E, . K f f -

b b c Ecole Pratique des Hautes Etudes, e Institut


\E, M, ^I, fi I.K.Y. a

National des Langues et Civilisations Orientales, Charg de cours la Sorbonne


(Paris IV), a d
d fi b
, :
- b c T, f r E fi M.E.
- e ^E \E M.E.
- c .E..M.E. .
- c .E..M.E. \A
- b fi d \H, , . M-
..
, fi , a b e
94 EKEH

, e f B, d -
, c e B f c d -

B Jean LAVALLEYE r e 1923 b a


, fi c c ^I . hA d

, a a e e
, e . -
. X c b a , , ,
d , d c c . K a -
a a d b .
Ma c e
b B,
M.E., b e .
Ka b -
f fi.
^fi B b c c . \E-
, a b -
, a e e b e , a a -
a e d .
\A a e B b
e ^I, KEME (f c a c e
d c b f e )
a f f , r c fi,
c c d c fi c M.E.,
, fi, , d
K, d . \Ed
a c , fi d
d d d c
, b a b a M.E. Mb
a fi e a fi d
e a a M.E. Ta , f fi a fi e
e d a e d
b , b d b -
d .
Ka a d f fi e B -
d , f -
a d . Te e fi c c c
EKEH 95

d d c c fi d .
E e E d ,
f f B f a c
fi. ^O c b e j
fi, b b a fi!
oH fi c e , a d e
, a b b fi-
B d a c d -
. O b a f d -
f e c , a
a d e B.
Td b b fi, d
a a , a
b . \Ed fi d -
f - E.O.K.
a c K \E ^I.
Er d a E d
e c c S c c , d
a e d b d a -
E !
\A a r c d a c c c -
^E c c
E d O.
b a a e d
E.O.K. fi -
b c fi -
d ^E, f a c -

les Schulbuchinstitut Braunschweig, fi a e e 1965 -


, d b , c , d e Internationa-

E. fi fi a K b b e c -
fi d c . Ke
r E d a f f
d a b a a
, b . fi
fi , E 1930 e
B c \A e e b
96 EKEH

e : ^H
.

e E d UNESCO e e 1950. ^H
e e e a b , c d fi,

UNESCO fi d e b
, e d fi: Place et
rle de l enseignement de l histoire. fi b E -
d M.E., , a a d e
a
, f a c
. b b a -
E.O.K., f a e e e d -
e fi. \Aa d b . E -
d a a E.O.K.
e a c L. JACOBY, Problmes de l ducation au sein de
la C.E. e Centre d Information Robert Schuman, c 30 \O 1981,

fi , e : Les manuels d histoire et plus largement


c , f , a a fi d

l enseignement d histoire comme moyen de rapprochement, et non pas de division,


entre les peuples. ^O b fi e f ,
e \Ec Jean CARPANTIER, e f -
a , d B,
. \Ed c a -

f : ...je vous souhaite la russite dans vos entreprises mais


d e fi d b ,

je sou-haite galement que certaines de nos rflexions rapides changes la fin de


notre s-jour Bruxelles ne s oublient pas. Pour ma part, je ne cesse dy repenser....
E b c d , f f a c

fi. \E d e ^I: Collection


c , a b e e

dirige par An-toine PROST, professeur l Universit de Paris I, HISTOIRE classe


de seconde. Pier-re BIARD, Jean CARPENTIER, Lucienne CITTERIO inspecteurs
pdagogiques r-gionaux, Michel ROBERT professeur au lyce Jacques Brel
(Vnissieux) avec la participation de Jean-Pierre AZEMA, matre-assistant l I.E.P.
de Paris, Claude MI-CHAUD, matre-assistant l Universit d Orlans, et Jean
DEVISSE professeur l Universit de Paris I, Armand Colin Editeur, Paris, 1982.
^H fi b e , -
EKEH 97

e fi, fi c
a f E. \E , fi-

: III LA PERMANENCE DU SOUVENIR GREC ET ROMAIN DANS


d a a fi. ^Ye r

L HISTOIRE. IV. L HERITAGE GREC ET ROMAIN AUJOURD HUI. \E-

d Madeleine b c fi : Permanence de l exemple


a d -

antique: du Parthnon (Ve sicle av. J.-C.) au Temple de la Gloire (dcid en 1806) et
devenu sous Louis-Philippe glise de la Madeleine.

Jean CARPENTIER: A Monsieur Lazarou Inspecteur gnral, en souvenir de


\E c d r d fi

notre sjour bruxelois et de telle discussion sur l Europe, avec toutes mes amitis.

II. POTYA KAI EIPAMATIKA XOEIA


Te , d - b
r d e c
c \I -
, e e c c c fi d -
b b b -
.
c
d fi d fi
a c c d .
Ta d e e e e -
\A, e , d c
e YE. O e YE, a a a c
, c , b fi
b fi. Mb e b -
b f f j -
c \A a c a d
- .
Te e a d
c d e e e e
a g fi c M.E. a b
-, c \I fi c d e e -
\A, b fi b a . Ma b c -
98 EKEH

B fi-
fi , a d
-.
^fi e c c d B r b
e e fi d c

e e fi a e fi B e \Ec Guy Del-


-. O b e , a a c ,

leuse c b a M.E. b fi -
, fi a fi, c a
a M.E. . M fi
b d fi a , , -

( d ) d e fi Huy, a
. a , f , B

fi fi!
d a e b c e
B.
\E , f d -
a B fi e , a
.
B b r B, fi
f r e e E

d b Mario REGUZZONI, La riforma della scuola nella CEE,


b b e \A. ^H b -

1966. T , Guide des systmes scolaires, 1966. T , Explozione sco-


lastica e riforma della scuola, 1967. T , La politique de l ducation dans la
communaut europenne. 1. La rforme des systmes d enseigement. 2. La formation
rcurrente, 1974. \Ed a a e B r a fi:
1. Le mouvement ducatif en Belgigue 1976-1978 d 1978-80. ^O b
c fi B d a

Andr KIRCHBERGEN-GORDON, ^Ea e d c


- E.O.K. d -

(1979). M-\E B MPATOY,


, \A, 1981. ^H c b b -
d a , f fi e e -
YE, a d d -
b d fi , b
EKEH 99

E K.
\E b r c c
B. e b b
.
H -
fi a c c e , f
b d fi, d e B
, d -
.
Te d e r e
, f f B d e
e e c M.E. b f fi b
:
- Section de TRANSITION
- Section de FINALIT
- Section PROFESSIONNELLE
\A r d , f c -
a c fi
d B. O B
c a e
b e j e fi, e . O b -

, b fi e \H (moral confessionel).
b K, , \I, M-

\E a c \Ofi, -
a d fi a
. fi a ^Efi, e
e ^E , a a -
e \A \H. \Aa b f
B. Te e e d a ^Efi a
e a a a fi ,
E c . O b b fi-
, E fi b b b e , i d a
^Efi c e e e
.
Ke r a a c -
100 EKEH

, f a c fi d
\A .
O E b d a ,
a e e c e
d , a fi, a e
f a fi , , B,
\E. A d a ,
e d a a , e c
^E.

Charles Buls B, c c
^H d fi c c c fi -

\A d fi Kc .
Mb c c b a q e a b
.
Ta ^I M.E. r b -
, c ,
. \E , d b -
M.E., a d a c c
, f , d c
e e . ^H r . b -
e e e M.E. d -
, , M, .., a
a c d c fi. \E -
b fi, d , .. c E, a
r c d , b b . \E-
d \A!
\I a c fi, c , f
a c , a
d fi a -
a d a d c d fi
fi.
e fi fi d e -
K A K. O -
b j fi
, , , c j d c fi c -
, e a a
EKEH 101

c d c b K A-
, d e fi e
a c .
Ta CENTRE PERMANENT DAUTOFOR-
MATION ET DE FORMATION CONTINUEE DE L ETAT: HUI r .
a b f c
c ^E, a
fi j e . fi ^I d b
\A E, .. P, c M, P. \
a d d
\Eb E j .
T, b e e B e d
- E.O.K. a fi f
\E fi a
, a c
fi d e .

b fi Jean CARPENTIER.
H d

I b r fi d a -
, f c d e c :
FEDERATION DES PROFESSEURS DE GREC ET DE LATIN F.P.G.L.,
Bruxelles, le 6-1-82.
Mes collques et moi avons recu ce matin votre envoi d affiches pour dcorer nos
classes. Elles sont superbes et nous vous remercions beaucoup de votre gnrosit.
Nos lves seront ravis: leur enthousiasme pour les cours de grec ancien est la garantie
de leur reconnaissance. Je pense souvent aux conversations si intressantes que nous
avons eues Uccle et vos ides sur la prononciation du grec ancien, fort ouverte vers
le grec moderne, font leur chemin. De mme, j ai dj parl mes lves des dialectes
latins parls dans les Balkans, phnomne que j ignorais avant que vous me l ayez
signal.
La F.P.G.L., dont je suis vice-prsidente, et qui groupe tous les professeurs de
langues anciennes de la rgion francophone du pays (+- 1200 professeurs), publie
tous les deux mois un petit bulletin d informations pratiques et de suggestions
pdagogiques. Ne pourriez-vous rdiger pour nous une petite note (1 page) sur la
prononciation du grec ancien? Je suis sr que cela trouverait un echo auprs de nos
membres....
102 EKEH

GILBERT HAYOT
Decembre 1981
Monsieur l Inspecteur gnral,
Je vous remercie pour les magnifiques gravures que vous m avez fait parvenir. El-
les mont rappel les quelques jours trop courts que jai passs avec ma famille A-
th`enes et travers le Ploponnse, riche de civilisation...
Je reste bien sr votre disposition pour vous communiquer les informations que
vous souhaiteriez au sujet de notre enseignement secondaire....
JEAN WUILLEME
Le 29/12/81
... J ai t heureux de vous rencontrer Bruxelles: s aura t un des premiers b-
nfices de ce sjour....
M. KOHN
22 janvier 1982
... J espre, d autre part, pouvai profiter de vos conseils en ce qui concerne mes
tudes de grec moderne...
M. KOHN
5 avril 1982
Cher Monsieur,
Je vous remercie beaucoup pour l aimable rponse que vous avez envoye ma
lettre...
Ici, Bruxelles, nous faisons de notre mieux pour maintenir l tude des langues
anciennes, et plus particulirement du grec, mais la situation devient assez difficile et
nous souffrons beaucoup de la concurrence des sciences notamment.
En ce qui concerne le grec, il m arrive souvent de parler de la Grce moderne
mes lves, et de leur donner quelques notions de grec moderne; je crois que cela les
intresse beaucoup et complte bien leurs tudes de la langue classique.
Je leur apprends aussi la prononciation actuelle, ce qui peut les aider lors dun
voyage par exemple.
Je vous raconte cela pour vous expliquer un peu ce qui me pousse appendre le
grec moderne,mais je ne vous cache pas que je trouve cela assez difficile.
Si la lecture d un texte ou l expression d ides simples ne me pose pas trop de
problmes, j ai normenent de difficults suivre une conversation! Enfin, j espre
EKEH 103

tout de mme faire encore des progrs! Aprs ces quelques nouvelles, je termine donc
ici et me propose de vous crire de temps en temps pour vous informer de mes tu-
des et de mon travail ici....

Guy DELLEUSE d , g d b
a q fi d , i b fi B-

d b , f , e fi

Tc d e G. DELLEUSE r c a a
, a a c e B d fi.

d b K c \A d a f e
\A, b a d a b
c a , a a
d a d . \E c a -
d b e f d f ,
f fi a c , d

E.O.K. fi f f Pdagogischer Austauschdienst b -


a c -

e Dietrich R. GROSS d e e / E
K YE.
H ITOPIA I AKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA

^H ^I r e a -
. Kd b c fi.1
fi d . b b -
e c , d fi,
fi fi . E b c
c
d ^I c c
.2 fi a fi fi,
f r f f c d c . e fi-
a a
, a -
d .
b b d -

d e Fernand Discry, f fi a c d c
, fi , B e

, a b a , a
fi a , a e e -
. Kd e r c c ...
b a e 1923.3

1.M. BLOCH, Apologie pour l histoire ou mtier d historien, 5e d., Cahiers des Annales, no 3, Paris
1964. A.WEILER, L histoire et nous, Cahiers pdagogiques, 12, no 6 (1957) 13 .. B.
H.JONSON, Teaching of history, New York 1952. C.P.HILL, L enseignement de lhistoire, conseils et
suggestions, Paris 1953. A.LALOUP, Le sens de l histoire dans les humanits, Etudes classiques, 24
(1956) 370 .. M.BENDISCIOLI ET R. BERARDI, L insegnamento della storia, Firenze 1963.
M.CRUBELLIER, Y a-t-il une crise de l enseignement de l histoire et s il y a en a une, comment
y porter remde?, Cahiers de Clio, no 6 (1966) 80-88.
2. P. VILAR, Internationalisme et nationalisme dans l enseignement de l histoire, Esprit internatio-
nal et enseignement de l histoire, Paris 1922, 184 .. A. OSSAWA, L enseignement de l histoire au
Japon, Esprit international et enseignement de l histoire, Paris 1922, 147 .. T. SHIZIMATSU ET K.
UEDA, Historical education in elementary and junior highschools, Internationales Jahrbuch fr
Geschichtunterricht, 3 (1954) 75 .. \I fi \I-
- d c c \I. . CLARA GALLINI, Che
cosa intendere per ellenizzazione.Problemi di metodo, Dialoghi di Archeologia, 7 (1973) 180 .
3. F. DISCRY, L Enseignement de l histoire, Le Muse Belge, 27 (1923) 83. ^O B fi,
professeur L Athne royal d Ixelles, a : L histoire gnrale ainsi concue,ainsi expose,
cesse d tre un exercice de mmoire pure pour devenir une excellente gymnastique de l attention et un
106 H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA

O E, fi e c fi M-
1922, ^A, fi e c
, 1453, \Afi,4 b a e -
e e . Mb
d c fi

c Malet et Isaac d b c a a d a
c -, b fi c -

. c fi -
e c B b c c
c , e 1930, e -
: ^H
.

Bogdanovitch d , d fi-
^O r a ,

f . b c fi -
fi d fi
.
\Ae e 1930 d b
d a c ,
d fi .
fi fi d c c E. Te 1932,
c X, e a c e c

, Don Raphael Altamira y Grevea.


e d fi-

Te fi , 1933, B d d d -
e B d e : Ta a . -
a q f fi
M ,5 r
a c , , -
- d , b -
e c c a
d .

entranement la rflexion et au jugement sur les hommes et leurs actes (.88).


4. . AAIOOO, ^Ec , Te B, 15-5-1977.
5. M. LASCARIS, Les Manuels d Histoire, Les Balkans, 4 (1933) 1130-1134.
H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 107

\Ae e e e a
a a r e fi -
fi d f , b f a
e E r . M a d
c c c , c c a d ,
fi a f T d f B. \Ae c c
b , f a -
a a c , a -
fi. B b b . \A c
B
1804, , , c c -
d c B. b r fi fi d
c 18 d 19 .
a
c , f M. , b -
f d f P, a -
f E, c6 a fi a -
fi a c
. c B -
a K ^Y, fi B, a -
\O, f e c B e -
, a B, K d N -
f f T b a a -
d M,7 a b I, f
fi b c d -
, f a c .8
^ fi, c ^E a P-
r e a fi d .9 \Aa a f

6. M.LASCARIS, Le rle des Grecs dans l insurrection serbe sous Carageorges, Les Balkans, 4
(1933) 594-602, 935-949. A. AZAPOY, ^O \A d c -
, fi M, 26-10-1968. M. NYTAZOOYOY-EEKIOY, O B-
d , \I 1978, 73 ..
7. A. AZAPOY, ^O e . K d b f f
\O, \A 1983. E ^E T \A.
8. M. AKAPI, Te \Ae Z 1800-1823, 1948, 37.
9. A.AZAPOY, Ta a e d , \A
1974.E N M ^E, .12, c .
108 H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA

17 d 18 fi , fi c c
d fi P. fi f f
fi M e d B , .

Voulovitch, Djeritch d Popovitch, i d -


\E a a a -

a c \A E, a c -
^E 1821 fi . \E b -
a d c c , a fi
fi, e , c
\A 1185, fi .

d , \Ae N. Iorga d
Kd P , fi

Kc M. Constantinescu e e , f -
e B e e 7 , d d a
^E c fi ,

P fi, Iorga b e e
r E d . ^H

d r b b c
a d c
.
a e e
d d d B a
b fi d a fi b .
^H fi b f . Ka e
1933, c B e 7 b
, e a
e . b e
d b c c -
fi d fi e -
a d fi d ,10 f -
c fi b b a .
\E f e a , f a
c , fi .
e a e fi d c c

10. . Bulletin of the international commitee of historical sciences, 7, 4 514.


H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 109

, d , b c

d c UNESCO, , c d c -
\O ^H \E (O.H.E.) a e fi

^H \E.
\Ed fi UNESCO fi c fi-
d fi
d fi. H e 1950 d B -
fi-e a c c -
b c c d c c fi
,11 j d ,
c b . N , fi-fi,
e a a d .
Tfi fi a b , b -
, e E, b c d
fi. ^Y fi e e 1953-1958
b c
e fi d -
. O b , f d d -

E; ( 1960),12 b c E. Bruley d E. H.
, a e d , f M

Dance. ^O , f b a , d c
O c ,13
c c Ef ^H
d (-

r d E.E.Y. Hales ^I ( 1973),14 c


1967). \Ed E

d , :

11.O f -f b . fi
b d d , b d -
. E M. . Ta N, 11-3-1980. B. d .

12. E. BRULEY ET E.H.DANCE, Une histoire de lEurope? Leyde 1960.


TEPH, Te ^I, Te B, 30-5-1965.

13. E.H. DANCE, Les prjugs dans l enseignement de l histoire, L enseignement de l histoire
et la revision des manuels d histoire, Strasbourg 1967. \Ed e -

Betrayer, Hutchinson 1960.


d b r d , fi: History the

14. E.E.Y. HALES, Histoire, Strasbourg 1973.


110 H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA

-\Afi e c d e d b a
a M.E.
-Te fi
-M d fi
-^H d
-, d
- K
Te E d a e M -
b f a d -
, d d a
e e 1945 f , d

Bengt Thelin15 a a c , M.W.H. Cavill d M.R.W.


M.E. \Ea d

Randle16 e ^H B (\A) d Maria Emilia Tornelli Cordeiro


Ferreida d Maria Leonor Basto de Almeida17 c .
^fi e fi E r e b
I B B.18
Ka e 1950, UNESCO d e E
c -

B Kc Georg Eckert a c fi
d fi , c

e fi , c c
c fi , e ,
c b c c a ,

15. CONSEIL DE LA COOPERATION CULTURELLE, Confrence sur La coopration en Europe


depuis 1945 telle qu elle s est prsente dans les matriels d enseignement de l histoire, de la
gographie et d instruction civique dans les coles secondaires, Brunswick, 3-7 dcembre 1979,
ETUDE DE CAS SUR LA SITUATION EN SUEDE par Bengt THELIN, Strasbourg, le 18 octobre
1979, DECS/EGT (79) 60.
16. ETUDE DE CAS SUR LA SITUATION AU ROYAUME-UNI par M.W.H. CAVILL et M.R.W.
RANDLE, Strasbourg, le 13 novembre 1979, DECCS/EGT (79) 61.
17. ETUDE DE CAS SUR LA SITUATION AU PORTUGAL par Mme Maria Emilia TORNELLI
CORDEIRO FERREIDA et Mme Maria Leonor BASTO DE ALMEIDA, Strasbourg, le 20 novem-
bre 1979, DECS/EGT (79) 59. E d e . \A \A, Kc
, a c c fi

18. Internationales Schulbuchinstitut, 33 Braunschweig, Rebenring.


E.
H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 111

d .19
\Ed d c d fi
d c c -
.
Te 1965 a E,20
e e 1969 c B , a a e fi-
c M.E.
\E , e 1965, c \Ec a c , f
d B, c - ,21
a b b a d
a c , -
d fi a c e fi -
d .
\A d c \Ac E. ^H
c E e \A -
\E e \I \E
d fi , e d -
, c c
d fi e ,
\A E, d K. \Aa b
. Ma e a fi
e fi , 1975, d e fi T,
1977.22
\E , fi b . ^H
. b fi Kc -
\Afi Bfi a a -
M.E., fi e e d e e fi, fi
a B, b r e , f -

19. W.JACOMBEYER, Notre histoire dans les manuels scolaires des autres.Quatre rponses de
lInstitut Georg-Eckert, Sonnenberg 103 (1983) 10 ..
20.\A centre europen d amlioration des manuels d histoire et de gograpie.
21. .^Ic \E, T 7, (1965), . 1, d fi, 5 (1965) 245.
22. Te N 1977 P e b fi: Proccupations pour l il-
lustration correcte de l histoire, de la civilisation et de la culture des peuples europens dans les manu-
els scolaires et les cours universitaires. c fi , a
c c ^E. . Forum, 12 (1977) 61-77.
112 H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA

f . Ec b T Josef Kabrda
e e , a a , ,

fi a a -
, b a -
.23
A d a a a M
b b c P d M b b c K
.
\E d a
H..A d E.... . e a
, a b d a
, r . H e 1970 e Mfi -
fi a
c M.E. ^H fi e 1975 e
^A (Kfi).24 Te 1977 e B
c T c fi d -
.hA d b ,
d a b fi c --
e d -
fi e .

. \Ic e V.T.
Te 1979 c Mfi d d d e b

Pashuto, B L.Genicot, K C.Laville,


R.Petro-vitch, Mfi M. Sandorzh, P U.Stefanescu. K
r ^H ( a ) a
c 20 .
Te , f c c V.T.
Pashuto,25 c c e b ,
e e 1980 e B. c c c
e fi r . \Aa e

23.^O Kabrda d fi d K!,N!. B.

24. Proceedings XIV International Congres of the historical sciences, Arno Press, New York 1976, 120-121.
A. BAKAOOYOY,^H , Ta N, 4 d 5-7-77.

25. V.T. PASHUTO, The significance of history (predominaltly as taught in school) in shaping the
20th-century individual, XVe Congrs International des sciences historiques. Papports I, Editura
Academiei Republicii Socialiste Romnia 1980 (B. Rapports) 437 ..
H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 113

fi b , f r c
c Mfi. e B b -
d , f S c .
Ka Genicot26, f , b
e e Pashuto b c c
^E, fi f f d d
fi , fi. Z b

) , e Pashuto, d
c d (-

: e
e d fi , ; d -
fi d c fi c
() fi; d b d b
d , d d c -
; e e a c
fi, , a d b c -
c d j -

pax americana d b pax sovietica;


; d ( ) a c e e j c

Er fi - Genicot- a fi a c d d
H..A. d a c a e e fi. a q
a a b
fi , f b d .
Mb c \Ie e Giorgio Spini
e c b
a c a -
c d c -

^E. b Spini c f
e g fi, b a c c c

26. L.GENICOT, Note additionnelle au rapport gnral sur l enseignement de l histoire:, Rapports
457 .. a d fi . d a : ) Pourquoi enseigner l histoire, Humanits
Chrtiennes 13 (1970) 250-265, ) L enseignement de l histoire: des finalits aux cas, fi,
17(1973) 138-150 d Histoire et enseignement, 23 (1973) 3-13. a b -
: R.VAN SANTBERGEN, L histoire et ses buts dans l enseignement, Cahiers de Clio, no
12 (1968) 61-77 d no 13(1968) 55-68, d R. DEVLEESHOUWER, L enseignement de l histoire
aujourd hui, Histoire et Enseignement, 27 (1977) no 2, 5-8.
114 H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA

e a e r , f q fi
b f , c e e e fi.27
\E d d b -
a fi d b d b j b , f
b b .
a a e M 1980 c
M.E. c c E (M d P) b fi-
e , , c fi
d
.28 ^H e \O 1981 e B, -
fi 29 b c fi -
d b d
.30

27. G. SPINI, Quelques considrations sur les finalits de l enseignement de l histoire, Rapports 467.
K b r CHR.LAVILLE, Enseignement de l histoire
et endoctrinement: ou est l antidote?, ., 460-461. LUIS ACOSTA RODRIGUEZ, Lugar y signifi-
cado de la ensenanza de la historia, especialmente en la educacion secundariia, en la formacion del
hombre del siglo XX, ., 462-466. R.PETROVIC, The role of the teaching of history -- particu-
larly in secondary schools -in the personality formation of twentieth -century man- some practical
issues-, ., 494-496. ST. STEFANESCU, La place et le rle de l enseignement secondaire, notam-
ment pour la formation de l homme du XXe sicle, ., 488-493.M. ANZNOPZ, a a
c a M, . 485-487. Te r c -
, c b fi c . H B-P,c -

d f d : TAKAHASHI-
d e c . fi c r c ,

SHINICHI, On the problems of the text-book in the teaching of history specially in Japan, ., 470-
484: Introduction. I.A. history of teaching history and its present situation. 1.Teaching history before 1945.
2. The educational reformation after the war and the change of teaching history. 3. Problems of teaching
history today. II. Some problems of present text-books on history at issue. 1. From the viewpoint of inte-
rnational understanding. 2. Of treating korean history. 3. From the viewpoint of teaching peace. 4. The
composition of word history. Conclusion.
28. A. AZAPOY, a d c M.E., E-
a c \E c E, B 1980, (.) 19-20. B. d E:^O e

29. R.VAN SANTBERGEN, L histoire en procs dans lenseignement secondaire, Cahiers de Clio, 15
e a , L Express - \E, 779 (7-19 \I 1983) 3 ..

(1968) 87-101. T , Pour une mthode thmatique d enseignement de l histoire?, ., no 29


(1972) 50-60.
30. . BELGIQUE INTERNE 1945-1980. Apercu gnral et documents: Minna AJZENBERG--
KARNY, Marcella COLLE-MICHEL, Francine FAITE-NAGELS, Georges VAN LOUBBEECK,
Prsenta-tion et coordination: Maggy HODEIGE, Une publication du CENTRE DE LA PEDAGOGIE
H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 115

Ta , f , r a d . \I b
-
d fi - E.O.K.
E a e e a E Kfi-
r 31 b f \Eb M.E. -
, f e fi
1981.
Te fi d d
fi, e fi , d c

Ee 32 Pont--Mousson N 1982.
a e e e

Te c d a c -
Kfi
b b b .
c . E i E fi f
f a c c d c -
b fi d c (e fi -

c fi Francois Mariet b : ^H
f j fi), . \A a

a c fi b a c c -
, c e e . \E
c r d
7 1982 E ^E \E

Jaques Aldebert d M. Pasdeloup O fi E,33 f b


( ). M fi e

DE L HISTOIRE ET DES SCIENCES DE L HOMME. Collection FORMATION HISTORIQUE,


Troisime degr (16-18 ans), 1, SCIENCES ET ET LETTRES, LIEGE.
31.^O e \Ec M.E. . Jean Carpantier, e f -

d c a , b : ...je vous souhai-


a , d B

te la russite dans vos entreprises mais je souhaite galement que certaines de nos rflexions rapi-
des changes la fin de notre sjour Bruxelles ne s oublient pas. Pour ma part, je ne cesse d y
repenser... . A. AZAPOY, E a c c e B, \A
1981(.) 7.
32. .N. AAHMHTPIOY, Te Ee a c

33. J. ALDEBERT, B. ET M. PASDELOUP, Les chenins de l Europe. Tome I: De l Antiquit la fin


, N fi , 27-11-1982.

du XVIme sicle, Bibliovision, ..-., 7.2 diapositives et texte. Tc a -


116 H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA

, e b e a c ^E, fi-
E!
\Ae c c a b fi, ,
M. , e a
a a d -
, j . \A , f -
f E d f f d -
d fi, \ b .
b c e d
, fi r e
fi e d e b d -
. M d b b b c
d d d ,
\H ,34 . fi,35 N. A.36
^fi, j c fi
. , e a a -
a b . b --

e e \Ec M.E. Michel Boulard, Directeur du


Centre Rgional de Documentation Pdagogique de l Academie de Nantes, e d
.
34. H.. EPIOY, \A fi , \A 1961.
35. T. I. AAOOYOY, ^H a a -

fi fi, e e Pamporovo (c
d a . \A f a a b e

Smoljan) B (15-22 1981) b e e ^H d -


c B d e e. \A. , 9 (1980) 109-
130.
36. N.X. AXH, O , B d T a a ^I
d , 1983. d 89-91 , -
fi d fi. \E r d e e e IN.
IAK. KOYNEH, \Ec ( c c ) c
d c c , \A, 408 ( 1980) 58-60. . E..
AANOYTOY, d ^I, , \A 1962, 332-388. B.A. KAOEPA,
c c ^I, --\E -
, 1973, 203-207. ^H ^I : M a c ;, Ta
N, 4-7-1977 .. AN. X. MPIKH, ^H ^I d b e
1948-1977, \A 1978. Er a a a , ^H K, 26/27-
2-1978. MAN. ANPONIKOY, E e e , Te B, 1-12-1979. a
, ^H K, 2/3-12-1979. I. N. AAANNOY, ^Ib .
H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 117

. fi- fi f P, -
e 1453 b c B... A r fi
f e fi P .37 ,
c T d
fi, a c ^E a fi
d d \E, c c d -
c , c d (c - Kfi -
fi,38 e , b ),39
d b j b fi fi d
^E, , a , fi,
, , b , ,40 fi c d -
c a c , c
P E . \A\ - fi K-
c \A N. T- c a -
b . O b f P, b f A, b
f ^Ef d f f a ,
e a e d a e e
. \A \Id j Oy j K j T fi
e f .41
c c M.E. d fi b -

Tfi A. 1979. ANTAIO (=X.KAPA) Ta a c ^I;, ^H B-


, 2-8-1980. . OYXPONOOYOY, ^H fi d ^I, d
c c ^E, \A 1980, 677-679. ^H c -^H j -
, , 2, \A 1980, 106 .. d r a -
, 3, M K M \E, \A 1981, 12 .. Ta a
, , 47 (N 1981) 33 .. T. PAMOY, ^H c
^I, ^E , \A 1982, 79-114. . KAMAPAOY-

37. B. . 4.
BYZANTIOY, ^H ^I, \A 1983.

38. TAOY A. PITOOYOY, Te Ke fi. ^E-\O


a c A, \A 1979.
39. A. AZAPOY, N , f 1965. T , ^H
\Efi a fi , \A 1966. \A. \H, 9 (1966)
289-302. T , K. Ofi Ofi , \A
1971. \A. a X, 10(1971) 539-551.
40. A. AZAPOY, ^H ^Ec , c r d c fi -A
Nb , B 1979.
41. I.M. XATZHTH, B d \E. ^H d c , \A-
1978, 116.
118 H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA

fi c ^O, a c
E e . Ac -
, fi d e c P-
c ^E.42 ^H P d -
c , e
e fi, f , b c -
, g d a .
^O \Ae Ze d fi F.E.
Peters, f e ^Ee d ^Ee ^Ee fi
e e e d e fi, e d fi ,
c c \A \A : ^Ye e
, P d Pc ^I
e .43
\A, i b f E b b f P
e c c \I,44 c M ^E,c ,
c Mfi d fi c c fi,45 b c
f ^E, e .X.,
B ^E, c , M. -
, a d a a -
, d a e fi a c .
fi d ^Ec , fi b
b d c j ,
P b e e fi K j P

, , N. Milescu.46
b e e d e fi N. -

12-20, 39-40. T , Prsence hellnique en Egypte romaine, \A e Ab


42. A. AZAPOY, ^H \Ac d a ^E , \A 1976,

43. ION. A. ZAKYHNOY, ^H Tabula Imperii Romani d ^I ^E-


^E , \A 1983.

44. Le genti non greche della Magna Grecia, Atti dell XI convegno de studi sulla Magna Grecia, Ta-
e c Pc , a \A \A (1972)319.

ranto 1971, Napoli 1972. Atti del Convegno de studio sulle genti della Lucania antica e le loro relazioni
con i Greci d Itallia, Roma 1974. A. AZAPOY, Pe e, a A-
\A \A \I, \A 1983.
45. c d a e e d e E fi .
A.AZAPOY, \Ac , \A 1983. \A. e e fi M
I. K, . 16-20.
46. A. AZAPOY, Nicolae Milescu Homo Universalis, \A 1980. \A.
H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 119

^E d
a a , a fi a -
c , c
, , , , d -
.47
Ab b c 48 -
fi, \A, K ,
\E K \E, K M.E. b b -
, K fi e e j ,
, \E, d fi,
fi d j \E, a -
d fi a a a
a c , , d a
b c d b c fi .
a c \Ec d
c , e fi
, a d fi b b a a ,49
d fi, f f
.
O d c a
\E r, i a \E a -
a , a e fi, , fi
a c a d a c , , c . Kd
r e c K B
\E ^I B.

A , d d - a B, 188-198.
47. K. KAOKAIPINOY, a b c c
, fi, 5 ( 1965) 236-244. E.MIEOYNH,Te e e
, -, 191, 24-25. B. d fi Te e d

48. B. fi ^I Armand Colin, Paris 1981, d Hatier, Paris 1982.


e c ^E, N, 183-184 (1981) 88.

49. . XAP. AAOOYOY, ^H c c fi c \A d e e


Z, \I 1981. Bc , A(), 1973,
11-15, B fi , E 1981-82, \A 1982,
21 .. N.K. MAPTH, ^H ^I M, \A 1983. A.
AZAPOY, Kd fi r fi... f T!, ^H K, 22-5-
1983. B. .. AKAAKH, d , Te B, 11-11-1978 d
EYAEOY XPYOY, \Oc B ^I, ^H K, ( ),
120 H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA

Mfi a c , d c -
e e , d a
c e b 15-20
. hA d fi -
a c fi d
, e a d c .
^fi d b . fi e
c c c
, a b r fi.50 ^Y c -
c fi51 d c
c .52
, c r
d c fi .
e e c
M.E., a d d
b -
, a a fi a
e e e . ^H fi
. I d a a \E-
a fi. b c c fi, a
fi c c, a , i f
a e c M.E.
\E , , a a c c

19-3-82.

51. G. BELBENOIT, La formation en cours de service des enseignants dans la Communaut europ-
50. I. HPOTYPH, b , 1954.

enne, Bruxelles 1976. G. DE LANDSHEERE, La formation des enseignants de demain, Bruxelles


1976. TH. GORDON, Enseignants officaces, Le Jour, Editeur, 1981.
52. E.H. DANCE, Quelques suggestions destines aux professeurs d histoire concernant des
nouvelles conceptions et des nouvelles methodes, Revue analytique de l ducation 15, no 3 (1963).
(L anseignement de l histoire), MARIA VASILESCU, Examinarea si notarea elevilor la istorie,
Studii si articole de istorie 15 (1970) 229 .. LUCIA GEORLIAN - C. DINU, Tendinte actuale in
predarea istoriei in scoala, ., 17 (1972), 135 .. M. IONESCU, Previziune si control in procesul
didactic, Cluj- Napoca 1979. ^H c ,
d c . . E. WILL, Comment on crit l histoire
hellnistique... (notes critiques), Historia, 27 (1978) 82: des historiens, une fois qu ils ont une
ide en tte, font de sa dmonstration une fin et se montrent peu raffins sur le choix des moyens. On
H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 121

c b e e fi, a fi-
a d ,53 a e fi
. hA E A ^I
e e e d b , fi \E -
B ^I d r c d
, b d . fi
^I e c fi ,
e c c d -
d , \A d .

parle volontiers de mthodologie historique: faudra--il enseigner la dontologie historique?.


53. J. A. POINSSAC,A propos des techniques audio-visuelles au service de l histoire B. Sciences
de l Education, no 3-4 (1968) 399-407, d J.-P. VAN QUANG, Sciences et technologie de l ducation.
Bibliographie analytique, Orientations / E. 3.

N. , 31,1984, 143-155
KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI
T H IA M O P H TH EYP H

^Ec b e E -
e E e e -
e \A, K, ,
, r fi ^H1. O b p , e e d
fi2, ^H , e \Afi, fi

Graiae Alpes, ^Eb A3, d


^I X, fi , A,

\I, f a fi - -
^E4. \Ed b e
, f \A5, f d e
, f f M d 6 e c
T , d b d -
.

e . ^Ie e A.
A , -

Garcia Y Bellido Hispania Greca.7 O b P.Jacobsthal d

1. P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Paris, P.U.F.1958, 84a, 162 d


163,418. a f d c c f . Ch. Lenormant, Les Grecs et les
Scythes du Bosphore cimmrien.Paris 1859, 15-16. e ^H r d uY,
Y. B.Duje Rendic Miocevic,I Greci in Adriatiatico, Studi Ro-
magnoli, 13,1962,39 ..
2. J. M. Blazquez Martinez, Gerifin y otros mitos griegos en Occidente, Gerion, 1, 1983, 21-38.

3. R. Dion, La voie hraclenne et l itinraire transalpin d Hannibal, Hommages Albert Grenier


\O, Me A ^E, \A 2001, 155.

dits par Marcel Renard, coll. Latomus, 58 (1962), I, 527 ..


4.F. Benoit,La lgende d Hracls et la colonisation grecque dans le Delta du Rhne, Lettres d hu-
manit, 8, 1949, 116. J. Charmasson, Grecs et Celtes dans la valle du Rhne, Rivista di Studi Liguri,
34, 1968, Omagio Fernand Benoit, II, 1972, 106 ..
5. Grimal, .., 48b. E. Delage, La Gographie dans les Argonautiques d Apollonios de Rhodes. Paris -
Bordeaux 1930. A..\Afi, O \A. \Ae c a
, , 3, 1947-48, 56-66. O. Zanco, Gli Argonauti e la protostoria, Studi Classici
e Orientali, 4, 1956, 194-213. \A. . , O \A d b ,

6. G. Maddoli, Filottete in Italia, Magna Graecia, 15(5-6),1980,4a.


\E (), 24.6.1984, 8.

7. Barcelona 1948.
124 KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH

E. Neuffer c Gallia Graeca8. fi P. Collart9 -

Penninck10 fi c c (=, ,
a c d ^E. \E a E.

), c c b burgus, -
d c ^E e fi , c ^I

d a e Strassburg, Duisburg
M j c B M.11 \I c -

, fi E a , f
E , fi, \E-fi, c B, -
e fi , , a -
b c d c \Ac Mfi-
, b c K.
K c \I, fi c d , , j a
M ^E12, c d f \A, r
d e e . M e e fi

8.Gallia Graeca, Recherches sur l hellnisation de la provence, Prhistoire, 2, 1933, 1-64. B. d F.


Benoit, Recherches sur l hellnisation du Midi de la Gaule. Aix-Cap 1965.
9. Peut-on parler d une hellnisation de la Suisse?, Actes du Colloque sur les influences hellniques
en Gaule, Dijon 1958, 35 ..
10. L origine hellnique du burgus, Latomus, 4,1940-1945,5-21.
11. B. d M. Lambrousse, Les burgarii et le cursus publicus. Mlanges d Archologie et d Histoire
de l Ecole Franaise de Rome, 56, 1939, 151-167. \A. X, B-B. \A 1940.
\A. Kfi, O E d fi . \A 1945, 7 .. J. Nemeth, La
provenance du nom Bulgar. Winnipeg 1964.
12. . Bertrand Russel, History of Western Philososophy. London 1961, 76:Magna Graecia (the Greek
sities of south Italy and Sicily). B. d E. Kfi, d ^E

\A 1972. A. Ciaceri, La denominazione di Magna Grecia (V sec. a. C.), Storia della Magna
e f \If d P d e e .

Grecia, Roma-Napoli, II2, 1940 (19271), d Historia, 4, 1930, 192-197, c c


A. Momigliano (Bull. Fil. Class, 35, 1929, 47 ..). R. Cantarella, ^H M ^E, La citt e
il suo territorio, Atti del VII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1967, Napoli 1968, 11-25. E.
Greco, In margine a Strabone VII,2, Parola del Passato (PdP), 25, 1970, 416-420. G. Maddoni,
Strabone VI 1,2: Magna Grecia senza Sicilia, PdP, 26, 1971, 342-347. ^O , Megale Hellas: Genesi
di un concetto e realt storico-politiche, Megale Hellas, nomi e immagine: Atti del ventinnesimo convegno
di studi sulla Magna Grecia 1981. I. Cazzanica, L estensione alla Sicilia della espressione Magna Grecia
in Strabone (VI 1,2), PdP, 26, 1971, 26, 1971, 26-31. \I. B, ^I d fi
M ^E, , fi N. K, \A 1980, 421- 429. S.Calderone,
La conquista romana della Magna Grecia, La Magna Grecia in et romana. Atti del XV Convegno di
Studi sulla Magna Grecia. Taranto 1975. Napoli 1976, 33-81. . K, ^H M ^E
d e e fi, ^Ia , 4, 2002, 29-47.
KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH 125

d e e e fi , B, b

283--284 3,9). \Ae f fi Jean Brard13 d


b fi, d d (VI,

b , b d , fi, -
c j , c \A-
a d d b , 14.
b b d e e Brard, a
a Ta c M ^E d -
b fi d , b , T ,
f e d a

a c T. Ka e N.G.L. Hammond16, ^Oc


T, e c e

fi b fi e c \A
M, fi a q c a c
\E . M, e b f \f
M (\Afi, E, \E), , c a
a d d d d a c c

13.La colonisation grecque de lItalie mridionale et de la Sicile: lHistoire et la Lgende, fascicule 150e
de la Bibliothque des Ecoles Francaises dAthnes et de Rome, Paris, de Broccard, 1941, 502 pages, in-
4o, avec 6 cartes et des titres marginaux. c b c Magna Grecia
(Torino 1963).
14. . L. Braccesi, La pi antica navigazione greca in Adriatico, St. Class Orient, 18,1969,134: La
tradizione antica concorda nel fare de Spina una fondazione pelasgica e nel ritenere Ravenna abitata fin
da tempi antichissimi da Pelasgi o da Tessali. a Ravenna f , V,I,7, C
214, Z, Y,27, d S. Ferri, Il problema di Ravenna preromana, Opuscula, Firenze 1962 (=Corsi
di cultura ravennate e bizantina II, 1957), 468. a b f L. Paretti, Pelasgica, Riv. Filol.
Istruz. Class., 46, 1918, 153 .. d 307 .. M.Biancardi, I Pelasgi: nome, etnografia, cronologia,
St. Class. Orient., 10, 1961, 224 .. \E Alessandra Coppola, I Greci descrivono Spina,
Spina. Storia di una citt tra Greci ed Etruschi. Ferrara 1993, 71, I. Spina e l Eridano,
\A e e fi e -Pe c \I,

g d fi ^E. ^H Spina b fi, I,II,III. Ka c


, f fi, d \A,

\I. B. d L. Braccesi, Indizi per una frequentazione micenea dell Adriatico. E. Acquaro et al.
r fi. O d c H a c c a

eds, Momenti precoloniali nel Mediterraneo antico. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1988,
133-145, 139.
15.Brard, .., 344 . 1,2,350 .1,346 . 1,3,335 .3. B. d P.M.Duval, L histoire et la
lgende de la colonisation grecque en Occident, Revue Archologique, ser.6, 19,1943,130-131,

16. A. History of Greece to 322 B.C. Oxford 1963, 62.


\I c \I, \A ..
126 KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH

\E X. Mb fi fi c N-
17 r e a r f
!

^I Deroy18 c c b c K,
\I -K d \I

e c r \A. \Efi c -
d fi . c
K b c c fi! E -
a c c c , b
, M, a a c -
c \A \I. fi
e fi e M, c ^I,
f c , , . \E
b e d a fi
d fi a a 19. E -
d A f -
d f I, f fi

fi T. Blawatskaya b , fi \Ae c K-
q e K-. b -

c 17- 15 .X.20, c
c a K! \E fi -
c , .. , E ..21, b
.

17. C. Doumas, What did the Argonauts seek in Colchs?, Hermathena, 150, 1991, 31-41. B. d
Thalassa. L Ege prhistorique et la mer. Actes de la troisime Rencontre genne internationale de l
Universit de Lige, Station de recherches sous - marines et ocanographiques . (StaReSo), Calvi, Corse (23-
-25 avril 1990) dits par Robert Laffineur et Lucien Basch. Universit de Lige. Histoire de l art et
archologie de la Grce antique, 1991.
18. L origine prhellnique de quelques noms de peuples mditerranes, Annuaire de l Institut de
Philologie et d Histoire orientales et slaves, 3,1953. Mlanges Isidore Lvy, Bruxelles 1955, 87-121,

19. M, a e , r e d r
116 - 117.

e B. K b -
fi d a e d , f r \I j N.
B. . K, b ^E-B (E d ), \A

20. B. Ziva Antika, 25, 1975, 355--361. \A. . , O Kb \E ^Y \E-


2002, 10.

21. B. Euboica. L Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente. Atti del Convegno Interna-
, ^E, 61, 2002, 53-55.

zionale di Napoli 13--16 novembre 1996 [a cura di M. Bats e B. dAgostinoz]. Napoli 1998.
KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH 127

c
b d -
K d -
b -
, b e
e c Mfi.fi b
b c
^E, c e
fi. b -
fi d c -
K,
f c
,
O \A, fi ,
e e
e c c j
b . . ^H fi -
d e 2000 .X. d
c c K, , ,
c ..22 fi K, g d -
d b M, A -
j , f b j . \A
, f -
fi b d a j fi
^E.
e B.. A, B, a d
e 6 .X. E23, a B -
d , -

22. B. B K, ^O e K. \Ec \A A.E.


1976, 141. \A , A ^E d e K.
1994, 332.(\A e c ^I \Afi M - ^O-

299, e Mc a Acts of the international Archaeogical


- \E, Tfi A, 1994). a \A \A (AA), 62, 1987,

Symposium, Cyprus between the Orient and the Occidens, f B K,

23. B. E. Lozovan, Byzance et la Romanit Scythique, Revue des Etudes Roumaines, 5-6. 1960, 223. M.
\A \A.

Dubuisson, Problmes du bilinguisme romain, Les Etudes Classiques (LEC), 49, 1981, 38 . 66. C.
Poghirc, Romanisation linguistique et cultureelle dans les Balkans. Survivances et volution, Les
Aroumains, INALCO 1989,34: ...les gens habitant l Europe (cest - - dire, la pninsule balkani-que)....
128 KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH

e Kfi 24, \I
25, b fi fi fi
^E d b e .

Grecit adriatica26, c Lorenzo


^ e c b , fi fi-

Braccesi, g d b e e ,
2001, e Hellenikos Kolpos, c \A, b
fi Supplemento a Grecit adriatica.27. \Ae b f , -
e B.A. a \I e E28,

24. M. Dubuisson, Y a-t-il une politique linguistique romaine?, Ktema, 7,1982,195 .41. ^H b
c fi d fi a a . B. E. Flintoff, Varro
in the works of John of Lydia, Atti Congresso Internazionale. Studi Varroniani. Rieti 1976, 365-377.
25. d P , 261,68 (Bonn), fi -

. Radu Vulpe e fi Vasile Pr-


c c ^E, . a c -

van, nceputurile vietii romane la gurile Dunarii, Bucuresti 1974,193 . 314. Ma Vulpe,
Studia Thracologica, Bucuresti 1976, 300, : ...la plupart des territoires [balkaniques] avaient subi
la forte pntration de l hellnisme avant d tre inclus dans l Empire romain.
^O Prvan, Dacia, 140, c c e
, , . B. d V. Vinja, Remarques sur quelques lments de l ancien grec
dans la nomenclature ichtiologique de l Adriatique, Ziva Antica, 5, 1955, 118-125.^O , Le Grec
et le Dalmate, Zeitschrift fr Balkanologie, 5, 1957, 203-223. Ljuba Ognenova, Nouvelle interprtation
de l inscription Illyrienne d Albanie, Bulletin de Correspondance Hellnique (BCH), 83, 1959, 794-
799, c c Xfi -- fi, c d e
c , c d c 6-7 . B. By-
zantinische Zeitschrift, 64, 1971, 22 .., P. Charanis e e

e \Ie Graecia.
d ^I \I, e ,

26. Bologna 1971 d 2 1977. H a a P. Digo-


vic, La Dalmatie et les problmes de l Adriatique, Lausanne 1944, 64, : fi
f E fi,
e fi, c , . . d \A. . ,
\Ea d a B, , 49, 1997, 166-187, d b fi d

27. L ERMA di Bretschneider - Roma 2001.


. ^O , b b , ^E, 64, 2004, 31-35.

28. Te e B, a e c e \A -

1967, 46, r c Balkan, f . B. -


N.. \A, \Ee e K N, -

fi \A. . , O B B, ^O ^Ee

\I. N. \H, d fi Balkan, ^H K, 8.11.2001,


B, ^E M, [\A 1996], 46. fi fi-
KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH 129

a Chr. Danov29 d G. Mihailov30. ^O-


e d a fi
, , f c E,

12, d ^H 111, 2002, 8 e e Beilakani, r -

: Beilakan> Balakan> Balkan.


f f A b c d c

29. Les recherches scientifiques sur la colonisation grecque dans le Pont Euxin en Bulgarie, Union So-
vitique, Roumanie et Turquie, Revue Historique, 1959-1960, 281-296.
30. G. Mihailov, La langue des inscriptions grecques en Bulgarie.Phontique et morphologie. Sofia 1943.
^O , Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, I-IV, Serdicae 1956-1966, I2, 1970. ^O , Le
problme de l hellnisation et de la romanisation des Thraces, Actes du IIe Congrs International de
Thracologie (Bucarest 1976). Volume slectif Paris - Roma - Montreal - Pelham N.Y. 1982, 437-444. ^H
c . B. d B. Gerov, L aspect ethnique et linguistique dans
la rgion entre le Danube et les Balkans l poque romaine (I-IIIe s.), Studi Urbinati, 33, N.S., B-N, 1-2,
1959, 173-191 D.A. Zakythinos, La synthse byzantine dans l antithse Orient - Occident, Actes du
Colloque International de Civilisations Balkaniques organis par la Commission Nationale Roumaine pour
l UNESCO et l Acadmie de la Rpublique Populaire Roumaine sous les auspices et avec l aide de l
Organisation des Nations Unies pour l Education, la Science et la Culture. Sinaa, 8-14 juillet 1962, 109:
... Constantinople est une capitale mondiale et un puissant centre d irradiation d ides et de modes de
vie, d . 114: ..l Empire byzantin a toujoours t un puissant foyer d irradia-tion. C est par son canal
que les parties les plus recules du continent et des les adjacentes ont recu l hritage de l Hellnisme....
^O , La synthse byzantine, Les peuples de lEurope du Sud-Est et leur rle dans lhistoire (Byzance
et les peuples du Sud-Est Europen), Association Internationale d Etudes du Sud - Est Europen. Ier
Congrs International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Europennes, Sofia 1966, 20: ...monument le
plus considrable de lpoque est sans doute cette srie dinscriptions protobulgares. On entend par ce terme
les textes pigraghiques, redigs en langue grecque par ordre des Khans bulgares, depuis le rgne de Tervel
(701-718) jusqu au baptme de Boris-Michel (865). Tous ces monuments pigraghiques, prcieux en soi
comme une source historique et comme un chantillon de la langue populaire, acquirent une grande valeur
comme des tmoins d une exprience culturelle. Nous sommes d accord aujourd hui quils ont t crits
par des Grecs, Grecs indignes, rfugis ou captifs. Grecs locaux.... ^O , O B e
e fi, AA, 56, 1981 (1982), 231, 232, 233: ^H ,
B q d e c fi A,
...
^O Be e c a e
T , ..., a a
^E . \Ed fi d e Be K
c ^E, ... \Ee , -

.... Alex. Balabanoff, ^H B d e fi, N ^E, 22, 1937,


d \ ^E , a a ^Ec

975. O E B. E e ^E. I
M X A - ^O fi \A P.
1992.
130 KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH

E d Mfi, P , .. Vasile Parvan 31 , N.


Banescu32, E. Condurache33, D. Pippidi34, R. Vulpe35 .36. \A b
b , c La pntration hellnique et
hellnistique dans la valle du Danube (Bu-carest 1923), e ,
d e , f . ^Afi b
c , , a ,
e .
E e f f f, e Vinca, d

31. Getica. O protoistorie a Daciei, Bucuresti 1925, 6, . -


. . d Revue roumaine, 3, 1966, 5, e
Athanase Joja, fi e e \Afi ( T), c c c -
d e e : Cette action fut facilite par les contacts
prexistants des Daces avec la culture des Grecs tablis dans la Dobroudja. \A b c
d c B: Par l intermdiaire de l Eglise une forte influence byzantine
contribue parfaire la physionomie morale du peuple roumain. Byzance a influenc les peuples de
religion orthodoxe. L intensit de sa vie spirituelle a imprim ces peuples une marque profonde,
renforcant l influence hellnique dj subie.
32. Entre Roumains et Grecs. Ce que nous apprend le pass, N , 9, 1937, 1055 .,
P e : Cette action de la culture hellnique ne s est point arrete
avec la conqute des Romains... A Ulmetum, la vaste communaut rurale du centre de la Scythia Minor,
on parlait et on crivait le grec. On peut encore longtemps parler de Mix-hellnes dans ces rgions
danubiennes.
33. Elemente de unitate ale coloniilor grecesti din Dabrogea si sudul U.R.S.S., Bucuresti 1947. ^O ,
Le Danube, berceau de la civilisation de l Europe centrale et du Sud-Est, 4th International Thracian
Conference, Milan 1986, 44-45. B. d \A. . , Ta a e

34.Le rayonnement des civilisations grecque et romaine sur les cultures prifriques, Actes du VIII
d .E N M ^E, \A 1974.

Congrs Intern. d Archologie Classique. Paris 1965, 332-336. ^O , Les rois gtes et les colonies
grecques de Scythie Mineure, Mlanges d Archologie, d Epigraghie et d Histoire offerts Jerme
Carcopino. Paris 1966, 763-770. ^O , I Greci nel basso Danubio dall et arcaica alla conquista
romana. Il Saggiatore, Milano 1971. ^O , Les premiers rapports de Rome avec les villes grecques
de l Euxin, Rivista di Storia Antika (Messina), 2, 1972, 17-38. ^O , Scythica minora. Recherches
sur les colonies grecques du littoral roumain de la Mer Noire. Bucuresti - Amsterdam, 1975. ^O ,
Gtes, Grecs et Romains en Scythie Mineure: coxistance politique et interfrences culturelles, Tra-
vaux du VIe Congrs International d Etudes Classiques, Bucuresti-Paris 1976, 452 .. ^O d D.
Berciu, Din istoria Dobrogei I. Geti si Greci la Dunarea -de jos din cele mai vechi timpuri pna la
cucerirea romana. Bucuresti 1965.
35. B. . . 25. B. d Scarlat Lambrino, Les tribus ioniennes d Histria, Istros, 1934, 117-
128. ^O , Dcret d Histria en l honneur dAgathocls, Revue des Etudes Roumaines (RER), 1960,
180--217.
36. E. Belin de Ballu, L Histoire des colonies grecques du littoral nord de la Mer Noire. 2e d,. Brill,
1965.
KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH 131

- a .X. -r K. K 14

e c c Bolecica, fi
fi a B, c a d

d d b b Avala. H a a
1929-1934 Vinca r d

c B, Sir
e e e N.A. E,

Charles Hyde, B.T.

^O K. fi a e e 4
.X. . B c K b , b , , -
.. (Ne M A).

a Vinca
r , d a , -

B Miloje M. Vasic. O c fi
fi b fi e e e d c -

a c c K e
e fi a E.
Ka , fi e b c
c d .
\ e fi e
d e

Ka Vasic e La Vinca prhistori-


fi a .
132 KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH

que (^H c B) b c c K

e fi fi e e Revue
. \E e d c -

Internationale des Etudes Balkaniques (c \E B


M)37. fi d e Colons grecs Vinca (E c
B) fi b K, e fi
c b K.
^H Vinca b r fi -
, d b , fi b f f
d M , A, M

, Tamis, Theiss, Drave d Save. b c fi d


d b f d , g d

e d b , f . E
b a fi K E, f -
f K d A, r d -
b a . B a -
d , d -
, a b b fi d fi
. \A a c
c . ^A b c
: , ( ) d e

). fi a , e Suplja Stena d
(e d

12 . b . \Afi d a r
.

Vinca. \Ec b e e d a -
Te c c c

q b 38, Vinca r , -
j , b a a \A d
M. Ta a

, Theiss, fi, e a
b b fi. d b e

37. 1-2, 1935,65-73.


38. M . P. Karlin-Hayter, The Revolt of Andronicus Ducas, Byzantinoslavica,
1/1966,25: a d -
...
KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH 133

fi a , f c Vinca
d e b e . fi-

e c c Bkk O. \E r
d b c Kc E.
a c Suplja Stena
d , b
c , d f

bucchero, -a e c Vasic - ^E
, , e -

e j K. \E b fi b
c K, a fi
fi, 8 d 7 . .X. \Ae c K
fi c Pfi, c \I d b b .
^Yb K d c b

, , a j a e Hyde
, .. a , a -

Vinca, j d . \E -
e e B fi d

, . fi c K d c Pfi,
g d e Nfi P, a \I.
Ta r a b d c K
d d M e fi, g d b f

b f , f r e d b Vinca,
fi b . b fi a

d 7 d 6 b b e \A
E. T fi r d K, Pfi, B-
.. O b j e e e ,
1,25 ., d d -
M. Ta a f -

b fi d c Vinca. \E a c d -
f fi fi. Ab r -

b , e
c \Ac d c e c K.

Vinca b fi d
^O c c

fi e f E , a -
f K, d
134 KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH

b fi, e fi-e d
a . \A -- r e a d

E. ^H Vinca f -
f E c c e e

f c a , a fi , c fi
fi, f E -e e 7 .X. c \A-
39- e , E-
. b a , i b d d d
, a c , c d -
E f E,
b fi , f K, a a

Vinca.
a fi a

H a ^E
fi e fi, e d e e a d e fi, c

6 .X. c Vinca a
, c P b f fi. Mfi e

, a e , c
c P, fi d d f -

Egon Friedell : ^Ofi e \I r fi.


^E40! E d fi Ae

Te , c , , fi d -

39.^fi d . . Gustave d Eichthal, La langue grecque. Mmoires et


notices 1864-1884. Paris 1887, 123: O a c Kfi
^E c e , fi c
, a , a ^E, fi
. \E , fi, d c E. B-
c . \A. . , \Ae c A fi c \A E,

40. B. J. Bayet, Les origines de l Arcadisme Romain, Mlanges de l Ecole Francaise de Rome,
^E, 5 (28), \I-A 1996, 59 d 61.

1920, 63. J. Brard, La colonisation grecque de l Italie mridionale et de la Sicile dans l antiquit.
IIe ed., Paris 1957, 445 .. G.K. Galinski, Aeneas, Sicily and Rome, Prinston 1963, 172 .. G.
Manganaro, Un senatus consultum in greco dei Lanuvini e il rinuovo della cognatio con i
Centuripini, Rendiconti dellAcademia di Napoli (RAN), 1963, 23 .. ^O , Per una storia della
Sicilia ro-mana, ANRW, I, 1, 448-449. D. Kienast, Rom und die Venus von Eryx, Hermes 1965,
448 .. D.Roussel, Les Siciliens entre les Romains et les Carthaginois, Paris 1970, 129.Clara
Gallini, Che cosa intendere per ellenizzazione. Problemi di metodo. Dialoghi di Archeologia,7,
1973, 185. \A. . , Pe \Afi, a A a c -
\A \I, \A 1984, 40-54.
KYPIOI KAI AANTAXOY OMOENEI TH IAMOPH TH EYPH 135

, a c P b a fi-
. Te d f .41

Rene Grousset42 a c c E
Efi, fi, e d \Ac

e fi . b -
a c c d c
c fi , ,
c fi e e fi. ^O -
e e c , e fi,
d fi.
Mb c c Grousset d
d fifi Paul Valry (1871-1945) e fi fi:
E r e f e e e a fi-
, c Xc fi a fi d
c Pc c a fi . Kd
a fi \A, , K j ,
r EYPH43.

42. L Empire du Levant. Histoire de la question d Orient. Paris 1949,7.


41. c ^I \A ^E, \Efi \A 1986, 102.

43. B. M. , \Afi . Td r d a c
^E, f E d c . B . . \A 1996, 258-259.

\E a c K ^E K ^E d \Efi
, 30 N 2002, e , 6,30 .. ^Ye c
IEPA MHTPOOE EIPAI. Mb c TN OITITIKN
YHPEIN TOY YOYPEIOY AIEIA KAI OITIMOY TH KYPIAKH
HMOKPA-TIA, TOY ITIOY TH KYPOY KAI TOY ANEITHMIOY AHNN.

c ^E, .63, 2003- \I 2003.


O I KPH T IK E E O O I E Y O H K E E N IKE

^H T. Blawastkaya, e 1975, b
\Ae c Kc \E 17 15 .X.1! ^Y
b c . \E e fi -
c K c c E,
d a : M e d E, K d
d a d a -
K... fi d a c \A a
K d M .... e
d c fi K: M
^E c fi 2.
^H a K ^E -
d a c e -
. O K, d E, b c
, a a c c
d fi 3.
H e 16 .X., fi e c K \A-
M Ab fi d b d fi
b ^E, P, E,
, f b b fi d
, M M M4, a d
fi c c d c fi Mfi. \A-
fi f fi Ke M -
: \E r e e P, e
c b c . ^H -

1. T. Blawastkaya. De l pope crtoise du XVII au XVe s. av. n.., Ziva Antika, 25, 1975, 355--361.
B. d V. Parvan, La pntration hellnique et hellnistique dans la valle du Damube, Bucarest 1923.
\A. . , Ta a e d . E
N M ^E. \A 1974.
2. \A. . , \Ea d c . \Efi e (\A 2002), 32.
3. B. Forte, Rome and the Romans as the Greeks saw them. American Academy in Rome 1972, 95.
.K, ^Ec d c ^E e fi e
B, \A 1993, 42.
4. E. Legrand, Bibliothque Grecque Vulgaire II. Paris 1881. . 2359, 2361, 2454 (313-328).
138 OI KPHTIKE EOOIE YOHKE ENIKE

A, e f A Mfi,
q E, e ...5.
hA a a , a c
, a c fi d c
c ^E, d
Kb 6, 22 a B d 6 b a T,
a , fi e -
K d ^E d c Kc -
fi .
^O c d -
c B \E, OXI 40.
A e Kc \E 41. \Afi b e
^Ee e fi e B . O
E a b d . -
... , , d 7.
Efi a a a , -
e e e OHE d c E
^I ^E.
-\A b f d a , e 20 \O 1940
e M 1941, 68.000.
-b e e fi, c \A d e f
e c , b 500.000, e 12%
, b fi,
b ^H , b fi 200 -
, q 658.000!
-Kc 409.000 , e 23% fi.

5. . B, M . X. \A 1958, 398. B. d \A. E. K, ^H


a c d fi ^E. (, ^I,
), \I fi B d N \A d 25 -
. 1985, 562. \E, Ap. Vacalopoulos, Byzantinism and Hellenism,
Remarks on the racial origin and the intellectual continuity of the greek nation, Balkan Studies, 9, 1968,
120-121.
6. B. d N. B. T B , IEE, 13, 1959.
7. , Te OXI e d fi fi. \A-
fi d , ^H K, 28.10.1983.
OI KPHTIKE EOOIE YOHKE ENIKE 139

- Kc fi a 1 400
fi, c e 73% fi fi.
-^Oc c .
-\A 60% fi .
-M a 60%.
\Ae d fi d d ^E
c . fi, a c -
M, \Id e
c , b
, .. e \A, , N-
fi8.
\E c c ^E a A -
a fi . ^O e e e
Mfi b e fi f E: \E
fi d . \E d -
d . b q e a , fi r E-
. X a fi, a a . ^ P
d . T b B , ..
M \A , fi \E
N Nfi M, fi \E d
A. oH, d e
fi .
O b P c b a
b e fi ,
^E a c 1946-1949, fi fi-
d B , e fi a -
a 9, a c c fi c
^E c , , c -
A. ^H b B d a e -
K

8. \A. , \Afi d fi 28 \O 1940,\A, 64, 1985, 236-237.


B. d fi b c : Ottobre1940: La campagna
di Grecia, Italia Editrice (Campobasso 1995).
9. \A. , a d c M.E., E
a c \E c E, B 1980, d ^H ^I fi-
, N , 31,1984, 148.
140 OI KPHTIKE EOOIE YOHKE ENIKE

d fi d ^E
, .. . , . K, . M, \I. fi .., a -
d a
.
M, fi d c a f B-
f M K, \A, a
f d \A, b a E
^E ^H B, c --
- ^E c fi
M, fi e e K d -
B fi d fi b e
e ^Efi, b e e d
, X d E.
E, d a c c
fi b K \E, b a
Mfi M10: T\ fi fi b e \E.
b a M, d
b f d f a fi , d d
d fi fi d b b X d
d b b ^H.
M -- d , , d
r \E.
-\E, , a a c K,
fi b fi. \E Kd f c -
a ^E. Kd K a a a
c K.
-Mb e fi, .
-a a a c c ^E d
a e d d e d d a e -
, f c . Na
e d K .
A a d d a e .

10. B. \A. K. , Ka Mfi M. ^O e \E \A-


K. Ta . \Efi Kfi, \A 1979, 192.
OI KPHTIKE EOOIE YOHKE ENIKE 141

\E. Kd .
- Ae r . a a e .
O e , e fi , . Kd
.
-\E, b r e A. Kd r e A,
r . b fi e
A e d fi, s , \E. \A
c c r . \E, , fi a
d c fi H, a d a d a d c
K. Kd f q a -- a c c ^E, f
a . \Ae c c c r . b
a a b .
\Afi e d e ,
c a c a d a
. ^fi c fi K -
d b b . Te 1978 b
E K, E \O ..,
, fi ^H E d , -
e K b fi -
11!
, a fi, g d ,
, , f a
d , b K,
, d . Xe fi -
Ke c A, Af a -
Kd r d a fi a
. ^O b fi b -
: a i b . Kd fi e
i c K d f Kf d f
e f Af d a ...12.

11. L Europe et ses populations. Oeuvre collective accomplie sur l initiative et sous la direction d Abel
et d Yvonne--Delphe Miroglio... Vues d ensemble et dictionnaire descriptif. Martinus Nijhoff/La
Haye, 1978, 245a. . ., 240 e Corses.
12. B. A K, M K. Te Ke E e a -
a ^H. \E f e , Te B K, 6,
M 2002, 2-. \E . ^Efi B, 22 M 2002, 29, a Flash
142 OI KPHTIKE EOOIE YOHKE ENIKE

\A d A -
c a fi Kfi. \E
j . ^E c d
fi. fi d d b
b , e e fi c E Xfi, -
, , .. B 1940-1941
fi A, a f -
a c ^E. \E
a d fi , ..
TIME LIFE A ^O. \A c a B-
\E c b a e e fi.
\A e fi \I, fi -
fi a r T! fi e e
fi Le Monde b fi
^H , b c . c c - ,
b , fi \I d
e... b ! \If c , -
, , , e Be fi, e
Pfi Kfi, c 9.12.1940: \E f c
r fi, b e \E,
a d , d
fi , d a a ,
d d fi b c .
b r b fi fi d a fi
\A. Z, 31.12.1940: ^Hb b ^E d
, a , e e e -
.
\E e c Kc \E
^I c :
(.. \A 1941: b c K.
T fi).

back e c \E K.\E b d fi .
, ^Ic , c M, 11.12.1998, 4. . Z, ^O -
e fi, ^H K, 30.6.1989, 12. , E
^H K, 10.7.94, 11.
OIKO Y M E N I KO E H N I M O

e a ^E B-
M fi c c B b
a c \A ^E, -
d fi , , fi ^H B
a c P d
E.
Te 2000, c , b c c 2001
E E , fi
fi d -
fi B,1 a d
c c , b -
, fi d , i d
fi d fi e c fi c

B Claire Praux2.
fi , c e d -

^H c B fi f f -
fi E O Kfi (EOK) -
fi d fi -
c
E. \E
fi , .. 3,
c , e , d
fi, c e . b e d
c fi d e fi fi

1. B. \Afi (P)-\E d \Af , \ Ea d Ma


, \A 1993, 38, fi E.O.K. d B. E, \E-
e Ox K, 2004, 64-65.
2. B. \A. , a c , Oe Tfi 20.1.1994,
78, d \Ea d Kc \A, e [\A] 2001, 21,

3. B. Bernard Cassen, ^H c , c -
^H d c E.E..

\A, 11 d 15 \O 1977. .N . K, Te .
\Efi fi, \A 1993, 259-260. Z-Md P, a e
e , Te B, 20.3.2001, 45.
144 OIKOYMENIKO EHNIMO

EOK d E ^E
(EE) a b d
.4 b e e b c -
5. \E d a e e e
, c b d
b !6 ^A c , b -
c fi e ,, -
, d 7. ^fi -
, d e d fi, b b a
.
Mfi - E.O.K 10, c -
b fi . fi b -
a 33 j c 43, b 66 -
8, a d fi , a
, a ... b fi !9
^O c c a a
d a a d fi
(46-127 .X.), d
c . ^Ofi b fi10 r -

4. B. . (Gligora), ^Ye c a \O, ^Ec c , 11,


1992, 60: Te M 1988 d B c Ec Kfi 430 -
d f 1400 a d . f f -

5. Andrea Chiti--Batelli, Le defi de l esperanto, Bulletin europen 532,1994,10.


e 38% e e fi.

6.\O , Made in Greece 150.000 b , \E,16.4.1997, d


\A. E. K, ^H c e fi . r

26.1.1997,31. ^ e e fi . Gian Carlo Fighiera, L anglais et les langues de la


f a c c , ^H K ,

Communaut Europenne, Bulletin europen, 510, 1992, 19: Revenons la Communaut


Economique Europenne qui refuse l hgmonie d une langue, nommmet l anglais.
7. B. Claire Praux, Lettre aux ministres d aujourd hui et de demain pour la dfense du Grec, Le
Flambeau, 41,1958, 145-149. fi r , -

c \Ed \E , 5 1908/9, 47-151. H.Pernot, D Homre nos jours,


d fi. B. .N. X, d fi , \E-

Paris 1921. M . Gyula Moravcsik, ^E j


d fi , EEA, 20, 1969-1970, 319 .2.
8. B.^H K, 28.10.1981.

10. Aufstieg und Niedergang der rmischen Welt. Gechicehte und Kultur Roms in Spiegel der
9. . ^H K, 24.10.1999, 74.

neueren Forschung, herausgegeben von H. Temporini, II Prinzipat, I. Band, Berlin-New York, 1974,
OIKOYMENIKO EHNIMO 145

c c . Ea :
d , z b fi
11. b b a
(23-79 .X.)12, b K (106-43 .X.)
a fi e b c

nam si quis minorem gloriae fructum ex Graecis versibus percipi quam ex Latinis,
c fi fi :

vehementer errat, propterea quod Graeca leguntur in omnibus fere gentibus, Latina
suis finibus, exiguis sane, continentur13.
O d ,
c fi j c fi. fi
fi . \Ed -
b b
e f b b fi . \E r
P , f d
14. \E d
c P, , i d P
, c , a
d b , , e . \E
b fi a b ,
, a , f d
, .
\A b d a fi K. \E
fi , , i d P , -
c c d , a fi
. \E K , c b c
e \A, b a a !

fi e c Th.Mommsen, N, d -
H a e 19 e -

\I K fi fi ,

Band 1975 (1983). II,29,2.


11. , ., VII, 8 . d C.P.Jones, Plutarch and Rome, Oxford 1971.
12. ., Hist. nat. 111, 39.
13. K, Pro Archia 10, 13.
14. . Michel Dubuisson, Problmes du bilinguisme romain, Le Etudes Classiques, 49, 1981, 42:
Claude, tout philhellne qu il tait par ailleurs, considrait ainsi que quiconque ne parlait pas la
langue des Romains ne pouvait tre considr comme Romain.
146 OIKOYMENIKO EHNIMO

, b d . Mb e
c e d fi-
E 15 c \A
. fi e c
. X, ^I ^E e f
P, fi c e d d b d
fi ^E16, d \I
K c fi , g d d -

e Gallia Graeca18, ^Id fi


b , a 17, d

Hispania Graeca19.
O c , ^Ec ,
, B, M T P (116-27 .X.), -
M q , , -
d , b e 20.
\Ed a c , q e a a
19 , c fi e E! \A -
e Pfi21.

Aix-en-Provence F. Benoit, c c d
e d e e c

fi: Recherches sur l hellnisation du Midi de la Gaule (Aix-Cap 1965) d La


c . Ta b -

romanisation de la Narbonnaise la fin de l poque rpublicaine (Rivista de Studi

15. J.Psichari, Etudes de Philologie no-grecque. Recherches sur le dveloppement historique du grec.
Paris 1892, XLVII.
16. . . . X, ^I ^E d P
a a . M e . K. \A 1902. BK.
1,64.
17. . \I, f Tfi, a e fi

18. B.P.Jacobstahl et E. Neuffer, Gallia Graeca. Recherches sur l hellnisation de la Provence,


^E c \ fi c ^E.

Prhistoire, 2, 1933, 1-64.


19. B.A. Garcia y Bellido, Hispania Graeca. Barcelona 1948.
20. . \A. . , ^H \Ac d a ^E . \E \A

21. . E. Egger, De l tude de la langue latine chez les Grecs dans l Antiquit, Paris 1855 (red. in
1976,47.

Mmoire d histoire ancienne et de philologie, Paris 1863, 259-276, 3,6. B. d Achille G. Lazarou,
Latinit hellnique et sa survivance, \Ha X, 33, 1998-1999, d . b ,
OIKOYMENIKO EHNIMO 147

Liguri, 32, 1966, 288). e : c c


c P c e c \A d
\ fi fi!

c B Vasile Prvan c \A, -


^Ee fi d P e d -

c c b c ,
--.22 Tc b . ^ e e e

Lorenzo Braccesi b fi, fi-


d c \Ie c -

Grecit adriatica (Bologna, 1971).23


^Ee fi Prvan d e BA
A, B, un vritable pays gto-grec.

B N.Banescu, f on parlait et on
\E b c e d c -

crivait le grec24.

c B Radu Vulpe a c
^H c c . ^O e d

c f E b , d fi,

.25 a b e e M. Garasanin, f -
d e , ,

e e , a a a

d c c fi, P. Bosch-Gimpera: Le
fi b fi fi.26 Ae

contact avec le monde grec prpara sans doute le succs de la romanisation, car, sur-
tout dans l est et le sud de l Espagne, les populations avaient atteint un assez haut de-
gr de civilisation27.

Janina 1999, 22 . 75.


22. . Prvan, Dacia, 140: Latina lor este excelenta. Rasa lor e amestecata: illiro-italo-greaca.
23. fi b e Valerio M. Manfredi, O E , N
A.A. , \A 1997, 412, b b fi . \E
fi: e a g \I, b

24. . N. Banescu, Entre Roumains, et Grecs. Ce que nous apprend le pass, N , 9,1937,
-d fi-E!

25. . V. Prvan, nceputurille vietii romane la gurile Dunrii, ediitia a II-a, ngrijit si adnotat de
1055.

Radu Vulpe, Editura stiintifica, Bucuresti 1974,193 . 314.


26. . Sources archologiques de la civilisation europonne, Bucarest 1970, 291.
148 OIKOYMENIKO EHNIMO

O E f , .. a K-
(), a e \I (3 ..X.) r -

120.X.)28, \Of , e Asciburgium (. Eschemburg),


\Of j a , c T (50.X.- 117-

Duisburg, d a d fi
E c Bc b e e burg (burgus<-

, Graiae Alpes,30 d fi a d d fi -
) fi,29 b c A -

b b c f K, b
X ( . .X), c c
, fi r a c c -
fi d a a d a E.
a f \A. 31 ^fi -
d , f c a -
d b , c fi , -
c d , fi d b c
c c \A, . b
e \Ae , b T!
d , , c c \I,
\Oc , fi , ,
e fi d e c fi, c a -
, ! ^H \ a c a e
T, b e ^E e 32.
e T E b f
\A, fi d -
, d \E, ^H

27. P. Bosch - Gimpera, Les soldats ibriques agents d hellnisation et de romanisation, Mlanges d
Archologie d Epigraghie et d Histoire offerts Jerme Carcopino, Paris 1966, 144.
28.\A. ., Pe \Afi, a A a c

29. O E.Penninck, L origine hellnique de burgus, Latonus,4,1940-1945,12.


\A \I, \A 1984,42 d 52 . 6, c .

30. R.Dion,La voie hraclenne et l itinraire transalpin d Hannibal, Hommages Albert Grenier
dits par Marcel Renard, Coll. Latomus, 58,1962, I, 527..
31. O.Zanco, Gli Argonauti e la protostoria, Studi classici e Orientali, 4,1956,194-213. C.Doumas,
What did the Argonauts seek in Colchis, Hermathena, CL, 1991, 31-41.
32. B. E Kfi, d ^E e f \If d
P d e e . \A 1872,84-85.
OIKOYMENIKO EHNIMO 149

e \I, Bayet,33 a e -
c a , fi. ^H \
d b a fi : T -
b , a d d -
34.
a e T \A e

a e f , J.Brard 37, G.
d a 35, b T36,

Pugliese Carratelli,38 G.B. Pellegrini,39 E. Peruzzi40 .. O d


e fi j Kfi fi P,
.
^O ^Ee \I d b c c T
, b ^Af f A b e

A.Severyns41, E. Mireaux42, G. Capovilla43, A.J.B. Wace-F.H.Stubbings44, P.


fi. O b b -

Vidal-Naquet45 ..46 e b c B47,


c d d -
, b e e fi.48 b

33. J Bayet, Les origines de l arcadisme romain, Mlanges de l Ecole Francaise deRome, (1920),63
34. ., I, 23.

36. Ann., 11,14


35. B. ^E. -, ^I . \A 1997-1998, 107 . 2 d 4

37. J.Brard, Ecriture pr-alphabtique en Italie, Minos, 2,II,1956,65 ..


38. G.Pugliese Carratelli, Sui segni di scrittura eoliani di origine minoica, K, 1,1955,5-9.
39. G.B.Pellegrini, Origine e diffusione degli Alfabeti preromani nell Italia superiore, Spina e l
Etruria Padava, Atti I Conv. S.E 1957(1959) 181-196.
40. E. Peruzzi, Romolo e le lettere greche, Parola del Passato (PP) 24,1969,161-189.
41. A.Severyns, Homre, le cadre historique, Bruxelles 1943, d b : Grce et Proche-Orient
avant Homre, Bruxelles 1960.
42. E. Mireaux, Les pomes homriques et l Histoire grecque. 2 t., Paris 1949.
43. G. Capovilla, L Egitto e il mondo miceneo, Aegyptus, 39,1959,290-339.
44. A.J.B.Wace-F.H. Stubbings, A companion to Homer, London 1962. . d A.Severyns, Chronique
Homerique. Antiquit Classique, 31,1962,275-302.
45. P.Vidal-Naquet, Homre et le monde Mycnien. Annales E.S.C., 18,1963,703-719.
46. B.d Georges C. Vlachos, Les socits politiques homeriques, P.U.F. Paris 1974.
47. John Chadwick, ^H c , EEA, 12,1962,515-530, d 531-544, ^H -
. ^O , c d . M. N. K.
\A. , 1992.
48.K . -, .., 52.
150 OIKOYMENIKO EHNIMO

fi : M c

17-15 . .X. fi T. Blawatskaya50. I -


fi ..49.a c

c Nfi \A, a e Luigi Bernabo Brea51. Ka


b e P. Demargne52 b fi

\I : Per la storia delle relazioni micenee con l


fi c E . K\ c d r

Italia. 53 Il minocio indoeuropeo? 54. I Micenei in Italia: documentazione


archeologica55. K c \I a E
d fi A Grote.56

c \I, f J.Brenous57
, d a fi fi -

c ^E. \Ae b d b fi Egon Friedell,


c c T , fi c -

c e :^Ofi e \I
r fi. Te , c , , fi
d , a c P b
a fi. Te d b f -

J. Brard, G.K. Galinski, G. Manganaro, D. Kienast, D. Roussel59 ..


...58.Tc b P fi ^E ,

fi a f P E. ^O W. Kroll60 -
\Aa b b c fi -

49. .fi, 32,1990,87-88, d .


50. B. Ziva Antika, 25,1975,355-361.
51. B. Sources archologiques de la civilisation europenne. Bucarest 1970,88.
52. A., 76.
53.G.Pugliese Carratelli, PP,13,1958,205-220.
54.E. Peruzzi, ., 17,1962,5-25.
55. L. Vagnetti, ., 25,1970,359-380.

57. J.Brenous, Etudes sur les hellnismes dans la syntaxe latine, Paris 1895,46.
56. . Kfi, .., 86.

58. . E. Friedell, c ^I \A ^E, \A 1986, 102.^ e c


. d X. . , Mc d c ^E. A. \A
1993. B - P - T, O Md \A-

. \A 1994. David C. Lindberg, O b \E-


^E. A, \A 1994. \A. . X, e

. b \Efi E. M. . \A 1997.

60. W. Kroll, Geschichte der klassischen Philologie, 2 Aufl., Berlin-Leipzig 1919, 44 ..


59. Tf d . , 49,1997,181 . 77.
OIKOYMENIKO EHNIMO 151

b d b , f B d T,
d d P, ,
Kfi, c c r c -
.61 e
e ^A: P b c b \
\ ^E , c , w

c fi .62 N E. Gabba -
A, fi , e

Il latino come dialetto greco.63


\E c e c
\I 64 , e . Mfi e
T, e P d c N . Er b fi d

, P. Boyanc,65 d , b
fi , a P fi

b J. Kramer.66 E fi ,
c (Paestum),67 j
e e ,
P -
.
b b
, e d c

^E J. Kaimio69 b i e ^E fi
\A M.68 ^O b e c -

, b d ,

61. . Quint, 1,5,58: Aeolica ratione est sermo noster simillimus


62. I,90,1.
63. \E Miscellanea di studi Alessandrini in memoria de Augusto Rostagni, Torino 1963,188-194.
64. VI, 253. . d Kfi, .., 15 d 94 . 38.
65. P.Boyanc, La connaissance du grec Rome, Revue des Etudes Latines, 34,1956,111-131.
66. J. Kramer, L influence du grec sur le latin populaire: quelques rflexions, Studii Clasice, 18, 1979,
127. . 1 d 131.
67. A. Fraschetti, Aristosseno, i Romani e la barbarizzazione di poseidonia, Annali del Semina-
rio di Studi del mondo classico, 3,1981,97 ..
68. . M, T ^E fi ^E-

Trahman. Pa b c P ^E G.W.
, a \A \A (AA), 3,1956[1957], 5-32. \A e e

Bowersock, J.E. Jones, Jorma Kaimio ..


69. J.Kaimio, The Romans and the Greek language. Helsinki 1979.
152 OIKOYMENIKO EHNIMO

f , fi
a a d a a a , ,
a f f , e
e 70.
Te

, , Y a-t-il une politique lingui-


e fi. \E , f b a -

stique romaine?71, r c Mechel Dubu-


isson. a e e e , 2 . .X. -1 .X., -
e e a b
a r . Ea b -
, c -
, b d fi
fi d j
.

a Moses Hadas72, e e
\Ae e , fi, d , ,

r ^Efi. -
a fi , -
, b fi. fi e fi , 2
.X., \A \A, c \A,
E d c , c fi
: a fi d a e
d e c d c , d -
, a a
d , e fi d d d \
, d ^H ,
, s Bfi , b
d K, c d
d , d c c
fi, d \ fi \ i

70. B. \Afi (P) -\E , ^H c f -


E M-\H a c c , c -

71. Ktema, 7,1982, 187-210.


, \A 2000.

72. N ^E.
OIKOYMENIKO EHNIMO 153

d f fi d f d f e , d
d a fi d a ...73.
^O \A, , .., a a d K-
fi c fi
^E S d \A, c \c d c ,
B d , c -
\A, e c c fi
.74
b fi , c De Delphes Oxus, -

fi Louis Robert c fi , c
fi e d c -

a e ^E fi, c
^E r . ^O b fifi Ze b -

^E e e Robert d d -
c \A \A b ^H c

, f , fi b b
c :
J fi ,
,
,
,
.
Ka e E fi, E . ^H
fi a O -fi
d - e ....75
Mb c c fi
c , , , , a
, , , , -
, , c fi

73. . E. K, ^Ee d Xe a f , \A
1944,36-37.
74. A. M. P, ^O ^Ee d fi fi. Mfi- 1950.
\A .. .X. , ^O ^Ee c \I a c \Afi. EEA-
K, 1986-1991[~1992], 405-422.
75. .AA,58,1983, A[1984], 476-513, 499.
154 OIKOYMENIKO EHNIMO

M \A. ^O fi c , d
e c \I d fi e
, e fi ^E d
O. \If e fi :
- f fi, a b c .
-O d d a fi, , a
c c .
- c O , b f Nfi, a -
, .
-b b c , , c -
. Tf b fi : c .
-a e r E d e E r
fi e B.
-A b , b a a , a
a d . \E a g .
-Te e b a e e K, a
e , a b c c f a
c .
-\Ae , f d f d a a
c r fi K , a d -
.
-O e , a a a f
fi. Te O e f fi b ,
.76
B \A a , a b a -
fi j . fi
r d fi
d a , d -
fi,77 b c fi , f -
. e c O, e

76. . . , ^Y .., b c -
, d M, 121, 2001, 6.
77. B. \A. B. , ^O ^Ee M, \A 1960,70 .
1,124,145.
OIKOYMENIKO EHNIMO 155

c c B -
, . M. \A,78 -
.
d a e \A e \A fi
. ^H d c
c fi d . fi d fi,

fi Jean Irigoin.79
f b fi e d c -

^O e ^Ee , a c
c . Ae e fi , e
e d (14,9F): fi a .80
\A , d E , i d O E
, a b e .81

79. J. Irigoin,Sur les origines lointaines des dialectes no-gecs de lItalie mridionale, \A.
78. B. O N, 86, 1993, 24.

1989,140: ll ne faudrait pas en dduire que la prsence de la langue grecque en Sicile et le dvelop-
\A e c K. ^Ee e d ^Ie \A, \A-

pement de son usage soient lis exclusivement la conqute byzantine et ses suites. Certes, l exemple
donn par l administration et par l Eglise a favoris le dveloppenent du grec, et l accroissement de la
population hellnophone peut avoir tenu, pour une part, des transferts de populations. Mais il est
certain que le terrain tait favorable une telle volution: un substrat hellnique est bien attest dans l
le, surtout dans sa partie orientale, aux IVe et Ve sicles, donc nettement avant la conqute byzantine.
Les inscriptions palochrtiennes de Syracuse, les plus nombreuses aprs celle de Rome, sont 80%
rdi-ges en grec....
80. fi b d : d fi r e -
, e , a f , ..., r, a c
fi, \O \E: O ,
f a f b , r a .
81. B. Te B, 12.6.2001, A34. . d \E T, 12.6.2001,23: \Aa a -
. K f 6.000 f e 64 c \O
c c 5 \O-
c Pfi, a a a b c . ^H
f , a c e . . , fi-
fi. Na q
Z b c e OHE.
H EHNIKH A IENH

^H fi e e
c c .
a ^E e c c fi d e
A fi 1. ^Ec -
b a M d E fi, g
d a fi \H, \A, \A d E.
^fi fi a
f f ^E, a f -
r . \Ee ,
f , b b 2.

1. J. Bayet, Les origines de l arcadisme romain, Mlanges de l Ecole Francaise de Rome


(1920) 63-143. \A. . , Pe \Afi, \A e a a
a c \A \I, \A 1984, 40-54. E. De-
lage, La Gographie dans les Argonautiques d Apollonios de Phodes, Paris-Bordeaux 1930.

, 3 (1947-1948) 56-66. O. Zanco, Gli Argonauti e la protostoria,Studi


A.. \A, O \A. \Ae c a -

Classici e Orientali 4 (1956) 194-216, D. Demargne, La contribution bellnique, Sources


archologiques de la civilisation europenne. Colloque International - Mamaia (Roumanie) 1-
8 Septembre 1968, Bucarest 1970, 76. G. Pugliese Carratelli, Per la storia delle relazioni mi-
cenee con l Italia, La Parola del Passato (PP) 13 (1958) 205-220. T , Sui segni di
scrittura eoliani di origine minoica, K 1 (1955) 5-9. J. Brard, Ecriture pr-alpha-
btique en Italie, Minos 2, II (1956) 65 .. G.B. Pellegrini, Origine e diffusione degli
Alfabeti preromani nell Italia superiore, Spina e l Etruria Padava, Atti I Conv. S.E. 1957,
181-196, 1959. M. Cohen, La grande invention de l criture et son volution, Paris 1958. E.
Pe-ruzzi, Il minocio indoeuropeo? , Achei nell Etruria e nel lazio?, PP 17 (1962) 5-25. T
, Romolo e le lettere greche, PP 24 (1969) 161-189. L. Vagnetti, I Micenei in Italia:
documentazione archeologica, PP 25 (1970) 359-380. F. Benot, La lgende d Hracls et
la colonisation grecque dans le Delta du Rhne, Lettres d Humanit 8 (1949) 104-148. A. Se-
veryns, Homre, le cadre historique, Bruxelles 1943, d b e : Grce et Proche -
Orient avant Homre, Bruxelles 1960. E. Mireaux, Les pomes homriques et l Histoire grec-
que, 2 vols, Paris 1949. G. Capovilla, L Egitto e il mondo miceneo, Aegyptus 39 (1959)
290-339, 40(1960) 3-60. A.J.B. Wace F.H. Stubbings, A. Companion to Homer, Lomdres 1962.
. A. Severyns, Chronique Homrique, Antiquit Classique 31 (1962) 275-3-2. P. Vidal-
Naquet, Homre et le monde Mycnien, Annales E.S.C. 18(1963) 703-719. T. Blawatskaya,
De l pope crtoise du XVIle au XVe s. av. n.., Ziva Antika 25 (1975) 355-361. E.
Wveng, Les sources grecques de l histoire ngro-africaine depuis Homre jusqu Strabon,
Paris 1972.
2. D. Mallet, Les premiers tablissements des Grecs en Egypte (VIIe et Ve sicles), Paris 1893.
158 H EHNIKH A IENH


a c ^E b e M. \A c \A d c
\A-A, fi K.3
\Aa d a f -
. ^O \A e c \A M.
\A, c c \A a a .X.
., : a fi d a e
d e c d c , d -
fi , a a
d , e fi d d d -
, d ^H ,
, \ s Bfi , b
d K, a c d
d , d c c
fi, d \ fi \ i
d f fi d f d f e , d
d a fi d a \ ....4
Tc fi c -

T , Les rapports des Grecs avec l Egypte de la conqute de Cambyse (525) celle d
Alexandre (331), Paris 1922. M. Sakellariou, La migration grecque en Ionie, Athnes 1958.
a c c a ^E a

, \A 1974. T , La rvolte des Larissens en 1066, A-


E fi . \A. . , Ta a e d

ctes de la Table-Ronde La Thessalie 21-24 Juillet, 1975. Collection de la Maison de lOrient


Mditerranen No 6. Srie Archologique 5, Lyon 1979, 314 n. 31. a a a
\A . A.Gitti, Sulla colonizzazione greca nell alto e medio
Adriatico, PP 7 (1952) 161-192. L. Braccesi,Grecit adriatica, Bologna 1971. J. Brard, La
colonisation grecque de l Italie mridionale et de la Sicile dans l Antiquit. L histroire et la
lgende, Paris P.U.F. 1957. T , Lexpansion et la colonisation grecque jusqu aux
guerres mdiques, Paris 1960. D. Van Berchem, Rome et le monde grec au VIe sicle avant
notre re, Mlanges d Arhologie et d Histoire offerts Andr Piganiol, Paris 1966.
3. B c . N.B. T, Kd B

1965, 32 . 1. \E . CI. Praux, Les Grecs en Egypte d aprs les Archives de Z-non,
Ec c Bc . Tfi . E . \A

Bruxelles 1947. A.E. Samuel, The Greek Element in the Ptolemaic Buraucracy, Pro-
ceedings XII-th Intern. Congress Papyrology, Toronto 1970, 443-453. J. Bingen, Grecs et
Egyptiens d aprs PSI 502, ., 660 . P. Jouguet, L imprialisme macdonien et l
hellnisation de l Orient, Paris 1972.
4. . E. K, ^Ee d Xe a f ,
\A 1944, 36-37.
H EHNIKH A IENH 159

. ^H c b r d . d -
. ^H c \I, c
r . Kd P c fi -

Boyanc, f c c
, c q . ^O

P. Tc P d Kramer, a -
c 5, c c

. fi a c Cena Trimalchionis
c fi c

d a P6.
B b fi c P . ^O Brenous
c c K \I, c M ^E, b d
fi K, Bfi, , Kfi, T, P . Tc fi
d b d fi M, , K, fi-

Brenous e K, e \A,
, ^I, , \A, f e E . \Ed

d a e e \A, r
^O, d .
fi c d e B,
f E , -
fi , f e a d a b .7
Tc c c fi-
f E Kfi: \Ae d
d c . \Ec e
fi ,
d ^E , fi a -
, d P \ , f
, r e f E
d d fi d a .X.
d \I d b -
a , f b , r b
. O e d E -

5. P. Boyanc, La connaissance du grec Rome, Revue des Etudes Latines 34 (1956) 125.
6. J. Kramer, L infuence du grec sur le latin populaire: quelques rflexions, Studii Clasice
18 (1979) 127 . 1 d 131.
7. J. Brenous, Etudes sur les hellnismes dans la syntaxe latine, Paris 1895,46.
160 H EHNIKH A IENH

P e W ,
d d A, c T d ^P d Nfi-
, a a .8
b r e e () ^E.
fi d E , b c M r
c . E,9 d fi P e ,
c . Er . K c , c
c d c 10. M c M E c
.11

8. E. Kfi, d ^E e f \If d
P d e e , \A 1872,

9. P. Jacobsthal et E. Neuffer, Gallia Graeca. Recherches sur l hellnisation de la Provence,


15.

Prhistoire 2 (1933) 1-64. F. Benot, Relations de Marseille grecque avec le monde occidental,
Revue d Etudes Ligures 22 (1956) 5-32. T , Observations sur les routes du commerce
grco-trusque, Actes du Colloque sur les influences hellniques en Gaule, Dijon, les 29-30
avril-ler mai 1957, Dijon 1958, 319 . T , Relations commerciales entre le monde
ibro-punique et le Midi de la Gaule de l poque archaique l poque romaine, Re-vue d
Etudes Anciennes 63 (1961) 319 . T , Recherches sur l hellnisation du Midi de la
Gaule, Aix-en Provence 1965. R. Busguet, Marseille a-t-elle ou n a-t-elle civilis la Gaule?,
Revue Historique 221(1954) 1-10. R. Dion, Le problme des Cassitrides, Lato-mus 41 (1952)
313 .T , La voie hraclenne et l itinraire transalpin d Hanni-bal, Hommages
Albert Grenier dits par Marcel Renard, Coll. Latomus 58 (1962), I, 257 . F. Villard, La
cramique grecque de Marseille, (Vlme-IVme sicle), essai dhistoire conomique, Paris 1960.
J.-P. Morel, Les Phocens en Occident: certitudes et hypothses, PP 108-110 (1968) 378-420.
J. Charmasson, Grecs et Celtes dans la basse Valle du Rhne, Ri-vista de Studi Liguri 34
(1968) Omaggio a Fernand Benot, II, 1972, 106 . P.-M. Duval, Les inscriptions gallo-
grecques trouves en France Actes... Dijion 1958, 63 . P. Collart, Peut-on parler d une
hellnisation de la Suisse?, ., 43. a c d ^E c
\I . A. Garcia y Bellido, Hispania Graeca, Barcelona 1948.M. Almagro, Les
inscripciones ampuritanas, griegas, ibericas y latinas, Barcelona 1952. T , L
influence grecque sur le monde ibrique, VIIIe Congrs International d Arhologie Classique,
Paris 1965, 87-94. P. Bosch-Gimpera, Les Grecs et les Ibres, ., 111-118. T , Les
soldats ibriques agents d hellnisation et de romanisation, Mlanges J. Carcopino, Paris 1966,
144 . a e . L hellnisation du monde anti-que. Leons faites
l Ecole des Hautes Etudes Sociales par mm. V. Chapot, G. Colin, Alfred Croiset, J. Hatzfeld, A.
Jard, P. Jouguet, G. Leroux, Ad. Reinach, Th. Reinach, Paris 1914. C. Gallini, Che cosa
intendere per ellenizzazione. Problemi di metodo, Dialoghi di Arheologia
7(1973) 175-191.
10.F. Benot, La romanisation de la Narbonnaise la fin de l poque rpublicaine, Rivista di
Studi Liguri 32 (1966) 291.
11.M. Egger, De l tude de la langue latine chez les Grecs dans l antiquit, Paris 1855, 3.
H EHNIKH A IENH 161

\E , a \I d c E (B-
c) E c c (): Nfi q
b a fi a , b d
, \I a b d c E fi
c fi , a e f , -
E , \I , d -
f .12
^H \I c , fi -
b c c c ^E c E (Bc) a
e . .X. d c ^E.
^O c \A. Bfi -
e \I : ^H d -
f f a d
(a a a) , q c
fi j d . ^H c c b -
fi, \ c fi -
, , r c
d fi .13
Tc c fi, a b d
, b d b -
K. K: O P g -
e \A E, d e A
\A a d a
, a e fi a d c . ^H \I
^Pc e 219 e X. ^H M d
H e 167 (146) ^E. E ,
y a ^P, c E-
c T e ^P, d
^P. \A q, Mfi,
, E c , d d
c . E fi a fi ^Ec , d

12. \I. , d , 261, 68 (Bonn). . L. Lafoscade, Influence du latin sur le


grec, a J. Psichari, Etudes de Philologie no-grecque, Paris 1892, 122 . 4. H. Zillia-
cus, Zum Kampf der Weltsprachen im ostrmischen Reich, Helsinki 1935, 30. \A. . ,
\Ac , . M . K, \A 1983, 5 . 14.
13. \A. B, ^I N ^E, I,3.
162 H EHNIKH A IENH

a a \I c fi. O b d
a b c ^P, d
fi fi , fi
a M, \H, d ^E.14
^H K. K q , e F. E. Peters,
e ^Ee (Latin Hellenism) d ^Ee ^Ee
Creek Hellenism).15
\A d a c c
b . b
, a b
. Xe A,16 c
c b b d
.17 E d , f r c
A, a . \Ifi b f
d c c . ^O \A-
e Ze a fi: E d P
, d , ^E d

e K (41-4.X.), c : uterque sermo


, a e . ^O

no-ster, b r a P utraque lingua, utraque


oratio .., a b E ,

15. . . Z, ^H Tabula Imperii Romani d ^I ^E-


14.K. K, ^I , fi. 12, B 1832,521.

16. A. Lazarou, Prsence hellnique en Egypte romaine, Graeco-Arabica, 3 (1984) 75.


e c Pc , a \A \A, 1972, 319.

17. . C. Wessely, Die lateinischen Elemente in der Grzitt der gyptischen


Papyrusurkunden Wiener Studien 24 (1902) 123-151, 25 (1903) 40-77. B. Meinersmann, Die
lateinischen Wrter und Namen in den griechischen Papyri, Leipzig 1927. G. Nencioni, La
lingua latina nell antico Egitto, Egitto moderno e antico, Varese-Milano 1941, 305-329. S.
Daris, Il lessico latino nel greco d Egitto, Barcelona 1971. \E r d -
: R.Cavenaille, Quelques aspects de l apport linguistique du grec au latin d
Egypte, Ae-gyptus 32 (1952) 191- 203.
18. Z, .., 319. \Afi b -
. . F.K. Gonalves, Da influncia lexical do grego no latin litrario, Lisbon 1930. P.
Chantraine, Quelques emprunts du grec en latin, Revue des Etudes Latines 15 (1937) 88-91.
A. Dain, Les rapports grco-latins, Memorial offert Marouzeau, 149 . G. Devoto, I primi
grecismi nella storia della lingua latina, Mlanges Boisacq, Bruxelles 1937, 327-332. J. Ma-
rouzeau, Grec et latin deux fois parents, Anales del Instituto de Literaturas Clasicas, Buenos
Aires 1937. S. Jannaccone, Recherches sur les lments grecs du vocabulaire latin de l empire,
H EHNIKH A IENH 163

....18
^H c d c c -
. M a , a e f e
a fi, d a i -
j b ! ^O ^A-
f : P b c b \ -
^E , c , w A,

.19 \Ae f E.Gabba b :


fi , e c fi,

^H c !20
c \Ac b c fi -
, c fi E a d , fi
fi, f , d , f a , -
j a fi-
d fi b c . c fi
b c d c - -
, ,
d b c \E21 d b c -
d b a , f
e .
\Aa c e
a d b d a c K-
fi, c \A.

Paris 1950. J. Perret, Les hellnismes du vocabulaire latin, L Information Littraire 3 (1951).
E.Peruzzi, Sulla datazione dei grecismi nel latino arcaico, PP 25 (1970) 396-400.F. Viscidi, I
prestiti latini nel greco antico e bizantino, Padova 1944. I. Siadbei, Contributii la studiul
laninei orientale. Asupra elementului latin din neogreaca, Studii si Cercetari Lingvistice 12
(1961) 495-513. V. Orioles, Note preliminari ad uno studio sui prestiti latini in greco, Incontri
Lin-guistici 1 (1974)140 . H. Mihaescu, La langue latine dans le sud-est de l Europe,
Bucuresti-Paris 1978.
19. . ^A., I, 90, 1. B. d D. Marin, Dionisio di Alicarnasso e il latino, Hom-
mages M. Renard (Coll Latomus 103), I. Bruxelles 1969, 595-607.
20. E. Gabba, Il latino come dialetto greco, Miscellanea di studiAlessandrini in memoria di
Augusto Rostagni, Torino 1963,188-194.
21.C. Tagliavini, Storia di parole pagane e cristiane attraverso i tempi, Brescia 1963. B. d
\A. . , ^H a
B-Basilica, 26 (1974) 277-288. T , ^H
Bfi, 1, 6 (1974), 9-16.
164 H EHNIKH A IENH

^O Gustave d Eichthal e 1864 e e r Hachette -


e , , fi d
.22

c a c Eichthal, c
^H fi d -

de Queux de St. Hilaire, b ^H


, e a a e fi e . B.
O fi d b b q c
^E, r, d . Mfi b b q
a e fi, B e fi
b . fi,
c c , c , c -

B c c a : ^O Gustave d Eichthal
b ^E e c 1 \I 1886. c -

, c 9 \A 1886, 82. Te r
e d e e d ,
fi c fi e
^E , fi d , a
. P, c ^E -
.23
\Ae e ^Hfi Eichthal
:Tc 21 e M , b
, c ^A T, e . \If g e
O. ^O B : -
fi a \A fi -
. \E , fi, ^E
K c c q .

22. Tfi c \A d c c

fi: Gustave d Eichthal, La langue grecque, mmoires et notices (1864-1884),


M P. Tfi e fi d fi e -

prcd d une notice sur les services rendus, par M. G. d Eichthal, la Grce et aux tudes
grecques, par le Marquis de Queux de Saint-Hilaire, Paris Hachette, 1887 . 107-119 d
. 123-129.
23. . B, ^O \Ea ^E, ^E 21 (1886) 337. \E a a

, A. Adrads, Dmtrius Biklas, Les Balkans 4 (1933) 11-31.


, f , . . 341, 353, 403, 370, 371 d 386, 388, 401, 418 B.
H EHNIKH A IENH 165

Ka e b Eichthal -
c c a fi -
. c b f -
c . E a c

e e Roujoux, d fi , :
d c . Tc 16/22 1834

a ^E.\E e e b e Eichthal
K c ^E... K j a

a c c a ^E d -
. \E , f c
, : \A
a . T b e e M c \A -
: E c K. d
... E \ e a B,
fi a ^E , fi -
, ... \A a
f , \ a j .
Tc 10/22 1834 B e \A d M
d : c d c
. A b d , a
a . Ta a d b .
Tc 12/24 . b fi a c ^Y. b a fi-
: Mb Xfi X
, x fi B a ,
... ^H fi r , -
T, c d . ^H d
b c f
d \I.
a c Eichthal c ^Y d e e
Roujoux, e f : ^Y, X-
d fi b c a -
... \E e K, -
, d , c a d
e . Ka e fi a
b a e -
.
166 H EHNIKH A IENH

c X. \E r
^E d . B e
c , e b d a
fi d .
E Eichthal c X, fi -
B c . a -
d a . ^O -
Nfi e 1810 a : O B ,
, fi a e e -
, d \ d
, d d fi , d
b , e d y
E a , a ,
b f B , a
a d f f d fi,
a a c c d .24
\A Gustave d Eichthal -
, f e e ,
^E d b c d c
a c ^E. Kd e d b fi
a d b f f -
, c B. O
\Ab d fi e c ^E -
e fi . b c ^E. \A
f c , a c fi .
b ^H, d ,
a c : Te fi e -
c c ^E d , d
.
\Aa a e . B fi b . T
, b a e d

24. N , M T fi..., B \A 1810, . a


c c d c B . \A. . -
e Be \A, \O 1983, 5. T ,
K, . \E (\A) 7-6-84.
H EHNIKH A IENH 167

E a e a
. Mfi c 26 A 1835 e c e e \I.
K, r e : b fi c
^E, f , a a c c -
fi fi, d . a
a e ,
fi, e d a
b a b .
Mb c fi d fi c ^E.
M a c , f e -
. fi b c -
. c fi . \E c
^E c
: O a c Kfi -
^E c e , fi-
c , a , a ^E,
fi \ .25
E, d , -
d fi b fi , f
e , : hA e
q, e d e b fi,
a q c -
, , c , d
c fi , e
f d f fi, b
, s c d e
a d
c c .
^Y b , e
c c e fi
, a ,
a a
fi f b b -

25. G. d Eichthal, La langue grecque..., . P, 123. \E a a -


fi d . 124-126.
168 H EHNIKH A IENH

d -
c d fi
a c , c , a ,
a , a , a e d
. Er ^O d ^Hfi,
^Hfi d , d \A,
^I d , E d \A
E, ^A d \E,
b d \I -
, , . ^H -
fi d , b -
, e e , c b

d b (Graiis ingenium, Graiis dedit


c a a , c -

ore rotundo Musa loqui). b e c e e


, a e c c , -
, b d i z z ,
c a c , d
c ,
.

, G. d Eichthal e a -
\Ac a c c , e c c

M P. Er d
b , f f E d e c c
c Ec Kfi. \Ea
b M. P, e e fi d , f
c c : ...hA a c a
a c E, a
E , fi a fi b
a fi E, a -
e e , c , d
c . Te fi-
r a f f -
.
Er \
^E b r \ n fi-
E r a e
H EHNIKH A IENH 169

j w fi, \ r fi c
e ... hA ^E d -
a c c E d c
fi, b p , d a , d
, a a c fi fi, fi-
e fi, c a d f fi a -
, \ O
c ;
^H c r, , c
. ^H c r fi a -
fi ....26
\E G. d Eichthal b c

fi Beul d e c Brunet de Preslej, fi fi-


a . Md b , e

. E ^E a c
.27 \E b b e ^E,
c fifi B,
r c c A
B P a B .28
hA B d Gustave d Eichthal
fi d b , b . K d fi.
e b E ,

B d e B, H. Grgoire -
b c O b e \I ^E

(\E Spectateur de l Orient, 10/22 1855). . G.d Ei-


26. d d e M. P-

chthal, .., 131, 132, 135. B. \E . Annexes. I Du grec comme langue internationale
universelle (Article de M. Nefftzer dans le journal Le Temps du 2 aot 1864). II. De l usage
pratique de la langue grecque (Article de M. Frderic Dbner dans la Revue de l Instruction
publique, du 3 novembre 1864). Lettre Sir Louis Mallet, membre du comit du Club Cobden
Londres, sur une langue internationale universelle... La langue grecque comme lan-gue
scientifique commune, .
27. . G. d Eichthal, .., 351-424: Notice sur la fondation et le dveloppement de l Asso-
ciation pour l encouragement des tudes grecques en France (Avril 1867- Avril 1877), lue
la sance du 5 Juillet 1877.
28. A., 321-332: Voltaire et la question grecque en 1770, d 333-350: De la nouvelle loi
sur l enseignement secondaire en Russie...
170 H EHNIKH A IENH

.29

. Te A 1947, A e e Montreux
\Aa d a e fi fi b -

O ^O, e r Jean Larmeroux,


^E fi ^E b b e

fi \A \E, c -
fi ,
fi e c . a a e A fi, f
c ^E d c \Afi, -
c \I , fi \A, b fi

fi d e e Octave Merlier, f fi fi b
. ^fi a c c

e e , g d b e ^E.
^O e b c . \E d

Bruno Lavagnini, .30


fi. Mf r e \Ie

^H c fi . fi Lavagnini b

Montreux a d , -
d a c a c

e fi fi , 1948, a e ^E Bud,
c , d e 1951, a e 8 b , e

Gustave d Eichthal a
. \E b c

(1864-1964) Bruno Lavagnini a a d


e : Il greco moderno come lingua internazionale. \A b a
b d b fi : Lingua internazionale
il greco moderno? Si, almeno per gli archeologi, per i classicisti, per i bizantinisti.31

29. O O d B .
30. Bruno Lavagnini, Il greco moderno come lingua internazionale, 382,
a d a e .

H. Grgoire, c d c
31. A., 383. b fi, , fi ,

. hA , e r a

^O \A K, ^H c c ^E, Courrier O,
N.

\O 1983, 16, : ^H c c a b
e fi , b . ^H c r
H EHNIKH A IENH 171

f e a a a a a a a K-
. E c a a c
\A j f fi d a a -
e e (e b d a a a ^O!). a a e
a a a a ....
hA fi a a c fi d
d c b a d ,
fi e , E-
c c d fi. .\A.
. , E a c c e B, \A 1981.. T
, ^H c c d c d c
, K 1981. (.) K , f r
EME K c 10-3-1981 c B K. ^H
fi d c .E..M.E. \A
. T , Te fi , ^H E (T.)
12-10-1977 d \Ec E 15(1980). T ,
Ta a ... Mb c e , ^H K, 1-8-
1984, 6, : c [ e ] -
a e c e a e
j e ( b e fi, e d c c ) c
fi b a f b d
e a fi . Kd e e b
r fi f c b a fi -
a d e f c d fi
.

e e , . 6, 1984, 21-32.
H EHNIKH KAI H IAMOPH TN AN N

O b e d -
2700 .X., , fi-
, r c c , b fi a
, a a e
fi.
^H , fi , b a
, a e e 1930-1931 e c -
e \I,
c fi 1 \O a 1600 fi-
, \I a ,
c c c Kretschemer.2 fi b E-
b q a b c , I, \A-
, , e 2000, 1600, 1200 .X., -
a .
\A a b . ^H a
^E 3 . K a fi
e fi, e .4
Ka e fi, fi , ^H d
fi c : ^H d fi fi

1. e e \A e , b e -
fi \A, A d Mfi d
d e c c . B. \A. . , \Ec -
A (212 .X.), \I 1989. E \E-
\E a a \Ea . \A. e e \He ^Hfi 1989.
2. .K. , \E 2700 .X. q c ^E-
!..., e 107 (1990) 6-103. ^H e c Paul Faure, -
c r . B. P. Faure, La Vie quotidienne en Grce au
temps de la Guerre de Troie (1250 av.J.C.), Hachette, 1980. T , Parfums et aromates de l
antiquit, Fayard 1987.
3. B. K., Te A e d O e
f f fi, e 32 (1990) 84 .., d a fi e
e e . A. Antinorio, Storie elleniche
arcaiche, Rapallo 1980.
4. a fi a d T d
. B. \A. . , fi A, ^H Kc 22.5.83,7.
174 H EHNIKH KAI H IAMOPH TN AN N

c .... b fi :
fi d c , c -
, b f f d e e ....
b r b fi fi. ^O Tfi a c -
fi d c fi e d -
e c e fi b c c a
b f d c :a b
c fi d d T -
e fi, z
d a d c fi ....^H
T b d . O
b r , c ,
c c fi: e d c
e , f b a d , c \ fi d -
. \Aa fi b a c -
c c fi j d -
, b e , e fi,
K: e fi , \ n -
... e a e e b fi, b \ e ^E , -
p c d .... \A -
c fi: M c fi
. \E b : M
d c d a -
d ^E .5 Ma b c -
d a : M e d
E, K d d -
a d a K... fi
d a c \A a K
d M ....
^H c a fi d b -
a . Ka e fi, -
d , z d d T, d f \A
a c c A d e
fi fi, d . -

5. \A f . B. \A. . , \A e -
e , Oe Tfi 7.3.1991,70 d . 15.
H EHNIKH KAI H IAMOPH TN AN N 175

a f a T d a , d a
fi a , c e
e e c , e b c
c , d
c \ b ,
f a e flfi Kf f -
fi fi a f fi c
. Er b d c a e -
e fi \A d
fi....6
^ e f Kf d b -
b f E.7 b b c c K-
e ^H b fi A,8
e e E e fi. E e
^H, a , e : j -
e p.
^O fi
c K: E p a fi -
... ^H e fi fi d
, fi fi d fi-
d c ... a K, g
c , fi a e a
c ...
d , d b fi, E
a d d -
: a b e d fi,
b , fi d T O....9 \E -

6. B. d O. Zanco,Gli Argnauti e la protostoria, Studi classici e orientali 4 (1956) 194-213.


A.. \A, O \A. \Ae c a -
, 3 (1947-1948) 56-66. E. Delage, La Gographie dans les Argonautiques d
Apollonios de Rhodes, Paris - Bordeaux 1930.
7. B.d J. Charmasson, Grecs et Celtes dans la basse Valle du Rhne, Rivista de Studi Liguri
34(1968) Omaggio a Fernand Benot, II 1972, 106 ..
8. R. Dion, La voie hraclenne et itinraire transalpin d Hannibal, Hommages Albert Grenier
dits par Marcel Renard, Coll. Latomus 58 (1962), I, 527 ..
9. Te e , f N.Caranica, Les Aroumains: Recherches sur l
identit d une ethnie, Besancon 1990,71. \Ed
176 H EHNIKH KAI H IAMOPH TN AN N

j c
: e K , e
e c , z -
, d , a a
K fi, e f fi d -
fi , fi -
....
c d ,
^E, c fi
c c c .10
\Aa c -
b f d . \Ed -
c e b fi d a
f . ^H \A
\A, f e c \A
a a 2 .X. . r c d : c
d d , d
c c fi, d fi
.11
c c d fi a -
e , fi d , ,
P, ^E,12 fi ,
Boyanc, d a c -
,13 fi e c Kramer b c
P, c Cena Trimalchionis.14 \Afi-

. d Achille G. Lazarou, L aroumain et ses rapports avec le grec, 206, Institute for Balkan Studies,
Thessaloniki 1986.
10. . \A. , ^H c , 6 (1984)21.
11. . E. K, ^Ee d Xe a f , \A 1944,
36-37.
12.fi ^Ed d \E (239-169 .X). B. G. Rohlfs, Scavi
linguistici nella Magna Grecia, Roma 1933, 117, d d O. Parlangeli, La penisola
balcanica e l Italia, Atti del III Convegno intenazionale di linguisti, Milano 1961, 1923 .19. a d
b fi Parlangli .d \A. . , \I d B-
e ^Efi, \A 1988.
13. P. Boyanc, La connaissance du grec Rome, Revue des Etudes Latines 34 (1956) 125.
14. J. Kramer, L influence du grec sur le latin populaire: quelques rflexions, Studii Clasice 18 (1979)
127 . 1 d 131.
H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 177

b b c \I,15
c d a a
c 16 f E M-
^E, g d f . a c j d 17
, c ,18 d
, b Kfi,19 Brenous, Jannaccone ..20
, c e c b c c d c
fi ,21 a -
d .22
Te e r d a c c c
, f c P,
b . M, a e Crousset, c
c fi , , c
fi e e fi. ^O e -
e c , e fi,
d fi. O , , fi c -
c , , d b ,
c c -
.23
^H a f fi fi

15. J. Brenous, Etudes sur les hellnismes dans la syntaxe latine, Paris 1895, 46. B.d Giuseppina Ma-
tino, Per lo studio del Greco in epoca tardoantica, EEB 43(1977-1978) 120-151.
16. S. Jannaccone, Recherches sur les lments grecs du vocabulaire latin de l Empire, I, Rome 1950,21-22.
17. \A, . XIV, 632A. B. A.Fraschetti, Aristosseno, i Romani e la
barbarizzazione di Poseidonia, Annali del Seminario di Studi del mondo classico 3 (1981) 97 ..
18. , VI,253.
19. E. Kfi, d ^E e f \If d P
d e e , \A 1872, 15. N. , ^H
e c c , 1929.
20. . \A. . , Pe \Afi, a A-
a c \A \I, \A 1984,40-54.
21. B . \A. . , c d ^Ec f N O-
fi, N, ^I. , fi 325-1987, N 1988, 118 . 7.
22. . E. Gabba, Il latino come dialetto greco, Miscellanea di studi Alessandrini in memoria di Au-
gusto Rostagni, Torino 1963, 188-194.
23. R. Grousset, L Empire du Levant. Histoire de la question d Orient, Paris 1949, 7. . \A. .
, M , \E 20.4.1990, 21 ., c
. M . B. , \I E, \E ()
29.4.1990,9 d e fi (\I) 1.5.1990,1 d 4.
178 H EHNIKH KAI H IAMOPH TN AN N

X, Crousset, b f -
f , , d ,
d e c e -
. Xe -
, f a c , b f -
, , , -fi.24
b fi d a e fi e
.25 M c \I.26 E
d c Ec \A. \Ac r -
E: O a c Kfi
^E c e , fi
c , a , a ^E, fi
.27
a c \Ac E a
c c , c Bonfante:
Mi sembre dunque che (dimenticando la Polonia e la Boemia) Dante voglia sem-
plicemente dire che tutta l Europa orientale al de l degli Ungheresi e dei Croati

ci`o include i Greci, i Bulgari, i Romeni e i Russi.28


parla greco; che cioe attribuisca la lingua greca a tutti i popoli de reliogione greca. E

\E a e 16 M d -
b b , c e -
, fi a e fi -
.29 O -

24. \A. . , ^H a B-
-Basilica, 26 (1974) 277-288.
25. Dom Chr. Baur, L entre littraire de saint Chrysostome dans le monde latin, Revue d hi-
stoire ecclsiastique 8(1907) 249-265.
26. J. Vendrus, La connaissance du grec en Irlande au dbut du Myen Age, Revue des Etudes
Grecques 33(1920) LIII-LV.
27. Gustave d Eichthal, La langue grecque. Mmoires et notices 1864-1884. Prcd d une notice sur
les services rendus, par M. G. d Eichthal, la Grce et aux tudes grecques par le Mis de Queux de
Saint - Hilaire, Paris 1887, 123.
28.B. Revue des Etudes Roumaines (RER) 5-6 (1960) 129.
29. . \A. . , Nicolae Milescu Homo Universalis,\A 1980. \A.
A ... a B , 190-191. B. d Ariadna
Camariano-Cioran, Les Acadmies princires de Bucarest et de Jassy et Leurs professeurs, Thessoloniki

. Virgil Cndea, Nicolae Milescu si nceputurile traducerilor umaniste n limb romna, Limb si
1974, 7, : Parmi les bons hellnistes, on compte aussi Nikolas Milescu.... \E
H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 179

c fi , a e e -
fi d c c , f a -
e e .30 \E, \E-
e a d c e
,31 ^Yc b c d c
j c c . ^H
fi, \ r d
f f d f . Te d
e d B a c c
c c P a e A
B, fi c .32
Ka a 19 d e 1855 M. P, c d
fi, , c ^E c K
(1861), c e \A, -
c \E T (1869-1890) d fi ^E
\E (1887-1897), c E Kfi-
d c d
d , , d
a a c
c E.O.K. fi a a c ,
a d .
M P : ... hA a c
a a c E, a
, fi a fi a
e e , c

Lite-ratur 7 (1963) 45 ..
30. \A. , ^H c A c P. ^H X:

31. B. Sp. Vryonis, Jr., The Decline of Medieval Hellemism in Asia Minor and the Process of
K, e 32(1990)290-308.

Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, Berkeley, Los Angeles and London,
University of California Press, 1971. \E \I. N, O Kd
(\Ab 18 .-1912). c . \Efi IMIAX, \I 1979. K.. K,
T d B. ^Ie . B ^E 1986. .M. , ^H

32. B. Voltaire et la question grecque en 1770, Le Temps 9.3.1869 d G.d Eichthal, .. 321.
c c T. \E. Te fi, [\A] 1987.
180 H EHNIKH KAI H IAMOPH TN AN N

d c .
Te fi r a f f -
. Te b fi r fi...
Er ,
^E b r , \ n fi-
E r a e
j w fi, \ r fi c
e ...
^H c r, , c
. ^H r fi a -
fi ....33
\E fi fi E, c -
34 d e ^E
a c e , fi c
c d a c fi d e e
e , : ...hA e q e d
e b fi,
a q c , , c
, d c fi-
, e f
d f fi, b -
, s c d e , -
a d c c .
^Y b , e -
c c e fi ,
a , a
a -
fi , f , b b
, d c
d fi
a c , c , a , a
, a , a e , ,
35.

33.B. Spectateur de l Orient 22-2-1855 d G. d Eichthal, .., 131-132 d 135.


34. . B, ^O E \E, ^E 21 (1886)33
35. G. d Eichthal, .., 124-126. ^O E a e c \E r
c c fi , a d b f -
H ITOPIA IAKTEA YH EIMAXO POBHMA AIEIA 181

^O E b r fi, f c c e -
e E d O.36 \Ae f -
fi c E, f
b d c c ,
Nefftzer,37, Dbner,38 Mallet39 .. \E d a e fi b
. H e fi-
d b c b b \I
Bruno Lavagnini. B d d d -
, fi r , Henri Grgoire,40
Roger Goossens,41 Claire Praux42 ..
E d a -
a , a a fi -
a \ c E fi, g d e
d .

. B. \A. . , ^O E d a a B X, M 38-
39 (1984-1985) 32-34.
36. \A. . , K , ^H 2, \I-
199, .5.
37. M. Nefftzer, Du grec comme langue internationale universelle, Le Temps 2-10-1864.
38. Frdric Dbner, De l usage pratique de la langue grecque, Revue de l Instruction publique 3-11-
1864.
39. B. G.. d Eichthal, .., 217. \E 150-154 fi A.Campeaux, 165-172 C. Mendelsson
Bartholy, 180-182 F. Baudry ..
40. H. Grgoire, Utilit et charme du grec moderne, Revue belge de Philologie et d Histoire 1938, 5-
26. T , De lutilit du grec moderne, Buzantion 13(1938)389-391. T , La Chanson
de Roland et Byzance, ou de l utilit du grec pour les romanistes (en collaboration avec R.de Keyser),
Byzantion 14(1939) 365-315.
41. R. Goossens, Grec ancien et grec moderne ou la Grce ternelle, Byzantina Metabyzantina I
(1946) 135-164. . . K, \Ae c . ^H -
e a a S a fi. ^H c c A.
1985. A. Lazarou, Prsence hellnique en Egypte romaine, Graeco-Arabica 3(1984)51 ..
42. Cl. Praux, Lettre aux ministres d aujourd hui et de demain pour la dfense du Grec, Le
Flambeau 41(1958) 145-149.

EHNIKH IENH A, 5, 1991, 226-2


O OYMO
PHKEYTIKH KAI ENIKH
KOITI A TOY EHNIMOY

^O O e e ,
f c e c M.
Te a a d , d
b d d a fi-
, \O a
d fi.
e fi d e a
d a a a a a fi . e
e e b f a c c
b f T fi c O e e O -
c T. e fi, a
K \O, b e c -
c c K.
e e
\Efi d e fi e
- a c M e a -
e O. Te fi e a b c
.
E e, f O d fi a
, e fi 2.917 -
, 1.
^Y, , d a c a. a e
b fi fi f fi S a . Mb e O-

1. Ka e e \Ae . T, \A -
a M, ^Ec ,
3,1992-1993,64, ^O O b r fi e fi e e e
M, a . Er \O
, d b a a c c fi, i fi c -
, d c . Kd e b a a r c
fi Mfi, i O d b q d d i Mfi b
q E.
184 ^O O c d c ^E

j e . e
E : O, ^H, ^Hfi, , ,
, , , fi, , , Afi,
\Afi. d , Na d Pb b a -
a c d e ^E, A N b e
^O O c c d ,
f b f f d a d d f
, b b \O, a d b d d . -
d r d N , f e e d -
fi, g d e , b d ,
fi c c a d b , a
a \H N d d -
\A \H B. \Afi d
P O, f a Xa a \O-
, a d a fi, f b -
N. , f d fi ^E
c c \O e e fi, d
d X X, f a -
a \O d a a
e a e d . K d
e O a . c d
, fi d a . O r fi b
b b . Ma e f -
f fi a , f b e -
, . fi d
\O E , ,
d . \E b f fi -
, f f , d c
. \E, f E, d c
d ^E , e c .1
K , , e
r , E a fi -
, d b d j d fi fi. \
f c , e d fi.

1. a c . \A.., P -, . T,
. T, Te O, O ^E B, \A 2005, 20 .
^O O c d c ^E 185

O Mfi, .., e , \A c ,
Pfi e H, E e , e e , e
, e d .
Ta fi a d -
d a d a
fi .
c c c b f E, ,

d c a d a
, a \
, e fi fi.
f E e e e
f r A. France: ^O e e fi d .
d ^E c -
fi , e e b d b d a
a .
e O fi d a , a , a
, a , a , a , a , a
, a d a , a , a d a
c d c c b fi d ,
b e fi d fi -
186 ^O O c d c ^E

c e c . e fi fi -
, f , a b c , b c -
, d c e M,
f a \ f c fi,
f b c c \A .
\E e e e d e a . Kd
e O, c , -
c e c e fi .X., -
a . O d
^E.
^H , a , ^E r -
a a a , f d
a a j a . \Aa d
c O d c ^H-
c . Oy b (O d ^H) d -
E d a fi d a d -
fi d b fi d fi
, (^H. 2,53). c
, , , f d , -
b c fi \Afi d
^O O c d c ^E 187

d M.
M, , b e ,
a c b f \A d c a c -
d c c . E ,
, P, a a c M, a , a
c d fi, b e a , d b f E-
, c c .
O d ^E e \O1,
f b f , f d ,
f f f a a d b d
b .
K b c e Xfi. fi-
N, , A d fi . ^H
c c . Bd -
a , a fi, a , d , a
fi d b . ^O d .
^O Na : \Ae A K fi-
^E fi . Kd
: ^O e y q e () e
M d e , \O, ,
, y d , fi ^E,
fi . \E :
\A ^E e fi e w e c
a O (\I. . 233) e \A:
Z , , fi , ...
Kd fi a c c \O c -
. Te -
e e O. ^O a : \E e e -
... b a z fi r a -

1. . d . X, A a , ^Ic d c ^E
, T , . B, \A 1939, 24: ^O O q
. \Ae a a fi e , e e -
\A. Kd e a a c c e a
a E fi. Kd a f d
c M d c \A d
c c T.
188 ^O O c d c ^E

e b d e (. .2, 329). Tc -
\O b a , b fi a
f : ...d a b
f , d e e e , d a
fi e \O d T f e
K, d c , d a d e T (. 441).
c c \O \H b fi, f
, fi, b .
fi e e
. e e \Efi fi
e \Afi, c T K e
M, e fi e , e K,
fi , \O, f a a -
c e d M, a b
fi M d a e c c
. \Ae d fi b
fi, M, , E, f b b
d M.
Ka c Ka \O fi T, -
e f T. c d e f fi
\O fi d fi . ^H S
a c c fi e c , f -
\O d . b a ,
e g d e
. a c \O b fi.
M e fi :
fi, x M . , d O,
d , d , e e q d , b M-
fi fi ^E M c B -
, d e N (471,17).
b e fi E.
\E d fi e O c fi-
, d b d c . ^O O-
a c , e -
, f , f T d \Af
e b e \A g a e
^O O c d c ^E 189

E:
K r Zf , c c \O
a f , c
f e a e
d e f f b j fi
\fi, b a
a , b b d a a
d e
b b
f ^H e (\I. Y 4).
Kd d , e d M, f
d a a d a d a b c c -
fi . ^O ^H c g b e fi
a fi... \
b \O d a -
.
A a , f
c c b \O,
j b a fi . ^O H
e a , a
\A, f a a , d d -
a \O. ^O e e fi, a
, c a f
, d a . Xc r b
d d , , a , -
e A b c d
\A.
^H \A a d . ^H , fi d
c b c a . ^H a c -
fi d a a . Er b d
f . A a fi , ^E, d -
e \A, f b f \O d -
^E c T, f , j
fi d \O d fi e fi
T. b b a f fi, fi b
190 ^O O c d c ^E

b , O:
K e \fi, f e
A b d
d a e O a .
\A r g c
fi b e e , , f
g r e e d a b !
a r d e fi
d e fi e d . ^H fi
r . c , f
d b f f d a , d b -
b , d fi d a a
fi d a a A, f c -
. X c fi O, c a
, c fi O, c a
, c a a c
.
T , ,b a c f
, a c f fi ;
e c O d Z,
, f f , a c c
fi , d a c e e O a c -
e d fi d d b . K c -
c d c , M d
, e ^E, c c ^E, d , a
fi, b e
e . b \O c
E, , H, , M, K, , M,
\I, B, a E.
Mb f f c , , d -
fi d - b d - ^E. E a a
a fi d -
e e O, , c \Afi (758),
O b a e e d e -
.
^O O c d c ^E 191

\Afi e fi b c fi-
\O. E a c c
. ^O N. d fi (217) c .
\Ae e fi, , f , fi d
fi. b . c
b .
c e e , f d fi -
a , a a f f a a fi
. q a e fi . ^O e e
d e . ^O O d a c
c \O (148):
Aa r, fi fi
e fi e f d .
a ,
e e b a a ,
a a c ,
, d b f
e a b .
Kd f f f e b e fi . \E-
a e e , , fi
e ^Ee E a c , c
fi. Te e e O b c c
:
\Eg r -E,
e b ,
c d c d .
Kd c c , e A a c P
e b e ,
Kd b a e ,
d c , e ,
c a a d .
Kd e e e b r e e
B, K fi, -
c c . hA fi :
192 ^O O c d c ^E

a K/. T e d e
e , f fi e e d fi a , f
q e K. \Ifi e e d
r: T r fi! d c ^Aa , -
b a Ta a e . Y
e b fi d a e f -
fi, a a , a fi e B
d c fi, d a e a fi. \A ...
r d b r b e , e
e a a e d
c c e , e , , f
r a fi, d a e fi a e c
^A-. \E a K, a f T, -
e fi , a , a , K
a e fi d a fi ....
O fi , f a e fi -
d e e fi, fi
q a b a fi , a
a c fi d . Mb e
b ^E,
d a c e e c , c
M \I, f b fi c \E d c
, \E \E B
d b f fi 12-13, c M
^E d . A, , i
a e fi , d a e
-a e - d a fi e -
e ^E \A, b d
22, f fi
e ^E.
c fi
d E, fi -
f d a ,
fi e .
Te e d
e fi b c fi c .
e , f b -
^O O c d c ^E 193

b c . Na e fi:
a \O c , e ^A-, ,
e e fi e ,
b a .
K f fi d e ,
e d e b fi!
-K , ! K e .
-M, r e e e
f e a , a a q ;
Kd e d ;
-B , a b , a e :
\Ab fi a ,
r c ^A-a d d f ^A-\Afi
d e ,
b a ,
T a d e .
e fi d d ,
a c a a d e
a e a e c c ,
d d a fi,
d c a fi,
c ^Aa - a a e ,
a e d c Ta a .
e O E c a c
. Kd b . e O e
e b e \O K-M, f b
a e e M B, fi a c
fi. Tfi, f f Bf f d c
fi e c B d c E, O e
d b fi, d
, e . Kd b q a ,
\ d fi, T b
e a fi e K-M. hA , ,
194 ^O O c d c ^E
^O O c d c ^E 195

a fi, fi ,
Ofi, e K Ofi-
Ofi. T d e :
T, e e BM, c -
, a a . Tfi d c -
fi c , fi e e f
fi, a a \O d
a d fi e d , d e ,
c , c -
. Oy fi d c -
f , , d , -
fi, fi . Tfi 1489 -
Ka ( , g fi e
T) M, \O .
Te Ka M b b -
\O Z, B, ..
\Ae b e N, f -
d M b fi T.
K d K a c -
. b fi d
^I c a N, f e T-
e fi a a N, fi d
fi, a e fi d \Ae -
b e N a e -
N . \A e a c c
c c
\O, e fi, e fi, e c .
Kd fi d d . Xd fi-
-- ^I f
f \O , d a c
. fi
q fi ^Y b f f
M e f , q, a c
e , b e c fi ^E. Kd -
b a , a T b -
a e e c B. Kd d c c
196 ^O O c d c ^E

\A d f , -
e d e -
-b fi d T f
fi b fi , a e
e e . hA b f f
a c , f fi e , b -
. d b f
d \O -
, d , e O -
d , e e K-
, Z, B, N e e \O d f
.
E, i a fi e e \O a , f
c b c d -
a ^E, a fi T e -
b c K. ^O X. X-
a \Ea : ^O O,
, m \Efi, q
^A Ke d e \E d \E \E.
\E ^Ec \E Kfi,
d \Ad d K, , e d ,
e c ^E E, d
c K, d -
d ^A , fi a e x d -
b ^E d -
^H!.1
O fi, , d a -
fi e O, E , \
fi d a fi e fi E .
, i a e d e
b a e , fi j a a -

1. H c c c K [^O d e X
X, c d c ,\Efi ^E \H
M, \I 2007, . 538] r c b c c
.
^O O c d c ^E 197

fi b c \O;
T d a d e e O,
^E e , fi a fi-
, e e d a c fi
a d e a a , a
e fi ^Efi;
^O O c f c
^E. Er c d c ^E.

a X. E E 1966.
ENOOIKH KAI OITIMIKH K IAPAHH TH NA EYPH

POOIKA

\Ec NA E d
B j B, b \Ic j ^Ec d fi fi

Balkan, f . c b
A. ^O Bc r ,

Ax. a fi-
B j B, i d T, q c E d
a , b r e c -
c . O fi . c

A fi f f Beilakan d d ,
\I. N. \H c : O

, Beilakan. \Ec b e e \I T
d c a c ,
d b d fi A. b -

a c fi Beilakan d
e , d T e f A d

a c fi Balkan (Beilakan>Bala-
kan) d b f d , ., a
A d a c e Ax Balkan1.
\E c d M. Er e
fi A d f e E. A-
E (1,2,4): Mfi b
E q e a e \A fi d e \I fi.

fi (F Gr Hist 115 F 256): -


E, , e \E

, d E . d
(7.3312-313): c \ d E e I

1. \I. N. \H, d fi Balkan, ^H K, 8.11.2001,


12. b a fi fi . ^O A ^Ee B-
. ^E M [\A 1996], 46. \A. M-
, \Ea \A. \Efi EPIO, 2005,325.
200 \Ec d c NA E

d , e \A,
^I fi I, w ^Ea d a Mfi d
\H d a b e e I d e
c \ , \Ac d c 2. ^fi a
B E d a f fi \I,
fi Be \I
fi.3
a c NA E d fi fi,

P, Al. Stourdza, ^H P b c c
d e e -

c fi c (B-

fi c P, I. Haikin, ^H P b r
1904)4. Ma a

B N. Iorga b c fi P-
, (B 1919)5. ^O e d c -

c b e , f c c
\A , c
: O : j d d fi a -
e a K j d d b a B-
. hA d , b b b fi ,
, f e (\A 1931)6. ^O P c

2. . Lorenzo Braccesi, Hellenikfis Kolpos Supplemento a Grecit adriatica con la collaborazione di


Benedetta Rossignoli: L ERMA di Bretschneider. Roma 2001, 115 . B. d \A. . ,
-b d B ,

3. B.A. . , ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .)
\Ha Xa, 38, 2004, 185-210,197.

b b d b 20 ., \Ed ^E-
B (EEB), NA,2001-2003, 333-347, 335. a .
B . K, ^O E d b , \A

4. Al. A.A. Stourdza, La Roumanie n appartient pas la pninsule balkanique proprement dite ni
fi. Te Tfi \I. K, \A 1981, 619-651.

comme sol, ni comme race, ni comme Etat. (Mmoire la Socit de Gographie) Bucarest 1904. B.
d \A. T, c ... d fi, N,

5. I. Haikin, Romnia nu este o tara balkanica, Buletimul Soc. Regale Romne de Geografie, 38,
16.11.1997, 4.\A. . , P d B, ^H K, 30.6.2001,12.

1959.
6. N. fi, Efi e c c ^E d a c -

\A 1931, 125. oH b . . R. Theo, Contributions hellniques la


c . M e e e K M M. \Efi AMMA,

grandeur et la splendeur de la Roumanie, Long Island City, N.Y. 1968, 13: ... Nicholas Jorga, ne
\Ec d c NA E 201

K E. Lozovan b r c d
c . (Mfi 1961)7. ^O P Ion Mitrea b -
, 1977, fi Te
a c fi d , -
c c ,
a b e 8.
^fi c , 9, b -
a c d f -
A d , c fi e
19 c e P10.

faisait pas un secret que son arrire grand-pre tait d origine Hellnique, venu de Corfou et la mre
du grand historien tait ne Argyropol....
7. E. Lozovan, Onomastique roumaine et balkanique, Vle Congrs International de Sciences
Onomastiques, Mnchen 1961, 225 . 1.
8. I. Mitrea, Teritoriul de formare a poporului romn, vatra luptei seculare pentru unitate si inde-
pendenta, Carpica, 9,1977, 39.
9. B. \A. . , Ta a e d ,
E N M ^E, \A 1974. E. Condurachi, Le Danube, berceau
de la civilisation de l Europe centrale et du Sud-Est, 4th International Thracian Conference, Milan
1986, 44-45. ^O fi K. , Ta \A ,
\A 1978, 323-324, e ^E e
q a f e , c
c fi b e . B. d \A. , ^H ^Ec
\Ic d ^H. ^H ^E fi c -
c a e c A S a 18 . c . \A

a d a f f fi. B. Nestor Corni-


1999. \A. E. K, ^O ^Ee T. 2003. b

cescu, Un filosof straromn de la Histria dobrogeana - Aethius Histricus - autorul unei cosmografii
si al unui alfabet (sec. IV-V), Mitropolea Olteniei, 37, 1985, 11-32. b fi a P-

A. a fi . B. G. dAvezac, Mmoire sur


a a \A, B , \H

Aethicus et les ouvrages cosmographiques intituls de ce nom, Mem Ac. Inscr., 1853,230-551. J.
Wuttke, Kosmographie des Istrier Aithikos, Leipzig 1853. Claude Nicolet et Patrick Gautier Dalch,
Les quatre sages de Jules Cesar et la mesure du monde selon Julius Honorius: Ralit antique
et tradition mdivale, Journal des Savants, Octobre-Dcembre 1987, 157-218, 161. \A. .
, \Ae c \A ^E c Romania , \He ^H-

10. B. Raoul Bossy, Recunoasterea oficiala numelui Romania, Fiinta Romneasca, 4, 1966,
fi IH1997, 5-39, 24.

101-105. Eugen Stanescu, Roumanie: Histoire dun mot. Dveloppement de la conscience d unit
territoriale chez les Roumains aux XVIIe - XIXe sicles, Balkan Studies. 10, 1969, 76 .. -
A. Zfi, Ma d N ^E, \A 1976, 475. M N-
- , O Bd , \I 1978, 173.
202 \Ec d c NA E

P O T O P IK A - E A O O I K A
^H c c N.A. E -

e e . f S.S. Wilson11
d , b ,

c c . ^O c e
\A N. \A, e 1953, b -
, fi O , : Te
e e c c c b
d b d -
. Mfi , e , c -
d M d c
a c : Er \A

d fi E a e V. Georgiev), . f
14 d 13 .X., f d c ^E (

B fi a f -
.

e Georgiev, , f
\Aa e 1979 b e d fi 12 d B

e e d
d 13. X
b c B14 -
, c , -
e e 8 , 776 .X., c c \O

d e e Paul Faure 2700 .X., -


\A, b e a f . \Ed

c c , e b a fi-

11. S.S. Wilson, A narrative the Greek mission.... London 1839, VII-VIII. . .. Z, ^E-
a M. E. \A 1976, 87.
12.B. . M, c . \A 1985, 69.

, 10, 1993-1994, 42 . N. . d Georgiev.


13. . a \A \A (AA), 54, 1981, 178-179. B. d d -

14. B. J. Chadwick, ^H c , EEA, 12, 1962, 513-530. ^O , ^H -

. G.C.Vlachos, Les societs politiques homriques, PUF, Paris 1974, 31. C. Dou-
, ., 531-544, d M , 14, 1974, 440-441. c

mas, What did the Argonauts seek in Colchis?, Hermathena, CL, 1991, 31-41. Jean Faucounau, Le
disque de Phaestos bouleverse l histoire de l Antiquit, Historia, 603, 1997, 76-82. fi
b . \A. . , \Ea d a B, , 49,
1997, 166 ..
\Ec d c NA E 203

c c b a e c
d ^E d fi e -
fi , r
. ^H b fi b c
, q e fi e 1993 a c c
K d
a e 5264 .X. E fi -
e e fi d -
, fi e , i d a d
b d r E d ^E15.
E , a e Jean Brard, , b c ,
e c c H, c
, d , d c \I, fi16. Mb -
c c fi d
^Af (I,17, 2): q a c d e
^Ee e .

15. Jean Koumaris, Le caractre autochtone du peuple grec, Cahiers Ligures de Pristoire et d Ar-
chologie, 10, 1961, 212-219, b . M. Sakellariou, Peuples prhellniques d
origine indoeuropenne, Athnes 1979, 339: Plasges = Grecs, chez les Anciesns 98, 127, 176 d
Plasgia=Grce chez lez Anciens 98, 127.
16. . Revue des Etudes Anciennes, LIV, 1952, 11-12, J. Brard : Or, prci-
sment ces Plasges de Pise nous sont prsents par un texte de Caton et un texte de Pline comme des
gens parlant la langue des Graeci, ou de la race des Graeci. B. d Lorenzo Braccesi, La pi an-
tica navigazione greca in Adriatico, SCO, 18, 1969, 136 d . 49, -
c fi (V, 2, 4 C 224). M. Biacardi, I Pelasgi: nome, etnografia,
cronologia, StClass Orient, 10, 1961, 224 . a
r d a fi: .K. , ^Hfi e e d e e
, , 38, 1986, 3-10. K, ^H . \E-
c . 1988. A , . ^H Kc
^E. AN . \A 1994. B. . ^E d M. N .
\A 1995. K. . M, O . (c ^E). \E-
e Or K. 2003, 194-197, . B. d \A. . ,

e e ^Efi, N. Caranica, C.B. Stefanoski, Ion Pachia Ta-


-fi E, d b b

tomirescu, Ioan M. Cardula, N. (fi .).


204 \Ec d c NA E

A ENOOIKA

1.- EHNIKH A PXAIOTHTA - ITOPIKOI XPONOI


Ka c c fi c B,
E, b 17,
\Id B - BA d E N18.
^E - \H d \I, b b
, r \E fi19, b
d b , d fi \A d \E (-
) e - - . -
e a a c c f fi fi-
d . Tf b e f \If e M-
20, e e , , c a
, a B (. K)21.

d , M. Garasanin22,
O \I, a f b , b b -

F. Papazoglou23, I.I. Russu24, b a -, 80-100,

17. Al. Fol, Apercu historiograghique des tribus Thraces, Pulpudeva I. Semaines philippopolitai-
nes de l histoire et de la culture Thrace. Sofia 1976, 10.
18. E. Condurachi, Les peuples du Sud-Est europen et leur rle dans lhistoire (antiquit),
CIESEE, II. Archologie, Histoire de l antiquit, Arts. Sofia 1969. 79-81, 286. . d M-
, 14, 1974, 227-228, 230, . . B. d E. Condurachi, Elemente de
unitate ale coloniilor grecesti din Dobrogea si sudul U.R.S.S., Bucuresti, 1947.
19. B. \A. . , Bfi H. ^I-fi, \I 1990,6.

d f . . A. Bodor, Contributii la problema agriculturii n Dacia


20. \E b c ^E b f

nainte de cucerirea romana. Problema obstilor la daci, Studii si Cercetari de Istorie Veche (SCIV),
7, 1956, 253-266, 8, 1957, 137-148, 262: E e fi e
c ^E d a \A (B) d M-

e f , d y. B q . B. Al.
(M). \Ae e e fi E e d a a

Suceveanu, Un Callatien dans d arme d Alexandre le Grand, Dacia, N.-S., 10, 1966, 339-346,

21. G.G. Mateescu, Granita de Apus a Tracilor, Cluj 1925, 3.


341-342.

22. M. Garasanin, Considrations historiques et archologiques sur l tat illyrien, Glas, 290, 1974,
29-32.
23. Fanoula Papazoglou, Les origines et la destine de l Etat illyrien: Illyrii proprie dicti, Histo-
ria, 14, 1965, 143-179.
24. I.I.Russu, Illirii. Istoria --Limba se onomastica-romanizarea, Bucuresti 1969.
\Ec d c NA E 205

b fi, e c -
25.
^O e r fi. \E

321, 48)26.
: E d (VII,

d a fi, \A, A,
I, , b d d \H, f

25. B. I.I. Russu, .., 29, d \A. . , I d Ic , \E-

26. B. d SCIV, 7, 1956, 376, . I.I. Russu, Disparitia limbei si a populatiilor tracodace, SCIV,
--M, 29,1987.

8, 1957, 253-265. C. Poghirc, La reconstitution scientifique d un monde disparu: le monde thrace,


Revue des Etudes Sud-Est Europennes (RESEE), 14, 1976, 165 Fanoula Papazoglou, The central
balkan tribes in pre- roman times: Triballi, Autariatae, Dardanians, Scordisci and Moesians, Ams-
terdam 1978 (1 . . Serajevo 1969). M,14, 1974, 228, . -
a F.P.: Td fi e
f a e f \If.. d e T f -
f fi... \A b e c M.E. Z -
- , b f Mf (f)
d d a c c B ^E e e ^E-
e d a c b g Mfi, i d a d a
r E, b e T-
fi e T ! . e
fi, 10.4.1997, 12, d Ta N, 30.4.1997, 8, -
e e -fi fi N. Z..-. -

Zborlu a nostru, 2-3, 1993, 4-8, fi c , ,


, e a e e e

f B, a c fi. B. Vasile Barba, Aromnii, o minoritate nationala care si


cere drepturile, Noi Tracii, Supl. 2, 1978, 6 ., d N. Caranica, Les Aroumains: recherches
sur l identit d une ethnie, Besancon 1990, f fi (. 443), e 1985
c , c , , fi fi... fi-
Z. .-. b e e Tfi, f e fi. Er

fi . B. Eug. Pittard, Les Races et l Histoire, Paris 1924, 12-13. ^H


e c e c c d

d e fi Ta a fi-

B Mite Kfi , d Z. .-., -


, \Eb E, ^H K, 25.5.94, fi

102.947; \E f Tf Fanoula Papazoglou,


. \E b fi b e 1948 (T, 14, 1994, 500)

B, fi a fi e d e B
, B r . B. \A. .
, ^H \Ac d a ^E . B, , \A-
1986, 32.
206 \Ec d c NA E

e fi , Mfi b fi , -
, f , M ..
K c c B -
K-, f e e e ,
, . \Aa a c w e f Af27
a fi28. \Aa e d -
29. E e a fi

-a e e d c fi G. Mihailov31-
A, e T30, ,

b c c fi. O b a c
M c d d
e \Afi \E , f .

2.- PMAKH A PXAIOTHTA


Ka c Bc e -
. fi P a fi
e c \I 32.\A b c

28. Jean Markale, Les Celtes et la civilisation celtique. Mythe et histoire. Paris 1970, 97. M. Szabfi,
27. B. \E ^E E \Efi (EEEE), 1, 1990-91, 75.

Sur les traces des Celtes, Budapest 1971.


29.M. Garasanin, Contributions larchologie et l histoire des Scordisques, A Pedro Bosch-
Gimpera en el septuagesimo aniversario de su macimiento, Mexico 1963, 173 . ^O Hritage
nolithique, innovations de l poque du bronze, apports grecs, celtiques et romains, AIESEE.
Tradition et innovation dans la culture des pays du Sud-Est Europen.Colloque tenu les 11 et 12
septembre 1967 Bucarest l occasion de la IXe Assemble Gnrale du CIPSH, Bucarest 1969, 29-
33. G. Alfldy, Des territoires occups par les Scordisques, Acta Antiqua Academiae Scientiarum
Hungaricae (AAASH), 12, 1964, 112 . M, 14, 1974, 229.
30. B. Scarlat Lambrino, Dcret d Histria en l honneur d Agathocls, Revue des Etudes Rou-
maines (RER), 5-6, 1960, 195 d 209.
31. B. G. Mihailov, La Thace aux IVe et Ille sicles avant notre re, Athenaeum, 39, 1961, 40.
32. B.B. Gerov, L aspect ethnique et linguistique dans la rgion entre le Danube et les Balkans
l poque romaine (Ier-IIe s.), Studi Urbinati, 33, 1959, 179. Iorgu Iordan-Maria Manoliu,
Introducere n lingvistica romanica, Bucuresti 1965, 9 . 1. M a c c
j d c \I. . M. B.Xfi, ^O ^Ee a
c P, 264-44 .X., \A 1976, 51: Te e c e
c M f \Of 208 .X., a a -
f a d d a a ,
g d a a K (205.X.)b -
r . B. d T. , XXIX, 1, 14-19.
\Ec d c NA E 207

a e fi e d e e

B Iza Biezunska - Malowist33. f -


a , c f E,

c fi ^E e e G. Hertzberg34.
fi d fi: ^H
e b fi, fi \H d M-
, j 35, d fi 36,

33. B. I.Biezunska-Malowist, La proprit foncire dans l Egypte romaine et le rle de l l- ment


romain. M. I. Finley, dit., Problmes de la terre en Grce ancienne, Paris 1973, 261. B. d
Achille Lazarou, Prsence hellnique en Egypte romaine, Graeco-Arabica, 3, 1984, 65 ,83, 71

34. G. F. Hertzberg, Histoire de la Grce sous la domination des Romains. Traduite de l allemand
. 109.

sous la direction de A. Bouchi Leclercq, professeur la Facult des Lettres de Paris. Tome deuxime.
D Auguste Septime Svre par E. De Liebhaber, Paris 1888, 50-51, d . X-
, ^I ^E d P a a . M-

(XXXIII, 16,3 XLIII, 21,4 ..) \H d e


e . K, \A 1902, B64. Ka e T

a a a (auxilia) . B. d N.G.L. Hammond,


The opening campaigns and the battle of the Aoi Stena in the Second Macedonian war, Journal of
Roman Studies (JRS), 56, 1966, 53. ^O , Epirus, Oxford 1967, 598, 601, 619. . K-
, M, 2, 1953, 185. S. I. Oost, Roman Policy in Epirus and Acarnania in the age of the
roman conquest of Greece, Dallas, 1954, 13, 48, 79. P. Cabanes, L Epire de la mort de Pyrrhos la
conqute romaine (272-167 . J.C.), Paris 1976,185. Ma c w ,

. T. , XLV, 29: regionibus quae adfines barbaris essent (excepta autem tertia omnes erant),
M (179-168), P e e e .

permisit ut praesidia armata haberent. Ta d fi, 30, 8, 9: b -

. . d C. Poghirc, Romanisation linguistique et culturelle dans les Balkans, les Arou-


M fi, a a , -

mains, INALCO 1989, 18: Les praesidia armata macdoniens furent maintenus et organiss la
romaine. M b P a , a a e e fi.
B. E. Will, Histoire politique du monde hellnistique II, Nancy 1967, 236-237. fi
, Mfi r fi d fi a e e
fi, d , d

K LXXIII, 7, 1. Th. Chr. Sarikakis, Des soldats macdoniens dans l arme romaine,
e e e (5000-6000) d b (16000). B.

\A M, II, 1977, 431-464.


35. B. \A. . , a K d ^E d P-

36. R. Thouvenot, Sur les avantages concds aux vtrans par l empereur Constantin, Mlanges
, \Ed ^E B M, A, 1988, 291-306.

Andr Pigniol, Paris 1966, 843-844. Michel Feugre, Les armes des Romains, Paris 1993, 156-258.
37. . Michel Dubuisson, Problmes du bilinguisme romain, Les Etudes Classiques, (LEC), 49,
1981, 42: Claude, tout philhellne qu il tait par ailleurs, considrait ainsi que quiconque ne par-
208 \Ec d c NA E

P , b c fi d
37. Efi , c d c a -
, b P38, j \I. O
P , f e c c fi a
e e d a -

d \I, a e c Michel
d a d a c , i

Dubuisson, r E39.

3.- MEAINIKH - BYZANTI NH EPIOO


O b d fi , K-
, fi .., d b c ,
r d d a
e . \A40, -
d d e , e
d 41.
^O b42 ,
d 43, , K, . fi

lait pas la langue des Romains ne poouvait tre considr comme Romain.
38. ^fi . Xa (M \Afi) 2, 1980, 66, -a

. \E S. J. De Laet, Etude sur l organisation douanire chez les Romains, surtout l


e . fi- ... P c c A , E c

poque du Haut-Empire, Brugge 1949, 294-295, Vibius C. f. Ouf. Salutaris


r E, f a fi : provinciae, praefectus cohortis Asturum et
Gallaecorum, tribunus militum legionis XXII Primigeniae p.f., subprocurator provinciae Mauretaniae
Tingitanae, item provinciae Belgicae. B. d M. Euzennat, Grecs et orientaux en Maurtanie Tingitai-
ne, Antiquits Africaines, 5, 1971, 161-178.
39. . Latomus, 42, 1983, 544: \I, c est- dire, manifestement, des Grecs tablis en Italie.
40. .\A. . , A, \E ^Y (1978).
41. \Aa d fi , e Ahmet Aydinli, B-
c B, 1, 1973, 341, a e fi fi \A! \E-
b d . M N-, Te Me
Z, ^Ic , ^Ec \Ec NA E.
K NA E, \A 1988, 23 . \E c c \I -
, c c \E M , , c c

42. P. Charanis. Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century. Durbarton Oaks
.

Papers, 13, 1959, 23 .


43. Lemerle, Invasions et migrations dans les Balkans..., Revue Historique, 111, 1954, 265-308.
Vasilka Tapkova-Zaimova, Byzance et les Balkans partir du Vle sicle, Les mouvements ethniques et
\Ec d c NA E 209

Paul Garde : Ka f 6 d 7 ,
a fi c Xfi, b
c c , c , f
[ ] e 44.

Al. Randa45 d e d c -
a a fi B, e e , -

B E. Petrovici46 e

les Etats, London, Variorum Reprints 1979. A X, Bc ^I,

44. . Garde, Les Balkans, Paris 1994, 33. . b a c , .


A324-610, \A 1975, 319 .

B, Edouard Bourciez, Elments de Linguistique Romane, Paris 1967, 136: Les


populations parlant latin, qui taient au sud du Danube, semblent avoir reflu peu peu vers l
ancienne Dacie.... M c B fi B
d P, Densusianu, T. Papahagi, A. Sacerdoteanu, Siadbei, C. d H.Daicoviciu.
\Ed b . Achille Lazarou, Aroumain Bana: est-il un hritage aborigne?,
Balkan Studies, 29, 1988, 325 . 77 d T b N
E, fi: 30 A - 5 1989, \A 1990, 419 . 77. ^O Be
K, fi c fi, c fi-

C.Po-ghirc (Romanica Aenipontana, 14,1987,344), f d e


c , a c e e P c

c e P. Nasturel (Les Aroumains, INALCO, 1989, 75). B.


\A. . , ^H e 1066 d c -
K, a X, 11, 1976, 90-119. ^O , B d

rvolte des Larissens en 1066, La Thessalie, Actes de la Table-Ronde 21-24 Juillet 1975 - Lyon,
B , \Efi fi fi, \A 1993, 44-73. ^O , La

Collection de la Maison de l Orient Mditerranen No 6, Srie Archologique 5, Lyon--Paris 1979,


303-318. a c . \E () 7.10.1975 d -
, 5-6, 1986-87, 155 . 1. a c a d
fi fi , -
a B Mfi c ^E. a a
, , . \A. . , a d -
, T, 16, 1996, 103 . ^O , a d b
N ^E, 3, 1996, 35 d . 35. ^O , \Ea d c ,
\Efi fi. [\A, 2002], 46 . E fi
. . M , \E , ^H K, 22.4.1997,
210 \Ec d c NA E

d , e a a Fallmerayer,
e d a c

B, C. Jirecek d e d -
B d fi, b ^I

c M Th. von Uzorinac-Kohary47. c


^E d fi b \
c b e 48.
f B, d -
b e d c
\A Ze b fi O B
e e fi49.
b d fi e 11 fi-
\Ad j \A, ,
fi c d -

, a c A Ahmet Aydinli,
fi . ^H c : ) e \A-

fi Rusi Stoikov, f c b f
f T. ) e ^H B, a e c

M G. Stadtmller. ) c , c , a
N. ) c fi P, M , a e c -

e c B B. P. Hasdeu. ) c Bc
b b : i) , c fi-
d fi fi, H. Baric, VI. Georgiev, C.
Poghirc, A. Rosetti, I.I. Russu, M. D. Savic, P.H. Stahl .. ii) \I, c

14, e E (): ^O . fi, ,


fi fi c ^E d f fi e

45. Al. Randa, Le Sud-Est Europen, partie intgrante de lEurope , RER, 7-8, 1961, 133: Ces
a fi .

Slaves (du Sud) immigrants n taient pas nombreux.


46. E. Petrovici, Les Slaves en Grce et en Dacie, Balcania, 7, 1944, 472. ^O , Studii de
dialectologie si toponimie, Bucuresti 1970, 151: L influlence slave sur la langue grecque est sans
im-portance.
47. Th. Von Uzorinac-Kohary, Sur les recherches allemandes concernant le Sud-Est de l Europe,
Association Internationale d Etudes du Sud-Est Europen, Bulletin, 2, 1964, 32.
48. Te fi r e e a fi f fi
a d a , b ,
i b . B. \A. , E c , Ta N,
3.5.1984, 12. \A. . , T, e ^H-
\Ec d c NA E 211

e c B Th. Capidan .., f fi


, fi c e

\A. Ea Capidan
c e -

\A c , fi \A-
a f 10 d 11 q B, b
\I B e (1017). \E -
g r fi.
\Ed j \A, \Ad b -
c e e fi c 15 , e A
, fi B(1405-1464), fi
c c B e -
e a a T. Te b
K c M50.
\Efi , Bfi51, ,

fi T 1991, 62-63 . 22. ^O , \Eb -


, a A , a 1994, 81-97.

c \I, K-, -. B. Les


49. a \A \A (AA), 56, 1981, B, 229-240, I-IX. O

Sorabes ou Serbes du Lusace, Civilisations de l Europe centrale et du Sud-Est, 3, 1994,


b H. Schuster-Sewc, J. Kudela, P. Ovtracht, C. de Bel Air. B. d M-
, ., Te e , B, 1994, 43.
50. B. e, 34, 1992, 401-424, d . b , d

\A, N ^E, 136, 1619, 1994, 80-97. . d Dacoromania, 2, 1921-1922, 486.


b f . \E \A. ,

b I.I. Russu, Disparitia Limbii si a populatiilor traco-dace, Studii si Cercetari de Istorie


Veche (SCIV), 8, 1957, 261, P e : ^H c, -
satem, e f \Af (\A , -
, Skipetari), a \ c
. \E . Linguistique Balkanique, 2, 1960, 15-19, a e B -
e VI. Georgiev, c , e c fi
a fi . b b , Actes du premier Symposiun Intern.
de Thracologie...Milano 1978, 90, c e c : Je
prcise que l albanais ne provient pas de l illyrien. \Afi d e d
Studia Albanica, 1, 1969, 134, c \A e
Al. Rosetti: Quant lhabitat primitif des anctres des Albanais, leur terminologie de la navigation et
de la pche, qui sont empruntes, prouve d une manire indubitable quils sont arrivs tard sur le lit-
toral maritime. \E Ephemeris Dacoromana (ED), 1, 1923, 373, d G. Petrovitch, Georges
Castriota Scandeberg. Essai de bibliographie raisonne. Ouvrages sur Scanderberg crits en langues
francaise, anglaise, allemande, latine, italienne, espagnole, portugaise, sudoise et grecques et publis
212 \Ec d c NA E

c , g d K-52, fi-
b d .., b . fi j -
j , d 53.
\Ec d fi Bd , B -
fi, B .., e fi -
, d B e ,
c-54, - \A55, b fi
e B b e d e fi c
d c , a f

depuis limprimerie jusgu nos jours. Paris, Leroux, 1881. XXIX, 187, . T.. , ^O -
K- c Nc d . IMXA.

51. D. Obolensky, The Bogomils. A Study in Balkan Neo--manichaeism, Cambridge 1948. D.Angelov,
1975,

Le mouvement bogomile dans les pays slaves balkaniques et Byzance, Problemi attuali de scienza
e di cultura, Atti del convegno internazionale sul tema: L oriente cristiano nella storia della civilt,
Roma 1964, 607-617. A. Balota, Bogomilismul si cultura maselor populare din Bulgaria si Tarile
Romne, Romanoslavica, 10, 1964, 19-71. Milorad Pavic, Apercu sur les plus importantes priodes
de l histoire des ides et des mouvements idologiques chez les peuples yougoslaves, Bulletin AIESEE,
IV, 1-2, 1966,26 . . Mfi, ^O \Ee fi. ^H . \Efi T-

52. P. Diaconu, Despre pecenegii de la Dunarea de jos n secolul X, Studii, 18, 1965, 1117 .. ^O ,
[\A] 1997, 47 ..

Les Petchngues du Bas-Danube au Xe sicle, Dacia, N.S., 11, 1967, 259-270. ^O Les
Petchngues au Bas-Danube, Bucarest 1970.
53. B.Pittard, .., 12-13, 517.F. Braudel, La Mditerrane et le monde mditerranen l poque du
Philippe II, Paris 1949, 185, d . ^H Mfi..., M.I.E.T. \A 1991. . Ap. Va-
calopoulos, Byzantinism and Hellenism. Remarks on the Racial Origin and the Intellectual Continuity
of the Greek Nation, Balkan Stydies, 9, 1968, 107-108.
54. N. Adontz, Samuel l Armnien, roi des Bulgares, Bruxelles 1938(=tudes Armno-Byzantines,
Lisbonne 1965, 347-407).
55. N. Banescu, Un problme d histoire mdicale: Cration et caractre du second empire bulgare
(1185), Bucuresti [1943], 74 . B.Primov, Crearea celui de-al doilea tarat bulgar si participarea Vla-
hilor. Bucuresti 1971, 33 . Nasturel, .., 75, fi d fi e c
a B d P, , P, i d
d c f B B, b r -
. b r e -

Banescu, Pippidi, Vulpe (. . 71, 72, 73) d e e -


, e d b b b -

Stelian Brezeanu, Grecs et Thraco-Romains au Bas-Danube sous le rgne du tsar Boris-


Michel, RESEE, 1981, 643. \E . Al.T. Dumitrescu, Alanii. Migratiuni, graiu, credinta,Bucuresti
1907. O e e a f c N, T, K-
, b fi c B! B. Ach. G. Lazarou, Peut-on parler d une
survivance romaine en Ploponnse?, a A
\Ec d c NA E 213

f B56. ^Hb d ,
, , c -
, e57. Mf b -
N58, e e e d -
fi fi d \ e ^E d
59. , Be ,
a c P 60. \E c b

N.Iorga, c b
b . M, b -

c fi e e d c
fi61.

b . B. Biserica Ordodoxa Romna, 9-10, 1978, 1084. B b c -


, 3, 1976, 114-123. e a fi c B, a

, d c . . IIe Congrs International de Thracolo-


gie, Ed. Nagard, 1982, 29, VI. Georgiev , , c -
: ce sont des langues indo-europennes autonomes. ^H . \Ed .
., 174, B. Simeonov e fi: Nous pouvons affirmer que le
gte est une langue balkanique spare. b a b a -
-c j -. a e . d C. Poghirc,
Considrations sur les lments autochtones de la langue roumaine, Revue Roumaine de Linguistique
(RRL), 12, 1967, 22 . 6: ...thraco-illyrien, terme plutt impropre.... \A b d c -
fi d . B. C. Poghirc, Philologica et Linguistica,
Bochum 1983, 37-47, d \A. . , \Ec
A (212.X.), \He ^Hfi 1989, 233, d . \E
\E a a \Ea , \I 1989, a A\A d ^I-

56. Mb d . . Balcania, 1, 1938, 21: et l Etat-fantme s est dissip aux


A, E 1991, 87.

premiers souffles de la tempte asiatique. Tc b d


fi A. Dumont, Souvenirs de la Roumlie, Revue des deux Mondes (RDM), 95, 1871,550:
Depuis la conqute ottomane les Bulgares n ont pas d histoire... Durant quatre sicles cette race s est
abandonne la plus profonde torpeur.
57. V. Laurent, Le thme byzantin de Serbie au Xle sicle, Revue des Etudes Byzantines (REB) 15,
1957, 185-195.
58. G. Ostrogorski, Etienne Dusan et la noblese serbe dans la lutte contre Byzance, Bzantion, 22, 1952.
59. \E fi -^E, c Mfi,
, i fi c , q a
fi, a fi . . Oe Tfi, 18.7.1991, 59. d

Th. Nokolau, M. Wiege des Hellenismus. K ^E. Munchen 1992, 20.


., 30.1.1997, b fi M, ^I .

\I.T, a fi M, 1992, 30-43. Mc . Xfi-


214 \Ec d c NA E

4.- METABYZANTI NOI XPONOI - TOYPKOKPATIA


Ka e fi
b . fi c - -
d e e B62. Er b
a fi, f c

a T63. E fi fi, E. Pittard, N.


, e fi fi,

Beldiceanu, Slot .., e e 64.


d c
Bc r , c fi \Od b -
, , b e b
b j b fi, fi d a
-, f ...- fi. ^H b -
f f d . \E -
c B65, Oy, T, , P-O,

, O E c fi M. ^H ^E e .
1997, 239 . \I.K. X, O E fi M. \Efi

60. , 11, 747, B. d Studii Teologice, 9-10, 1962, 574.


fi. \A 1999.

61. Ka e e N. Iorga, Formes byzantines et ralits balkaniques. Bucarest-Paris 1922,


187, ils ont fini leur rgne avec la conscience quils avaient abandonn le caractre slave, quils avai-
ent t recus dans l unit byzantine.
62. . D.A. Zakythninos, La Grce et les Balkans, Athnes 1947, 71: L islamisation a touch tous les
lments ethniques. \E F. Braudel, ^H Mfi, 40: a B e 16 , b
fi c \A j c \E e e e

\I 1979, 31, d . Ren Puaux, Bfi H, fi-


\I. B. d \E \I. N, O Kd . \Efi IMIAX,

- fi - Xfi: \A. . . M: \Afi-\E \A. , [\A


1987], 120 . K . K, T d B.\A 1986, 327 .
.
63. . X, \Ed d e c c d c c

64. . Pittard, Les peuples que les Turcs ont amen dans les Balkans, Revue Internationale de Etu-
, \A 1987,41.

des Balkaniques (RIEB), 1-2, 1935, 533: N oublions pas, lorsque nous crivons le mot turc que, sous
ce vocable, nous trouvons des populations autochtones balkaniques islanises pour des causes diver-
ses.... B.J. Slot, Archipelagus turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane
c. 1500-1718, I. Printed in Belgium 1982, 3: ... il faudra bien tenir l esprit que la majorit des Turcs
que nous rencontrerons dans le prsent ouvrage ne sont gure des Turcs dans le sens ethnique mais
surtout des Chtiens convertis l Islam. Nicoara Beldiceanu et Petre S. Nasturel, La Thessalie
\Ec d c NA E 215

P, T .. c . 66.

B OITIMIKA
1.- EHNIKH A PXAIOTHTA
Ka c c fi E c a B-
, b b , f b fi,
\A d E fi, \ -
fi e fi , e . Tc e

, A. Gitti, J. Hatzfeld, B. Mitrea, N. Nikolanci, M. Paro-


^E c c -

vic-Pesikan, Rendic-Miocevic, L. Robert, V. Vinia, G. Woodhead ..67. Tc

L.Braccesi, Grecit adriatica68. ^ e


b d c d

c c c P. Digovic a : O fi
B f E -
fi, e fi, c , -
69.

B Vasile Prvan, c d Or-


a c c a B e d c

feu, : ^O \Of r , , a d -
q E. Ta ^Oa c c . Ta b
a
d fi c fi70. E

P d N. Banescu71, D. Pippidi72, R.
e e , fi, , ,

entre 1454/55 et 1506, Byzantion, 53, 1983, 131: Au milieu du XVe sicle le vocable trk ne peut
gure tre interprt au sens ethnique. \A. . , \Afi T d d
b T b b , T, 11, 1991, 143-144 d . 35, 39.

, 5, 1984-1985, 391-409. M. Cazacu-N. Trifon, Moldavie ex-sovitique: histoire


65. B. \A. \I, O d , K M-

et enjeux actuels suivi de Notes sur les Aroumains en Grce Macdoine et Albanie, Editions Acratie,
1993, Annexes I. Les Gagaouzes, 133-134, d c .
66. B. \Afi (P) -\E d \Af , \Ea d Ma
, . \Efi \E \E a a \Ea ,
\A 1993,55-61.
67. \Ed b . \A. . , \I d Be ^E-
fi, \A 1988, 20-21 . 18-26 d 65-67 . 5,7,11,13,17,18.
216 \Ec d c NA E

Vulpe73 ..74
\Aa c r B d -
, a E d -
, d , e a d e a ,
g d f 75. K\ a d j -
b d d b fi
j fi e .

2.- PMAKH A PXAIOTHTA


Ka c a e e , -

Egon Friedell : ^Ofi e \I r fi.


P e c B. ^O

Te , c , , fi d -
a c P b a fi-
. Te d f ...76. \E-

68. Bologna 1971 d 2 1977.


69. . P. Digovic, La Dalmatie et les problmes de lAdriatique, Lausanne 1944, 64.
70. . Orfeu, 1926, 1.
71. N. Banescu, Entre Roumains et Grecs. Ce que nous apprend le pass. N , 9, 1937,

72. D. M. Pippidi, I Greci nel Basso Danubio, Milano 1972, 178. ^O , Scythica minora. Recherches
1055.

sur les colonies grecques du littoral roumain de la mer Noire, Bucuresti-Amsterdam 1975.
^O Acornion al lui Dionysios, dictionar de istorie veche a Romniei (DIVR), Bucuresti 1976,16-17.
73. . Radu Vulpe, Studia thracologica, Editura A.B.S.R., Bucuresti 1976, 300: ... la plupart des
territoires... avaient subi la forte pntration de l hellnisme avant d tre inclus dans l Empire romain.
74. Ol. Picard, Illyriens, Thraces et Grecs. La monnaie dans les rapports entre populations grecs et non
grecques, Iliria, 1, 1986, 137-141. E e \A. . K-
fi, O E d fi , \A 1945, 178-179, a c c
fi, fi fi j
\I, r fi, c

. d G. Dagron, Aux origines de la civilisation byzantine:Langue de culture et langue d Etat, Re-


c d c .... \Afi , M, 2, 1941-1952, 530.

vue Historique, 241, 1969, 37, 4 . c . \E a e


e K. A, O Bfi ^E (B - \Ad - N),
\A 1923, 135, Te e e B e
\A, b \Ifi, fi \I , a q

. B. P. Roesch, Thespies et la Confdration Botienne, Pa-


E. Kd e e e a fi b

ris 1965, 72 . 3.
\Ec d c NA E 217

b ^E fi c P, J. B-
rard, Galinsky, Manganaro, Kienast, Roussel ..77.
\E c Bc

, e M. Garasanin78 a e e
, , c

. Ka b e fifi Vulpe e , fi,


E , fi fi a d : O
E fi E fi r a c c c fi
fi e e d
d e fi. \A d r , f a
a e e e d b .
Ta a a a e
e E. Mfi f e a
fi b c fi fi -
e , E q a c ,
c fi c e c fi 79. ^O b -

75. Prvan, La pntration hellnique..., 27. ^O , Dacia, Civilizatiile strvechi din regiunile
Carpatodanubiene, Madrid 1956, 155-159. I. Glodariu, Relatii comerciale ale Daciei cu lumea elenistica
si romana, Cluj 1974, .
76. . E. Friedell, c ^I \A ^E, \Efi , \A 1986,

d ^E , I.K.T.A.-Kc 1993, 61-62 . 3. \E M. I. Fil-


102. B. . X. T, ^Oe c . \A c ^I-

ney, Les anciens grecs, Paris 1973, 161.


77. J. Marouseau, Quelques aspects de la formantion du latin littraire. Paris 1949, 126: Rome, ville
grecque.... J. Brard, La colonisation grecque de l Italie mridionale et de la Sicile dans l antiquit, IIe
d., Paris 1957, 445 . G. K. Galinski, Aeneas, Sicily and Rome, Prinston, 1963, 172 . G. Manganaro,
Un senatus consultum in greco dei Lanuvini e il rinuovo della cognatio con i Centuripini, Rendiconti
dell Academia di Napoli (RAN), 1963, 23 . ^O , Per una storia della Sicilia romana, ANRW, I,
1, 448-449. D. Kienast, Rom und die Venus von Eryx, Hermes, 1965, 448 . . D. Roussel, Les
Siciliens entre les Romains et les Carthaginois, Paris 1970, 129. B. d Jean Bayet, Les origines de l
Arca-disme Romain, Mlanges de lEcole Francaise de Rome, 1920, 63. \A. . , Pe

1984, 40-54. \E . Robert Flacelire, Rome et ses empereurs vus par Plutarque, Antiquit Clas-
\Afi, a A a c \A \I, \A

sique, 32, 1963, 28-47, 33 . 21, a c c


fi. Clara Gallini, Che cosa intendere per ellenizzazione..., Dialoghi di Archeologia, 7, 1973, 175-
191, 185, a e A: In questi secoli Roma, l unica citt conside-
rata pfilis hellenis...: quello della cultura ellenica.... Giovanni d Anna, Il mito di Enea nella tradizione
letteraria, Magna Graecia, 15 (5-6), 1980, 10-13, Enea il fondatore di Roma. \Aa Enea
che viaggia con Ulisse non sentito dai Greci come un nemico, ma come un eroe non del tutto lontano
218 \Ec d c NA E

fi P c B d Bochum
Cicerone Poghirc c ^E - fi
B, e fi- c Bfi
H, e , e 229 .X.80.
\Ae f fi ^E f e e
, fi j e -
. e fi,
a e B. a b f -
BA B, B c ,
c , a K81, a b e

B Al. Rosetti e d e -
B e d c -

82.

3. - MEAINIKH - BYZANTI NH EPIOO

d X Frantisek Dvornik a d
^ e f a f fi T c

: Te B d b ,
B, P, K d d fi b . Tf c
, f d d fi , d f -
a . T , f c -c
c d c 83. ^E b r c , c
a c B \I, -
d fi (. 560-636), e

da essi.\E b : Roma prende il nome da una donna troiana..... B. d G. Pugliese


Carratelli, Dalle Odyzzeiai alle apoikiai, la Parola del Passato, 31, 1971, 393-416, 411, -

78. . Sources archologiques de civilisation europenne, Bucarest 1970, 291. B. B,


e ^Ed f fi E.

79. . V. Prvan, nceputurile vietii romane la gurile Dunarii, Editia a II-a, ingrijita si adnotata de R.
fi d ^E , M, 16, 1976, 354.

Vulpe. Editura stiintifica, Bucuresti 1974,193 . 314.


80. . Poghirc, Romanisation..., 18: Ds leur premire intervention sur le bord de l Adriatique les
Romains imposrent aux cits grecques de participer leur ct, contre les Illyriens, ce qui exigeait une
coordination des troupes et un contact linguistique rgulier. B. d . 10.
81. B. . . 44. . Andr et Jean Sellier, Atlas des peuples de l Europe centrale, La De-
couverte 1991, 132: Les Roumains -comme la majorit des historiens-pensent que les descendants des
populations romanises de Dacie se sont maintenus sur place (notamment en Transylvanie) travers les
\Ec d c NA E 219

e Graecia84.
A d b f
. Ka e e . Zfi, fi d -
b b d b a , c -
c b c , e E, fi-
, fi j , E , a c -
Z.- a c c , b e
e e , e fi85. Aa
, b c fi
\I \I 86, e -
c E, B, e fi-
a c c d c :
... E , \I
...87. , e ^E c B-

sicles, quitte se rfugier dans les montagnes (Carpates mridionales) lors des invasions.
82. \O Antonio Udina Burbur d e 1898. B. A.Rosetti, Etudes de linguistique g-
nrale, Bucuresti 1983, 424.
83. . F. Dvornik, Les Slaves, Byzance et Rome au IXe sicle, II, Paris 1928, d ..X, ^H -

. P. Charanis \A
a ^H . Tc K-

84. B. Byzantinishe Zeitschrift, 64, 1971, 22 ., P. Charanis.


(14.3.1972), 1973, 18 d d 34.

85. . D. Zakythinos, La synthse byzantine, Les peuples de l Europe du Sud-Est et leur rle dans l
histoire (Byzance et les peuples du Sud-Est Europen). Association internationale d Etudes du Sud-Est
Europennes, Sofia, 26. VIII-1.IX.1966, Rapport pour la sance plenire, Sofia 1966, 20.
86. d . J. Fr. Schultze, Quaestiones Lydianae, Greifsward 1862. K. Witting, Quaestiones
Lydianae, Knigsberg 1910. E.S. Stein, Histoire du Bas-Empire, II, Paris-Bruges 1949 (. Am-
sterdam 1968), 729-734 d 838-840. T. F. Carney, Bureaucracy in Traditional Society Romano- Byza-
ntine Bureaucraties viewed from within, 3 vol., Lawrence (Kansas) 1971. Nicolae- Serban Tanasoca, Io-
annes Lydos (Ioannes Laurentios Lydos), DIVR, 346. J. Fr. Martindale, The Prosopography of the Later
Roman Empire, II (A.D. 395-527), Cambridge 1980, 612-615.
87. \I fi, d P , 261, 68 (Bonn). . E.Lozovan, By-
zance et la Romanit scythique, RER, 5-6, 1960, 223, ....bien que les habitants (sc. de l Europe, c
B) fussent des Grecs ils parlaient tous le latin. M. Dubuisson, Y a-t-il une politique
linguistique romaine?, Ktema, 7, 1982, 195-196: ...Toutes les affaires concernant l Europe (Bc)
prservrent par ncessit cette antique coutume, dans la mesure o ses habitants, quoique Grecs pour la
plupart, parlaient latin, surtout ceux qui exercaient une fonction publique. \A c
\I. . d b Dubuisson, Problmes du bilinguisme
romain, 38 . 66. ^H e f E, f ,
f , a e Dubuisson, Le latin des historiens grecs, LEC, 47, 1979, 103, d
Utraque lingua, Antiquit Classique (AC), 50, 1981, 282. ^H b B r -
220 \Ec d c NA E

88, b d c c
, , \I, , B, f

fi, A-d e romani b c --89, -


\A. ^O b e fi, a

d e Armania (Romania, P), b e d

fi Al. Vasiliev, c d e e E fi-


E c , a c P-

fi Zfi90.

4. - METABYZANTI NOI XPONOI - TOYPKOKPATIA


^H c-c a d
b j fi b a f a e e 16
b e \I K e c B
M, e a e
K. A91. \A ,
, e B d -
92, N \A d T Mfi-

, a e c B M.Gyfini, La transhumance des


Vlaques balkaniques au moyen-ge, Byzantinoslavica, 12, 1951, 42. \A. E. Bfi, ^I
N ^E, I, 1961, 36. ^O , ^O e e -

1912, EM, 1983, 49-50. \E . Poghirc, La Romanisation linguistique.., 34:


\H ^E, ^I M e a a fi S e

...les gens habitant L Europe (c est--dire, la pninsule balkanique), quoiqutant en ma-jorit des
Grecs, parlaient la langue des Italiques, surtout ceux qui s occupaient des affaires publiques.
88. ^H c ^E d a e 11 b -
a e , c \I e a c c , 6 . Te 1025
e b M d E (Bc) b
20.000.000. ^H b e e , a , a
10.000.000. . T. K. , ^H ^E e Me B,
^E d . A, A 1977, 41.

403, d . b d , 8, d c Hlne Trou-


89. B. \A. . , B ^E d Ec E, fi, 37, 1995,

pi-Bourillon d Jean-Paul Bourillon, 10.


90. . Beitrge zu einem Lexikon historischer Grundbegriffe, Sonderdruck aus dem Internationalen
Iahrbuch fr Geschichtsunterricht 1959/60. Braunschwieg, 89: Les Grecs appellent leur pays Arma-
nia (Romania)....
91. K. A, ^O e ^Ee a e d c
fi , 1952,9. fi
r Mc , e A 1595 b c -
\Ec d c NA E 221

Stojanovich a b e fi , ^O
f fi93 94, a

B 95. Tc b a ^E

f T. B A M -M, E \H c c d

. B. d A. Pippidi, Tradit ia politica bizantina n t arile romne n secole XVI-XVII, Bucuresti 1983,
, \Hc ^E (HE), 227-298, 1977, 168, a c B-

251-252. B Al. Cioranescu, Un tmoin Espagnol de la Campagne roumaine de 1595, RER, 9-10, 1965,
77-96.
92. B. Ariadna Camariano-Cioran, les Acadmies princires de Bucarest et de Jassy et leurs profes-
seurs, 142-Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1974.
93. e a B B fi B-\A
fi d . B. N.
Densusianu, Macedo-Romnii din Groatia si Slavonia (dupa fantani oficiali contemporane), Bucuresti
1880. I. Nenitescu, De la Romnii din Turcia Europeana, Studiu etnic si statistic asupra Aromnilor,
Bucuresti 1905. T.Filipescu, Coloniile romne din Bosnia. Studiu etnografic si antropogeografic,
Bucuresti 1906. N. Beldiceanu, Sur les Valaques des Balkans slaves l poque ottomane (1450-1550),
Revue d Etu-des Islamiques (REI), 34, 1966, 83-132. M. Cazacu, Les Valaques dans les Balkans
occidentaux (Serbie, Croatie, Albanie etc.). La pax ottomanica (XVme-XVIIme sicles, Les
Aroumains, INALCO, 1989, 79-93. O e j b
a c fi . \A b a
b e e c P fi P-

e fi. B. REIB, 12, 1934-1935, 330, c


d fi e M-P, i d -

e e K c Z Petar Skok.
\E Sextil Puscariu, Limba romna, Bucuresti 2 1976, 221. G. Murnu, Romnii din Bulgaria
medievala, Bucuresti 1939, 51. . J. Kramer, Das Aromunische, Rumnistik in der Diskussion,
Gunder Narr Yerlag Tbingen, 218 . B. d \A. , B P d fi-
B-\A, \He ^Hfi 1986, 328. ^O , B d B,
189. \Ec b - a d - -

E, e fi fi L Europe et ses popullations, X 1978, e -


, M-P d e \Ee Ke X

d , ^E -
a d b d fi. B. \A. ,

94. Ka e Neagu Djuvara, Suvenirs de l exill de 1848, Revue Roumaine dHistoire (RRH), 1-2, 1995,
Me - Ke d ^Ec , T, 6, 1986, 103 d . 69.

25, P b , d e e f \A-B
^E, e fi . B. N Djuvara, La diaspora
aroumaine aux XVIII me et XIXme sicles, Les Aroumains, INALCO, No 8, 1989, 95-127. ^A-

E. B. C.C. Giurescu, Istoria Bucurestilor, Bucuresti 1979, 220. P. Nasturel, Koutsovalaque.


r fi E, d a e e e Kfi -

Recherche tymologique, Etudes Roumaines et Aroumaines, Paris 1990, 91 16. \Ea -


r \A E d e f , f -

Stojanovich, . \A, ^H c c a fi -
a c , r , , Oy, P, ... B. T.
222 \Ec d c NA E

\Ae Basri-bey96, VI. Skaric97, K P. Skok98 .. Ea


B d d ,

c B D. Popovic c c c
c c \A
- e e fi 99.
\E , e e fi, d
100 c , d -

- ., M, \A 1979, 328-329. Efi b .B.

, ^I M 1354-1830, 1969, 349-394. Michel Bruneau, L


\A. E. Bfi, O fi fi d T, 1958. ^O

hellnisme: un paradoxe ethnogograghique de la longue dure, Gographie et Cultures,2, 1992, 45-74. \I.

95. Kd e e fi The conquering Balkan Orthodox Merchant, The Journal of


X, \Efi ^I N , 1993.

Economic History, 20, 1960, 234-313.


96. Basri-bey, Ancien Dput au Parlement ottoman, Prsident du second Gouvernement national
albanais et Chef du Pouvoir Extutif ad interim (1915-1916), Intern dans les garnisons austro-hongroises
(1916-1918), L ORIENT dbalkanis et L ALBANIE. Origine des dernires Guerres et Paix future,
s.l.n.d., : Avec son petit peuple primitif, divis en trois grandes religions, l Albanie a manqu jusqu ici
une conscience nationale. Tout mouvement nationaliste y est artificiel, entretenu comme il tait par l -
tranger, surtout par Vienne. - Nous reconnaissons le caractre grec de l Albanie mridionale o l oeuvre
sculaire civilisatrice de ses coles domine aussi bien au point de vue moral qu au point de vue natio-
nal.
97. VI. Skaric,L attitude des peuples balkaniques l gard des Turcs, RIEB, 1-2, 1934-1935, 246.
98. B. RIEB, 3, 1936, 36.
99. D.J. Popovic, Les Aroumains, extrait du livre O Cincarima (2 d.), Beograd 1937, RIEB, 1938
606. B. d \A. . , O B d f f
B, ^O ^Ee d c , Tb -
e ^E ^E. ^Ea , \A 1995, 155-175.

^H d a e c Camariano-Cioran (. .
b c r fi fi

. 92). Efi r d , : Gh. M. Ionescu, Influnta


culturei grecesti n Muntenia si Moldova cu privire la biserica, scoala si societate, 1359-1873, Bucuresci
1900, Const. V. Obedeanu, Crecii n Tara Romneasca, cu o privire generala asupra starii culturale pna
la 1717, Bucuressti 1900. Cornelia Papacostea-Danielopolu, La vie culturelle des communauts
grecques de Roumanie, I et. II, RESEE, 7, 1969, 311-333 d 475-493. ^H , Les lectures grecques
dans les Principaus roumaines aprs 1821, Balkan Studies, 11, 1, 1970, 157-168. . ^H , Intelectualii
romni din Principate si cultura greaca, 1821-1859, Bucuresti 1979. V. Cndea, Les intellectuels du
Sud-Europen au XVII sicle, RESEE, 8, 1970, 181-230, 623-668. Ion Ionascu, L influence des Grecs
des Principauts Roumaines dans la vie politique de ces pays, Symposium. L poque phanariote,
Thessaloniki 1974, 217-228. E Brje Kns, L histoire de la littrature nogrecque. La priode
jusqu en 1821, Stockholm, Gteborg-Uppsala 1962, ... q a
, y y a a a e e
\Ec d c NA E 223

, fi, B . fi
a 101 d fi
b e , b .
b b E, e , a c -
, , e B-
-c \O, a fi d fi a d a
e B, b NA E-
102.

100. Kd fi. . Ren Grousset, L Empire du Levant, Histoire de la question d Orient, Paris
fi. . d P B, 3,1970, 94.

1948, 7: c c fi , ,
c fi e e fi. ^O e e
c , e fi, d fi.... B. d \A.
. , ^H d c
Ec E, d , 11, K 1995, 25-32.
101. B. \A. . , \I. Z d e -
e , fi, 35, 1993, 452-463. , d d b d
^Y, c d T, f b
a , i d , , b -
, fi e fi, fi , .
B. \A. . , M M a b fi b ,
d , 12, 1996, 41-47.
102.B. B , ^Ec , ^Ec , 140, 1953, 696. Kfi.
. T, ^Id \A. ^O ^Ee d d , \A 1961. . d
\A d , 26, 1961, 86-105, K. .

fi. B. G. Ostogorsky, Histoire de lEtat byzantin, trad .franc.par J. Gouillard, Paris 1969, 193-
T, ^Ee d d . K f

194 d 245-246. . Ortodoksia - \O, 4, 1995, 595, e e -


c . fi.

HMO AAOY, OITITIKO KENTPO AAOY, ANTEPA XOH


EIMOPE (ANOIKTO ANEITHMIO), H KPII TI ANPINE XEEI
KAI EIMOP-I, AAOY 2005, 103-120.
IAXPONIKE - IABAKANIKE XEEI OITIMOY

c fi \I a
c e (2003) fi , e r O
^E b d Bb X, e d M, a -
e fifi e fi d

r , a P N. Banescu, -
M fi. ^O b b

Mf P d ^E. Ae f
e fi1.

P, .. Al. Sturdza, J. Haikin, N. Iorga, E. Lozo-


\E f d d -

van, Adrian Fochi, e fi. ^O , e


fi , fi : ^H P-
b c c c fi
c 2. ^O e
e e b ^H P b r
3. ^O , fi, e \E d -
e P, b e d c
B, b a e \A
, f e c \A b e . ^ -
c a : O :
j d d fi a e a K, j
d d b a B. hA d ,
b b b fi , , f e -

1.N. Banescu, Entre Roumains et Grecs. Ce que nous apprend le pass, N , 9, 1937,
1055 ..: un vritable pays gto-grec, Cette action de la culture hellnique ne sest point arrete
avec la conqute des Romains. A Ulmetum, la vaste communaut rurale du centre de la Scythia
Minor, on parlait et on crivait le grec. On peut encore longtemps parler de Mix-hellnes dans
ces rgions danubiennes.
2. Al.A.A.Stourdza, La Roumanie n appartient pas la pninsule balkanique proprement dite ni
comme sol, ni comme race, ni comme Etat. (Mmoire la Socit de Gorgraphie).Bucarest 1904.
3.J. Haikin,Romnia nu este o tara Balkanica, Buletinul Soc. Regale Romne de Geografie, 38,
1919, 232 ..
4. N. fi, Efi e c c ^E d a c -
c . M e e e M M. \Efi AMMA,
226 IAXPONIKE-IABAKANIKE XEEI OITIMOY

4. ^O , P c K, -
c b r .5 ^O , c
B d fi, P-
a a r e fi6.
^fi fi b
c d ^E
b f f B, a e d f
E7, e 6 . .X. d -
c Kfi8 \I fi.

\Of V. Prvan b e fi,


d b P e d c

a d b b e \O d e
, d , . Mb b a ^Oa d a

Prvan , c ^H c d -
a a d c c fi9.

c c , d c -
^E d e e fi.10
Ma e e D. Pippidi -
O E e K e c c c c c
.11 Ma b b b

5. E. Lozovan, Onomastique roumaine et balkanique, Vle Congrs International de Sciences


\A 1931,125.

Onomastiques, Mnchen 1961, 225 .1.


6. A. Fochi, Contributions aux recherches concernant la chanson populaire des Balkans, Bulletin de l
Association Internationale d Etudes du Sud-Est Europen (AIESEE), IX 1-2,1971, 81: En change, l
ouvrage d Ikonomov comprend des proverbes roumains, bien que les Roumains ne soient, ni par leur
origine, ni par leur habitat, un peuple balkanique....
7. \I fi, d P , 261, 68 (Bonn). .E. Lozovan, By-
zance et la Romanit scythique, Revue des Etudes Roumaines, 5-6, 1960, 223. Cicerone Poghirc,Ro-
manisation linguistique et culturelle dans les Balkans, Les Aroumains, INALCO, 1989, 34: ...les gens
habitant l Europe (c est--dire, la pninsule balkanique), ....
8. Michel Dubuisson, Y a-t-il une politique linguistique romaine?, Ktema, 7, 1982, 195 .41. -
fi r fi d a \A. B. E. Flintoff, Varro in the Works of John of Lydia, Atti
Congresso Internazionale. Studi Varroniani. Rieti 1976, 365-377.
9. B. Orpheus, 2, 1926, 1.
10. V. Prvan, La pntration hellnique et hellnistique dans la valle du Danube, Bucarest 1923, 27:
Ce qui est, en tout cas, sr, c est que vers 500 av. J. Chr. le Danube, jusqu au confluent du Sereth, tait
une rivire grecque...
11. D.M. Pippidi, I Greci nel basso Danubio dall et arcaica alla conquista romana. Il Saggiatore, Mi-
IAXPONIKE-IABAKANIKE XEEI OITIMOY 227

fi fi B , E d b -
M , f
fi c c d c c c \A-
e c fi, r d e \E-
B.12
c e I.I.Russu -

B fifi Al. Fol.14 \Ae d M.Garasanin


c .13 b d e

d I. Nestor15 f f N.A. E a c -

e , I.I. Russu16. \Aa , ,


c . Ea b f \I, e

d ,

F.Papazoglou17.
B d \A

\A, b Duje Rendic Miocevic, O E-


e e E d fi,

c \A, fi d a E 18! ^O

lano 1971. B. d \A. . , Ta a e d -


. E N M ^E. \A 1974, fi -

12.D.M.Pippidi, Scythica minora, Recherches sur les colonies grecques du littoral roumain de la Mer
.

Noire, Bucuresti-Amsterdam 1975. \E d D. M. Pippidi, Contributii la istoria veche a


Romniei, Bucuresti 1967, 217-298. a e . V.Prvan, Dacia, Bucuresti 1972,
99. R.Vulpe, Studia Thracologica, Bucuresti 1976,44. a fi
fi, e K d e \Afi, Cahiers Balkaniques, No 25. Les Oublis des Balkans.
Actes du Colloque de 24 au 26 Octobre 1997. INALCO [Paris 1998], 78-79 . 107-108.
13. I.I. Russu, Limba traco-dacilor. Bucuresti 1967. . d Vl.Georgiev, L tat actuel de la
linguistique thrace. Thrace et Dace, IIe Congrs International de Thracologie, Ed. Nagard, 1982, 29,

e : ...ce sont des langues indo-europennes autonomes. \Ed , fi,


a c c b d , , c B -

174, B. Simeonov e fi: Nous pouvons affirmer que le gte est une langue
balkanique spare.
14. Al. Fol, Apercu historiographique des tribus Thraces, Pulpudeva I. Semaines Philippopolitaines de
l histoire et de la culture Thrace, Sofia 1976, 10.
15. M. Garasanin-I. Nestor, Les peuples de l Europe du Sud-Est l poque prromaine, Premier
Congrs international d tudes balkaniques et du Sud-Est europen, Rapport pour la sance plnire,
Sofia 1966, 20 ..
16. I.I. Russu, Illirii. Istoria - limba si onomastica-romanizarea, Bucuresti 1969.
17. Fanoula Papazoglou, The central balkan tribus in pre-roman times: Triballi, Autariatae, Dardanians,
Scordisci and Moesians. Amsterdam 1978. (1 . . Serajevo 1969).
18. D. Rendic- Miocevic, I Greci in Adriatico, Studi Romagnoli, 13, 1962, 39-56.
228 IAXPONIKE-IABAKANIKE XEEI OITIMOY

b P. Digovic c ^H d a \A-
19 fi B-
f E fi, b e

e Radu Vulpe a fi e a
fi, c , .E P-

B c c ^E d fi -

e e Vasile Prvan, f c
c c 20. Ae d b c

c Lorenzo Braccesi
a , , 21. -

\Ae ^Efi22.
Efi b d fi r
^Ee Kfi23, c \A!
\Ae f 24 d fi25 a ^E
b f \If b d c \E b -
d d fi \A d \E-

Ljuba Ognenova c d c c
- . \E d B-

e e 1898 c c c c Xfi
(, fi)26.
a fi d j a
B b

19. P.Digovic, La Dalmatie et les problmes de l Adriatique, Lausanne 1944,64.


20. Vulpe, .., 300: ...la plupart des territoires ... avaient subi la forte pntration de l hellnisme
avant d tre inclus dans l Empire romain.
21. Parvan, Dacia, 140:Latina lor este excelenta.Rasa lor e amestecata: illiro-italo-greaca.
22. L.Braccesi, Grecit adriatica. Bologna 1971. 2 . 1977.
23. L.Braccesi, Hellenikfis kolpos, Supplemento a Grecit adriatica. Roma 2001.
24. ., VII, 323: T c c e [\E] d c \E d c
\A fi a \Ha fi
\A fi, b a a \I....
25. O , a e fi

c Vl. Popovic, L Albanie pendant la basse Antiquit, Les Illyriens et les Albanais,
\I fi, e b \A b \Ie

Beograd 1988,254:Selon l historien grec [Procope de Csare], les Epirotes taient tablis jusqu
Epidamnos, m (BV III,11,8).
26. L. Ognenova, Nouvelle interprtation de l inscription illyrienne d Albanie, Bulletin de
Correspondance Hellnique, 83, 1959, 798-799.
IAXPONIKE-IABAKANIKE XEEI OITIMOY 229

, .. A. Gitti, J. Hatzfeld, B. Mitrea, N. Nikolanci, M. Pa-


rovic- Pesikan, D. Rendic- Miocevic, L. Robert, V.Vinja,Vl. Bazala .. T
e , fi O b f ^E d
Z r e .
H fi . . \Aa a -

e \Ie Graecia!27
\I b c fi -

b d a f . \E-
a d 28, f a c B

A. Canini, L. Magrini, R. Puaux, b c d -


B. .. Zfi, M. K, M. \I. M,

Basri-bey, b fi fi-
c : Mb e e fi , b
, \A . K
e r , fi e e fi, e e c B-
.
\A e e fi \A, e
fi e a d 29.
^ e c , d
b f f B fi-

G. Mihailov30. ^O e c -
a fi ,

b fi , c ^H -
c B. c d M31.

27. \Ed b a e e f . Ach. G. Lazarou,


Die Mazedo-Aromunen, \Ed ^E B N(1999-2000), 357-358, d

28. Bb . \A. . , \Ae c \A ^E c Roma-


b , b fi d .

nia , \He ^Hfi IH, 1997,18 d . 69,70. E


. Paul H. Stahl, Triburi si sate din Sud-Estul Europei. Bucuresti 2000.
29. Basri-bey, Ancien Dput au Parlement ottoman, Prsident du second Gouvernement national alba-
nais et Chef du Pouvoir Excutif ad interim (1915-916). Intern dans les garnisons austro-hongroises
(1916-1918), L Orient dbalkanis et lAlbanie. Origine des dernires Guerres et Paix future, s.l.n.d., 5.
c d . \A. . , \A, N ^E, \A

30. G. Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, I-IV, Serdicae 1956-1966, I2, 1970.
f f X A, X 1994,80-97,89.

31. G. Mihailov, La langue des inscriptions grecques en Bulgarie. Phontique et morphologie, Sofia
1943. B. d S.Stati, La langue des inscriptions grecques de Dobroudja, Linguistique Balkanique,
230 IAXPONIKE-IABAKANIKE XEEI OITIMOY

\E b r b Te fi
d 32.
^O Radu Vulpe c fi
Prvan, O b a fi 33,
d , b b ,
. \Efi f d E,
fi d , a e e fi -
34 d , B, \ -
fi35.
Te fi d b , f
fi . d
e Ze b fi
B e e fi36. \E b -

6,1963,29-33.
32. G. Mihailov,Le problme de l hellnisation et de la romanisation des Thraces, IIe Congrs Intern.
de Thracologie, 437-444. ^O , Problmes de la mythologie et de la religion thraces, Pulpudeva, I,
71-80.
33. V. Parvan, Inceputurile vietii romane la gurile Dunarii, Editia a II-a ingrijita si adnotata de R. Vulpe.
Bucuresti 1974, 193 .314. B. d \A. . , \Ea d a B,
, 49, 1997,181, Vulpe c c .
34. a f . B. d M.Dubuisson, Utraque lingua, Antiquit Classique, 50,
1981,282.
35. C. Heg, Les Saracatsanes, une tribu nomade grecque I. Paris-Copenhage 1925, 74-75:...le mot
B... originairement nest que le nom propre du peuple de langue romane qui habite les Balkans....
B. d \A..,. Pb d a c , -

36. a \A \A (AA), 56,1981, B, 229-240, . I-IX. \E D.


fi, 40, 1998, 284-312, d b b fi d , \A 1999.

Zakythinos, La synthse byzantine, Les peuples de l Europe du Sud-Est..., 1er Congrs Intern.des
Eudes Balkaniques, Sofia 1966, 20: ...monument le plus considrable de l poque est sans doute cette
srie d inscriptions protobulgares. On entend par ce terme les textes pigraphiques, redigs en langue
grecque par ordre des khans bulgares, depuis le rgne de Tervel (701-718) jusqu au baptme de Boris-
Michel (865)... Tous ces monuments pigrahiques, prcieux en soi comme une source historique et
comme un chantillon de la langue populaire, acquirent une grande valeur comme des tmoins d une
exprience culturelle. Nous sommes d accord aujourd hui quils ont t crits par des Grecs, Grecs
indignes, rfugis ou captifs, Grecs locaux.... B r f fi e
, e V. Parvan, Getica. O
protoistorie a Daciei, Bucuresti 1925,6. ^O e Athanase Joja c c c -
d e f e . . Revue roumaine, 3,1966,5:Cette action fut
facilite par les contacts prexistants des Daces avec la culture des Grecs tablis dans la Dobroudja.
37. F. Dvornik,Les Slaves, Byzance et Rome au IXe sicle, II, Paris 1928, d ..X, ^H -
a ^H . 1973,18 d 34. ^O
IAXPONIKE-IABAKANIKE XEEI OITIMOY 231

B ^E-

Frantisek Dvornik: Te B d b
, f c d X-

, B, P, K d d fi b . Tf -
c , f d d fi , d f
a . T , f c -
- c c d c 37.
^O e N. Iorga b , fi -
, c Bc c , b

fi D. Angelov d St. Stefanescu. Ma


b b d 38. \E b d fi

b fi b ^O e
N.A E39, a d P.
B a d a f f
fi 40. T , b b fi
d fi B b c , .. -
, Kfi, , fi (), Tfi, Kfi, M-
, \A (), B, , M, ,
T, , \A, Ma (), K, A,

Joja d e \E. ., ..,7: Par l intermdiaire de l Eglise une forte


influence byzantine contribue parfaire la physionomie morale du peuple roumain. Byzance a influenc
les peuples de religion orthodoxe. L intensit de sa vie spirituelle a imprim ces peuples une marque
profonde, renforcant l influence hellnique dj subie. B. d Actes du Colloque International de
Civilisations Balkaniques, Commission Nationale Roumaine pour l UNESCO, Sinaa, 8-14 juillet
1962,114, D.Zakythinos : l Empire byzantin a toujours t un puissant foyer d
irradiation. Cest par son canal que les parties les plus recules du continent et des les adjacentes ont
recu l hritage de l Hellnisme.
38. N. Iorga, Probleme balcanice, Neamul romnesc, 64,1926.
39. N. Iorga, Le caractre commun des institutions du sud-est europen, Paris 1929.
40. Ae fi d a f P. ,
, . \A. , ^H ^Ec \Ic d ^H. ^H
^E \Ifi c c a e c A a
18 . \A 1999, 267-292, d K a ^E c P
\A. . , \Ea d c . \Efi fi. [\A 2002],75-

41. .X. X, Ta a c B a XVIII d b XIX ,


105.

.., 1985. Nadja Danova, Les livres grecs de la bibliothque d Ivan Dobrobski, Etudes Balkaniques,
3-4, 1992.
232 IAXPONIKE-IABAKANIKE XEEI OITIMOY

Zfi, Xfi, , \A, fi41..., -

c Alex Balabanoff : ^H B a c . Kd
B, g d . ^O -

e fi , e c c ...42.
^Afi d b d b
^E d B e a IE a I
e fi A^E 43.
Ta b e a d
e e e (2002) X Z,
fi B .44
E c Mfi, e M fi, e c
B, c c , e , fi
e K, e , c Ka fi,
f fi b a , r a 45.

42. A. Balabanoff, ^H B d e fi, N ^E, 22,1937,975.


43. 188-I M X A. 1980.
44. X Z, \Ec . , , 2002,23. ^O ,
B . ^O b b fi d . \E

45. B. Tr. Stoianovich, ^O c fi , ^H c c


\Ec A.E. \A 1998, d fi, 41,1999,419-422.

a fi -.M, 1979. \E
O E B. E e . I
M X A- ^O fi \A P,
1999. Te a B , e
E, .
Bc . \A.. , \Ae c A fi c \A
E, ^E, 5(28), 1996, 57-60.
TA EHNIKA OIA TON OYNABI
OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY

^O e fi b r fi. O fi-

d b f Danubius d Danuvius. X-
, f a , r , ,

b e f f d f f
fi.
^O \I e Danubius , b -
e e e e da (=, ) d e e
nuvium=, ). c c d e

e b e fi. \Aa \Ic Pe-


B \I (g .X.), f -

rin d a a Danubii, fi

c , f c c e Donau d a
, . A c e c

. Te e P a c -
d e a e f e A
d e K . ^O , f q e f
E, fi I. Ka b e B I
e Mfi
. ^O Mfi c c A,
b fi. ^O
c 1.
O E b a c , fi
a . Kd e
E \Afi, d T. O
E fi d a d fi b 2. ^O ^Hfi-
3 \Afi M r c

1. AX. . AMOPAKH, e e d e , \A, 1963, . 140.


2. H. D ARBOIS DE JUBAINVILLE, La source du Danube chez Hrodote, Revue Archologique, Pa-
ris, 1888, . 1-6.
234 TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY

, , f c b c d
f . fi fi a e \A
j a fi b d ^E M-
. ^O d b
^E d c j
d e f f fi4.
B E fi b e
e f d , a
E fi d a . ^O
E 90 fi. ^O e d
i e fi, c -
^E, f b a ,

a c P fi Vasile Parvan5 -
-, a d a fi . Ea

d e 500 .X. c , fi
E d d e a
d e a .
\Ae d fi, f E, b a -
d e , f -
d . \Ofi fi : ^H I 6,
\Ifi, e e e I. fi q
Tfi7 j Tfi, f f f fi K
j K, c c K.
K8 j K, f e f T e M.
A q fi, f a fi K. \A, g
, e .X. c e
. ^H e e f
fi f a e e c d a
e c fi... Bfi e e

3. HPO. V, 49, & 1.


4. EM. CONDURACHI, Influences grecques et romaines dans les Balkans, Actes du Colloque Intern. de
civil. balkaniques, Bucarest, 1962, . 17. P. DEMARGNE, La contribution hellnique. Sources
archologiques de la civilisation europenne, Actes du Colloque international organis par le Secrtariat
gnral de l AIESEE, Bucarest, 1970, .76 ..
5. V. PARVAN, La pntration hellnique et hellnistique dns la valle du Danube, Bucarest, 1923, .5.
6. EM. CONDURACHI, Histria, Bucuresti, 1968.
7. V. CANARACHE, Tomis, Bucuresti,1961.
TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY 235

d fi T, e Mfi B, Alba Julia


P, T A P, fi, e
fi, f a c T
A-, c e .
O fi b a d a , f
b fi fi j f , ,
a c . Ta a r
c d fi, q M, Pfi, Kfi, a
M, \A . O E f fi e e
fi d d , fi, -
, .., r . \Ae c

Parvan E b d fi
E , d . ^O c

, a c d d fi
, S d , f a K,
d d d b .
Ka f f fi e d
E ^E, Mfi. \Ed
r e fi B Mfi. \A a
e ^Ee M fi d \c
, b , . Er
fi d e fi b
f E M d , f -
a c c .
c c a
f f fi, e f a b i

Parvan e
E. b e e b c . Kd c

\Afi, , j
, fi E. Mb a a
\Of d r E9. ^H c -
d e c . T , f r -
b b , 10 a

8. C. PREDA, Callatis, Bucuresti, 1963. R. VULPE, Istria, Tomis, Callatis, Bucuresti, 1966.
9. V. PARVAN, Dacii la Troia, Bucuresti, 1926, . 1

NA. . . Congressus Studiorum thracicorum, primus Thracia. Serdicae (Sofia). 1972.


10. \E e e e . I.K.POMO-
236 TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY

r a d b b j
a a , S c K, d c fi,
, b ^E Nfi d
c .
^fi , c d c fi
e , e fi, ^E -
, f q d r c -
fi b fi, b d
b f , c c b
f , f d , f K d c a
.
a d , b d , ^E b f 11
c ^Hfi, f c d
. \A b , e , ^I . ^O
b a f , f e
a f \If d fi e . K
a c d c c a
^E d 12, a a
a fi13: , , , b . \Ed 14,
d , , ,
, fi, , .15, , -
c . E b c ^E , e
fi, a d a d a fi: , ,

G.ARVANITAKIS, Quelques tmoignages sur l Hellnisme de la Thrace, Genve, 1919.


11. E. H. MINNS, Scythians and Greeks. A Survey of Ancient History and Archaeology of the North of the
Euxine, from the Danube to the Caucasus, Cambridge, 1913. B. B. PIOTROVSKY - P. N. SCHULTZ ET
V.A. GOLOVKIKA - S. P. TOLSTOV, Ourartou, Neapolis des Scythes, Kharezm, Paris 1954. CH. LE-
NORMANT, Les Grecs et les Scythes du Bospore Cimmrien, Paris, 1859. J. COMAN, Quelques traits
indo- europens des Scythes selon Hrodote, Cernauti, 1943.
12. D. M. PIPPIDI, Les colonies grecques de Scythie Mineure l poque hellnistique, Balkan Studies,
6, 1965, . 99-118. D. PIPPIDI - D. BERCIU, Din istoria Dobrogei I, Geti si greci la Dunarea - dejos din
cele mai vechi timpuri pina la cucerirea romana, Bucuresti, 1965. V. PARVAN, Dacia, Civilizatiile antice
din tarile carpato - danubiene, Bucuresti, 1972.
13. N. IORGA, Istoria comertului romnesc. Epoca veche, Bucuresti, 1925, EM. CONDURACHI, Ve-
rhi monete pontice si importanta lor, Bucuresti, 1950.
14. M. LAMBRINO, Les vases archaiques d Histria, Bucarest, 1938.
15. V. CANARACHE, Importul amporelor stampilate la Istria, Bucuresti, 1957. M. COJA, L artisanat
Histria du Vle au Ier sicle av. notre re, Dacia N.S., VI, 1962, . 115 - 138.
TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY 237

d . E c d c -
d , fi E b q .
oH fi b fi f b r a e
d fi ^E, c -
16. O b fi , , , -
, 17, b fi . O E b
a b d .
Ae r d e fi a a
j 18.
O E e e e ,
, . b b f fi-
. O E b f
. \A e fi, f a a -
, d c c ,
a fi a c a
c . ^E, -
d f ,
f . b b c fi,
f c c ^E, a -
f , e c c
j . E c
1000 M a c d c ^I-
, d e 1.500 c \O19.

\ \ f . Burebista
O fi b a b f E d

e d , f a

16. C. PREDA, EM. POPESCU, P. DIACONU, Sapaturile arheologice de la Mangalia (Callatis),


Materiale si Cercetari archologice, VIII, 1959, . 439 - 452. G. BORDENACHE, Antichit greche e
romane nel nuovo Museo di Mangalia, Dacia N.S., IV, 1960, . 489 - 509. C. PREDA, Archaeological
Disco-veries in the Greek Cemetery of Callatis - Mangalia, Dacia, N.S., V, 1961, . 275 - 303. G.
BORDENACHE, Histria alla luce del suo materiale scultoreo, Dacia, N.S., V, 1961, . 185 - 211.
17. P.E. ARIAS, il teatro greco fuori di Athene, Firenze, 1934. G. FORNI, Teatro, Enciclopedia dello
Spettacolo, IX, . 727 - 758, Roma 1962. D. M. PIPPIDI, Contributii la istoria verhe a Romaniei, Bucu-
resti, 1967, . 532 - 546, b : Teatre grecesti in Dobrogea antica.
18. . M. ANPONIKOY KAI M. XATZHAKH, B. KAPAEPH, Ta ^Ea M,

19. S. LAMBRINO, Dcret d Histria en l honneur d Agathocls, Revue des Et. Roum., V - VI, 1960, .
\Ec \A A.E.., 1974, . 69, 94.

180 - 217.
238 TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY

fi b e ^Y \E, e E \A,
e d , fi-
, b e .
\Ofi P fi Scarlat Lambrino
, f e E \A, c
c c c . ^H c
q , fi \A c c -
. \Afi a e c c f
P. P fi e 107 .X. c , -
b d d b fi .
O P fi b fi f E a d
b d b e , a d -
, a c , f fi r e
e d c P. Tc c c
d . O fi ,
fi b j q
a c , a
d c . ^O e -
e e j fi: a
d fi d a b f , f fi-
, d b e .
\E Mc a c .
fi d f c c -
f a e a , a a
, a c , d f
a fi e e fi, f f
.
fi a 20 a b d e c -
c c d ,
\ e e , d d d b
e e fi. A e e d a c
e e Ae b a fi.
K\ c a c fi e d c fi

20. Td b . FR. ALTHEIM, Geschichte der Hunnen, II, Berlin, 1960, . 225 - 243, .
9, e e E. LOZOVAN, Romains et barbares sur le moyen - Danube.
TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY 239

M. K, f
d c a a c . Kd fi e
B, fi a -
f a , fi-
, .., f a d
a c d c e ,
, b d b e -

N.Iorga, q a c NA E, a
. c fi, P e

e fi , , -
, , .21.
Te fi, fi, ^E ( , -

fi. ^O P e N.Banescu
, c fi, )

a fi: ^O q a c fi e -
c , c r b d
b B b d e e E
fi22. f Be e fi a :
P e e c
c c
c , c fi, a d d
d 23.
^H , c r a c
d e d , f
a Bd e f f E-
, fi c B, b e a c f O,
A, .. a e . ^O fi, fi
c \I a e , b c -
X d I
d a :
e e 24. \A c r d M-

21. N.IORGA, Le Danube d Empire (Etudes byzantines, II, . 203), Bucarest, 1940.
22. N. BANESCU, La domination byzantine sur les rgions du Bas - Danube, Acad. Roum., Bulletin de la
Section Historique, XIII, 1927, . 10.
23. De Aedif. 124, 36 ..
24. De bello goth. d. Hanry, 354, 3
240 TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY

e e e , :
a , i e , c e I
a e Pe 25. Tfi b c q
, fi a c b a
fi, -

Boocolabra, e , c r b -
, f e fi: , fi

b a X a
e , a c e 26.
c fi
b . b , , , -
c d b fi. e f
c c c . ^H -
d e c -
, c 27 c c
d a a B (, c d -
). O E fi, fi e c
K28, fi , c ,
c , d c , , c j
j d d . hA c
b r e fi , f -
f X, e B a f -
f , a e fi -
fi .
d d
c fi j fi-
, e -\ b e e
e - e B a d e
e fi e . ^H

25. Ed. de Boor, 230, 15 .


26. IMOK., 256, 53 - 4.

- Basilica, , 26, 1974, . 283 . 50,51. fi. I. POPESCU - SPINENI, Vechimea cresti-
27. AX. . AZAPOY, ^H a B-

nismului la Romni, Bucaresti, 1934. V. MOTOGNA, Un secol din istoria Daciei, in timpul navalirilor
barbare. Epoca increstinarii poporului romanesc, Cluj, 1937.
28. B. TATAKH, ^H c K c c , \A, 1960.
TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY 241

c -

, j b . ^H c , Paul Lemerle29,
a a , b , -

j B, a
a r e -
a a B. \E e
e B e c -
c . fi, , a r c -
^Y e a fi ! ^H c
r d f fi, -
c Ac Kfi, f b r a

d d , , Lemerle, b
j b c c . Te d

. ^A c d
. E e -

Ka e Iorga fi d e a
, fi f c d .

, e e 30.
b , c b a -
f f d a fi
, d a c . Tc b
a fi fi . c c
fi, f q
. ^O K K
e 500 . \Afi 800 d
2100.
Xc d fi a c -
. Te B, a a f B
, a f P , f a
c , a fi q
f B d a a fi e fi K-
fi. Tfi T \ c c c c

29. P. LEMERLE, Invasions et migrations dans les Balkans depuis la fin de l poque romaine jusqu au
VIII sicle, Revue Historique, CCX1, 2, 1954, . 279 . 2.
30. N. IORGA, Les Balcans et l Empire byzantin (Etudes, II. . 214).
242 TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY

fi , . c d 31. ^O
e a d e -
a f T a c e e -
. ^H c , f fi a
fi c c , e T c a
32 e b e e c
e e
e c j c e
.
^H fi fi fi c d
a e , K d \A33,
c Bd q b f K, ,
O, g d b f fi E. Tfi b c
e , , fi a
f fi a
, N.Banescu a b b
f d A , e
34. Mfi a c Kfi e
f c b c c c
e . Kd b
. ^H c b -
a d r a ^E. \E e d -
e B-
^E,e 1204. Er e Bd a
a e d d b . ^O
Mc H fi a d b c
\Ec B, e fi c d -
35. ^O c fi r b
e a c . Er

32. N. BANESCU, Les duchs byzantins de Paristrion (paradunavon) et de Bulgarie, Bucarest 1946.
31. ION. A. ZAKYHNOY, ^H Bc , 324 - 1071, \A, 1969, . 344.

33. K. A. AEANPH, ^H , \A, 1957, . 315 - 364. . H. BIBICOU, Pro-


blmes de la marine byzantine, Annales 1958, . 327 . M. SESAN, La flotte byzantine l poque des
Comnnes et des Anges, Byzantinoslavica, XXI, 1960, . 48 ., P. S. NASTUREL, Valalques, Cou-
mans et Byzantins sous le rgne de Manuel Comnne, Byzantina 1, 1969, 169 - 186.
34. BANESCU, Domination, . 21.
35. G. BRATIANU, Recherches sur Vicina et Cetatea Alba, Bucarest, 1935, . 21.
TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY 243

K b a d c c
, d . hA d e -
fi f a e a
, q b c d M,
c e a , fi-
e fi fi c c fi
e e , f a -
.
^O Mc H, a a e fi e c d
c M, c e -
36. Tc b b a d
e fi E , f
r e e B a , d ,
f e d d
a f c b e B-
.Ae e c e a a
Mc Hd e f r f f B-
. \E Bd d T ,
B a , \Ad -
d , f c c ,
e e fi, e d :
a
d d ,
d fi fi d 37.
Kd a a b fi e B -
a d b e c c -
c \Ac d e e B d . Mfi b
a e fi , a e Mc
K (1182), Bd d , a a a -
d a Kfi. Kd d \A B -
fi c B-
. ^fi e d -

36. V. LAURENT, La domination byzantine aux bouches du Danube sous Michel VII Palologue, Revue
hist. du Sud - Est Europ., XXII, 1954, . 192 . 2.
37. L. PREVIALE, Un Panegirico inedito per Michele VIII Paleologo, Byzant. Zeits., XILIL, 1942, , .
36 - 37.
TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY 244

c A Aboulfeda38 e Isacdji r fi
B d r e 1321.

B a c K-
fi. Kd r : Te e fi r fi
a ^E, e b e fi, a ,
. hA b c d c ^E e fi
39, d a f , P-
, a b fi b f E, f
d c . Ma b c K-
fi, e 1453, , fi P, fi
^E, f c
B d M, a f
f f fi d d E j

c c b a fi, Iorga a c P By-


. fi c c d -

zance aprs Byzance40.


Kd c c c d c ^E a -
e ^E e d ,
b c , e fi, d , a , d
41 d c . \E a
d M . Kd
a a c e fi E
^E. ^O e \A fi c -
:
Tc 7 M a a , e fi, c
, e a . T , f
E, d a

38. . Gographie d Aboulfeda, traduit de l arabe en francais par Reinaud, II, Paris, 1848, . 316.

B. B. R. MORAZZO - A. LOMBARDO, Documenti del commercio veneziano, Torino, 1940,


39. O r c e

G. BRATIANU, Recherches sur le commerce gnois dans la Mer Noire, Paris, 1929. R. LOREZ, Storia
delle colonie genovesi nel Mediterraneo, Bologna, 1938
40. N. IORGA, Byzance aprs Byzance. Continuation de l Histoire de la vie byzantine Bucarest, 1935.
. d fi b : La survivance byzantine dans les pays roumains, Bucarest,
1913.
41. A. CAMARIANO - CIORAN, Les Acadmies princires de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs,
Thessaloniki, 1974.
TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY 245

, d fi a , a a d d a
d fi. \A s a e e d -
a a , b a e ^E,
E b a , d
a , d a . M \
c , \ d ....
Ma r . ^H , fi, -
e e ^Y, fi . \A a
d a , d a a a -
e e d a c d ... Tc (.
) c b T -
, a f , f fi ,
d . H a a , a -
d a , c fi a a a
.
^H , b a \E,, f \O,
Mfi, T-e d P , ,
e a T fi, fi c
d a d a fi
d 42.
\Ae e E b d a c
(1829), i d fi d
fi, b fi c
fi, f c Kc E b e E fi d c
\A, a c A. \Aa d c -
A b E.
O e 1829 \Ac ^E , a
e E, B, 43, e b -

^E Johann Puthon (1829 - 1840) d


b e \I , f a e

c (1840 - 1866). ^H ^E e fi-


fi (1830) d e c -

42. AANAIOY OIOY, ^H ^E d a 1821. \A-


, , .. .I. BPANOYH KAI N.
KAMAPIANO, \A, 1964, . 36 ..
43. .. AIOY, , \A, 1972, . 87.
246 TA EHNIKA OIA TON OYNABI - OPEI KAI YEPMAXOI OITIMOY

Afi Franz I. \Aa e fi, f e


1837, fi e e d fi e \A. Ka e 1850

f Linz, B, B, , , B, T-
fi ^E r a 50 , f

, Kfi, , , Pfi, d
\A. ^H ^E .
Mb c P 44,f
d ,
E d fi fi d fifi
. . fi ^E e
a a A, c K d a ^E a a
e d fi a
, d d c , e -

Iorga e ^E: Te e
e f . M c P-

d e fi c b f E45. ^H b fi
M M a f -
f a : , e e
e fi a c c c
1856 - 1924, a d a c P d c -
a c c c 46.
^O \E B a c c B P,
e 1913, a fi b fi e 300 -
a , e B, b d e r:
e b r fi b 47.
Ta , fi, , d d ,
^E d c a c
E. \ e a a
, f K e Be
, d a e E, d i : Te fi-
d e a fi d fi
^P48.

44. M. CONSTANTINESCU, C. DAICOVICIU, ST. PASCU, Histoire de la Roumanie des origines nos
jours. Paris, 1970, , 265 ..
45. M. MAPKOOYOY, O K d \I c ,
\A, 1967, . 14.
46.O.., . 15.

48. H. AHRWEILER, Byzance et la mer, Paris, 1966, . 444.


47. O.., . 31.
TONYMIA IYPIKA BOITIA
KAI METAOEMIKE EIHMANEI

c B d e Radu Vulpe
^O e P P, b

e 1925 c \E Ephemeris Dacoromana -


fi Gli Illiri dell Italia imperiale romana, e
, f -
.
Ka e P a d c B e

e B. Mb b Kretschmer
\Afi, a fi fi Y, d d e

a d a -, -, -, f b -
a , .. M, M, , M (
, a e fi ,
), B, ...1
\Aa c e e e fi d c -

. fi Kretschmer, ,
c ,

a fi Mfi, b
d a c fi-

f E. Schwyzer3, Otto Reche4 ..


2, d , f

^O Vulpe e Kretschmer -
d , c e b c c
b fi c
d fi . O b a -
fi.

1. . Ephemeris Dacoramana (ED), 3, 1925, 166 d . 8.


2. . N. \A, ^H d fi Mfi. 1952,

3. E. Schwyzer, Griechische Grammatik. I. Mnchen 1939, 70.


18 d . 26, 27, 28.

4. O. Reche, Rasse und Heimat der Indogermanen. Mnchen 1936, 54.


248 T \Ia B d b

^O a c
a e d e , -

e Al. Graur - f r a fi
a e c e B d

fi, c fi c E d fi.
^O Graur a d d :
\Ae c Bc c K, e c B c ,
b d a fi \I, , i d
, q a c fi, f b r -
b d b . b fi: H
, a e e fi
fi5.

d , b Garasanin6, Braccesi7, Antinorio8,


Ma d b -

d \I d ^E c 9
-a e e10 - \E fi, c
(-) . Ac b d
11 a c ,
c r fi a 12.
^O e Milutin Garasanin fi \E e

5. . Studii Clasice (St Cl), 3, 1961, 20.


6. B. Sources archologiques de la civilisation europenne. Bucarest 1970, 291.
7. L. Braccesi, Grecit adriatica. Bologna 1971, e e .(Kd 2 -

8. A. Antinorio, Storie elleniche arcaiche. Rapallo 1980, 214, .


1977).

9. P. Lemerle, Philippes et la Macdoine orientale l poque chrtienne et byzantine. Recherches d


Histoire et d Archologie. Paris 1945, 11-12, \E e fi b

, b a e e doit tre aussi vieille que les relations terrestres de l


a c a fi d c -

Orient et de l Occident mditerranens.


10. Catherine Romiopoulou, Un nouveau Milliaire de la via Egnatia, Bulletin de Correspondance
Hellnique (BCH), 98, 1974, 813-816.
11. , VII, 323: T c c e [c \E] d c \E d c
\A fi a \Ha fi -
\A fi, b a a \I.... B. \A. . -
, \I d Be ^Efi. \Efi \E \E a
a \Ea . \A 1988, 65.
12. B.. , M d Mfi - H d \H. H, 1, 1979, 53.
T \Ia B d b 249

N j N (. Neretna, . Narenta) ,
\I, b f \A d

a c c , c d e
d e \I13.
\E r d , a c e a -
fi 80 100 a e a fi-
14, g b e e
15. Ka K-
d ^A c B B-
e fi fi, e \Ifi16. Ae
e c .
\Efi , e e
(-fi-X), \E, e 1898 d e 1959

\I, e c B fi Ljuba Ogne-


, -

nova c d c 6-7 . b e fi-


: K()- A()!17 e fi Vinja fi
c fi ^E b d
18 fi
b a c c -
\A19.
^H , d b -

1990, 9-10, e fi fi c Garasanin. Kd -


13. . \A. . , Bfi H.^I-fi, \He ^Hfi

b fi, d e c ^E

14. B. I.I. Russu, Illirii. Istoria-Limba si onomastica-romanizarea. Bucuresti 1969, 29.


M d e c \Ec \E a a \Ea .

15. .. K, , .., d c , \Ifi, -


, .. B. d Fanoula Papazoglou, L onomastique dardanienne, Recueil des travaux de la Fa-
cult de Philosophie, Belgrade, 1, 1964, 54-65, \A. . , \I, \E -

16. P. Grimal, Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine. Paris, P.U.F., 1958, 229, Illyrios.
-f-M, 29, 1987.

17. L. Ognenova, Nouvelle interprtation de l inscription illyrienne d Albanie, B.C.H., 83, 1959,
798-799. B. d \A. . , \Ic , \E --M-

18. B. Zeitschrift fr Balkanologie (ZB), 5, 1967, 203-223. \A. . , ^H


, 29, 1987.

a Bc- Basilica, , 26, 1974, 285 . 58.


19. B. Ziva Antika (ZA), 5, 1955, 118-126.
250 T \Ia B d b

j j , . Solin. \Aa a f E-
d a d a d c -

fi D. Rendic-Miocevic b -
b a d b d ^E -
20.
^H e ^E -
f fi fi, d \A
\I. \Ac 21 d e
\A, f e c K22
c \A, c
c b c fi P, fi fi -
, e fi d .
e ^Efi, a Braccesi, d
d fi b r fi f E,

Patsch23, Brunialti24, Hatzfeld25, Robert26, Beaumont27, Gitti28, Condura-


i d a a , e fi,

che29, Digovic30, Mitrea31, Nikolanci32 ..

20. B. Disputationes Salonitanae 1970. Split 1975, 23 ..


21. Grimal, .., 48-49. B. d \A. . , Pe \Afi, a A-

22. . d D. Bolintineanu, Calatori, II, Bucuressti 1915, 89: Mb c


a c \A \I. \A 1984, 40 ..

\I c K e Colhinium (Dulcigno) d b
d b f fi, r
, \A.B. d \A. . ,
\A, \A-B, fi, 34, 1992, 401-424. Kd b
, fi d fi A d

23. C. Patsch, Contribution la numismatique de Bullis et d Apollonia, Congrs intern. de


\E \E a a \Ea .

numismatique de Paris 1900, 104-114.


24. A. Brunialti, Le nuove provincie italiane. VI.Fiume, Zara ele isole. Torino 1921, 19.
25. J. Hatzfeld, Les trafiquants Italiens dans l Orient Hellnique. Paris 1919, 20-21.
26. L. Robert, Inscription hellnistique de Dalmatie, BCH, 59, 1935, 489-513. ^O , Hellnica.
Recueil d epigraphie, de numismatique et d antiquits grecques. Paris 1960, 538.
27. B.L. Beaumont, Greek influence in the Adriatique see before the IVth c. B.C., Journal of Hellenic
Studies (JHS), 52, 1936, 101.
28. A. Gitti, La politica dei re illiri e la Grecia. Milano 1936, 13. ^O , Sulla colonizzazione greca
nell alto e medio Adriatico, La Parola del Passato (PP), 7, 1952, 161-191.
29. E. Condurache, Influences grecques et romaines dans les Balkans, en Hongrie et en Pologne,
VIIIeCongrs International d Archologie Classique. Paris 1963, 116. ^O , Dodone et ses rapports
T \Ia B d b 251

Te e r a c c c d c
c d ^E, a
, a a b b . ^O ^E-
e fi . : ^H c d
d \A
e a 7 .X., E a
a , fi e \I
. ^E d
a c . A
y f fi e -
\I, a r a ^E -

Risan, Budua, Split, Hvar .. a r e


. O c a a fi:

d ^P, Bfi, \A, 33.


^E e e e d

Graecia fi e \Ie e e \I, e -


c e , a

d fi 7 .,
^Ee fi . X34. Mfi b

T fi Dvornik, f
e e ^Ee r c a B, c

\I, c d f K B B: Te B -
d b , B, P, K d
d fi b . Tf c , f d d
fi , d f a . T ,
f c -c c d c 35.

avec le monde balkanique, Adriatica praehistorica et antiqua. Miscellanea Gr. Novak dicata. Zagreb
1970, 325-333, 328.
30. P. Digovic, La Dalmatie et les problmes de l Adriatique. Lausanne 1944, 64.
31. B. Mitrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima della conquista,
ED, 10, 1945, 100-124, 79 ..
32. M.Nikolanci, Contacts grco-illyriens sur la cte de l Adriatique, Archaelogia Iugoslava (AI), 5,
1964, 49-60.
33. . 1927-1966. ^Ia M. B, B, N. \A

34. B. Byzantinische Zeitschrift, 64, 1971, 22 ..


1980, 341.

35. F. Dvornik, Les Slaves, Byzance et Rome au IXe Sicle. Paris 1928. II. . P. Charanis, The pro-
gress of Byzantine Studies in the United States, Ceremony for confering an honorary doctorate of the
252 T \Ia B d b

^H ^E e a a j
b , e a a , b
f . \A f . a B

Nikolanci37, Parovic-Pesikan38, Alexandra Mano39, Sk. Anamali40, .41. Ea


e e fi, Kfi36,

P Parvan d , a fi d e : O E
fi fi \A [\A-
d ] b e fi B M,
d , d () a M d T c
K () - (c q e fi, f
e c \A d e c , e
c r c a M c
) - b e fi a a
c c b e d fi a c K (-
)42. \ c -d ^E, f -
e c , E-\A-

b c 44, Parvan a e -
\A, e f f fi43 b c c

e !45
O E d a c d a d b

Aristotelian University of Thessaloniki upon professor P. Charanis (mars 14,1972). 1973,


d d , 17 d 34 .
36.\A. . Kfi, d T d d a c e
, M, 2, 1941-1952, 488-555.

38. M. Parovic-Pesikan, Les Illyriens au contact des Grecs, Al, 5, 1964, 61-81.
37. B. . . 32.

39. A. Mano, Les rapports commerciaux dApollonie avec l arrite pays illyrien, Studia Albanica (SA),
1, 1973, 187-188. \Ec c \A fi , d -

40. Sk. Anamali, Les villes de Dyrrachium et dApolonia et leurs rapports avec les Illyres, Actes du IIe
, e a c .

Congrs International des tudes du Sud-Est Europen, II, Athnes 1976, 229-239.
41.Ol. Picard, Illyriens, Thraces et Grecs. La monnaie dans les rapports entre populations grecques et
non grecques, Iliria, 1, 1986, 137-141.
42. V. Parvan, Dacia. Civilizatiile strvechi din regiunile Carpatodanubiene. Madrid 1956, 155-156.
43. E. Condurachi, Le Danube, berceau de la civilisation de l Europe centrale et du Sud-Est, 4th
International Thracian Conference. Milan 1986, 44-45.
44. \A. . , Ta a e d . E-

45. V. Parvan, La pntration hellnique et hellnistique dans la valle du Danube. Bucarest 1923, 27.
N M ^E. \A 1974.
T \Ia B d b 253

d a d d ,

e e e Vuple: O E fi E fi
c , fi b . ^H b

r a c c c fi fi e e -
d d e fi. \A d r -
, f a a e e e
d b . Ta a a
a e e E.
Mfi f e a fi b -
c fi fi e , E q
a c c c fi c e c
fi 46.
^H c c ^E E, B-
c d a f fi, d e c -
fi \I, e e ,
(c A, E), c
Kfi, \I fi47, a e E
, 6 ., c B, i d , ,
c . Tc b fi d E

\A. B49, Lozovan50, Poghirc51, Dubuisson52 ..


d , .. \Afi E. Bfi48, K

46. V. Parvan, Inceputurile vietii romane la gurile Dunarii. Editia a II-a. Ingrijita si adnotata de R. Vulpe.
Editura stiintifica. Bucuresti 1974, 193 . 314.
47. \I fi, d , 261, 68 ( Bonn): Nfi q b a
fi a , b d , \I
... a b d c E (. Bc) fi c fi -
, a e f E ,
\I d f . B. d \A. . , B
^E d Ec E, fi, 37, 1995, 398-434. Kd b -
, fi, fi e d \E \E-
a a \Ea .
48. \A. E. Bfi, ^I N ^E, I. 1961, 36. ^O , ^O
e e \H ^E, ^I M
e a a fi e 1912. EM. 1983, 49.
49. K. \A. B, Ta d . Te fi K.N. T-

50. E. Lozovan, Byzance et la Romanit scythique, Revue des tudes Roumaines (RER), 5-6, 1960, 223.
. 1990, 73.

51. C. Poghirc, Romanisation linguistique et culturelle dans les Balkans,Les Aroumains. INALCO,
1989, 33-34.
52. M. Dubuisson, Problmes du bilinguisme romain, Les Etudes Classiques (LEC) 49,1981,38.
254 T \Ia B d b

Tc ^E, f fi c fi -
, e . Zfi. \Afi-
d b , c c
b c , , a d
, :
e E, E fi, fi j -
, E , a c 53.
, \ r , , a
^Ee a a a d
c , , , c e
X A, B, b -
e a c \Afi, B, Bfi,
, Y, ..., e b e e

e Graur, c a -
, b c c ,

. \Ed c c j c e -
e e , fi ,
f e r , a c .
d P c
Bfi H a c d e
fi : b -- a

e a Georgiev d O. Masson.
fi, a fi fi a d 54. ^H b

55. ^O , c Nancy,
Ka e ... c H a r f d fi

c : O d b ,
d b b c \I, H d \A, d
a b e , b -
, b c j
fi56.

53. D. Zakythinos, La synthse byzantine, Les peuples de l Europe du Sud-Est et leur rle dans l
histoire (Byzance et les peuples du Sud-Est Europen). Sofia 1966, 20. B. d J. Karayannopoulos, L
inscription protobulgare de Direkler. Athnes 1986.
54. . Ephemeris Dacoromana (ED), 3, 1929, 167.
55. . Actes du premier Symposium International de Thracologie. Milan 178, 157.
56. . Actes du premier Congrs International des tudes balkaniques et sud-est europennes. Sofia
1966, IV, 239.
T \Ia B d b 255

\E e Vulpe e d c -
fi I.I. Russu : Er a \Id
b b c c A- d a e c M-
, , ...!57 \E e e
\I e fi e e - fi b d

fi Russu d e e c
e e d e fi - e c M, c -

fi Les anciens Macdoniens, Etude linguistique et historique58,


\I \I. K e e -

c B d Bochum Cicerone
c fi d e f ,

Poghirc59.
^O b c c , e e -
-fi, c r -
d e Mfi.
M a b d c ^E-
, b e e d r : ) ^H -
fi Mfi. \Ec -
P 60. ) ^Ec -
. \A 61. ^O P c -
fi d , E-
, \ b A, \A, e
(III, 94, 5: fi )62. ^H b c -

, f Hammond, Papazoglou . . \Ed -


fi c e -

Papazoglou63 B -
d c fi \H d Mfi,
d fi d fi

57. . Russu, .., 129.


58. Tome I. Athnes 1954, 43 . 1.
59. B. \A. . , Cicerone Poghirc, Philologica et Linguistica. , 37, 1985, 267-269.
60. Mc, Z, 4, 1970, 15.
61. ^E, 15, 1, 1970.

63. F. Papazoglou, Quelques problmes de l histoire pirote-A propos du livre Epirus de N.G.L.
62. B. P B, - A. . IMXA, 1971, 5-8.

Hammond-, ZA, 20, 1970, 116-117.


256 T \Ia B d b

b , ^Hfi64, 65, 66, \Afi67, T 68


.., d b a , c -
c \A.69

Graur a e d d a c
\ a d a c c

a Vulpe a a a , a
, e fi , 1962, b e -

.
fi b e fi a c
A , , b
, \I d c fi! a c -

c c . O Stefanaq Pollo, Arben Puto, Kristo Frasheri, Sknder


fi d b d e

Anamali .., b , ^I \A e
c fi , c , d c
c , g d c b . \Ea -
c : O \Id a fi e e f e -
E a a B .
Ta f fi: fi b e d , fi
b e \Ae fi d d b b ^E, a b
e M d e B f f e f d a b

64. ^Hfi., I, 56, V, 20 d 22. VIII, 43, IX,45. B. d \A. ., ^H fi M-


, Oe Tfi, 5.3.1991, 85-86, e M, 30. 11. 1992, 1,

65. ., VII, 9, 1.VIII, 11,4. IX, 37, 7. XXXIV, 7, 13. B. d \A. . , c d


^I K M, 12, 1993, 33-36.

c M. \A c M. ^Y

66. , VII, 7, 9. B. d M.. T, E s ^Ea d M, O N-


T ^E. \A 1991, 8-12.

67. \Afi, \A., VII, 9,5. B.\A. . , Te Me b , -


, 75, 1992, 41-43.

, , ..., ^Ec \A, 61, 1989, 67-74, \E (),

68. Liv., XXXI, 29: Aetolos, Acarnanas, Macedonas ejusdem linguae homines.
26.2.1989, 8 ..

69. B. \A. . , \Ec -


(212 .X.), \He ^Hfi 1989, 223-242. \A. \E \E a
a \Ea d a A d A.
\A, 21-22-23 \O 1988. E 1991, 76-92. \O 1988. E 1991, 76-92.
T \Ia B d b 257

e \Ifi d \Ae 70. Aa c a e fi fi j


. \E d fi d
, e , H d \A -
fi , c b M, c d c
^E, A N, !
\E -a e -
fi - e e fi j
b c . ^H b c -
c c . \A b
a fi e .
c c c M-

K, Poghirc, Papazoglou, .. b
fi, d c c j -

f Mfi. \I d f B-
. : ... Mfi d

( .. =, fi=fi, routes, = ...)71.


B, e c \I, d r b K

^H a e e b
E72, -
fi d
^E, B, \A, f c \A-

b fi A. Vasiliev74 d c -
73, E fi c , -

e e E fifi Zfi75. \E fi

70. . S.Pollo-A. Puto, ^I \A e c fi . M e


a : M. \Afi. \Ec ^O. , .., 10 d , 24.
71. .N. , ^H c c Mfi. \I 1985,
24. B. d 27: ... f e c \I , \E, B,

72. B. d Achille G. Lazarou, Aroumain bana: est - il un hritage aborigne?, Balkan Studies, 29,
d Mfi!

1988, 309-340. \E ^Eb fi. \A 1990, 403-435.


73. \A. . , \Ae c Armania ^E c Romania . \He

74. A. A. Vasiliev, Byance et les Arabes. II. Bruxelles 1950, 399: Les Grecs appellent leur pays Arma-
^Hfi, 1996, -97,5 -39.

nia (Romania)....
75. . D. A. Zakythinos, Romania-^P..., Beitrge zu einem Lexikon historischer
Grundbegriffe. Sonderdruck aus dem Internationalen Jaghrbuch fr Geschichtsunterricht 1959/60.
Braunschwieg,89.
258 T \Ia B d b

a d a b e
\He ^Hfi 1992 ^E \H M, g
d c ^E B-
M, d b
e e ^E.
O fi c c Mfi d
B b f K-,
d , b c
: ^Ofi d fi Mfi q fi-
f q c Xfifi d c -
a 278-288 .X.!76
^Ee b r b e E. Ka
d b fi Ke77 j 78
r e ^H, b fi c ^E, -
b d b . M c
c , , \O ,
a b f \I79, e c fi c B, d
b f Mfi a e f A.80 Bfi-
fi a
a d 81. b d b b a c -
a w a a fi B-
. \E b e , a e
, e b c c c j

76. .N. , , Kc , 19.1.1991.


77. Grimal, Dictionnaire..., 84. B. d F. Benoit, La lgende d Hracls et la colonisation grecque
dans le Delta du Rhne, Lettres d humanit, 8, 1949, 116. R. Dion, La voie hraclenne et l itinraire
transalpin d Hannibal, Hommages Albert Grenier dits par Marcel Renard. Coll. Latomus, 58, 1962,
I. 527 ..
78. Grimal, .., 162 d 163, . Galate (). d Galats ((). B. d J. Charmasson,
Grecs et Celtes dans la basse Valle du Rhne, Rivista di Studi Liguri, 34, 1968, Omaggio a Fernand
Benoit, 11, 1972, 106 ..
79. B. Russu, Illirii, 41
80. . , ^H c c ^E d fi A, \E-
^E E \Efi (E.E.E.E), 1, 1990/91, 75. B. d M. Segrre, La pi antica
tradizione sull invasione gallica in Macedonia en Grecia 280-279 a. Chr., Historia, 1, 4, 1927, 18-42.
81. Jean Markale, Les Celtes et la civilisation celtique. Mythe et histoire. Paris: Payot, 1970, 97. M.
Szabfi, Sur les traces des Celtes, Budapest 1971.
T \Ia B d b 259

fi 82. E a
fi A, e T, e c -
83. b r fi, a d b b

c fi G. Mihailov84. \E e 220 .X.


b fi b , e d -

d e f . \A b a c
M, a c A c ,, d
c , c d -
^E, A c K85
P. \Ed d e c e -
c \Afi \E , c c .

a . ^O N. Gostar a f
\E r b f K,

fi . E b
P f b f K, d b -
. b b b c \E-
. c fi b r .
^H b fi b c ,
c ^E-
B M. O b fi -
a b Bf j fi
a .
^fi fi d b -
. fi e j fi d -
a d , a \Af T, b b
b , fi, d , fi
f f . \A d -
r e fi , f d e
b , b a j

82. M.Garasanin, Contribution l archologie et l histoire des Scordisques, A Pedro Bosch-Gimpe-


ra en el septuagesimo aniversario de su nacimento. Mexico 1963, 173. .. G. Alfldy, Des territoires
occups par les Scordisques, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (AAASH), 12,1964,112,
..

84. G. Mihailov,La Thrace aux IVe et IIIe sicles avant notre re, Athenaeum, 39, 1961, 40.
83. \A. . , e e d e . \A 1963, 528-529.

85. B. H 1953, 506 . \E fi, 174, 1996, 10 585 .., M. fi -


d fi , ^E d .
260 T \Ia B d b

fi e e e d 86. fi -
d b , fi
b d a -
a !

86. B. \E, 30.5.1994, 40-41, d


Mfi, i d r d
^Ee a c c fi M, b c
d c fi T r fi e c .
\A, i fi f b TEI X, -
!

IENE YNEPIO BOITIKN MEETN , , 4-8 1996. EETHPI


TH ETAIPEIA BOITIKN MEETN. TOMO ,TEYXO B.\A 2000, 355-368.
B O I TO I TH N E P I A

KYKOOPOYNTAI a a B-
M (, 4-8 1996) b , d ,
(!) 1158 d 1028 , , fi \E
^E B M, 2000.
e , . 355-368, b
T a B d b ,
a b , e -
a d c B e \Afi, a
fi fi Y, d d e e B.
\E b a d a -, , --, f -
b d , .. M, M, M, B...
fi e c c B-
.
X d , b d ,
g d d fi b b d ^E,
e e a fi
B d c , c c fi
, , , b B.
^O b a .E, b
fi, r d e fi. \E e e , K-

f fi (XVII, 110, 4-5) fi a


, , e e d c M.

a . \Efi : a y b
, \ ^E-
.
Ka e c Michel Dubuisson (Revue de
Philologie, 57,1983, 211), e e
c : O K r . ^H e d
, d , r ( c ).
^H e . b fi
a c , c c, a a c ,
e fi d e e r
e c ....
262 BOITOI THN EPIA

O, a fi
d e e B-
fi, e c M Bd K b
c... c a c c d -
fi! A r E!

BOITIKA ANAEKTA, 9, 2001


EAIKON MEON, 31.1.2001,2.
TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO;

^H c f d
fi e d \E T ^Y-
a c c d a , -
b d , fi T, e
fi , d , d T-
, a e d S e
\E, c fi
\E, a c a e c
.
\Ae d fi
fi b f
d d d . \E e
e T d . ^O . -
e c c e , f c , d
fi a e Kfi,
1. H c -
b , e e , c -
c d c , a c e
B ^Ie ,
2.
Ka a a fi:
e b c d
b . \E a -

1. .AAEPIOY EPAY, T-Tfi - T, M, 1, 1947, 27. E-


b c \A. BAMBETO, ^H T (T), ^O \A-

e e tre colle, c T d fi K f
fi, 1, 1960, 19: Te T b c c B d

fi, b e e T T-
(b d ) d T (b d , d
e f ). B. d 20.
2. ^H c fi e 1832 e e N e K. K. B. AX.
. AZAPOY, B d B, \Efi fi fi, \A
1993, 354.
264 TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO;

e fi fi e d -

B T. Papahagi4 d c d
, fi b a 3. Mb e e c

d e e Th. Capidan5, f c
fi B e , -, b c

a c c B, .. f A. Procopovici6, S.
d c P

Puscariu7, D. Maniu8, E. Lozovan9 .. fi d


N. Djuvara10, a c P b
i c , d
e e f \A, B ^E,
e fi 11.
P, f b T, b -
e c c fi, . \A
a c c j d c , f a .
^O c K ^E d P \Afi \E-
^I \E M. Xfi fi e ^Ee
: Te e c e c
M f \Of 208 .X., a a -
f a d d a -
a , g d a a K-
(205 .X.) b r

3. B. AX. . AZAPOY, Kc d b B \A, \I

4. B. T. PAPAHAGI,O Problema de romanitate sud-ilirica, Grai si Suflet, 1, 1923-1924, 95. \E


1994, 28-29.

SILVIU DRAGOMIR, La patrie primitive des Roumains et ses frontires historiques, Balcania, 7,
1944, 81.
5. TH. CAPIDAN, Les Macdo-roumains, Bucarest 1943, 159. B. d AX. AZAPOY, ^H \A-
c d a ^E , c d . E. ^I d -

6. B. Balcania, 1, 1938, 61.


^E , \A 1976, 109.

7. A., 22.
8.B. Cahiers Sextil Puscariu, 1, 1952, 213.
9. E. LOZOVAN, Romains et barbares sur le Moyen-Danube, F. ALTHEIM, Geschichte der Hun-
nen, 11, Berlin 1960, 231 . 37.
10. NEAGU DJUVARA, Souvenirs de l exil de 1948, Revue Roumaine dHistoire (RRH), 1-2,1995, 25.
11. NEAGU DJUVARA, La diaspora aroumaine aux XVIII me et XIX`eme sicles, Les Aroumains,
INALCO, NO 8, 1989, 95-127.
TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO; 265

12. \A b c e c , e T
13. \E j a \I-
, f j a c c

Michel Dubuisson: \I, c est--dire, manifestement,


^E, r \I E, c -

des Grecs tablis en Italie14.


, fi T r c e c
c , 15, d c ^E,
b , d c \I, e r d e -

, f d \I, .. Jean Bayet16, Jean B-


P, fi d ^Ed fi e -

rard17, G.K. Galinski18, G. Manganaro19, D. Kienast20, D. Roussel21, Clara Gallini22


..23
T, T b c -
, i d c Kfi24,
b , c r 25, e b e fi-

12. MIT. B. XATZOOYO, ^O ^Ee a c P, 264-


44.X., \A 1976, 51. B. d B.GEROV, L aspect ethnique et linguistique dans la rgion entre le
Danube et les Balkans l poque romaine (Ier-IIe s.).. Studi Urbinati, 33, 1959, 179.IORGU IORDAN-
MARIA MANOLIU, Introducere n Lingvistica romanica, Bucuresti 1965, 9 . 1.
13. B. XXVII, 35, 4 d XXIX, 1, 14-19.
14. B. Latomus, 42, 1983, 544.
15. B. AX. . AZAPOY, T B, T, 7, 1987, 159 ..
16. J.BAYET, Les origines de lArcadisme Romain, Mlanges de lEcole Franaise de Rome 1920, 63.
17. J. BERARD, La colonisation grecque de l Italie mridionale et de la Sicile dans l antiquit, IIe d.,
Paris 1957, 445 ..
18. G. K. GALINSKI, Aeneas, Sicily and Rome, Prinston 1963, 172 ..
19. G. MANGANARO, Un senatus consultum in greco dei Lanuvini e il rinuovo della cognatio con i
Centuripini, Rendiconti dell Academia di Napoli 1963, 23. Per una storia della Sicilia romana,
ANRW, I, 4, 448-449.
20. D. KIENAST, Rom und die Venus von Eryx, Hermes, 1965, 448.
21. D. ROUSSEL, Les Siciliens entre les Romains et les Carthaginois, Paris 1970, 129.
22. CL. GALLINI,Che cosa intendere per ellenizzatione. Problemi di metodo, Dialoghi di Archeolo-
gia, 7, 1973, 185.
23. B. AX. . AZAPOY, Pe \Afi, a A a c
\A \I, \A 1984, 40-45.
24. ANT. . KEPAMOOYO, T, , B, a \A

25. Ka e e d c B Al.
\A (AA), 28,1953 [1954], 251.

Graur. B. Studii Clasice, 3,1961, 20.


266 TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO;

r fi, f b 26, fi b
b c fi K, c
b a a a -
27. O e c c , c , b -
fi , d c c
d e , N. \A28, -
fi a fi fi, a ^O29 d
^Hfi30, b a . \A31,
r fi \A, c e -
\A. \E b e d e a e -
a c fi -
, T, a fi
, T, b e e fi!

c B d fi, Radu Vulpe


^O e P P, b

c \E , c
a a a , f -
d T. B e . ^H fi -
, c e -
fi a e fi, ,

fi Al. Graur, r a fi e fi c
, c B d

E d d : \Ae c B-
c - P fi- c K, e c B c
, b d a fi \I,
, i d , q a c fi, f
b r b d b . b d c -

26. Ka e e VI. Georgiev. B. Studia Albanica (SA), 1, 1969, 146.


27. ANT. . KEPAMOOYO, Td r Kfi, \A 1939, 98-99 d
T d a c e , M, 2, 1953, 488-555 ^O
d B , EEB, 23, 1953, 71 ^O , d d B-
, EEA, 4, 1953-1954, 56.
28. N. . ANPITH, d c ^Ec d
, 1960, 92 . 1.
29. . 74, fi, 189, , \ q \Afi.
30. E d ^H, 325, b (d) r , b d fi
...
31. . ANANTOOYO, d , \A, 34, 1922, 170, 187.
TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO; 267

: H , a e e -
fi fi32.
^fi, i Vulpe , c a c
e , -

Kretschmer a d a -, -, -, f -
c . b

b a , .. M, M, , M, B-
, ... \Aa e e fi, -
, a fi Mfi-
, b d

, E. Schwyzer34, Otto Reche35 ..


a c fi33. b d -

Kretschmer j c , -
hA P b r a

fi fi e fi M -
, ., a , T, a

Vulpe a d c B e \Afi, a fi
q e fi. fi e a e e

fi Y, d d e e B36.
\E b e

Graur b d b d
. fi a d e E37, i d e -

\I K, c \I, f e 1954
b e fi c fi
b j , \O, \O,
\Ofi, \O, g d \A, A, c , e -
, c c 38. Er b c c -

32. \A. . 25. B. d AL. GRAUR, Nume de locuri, Bucuresti 1972, 11.
33. . N. . ANPITH, ^H d fi Mfi, -

34. E. SCHWYZER, Griechische Grammatik, I, Mnchen 1939, 70.


1952, 18 d . 26, 27, 28.

35. O. RECHE, Rasse und Heimat der Indogermanen, Mnchen 1936, 54.
36. R. VULPE, Gli Illiri de l Italia imperriale romana, Ephemeris Dacoromana (ED), 3, 1925, 166 d
. 8.

38. J. N. KALLERIS, Les anciens Macdoniens. Etude linguistique et historique, Collection de l Institut
37. K.A. PMAIO, Tfi d , , 5, 1962, 23-24.

Franais d Athnes, Athnes, I, 1954, 2 . 1, 106 . 56, 107 . 1,2,3,334 . 3, 336 . 2,339.
268 TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO;

c a c fi M

P Cicorone Poghirc, c B-
d d e f f e ,

, fi Bochum, d e \I P
K A . Mb c c , -
e e -fi - -
c fi Mfi, fi
b d M39. fi b d b fi-
d c ^E a
fi . Tfi , c
e e d e , f e
e : ^Ec . \A -
40. \E: ^H fi Mfi.
\Ec P 41.
\E Poghirc d c , f
fi E, b A,
\A, \H ., (III,
94,5: fi ). Mb a d c
c d c fi -
E42.

39. C. POGHIRC, Consideratii asupra lexicului limbii macedonene vechi, Studii si Cercetari Lingvi-
stice (SCL), 8, 1957, 303 .. Relatiile limbii vechi macedonene cu greaca veche, Bucuresti 1960. Philo-
logica et Linguistica, Bochum 1983, 37-47. B. d , 37, 1985, 267-269, -
. \E b d e VL. GEORGIEV, Introduzione alla storia delle lingue indoeuropee,
Roma 1966, 193, fi c Mfi b c -

, i d e e P Poghirc fi-
. d e e d a -

a d . \A c ^E
a e e a -
d
a f E a c c
Mfi d . B. d fi AX. . AZAPOY, \I d
Be ^Efi, \A 1988, 18-19. Te b fi r b -
b , , d a e -
a fi, c , d , -
, E c \E, 30.5.1994. 40-41.
40. ^E, 15.1.1970.
41. Mc Z, 45, 1970, 15.
42. B. P B (PB), IMXA, , 1, 1971, 5-8, -
M . .
TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO; 269

Mb e Poghirc d e d -
B Fanoula Papazoglou -
Hammond a c H: Te \H
( c ) a r A,
fi (. III, 95), fi a e
e fi fi d e c c

. b d a : ^H Ham-
. Ae , , r e a e e

mond a c fi \H e -

B I.I. Russu43, c
. \Efi e P e d c

[ , .1], a a e fi d c
\H d Mfi.44
^H b c c -
a c fi fi .
^O M e a fi \A, f
c fi a b f
P d d
fi b ^E a f -
f , b c : fi
fi [] -
[P], d \H-
, \A, \A, B, , e E-
...45. ^O b \A c fi
^E d a f Mfi: fi b a b
d fi e \Af d Mfi ...
b d fi E e -
46. \A b r fi fi

T : Aetolos, Acarnanas, Macedonas, ejusdem linguae homines47. M-


A, \A, Mfi e e e

d c c c d

43. I.I. Russu, Macedonica. Osservazioni sul etnografia degli antichi Macedoni, ED, 8, 1938,155.
44. F. PAPAZOGLOU , Quelques problmes de lhistoire pirote - a propos du livre Epirus de N.G.L.
Hammond, Ziva Antika (ZA), 20,1970, 117.
45. IX, 38,5
46. IX, 37, 7.
47. XXXI, 29.
270 TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO;

fi c c d c , e b
48.
Ma c \I e e e 49
e
^E - \I. Mb c -
c 50 -a e e 51- \E fi, -
c (, ) : T c c
e [\E] d c \E d c \A fi
a \Ha fi
\A fi, b a a \I...52. \Ae d -

48. B. AX. . AZAPOY, \Ec A


(212 .X.), \He ^Hfi 1989, 223-242. \A e A\A-
e d ^Ie A, 21.10.1988. \A. \E \E a
a \Ea b fi N. . \Afi

, K d Poghirc, b , a f
b fi d a d -

fi M d fi, fi
. O b b fi, -
e M e fi a . a
. \A a , i a q a . K....
49. \E c ^E d a , -
, b a d .
\A b c d c c d
a fi , f a e fi q

fi. e c . S. POLLO - A. PUTO, ^I \A e c


, a fi , -

fi . M e a : M. \Afi. \Ec ^O, -


, . ., 10 d , 24, b e e
e \Ae d b c e c N, -
e e c j e fi, fi j -
e d b b , f a fi c c
c c . O E c -
, fi e ,

50. PAUL LEMERLE, Philippes et la Macdoine orientale l poque chtienne et byzantine, Recher-
d fi.

ches dHistoire et dArchologie. Paris 1945, 11-12, \E e fi b

, b a e e doit tre aussi vieille que les relations terrestres de l


a c a fi d e -

Orient et de l Occident mditerranens.


51. CATHERINE ROMIOPOULOU, Un nouveau Milliaire de la via Egnatia, Bulletin de
Correspondance Hellnique (BCH), 98, 1974, 813-816.
52. VII, 323. B. d TIN . KYPIAKIH, Ta fi a ^E.
TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO; 271

d e a a c f fi d
\If fi d E fi53.
, c
\I , a fi X , c
b , d a a... f E b a
!54. Tc fi \H

b c Nancy O. Masson: O
d , a b -

d b , d b b c \I, H d \A-
, d a b e
, b f b c
j fi55. \E c d a

fi VI. Georgiev: ...c H a r f d


, a e B e d c

, c Bfi H, a e Poghirc,
fi .56 \A a c

^E, e c -
e e e -

Vulpe: b -- a fi, a fi fi-


57. \E d e e

a d 58.

^E M . \Ec B, 2, 1946,
15.

fi, M d A M. B. G.G. MATEESCU, Granita de Apus


53. c b c \I-, e e fi,

a Tracilor, Cluj 1925,3.


54. . ETA, M d Mfi-H d \H, H, 1, 1979, 53.
55. O. MASSON, Les rapports entre les Grecs et les Illyriens d aprs l onomastique d Apollonia et de
Dyrrachium, Actes du premier Congrs Intrnational des tudes balkaniques et sud-est europennes,
Sofia 1966, 239.
56. . Actes du premier Symposium International de Thracologie, Milan 1978, 157.
57. . C.POGHIRC, Romanisation linguistique et culturelle dans les Balkans, Les Aroumains,
INALCO, 1989, 18: Ds leur premire intervention sur le bord de lAdriatique les Romains imposrent
aux cits grecques de participer leur ct contre les illyriens, ce qui exigeait une coordination des
troupes et un contact linguistique rgulier.
58. VULPE, .., 167. B. d AX. . AZAPOY, Bfi H, ^I - fi,
\He ^Hfi 1990, 12, d b fi, d e c
^E M d e c \Ec \E a a
\Ea , d c .
272 TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO;

^O Vulpe, f c
^E e d e T, fi d
e , c b fi fi b
e e fi , fi fi-

e e Russu59, f c a
d fi . Tc b c e

\Id b c c, e A d

. \Ed e Milutin Garasanin fi d


d e a fi M, ,

\E e \I, b f -

Neretna, . Narenta) , c c -
fi \A d N j N (.

c , c d e d -
e \I60.
c fi Garasanin Ljuba
Ognenova. ^H B fi d e
e , 6-7 ., 61 -
, e a fi \A ( -fi-
-X), f \E, e 1898 d f e 1959 -
a , d e a
\I.
\A E e 62.
d fi \A \I. ^H b
c r c e f \A63, f -
e c K c \A,

59. . RUSSU, .., 129: Bisogna ripetere che gli Illiri non abbiano mai soprassato la linea che va da
Valona al lago Prespa, ed i confini verso la Macedonia, Peonia, Dardania....
60. . Sources archologiques de la civilisation europenne, Bucarest 1970, 291.
61. L. OGNENOVA, Nouvelle interprtation de l inscription illyrienne d Albanie, BCH, 83, 1959,
798-799. B. d AX. . AZAPOY, \Ic , \E f

62. A. GITTI, Sulla colonizzazione greca nell alto e medio Adriatico, La Parola del Passato (PP), 7,
M, fi 29, 161-162.

1959, 161-191.M. NICOLANCI, Contacts grco-illyriens sur la cte de l Adriatique, Archaeologia


Iugoslava (AI), 5, 1964, 49-60. D. RENDIC - MIOCEVIC, Salone d aprs les sources antiques et
question des Grecs Salonitains, Disputationes Salonitanae 1970, Split 1975, 23 ..
63. P.GRIMAL, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris 1958, 48 . AX. . AZA-
POY, O \A d b , \E (), 24.6.1984, 8. C.
DOUMAS, What did the Argomauts seek in Colchis?, Hermathena, no CL. Summer 1991. B. d D.
TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO; 273

c b c fi P, fi-
fi , e fi d

c Mfi Lorenzo Braccesi, Grecit adriatica64.


. E \Ie

fi E -fi a c c d -
fi 65 c , c d e d
, fi66 e \Afi, fi, N, E, a67 e
E fi d fi e , f ee

Vasile Prvan68.
e e P e d c B

c c c
\A, fi ,
d a c -
. A y f fi e
\I, a r a ^E-
. O c a a

BOLINTINEANU, Calatorii, 11, Bucuresti 1915, 69.


64. Bologna 1971 (2 . 1977) e b c
a c c c \I-^E. O d e e ANGELO
ANTINORIO, Storie elleniche arcaiche, Rapallo 1980, 214.
65. B. J. HATZFELD, Les trafiquants Italiens dans l Orient Hellnique, Paris 1919, 20 . 2: Les
districts septemtrionaux (d Illyrie, que vers le Nord, va jusqu au Danube) ont toujours t soustrais l
influence grecque. B. MITREA, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia
prima della conquista, ED, 10, 1945, 100-124, 79 .. V. PARVAN, Dacia. Civilizatiile strvechi
din regiunile Carpatodanubiene, Madrid 1956, 155-156. EM. CONDARACHE, Influences grecques et
romaines dans les Balkans, en Hongrie et en Pologne, VIIIe Congrs International d Archologie Clas-
sique, Paris 1963, 116. Dodone et ses papports avec le monde balkanique, Adriatica praehistorica et
antiqua, Miscellanea Gr. Novak dicata, Zagreb 1970, 325-333, 328. M. GARASANIN, Hritage
nolithique, innovations de l poque du bronze, apports grecs, celtiques et romains, AIESEE, Tra-dition
et innovation dans la culture des pays du Sud-Est Europen, Colloque... Bucarest 1969, 29-33.
66. B. M , 29, 1993-1994, 382, c \H. .
EPIO . TOTO, Ma , 1997, 221 . a

67. D. M. PIPIDI, Scythica Minora. Recherches sur les colonies grecques du littoral roumain de la Mer
fi, c d .

Noire, Bucuresti-Amsterdam 1975.


68. B. V. PARVAN, La pntration hellnique et hellnistique dans la valle du Danube, Bucarest 1923,
27. B. d D. M. PIPIDI, I Greci nel basso Danubio, Milano 1971. EM.CONDURACHI, Le Danube,
berceau de la civilisation de l Europe centrale et du Sud-Est, 4th International Thracian Conference,
Milan 1986, 44-45. AX. . AZAPOY, Ta a e d
. E N M ^E, \A 1974.
274 TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO;

fi: Risan, Budua, Split, Hvar .., a r e


d ^P, Bfi, \A,
69.
^O d ^E e e e

, a Graecia \ fi e \I-
b d , a c d a fi

e e e \I, d fi
7 ., e fi .

T fi Dvornik, f \I
X70, d a a B, c -

d fi71.
^fi, b c M, c -
d H, P a c
B, fi e E, e j -

, Poghirc72, d
e . T b E. M -

fi , \H a a
(auxilia) e 73.
a c e E
6 . .X., fi \I. fi a e Be
\I fi, c K-
fi a a d -

69. . OYH 1927-1966. ^Ia M. B, B, N, \A

70. B. Byzantinische Zeitschrift, 64, 1971, 22 ..


1980, 341.

71. F. DVORNIK, Les Slaves, Byzance et Rome au IXe Sicle, Paris, 11, 1928. . P. CHARANIS, The
progress of Byzantine Studies in the United Stades, Geremony for confering an honorary doctorate of
the Aristotelian University of Thessaloniki upon professor P. Charanis (Mars 14, 1972),
1973, d d , 17 d 34.

73. a e T (XXXIII, 16, 3 XLIII, 21, 4 ). B. d N.G. L. HAMMOND,


72. \A. . 57. Afi d .

The opening campaigns and the battle of the Aoi Stena in the Second Mecedonian war, Journal of
Roman Studies (JRS), 56, 1966, 53 Epirus, Oxford, 1867, 598, 601, 619. S.I.OOST, Roman Policy in
Epirus and Acarnania in the age of the roman conquest of Greece, Dallas 1954, 13, 48, 79. P. CABA-
NES, L Epire de la mort de Pyrrhos la conqute romaine (272-167 . JC), Annales Littraires de l
Universit de Besanon, 186. Les Belles Lettres, 95, Paris 1976, 185, M, 2, 1953, 185,
. K.
TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO; 275

c E, b A, -
d fi . c
E, c B, E
a a a e c -
d c fi. Mb fi,
E d , c
c \I: Nfi q b a
fi a , b d ,
\I ... a b d c E fi c
fi , a e f , E-
, \I , d f
74.
b a \I
r c e , fi E-
, .. fi b \A -

, c K Eugne Lozovan77,
\A. Bfi75 d K. B76, d , P-

Poghirc78, Dubuisson79, f c b -
d , e -
fi.
\E e fi r P Radu Vulpe, f r -
a e e T, , fi
b fi b c
80, a d ^E, c B-

74. d , 261, 68 (Bonn). B. d AX. . AZAPOY, c d ^Ec f


N O fi (325-787), N, ^I--fi
325-1987, ^Ia Mfi N, N 1988, 118-126.
75. AOT. E. BAKAOOYO, ^I N ^E, I. 1961, 36 ^O
e e \H ^E, ^I M
e a a fi S e 1912, EM, 1983, 49.
76. KNT. A. BABOYKO, Ta d , Te fi K.N. T-
, 1990 73-84 \A c d M, N ^E,

77. E. LOZOVAN, Byzance et la Romanit Scythique, Revue des Etudes Roumaines (RER), 5-6,
\A c M, X 1992, 202-224.

1960,223.
78. POCHIRC, Romanisation..., 33-4.
79. M. DUBUISSON, Problmes du bilinguisme romain, Les Etudes Classiques (LEC), 49, 1981, 38,
d Ktema, 7, 1982, 195-6.
276 TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO;

81 , B fi. e
c b fi : O E fi
E fi r a c c c fi fi e -
e d d e fi.
\A d r , f a a
e e e d b . Ta a
a a e -
e E. Mfi f e a fi
b c fi fi e
, E q a c c c fi
c e c fi 82.
Ma b e e f fi -
E d f fi -
b T, e B-
b Tf83 B, fi e
fi e e e , .
\A b . ^A e \ c -

84. Te e e Zborlu anostru, c


e fi, e e e e

, Vasile Barba (B M), f c


d e e , d

80. AX. . AZAPOY, \Ea d a B, ^E, 33(10), 1997, 25-29.


81. Ad \A (<A + ()), f e -

, b c P fi A. Vasiliev. B. AX. .
\A, a c a f fi E-

AZAPOY, B ^E d Ec E, \A 1996, 8, b

82. . V. PRVAN, nceputurile vietii romane la gurile Dunarii, ed. a II-a, ngrijita si adnotata de R.
.

Vulpe. Editura stiintifica, Bucuresti 1974, 193 . 314.


83. ZH AAZHH-AAEOPOY, Te e -
T, e fi 18.3. 1997. a c . M, 14,

F. PAPAZOGLOU, The central balkan tribes in pre-roman times:


1977, 228, ...d e T f f fi..., a a

Triballi, Autariatae, Dardanians, Scordisci and Moesians, Amsterdam 1987 (1 . Serajevo 1969).
84. Ianaki Dodu, a e a . AX. . AZAPOY, \I
B c c K d b , a A
a c K d c , K 1996, 91. B. AX. . AZAPOY,
^Efi d fi, a A M ,
M 28-30 \I 1991, \A 1993, 465 ..
TO TONYMIO TPIKKH MH EHNIKO; 277

f B a c fi85, c b
r E, i d fi a d
fi d , d -
d d d d .
T d fi c e e
fi e e fi- fi \A. N86.
Mb , fi, d b , b a
fi a , e fi-
, fi, fi , fi
T b e c fi, e b T,
g d T, r fi.

85. V. BARBA, Aromnii, o minoritate nationala care si cere drepturile, Noi Tracii, Supl. 2, 1978, 6
..
86. EOPO NHMA, T c . Zc - , T-
a N, 30.4.1997, 8.

PAKTIKA 4 YMOIOY TPIKAINN OYN (T, 8-10 N 1996) T-


, e e e e e -
^I (.I..O..) T, fi 17, T 1997, 33-
47.
IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA

\Ac , c -
, , c \I d c c
\I.
Mfi a , fi -
d fi. ^H d -
b fi \I, , a d
b a , , -
, 1.
^fi , b f
d fi a c c , r -
fi. K e c E d fi e
c 2. e c fi-

d c B Al. Graur: Pendant une assez


b e , e fi P e

longue priode, entre les deux guerres mondiales, on a vu svir le panillyrisme; depuis
la Baltique jusqu en Calabrie, depuis la Bretagne jusqu en Palestine, partout on n a
vu que les illyriens, dont la langue, non atteste, tait charge d expliquer tout ce qui
n avait pas d tymologie dans toutes les langues europennes. On en est revenu
depuis, mais le fait que de pareils carts ont pu se produire doit nous inciter la

1. T fi fi. . P. S. Nasturel, Vlacho-balcanica,


B y z a n t i n i s c h e - N e u g r i e c h i s c h e n J a h r b u c h e r 22 (1978), .., , P-

-e fi. \E Iosif Constantin Dragan, D a c i as I m p e r i a l M i l l e n n i u m,


, P, \A (K) d \Af b e -

Bucuresti-Roma 1985, 280 .. \E c d


Dragan, a e a c ^E, Thierry Wolton,
Farewell. M B. . fi c ^Ec : H . \Efi-
POE, \A 1987, 398 .. B. d \A. . , B P d fi

P Bfi e fi, Eugne Lozovan, Onomastique


B - \A, \H e ^ H fi 1986, 342 . 37 d 38. O

roumaine et balkanique, VIe C o n g r s I n t e r n a t i o n a l d e S c i e n c e s O n o m a s t i q u e s,


Mnchen 1961, 225 . 1: Le roumain n est pas une langue balkanique; il le sera le jour o l on
pourra clas-ser les idiomes smitiques dAfrique du Nord parmi les langues ibroromanes ou l espagnol
et le portugais dans une communaut linguistique maghrbine.,!.
2. . A. Tovar, Los ilirios de nuevo, Zephyrus 6 (1955) 194-197. T , Ilirios en Espania,
B e i t r g e z u r N a m e n f o r s c h u n g 8 (1957) 278-280.
280 IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA

prudence3, , \Ed a a , f -
, e r a e fi. \Ae
c Bc c K, e c B c ,
b d a fi \I, , i d -
, q a c fi, f b r b
d b . H , a e e
fi fi.
\A b d e a -
, a d a a
. Te fi r . \A fi -
d , c b
a q e a d d E, M. T-
4, \A. Kfi, K. P5 M Kfi -
^H \I r , , -
, 6, i d b e e e ,
a d . \E a fi

c fi VI. Georgiev: C est un fait connu que dans


b B e d

le domaine de la morphologie ce n est pas facile de faire des emprunts. Dans toutes
les langues il y a des emprunts en ce qui concerne le vocabulaire, le lexique. En ce qui
concerne la morphologie, les emprunts sont extrmement rares, car, d ordinaire, si l
on emprunte dans le domaine de la morphologie, on prend le modle, mais on fait
usage des moyens linguistiques de sa propre langue7, , ^ fi, e
b r a . b d
. Ta a . fi
a fi, a d e , e
fi, a a .
\Ec b Kfi c c b c -

T ()8, Georgiev c :
c , c e fi-

3. S t u d i i C l a s i c e 3 (1961) 20.
4. [M. T], N c c ( ), \A 1941.
5. K. A. P, Tfi d , a 5 (1962) 23-24.

7. S t u d i a A l b a n i c a (SA) 1 (1969) 146.


6. \A. . K, T r K fi , \A 1939, 43 .

8. \A. . K, T, , B, a \ A
\ A 28 (1953) [1954] 251.
IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA 281

On doit chercher expliquer l article dans la langue albanaise comme un hritage de


l indoeuropen, et c est trs vraisemblable, du fait qu on trouve des pronoms
dmonstratifs diffrents, tels -i, -u, -t, comme articles en albanais9, b fi
Te a a e

b , -i, -u, -t, a c .


c . Er b f , fi d -

fi e e fi c ^E b a -
10 . , d -
c c c Mfi, -
d , , , b b d a -
, a a Mfi r
e , b ,

^O Cicerone Poghirc b c
c B d Mfi-

. fi:

9. SA1 (1969) 146. Kfi b c a


e \A, fi . \A, d , \A 34
(1922) 170, 187, - ,
a ^Oa E. . d \A. . , T B, T a 8 (1988).
10. . N. , ^H c c M fi A. ^I -
b M B. T a , M 1979. T
, ^H c c M fi . . a -
, M 1980. T . ^H c c

M fi K j M ,
M fi . ^ O M a M K

\I 1985. T , T K
\ A M fi d \ A M \ A -
, () M 1986 (fi.). T , A b -
a c K Mfi, E () 16.1.1987. T
T K \ A fi , d
\ A \ A , .- (fi.). O,
! Te e , fi d -
d fi. . N , c N,
A 1987, . 3: Te B N, \E . \Ec c
Mfi d . \Ae e -
, a c , a \A. T,

fi Fanoula Papazoglou, ZA 20 (1970) 117 d . 3, b , d


d . K e e . , e d

c c fi, c d , Mfi, g
d \H.
282 IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA

1. Le noyau du lexique macdonien est constitu de mots communs, au point de


vue origine, aux correspondants grecs. L importance de ces mots et leur aspect pho-
ntique archaique, particulier au macdonien, excluent, le plus souvent la possibilit
d un emprunt et tmoignent de l unit gntique de ces deux langues.
2. Les nombreuses isoglosses lecixales (et mme phontiques et morphologiques),
qui rattachent le macdonien divers dialectes grecs, confirment l unit gntique du
macdonien et du grec11, b b c e :
1. Te e
b e c c b d . ^H fi
d c c , c c ,
d fi b e fi e d -
c .
2. Ta a a (d d a d
), f c c b b ,
c c fi d .
\E d c \Ad
c e f \I.12 O fi-
Bfi13 c \A e , f
, d c a

11. S t u d i i s i C e r c e t a r i L i n g v i s t i c e 10 (1959) 394. Ta Poghirc -


d Vl. I. Georgiev, I n t r o d u z i o n e a l l a s t o r i a d e l l e l i n g u e i n d o e u r o p e e,
Roma 1966, 193. . d A. Lazarou Aux origines de l aroumain et de ses rapports avec les langues
environnantes, 37 (1985) 157-172, d . 16.
12. B. L e s I l l y r i e n s e t l a g e n s e s d e s A l b a n a i s. a fi, e 3-4 M-
1969, \I ^I d T, T-
1971. . d . e . M a 10 (1974) 409-
419. B. . , ^Eb fi c \A, e B \ H -
, \A 1976, 5-6. . K. B, Ta A -
Bfi H ^A. K Afi, B e B , \I-
1988, 6. \A. . , \ A . \A. e c EEBM, A,

13. A P Th. Capidan, R. Vulpe, Al. Ro-


\A 1988, 663-665.

setti, B Vl. Georgiev e fifi


M M - , O E \ A , \I 1987, 12 .. B. P. H.
Stahl, E t h n o l o g i e d e l E u r o p e d u S u d - E s t, U n e A n t h o l o g i e, Paris - La Haye 1974, 92.
M. D. Savic, Les anciennes langues balkaniques et leurs rpercussions modernes, A c t e s d u t r o i -
s i m e S y m p o s i u m I n t e r n a t i o n a l d e T h r a c o l o g i e (Palma de Mallorca, 16-19 novembre
1981) organis par la Fondation Europenne Dragan, Roma 1982, 246 d 250. K c b I. I.
Russu, I l l i r i i, I s t o r i a - l i m b a s i o n o m a s t i c a - r o m a n i z a r e a, Bucuresti, 1969, 151-152.
IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA 283

d f , Ahmed Aydinli d a :
A, f j b . Tc \A

O d \Ad b f \I, a e
fi T. K
e e \A14.

Graur.
^H d a , a -

\I e e
A. \A a d B-
. H . K e d b e ,
r e c -
, \Id b f d f . -
a b , f f Xfi \H-
d fi \A. \Aa b d
M, , b
f , c \I. a a \Id
b f E d e fi
b f E \H d M.
\Ac e e \I r . fi
b d a . \Ed -
d c fi \I. -
e , g d fi-
, , , Td15 .. r -
\Id r e d fi f
E, b e d a ,

14. B c B 1 () 1973, 349.

f d . . \A. VII, 9, 2: f f (sc. Mfi) a a fi-


15. Tf \A, fi, e f \I-

d b \I d T d fi
. O Td d c . B. . K. , ^O \E -

1980, 18. a d . . 316 d 318. Kd M. V. Garasanin,


e a c c d c fi ,

Contribution la connaissance de la civilisation des Dardaniens l poque de la Tne, Z i v a A n t i k a


(ZA) 8 (1958) 127. G. Alfldy, Des territoires occups par les Scordisques, A c t a A n t i q u a
A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e 12 (964) 112 .. F. P a p a z o g l o u, T h e c e n t r a l
b a l k a n t r i b e s i n p r e - r o m a n t i m e s T r i b a l l i, A u t a r i a t a e, D a r d a n i a n s, S c o r d i s c i
a n d M o e s i a n s, Amsterdam 1978 (c Serajevo 1969).
284 IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA

a e e A e
16. O \Id d \Ie 17 , i d b r a
a e e , e
a f f fi \A. d a c
c . O b \Id , b
fi a c . O a
d , f e a 5 . .X. d e
168 .X. a . ^fi
a e e
fi: , B, , , K, , B-
, M, M, , A, , ,
, 18.
O \I r c c
. \Afi a fi c P
fi d 19. \E d e -
. \A ,
d c c a fi, d a :

[e (ed. Ada Adler)]. Ma fi e . ^O


\ I d fi .

fi c a , f
d b e fi, d fi. O
\I, fi, c fi -
, fi -

\A 1963, 231. Tc d C. Poghirc. . d \A. . , d


16. B. \A. . , e e d e .

B - \A, Ta 5 (1985) 59.

B F. Papazoglou, Les origines et la destine de l tat illyrien: Il-


17. Mb d a fi a -

lyrii proprie dicti, H i s t o r i a 14 (1965) 143-179. b r e a


, a e e M. Garasanin, A c t e s d u C o l l o q u e
I n t e r n a t i o n a l organis par le Secrtariat gnral de l AIESEE, Bucarest 1970, 291. -
. \A. . , \I d \Ic , e \ E e

18. B. d D. Rendic - Milocevc, Etudes d onomastique illyrienne (I). Nom de famille et de clan
- f - M 1988.

dans l onomastique des Illyriens des Balkans, ZA 10 (1960) 170-171 (. - . .), d ZA


13-14 (1964) 101-110. T Onomastique illyrienne de la Dalmatie ancienne, V I I
C o n g r e s s o I n t e r n a z i o n a l e d i S c i e n z e O n o m a s t i c h e, III, Firenze 1961, 273-277.
19. M. Garasanin, Labiates Illyriens, Godisnjak Centra za balkanoloska istrazivanja 11 (1973) 5 ..
IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA 285

P c \I b c c
. A b b d
fi e f \H d e f
Mfi, b f \Id a d -
. ^Ofi \I e e \A
r . Tc \I e c M d
c e e \A \I-
, , b d . O \Id -
f , f c B e 324. c
j fi d
. Ta b -
d e a a e N.A.
\I, a , , fi a ,
\H d M20. Tc ^E \H d M-
fi f \If d fi
\I fi, K, , .. Afi d
c \I b fi

fi fi, (T j T
\A21. O E \A, \E d

Tragir Trau, e j \Ie Issa Vis Lissa, Lessina Stari Grand,


K M Korcula Curzola, \E, Stobrec Spalato
Split, ..) c e e 6 . .X. d -
a fi c d 22.

, Ma 2 (1941-1952) 488-555. B. d M. Nikolanci, Contacts grco-illyriens sur la


20. \A. . K, d T d d a c e

cte de lAdriatique, Archaeologia Iugoslava (AI) 5 (1964) 49-60. M. Parovic - Pesikan, Les Illyriens
au contact des Grecs, AI 5 (1964) 61-82.
21. A. Gitti, Sulla colonizzazione greca nell alto e medio Adriatico, La Parola del Passato (PP) 7
(1952) 161--197. L. Braccesi, Grecit adriatica, Bologna 1971, d .
22. C. Patsch,Contribution la numismatique de Bullis et d Apollonia, Congrs intern. de numisma-
tique de Paris, 1900, 104-114. J. Hatzfeld, Les trafiquants Italiens dans l Orient Hellnique, Paris 1919,
20 . 2. B. Mitrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima della
conquista, Ephemeris Dacoromana (ED) 19 (1945) 79 .. V. Prvan, Dacia, Civilizatiile strvechi din
re-giunile Carpatodanubiene, Madrid 1956, 155-156. L. Robert, Les inscriptions grecques de Bulgarie,
Revue Philologique 33, 2 (1959) 182. A. Mano,Les rapports commerciaux d Apollonie avec l arrire-
pays illyriens, SA 1 (1973) 187-188. \E b a . e
c a c . B. d Sk. Anamali,
Les villes de Dyrrachium et d Apollonia et leurs rapports avec les Illyres, Actes du IIe Congrs
International des tudes du Sud-Est Europen, Athnes 7-13 mai 1970, Athnes 1976, II, 229-239.
286 IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA

O \Id c b f E c -
, a , , c c d
b f 23. M f E-
fi, c d e fi, -
c .
\E b fi d r b a
fi b j c -
fi, fi b 24, -
, f c c fi, g d \H
d M, \Id a e
fi fi b c a -
a .
\E f \Id d c c . \A-
c c e d b f \H
d f Mfi. K b c e e -
fi. Te fi \I a c
fi M (231 .X.) e f A.
\Ec Mfi a \I d -
a c c fi, f \A \I-
, b e A, a a c .
^H fi Mfi
b d f \A j b
. ^H fi \A \I e
a A, , d e a
c \I.
Ma e A, f c ,
e e d a c c
b a a e fi ^E, -
fi d \H - M, c 25,
fi d . ^O fi

23. P. Digovic, La Dalmatie et les problmes de l Adriatique, Lausanne 1944, 64.


24. G. Woodhead, The Adriatic empire of Dionysious I of Syracuse, Klio 52 (1970) 503-152.
25. H. A. Ormerod, Piracy in the ancient World, London 1924, 166-186. L. Robert, Incription hellni-
stique de Dalmatie, Bulletin de Correspondance Hellnique (BCH) 59 (1935) 503. H. J. Dell, The
Origin and Nature of Illyrian Piracy, Historia 16 (1976) 344-358.
IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA 287

, f c 26,
c b a , b , fi -
27.
^H d c d
f \If b d fi -
. Xd e e e c A -
e c \Ac d a -
fi , c d (230 .X.).
f , d , g d f , b d
P . ^H , c
, a c c ,
a c T d e -
, e , e A, c c e fi-
. O \Id b fi f , e
b , e K, f a d c c
T, e b . \E b -
. Tc c \Id
d c K, c P
, fi, r fi. O c
a c fi. ^O e fi b
c fi , b \Id c c

26. M. Holleaux, Etudes d pigraphie et d histoire grecques, IV, Rome, La Macdoine et l Orient Grec,
Paris 1952, 82.
27. Tc d c \I b f E d
f P . S. Islami, L Etat illyrien et ses guerres contre Rome, I l i r i a, t u d e s e t m a t -
r i a u x a r c h o l o g i q u e s, Tirana III, 1975, 5-48. \E L e s I l l y r i e n s. A p e r u h i s t o r i q u e
par S. Islami, Sk. Anamali, M. Korkuti, Fr. Prendi sous la direction du S. Islami, Tiran 1985, 95 .. P.
Cabanes, Les modifications territoriales et politiques en Illyrie mridionale et en Epire, au IIIe sicle et
dans la premire moiti du IIe sicle av. n.re, I l i r i a 1 (1986) 75 .. d \A. . , ^H \A -
c d a , \A 1976, 19 .. B

A. G. Lazarou, L a r o u m a i n e t s e s r a p p o r t s a v e c l e g r e c, 206 Institute for Balkan Studies


, 1986, 63 .., d c ^I M X A:

206, Thessaloniki 1986, 19 .., d . E b


c c fi a c P a \A, f
r d c c . \A. . , Te Mfi,
^Ea d P: 200-194 .X., ^H Mfi (189-167
.X.), ^E c c fi (167-146 .X.), ^I -
^ E E (IEE) \Ec \A A.E., \A 1974, 26-54, 91-130,
162-175.
288 IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA

P a d
e e , e . Te fi a
\I fi , d
, f c b c \Ac d -
b e \E, b c .
e e K d
^E, a e d b fi-
d c c b f \I. Te
, b T c , a c -
\I , e fi
\I b fi e , , c 28.
P e 29 c \A-
, a b c B. H d c
c fi \A, e
. M 200 . d -
40-60 . , e P c
d e ^E c e -
e . ^H c r , b
e f E , f \H c
d fi a a , g d e
e \H d \If b fi, , B, \A-
30

28. B. . N. fi, ^H E a \A a P, -

29. P. Cabanes, L Epire de la mort de Pyrrhos la conqute romaine (272-167), Paris 1976, -
1969, 13 . 1.

. B. d J. Van Antwerp Fine, Macedon, Illyria and Rome, 220-219 B.C.,


Journal of Roman Studies (JRS) 26 (1936) 27.
30. . E, O \H d , \I 1962, 211,

c a e Vl. Georgiev: dans l Epire les toponymes sont trs anciens et uniquement d
30-31. \E \H e a fi r a

origine grecque, Actes du premier Symposium International de Thracologie, (Rome 14-16 novembre
1977), Milan 1978, 157. T , L ethnognse du peuple grec (D aprs les donnes de la topo-
nymie), AA54 (1979) [1980] 183*-184*. a c a -
\H . O. Masson, Les rapports entre les Grecs et les Illyriens d aprs l onomasti-
que d Apollonia et de Dyrrachium, Actes du premier Congrs International des tudes balkaniques et
sud-est europennes, 26 aot - 1 septembre 1966, Sofia, IV, 239. K e a fi fi-
a d a d R. Vulpe, Gli Illiri dell Italia imperiale romana, ED 3
(1929) 167. Td b b a c c , . \A. . , -
c Bfi H, a A
IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA 289

Ma (219 .X.) \Id d -


c , c d d b
. \A fi , a
fi d e e . ^O fi e -
c c fi . ^H c -
, e d b d -
b fi, e fi . E a
\A b c fi . ^H -
fi a c b c
c P, b c . Mfi
b d . Te fi
fi e c c d
e e c c fi, e -
c d . O b , \I-
, d e c d a a
a . a d \I -
e (7, 5, 6): f c fi e
^P, c a F, d
-. T b d a d , -
(e ), b d .
\Aa d b . Ma c c c -
d c c c f P
\Id c c . O
\I e f P r . ^H c
\I, a e e fi , -
d \I c c b fi c -
, d d P31.
E c \I b c
fi j c , fi b d ,
c d c , c d
a a d a . e d
b 1 . .X. b c \I e ,
d M. \Ae a b 4 . .X. e \Ie -

Bfi H A. K Afi, Kfi, 22-24 A 1987 .

31. A. Brunialti, Le nuove provincie italiane, Torino 1921, 19.


\A. \A 1988.
290 IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA

d e ( A), M d
\A. Ka a 4 . .X.,
f d , e \Ie b e
d \Afi32. ^H
b . \A
c \ I fi d e
e e fi a \I, fi e c -
, d f d -
e \Ifi33. ^H \I a e
B (1815) d c \I , f
b \I, c c
A. b
\Id fi , K a d , \A,
..34

32. A X, Bc ^I, A 324-610. \A 1975, 383,


.

P \A I. I. Russu, Elemente traco-getice in imperiul Roman si n


33. Tc -c fi c d -

Byzantium (Veacurile III-VII), Contributie la istoria si romanizarea Tracilor, Bucuresti 1976, 94 .


23 d 24. B. , lllirii, 142 . 50. . d \A. . , \Ac -
. \A e e fi M .I. K, \A 1983, 13. Kd B fi -
B X (H - M - ) 13-15 \A 1978,
IMXA, 1983, 169.
34. b E. B. .N. M, O E B d \I
(1768-1797). ^H Mfi d a e ^Ee B. \A-
. c , \A 1980, d . Te \I -
c a b a d a fi, .. B, B,
fi . . .. M, \E c c fi .
, 1988, 9. (\A e e e AOTOO BAPNABA).
A e fi c d d b . -

, \A 1905, 185, : ^O . Nfi Vulic, c


a e PF b e M 1903 . , Md

Agoura, c fi, fi
B, . E fi, e fi M PF d

c ^E, . K, -
e \Ee , c \Ac d e e -
Kfi d , c c , e \Ee
d c ^Ic d c . a .
M K, ^H fi ^I ^Ec Kfi d F

a f f fi . D. A. Zakythinos, La Grce et les Balkans, Athnes 1947, 96-110,


d d (1540-1796), \Ee 12 (1953) 508-524.

fi: Grecs et Albanais dans l Illyrie mdivale.


IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA 291

^fi fi f fi
\I. O c ,
\I, b e
. e
c fi c . ^H , a e 1898, e
, c b c
, e fi . ^H r
b . \Ec ( - fi - X
d c) r fi a c fi, c
a . Tc c c -
d e , f -
b . ^H a c c
e . \Ed b e fi
a . \E d b e -
e , fi fi, c fi
f 6 - 7 . .X. d c e
r fi, fi, d fi b
d a a . \A -
e d : K ( ) F A ( ) 35. E fi
d fi a e e e
b c .

35. Ljuba Ognenova, Nouvelle interprtation de l inscription Illyrienne d Albanie, BCH 83 (1969)

^E c \Ac b a . . V. Vinja, Remarques


794-799, d e fi. ^H -

sur quelques lments de l ancien grec dans la nomenclature ichtiologique de lAdriatique, ZA 5 (1955)
118-126. T , Le Grec et le Dalmate, Zeitschrift fr Balkanologie 5 (1967) 203-223. Ka e
Garasanin, Actes, 291: Et c est justement dans cette zone civilisation hellnistique que se forme ce
que l on a appel l Etat illyrien, c est--dire dans la rgion situe entre l Albanie et l embouchure de
la Nretva ici il y a eu des contacts trs troits avec le monde grec. Je rappelerai, entre autres, que
Pyrrhus a t lev la cour d un roi illyrien et que, notamment, le roi illyrien Gentius, fils d une
grecque, avait des connaissances scientifiques en botanique et en mdecine C est donc dans cette
rgion aussi que nous trouvons la civilisation hellnistique, depuis le IIIe sicle: et c est dans cette mme
rgion que, plus tard, la romanisation de la Dalmatie a t la plus forte et que, d autre part, dans l
intrieur, cette romanisation n a jamais t complte. . K. K, ^I
, B 1832, IB 521: E fi a fi ^Ec d
a a \I c fi. O d
a b c Pc d fi fi-
, fi a M, \H, d ^E-
. O y d b e B. B. d \A. . , \E-
292 IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA

N a c b
. ^O (2, 6, 4) b a T -
f \If e c H, a c -
, fi e d b f
: b d fi a T , z
f c r a e a \I -
e f .
hA a , d , r , b .
^fi b r a
e c T, d c fi -
c d .
fi b a c
a M , e
c , e e fifi \I 36. ^O f b
, , a , c

E A d ^E. B , \A

1983, XXII. a a fi \A . Em. Condurachi, L ethnogense


1986, 265. B. d fi ^A. T, b c , -

des peuples balkaniques: les sources crites, L Ethnogense des peuples balkaniques. Symposium
international sur l ethnogense des peuples balkaniques, Plovdiv, 23-28 avril 1969, Sofia 1971, 267.
\E Milutin Garasanin e \I,

N j N (. Neretva, . Narenta), , d
f \Ad a fi , f \A d

fi , \Ad S. Pollo- A. Puto, ^I


fi N, c d fi, a b e 9 . .X. -

\A (e c fi ). M: M \Afi (/) ..,


b 24, c \I b fi e c N!
\Aa b c H d . a ^E. d c . -
d c . M! e e f b c -

, Weigand, Capidan, Rosetti, Russu, Savic, Georgiev, a c \A e


c d d Bfi-

, Basri = Bey, L Orient dbalkanis et l Albanie. Origine des dernires Guerres et Paix future,
fi . \Ed c fi d \A-

s.l.n.d., 5. Avec son petit peuple primitif, divis en trois grandes religions, l Albanie a manqu jusqu
ici d une concience nationale. Tout mouvement nationaliste y est artificiel, entretenu comme il l tait par
l tranger, surtout par Vienne.
Nous reconnaissons le caractre grec de lAlbanie mridionale o l oeuvre sculaire civilisatrice de ses
coles domine aussi bien au point de vue moral qu au point de vue national.
36. a c a P . \A. . , ^H w ,
IEE, 1974, E, 119.
IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA 293

c 37 . Te e
\Id c e f Mfi,

d , fi C. Poghirc38, b
e e e , c , -

d a
fi d a c fi -
, c fi b e
c c \I K39.
^H c fi . O -
e , , . K r -
, , fi , , -
, 40. O , f b , r
fi 3-4. K b b a fi e d
c
.
^H c , f a d a c

37. . 27, 8, 9: b f a a ,
e \A d f e , , d e \Ie (sc.
), a e c c \I, f .

39. J. N. Kallris, Les anciens Macdoniens, I, Athnes 1954, II, Athnes 1976, d
38. B. d Mc Zc 45 (1970), 37 (1985) 267-269.

fi . Md b a c . 10 -
d e e . , ^H -
- \I 1973, d : . X-
, d ^E Mfi, . M, I, 33 .. T , Kd
d ^E Mfi, \E. . (1911) 87 .. N.
\A, ^H d fi Mfi, 1952. . K-
, Mc (\Ae 148 .X. M. K) (^E-
, , 8), 1955. \A. B. , ^O e M,
\A 1960. \I. K. , ^H d d -
c c Mfi, \A 1973. M. , ^H c ,
M, [4000 fi d . \Ec \A A.E.] \A
1982, 54 .. c c d A b
b b , d b a
a d j f -
e c . , a d a -
.

Russu, Illirii, 159 . B . , Ethnogeneza Romnilor,


40. Tc c a j a . e

Bucuresti 1981, 71 ..
294 IYPOOIA KAI KYPIA ONOMATA

, r a fi d fi.
c fi d fi fi -
fi . O b a fi fi,
c , c c f d
, b a , a , fi d
, , fi r a fi fi d fi-
b a fi d f . a -
d , c , e
e d e e e . A fi
c . \E c c , -
d fi a j fi .
^O e , f a , r .
\A a . \E b 600 , 300 ,
80 d 20 . O b c . -
fi . fi b
. \Ae e -
e e 1000 fi 50-60 b c j fi -
fi. T d , b c

c satem, d b c c d 41.
c d fi b d

41. . Russu, Illirii, 105, 107. B. d Savic, .., 247: Les inscriptions messapiennes en Italie du
Sud peuvent nous suggrer une ide approximative sur les parlers illyriens au del de la mer, dont nous
n avons conserv aucune phrase. Il reste aussi douteux si les incriptions messapiennes sont de type
kentum ou de type satem, tandis que l albanais, successeur prtendu des parlers illyriens est de type
satem comme le daco-thrace, B. A. Momigliano, s.v. Messapi (in Enciclopedia
italiana XXII, Roma 1934, 947-949). \E . \I. K. B, ^H fi
M, a K, 1953, 124-139.

IEPA MHTPOOI PYNOYOE - NIANH KAI KONITH


ANEHNIO YNEMO BOPEIOHEIPTIKOY ANO (A.Y.B.A.)
BOPEIO HEIPO AIO KOMA O AITO. a A \E-
(Kfi, 22-24 A 1987), AHNAI 1988, 209-227, d \A. . ,
\I d Be ^Efi. \Ec \E a a \Ea -
. a M d b . \A 1988, 7-25.
P MA KO A PKAIMO

Mc ^E \ e -
b fi b fi. M,
f e e fi \O d -
a c fi, r \A1.
Mb c E a fi c \Ac a
d c . fi \A c K b a -
c e e fi. \Ae c
K, a a E, e e
. E e e d
e c \A2. d b ,
, e c -
d e Pfi. \A e c
K d c Mfi.
^H ^E b c \A, f c e
fi , b d d d . ^H -
f fi d -
f E c fi d c
.
Te e e e \Afi d e
\E b . ^H , c
c e e M,
fi . Ea b \A r c e f
\A \A3.

1. O. ZANCO, Gli Argonauti e la protostoria, Studi Classici e Orientali,4 (1956) 194-213. E.


DELAGE, La Gographie dans les Argonautiques d Apollonios de Rhodes. Paris-Bordeaux 1930.
2. . P. GRIMAL, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris 1958, 48-49.
3. . TPABNO XI, 4, 3: b a F F , b F fi,
d e , b fi d a a b ,
a a d , , K-
fi d e j d , e b
d , d , b , fi-
b e B d A d
, d c a b d fi fi
b d e b a , fi b a -
, b fi, fi ,
296 PMAKO APKAIMO

B, fi ^E, c
c , a . O \A b r fi,
fi d e c . a f -
d , a e c ^E.
O d , f c , -
e fi. c a d
fi c H . d b b a
d a c , d
b , c fi . b -
a fi d c .
, a c Mfi, c \Oc
, c \I, a a fi \A. O d d
d f f , f , f -
a a fi d a -
c fi, . Ka e
^E e , a c
a e T4.
^fi ^E c b e -
p ^H, e E, a M, r -
c a fi e c \E, d \A-
, . a d

f d a d a .
\E b , XI, 14, 4 : \E F b F \A d , b
, b d fi , e \Ae , y \A e
a \A d c K d a ,
d F F \A fi d K , a
d d , b d .
a b c ^Y (XI, 7, 2): d a e b r -
b a c , b , b
fi , b d -
b d M F MF d \A F F d F

B. d R. GROUSSET, Histoire de l Armnie des origines 1071, Paris 1947, 21-24. a f


\AF.

fi , d , g d c b f E . A.
LAZAROU,La rvolte des Larissens en 1066, Actes de la Table-Ronde La Thessalie 21-24 Juillet.
Collection de la Maison de l Orient Mditerranen No 6. Srie Archologique 5, Lyon 1979, 314 n. 31.
4. . EY. KATOPXH, d ^E e f \If d
P d e e , \A 1872, 84-85.
PMAKO APKAIMO 297

, f a c ^H e
\E. fi fi fi r fi d -
. \E b e e , E,
a c c d , e
O.
fi c a e p
^H c fi f c \E e c
T d d fi a c .
Kd b a c fi. ^O ^H
b e fi e O. e E. b
b e fi e fi. Ma a a -
a fi c Tfi, ^I d c \I.
c e d . a c d d
b fi r b d .
^H f f
, e -
fi j a e e
c , e -
a e fi b K5.
Ka e N, fi e ^H d
b b A. c fi -
e . e : j b c
j c . , f
e d fi, e Kfi, e e
K.
^H b d -
e T \A. ^H
d d b j b .
^O ^H e d e a d fi.
O ^H b . \Ae c c d b c
K, f , d A. Te
b ^Eb A! E
c c fi d e P. \E e -

5. B. F. BENOIT, La lgende d Hracls et la colonisation grecque dans le Delta du Rhone, Lettres


d humanit, 8 (1949) 116.
298 PMAKO APKAIMO

b e E , e d . E
a fi d b \I, a
a . Mfi e ^E a . Tfi a
, M d c T d
e p.
Ta , Benot,
a , f c , d c
\I, fi d -
.
^O X, c c
, K e f E
d d a fi b b c .
O f .
Ka e , a \O c B, a
K (), r , g -

, \O r c \O (Olysippone)6. \Ed
e e b c . E b c ^I-

^E d fi \I d ,
c E.

e , Asciburgium (. Eschenburg), c c
^O T a c \O c

P d P, fi N (Duisburg). Er \E,
e e d . b T
a d P (Nfi B) fi-

6. A. SEVERYNS, Homre, le cadre historique, Bruxelles 1943, et sous le nouveau titre: Grce et Proche
- Orient avant Homre, Bruxelles 1960. E. MIREAUX, Les pomes homriques et l Histoire grec-que,
2. vol., Paris 1949. G. CAPOVILLA L Egitto e il mondo miceneo Aegyptus, 39 (1959) 290-339, 40
(1960) 3-60. A.J.B. WACE-F.H. STUBBINGS, A Companion to Homer, Londres 1962. Cf. A.
SEVERYNS, Chronique Homrique, Antiquit Classique, 31 (1962) 275-302; P. VIDAL-NAQUET,
Ho-mre et le monde Mycnien, Annales E.S.C., 18 (1963) 703-719. T. BLAWATSKAYA, De l
pope crtoise du XVIIe au XVe s. av. n. , Ziva Antika, 25 (1975) 355-361. A. LAZAROU, Prsence
helleni-que en Egypte romaine, Graeco - Arabica, II (1984) 51 . a fi c
^E c \I . d A. GARCIA Y BELLIDO, Hispania Graeca, Barcelona
1948. M. ALMAGRO, Les inscripciones ampuritanas, griegas, ibericas y latinas, Barcelona 1952. TOY
AYTOY, L influence grecque sur le monde ibrique, VIII Congrs International dArchologie Clas-
sique, Paris, 1965, 87-94. P. BOSCH-GIMPERA, Les Grecs et les Ibres, ., 111-118. TOY AY-
TOY, Les soldats ibriques agents d hellnisation et de romanisation, Mlanges J. Carcopino, Paris
1966, 144 ..
PMAKO APKAIMO 299

c d b b 7.
, e , \A, f f
f M d B, , f
fi c r d a . fi a
c e , f c Bc d c Bfi
d a fi d , g a
c e K, f a K d
c fi, a e fi e ,
P c M.
Er e fi , e E, c
P d c c , f M d A-
, d b , P,
P d , r , b
, , ^E, \A, M ,
B, B, B, e ,
, d d -
.
^H c a e ,
, fi, ,
fi: T b , a
d d 8.
^O P. Demargne fi c
E b fi, fi b -

7. F. BENOIT, Relations de Marseille grecque avec le monde occidental, Revue d Etudes Ligures, 22
(1956), 7. B. R. DION, Le problme des Cassitrides, Latomus, 41 (1952) 313 . TOY AY-
TOY, La voie hraclenne et l itinraire transalpin d Hannibal, Hommages Albert Grenier dits
par Marcel Renard, Coll, Latomus, 58 (1962), I, 527 . R. BUSQUET, Marseile a-t-elle ou n a-t-elle
civilis la Gaule?, Revue Historique, 211(1954)1 . P. JACOBSTHAL ET E. NEUFFER, Gallia Grae-
ca. Recherches sur l hellnisation de la Provence, Prhistoire, 2 (1933) 1-64. F. BENOIT, Observa-
tions sur les routes du commerce grco-trusque, Actes du Colloque sur les influences hellniques en
Gaule, Dijon, les 29-30 avril 1er mai 1957, Dijon 1958, 35 . TOY AYTOY, Relations commerciales
entre le monde ibro-poenique et le Midi de la Gaule de l poque archaique l poque romaine, Revue
dEtudes Anciennes 63 (1961) 319 .. TOY AYTOY, Recherches sur lhellnisation du Midi de Gaule,
Aix-Gap 1965. P. COLLART, Peut-on parler d une hellnisation de la Suisse?, Actes Dijon 1958, 43
. P.-M. DUVAL, Les inscriptions gallo-grecques trouves en France, A. 63 . J. CHARMASSON,
Grecs et Celtes dans la basse Valle du Rhne, Rivista di Studi Liguri, 34 (1968) Omag- gio a Fernand
Benoit, II, 1972, 106 .
8. TPAB., I, 23.
300 PMAKO APKAIMO

e 9. \E Luigi Bernabo Brea c


e e , a e , e

a c c E d a
c Nfi \A. Tc b -
10.

c \I. e A e Grote e d e
, c a E, r

fi d E fi c \I, -
a c j , f
fi d fi fi, d
fi. \Ec b c fi d ,
, d b fi d
c f , a c T, -
b b M, , fi -
j fi 11.
c c \A a a Ta d
( ). \E e \Ae -
a c fi , b
T . \E c \I d a fi
d \O.
Tc c ^E c c fi
a , f c d -
fi d fi. O , f
c K (\A) d e A, g d fi
c fi, fi b f f \O, a
fi , f e e ,

a fi T, e Tullianum c P, f fi-
a r b T, e fi-

K, fi ^A, a e
e b M j fi

9. P. DEMARGNE, La contribution hellnique, Sources archologiques de la civilisation europenne.


Colloque International-Mamaia (Roumanie) 1-8 Septembre 1968, Bucarest 1970, 76.

11. . KATOPXH, 86. B. d G. PUGLIESE CARRATELLI, Per la storia delle relatizoni mice-
10. A., 88.

nee con l Italia, La parola del Passato (PP), 13 (1958) 205-220, E. PERUZZI, Il minocio indoeu-
ropeo?, Achei nell Etruria e nel Lazio?, PP, 17 (1962) 5-25. L. VAGNETTI, I Micenei in Italia: do-
cumentazione archeologica, PP, 25 (1970) 359-380.
PMAKO APKAIMO 301

fi K d \A c \I, -
a ^E j -
.
d c fi \A
d e fi, f e r -
. A E c \I
f f d a d c c c
P, f ^A-
: Kd n c fi -
fi , x c f f -
, e fi 12.
b d fi fi fi, f
c \I d e r Kfi. E -
\A, e \Afi d K, d ,
d . \A , f d ,
d E, f a e T e

T a a : Aborigines Arcade ab Evandro didicerunt litte-


\A d c . ^O

ras, et forma litteris Latinis quae veterrimis13.


Ka e Brenous fi b c
c T , b K \I j M ^Ea a
c b d fi K, Bfi, , Kfi, T,
P .. Te c b d fi M, ,

. \Ed , Brenous, e K, e
K, fi, ^I, , \A, f e E

\A, d a e e \A, r

(Canucini more bilinguis), g d e B, f


^O, d

E , -
fi , f e a d a b 14.

13. TAC., Ann., 11, 14. B. d J. BERARD, Ecriture pr-alphabtique en Italie, Minos, 2, II (1956)
12. ION. AIK., 2, 19.

65 .. G. PUGLIESE CARRATELLI, Sui segni di scrittura eoliani di origine minoica, K, 1


(1955) 5-9, G.B. PELLEGRINI, Origine e diffusione degli Alfabeti preromani nell Italia superiore,
Spina e l Etruria Padava, Atti I Conv. S.E. 1957, 181-196, 1959. E. PERUZZI, Romolo e le lettere
greche, PP, 24 (1969) 161-189.
14. J. BRENOUS, Etudes sur les hellnismes dans la syntaxe latine, Paris, 1895, 46.
302 PMAKO APKAIMO

^O Vnnen c c b e e e
fi fi a e fi d a c

d Marouzeau16.
P15. Ea c a a -

Ka c ^E d P

a . ^O Ke r : Aeolica
f e d

ratione est sermo noster simillimus17. \Ae f fi


Gabba b c , f : ^H c ^E-
18. fi W. Kroll fi f T d B
r c r c
19. ^H c d c c
P b c c , c e c

, Egger b
, c c d

. A graeco sermone puerum incipere malo quia disciplinis quoque graecis


primus instituendus est, unde et nostrae fluxerunt. Non tamen hoc adeo superstitiose
velim fieri, ut diu tantum loquatur graece aut discat, sicut plerisque moris est20.
O P d c c d
fi ^E c \I, -
a e a 21, f , a a c
c c ^E fi
e c M ^E d . Mb c b -
c ^E e fi M ^E d
e c P . O
E f c P, , -
a e e P. ^O e e
fi. ^O e fi . O fi

15. V. VNNEN, Introduction au latin vulgaire, Paris 1967, 10.


16. J. MAROUZEAU, Quelques aspects de la formation du latin littraire, Paris 1949, 128.
17. QUINT., 1, 5, 58.
18. E. GABBA, Il latino come dialetto greco, Miscellanea di studi Alessandrini in memoria di Augu-
sto Rostagni, Torino 1963, 188-194.
19. W. KROLL, Geschichte der Klassischen Philologie, 2. Aufl., Berlin - Leipzig 1919, 44 ..
20. QUINT., Inst. orat., 1, 1, 12.
21. TIT. LIV. XXVII, 35, 4 d XXIX, 1, 14-19. B. d G.MANGANARO, Citt di Sicilia en santuari
panellenici nel III e II sec. a. C, Historia (1964) 430-431.
PMAKO APKAIMO 303

f P c fi fi
c , a c e
f E.
Mb c fi P c fi 22,

. ^ e c c P Boyanc
fi c -

c 23. \Aa Kramer b


q d c c

fi , a c fi e

e d . ^ fi c Cena Trimalchionis, f -
e , b -

a . E -
e P. \E c
b e e fi
Nfi \I24.
^O Denys van Berchem f f P 25, -
e E, f , c .
Tfi Bayet, b c
P, , r fi, -
fi26. b b , d
fi, f b c -
^E d \I fi. K c
d b \A e c \I.
\A r e ^A,
a c c fi-
c e

22. G. MANGANARO, Un senatus consultum in greco dei Lanuvini e il rinovo della cognatio con i
Centuripini, Rendiconti dellAccademia di Napoli, (1963), 23 . G.K. GALINSKY, Aeneas, Sicily and
Rome, Prinston 1963, 172 . D. KIENAST, Rom und die Venus von Eryx, Hermes, (1965) 448 . D.
ROUSSEL, Les Siciliens entre les Romains et les Carthaginois, Paris 1970, 129.
23. P. BOYANCE, La connaissance du grec Rome, Revue des Etudes Latines, 34 (1956), 125.
24. J. KRAMER, L influence du grec sur le latin populaire: quelques rflexions, Studii Clasice, 18
(1979) 127 . 1 d 131.
25. D. VAN BERCHEM, Rome et le monde grec au VIe sicle avant notre re, Mlanges dArchologie
et d Histoire offerts Andr Piganiol, Paris 1966, 748.
26. J. BAYET, Les origines de l arcadisme romain, Mlanges de l Ecole Franaise de Rome (1920),
63.
304 PMAKO APKAIMO

.
a c fi .
Te fi Kfi : Te , -
e fi , R ,
E d P d a -
fi 27.
Mb c , c d -
e \A E Kfi, d -
b ^E c \I d d
b . ^H d r , b -
, a c fi. d b d c
c \A a c ^H e c \E. \A-
b a e e ^A: Ka a ,
d j fi ^E \I-
e T. ^H b d \A, -
e d , e O d -
, f , e \A \I -
e T z b \I e
, , b
O, e e a fi , e fi,
c e , O (. . 1,
11 ..)
T b q \A e T e
e E ^E d , j K a f P -
fi, e a e T , b fi e
fi, , b -
. (1,31 ..).
E a d e
e ^H, d d \E, c -
e \I fi ^H, \I d
e fi j Kfi fi P, e -
(1,34 ..)28.
\E d c c T b e ^E-

27. KATOPXH, 4.
28. AYT., 84-85.
PMAKO APKAIMO 305

e \I. H ^Af f A b
fi fi. ^Y c \A, f e
A c \A d \A \A-
, c A c \A d e c -
c \I. \I d , a d c
A e f \A d A.
Aa b fi ^E. Kd

A b . O Andr Bellessort,
B, e c P, c c

c c c d c
fi c c \A, B
c c P29.
c r d c A d
:

Forte die sollemnen illo rex Arcas honorem


Amphitryoniade magno divisque ferebat
ante urbem in luco. Pallas huic filius una,
una omnes iuvenum primi pauperque senatus
tura dabant tepidusque cruor fumabat ad aras.
Ut celsas videre rates atque inter opacum
adlabi nemus et tacitos incumbere remis,
terrentur visu subito cunctique relictis
consurgunt mensis. Audax quos rumpere Pallas
sacra vetat raptoque volat telo obvius ipse
et procul e tumulo: Iuvenes, quae causa subegit
ignotas temptare vias? quo tenditis? inquit.
Qui genus? unde domo? pacemne huc fertis an arma?
Tum pater Aeneas puppi sic fatur ab alta

29. VIRGILE, Enide, VII-XII, texte tabli par RENE DURAND et traduit par ANDRE BELLESSORT,
d., 6e, Paris Les Belles Lettres 1954, 51 . 1. B. d J. PERRET, Les origines de la lgende
troyenne de Rome, Paris 1942.
306 PMAKO APKAIMO

paciferaeque manu ramun praetendit olivae:


Troiugenas ac tela vides inimica Latinis,
quos illi bello profugos egere superbo.
Evandrum petimus. Ferte haec et dicite lectos
Dardaniae venisse duces socia arma rogantis.
Obstipuit tanto percussus nomine Pallas:
Egredere, o quicumque es, ait, coramque parentem
adloquere ac nostris succede penatibus hospes.
Excepitque manu dextramque amplexus inhaesit.
Progressi subeunt luco fluviumque relinquont.
Tum regem Aeneas dictis adfatur amicis:
Optune Graiugenum, cui me Fortuna precari
et vitta comptos voluit praetendere ramos,
non equidem extimui, Danaum quod ductor et Arcas
quodque a stirpe fores geminis coniunctus Atridis,
sed mea me virtus et sancta oracula divom
cognatique patres, tua terris didita fama,
coniunxere tibi et fatis egere volentem.
Dardanus, Iliacae primus pater urbis et auctor.
Electra, ut Grai perhibent, Atlantide cretus,
advehitur Teucros; Electram maximus Atlas
edidit, aetherios umero qui sustinet orbis.
Vobis Mercurius pater est, quem candida Maia
Cyllenae gelido conceptum vertice fudit;
at Maiam, auditis si quicquam credimus, Atlas,
idem Atlas generat, caeli qui sidera tollit.
Sic genus amborum scindit se sanguine abuno.

^O P. Boyanc Tc c
P b c c . Ka e Bayet c -
fi, , fi. b e fi
PMAKO APKAIMO 307

. e b a
j 30. \Ae c c d
a fi fi e b c -
fi fi b c c
fi b e c -
j 31.
Te , f c E d
, r fi,
fi j . b b d b
. A b a -
. O c P b
e d c c E. \Ed e
c b r d fi c a f fi
, f E c fi. \E -
e d d c P d a c \I.
^O Bayet c -
, b r , E. Pais, d
e . Tfi b f . \A -
c d fi c fi-
. \A c P e
c , e , a e c fi :
E r e fi, b e a fi,
c c , f .
\E b d e d , f
d b fi a d ^E
c c fi. ^Y b b d e d
b fi a c
\A fi , d fi -
32. \E a c fi d -
a c c , f c -
\A d
c \I d fi c P, a

30. AYT.50--51, 62, 102--142.


31. BAYET, 64 . 2 . E. PAIS, Storia di Roma, I, 1, 136. TOY AYTOY, Storia Critica, I, 1, 204.
32. J. BERARD, La colonisation grecque de l Italie mridionale et de la Sicile dans l Antiquit. L
histoire et la lgende, Paris P.U.F. 1957, 475.
308 PMAKO APKAIMO

. M
c \Ifi, \I, , g d fi
P fi d . \A
fi, f f T d e \O, d a -
b .
a fi ,

Piganiol, a c :
a e e fi,

P e f f j f \A, r e
, a , c r c
fi, d e c -

e 33. ^O Bayet Piganiol, , b


f d -

Ka e Bayet c c P b
c fi d b a a fi.

fi d b e c

. a e e e , VIII, 4,1:
\I . Te r -

Avec Arcas, fils de Callist, fille de Lycaon, la Pelasgie se nomme Arcadie, et les P-
lasges Arcadiens34.
\E c d
P. b b c \A 35, e e
P. \E c fi -
\A36, e d \Afi.
\Ae c fi E
\I a fi, fi, a e
\A, b fi-
\I d a c c .
Ma c d fi c d
fi b c -
\A a f f fi.

33. A. PIGANIOL, Essai sur les origines de Rome, Paris 1917, 54.
34. BAYET, 95 .
35. . J. CARCOPINO, La Louve du Capitole, Paris 1925.
36. . S. REINACH, L Artemis Arcadienne et la desse aux serpents de Cnossos, Bulletin de
Correspondance Hellnique 30 (1906)150-160, C. AMPOLO, L Artemide di Marsiglia e la Diana dell
Aventino, PP, 25 (1970) 359-380.
PMAKO APKAIMO 309

Ka c fi M X, a

\OF f f 37. , a c fi
e ^Hfi : d T c \A -

c \I c a fi .
^H , f a a e 476 .X., b r
. fi d f \A -
fi, c d e 480
.. \Od r d fi e c M d e
c M. O \A c d -
. b r c . Kd
, e a fi e
\A, f . Te r fi, fi -
f \A a e
e a a , , e f d c fi -
fi c \I: fi M,
e c d fi, y -
f \A, fi b d fi ,
fi a fi F , b ^E e
\Ae d d b f -
, fi fi ,
F \A, b
a \A \A 38.
\Ee fi d d c d
c M ^E. \A fi ,
c c fi, d fi \I,
, b , , fi-
. E fi d , a
d , fi j b , fi
, f c c a c , a
e e fi, f b fi fi b
b ^E a d P. P
\A r e fi. e P,
, , , c , a a -
a a a d a .
^fi, , Preller39, P a

37. HPO., VII, 170-171, 220.


38. ENO., ^E., VII, I, 23.
39. . KATOPXH, 16 d 94 . 40.
310 PMAKO APKAIMO

fi E a j P,
c d c -
, b c d d b fi-
, fi E M ^E b c
d P r E40 d b a -
fi.
O E, e f f fi
e fi c c fi d f
, c f P, fi d
a . ^O Kfi c , f -
f E: d a .X.
d \I d b -
a , f b , r b -
. O e d E
P e , d
d A, c T d P d Nfi, a a
41.

40. a c . S. GRUISINSKY - A. ROUVERET,Ellos son como nines.


Histoire et acculturation dans le Mexique colonial et l Italie meridional avant la romanisation, Ml.
Rome 88 (1976) 159 . ^O ^Af c
^E, c f P, e f c
, a e e a c fi fi, n d -
fi, d fi f , -
fi d fi a c
a a f a e fi, z
, , a e ,
a a fi a (1, 5,
. d 61 d 89).
41. KATOPXH, 15 d 94 . 38, d c c :
A f F , b f E, Q fi d
c F, e fi d c d ,
c ^E d c . Nd b c T d P d

a c c M ^E: Le genti non greche della Magna Grecia, Atti


Nfi (6, 253). B.

del XI convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1971, Napoli 1972. \E Atti del convegno
di studi sulle genti della Lucania antica e le loro relazioni con i Greci d Italia, Roma 1974. C. GAL-
LINI, Che cosa intendere per ellenizzazione. Problemi di metodo, Dialoghi di Archeologia, 7 (1973)
175-191. A. FRASCHETTI, Aristosseno, i Romani e la barbarizzazione di Posedonia, Annali del
Seminario di Studi del mondo classico, 3 (1981) 97 .

PAKTIKA A YNEPIOY IA THN ANABIH TOY APKAIKOY IEOY.


AHNA, 1984, 40-58.
O K
M E

^H Xfi \A r c d f -
. H e f \A1 \I2, \Of , e c
, T fi M d 3
d b c \Ag c \I, c
c , e 4. \E
a b b , , .. c K
c c d c
a c . fi T a e e fi
^H, q -
c c e 5. Tc b e
e fi c e -
, , a c b e
fi f T a d e .
Mfi c T, d -
a b d , fi
c M ^E6, d

, 3, 1947-1948, 56-66. Fernand Benoit, La lgende d Hracls et la colonisation grecque dans


1. A.. \Afi, O \A, \Ae c a ,

le Delta du Rhne, Lettres d Humanit, 8, 1949, 128. Idem, Recherches sur l hellnisation du Midi de la
Gaule, Aix - En - Provence, 1965, 101. Luis Deroy, L origine prhellnique de quelques noms de peu-
ples mditerranens, Mlanges Isidore Levy, Bruxelles 1955, 117. Iran Malkin, Religion and colonisation
in ancient Greece. Leiden 1987, The Legacy of the Argonauts: Herakleia Pontike 73.
2. P.M. Duval, L histoire et la lgende de la colonisation grecque en Occident, Revue Archologique, s-
rie 6, 19, 1943, 130-131.
3. G. Maddoli, Filottete in Italia, Magna Graecia, 15 (5-6), 1980, 4a.
4. E. Delage, La Gographie dans les Argonautiques d Apollonios de Rhodes. Paris - Bordeaux 1930. O.
Zanco, Gli Argonauti e la protostoria, Studi classici e orientali, 4, 1956. 194--213. P. Grimal, Dictionnai-
re de la mythologie grecque et romaine, Paris 1958, 48b. \A. . , O \A d -
b , \E (), 24.6.1984, 8. Idem, ^O ^Ee

1999, 131 .. C. Doumas, What did the Argonauts seek in Colchs, Hermathena, CL, 1991, 31-41.
, 1 \A T. , T-

5. Duval, .., 130. Maddoli, .., 1a. Dominique Briquel, Le regard des Grecs sur l Italie indigne,
Crises et transformation des socits archaiques de l Italie antique au V sicle av. J.C. Ecole franaise
de Rome. Rome 1990, 176.
6. A. Ciaceri, La denominazione di Magna Grecia (V sec. a. C., Storia della Magna Grecia, Roma - Na-
poli, II 2, 1940 (1927 1), d Historia, 4,1930, 192-197, c c A.
312 ^O e fi K c fi M ^E

a d fi.
E c fi d e E
, d ^E , -
a b , f a a , a d ,
a b d , -
b d , fi, d -
j d fi, fi d fi
d , f d
K.
^H c M ^E b c fi -
, , e d c fi. \A e
e M j \I ^E. a
b e b e \Ae A N-
, e \A M, Ke Mfi
(4 . .X.), fi fi (5 . .X.). ^O -
r . Te b a
. fi . a b e
b d fi c a fi
r : T 35, M 32, K 31, d 9,
9, d 5, 5, P 5, 5, K-
4, \A, \E, K, , ,
K, Tfi, N.
^ e c fi a fi, Z \E-
, \E, \E \A, \A T-
. ^O r c fi fi, fi, -
e d fi, e f b

Momigliano (Bull.Fil.Class. 35. 1929, 47 ..). R. Cantarella, ^H M ^E, La citt e il suo


territorio, Atti del VII Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1967, Napoli 1968, 11-25. E.
Greco, In margine a Strabone VII, 2, Parola del Passato (PdP), 25, 1970, 416-420. G. Maddoli, Strabone
VI 1.2: Magna Grecia senza Sicilia, PdP, 26, 1971, 342-347. Idem, Megale Hellas: Genesi di un concetto
e realt sto-rico-politiche, Megale Hellas, nomi e immagine: Atti del ventinnesimo convegno di studi
sulla Magna Grecia 1981. I. Cazzanica, L estensione alla espressione Magna Grecia in Strabone (VI,
1,2), PdP, 26, 1971, 26-31. \I. B, ^I d fi M ^E, , fi
N. K, \A 1980, 421-429.S. Calderone, La Conquista romana della Magna
Grecia, La Magna Grecia in et romana. Atti del XV Convegno di Studi sulla Magna Grecia. Taranto
1975. Napoli 1976, 38-81. . K, ^H M ^E d e -
e fi, ^Ia , 4, 2002, 29-47.
^O e fi K c fi M ^E 313

fi, a e \A e fi-
^H \A.
\Ec c c K c M ^E
T a e , \H, -
\A, c fi
T7, , a
fi. Er b a :
\A \A, \A, \A, \A, \Afi-
M d , \A, A, \A, \A-
, B, , , E, E, E, Z,
fi, , K, K, Kfi, K, K-
, K, , , , , Mfi, , -
, , , fi, , , .
\Efi d e fi, f
c
d . -
d fi Mfi d
e e fi M, i d fi fi
e , e \H d M-
fi, , c c
K, fi
fi , b b fi , f
c ^E, b c .
^O e c d a e a -
. Me M
\A8, e \O, M \A-
, r c a e fi -
, fi e 334 b fi T a
e d b d fi , i d -
r b f P, f r a
a c M ^E, e c \I.
e , fi e T.

7. \Ea . M. Gigante, La cultura a Taranto, Taranto nella civilt della Magna Grecia, Atti X
Convegno de Studi sulla Magna Grecia - Taranto, 4-11 ott. 1970, Napoli 1971.
8. E. Manni, Alessandro il Molosso e la sua spedizione in Italia, Studi Salentini, 13, 1962, 344 .. L.
Braccesi, Roma e Alessandro il Molosso nella tradizione liviana, RendistLomb 108, 1974, 176 ..
314 ^O e fi K c fi M ^E

d s d -
T. ^O \A , c
\E d Mfi, e
b T
M, e 338 .X. , e
K B, K, e f T, a
b b fi d fi b
e fi . \Afi d r
\A d , d c \Ac ,
g d c c ^E.
^O e d .
e e b a e
\H. E d , b d,
. Tc . -
a d E fi: ^O \A b
a , Ke b 5000 , 4000 d 50
, e e , \A B fi, ,
b c d .
fi a e e
e c \I, b e e a -
, c b \A,
q : b \A
c e d ^E, b
e d P9. r
E , f fi b f P. ^O -
c a : P b
fi E10.
\Aa e b fi e a f P,
fi e 282 c a T (\E)
d . e f T, f
c P a a

9. . \I. A. B, ^O \I. d d . c d .
\E \A 1967, 25 . 1.
10. A., 1,7. E fi b P r M a c
b f Nfi. E (A, II,1) -
: O d ^E \I a d P.
^O e fi K c fi M ^E 315

f , E d ^P
d , \Afi11, d a -
e , e -
b . O T c
H d e e e , a e -
, e \I, d a a
, a d T \A J
fi12.
^fi, d Kfi, e
fi K, e d e f q
c 13. ^O e fi :
oH K e , b e r, -
b g fi fi s fi fi
x fi d fi f -
14. O d a e K ,
a fi d b fi c
fi d c c
T, c fi -
.
^O K d d fi b e
a d b . T e
a f P d fi e : d , t ,
^P d b e -
, fi F F15; ^O b c
P c \I b , a
c , c Kfi, c 16 ^O K
e e e : b
, 17; X b a

11. \Ae . VII.1.


12. A. II.1.
13. . Kfi, \Ae e M c c c K

14. . IV, 1-3.


490-146 . Tfi A. \A 1963, 427.

15. A. IV, 2.
16. Ka e Kfi, .., b fi

17. . . IV, 6.
e f ^Ef fi .
316 ^O e fi K c fi M ^E

. B a c a . Tfi
K : hA r , b fi e e , -
e b d b f -
b ;
\Ae a d . \Efi
fi , c
a d b , e b
e T fi!
, fi , f T-
a b d a c -
c , e d
b . e . K f
T e fi, a b e \Ae
, d 18. \Ec , a a c
, c fi e , d
c , fi -
.
\E fi c ^H19 M ^E, a c
, d e oA, a c d fi,
f P, b a c , i d a
f fi , fi -
. Ea b f
P a fi, fi a e
e f
b b d f fi b b e c
c , c . -
d fi e . Ae -
d b c c e ,
d b a a e
e , b b fi q d e
fi, a e d e .
\A c
c , e K c -

18. \Ae . VIII.


19. \I. A. B, ^O c M ^E, ^I, 37, 2000, 20.
^O e fi K c fi M ^E 317

e , , f e fi. \E-
b e . ^O : b
K , d -
20.
b P b c
fi d e c fi
. fi b c fi
d b b e
fi a d e fi
d , c e K, i d e d -
fi. ^O d c :
fi e K fi j
, d e d -
21.
O b c c d
-
fi, K e fi e ,
f c e c fi c M-
^E. b d e -
, b e -
e fi, fi a e P -
, K e e e , fi e
r fi a c d c d a c
, c fi, d c
, .
K fi d -
, c c P a f
d e c
, , b d S
a f . E, K
, c d a , fi
fi22, fi c c ,
a c c d e

20. . . I 4-5.
21. A. I 1-3. B. d B, ^O \I, 37 . 3.
22. \A. . , E . 1993
318 ^O e fi K c fi M ^E

, f d a c , a
c .
^H d
, a c , . fi
c r . , n fi K
b e fi f , a a -
K f a
a .
e P c -
e e b d -
, f
fi b b b fi d
fi, d , fi-
b a c fi-
. e K
, a c b a -
, b 23.
O a
d c , P c
e : d c c
j e d fi.
^O fi d e fi Kfi24
a c a P d fi-
: Te f fi a e
i , e f \H, fi d
, d c fi a d -
c .
\Aa , f r e fi e d e
q, r c c fi a e
, d c .
Er a c fi f c

(a A \E).
23. \A. . , P. ^H a e , T K, 26-
27.4.2003, 31.
24. Kfi, .., 434.
^O e fi K c fi M ^E 319

e q E e c b e fi,
c c c e .
E e fi c b fi -
- f -
d d fi
P , d e .
\E, fi, K ,
P c , b c a
d b . \A, a c
a c e T
b e fi, d fi, fi, f fi ,
d P, c
T, fi d fi, f
, i e , , d e fi, K
a e fi - e c M ^E, a q
.
\E -
b ^E M ^E25,
b K c d
M.

25. H, VI 253, : A f F (P),


b f E, Q fi d c F, e -
fi , d c d , c ^E
d c . Nd b c T d P d Nfi -
. B. d E Kfi, d ^E e f

1872,15. Silvia Jannaccone, Recherches sur les lments grecs du vocabulaire latin de lEmpire. I. Rome
\If d P d e e . \A

1950, 21-22. Augusto Fraschetti, Aristosseno, i Romani e la barbarizzazione di Poseidonia, Annali del
Seminario di Studi del mondo classico, 3, 1981, 97-115. Michel Dubuisson, Recherches sur la termino-
logie antique du bilinguisme, Revue de Philologie, L VII, 2, 1983;216.

APXEIO EAIKN MEETN, 15, 2006, 143-154.


EHNIKA TOIXEIA KATTAIKN IAEKTN
T H P O Y M A N I K H A
KAI ZHTHMATA A POYIA
ITAITN EHNN THN A PXAIA AK IA

^O ^Ee fi Eugne Pittard b c : d


c P, d , c -
j c fi e c P
(, , fi , a a
c ) d e e e
x T!.
Ae d b P . ^O e d c
B Bogdan Petriceicu Hasdeu
P r .... \Aa P c -
Grigore Nandris, , :
b \Ifi, , ^Ifi, P. Mb
fi a e f c
f , d -, c
a c c
(d A) j c d -
.
Bfi c K, Hasdeu
a d f
NA E! \A b fi fi a
^E, a fi . Te d
e d c B Th. Capi-
dan, e c : c
c r e fi, d -
. \Aa
a b
d fi d c c
.... \E b d e 1900 P-
e d c B Ovid Den-
susianu: ^O fi, e c P,
a r d f fi e c fi ,
f a j a c .
322 EHNIKA TOIXEIA THN APXAIA AKIA

b b
e d . \E, T. Blawatskaya b
fi \Ae c c 17 e 15
.X., a K, c fi d
a d a . K c b c -
E e f d P . -
e d c B Vasile
Parvan , e ^H c d -
c c , d e 500 .X.
a , E , -
, d , e a d
e a . b fi d fi
e E e fi! ^O -
e d c B Nicolae Banescu -
, c Mf P d ^E. Ae
f e fi. Tc b , c
fi d E-
, a . c
, f d a c e f
P. e Ulpetum, e e
M , , -
a d a c c , a r d
Scythia graeca!
^O a r d j d .
\Aa a e Scarlat Lambrino, d d -
d , d c -
^E- j M. fi E r -
d f fi b f , f d
^Hfi. ^ a a c
, c e Dumitru M. Pippidi a
d f , fi O E e K -
e c c c c c . c -
c d fi
d ^E d , a e -
e d b c , c .
, .., c fi \A, \E-
d B, e -
a d b e c ^H-
, e M-B M,
EHNIKA TOIXEIA THN APXAIA AKIA 323

(48 .X.) b e K.
fi b c d b d
c M O T, b
d b b , , e Mfi,
\H .., b , a
E e K, K, ^Ec \A, P-
c K E. Lozovan, a -
d e E. E e f r Titus Statilius
Crito, K, e fi,
, e
, , i d P d
, a a c c . r
\Afi, d c
, c Te e
. \Ed , c c T
c P, fi fi, a d c c
fi d
c .
\Ec fi a r Xd fi-
e b b ^A Tfi, a e P e
P.I. David, E f d a f
e E . \Afi d a
fi b . Xc
a E j O (331 - 381),
e E b , , , .
c c ^Ia , c B . Te b
, fi, d -
fi. fi \ e a a
, , , a c -
d d fi, .. d d b
B Nicolae Iorga d Alexandru Graur a
. \Efi, fi d b
, c , d
, c d ,
, b c f fi -
e fi K
, \H.
d fi
324 EHNIKA TOIXEIA THN APXAIA AKIA

e fi ^I, Sophronius
Eusebius Hieronymus, (331-420), e
d . Tfi -
d . -
c b a d c B.
c B (Vulgata) a c fi T-
c b c . ^O e e -
\E c , c
^E, a e \I, d -
^I, e \Ie Graecia! O b
, fi c
Lorenzo Braccesi Gracit
adriatica (Bologna 1971, 1977). Ma b -
b e fi Hellenikfis Kolpos, Supplemento a Grecit adriatica
(Roma 2001), b b c Benedetta Rossignoli.
Ka c , E fi ^E
d c fi -
d . E e f , -
c c fi A. Bodor. ^fi, e
fi V. Parvan fi f
fi \A d . Mb
d c d B. Mitrea c
Penetrazione comerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima della conquista.
O e , fi fi . O , i d a
fi , , N. Iorga, e c \I
P, , C. Daicovici, \I-
^E, tra la Adriatico e l interno della penisola Balcanica, speciale-
mente sol S.E. di essa. Molto primo dei Romani era fatto dai Greci. Tc c
E. Lozovan, e e -
e G. Rolhfs, (Etymologisches Wrterbuch des unteritalienischen
Grzitt). b ,
b d b d c c , b 127
a a d a fi (Orbis, Tome III, No 1, 1945, 123-
137).

\A e \O a c ^E-
, c K \I.
H AKTI NOBOIA TH EHNIKH H IA TH ITOPIA
TOY OPOY BAIIKH-BASILICA

E c c e c
e . E c c c fi-
r . Ta fi a a fi q , a
b c c a d fi, a b c c porticus d via. Te
e porticus 1 c fi
.
E e ^Hfi e e 2,
d a r fi c fi c -
3. \E c e fi b
d b c . Tc c -
e \A j \I
Pascher 4 , b Taillez d . \A-
a , a d , -
, , a .. d , a fi:
\Ed b e c c , d
d d e ...5. -M e \A-
fi (=) c b t
, r, a b c d d , b

1. B. A. ERNOUT-A.MEILLET, Dictionnaire tymologique de la langue latine. Histoire des mots. 4-e


d. 2-e tir., Klincksiek, Paris 1967, . 524.
2. V, 53: b e d
, y , a Mfi-
fi fi d d fi d -
. B. d W.W. HOW aud J. WELLS, A Commentary on Herodotus, Oxford 1912, vol. II(Book
V-IX).
3. FR. TAILLEZ, Bc ^Ofi, Les valeurs d un terme mystique et le prix de son histoire littrale,
Orientalia Christiana Periodica, XIII (1947) Mlanges Jerphanion, I, . 302 .Te e e c
c c r e ^Hfi, 63
. . J. ENOCH POWEL, A Lexicon to Herodotus, Cambridge 1938.
4. J. PASCHER, Bc ^Ofi, Der Knigsweg zu Wiedergeburt u. Vergottung bei Philo von
Alexandreia, Paderbon 1931.
5. OYTAPXOY, B , 46.
326 H AKTINOBOIA TH EHNIKH H

e 6. -^O fi -
a b , i a 7.
^O Taillez a , fi a , -
c c c d
c c b e fi8.
\A c a j c e a j e -
, , fi d . B
, c . O
a \A d a fi ^E d
, d P a , -
c a q fi 9, e ,

6. Anthologii Libri de Ioannes Stobaeus, C. Wachsmuth II, . 228 . 31, . 115.


7. . , \A. 21. Te B : sed gradiemur via
publica, nec ad dexteram nec ad sinistram declinantes, donec transeamus terminos tuos.
8. ^H c . ^O Taillez
a a : Notre lecteur comprendra
que nous croyons finalement avoir trouv ici la source, l origine premire, d une expression que ds le
dbut nous sentions n tre pas grecque; tout comme nous croyons avoir montr que le canal a d tre
cette langue aramenne et syriaque survivant l Empire Perse aprs les Empires Assyro-Babyloniens
avant de survivre aux successifs Empires de Successeurs, Macdoniens et Grecs, Romains et Byzan-
tins.... Tc b fi fi d : Les Grecs, morcels par
la montagne et par la mer en mille poleis, n ont jamais su ce que cest quun Empire ni ce que cest
quune Route. Le seul chemin qu ils connussent: fi, ctait la mer (. ., . 350).
Er E e a a -
. \E d f . Xd e r
V.PARVAN, La pntration hellnique et hellnistique dans la valle du Danube, Bu-
carest 1923, . 5: Ce qui est, en tout cas, trs sr, c est que vers 500 av. J. - Chr. le Danube, jusq au
confluent du Sereth, tait une rivire grecque et que les pcheurs et les ngociants dIstrie connaissai-
ent trs bien le pays gto-scythe, quils traversaient sans cesse en amont et en aval de cette partie du
fleuve et de ses bras, canaux, lacs et affluents.
\A\ d d b fi fi. ^H r .
Ta a a c c . Tc NA E

^ . , Dacia, civilizatiile antice din tarile carpatodanubiene, Bucuresti 1972, .83


E d e d e . . V.PARVAN, . ., . 20, . 1.

. \E \E e f e P. B.
P.LEMERLE, Philippes et la Macdoine orientale l poque chrtienne et byzantine, Paris 1945, . 11.
f E r d c c fi. .
J.Marouzeau, Quelques aspects de la formation du latin littraire, Paris 1949, . 128. A. ERNOUT, La-
tin Graecus, Graius, Graecia, Revue de Philologie, de Littrature et d Histoire anciennes, XXXVI
(1962), . 214.
9. b r b a c a fi . .
H AKTINOBOIA TH EHNIKH H 327

, . .
K\ c c fi 10
^E, , , c
d , ,
fi, b d d , \
e , fi c
c d c .
\Ed , e fi,
d e X. \A e
x \A, fi fi,
a c c \Afi c fi, r
e X c c 11. ^H
b X a a f
X. Mfi, d a , X-
d r a e -
, \E, Or (Domus Dei) d Kc (Do-
minica Domus) j Ke ( - Dominicum), j K e j r K.
^O c . E a
. Er r, d -
12.
f fi d a e f
(260-303), e X
13. \Aa e K M e
e \ , .

C. TAGLIAVINI, Storia di parole pagane cristiane attraverso i tempi, Brescia 1963, . 273 d 535-538,
d .
10. . THPIOY, Xc d c , \A 1942, A, . 156, .
2, 160.
11. ut... domus suae ingentem basilicam ecclesiiae nomine consecraret [] KHMENTO,
Recognitiones X, 71= MIGNE, E. . .1 . 1453. \Afi d c
. IMBART DE LA TOUR, Les origines religieuses de la France. Les provinces
rurales du IVe au XIe sicle, Paris 1900, . 7, d fi Tf (Tours) a :
II ny a mme pas de cathdrale avant l vque Litorius, qui transforme en basilique la maison d un
snateur, et c est par saint Martin que sont difies les premires glises rurales du diocse, puisque, au
moment o il commence ses missions, tout le centre et tout l ouest de la Gaule taient paens.
12. A. OPANOY, ^H fi c Bc ,
\A 1962, A, .12.
13. . THPIOY, .., . 157.
328 H AKTINOBOIA TH EHNIKH H

e fi
a e atrium, ,
c a c , a a
, a , f , a e
, a fi j -
, c fi , a c
c 14.
Ka e Leroux15 c c
j .
^O Lemerle b x e , e a -
c 16. ^O \O a fi:
a 1) d d
( d ) a fi-
(fi,
j ) d 2) e
, e fi (-
), e P (basilica porticus),
\A a f f fi (d d d
^I), \ fi a a -
a 17.
^O e fi, fi , -
e a , ,
Kc 18 j Ke (Dominicum), \E (Ecclesia) d Bc
(Basilica). ^O , 19 a f ,
a a

14. . P. LEMERLE, A propos des origines de l difice cultuel chrtien, Bull. de la CI.des Lettres
et des Sciences Morales et Politiques, XXXIV (1948), . 307, d A. OPANOY, .. . 61-62.
15. G. LEROUX, Les origines de l difice hypostyle en Grce, en Orient et chez les Romains, Paris 1913,
. 324 .
16. LEMERLE, .., . 310.

18. B. d a P. SKOK, La terminologie chrtiemme en slave: I g-


17. A.OPANOY, . ., . 67.

lise, les prtres et les fidles, Revue des tudes slaves, VII (1927), . 178. . ,
Fremde Deklination in slav. Lehnowrtern, Zeitschrift fr slavische Philologie, II (1945), .

19. F. J. DOELGER, Kirche als Name fr den christlichen Kultbau, Antike und Christen-
399.

tum, 6 (1940/1950), . 161 . . CHR. MOHRMANN, Les dnominations de l glise en


tant qu difice, Revue des sciences religieuses, 36 (1962) . 166.
H AKTINOBOIA TH EHNIKH H 329

A (crkva) d fi a a20 (cerkov, cerkva) d


a a (. Kirche, . Kircke, . church).
^O , \E, d a
a E a e ,

. gleiso), Bfi (glise), K (esglesia), K ^I


c d Nfi \I (chiesa), (cresia), Nfi (-

(iglesia), B (eleiza j eliza), (igreja). E


a a (. . eclis, . eaglais, c eglwys, . iliz).
b d c \A (Kish j gish).
^O c c c a c
e , fi c -

c c(biserica)21, c (ba searica )22, c


c c . \E b -

(baserica)23 d c (baserike)24. c c

. P. SKOK, La terminologie chrtienne, . 179. TH. CAPIDAN, Limba si Cultura,


20. c c d c .

Bucuresti 1944, . 247.


21. H. MIHAESCU, Influenta greceasca asupra limbii romne pna n secolul al XV-lea, Bu-
curesti 1966, . 44, 56, 57.

23. TH. CAPIDAN, Meglenoromnii, III, Dictionar meglenoromn, Bucuresti [1935], . 35.
22. K. NIKOAOY, \Ee e K, \A 1909, . 315.

24. S. PUSCARIU, Studii istroromne, III, Bucuresti 1929, . 304. hA r

, b f b c . . B.
j d , fi

CAZACU, Autour d une controverse linguistique: Langue ou dialecte? (Le problme de la


classification des idiomes romanes parls au Sud du Danube) d I.COTEANU, Le roumain
et le dveloppement du latin balkanique, Actes du IXe Congrs International de linguistique
romane Lisbonne 1959, Bucarest 1959, A.R.P.R.- Recueil d tudes romanes, . 13-29 d
41-50 .
\Ac r c , e e \A,
B, K, , ^E,
^E d B. \H (-

r o m a n u s d . B. K. NIKOAOY, .., . . TH.


- \A) d B. M (T). ^O \A( ) -

CAPIDAN, Aromnii, Dialectul aromn, studiu lingvistic, Bucuresti 1932, . 3. . d S.


PAPAGEORGES, Les Koutsovlaques, Athnes 1908, . 9. V. COLOKOTRONIS, La
Macdoine et lhellnisme (tude historique et ethnologique), Paris 1919, . 457. ANT. .
KEPAMOOY- OY, T r Kfi, \A 1939, . 13. .. 2.
330 H AKTINOBOIA TH EHNIKH H

(basalka, basalca, bazalka)25, a c 26, a -


a (. baselga, . barsega, besca...)27, a a
A (Valteline: baselga, Tessin: bazerca, Engadine: baselgia,
...). \E d c A (basoche, baroche...)28.
K , , b \I
( ^I29 d )30 d 31

25. M. BARTOLI, Dalmatische II, Kais. Akademie der Wissenschaften, Schriften der Bal-
kankommission, Ling. Abltisung, V, Wien 1906, . 173.
26. ^H c NA E. B. P. BEC, Ma-
nuel pratique
v
de philologie romane, II (Avec la colloboration pour le dalmate de ZARKO
MULJACIC), Paris 1971, . 395 . I. SIADBEI, Le latin dans l empire d Orient, Jassy
1932, . 10-11. T , Albanais et roumain commun, Revue Intern. d tudes
Balkaniques (1937), . 449.
27. d b a s i l i c a fi c c d c
c . J. JUD, Sur l histoire de la terminologie ecclsiastique de la France et de l Ita-
lie, Revue de liguistique romane, X (1934), . 62 . . P. AEBISCHER, Basilica, ecle-
sia, ecclesia. tude de stratigraphie linguistique, fi, XXVII (1963) . 119-165.
28. ^O FR. TAILLER, Basilic - busuioc - basoche de la Provence IUkraine, Paris 1952 .
Revue de culture europenne, no 2, Janvier 1952), . 167, a : Il y a deux
mots basoche en vieux francais; I un dsignant d antiques glises des Gaules, spciale-
ment la Basoche de Saint Martin de Tours; le second est le nom collectif des gens de lois, des
clercs du palais. Les linguistes, comme le Dictionnaire tymologique de la langue francaise de
Wartburg, essaient de tirer le sens juridique du sens ecclsiastique; mais ils admettent quon
pourrait avoir l un autre archaisme: le souvenir de la valeur primitive et pr-chrtienne, imp-
riale, de la B a s i l i c a, un grand hall couvert servant soit de march, soit de tribunal. -
a fi: W. v. WARTBURG ct du type b a s o c h e trouve le type
b a r o c h e: il l explique par un rapprochement avec p a r o c h i a, la paroisse. Il faudrait
ajouter que ce contact a t rendu possible par la perturbation, par lui inexplique, qui a
introduit le vocalisme o dans b a s o c h e.
b a r o c h e b a s o c h e, a f a
: \Ifi a fi 1, Bartoli , d c s
r, fi, r c , d .
. . XATZIAKI, \Aa \A, 1 (1924), . 438 . I. TAMATAKOY,
^Ic c , \A 1949, 1, . 84. I. K. POMONA,
^O e d fi a fi e e N,

e Baroche c \Ac a fi.


\E. K. M., 3, . 504 .

29. R. MENNDEZ PIDAL, Origenes del espanol, Madrid 1950, . 246, . 2. A.C. FLO-
B. AX. . AZAPOY, ^H Bfi, (1974), , . 9 .

RIANO, Diplomatica espanola del periodo astur (718-910), I. Oviedo 1949, . 546, II, 1951,
H AKTINOBOIA TH EHNIKH H 331

(b a s i l i c a), r A, -
O , e fi c

, a \A-
, d E fi a a a ,
d d a
fi d P, d
A , a N E d -
.
a c d c (b a s i l i c a) -

(e c c l e s i a); A . O
a : Ka , r j -

Kretschmer 32, Prvan 33, Puscariu 34, Schiaffini 35, Jud 36, Procopovici 37, Von H.

.654 .. L. SERRANO, Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid 1925, . 11, 79 87, 96.
30. J. L[EITE DE VASCONCELLOS], Romanco mozarabico, Revista Lusitana, XI (1908),
. 354. Portugaliae Monumenta Historica, Diplomata et chartae, I Olisipone 1868, . 3,5, 6.
Vimaranis Monumenta Historica, partis I, edit. secunda, Vimarane 1931, . 1. a AEBIS-
CHER, .., . 144 .
31. E c \I b a s i l i c a baislec, baslec. B. J. VENDRYS, De
hibernicis vocabulis quae a latina lingua originem duxerunt, thse de la Facult de Lettres de
Paris, Lutetiae Parisiorum 1902, . 92. e . G.
ROHLFS, Les avatars du latin vulgaire: Promenade de gographie linguistique travers les
langues romanes, Actele celui de al XII-lea Congres intern. de linqvistica si filologie
romanica, Bucuresti 1970, . 12, . 16.
32. P. KRETSCHMER, Wotrgeschichtliche miscellen. I. Kirche, dom, mnster, Zeitschrift
fr vergleichende Sprachforshung, XXXIX, . 539-548.
33. V. PARVAN, Contributii epigrafice la istoria crestinismului dacoroman, Bucuresti 1911,

34. B. Dacoromania, I (1920-1921), . 436.


. 86 .

35. A. SCHIAFFINI, Intorno al nome e alla storia delle chiese non parrocchiali nel Medio Evo
(A proposito del toponimo basilica), Archivio Storico Italiano, LXXXI (1923), . 602.
36. . J. JUD, Zur Geschichte der bnderromanischen Kirchensprache. Vortrag mit An-
merkungen; Chur, Sprecher, 1919, . 9-12.
37. AL. PROCOPOVICI, Din istoria raporturilor noastre dialectale, Dacoromania IV(1924-
1926), . 40.
38. Von H. JANSSEN, Kultur und Sprache Zur Geschrichte der alten Kirche im Spiegel der
Sprachentwicklung... Nijmegen 1938, . 28 ., 32, .
332 H AKTINOBOIA TH EHNIKH H

Janssen38, Van den Bosch39, Mohrmann40,

fi b a s i l i c a, Bartoli 42 , Densusianu 43 , Skok 44 ,


41. ^Y d fi c -

T.Papahagi45, Ca-pidan46, Daicoviciu47, Taillez48, Aebischer49.


^H a c c fi c
d c c ,
\A50 fi ,

39. VAN DEN BOSCH, Capa, Basilica, Monasterium et le culte de Saint Martin de Tours. tude
lexicologique et smasiologique.., Nijmegen 1959, . 59 .
40. MOHRMANN, ., . 161, 173. . , tudes sur le latin des chrtiens, Roma 1958, .
62.
41. ^H r d , e e -
c fi c \Ac a d c , b -
e c c c e

b a s i l i c a, b 330, b 314. . B. TA-


.X. e e a

MIHAESCU, ., . 56. AEBISCHER, ., . 126-127.


TAKH, ^H c K c c , \A 1960, . 16, . 3.

42. M. BARTOLI, Introduzione alla neolinguistica, Biblioteca dell Archivum romanicum II,12,
Genve 1925, . 53. . , Le tre basolche de Ragusa e la coppia basilica ed ecclesia, Iz
Dubrovacke proslosti zbornik u cast M. Resetara, Dubrovnik, II (1930-31), . 413-427. T ,
Studi sulla stratificazione dei linguaggi arioeuropei, Archivio glottologico italiano, XXV (1931-33),
. 35. T , Accordi antichi fra lalbanese e le lingue sorelle, Studi albanesi, II (1932), . 20.
43. B. Grai si Suflet, II (1925-26), . 406.
44. SKOK, ., . 176. ., T , Iz mojega Glossarium-a mediae et infimae latinitatiis regni
Choatiae, Sisicev zbornik. Mlanges Sisic, Zagreb 1929, . 47-48.
45. T.PAPAHAGI, Basilica - ecclesia, Omagiu lui I. Bianu, Bucuresti 1927, . 285-288.
46. TH. CAPIDAN, Limba si Cultura, . 243-256.
47. B. Anuarul Instit. de studii Cl. din Cluj. II (1934-35), . 209, . 1.
48. TAILLEZ, ., . 166.
49. AEBISCHER, ., . 149.

r , b a s i l i c a, c B. \I -
50. c c N. \I, e -

a a d . . MIHAESCU, ., . 57. ^ . EP. I.


KONIAPH, d c \A d a

\A . E. PETROVICI, Studii de dialectologie si toponimie, Bucuresti 1970, .70. d b


d B (. Kfi EEB), \A 1953. d

NA E . J. ZEILLER, Les origines chrtiennes dans la


province romaine de Dalmatie, Paris 1906. T , Les origines chrtiennes dans les provinces da-
nubiennes de l empire romain, Paris 1918. T , L expansion du christianisme dans la pninsule
des Balkans du ler au Ve sicle, Revue Intern des t. Balk., I (1934-35), . 414-419.V. PARVAN,
Contributii epigrafice... N. I. IANNOOYOY, ^H B a e -
, ^I ^I M. \A., 1916, . 9-12 (
H AKTINOBOIA TH EHNIKH H 333

e b a s i l i c a51.

fi b a s i l i c a b a a , a
\E c r d e : a

r , c NA E-
; \E e a c f
\A, d

, eclesia d fi ecclesia. ^H b b a s i l i c a
P, b , e

a a , c , c c d
a a A e a

P52. Ka e Bartoli c b a s i l i c a, fi-


f e

e c c l e s i a e d c Kfi e ,
b a 53. \Aa d b
. K e r

a ). D. M. PIPPIDI, Contributii la istoria veche a Romniei, Bucuresti 1967, . 481 .

A, \A 1948. E. LOZOVAN, Aux origines du christianisme daco-scythiqne, F.


EP, KONIAPH, ^H c c

ALTEIM, Geschichte der Hunner, Berlin 1962, . 4, . 148-165.


51. Ka ERNOUT - MEILLET, .., . 67, b a s i l ic a -
e . ^O I. SIADBEI, .., . 449, : L histoire du
mot BASILICA, dont l extension comme terme chrtien s est effectue aprs la seconde moiti du IVe
sicle, nous offre galement un point d appui pour cette chronologie.
^Ye C. Jirecek, bjenshk, b a s i
l ic a r d c . ^H d e
. B. c TAGLIAVINI, .., . 536-571, . d I. SIADBEI, Le
latin balkanique.., . 11, . 1.
52. ^O AEBISCHER, .., . 162, c a a
ba s i l i c a fi: Mais dans les sicles qui suivirent deux faits agirent de tout leur
poids sur ce vaste domaine de b a s i l i c a: un fait historique, les invasions slaves, et un fait lexicogra-
phique, l offensive d eclesia. Cest au VIe sicle, en effet, que le Slaves se prcipitrent sur l Empire
byzantin; c est partir de cette date-alors que partout, au nord de Rome, l glise tait encore dnom-
me b a s i l i c a - que les colons parlant latin de la Msie et de la Dacie vcurent spars du reste de la
Romania, aux innovations lexicales de laquelle ils ne purent plus participer; ils conservrent donc leur
b a s i l i c a, qui fut d autant plus isol du gros de son domaine quau moment o les Slaves des Balkans
furent christianiss, ils adoptrent pour dsigner l glise le mot grec (), .... O
b fi d a d O, \A d -
. ^Y . O d , -

53. \E a e e BARTOLI, Le tre basolche, . 428, ecclesia -


c , r e a fi.

d a a .
334 H AKTINOBOIA TH EHNIKH H

P54. ^O b Kretschmer55 b a s i l i c a fi B-

Prvan56 d Jud57.
c NA E d a a A. Tc -

^O Jud a -
. ^H e c c l e s i a c (parochia, pentecoste, capsa ...), b
b a s i l i c a c (plebs, quinquagesima, vascellum
...). ^H e , b -
c , , , q
c c . T, , c \A-
c fi d \A58 d d B E
fi a e c e
^E, d B, . O E
c fi A d c
d d -
K59. O c fi f
E a a a a a fi d

54. AEBISCHER, .., . 162.


55. KRETSCHMER, .., . 539 .
56. PARVAN, .., . 90.
57. JUD, .., . 28. . d Romania, XLVIII (1922), . 559-600.

. . J.BRUNSMID, Die inschriften und Mnzen der grechischen Stdte Dalmatiens,


58. ^H ^E c \Ac fi -

Viena 1898. P. SKOK. Sur llment grec de l ancien dalmate, Revue de liguistique romane, 19(1955),
. 227-230. V .VINJA, Remarques sur quelques lments de lancien grec dans la nomenclature
ichtyologique de l Adriatique, Ziva Antika, 5 (1955), . 118-126. T , lment grec dans la
phytonymie serbocroate de l aire dalmate, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,
Godisnjak IV. Centar za balkanoloska ispitivanja, Knj. 2, Sarajevo 1966, . 93-102. T , Le grec
et le dalmate, Zeitschrift fr Balkanologie, 5 (1967), 2, . 203-223. T , Le roman de
Dalmatie, intermdiaire des lments grecs dans l ichtyonymie yougoslave, Boll. dell Atlante Ling.
Mediterraneo 10-12 (1968-1970), . 77-84. G. NOVAK, Das griechische Element in Dalmatiens
Stdten, R-mische Forshungen in Niederstereich, 3 (1956), . 117-125. T , Stari Grci na
Jadransku moru, Rad Jugoslavenske Akademije, 322 (1961), . 145-221.
59.PARVAN, La pntration hellnique.., . 17, 23. . SC.LAMBRINO, Dcret d Histria en l
honneur dAgathocls, Revue des t. Roum. V-VI (1960), . 180-217. O E a
f a f f fi e
. O , \ z q , f d -
d e e
, d a f f . O e b
, d a a ^E d -

P \ c c . d . PERO
e c j c fi. T-
H AKTINOBOIA TH EHNIKH H 335

a fi NA E-
. A e d , fi c -
r e d c c P ,
a .
\E a fi
d a -
60. Tc d c ,
r c d ,
d r .
^O P. Skok61 b a s i l i c a e , e r

fi, e e , a Skok , e
, fi e , e K-

e X .
f q d d d

a e \I : Basilicae prius vocabantur regum


- 62 e e B - fi . \Aa b

habitacula, unde et nomen habent; f rex et basilicae regiae habitationes.. Nun


autem ideo divina templa basilicae nominatur, quia ibi regi omnium Deo cultus et sa-
crificia offeruntur63.

DIGOVIC, La Dalmatie et les problmes de l Adriatique, Lausanne 1944, . 67. I.I.RUSSU, Elemente
autohtone n limba romna, Bucuresti 1970, . 69.
60. J. ZEILLER, Lexpansion du christianisme, . 414 . Kd c -

, e . ^H b , a e AEBISCHER,
c , d c Xfi A, . \E fi,

61. P. SKOK, La terminologie chrtienne, . 180.


..., . 140, a a d .

^H, 629. FR. TAILLEZ, Bc ^Ofi..., . 337, a fi-


62.A B f e e

: ...cette date de 629 veut dire l anne o, par la conqute de la Perse, l Empereur Romain
supprimait, et je dirais absorbait, la seule monarchie capable, avec le lointain Ngus d Abyssinie, de lui
disputer ou de partager ce titre fabuleux qui hantait les Grecs depuis les Achmnides et Alexandre. ^O
b EP. I. KONIAPH, \Ec ^I ^E, \A 1954-60, A. 58,
. 8, ^H e , f ,
, , a c -

63) Etym. XV, 4, 11. . C.TAGLIAVINI, .., . 274. Les interprtations tymologiques
K ( ).

difiantes, qui voient dans le mot une relation avec le roi cleste, et dont on trouve un reflet chez Isidore
de Sville, sont des constructions post factum qui nont rien faire avec l origine historique de l usage
(CHR. MOHRMANN, ..., . 169).
336 H AKTINOBOIA TH EHNIKH H

Ka e Skok64 b a s i l i c a c c d a -

(basilica - baserica: 1/r)65. O -


a A fi

- . ^Ic c -
d a a , \ d -

64. P. SKOK, ., . 180.


65. P. PAPAHAGI, Quelques influences byzantines sur le macdo-roumain ou aroumain, Revue Hi-
storique du Sud-Est Europen, II, (1925), . 185. ^O e c Salona (),
c c Saruna, d fi -
\A e M. Ka e D. Maniu c

e fi . B. Cahiers S. Puscariu, I, 1952), 1 . 213. \Ed b FR.


A c d c c f

TAILLEZ, Rusaliile, les rosalies et la rose, fi, 2, . 317, c


c M, ,, : C est la Macdoine
au sens des Actes des Aptres, ce Macdonien apparaissant en songe Paul de Tarse, Troas, pour, l
inviter passer en Europe. Lune des pripties les plus curieuses de l exgse d il y a vingt ans, le Pre
Lagrange converti la thse de Clarck sur la valeur des textes vulgaires, reconnaissait un Gaius du pays
ou du Lac des Doubres en Ponie, dans AA, 20, 4: ce Gaios Douberios qui, avec Sekoundos de Thes-
salonique est le premier Macdo - Romain, le premier chrtien de langue latine en Orient... Sur la V i a
E g n a t i a qui descend de Monastir vers Salonique, les Romains de Macdoine, cette triple frontire
qui les ignore, sont aussi vieux que le Christianisme.
\E b fi j \I
A, a d ^E B. ^E , -
d . B. TI. KYPIAKIOY, M, E(1961-1963),
. 527-528. ^ A. N. OYIANOY, d B, fi
, 1963, . 289.

E.LOZOVAN, Byzance et la romanit scythique, Revue des t. Roum., V-VI (1960), . 221.
r c d c IANNOY YOY, 261,22. .

, e, \A, Bfi E, c
^E. . A. BAKAOOYOY, ^I N ^E-
, 1961, A. 36. b ^E r c -
^E KN. KOYMA, ^I
, B 1832, IB, . 522. E f , c
c b c c j

, fi fi F. LOT, Les invasions barbares et le peuplement de l Europe, Pa-


e , , , e c

ris 1937, I, , . 224: Mais la conservation ou la perte d une langue sont des des causes complexes
o la culture ne joue pas tousours ncessairement le rle prpondrant.

. . A.RUBIO I LLUCH, La Grecia catalana des de 1370 a 1377, Barcelone 1914, . 41,
A E c d d -

. 3. \A j d d E , fi -
, a fi. B. EMM. I. TAIKOOY, fi d
K [\A. M X, I(1970)`, . 26
].
H AKTINOBOIA TH EHNIKH H 337

.
Te r d NA E
a fi
d (K, Ax, d A, , O-

c j e - b a s i l i c a. -
)66, a c c a d -

b a s i l i c a e c -
fi e c fi \A P
K, , -
A d 67
e .

66. Te e d a Pa A, b a s i l i c a. .
KRETSCHMER, .., . 240. MOHRMANN, .., . 174. ^ . . 52.
67. Ka f d e
d B, d (, ..) d \I -
fi fi A d
P, e e B, e b a -
d . O \ ^E fi a c c d
c b e ^Ee d
, a c -

. . E. BOUCHI DE BELLE, La Macdoine et les Macedoniens, Paris 1922, D. A. ZA-


a e e e e NA E

KYTHINOS, La Grce et Balkans, Athnes 1947, . 61, 64. TH. M. KATOYIANNH, d


B ( ^E M , 22), -
1964, A, . 15, 1966, B, . 30 .
H ITOPIA TOY TONYMIOY BA POI

Te Bfi1 r e fi \E-
fi \Afi. a b . O -
B, b e fi a c
c . Kd r . d e
Bfi q fi. c
T. ^O f fi
. \Afi
c , \A, , d -
a a a d
. A c b a
, b c c d fi, b
d b b a e , b
d . e b -
. E b b d fi. Mfi a c -
6 \O 1912 . Tfi a \Efi
fi e fi T-
d .
Te B fi b r a . b
e d , , a d S c
K d c K. E b b f : Bfi,
B, B, B, B ..
a c d c . -
, , , , d
. d : , ,
, .2 \ e d c :
, fi, (, , c j -
). Mb b , j d
.3

2. KR. SANDFELD, Linguistique balkanique, problmes et rsultats, Paris, 1930, . .N.


1. EYA. A. KOYBAPA, \O, \A - 1967 . 94, 134, 186, 455, 466, 473.

fi (c c d c), Byzantinische Zeitschrift III (1894), . 245.


AAEPIOY, A d a , a d a d c \I -

3.\Ae e e e e K ^I \A \A,
f c . . B b , , c , d
340 H I B

^O \E T, T c d , 1610-1679, -
d fi q e d e
Bfi4.
\I 1821 M-
K e Bfi c
fi c e e , e K.5 \Aa d
e d e fi. ^O K. K a
fi a c M: O a e B, c
fi , b e d T fi-
c .6
B fi b a fi e e Cousinry
^H a fi Varouch f c c
. O T c Varouch b -
b fi, fi a , f e X:
d c c c E.7
^H , f d , fi-
e e e e . ^O \I. . M a b a -
c Pfi a : ^H c a
a fi f d , e
c a a e Ma d \I-
c 8.

e c c a ,
a : \Ha () (fi)
, fi j fi, fi , w d
. E c c e ,
fi . . . , -
d - b e \ fi . B (K.) X 346, . 34:
B e = q e ! a d .
4. KAPOOY AEANPIOY, ^O. c c \E T-
. 1956, . 45-50.
5. ^O N. ETPOBIT, a , Ta - a - a - ^I-
, a X, 2 (1957) . 137, c B d
K b f d e
Mc fi, f e M e B, a a c
fi: ... \A, d ... . ION. KOKKI-
NOY, ^I ^E \E, \A 1932, B. 246 d 263.

7. E. M. COUSINERY, Voyage dans la Macdoine, Paris 1831, p. 159 . W.M. LEAKE, Travels in
6. KN. KAOEPA, M, B , \A 1955, . 15.

northern Greece, London 1835, . 206.


8. B. Pe ^Hfi 1913, fi fi, Pfi 1913, . 32.
H I B 341

^O \I. X e
e a , f fi B: E a
c e K e e e fi
X e c e .
^H f (Varos) r fi f c e
c , ( c c r a e
fi ) b . \E
e d B, e c
fi a d j
fi e .9
^O N. Mfi a a fi c c
B fi d a d c
: Oc e fi -
, b fi fi B. ^H
e fi, e j
(fi) . \E d c c
e O b c c
b b , b -
, Nfi-Be (d Bfi) d
Nfi - . a
e B.10
Mf d d .
, a a c : O
d M d , -
, , d . K b
. B= fi (. . fi T-, K- ...).11
^H d c , a c -

9. IOM. AAPHOPAKH, fi X, Kc ^E, 31-32, . 16.


O b c X q d c B \Efi,
a e a , a a d d a .

KR. SANDFELD, .., . 98, FR. MIKLOSICH. Die slavischen Elemente im Rumunischen, Viena 1861
10. B. M.E.E. - , , . 725. O c d

(Denkschriften der Kais. Akad. der Wissenchaft in Vien, phil. - hist. kl., kl., Bd XII) .539. Kd Mi-
klossich Bfi d d b
- c e e varros.
11. . AMOYIAOY, . . A54. Tc c e K ^I
. c c a fi: B : c j
342 H I B

, Z, M, b e N
a c c . ^H c c a -
d B d B -
Bfi12.
e c , a b c c
. ^O .. \A c : Ka c
^I e B, a fi -
d . ^O Z e e a
fi. B M d fi B
b M, e ^E, d -
b e \I . ^H d r c
^E a c B .13
Mb a c N. b c
fi B fi . a B fi
- B e e c - b - ,
d fi a d e fi c .
E c e e \I-
d r , , fi.
\A f ^Hfi, fi, , Z,
b c , j ,14
e d a : \E e
\A fi.15 ^H b K e K-
d a fi.16 Tc fi b
f d e : B
b d a d fi. B d fi.17
\Aa a c fi d e ^E -
, e d
e e e .18 \E e

c = . B. d K N. T, ^Ie e
. B d . , 1980, 59.
12. N. ETPOBIT .., . 138.
13. M. E. E., , . 706.

15. IV, . 482.


14. N. ETPOBIT, Bfi, .., 3 (1959), . 282.

16. V, . 32.
17. E. Harris Brunslvigae 1853, . 951.
18. EPPIKOY TEANOY, e ^E , 1833, . 130.
H I B 343

B, f c : B , fi, e e B,
B d E.19
\Ed b
c c fi (253 .X.), f e e
\A . Te e \A B, f a
c d a c B, fi
, a d a fi b , -
a fi c d a
d \A. E, fi, c e M a
e c \A fi . Te e
a c r e fi: ...
d d .20
e f d ,
f N. . b -
a d c fi B (. M) -
, f a c c c (971 .X.) q K
\A.21
^O P. Chantraine b d d . Tc -
b d (r d j
)22 d f
.

Verum, dum accuratius omnes quos Graeca vox , induit, significatus revolvo, de etymologiarum
fallaci studio aliquatisper edoctus, eo pene delabor ut nulla plane Hebraici in hocce vocabulo
animavertam vestigia, indeque cum Phavorino a Graeca voco B, prondus grandem molen
significante, derivandum statuam. Convenit in primis significatus patitur sermonis Graeci: analogia ut a
descentat . Dantur tamen aliaque huic originationi obstent Potius igitur nit quinquam statuo
quam quid te-mere. B, inquiens, a e B , b e
d c d c a d c fi. B a -

19. TEANO BYZANTIO B 1849, . 159.


. B .

20. BRADFORD WELLES, Correspondance of the Hellenistic period, Newchaven Yale University
press, London 1935, . 193 N. ETPOBIT .., 6. 285 . 3.
21. . ION. A. ZAKYHNOY, B, \A 1951, . 109, 117. EPP. TEANOY, .,

22. P. CHANTRAINE, Dictionnaire tymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris 1968,
. 130.

. 165. . L. ROBERT, Noms indignes dans lAsie Mineure grco-romaine, Paris, 1963, I . 14-16,
128.
344 H I B

^O Krahe a c c d c
c .23 c r fi
, f e -
f , g d E.24 Mfi, a c
, c , b fi a
d b fi .25
O a c j c b c
, a e - a c c
fi . ^H c b c
c c . a c b -
fi b . ^O e fi r
, f c fi B fi
b Bfi, B, B. \Aa e c a fi
e f e26 Bfi, f b c
-. Aa S .
A b d d , b d
b e e , f a j e

Baroche, f d e f d e e - , b
d ,27 e B fi fi e e -

e fi.
e r e c , e -

c e c c basilica (porticus) d c , fi, e


c (),28 f b c fi c -

b : c basearica, c baserica, c
d b j d b b j

baserice, c biserica, c baselca, c baselga,


barsega besca, b baselga, bazerca, baselgia, -
basoche d baroche.
Te Wartburg29 b e

23. H. KPAHE, Die Sprahe der Illyrien, Wiesbaden 1955, I, . 39.

25. AL. GRAUR, Recherches sur le substrat du roumain, Studii Clasice, III (1961) . 20.
24. Nc c ( ), OEB, \A 1941, . 92.

26. T b e e ch.
27. I b a q c b e .
28. ^O - basilica .
29. . FR. TAILLEZ, Basilic-Busuioc-Basoche de la Provence l Ukraine, Paris 1952, . 167.
H I B 345

c parochia (), f fi c c c b
paroisse. ^O Taillez30 c c baroche e -

fi, e e (ocimum basilicum) d b


fi , f e e e

basilique, a b e fi, e fi, basilic.


d b E. c fi c c a b e e

basoche d baroche31, f basilica, e


c , , a e e e

fi a fi I, d Bartoli32 , d
a fi:

fi fi, . c s b r, fi c c

a r fi: basilica - basiuica -


d d b , g d b .33 E

basioche - basoche - baroche.


\A e baroche a e -
b a e a j
a c . a f
fi b d b b , d
d d \A, fi fi,
a b e b e e fi.
^H fi c d c \Efi, g fi
B e Bfi.34 \A e

Bfi. a d Cousinry Me fi, f


d d fi d fi, e

31. c K \Afi e e Wartburg d badoche, f a e Tail-


30. O. .

lez, .., r fi.


32. B. c Le tre basolche di Ragusa e la coppia basilica ed ecclesia, Du-
brovnik. II (1930 - 1931), . 413-423.
33. J. PSICHARI, Essai de grammaire historique sur le changement de en devant consonnes en grec
ancien, mdival et moderne. Recueil de Mmoires Orientaux, Paris 1905. .XATZIAKI, \A-
a \A, \A 1924, I, . 438 . . T. PAPAHAGI, Manual de fonetica romanica,
Bucu-resti 1943. I. TAMATAKOY, ^Ic c , \A 1949, I.
. 48 I.K. POMONA. ^O e d fi a fi e e
N, \E. ^E. K. M. 3, . 504 . .
34. \A a c c , a a e e -
e e X. \E a
a c c ^E d .
346 H I B

r e \A, fi e
B35. b e e
b fi .36 e c r -
M, f e B b -
37. hA , j c c -
, b r . b c .
b 38 , r a

fi d c fi c Esseling:
d fi . \Aa b c -

hA e c c
a , f fi .39
\E e Bfi b e e -
. ^Y .40 Te Bfi e f
f T b a b ,
c c d c c .
E e B fi r e a a . Ma c
b d e e f P, -
d d -
a \O c . A c c -
fi , fi d c r
Bfi d b , d b b fi-
, \Afi!

35. COUSINERY, .. . 161. . M. HMITA, ^H M d -


, c d c M, \A 1896,
B. 656. .N. AAEPIOY, .. . 247. N. ETPOBIT, .. 2 (1957), . 136.
36. hA e r e e j c c .X.
, b fi f .
37. Tc e . . K, K ^I-
\A \A.

39. D. K. ESSELING, B d e fi. E. ^E.. \. B. \A, . 367.


38. B. N. MAZIANA, , \A 1971 . 136 . .

40. M. LASCARIS, Survivances dans la toponymie de la Macdoine des Francs d avant et aprs la IV
croisade, B, 23 (1953), . 5-10 . . K, M, 3
(1956), . 452. A.I. ABPH, Te Bfi. ^I fi fi d -
, M, 6 (1964-1965), . 173-195. Ec a a a -
e e . . B. BAIAKAKOY, d d -
^E 1833-1962, \A 1964, . 341-344.
H I B 347

Ka e c \A e
K. , E e c - fi a
c \Efi, , 8,1975,10, Er b -
fi c c e -
, a a q c B, -
e j c . ^O fi e f
a b f fi r

Bfi e e . \A. . : basilica - basiuica - basioche -


Bfi, d c fi

basoche - baroche.

, A 74, 6, 9-16.
348 H I B

. 1 : e B c \Efi, c
Bfi!
ENOOIKH AIA TOY PTOTYOY KEIMENOY
T H A I T O P M A KH Y N H K H ( 2 1 2 . X. )

E e j ^I r
d e 212
.X. O c . d c
e d 1.
c fi e
T 2, :
1. bellum ut extemplo Aetoli cum Philippo terra gererent; navibus ne minus viginti
quinque quinqueremibus adjuvaret Romanus;
2. urbium Corcyrae tenus ab Aetolia incipienti solum tectaque et muri cum agris
Aetolorum, alia omnis praeda populi Romani esset, darentque operam Romani ut
Acarnaniam Aetoli haberent;
3. si Aetoli pacem cum Philippo facerent, foederi adscriberent ita ratam fore pa-
cem si Philippus arma ab Romanis sociisque quique eorum dicionis esset abstinuis-
set; item si populus Romanus foedere jungeretur regi, ut caveret ne ius ei belli
inferendi Aetolis sociisque eorum esset
Ka e , f d , Ad a -
e fi a , b P a . \Ae c
P c
.

e A K, Corcyrae tenus ab Aetolia incipienti,


^O , fi e a

, b , a a 211 -
e f P Z, a d b 210 \A
fi c
c d fi a e A.

1. \A d b , e III, 3, 3, III, 7, 1-2


a c b e , fi a c ,
c \O e f Af d e K e f P. \E e IX, 39, 2-

2. I. IV., XXVI, 24, 10-13.


3, fi a c , ..
350 \Ec fi A

, b e e item si populus Romanus foedere


Te b a fi d b a

jungeretur regi, ut caveret ne jus ei belli inferendi Aetolis sociisque eorum esset -
fi P a fi c ^E.
Te fi , e 1883, e A .
X fi d T c
d a fi : ) b
Ad a e a fi a , b ^P
a a a a , )
e A K fi fi a
c A, d ) P a
f \A. Ma b c -
e A ^P e ,
b e e ^P c Z d f O d
f A. ^O g a a ^P
A M, Ad -
\A, m
\A, d
, n e fi fi ^P, d
3.
\Ab c b \Ae4
d \I5.
Te 1954 e , e , e b c

c P. M. Fraser d Gnther Klaffenbach6.


c , c e \A

a e c fi, e fi, e fi, c d c

3. . X , ^I A e fi 1829, \A
1883, 151.
4. \A., M. 3 d 4.

6. G. K l a f f e n b a c h, Des rmisch - tolische Bndnisvertrag vom Jahre 212 v.Chr., Sitzungberichte


5. \I., XXIX, 4, 1-5.

der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse fr Sprachen, Literatur und Kunst Jahr-
gang 1954. Nr. 1, Berlin 1954. Ma c e e Ch. Habicht, Klaffen-
bach d d Inscriptiones Graeciae Septentrionalis, vol. IX
IG, . minor, I, 2, Inscriptiones Acarnaniae (1957), no. 241, . 8-9 d Addenda,
. 77. Er e e , R. G. Hopital, Le trait romano -
aetolien de 212 avant J. - C., Revue Historique de Droit Franais et tranger 42 (1964) 19 . 5.
\Ec fi A 351

, g d d , b d , e d

1954, B. Niese, E. Tubler, G. de Sanctis, M. Holleaux, d a


c , d fi e

c , Ch. Habicht, Ruth Stiehl, Ida Calabi, A. H. Mc


Donald, A. Aymard, E. Badian, A. Momigliano, A. Deman, Alvaro d Ors, ..7
Mfi , a e L. Robert8, e r
. ^O b V. Arangio - Ruiz9 c
c fi a d . \Eb
b a e 10, e e d -
, e fi, e fi, e fi, e . fi

acta publica P, f ( lapis ni-


A - P 212 .X. b r fi fi e a

ger), a d e d b , a e E.
Schwyzer11 e e 3 .X. K.
Te a c Klaffenbach, e -
e e Hopital, r e fi:
INNTAIO [ ]
d [f e fifi (?) ]
[] A[ ]]fi]
, F . b b -
5 ^P fi a -
, a fi d a
[] ^P
A
[n] b b fi d ^P-
10 , ^P fi,
^P d Ad -

7. b e . c c Hopital, .., 1964.


c c . E. W i l l, Histoire Politique du Monde
Hellnistique, Nancy 1967, II, 74-77, d d -

8. L. R o b e r t,Epigraphie, L Histoire et ses mthodes, Paris 1961, 455.


P - ^E d .

9. V. A r a n g i o - R u i z, Storia del Diritto Romano, Napoli 1957, 7 ., 422 . 1.


10. . J. M u y l l e, Le trait d amiti entre Rome et la Ligue tolienne, Antiquit Classique 38 (1969)

11. E d. S c h w y z e r, Griechische Grammatik, Mnchen 1923, 120. . d S. S t a t i, La langue des


408 ..

inscriptions grecques de Dobroudja. Questions de mthode, Linguistique Balkanique 6 (1963) 32 .


1: On a d ailleurs remarqu que le IIIe sicle comprend partout les dernires inscriptions caractre
dialectale. Aprs cette date on crit seulement en .
352 \Ec fi A

, a fi d a -
[] ( ^P) A -
15 [] n b fi , []
[][] . b
[] d ^P j Af -
[] j , f
[][] d a fi d a -
[ ] ^P A
20 [ e ]
[ 9] fi
[ c. 17 ] e P=
[ c. 16 ] a []
OYT

^O Klaffenbach c c r .
Tfi fi d c
e e fi, b f -
: A, e A

(per populum Romanum liceto) , f


P ,

fi fi, , a fi.
, d a Ad j e

a Busolt - Swoboda12. a e e fi
A, f a a d

r e d b a
a . ^H b a
, f e .
Ta a Klaffenbach e
A. \Ed c
b r fi b b d b
fi - , a d c .

b d f Xa (Annales), e c
\E E (239-169 .X.), e f fi -

c 171 .X., f
B.

12. B. Griechische Staatskunde, II, 171, 1519 . 3.


\Ec fi A 353

\E Brenous e c

c (Canucini more bilinguis)13.


^O, c \A, fi c , -

O P c c . ^O Vnnen -

c fi14. b b c Marouzeau,
b e e e , a d -

c c r 15.

c P d f . Ka e Denys van Berchem r


O P, c , c c ,

, e E, c
, c 16.
^H c c c c \I ^E.
O \I d fi
e fi,
a j fi. Er c c c
\O , fi
a \I ^E d a c , i
e b b j
17.
\A b c ^E c P, -
d b . Tfi
b r , P fi fi. E e

c b . Ka e Boyanc
a fi , a

P e c c c -

c 18. ^fi, a e Kramer,


. \Ed a e c c -

13. J. B r e n o u s, Etudes sur les hellnismes dans la syntaxe latine, Paris 1895, 46.
14. V. V n n e n, Introduction au latin vulgaire, Paris 1967, 10.
15. J. M a r o u z e a u, Quelques aspects de la formation du latin littraire, Paris 1949, 128.
16. D. v a n B e r c h e m, Rome et le monde grec au VIe sicle avant notre re, Mlanges dArchologie
et d Histoire offerts Andr Piganiol, Paris 1966, 748.
17. Liv. XXVII, 35, 4 d XXIX, 1, 14-19 B. d M. Manganaro, Citt di Sicilia e santuari panelle-
nici nel. III e II sec. a.C., Historia (1964) 430-431. M. B. X fi , ^O ^Ee -

18. P. B o y a n c , La connaissance du grec Rome, Revue des Etudes Latines (REL) 34 (1956) 125.
a c ( 264-44 .X.), \A 1976, 173.

B. d N. fi , P d ^Efi, \A 1984, 23 ..
354 \Ec fi A

, Cena Trimalchionis, d a
P. fi

a fi. e e c
P , c d c fi \I

19. \Aa Bayet e


a a , f e e

c P, c 20.
c P j
c , c fi

fi, Rose21, Gonalves22, Dain23, Chantraine24, Devoto25,


P b c , a -

Marouzeau26, Jannaccone27, Perret28, Meillet29, Cavenaille30, Peruzzi31, ..32

P, Viscidi: Certo che l influsso greco su Roma era


^H c c c e c c

cominciato de tempo (basta ricordare Livio Andronico, Plauto e in genere tutta la


letteratura grecizzante del periodo arcaico); ma era stato un contatto indiretto,
semplicemente letterario. Colla sommissione della Grecia a Roma cominciano i

19. J. K r a m e r, L influence du grec sur le latin populaire: quelques rflexions, Studii Clasice 18

20. J. B a y e t, Les origines de l arcadisme romain, Mlanges de lEcole Franaise de Rome (1920) 63.
(1979) 127 . 1 d 131

. d \A. . , Pe \Afi, a a c

21. H. J. R o s e, The Greec of Cicero, The Journal of Hellenic Studies 41 (1921) 93 ..


\A \I, \A 1984, 40-54.

22. F. K. C o n a l v e s, Da influncia lexical do greco no latin litrario, Lisbona 1930.


23. A. D a i n, Les rapports grco - latins, Mmorial offert Marouzeau, 149 ..
24. P. C h a n t r a i n e, Quelques emprunts du grec au latin, REL 15 (1937) 88-91.
25. G. D e v o t o, I primi grecismi nella storia della lingua latina, Mlanges Boisacq, Bruxelles 1937,
327-332.
26. J. M a r o u z e a u, Grec et latin deux foir parents, Anales del Instituto de Literaturas Clasicas,
Buenos Aires 1929, 7-10.
27. S. Jannaccone, Recherches sur les lments grecs du vocabulaire latin de l empire, Paris 1950.
28. J. P e r r e t, Les hellnismes du vocabulaire latin, L Information Littraire 3 (1951).
29. A. M e i l l e t, Esquisse d une histoire de la langue latine, Paris 1952, 191-226.
30. R. C a v e n a i l l e, Quelques aspects de l apport linguistique du grec au latin d Egypte, Aegyptus
32 (1952) 181-203. B. d A c h i l l e L a z a r o u, Prsence hellnique en Egypte romaine, Graeco -
Arabica 3 (1984) 67.
31. E. P e r u z z i, Romolo e le lettere greche, La Parola del Passato (PP) 24 (1969) 161-189. T
, Sulla datazione dei grecismi nel latino arcaiso PP25 (1970) 396-400.
32.B a d . A. L a z a r o u, L aroumain et ses rapports avec le grec,
206 Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1986, 19 ..
\Ec fi A 355

rapporti diretti in ogni campo, in quello materiale prima, in quello spirituale, e quindi
letterario, poi.
^O d d b c c

. ^O Viscidi f E , f
, c fi ^E a -

a a . Aa

Viscidi b c c d b -
d b r . Ta a -

j . Td b : I primi si
trovano sopratutto presso gli scritori di cose romane, quali Polibio (sec. II a.C.),
Dionigi di Alicarnasso e Diodoro Siculo (sec. I a.C.), Plutarco (sec. I-II d.C.), Dione
Cassio (sec. III d.C.), Giovanni Lido (sec. VI d.C.), o presso il medico Dioscoride (sec.
I. d.C.), la cui opera ricchissima di translitterazioni o adattamenti di nomi di piante e
d animali, presso Galeno e Ateneo (sec. II-III d.C.), ed infine presso i giuristi, quali
specialmente Teofilo Antecessore e l Imperatore Giustiniano (sec. V d.C.).33.
b r fi fi d e e a f fi
A c P \I E
d . fi r
. M fi
P b c c M ^E, fi \I.
c fi b b b fi,

a c c . ^H Jannaccone a
e P d

a : la romanisation de l Italie du sud fut commence nergiquement par la


cration de colonies. Dj en 214 Philippe de Macdoine avait adress des louan-ges
aux Romains parce qu il leur tait possible, avant tout par de nombreuses distri-butions
de leur droit de citoyen, de fonder des tablissements sur soixante - dix points de lItalie
du sud34.
Tc \I ^E d : A-
f F , b f E, fi
d c , e fi d
c d , c ^E d c -

33. F. Vi s c i d i, I prestiti latini nel greco antico e bizantino, Padova 1944,4 . 1 d 10.
34. J a n n a c c o n e, .., 21. Te e P Mommsen, -
d J. P s i c h a r i, Etudes de Philologie no - grecque. Recherches sur le dveloppement
historique du grec, Paris 1892, XLVII.
356 \Ec fi A

. Nd b c T d P d Nfi -
35. c c c
e \A E Kfi -
: d a .X. P
d \I d b -
a , f b , r b -
. O e d E
P e , d -
d A, c T d P d Nfi, a a
36.

282 L. Postumius P e f T
fi . K a fi: Te

a . ^H c c
b e c P c
d b 3 . .X. d a . Ma b
c : fi fi c
K c P a b P d
c d d a
(. 18.2 d 3)37.
, i b d 212 .X.
c j c a , f c d
d fi b b j b
b , g d -
P, e
, b r c -
a c c c .
e e e , b c -
c ^E, f b c -
. \Ed fi d , a
c fi , i c d c .

1983, 650 d 714. . A. Z , Te Giuseppe Rossi


35. . 6, 253. B. d \A. T , b c ,

Taibbi d c d \I ^E, a \A \A
(AA) 51 (1976) (1977) 122-127.
36. E. K fi , d ^E e f \If d P-
d e e , \A 1872, 15.
37. . K , Pc , 1986, 27 d . 35.
\Ec fi A 357

a q c a a fi , b
a a c c , b b .
Te 1977, . Kfi b Te A-
e 212 .X. b c c -
, a b c c c . \A
a : Te e d -
a e , fi e e
, 26, 8-14 d e e e -
\A, f fi e -
c ^Ec . ^H -
a d fi d a
e e d , f a
fi j b , j
, e e -
. Tfi e e d e e
b e d
e e e , e b r c
c e e a c -
, a c 38.
Ma e a c \A, ^I-
- \A ^E ^E, fi -
e , a e e c c
d c c
39.
O d , e e Klaffenbach, -

c c d c K. K c Hopital
e e d a e e r e

b e e -

a : L inscription est rdige en dialecte aetolien, et non en K o i n ; dans


c . \A c c d f -

ce dialecte, elle est crite avec une perfection impeccable. \A b :


Le dialecte aetolien se rattache au groupe des dialectes du Nord - Ouest, assez pro-

38. . . K fi , Ac , \Efi , \A 1977, 214.


39. . . K fi , \A \A, \A 1987, 211, fi
b c : fi e
c c .
358 \Ec fi A

ches du dorien40.
^O Will c c fi,
d fi, c a e

: Le trait original, rdig en dialecte tolien, comporte des latinismes


e , , a c

qui prouvent que l e t e x t e f u t t a b l i R o m e et en latin, puis traduit.41


Ma c fi fi e
c b c -

fi: Aetolos, Acarnanas, Macedonas ejusdem linguae homines42.


T , a c A, \A, Mfi r

^O e fi T , -
, d fi, e -
d fi c c c fi -
fi, g d e ^Ee -
, b a d -

40. H o p i t a l, .., 29 d . 1. a d b c c , -
F. Viscidi, c d , . A. P e r t u s i, rec. di F.
Viscidi, Prestiti latini nel greco antico e bizantino, PP 3 (1949) 295-300. I. S i a d b e i, Contributii la stu-
diul latinei orientale. Asupra elementului latin din neogreaca, Studii si Cercetari Lingvistice (SCL) 12
(1961) 395-513. V. O r i o l e s, Note preliminari ad uno studio sui prestiti latini in greco, Incontri Lin-
guistici 1 (1974) 10 .. H. Mihaescu, La langue latine dans le sud - est de l Europe, Bucuresti - Paris
1978, 30 .. \E , , c c d ^E-

c A. B. C. We s s e l y, Die lateinischen Elemente in der Grzitt der gyptischen Pa-


, fi d b c c P,

pyrusurkunden, Wiener Studien, 24 (1902) 123-151, 25 (1903) 40-47. B. Meinersmann, Die lateinischen
Wrter und Namen in der griechischen Papyri, Leipzig 1927. G. N e n c i o n i, La lingua latina nell anti-
co Egitto, Egitto moderno e antico, Varese - Milano 1941, 305-329. M. V. B i s c o t t i n i, Noterelle
linguistiche all archivio di Tryphon, Aegyptus 40 (1960). T , Note di lessico e di
onomastica militare (P. Flor. II 278 (1), . 64 (1964) 47-51. T , Il lessico latino nel greco
d Egitto, Barcelona 1971, c M c b b
b f e . . F. B e n o t, La romanisation de la
Narbonnaise la fin de l poque rpublicaine, Rivista di Studi Liguri 32 (1966) 291, g d 288,
e e d e : Rome y avait pris
le relais d Athnes et ce fut sur un substratum hellnique que s tablit la conversion la Latinit.
E d c fi . \A . . ,
c d ^Ec f N O fi (325-787), N,

41. Wi l l, .., 77.


^I - - e 325-1987, ^Ia Mfi N, N 1988, 118-16.

42. L i v. 31, 29.


\Ec fi A 359

b a f f e j 43
^E. Ta a c A
f E. H c fi d
fi .
d f E. Xc r c -
fi \A. \A: a fi fi a -
c fi M, b -
, d c c , f e a c

fi, fi e e P e Titus Livius e


r c e fi fi. \A fi

^H P e , fi XXXI (B Me fi
200-196 .X.).
, fi e e

e Livius, fi A , \A-
M E c c 200 .X. Ka

, M d fi P Lucius Furius Purpurio.


Er a a e i
, f e fi e c , d d
f fi a e c fi, e a
a . ^H b e a -
.
, i d a ( ) a
, b e d e fi f
e r c f .
\E d a a a d -
e f . Tfi a r f a d
a e a fi , a e P a
.
O A, \A, Mfi e e b e
j a . Mb f , , f -
, OOI OI EHNE r d a r a b fi, a
fi f e b , a , d r

43. \A . . , Me Ke d ^Ec , T 1986.


\A e a T, 6 (1986) 83-122.
360 \Ec fi A

, j a d Livius Sapientia urbs conditur44.


hA c e b

Tc d c -
d . fi -
c c b d c b d -
a , a e d d
a . E, , !
Tc fi A, \A, Mfi-
, b c fi Mfi, fi b
d r , b
c T , a E fi -

f P. ^H Silvia Jannaccone
. b d d d

d , f r Ae \A: Voyant l
accroissement de pouvoir des deux peuples rivaux de l ouest, les Grecs du pays
maternel se rendaient bien compte de leur propre situation et de leur avenir. Le stratge
des Eto-liens, Agelaos, averti dans une runion Naupacte en 217 du danger qui
venait de l ouest, exhorta les Grecs et les Macdoniens l unit (Pol. XI, 6). Les
hommes intelligents prvoyaient, en Grce, leur destin et celui de leur langue sous la
dictature ro-maine45.
^Y a f \A. r
fi, e \Aa e 211 .X. e f -
: Tfi b a b d fi e \Af d
Mfi OMOYOY d e fi b d -
fi E e AOYOY f
P, R b a , b a
d a ^E46.
^fi T c fi .
fi a f E47,

45. J a n n a c c o n e, .., 20. B. d I d a C a l a b i, Il trattato romanoetolico del 212 nella nuova epi-
44. \A . \A , hA c , \E 30-8-1988, 34.

grafe acarnana, RFIC 34 (1956) 390 d . 1.


46. . 9, 37, 7. . \A . . , d B -
\A, T 1985, 62. \A e a T, . 5 (1985) 47-77.
47. \A . . , \E E A d ^E, \A
1986, 253-54. \A e a : E Ae d
(K, 12-14 \O 1984), \A 1986.
\Ec fi A 361

fi, e , b a
f Af e d
. Mb fi fi e e ^Ee f
Mfi d f \H.
^O A b a
: O d Mfi,
d d fi \H, ,
M, b Xfi d \A. ^O fi
d \H f
a a a . Kd d
E fi , fi, ( 94) r fi-
d . Te fi -
c a c , -
fi j . ^H c c e
(B 80-81) a F f X d \H -
48.

B d Mfi Cicerone Poghirc: e e


Tc d c -

94 , , d E, :
d a E, d A, fi-
b d , . ^O e -
fi c . O d
e a fi:
d x fi
f fi.
a c : .. . Ch. Zevort, Paris,
Charpantier, 1852: parlent une langue tout fait inconnue .: \I. ,
\A, 1886: d . M. Jakota, Bucuresti:

M. C. Lvsque, e A. Loiseau, Paris, Garnier: fort diffi-


... a b c :

cile comprendre.
Ma a a d fi , f -
a a , c
: ^H fi b

48. K. \I. \A , Ma M. A d fi, \A 1944, 109.


362 \Ec fi A

, , a f
fi. Ac r -
, e b e -
e . ^O c e fi c
. ^H a c
E b e ,
fi y d a , i d a c
a F c c ,
fi . O e (= - , F
, . N.T., M., 10, 23) b
a F c fi fi d .
E e c c
fi. E ,
, b r d d a
F f fi F fi. H, fi -
c a r , j f
a F r d fi . Te
, , a : b
c , c a
. ^O y fi e c
, e d a
c a F fi. \E
e ^E fi,
fi, fi, fi, d -
, 49.

P c Poghirc b c c , a
Ea c fi Mfi

d c ^E c
\A ^E fi -
\A. E c c d c -
b a a a50 d e -

49. C. Poghirc, Asupra unui pasaj controversat din Tucidide (d e -


) (III, 94, 5: fi ). \A analele Universitatii Bucuresti. Seria
Stiinte Sociale - Filologie, . 25, XI - 1962, . 387-389. M M . ,

50. C. Poghirc, Consideratii asupra lexicului limbii macedonene vechi, SCL 8 (1957) 303 ..
P B, A, , IMXA, 1971, 5-8.
\Ec fi A 363

e fi e e
Mfi51. \E d e , d
fi, 52 d . -
, a fi-
P , fi a -
: \O a fi -
fi, Mc . Te e e -
, , d -
( d a -
, 100-150 , d )
, , fi (
d fi ) r e a F
- c , c ,
c \E.
^H c M
a a :
) ^H fi M r ^E, ,
e , ^Ed r ,
a , b x:
K, , , , , .,
\I . \Ed
, d Md , , ^Ea -
, , , M,
c fi .

H NHTIKH
) E e , e e M
e e ^E e
, a ^E, e a
a

51. C. P o g h i r c, Philologica et Linguistica. Ausgewhlte Aufstze (1953-1983), Festsammlung zum 55.


Geburtstag. Herausgegeben von Dr. Helmuth Frisch, Studienverlag Dr. N. Brockmeyer, Bochum 1983,
37-47. B. d e ^E ^E fi, -
37 (1985) 267-269.
52. B. ^E 15-1-1970, b : ^Ec . \A
.
364 \Ec fi A

H MOPOOIA
) E e , a a a -
e b (. . - d -, . -, .
-) e a ^E. \E, a -
r ^Ea (--, -, --, --, --, --, --, --)
d (-, -, - -, -)

OTE EKATEEIH
^H c M, a ,
Mc r ^E, , c e a
a ( b d c A), c -
d e , ,
a r ^E. O Mfi e fi
b \E , d ^Ed .
Kd r , c c , -
53.
^H fi d Poghirc d d

Vl. Georgiev, fi54 c M-


c d B

c c , Georgiev ^E56.
fi b c . \Ae e 1966, fi 55

O, e 1954, Klaffenbach e
212 .X. d a a , -
fi e fi c c \I-
\A d c c fi -
d a f Mfi, -
e 1976 b e fi. \A b -
b e . fi a e e r ,
e e d e d
, c \I, \I K. Mb

53. . Mc Zc 45 (1970) 15, b : ^H fi M-


fi. \Ec P .

55. V l. G e o r g i e v, Introduzione alla storia delle lingue indoeuropee, Roma 1966, 193.
54. B. N. . \A , O , 1953, 17 ..

56. B. \E Kfi 7-4-1971, e Georgiev e


b .
\Ec fi A 365

c d c -
fi, d , Mfi57.
\E , B F. Papazoglou
fi, e 1967, N. G. L. Hammond a c
H a c fi a fi
. \A : ^O e \H

Hammond a c fi \H
fi b Mfi. ^H

e .

B Papazoglou a : ^O Ham-
\E d b b a

mond c fi , f f
Vajz (e e \A, fi \A), b
. B b c fi

B \H, d Vajz. e b
c \I b a a a f -

d c \A d B \H
f a a
c d M. ^H c a b c
c , d ,
f \H d ^E a c c .
^H Papazoglou b c B -
: E, Hammond a F b -
f M, f d X

. a c Papazoglou :
e fi d e e d c

Te \H ( c )
a r, A, fi
(. III, 95), fi a e e
fi fi d e c c . Ae
, , r e a F e e .

57. J. N. K a l l r i s, Les anciens Macdoniens. Etude linguistique et historique. Collection de l Institut


Franais d Athnes, Athnes, I, 1954, II, 1976. M c fi . J. N. K a l -
l r i s, La question de l origine des Macdoniens: mise au point, Cahiers d Histoire Mondiale, Com-
mission Internationale pour une Histoire du dveloppement scientifique et culturel de l Humanit, Edi-
tions de la Baconnire, Neuchatel, IV, 4 (1958) 903-917.
366 \Ec fi A

\E Papazoglou : Hammond
c \H e c
. \E c c e e e e
\E d \A b , fi
c c fi q f fi d
b , e e e \H58.
Tc fi a a
a c d c c fi a
a , d a f ,
c b \H c \I . 59.
\Aa r d a , , a d -
a , d , f a a
d fi d B \H-
e d e , .
, j fi, f fi -
c Bfi r c d -
60.

, a c H, b c Vl. Georgiev, r -
\E a c fi a -

a e a fi61. fi b -
b fi \H P

58. F. P a p a z o g l o u, Quelques problmes de l histoire pirote A propos du livre Epirus de N. G.


L. Hammond , Ziva Antika (ZA) 20 (1970) 116, 117, . 2. B. d . E, O
\H d . \Efi ^E \H M, \I-
1962, 31-32.
59. . , ^Eb fi c \A, e B \H, \A
1976, 5.
60. . B fi , ^Eb b c \A ( e K
NA E ^E \E NA E, e .). Tc fi

M, 10 (1974) 417 :^O Butina (Pauly - Wissowa,


\A a c . ,

1894-1898, Nilsson, 1909, Treidler, 1917, ...) j a (D. Mustilli, 1941) . -


a F a ( P. L-
vque, 1954, P. Franke, 1954, \I E. Leppore, 1962, d e N. G.
L. Hammond, 1967). X d b b b a b c
c fi: c fi d c fi d -

61. . Actes du premier Symposium International de Thracologie (Rome, 14-16 novembre 1977), Milan
, \I!.

1978, 157: dans l Epire les toponymes sont trs anciens et uniquement d origine grecque.
\Ec fi A 367

e R. Vulpe62 d c O. Masson. \A -
b b b c e fi-
d a : O d b , f
b c \I, H d \A, d a F
b e , -
d F j fi-
63.

P Dragan fi \H a d -
\E e fi, 1985, e M

N. Iorga65. ^H fi -
^E N c fi64,

Dragan r c d ,
C. Poghirc66.
T d a fi e c c
d c fi A \Ad d
, a -
. A b fi -
d fi , c -
c d e e e fi j c -

\A \A Pollo d Puto67, b -
a , b c ^I

, , d d
c c 212 .X., -
a . E b d c
c \A! a , \Ad
fi r fi \I, i d fi -

62. R. Vu l p e, Gli Illiri del Italia imperiale romana, Ephemeris Dacoromana (ED) 3 (1929) 167.
63. O. M a s s o n, Les rapports entre les Grecs et les Illyriens d aprs l onomastique d Apollonia d Il-
lyrie et de Dyrrachium, Actes du premier Congrs International des tudes balkaniques et sud - est euro-
pennes, 26 aot - 1 septembre 1966, Sofia, IV, 239.
64. B. \A . . , B P d fi B - \A, \I-

65. A. L a z a r o u, Peut - on parler d une survivance romaine en Ploponnse \A 1976, 118. \A-
1986, 328. \A e e \He ^Hfi 1986.

66. B. fifi e Lupta () 22-9-1985.


e a , , \A 1976.

67. S. P o l l o - A. P u t o, ^I \A (e c fi ). M:
M \Afi () .., 24.
368 \Ec fi A

, G. Weigand, Vl. Georgiev, Th. Capidan, R. Vulpe, I. I. Russu, P. H. Stahl, A.


Aydinli, M. D. Savic ..68, fi c \A,
c 69 , fi e c c

. \E b e M. Garasanin71
, 70 ., d c c

c \I 72, \E ^O,
c .

68. b d . \A . . , \I d B-

69. A l. R o s e t t i, Mlanges linguistiques, Bucuresti 1977, 111-113, , a


e ^Efi, \A 1988, 19 . 13, 23-24 d 67 . 25.

d fi , D. D e t s c h e w, Charakteristik der
thrakischen Sprache, Sofia 1962, 109-110. \E . A. R o s e t t i, Etudes de linguistique gnrale,
Bucuresti 1983, 431: une poque ancienne, les anctres des Albanais ne se trouvaient pas sur le
littoral maritime. d c . Al.
Rosetti, Istoria limbii romne, Bucuresti 1968, 210-212.
70. \A c d fi B \H. B. V.
Vi n j a, Remarques sur quelques lments de l ancien grec dans la nomenclature ichtiologique de l
Adriatique, ZA 5 (1955) 118-126. T , Le grec et le Dalmate, Zeitschrift fr Balkanologie
(1967) 203-223. P. S k o k, Sur l lment grec de l ancien dalmate, Revue de linguistique romane 19
(1955) 227-230. \A . . , ^H a
Bc Basilica, 26 (1974) 285 . 58.
71. B. Actes du Colloque International organis par le Secrtariat gnral de lAIESEE, Bucarest 1970,
291.
72. \E . \A. . K , \Id - \Ad d
\A, B , 1953,
478: r \I, b r E. Oy, fi-
d r, d Tfi, r -
. Te x, e d a a ,
d . . d fi c -
\A N. B. T , ^H 1940-41 d B. H, ^Ed
fi, \Efi fi, 47: Ad fi d a f d a
a , a E fi
e fi . ^H , , d
, a , , r , , fi fi
e f e c Nfi H. B. d . , \H-
, N ^E 10 (1913) 376. . B. O , \Ae c -
c , \Ed K \E ^E 25 (1977-78) 102.

d \A. . B a s r i - B e y, Ancien Dput


A c fi B \H j fi \A a a a -

au Parlement ottoman, Prsident du second Gouvernement national albanais et Chef du Pouvoir Excutif
ad interim (1915-1916), Intern dans les garnisons austro - hongroises (1916-1918), L ORIENT
\Ec fi A 369

dbalkanis et lAlbanie. Origine des dernires Guerres et Paix future, .. ., 5: Nous reconnaissons
le caractre grec de l Albanie mridionale o l oeuvre sculaire civilisatrice de ses coles domine aussi
bien au point de vue moral qu au point de vue national.

HEIPTIKO HMEPOOIO 1989, 223-242, d PAKTIKA A APXAIOOIKOY KAI


ITOPIKOY YNEPIOY AITOAKAPNANIA, APINIO, 21 - 22 - 23 OKTBPIOY 1988,
EKOH 1991, ANATYO 76-92.
EIEI KATA KOTOBKN
KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA

a f K , -
, K, \Ae M d e e 1.
\Ae c c d e e . a
a a a d . ..
e c c K c ^E e 86 .X. d
170 .X., c b . \A a d r
a , c b P, a
a f , b
d b b .
fi fi c K.
Ka c c K e e
d e fi M,
a e , f e a K d
e E fi, a \O.
d d d b -

Felix Solmsen, W. Tomaschek, G.G. Mateescu, G.I. Kazarow, Hermann, I.I. Russu,
fi K. Er b

..

e Costo , fi, , fi, -


Ka e 2 e e K r . Te

, fi, e b , , fi, .. O -
r d .
^H Russu b , ,

1. \A b d c . Costoboci e e Dictionar de
istorie veche a Romniei (Paleolitic - sec.X.). Elaborat de un colectiv de autori sub conducerea Prof. univ.
dr. doc. D.M. Pippidi, Editura stiintifica si enciclopedica, Bucures
ti 1976, 189-190.
2. I.I. Russu, Les Costoboces, Dacia, N.S., 3(1959)349 d 341, a c -
N. Gostar, Ramura nordica a dacilor - costobocii, Buletinul Univesitatilor V. Babes
si Bo-
lyai seria stintelor sociale 1(1956)183-199.
372 EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA

Solmsen3, e ,

. .. , , K (. . celsus)
e f , fi d , r -

, ..

K. O A. Reinach d G. Seure c -
O d e c fi, c -

c K. O P.S. Schafarik, L. Niederle, Zdenek Nejedly ..4, -


K r fi. ^O Mllenhoff, -
c fi fi e c c -
, e K b q , fi b

b r a a . ^O K. Zeuss6 e e 1837
e 5. \E , a e 2 . .X. -

f K c ,

f K d W. Tomaschek7.
fi d b b b . Mf

\Ae f P V. Parvan f K fi e

, M d c P8. N. Gostar b
fi, f d b K, e c M,

f K fi , b

3. F. Solmsen, Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte, herausgegeben von E.


Fraenker, Heidelberg 1922 (Indogermanische Bibliothek, II) 99. B. d I.I. Russu, Illirii, Istoria - Limba
si onomastica - romanizarea, Bucuresti 1969, 94.
4. ^O Russu, .., 345, . 12, d d d -
b , a , f

a b d f e 1980 e Gr. G. Tocilescu, Dacia nainte


d , a a e f fi 19 .

de romani, Bucuresti 1880, 534-542.


5. Karl Mllenhoff, Deutsche Altertumskunde, II, Berlin 1887, 86-87.
6. Kaspar Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstmme, 1837, . Heidelberg 1925, 263, 296.
7. W. Tomaschek, Die alten Thraker, I. bersicht der Stmme, S.B. Wien, 127, IV. 1893, 107.
8. V. Prvan, Dacia. Cvilizatiile antice din t arile carpato - danubiene. Editia a cincea revazuta si adno-
tata. Traducere dupa manuscrisul original francez inedit, note s i ngrijire s tintifica de Radu Vulpe, Bu-
curesti 1972, 222, . 411. B. Ion Hor. Crisan, Burebista s i epoca sa. Editia a doua revazuta s i
adaugita, Bucuresti 1977, 259.
9. H d 1 d 2. B. , K. Ptolme, III, 8, 3,
Thraco-dacica. Recueil d tudes l occasion du IIe Congrs International de Thracologie (Bucarest, 4-
10 septembre 1976). Edit par les soins de C. Preda, Al. Vulpe et Cicerone Poghirc, Bucuresti 1976, 265-
EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA 373

, a d 9. ^O I.I. Russu f
P f b K,

K f B 10.
\E a c a c c -
11, e b a e -
, a 12, e c B, a
K, c N, b b

. Aa e e N.Vaidomir .., b d e
, f f E, c -

e Manheim e e C.J. Dragan13.

c c P \Ae Al. Graur14. c fi


a d b d -

a a a Vl. Georgiev d Cicerone Poghirc. ^O


b e e fi e -

B \Ae fi c e c -

fi , d 15. ^O P Cicerone
, d c e c , b r

Poghirc, Kc B d Bochum,
b e K e ,
e e 1959 b c c

269. T , La population de la Dacie avant la conqute romaine. (Ptolme, Gorg., III, 8,3), Le
monde thrace. Actes du IIe Congrs International de Thracologie. (Bucarest 1976). Volume slectif, Pa-
ris - Roma - Montreal - Pelham N.Y. 1982, 251-258.
10. I.I. Russu, Daco-get
ii n imperiul roman (n afara provinciei Dacia traiana), Bucuresti 1980, 11.
11. ^Ac . \A. . , \I d \Ic , \E
- f - M, 29, 1987. T , \I d fi, -
a A \E Bfi H A K
Ae (Kfi, 22-24 A 1987).
12. \A. . , d B - \A, T-

13. B. a fi C. Poghirc e Lupta, 22-9-1985. \E \A. . -


, 5(1985)47 ..

, B P d fi B - \A, \He ^Hfi

14. B. Studii Clasice 3(1961)20.


1986, 328.

15. Vl. Georgiev, Le dace comme substrat de la langue roumaine, Revue Roumaine de Linguistique
19(1965)75. B. d Bulletin de la Socit de Linguistique de Paris (1961), XVI,
Georgiev a f f c d , -

e . . Le monde thrace. IIe Congrs Int. de Thra-


, d . \E b c c ,
374 EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA

M c c Mfi b
q , b Mfi
16.
^fi K b f

Tomaschek18 d b
K17. \Aa c B r -

Oy M. Gyoni19, a d P. Lemerle20.
A , fi

cologie.. 1982, 29.


16. C. Poghirc, Consideratii asupra lexicului limbii macedonene vechi, Studii si Cercetari Lingvistice
(SCL), 10(1959) 383-394. Kd c c C. Pohgirc, Philologica et Linguistica, Ausgewhlte
Aufstze (1953-1983). Studienverlag Dr. N. Brockmeyer, Bochum 1983, 37-47. B. d
fi , 37(1985) 267-269. \Ec d c fi fi
K B F.
Papazoglou, Quelques problmes de l histoire pirote propos du livre Epirus de N.G.L. Ham-
mond, Ziva Antika (ZA), 20 (1970) 117, . 3. B. d J.N. Kallris, Les anciens Macdoniens. tude
linguistique et historique, Athnes, I, 1954, II, 1976. O N.P. Vai-domir,
Marturii ale antichitati greco-romane privitoare la limba Macedonenilor preromani, Noi Tra-cii, XV, 137-
138 (1986) 13-19 d fi Dragan. B. d M N - -

17. . . N. , T q (= Asseclae) -
, Te Me Z, ^Ic , \A 1988.

, d c J. Ferluga, Byzantz auf dem


( - P - ), , \I 1971, 140. B. a fi-

Balkan im frhen Mittelalter, Sdost-Forschungen 44(1985) 1-16. J. Karayannopoulos, L inscri-ption


protobulgare de Direcler, Athnes 1986, 16. M. Grigoriou - Ioannidou, Une remarque sur le rcit des
Miracles de Saint Dmtrius, Athnes 1987. Ea a c c K . \A.
. , ^H e 1066 d c

La rvolte des Larissens en 1066, Actes de la Table Ronde La Thessalie, 21-24 Juillet 1975. Collection de
K, a X, (X)11(1976) 90-119, d e e fi,

la Maison de lOrient Meditrranen No. 6. Srie Archologique 5, Lyon 1979, 303-318. \A, -

1965, 129 .. Tf K f fi \A B.P. Hasdeu,


fi d r , ^H c \A, -

Cine snt albanezii, Analele Academiei Romne, Memoriile Sectiunii Literare, serie II, XXIII, 103-113.
a H. Mihaescu, La langue albanaise et les Roumains, Studia Albanica 1(1971)58.
18. W. Tomaschek, Zur Kunde der Hmus - Halbinsel, Sitzungsber. d. phi. hist. cl. d. Kais, Akad. d. Wiss.99,
Bd. Wien 1882, 493-494.
19. M. Gyni, L oeuvre de Kekaumenos source de l histoire roumaine, Revue dhistoire compare (RHC),
3(1945)171 d 162-163.
20. P. Lemerle, Prolgomnes une dition critique et commente des Conseils et Recits de Kkau-
mnos, Bruxelles 1960, 75.
EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA 375

K, b j -
, fi b e c c .
Ta fi a c . ^O K. -
fi e d b
, d K, a : T c -
, b r fi21. \A K -
e fi fi K d M, d b
fi fi fi, f e d
d e a .
Ka e A. Stein22 B, \A, q a c
c a e d .

(Cornelius Clemens), a a b a c
O b , d d a e

K.
d c
a c c K c Xfi A. ^H
c B - \A c K
a r , e j fi P -
c . Ae e fi B - \A

d Prvan, a b c
c . O , f

a: N Prvan K b c
B. Mb c a M,
c a d d
c ^E23.

\E , A. Premerstein24 c a
^H a e , f q e .

fi d K. A. Dob25
d c \A, \A, B,

21. \A b d a fi. . ^I ^E E (IEE),

22. A. Stein, Die Reichsbeamtem von Dazien, Diss. Pann., I, 12(1944)44.


\E \A A.E., T, 1976, 144, 174, 203.

23. V. Parvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucuresii 1926, 241.


24. A.V. Premerstein, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Marcus, II. Seezge der
Nordpontusvlker und der Mauren. Der Einfall der Kostoboken, Klio 12(1912)155 d RE 11, . 1506-

25. A. Dob, Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum
1507.
376 EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA

d I. Schwendemann26. \Aa P G.G. Mateescu27 b

c Premerstein a e d .
d c c c fi. \A d c -

a c c K c ^E 28 ,
c , b f b d ,
f c \E . \E M
e fi d f K d
e .
^H K b fi e c c
fi , fi e b d b
, e c d c c
^E. a c fi
A \A29. \E b -
fi c fi ^I \E30. M a fi
a 31 d a f K
a c .

e e L. Iulius Vehilius Gratus Iulianus,


O b b c c K-

proc(urator) aug(usti) et prae(positus) vexillationis per Achaiam et Macedoniam


adversus Castabocas32.
K b -

pertinentes, Diss. Pann., I, 1(1940)132.


26. . Russu, Les Costoboces, 351, d e fi fi: Une telle hypothse est non
seulement improbable et nullement impose par les deux inscriptions africaines, comme l a relev
Mateescu, mais encore purile et fantaisiste; aussi est-il inutile de nous y arrter.
27. Ephemeris Dacoromana (ED), (1923)10.
28. , 10, 34, 5. B. IEE, T, 1976, 144. D.M. Pippidi, Scythica minora. Recherches sur les
colonies grecques du littoral roumain de la mer Noire, Bucures ti - Amsterdam 1975, 192 d . 52.
29. Aelius Aristides, Orationes, XII, 2, 11, . Keil. 28.
30. . . , fi d B, \A 1909, 33: \E
a a a [ \E e . ] -
e e , ,
d , c a fi, e K-

31. R. Vulpe, Studia thracologica, Bucuresti 1976, 233 d . 90.


.

32. GIL, VI, 31856 = ILS, 1327. B. C.C. Giurescu - D.C. Giurescu, Istoria Romanilor, 1, Bucures
ti
1975, 116, d B ., 132.
EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA 377

c Iulianus, e e a -
fi b f . d r fi b
b e .
^H , e Paul Jamot a d -

e e Plassart33, e :
b 1890-1891 e K , e 1932

\A T.
Ka a fi [] d [ a ]
[], [ -
d c [] [ d -
5 K M. A \A[ -
\A fi [F.
. A \A[ r] r [ fi
f f () \A, E [ , E-
E d c c d e [
10 d d fi F F d [,
d a [] fi [ -
fi d d , [
d c d
a a d -
15 a c c [d ]c , a ,
r d F F d , a -
a d a a a a e c
d []
fi a a d []
20 a a , b
d Fw a fi [],
e []fi [] b []-
[] F e b e c []
fi fi [].
25 ^O f . \Ifi [] E[]
Z, B \A. E [e ]e
.

33. A. Plassart, Une leve de volontaires Thespiens sous Marc Aurle, Mlanges Gustave Glotz, II,
Paris 1932, 731-738. B. d C.P. Jones, The Levy at Thespiae under Marcus Aurelius, Greek Roman
and Byzantine Studies, 12(1971) 45-58.
378 EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA

K K Z E \A K
M fi P \O \E
30 ^E []fi N \O E
^H[] . K Z
Efi M M
E K \A T
\Efi E Ee Efi O
35 \A
K Tfi \O
M
E
^H
40 . K
E
N \A
^E \Af \A
^O E
45 E [] K
K \Efi \A
\A E[] \E d ^H
Nfi
\A \A K Me
\A \A []
50 ^E X [] []
E E[ Te fi
E [] Z
^H [] \A

E vac.
fi [\A] \A[]
55
\Afi
E
e
[] e M
A []
60 E Nfi fi[]
[M]fi \A \O
Efi \I A E[]
N. K []

vac.
65 . K

\E \E
70 ^H \
EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA 379

fi
M ^P
\A
\A
75 Z ^Y
K
Mg Mfi
^Ie ^I
e ^E

, Plassart fi a
hA d a e b fi, a

f K. ^O I.I. Russu c 34.


Te fi d e f f
, g d c fi .
. \Ifi f . \A E-

[e ]e . ^H b r . ^O Liebenam35
Z d B \A. a e E -

e a fi .
Mf ,
r , j , \A,
, P , . K Z, O ,
K , N \A, K Mfi, []
[], [] \A, A E[], N. K
[], . K , ..
Tc Plas-
sart. b d b e P
a d c , i d c B b -
b 36 37. \A fi -

34. Russu, Les Costoboces, 350: Le rapport tabli par Plassart entre cette leve de volontaires
grecs et la campagne de rpression entreprise contre les bandes de Costoboces est tout--fait vraisembla-
ble.
35. . Plassart, .., 734 . 1, 2, 3.
36. c . I.I. Russu, Elemente autohtone n limba romana, Bucures ti,
1970, 60.
37. ^fi a e e fi
e H. Mihaescu, La langue latine dans le sud-est de l Europe, Bucures ti - Paris 1978, 86: Ce chiffre
lev montre que l influence latine a t trs puissante et qu elle s tendait bien plus loin vers le sud que
la ligne Jirecek. Sa vitalit explique dans une bonne mesure la persistance de ses traces dans la
380 EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA

Bruno Helly d c : \Ae d


fi e e 1 . .X. E-
f a fi: , , M, . Tc
, d fi b
e c \I d f d c , f b -
f j b a , f -
b c a -
fi d fi, a d c , a
f e c c 38. Bfi, c

fi, fi, fi , M.
M, fi, fi, fi, -

Rostovtzeff39 d Pinon40, Bratianu41, Lozovan42,


..43.

littrature byzantine et no-grecque. Ke r L. Lafoscade, Influence du latin sur le


grec, J. Psichari, Etudes de Philologie nogrecque. Recherches sur le dveloppement historique du
grec, Paris 1892, 100-101: Nous n hsitons pas rpondre que l on trouve en Grce, du II sicle A.C.
au IVe sicle P.D., plusieurs assimilations d ides et de moeurs romaines, et ct, des progrs rels de
la langue latine, faits partiels et locaux, sans doute, et dont il serait tmraire de conclure une conqute
d-finitive de la langue, mais faits palpables ou prouvs, et qu il convient de considrer comme causes
possibles de contagion, lors mme que leur caractre d exception empche de les regarder comme des
r-sultats gnraux et acquis. B. d Achille Lazarou, Peut-on parler dune survivance romaine en P-
loponnse? \A 1976. \A. e a a A
, 3(1976) 114-123.
38. IEE, T (1976)183. B. d \A. , \E E A d -
^E. B , \A 1986. \A. e a a
E Ae d (K, 12-14 \O 1984), \A 1986, 222-

39. M. Rostovtzeff, La Vie conomique des Balkans dans lantiquit, Revue Internationale des tudes
270.

Balkaniques (RIEB), 1-2(1934-1935)51.


40. R. Pinon, L Europe et l Empire Othoman, Paris 1909, 115-116.
41. G. Bratianu, Une nigme et un miracle historique: le peuple roumain, Bucarest 1942, 67.
42. E. Lozovan, Byzance et la romanit scythique, Revue des tudes Roumaines (RER), 5-6(1960)223.
T , Romains et barbares sur le moyen-Danube, F. Althein, Geschichte der Hunnen, II,
Berlin 1961, 231.
43. K. K, ^I , B 1832, IB, 521, 531. T. M, d
\E P ^E, B 1878, 10. \A. . K, T r
Kfi, \A 1939, 98-99 d . 2. T , d T
d a c e , M, 2(1953)527, 530. T , B, -
a K, 1953, 326-344. T , ^O d
B , EEB, 2(1953)71. T , ^O , d d B,
EEA 4(1953-1954)56. T , T, , B, AA, 28(1954) 250-254.
^O Kfi b f B d b b . a
EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA 381

\Ed 44, -
fi a c ^E, d e
fi e d e e fi45.

Swoboda46, a fi fi e e 146 .X.


\E , b d P,

B a b a K, c c d b
E d , a
r e f d fi, c
c c ^E, f K r
c P, c f ..47.

b c . d \A. . , T B, T, 8(1988) 159-170. N.B.


, ^H Bfi H d a , \A (..), 46-58, . Kfi-
. . \I. K, A a ^E (a f
), \A 1948, 163. E A. \A, ^H c a K-
Z, fi E. B, \A 1948, B ., T 1987. N..
\A, Te fi d , 1960, 50. A. -
, d B, (1963) 283-291. T , ^H -
^E. \Ec , \A 1968, 154-181. . K, M-
, 5 (1961-1963) 527-528. . Kfi, ^Ic , \A 19692,
100. \A. T, a M, \A M, A fi -
, 1970, 351. T , b c , , 1983,
XXI, 343 ., 653. \A. E. B, ^O e e \H-
^E, \E ^I M e a a fi S a 1912,

Kfi, d ^E e f \If (sic) d P d


EM, 1984, 49-50. a c ^E . E.

e e , \A 1872, 15. \A. . ,

(B, 10-11 1983), \A 1984, 40-54. F. Benot, La romanisation de la Narbonnaise


Pe \Afi, a A a c \A \I

la fin de l poque rpublicaine, Rivista di Studi Liguri 32(1966)288.


44. H d c ^E , \A. . , N.
K, \A. M, K. N.
45. \A. . , b B, \He ^Hfi
1987, 312, d a \E ^E \A ^E
(28-30/11/86), \A 1988. T , Ka - ^E, ,

46. H. Swoboda, Studien zur Verfassung Boiotiens, II, Klio 10(1910) 327-334 d Busolt-Swoboda,
6(1988) 155-166.

Griechische Staatskunde3, 1446, . 6. . Plassart, .., 737, d .


47. G.F. Hertzberg, Histoire de la Grce sous la domination des Romains. Traduite de l allemand sous la
direction de A. Bouch-Leclercq, professeur la Facult des Lettres de Paris. Tome deuxime. D August
Septime Svre par E. De Liebhaber, Paris 1888, 41. Ka (Aug., 89)
K c , d , d c
e f P d . B. d K. K, ^H
P c ^E (\Ae e 146 d S e 300), \A 1959, 265.
382 EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA

E fi d b -
. A r c P,
, , b a d c c
, . fi
^I \E .
, d i
, b r . H K. fi fi-
.
O P E e c c
c fi e fi \I48. Mb c e -
c ^E f d c
d 49. \A , -
Kc . c Mfi-
d f a e Pe fi, r M \I
B (43/2). \A y
M, a f
B 50. Tc b c ,
a e K51 16.000 Mfi, 5
M, fi 6 A d \A,
7 \H, b c c fi, c e
e d fi d .

Ka e Mommsen, , .., XLVII, \I K -

. . , . VII, 8:
c b c d .

d , z b fi . M. Egger, De l tude
de la langue latine chez les Grecs dans l Antiquit, Paris 1855,6. b d
. . A. Fraschetti, Aristosseno, i Romani e la barbarizzazione di Poseido-
nia, Annali del Seminario di Studi del mondo classico, 3 (1981)97 ..
48. B. d \A. . , ^H \Ac d a ^E , \A-

A: Ach. G. Lazarou, L aroumain et ses rapports avec le grec, 206-Institute for Balkan Studies-
1976, 19 .., B . 1986,63 d c ^I M X

206, Thessaloniki 1986, 19 .., fi O P c Bc b

49. V. Vaschide, Histoire de la conqute romaine de la Dacie et des corps darme qui y ont pris part,
P, E, \I.

Paris 1903, 1. B. d D.M. Pippidi, I Greci nel Basso Danubio, Milano 1971, 153 ..

51. K, LXXVIII, 7.1 (Boissevain, III, 380). . d Th. Chr. Sarikakis, Des soldats
50. .X. , P M, 1971,20.

Macdoniens dans l arme romaine, \A M, II (19-24 A 1973), Thessaloni-


que 1977, 438.
EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA 383

^O E. Lozovan P Te
a e K,

c Drobeta. \E , a 1 -
. Er b

K .
\E c K c -
a c 52.
Ka e Szilagyi e 6 j 7
- - M e c c
^E d c Ma \A53.

fi c , honesta missio, e
T b E .

P d a fi fi, c fi

G.F. Hertzberg54.
d E, b P fi , -

Victor Chapot55, Iza Biezunska - Malowist56, F. Papazoglou57,


a c ^E f b r d

52. E. Lozovan, Scando-romanica, Romania (New York), 5(1960) no 48. . ^E.. M, Te

53. J.Szilagyi, Les variations des centres de prpondrance militaire dans les provinces frontires de l
e , \A 1978, 13 . 11.

Empire romain, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 2(1954)124, 131, 141, 146, 152, 163,
199 d 215-216.
54. Hertzberg, .., 50-51, : Parmi les Grecs, les tempraments ambitieux avai-
ent assurment un grand intrt s ouvrir par cette voie l accs et la participation directe la vie poli-
tique du monde romain, en particulier aux fonctions militaires et administratives de l empire, et acqu-
rir en mme temps les bnfices personnels qui, beaucoup de points de vue, donnrent encore sous les
empereurs, jusqu au grand nivellement opr par Caracalla, l avantage au civis romanus sur le reste des
sujets des empereurs. Ta fi r a f d e K-
. B. R. Thouvenot, Sur les avantages concds aux vtrans par l empereur Constantin,
Mlanges Andr Piganiol, Paris 1966, 843 .. Te b e d -
. . E, B K, IV, 19, inf.:Kd b

Lozovan,Byzance, 226: Il n est peut-tre pas exagr d affirmer que jusqu au VIIe sicle l arme
w fi,^P F f t . . d

byzantine constituait une vritable cole linguistique latine.


55. V. Chapot, Histoire de la nation gyptienne. L Egypte Romaine, Paris 1933, 262.
56. I. Biezunska-Malowist, La famile du vtran romain C. Iulius Niger de Karanis, EOS,49(1957)158.
T , La proprit foncire dans l Egypte romaine et le rle de l lment romain, M.I. Fin-
ley, dit., Problmes de la terre en Grce ancienne, Paris 1973, 261.
384 EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA

H. Dessau58, G. Cheesman59, N. Hohlwein60, R. Marichal61, G. Forni62, Gr. Web-


ster63, A. Mocsy64, M.S. Ks65, ..66.
b c c c -
e c fi K.
I e a b ^E
. \E a a 3 . .X. K.
fi : Kc a fi
a . Tc b a b ,
d , d , fi
67.

57. F. Papazoglou, Sur les Koina rgionaux de la Haute Macdoine, ZA, 9(1959)170.
58. H. Dessau, Geschichte der rmischen Kaiserzeit, II, Berlin 1930,565.
59. G. Cheesman, The Auxilia of the Roman Imperial Army, New York 1971, 64.
60. N. Holwein, Le vtran Lucius Bellenus Gemellus, gentleman farmer au Fayoum, tude de
Papyrologie, 8(1958)69-71.
61. R. Marichal, L occupation romaine de la Basse Egypte. Le statut des auxilia, Paris 1945, 27 ..
62. G. Forni, Il recrutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano, Milano-Roma, 1953.
63. Gr. Webster, The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D., London 1969.
64. A. Mocsy, Gesellschaft und Romanisation in der rmischen Provinz Moesia Superior, Budapest 1970.
65. M.S. Ks, The military role of Macedonia from the civil wars to the establishment of the Moesian
limes, Akten des XI Intern. Limeskongresses, Budapest 1977, 277-296.
66. J. Lesquier, L arme romaine d Egypte d August Diocltien, Le Caire 1918, 216, 218 .. .
K, Ta fi a ^E, 1946, 15-16.
67. . d Kfi, M, 2(1941-1952)514: fi ^E
fi e e , a d c
F d d fi a e e d e -

\A \I b e limitem ^E , -
, a .

q E d a , i d P
fi d a , i .
d e d fi P , f

Te e e d c fi \I. . B. Gerov, L aspect


E, c , Nfi, .. ^H b e

ethnique et linguistique dans la rgion entre le Danube et les Balkans l poque romaine (Ier - IIIe s.),
Studi Urbinati, 33, N.S.B. - N, 1-2(1959)179.
Er e d a fi e b P, -
, fi E d P b c .
B. \A. . , \Ac , B fi B-
X (H - M - ), 13-15 \A 1978, IMXA,

c r , . Achille Lazarou, Prsence


1983, 166 .. Te fi d c A, c

hellnique en Egypte romaine, Greco-Arabica, 3(1984)62 ..


EIEI KATA KOTOBKN KAI TPATOOIA EHNN EI PMAIOKPATIA 385

^O e fi , ,

. ^O I.I. Russu68, fi c fi ,
d f b a c K-

d K j d fi
e d c . Ma c -

c d c . M Mateescu69 a c w
fi, q a -

K a e e .
^E , i b , , b
fi e K d
70 e e c -
d M. Er d d
.

A r Br. Helly, r c Table


Ronde La Thessalie e 2 g e 1975: nous avions pens ( d
C. Wolters d V. von Graeve) qu il y avait beaucoup de personnages portant des noms
la-tins en Thessalie (surtout partir du Ier s. av.) et nous pensions y voir des Romains installs en Thessa-
lie et en partie hellniss ou en tous cas intgrs la vie des cits. Mais si nous suivons votre hypothse,
les choses nous paraissent aller encore mieux: des Grecs romaniss (en particulier les anciennes
populations priques, nous semblet-il). (Lettre, Lyon le 21 octobre 1975).
\A c ^E.

H. . M. Hatzopoulos, Photic, colonie romaine en Thesprotie et les destines de la latinit


. . K, M, IEE, T (1976) 202. Ae fi d c

pirote, Balkan Studies, 21(1980)103: Que les habitants latinophones des fondations romaines n aient
pas hsit, comme on le prtend souvent, monter sur des montagnes d accs difficile est attest
pigra-phiquement. M. Xfi . fi b
a d b b , a fi P , -

P. . J. Hatzfeld, Les trafiquants Italiens dans l Orient Hellnique, Paris 1919, 21-22:
. Kd a a b e

Apollonie et Dyrrhachium, ttes de ligne des deux tronons de la voie Egnatia, ne semblent pas avoir
t frquetes par les commerants romains.
68. Russu, Les Costoboces, 352.
69. ED, 1(1923)100.
70. X . John Murat, Te . Te
^E, \A 1982, . 542, e e e ^Y
d d b d b . d b
e fi j ! B. Ta N, 3.5.1984, 12.

A IENE YNEPIO BOITIKN MEETN, , 10-12 1986. EETH-


PI TH ETAIPEIA BOITIKN MEETN. Tfi A, T . \A 1988, 291-306.
KTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYI NO

Te e e fi \E
. ^O b e e d
.
b c \E c
1. Mb e , c -
c fi d e , a e b f
2.
Ka f fi T -
b b fi e B d e A b e 3. ^O
T e e e ,
f fi, B, B, , fi -
b 4. ^O c
E e a , f -
a , f B d K. M-
a a 5. ^H c b
, c j c
.
b
fi \E r K6, e f
7, 8, K9, \Ae M10 d e e

1. IG, II2, 3411, . 3.


2. N i c o l a e G o s t a r, Costoboci, Dictionar de istorie veche a Romniei (Paleolitic - sec.
X). Elaborat de un colectiv de autori sub conducerea Prof. univ. dr. doc. D. M. Pippidi, Editura
stiintifica si enciclopedica, Bucuresti 1976 (DIVR), 189-190.
3. R a d u Vu l p e, Studia thracologica. Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia,
Bucuresti 1976, 231.
4. Germ, 46.
5. ., III, 5.
6. fi \A - M, ^I \E e c c
c c . E \E, 1985, 66. B. d M ^E-
c \E fi, e e e 86 .X. d 170
.X.
7. ., III, 8, 3, 5, 9.
8. ^I., 10, 24, 5.
9. ^I. P., 71, 12, 1.
388 KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO

. b -
fi. ^fi a c , e
e d
b fi .

f d , b d : K, (. Costoboci),
Ka e b f f d -

K, K, Costobi, Kfi. fi -
K, K, K, K, K,

d b : Burebista, Boerebista, Boirebista, B, B-


, B, B11.

Felix Solmsen12, W. Tomaschek13, G. G. Mateescu14, G. I. Kazarow15, Hermann16, I.


Mb c fi i d d ,

I. Russu .., d , b -

c . e Russu
. hA d b b , fi

e K , b e K, f

10. Return. Gest., 22, 8, 42. Kd e E F r. P a s c h o u d,


Roma aeterna. Etudes sur le patriotisme romain dans l occident latin l poque des grandes
invasions. Institut Suisse de Rome, 1967, 35 ..
11. . G o s t a r, .., 189, d Vulpe, .., 283, g d ., 40 . 1, a c
: Le nom de Burbista contenant probablement une voyelle sp-
cifiquement gte difficile rendre dans les alphabets grec et latin, prsente, dans les sources,
des orthographes diverses. Strabon l crit de deux faons: Boirebistas (B) et By-
rebistas (B). L inscription d Acornion de Dionysopolis, hsite galement entre
deux formes: Byrebistas (B) atteste aussi dans une inscription de Mesembria et
Byrabistas (B). Jordans le transcrit en latin, Burvista. La forme grecque le plus
souvent employe, surtout dans les inscriptions et donc la plus proche de l aspect phontique
authentique, est Byrebistas, qui, d aprs les normes de translittration de l poque, donne la
forme latine Byrebista, couramment adopte par les historiens modernes. La forme Boerebi-
sta, translittration de la variante exceptionnelle de Strabon, Boirebistas, n est pas la plus indi-
que et son criture errone Buerebista que l on emploie parfois, doit tre vite. B. d
G. G. M a t e e s c u, I Traci nelle epigrafi di Roma, Ephemeris Dacoromana (ED), 1, 1923,
57-290. D. D e c e v, Die thrakischen Sprachreste, Wien 1957, 96, B, d I. I.
R u s s u, Limba traco-dacilor, Bucuresti 1967, 97.
12. F. S o l m s e n, Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte,
herausgegeben von E. fraenkel, Heidelberg 1922 (Indogermanische Bibliothek, 11), 99.
13. Sitzungsberichte d. Akad. d. Wissenschaften in Wien, 99, 1882, 47.
14. ED, 1, 1923, 99.
15. Dissertationes Pannonicae (Diss. Pann.), II, 14, 1938, 143 no 812.
16. RE, IA, 1920, . 1606.
KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO 389

, fi, , fi, , fi, d


, r , , fi ..17.
, fi d -
, e d fi fi. \E
18, e
, e f , fi d
e b b f , , f

Russu,
, , . a , f

Solmsen : = , , d K (.
. Celsus) = , 19 ...
a e e K a
b . ^H c -

, K. b Historia
d , d e b

Augusta a e e a

M A 168-172: gentes omnes ab Illyrico li-


d K M a f -f

mite usque in Galliam conspiraverunt, ut Marcomanni, Varisti, Roxolani, Baster-


nae, Halani, Peucini, Costoboci20. \E b -
. b c
e e c c : K b
c b e A d T
d K21. Ka c e E
: R \I, r K d Td
22.
N , f K. Mllenhoff, H. Kiepert, R. Much,

17. I. I. R u s s u, Les Costoboces, Dacia. N.S., 3, 1959, 347.


18. B. S o l m s e n, .. . d I. I. R u s s u, Illirii, Istoria - Limba si onomastica - romani-
zarea, Bucuresti 1969, 94.
19. B. fi R u s s u , Les Costoboces, 347 d 341,
a c e e G o s t a r, Ramura nordica a dacilor - co-
stoboci, Buletinul Universitatilor V. Babes si Bolyai seria stiintelor sociale, 11, 1956, 183-

20. Historia Augusta, Vita Marci, 22, 1.


199.

21. ., III, 8, 1.
22. . III, 5, 9.
390 KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO

L. Schmidt, e fi e e
e e fi M, c c B P-
, e T, . O, \A. O-

d a 45 . B B. ^O Mommsen e -
d B , , -

d BA E fi. ^O Domaszewski -

r e a a c a K. ^O e G.
, a c K f fi

Schtte c
K. ^H b c B,
, f c K d B. \E -
K b T, f . ^H b
d , f e c B d e a

Prvan23, d a e , K b -
e . Ac c fi c d P e

a r , a

fifi Russu24.
- fi , a -

^ e c c K, i d -
, . e

Tocilescu25, e fi c e
1880 b c c c c

fi d e e a -
, f d b e .
\E d , a c K b
d d b .
\E e e 1837 b e Zeuss26 K
c fi . ^O b Tomaschek27 a e e

23. Va s i l e P a r v a n, Getica: O protoistorie a Daciei (ARMSI, s. III, t. III, mem. 2), Bucu-
resti 1926, 221, 241-242 d 249. . d RE, XI, col. 1505, A. Premerstein -
: am wahrscheinlichsten ist es doch, beide Zeugnisse zu verbinden und die Sitze der
Kostoboken nord-stlich von der Provinz Dacia am Ostrande der Karpaten zu suchen.
24. R u s s u, Les Costoboces, 343.
25. G r. G. To c i l e s c u, Dacia nainte de romani, Bucuresti 1880, 534-542.
26. K a s p a r Z e u s s, Die Deutschen und die Nachbarstmme, 1837, . Heidelberg
1925, 263,296.
27. W i l h e l m To m a s c h e k, Die alten Thraker, I. bersicht der Stmme, S. B. Wien, 128,
IV, 1893, 107.
KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO 391

f K f . E -
b P , f -

e Dragan28 fi b b fi29 d
e e fi, b

fi b e Noi Tracii31, c -
b30 , g d

c .
fi a , ,
f d a c c f -
, i d , fi ,

B Al. Graur32.
P e d c

fi c d a e fi,

28. B. D. C. Ye r m a k, Kd e T. E. 3, \Efi \A, \A


1984, 275 .. T h i e r r y Wo l t o n, Farewell, M B. . fi

29. B. I o s i f C o n s t a n t i n D r a g a n, Noi, tracii. Istoria multimilenara a neamului roma-


c ^Ec : H . \Efi POE, \A 1987, 398 ..

nesc, Editura Scrisul romanesc, Craiova 1976, d : We, the Thracians and our mul-
timillenary history, I. Milano 1976, d Idealuri si destine, Eseu asupra evolutiei constiintei
europene, Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti 1977.
30. B. Actes du premier Symposium International de Thracologie, Milano 1978. E

31. \E c P e e Centro Europeo di Studi Traci. \E c P Bulletin


a .

europen, Tribune fonde en 1950 par J. C. Dragan, Rivista mensile della Fondazione Euro-
pea Dragan, d .
32. B. Studii Clasice, 3, 1961, 20. \Ae \A, f -

fi e fi c fi fi I. I. Russu, -
a c c , a 3-4, -

Revue Roumaine d Histoire (RRH), 19, 1980, 756-757: I. M. Domi, Suffixes illyriens
en albanais. Corcondances et paralllismes, 1973, c est--dire l hritage en albanais de
suffixes, assertion trange et peu vraisemblable, tant donn que des noms illyriens entiers ne
sont pas rests comme il fallait s y attendre. II.Islami, S., L Etat illyrien et ses guerres contre
Rome, 231-168 av. n.., o l on voit de nouveau clairement que l Etat illyrien est une sim-
ple invention de quelques rudits modernes, totalement anachronique, avec une saveur un peu
forte d hyperpatiotrisme illyro-albanais. III. la thse de M. Tirtja, Elments illyriens de
culte qui se retrouvent chez les Albanais (Tirana 1974), tout aussi inadmissible que la per-
ptuation d anthroponymes illyriens chez les Albanais ou chez d autres peuples l poque
mdivale et moderne car il est certain aujourd hui que la religion illyrienne a disparu sans
traces vivantes dans la socit, exactement comme la religion thraco-dace mme dans la priode
de l occupation romaine de la zone balkano-danubienne et carpatique (Ier-IIIe-IVe sicles),
surtout que l expansion du christianisme niveleur, rpandu dans son revtement linguistique
latin ou grec. IV. Les Illyriens et l ethnogense du peuple albanais (1976 en albanais), qui peut
apparatre comme une nonciation et ventuellement probable pour qui serait dispos la croi-
re, mais prouve en rien; les Albanais (Shkipetari) n ont rien d hrit de l anthroponymie et
392 KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO

f d . P -
a e ^Hfi d , fi ,
b c b 33: \Ae
\I, M, - , M d
fi - T, \A. E, c P, O,
Bb , , . , E, c
d c fi b a a K, , , K, -

, d a a a Mfi, Dragan! \A-


e e ^E, , ^I d ^H ,

P \E, Biserica Ortodoxa Romana34 fi -


b a b fi fi e 1986, e 1978 e -

b a
M, c K d c E d a a M-
. \E r fi

, Dragan b b , f r e 1985
fi, . ^fi-

P Mannheim

P Cicerone Poghirc35.
, fi d

^O e e .
\E e e d b -
, a a i e B-
. c c
: B \I, a d 80-
10036, BA 37, f a e 38, b 22, N E,

mme de la toponymie des anciens Illyriens; ils n ont rien de commun avec ceux-ci. .

33. B. Noi Tracii, 137, 1988, 12.


d \A . , \I d Be ^Efi, \A 1988, 7.

34. B. Nr. 9-10-Septembrie - Octombrie 1978, 1084 Fig. 1.


35. B. Lupta-le combat, 22.9.85.
36. B. R u s s u, Illirii, 29, 99 , e

37. Ta \Id - r . B. Al. Fol, Apercu historio-


r .

graphique des tribus Thraces, Pulpudeva, I, Semaines philippopolitaines de l histoire et de la


culture Thrace, Sofia 1976, 10. \A . . , d

38. . , VII, 321, 48: E d


B - \A, T, 5, 1985, 59.

. B. d \A . . , e e d e

a 106, Biserica Orthodoxa Romana, 9-10, 1978, 1084 Fig. 2, f -


. \A: ^E M, 1963, a 80,

d K, i d b d b .
KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO 393

39 r \A, A, I, , fi-
b fi e e , \H40,
\A, A, Bd ..

b Vl. Georgiev41, b d e f , a e
O a d a e f ,

Simeonov42. Parvan, a c -
e e Orfeu, r .
\A a : O b fi, fi
f f , e f , -
, fi E, , -
b e . ^O \Of q , q ,
a d fi q d E. Ta a -
c c c . Ta b a -
d fi c
fi43.
O Parvan a fi a e -
e fi. fi, P c B-
, r , e c -
44 d 45 , b -

^E. . Mc , Peuples prhellniques d origine indoeurop-


39. f d d E d -

enne, Athnes 1979, 339.

41. B. Revue Roumaine de Linguistique (RRL), 19, 1965. Etudes Balkaniques, 3, 1972, 5-15.
40. Kd d b , M, X ..

Bulletin de la Socit de Linquistique de Paris (BSL), 1961, XVI. IIe Congrs International de
Thracologie (Bucarest 1976). Vol. slectif. Paris-Roma-Montreal-Pelham N.Y. 1982, 29.
42. B. Simeonoy, Des Gtes et de leur langue, IIe Congrs Intern. de Thracologie, 174.
43. B. Orfeu, 2, 1926,1. \Afi d a ^E -
e , K \A, VII, 2, 31: d a r
d , , . B. d Studii Clasice, 3, 1961, 50 . 5, -
G. Daux e fi c a -
, \A j . Kfi -
M, ^H \Ec \A , a X,
39, 1984, 79-85. I. . M, - , \A,
B: c ^E B, 1993, 21-22. Bc , ^H
c fi, , \A, c \A. M-

44. A. Dumont - Th. Homolle, Mlanges d archologie et d pigraphie, Paris 1892, 537 ..
- , 1994, 15 ..

45. B. V. Head, ^I . M. \I. , I, \A 1898, 353 ..


394 KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO

, f d fi A \I: O d c
d c \I ^E b 46.
\Aa a q fi d a e -

e d c B Vulpe: O E
fi fi. a r -

fi E fi r a c c c fi -
fi e e d d e
fi. \A d r , f a a -
e e e d b . Ta
a a a e
e E. Mfi f e a
fi b c fi fi -
e , E q a c ,
c fi c e c fi 47.

B Banescu a -48, -
Bfi a e e d c -

e r E \A49, e \E49 d
B, b b ,
a b e e M (^H) M-
. Tfi c d c r ^E e , e

46. B. d . K. , ^O e a c c d c

47. . Vasile Prvan, Inceputurile vietii romane la gurile Dunarii, editia a II-a, ngrijita si
fi, 1980.

adnotata de Radu Vulpe, Editura stiintifica, Bucuresti 1974, 193 . 314.

49. B. D. M. Pippidi, Contributii la istoria veche a Romaniei, Bucuresti 1967, 217 I Greci
48. B. N , 9, 1937, 1055.

nel basso Danubio, Milano 1971, 147 Acornion a lui Dionysios, DIVR, 16-17 Scythica
Minora. Recherches sur les colonies grecques du littoral roumain de la Mer Noire, Bucuresti
- Amsterdam 1975, 34, 53, 55, 97, 118. V. Parvan, Dacia. Civilizatiile antice din ta rile carpato
- danubiene. Editia a cincea revazuta si adnotata. Traducere dupa manuscrisul original francez
inedit, note si ngrijire stiintifica de Radu Vulpe. Editura stiintifica. Bucuresti, 1972, 99, 100,
135, 190, 207. C. C. Giurescu - D. C. Giuressu, Istoria Romanilor, I, Bucure-sti 1975, 28, 43-
44. R. Vulpe, Studia Thracologica, Bucuresti 1976, 44. H. Daicoviciu, Le caractre de la
socit et de l Etat daces l poque classique, Thraco - Dacia, Recueil dtudes loccasion
du IIe Congrs International de Thracologie, Bucuresti 1976, 247 Societatea dacica n epoca
statului, Studi Dacice, Cluj - Napoca 1981, 36. G. Mihailov, Inscriptiones Graecae in
Bulgaria repertae, I, Serdicae, MCMLVI, no 13.
49. a d b fi . H. Daicoviciu et I. Trynkowski,
Les rois daces de Burvista Dcbale, Dacia, 14, 1970, 162.
KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO 395

500 .X., a e e Parvan e fi!50 Tc b


E

B Condurachi51. fi
e f f fi, e d c

e d b c fi \A52.
^E e d fi fi, f a
f , fi
P. ^O b c -

d e e P Mitrea: ^H -
e d fi P b -

c c ,
a b e 53. a c
fi e P j ,

fi d fi Hasdeu54, e e
a e fi e P -

P, Grigore Nandris55, c .
Tc Hasdeu, c P, -
fi Pittard56. \E a b r P.

50. . Vasile Parvan, La pntration hellnique et hellnistique dans la vale du Danube,


Bucarest 192, 27. c d

b K. B. Miloje M. Vasic, Colons grecs Vinc a, Revue


(VII-VI . .X.) c E b e

Internationale des Etudes Balkaniques (RIEB), 1, 1935, 65-73.


51. Em. Condurachi, Le Danube, berceau de la civilisation de l Europe centrale et du Sud -
Est, 4th International Thracian Conference Milan 1986, 44-45. B. d \A. . ,
Ta a e d . E N

52. B. P. Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris 1958, 48. \A . .


M ^E, \A 1974.

24.6.1984, 8 ^Ec d B, M, 42-43, 1988-1989, 155 C.


, O \A d b , \E (),

D o u m a s, What did the Argonauts seek in Colchis?, Hermathena, No. CL. Summer 1991.
53. . Ioan Mitrea, Teritoriul de formare a poporului roman, vatra luptei seculare pentru
unitate si independenta, Carpica, 9, 1977, 39.
54. . B. P. Hasdeu, Scrieri alese, Bucuresti 1968, 326.
55. B. Fiinta Romaneasca, 6, 1967, 36.
56. Eugne Pittard, Les Races et l Histoire, Paris 1924, 12, 13. fi
N ico lae Iorga, Histoire des Roumains de la pninsule des
Balkans (Albanie, Macdoine, Epire, Thessalie etc.), Bucarest 1919, 4, d
d , P. Nasturel,
P b c P. . Benedeto De Luca, Gli Aromeni, Nel Nuovo Asseto
396 KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO

Ka ^A57, ,
d fi , f P-
a e e .
d e f , -
fi e e e M58,
K b c . -
e fi , a c K c
BA a c c a -
. e a j a

Balcanico, Roma 1919, 63. Oct. Barlea, La Roumanie et Rome sous le prince Alexandre I.
Cuza (1859-1866), Societas Academica Dacoromana, Acta historica, 1, 1959, 103-280.
57. . III, 10: Tf b d d d
e e -
d . B. d . . \A, Nc d c

fi c P. B. Jean Bayet, Les origines de l Arcadisme Romain, Mlanges de l


E, \A, 10. b ^E-

Ecole Franaise de Rome, 1920, 63. Jean Brard, La colonisation grecque de l Italie mri-
dionale et de la Sicile dans lantiquit, IIe d., Paris 1957, 445 .. G. K. Galinski, Aeneas, Si-
cily and Rome, Prinston 1963, 172 .. G. Manganaro, Un senatus consultum in greco dei
Lanuvini e il rinuovo della cognatio con i Centuripini, Rendiconti dell Academia di Napoli
(RAN), 1963, 23 Per una storia della Sicilia romana, ANRW, I, 1, 448-449. D. Kienast,
Rom und die Venus von Eryx, Hermes, 1965, 448 .. D. Roussel, Les Si-ciliens entre les
Romains et les Carthaginois, Paris 1970, 129. Clara Gallini, Che cosa intendere per
ellenizzatione, Problemi di metodo, Dialoghi di Archeologia, 7, 1973, 165. \A. . ,
Pe \Afi, a A a c \A

58. Velizar Velkov, Histoire de la Bulgarie des origines nos jours, Editiors Horvath
\I, \A 1984, 40-54.

Imprimerie d Etat Balkan 1977, 31. a d b


Al. A. A. Stourdza, La Roumanie n appartient pas la pninsule
balkanique proprement dite ni comme sol, ni comme race, ni comme Etat. (Mmoire la
Socit de gographie). Bucarest 1904. B. d J. Haikin, Romania nu este o tara
balkanica, Buletinul Soc. Regale Romane de Geografie, 38, 1919, 38. N. Iorga, Efi e
c c ^E d a c c . M
e e e K M M. \Efi AMMA, \A 1931,
125, e e \A : O : j
d d fi a e a K, j d
d b a B. hA d , b b b

Bfi, b Iorga b e e
fi , , f e , e r -

P b r B! fi, , E, fi d fi-
, c ;
KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OEN EEYINO 397

, Bfi 59, f .

e f A. Reinach, G. Seure60, g d e e Gostar,


E . Kc c

f e e e K -
61 d c b K, a 62.

59. . I. I. Russu, Daco - getii n imperiul roman (n afara provinciei Dacia traiana),
Bucuresti 1980, 11. \E fi r a -, -

, a f . B. Chr. Mehlis, Ein


j \I-, \I-. O c r , d ,

unbekanntes vorgaschichtliches Volk in Sddeutschland, Petermanns geographische


Mitteilu-ngen, 59, 1913, 20-21 Thrakisch-illyrisches Volkstum im vorgeschichtlichen
Deutschland, . 63, 1917, 329-333, G. G. Mateescu, Nomi traci nel territorio scito -
sarmatico, ED, 2, 1924, 227-238. Parvan, Getica, 221-222, 238-247. I. Andriesescu, Asupra
raspndirii nord-vestice a tracilor la nceputul istoriei, Inchinare lui Nicolae Iorga, Cluj 1931,
1-11, L a d. Zgusta, Die Personennamen griechischer Stdte der nrdlichen
Schwarzmeerkste, Prague 1955, 59-208, 278-303 .. I. I. Russu, Elementele traco-getice n
Scythia si Bospo-rul Cimmerian, Studi si Cercetari de istorie Veche (SCIV), 9, 1958, 303-331.

a Cicerone Poghirc, La reconstitution scientifique d un monde disparu:


a c d c . e a

Le monde thrace, Revue des Etudes Sud - Est Europennes (RESEE), 14, 1976, 1- 4.
60. Ka e A. Premerstein, .., fi b .
61. B. . . 19. \E N. Gostar, K. Ptolme, III, 8, 3., Thraco-
dacica, Recueil d tudes l occasion du IIe Congrs International de Thracologie (Bucarest,
4-10 Septembre 1976), Edit par les soins de C. Preda, Al. Vulpe et C. Poghirc, Bucurest 1976,
265-269 La population de la Dacie avant la conqule romaine. (Ptolme, Gorg., III<8, 3),
Le monde thrace. Actes du Ie Congrs International de Thracologie (Bucarest 1976). Volume
slectif, Paris - Roma - Montreal - Pelham N.Y. 1982, 251-258.
62. . Ioan Horatiu Crisan, Tezaurul de la fntnile, Romnia pitoreasca 3,
1974, 16: f e d c K
Rapports entre la culture gto-dace et la culture celtique, IIe Congrs Intern. de Thracolo-
gie, 100-104. a c K a c c c ^E d
c a fi, e , , d
e Ax, d fi, d , . fi. .

^E E \Efi, 1, 1990/91, 71-77.Milutin Garasanin, Con-


, ^H c c ^E d fi A, \E-

tributions l archologie et l histoire des Scordisques, A Pedro Bosch-Gimpera en el se-


ptuagesimo aniversario de su nacimiento, Mexico 1963, 173 .. G. Alfldy, Des territoires
occups par les Scordisques, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 12, 1964,
112 .. V. Zirra, Scordisci, DIVR, 535-536. Fanoula Papazoglou, The central balkan tribes
in pre-roman times: Triballi, Autariatae, Dardanians, Scordisci and Moesians, Amsterdam
1978. Scarlat Lambrino, Dcret d Histria en l honneur dAgathocls, Revue des Etudes
Roumaines (RER), 5-6, 1960, 195 d 217, a E, f -
, j d , d K e
398 KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO

O P. S. Schafarik, Niederle, Zdenek Nejedly ..

, Mllenhoff63, a d -
K r fi, i d b e -

K e c c ,
b r .
^O Hasdeu64 c c K. \Ea b

e , a a B,

M. Garasanin, Sources archologiques de lAIESEE, Bucarest


c d fi c , b

1970, 291.\Afi r , T K

\A, ... a c fi . C.
\Afi d \A

Poghirc, Consideratii asupra lexicului limbii macedonene vechi, Studii si Cercetari


Lingvistice (SCL), 8, 1957, 30 .. d d RRL, 12, 1967, 19-36, d Philologica et
Linguistica, Bochum 1983, 37-47. Jean N. Kallris, Les anciens Macdoniens. Etude
linguistique et historique, Collection de l Institut Franais d Athnes, Athnes, I, 1954, II,
1976. \A. . , \Ec A-
(21 .X.), \He ^Hfi 1989, 232 .. \A,
\I 1989, c a d b \E \E-
a a \Ea , g d a A \A d ^I-
A, \A, 21-22-23 \O 1988, E 1991,

63. Karl Mllenhoff, Deutsche Altertumskund, II, Berlin 1887, 86-87.


86 ..

64. B. P. Hasdeu, Cine snt albanezii?, Analele Academiei Romne, Memoriile Sectiunii
Literare, serie II, XXIII, 103-113, fi \A f K-
, c c c . O f -
\A, f , fi fi
fi d \I j , c b d

e \A (!), a e c A Ahmet Aydinli,


c c . a a : I. \Ae

c fi Rusi Stoikov, f c b f
f T. II. \Ae e ^H B (!), a e -

M G. Stadtmller. IV. \Ae fi B-


Nf. III. \Ae c fi P, M , a e c -

fi d fi fi, .. H. Bari c, Vl. Georgiev, C. Poghirc, A. Ro-


b b : 1. , c -

setti, I. I. Russu, M. D. Savi


c, P. Skok, P. H. Stahl .. 2. \I, c -
fi d c G. Weigand, Th. Capidan ..,
a e \A. B-
b a fi fi . \A . . ,
\A, \A - B, fi, 34, 1992, 401-424, b
., b fi fi \A A -
^H \A d E , g
KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OEN EEYINO 399

c ^E65 b f K,
f B66.
\E , e c c j fi
a , f c
K, c , c fi, fi b d a 67

d \A, N ^E, 13, 1619, 1994, 80-97. Ea b a e \I-


d d . \A. . , \I
d c , \E -f-M, fi 29,

65. B. N. , T q (= Asseclae)
160-162.

( - P - ), 1971, 140.

P Poghirc d Nasturel. B. Romanica Aenipontana, 14, 1987, 344, d Les Arou-


a c d K r fi

mains, INALCO, 1989, 51 . B. d \A. . , ^H e


1066 d c K, a

fi, \A 1993, 44-73 La rvolte des Larissens en 1066, La Thessalie, Actes de la


X, 11, 1976, 90-119 B d B, \Efi fi -

Table-Ronde 21-24 Juillet 1975 Lyon, Collection de la Maison de l Orient Mditerranen No


6, Srie Archologique 5, Lyon - Paris 1979, 303-318. a c -

, 5-6 1986-87, 155 . 1, fi Bruno Helly.


. \E (), 7.10.1975, fi \A. K, d

66. \A j c c
d B \A d \A. K. B. \A. . ,
a d , T, 16, 1996, 103 .. -
a d b , N ^E, 3, 1996, 35 d .
35. a b , e c
, \A-
, fi , b \A-
e , fi e

T, . . Zborlu anostru, 2-3, 1993, 4-8. Td


j b e

b c fi - \A d
fi ^I (.I.O..) T
fi N. N , T c . Zc - ,
Ta N, 30.4.1997, 8 ^H E, 30.4.1997.
67. B. ^I ^E E (IEE), \E \A A.E., 6, 1976, 144,
174, 203. Efi b r d a c fi, d

, a . . D. Zakythinos, La synthse byzantine, Les


B fi , \I, , b d -

peuples de l Europe du Sud - Est et leur rle dans l histoire (Byzance et les peuples du Sud -
Est Europen), 1er Congrs International des Etudes Balkaniques et Sud - Est Europennes, So-
fia, 26. VIII-1.X.1966, Rapport pour la sance plenire, Sofia 1966, 15: Historiquement, Illy-
400 KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OE EEYINO

fi, r \E68 a c
fi fi -
d , d . Ac c -
. fi c
fi e a c c
. \Afi e f b d : b
a f \A a
\E, fi . E , e -
, c c
. T b fi e ,
, d . O ,
f f a , a d -
\I. ^H b c c f e
d c a d -
. \E a a -
a e e , , -
d ,
c a fi, e K69.

riens, Thraces et Daces disparaissent. Les tmoignages des sources sont rares et c est l
Archologie qu il faudra dornavant demander le supplment d information. B. d \A. .
, \Ea d a B, ^E, 33, 1997, 25-29.
68. b r fi. B. \A. . , a Kfi d
^E d P, \Ed ^E B M, A ,
1988, 291-306.
69. . , fi d B. \E \A 1909, 33.

ATN, EPIOIKON TH ETAIPEIA EHNN IOON, 51, 1999-2000,


119-131.0)0
KOTOBKOI KAI THPIA TH IEPA OEN EEYINO 401

\Ae e P
XOIA E HPOOPIA OYTAPXOY
EPI TH IKH KATATAE TN XPONN TOY

e a ^E B-
M fi c c B b
a c \A ^E, -
d fifi , , fi ^H B
a c P d
E.
Te 2000, c , b c c
2001 E E , fi -
fi d
fi B,1 a
d c c ,
b , fi d ,
i d fi d fi e c fi -

B Claire Praux.2
c fi , c e d

^H c B fi f f -
fi E O Kfi (EOK) E -
fi d fi
c
E. \E
fi , .. ,3 c
, e , d -

1. B. \Afi (P) - \E d \Af , \Ea d Ma -


, \A 1993, 37, fi E.O.K. d B.
2. B. \A. . , a c , Oe Tfi, 20.1.1994,
7,8, d \Ea d Kc \A, fi [\A] 2001, 21 ^H

3. B. Bernard Cassen, H c , c -
d c E.E..

\A, 11 d 15 \O 1977. . N. . K, Te .
\Efi fi, \A 1993, 259-260. Z-M P, a e e
, Te B, 20/3/2001, 45.
404 fi b d fi

fi, \ c e . b e d
c fi d e fi fi
EOK d E ^E (EE)
a b d -
.4 b e e b c . 5
\E d a e e e -
, c b d b
!6 ^A c , b -
c fi e , , -
, d .7 ^fi -
, d e d fi, b b a
.
Mfi - EOK 10, c -
b fi . fi b -
a 33 j \ c 43, b 66 -
,8 a d fi , a
, a ... b fi .9
^O c c a a
d a a d fi
(46-127 .X.), d

4. B. . (Gligora), ^Ye c a \O, ^Ec c , 11,


1992,60: Te M 1988 d B c Ec Kfi 430 -
d f 1400 a d . f f

5. Andrea Chiti-Batelli, Le dfi de l esperanto, Bulletin europen, 532 ,1994,10.


e 38% e e fi.

6. \O , Made in Greece 150.000 b , \E, 16.4.1997, d


\A. E. K, ^H c e fi . r

31. ^ e e fi . Gian Carlo Fighiera, L anglais et les langues de la Communaut Eu-


f a c c , ^H K, 26.1.1997,

ropenne, Bulletin europen, 510, 1992, 19: Revenons la Communaut Economique Europenne qui
refuge l hgmonie d une langue, nommment l anglais.
7. B. Claire Praux, Lettre aux ministres d aujourd hui et de demain pour la dfense du Grec, Le
Flambeau, 41, 1958, 145-149. fi r , -

c \Ed \E , 5, 1908/9, 47-151. H. Pernot, D Homre nos jours,


d fi. B. . N. X, d fi , \E-

Paris 1921. M . Gyula Moravcsik, ^E j


d fi , EEA, 20, 1969-1970, 319 . 2.
8. B. ^H K, 28.10.1981.
9. . ^H K, 24.10.1999, 74.
fi b d fi 405

c . ^Ofi b fi10 r
c c . Ea :
d z b fi
. b b a
(23-79 .X.)12, b K (106-43.X.)
a fi e b c

nam si quis minorem gloriae fructum ex Graecis versibus percippi quem ex Latinis,
c fi fi :

vehementer errat, propterea quod Graeca leguntur in omnibus fere gentibus, Latina
suis finibus, exiguis sane, continetur.13
O d ,
c fi j c fi. fi
fi . \Ed -
b b
e f b b fi .E r
P , f d
.14 \E d
c P,, i d P -
, c , a d
b , , e . \E b
fi a b , -
, a , f d -
, .
\A b d a fi K. \E
fi , , i d P , -
c c d , a fi
. \E K , c b c
e \A, b a a !

10. Aufstieg und Niedergang der rmischen Welt.Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren
Forschung, herausgegeben von H. Temporini, II Prinzipat, I. Band, Berlin - New York, 1974, Band 1975
(1983) II, 29, 2.
11. , ., VII, 8 . d C.P. Jones, Plutarch and Rome, Oxford 1971.
12. ., Hist. nat. III, 39.
13. K, Pro Archia 10, 13.
14. . Michel Dubuisson, Problmes du bilinguisme romain, Les Etudes Classiques, 49, 1981, 42.
Claude, tout philhellne qu il tait par ailleurs, considrait ainsi que quiconque ne parlait pas la lan-
gue des Romains ne pouvait tre considr comme Romain.
406 fi b d fi

fi e c Th. Mommsen, N, d -
H a e 19 e -

\I K fi fi ,
, b d . Mb e
c e d fi-
E 15 c \A
. fi e c
X ^I ^E e f
P, fi c e d d b d
fi ^E,16 d \I
K c fi , g d d -

e Gallia Graeca,18 ^Id fi


b , a ,17 d

Hispania Graeca.19
O c , ^Ec ,
, B, M T P (116-27 .X.), -
M q , , -
d , b e .20
\Ed a c , q e a a
19 , c fi e E!

d e e c Aix-en-Provence F. Be-
\A e Pfi. 21 e -

not, c c d c . Ta

15. J. Psichari, Etudes de Philologie no-grecque. Recherches sur le dveloppement historique du grec.
Paris 1892, XL VII.
16. . . X, ^I ^E d P a a
. M e . K. \A 1902, BK. 1, 64.
17. . \I, f Tfi, a e fi

18. B. P.Jacobstahl et E. Neuffer, Gallia Graeca. Recherches sur l hellnisation de la Provence,


^E c \ fi c ^E.

Prhistoire, 2, 1933, 1-64.


19.B. A. Garcia y Bellido, Hispania Graeca, Barcelona 1948.
20. . \A. . , ^H \Ac d a ^E . \E \A

21. . E. Egger, De l tude de la langue latine chez les Grecs dans l Antiquit, Paris 1855 (red. in
1976, 47.

Memoire d histoire ancienne et de philologie, Paris 1863, 259-276, 3,6. B. d Achille G. Lazarou,
Latinit hellnique et sa survivance, \Ha X, 33, 1998-1999, d . b ,
\I 1999, 22 . 75.
fi b d fi 407

b fi: Recherches sur


l hellnisation du Midi de la Gaule (Aix-Cap - 1965) d La romanisation de la
Narbonnaisee la fin de l poque rpublicaine (Rivista de Studi Liguri, 32, 1966,
288). e a: \ c c c P
c e c \A d fi
fi.

c B Vasile Prvan c \A, -


^Ee fi d P e d -

c c b c ,
--.22 Tc b . ^ e e e

Lorenzo Braccesi b fi, fi-


d c \Ie c -

Grecit adriatica (Bologna, 1971).23 ^Ee fi Prvan

un vritable pays gto-grec. \E b c e


d e BA A, B,

d c B N. Banescu, f
on parlait et on crivait le grec.24

c B Radu Vulpe a c
^H c c . ^O e d

c f E b fi, d fi,

.25 a b e e M. Garasanin, f -
d e , , \

e e ,a a a

d c c fi, P. Bosch-Gimpera: Le
fi b fi fi. 26 Ae

contact avec le monde grec prpara sans doute le succs de la romanisation, car, sur-
tout dans l est et le sud de l Espagne, les populations avaient atteint un assez haut

22. . Pvran, Dacia, 140: Latina lor este excelenta. Rasa lor e amestecata: illiro-italo-greaca.
23. fi b e Valerio M. Manfredi, O E , N -
A.A. , \A 1997, 412, b b fi . \E
fi: e a g \I, b

24. . N. Banescu, Entre Roumains et Grecs. Ce que nous apprend le pass, N , 9,1937,
- d fi E.

25. . V.Prvan, Inceputurile vietii romane la gurile Dunarii, editia a Il-a, ngrijita si adnotata de Radu
1055.

Vulpe. Editura stiintifica, Bucuresti 1974, 193 . 314.


26. . Sources archologiques de la civilisation europenne, Bucarest 1970, 291.
408 fi b d fi

degr de civilisation.27
O E f , .. a K-
(), a e \I (3 . .X.) r -

117/120 .X.),28 \Of , e Asciburgium (. Eschem-


\Of j a , c T (50 .X. -

burg), Duisburg, d a d
fi E, c Bc b e e burg
(<burgus<) fi,29 b c A -
, Graiae Alpes,30 d fi a d d
fi b b c f K,
b X (. .X.), c
c , fi r a c -
c fi d a a d a
E.
a f \A. 31 ^fi -
d , f c a -
d b , c fi , -
c d , fi d b c -
c c \A, . b e
\Ae , b T! -
d , , c c \I, \Oc
, fi , , e fi
d e c fi, c a ,
! ^H a c a e T,
b e ^E e .32
e T E b f

27. P. Bosch-Gimpera, Les soldats ibriques agents d hellnisation et de romanisation, Mlanges d


Archologie, d Epigraghie et d Histoire offerts Jerme Carcopino, Paris 1966, 144.
28. \A. . , Pe \Afi, a A a c

29. O E. Penninck, L origine hellnique de burgus, Latomus, 4, 1940-1945,12.


\A \I, \A 1984, 42 d 52 . 6, c .

30. R. Dion, La voie hraclenne et l itinraire transalpin d Hannibal, Hommages Albert Grenier
dits par Marcel Renard, Coll. Latomus, 58, 1962, I, 527 ..
31. O. Zanco, Gli Argonauti e la protostoria, Studi Clasici e Orientali, 4, 1956, 194-213. C.Doumas,
What did the Argonauts seek in Colchis, Hermathena, CL, 1991, 31-41.
32. B. E Kfi, d ^E e f \If d
P d e e . \A 1872, 84-85.
fi b d fi 409

\A, fi d -

e \I, Bayet,33 a e -
, d \E, ^H

c a , fi. ^H \
d b a fi : T
b , a d d .34
a e T \A e

a e f J. Brard, 37 G.
d a ,35 b T,36

Pugliese Carratelli,38 G. B. Pellegrini,39 E. Peruzzi40 .. O d


e fi j Kfi fi P,
.
^O ^Ee \I d b c c T
, b ^Af f A b e

A. Severyns,41 E. Mireaux,42 G. Capovilla, 43 A.J.B. Wace-F.H. Stubbings,44


fi. O b b -

P. Vidal-Naquet45 ..46 e b c B,47


c d d -

33. J. Bayet, Les origines de l archadisme romain, Mlanges de l Ecole Francaise de Romme (1920),
63.
34. . I, 23.

36. Ann., 11,14


35. B. ^E. - , ^I . \A 1997-1998, 107 . 2 d 4.

37. J. Brard, Ecriture pr-alphabtique en Italie, Minos, 2, 11, 1956, 65 ..


38. G. Pugliese Carratelli, Sui segni di scrittura eoliani di origine minoica, K, 1, 1955, 5-9.
39. G. B. Pellegrini, Origine e diffusione degli Alfabeti preromani nell Italia superiore, Spina e lEtru-
ria Padava, Atti I Conv. S.E. 1957 (1959). 181- 196.
40. E. Peruzzi, Romolo e le lettere greche, Parola del Passato (PP), 24, 1969, 161-189.
41. A. Severyns, Homre, le cadre historique, Bruxelles 1943, d b : Grce et Proche-Ori-
ent avant Homre, Bruxelles 1960.
42. E. Mireaux, Les pomes homriques et l Histoire grecque. 2r, Paris 1949.
43. G. Capovilla, L Egitto e il mondo miceneo, Aegyptus, 39, 1959, 290-229.
44. A.J.B. Wace-F.H. Stubbings, A companion to Homer, London 1962. . d A. Severyns, Chroni-
que Homrique, Antiquit Classique, 31, 1962, 275-302.
45. P. Vidal-Naquet, Homre et monde Mycnien, Annales E.S.C., 18, 1963, 703-719.
46. B. d Georges C. Vlachos, Les socits politiques homriques, P.U.F., Paris 1994.
47. John Chadwick, ^H c ..., EEA 12, 1962, 515-530 d 531-544, ^H -
.^O , c Bd . M. N. K.
\A. , 1992.
410 fi b d fi

, b e e fi.48 b
fi : M c

17-15 . .X. fi T. Blawatskaya.50 I -


fi ... 49 a c

c Nfi \A, a e Luigi Bernabo Brea.51 Ka


b e P. Demargne52 b fi

\I : Per la storia delle relazioni micenee con l


fi c E . K c d r

Italia 53. Il minocio indoeuropeo? 54, I micenei in Italia: documentazione


archeologica.55 K c \I a E
d fi A Grote.56

^E c \I, f J. Brenous57
, d a fi fi -

c ^E. \Ae b d b fi Egon Friedell,


c c T , fi c -

c e : ^Ofi e \I
r fi. Te , c , , fi
d , a c P b
a fi. Te d \ f -

J. Brard, G.K. Galinski, G. Manganaro, D. Kienast, D. Roussel59 ..


.58 Tc b P fi ^E ,

48. K . - , .., 52

50. B. Ziva Antika, 25, 1975, 355-361.


49. . fi, 32, 1990, 87-88, d .

51. B. Sources archologiques de la civilliisation europenne. Bucarest 1970, 88.


52. A., 76.
53. G. Pugliese Carratelli, PP, 13, 1958, 205-220.
54. E. Peruzzi, . 17, 1962, 5-25.
55. L. Vagnetti, . 25, 1970, 359-380.

57. J. Brenous, Etudes sur les hellnismes dans la syntaxe latine, Paris 1895, 46.
56. . Kfi, .., 86.

58. . E. Friedell, c ^I \A ^E, \A 1986, 102. ^ e c


. d X. . , Mc d c ^E. A. \A
1993. B - P - T, O Md \A-
^E. A, \A 1994. \A. . X, e

. , \A1995. David C. Lindberg, O b \E. -


. \A 1994. K. fi, \A E d -

b \Efi E.M.. \A 1997.


58. Tf d . , 49, 1997, 181 . 77.
fi b d fi 411

fi a f P E. ^O W. Kroll60 -
\Aa b b c fi -

b d b , f B d T,
d d P, ,
Kfi, c c r c -
.61 e
e \A: P c b \
\ ^E , c , w

c fi .62 N E. Gabba -
A, fi , e

Il latino come dialetto greco63.


\E c e c
\I 64 , e . Mfi e
T, e P d c N . Er b fi d

, P. Boyanc,65 d , b
fi , a P fi

b J. Kramer.66 E fi -

stum),67 j e e ,
, c (Pae-


P .
b b
, e d c
\A M.68 ^O b e c -

60. W. Kroll, Geschichte derKlassischen Philologie, 2. Aufl., Berlin - Leipzig 1919, 44 . .


61. . Quint., 15, 18: Aeolica ratione est sermo noster simillimus.
62. I. 90, 1.
63. \E Miscellanea di studi Alessandrini in menoria di Augusto Rostagni, Torino 1963, 188-194.
64. VI, 253. . d Kfi, .., 15 d 94 . 38.
65. P. Boyanc, La connaissance du grec Rome, Revue des Etudes Latines, 34, 1956, 111-131.
66. J. Kramer, L influence du grec sur le latin populaire: quelques rflexions, Studii Clasice,18, 1979,
127 . 1 d 131.
67. A. Fraschetti, Aristosseno, i Romani e la Barbarizzazione di Poseidonia, Annali del Seminario di
Studi nel monto classico,3, 1981, 97 ..

a \A \A (AA) 3, 1956 [1957], 5-32. \A e e Trahman ,


68. . M, T ^E fi ^E,

a b c P ^E G. W. Bowersock, J.E. Jo-


nes, Jorma Kaimio ..
412 fi b d fi

^E J. Kaimio69 b i e ^E fi
, b d ,
f ,
fi a a d a a a , ,
a f f ,
e e .70
Te

, , Y a-t-il une politique


e fi. \E , f b a -

linguistique romaine?, 71 r c Michel


Dubuisson. a e e e , 2 . .X. - 1 .X.,
e e a b -
a r . Ea b
, c
, b d fi
fi d j
.

a Moses Hadas,72 e e
\Ae e , fi, d , ,

r ^Efi. -
a fi , -
, b fi. fi e fi , 2
.X., \A \A, c \A,
E d c , c fi
: a fi d a e
d e c d c d -
, a a d
, e fi d d d
, d ^H ,
, \ s Bfi , b

69. J. Kaimio, The Romans and the Greek language, Helsinki 1979.
70. B. \Afi (P) - \E , ^H c f -
E M - \H a c c , c -

71. Ktema, 7, 1982, 187-210.


, \A 2000.

72. N ^E.
fi b d fi 413

d K, a c d
d , d c c fi-
, d fi \ i d f
fi d f d f e , d
d a fi d a ...73
^O \A, .. a a d K-
fi c fi
^E S d \A, c \c d c ,
B d , c -
\A, e c c fi
.74
b fi , c De Delphes l Oxus,

fi Louis Robert c fi , c
fi e d c

a e ^E fi, c
^E r . ^O b fifi Ze b -

^E e e Robert d d -
c \A \A b ^H c

, f , fi b
b c :
fi ,
,
,
,
.
Ka e E fi, E . ^H
fi a O-fi
d - e ... 75
Mb c c fi -

73. . E. K, ^Ee d Xe a f , \A
1944, 36-37.
74. A. M. P, ^O ^Ee d fi fi. Mfi- 1950.
\A .. .X. , ^O ^Ee c \I a c \Afi, EEA -
K, 1986-1991 [1992], 405-422.
75. . AA, 58, 1983, [1984], 476-513, 499.
414 fi b d fi

c , , , -
, a , , , , -
, , c fi
M \A. ^O fi c , d
e c \I d fi e
, e fi ^E d
O. \If e fi :
- f fi, a b c .
-O d d a fi, , a
c c .
- c O , b f Nfi, a -
, .
- b f , fi, E
d .
-b b c , , c -
. Tf fi : c .
-a e r E d e E r
fi e .
- A b , b a a , a
a d . \E a g .
-Te e b a e e K, a
e a b c c f a
c .
-\Ae , f d f d a
a c r fi K , a d
.
-O e , a a a f
fi. Te O e f fi b ,
.76
B \A a , a b a -
fi j . fi
r d fi

76. . . , ^Y .. b c -
, d M, 121, 2001, 6.
fi b d fi 415

d a , , d
fi,77 b c fi , f
. e c O, e
c c B
, . M. \A,78 -
.
d a e \A e \A fi
. ^H d c
c fi d . fi d d fi,

fi Jean Irigoin.79
f b fi e d c

^O e ^Ee , a
c c . Ae e fi , e -
e d (14, 9F): fi a 80.
\A , d E , i d O -
, a b e . 81

77.B. \A. B. , ^O ^Ee M, \A 1960, 70 . 1, 124,


145.

79. J. Irigoin, Sur les origines lointaines des dialectes no-grecs de l Italie mridionale, \A.
78. B. O N, 86, 1993, 24.

\A 1984, 140, ll ne faudrait pas en dduire que la prsence de la langue grecque en Sicile et le d-
\A e Kc K. ^Ee e d ^Ie \A,

veloppement de son usage soient lis exclusivement la conqute byzantine et ses suites. Certes,l
exemple donn par l administration et par l Eglise a favoris le dveloppement du grec, et l
accroissement de la population hellnophone peut avoir tenu, pour une part, des transferts de
populations. Mais il est certain que le terrain tait favorable une telle volution: un substrat hellnique
est bien attest dans l le, surtout dans sa partie orientale, aux IVe et Ve sicles, donc nettement avant la
conqute byzantine. Les inscriptions palochrtiennes de Syracuse, les plus nombreuses aprs celle de
Rome, sont 80% rdi- ges en grec....
80. fi b d : fi r e -
, e , a f , ..., , r, a c
fi, \O \E: O ,
f a f , r a .
81. B. Te B, 12.6.2001, A34. . d \E T, 12.6.2001, 23: \Aa a -
. K f 6.000 f e 64 c \O
c c 5 \O-
c Pfi, a a a b c . ^H
f , a c e . . , fi-
fi. Na q
Z b c e OHE. \Ee r e , -
416 fi b d fi

fi ^E: , e e M-
Kc 12, 1998, 36. B. d e , ^H K-
, 6-7.1.2001, d N e f B a e , ^Ec
\A, 9, 1997, 1.
ATI NIKH KAI EHNIKH
METAY TN YO
EN NIKAIA
OIKOYMENIKN YNON (325-787)

Ka e e 325-787, c f N -
fi, b , c d ,
a e d e . ^H
d e e
^H, fi fi fi c c .
O b c c -

fi a f 2-1 .X. d e 1-2 .X. 3. ^O Brenous


. \E b e d e2 d b
1

b a c d fi-
c c fi d d d b -
c fi, e K e B
4.

Boyanc5 P, a e Kramer6 d a
^H c a e

1. G. Pugliese Carratelli, Sui segni di scrittura eoliani di origine minoica, K, 1 (1955) 5-9. J.
Brard, Ecriture pr-alphabtique, Minos, 2, II (1956) 65 . G. B. Pellegrini, Origine e diffusione
degli Alfabeti preromani nell Italia superiore, Spina e lEtruria Padava, Atti I Conv. S.E. 1957, 181-196
(1959). E. Peruzzi, Romolo e le lettere greche, La Parola del Passato (PP) 24 (1969) 161-189.
2. \A. . , Pe \Afi, a a c

3. G. Hinstin, Les Romains Athnes avant l Empire, Paris 1877. A. Besanson, Les adversaires de l
. \A 1984, 40-58, d c .

Hellnisme Rome pendant la Priode Rpublicaine, Paris - Lausanne 1910. L Hellnisation du monde
an-tique, Leons faites l Ecole des Hautes Etudes Sociales par MM. V. Chapot, G. Colin, Alfred
Croiset, J. Hatzfeld, A. Jard, P. Jouguet, G. Leroux, Ad. Reinach, Th. Reinach, Paris 1914, 379 . H. J.
Rose, The Greek of Cicero, The Journal of Hellenic Studies (JHS) 41 (1921) 193 . A. Ernout,
Philologica, Paris 1946, 15. J. Marouzeau, Quelques aspects de la formation du latin littraire, Paris
1949, 128. P. Boyanc, Le voyage du lettr romain en Grce, L Information Littraire (IL) 5 (1953)
137 . T , Cicron Athnes, EEA, 14 (1973-1974) 153-169. K. N. \H,
a d a F PF d e fi, \A-

4. J. Brenous, Etudes sur les hellnismes dans la langue latine, Paris 1895, 46.
1975 (\A), N. fi, P d ^Efi, \A 1984, 23-24.

5. P. Boyanc, La connaissance du grec Rome, Revue des Etudes Latines (REL), 34 (1956) 125.
6. J. Kramer, L influence du grec sur le latin populaire: quelques rflexions, Studii Clasice, 18 (1979)
418 ATINIKH KAI EHNIKH

, c
c c c
P. ^H 7 c c
d e e a 8 .
^O , ^O d ,
c c e A c a
d Tb . b K -
c b c \I d b a

, b Graeca leguntur in omnibus


a P, e e e e

fere gentibus, Latina suis finibus, exiguis sane, continentur. \E -


c K,
d a c e e P
e K d e a \A \A9.
\Aa d , a c
O, e fi fi, c c :

. ^O b Boyanc e e d c -
d P , z b fi

\A10. \A d fi a c

127 . 1 d 131, fi a d c fi \I.


7. F. K. Gonalves, Da influncia lexical do grego no latin litrario, Lisbona 1930. G. Devoto, I primi
grecismi nella storia della dingua latina, Mlanges Boisacq, Bruxelles 1937, 327-332, P. Chantraine,
Quelques emprunts du grec au latin, REL, 15 (1937) 88-91. A. Dain, Les rapports grco-latins, M-
morial offert Marouzeau, 149 . J. Marouzeau, Grec et latin deux fois parents, Anales del Insituto
de Leteraturas Clasicas, Buenos Aires 1939, 7-10. S. Jannaccone, Recherches sur les lments grecs du
vocabulaire latin de l empire, Paris 1950. J. Perret, Les hellnismes du vocabulaire latin, IL, 3 (1951).
A. Meillet, Esquisse d une histoire de la langue latine, Paris 1952, 191-226. M. Van Den Bruvaene, L
Hellnisme de Cicron, Confrences de la Socit d Etudes Latines de Bruxelles, 1964-1965, publies
sous la direction de Guy Cambier, Bruxelles 1966. E. Peruzzi, Sulla datazione dei grecismi nel latino
arcaico, PP 25 (1970) 396-400.
8. . ^A, Pc ^I, I, 90, 1. \I , d
P , . Bfi 1837, I, 5. B. d W. Kroll, Geschichte der Klassischen
Philologie. 2. Aufl. Berlin - Leipzig 1919, 44 . E. Gabba, Il latino come dialetto greco, Miscellanea
di studi Alessandrini in memoria di Augusto Rostagni, Torino 1963, 188-194,
a d b , b d , T, B-
, Ke ..

10. Boyanc, La connaissance, 120 . 4. Mb e d e -


9. M. . , M. ^O e P, \A 1892, 16-17.

, Hist, nat., III, 39.


ATINIKH KAI EHNIKH 419

Gallia Graeca12, Hispania Graeca13, Africa Graeca - K14. ^H c -


c c M ^E11 d ,

c A, e e g r fi 15. O
fi c ^E-
, r d ,
, fi, fi, . a d c
c . \E c d c
e A E j b E e
c M ^E d c fi , b -
c c , a a d , fi
r P . c A c b c fi-
. \E j d
, b 16 c c r -
.

11. B. E. Kfi, d ^E e f \If d P-


d e e , \A 1872, 15 d 94. .
d \A. . T, b c . M II,

. B. A. Fraschetti, Aristosseno, i Romani e la barbarizzazione di Poseidonia, Annali del Semi-


1983, 650 d 715, d . ^H d b c

nario di Studi del mondo classico, 3 (1981) 97 .


12. P. Jacobsthal et E. Neuffer, Gallia Graeca. Recherches sur l hellnisation de la Provence, Prhi-
stoire, 2 (1933) 1-64. F. Benot, Recherches sur l hellnisation du midi de la Gaule, Aix-Gap 1965. T
, La romanisation de la Narbonaise la fin de l poque rpublicaine, Rivista di Studi Liguri, 32
(1966) 288. B. d M. Egger, De l tude de la langue latine chez les Grecs dans l antiquit, Paris 1855,
3, e E!
13. A. Garcia y Bellido, Hispania Graeca, Barcelona 1948. M. Almagro, Les inscriptiones ampuritanas,
griegas, ibericas y latinas, Barcelona 1952. T , L influence grecque sur le monde ibrique,
VIIe Congrs International d Archologie Classique, Paris 1965, 87-94. R. Bosch - Gimpera, Les Grecs
et les Ibres, ., 111-118. T , Les soldats ibriques agents d hellnisation et de
romanisation, Mlanges J. Carcopino, Paris 1966, 114 .
14. M. Euzennat, Grecs et orientaux en Maurtanie Tingitaine, Antiquits Africaines 5 (1971) 161-178.
M. Bnabou, Rsistance et Romanisation en Afrique du Nord sous le Haut - Empire, Assimilation et
rsistance la culture grco - romaine dans le monde ancien. Travaux du VIe Congrs International d
Etudes Classiques (Madrid, Septembre 1974), Bucuresti - Paris 1976, 367-375. B. d O. Masson,
Grecs et Libyens en Cyrnaique, d aprs les tmoignages de l pigraphie, ., 387.
15. A. Lazarou, Prsence hellnique en Egypte romaine, Graeco - Arabica, 3 (1984) 51-76.
16. \Ec . A. Lazarou, Laroumain et ses rapports avec le grec. 206 Institute for
Balkan Studies, Thessaloniki 1986, 51 . X f c A -
. B. . M, c , \A 1986,
114.
420 ATINIKH KAI EHNIKH

, b d , e b -
, fi c c d
, b e A. Er . O
fi d c c c -
c A d c ^Ec \A, b b c -

B Cumont, c
c , ,

fi X. b Cumont a : c ,
d a c c E d b f

c a c P
fi. T, c M b fi-
Nb j \I. c N Kfi
e Mfi. a M \A \A
c c \E. Bfi, ,
r c \A, e fi b c fi d
fi a e e E17.
fi j c Cumont, , -
, c \Ac A f f -
, , , f d b f -
b e e fi, a f -
. ^O K e c P-
d c , f c -
. X r c ,
, fi
c , c 18. Ae
b d c A N c , d
b fi c c a
b f fi 19. ^H c
fi, d b c ,
d c 20.

17. Fr. Cumont, Pourquoi le latin fut la seule langue liturgique de l Occident, Bruxelles 1904. . Seb.
Mariner, La difusion del Cristianismo como facter de latinizacion, Assimilation et rsistance, 271,

De civitate Dei 19, 7.


., d fi. ^H c fi e ^Ie A,

19. G. Dagron, Aux origines de la civilisation byzantine: Langue de culture et langue d Etat, Revue
18. I. . , Pc ^I, \A 1967, 241.

Historique, 241 (1969) 36.


20. \A. , Ec c ^I. . E, \A 1960, 33.
ATINIKH KAI EHNIKH 421

Te e d c . ^H A X-
e \I A -
d a : c d
d a e e ,
y e d F F (= F)
e fi , a F c F F d ,
e r a e fi 21.
^O fi e fi, -
e 22.
^H \E Kfi b c .
Ka c c Xfi Me
c M K. \E e -
fi c , b . O d fi
c , a b c fi
. ^H c e c c d e c -
fi . O , c fi d
, c fi. T
: a fi
d e c fi23. E
a d e e e 3 c r e
c X, b ^Ee e e -
. \Afi d c P, f , Xc
fi a r , c
c d b 24.
hA c \A b c d ,

. c T Jirecek25 b c ,
c c E, fi B-

22. . E. Lozovan, Byzance et la romanit scythique, Revue des Etudes Roumaines (RER), 5-6 (1960)
21. A. X, Bc ^I, A 324-610, \A, 1975, 300.

226: Il n est peut-tre pas exagr d affirmer que jusqu au VIIe sicle l arme byzantine constituait
une vritable cole linguistique latine.
23. P.G., 35, 1124-1125. . d P.G., 7, 100: e e .
24. E. Delaruelle, La connaissance du grec en Occident du Ve au IXe sicle, Mlanges de la Socit
toulousaine d tudes classiques, 1(1946) 200 . P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident de Ma-
crobe Cassiodore, 2e d. Paris 1948. G. Bardy, La question des langues dans l Eglise ancienne, Paris
1948. H. I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, 2e d. Paris 1949.
25. B d e . . K. , ^O e a c -
422 ATINIKH KAI EHNIKH

c fi A b fi, e d
e . c c H d
fi c e (\A) \A, M-
b f (.) d fi (.) d a a
b e Ax d e E fi.
B c c . c -
E, r , e b
d j fi c -
, a . c , b b b fi-
, c a 26 j b b d b
f fi \O, , B, B .. -

c , B27 a Armni (
E fi e fi ,

fi + Romanus), \A28, f c c c
c fi, c , b fi c -
. fi c c -
^E b c P29, e b P
, e f E, f c
c d c 30,

c d c fi, 1980, 320 ..


26. Tc j c d a c c fi

e , e Th. Capidan .. B. b b \A.


d P, fi q d fi

. , \E E A d ^E, B
, \A 1986, 240 . \A e a a : E Ae d

27. \Ac r fi. B. d Giulano


.

Bonfante, RER, 7-8 (1961) 251. . d \A. . , \Ac , -


1983, 157 . 2. \A e B fi B X
(H - M - ), 13-15 \A 1978, IMXA, .
28. \A. . , T a e e B ^E,
1977, 225 . 3. \A e a a A
B X, IMXA, 179, 1977. B. d a Xa (X), 11

29. B. Egger, .., 5. Kd N P c a a fi.


(1976) 267 . 3.

. L. Lafoscade, Influence du latin sur le grec, J. Psichari, Etudes de Philologie no-grecque. Re-
cherches sur le dveloppement historique du grec, Paris 1892, 136.
30. G. F. Hertzberg, Histoire de la Grce sous la domination des Romains. Traduite de l allemand sous
la direction de A. Boch - Leclercq, professeur la Facult des Lettres de Paris. Tome deuxime. D Au-
guste Septime Sevre par E. De Liebhaber, Paris 1888, 50-51. B. d 155.
ATINIKH KAI EHNIKH 423

d c 31.
, , b d c
c d e
e e c c . c ^E, fi -
e e a a d d b
32.
K, c fi ^E e 33,
a e c fi d b
e , f E d -
c fi d c
. ^H d fi r fi-
, e d b 19
K. K fi c , f
d f B , :
d e a e M-
r fi B, Mfi d
d d E e . b a : \E B
b f f d d b
, y c a e , g d
r fi d d fi fi-
34.
\E d b 20 X. X35 a
f B: Oy fi d , -
, d c c , m , , -
d , fi ^E
a a a d a , f fi d a a

31. Psichari, .., XLIII-XLIV. Brenous, .., 56, . K. K, ^H c ^E,


\A 1959, 265-266. H. I. Marrou, ^I a c fi, 5 ., -
. . , \A 1961, 361. \I. T, Pb , ^I
^E E (IEE), \Ec \A, A.E. \A 1976, 580.
32. B. ^H Kc 8.1.1987, 7, X. M

33. hA d e e 50 F. Lot, Les invasions barbares et le peuplement de l


fi B. . d N ^E, 19 (1925) 72.

Europe, I, Paris 1937, 224. b e Lozovan, RER, 5-6 (1960) 221 d 223.
34. K. K, ^I , B 1832, IB, 530-531.
35. X. X, ^H ^E \H d a , \A
1902, 3.
424 ATINIKH KAI EHNIKH

, a d a , b r j E c
c P, -
, K, \I ... ^H -
a f B d e ^E36, fi
P c a fi f d 37.
b a f B , \H d
M a P38.
\A c , c
fi d a f .

^O39, c . \A, Eg-


\I d fi d a f E

ger40, r d . ^H c a fi-
c d a c 41,
c d j , a fi fi d a
a j a , a d

36. B. M. S. Kebedgy, Le conflit grco - roumain, Revue de Droit International et de Lgislation com-
pars, 2 Srie, 7-8, 1905-1906. M. Paillars, LImbroglio macdonien, Paris 1907, 99, 208-213, 216-218,
226, 250-271. K. K, \E. B: , e , \A 1914, 151-153. N.
Zdrulla, Miscarea Aromnilor din Pind, 1917 Revista Macedoromna. II, 1 (1930). M. Lhritier, L
volution des rapports grco - roumains depuis un sicle (1821-1931), Mlanges offerts N. Iorga, Pa-
ris 1933, 569-606. . . , c ^I ^E, 1821-1914, \A 1947,
236-238. \A. \I. Xfi, ^H Kc M. B . ^H -
, 1951, 30. \A ^E K
1909-1956. E \Ee K. B, fi 1, 50 ., fi 2, 46 . T. M. K-
, d B , B 1966, 49. . \A, ^H
c \A, A, 1977, 60 . ^E. . M, Te P-
e Z, \A 1978, 30 .
37. M. N. P, \Afi d a e , c c d c K-
, \A 1983, 23. \A e e fi M \I. K.
38. Kd b , fi c d c c
fi B - \A. B. \A. . , B P d -
fi B - \A, \He ^Hfi 1986, 321 . T , K-
- a d b , , 4-5 (1986-1987), 155-166. Kd -

39. \E. 2, 1, 156 .: Graecia capta ferum victore cepit, et artis Intulit agresti Latio
, 3 (1984) 170-174.

40. Egger, .., 3. B. d C. Pascal, Graecia capta. Saggi sopra alcune fonti greche di scrittori latini,
Firenze 1905.
41. B. F. Viscidi, I prestiti latini nel greco antico e bizantino, Padova 1944. M -
. V. Orioles, Note preliminari ad uno studio sui prestiti latini in greco, Incontri Linguistici,
1 (1974) 110.
ATINIKH KAI EHNIKH 425

a , \I, .., i d r -
e e d r c c b e -
fi e d
^E.
\E c a b d

M. Garasanin c c -
f . e

, b fi d b -
42. e f E P a .
fi b , a a d fi b
d d b fi. e
e M ^E43. E, a c d e -
\Afi e f Mfi44 d f f
E. c M, c c , ,
fi d , .. fi c ,
c d 45, 46, fi, d
, e 47 ..
K e d b e
, a e fi fi. e

42. Actes du Colloque International organis par le Secrtariat gnral de l Association Internationale
des Etudes du Sud - Est Europen, Mamaia (Roumanie), 1-8 Septembre 1968, Bucarest 1970, 291. B.
d V. Vinja Remarques sur quelques lments de l ancien grec dans la nomenclature ichtiologique de
l Adriatique, Ziva Antika (ZA), 5 91955) 118-125.
43. . S. J. de Laet, Etude sur l organisation douanire chez les Romains, surtout l poque du Haut
- Empire, Brugge 1949, 294-295. Kd . fi, A d e \A-
fi , Xa (M \Afi) 2, (1980) 66:

44. e r a c c . B. Ed. Will, Hi-


P c c A , E c .

stoire politique du monde hellnistique, II, Nancy 1967, 236-237.


45. B. V. Vaschide, Histoire de la conqute romaine de la Dacie et des corps d arme qui y ont pris
part, Paris 1903, 1.
46. L. Gounaropoulou - M. B. Hatzopoulos, Les milliaires de la Voie Egnatienne entre Hracle des
Lyncestes et Thessalonique, Athnes 1985, 10-11, .
47. B. F. Papazoglou, Sur les koina rgionaux de la Haute Macdoine, ZA, 9 (1959) 170. . X. -
, P M, A 1971, 18. T , Des
soldats Macdoniens dans l arme romaine, \A M, II (19-24 A 1073),
Thessalonique 1977, 432. . . \A, ^H d d (Kc
d c ). B. O d d d fi, \A 1949, 82.
426 ATINIKH KAI EHNIKH

, f c fi48, d -
d e . Bfi , c , H, -
b c M, c
, i d ^Hfi, , , \Ae49 .., b
fi, c fi, b d c
c d c 50 e fi -
fi, c d b c c a fi j -
d d
^E.
Ma c K d X, c a d

. ^O R. Pinon
fi fi fi e e

\I fi c M, c d
O B b r fi,
a c , Mfi -

Rostovtzeff.52 \E b c j c P-
51 . \E M d P

e G. Bratianu. ^H M d
q j
. b c q d e
b c 53. c ^E, 54,

48. A. Lazarou, Peut-on parler d une survivance romaine en Ploponnse? Athnes 1976. \A
e a a A , 3 (1976) 114-123.
49. \Ed b . \A. . , d B

50. C. Poghirc, Considrations sur le lexique de l ancien macdonien, Philologica et Linguistica, Bo-
- \A, T 1985, 61 . \A e a T, 5 (1985) 47-77.

chum 1983, 37-47. B. d \A. . , , 37 (1985) 267-269.


51. R. Pinon, L Europe et l Empire Othoman, les aspects actuels de la question d Orient, Paris 1909,
115-116. . . \I. K, A a ^E a f -

52. M. Rostovtzeff, La Vie conomique des Balkans dans l antiquit, Revue Internationale des Etu-
, \A 1948, 162.

des Balcaniques (RIEB), 1-2 (1934-1935) 56-57.


53. G. Bratianu, Une nigme et un miracle historique: le peuple roumain, Bucarest 1942, 67.
54. c . B. \A. . , O B \O, ^O O c c
^E. 2 - \A ^E \Efi, 1984,
139-148. \E c B. B. \A. . , fi d
B B, e A b B, 30-31 M d 1 \I-
1986. ^Y A. a A d - B - P. B 30-31
M - 1 \I 1986, \A 1990, 141-157. . d N ^E, 15 (1921) 65.
ATINIKH KAI EHNIKH 427

Br. Helly, d b b fi-


55. e e e d e M. Xfi-
\H 56. ^H -

, fi , a e Gasca - Queirazza, b -
c c d e c c -

c e e 57. Tc
\H, c , -
fi fi c \A.
Bfi c fi -
N K. K58. K -
fi e \A. T. fi

Jirecek d c . B - \A
, d a fi

e d c c - c e c -
59. \A e \A. Kfi fi a c
c fi q E d -
a , L d P fi-

55. Br. Helly, , IEE, 6 (1976) 183.


56. M. Hatzopoulos, Photic, colonie romaine en Thesprotie et les destines de la latinit Epirote,
Balkan Studies, 21, 1. (1980) 103. f e e
c fi B M d e e c Frederic Taillez,
Ru-saliile, les Rosalies et la rose, Cahiers Sextil Puscariu, 1 (1952) 317.
57. G. Gasca - Queirazza, Note storiche sulla formazione del tipo avverbiale latino - volgare agg + -
mente, Actele celui de al XII-Iea Congres international de lingvistica si filologie romanica, Bucarest
1970, 109. a c X d e I. G. Coman, Scrii-
tori bisericesti din epoca straromna, Bucuresti 1979, 356. a e . d
M. Pacurariu, Crestinismul daco - roman n nordul Dunari n secolui IV, Mitropolia Ardealului, 17
(1972) 191 . B. d Glasul Bisericii 38 (1979) 320 . \E r a f B

^Ie ^I Mfi \A, 274 (1916) 9-12. e P. S.


N. fi, ^H B a e ,

Nasturel, Le christianisme roumain l poque des invasions barbares, Buletinul Bibliotecii Romne,
11 (14) Serie noua 1984, 235.
58. \A. E. B, ^O e e \H ^E-
, ^I M e a a fi S e 1912, EM, 63,
1983, 49-50. Tc d c c a
d c c \E P. B. B
\A. . , ^H c d a , \A 1976, 54
. 58, B , \A 1986, 98 . 58.
59. T, .., XXI.
428 ATINIKH KAI EHNIKH

d a , L . -
b : fi ^E fi e e
, a d c
d d fi a e e d
e , a 60.
\E Lozovan c ^E d
e a fi E (= B), fi,
b c B \I :
Nfi q a fi a , b
d , \I a b d c
E fi c fi , a e f
, E , F \I -
F d f 61.
Tc c e j d E-
d d , e -
P fi e fi62. \E, e

60. \A. K, d T d a c e ,
M, 2 (1953) 514. Tc B a c c -
. . N , M T fi, BF
A 1810, . K d \A , \A d
\H, \I 1964, 59.
61. \I , d P , . Bfi 1837, III, 68. ^O Lozovan
a e , bien que les habitants (de l Europe B-
) fussent des Grecs ils parlaient tous le latin. T, e
H. Mihaescu b a fi d b -
c E. . e e , La langue latine dans le Sud - Est de
l Europe, Bucuresti - Paris 1978, 55 . 7. O E c
, c , a , . . \A. . ,
b B, \He ^Hfi 1987, 307-321 d
\Aa \A MH, \A 1988, 33-38. ^Ia Mfi N. N, ^I-

c, Albanisch, Romanisch and Rumnisch, Codisnjak Balkanoloski


- - fi, 325-1987. N 1988, 118-126. a c a f
d . H. Bari
Institut (GBI) 1 (1957) 1 . a d b d
A . A. Lazarou, Aux origines de l aroumain et de ses rapports avec les langues envi-
ronnantes, Athens 1985. \A e A b \Ae M (2-
4 1985). \A e e ^E ^E fi, , 37

62. V. Parvan, La pntration hellnique et hellnistique dans la valle du Danube, Bucarest 1923, 27,
(1985) 157-172.
ATINIKH KAI EHNIKH 429

B r d c , b e fi-
63, , b c
a c P. d -
d b , d b b d -
64. A b c c c
fi, c fi .
^H , a , a c

Seliscev b fi c fi
65 d b . Ka e

d 66. \Aa P e Al. Rosetti

P \A67. , i d e Gaston
e e 8 c c -

Paris, c b r c -
68, a c B N c c
e , b c e e
e b , a e e b

42, 39, 45.


63. \A. . , Ta a e d . E-
N M ^E, \A 1974. X, .., 319.
64. N. Banescu, Entre Roumains et Grecs. Ce que nous apprend le pass, N , 9 (1937)
1049, 1052, 1055. A. Joja, La physionomie spirituelle du peuple roumain, Revue Roumaine, 20, 3
(1966) 7. Ariadna Camariano - Cioran, Les Acadmies princires du Bucarest et de Jassy et leurs profes-
seurs, Thessaloniki 1974. \A. . , Nicolae Milescu Home Universalis, \A-
1980. \A A , - 7-11 \O-
1977, B 188-198. \A. E. K, O E fi c B (1670-1714), -
1982.
65. \A. . , Me Ke d c , T 1986.

q . B. E. Petrovici, Les Slaves en Grce et en Dacie, Balcania, 7 (1944) 472. Kd


\A e T, 6 (1986) 83-122. O b e e , fi

Al. Randa, RER, 7-8 (1961) 133: Ces slaves (du sud) immigrants n taient pas nombreux.
\Aa c fi fi, N. T
( \A K, \A 1953, 106).
66. A. Seliscev, Des traits linguistiques communs aux langues balkaniques: un balkanisme ancien en
bulgare, Revue des Etudes Slaves, 5 (1925) 39.
67. A. Rosetti, L apport du latin balkanique et du roumain la constitution de la communaut
balkanique, Actes du premier Congrs International des tudes balkaniques et sud - est europennes, 26
aot - 1 septeembre 1966, Sofia 1967-1969, VI, 37.
68. G. Paris, Romani, Romania, lingua romana, romancium, Mlanges linguistiques publis par M.
430 ATINIKH KAI EHNIKH

a d c c fi c
P d P, a b a a E -
^E69.

Roques, Paris 1909, 24 . 1.


69. . K. X, A ^E, 1960. \I. .
P, P, P, P, 1975, 264.

IEPA MHTPOOI NIKAIA, NIKAIA. ^I - - fi, 325 - 1987. N


1988, 118 - 126.
O IANNH YO (6 . .X.)
KAI O IIPO EBIH (7 .)
E N O O I K E H E K A I
IEITHMONIKE IAITEI EIIKN 20 .

^I, d Kings College -


\Ae e e d c ^E d B-

Donald M. Nicol, B
B A1, \I e
e fi, f , , e
e , b a a . Bfi b -
e r a d M , c
a 559 d c d f -
a b c P e c c -
, e e A, c \I A2.
^H \A A X
e fi B ^I3 e \I
e : \E [], c c d
fi . b d a e
e e : E a a \I fi

2. c fi P fi ^E. B. G. P u g l i e s e
1. ^Ec E, \A 1993, 177-178.

C a r r a t e l l i, Dalle Odysseiai alle apoikiai, Parola del Passato (PdP), 31, 1971, 411 d J. B a y e t, Les
origines de lArcadisme Romain, Mlanges de lcole Franaise de Rome 1920, 63. J. B r a r d, La colo-
nisation grecque de l Italie mridionale et de la Sicile dans l Antiquit. IIe d., Paris 1957, 445 . G.
K. G a l i n s k i, Aeneas, Sicily and Rome, Princeton 1963, 172 . G. M a n g a n a r o, Un senatus consul-
tum in greco dei Lanuvini e il rinuovo della cognatio con i Centuripini, Rendiconti dell Academia di
Napoli (RAN), 1963, 23 . I d., Per una storia della Sicilia romana, Aufstieg und Niedergang der
rmischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, herausgegeben von H.
Temporini (ANRW) II Prinzipat, I. Band, Berlin - New York 1974, I, 1, 448-449. D. K i e n a s t, Rom und
die Venus von Eryx, Hermes 1965, 448 . D. R o u s s e l, Les Siciliens entre les Romains et les
Carthagi-nois, Paris 1970, 129. C l a r a G a l l i n i, Che cosa intendere per ellenizzazione. Problemi di
metodo, Dialoghi di Archeologia 7, 1973, 185. \A . . , Pe \Afi, a
A a c \A \I, \A 1984, 40-54.
3. \A 1975, 242.
432 ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .)

a F e d P fi1.
K c , \I-
e e K-
fi2, b fi fi. fi -
fi d d a -
3. \E c a c -
d e
E, Bc
B 4. fi fi fi -
d fi fi
.
E c e c c A,
e e g q fi, b b e d -

1. a e \I e . d J. F r. S c h u l t z e, Quaestiones Lydianae, Greifswald 1862. .

(Ioannis Lydi de magistratibus edidit R i c a r d u s Wu e n s c h, Lipsiae MCMIII),


B , Ke e d P \I -

Bd 1, 1909, 31-34. K. Wi t t i n g, Quaestiones Lydianae, Knigsberg 1910. E. S t e i n, Histoire du


Bas - Empire, II, Paris - Bruges 1949 (. Amsterdam 1968), 729-734 d 838-840. T. F. C a r -
n e y, Bureaucracy in Traditional Society. Romano - Byzantine Bureaucracies viewed from within. 3 vol.,
Laurence (Kansas) 1971. J. R. M a r t i n d a l e, The Prosopography of the Later Roman Empire, II (A.D.
395-527), Cambridge 1980, 612-615.
2. B. M. D u b u i s s o n, Y a-t-il une politique linguistique romaine?, Ktema 7, 1982, 195 . 41.
3. B. E. Flintoff, Varro in the Works of John of Lydia, Atti Congresso Internazionale Studi Varroniani,
Rieti 1976, 365-372.
4. A E (1,2,4): Mfi b E q

, e \E fi (FGrHist 115 F256):


e a e \A fi d e I fi E,

, d E . -
d (7.312-313): c d E e I d
, e \A, ^I fi
I, Fw ^Ea d a Mfi d \H d a b -

. B. d e 13 . L Adriatico e il concetto di Europa L. Braccesi,


e e I d e c , \Ac d c

Hellenikfis Kolpos Supplemento a Crecit adriatica, Roma 2001, 117, . 6, d M. S o r d i,


L Europa di Filisto, in Studi sull Europa antica, a cura di Sordi, Alessandria 2000, 61-76. \E
B . K , ^O E d b . \A
fi, Te Tfi \I. K, \A 1981, 619-651.
^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .) 433

fi, f fi
1, d a c c e fi
\I, , i d P, fi d , -
c c , Nfi a -
2, \I e fi -
, c c E 3. K
c fi d : Nfi q b
a fi a , b d
, \I a b d c E fi-
c fi , a e f ,
E , F \I F, d
f 4.
^ e e fi, c E E ,

e 20 . Xa Lon
\I d -

Lafoscade5 c c d c P
c K Eugne Lozovan6. a
B c Michel Dubuisson

1. c . A c h. G. L a z a r o u , Prsence hellnique en gypte romaine, Graeco -


Arabica 3, 1984, 51-76.
2. B. G. D a g r o n, Aux origines de la civilisation Byzantine: Langue de culture et langue d tat, Re-
vue Historique 241, 1969, 23-56, d A c h. G. L a z a r o u, L Aroumain et ses rapports avec le Grec. In-
stitute for Balkan Studies, Thessaloniki 1986, 57 .
3. . H. M i h a e s c u, La langue latine dans le Sud - Est de l Europe. Editura Academiei, Bucuresti.
Les Belles Lettres, Paris 1978, 55: Joannes, un dignitaire portant le titre de praefectus praetorio, es-
saya en 540 d introduire le grec dans l administration des parties europennes de l Empire d Orient,
mais sa tentative choua parce que les habitants de ces rgions parlaient latin. B. d \A . . -
, c d ^Ec f N O fi (325-787),
N, ^I - - e 325-1987, N 1988. E ^I Mfi

4. \I fi, d , 261.68 (Bonn.). B. d A c h. G. L a z a r o u, Valaques de Grce,


N, 118-126.

Cahiers balkaniques No 25. Les Oublis des Balkans. Actes du Colloque du 24 au 26 Octobre 1997.
INALCO, Paris 1998, 79-80, j b e e Latinit Hellnique et sa Survivance, \Ha

, Ioannina 1999.
Xa 33, 1998-99, 28-29, d . \E \E a a \Ea b

5. L. Lafoscade, Influence du latin sur le grec, in J. Psichari, tudes de Philologie no - grecque, Paris
1892, 83-158, 100-101.
6. E. L o z o v a n, Byzance et la Romanit scythique, Revue des tudes Roumaines (RER) 5-6, 1960, 223:
bien que les habitants (sc. de l Europe) fussent des Grecs ils parlaient tous le latin.
434 ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .)

d Bochum Cicerone Poghirc b e p


b a 1, P c B-
2 ..
O \I d ,
, b , fi j -
. E f
E e , e
E ^E, fi d c -
c b b d , d c

Haralambie Mihaescu, f b a , fi4,


3. \Ifi b r , c

fi5, fi6, e c a
c c E! \Ed b fi7
, e b f E c b
fi e fi a e f
E , F \I F,
c d b
. e e e -
b e 8 d c -

1. M. D u b u i s s o n, . ., 195-196: , quoique Grecs pour la plupart, parlaient latin. I d.,


Problmes du bilinguisme romain, Les tudes Classiques (LEC) 49, 1981, 38, . 66 .
2. C. P o g h i r c, Romanisation linguistique et culturelle dans les Balkans. Survivances et volution, Les
Aroumains, INALCO 1989, 34: les gens habitants L Europe (c est dire, la pninsule balkani-
que), quoiqu tant en majorit des Grecs, parlaient la langue des Italiques.
3. B. A c h i l l e G. L a z a r o u, Die Mazedo - Aromunen, \Ed ^E B

b fi Prof. Dr. Dr. J o h a n n B e n o s d , G u s t a v We i g a n d, O \A-


N, 1999-2000, 339-380, 366-367, d . \E \E a a \Ea -

(B). A. ^O d , 2001, B. ^H d ,
2004, d \A . . , d a f B. E \E

4. H. M i h a e s c u, Limba latina n provinciile dunarene ale Imperiului roman, Bucuresti 1960, 39.
\E a a \Ea , \A 2002.

5. H. M i h a e s c u, Die lateinische Sprache in Sdosteuropa, Zeitschrift fr Balkanologie, 6, 1968, 128-


136.
6. H. M i h a e s c u, Byzance foyer du rayonnement de la culture romaine et de la langue latine dans le Sud
- Est de l Europe, Ba 6, 1974, 217-226.
7. H. M i h a e s c u, La lingua latina e la lingua greca nell impero bizantino, Atene e Roma N.S., 18, fasc.
1973, 145.
8. . ., Nell anno 540 il grande dignitario Giovanni di Cappadocia tent di introdurre la lingua greca
nell amministrazione delle zone europee dell impero, ma vi riusc solo parzialmente, perch molti
abitanti delle regioni danubiane parlavano latino. ^H \I
^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .) 435

c e \I e delle regioni danubiane, -


e Mihaescu a c a fi
P e f O1, g d
c fi a B 2, d c
M3.

Lozovan, Dubuisson, Poghirc -


^H \I e f -

^E, g d d
e e (e) . Er b ,
b a S d b 11 (1025), -

e e e Mihaescu d b c c

fi: Pazes
te-ma, Doamne, de academicieni, ca de prostime ma voi pazi singur! ( ,
b c 3, . 433. b fi P b

K, e , d e c fi !). . Fiinta Romaneasca


6, 1967, 50.
1. . M. C a z a c u - N. T r i f o n, Moldavie ex-sovitique: histoire et enjeux actuels suivi de Notes sur
les Aroumains en Grce Macdoine et Albanie. tidions Acratie 1993, 53, Oy b
faire planer le doute sur la legitimit historique de la prsence des Roumains en Transylvanie.
2. hA d d d P b
r B, b fi \A a c

B, d fi, N. I o r g a, Efi e c c ^E-


b e , c \A, e d c -

d a c c , \A 1931, 125: O : j
d d fi a e a K, j d
d b a B. hA d , b b b fi

, d b 20 ., r d e e A l. A. A. S t u r d z a,
, , f e . Efi, b e -

La Roumanie n appartient pas la pninsule balkanique proprement dite ni comme sol, ni comme race,
ni comme tat, Bucarest 1904. ^H P b r c a e e -
J. H a i k i n, Romania nu este o tara balkanica, Buletinul Soc. Regale Romane de Geografie 38,
1959, 38. Bc b r d c , e -
E. L o z o v a n, Onomastique roumaine et balkanique, VIe Congrs International de Sciences
Onomasti-ques, Mnchen 1961, 225, . 1: Ce distinguo, dans le titre, est ncessaire. Le roumain n
est pas une langue balkanique; il le sera le jour o l on pourra classer les idiomes smitiques dAfrique
du Nord parmi les langues ibro - romanes ou l espagnol et le portugais dans une communaut
linguistique ma-ghrbine! B. d A c h. G. L a z a r o u, Aux origines de l aroumain et de ses rapports
avec les langues environnantes, 1985 d . Athnes 1985, 20 . 89.
3. Te a d b b b e c
\I \E \I. N , ^H c e
\I d a fi a , . A ( 19 . - 1900), \I
1995. B. d \A . . , Pb B d a
, e MA, 1999, 47-87.
436 ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .)

b a A E. Stein1. \E
d 20 ., , .. Vasile Parvan2,
Nicolae Banescu3, Milutin Garasanin4, Dumitru Pippidi5, Radu Vulpe6 ..7, -
c E8 ^E. b a e -
e c E,
, e

d , A, A 1977, 41. M i c h e l D e v z e, L Europe


1. B. T. K. , ^H ^E e Me B, ^E -

et le monde la fin du XVII sicle, Paris 1970, 47. \A . . , B ^E d E-

2. . Orfeu 2, 1926, 1: ^O \Of r , , a d q


c E, e Z, 1995, 10, . 38.

E. Ta ^Oa c c . Ta b a
d fi c

3. N. Banescu, Entre Roumains et Grecs. Ce que nous apprend le pass, N c 9, 1937, 1055.
fi.

4. M. G a r a s a n i n, Hritage nolithique, innovations de l poque du bronze, apports grecs, celtiques et


romains, AIESSE. Tradition et innovation dans la culture des pays du Sud - Est Europen. Colloque tenu
les 11 et 12 septembre 1967 Bucarest l occasion de la IXe Assemble Gnrale du CIPSH, Bucarest
1969, 29-33. . d Sources archologiques de civilisation europenne, Bucarest 1970, 291,
e e e \I c

5. D. M. P i p p i d i, I Greci nel Basso Danubio, Milano 1972, 178. I d., Scythica minora. Recherches sur
^E d fi .

les colonies grecques du littoral roumain de la mer Noire, Bucuresti - Amsterdam 1975. . d Akten
des VI Internationalen Kongresses fr Griechische und Lateinische Epigraphik, Mnchen 1973, . 12,

E fi, b P e D. M. Pippidi : elle n est pas forme, comme


a c P c \Oe

on serait tent de le croire, par des Romains venus s tablir demeure dans cette ville; il s agit en ralit
d un nom honorifique assum par une tribu grecque.
6. B. V. P r v a n, nceputurile vietii romane la gurile Dunarii. Editia a II-a ngrijita si adnotata de R.
Vulpe, Bucures ti 1974, 193, . 314. . R. Vulpe, Studia thracologica, Bucuresti 1976, 300.
7. B. E. C o n d u r a c h i, Elemente de unitate ale coloniilor greces ti din Dobrogea si sudul U.R.SS, Bu-
cures ti 1947. I d., Les peuples du Sud - Est europen et leur rle dans l histoire (antiquit), CIESEE II,
Archologie, Histoire de l antiquit, Arts, Sofia 1969, 79-81, 86. . d Ma 14, 1974, 227-

228, 230, . . \E E. C o n d u r a c h i, Le Danube, berceau de la civili-


sation de l Europe centrale et du Sud - Est, 4th International Thracian Conference, Milan 1986, 44-45.
B. d \A . . , Ta a e d ,
E N M ^E, \A 1974.

Magna Graecia, a c r . c Gallia Graeca. B. P.


8. \E . fi r fi, c \I-

J a c o b s t h a l et E. N e u f f e r, Gallia Graeca. Recherches sur l hellnisation de la Provence, Prhistoire


2, 1933, 1-64. B. d F. B e n o i t, Recherches sur l hellnisation du Midi de la Gaule, Aix - Cap 1965.
c ^I Hispania Graeca, e A. Garcia y Bellido
e 1948 c B. I d., Las primeras navegaciones griegas a Iberia (s. IX-VIII a.C.), AEArq 41,
^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .) 437

fi , , , , , 1 ..,
fi fi d E c
, fi 2.
E b , , fi a -
, a E fi, d a \A. fi -

. ^O V. Parvan e
d c 3, b d a d

1940, 97 . fi . M o s c h o s M o r f a k i d i s y M i n e r v a A l g a n z a
R o l d a n (eds), La religin en el mundo griego de la antigedad a la Grecia moderna, Granada 1997,
45 . E, fi , d c K , , ,

Pfi, (Thracia speciali nomine), A (Haemi montis), (Scythia minor)


e , a

d M (Moesia secunda j inferior). . \A . \A , A d -

, \A 1928, 388. K. M . \A , ^H Pc (Provincia Romana) -


fi , c c c , , fi. A, . d

1. B. I. I. R u s s u, Disparitia limbii si a populatiilor traco - dace, Studii si Cercetari de Istorie Veche


d Mfi fi, a 17, 1942, 241-275, 244, . 1.

(SCIV) 8, 1957, 253-265. I d., Scrierea greacasi latina n Dacia preromana, Anuarul Institutului de Istorie
si Archeologie (AIIA) 19, 1976, 40, . 21. C. P o g h i r c, La reconstitution scientifique d un monde
disparu: le monde thrace, Revue des tudes Sud - Est Europennes (RESEE) 14, 1976, 165 . ^I-
, \I, d , a e D. Z a k y t h i n o s, La synthse
byzantine, Les peuples de l Europe du Sud - Est et leur rle dans l histoire (Byzance et les peuples du
Sud - Est Europen), Ier Congrs International des tudes Balkaniques et Sud - Est Europennes, Sofia
1966, 15. a f \If . \A . . , \I d -

id., d B - \A, Ta 5, 1985, 47-


c , \E - f - M 29, 1996, 160-162. a f

182. a f id., \Ae c \A ^E c Romania , \He


77, d B d B. \Efi fi fi, \A 1993, 152-

^Hfi (^E \H M) IH, 1997, 5-39.

b c P Radu Vulpe.
2. B. \A . . , \Ea d a B, 49, 1997, 181,

3. c c . T X , \Ae c fi S e
B d c c , IMXA, O E B, 1999,
49 ., d . \Ea r d \I,
fi A: O d c d c \I ^E b .
438 ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .)

e e1 d c ^E, d b \I-

d b b , Mihailov3, Vinja4,
f d P c fi 2! b -

Gerov5, Danov6, Rendic - Miocevi


c7, Z8, Nikolanci9, Parovic - Pesikan10,
c b Braccesi, fi
Hellenikfis Kolpos (Roma 2001), e a -
fi , fi Grecit adriatica (Bologna 1971 d 2 1977).
^O . fi e e
c \I, fi e -
c b d -
b , e d c

1. V. P r v a n, La pntration hellnique et hellnistique dans la valle du Danube, Bucarest 1923, 27.


2. . V. P r v a n, Dacia. Civilizatiile stravechi din regiunile Carpatodanubiene, Madrid 1956, 140,
c c , e c , - -

3. G. M i h a i l o v, La langue des inscriptions grecques en Bulgarie. Phontique et morphologie, Sofia


.

1943. I d., Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, I-IV, Serdicae 1956-1966. I2, 1970. I d., Le pro-
blme de l hellnisation et de la romanisation des Thraces, Actes du IIe Congrs International de
Thracologie, Bucarest 1976. Volume slectif, Paris - Roma - Montreal - Pelham N.Y. 1982, 437-444.
4. V. Vi n j a, Remarques sur quelques lments de l ancien grec dans la nomenclature ichtiologique de
l Adriatique, Ziva Antika 5, 1955, 118-126. I d., Le grec et le Dalmate, Zeitschrift fr Balkanologie 5,
1967, 203-223.
5. B. G e r o v, L aspect ethnique et linguistique dans la rgion entre le Danube et les Balkans l poque
romaine (Ier-IIe s.), Studi Urbinati 33, 1959, 173-191.
6. C h r. D a n o v, Les recherches scientifiques sur la colonisation grecque dans le Pont Euxin en Bulga-
rie, Union Sovitique, Roumanie et Turquie, Revue Historique 1959-1960, 281-296.
7. D. R e n d i c - M i o c e v i c, I Greci in Adriatico, Studi Romagnoli 3, 1962, 39-56. Id., Salone d aprs
les sources antiques et question des Grecs Salonitains, Disputationes Salonitanae 1970, Split 1975, 23

8. D. Z a k y t h i n o s, ., 20. \Afi d b b d b -
.

a , c c b c , -
c Ze : e E, E fi, fi j

9. M. N i k o l a n c i, Contacts grco - illyriens sur la cte de l Adriatique, Archaeologia Iugoslava (AI)


, E .

5, 1964, 49-60.
10. M. P a r o v i c - P e s i k a n, Les Illyriens au contact des Grecs, AI 5, 1964, 61-81.
^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .) 439

B Al. Graur.1 \Ac -

c Ljuba Ognenova Xfi ( - fi),


c e 1959 e

d e c c d -
, ! fi fi c d a
c 6-7 . .X.2.
^H Ognenova c fi d c -
fi fi e
a b c c \I \I (560-636), fi-
d fi ^I. Ka e c
\A . . , -
c , \I q fi, -
, , e d fi. -
fi fi c ^I, , K,
\A, c d \I3.

1. . A l. G r a u r, Recherches sur le substrat du roumain, Studii Clasice 3, 1961, 20: \Ae c B-


c c K, e c B c , b d a
fi \I, , i d , q a c
fi, f b r b d b . \Ed : H
, a e e fi
fi. E d . \A . .

a a \Ea , \A 1988. I d., Te T c fi;, Ta


, \I d Be ^Efi. \Efi \E \E-

17, 1997, 33-47. I d., T \Ia B d b , \Ed

2. L. O g n e n o v a, Nouvelle interprtation de l inscription illyrienne d Albanie, Bulletin de Corre-


^E B M (EEBM) , , 2000, 355-368.

spondance Hellnique 83, 1959, 798-799. a c e c . H. F i g u i e r, Les races


humaines, 3 ., Paris 1872, 155 . A. D u m o n t, Souvenir de lAdriatique. Scutari et les Albanais,
les tribus des montagnes et les murs de la Grce hroique, Revue des deux Mondes 1872, 676-710. .
d A. C a n i n i, La Questione dell Epiro, Roma 1879, 8: Quella supremazia dell elemento greco non
dovuta alla forza: essa un naturale portato della superiorit di razza e di civilt, superiorit che esisteva
anche nei tempi pi tristi per la nazione ellenica. I d., Lettere al giornale L Adriatico sulla questione
balcanica con una appendice sull Epiro e sull Albania, II Editione, Venezia 1886. Ma
\I d a e e B P. Boev d
e e c \A . K. , \Ec .
\Ib \Efi . X. , 2003, 525-526.

: ^O \I (Isidorus Hispalensis, 560-636 .X.), \A -


3. . . . , Ex e f d

fi. Te fi K, \A 1981, 43.


440 ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .)

e \I Graecia1, ^E! Ka a 7
\Ae d b -

, e 14 , ^Ie , e Markos Jimi-


nez de la Espada c Graeciam \I d c .
Ae Tfi b c f r
e \Ifi - ^E2. e b

e 7 e e Singidonum, g -fi, fi
d b . \E

Alba Graeca = c , ,
d e fi e B. fi b -
d c fi B. E r \A-
Z: O B e
e fi3.

d ^E d \I4, c e \Ie Grae-


hA d b fi e \I -

ciam, ^E, a q d

Grecit adriatica Braccesi. O ^E-


f . fi d fi

, b c Bfi H5, d e d
fi 6, fi d

1. Isidori Hispalensis episcopi, Etymologiarum sive originum libri XX rec. W. A. L i n d s a y, Oxonii 1911,
. 1962, XIV 4,7: Graecia a Graeco rege vocata, qui cunctam eam regionem regno incoluit. Sunt au-
tem provinciae Graeciae septem, quarum prima ab Occidente Dalmatia, inde Epirus, inde Hellas, inde
Thessalia, inde Macedonia, inde Achaia, et duae in mari, Creta et Cyclades. Illyricum autem generaliter
omnis Graecia est. . A X , ., 321-322.
2. \A . T fi , ^O e fi a e I e r
^Ie , \A d 22, 1957,
145, . 1.
3. B. a \A \A (AA) 56, 1981, B, 229-240, . I-IX.

5. Poghirc, Romanisation, 18. a e Bfi H . \A . . , Bfi


4. X , ., 321.

6. . A. R o s e t t i, tudes de linguistique gnrale, Bucarest 1983, 424: dernier sujet parlant cette
H, ^I - fi, \He ^Hfi 1990, 36, . 1.

langue (sc. nolatine), Antonio Udina Burbur (mort en 1898). ^ e f f


d fi E (B) P a u l G a r d e, Les Balkans,
Paris 1994, 33: Aux VIe et VIIe sicles arrivent les Slaves, qui submergent d abord toute la pninsule,
puis se stabilisent dans la bande centrale qu ils occupent actuellement, refoulant les Latins (futurs
Roumains) au nord du Danube. f E d o u a r d B o u r c i e z, Elments de
Linguis-tique Romane, Paris 1967, 136: Les populations parlant latin, qui taient au Sud du Danube,
semblent avoir reflu peu peu vers l ancienne Dacie. A d
^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .) 441

fi \A fi, ^E, d
, , Bc d ^E,
e ^Ee I E d \E (EIAME) b
c 1. b b fi -
c fi 2 d -
a d c 3.

d P, O. Densusianu, T. Papahagi, A. Sacerdoteanu, I. Siadbei, C. d H.


Daicovi-ciu \Ed b . A c h. G. L a z a r o u, Aroumain bana: est-il un hritage
aborigne?, Balkan Studies 29, 1988, 325, . 88, d @ b N-
E, fi, 30 A - 5 1989, \A 1990, 419, . 77. Te

C. P o g h i r c Romanica Aenipontana 14, 1987, 344, P. Nasturel Les Aroumains, INALCO, 1989,
K b c fi fi P ,

75 .. B. d \A . . , ^H e 1066 d c -
K, a Xa 11, 1976, 90-119. I d., La rvolte
des Lariss-ens en 1066, La Thessalie, Actes de la Table - Ronde 21-24 Juillet 1975. Collection de la
Maison de l Orient Meditrranen No 6. Srie Archologique 5, Lyon 1979, 303-318.
1. ^O ^Ee \A, \I. , \A 1995, 152.
2. B. \A . . , Kc d B \A, \H-
e ^Hfi 1993-94, 1-53, d . \E \E a a \Ea b
fi N. d , d . c c . ^H b
\E \I. N , ., 21, . 2, : d
c d e c K-
Z. a a fi
Kc d B \A Ta -
fi c c K d c c ,
e \A. Tc e N-
e K. M. K , ^I , IB, B 1832, 531,
d E ,
B, E e . b d a :
b f f d d b y c a
e , g r fi d , d -
fi fi! ^H r c e e c \A -
\A. E. Bfi, e c \I M
N - .. ^O B fi b , -
fi ^O e e \H ^E, ^I
M e a a fi S e 1912, EM, 1983, 49-50,

3. B. La Grce par T h. H o m o l l e, Paris 1908, 179. . - , ^H -


K d c \I. .

c X c H (1905), EE 7, 1978, 122 d 136, . 3. . .


T fi , \Ha , \Hc ^E (HE) 31, 1981, 584. \H. . K fi -
, ^H c B d fi c fi N ^E,
442 ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .)

fi, fi, e e ^Ee ,


, Z, , X Z d fi ; ^O
: b a a e Y a a
f . \A fi b a , a
c c e fi , d a e fi c
d e a d , a c
^E fi a e , a a e d
fi. ^O b N. B. , e e ,
: H fi fi r
E d c , d c d c c d e fi. Kd
fi c d e , a d a -
a c . y
q fi b r a e e B j
c P;1. c b e \I K
fi \Afi ^E B2.
^O e E Z d c
, a fi :
\Ae e 1821 e 1830 fi c -
. e c M MOTAPH
f b e
BEKON d e B. ZEPBAN. M a e c -
d \I. . E f \A. ^E,
B, , Nfi, , \A, a d
\A e c . K T,
B b e -
d d
N.
d fi
\I. K Kd b f
f a f , -
K. T, M, N. , . , . -
, \I. B, d e N. Z d

Ta 10, 1990, 207-240.


1. . N. B. , ^H Bfi H d a , \A [1945], 57-58.
2. B. . , . E \A \A, \A 1972, 59, d \A . .
^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .) 443

f e c f d , b f -
a a d , -
d c b e x b
, d a e q B fi-
e fi d d f f d
E1
^O , e \A fi 97 c c -
d fi e E f
e2 d Oy, fi
c c 3, e c Mfi4, -
e e M, , : ^O K
a , d i e . O E
a e , fi r fi fi, f -
c a e fi. E e P -
f T d fi e q a . e
e B d f T5. \E Z
c c fi K d c -
A B \H6.

, \Ea d c . \Efi fi, [\A 2003], 107.

2. . H e n r y T u r o t, ^H c d e fi 1897. M.
1. . M , A j fi; ^E 49, 2000, 22.

fi \ A , E. d . ^E , . : . fi. \Efi-
Efi, N. ^H 1991, 161, . 77, e -
! B. d \E \Ee d e e , 1961.
3. . M . fi , Mfi, \I, 1979, 97: ^O e
[K] O, Oy q Afi,
q fi E!.
4. B. \A . . , \Ea d a Mfi, b fi
Mfi, ^E M , 1999, 139-170, d .
5. B. \I. . N , M. B. EM-IMXA, 1955, 14. \E
r e K. d K b r c a -
e e fi e d b
. . ^Hfi j d e \Ec M. \Ec B-
K. fi \I. Ec - ,

6. B. R e n P u a u x, Bfi H (^Oe 1913 \A -


1996, 18-19.

A). fi - fi - Xfi: \A . . , M \A fi - \ E -
\A . . , T, 195-202 d 231-232.
444 ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .)

\E E d fi,

P e P N. Burileanu1 b
d a fi ^E. O e c

c c e e ^Ee
e e Pfi. Ka c -

1. d , ^H Mfi d , N ^E
(NE) 21, 1927, 161-162, : ^O y c
a d a ( c
d \I) Mfi
c , b b c . \E
a a r , fi
c a F c

e Weigand, e P e c K-
c c d ,

, a E F , b
, fi, F
F.
Tc fi M d b
c . , \H, NE 10, 1913, 384-385: Mfi-
a c c e e
d c c , e d d
. ^P , K. N. M, y -
c \I, a F
c F fi F, F w c a -
F, a r fi , r -
e fi . Aa d \A
K , Bfi d ^Efi B . ^I-
- \Ec : ^O \Afi d b e e fi-
. c . B M. Tfi I. 1998, 59: e
a b f \A [ - B] r a e a -
c c c
e c c a e -
d fi b e e a f a f \A-
b r a a e c c
. e d K fi . , ^H
c fi B N. . c . 2001, 287-288.
H - c d a fi c
fi , , ,
d fi, a c K , ., 35. \E e fi,
fi, e . B.
\He ^Hfi 1987, 257-271, \Aa \A 49, 1988, 33-37, d EEBM
B, , 1253-1282.
^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .) 445

\I \E \I. N, fi T,
d c c , b e e b
c P , fi , b a -
d d d
b a , d \E d
e c P, , r, a F d
, b a c fi e c
^E. fi g fi b j
a , r e fi. \Afi d c
i fi e f , r d
fi, e b c c , b a
1.
E d -
. c c d b a -
d d K d 2, f -
r fi ^E,
d c 3. \E b
\I d \I .

1. \E. \I. N , d c c d b
d B a a 19 d d b 20 . \Efi-
IMIAX, \I 1978, 212.
2. B. \A . . , B d b . \Efi fi, [\A 2002],
7 .
3. \A . . , c c c
B ^E, ^E 42, 2003, 52-56. Te , c 19.3.2003, c -
a ^E \E NA E. Er b d c -

Contribut ia stiint ei romanesti la corecta rezolvare a problemei Vlahilor din Grecia, b c a


e fi ^I \A K, :

\Efi \E \E \E , c d c
c , \A 2007.

EETHPI TH ETAIPEIA BYZANTINN OYN, NA, 2003, 333-347.


BENIAMI N O EK TOYEA
KAI H ITIKH BAXIA

^O Bd e c T, fi N
^I. Ae e
. Er ^E fi, , f e 12 d -
c E a c c E, \A,
\A, .
Te e fi c
^E d , f , -
c , a c b fi a e j
d a b c -
^I.
, f d
d d -
, d . ^H c -
a c ^E c c , Bd
e fi B1, ^E -
e , ,
f fi c ^I fi a d
a ^E. \A fi b d Bd -
c c fi2 d e ^E-
.
Te e fi, f B, -
fi. e e fi b fi d
fi d f .
c B, f -
d c c c Bd c c d

1. ANPEAH, \A. M. O ^E , \A 1929. \A


fi EEB. B . d XPITOOYO, . . ^H c fi

2. BARUH, Kalmi. Les Juifs balkaniques et leur langue, Revue Internationale des tudes Balkaniques 2
N, \Ed ^E M 1 (1968) 278 . .

(1935) 173--179. B. d Les Juifs de Roumanie. Paris, Ligue des droits de l homme et du citoyen, 1917.
e X, B a a . 1985.
448 Bd T d c B

, b b fi a
f B.
^O B3 e e . Kfi,
a fi B -
: T b d b f , d
K d a a Ka
B . ^H M B e N
X: d b d a (= -
), L M B , T q . Te
, M, , -
fi d c c : d a
e F T d , e , e q
d fi d f a e e E, R
\Af q, M ,
B e fi \I, e fi
\A d e Pf \I, a d f -
4.
^H c Bd a c c B
e fi j b , b , e f
. A b fi, f a fi r fi
e d fi.
Mf , f a f B d -
fi c d e B, r \I.
: Bd e . M-
B , f E, c \I M ^E
, 5.
Te 1894 Brard c ^E c ^E -
d e 1160 d f B c b fi fi e
Z (), f B. b e e
e b e e B: \Ae c

3. \Ed b f Bf . BAIAKAKO, . B. ^H -

4. B. PAPAHAGI, P. Din trecutul cultural al Aromnilor. Analele Academiei Romne, Memoriile


c . \E \A 1984, 297 . . \A. e \A 79 (1984).

Sec,tiunii Literare 35 (1912) 9.


5. AMPIH, \I. \Ha . T . M. T .
M d , \E \A 1888, 7.
Bd T d c B 449

B, fi f B. a a -
e a f f , a a -
d a 6.
^fi d b 19 Pouqueville c d
c ^Y d fi fi B: La chronique de More nous
apprend que Guillaume de Villehardouin, aprs s tre concert avec le despote de l
tolie, prit le chemin de Joannina pour pntrer dans la Valachie, dont les deux villes
les plus importantes taient Patradgick et Zeitoun. Cette dernire place, chue aux croi-
ss qui dmembraient l empire d Orient, et nomme Zaratoria par les chroniqueurs,
avait t runie au domaine du grand sire d Athnes, homme lige du marquis Boni-
face, roi de Thessalonique. Il s agissait de la reconqurir sur Thodore Ducas,
souverain de la Valachie et sebastocrator de Romanie. Plusieurs annes aprs l
entreprise de Guillaume de Villehardouin, Gauthier, successeur de Gui de la Roche,
reporta la guer-re dans cette mme Romanie, avec l intention de s emparer de la
Valachie situe dans l Hellade7.
Te 1907 B e e Bd e c
Kfi. Ma c P, a c fi b -

B: \E sic r e e ()
, b fi b e c

B (), w d a
c e . Oy -
c d a ^E, r -
, e a e fi,
x . O d r \I, i d d
\Ia fi q \I e d
f \I f , b , F
, a b g f E -
, fi .
c () a : fi j fi,

e Z. ^O Archer, fi
Kfi. ^O B, a F

^O, F Zeitun sur la rivire -


Z a e e.

6. BERARD, V. T d ^Efi. \A: T. <1987>, 296.


7. Mmoire de l Acadmie des insctrptions et belles-lettres 1839, 324.
450 Bd T d c B

\E r (), f e B: \E,
B, B. Te e B
Bfi f e (;) d
B fi B F -
A. E B fi
N (. 262). \E F fi
\A A B a c 1084
d B
(A K. Tfi. E . 245). \Ae fi f
. Ta a d d -
e fi fi
Mc d Bd T e B.
Ka a a I ,
c M, (N-
X), Ma b B A d \A d
B fi, a A8.
\E B, f c -
e 1066, c d B -
, , K d .
Te 1914 Wace - Thomson c c B e e Bd
a c d K. K-
b a Bd e fi: ^O e
j Z b e P. fi d P. \Ig
r e f ^E . \E r a -
B, f B. Er
a d e a f
^E d . Kd b a
f a a f d b r
. Ta fi c d d
^E e fi. O
\I e a b b e , f E.
b c .9

8. BOPTEA, \I. . e Nfi O d -


e fi . \E \A 1907, 266-

9. WACE, Alan J. B. THOMPSON, Maurice S. O N B. : .


267.

^I (.I..O..) T, 1989, 260.


Bd T d c B 451

b a c c Bd b
j . Te 1924 A -

e G. Murnu: d A
d d a a

K, c B d F

Murnu fi d e . K a d
\I Bd T. E e

e Banescu d Jorga.10 Te 1925 -


c c a c -
d B, fi e fi
d , z r c e M-
, y a B N

Livre de la Conqueste B d c B: \E
XF11. O e fi c c

b d \A, \I le
Flamenc, . \Afi
d B, fi fi, L d ,
K c , -
f e c -
12. ^fi c Bd a -
c ^E e f B
: ^O \I c Bd ^I T,
c ^E e e -
, d
fi, f \I f a
. \A c c -
F f \I, F d -
f E13.
Te 1939 Kfi b c c
B: Ka b e IB , Bd T c

10. N ^E 18 (1924) 311. B. d BAPZO, K. ^H K, A,


, 1984.
11. AMPO, . ^H e ^E, N ^E 20
(1925), 76.
12. AMPO, . ^H c B K, N ^E 20
(1926), 378.
13. N ^E 19 (1925), 76.
452 Bd T d c B

. e Mutafciev : Kd , -
^E, r Fe d

fi F, a a
\O, K d . O , fi

T Bd (Reichsbeschreib, des Rabbi Benjamin von Tudela .


a a d a F e . \Ec

Grunhut d Adler, Jerusalem 1903) , B Fd IA


d fi f , z f F fi,
Kfi e
B b q E! e
M : B a q ^E! y
r d a fi (, \I, M, M, M-
c ..)! \E F c a a
F14.

d K. fi: \E [e Sinon Potamo j Z] a


Tc a c B e e Bd

B f B. Er d
d a d e a a f f
a d . Kd b fi ,
a f F d a r fi d
f fi. b r Xd ^E. Ta fi-
r . Md f ^E .
O \I e a b e ,
b f E15.
Tc c Bd fi b ,
. 3 d 4. c a : ^H c e B.
fi a f M Xfi B. A, S c -
1821, a a q a B-
: Te \O 1829 e
d a B, d
. (. B, Te ^Ee E, ^Hfi
^E \A \E 1930, 6, 9, 38). . K: \E-
, fi. B . 250: Te a B

14. KEPAMOOYO, \A. . Td r Kfi, \E \A, 1939, 101 d . 3.


15. IMOOYO, K. c ^E 333 .X. - 1700. \A, 1927, 223.
Bd T d c B 453

. \E: , ^Ifi, fi. , . 362: ^O


^Ob B b f a B e e
. ^H c B a f fi

c c . (Wace -Thomson: The nomads of the Balkan, 1915).


Mc K c Bfi ^E d c e

\E: . M d B (, 1869 d 1870).


d a d b B: E b b f
E , d d
M. b f P d f a
e d b A d Pfi. fi

e fi a a a f (Histoire de
d b b d d d

la rgnration de la Grce).
^O fi a fi d c
a c B. fi B b
a b c c , , -
, , fi, a b c , fi,
d
. E B (= fi) e d fi
. \Ae a a a d -
O, e e B B ... c NA E,
P, \I , fi-
a 19 . e Ax B.
B \A, f d b f B
M, \H, , ^E, f ^E,
fi E 16, 17, -
fi 18 ..19,
N K K20.

16. B. AZAPOY, \A. . \E E A d ^E. B-


. \A, 1986. \A e a a : E

17. HELLY, Br. , ^I ^E E \E. \A, 6 (1976), 183.


Ae d .

18. AZAPOY, \A. . b B. \He ^Hfi


1987, 307-321, d \Aa \A 49 (1988), 33-38.
19. B. AZAPOY, \A. . ^I B T. \A, 1989.
20. . KOYMA, K. ^I , IB. B, 1832, 531: -
d e a e M
r fi B, Mfi d d d E e . fi,
454 Bd T d c B

^O fi c Bd -
: \A .
f b c b f
f E.
Te Bd e c
fi a X21, K \I
^E, a e -
b , f e fi
.
^H d d . Ka e K. . K, b
c b N. B, B. T, f e
1173 c e ^Ofi : O B y r c
d , c e d -
e c . A , fi \A
Kfi, r f c
c 22.
^O K b e b a -
d a \A. . K-
, e e e e e
p b b a c a a c
c B, K, f
E23.
fi d fi b f
a d , fi b d b , a

, K b a e fi d f Mfi e f
E. Te a e ^Ee d fi f -
d , f . Te fi B d ^E, , -
b fi : \E B b f f
d d b , y c a e ,
g d r fi d d fi fi-
. (. 530).
21. E , 63, N 1963, 16 . 14.
22. KTOKAH, K. . ^O K P. \A, 1977, 12-13.
23. KEPAMOOYO, . ., 98 . 2. B. , ^O d B ,
EEB 23 (1953), 71. T , ^O , d d B, EEA 4 (1953-1954),
56. T , ^H , 15 (1953), 243-244. T , d
T d a c e , Ma 2, (1953), 514. T , T,
, B, AA 28 (1953) [1954], 250-254. B. d AZAPOY, \A. . T B,
Bd T d c B 455

fi c , a fi-
a e fi. E fi e e
\A \A r fi: [
Bd] c fi , a a
IB , y fi e B,
d , c
d a e \Afi b B e Nfi
c 24.
^O Kfi e fi a d
fi. \E fi d
\I III (1202) a fi P b
K d ,
c , , d fi, n e -
, e c K c !
O fi f 25.

Ta 8 (1988), . 33, 36, 38.

. B. AHRWEILER, H. tudes sur les structures administratives et sociales de Byzance,


24. MEE fi, \A, 1929, . 7, 48. ^H fi f -

London, 1971, XIV 38. HIOOYO, K. N. ^H c d


c d , \Ec 20 (1981), 70.
A a d a c fi B -
j fi , fi-
a fi B d c c
. O a e E, , b -
. hA b ^Y \E HA,
. B. APHIANNH, . M. ^H c d e e
e e , \He ^Hfi 1986, 313. POKOY, B. c c
, , 1983, 17, 129.
KNTANTAKOOYOY, \A. ^H c a B (1750-1850), \I, 1988,
82, ... Tc \I. TAPA (Ba 13, 1985, 198 .) d c
^I ^E E \E \A (. 9, . 204 d 289), fi -
^E b c
. B. . . 17.
25. KEPAMOOYO, Kfi, 29 . ^H fi a d
f , , a d f j d . B.
BYTAKH, K. X. fi T (), \A, 1892,
14. APMAKIH, \E. . ^H e fi
c ^E (1881). Tc d c , Bfi 1926, 133, d -
Bd \I Pd Bd T d B y r
c d , c e d F ^IF.
YPOOYO, N. K. ^H ,
456 Bd T d c B

^H B, a c B b

B e e ^Efi. ^O P N. Iorga fi e
r Xd ^E, e a -

^E c f B
B26. ^H
c d fi B e ,
P, Bfi e 12 r B-
, c d c . \Aa b r
. ^H fi ,
B c ^E e 10 , e 976, c e
fi c .

P, P. Nasturel a
^fi b a . fi

a P b c P,
\A d ^E b e --e fi27,
e a d Bfi28.

d c , \A, 1932, 47-48,


b c ^E c , a b e B. KOPATO,
. ^I ^E, I, \A, 1957, 37-39 .. T , ^I B
A, II, \A, 1960, 294-300 .. BAIEIOY, . \I. ^H \Ec d \A-
d T, \A, 1960, 32. T , ^H K, Aa
1 (1961), 223--224. T , Ta A, 1964, 6. TITA, . K. T A
, \A, .., 29. ANNIH, . . O Kd d a ,
1962-1963, 11. \A d c . 11. PIZO, \A. B, a
2 (1979) 102-103. NAKPATZA, . ^H c c
^E, B d T, 1988, 67 .. AAMOY, . ^H T,
T, 1989, 29. T a fi N d -
K. K, f d b 19 r c c e
B c ^E, b c ^E, b
a , a e b a
d d , a c
\A. E. BAKAOOYOY, ^O e e -
^E, ^I M e a a fi S e 1912, :

26. . Bulletin de l Institut pour l tude de l Europe sud-orientale 2 (1915), 118: Au XIIe sicle, le
^E M , 1983, 50. B. KOYMA, .., 521.

rabbin Benjamin de Tudle les retrouve, avec leurs superstitions bogomiles, patarnes, affectionnant les
noms bibliques, du ct de Zeitoun, donc dans la mme Thessalie, vers la Mer.
27. NASTUREL, P. S. Vlacho-balcanica, Byzantinische - Neugriechischen Jahrbuchen 22 (1978) 221 ..

28. . B Vl. Georgiev fi e


c \A b c E a !

P, e E. LOZOVAN, Onomastique roumaine et balkanique, VIe Congrs International de


Sciences Onomastiques, Mnchen 1961, 233: V. GEORGIEV, Thrace et illyrien, VII pp. 71-74. L auteur
Bd T d c B 457

a b c e K29. a b
e B a . O c
d B a e a 30.

A Wace - Thompson, e a f B d -
b c d c c a c

c fi c c Iorga.

trouve dans la rpartition gographique des tymons la preuve sre que le thrace et l illyrien ne sont pas
troitement apparents: la divergence entre ces deux langues indoeuropennes est peu prs la mme qu
entre l iranien et le latin. \E . Bulletin de la Socit de Linquistique de Paris (1961) XVI,
Benveniste Georgiev, Trois langues
indoeuropennes mconnues, le phrygien, le thrace et le dace, c . c
d c r ,
. Aa . Ta , f d
c ^E d e e a j a a -
, e . , r
d , a c d

, ^H E (T) 7.2.1986. ) Fierbere n


. B. : ) ^H e a c -

Balcani, Cuvantul Ro-manesc 17 (Martie 1991) 20, f -

, b fi, Georgiev j P C. Poghirc,


Mfi b q E a , b f

b c c c c c Mfi. -
. AZAPOY, \A. . B d fi; \He ^H-
fi 1990, 267-273, \A. . , d fi
B-\A. T 1999. \A e a T, . 19(1999).
29. \Aa e K c . B. A-
ZAPOY, \A. . ^H e 1066 d c
K, \A, 1976. \A. e a Xa 11 (1976) 90-119. Kd -

e \E K \E , b : ^H : B. La Thessalie.
d b c T, f r e 2 g d

Actes de la Table-Ronde 21-24 juillet1975 Lyon. Collection de la Maison de l Orient Mditerranen No


6. Srie Archologique 5, Lyon - Paris, 1979, 303-318.
30. Kd j . B. AZAPOY, \A. . ^O e B, -
, 1979, \A. e e fi B X, IMXA, 383-
395. T , ^O e \A N, \A, 1987. \A. e a a B -
a c \A \I, \A: \A
\A, \A, 1987, 63-71. TPITO, M. . H d Mfi, , 1987.
B. d c a ^E T:
IANNOYXO, . . H - E d fi K K, ^I-
- T, A, 1961, 1-116. BIPA, \I. ^I--
- K, . 107-117. KAPANATIO, X. d
TOAKH - KAPANATIOY, X, ^I K
K, ., , 1961, 148-177. NTEPH, K. \I. ^O B e , ., 6,
1974, 123-129. AANIKOAOY, . E. K, ., 4-5,
458 Bd T d c B

Ae d b 1553, boni
O ^Efi b r a fi a d .

christiani et bonne gente. \Ed Vlachi le maggior mangioris


del mondo31.
\E c c ^E32, b -
a b c B (= ), fi
g c , e c d
e e Pfi, a d . Xe -
r N. fi33, e c c
Bd d c B a e
12 , r e e e , e -
fi, f , i d \H, , -
, g d
.

1972, 231-273. T , a K, ., 6, 1974, 84-101.


AANIKOAOY, M. ^I - , ^I - - - fi ..
M - K, B .: T, 1977, 1-24, ... O B
fi fi a , f
c d c fi . \E d b b -
, b T Zc
- , d a fi, e e
. B. : ^H E (T) 20-12-1985 d 17-1-1986, M,
- M 1986. Ta 6 (1986), 303-309.
31. AA, K. M ^E ^I 6, 315, 3 d 9, 220, 1.
32. O fi a d fi . B. AZAPOY, \A. .
Ma d c ^E, \E, 10-7-1989,
32. T , T, e ^Hfi T 1991,
\A, 1990, 60-64, . 22.
33. IANNOOYO, N. \I. Ta , \A, 1891 (fi fi-
r e 1991), 7, . 1, e , e
Kfi, : Kfi b ^I fi \I Bd T-
(+1173), c \Ac e 11 , , fi d
B, c Fc d , c e
d F ^IF (. . 118). O a d -
d b , e f -
fi: ^H B a e , ^Ie

>aflu, a c c fi d
^I M. \A, 274 (1916), 10 . 1, fi c c

fi B. B. LAZAROU, Achille, Aroumain bana; est-il-un hritage aborigne?,


Balkan Studies 29, 2 (1988), 328 . 91. \E: T b N
E. ^Eb . fi: 30 A - 5 1989, \A 1990,
Bd T d c B 459

^ e c B, a c fi

^O Gyoni a que l tablissement en masse des Vlaques dans le


B r e Z (), fi .

thme Hellas tait dj un fait accomli en 980. \Afi b c


^E, d e e

e , b d b f V.
fi f K d N, -

Vasiljevskij d G. Murnu: Par le thme Hellas, nous devons comprendre cette


poque lAttique, la Botie, la Phocide, les deux Locrides et lAinis antique, ainsi que
la ma-jeure partie de la Thessalie, depuis les monts du Pinde jusqu la valle de
Temp et l le d Eube34. fi P Nasturel, c
Bd r c B, c
a B f c , \A, A,
\A35. a c \A 14 ,

, e f O. \Aa Nasturel d
a e B c c fi e -

, e fi .
P e Rosetti O
e B e fi fi a e 11 ,
a c ^E a d -
a e e 10 . e d b b 36 e

423, . 91. \E ^E, c B, b -


, r e 5 c c \H, \E-

^E. B. HATZOPOULOS, M. Photic colonie romaine en Thesprotie et les


b c d c c ^E, c

destines de la latinit pirote, Balkan Studies 21 (1980) 90 d . 7, 102-103. AZAPOY, \A. .


Bfi H, ^I - fi, \I 1990, 13-14. B. d RCATAS, B. La termi-
nologie chrtienne des Aroumains ou Koutzo-Valaques du Pinde, Actes du VIe Congrs International d
tudes Byzantines (Paris 1948), I, Paris 1950, 393-398.
34. GYONI, M. L uvre de Kekaumenos source de l histoire roumaine, Revue d histoire compare 3,
(1945), 134.
35. NASTUREL, P. S. Les Valaques de l espace byzantin et bulgare jusqu la conqute ottomane, Les
Aroumains, INALCO 1989, 56.
36. ROSETTI, Al. Istoria limbii romne de la origini pna n secolul al XVII-lea, Bucures
ti 1968, 417.

X N j P X, Gyoni, . ., 129,
\A c c b . A r d -

. 1: On a cart d avance des sources comme la chronique Nestor, dont les donnes ne se rappor-
tent pas aux Vlaques ainsi que les Gesta Hungarorum d Anonymus, qui confondent la situation de 1200
avec l histoire du IXe sicle.
460 Bd T d c B

B T. Papahagi B e a
e B . ^O c -

a , a Vlasina Planina37. ^O Sacer-


doteanu c K38 d

. ^O Dragomir a d a : Er -
c fi fi B e c -

b , f e e ,
c b a
39.
c d e r Albert Failler: En fait, point n est besoin
d imaginer des migrations du nord vers le sud, ni d ailleurs du sud vers le nord. Les
Aroumains sont des autochtones latiniss par l occupation romaine de la Macdoine;
la latinisation a t renforce par l installation sur place de soldats romains. Le terme
de Valaques est d ailleurs gnrique et vient de Volcae, nom de tribus celtes qui ha-
bitaient la Gaule, tout en parlant le latin; ainsi Wallons, Valaques, Gaulois et Gallois
tiennent leur nom d une origine commune. Si la langue aroumaine a suivi sur certains
points une volution parallle la langue roumaine, ce sont nanmoins deux branches
indpendantes sorties du tronc commun du latin oriental40.

fi e , 41. C. Daicoviciu - H.
^fi P, d , d B e

37. PAPAHAGI, T. O problema de romanitate sud-ilirica, Grai si Suflet 1 (1923-1924), 7.


38. SACERDOT-EANU, A. Considrations sur l histoire des Roumains au Moyen-Age, Paris 1929, 140:
L hypothse d une descente des Roumains de la Save vers la Thessalie nest pas possible. ^O Oy
L. Tamas fi fi K. . Archivum Europae
Centro-Orientalis 2 (1936), 364: Vouloir dgager un noyau historique des lucubrations de Kekaume-
nos serait tenter l impossible. Me T Tomaschek, c a

e K. B. Sitzungsber. d. phi. hist. Kl. d. Kais. d. Wiss, 99, Bd. Wien 1882, 493-
a d B, r c c c K e

494. Tc Gyoni d a e K :
Quoique son cercle visuel ne s tend nullement au del d un niveau tout fait populaire ce dont t-
moigne chaque ligne de ses sincres, mais nafs Mmoires il connat cependnt Dion Cassius, ou tout au
moins l abrg de Xiphilinos, et mle ses propos concernant l origine et la patrie primitive des Vla-
ques, des rminiscences de l re romaine (Gyoni, . ., 162-163). Tc fi -
Gyoni e Lemerle, d c
K e c T . B. LEMERLE, P. Prolgomnes
une dition critique et commente des Conseils et Rcits de Kkaumnos, Bruxelles, 1960, 75.
39. DRAGOMIR, S. La patrie primitive des Roumains et ses frontires historiques, Balcania 7 (1944), 81.
40. Revue des tudes Byzantines 46 (1988), 259-260.
41. Actes du Colloque international organis par le Secrtaire gnral de l Association Internationale
des tudes du Sud-Est Europen, Mamaia (Roumanie), 1-8 septembre 1968, Bucarest 1970, 253. A-
B, , A c -
Bd T d c B 461

Daicoviciu b b : durant les six sicles qui s


coulrent depuis l abandon de la Dacie par Aurlien, des lments romans (non
roumains) sont venus du Sud du Danube, renforant la romanit au Nord de ce fleuve,
en parti-culier les lments qui avaient adopt comme principale occupation la vie
pastorale. P c d c
^E c e c c42 fi c d 43,
c c c44 fi c c d
fi , c d 45

d . . DENSUSIANU, O. Histoire de la langue roumaine, I, Paris 1901, 300, 327-


d e e e P,

328, 356-357. PAPAHAGI, T. Din epoca de formatiune a limbei romne, Grai si Suflet 1 (1923-1924),
228 . . SACERDOTEANU, A. Vlahii si Vlahia lui Brocard, Anuarul Institutului de Istorie Nationala 5
(1928-1930), 497 . . SIADBEI, I. Originile dialectelor romne, Iassi 1933, 10. \E c a
e e a c e e Ae c c

GEORGESCU, V. A.Bizantul si institutiile romnes ti pna la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucures


ti
d c c B P . .

1980, 11. ^fi b e c fi fi-

c P c \A STOICESCU, N. Continuitatea Romnilor, Bucures ti 1980,


fi a e . Mf , a a a fi, e e

196, c K b -
Tomaschek, Lemerle . . ^O b Nasturel, . ., 51 ., , a e
c ^E a c c e e Te (105-106
.X.). \Aa d e b r . fi c c
b r a , B ^E r fi b
a e e e a fi d fi-
. B. AZAPOY, \A. . Me - Ke d c , T-

42. CONDURACHI, E. Le Danube, berceau de la civilisation de l Europe centrale et du Sud-Est, 4th


a 6 (1968), 120.

International Thracian Conference, Boston 7-10 June 1984, Milan 1986, 44-45.
43. PARVAN, V. La pntration hellnique et hellnistique dans la valle du Danube, Bucarest, 1923, 27,
39, 42, 45. T , Dacia, Civilizatiile stravechi din regiunile Carpatodanubiene, Madrid, 1965, 155-
156. BANESCU, N. Entre Roumains et Grecs. Ce que nous apprend le pass, N c 9 (1937),
1049, 1052, 1055. CONDURACHI, E. Les statres de Cyzique et les routes commerciales du Hellespont
au Danube, Eirene 1 (1960, 64. PIPPIDI, D. M. - BERCIU, D. Din istoria Dobrogei, I, Geti si Greci la
Dunarea de jos din cele mai vechi timpuri pna la cucerirea romana, Bucures ti, 1965, PIPPIDI, D. M. I
Greci nel basso Danubio, Milano, 1971. T , Scythica minora. Recherches sur les colonies
grecques du littoral roumain de la mer Noire, Bucures ti - Amsterdam 1975. B. d AZAPOY, \A.
. Ta a e d . \A: N
M ^E, 1974, d e .
44. AZAPOY, \A. . ^H c A c P, e 32

45. B. Revue des tudes Hongroises 6 (1928), 2--3, 271. Nouvelle Revue de Hongrie 49 (1938) 225-
(1990), 290-308.
462 Bd T d c B

E46, d c fi fi .
hA d a f -
, b P b j 47. ^H
P d b b d , a
d fi b 48,
a a a B49. A d b
A50! fi P
e T51 d c K52, fi Bd53 d
d c fi54, B -

233. Revue d Histoire Compare, tudes Hongroises 1944, 189-196.


46. FISCHER, I. Latina dunareana, Bucuresti, 1985, 37.
47. Ad d e e B c -

E d e f P. . NASTUREL, P. S. Koutsovalaque. Recherche


fi d c P, . Te fi r

tymogique, tudes Roumaines et Aroumaines, Paris, 1990, 91 . 16, : GIURESCU,


C.C. Istoria Bucures
tilor, Bucarest 1979, 220.
48. AZAPOY, \A. . c K , \A, 1991. \A-

49. LAZAROU, Achille, Aux origines de l aroumain et de ses rapports avec les langues environnantes,
.

Athnes1985, 20 . 89, fi N. Iorga d E. Lozovan.


50. STAICO, E. La Vrit sur le Peuple Roumain et la Propagande anti-Roumaine, Paris, 1918, 50, 61.
51. BARBULESCU, Corneliu. Motifs concordant dans les narrations populaires des peuples de la
pninsule balkanique, Zeitschrift fr Balkanologie 9 (1973), 6 . 2.

1976, 57 . 7. B , \A 1986, 101 . 72, N. Iorga. O fi


52. B. AZAPOY, \A. . ^H \Ac d a , \A

c K a d a \Ifi a B NASTUREL, P. Les Valaques balcani-


ques aux Xe-XIIIe sicles, Byzantinische Forschungen17 (1979), 109, d c -

r LAFOSCADE, L. Influence du latin sur le grec, PSICHARI, J.


fi a a , f e

tudes de Philologie no-grecque. Recherches sur le dveloppement historique du grec, Paris, 1892,
XLVII, a b TAILLEZ, Fr. Rusaliile, les Rosalies et la rose, Cahiers Sextil Puscariu 1
(1952) 317, f c e f fi

fi. a c B c fi . LAZAROU, Achille. Peut-on


\Afi , Bd e T, e fi d f

parler d une survivance romaine en Ploponnse? a A -


, , \A, 1976, 114 .. a \Ifi a . KONOMO, N. \H c
Z, \I 1964, 11 .. XAPAAMIH, \A. . c c ^E-
18 d 19 , \I 1978, 16 ..
53. B. AZAPOY, \A. . Ka - ^E, 5-6 (1986-1987), 166.
54. b a . . d \E e d e e
, 1961, .
Bd T d c B 463

c fi 55, d fi a -
e e e , e 56. O b
r 57.
\E Nasturel b B, f
E c B (= ), f -
a b 58 P, fi a

fi : ces Aroumains pouvaient descendre de bergers venus de Thessalie, de


b fi, , d e e -

Phtiotide, de Botie, le dtroit qui spare l Eube du continent n opposant aucune


barrire infrachissable59.
b fi B c E,

Oy c M. Gyoni. \A P, f
a c . Ae d

f E e b fi, d a :

55. PAILLARS, M. L imbroglio Macdonien, Paris 1909, 400.


56. O c fi , e , c fi,
fi a c f , P d M, e c
Tc c a f ^E

e P, c B, COTEANU, Ion.
A-O c r d e e b f P. ^H c -

Criteriile de stabilire a dialectelor limbii romne, Limba Romna 7 (1959), 10, -


c fi. \E a -

d c B A. D. Xenopol,
f , B d B , e 1885

e BOIA, L. L historiographie et le problme de la continuit du peuple roumain, Re-


vue Roumaine d Histoire 18 (1978), 701.

fi, PAPACOSTEA-GOGA, Gusu, In zilele redesteptarii


57. \E b ^Efi a

macedo-romne. Memorii, acte si corespondenta, Bucures ti, 1927, 24. . PMANO, M. \Afi
d a e , c c d c K, M

58. BELDICEANU, N. et NASTUREL, P.S. La Thessalie entre 1954/55 et 1506, Byzantion 53 (1983),
K, \A, 1988, 513.

118 .. B. d AZAPOY, \A. . \Afi T d d b T-


b b , Ta 11(1991), 137-151. O, Beldiceanu d Nastu-
rel fi f B P, -
, e r a e b

, ^E c . . PIPPIDI, D. M. Les villes de


a . fi a , fi-

la cte ouest de la mer Noire d Auguste Diocltien, Akten des VI Internationalen Kongresses fr
Griechische und Lateinische Epigraphik, Mnchen, 1972, Mnchen, 1973, 103 . 15.
59. NASTUREL, P. S. Les Valaques de l espace byzantin, 57.
464 Bd T d c B

\Ae c c ,
e 60. \E c
c H d a
b 61.
B (= fi) b d b d b e
e , e d fi62, a B (= fi),
d d c , a
c c ^E f P, b b d -
c 63. b e c B-
64. ^fi e B b r -

60. GYONI, M. La transhumance des Valaques balcaniques au Moyen-Age, Byzantinoslavica 12 (1954), 39.

. 1 d 2, b fi B d : HIGGS, Proceedings of the


61. AAOOYO, \I. ^H c c H, 3 (1974), 133-134

Prehistoric Society (PPC) 32 (1966), 27. hA a r a c c

CARANICA, Nicolas, Les Aroumains, Besanon 1990, 126, 127, 179, b a a c


d c , d , fi

.X. c M e , e -
b c , e f f B-
d , e e Zfi a a -
(F d fi
fi!). \Aa . fi a b e a

e e P e H. Mihaescu d c e fi-
b b d . a b e fi -

, . 33, M. Xfi.
62. B. BENIZEO, fi B. d ^E e n

: d a E d , GEORGOUDI, St.
d , \A 1873, 175-176, fi-

Problmes de transhumance dans la Grce ancienne, Revue des tudes Grecques 87 (1974) 155-185.

63. a c e e Br. Helly, . . 17. a M d


KIOIA, M \A. ^H c \A, \A 1989.

a e . PINON, R. L Europe et l Empire Othoman, Paris 1909, 115-116.


ROSTOVTZEFF, M. La vie conomique des Balkans dans l antiquit, RIEB 1-2 (1934-1935), 394-395.
BPATIANU, G. I. Une nigme et un miracle historique, Bucarest, 1942, 67. LOZOVAN, E. Byzance
et la romanit scythique, Revue des tudes Roumaines 5-6 (1960), 223. \Ec b a c
d ,
. a c d : AZAPOY, \A. . -
d B - \A, Ta 5 (1985), 49-76. T ,
\I d Be ^Efi, \A 1988. T , \Ec
A (212 .X.), \I, 1989. \A
e e \He ^Hfi 1989, 223-242. \E e c \Ec \E

64. . ROESCH, P. Thespies et la Confdration Botienne, Paris, 1965. 72: Les postes les plus im-
a a \Ea .
Bd T d c B 465

e fi, c
, d , g d
, c b 65 d -
, f e fi e ^E66.

portants sont entre les mains des grandes familles romanises. B. d AZAPOY, \A. . -
a K d ^E d P, \Ed ^E
B M 1 (1988), 291-306.
65. \Ee fi a a d a ,
e b e . B. AZAPOY, \A. . T a -
e e B ^E, a Xa 11 (1976), 267-277
d a A B X,
1977, 225-235.
66. \Aa c N e e N.
, c , j e c c . \A-
, a c c B e ^O-
e Bd T, fi e e c c
d c c b a a
a fi , a , -
b d fi . B. d AZAPOY, \A. . B
P d fi B - \A, \He ^Hfi 1986, 337.

A YNEPIO ITIKN EPEYNN. A - ITOPIA - AOPAIA. OYTPA


YATH 27 - 28 - 29 APIIOY 1990. PAKTIKA \E . fi. E-
Kfi ^Y - 1993, 147-181.
IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KA PITA
KAI BAXOOIKE EEI EAN

\Ec B1 e c b
c d d b ,
c B fi , ,
fi d d d 2,
e , b c ,
e e Be K.
, fi \A3 d -
e d e e - e e ,
e , c j a e e -
. ^H b c c fi e e
N fi, e K K (1777-1836), -
, ,
\A B d M,
d ^I b fi.
e a d a c
e f P d c e
: \Ed [ fi] e -
P, \E d P. \A q
Mfi, , E c d
d c . E fi a fi ^E-
c d a a \I c fi, b

1. B. \I. . M, B d Mfi (Te d fi -


), e (B), 1-11-1992, 7 .. ^H fi - B, fi, 134, 1993,
7781 .. B (Te d fi), O Kd (B), 3-6-1994, 1-2,
\A c d \A. (\E d ), ^H (B), 24-
6-1994, 11 .. * - * - B, O Kd (B), 21-10-1994, 1-2 d 5,

2. B. Revue d Histoire Compare, 23, 1945, 139.


d .

3. . A. A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, II. Bruxelles, 1950, 399 .. D. A. Zakythinos, Romania -
P Beitrge zu einem Lexicon Historischer Grundbegriffe. Sonderdruck aus dem
Internationalem Jahrbuch fr Geschichtsunterricht 1959-60, Braunschweig, 89: Les Grecs appellent leur
pays Arma-nia (Romania)
468 IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA

d a b c
Pc d fi fi ,
fi a M, \H, d
^E4.
e fi K -
fi b . K

e 5 1832. Mfi b a , e 1834, Gustave d Eichtal6


a M, H, , ^E, b e e -

, a d a c Kc ^E,
, c B B, f K7, b f
c c , d c B,
fi e c , f d c X-
. ^H c r , g d fi
e c B X8 fi a c , , ,

d c fi Cousinry9, e 1839.
d a a . B fi, d fi -

Pouqueville10 b e d a d B-
a f B \H . H

d K, d fi -
^E d fi, b , . ^O Nfi-
11 e e e d d B a
c c . ^O \A e e

4. B, 1832, IB, 521.


5. Oe Tfi, 3-3-94, 91.
6. . B, ^O \Ea ^E, ^E, 21, 1886, . 371.
7. \A. . , K, \E (\A), 7-7-1983, 3.
8. \A. . , ^O \Ea d a a B X, M, 38-39, 1984-

9. E. M. Cousinry, Voyages en Macdoine, I, 1839, 18. B. d Ach. G. Lazarou, Peut-on parler d une
1985, . 32-34.

survivance romaine en Peloponnse?, a A

10. F.H.L. Pouqueville, Le voyage de la Grce, 11, 350. Te fi e fi -


, 3, 1976, . 114 ..

P. Papahagi, Din trecutul cultural al Aromnilor, Analele Academiei Romne. Me-


moriile Sectiunii Literare, 35, 1912, 20. . , fi d , \A, 1902, 520. V. G.
Plumidis, Cultura e biblioteche in Epiro, RESEE, 21, 1983. a d b b
Pouqueville . Democratie Iliadou, Le cas Pouqueville (1770-1838), M c B-
, , 1975, 428.
11. N. , M T fi, BF \A, 1810, .
IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA 469

B, a a 12,
c c , d b , , ,
fi, , , g d ,
. c M d d \E

Kfi13, e 976. \Aa c Frderic Taillez14, -


B e f Bf \I -

c Nancy, a fi \Afi-
.
fi B
c B - \E15, K16, fi \I, a
a d b d d b e f -
\O17. Ma b f d
c c a a 18
d a , a a d -
19. Tfi fi d
d b B20, d ^H21, c

12. K e d \A. , \A d \H. fi d


\A. X. , \I, 1964, 59. O b r B. Ta B-
d f . B. \A. . , ^H
\Efi a fi . \A. e e . \H, c ,

13. K. 2, 435. . d M. Gyni, Skylitzs et les Vlaques, RHC, 25, 1947, 164, dans l ancienne Via
1966, ..

Egnatia.
14. B. Cahiers Sextil Puscariu, 1, 1952, 213.
15. Isidor Iesan, Romnii din Bosnia si Hertegovina in trecut si in prezent, Bucuresti, 1905. T. Filipescu,
Coloniile romne din Bosnia. Studiu etnografic si antropogeografic, Bucuresti, 1906, 189 .., b -

16. N. Densusianu, Macedo - Romnii din Croatia si Slavonia (dupa fntni oficiali contemporane), Bu-
.

curesti, 1880.
17. N. Beldiceanu, Les Valaques de Bosnie la fin du XVe sicle et leurs institutions, Turcica, Revue d
tudes turques, 7, 1975, p. 122-134. Sur les Valaques des Balkans Slaves l poque ottomane (1450-
1550), Revue d tudes islamiques, 34, 1966, 83-132. J. Rollet, Pass et prsent des Aroumains des
Balkans, Revue de psychologie des peuples, 1, 1969, 64-84.
18. \A. \E. Bfi, ^I M (1354-1833). , 1969, 102. A.E.
Vacalopoulos, La retraite des populations grecques vers des rgions lognes et montagneuses pendant la
domination turque, Balcan Studies, 4, 1963, 265-276.
19. \A. \E. Bfi, ^I N ^E, B. , 1964, 9, 319-320.
B. d \I. . , M \A, d , 3, 1984, 59-61.
20. \A. \E. Bfi, O fi fi d T. ,
1958. Kfi. . T, ^Id . ^O ^Ee d Bd , \A,
470 IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA

P22, c A23, c , d
d a b b , d c
fi , a q fi -

, d b fi Note polone -
. r -

e d c B N. Iorga24. \E-
a \A a B e c
Mfi B \H d

: Honoratus Constantinus Tuszynski, Graecus, vinopola, de civitate


fi , a fi -

Moscopolis, 1780. Honoratus Demetrius Wretowski, Graecus, vinopola, de civitate


Moscopolis 1780 Georgius Dymszo Zupanski, Graecus Michael Dziemovski
Graecus 1788.
Xa c B, f c -
c b b j -
. O b c ^E, e ^Ee d c \O-
. ^O r \H Mc 25,

, fi M, Nfi j Milescu28 ...


B B 26, Mg \I K27,

M a c E, \A, \A , f -
, , , , ,

d c B fi, D. Popovic.
1961. \I. \A. fi, O E , IMXA - 210, , 1988,

21. B. Studii Istorice Sud - Est Europene, 1, 1974, 159 .., Balcania, 1, 1938, 233 ..
22. B. , 15, 1986, 103 .., \E \I. N b
.

, \A, 1912, 32. . M. N, O Mfi (sic) a


23. . , O d A ^E-

A d , K, 1952. \A. \A, 171-172, 1985, 1-64. .


A d O, , 1939. . . , A d fi

Fves, O E O, IMXA, 75, , 1965.


24. B. Balcania, 1, 1938, 233-234, d .

26. B. Balcania, 8, 1945, 66-40.


25. B. \Hc ^E, 297-298, 1977, 168.

27. K. A, ^O e ^Ee a e d c
fi , , 1952, 9. \A. . , \A-

28. \A. . , Nicolae Milescu Homo Universalis, a A -


c . Tfi K, \A, 1988, 99.

, B. \E \A, 1980, 188-198.


IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA 471

, a a fi . , ,
, T, , \A, Z, \A. M, T,
, fi, fi .. O
a c c f ,
Z, B, , b c c
, d a d a a c fi d -
, \A29, 30, B31, P32
Ma e e d Bb -
, d a fi B d
M B. \E b
a B. O b e d
. ^Ya d b e
, a b c c K.
^O K , a
c , B , -
a , f B d f B. ^H

c fi Paul Lemerle33, c b
e e e e d -

. \E , e
c B, d

29. . Mfi, Mfi, A \A T 1500-1769, \E \A, 1941.


\A. . , Kc d B \A, \I, 1994, 52,

\A : Basri - Bey, L Orient dbalkanis et l Albanie, s.l.n.d., 5.


B c , a c c

30. St. Diamandi, Oameni si aspecte din istoria Aromnilor. Cugetarea, 1940, 394. D. I. Popovi c, Les
Aroumains, RIEB, 1938, 606. \A. - \E. , \Ab b

31. Despina Loukidou - Mavridou, Ioannis Papadrianos, Dimitrios Darvaris: sa contribution l volution
M , a A M , \A, 1993, 415 ..

littraire bulgare, A ^Ee fi, , , 1980, 211-226.


32. Ariadna Camariano - Cioran, Les Acadmies princires de Bucarest et de Iassy et leurs professeurs,
Thessaloniki, 1974, passim. M. T, Nfi T, M M -
, \I, 1983. Linos G. Benakis, Nicolaos Zerzoulis, traducteur des oeuvres de ma-
thmatique de Christian Wolff, ^O \Ec Le Glaneur, 20, 1995, 47-57. Andrei Pippidi, Tradit ia po-
litica bizantina nta rile romane n secolele XVI-XVIII. Bucures
ti 1983, 89, d .
33. P. Lemerle, Prolgomnes une dition critique et commente des Conseils et Rcits de Kkaum-
nos, Bruxelles, 1960, 80 . 2. \Ee c d : G. Murnu, Istoria Roma-
nilor din Pind. Vlahia mare 980-1259, Studiu istoric dupa izvoare bizantine, Bucuresti, 1913, 92. Fr.
Taillez, Cahiers Sextil Puscariu, 1, 2, 1952, 302.
472 IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA

e . ^O b B r e
fi, f
P B, Be
N X a d \I \A (I,
237).
\Ed , e 1083, A Kc c -
, \A A, e N-
, f c , e Be a
c e K O34. Y B c c -
N X: d b d a -
(= ), L M B , T
q (841). M B c c e e X-
: e d e
. O c B a -
c b c e B35.
^fi B X-
d c c d c -
. fi e ,
c c . ^H r
: , e
. b F e e

(Bonn, I, 35). \Aa c d c fi B


, c d , fi -

d b P. Papahagi, :
, f \I fi, a ,

d a e F T d , e ,
e q d fi d f a e e E-
, R \Af q, M , -
B e fi \I, a
d f 36.

34. \A. . , O B \O, a B -

35. B. P. - H. Stahl, Ethnologie de lEurope du Sud - Est, Paris - La Haye, 1974, 63 . 1. \A. . -
- \A ^E \Efi, \Efi, 1986, 139-148.

36. P. Papahagi, Din trecutul cultural al Aromanilor, ARMSL, 35, 1912, 1-33.
, T B, T, 8, 1988, 163 . 21.
IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA 473

^Ofi a a a B.
d e d a X. Ta b A, fi-
, B, B, -
c : Ta a d d
e fi fi
Mc d Bd T e B37.
^ e a A . ^O T r fi: a
a \A r fi , c -
. Bfi b , c fi fi -
(T, \Afi, Zfi, M, Kfi ...)38. \A,
a e \A. Bfi, c c \A B
a e B. A e 1444 a
X B b r d r -
e e fi M, e K fi, -
e e d b c r d b
c c 39. ^O b
M. fi fi f T, K-
, . B, . A. Me : ^O d b
, e j c -
f B b a B b
d e e e ,
! Ka f Bf d f fi -
a a a fi \A. \Afi-
d a I b B
a a E b
120.000 fi d 10.000 a . O B, f d f
c j , f
f d , f
b a b e f ,

37. \I. . B, e fi O d -
e fi , \E \A, 1907, 267, .
.
38. . K. T, T A , \A (1967), 20.
39. \A. Bfi, ^O e e e ^E. O K-

, \E \A, 1909, 49-50. E. Werner, Yrken und Wlachen, In: Beitr. Entwicklung
, a , 36-37, 1979, 476. B. d M. Xfi, B d Kfi-

Balkanzivil, Leipzig, 1966, 471-478.


474 IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA

40. Tc fi d -
B a A,
a . Xc b fi
\A. Mfi c K: Ma e fi d -
N. b e fi fi -
a KAPAKAKEIA, a fi, fi c
K, e , f , q e a r A-
, d f c d b N-
, r e fifi a , c e
f b b r c d a a c -
41. O e N, f c ,
e B, fi, e 42. \E d
d fi, , d
B - \A r , fi 43.
O b d c -
c . ^A -
e b , f
, j e j a
e e fi. ^O b fi
d a c , -
c fi .
^H B b fi a a . ^O
K f d a , b d c
M, K: \E b [ N] e
d a d e . e y
, n c d
B f d . Kd

40. M. A. fi, ^I E, \A, 1992, 122.


41. \A. . Mfi, . \Aa c c d a T, d
, 8, 1990-1991, 63.
42. B. \A. . , \E E A d ^E. B
^E X, \A, 1986. \A., 228, c fi
d . a e fi c
a ^E . \A. . , a K d ^E d
, \Ed ^E B M, 1, , 1988, 298 ..
43. B. ^O Me \A. \A, IMXA, , 1984. \A. . -
, O B M, N ^E, \A c M, X, 1992. .
. , ^H \Ec ^E d , K, 1970, 85, 207 ..
IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA 475

B d B f , d e
e e 44.
Ka f fi b f B
K. ^O b , fi ^H -
c B K, B c c

c B: ^H c c Livre de la Conqueste ,
K, e b d b d

f \A B e e [e \A le
Flamenc] d 1303 d d
q P (un des plus sages hommes de
Romanie) d (le plus sage du duchame). \E
b d \A, \I le
Flamenc, . \Afi
d B, fi fi, L d ,
K c , -
f e c -
45.
O B b r d c c K a d
46. Ka a c

K fi. ^O Miller : Tfi


\O b c b e fi M d

B T
d e e fi K c f
e 47. M d -
b , d a b c
fi, e e \O
r fi48.
a c c B d a -
, , f fi j , b

44. Cecaumeni, Consilia et Narrationes. Novam editionem praeparavit, in rossicam invertit, praefatione
commentariisque instruxit, G. G. Litavrin. Mosqua, 1972, 260.
45. N ^E (NE), 20, 1926, 377-378.
46. \A. . , O B d \Efi, a ,

47. W. Miller, ^H c ^E, \A, 1960, 475.


1975, 21-22, 1976, 23-24.

48. \A. . , \Afi T d d b T b b


, T, 11, 1991, 135-151.
476 IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA

d , . Ka
(1880), B (1892), (1926), fi
(1936), K (1957), \A (1989), K (1993-1994), a
, fi b c . e -
, fi c a e K.
E e d c \A \A. K-
fi c , ,
c , , d fi, n e
, e c K c -
! O fi f 49. Te
fi d f , c r
d \H fi N. fi, d -
, e 1891: Te B
e A K, e B \E.
Kfi b ^I fi \I Bd T (+ 1173),
c \Ac e 11 , , fi
d B, c Fc d
, c e d F ^IF.
(. . 118)50. e d a a
e e \I. \A, f r c (!) T51.
\Ee d e c \I. ^O -
- \E52 fi
\I, f c B d T, a a e

49. . \A. . Kfi, T r Kfi, \E \A, 1939, 29 .

c , \E \A, 1991 (sic), 7 . 1. B. d \A. . , Bd


50. N. I. fi, Ta a c ^A e d

T d c B, A \E, , , 1993, 147-


160. Bd T, Te c E, c \A d c \Ac
1159-1173, \A, 1994, 63. a e c . \A. . , \A
e e , Oe Tfi, 7 M 1991, 70. \Afi (P) - \E-
d \Af , \Ea d Ma , \A, 1993, 111-112, j
\Ee Or K, 2004, 170-176.
51. \A. . , B d B, \Efi fi fi, \A
1993, fi d a B \A, . 77 . 20, . 91 . 22.
a \A . ^ , 232, N - 1993, 8.
52. . \E, O Kfi. c c ,
T, 1947, 9. B. d T, 8, 1988, 164. \A. . , a c c
d B, Ta N, 18-1-1994, 4.
IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA 477

c c fi d a , K-
a (T), a c c fi K
K! hA r b , a -
a , a a Bd -
. ^H b c e K r . fi a
, b c r 53.
fi, e 1992, b fi d
d . ^O e \A. P -
B r , d -\I, f r -
c a e e 9 . .X., , a
c e e f fi Nfi54.
fi, f a c -
\E, e e P r ,

a Dubuisson55. Mb c e e -
d e \I, i d fi -

, c B r \I, ,
e , f fi P: a c d a
c ;56.
\Aa d fi. A fi, N. Caranica, ,
b c c , B e c
M, c b c c d -
fi B e e
57.
^H B c b
e : O B q e c c ^E,

53. B. \A. . , ^H c d a , ^Ic d


c ^E , c B - a d M-

. 44. c . Achille G. Lazarou, L aroumain et ses rapports avec le grec. Institute for
1, c d , \E \A, 1976, 102 . 44. B E, \A, 1986, 146

Balkan Studies, 206, Thessaloniki, 1986, 93 . 44.


54. \A. \A. P, O B a e 10 , e ^Hfi, 21,

55. M. Dubuisson, Les opici: Osques, Occidentaux ou Barbares? Latomus, 42, 1983, 520-545. B. d
1992, 38.

\A. . , Pe \Afi, a A a c \A-


\I, \A, 1984, 40-54.

57. N. Caranica, Les Aroumains Besanon, 1990, 126 d 347 . 1.


56. \A. P, B, a , 2, 1979, 103.
478 IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA

APEI e (e) M \A.


Kfi e c Bfi \I, d c f
BAXOI b f P . \Afi b f P
(M d M B) d b f ^Ifi ^I-
d a a c T. a
e fi: O B ^E r
E d b f d f ^E
E d fi c ^E e e \O-
e fi. O B ^E ^Efi58. O -
b e . \A -
.
. hA r -
b B, b a c -
d c fi d . Ka e
d b A, \A, X-
.. (). -
B : O fi [d] q
e , c , c
A, A (M) j -
. ^H b . e Kc j \I-
c - K Kd c Kd A59!
\E b fi e , -
c . N \Ag K, e X. 60.
Ka a : Te c fi B ^E
( d \A) d B-

B e f Tomatschek, Gyni,
K. \A b j , -

Lemerle d P , a -
d b a a a61 d b fi62.

58. . , K, ^H , \A, 1993, 27. .


^ , 234, M - \A 1994, 8.
59. E d M e \I \I. B (), d
d fi . \E , 1925. Ke T-
. Bfi, 8, 20.
60. X. , ^O fi B c N. K, N
\A, 8 d 9 \I 1993. B. fi e M, 474, 30-9-1993, 2.
61. \A. . , ^H e 1066 d c -
IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA 479

e fi :
B b r fi O B
fi e a Ma
M r E. ^H B-
a , i d ^E e e
, a r , f B E. \Aa
b e fi fi: Kd a c q, f
E c c ^E. Ae , f
d e c . ^H b c , a c
B b fi d
a c fi . b
fi B, a d a a
d a , e e fi
[] f d 1400 fi a A d a
a a fi
d a c fi d fi fi
b c fi. A e B x r ,
c fi, a . ^O e a q , i
c fi r d c fi, .. fi j
fi. , e fi, f a , r a
c fi d \A d K b
c e 1400 d c
. O a c , ,
fi c c fi, b
e fi. ^H b c c fi -

fi c Al. Randa63 d -
fi c ,

e E. Petrovici64 c c ^E
r .

K, a X, 11, 1976, 90-119. B d B, 44-

62. Achille G. Lazarou, La rvolte des Larissens en 1066, Lyon, 1979. \A. e La Thessalie, Actes
73.

de la Table Ronde, 21-24, Julliet 1975, Collection de la Maison de l Orient Meditrranen No 6, Srie
Archologique 5.
63. Al Randa, Le Sud - Est europen partie intgrante de l Europe, Revue des Etudes Roumaines (RER),
7-8, 1961, 133.
64. E. Petrovici, Les Slaves en Grce et en Dacie, Balcania, 7, 1944, 472, d Studii de dialectologie si
toponimie, Bucuresti, 1970, 151.
480 IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA

\E b c a c fi-
e X. . fi
, c d a
c ^E, e . N, a e X
K, i d fi, r .
b d a f , i d c fi b

d d P, G. Weigand, c
d e , -

65.
T a e -
, fi d T, .
E. \E c ^E d b j
d b c B -

Ioan Caragiani, c a -
b fi e c

fi 66. Tfi f
d c c .

. fi f B ^E Caragiani b d
a e P b e B-

e e fi C. e e
P67. \E .E. b c fi e e

e P. Papahagi. E e b c e -
M, a c
B (1878-1881) fi e
f B d f
b e e -
. \Ec b B e , c \I -
e e d

65. M. Pfi, \Afi d a e , c c d c K-


, Tfi . K, \A, 1988, 504 . 68, 69, 70. N. N, ^H

1988, 47, 67-68, 82-83. a Weigand d fi N . \A. . ,


c c ^E, B d T, ,

\Eb , a A -
, , 1994, 97 . 75.
66. B. . \A, 30-3-1988, 8.
67. B. \A. . , ^Efi d fi, a A M-
, \A, 1993, 469 . 52.
IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA 481

Crispi, . O, . fi a
\I d b c fi , c
c ^E, c e N
K, c a a c B. H d \A-
!68
.E. c fi B.
\E c a b -
c c b a a -
K (1941 ..)69 , i d fi
d fi d d ,
b b . ^O e .E. a c
fi , e fi, fi d
fi f , f
fi, fi f fi e P, fi
e a fi 70, d b f e
, d b c c . \Aa a c -
c a c -
d c fi ^E
a i b
O.H.E. \E . O B - \A c c
fi e e 1913, a c -
b , d -
, d
, e e -
c d a fi d a !
f b \E fi ^E b fi -
.
a .E. b a fi. \Aa a c
fi fi b Ad r B

68. X. X, ^H \A , ^Efi, 6, 1900, 259. \A. . ,


\A, N ^E, \A f f A, X 1994, 80-
97.
69. Be \A. \I. Xfi, ^H ,
B , , 1951. Te b fi . P,

70. Ach. G. Lazarou, The truth about the leaflet Les Aroumains (Les Macdo - Roumains) 1989. On
\A, \E T, \I 1994, 2. ^H r .

scientific truth about Macedonia, National Technical University of Athens, 1993, 75.
482 IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA

. \Afi c B -
, B , , -
d \E-
d fi fi \E, f c
c c B - \A71, fi
a , i a fi B
r d b c . Er -
d .
\E a c A - K -
a c , fi a
B b f a fi -
fi d e
e . \Ec b c , c r , b
a , c
d e e c , f e .E., c -
. e , f , f : \Ae
c a b a a b

a a c . \A a
B (Mfi, B, B , K,
\Efi) a . b , , c E B
d c c -
. Er fi a
d c , b e fi d 72. \A-
b d fi r d fi a q, i ,
r E, d .E., a e
K, fi d c
fi b e e .
\Ed r B
c fi B fi, fi b d

71. O . B. Gheorghe Padiotu, Fierbere in Balcani, Cuvantul Romanesc,


Martie 1991, 20, d a B c ^E,
fi c a d ! \E Cuvantul Romanesc, Septembrie 1990, 24 d Zborlu a
nostru, 19, 1988, 69. \Ofi e e . M. b d b
. B. d \A. . , B d fi; \He ^Hfi,

72. \A \A, TEL. 9316350, 26-1-1995, 13:36.


1990, 267-273.
IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA 483

, c a e e -
fi. Ae e a d
a . ^E fi r -
, fi fi b d
, b , , B. ^H b
fi .E., n fi
\Ec E ^E c E a f B
d a c b Mfi,
e c j c c
B b f f ,
.E. r, , -
M E, f
- e .
Tc B a b a -
, b , f fi b -
\O, d B Nfi, fi e 1973
e e ,
fi, e fi73. Te b -
e e e fi 74, a -
a fi d P B,
a a b f r , d
c , c a e e
^E, e d b , d
. ^O P, a e Nfi fi, B
Nfi d b b -
. fi P d c a c ^E, f b -
f d d fi a c c d -
a c c .
e fi E . , -

C. C. Giurescu75, a e e e Kfi E!
P e d c B

73. B. . Nfi - . , Te fi. ^H a , ,


1973, . 68.
74. Nfi, \A (^H Ba) d d -

, d Caragiani, Picot ..
, B, 1992, b e fi , -

75. C. C. Giurescu, Istoria Bucurestilor, Bucuresti, 1979, 220. . P. Nasturel, Koutsovalaque. Recherche
484 IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA

E d c c B
b , f c
c , e d e , j
b 76, g d b 77, b a
d c ^E - fi,
b d b c c fi-
. \E b , d c a d a

fi Bd Wace- Thompson 78.


r d , d , a e

E, d , f B - \A -
d . . \A (1961), K. \Afi, B. K, M M-
(1994) .. \A b b e fi , f
b a , b d -
79. b f a d d a c d
b c -
. r e e fi.

tymologique, Etudes Roumaines et Aroumaines, Paris, 1991, 91, . 16. a e . a -


c . ^H \A, 27-6-1987, 3.
76. \A.. , T a e e ^E,
a X, 11, 1976, 267-277. \Og - \E, ^I E, 175,

271. Aroumain bana: est - il un hritage aborigne? T b N


1983, 12-14. b B, \He ^Hfi, 1987, 257-

E, ^Eb , \A, 1990, 403-435.

78. A.J.B. Wace and M.S. Thompson, The Nomads of the Balkans, London, 1914. . \A. . ,
77. B. b \A. . , N. K, \A. M, K. N ..

^H e e e Wace d Thompson. e .
\A 2007, 46. e c ^I
(.I..O..) T, 1989. . \A. . , ^I

, \I, 1988, . 389, B , \A, 1989, 57. Achille G. Lazarou, La singularit


T, \He ^Hfi, 1988. \A \E \E a a \Ea

des Aroumains dans leur posie populaire, Balkan Studies, 28, 2, 1987, 379 . 43. \A \E-
\E a a \Ea , Athnes, 1989, 13, . 43. \E Beitrge zur spra-
chlichen, literarischen und Kulturellen. Vielfalt in den Philologien Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1992,
640-656.

d , N. Iorga, f d Tfi
79. j f \A B b f B ^E, -

d M M, B, , Reporter, 31-7-1994, 25.


B e T , , 1185. .
IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA 485

^H d c c
B d B . fi -
b b e \Ee d -
e \Efi, b -
, fi d c fi
B. Mf , e
, fi d fi b r . ^H
e N e K K, , -
e K X. Ke d e B \A. \E.
Bfi.
^O K d b b a -

fi I. Leunclavius d a r e J.
a 80 b d fi

Kopitar, , a e e Kr. Sandfeld81, B,


e a , e 1828, B. E b f
, a a K82.
Ka e X Ke (1855-1944/5), fi e e A
K, , a , -
, , , , , ,
e 83, e e e , a
r c , a N d
M, fi Kfi. Oy c
, a a a r E, e -
e , a , c c d c
, e e c c d c
e c c ^E a a -
, d fi a
e c d a e c -
84.

80. . \E, \Ae c c K K. Te ^Hfi e -

81. . G. Drettas, Problmes de linguistique balkanique, Bulletin de la Socit de Linguistique de Pa-


, a , 1-15, 1975, 13-14.

ris, LXXXI, 257, 280.


82. K, .., 530-531. B. \A. . , K. K (1777-1836),
d fi, \E (), 26-1-1986.
83. N. B, ^O e e K X . Ke (1855 -
1944-5), a A M K, \A, 1991, . 147-156.
84. . c c (K), 28-4-1928, . . 1302.
486 IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA

^O \Afi Bfi b
q e a c f ^E. -
b : Tc fi c \I-
\I e e d P ,
, i
d fi q E, a , e
fi , q c fi j d . A, -
fi, a B, f a e
a d b b d
c fi c c \A d e fi -
e b e . \Ee \I
Bfi d e K: Tc -
fi c d e 150 fi
fi N fi, K K (1777-1836)
b f f d f f a e b
a d d -
85.
fi fi d \I. d
K. K d X. K d \A. Bfi d -
fi, d c , -
, , d b d d e a
d , \A. K, fi,
d B-
e a , , , , d
b b , -
, f fi a a c ^E, b
c e fi, d ,

85. . \A. Bfi, ^I N ^E, A, , 1961, . 36. ^I-


M e a a fi S e 1912, E.M.., , 1983, 49-50.
B. d . . fi, ^H c ^E, (\A), 1994, c
. 234, . ) c c \I e e \A.
Bfi, fi K d . \A b c -
a e \I fi. ^H c . \E
c . 235, . ), b e . B, B -
\A r , a a r
fi .
IXNHATHEI BAXN THN EPIOXH KAPITA 487

B, , K, K, X,
\A, a d fi
B d r , a d , -
d b c fi, , d
^I d ^E \A , -
^I (.I.O..) T, -
^E d M d -
fi d fi .
\E b a b
d b fi a b fi
, b . !

PAKTIKA A YNEPIOY IA THN KAPITA KAI THN EPIOXH TH. EKOH


AKH BIBIOHKH KAPITA H AHNA. KAPITA 1996, 83-98.
EKOXE ENOOIKH YNEE NOMOY PEBENN

^O c fi Andr Mirambel1, c
e , a fi e e
d , c ^E 1957
j a , f ,
, , , , , .. fi
e e 3,20%.
fi fi, Mirambel d
fi c fi Andr Blanc e e
B, fi ,

e fi. (L tat le plus uni, le plus homogne est le grec)2.


f e e e , e e b r

\E e e , fi d ,
d fi . hA d fi b -

b T S. Pollo d A. Puto4,
3. b c , -

d c M, a b , -

Bfi (Vl. Georgiev6, I.I. Russu7, Al. Rosetti8,


5. \A b d b f \If a c -

M.D. Savic9, P.H. Stahl10) a d -

1. A. Mirambel, Introduction au grec moderne, 2e d. rev. et corr., Paris 1957, 25.


2. A. Blanc, Gographie des Balkans, P.U.F., Que sais-je?, Paris 1971, 50.
3. a c . fi, 34, 1992, 407, . 27, 28, 29.
4. B. fi d c \A. . , \Ec -
A (212 .X.), \He ^Hfi 1989 (^E
\H M), 237. \E \E a a a d
a A \A d ^I A. E [\A]
1991, 91.
5. B. \A. . , \I d Be ^Efi, \A 1988, 23 .

6. . Actes du premier Symposium International de Thracologie Rome 1977, (Milano 1978), 90,
35. \E M. , M, 10, 1974, 417.

Georgiev : Je precise que l albanais ne provient pas de l illyrien.


7. I. I. Russu, Ilirii, Istoria - limba si onomastica - romanizarea, Bucuresti 1969, 151-152. \E I. I.
Russu, Etnogeneza Romanilor, Bucuresti 1981, 71 .., 452, : En conclusion,
il semble que la thse sur la descendance des Albanais des Illyriens non romaniss a peu de chances d
tre verifie.
490 \Eb N

fi j a .

, A. Suslu, d -
b fi b 11, e 14 , T

d , b c d
e : T d T M;. ^Y
f , f B
d d r 12. \E -
e e d a c M d -
a c Ma \A, a c d a c

fi fi (Eugne Pittard 13 , N.
, b a e e b r T.

Beldiceanu14, B. J. Slot15) fi f B
d ^E \A e T e .

fi. \E Suslu
fi b d b , e , fi a -

8. . Studia Albanica, 1, 1969, 134, e d c B-


Al. Rosetti fi d c :
Quant l habitant primitif des anctres des Albanais, leur terminologie de la navigation et de la pche,
qui sont empruntes, prouve d une manire indubitable qu ils sont arrivs tard sur le littoral maritime.
9. . Actes du troisime Symposium International de Thracologie , Roma 1982, 250: Quant la
thse qui prtend voir dans l albanais la filiation du groupe illyrien, elle reste notre avis sans fon-
dement.
10. P. H. Stahl, Ethnologie de l Europe du Sud - Est. Une Anthologie, Paris La Haye 1974, 92

c Hans Krahe. Tc e e 1927 H. Louis, d fi-


f \Af . \Ic c \A d

b b \Ad e f \I,
a c . E, O \H d ,
\I 1962, 5. B. d \A. . , \A, \Ed ^E-
B M, A, 1988, 653 ..
11. fi M 92 d M 92 ^E \E
^I.
12. \A. . K, T r Kfi, \A 1939, 58. M. K, -

13. E. Pittard, Les peuples que les Turcs ont amens dans les Balkans, Revue Internationale des Etudes
c c B, M, 17, 1977, 315-366.

Balkaniques, 1-2, 1935, 533: N oublions pas, lorsque nous crivons le mot turc que, sous ce voca-
ble, nous trouvons des populations autochtones balkaniques islamises pour des causes diverses.
14. . Byzantion, 53, 1983, 131: Au milieu du XVe sicle le vocable trk ne peut gure tre in-
terprt au sens ethnique.
15. B. J. Slot, Archipelagus turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane c.
1500-1718, , Printed in Belgium 1982, 3: il faudra bien tenir l esprit que la majorit des Turcs
que nous rencontrerons dans le prsent ouvrage ne sont gure des Turcs dans le sens ethnique mais sur-
\Eb N 491

d e B T, f a -

a e . \Aa a e R. Janin
B B, e 1020 b \A

Oy16. O T b r fi c M
i c Ma \A!
O fi b c
b a c M c , a
X d e O. ^O Tfi
r fi17. Ma b Mfi-
d M-
18.
^O a B
d M j b -
a c fi c M. O d
e b b
d . O! \E d -
a \Aa d
, b a . b b -
\I fi a fi -
c B b c ^A
, c d c M19.
\Aa e , f b c

tout des Chrtiens convertis l Islam. B. \A. . , B d B, \Efi -

16. R. Janin, Les Turcs Vardariotes, Echos d Orient, 29, 1930, 436-449. B. d . K,
fi fi, \A 1993, 94 ..

Bd M, II-V, 1937, 52 .. T , B d c
c , 1946, 20-21. T , Ta fi a
^E, 1946, 36.
17. . Tfi, A d fi . M . .
, \A 1949. B. \A. . , Me - Ke d c
, T, 6, 1986, 83-122.
18. \Afi (P) - \E d \A , \Ea d Ma -
. . \Efi \E a a a . fi N.
, \A 1993, 127 ..
19. B. E 1981-1982 B , d -
\A. . , \A \I 1982, 21-23. B. d \A. . , ^H ^I
fi , N , 31, 1984, 143-155.
492 \Eb N

^E, d fi d b a -
fi e e e . ^Y B
P d B, f

, i d - fi Petar Skok, c
M-P20, P M-

Z, e fi , B,
M, r c H21.
Ma a a fi b
c M-
a fi . ^fi r c d
c c , fi c fi
d fi d P ,
d . Ka f 22 -

c fi23, e P. Lemerle, \E24,


a \I d ^E

b e (),
e \He , b a fi
e c M d . ^H b

fi, b M. Garasanin25. f
b d b d b fi -

e d c B N. Iorga26 -
e e N,

20. B. \A. . , B M, N ^E, \A c M, X-

21. B. Revue Internernationale des Etudes Balkaniques, 1-2, 1935, 330.


1992.

22. E \A, c . a c -

23. P. Lemerle, Philippes et la Macdoine orientale l poque chrtienne et byzanine. Recherches d


. \A. . , \A, \A - B, fi, 34, 1992, 407.

Histoire et dArchologie, Paris 1945, 11-12, \E a e e doit tre aussi


vieille que les relations terrestres de l Orient et de l Occident mditerranens. ^O Lemerle b
c \E c c fi, a fi d e -
.
24. , 7, 5, 6: T b c e d c \E d c \A
fi a \Ha fi

25. B. Actes du Colloque International organis par le Secrtariat gnral de lAIESEE, Bucarest 1970,
\A fi, b a a \I.

291. \E \A. . , \I, c e e \E-

26. N. Iorga, Formes byzantines et ralits balkaniques, Bucarest - Paris 1922, 187.
e - f - M 1988.
\Eb N 493

e a fi, M, d e a fi,
c c M. b
e fi d c c

27, C. Poghirc28, N. Hammond29, F. Papazoglou30 ..31 b


P - B! Tf f b \I. K-

, e f -
. T B a c fi
B d e fi a
, a -

d L. Heuzey32, d a
e e ,

e d c B E. Petrovici33,
, d b

c Al. Randa34 ..
^E b fi c -
d fi d
, c fi
b , a d 35. -
b c c B d d -

27. J. N. Kallris, La question de l origine des Macdoniens: mise au point, Cahiers d Histoire
Mondiale, 4, 1958, 93 .. T , Les anciens Macdoniens. Etude linguistique et historique,
Collection de l Institut Franais d Athnes, I, 1954, II, 1976.
28. C. Poghirc, Philologica et Linguistica. Bochum 1983, 37-47, . d Mc Z, 45, 1970,
15, ^E, 15-1-1970, e e : ^Ec . \A
.
29. Tc c b . M.

30. F. Papazoglou, Quelques problmes de l histoire pirote A propos du livre Epirus de N. G. L.


. ^H fi Mfi. ^H M, \A 1992, 114.

Hammond , Ziva Antika, 20, 1970, 117 . 4.


31. B. \A. . , Te Me b , , ,

e e , Expression, 1, 1991, 101 .. T , ^H fi M-


^Ec \A, 361, 1989, 67-74. T , Te Me e c -

32. B. ^E, 1, 1928, 214. L. Heuzey, ^Oe c e


, Oe Tfi, 5.2.92, 32.

33. B. Balcania, 7, 1944, 472, d , Les Slaves en Grce et en Dacie, Studii de dialectolo-
1858. E .I..O.. T, 1991.

gie si toponimie, Bucuresti 1970, 151.


34. B. Revue des Etudes Roumaines (R.E.R.), 7-8, 1961, 133.
35. B. \A. . , T, e ^Hfi T-
1991, 62-63 d . 22.
494 \Eb N

f fi, b d fi -
b , f B, K
d X. B, c d
c b c a e e e fi-
.

r b d , b c W.
Ka B, a e fi

von Wartburg, Giulano Bonfante .. e e


Volcae d fi36. M b
, e e a e c C. Poghirc,
d , fi, 37.
\E d c c -
r Kfi, e e
d b , a f b e , e
() B d a f b e e B, B
b b c B . \Aa M
B d Ma B A-

fi P. Nasturel, a e e 17 a f
. A . fi b r -

P Kfi E38.
O r fi d fi a c
. \Aa -
39, b e e , f -
fi a -
\A.
^O \A e e e -, fi, -
e c a , , d e e e

36. R.E.R., 7-8, 1961, 214. B. d Sp. Papageorges, Les Koutsovalaques, Athnes 1908, 9.K-
, .., 10 .. \I. . M, B d Mfi. (Te d fi

37. C. Poghirc, Romanisation linguistique et culturelle dans les Balkans. Survivances et volution,
), e (B) 1.11.1992, 7.

INALCO, No 8, Les Aroumains, 1989, 9-44.


38. P. Nasturel, Koutsovalaque, Recheche tymologique, Etudes Roumains et Aroumains, Paris, 1990, 91
. 16.

, \A 1976, 84 .. B ., \A 1986, 128 .. c . In-


39. B. \A. . , ^H B, ^H c d a

stitute for Balkan Studies, 206, Thessaloniki 1986, 76 ..


\Eb N 495

romanus, P, fi \A d b

E c Armania, c b -
c \A. \E P fi B

fi, e d -
c \A, Zfi40.
Ka d b 19 , P T, -
c , b B e c M-
d e b c c -
e fi d e c

c B I. Coteanu41, e -
e b f fi. \A, b e d

. fi fi B, fi
, fi c O a d f fi
c fi 42, fi d r b
a 43.
O B fi P
a c c \E 1848, c a -
a a c E, b
fi , B
d M, a c T d
B, c A d c P.
a a fi j b c
j d d M , fi B d M
e e B a
f f B M44, e e
, M \A.
O fi, fi, M e f P

40. . Beitrge zu einen Lexikon historischer Grundbegriffe. Sonderdruck aus dem Internationalen
Jahrbuch fr Geschicich tsunterricht 1959/60, Braunschweig, 89: Les Grecs appellent leur pays
Armania (Romania).
41. B. Limba Romana, 7, 1959, 10.
42. B. . , O d A -

43. B. N. Iorga, Note Polone. . Balcania, 1, 1938, 233-234.


, \A 1912, 32.

44. Achille Lazarou, Aroumain bana; est - il un hritage aborigne? Balkan Studies, 29, 2, 1988, 310 ..
\E b N E. ^Eb \A.
fi: 30 A - 5 1989, \A 1990, 405 ..
496 \Eb N

r , d fi 45

Mihail Kogalniceanu: hA a M ,
\E 1848 c M d fi,

e a e e f T
P. \Aa a A a
, F a a a -
. E , r a e e e c -
c P e c M46. O
e e e . fi a b d e
, fi a e e e d c
. ^O a fi d fi e
d e d fi, b d e

, f A. - E. Picot
. \Ed b d b

d e G. Weigand.
^O P Kfi A,
fi c T d f a c -
Bfi e c c c
d c c \A d
, b c d d
c c E d b , d fi -
d b fi O P M47. ^H b c
a b e b c a
fi. a c c
fi. O d , -
fi fi a c d c -
^I, c r
a a b c fi d c c
. O, i d c d e r
, d b b
d a a d a b .
fi b e a c - d b -

45. Storia del popolo romeno a cura dell accademico Andrei Otetea, Roma - Bucuresti 1970, 600 (-
).

47. Auguste - Emile Picot, Les Roumains de la Macdoine, Paris 1875, 47 .


46. . \A. K. \A, Me \Ag 1903-1908, 1965, 4.
\Eb N 497

fi ! a b c
a c , fi fi-
e fi d . Te b fi d fi
r b fi b c c d -
c , i b fi d b
a fi!
\A P , d b -

G. Weigand e d b b fi,
. \Ed d . O -

r d d , Diaconovich
1898-1904, Minerva Cluj 1930, Predescu B 1940. Mfi e 1893 -
, P c -

Weigand, c b e c c fi-
\I P e c

d , b c -
d B d P-
d fi e .
^O Weigand d b . Ka d
d B B c c
a c b c fi .

fi V. Brard48, d f a
Te e f B, c

e e c P,
. P -
e d a b c fi
\A B 49. \E b e , b
c B a P, a c -
fi b c K d X, f -
.
O Weigand e c P -
d . Xd e e e
d fi . K e \I e
b , fi, fi,

48. Victor Brard, T d ^Efi. ^Oe c M, \A, .., 89.


49. M. N. P, \Afi d a e , c c d c K-
. \A e e fi M \I. K, \A 1983, 13.
498 \Eb N

fi, d . O
fi c c fi r fi -
, e b f fi a c c B-
e c M, e fi d
e e c c , e fi, b a
fi \I a a fi P-

d . d Caragiani 50,
e e B

Papacostea, Papahagi, Pascu, Murnu .. O c Weigand


Th. Capidan, a d -
c d fi.

, d d Weigand. -
d e , -

c B e - . T e -
e B b c c e -
, fi a e
B r P. A, fi r a d ,
f P b d d -
b a c ^E , fi b
, d a . Te fi r -
a d c .
c P, d b e d , -
a e e j -
, b d , d -
, b a , a b c
.
f f Capidan a B
d fi Ovid Densusianu51, Papa-
hagi52, A. Sacerdoteanu53, I. Siadbei54, C. Daicoviciu - H. Daicoviciu55.

50. \A a a c e e T. Papahagi, a a
b b , . ^O fi Papahagi e
Caragiani r fi. d b Nfi, i
d , , , e . \A f ,
f e \A,

51. O. Densusianu, Histoire de la langue roumaine, I, Paris 1901, 300, 327-328, 356-357.
d .

52. T. Papahagi, Din epoca de formatiune a limbii romne, Grai si Suflet, 1, 1923-1924, 228 ..
\Eb N 499

\E d Capidan a c fi B d P-

e d c B N.
e P, f -

Iorga56, c K Eugne Lozovan57 ..

d E. R. Pinon58,
\E B e P-

Capidan59 b d e a c c

53. A. Sacerdoteanu, Vlahii si Vlahia lui Brocard, Anuarul Institutului de Istorie Nationala, 5, 1928-

54. I. Siadbei, Originile dialectelor romne, Iassi 1933, 19.


1930, 497 ..

55. B. Actes du Colloque International organis par le Secrtariat gnral de l AIESEE, Mamaia, 1-
8/9/68, Bucarest 1970, 253.
56. ^O Iorga, d fi, a fi.
a c e a . -
c e c

Tfi d c . . N. Iorga, L origine et la patrie premire des


O fi, c P c !

Roumains (rponse une agression), Bucurest 1938, 3: En fait de linguistique, ce que les savants de
cabi-net oublient c est que, si la population roumaine, ds le dbut si nombreuse sur la rive gauche du
Da-nube, serait venus d un Balkan qu on ne pourrait pas dfinir, on ne s expliquerait pas pourquoi
elle n a ni les formes du dialecte aroumain de Macdoine, ni les emprunts au vocabulaire grec, ni le
m-lange, si particulier, avec le slave que prsente le dialecte istrien. ^O Iorga d ,

e A. Procopovici, La romanit balkanique, Balcania, 1, 1938, 62 . 1: a e e


fi e b e e e

f fi, , d c fi c , -
f e d , fi c c -
. b e \A. T, a M, \A
M, fi , 1970, 351 : O fi
, e b c c c r -
c a 700 d fi fi b
e d b a d f b

57. . E. Lozovan, Onomastique roumaine et balkanique, VIe Congrs International de Sciences


.

Onomastiques, Mnchen 1961, 225 note 1: Ce distinguo, dans le titre, est ncessaire. Le roumain n est
pas une langue balkanique.
58. . R. Pinon, L Europe et l Empire Othoman, les aspects actuels de la question d Orient, Paris
1909, 115: O B b r fi, , -
a c , a r Mfi . B. d . . \A-

59. Th. Capidan, Rponse critique au Dictionnaire d tymologie de Constantin Nikolaidi, Salonique
, Te Ke Z, 1961, 10.

1909. Ta a a fi
d fi d fi. . Gheorghe Padiotu, Fierbere in Balcani,
500 \Eb N

V. Parvan60, e R. Vulpe61, P M. Rostovtzeff62


d fi, e 1909. E c B-

Ka b d b d Capi-
dan 63, fi fi fi , S.
Puscariu64, Al. Procopovici65 .. Te fi r a c
Capidan66 d Weigand -
c B c H, , M
d b c , d c 67 e
, B, \E, .

d , L. Lafo-
Ea a e fi j e

scade68, e 1892. \A a e fi

Cuvantul Romanesc, Martie 1991, 20, d a B


c ^E, fi c a d ! . \A. . . B-
d fi; \He ^Hfi 1990, 267-273 d d -
fi B - \A. E \E \E a a

60. V. Parvan, Sulle origini della civilt romana, Roma 1922, 4.


\Ea d ^E fi B, T 1999.

61. B. Ephemeris Dacoromana (ED), 3, 1929, 166-167, Mlanges de l Ecole Roumaine en France
1929, seconde partie, 341. \E R. Vulpe, Studia thracologica, Bucarest 1976, 197.
62. B. Revue Internationale des Etudes Balkaniques, 1-2, 1935, 394-395.
63. B. Balcania, 1, 1938, 21. \I Th. Capidan, L origine des Macdo-roumains (rponse M. K-
ramopoulos), Bucarest 1939, 21 d 26, b c e -
d fi e : on soutient que je fis venir les Aroumains de la Dacie - chose que je n
ai jamais affirme. \E r . . Th. Capidan, Romni din
peninsula balkanica, Bucuresti 1924, 104, 110.
64. B. Balcania, 1, 1938, 22.
65. Balcania, 1, 1938, 61.
66. B. Langue et Littrature 1, 1941, 265 . 1, 3, 1946, 15, b Th. Capidan, Les Macdo-
roumains, Bucarest 1943, 159, , , d a fi
fi, P a M-! Tc Capidan e
e d D. Maniu, Cahiers Sextil Puscariu, 1, 1952, 212. B.
d b fi Siadbei, .., 21, d T. Papahagi, Grai si Suflet, 6, 1934, 377,
d b Capidan. Afi c d . N. ,
^H c \A, 1965, - .
67. B. \A. . , T a e e ^E-
, a X, 11, 1976, 267 . \E , B d B, 246 .. T
, \Og - \E, ^I , 175, 1983, 12-14. T , T

68. L. Lafoscade, Influence du latin sur le grec, chez J. Psichari, Etudes de Philologie nogrecque. Re-
B, T, 8, 1988, 159-170.

cherches sur le dveloppement historique du grec, Paris 1892, 100-101.


\Eb N 501

e d c B G. Bratianu,
, a b c c , e 1942, P

a fi M - j d

, Bruno Helly70.
69. O d e c -

\E e e fi, e d
fi, , e .
c e i Mfi e d a
c r j b r E d i a j -
. \A c d a
c c \I d c

c c : Les anciens Macdoniens. Etude linguistique


\A \A \I. K b e

et historique. Collection de l Institut Franais d Athnes, 1954, 1976. K b d


c c d c c c ,
e e (fi), P

\I P Cicerone Poghirc,
B d Mfi d -

c fi.
O, fi, , d fi-
, d , B r E,

69. G. I. Bratianu, Une nigme et un miracle historique: le peuple roumain, Bucarest 1942, 67: La Ma-
cdoine et une grande partie des rgions mridionales de la pninsule taient latinises ou tout au moins
bilingues, le latin y tant parl et crit non moins frquemment que le grec. b b -
d . B. X. M. \E, ^H d a
. - a - , \A 1951, 59-60. \A -
X. fi, ^Oe a a X -
, .., 1982, 15, 23, 32, 33, 44, 73, 77, 94, 103, 112, 115, 116, 120, 122. \Aa -
r d e , . B. K. -
, a , 1986, 9. \E d e e e
K a . B. \A. \I. , Te Bfi, -
fi fi d , M,6, 1964-1965, 193-194.
70. B. ^I ^E E (IEE, \E. \A), \A, 6, 1976, 183. \E
a \Efi, B :
\A, B, B, B, , K, K, M,
Mfi, fi, , . B. d \A. K, ^O ,
d d B, EEA, 4, 1953-1954, 56. T , ^O d B
, EEB, 23, 1953, 71.
502 \Eb N

71, , a d B. ^O Poghirc c
a c d , fi-

M 72, -
, e d a , -
, , , - , b
fi 73. r fi d E
fi K d X, c , b -
j fi b f B. -
c B74 j b e75 fi, e j fi,
g d c c K d X

M M. Hatzopoulos, Photic colonie romaine en Thesprotie et les destines de


71. a ^E c H d B c

la latinit pirote, Balkan Studies, 21, 1980, 90 d . 7, 102-103.


72. C. Poghirc, ., 9 . Mb b c \I fi ^E-

P E. Lozovan, R.E.R., 5-6 1960, 223 d . 45.


c E (= B), a d c c

73. B. A. Lazarou, Aroumain bana; est - il un hritage aborigne?, Balkan Studies, 29, 2, 1988, 309-
430. \E b N E. ^Eb -
. fi: 30 A - 5 1989, \A 1990, 403-435. T , \Ea
d a (bana), \He ^Hfi 1992, 433-
451. T , e e ^E,
a B B M, 6-10 1992, . \A-
1995, . , 1253-1282.

c ^E b , Th. Capidan, Romnii nomazi. Studiu din


74. ^H B b e fi fi E

a Romnilor din sudul peninsulei balcanice, Cluj 1928. \Aa b -


viat
fi ^E e c c , e Capidan. ^H

c d M. Gyni, La transhumance des Vlaques balkaniques au moyen - ge,


fi e e b b . fi a

Byzantinoslavica, 12, 1951, 29-42. ^H c a e , -


d a -
fi a . Mf d . ,
d . \A r , a
b c c b c , , b a , f
f Mfi, a a .
75. . . N, ^H c c ^E, B d

Weigand, e d b , a e X r
T, 1988, 67-8, 82, 83, 47. \A, fi, e

, b K , d X d K-
r P, B r P! B. \A. . , B d
B, \Efi fi fi, \A 1993, 93,
fi d , f P B-
\Eb N 503

f B e ^Ee e e e -
, j j .

! Ae b fi fi d fi T
E, f a d a . B. c e fi
e e . . T, N!!!, Ta X, 20 \I -
2006, 7. \E . \A. . , . Pb d
a c . \A 1999 [e M1998].

HMO PEBENN, PAKTIKA A YNEPIOY TN AANTAXOY PEBENITN, 7


KAI 8 AYOYTOY 1993, PEBENA 1994, 81-97.
PAATH - PAATEY
IKH MA PTYPIA A PXAIN EPPAIBN

hA d r 1, e c
, d c j . -

e c c draga,2 f . ^H fi-
c a fi, a c

b . d
e c c c
d c ,
a c b c r .
\Ed , c \ b b c -
, c c
, f c c c 3. ^O c
c d d ,
, , , c .. e a -
a d . \E b
. 4 b b d , a c c -

draksa5.
c , c , d c

^Efi q a d c . \Aa fi
c . X e fi,
d a , b b c

. Ka H. LIDDEL - R. SCOTT - A. KNTANTINIOY c \A-


1. ^ e c , b d e e fi, a

(. 14 . .X.) 243. Ka b . HMHTPAKOY c \A

2. G. MEYER, Etymologisches Worterbush der albanesischen Sprache, Strassburg, 1890,73. T ,


(. 10 . .X.), 4, 243.

Neugriechische Studien, 2,26 (SB d. Wiener Akad, d. Wiss. Bd. 130, 1896).
. D.J. GEORGAKAS, Orbis, 4, 1956, 105 . 2.
3. B. \E. \E. d . . , 1, \A, 1961 . 1773. Ka ANPITH, \E-
e e K N, , 1967, 50, r .
4. ^O . XATZIAKI, \A, 32, 1920, 211, c c . a e
. =, , . B. I. TAMATAKOY, e \A ^E-
, \A,1949,251.
5. . A. XATZH, a d , \A, 4, 1929, 217 6.
506 IKH MAPTYPIA APXAIN EPPAIBN

d c , .. e K
, \ fi, d
Er e e K d a
d f fi;. \E c M K d
Xfi: d f d d -
fi, d c -
fi d c fi d . Er
e e e e 6
O c fi b c c
. ^O \A X c . B, f

e e F, . fi e e , -
c e e , K e e (),

e -, ^I. . \A (Xfi.) e e
, a c e e *
(+) j e e * (+), e e
e ()-, c , d ,
fi b a e .7
^O . b a c fi e
c f , d e , d
, d , c -
e c *-.8
^O Chantraine e fi e e ,
fi c , b c -
d e r .9
^O b a c 10 c
, c d , b c c 4
.X. . - e . , f e fi
c b j d P. ^H b f

6. a d b d fi . GEORGAKAS, .., 111 . 2.

8. GEORGAKAS, .., 104


7. XATZH, .., 218.

9. P. CHANTRAINE, Dictionnaire tymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris, 1968,
296. Tc d ANPITH, .., 84.
10. T e e b c . , a e H. PERNOT, Etudes de linguistique
no-hellnique, III: Textes et lexicologie des parlers de Chio, Paris, 1946,394.
IKH MAPTYPIA APXAIN EPPAIBN 507

\Afi e . 11
d fi. Kd \A X f d b -
fi e . ,12 r
. , f E d b
b e . , b 13 d fi
b : \Aa b , b a
d j , (-).
Mfi . c E
e . (), e ^O . (-
fi). d c 2 . X., c
d e fi -
: (.-.) . r , b
, r . \E e e
14.
H b e e e r
. e a f -
f d f fi. c d
d e c . j e . .
.
\A d , f \Afi,
e fi
, , a d b c c ,
r . c c , f b
b fi a d f fi-
d ^H (), e c e , f
b d e c fi c
, d ^I \O-
c 15. M d e b d

11. N. APBANITOOYOY, \A. \E., 1913, 28.


12. Er d e E. EZOOYON, Z , \A, 1921,
6 .., d r d b r fi a e
. . . XATZH, \A 41, 1929, 218 . 1.
13. A. XATZH, E , , 3, 1947-1948, 93.
14. \A c c . d e XATZH, -

15. . J.ZINGERLE, Glotta, 15, 1927, 70 .. ^O b CHANTRAINE, .., b a


^E, \A, 56, 1952, 80.

c , , ^H: -
508 IKH MAPTYPIA APXAIN EPPAIBN

c \Efi;
^O ^I \Ofi r fi fi d -
, d fi a e f fi. ^H
, i d , fi a c fi-
d ^H. Kd a c
j c fi . O -
^H b c fi
q e , (a e \Afi)
d d c fi.16
A, fi, b a fi c c K \O,
fi d c , K r fi a
. , f b a q d b a fi
a , fi, , fi e
.

(q) fi... , n d a d fi .
16. APBANITOOYOY, .., 28.
ANAPXAIE EPPAIBO-HEIPTIKE EIKOI NNIE
KAI AYTOXONIA BAXONN EPPAIBN

a -
j f \H d
fi . E -
a c , f
f fi ^H b fi r -
fi a , f e -

A. Te b fi Graiae Alpes,
e c ! \E d d

^Eb A1.
a 19 \A : ...
f \H d d
2. O a d b B b
, fi A d 3, K. -
fi . b c \E 1940, e d
^H .
M, e 1962, c \E M
. E a f \H d
: O i -
f K, d c -
, e , \H
d .4

K N, Hamilcar 3, praeter Herculum Graium. . D. Gribaudi, La pi antica


1. \Ee e e E ^H d b r A,

legenda geografica sulle Alpi, Rivista geografica italiana, 40, 1933. 9 . B. d F.Benoit, La voie d
Italie en Espagne, Revue des Etudes Anciennes, 1938, 142. ^O , La lgende d Hracls et la co-
lonisation grecque dans le Delta du Rhone, Lettres d Humanit, 8, 1949, 104 . ^O , Recherches
sur l hellnisation du Midi de la Gaule, Aix-En-Provence 1965, 95a. Roger Dion, La voie Hraclenne
et l itinraire transalpin d Hannibal, Hommages Albert Grenier dits par Marcel Renard, Coll.
Latomus, 58, 1962, I, 527, .
2. . , 9, 1858, 157. B. d . E, O \H d
. \I 1962, 27 . 49.
3. \A K. A, 1940, 287 ..
4. E, . ., 46.
510 -b d

^O Friedrich Sthlin e 1924 e c fi j -


d c c fi e fi -

, a e c Bristol Nicolas G.
M c H. H c -

L. Hammond. M d B-
Fanoula Papazoglou5. b d c . ^fi -
a Sthlin b . fi b d
: e T c , a -
e c , e -
e c b e . \E -
c e T. b r
, a (IX 441) a c \A,
fi a c f e e O (\I. B. 233)
\Afi c . d , e c
f e e fi
, c c b e e c
b c fi b e B j
B. \A b b r a fi-
g b c j c . \Ea
b b c \H
M , fi e a q
c , a c c O \ c c -
6.
hA d K e e Sthlin c 162, a
, c E-
. fi d fi q d -
.7

5. F. Papazoglou, Quelques problmes de l histoire pirote - `A propos du livre Epirus de N.G.L.


Hammond, Ziva Antika, 20, 1970, 16-17. B. b c a a \A. -
, Bfi H. ^I fi, \He ^Hfi 1990 ^E
\H M d fi b ^E

6. Fr.. Sthlin, ^H . c d c c a f
M d \E \E d \E .

f d f fi. e ^Ie e
(.I.O..) T - \Ee Or \A K .. [ 2002]. 75.
7. B. . Kfi, \Ae e M c c c K
190-146 .X. A\A 1963, 345, 427. \A. . , ^O e fi K c
fi M ^E, e 2 ^E
-b d 511

fi . \H. Z b c
T8 d b d -
, a c \A. 9
. Te b 1997 b . . K -
d e fi : 4. : c
e e e . a d , d b
fi fi d fi, O c
e fi d c c, f e . I a
d d c c j d , f c
. ^H c \I, e
. I a e fi e d N, ,
c a Nf d fi, f
c ^Ec M b 5 fi, g d c ^Ec
^I, \ a c . b , -
, c a c c , \ -
(67.X.-23.X) a
d , f b 17 fi . A
a d fi d -
fi, b f b a a
10. Aa d , e -
\A. \A. , a e
fi e Kd e .11
^ e c fi Sthlin c
b e . ^O b , , .

duiean (=) \I, fi b c tutea


e r Ke d , d

(=fi, ).12 \E fi c

^I \E , 24-25 N 2001. \A M
15,2006, 143-154.
8. . \H. Z, e d e T (T), Te ^H-
fi 2002-2003 \O T, T 2003, 16 (, .
\A).
9. \A. , ^H fi d T,
N ^Efi, 21.9.1999, 4.
10. . . K, Xa . Te fi \Efi. 1997,
30-31.
11. \A. \A. , \A . ^H , d . ^H . -
1986, 20 .
512 -b d

d c q T,
13 . fi a
d , fi .
\E d c b fi-
f b a fi a -
N. : Te e e N
d I e Ndd (dg Nd) d b
e A f \A e N d \A d c b r
e c a \A...14 : O c , a
, e O a a a d fi a ,
e Zf (\I. .235) d ^Hfi a
: Te e e fi e d c c
q d e fi (^H. B52).\E a , c
b e e O e e f a
, a a c , d -
e e d a c ^O, c d
\ e M: \I , ,
, b , b M, w d d
e \A. (Tfi. B, . 274)15. e d e -
fi e e 16 e r e
d e e d e e b d d
e .
fi , e -
e Z, d e e e -

13. K e e c P K.T. Beloch, Griechische Geschichte. I,


12. . , fi , , 37, 1983, 9.

Strasbourg 1912-1913, 56-60, q E. B. d \A. . , \Ec


b National Geographic, fi,
, 1997, 3 . 10.
14. N , b . \Efi . .
^Ia . 2. \A 2003, 194.
15. A., 351. \Afi a d e ^O. \Ac -
, , c K, c . E.
16. b a d b b a . . ^H
b fi, e d \Efi ., b
e e M , , a \Afi!
-b d 513

, c fi c

. \A. ^O b Paul - Marie Duval c -


d ,17

c \I : fi, E b -
a , , f , f
c , X, O, , -
, , \E, \A, T, c f
\E, c a a
;18
A r e fi a d b 20 -
\I fi, i d c e \A-
N. \A19 a -
. Tc . e fi N.
, d c . \A j -
c fi c K, ^H -
, \Ec ( 1988)20. O
d fi, fi, -
e Mc , d b d E
d ^E.21

17. . \A, ^H d d . Kc d c ^I,

18. P.-M. Duval, L histoire et la lgende de la colonisation grecque en Occident, Revue Archologi-
I-II, \A 1947-1949.

que, ser. 6, 19, 1943, 131.


19. N. . \A, O , 1953.
20. d , a fi, , fi e
\I fi, a c fi . B. A ,
. (^H c ^E). N . \A 1994, 27 .. K. . M, O

21. M.Sakellariou, Peuples prhellniques d origine indoeuropenne, Athnes 1979, 339:


. (c ^E). \Efi fi. 2001, 52 ..

Plasges=Grecs, chez les Anciens 98. 127, 176 d Plasgia=Grce chez les Anciens 98.127. ^
c d c e e M. -
(I.E.E., fi. A, . 358-380), . B. . E. E, e -
d . \Ee Ox K, 2002, 194-
197. \I d e . K. , ^H-
fi e e d e e , , 38, 1986, 3-10. Mb c

^Ee e . . Lorenzo Braccesi, La pi an-


c fi \Af (I, 17, 2) q a c d e

tica navigazione greca in Adriatico, SCO, 18, 1969, 136, . 49, d e -


, V, 2,4 C 224. \Ae c , , a : M.
Biacardi, I Pelasgi: nome, etnografia, cronologia, St Class Orient, 10, 1961, 224 .. D. Briquel, Les
514 -b d

^E , fi b d
, e f E, \ b -
, . \E c a
d a , c c
, \A22. Te b a f -
. Ta b fi e e d fi e e \Ae23 .
b 24. fi fi b c -
c , c ,25
g d c 26.

P- lasges en Italie: Recherches sur l histoire de la lgende. Ecole Francaise de Rome. Rome et Paris
1984. \I, c c E . Angelo Antinorio, Storie elleniche archaiche, Rapallo
1980, 214, .
22.B. \A. . , \A \Ed ^E B
M, A, 1986, 656 . ^O , \A, \A-B, fi,
, 1992, d . \E \E d \E d fi
A ^H b fi \A. d . ^O
, Ma a f \A, ^H K, 20.12.1998, 41. ^O , \E-
a d a \A, ^E, 50, 2000, 39-43, d 52, 2001, 42-45. ^O , ^H

e Afi Gustav Weigand, O \A (B). .I..O.. T - \Ee


c B d \A (), E 31.3.2001, 66-67. ^O , fi-

Or \A K .. (, 2001), 29 . ^O , ^H -
a f \A, T K, 13.4.2003, 14-15. \A \A. T, Te

23. E e e Stefan Moal, Rapport de la visite d tude aux minorits de Grce


\A , A, 3, 2000, 1 d 3.

4-10 Octobre 1987, Sous lgide de la Commission des Communauts Europennes et du Bureau euro-
pen pour les Langues moins rpandues. Kemper 1988, 4. B. d \A. . , \Ea
d c . \Efi e (\A 2002), 150.
24. a fi b fi . T . , \A d -
fi, \A 1988. \I. K, \A, \A, E, M. \I. -
. \A 1999, 319 .

Al. Rosetti, Istoria limbii romne, Bucuresti 1968, 210 . ^Afi fi fi-
25. B. e fi ^H c g \A, b c

. \A. . , K d fi \E,
, 51, 1999-2000, 129 . 64.

- , \A, 40, 1928, 204. ^O , fi e e a (Skipetar), a


26. a c \A \A X, Skipetar

\A \A (AA), 5, 1930, 353-356. ^O , - Skipetar. d


fi \A,^Ed M, 1, 1940, 23-42. B. d H. Gr-
goire, C.R.de A.C.Chatzis, fi e e ;, Byzantion, 4, 1927/28,746-748.- ^O ,
Le nom national des Albanais, Le Flambeau, mai-aot 1929, 329-331.Ka e K c
Z d e Petar Skok e e \A -
a e e Scupis (>. Shkyp), . B.
Zeitschrift fr romanische Philologie, 54, 1934, 180 d Revue Internationale des Etudes Balkaniques
-b d 515

\Ofi \A a d b
27. ^O ^Ee c e c
\E e e f 28, fi ...29, a a f

. c Lorenzo
d fi,

Braccesi j b e fi fi , Grecit
adriatica (Bologna 1971, . 1977). T c -
b , e fi: Hellenikfis Kolpos,
Supplemento a Grecit adriatica, b c Benedetta Rossignoli [Roma
2001].
O c d B. ^O
\A. Tfi : a a e fi r e -
fi a a , a
e g B r e d X-
A - - Mfi - (\I), g d r -
b M , g d \O q
B d a fi Zf . r B...30
e Ze e \A-

c N. Todorov, e d ,
\A d B c

: ^H , B q d

(RIEB)1, 1934,9, a c .
27. Kd c e f . . P. Trudgill (and G.A. Tzava-
ras), Why Albanian - Greeks are not Albanians: Language Shift in Attica and Biotia Howad Giles,
Language - Ethnicity and Intergroup Relations, AP London, New York and San Francisco 1977, 173:
The people themselves are referred to, not as Albanians, but as Arvanites, sing. Arvanitis. -
fi fi . , \Afi , \Ad , ^H K,
17.1.1980. B. d . \A. , (fi). ^I - , \A 1965, 41. \E
, fi, , b a a
B. , \A. \Ec c b a c c c
S . E: ^Ie d e M B, B-

28. . VII, 323. d \A. . , \I d Be ^Efi.


\A 2003, 6-7.

29. . VI. Popovic, L Albanie pendant la basse Antiquit, Les Illyriens et les Albanais, Beograd
\A 1988, 65.

mnos, m (BV III, 11,8).


1988, 254: Selon l historien grec (Procope de Csare), les Epirotes taient tablis jusqu Epida-

30. . . \A. Tfi ^O e fi a e I e r ^Ie -


, \A d , 22, 1957, 137 . 2.
516 -b d

e c fi A,
31. \A b e N.A E r e

Condurachi, e Z K. ^O c Condura-
, d e c

chi d c e
fi ^E , E.32
^O c Besanon Pierre Cabanes, j c \H-
c 33 a c fi
fi \H. ^fi c
\H. d ,
a : I. d c
B ^E34. II. ^H c H35. III. \E-

229-228 .X.36 IV. ^H c e


c c c \A-

: H, \A, A.37 V. O b d b -

2 . .X..38 VI. O , c B
b c fi \I d c H a e 3 d e e

^E, q a d fi
^E;39 Ea b b , e ,
e K \I, e -
b c a d b b c , -

31. .A. Zfi, O B e e fi, AA, 56, 1981


(1982), 231. B. d \A. . , ^O .I.Z d e
e , fi, E, 1993, 462. ^O , fi e Afi
G.Weigand, .., 32-35. B. d \I fi - \A, E 8
b B, fi, 138, 1993, 8033 - 8042. -

32. E. Condurachi, Dodone et ses rapports avec le monde balkanique, Adriatica praehistorica et anti-
, c ^E e fi , ., 8033 - 8040.

qua. Miscellanea Gr. Novac dicata, Zagreb 1970, 325-333, 326 d 6.


33. P. Cabanes, LEpire de la mont de Pyrhos la conqute romaine (272-16av.J.C.). Annales Littraires
de l Universit de Besanon, 186. Les Belles Lettres 95, Paris 1976, 530.
34. Ktema, 4, 1979, 183-199.
35. Iliria, 2, 1983, 193-209.
36. L Adriatico tra Mediterraneo e penisola balcanica nell antichit. Taranto 1983, 187-204.
37. La Botie antique. Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique. Lyon-
Saint Etienne (12-20 mai 1983). Paris 1985, 343-357.
38. Iliria, 1, 1986, 75-93.
39. Ltranger dans le monde grec: Actes du colloque organis par lInstitut dEtudes Anciennes. Nancy,
mai 1987, d. R. Louis, 1987, 89-111.
-b d 517

b e : f \ K q d ,
\\E fi d d -
...40.
Te K d e e e e K-
fi \I. B, b a c
K E41 c d e -
E c T b e e
. \Aa e Mc 42, f -
d c T i
, fi. ^H c K f \O d
K, a a a
, . ^O
c : E d d d
d A ... b s A... e
... b d K, e , -
b , b b d a \O
fi, fi Mfi, e b f a
d c \A d c .43
Ka e e \A . Kfi,44 ,
\H d , d d d
E r fi d e -
, c fi. M
c \I . \I. fi45
c H e e fi-

d a M.P. Higgs.46
b c fi B. \E

40. O., 748 .


41. . \I. B, ^H E. \A 1961, 12 . 6. ^O , Xa E-

42. Mc , O b d b , ^I-
f d , 4 ., .

^E E (I.E.E., \E \A), 1971, 366, 370.


43. . 442, 22
44. \A. . Kfi, ^O , d d B, EEA, 4, 1953-
1954,56.
45. . , 3, 1974, 133-134. B. d \A, 1, 1980, 128, c
\A .X. X c

46. B. Proceedings of the Prehistory Society,32, 1966, 27.


e a c c .
518 -b d

fi. B fi Peter Boev


K d fi -

B b B, -
, a c c . ^O c
\A e \A d fi ^E
\A ^E fi K. c -

E , [ Boev] b -
c c B fi : \I a f

a e f c f
. \E c d d b -
, a d b b \H-
- B, d \H- e f
f d c c 47.
Ta d b a -
, a Kfi. T b d a : \E
, c c
...fi ...d a c
c a c a d
a d e . Oy q ,
, . \Aa e y r d -
B, .48 b :
Mfi r d d a e r -
. \Aa a a r B. Kd
: ^H c , m B, -
c Mc j \Hc j c c c j c
c d P49. O b fi
.
^O c K ^E d P \Afi
\E ^I \E M Xfi b b
Mfi (B) d \H
().50 Me e , a c B

47. . K.. \Ec \A. d b


, \Ib \Efi . X. , (\A 2003), 523 d 526.
48. Kfi, ..
49. Kfi, ^O d B , \Ed ^E B

50. Balkan Studies, 21, 1980, 90 d .7, 102-103.


(EEB), 23, 1953, 71.
-b d 519

, c B d e G.
Bratianu : ^H M d
j r .

Lon Lafoscade,52 f -
\E c q d d c 51.

b a j c ^E. \E
fi fi c \A -
\Afi E. Bfi, e
fi: ^O e e
\H ^E53.
\ e e fi c fi
B \I ,54 f -
c E55 ( B)
e E, d d
, d
\A B d M, N -
K M. K,56 b d
e B, fi d E e . \Ed

51. G. I. Bratianu, Une nigme et un miracle historique: le peuple roumain, Bucarest 1942, 67. B. d
\A. . , O B M, N ^E. \A c M. X-

52. L. Lafoscade, Influence du latin sur le grec, J. Psichari, Etudes de Philologie nogrecque, Paris
1992, 128-143.

1892, 83-158, 100-102.


53. B. ^I M e a a fi e 1912. ^E M
. 1983, 49-50.
54. B. \A. . , ^O \I e (6 . .X.) d \I (7 .)
b b d b 20 ., EEB, NA,2001-2002,

55. \Eb E . 1, 2, 4. fi, F. Gr. Hist. 115F


333-347.

256. , 7, 312-313. Studi sull Europa antica, a cura di M. Sordi, Alessandria 2000, L. Braccesi,
Hellenikfis Kolpos supplemento a Grecit adriatica, Roma 2001 . 13: LAdriatico e il concetto di
Europa B. B. . K, ^O E d b . \A
fi. Te fi \I. K, \A 1981, 619-651.
56. . \E, \Ae c c K K. Te ^Hfi e ,
a , 1/15, 1975, 13-14. \A. . , K. K (1777-1836),
r fi, \E (.) 26.10. 1986, 6. ^O

K N fi!, T K, 3.11.2002, 7. Maria A. Stassino-


, Ba K, e M, 27.11.1996, 2. ^O , K

poulou, Weltgeschichte im Denken eines griechischischen Aufklres. Konstantinos Michail Koumas als
Historigraph. Peter Lang Frankfurt am Main Berlin Bern New York Paris Wien1992, 303, .
520 -b d

K c B -
: b f f d d b -
\ y c a e , g
fi r fi d d fi
fi57.

fi b d fi, e Kopitar,58
O a b b c d b b f

K. K, r d c
Ofi c T59, d e 1832 r e
12 fi ,60 d b a
-
d . E r a d b c c
e 6 fi ^I ^E E b e

fi, e c 2 g Bruno Helly,


. ^Y e e d

f : \Ae d b e e 1 .
.X. E f a fi: ,
, M, . Tc , d fi -
b e c \I d f d
c , f b f j b a -
, f b c ...,
a fi d fi, a d c -
, a f e c c

58. Antonia Bernard, Jernej Kopitar et les langues balkaniques, Bulletin de liaison. No 12. Centre d
57. K.M. K, ^I , IB, B, 1832, 531.

Etudes Balkaniques. INALCO, Paris 1994, 28.E . Max


Demeter Peyfuss, Aromunen um Kopitar, serreichische Osthefte, 36, 1994, 439-453.
59. \A. . , ^H \Efi a fi ,
\H, 9, 1966, 92-97, 290, 292.
60. Tc , \A r fi , a c
\I \E \I. N, ^H c
e \I d a fi a , .A( 19 . -1900) EHM,
\I 1995, 22 . 1, K. K, ^I -
, . 12. B 1832, . 520-521, a \A. E. Bfi, ^I
N ^E, .1, 1974, . . 35 .. d b a -
, \A, .. . 31-114 d M N-,
c c a c c M d e f Bf
, , . A, . 20 (1991), . 351.
-b d 521

. Ac a a b c -
d b d d a , f
\O d , a . \E
fi b b , b , -
- , e fi q e

d b Helly f -
a c c c 61. e b fi e fi

f b f fi B.
\Efi 62 e fi, f
r e 2 , e g \E
K \E d ^E \E Bfi, -
c c c a f f
fi.

Bochum Cicerone Poghirc -


^O P c B d -

a c
fi.
b c c , d e
- ^A fi, c fi-

Mfi.64 M d e B e VI.
63, fi b d

61. IEE, 6, 183. B. d \A. . , fi d B B.


^Y (a A - B - P, B 30-31 M - 1 \I-

62. Achille Lazarou, La rvolte des Larissens en 1066, La Thessalie. Actes de la Table-Ronde 21-24
1986), \A 1990, 1, 141-157.

Juillet 1975 - Lyon. Collection de la Maison de l Orient Mditeranen No 6. Srie Archologique 5.


Lyon-Paris 1979, 303-318, d c c , \A. . , ^H -
e 1066 d c K, a
X, 11, 1976, 90-119, d . e fi \A. . , B d B. \Efi-

1986-1987, 155 . 1, c c Bruno Helly.


fi fi. \A 1993, 44-73. B. d , 5-6, \A

63. C. Poghirc, Consideratii asupra lexicului limbii macedonene vechi, Studii si Cercetari Lingvistice
(SCL),8, 1957, 303 .. ^O Relatiile limbii vechi macedonene cu greaca veche. Bucuresti 1960. ^O
, Philologica et linguistica, Bochum 1983, 37-47. Td fi b,
c c , . \A. . , \Ec
(212 .X.), \He ^Hfi 1989, 233-234.
64. fi b c d c
^E. B. ^E, 15.1.1970: ^Ec . \A -
. Kd Mc Z, 45, 1970, 15: ^H fi Mfi-
522 -b d

Gerorgiev.65
b c c fi -
, d , fi .66
T e e e c d -
fi , a c
67 c c M, e c
M, , H... Tc b , c c Bfi
H, c ^E. Mb c
c c c c e
, fi a f E d a f P-
. ^ c ^E b -
c c . Tc e 229 .X.,68 -

Ka b b b c Helly
e \Ae T , e 239 .X.69

a c c . \E \H -
d , c a Pa
Ba ,70 , , e -
P c ^Ec \A. Ad r -

65. B. VI. Georgiev, Introduzione alla storia delle lingue indoeupee,Roma 1966, 193. fi
, \E P .

Georgiev c Mfi b c . a c c
. N..\A, O , 1953, 17 ., d \E Kfi
7.4.1971, c e e b

66. C. Poghirc, Asupra unui pasaj controversat din Tucidide (III, 94, 5: fi ),
.

Analele Universitatii Bucuresti. Seria Stiinte Sociale-Filologie, 25, 1962, 387-399. B. d


P B IMXA, , 1, 1971, 5-8, M .
.

, f fi d c B. . C. Poghirc, Romani-
67. b e fi, e fi d d b fi, c c -

sation linguistique et culturelle dans les Balkans, Les Aroumains, INALCO 1989, 17-31. B. d Revue
Roumaine d Histoire (RRH), 4, 1965, 887-888, I. Russu I arme, l organisation admi-
nistrative, fiscale et municipale.
68. Poghirc, Romanisation..., 16.
69. \A. T,M d Mfi, N ^E, 132, 1992, 644.
70. B. S.I. Oost, Roman Policy in Epirus and Acarnania in the age of the roman conquest of Greece.
Dallas 1954, 13, 48,79. N.G.L. Hammond, The opening campaigns and the battle of the Aoi Stena in the
Second Macedonian war, Journal of Roman Studies (JRS), 56, 1966, 53. ^O , Epirus, Oxford 1967,
598, 601. G.Cheesman, The Auxilia of the Roman Imperial Army. New York 1971, 64. P. Cabanes, L
Epire de la mort de Pyrrhos..., 185.
-b d 523

B, e fi.71
c b d Kfi, T, \A-
..., a a fi \A [<\A+P()].
r \A, f E
- fi, a a c .72

, e , c Cicerone Poghirc
T fi a -d fi- -

a fi d a f -
\A d b e c \Afi .73
^O, c , -
fi ^E (\H, Mfi, ) d
. K a e e
, , e Bfi, Kfi, \Afi, e -
b d . O -
a a- a a
, c . \E-
fi fi a
, b ,74 b

71. Bc a , fi d . Achille G. Lazarou, Les


Valaques balcaniques, EEB, M, 1994-1996, 89 ., d Thrse Olajos, La deuxime attestation
de l ethnonyme Valaque des Roumains dans les sources crites, La spiritualit de l univers byzantin
dans le verbe et l image. Hommages offerts Edmond Voordeckers l occasion de son meritat, dits
par Kristoffel Demoen et Jeannine Vereecken, Istrumenta Patristica, XXX, MCMXCVII, 231-237,
e Blakos b , g d a f
b Fontes Historiae Daco-Romanae, -
\I a ^E. X d e

Thrse Olajos.
c \A \I. K, b e

72. B. A.A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, II, Bruxelles 1950, 339 .., d D.A. Zakythinos, Ro-
mania - P..., Beitrge zu einem Lexikon historischer Grundbegriffe. Sonderdruck aus dem
Internazionalen lahrbuch fr Geschichtsunterricht 1959-1960. Braunschweig, 89: Les Grecs appellent
leur pays Armania (Romania)....
73. . Poghirc, Romanisation.., 36: ...suffisent notre avis dmontrer la prsence d Aroumains
dans leurs rgion actuelle de manire constante et ininterrompue depuis l Antiquit jusqu nos jours.
74. B. I.I. Russu, Disparitia limbii si a populatiilor tracodace, Studii se Cercetari de Istorie Veche
(SCIV), 1957, 253-265. C. Poghirc, La reconstitution scientifique d un monde disparu: le monde
thrace, Revue des Etudes Sud-Est Europennes (RESEE),14, 197, 165-168. c c

. V. Prvan, La pntration hellnique et hellnistique dans la vale du Danube, Buca-


c c d , b e E, a c -

rest 1923.N. Banescu, Entre Roumains et Grecs. Ce que nous apprend le pass, N , 9, 1937,
524 -b d

a fi . Ta e
e a d b c
B ^E,
, d B ,
P,b a c c (, c) d c
c .

b : Fi).
\A: E d . (^O fi, fi, e

: Viginti unus, a, um (j unus, a, um et viginti)


P: Docazeci si unu (j una)
\A: Unspraiinti (<unum supra viginti).
O fi a a d a a r .

douazeci (= b ) r ...fi. Mfi e e e


\Aa e e e c c , e

e e fi, , e -
e fi, a b a f -
-f .75
\Aa a \A d a
a , c fi d
. Xc -

...a Weigand, b r ,
\I \E \I. N:

.. fi a c K e f , a
fi b e e , b
b b , r e fi d -
...76

1055. D.M. Pippidi, I Greci nel basso Danubio, Milano1971. \Ec r d -

e e E. Lozovan, Unit et dislocation de la Romania orientale,Orbis, 3, 1954, 134 . 2. O \I-


, d b d c c ,

E, fi a d fi a c \I, q

fi M ^Ea d \I d j Italia
fi a e NA E P, d ,

panellenica. . S. Calderone, La Conquista romana della Magna Grecia, La Magna Grecia in et


romana. Atti del XV Convegno di Studi sulla Magna Grecia. Taranto 1975. Napoli 1976, 36-37.
75. fi . \A. . , e B ^E,^E-

76. N, ^H c ..., 35. \Ae e K K Weigand -


c c . \A e ^Ee B (A) fi : 6, 2002, 618.
-b d 525

E Weigand, f fi , : ...d
fi fi (B) c c a d c c
\A,fi d e d fi M-
, ^E d \H, b fi -
a . e O a f fi-
a b c . d \I K-
, , K K
e e : M q e j f
K a a d e ...77.
\Aa c d a fi a ,
a ,78 b a fi fi-
d , \A, c b
^E. fi d a fi e
e fi, e ^E. ^H b -
fi d fi, c c d
-, a \A K,79
d b fi a c fi -
. c
c c

...e P .... . M. , K. K A-

, Diaconovich, Minerva d Predescu, c fi


. O B , B, 397. ^O e e d e b

Weigand e d b . . M. N. Pfi, \Afi d a e


, c c d c K. \A e e fi M -

T, ... f Weigand, e Fallmerayer... . . Sime


\I. K. \A 1983, 13. \Ae e B Kfi-

Juric, Ta a a . \E K. T. EM -

77. G.Weigand, O \A (B). .I..O.. T - \Ee Or \A


IMXA. 1965, 9.

78. \A fi e e Weigand. -
K A.E. ( 2003), fi B, 21, 341.

N. K. . Alan J. B.Wace - Maurice S. Thompson. O


a a e , a e c \A-

B. .I..O.. T - \Ee Or \A K. -
1989, 99 . 65. \Afi r a a
a , e e , a c \A N. K, B-
fi d ^Efi B . ^Ic - \E-
c : ^O \Afi d b e e fi. c -
c. BM. Tfi I. 1998, 57-58, d 55.
79. K, .., 35.
526 -b d

e c c a e -
d fi b e e a
f a f \A b r a a
e c c .80 c
d Kfi .81
\Ed K d e e fi:
T d e a fi fi - - r
e a a e f fi, j
e a ^Oa E, d c fi , d b .
Td d b b c ^E, \H,

d d Coru de Hoara. O fi -
N, M. f fi \A d -

e e a . a a d
a b b . Er fi b

f Papahagi, a b c fi coru, -
e e a d a a -

e j a e
2 . .X. ^H coru, f \A , r
fi b b c horu, f e f

, Pfi Macrea, e e -
, (f e f fi

e ). E e e f e e c -
r d b a c b e -
e d c fi
c fi B.82
Ma e Weigand, f fi r e e -
\A r fi,83 d fi . -

80. A., 59.


81. K.. . ^H c fi B N. . . T,

82. K, .., AM, 27 . 1. \Efi : ) ^H coru (e)


c . 2001, 288.

b r fi , f c e 2 . .X. B. Ach.
G. Lazarou, L Aroumain et ses rapports avec le Grec. Intsitute for Balkan Studies. Thessaloniki 1986,
258, . 95. ) ^O coru b a c e

b b -u a b a (hora).
b ^E ) Te c c e c c

83. Ae d fi d Weigand.
-b d 527

\A e e e fi-

15 T84! ^fi T. Papahagi, c -


, c b e e

B d a c c e -
, fi e e -
e f \A. c c -
: ... c \A c
c c c a -
fi...85. r e a a
a d a \A. \E b -
fi, f \A, -
c , c , e d
c c , d -

H e 1860 . \Ae r c \A \H.


Ma , e 1880, c a , e b fi d a :
e c a B j Kfi fi.Oy,
c fi c c ^E, a

. a
Mfi. d M B b ,
e p Bfi. E f f , f , a , j
r, a j f ,^Ed
, b , c ^E, b a
fi. . d .A. N, ^H c \A \H .
\A ( \A 1880) c a a fi d fi
T, T, 19, 1999, 387-388. Tc a c N.
e Kfi M Afi. B. -
, .., 285. Ka e X. X, \Ec Bfi d c
, ^Efi, 4, 1901,490, b B , P, c -
c , b B (, \H, M) d a -
a fi E r,
d , x a , d a
b B M,
d \H.B. , \Ea 1453-1821,B. \A 1902, 19 . 1. Ka
b e , \H, N ^E (NE),10, 1913, 384-385, P-
K.N. M, w c a , a
r fi , r e fi
(Mfi). fi .-
, .., 280, . 16.

85. T. Papahagi, Paralele folclorice. Traduceri din poesia populara greaca . Introducere, note de folclor, fi-
84. B. \A. . , ^O T 15, , A 1977.

lologie si etnografie urmarite comparativ. Edita a doua-augmentata. Editura Minerva (Bucuresti) 1970, 15.
528 -b d

, e T. Papahagi, b b
e b a .86
O fi \A, Petar Skok, , -
a e fi b d b
.87 Ka b e c B-

86. A., 14. a , d c fi , b

2002, . \A. . , fi Bfi, Gustav Weigand, O \A


, E, d A-e A, M,

(B). \Ee Or \A K ( 2003). ^O . E.


a b e A, i d d -
, , , , , . fi
a b . b d . d . \A. -
, B d fi E. \Efi fi,\A 2003, 197. \Ed -
b d . ^O . E. c c -
b b c c e c e -
\A d e K P, a d B
e a fi, \A d
, IZ, 1952, 307-365 . e fi fi, fi Te
A. ^O . E. fi b c c , i d

A a e e e P Adrian Fochi,
c P b T. b b b

\I NA E P \A, e Bulletin AIESEE (Association


Internationale d Etudes du Sud-Est Europen) IX 1-2, 1971, 89,
: Contribution aux recherches concernant la chanson populaire des Balkans. \E
b d P, , Mir-
cea Eliade, L Orizonte mitico della ballata di Maestro Manole, Annali del Museo Pitr, XIV-XV, Pa-
lermo, 1964, 80-94. , a r . c
d fi a c c d e e -
e - d fi .
\Afi b fi c c fi , c -
c . e d , e b

87. Revue Internationale d Etudes Balkaniques (RIEB), 3, 1936, 36. O K c


d e fi.

b b d b b

\A, , a e Oy e Mathias Gyfini, (Byzantinoslavica, 12, 1951,


A b fi a

42), \ c , : b c -
c ; e e e fi fi e e
fi,f r fi. ^H c -
d q fi. Te e . \A. . , ^I
B T, \He ^Hfi 1988, 339-392, d . e c
\Ec \E a a \Ea , b fi N. d
. \E ( e E \A - T, b
-b d 529

VI. Skaric , ... d b -b , -


b d b , c r
d b 88. Tc

c B Dusan Popovic, a e
fi fi \A

\A E d q
, fi , ^E, e
e fi d d .89
^O fi -
. fi c c , e
fi , e -

B Max Demeter Peyfuss,90 f fi e


, d c c , c -

b b fi-
, .. fi. -

c c \A. \A b Peyfuss d
\I M N-,91 i d b

d d fi K.. fi fi ^O \A . d

a N c 29 \I 1988). \E Achille G. Lazarou, La singularit des Aroumains dans


B d d b T e fi d T-

leur posie populaire, Balkan Studies, 28 1987 (1989), 773-382, d . e c \Ec \E-
a a \Ea b fi Nicolas Thmelis. d e Beitrge
zur spachlichen, literarischen und kulturellen Vielfalt in den Philologien. Festschrift fr Rupprecht Rohr
zum 70. Geburtstag Mit einem Vorwort herausgegeben von Gabriele Birken-Silverman und Gerda Rs-
sler. Mitglied des Herausgebergremiums in beratender Funktion Thomas Kotschi. Franz Steiner Verlag
Stuttgart 1992, 640-656. \E d a c fi fi b
c c , c . E,
e c e E \A - T. \Aa a

88. RIEB, 1-2, 1934-1935, 243. B. d \A. . . O B d


e , a j . .

f f B, a 6 ^E
^E: ^O ^Ee d ^Ec . 29-31 \O-
1993. ^Ea . \A 1995, 155-175. . d \Ec \E \E

89. D.J. Popovic, Les Aroumains, extrait du livre O Cincarima, (2e d.), Beograd 1937, RIEB,
(EEE). \A 2004, 109-110.

1938, 606.
90. M.D. Peyfuss, Chestiunea Aromneasca. Bucuresti, 1994, 122.
91. M. N - , c c a c c
M d e f Bf . \A e c fi K,
1 (1991). \Ec \E T ^I d \A -
530 -b d

Weigand 92 r c fi \A c c
, , fi , b

a , Thede Kahl94 .95


fi K \E M ^O (KEMO)93 d e

\I ( 1994), 351.
92.B.Ec Bfi . Ma c fi d , -

c , a d b . . G.Weigand,
b d , b c e , b c -

Ethnologie von Macedonien, Leipzig 1924, 1: c c e c a


c fi. ^H \E b a b c , a
a c , a d b d b fi d d .

P Beloch, .., 67.


b c c c -

93. B. \A K, \Ad KEMO, ^H K, 28.6.1998,


15. ^O , a f B (), ^H K, 28.7.2001, 20. \A. . ,
1898: ^O K - 1998: Bc c , \He
^Hfi I, 1998, 7- 48, d . \E \E a a \Ea d -
fi \A d \Afi , b fi
fi X. Z d . ^O , d
fi B -\A, T, 19, 1999, 231-280, d . \E \E-
a a \Ea d ^E fi B, b
fi EB K d . ^O , Ta
KEMO, ^E, 56, 2001, 48-50. ^O , KEMO d T, ^

,\O - Orpheus (Wappertal), 7, 2002, 33-35. ^O , K.E.M.O. d -


, 276, 2001, 4. ^O , X d fi e ^Y. \E. KEMO d

e \Ea d c , \Efi fi, \A 2002,


190-199.
94. B. \A. . , d a f B, ^E, 58, 2002, 61-68,

fi e e c Heinz Richter d b 30 -
d . \E \E d \E b d fi,

, f : E E, fi, g d c O.A...E., ^O-


\A fi ^Efi..., b -
e e fi \E d \E Nfi -
, d fi. ^O , ^H a f B d fi, \A
2002, . \E \E d \E e e e
M, 61, b f fi, . \A. c c E
Y K \A, fi, 25, 2002, 10-13, e Te

, 284. 2003, 12 d 13, d fi Kahl,


^Hfi \O T, T 2003, 85-291, ^

a d . d , .., 276: Er fi fi
. b a a c d d
a a , , a , fi . Er
g b a . d fi, -
-b d 531

c , , b d Stoianovich,96 a -
Ta fi f \A d

e fi, P , .. Giurescu,97
E e f , f , fi d e

Coteanu98 j d , .. fi Nasturel99. M
f P Kfi E.
^E fi , a
d fi \A B d
, b a d a .100

, d fi f , d .

, d fi G. Weigand, , fi, B
M b f , f a c , c d c -

c fi. Er e .... b d b
b d d , f f
. a c . ^ , M - \I 2003, 12, -
d \A. . .
95. B. fi N, O B d ^I , \E, 3.9.2003, 48, 5.
\A. . , a f B c K P, ^E, 62,

96. Tr. Stoianovich, ^H c c a fi


2002, 56-57, d ^ , N - 2002, 12.

97. C.C. Giurescu, Istoria Bucurestilor,Bucuresti 1979, 220.


-., M, 1979, 328-329.

98. B. Limba Romna, 8 1959, 9-10.


99. P. Nasturel, Koutsovalaque. Recherche tymologique, Etudes Roumaines et Aroumaines, Paris
1990, 91 . 16.
100. E d P,
e \Ae Z , fi, fi! B. \A. . , c
c c B ^E, ^E, 65, 2003,
52-56. Er e f c a ^E \E
NA E. \E c c e -

: Contributia stiintei romnesti la corecta rezolvare a problemei Vlahilor din Grecia.


K A 2003, fi fi b , -

HEIPTIKA XPONIKA, TOMO 38 (2004) 187 - 210.


\A e \Efi.
ITOPIKA KAI OOIKA EOMENA
TOY IHEIPTIKOY - MAKEONIKOY XPOY
E YNAPTHH ME THN KATAH TN BAXN - A PMANN

^H c B1,
j , j \A2, d b -
, d E, f d
. O b , b c c -
, . O b , b b , -
j 3, fi , , -
d . ^H c fi-
fi 4.
e \H e e \Ae
c \E, e 5, , a e e

1. a c . Achille G. Lazarou, Les Valaques balkaniques, \Ed


^E B (EEB), M, 1994-1996 [1997], 89. Kd . \E
M N - , O B B a c c
, IZ ^Ie , 1997, 43 . 1. \A.
2. A+() > \A d fi \A, c E-

Pe fi A. A. Vasiliev, Byzance et les Arabes. II. Bruxelles 1950, 339. . D.


- fi, a a c , b e

A. Zakythinos, Romania - P. Beitrge zu einen Lexikon historischer Grundbegriffe.


Sonderdruck aus dem Internazionalen lahrbuch fr Geschichtsunterricht 1959--1960. Braunschweig, 89:
Les Grecs appellent leur pays Armania (Romania). . d Jean - Franois Gossiaux, Un
ethnicisme transnational. La rsurgence de l identit valaque dans les Balkans, L Europe entre cultures
et nations, Paris 1996, 197, (Les Aroumains ne se veulent pas Roumains; certains expliquent mme que
leur a est un a privatif). B. d Limba Romna, 8, 1959, 9-10, P e I.
Coteanu B ^E, \A, b b e

E, P e C. C. Giurescu, Istoria Bucurestilor, Bucuresti 1979,


e b f P. a b e e e Kfi, B ^E,

220.

4. Bibliografie Macedo - romna. Biblioteca Romna - Freiburg i. Br. Germania 1984, b fi b 4


3. B. \A. . , B d b . \Efi fi. [\A 2002], 144 .

Petre S. Nasturel, d P

5. Ka e c Aix en Provence F. Benoit, Recherches sur l hellnisation


c , a c c .
534 ^Ia d a -M

6, c 7 a e e8
\E fi, d a ,
b e e \I fi 9.
e d d c f fi d c Bfi-
e ^Ee e f fi .
\Ec d c c fi ,
c d fi
. T -
fi , f c
fi d . \A
r E, f d
\H d Mfi. ^O M e a fi
\A \A, f c fi -
a b f P d c -
c a fi a f
f : fi fi
(P),
d \H, \A, \A, B, -
, e E (IX, 38, 5). \E a fi -
\A : fi b a b
d fi e \Af d Mfi b
d fi E e
(IX, 37, 7).

du Midi de la Gaule, Aix-en-Provence 1965, 38 d . 32, e Nfi \I.


6. . VII, 323. B. d \A. . , \I d Be ^Efi.

7. B. P. Lemerle, Philippes et la Macdoine orientale l poque chrtienne et byzantine. Recherches


\A 1988, 65.

d Histoire et d Archologie, Paris 1945, 11-12.


8. Catherine Romiopoulou, Un nouveau Milliaire de la via Egnatia, Bulletin de Correspondance
Hellnique (BCH), 98, 1974, 813-816. B. d N. Ceka - L. Papaiani, La route de la valle du Shkumbin
dans l antiquit, Studia Albanica, 1, 1972, 85 . . , M d Mfi H-

9. . Vl. Popovic, LAlbanie pendant la basse Antiquit, Les Illyriens et les Albanais, Beograd 1988,
d \H, H, 1, 1979, 53.

254: Selon l historien grec [sc. Procope de Csare], les Epirotes taient tablis jusqu Epidamnos, m
(BV III, 11, 8). \A. , \E: fi f -
, , d . \A e N. G. L. Hammond .
1997, 321-328.
^Ia d a -M 535

\Ee d T

Aetolos, Acarnanas, Macedonas, ejusdem linguae homines (XX, 29). A


, f c A, \A, Mfi:

d fi e b r e

c M. Fraser e 1954 e \A10.


A 212 .X., f e

Te fi d b fi , f

d d , .. N. Hammond - F. Papazo-
e ^E, b a

glou11, O. Masson12, Vl. Georgiev13, C. Poghirc14. \Ed b -


c c d e
^A fi c fi
, fi b d Mfi15. b
d c d
\A d d fi. E
r : ^Ec . \A -
16. \E d fi: ^H fi
Mfi. \Ec P 17.
O c ^E , fi -

r e fi B fi, e e Vl.
fi e a d fi

10. B. \A. . , \Ec A -


(212 .X.), \He ^Hfi 1989, 223-242, d a A \A d

11. F. Papazoglou, Quelques problmes de l histoire pirote - A propos du livre Epirus de N. G. L.


^I A. E 1991, 76-92.

Hammond, Ziva Antika (ZA), 20, 1970, 117.


12. O. Masson, Les rapports entre les Grecs et les Illyriens d aprs l onomastique d Apollonia et de
Dyrrachium, Actes du premier Congrs International des tudes balkaniques et sud - est europennes,
Sofia 1966, 239.
13. B. Actes du premier Symposium International de Thracologie, Milan 1978, 157.
14. B. P B (PB), IMXA, , 1, 1971, 5-8, -

15. C. Poghirc, Consideratii asupra lexicului limbii macedonene vechi, Studii si Cercetari Lingvistice
M . .

(SCL), 8, 1957, 303 .. ^O , Relatiile limbii vechi macedonene cu greaca veche, Bucuresti 1960. ^O
, Considrations sur le lexique de l ancien macdonien, Philologica et Linguistica, Bochum
1983, 37-47.
16. ^E, 15.1.1970.
17. Mc Z, 45, 1970, 15.
536 ^Ia d a -M

Georgiev18, f fi c Mfi b
c 19. c E20 ^E a e
e
d -
a f E -
a c c Mfi d 21. Te
b fi r b b ,
, a a fi , f
, E22.
^ e c fi \H c -

P Karl Julius Beloch23 , e b e


, d e

Hammond, fi H, d b a
Pierre Cabanes, c \Hc 24
\H r E d -
e e fi. ^fi b fi fi c -
b b 25.

18. Vl. I. Georgiev, Introduzione alla storia delle lingue indoeuropee. Roma 1966, 193. . d \A. B.
, ^O ^Ee M, \A 1960, 102.
19. \A. . , \Ic , \E f M, fi
29, 161-162.
20. . \A. . , Kd , d M I..M.E., 120, 2001, 7,
d . \Ec \E \E (EEE), \A 2004, 46-47.
21. c c Mfi - \I .. \A a fi
M \A. B. \A. . , d B-
- \A, T,5, 1985, 47-77, 63, d ., B d B, \Efi
fi fi, \A 1993, 168.

23. K. J. Beloch, ^Ec ^I. B M, fi A, P 1912, 33, .


22. B. \E, 30.5.1994, 40-41.

24. P. Cabanes, L Epire de la mort de Pyrrhos la conqute romaine (272-167 av. J.C.), Paris 1976, 530.
25. B. Ktema, 4, 1979, 183-199. Iliria, 2, 1983, 193-209. L Adriatico tra Medierraneo e penisola
balcanica nell aniquit. Taranto 1983, 187-204. La Botie antique. Colloques internationaux du Centre
Na-tional de Recherche Scientifique. Lyon - Saint Etienne (12-20 mai 1983). Paris 1985, 343-357. Iliria,
1, 1986, 75-93. L tranger dans le monde grec. Actes du colloque organis par l Institut d Etudes Anci-
ennes. Nancy, mai 1987, d. R. Louis, 1987, 89-111. \Aa E

c \A S. Pollo - A. Puto, ^I \A e c fi .
c , c \Ec ^O -

M e a : M. \Afi, . 10 d . 24, e

c , e c fi I. I.
e e \Ae d N! ^O c j fi a
^Ia d a -M 537

^O B , \A, -
b e fi, e d fi. \E
fi ^E26.
\E, d , b , M, \H-
d c ^Ec \Ac c

B d Bochum Cicerone Poghirc, -


b e M. \E, a e P c -

27 P 28
, c fi, e fi d b fi,
c , fi fi d B.
\Ae e c Poghirc e e b c
P e fi Mfi, f d -
29, b c Mfi b c
c d c , b d fi-
30. \Efi d c fi e

Russu, Bibliographia illyrica, Revue Roumaine d Histoire (RRH), 19, 1980, 757: les Albanais
(Shkipetari) n ont rien hrit de l anthroponymie et mme de la toponymie des anciens Illyriens: ils n
ont rien de commun avec ceux-ci.
26. fi E, fi , b -

fi F. Lot, Les invasions barbares et le peuplement de l Europe, Paris I, 1937,


, b , e e 1937 e c

224: Mais la conservation ou la perte d une langue sont dues des causes complexes o la culture ne
joue pas toujours ncessairement le rle prpondrant.
27. . C. Poghirc, Romanisation linguistique et culturelle dans les Balkans, Les Aroumains, INALCO
1989, 17-31. B. d RRH, 4, 1965, 887-888, a e I. I. Russu : l arme, l
organisation administrative, fiscale et municipale.

e E fi P . B. . K., LX, 17,


28. Kd c K b

4 Suet, (1.,16,4. , A. 214 d 234 J. Psichari, Etudes de Philologie no - grecque. Re-


cherches sur le dveloppement historique du grec. Paris 1892, XLIV-XLIV. J. Brenous, Etudes sur les
hellnismes dans la syntaxe latine, Paris 1895, 56. K. K, ^H P c
^E. \A 1959, 265-266. . d Michel Dubuisson, Problnes du bilinguisme romain, Les
Etudes Classiques (LEC), 49, 1981, 42: Claude, tout phihellne qu il tait par ailleurs, considrait ainsi
que quiconque ne parlait pas la langue des Romains ne pouvait tre considr Romain.
29. . Poghirc, Romanisation, 18: L admiration pour la bravoure et l efficacit des soldats ma-
cdoniens tait telle, qu on en recruta mme pour la garde prtorienne. Cette confiance dans les troupes
constituait une exception dans la politique des Romains.
30. Te e , e P a c -
, r fi a 50%. B. Ed. Will, Histoire politique du
monde hellnistique. II. Nancy 1967, 236-237. . d M. I. Finley dit., Problmes de la terre en Grce
538 ^Ia d a -M

f . Te d b -
. ^O fi : b M

(XXX 8, 9). Tc d T : regionibus quae


fi, a a ,

adfines barbaris essent (excepta autem tertia omnes erant), permisit ut praesidia arma-
ta haberent (XVL, 29).
^O c e \A fi
: \A , c
Mfi d f a e Pe fi-
, r M \I B (43/2). \A y
M, a
f B . \E
: A f d P
, q d a a P
, b c fi. fi d
e e d Mfi c P,
d d c , d e

(Pro M. Fonteio 20, 44: Macedonia, fidelis et amica populo Romano provincia)31.
M e K d P

fi b d b b j fi.
b d fi32. Ka e \A,
fi f , , e
b P33. d fi

an-cienne. Paris 1973, 260, Iza Biezunska - Malowist a f -


: Ayant acquis au cours de leur service militaire, certaines aptitudes (connaissance du latin)
et des conomies les vtrans se voyaient assigner des lots de terre et jouissaient de privilges fiscaux.
R. Thouvenot, Sur les avantages concds aux vtrans par l empereur Constantin, Mlanges Andr
Pi-ganiol. Paris 1966, 843-844. Michel Feugre, Les armes des Romains. Paris 1993, 256-258. B. d
\Afi (P) \E , ^H c P f E M-
- \H a c c . c . \A 2000.

18. B. d Th. Chr. Sarikakis, Des soldats Macdoniens dans l arme romaine, \A M
31. . X. , P M, A, 1971, 15 d

II (19-24 A 1973), 1977, 431-464. . K, ^I M-


M K, 1964, 92.
32. . K. K, \Ed d c a f
fi , ^E, 1, 1928, 39.
33. fi . \A, ^H d d . (Kc d c
). B. O d d d fi. \A 1949, 82.
^Ia d a -M 539

d fi b f P \H,
\I, fi fi b
, c , fi e

, d . ^O P c Poghirc
34, a f d

c c Bfi H, e -
, e 229 .X.35, fi -
a e e
\I. \E \H b
a fi a36 ,
, d e \H e f P,
c fi .
^O c \A \Afi
E. Bfi fi , ^O e
e \H ^E37. \A fi c
fi c B -
\I , f c E38 ( B-
) ^E d c 39 ,

34. . Poghirc, Romanisation, 18: Ds leur premire intervention sur le bord de l Adriatique les
Romains imposrent aux cits grecques de participer leur ct contre les Illyriens ce qui exigeait une
coordination des troupes et un contact linguistique rgulier.
35. ^O \Ae T, M d Mfi, N ^E, 132, 1992, 64, -

36. B. S. I. Oost, Roman Policy in Epirus and Acarnania in the age of the roman conquest of Greece.
e 239 .X.

Dallas 1954, 13, 48, 79. N. G. L. Hammond, The opening campaigns and the battle of the Aoi stena in
the Second Macedonian war, Journal of Roman Studies (JRS), 56, 1966, 53. ^O , Epirus, 601. G.
Cheesman, The Auxilia of the Roman Imperial Army. New York 1971, 64. Cabanes, L Epire, 185.
37. ^I M e a a fi S e 1912. ^E M

38. B. Studi sull Europa antica, a cura di M. Sordi, Alessandria 2000. L. Braccesi con la collaborazione
(EM). 1983, 49-50.

di Benedetta Rossignoli, Hellenikfis Kolpos Supplemento a Grecit adriatica, Roma 2001, 115 ., L A-
driatico e il concetto di Europa. B. . K, ^O E d b .
\A fi. Te fi \I. K, \A 1981, 619-651.

fi, d , 261. 68 (Bonn). O d a c fi


39. E , F \I F, \I

. B. L. Lafoscade, Influence du latin sur le grec, J. Psichari, .., 83-158, 100-101.


E. Lozovan, Byzance et la romanit schythique, Revue des Etudes Roumaines (RER), 5-6, 1960, 223:
bien que les habitants [sc. de l Europe] fussent des Grecs ils parlaient tous le latin. M. Dubuison,
Y a-t-il une politique linguistique romaine?, Ktema, 7, 1982, 195-196: quoique Grecs pour la
plupart, parlaient latin. Poghirc, Romanisation, 34: les gens habitant L Europe (c est dire,
540 ^Ia d a -M

d d 40 -
K M. K, a e E e
, , B. ^O-
b c c : ( B)
b f f d d b y
c a e , g fi r fi d
d fi fi41.
Ka c \I \E \I. N-
, Tc , f K. K, ^I
, . 12, B 1832, . 520-521, a
\A. E. Bfi, ^I N ^E, . 1, 1974,
. . 35 . . d b a , ^H
\A, .. . 91-114 d M N - , c
c a c c M d e f B-
f , , . A, . 20 (1991), . 35142. ^O
d : d -
c d e c K-
. a a
fi Kc d B
\A, \He ^Hfi . 15 (1993-94) . 427 .. Ta -
fi c c K d c -
c , e \A43.

la pninsule balkanique), quoiq tant en majorit des Grecs, parlaient la langue des Italiques. \E -

e H. Mihaescu. B. \Ha X, 33, 1998-1999, 29 . 114.


b a e e \I e E, -

40. fi a d \A-

K N fi, T K, 3.11.2002, 7. Maria A.


B d M, e N fi. B. \A. . , K-

Stassinopoulou, Weltgeschichte im Denkeneines griechischen Auflres. Konstantinos Michail Koumas


als Hisoriograph. Peter Lang Frankfurt am Main Berlin Bern New York Paris Wien 1992.
41. K. M. K, ^I , IB, B, 1832, 531.
42. . \E \I. N, ^H c e \I d a -
fi a , . A ( 19 . - 1900). ^E \H M. \I-
1995, 22 . 1.
43. A., 21 . 2. a e e , e EIAME, -
fi e e e , b e , fi ^O
^Ee \A [\I. , \A 1995, 152], b c c fi
f B, .. , B - K, N-
T, , Z, Z, .., a b c fi, B,
^Ia d a -M 541

d B, e KEMO44 Thede Kahl45,


\E e c e M

c g d 46 B ^E - \A b
b e ^Efi. \Aa e d c B, d
e : Er fi fi
. b a a
c d d a a , , a ,
fi . Er g b a -
. d fi, , d
fi f , d . M

d c , d fi G. Weigand, ,
b f , f a c , c

fi, B c fi. Er -

c Weigand48 a d f -
e 47. \A r -

e e e e KEMO (K \E M
^O) b fi, i d c , b

fi. . Max Demeter Peyfuss, Chestiunea Aromneasca, Bucuresti 1994, 122.


a c c , e

Arnold Toynbee, O E d . \I B - M. K,
\A 1992, 308: \Ae e 1832 e 1912, ^E a b , i
d f fi f \Af d B
E, a d r E, a e

c fi A. Blanc, Gographie des Balkans, P.U.F. Que sais-je? 1154,


b r . \E \A d B -

Paris 1971, 50, : L Etat le plus uni, le plus homogne est le grec.
44. B. \A K, \Ad KEMO, ^H K, 28.6.1998,

X d fi e ^Y. \E. KEMO d , \O - Orpheus


15. ^O , a f B (), ^H K, 28.7.2001, 20. \A. . ,

(Wuppertal), 7, 2002, 33-35. ^O , \Ea d c , \Efi fi,


\A 2002, 190-199, KEMO d - .
45. B. \A. . , d a f B, \A 2002.
46. B. ^ , 286, 2003, 12. B. d B N. Mfi, ^O e -
f d d c d . 12.1.2006.
47. . . \A. , B d fi E. \Efi fi, \A 2003,

48. G. Weigand, O \A (B), A. M Thede Kahl. fi - fi


276.

\Af . , c fi \A. N. .I..O.. T. \E-


e Or \A K .. [ 2001]. Mb c
d e d .
542 ^Ia d a -M

E c d fi B-
j fi c ^E d c fi e e
^Efi.

Mannheim Heinz Richter fi c , , d c ^E-


\A c c ^I e

fi Athener Zeitung, c f
: b r c fi O
B c fi O B r e E-
49. b e f f fi, f
e j e b -
fi c j fi c e c -
. c fi fi e d
e d a a .
Ma c c a
B! ^O B X. K, fi e c \A-
, b KEMO - : EN EIMEA OYTE E-
NOTH OYTE MEIONOTH. O d \A - B
E, fi ^E,
d 800 . ^H
YHPEN ANTOTE KAI EINAI EHNIKH,
KEMO: KAT TA XEPIA AO TOY BAXOY. b
50. ^O fi \I N. M, a e e
KEMO r e I, b d
c d a c ^E fi KEMO
: Kfi , j a
c d c d \Ec \A j
a E d e ! Te d -
!51.
T, fi, a fi M, i fi-
KEMO M, fi e
, fi e ,

49. 1.11.1994. B. \A. . , ^H a f B d -


fi. Te ^Hfi 2002-2003. e \Oe T. T
2003, 285-291, 287-288.
50. B. . \E, 16.6.1998, 12.
51. ^H K, 2.8.1998, 9.
^Ia d a -M 543

d d b b ,
a b a , b fi-
, fi \Ed d b b d c
fi . Te \A d B52.
e c c c B -
a d a c fi a c , i d
fi a b -

Mathias Gyni, e a d a , d b
c c e e d c B-

j -
c c : e a
B a q c 53.
\Efi, fi e a e fi
KEMO, f a

52. ^O , 105, N 2002, 17-23, 21.


53. \Ea . \A. . , ^H \Ac d a ^E .
c d . ^Ic d c ^E . c B-
a d M 1. \E \A 1976, 11, 89 . 79, 1986, 55,
133 . 79. ^O , B d B, \Efi fi fi.
\A 1993, 18 ., 128-129. ^O , Kc d B \A-
, \I 1994, 19 d . 99. ^O , B - B d Bc
K.E.M.O. c , B \A d B \Efi
\E \E a a \Ea . \A 1998, 57 . 135. ^O , Pb
B d a , Xc M. -

fi. University Studio Press. \Efi \E B d . -


Ma ^E. - \A. \E - \E \A \A. \A-

2004, 192 . 37. ^O , O B ^E a d , O


^E B. E B \Efi - \Ec \E d
\E . \A 2005, 41 . 3.
54. fi , a e \A K, e
e , : \E, fi, B, e KEMO -
c . Te q e
e d fi. b , b d b
b a b , d d . K
f , , a , a e
d q c a e . . ^H K, 21.6.1998, 15. a
e . ^H Bc K, 19.7.1998, 5,
: e fi d f e e
^E. \E fi ^E fi
B (EB) c K b c
544 ^Ia d a -M

54, q -
, a f \A-
c , c f B, f fi
d , d , b E
a ; Mfi b a a , f -
b d c -
, d b , a
e 55. O \A-
d KEMO b b fi e c
(\A) d \A K f
r : O B b r fi c 56.
Ac c d fi KEMO. O,
c d c 57, ,
, , a c a KEMO
e , e b a c
b c b a \E,

. \E (.), 9.6.1998: \Ofi, , , , , -


a ;. : , , b -
e r a
\A, fi fi d P,
a c E B. ^O K . B. ^H K-
, 8.10.2005, 3, d 30.10.2005, d e M, 30.11.2005, 2,
d \A fi e B!
55. B. \A. . , Ma a f \A, ^H K, 20.12.1998, 41.
^O , ^H c B d \A, E, 31.3.2001, 66-67. ^O , ^H -
a f \A, ^O T K, 13.4.2003, 14-15. \E . K.
K, ^H d , fi, c E Y -
K \A, 11, 1998, 1-4.
56. ^H K, 28.6.1998, 15.
57. \E e fi \E d -
d c , \Ec \E d
\E , e e a fi ^E -
e Mc fi, fi (KEMO,
EIAME), f c d ,

fi Andr Blanc, .., 50. B. d \Ec \E \E-


, a fi e d c

(E.E.E.). Ne fi . c fi -
c fi, e a a a d a a
, \A 2004. . 142, c -
c .
^Ia d a -M 545

.. Association des Franais Aroumains (AFA), , j \E-


, .. - ^E \A (B) , a c
c K b . \E-
e : 1. a q a d d
r ^E \A (B) , d
fi a d r fi . d 4 fi
fi ^E a .E...B. b c -
c .E...B. e c fi a
d , f b
b . E b d fi 58. Kd
!
\E fi c j fi e d fi
! c ^E e e -
a d e e fi c c Ec
E (E.E.) fi - e B-
b e e fi c
^Ec \E B , i d
b e f d fi B e c
^O fi , b d
d c c
fi B, d e e
T (166, M 2005), (!), a ^Ea d a B, a b
, a f !
^O . c X \A, -
fi, Tfi, f : b
fi a e e
c r b a , ,
f b f d
fi f ^H a a ,
e d fi , -
d fi c
^E. ^H b e fi. Kd
^Ee fi. b a

58. B. M, fi B N. \O,
3, \A. - M - \I 1996, 3.
546 ^Ia d a -M

e . Z i 59.
Te T r e f M60, fi-
, d , . c -
a d fi . ^O b
d Eb 2004 q b e O Tfi, f
fi B ^E61, b -
e c , i d
, c ^E B-
!62. c ^O-
fi \O K, e
fi \A d e M. e
, a a fi c
fi, : \Aa r c - c

fi , d a , a a de facto
fi a c b d . O

f d , c c e

59. B. e M, 31.5.2005, 2. ^O Tfi fi f -


: O B ^E r d b -
fi e , . O P f
b e f fi e e fi d
e e c , c ^E. ^ e fi -
e fi b c fi N. . , ^H d
e f B ( 18 - 19 ),
\E, 47 d 48, 2002, a a d b -
. fi c e e b fi b e
. , a a , f d
fi. d fi
c fi d . ^O b fi d b -
c : O r e e K fi c e
E d B! (. 32).
60. B. \A. . , ^Y B ;, ^ , 297, M
- \A 2005, 11.

e e fi HA G. Bush b c P Mc A.
61. A a P c

B. e Curierul Conservator.com/html/emigratia % 20 exilul romanesc. html as retrieved on


13 Dec 2005 18:22:13 GMT.
62. . Gheorghe Padiotu, Fierbere in Balcani, Cuvantul Romanesc, Martie 1991, 20. B. d \A.
, d fi B - \A. E \E-
\E a a \Ea d ^E fi
B. T 1999. \A e a T, 1999, . 231-280, b fi
EB . K d .
^Ia d a -M 547

KEMO d a . hA -
b d a c -
, c B b g fi, -
e fi - e !63.
\E ^O fi B
(OB) b b , fi -
, c ^E - M b c
KEMO. b c b b c E B \E-
fi, d e d B K-
T A, a a , b a -
b a c
c B ^E, c
, a e
e fi Bfi, a c d
e ^E, b c , c d
. K b a a c ^E a b c
fi AAPAEKTO c f e a e
a e c fi ^E \A (B) 64.
O e c c KEMO M b
d a , f a -
. Kfi c b fi-
d a fi. \A d
b ,

63. . Oe Tfi, 13.5.1999, 94. fi . fi, MA, 1999, 524.


Mb c d O.A...E. ^O \A -
fi ^Efi, e b : T
e f KEMO (i b e ) , d e fi,
fi fi d a -
c . \A a c c -
B. b c fi b : HMATAN,
EIMATE KAI A EIMAE AIIA AYTOY TOY TOOY, AIIA TOY EHNIMOY,
AIA TEKNA TN POONN MA. ^Y b fi d .
K \A, . ^H \E (T), 17.6.1998. B. d \He
^Hfi, I, 1998, d d .
64. \A. . 95, 6.6.2002. ^Y fi K \Aa d e -
\I A. ^ e c e d c c B c -
^E . \A. . , ^O fi ^Ee f
E, Tfi, \A 2004, 33-36.
548 ^Ia d a -M

Thede Kahl, a e 65 fi. ^O -


! a b d e

G. Weigand a b
B c c
fi , c b r E, b -
fi e fi c -
, f d b fi
. H e OB.
e a 66, e -

, a a d . Thede Kahl, f
d c E B \Efi, b : \E

d a : Mb c a Thede
Kahl b \A c ^E: Mfi j fi E
fi fi , ( b a -
b a ), a
a a e e d
. fi, a a c -
, d
^E, c c c c -
d a e g b a fi f
c , -
c g a c b a f

. a r persona non grata.


E B , d , d

Tfi OB d c e Kahl, c -
e: 1. Suttietatea Farsarotul. 2. Dr Anton Kovac, Slavica Verlag, Munich. 3.
\I N E. b f

f Kahl a c
a c a fi c

. \E e , fi c ^O b
c a c d fi c ^E - \E .
. M. \Ed b a fi: Er -
fi, g e c c , a d

65. B. 45, 46, 47, 48.


66. \A. . 275/10.10.2005. B. d e M, 30.11.2005, 1 d 4, \E-
.
^Ia d a -M 549

d Kahl, e -
c g b a c
, e e e d
c B ^E, g d -
d a d f f ,
a c fi, e c f
g a j f fi a a r.
b d j b Kahl, f

e e Ke L. M. de Puig. b e b
c fi 1333 (1997) E,

e , e E, a []
B fi d B, e d b
f . b i a d a B-
f d fi c ^E. Xd a fi d
b d , f fi -
, fi d c c , -
e e E. \Ae fi, c fi

, Kahl, a ^E. ^fi,


e , b

e f B ^E c fi fi-
d c a []. ^H fi -
a B a a ,
d d fi, fi d c
a B. a a d fi r -
d b c . b
b d b b e c -
. Er e a d , fi d fi d

b \O (NGOs), f a d a
e B d b e Mc K-

, fi e d e e ; Tc
c f E g d e -

Kahl.
fi, a f a ; Te

^O b : b -
c g B r B. ^fi-

e e Kahl d fi . Er -
g d r B c ^E d d f
550 ^Ia d a -M

e , b e e d e fi b e r
, a e fi a fi e e e c
f . d e b
a (a b a) d
, a , -
fi B, d f , a c
d a (a) 67. ^O -
e d . fi -
b , f d B-
^E \O68!
e e , fi , a -

67. Ma , . 23, f K e 1889


APAOH KAI TEXNH 65 - \O 2002, i r fi,
a ! ^O b A P fi b e
e e fi ,
(!): ^H r b fi r , ,
d b a i r c a c e e
a f c a E j , b e
.
e e e , a d d a fi-
d f e e a e B e d
! a e b fi, -
d b b . Td b -
, . \E b -

, b f M. D. Peyfuss d Arnold Toynbee. b r


, B. \A a a c 43 fi-

c B Dusan Popovic, Les Aroumains extrait du livre


O Cincarima (2e d.), Beograd 1937, RIEB, 1938. 606: \A [B]
E d q , fi , -
^E, e e fi d d . \Ed a B
fi a c fi b a a
d e e fi ^E \A ^E d c -
\A fi K. , \Ec \A, \A 2003, 526: \I a
f E , b a e f

fi Peter Boev b a d b
c f . \E, b a

c c Kfi , b b -
\H B, d \H e f -

68. OFFICIAL JOURNAL OF THE BALCAN UNION OF ONCOLOGY. Volume 10, No 2. April - June
f d c c . Aa

2005.
^Ia d a -M 551

e e e B Mircea Dediu, e -
O, , - fi, fi-

, c c b , e , -
d e . E e , f
fi c , d c ,
fi :
\Afi
A. E. AANAIOY
N M
Mfi 51, 18537
K \A,
a e \A. - \I 2005 Journal of
B.U.O.N., f . \E , , a

d \E ) e (NOT ONLY MEDICINE),


- fi d fi \E (\E-

fi Romania (fi Aromanii: The Romanians without frontiers d


NA E, fi e ,
a e fi a c fi),
d c , a
c ^E. \A b a -
P. M d e f f
P.
\E :
I. \E Romania b c . fi
e e Ae . ^H
a f fi e e c
, fi e e !

e Romanus c d c c
II. Ma d d c c

G. Bratianu. ^H b d e
c d , d P e

E, e X K, f a c -
( d ) d fi
P b c c
c c c .
III. ^O Aromani [A-fi, fi fi, + r(o)mani], b e
a E, d -
552 ^Ia d a -M

(B, Kfi, T), b -


, c c -
, B, b b b -
a fi a , B, O, , ,
d fi ^E, P. \E

d V. Prvan, D. Pippidi, I. Russu, R. Vulpe \Efi


^E d P, ..

, .. A. D. Xenopol, T. Papahagi, C. Poghirc,


c d d ,

fi, , d P, .. O. Densusianu, A.
fi , c c d

Sacerdoteanu, I. Siadbei, C. Daicoviciu - H. Daicoviciu a ! [].


IV. Te e Mfi, b e e [ Dediu]
\A, M-P. Er b fi
\E 1848. fi e
e B - M - T (P-
), f c T e c ^A-
, A d c B e c c P b fi
d ^H-
(P) e d ^Y ,
c M f \A b P-
(M - P), e e Ke

, Mihail Kogalniceanu d \I fi G.
, P , b

Amadori - Virgili, ,
\I e a e B fi fi b -

d Be c Richard Clogg! O a f Mfi -


, .., fi b b

Mircea Dediu c c c -
fi P [ Cicerone Poghirc, a e a ].
\E fi d e a
c P e c fi P d c P b
f P. ^ e e e P
b e e e , fi
c , .. , , , b fi P -

^E fi Eugne Pittard fi P-
^E! ^ e e r
^Ia d a -M 553

, a a
a c , a
P . Tc a c

Drobeta . \E c c a -
T \Afi, c d

\E K (Titus Statilius Crito). \A


e e T d d ^Y ^Y

\I fi [], fi c
c ^E c E d , c d

Eugne Lozovan, e Poghirc ..69 \E P , -


e P , .. e c K

c , Grigore Nandris,
Dediu: a e f c -
f , d - , c -
fi e j , b b fi, c
a c c -
[d A] j c d
70! fi

Densusianu b c e e a P d -
r , d b 20 , d e

, i d b r fi - fi, a fi fi-
[]71.

69. a . \A. . , \Ae c \A ^E c Romania

70. . Fiinta romneasca, 6, 1967, 36.


, \He ^Hfi IH, 1997, 19 .

71. Bb d fi \A. . . G. Weigand, O \A (B).


B. e ^Ie e (.I..O..) T \Ee Or
\A K .. 2004, 40. ^O E, i d fi c
P d Ofi - fi, d

e e P Densusianu. e c ^E -
, c ,

a Th. Capidan d
, f a B, \A. B. \A. .
, . Pb d a c . \A 1999. [-
e M 1998]. K b E a e fi , -
fi , 438 , e d fi 15,
. . T b b N!!!, -
554 ^Ia d a -M

\I, d Dediu, a f d -
e c c 72 .
AXIEY . AZAPOY

ROMANIA
Aromanii: The Romanians without frontiers
Maybe few people from abroad know that the name Romanian comes from the
name of the city of Rome, and attests our close relationship with the Romans, who
conquered the actual Romanian territory 2000 years ago. Romania is considered a
Latin island surrounded by a Slavic sea. Moreover, our language is very close to the
italian and the Romanians have no difficulty to understand italian after a few days of
practice. What few Romanians know is that our language is much more related to the
language spoken by a population living hundreds of kilometers away from Romania,
a population called Aromanians which is widespread all over the Balkans (see map).
It seems that Aromanians and Romanians have actually the same root (a solid mixture
of the Romans with the local native population), the former living in the southern part
of the Danube. In the middle of the first millennium, the migration of various po-
pulations pushed the Aromanians away from their original territory, most of them li-
ving now in north - western Greece. This is why we use to nickname them
machidoni, after the ancient region of Makedonia. For centuries most of them lived
as she-pherds, but nowadays it is not unusual to find a master of a hotel or restaurant

fi . E. r b e P -
a f \A a f B-
fi E a a c c ^E
d a c P. B. Ta X-
, 20 \I - . 2006, 7.
72. B. \A. . , c c c
B ^E, ^E, 65, 2003, 52-56. ^O , Pc b fi-
B d . \A e a
a B ^I K (10, 11 d 12.5.2002). \Efi .
K 2005, 603-611.

HEIPTIKO HMEPOOIO 2005, 289-313. \A b ^O-


fi B.
^Ia d a -M 555

who amazes us with a conversation in a language which we can easily understand.


After 2007, when I believe Romania will join the EU, there will be no more borders
between Romanians and Aromanians, and we could meet our ancient relatives much
more easily. Ironically, some problems could be raised for the sheep if they intend to
do the same and put forward the slogan sheep without frontiers.
Mircea Dediu
Bucuresti
H ENEH TN PMANIKN AN KATA TON KN. KOYMA

Pd d1 a c f P
d , a fi b r ,
a c c d a c . ^H b c
b . Mb c fi -
.
O b r : , , , -
, , , . ^H c d c -
d d d , b -
c d c \A, a b
, , ^I. \Afi d fi K, B-
, c B, d ^E K, B,
^E, b d .
^H c a c M, a
c fi fi 2 d -
fi b e e . ^H b f
, P d M, d b . fi
, d 3. \E -
fi d a a a B,
fi, e d e (fi - fi), a
fi \Ifi, Mfi d Kfi-
(\A - \A), d fi, 4. ^H -

1. Walter von Wartburg, Les origines des peuples romans, Paris 1941. c -
, b c d c , . e N. Kfi,
d E. \Efi fi, \A 1998.

B Al. Graur, Studii de lingvistica generala, Editura Academiei R.S.R.


2. fi a c a e e d c

[Bucuresti] 1960, 311. B. d Yvonne Duval, L histoire et la langue des Moldaves, Bulletin
europen, n. 4, 77.

4. . E. Lozovan, Romains et barbares sur le moyen - Danube, Fr. Althein, Geschichte der Hun-
3. \E e - , . , 8342.

nen, Berlin 1960, 231 . 37. B. d L. Tam as, Romains, Romans et Roumains dans la Dacie
Trajane, Archivum Europae Centro - Orientalis (AECO), 2, 1936, 251. T.P. Vukanovic, Les Valaques
558 ^H a e K. K

c K E. Lozovan.5 E Haikin
c b r c , d a P-

c d e d c N.
P b r 6. Ma -

Iorga, f b 7 e d fi
fi d a P
K, c d c fi B!

8. Mb Ioan Mitrea e
, d -

. Er -c ,
a b e 9.
\E a c Ec c \E 1848,
fi P b
c d fi, e e a -

ha-bitants autochtones des pays balkaniques, L Ethnographie, 56, 1962, 11-49.


5. . Lozovan, Onomastique roumaine et balkanique, VIe Congrs International de Sciences Ono-
mastiques, Mnchen 1961, 225 . 1.
6. J. Haikin, Romnia nu este o tara balkanica, Buletinul Soc. Regale Romne de Geografie, 38, 1919,
232 ..
7. N. Iorga, Histoire des Roumains de la Pninsule des Balkans (Albanie, Macdoine, Epire, Thessalie
etc.), Bucarest 1919, fi a e , 1919, Haikin (. . . 6) c P-
e d Bb , b Lozovan (. . . 5) c c
e d , fi f a -

fi b Iorga, b e P. Na-
, r fi, B, (. . . 4). \E -

sturel, . . Les Aroumains, INALCO, 1989, 75, e

, r la vrit assez obscur. B. d \A. . , ^H


K d fi B e , e -

, 11, 1976, 90-119. Id., La rvolte des Larissens, La Thessalie, Actes de la Table - Ronde 21-24
e 1066 d c K, a X-

Juillet 1975 - Lyon, Collection de la Maison de l Orient Mditerranen, No 6, Srie Archologique 5,


Lyon - Paris 1979, 303-318. Ta d fi
B e f b , C. Wolters, V. Von
Graeve, Br. Helly. B. - Glossologia, 5-6, 1986-1987, 155 . 1.
8. B. A. Domanovszky, L origine et la patrie premire des Roumains, AECO, 4, nr. 4, 1938. . N.
Iorga, L origine et la patrie premire des Roumains (rponse une agression), Bucarest 1938, 3.
9. . Carpica, 9, 1977, 39: L ethnogense du peuple roumain a eu lieu dans la rgion carpato - da -
nubienne, rgion qui coincide, en gnral, avec le territoire de l ancienne Dacie. E d
e d c B Adrian Fochi, a e
P a a r a e fi. B. Bulletin
AIESEE (Association Internationale d Etudes du Sud - Est Europen), IX 1-2, 1971, 89.
^H a e K. K 559

fi, f c T
e c A-c d B e c c
P b b d b d b d ^Y-
, c B, b c M,
P, M-P (!), -
c j , c M \A-
, T, d c b -
f -f d 10.
d b d a fi-
e f P , O,
e , d O, a B
- B, B - B, f -
d fi 11. \E b e e e

e K13 d e T 14 Volcae. fi a e -
, e b e 12 Ofi e b

e , f c ,
b fi a e ,
a b e e fi fi .
M b e B a d -
c , e Bf
b c - d B. ^H -
c fi, f b r fi15.

10. M. N. Pfi, \Afi d a e , c c d c K-

11. B. W. Giese, Walachen, Buletinul Bibliotecii Romne (BBR), 8 (12) N.S., 1980-1981, 339-341.
, Tfi K, \A 1988, 513.

. V. Spinei, La signification des ethnonymes des Daces et des Gtes dans les sources byzantines des
Xe-XVe sicles, Etudes Byzantines et Post - Byzantines (EBP-B), 2, 1991, 116. B. d M. Budimir,
Vuk Karadzic et les tudes balkaniques, AIESEE Bulletin 11, 2, 1964, 10. N. Beldiceanu, Romni-
tatea balcanica la lumina documentatiei otomane, Apozitia 4 -5, 1976-1977, 73. J. - Fr. Gossiaux, Un
ethnicisme transnational. La rsurgence de l identit valaque dans les Balkans, L Europe entre cultu-
res et nations. Editions de la Maison des sciences de l homme, Paris 1996, 192.

13. Caes., B.G., 6, 24, 1-3 7, 64, 7, 4 7, 64, 6 Id., B.C., 1, 35, 4.
12. , 4,1, 12.

14. Liv., 21, 26, 6.

^E (HE), 24, 1975, 586. \Ae c Sp. Papageorges, Les Koutsovalaques,


15. c d E. B. EE, 5, 1940, 77-80, \Hc

Athnes 1908, 9 d \A. . Kfi, T r Kfi, \A1939, 10 ..,


fi c a e e Volcae. \Ae c -
c M, B d Mfi. (Te d
560 ^H a e K. K

Ae e e Volcae d K -
- fi, c Zagreb, Petar Skok16. ^O

fi Wartburg, Bonfante, Coppenolle, Armbruster ..17, g d E-


e e fi c e f -

, K18, 19 ..
^H c fi B d a e
c ^E r a d b 19
e e K K: ^H c fi f
, b fi d f I . Tf fi-

c fi d e e , \I Leunclavius c
b , c T ,

d T , -
a X T .
429 .
a c f \I, b

e () d d (W j B) x B-
d d fi B. \Ec c -

- (Wilimer) d (Gilimer) B - , B - -
. O c \A B (Walli),
e f f , f \A d B (Wallia
d d Wallis) ... d c \Ic
d Bc (Wallische). \E B, fi, a b c
a Ba j Ba (Walch, Walach), a b
Ba (Wlachi) d B20.
^O K b , d d
, fi c c , a d

fi ), e (B), 1.11.1992, 7 .. Id.. ^H fi -


- B, fi, 134, 1993, 7781 .. Id., B. (Te d fi,

16. Dictionnaire tymologique de la langue croate ou serbe, Zagreb 1973.


O Kd (B), 21.10.1994, 1-2 d 5, d c .

17. Orbis, 7, 1958, 265 . 1, Revue des Etudes Roumaines (RER), 7-8, 1961, 251, A. Armbruster, La
romanit des Roumains, Editura Academiei RSR, [Bucarest], 1977, 19 ..
18. . K, ^I ^E d \A. 4.
\A 1924, 296-297.
19. . \I. , d d fi , \A
1949, 86.
20. K. K, ^I , IB, B 1832, 522.
^H a e K. K 561

Leunclavius21.
b a e , e e

\E K c P e c
c \A, e fi fi ,
d , b c , ,
fi B: O P g -
e \A E, d e A
\A a , d a
, a e fi a d c . ^H
\I [Pc] e 219 .X., M d
H e 167 .X. d ^Ea e 146 .X. \Ed e -
P, \E d P. \A
q, Mfi, , E c
, d d c . E fi a
fi ^Ec , d a a \I -
c fi. O d a -
b c Pc d fi
fi , fi a M,
\H, d ^E. O y d b e
B22.
Tfi K c B-
: b r B, a F d

fi Cousinry, Bratianu, Gyni .. ^O -


, b c 23. Te fi

A: on m assura qu ils parlaient peu prs le langage des Valaques de la


c fi a B, fi d fi,

Macdoine et en mme temps la langue grecque24. ^O , P -

21. \E Aurel Decei, RER, 1, 1953, 137,


Hans Lwenklau - Leunclavius P (!) c B A.
Xenopol. a f K. ^ e a N X c -

1964, 17. Kd St. Brezeanu, Msiens chez Niktas Choniate. Terminologie archasante et ralit
. T. K, d B , A, -

ethnique mdivale, EBP-B, 2, 1991, 105-114.


22. K, .., 522.

24. E. M. Cousinry, Voyages en Macdoine. I. Paris 1839, 18.


23. A.
562 ^H a e K. K

e d c B, : La
Macdoine et une grande partie des rgions mridionales de la pninsule taient
latinises ou tout au moins bilingues, le latin y tant parl et crit non moins frquem-
ment que le grec25. ^O , Oy c B-
, fi : tout porte croire que les
Vlaques doivent avoir t bilingues pendant toute leur histoire. b
fi B c d b 26.
^O K b c c
. \Efi , a d a c
, e r B, d e c -
fi : d e a
e M r fi B, M-
fi d d d E e 27. b d b
, b c fi B: \E
B b f f d d
b , y c a e ,
g d r fi d , d
fi fi28.
Mb e K E.
fi B d
P, ^E d O b ,
f e 1878 e B, M T. M,
a c e f 29 c

25. G. I. Bratianu, Une nigme et un miracle historique: le peuple roumain, Bucarest 1942, 67.
26. . Byzantinoslavica, 12, 1951, 41-42.
27. K, .., 521. B. d K, a e Kfi,
Oe Tfi, 3.3.1994, 90.
28. K, .. fi j a d b
a b . B. \A. . , Bd T
d c B, a A \E, 1993, 147-160. ^H
c c c , Kfi-
, .., 102 ., a , B b r E!
e M : a q
^E! y r a fi (, \I, M, M, M-
c ..)! \E F c a a
F.
29. B. \A. . , B P d fi B - \A, \H-
e ^Hfi (HH) 1986, 329 ..
^H a e K. K 563

d B. E r e , f
c c B: ^O A K
e P, ^E c c B, ^E,
f 30.
Te fi , 1879, , f a c
c , P - ^E, c
a c a B, -
b K: b a ^E
, a d e fi -
a a , a a , a a
E 31.
^O X a c M \A
K, fi d : y [
B] fi d , , d c
c , m , , d
, fi ^E a a a d
a , f fi d a a , a d a -
, b r j E , c c
P, ,
K, \I ..32.
Ka e ,
, c
c c P fi K-
33 a34 b , -

30. T. M, d P ^E. \E B 1878, 10. Kd -


K M, N. T B,
, q fi ^E, c
\A \A. E. K, ^H fi

, Nfi T, M M , \I 1983. Id.,


^E, \Afi - B - N ^Efi, 1991, 28. B. M. . T-

^H c \E Mfi (1659-1924), \I 1991, 110.


31. . A. , O d ^E f d B d B-
, \A 1879, 24.
32. X. X, ^H ^E \H d a , \A

33. . Bratianu, .., 212: Le territoire qui fut annex la Roumanie par le trait de Bucarest []
1902, 3.

constituait en quelque sorte l quivalent des populations aroumaines abandonnes aux tats
balkaniques!
34. B. T. Hagi - Gogu, Emigrareasi colonizarea, Peninsula Balcanica (PB), 10, 1925, 233-234. St. T.
564 ^H a e K. K

e b , f
fi d , , e a -
K. Er b b b b
e d c , X. K35, f ,
d K, d . Mf -
: e e e e , r fi
Kfi. Oy c , a a a r E,
e e , a , c c
d c , e e c c -
d c e c c ^E
a a , d
fi a e c d a e c
36.
M, a c \I \E-
\I. N, e c
, f K. K, ^I
, . 12, B 1832,. 520-521, a \A. E. B-
fi, ^I N ^E, . 1, 1974, . . 35
.. d b a , ^H \A,
.. . 91-114 d M N - , c c
a c c M d e f Bf
, , . A, . 20 (1991), . 351.37
^O c \A \A. B-
fi a , e 1983, b e -
fi ^O e e \H ^E-
, d b q e a c -
f \H ^E e K:
c fi c -
d e 150 fi fi N fi, K. K-

Hagi - Gogu, Emigrarea Aromnilor si colonizarea Cadrilaterului, Bucuresti 1927. C. Evelpidi, Les Etats
balcaniques, [Paris] 1930, 57 . 2. V. Th. Musi, Un deceniu de colonizare n Dobrogea-noua 1925-
1935, Bucuresti 1935. Kfi, .., 26 . 2.
35. B. . N. B, ^O e e K X . Ke (1855-
1944/5), a A M K, \A 1991, 146-156.
36. . c c (K), 1309, 28.4.1928.
37. . \E. \I. N, ^H c e \I d a fi
a , . A ( 19 . - 1900), \I 1995, 22 d . 1.
^H a e K. K 565

(1777-1836) b f f d f , a e
b a d -
d 38.
e \A. Bfi e K-
d c B \I
, a e c E, fi B,
E a d c \I39, c
B (= ) : Tc fi
c \I \I e e d
P ,
, i d fi q E,
a , e fi , q c fi j
d 40.
\A fi B
e d fi c \A -

Lozovan42, Dubuisson43, Poghirc44 ..


K. B 41, d ,

^fi fi, c b c

38. . ^I M e a a fi S e 1912, \Efi - c


\A. E. Bfi, ^E M , Mc B, . 63, -

39. \I fi, d ,261, 68 (Bonn): Nfi q b a -


1983, 48-49.

fi a , b d , \I -
a b d c E fi c fi -
, a e f , E , F \I -
F, d f .
40. Bfi, .., 49.
41. K. B, Ta d , Te fi K. N. T,

42. . RER, 5-6, 1960, 223: bien que les habitants (sc. de l Europe) fussent des Grecs ils parlaient
1990, 73.

tous le latin.
43. B. M. Dubuisson, Problmes du bilinguisme romain, Les Etudes Classiques (LEC), 49, 1981, 38.
44. . C. Poghirc, Romanisation linguistique et culturelle dans les Balkans, Les Aroumains,
INALCO, 1989, 33-34: les gens habitant L Europe (c est - - dire, la pninsule balkanique),
quoiqu tant en majorit des Grecs, parlaient la langue des Italiques, surtout ceux qui s occupaient des
affaires publiques.
45. B. \A. . , Cicerone Poghirc, Philologica et Linguistica, , 37, 1985, 165.
46. B. d ^E, 15.1.1970, b : ^Ec . \A
, Mc Z, 45, 1970, 15: ^H fi Mfi-
566 ^H a e K. K

c 45 d c fi -
, fi b d Mfi46. Mb
fi P c e e d e fi-
d fi. , a c
fi E d a A - \A fi -
47, c c d -
r E. T d e b
, , 48, T 49 .., d ,
c \A 50 . K
d , f b q fi a -
^E b e fi e

, i d a e e 1937 e Lot52 d
c 51 e -

b fi, d A fi: O
f e e a , a d , c
. e e fi b a a -
d a d b c b a
c 53.
^H e e Poghirc e d f -
d d e c

. \Ec P . \E \A. . , ^H
fi M, Oe Tfi, 5.3.1991, 85-86, e M,

K M, 12, 1993, 33-36. Id., Te , ^H , 53, 1995, 8.


30.11.1992, 1, \Ec d Tc \E, 4, 1992-1993, 10-11, ^I-

Poghirc e c c fi M . .
47. B. P B (PB), IMXA, , 1, 1971, 5-8, -

48. . ., IX, 38, 5: fi fi [. -


] [P], -
d \H, \A, \A, B, , e

49. Liv., XXXI, 29: Aetolos, Acarnanas, Macedonas ejusdem linguae homines.
E.

50. B. \A. . , \Ec A -


(212 .X.), HH 1989, 223-242. \A. \E \E a a \Ea d
a A \A d ^I A, \A, 21-22-23

51. B. Studii si Cercetari Lingvistice (SCL), 1963, 417.


\O 1988, E [\A] 1991, 76-92.

52. F. Lot, Les invasions barbares et le peuplement de l Europe, I, Paris 1937, 224.
53. \A. fi, d B, , 1963, 289.
^H a e K. K 567

B Papazoglou. Hammond c
fi \H d Mfi 54. \A
f 55. \A b
- \A 56 .

e fi M. Garasanin58, L. Braccesi59 ..60


57. d , d

c c \H ^E d \I, e
fi - - fi - \E fi, -
61.
\A e e e E -
e , e 229 .X., -

b Poghirc: Ds leur premire intervention sur le bord de l


b f P62 e fi \I,

Adriatique les Romains imposrent aux cits grecques de participer leur ct contre
les Illyriens, ce qui exigeait une coordination des troupes et un contact linguistique
rgulier63.
\E Poghirc, \ e e e fi
H. Mihaescu64, e e , P

54. F. Papazoglou, Quelques problmes de l histoire pirote A propos de livre Epirus de N.G.L.
Hammond , Ziva Antika (ZA), 20, 1970, 116-117.
55. B. d \A. . , \I d Be ^Efi, \Ec \E-
a a \Ea , \A 1988, 9 ..
56. B. \A. . , \A, \A - B, fi, 34, 1992, 401-
424.
57. B. \A. . , \A, \Ed ^E B

58. B. Sources archologiques de la civilis


ation europenne, Actes du Colloque International organis
M (EEBM), A, 1988, 647 .

par le Secrtariat gnral de l AIESEE. Bucarest 1970, 291.


59. L. Braccesi, Grecit adriatica, Bologna 1971. e e .
60. A. Antinorio, Storie elleniche arcaiche, Rapallo 1980, 214, . B. d \A. .
, \I, \E - f - M, 1988.
61. , Z, 4, 323. B. d \A. . , Bfi H, ^I - fi, HH
1990, 6 d . 11, 12. \A. b fi, d ^E -
M d \E \E a a \Ea .
62. a c P e e , \I d B \H . .,
11, 19, 5-6. \I. T, ^H P d -
c \I (229/8 .X.), ^I ^E E (IEE), \E. \A, 4, 416 .. \A.

63. Poghirch, Romanisation, 18. B. d ., 16.


. , A d b M , IEE, 5, 26 ..

64. B. SCL, 1963, 417. ^H M c b fi a c


568 ^H a e K. K

c M, c d H,
f , f : ) ^O fi.
) Te fi d b fi. ) ^H c . ) O
fi fi. ) ^H B. M a e
a fi a .
O b b , d a a .
Ea b a e fi r K:
fi Mfi d
[\A] d c \A d x
65. \A fi

a a a (auxilia)
^E. Ka e T 66 \H d e -

. e e fi, d fi a d
E e e e , A, d e

Feyel67, Oost68, Hammond69, Eck70, Lozovan71, Sarikakis72 ..73 Ka e -


fi, K, K,

, c d c A M b e e d -

e fi. \A b c d c a c

A. B. Victoria Vaschide, Histoire de la conqute romaine de la Dacie et des corps d ar-


fi d a c c fi-

me qui y ont pris part, Paris 1903, 1-5, 25, 31. M. S. Ks, The military role of Macedonia from the ci-
vil wars to the establishment of the Moesian Limes, Aktem des XI Internationalen Limeskongresses,
Budapest 1977, 227. I. Fischer, Latina dunareana, Bucuresti 1985, 30.
65. K, LXXXVIII, 7, 1 (Boissevain, III, 380).
66. Liv., XXXIII, 16, 3 XLIII 21, 4 ..
67. B. Bulletin de Correspondance Hellnique (BCH), 60, 1946, 187.
68. S. I. Oost, Roman Policy in Epirus and Acarnania in the age of the roman conquest of Greece. Dal-
las 1954, 13, 48, 79.
69. B. Journal of Roman Studies (JRS), 56, 1966, 53. \E N.G.L. Hammond, Epirus, Oxford 1967,
615, 630.

71. B. Romania (New York), 5, 1960, no 48.


70. B. IEE, 6, 1976, 55.

72. Th. Chr. Sarikakis, Des soldats Macdoniens dans l arme romaine, \A M, II (19-
23 A 1973), Thessalonique 1977, 432.
73. H. Dessau, Geschichte der rmischen Kaiserzeit, II. Berlin 1930, 565, -
. . d J. Keil, CHH, 9, 1954, 570. . K, fi \E,
M, 2, 1953, 185. J. Szil agyi, Les variations des centres de prpondrance militaire dans les
provinces frontires de l Empire romain, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (AAASH),
2, 1954, 124, 131, 146, 152, 163, 186, 199, 215-216. P. Cabanes, L Epire de la mort de Pyrrhos la
conqute romaine (272-167 av. J.C.), Paris 1976, 185. B. d G. Cheesman, The Auxilia of the Roman
^H a e K. K 569

fi c . \Aa d
, fi, fi, ,

, Fanoula Papazoglou74,
d a c fi -

d fi X: E f E f -
a d e
q a e e a
d d -

a , L P (civis Romanus) d d
, b a d a -

fi, K
fi fi75.
e e e76 j c 77
j d a b fi78 j
d b fi f d , g d

Imperial Army, New York 1971, 64.


74. F. Papazoglou, Sur les Koina rgionaux de la Haute Macdoine, ZA, 9, 1959, 170.
75. . . X, ^I ^E d P a a
. M e . K, B, \A 1902, 64.
76. B. M, 5, 1961-1963, 527-528, c \A
K e e Mfi, f -
e e fi. \E ^E c -

77. . M. Dubuisson, Utraque lingua, Antiquit Classique (AC), 50, 1981, 274: Les Grecs les plus
\A . Kfi, ^Ic , \A 19692, 100.

favoriss, ceux qui se sont intgrs au systme, comprennent et parlent la langue de leurs vainqueurs.
78. Ka e e d c B Radu Vulpe, c
fi V. Prvan, nceputarile vietii romane la gurile Dunarii, Editia a II-a, ngrijita si adno-tata
de R. Vulpe, Editura stiintifica, Bucures
ti 1974, 193 . 314, O E fi E-
fi r a c c c fi fi e e
d d e fi. \A d r , f a
a e e e d b . Ta
a a a e -
e E. Mfi f e a fi b -
c fi fi e , E q a
c , c fi c e c fi . \E-

. V. Prvan, La pntration hellnique et hellnistique dans la valle du Danube,


b f E b d P-

Bucarest 1923, 27, e e e ! N. Banescu, Entre Roumains et


Grecs. Ce que nous apprend le pass, N , 9, 1937, 1055. D. M. Pippidi, I Greci nel basso
Danubio, Milano 1971. B. d \A. . , Ta a e d -
570 ^H a e K. K

b , a , \E79, j
c c X
A d , a c c
80, a f P .
\Afi d K, c -
, d f E, f e P
, a . M a
e E b e e
81.
Ka e Poghirc ^E -
, d ,
r d a 82. Mfi c -
c c fi. Tc fi d
c fi d e e
\O - \E,83 f

79. B. N. K, Pfi, Pfi, EEA, 18, 1979, 118. G. Daux, Quelques inscriptions
, E N M ^E, \A 1974.

de Thessalonique d poque impriale, BCH, 104, 1980, 529. D. Dubuisson, Y a-t-il une politique
linguistique romaine?, Ktema, 7, 1982, 189.
80. ^O Xe c E [= B] , c M
\Afi , P , b fi a

^E - B. . Cahiers Sextil Puscariu (CSP), 1, 1952, 2, 317,


e c d e c fi, P d

a e c Nancy Frdric Taillez d r


fi d \A. ^ e c

15, d Poghirc, Romanisation, 26. \Ed a e Poghirc 5 Mc g -


. . Z, ^Ed d Bd c c , \A 1978,

e Mfi, c fi b c c (.

. . ., 29. a c fi . d Glasul Bisericii (GB), 38, 1978,


. . 45, 46) d d q , f e Xe d

320. \E ^E , B, c c
a d e e , B, . B. \A. . , c d
^Ec f N O fi (325-787), N, ^I - -

81. B. . K., LX, 17, 4. Suet. Cl., 16, 4. , A., 214, 234. Dubuisson, Probl-
- e 325-1987, E ^I Mfi N, N 1988, 124 ..

mes, 42.
82. Poghirc, Romanisation, 36.
83. B. \A. . , T a e e ^E-
, a X, 11, 1976, 276, d a A
B , IMXA, 1977, 235. \Ae b d
\A. . , \O - \E, ^I E, 175, 1983, 12-14.
^H a e K. K 571

e fi B - \A b e , e

c c d e e 6 d d e -
e - P.
\E d .
r a ,

Bruno Helly84, f a a d -
e fi fi d -

fi - M e Bratianu85. T
a . \E a d a

b M. Hatzopoulos b M (B) d \H
() d d b e e
86 b E, f d d
\A. ^O c \A
(P), E fi c

fi A. Vasiliev, c c E-
, b c P -

fifi e Zfi87.
E, fi, Lafoscade88 a a 19 a -

b Pinon 89, Puaux 90, Rostovtzeff 91, Lozovan 92,


j c ^E, b b

84. Br. Helly, , IEE, 6, 1976, 183. B. d \A. . , P fi

85. Bratianu, .., 67. a e e . \A. . Kfi, ^O d


d B B, ^Y, 1, 1990, 141-157.

B , EEB, 23, 1953, 71, d ^O , d d B,

86. B. Balkan Studies, 21, 1980, 90 d . 7, 102-103.


EEA, 4, 1953-1954, 56. \A. . , T B, T, 8, 1988, 159-170.

87. . Betrge zu einem Lexikon historischer Grundbegriffe. Sonderdruck aus dem Internationalen
Iahrbuch fr Geschichtsunterricht 1959/60. Braunschvieg, 89: Les Grecs appellent leur pays Armania
(Romania).
88. L. Lafoscade, Influence du latin sur le grec, J. Psichari, Etudes de Philologie no - grecque. Re-
cherches sur le dveloppement historique du grec, Paris 1892, 100-101.
89. R. Pinon, L Europe et l Empire Othoman. Paris 1909, 115-116. B. d . \I. K, A a

90. R. Puaux, Bfi H. fi - fi - Xe \A. . .


^E a f , \E \A 1948, 162.

91. B. Revue Internationale des Etudes Balcaniques (RIEB), 1-2, 1934-1935, 394-395.
M \Afi - \E \A. , \A [1988], 160-161.

92. RER, 5-6, 1960, 220-221. a e a fi Lozovan . Achille La-


zarou, Aroumain bana; est-il un hritage aborigne?, Balkan Studies, 29, 1988, 316 d T b
N E. ^Eb \A. fi: 30 A
572 ^H a e K. K

Russu93, Failler94, Dubuisson95, Poghirc96 .., f fi


K.
\E d fi K b r a e -
b b97 e \Efi, -
d \A
M d B98, i e B -
, f ^H T (1989) d e c
c , c c c fi, b
c e c fi. fi, i d q a
d a a a fi B -
\A99 d e a ^I K,

93. B. Revue Roumaine d Histoire (RRH), 4, 1965, 890. \E I. I. Russu, Elemente traco - getice n
- 5 1989, \A 1990, 411.

imperiul Roman si n Byzantium (veacurile IIII-VII), Contributia la istoria si romanizarea Tracilor,


Editura Academiei R.S.R., Bucures ti 1976, 102.
94. . Revue des Etudes Byzantines (REB), 46, 1988, 259: Les Aroumains sont des autochtones lati-
niss par l occupation romaine de la Macdoine.
95. LEC, 47, 1979, 103. B. d . . 77, 79.
96. B. . . 44, 63.
97. b d b b , b d -

Kopitar. B. \I. A. fi, O E , IMXA - 210. -


, K b d , e - fi -

1988, 125 . 23, 147 d . 127, 148-149. M. A.Stassinopoulou, Weltgeschichte im Denken eines
griechischen Aufklrers. Konstantinos Michail Koumas als Historiograph. Peter Lang, Frankfurt am
Main Berlin Bern New York Paris Wien 192, 287 .. .M. D. Peyfuss,
Aromunen um Kopitar, sterreichische Osthefte, 36, 1994, 452. Id., Les relations scientifiques entre
le Sud - Est europen et l Europe centrale, AIESEE Bulletin, 24/25, 1994/1995, 101-104. Antonia Ber-
nard, Jernej Kopitar et les langues balkaniques, Bulletin de liaison, No 12, Centre d Etudes Balkani-
ques INALCO, Paris 1994, 28. \A. . , Ba K, e M,
27.11.1996, 2.
98. B. . \E, \Ae c c K K. Te ^Hfi e -
, a , 1/15, 1975, 13-14. \A. . , K. K 1777-1836 -
r fi, \E (), 26.1.1986, 6.
99. H e 1976 ^Ic d c ^E \A (IE) -
c , b A e c c c -
\A. ^H , c d c -
c fi . B. \A. . , ^H \Ac d a
^E , \E \A 1976, 355 . Te 1986, a a 150 fi e c
K, B b fi d fi , d
f b d -
^E d j , f d c
fi d c a c fi B,
^H a e K. K 573

fi b c T d
100, e a e fi-
d d c c -
B, a e K r E e , a fi-
d (P), P-
. Aa b b e , a e
c 101, fi a a a102
d E103.
Te fi e e b e b
a d ,

. N. , \A. M, K. M, \A. K, F.
Papazoglou, X. , M. D. Peyfuss, \A. E. Bfi, P. Lemerle, Z. K, \E. N.
, X. fi, M. K, . Kfi, . M, \A. . K,
. \I, K. . fi, \I. T, M. , \A. \A. K, . N.
K, . A. N, . T d . M, f : g
a F!. \Ed e I M X A

e b c K. B. \A. . , L
(IMXA) c c a d b c -

aroumain et ses rapports avec le grec, 206 Institut for Balkan Studies, Thessaloniki 1986.
100. B. \A. . , ^H \Efi a fi T-
, \H \A c 1966,292. N. A. B, Kb a c K,
, 54-55, 1988, 33.
101. B. \A, Kfi: ^H fi , Te B,
10.6.1981. \A. . , ^H B d -
c , \Oc K, \I 1984. \E , e 1977, c
\Efi ^I d B-
e f E b e . \A b c -
. X d . b a \E c B. B. -
, 25-26, 1978, 448-453. Tfi \E c Bc b e e
e . T r fi, b e e \E-
. b a \A. . , a d
, T, 16, 1996, 99-119, , d , 62-65, 1996.
102. B. \A. . , Ma d - E c ^E-
, \E, 19.7.1989, 32, I.O.M.E. (^I M d \E-
fi), 10, 1989, 5-6, ^Ec \A, 364, 1989, 165-169, d \Afi (P) -
\E d \Af , \Ea d Ma , -
, \Efi \E \E a a \Ea , \A 1993, 186-190.
103. B. \A. . , \Afi B ,
Kb T, 27, 1991, 307-313. B. d e , , \A-
M . T, \Ifi a a c -
fi B, \E (\I), 57, 1992, 40-43, d \Ec \A,
1-16.1.1993, 9.
574 ^H a e K. K

b r e e B a
104. ^O \A c .
d e e e (!) -
e \Efi, fi c a a
e ,
\A K, a a c , b j
c \Efi d e
d c fi -
. E d e 105 a -
fi, r c 106 d
c c \Efi fi c b -

c X c B d c . B. d L.
104. B. . . 80, E B [= fi] fi

Niederle, Manuel de l Antiquit Slave. II. Paris 1923, 165, a e Kraciun [= X-


] b e b c B. A., I, 63. V. Rcatas, La terminologie
chrtienne des Aroumains ou Koutzo - Valaques du Pinde, Actes du VIe Congrs International d Etudes
Byzantines, I, Paris 1950, 393-398.
105. e - e e
\A . Kfi, fi fi, b fi
a fi d f fi K-
; c c fi d fi B - \A-
. . fi fi b , 99,
d b d fi . Te d -
K d e c b
b fi, r fi \A
\E . K. X, ^I M \A, \A 1971,
14-16, fi Kfi. B. d \A. . , ^O e
\A. Kfi d c \E, ^O a e -

B \A, \A 1990, 54-61. Id., ^O e \A. Kfi


b E c d c B d 12 d 13 A 1989, -

fi - fi, \E (), 25.2.1990. Id., ^O Mg e \A.


Kfi d c ^I d \E, Kb T, 18, 1990,
402-408.
106. Mfi d , b c . Ma
fi . . \A, Te Ke , E: T,
1961. fi . \A. . , K d e e Bfi,

. V. Gabrielescu, Aromnii, Cronica Romna, 12.4.95. Hr. Cndroveanu, Vlahi, Valahi,


Oe Tfi, 31.10.1991, 215-217, \E (.), 2.3.92, 7, M.

adica Romni, Desteptarea, 11 (56), 1994, 1, d , Wallachians are Romanians. \E .


Tinerama, 5-11 aprilie 1995, 4, fi a B, e
\A, e B (<B)! ^ e c c . Oe
Tfi, 26.10.1995, 25, fi: , ^Ea a !
^H a e K. K 575

fi 107 e e \Efi! O , -
, , fi r a c -
. fi r a d c c K, f
fi r c 108.
e , fi fi, a -
e fi \Af T d ,
b a 109, c -
a a a -
, fi c ,
a d c
^E, c B c c d e -
fi, 110, fi c c e

Gaston Paris.111
c , c

107. B. \E (.), 27.2.1992, ^H K (.), 6.3.1992, e fi (T-


), 6.3.1992, \E, 2.3.92, 11, . X fi:
fi e b . M fi
d c T b . T. B. -
a X, 15, 1984, 283.
108. , B r fi d E, -
a e e e (. . . 15) d a
d e Kfi, b b c fi
B d , g , f fi .
109. B. \A. K, ^H M \Efi, \E 1994, e \Oe
\Efi, . 6, b d b c -
(!) fi, f
. fi \A -
\O b 28.11.1990 e e ^Y \E
c f e ^E , e c -
(K, 14.11.1990) ,
O (!;) ^E e E b c
fi. \A c . ^Y a .. ^O fi . -
fi, \Afi . , K K - Xfi K - N

110. B. Stefan Moal, Rapport de la visite d tude aux minorits de Grce, 4-10 Octobre 1987, Sous l
X - K - K K.

gide de la Commission des Communauts europennes et du Bureau europen pour les langues moins
rpandues, Kemper, Breizh / Bretagne.
111. . G. Paris, Romani, Romania, lingua romana, romancium, Mlanges linguistiques publis par
M. Roques, Paris 1909, 9: Le mot welche a en franais une muance mprisante qu il avait coup sr,
cette poque, dans l esprit des Allemands qui le prononaient.
576 ^H a e K. K

a c c c , c -
d c 112, e c
fi f a c -
fi d b f j a d
, e e e e -
e d a a b e g
^E, c ,
b d . B fi b d -
b , b c d e -
, b e e fi, a d -
, d b \A - ^E, d -
, b .
fi e a b
b a d d
e , b 113.
c fi a d \A E, -
1994, d E, 1997, -

a e c fi Victor Brard E
e d , \A

B114 , fi e e fi \A, e -
e ( , ), e a
f f fi a fi 115, a
fi 116 fi a d

112. B. \A. . , a d , T, 16, 1996,


99-119, d .
113. B. \A. . , a d b , ^E,

114. V. Brard, La Turquie et l Hellnisme Contemporain, Paris 1897, 249. . K. A. B,


3, M - \A 1996, 31-40 d .

\A c d M, N ^E, 132, 1571, \A c M-

115. B. M. Dubuisson, Utraque lingua, Antiquit Classique, 50, 1981, 282.


, X 1992, 213.

fi 1987, 307-321, d \Aa \A, MH, 1988, 33-38. Id., \Ea d


116. B. \A. . , b B, \He ^H-

a (bana), \He ^Hfi 1992, 433-451.


Id., e e ^E, \Ed

117. B. La Grce par Th. Homolle, Paris 1908, 179. . , Ta a , N


^E B M, B, 1995, 1253-1282.

^E, 10, 1913, 166-171, N. K, \E a \E


^H a e K. K 577

\A c c 117 fi -
118 a a a , a c c
1821 d f f , Me \A119,
1912-1913, \E 40 b d ^H , b d c
c d ^E120 a e \A fi 97
fi b e e e fi-
Nb b121 d c -
c a fi \A ., -
E, \A
e \A Z122 e e B \O fi -
a b c j fi
a c 123, \A \A,

^E 1821-1833, \A 1939, I, 104. Bettie Forte, Rome and the Romans as the Greeks,
American Academy in Rome, 1972, 95. . - , ^H c X
c H (1905), , 7, 1978, 122 d 136 . 3. . . Tfi, \Ha -
, \Hc ^E, 31, 1981, 584. \H. . Kfi, ^H c B
d fi c fi N ^E, T, 10, 1990, 207-240.
\I. K, ^Ec d c ^E e \Afi
e B, \A 1993, 42. B. X. Xfi, ^H c ^E

118. . Edmond Bouchi de Belle, La Macdoine et les Macdoniens, Paris 1922, 129: Ce sont des
, ^Efi Be fi, . E, 1, 2003, 21-25.

pasteurs d Anovlachie qui commencent la guerre de l indpendance. Ils lui fournissent, par la suite, des
chefs reputs. Les riches Valaques contribuent par leurs dons l expansion de la Grande Ide. B. d
\A. . , O B M, N ^E, 132/1571, 1992, 135.
119. \A. . , Me \A d ^Efi, \A 1984, . e ^
. K. A. B, ^O Me \Ag d ^I , \A 1994,
\A \A (AA), 69, 1994, B, 329.

M, 2, 1973, 137-152. Henri Turot, ^H Kc \E d ^Ee fi-


120. \A. . , ^O fi 97, ^Hfi . A. B, \A

1897, \A 1991, 202, r , c . 161


. 77 e , r B - M, ^Efi-
. B. \A. . , Kc d B \A, \H-

\E a a \Ea d c c : Ak. G. Lazarou,


e ^Hfi 1993-94, 471-472, d b e c \Ec

Origjina dhe historia permbledhese e Vllaheve te Shqiperise, Janine 1994, 45-46.

122. X. , Vidi. \E, \A 1987, 32.


121. \A. . , ^Ec N d B, M, 42-43, 1988-1989, 153.

123. V. Brard, La Macdoine, Paris 1897, 239-240. O b c c c \Afi.


B. Clemantina Gatti, Aspetti della nel mondo ellenistico. (A proposito di prestiti di privati
a citt), La Parola del Passato (PP), 22, 1967, 192-213. Jacques Bugier, Evargtes et Valaques,
Odyse Grce, 179. Paris: Hachette - Club Mdirerrane.
578 ^H a e K. K

\E M , \E \A M,
\E \A, \E B ^E, \E-
, \O, \A ^E
^E, ^I d \E ^E ^E, -
fi fi, Z, ,
\E T, ^I M N \A ...
, fi, r e a c a
f f \A d
c , fi, ,
e ,

, e Heinz Richter125, B
d a E124; \Ed b

fi c ^E.
fi, , e , a , -
fi , e b fi fi -
d ^E, r \A, \O-
, \I. , fi, , fi-
, \A Z, E d K Z,
Z, Z, Z, \Id , K, K,
K, K, K, K, , \I. M, M-
B, M, M, O, , \I. ,
, , P, , , N. - M, .
, N. , T, X..;
r e a d d
d , f d c fi
, i fi b c d 126,
b r c a c d ; M
fi a c .

124. B. N. M, B: E, d fi, \E, 1.4.1994, 56. . -


, Ad B r b fi;, Oe Tfi, 7.4.1994, 30,
e P B, , \A,
Mc T, N d \A , . \A.

125. B. Athener Zeitung, 1.11.1994.


. , B d B, \Efi fi fi, \A 1993.

126. B. \A. . , T, e ^Hfi


T 1991, 62-63.
^H a e K. K 579

E, d b -
fi d fi a b f P, b -
c c d b E B, c -
fi. \E a d P fi -
, a d ^E d fi
B 127.
, i d a B
e - 128, B d b
c b r E fi c -
. O c fi ,
f d P129. \E fi
Mfi fi d e e e a c -
e \Afi \A -
a c e e e e
A , e 167 .X., c , ,
, c , b a
a 130. hA Mfi b q E a .. \I,
131 d , \O-
a c
T B c
b r E, c b e
fi E. \Aa d fi fi
\A c \I ^O d fi. \E
b b j b d ,
b d , .. , , Xfi, B-
, ^O, \Afi, g d a ^E d

128. B. Romanica Aenipontana, 14, 1987, 344, C. Poghirc.


127. B. . . 42, 43, 44.

130. B. P. Boyanc, La connaissance du grec Rome, Revue des Etudes Latines (REL), 34, 1956, 114.
129. B. . . 45, 46, 47, 54.

Achille Lazarou, Aux origines de l aroumain et de ses rapports avec les langues environnantes, -
, 37, 1985, 159.
131. B. \A. . , \I d Be ^Efi, \A: \Efi
\E \E a a \Ea , 1988, 18-19 . 10, -
, d ,
r d e e b e d fi d
fi E c \E, 30.5.1994, 40-41.
580 ^H a e K. K

, .. Bquignon, , Georgoudi, Gyni, Psicharis, Robert, Roesch,


, Sthlin132.
T \A, E B,

^O e Procopovici c a c -
d P c . ^H b e P!

133. ^O e Iorga c c -
c c -

c \A, -

e c 134. ^O b c Lozovan a c -
, a e fi, d -

c e d b 135, Haikin
c P e a B136. \E c ^E \Id d
, f b d fi
\A d P fi fi -
137. \Aa , , e
e d P, d -
\I , f fi
a b a a a b c c -
138!
T b -

Pe-tre Nasturel139. ^O fi, b r a e -


b , a d fi

Iorga140, c P c K,

132. Bb d . \A. , P -

133. . A. Procopovici, La romanit balkanique, Balcania, 1, 1938, 62 . 1.


, . T, . T, O ^E B, \A 2005.

134. B. . . 8.
135. B. . . 5.

137. Aa r d e \E P Lahovary, a c
136. B. . . 6.

e e Sp. Papageorges, Courrier Europen, 16.3.1905: les deux langues


dcoulent, il est vrai, du latin, mais l un a t tellement influenc par le grec et l autre par le slave qu
actuellement j en parle par propre exprience, il est impossible un Koutzovalaque et un Roumain de
s entendre.
138. . \Hc ^E 225, 1995, 282.
139. Ta d . . ^H \A, 27.6.1987, 3.

Lozovan. B. Achille Lazarou, Peut - on parler d une survivance romaine en Ploponnse?, a


140. B. . . 7. \E b e c d e c

A , III, \A 1976, 118. \Aa


^H a e K. K 581

c c Mfi e B (!), c -
b c . hA
d \I B141 , e 1898 d B (=
fi) BA B, , a K -
e 142, c NA E -
e143 b c c E. b f B
\A , d b f Bfi , d ^H
B. fi c a -
144. O c e e d e
fi, fi, d d , c \Ac fi e e

fi, e .., b Nasturel a , ---


d e e . E fi,

145, r d e f , d -
fi P146.

Lozovan a ^E (= ^E ) fi
. B. . . 42. ^O Nasturel d d -
. . Byzantinische Forschungen, 7, 1979, fi b !
141. B. A. Rosetti, Etudes de linguistique gnerale, Bucures
ti 1983, 424, d e -
: Antonio U. Brbur.
142. B. Paul Garde, Les Balkans, Flammarion 1994, 33. O , ,

a K. B. Andr et Jean Sel-


. a a d fi j f

lier, Atlas des peuples de l Europe centrale, La Dcouverte 1991, 132.


143. B. Les Aroumains, No 8, INALCO 1989, 47. ^ d e Be -
. . M. Cazacu - N. Trifon, Moldavie ex - sovitique: histoire et enjeux actuels suivi de Notes sur les
Aroumains en Grce Macdoine et Albanie, Paris, Acratie, 1993, 181.
144. B b r fi. B. Teresa Stratilescu, From Carpathian to Pindus. London: T. Fisher
Unwin, 1906. . B. Oscar Stevenson, Pan - Ro-
menismo, NAM-R, I, 1959, 53-60. \Efi d d -
d . B. Biserica Orthodoxa Romna (BOR), 96, 1978, 1085, b -
fi David b e fi, f
c , fi M, B, \Ic fi-

C. I. Dragan, a d fi . fi C. Poghirc, Lupta, Le combat,


d c c E b fi c B! b b

145. . P. S. Nasturel, Vlacho - Balcanica, Byzantinisch - Neugriechischen Jahrbcher, 22, 1978,


22.9.1985.

245.
146. B. Cicerone Poghirc, Considrations sur les lments autochtones de la langue roumaine, Re-
vue Roumaine de Linguistique (RRL), 12, 1967, 22 . 6 d 33, d c e Vl. Geor-
giev, Thrace et illyrien, Linguistique Balkanique (LB), 6, 1963, 71-74. \E . Bulletin de la So-
cit de Linguistique de Paris (BSL), 1961, XVI, Vl. Georgiev,
582 ^H a e K. K

A d e fi fi . \A c

e d c B Th. Capidan,
, f e P .

d e c -
, f \A, E B, M - P-
, fi d e f f - -

Petar Skok147 d b S. Puscariu148, G.


fi, c Z

Murnu149 .., \A d fi, c


, b f E150. fi fi

e Djuvara, b i r c
e fi , fi e f P, , a

151. \Ea r \A E-
e f , f a c 152, d

B C. Giurescu d Nasturel, a f
e e fi, e d c

e e E, Trifon, d f -
Kfi c P E153. ^O -

\A154, f e e e -

Trois langues indoeuropennes mconnues, le phrygien, le thrace et le dace. ^O -


e d b a fi d . Vl. Georgiev, Le dace
comme substrat de la langue roumaine, RRL, 10, 1965, 75-80. Id., La linguistique balkanique et la
langue roumaine, Sinaia 1967. ^E e e fi d e

Nasturel a .
, \A, ^E B, fi d fi fi

147. B. Revue Internationale des Etudes Balakniques (RIEB), 1-2, 1934-1935, 330.
148. Sextil Puscariu, Limba romna, Bucures ti , 1976, 221.
2

149. G. Murnu, Romnii din Bulgaria medievala, Bucures ti 1939, 51. . J. Kramer, Das Aromuni-
sche, Rumnistik in der Diskussion, Gunder Narr Verlag Tbingen, 218 n.
150. . Th. Capidan, Les Macdo - Roumains, Bucarest 1943, 134. a c -
. B. A. Muzet, Le monde balkanique, Paris 1917, 8.
151. . Neagu Djuvara, Souvenirs de l exil de 1948, Revue Roumaine d Histoire (RRH), 1-2, 1995,
25: Fie pnea ct de rea, tot mai bine n tara mea.
152. B. T. Stoianovich . \A, ^H c c
a fi - ., M, \A 1979, 328-329,
d , , Oy, P E f

153. C. C. Giurescu, Istoria Bucurestilor, Bucures ti 1979, 220. P. Nasturel, Koutsovalaque. Recherche
\A .

tymologique, Etudes Roumaines et Aroumaines, Paris 1990, 91 . 16.


154. B. M. Cazacu - N. Trifon, .., 208 . 32.
^H a e K. K 583

d c 155,
fi fi . a

- fi Paunescu c
d b f e -

c 156! \E e N. Iorga a a
d a c

\A \A b fi b -
a d fi b b d c fi

: Honoratus Demetrius Wretowski, Graecus, vinopola, de civitate Mascopo-


b c c , a e fi -

lis 1780157.
\If a , b c
\A b r P158, b fi159, a -
fi 160 b fi
e e (= , e) 161, e e a
c d ^E162 a c -

155. B. . . 34.
156. B. \A. . , ^I B T, \He ^H-
fi 1988, 373, E, f F F d c

157. Balcania, 1, 1938, 233-234, d c .


!

158. Ka e P e I. Coteanu, Limba Romna, 8, 1959, 9-10, \A b


b e b f P fi. ^O b . X. Mfi, Me
\Ag d Mfi \A, 1950, 125 a : O Kfi-
q e fi d fi fi b a , b b -
e fi j e b f P d b b e e
^Efi. B. d fi, ^H M 18 , \H-
c ^E, 366-368, 1982, 656.
159. \A fi d e fi a a fi b e B, ,
M (Te B, 21.2.1993, 39),
E \Od d d B, fi E B . B. \A. .
, O Kfi c , ^H c - , 114, 1965, 16.
160. T c K \O, , f

- T 1912; B. \I. M, Ke - Manchester - 1912, M-


a e M H..A. a e e fi ^E

c Z, 78, 1972, 28-29.


161. \A. . , ^H d B c \A, O -
b d e Bfi, Oe Tfi, E E, 13.2.1997,
100-102.
162. \A. . , B c ^E-
, ^Ee B, 9.7.1979.
584 ^H a e K. K

.
^E \A E d E
r a d . Te b
fi, e c E, c

Homo Universalis Nfi 163.


e e fi, e 1683, b Bfi, E B, \A, e

^fi b j fi f
E. fi d -
a r d b e f -
j a ^E, , i d a d r
c , d , b d , b c -
, , f d a
a d c , -
d fi, b d fi
d , a a c .
\Afi b d b , b
, c e d c fi , b fi
d f E b d f B
^E e E, b c -
d .
E a e b fi d
, d b
, a c fi a
164, c fi -
d b c K, e 1944. O d a a e
a . B c c d -
fi c , b f -
c ^E a , c
B165! ^O e c c d e fi,

163. \A. . , E, K \E, 9.3.1997, 61,


164. B. . . \A, Te Ke Z, E: T, 1961. \I .
e fi \I \E \I. N-
, ^H c e \I d a fi a ,
\I, A, 1995, . 451 b . Xe b d
e e K, Kfi: Te fi e fi;,

165. B. Gheorghe Padiotu, Fierbere in Balcani, Cuvantul Romnesc, Martie 1991, 20. B. fi-
Oe Tfi, 11.6.1996, 91-92.
^H a e K. K 585

d , b e
P. Te b a \E-
, i d . O b -
b d
fi, d d , b fi
fi , f b c ^E d
b a fi e fi d f E B, f
\A. Ae d d \E
d d
d a f , f d -
P166!
hA E
, , , , r c d ,
fi a c c
fi d , -
d b a a b d
d fi:
I. ^O M-P, d , e
e ^H E d , b
^I E d E-
K, e c X,
f B ^E a fi , b c -

fi fi , e Capidan,
c c 167, i d a c -

\A. . , ^Efi d fi, a A M-


, M 28-30 \I 1991. \E T. . . \A 1993,
453-469, d . A.-E. d \A. . , \Ea d a , -
, \Efi \E \E a a \Ea , \A 1993, 191
.. \E b c c e . , -
e \Ec \Ec c c Ta N
(4.1.1990, 3 d 7) b fi a B c ^E,

, e 1816, b fi P D. Philippide.
d b a c ^E c P, e d -

B. fi K. , Ta \A , \A 1978, 323-
328.
166. B. . . 110.
167. B. \A. . , Me - Ke d ^Ec , T-
, 6, 1986, 103.
586 ^H a e K. K

c c \A c a a

B T. Papahagi168.
fi , f c

Vasile Barba, c , f \A a c fi-


II. ^O fi ^E a c d e e \A-

169, g d N. Caranica, d
c c e 1985170! Kd . \Aa -
. Tfi e e a
d b fi, fi,
, e d fi-
. E c e a fi-
, . Bfi171.

168. B. b fi a Capidan d T. Papahagi, g d b -


, \A. . , T a e e
^E, a X, 11, 1976, 272-273, d a A -

169. V. Barba, Aromnii, o minoritate nationala care si cere drepturile, Noi Tracii (Milano), Supl. 2,
B X, IMXA, 1977.

1978, 6-7. B. , Die Aromunen ein Volk, das niemand kannte. Betrachtungen eines Aromunen
aus der Diaspora, Pogrom 153 Mai/Juni 1990, 24-29. a -

170. N. Caranica, Les Aroumains: recherches sur l identit d une ethnie, Besanon 1990, 443.
a ^Efi \A a X. fi b .

171. \E, 12.10.1996, 11, e T T, d ^E-

Vasile Barba d fi , -
\A , e d -

fi, c a c -
. \A, fi, e E fi: Z c c
a d b d b fi c ^E. ^H -
c c ^E (fi), fi, B . O
fi b b r e . Ta fi -
r . B b r a
e E fi, fi. e \Ec
\E a a \Ea c . \Ea b a

b fi. . G. Weigand, Ethnologie von Macedonien Leipzig 1924, 7. \E-


q fi e e a d fi b fi a

comte Joseph - Arthur de Gobineau, f c . . AA, 9, 1934, 230: b


a c a a ^E d

e . ^fi a c ^E c fi Andr
e c c , e e

Blanc, Gographie des Balkans, P.U.F., Que sais - je? Paris 1971, 50, : L tat le plus uni, le plus
homogne est le grec. b r fi d Konstanty nski, Le
Jeziora
problme minoritaire en Europe, Varsovie 1932, 23 . 1: C est une des tendances les plus
^H a e K. K 587

III. ^O fi ^E \A Iancu Perifan b -


fi Les Aroumains (Les Vlachs), Une minorit culturelle romane en
pril, Paris 1980, d b fi (Les Macdo - Romans)
1.500.000 , Paris 1989, a c fi, i d d
b , 1914, Wace - Thompson a fi
d fi -

fi, e e Iorga.173
\A172 e r e fi , , ,

Mb c , e e , -
d b
b \Efi c E \A-
- T, ^H c a K Z, 3 E-
, e ^Ie e (.I..O..) T
I E \A - T, T 1992, 223-238. M

: Ach. G. Lazarou, The truth about the Leaflet Les Aroumains


b c c b c \E M-

(Les Macdo - Romans) 1989, On scientific truth about MACEDONIA, National


Technical University of Athens, June 1993, 63-83.
a , i d fi, b b e
O B, e d -
, fi E \A e c
e e fi ; ^H ,
c a d , r b -
: E \A e c , i d , , b -
, e fi , - -
fi ,
, d e e e c

caractristiques de l Allemagne de vouloir transformer la structure des Etats de l Europe moderne de


telle sorte que leur souverainet devienne pure fiction.
172. B. \A. . , O B d f f B-
, a T ^E ^E-

173. A. I. B. Wace - M. S. Thompson, The nomads of the Balkans, London 1914, 100. . Bulletin de l
, ^Ea , \A 1995, 155-175.

Institut pour l tude de l Europe sud - orientale, 2, 1915, 110. B. d Em. Turczynski, Die deutsch -
griechischen Kulturbeziehungen, Mnchen 1959, 4 1, \A a -
e e fi.
588 ^H a e K. K

^E, 174, 175, c, f r . fi e , fi-

d Peri-
d fi, b , ,

fan176, f a fi ,
, a 177 d a c a e
fi , d e e
\I 178. ^O , fi a a
, e e fi ,
d . b r fi d -
, , \A, f b , a d
fi d b P d a
c P. E e -
fi e \E , -
a Z e c , -
d , a : Te
d a d fi fi c P
Z f f c P
f c , a E f
c P179.
^fi, i d r , b -
\E. B, e e ^E B, f d

174. B. , 36, 1984, 170-174, fi -


e e c P, . . , ^H c

175. Benedetto de Luca, Gli Albanesi, I Macedo - Romeni e gli interessi dItalia nei balcani, Roma 1913,
, d M, 71, 1994, 3.

40. Id., Gli Aromeni nel Nuovo Asseto Balcanico, Roma 1919. M. Cazacu - N. Trifon, .., 200 . 21.
N. Iorga, Orizzonte italiano. Tradizioni nel sud - est europeo e missione latina, Bucarest 1940. . .
, ^H c c c B, c \A - H d e Anto-
nio Baldacci, \Ha X, 216 ..
176. B. fi Mari comanist AHILE LAZARU, Tr Armnami, No 12 - An-
dreu 1985, 2.
177. . Mb e e d e M, e M,

178. B. . fi B N M, N, \I 1987, 2.
27.11.1996, 2.

179. . E. N. , ^H d e e \E. fi Z,
\Efi ^Afi, \A 1993, 11 . 1.
^H a e K. K 589

a e e fi, d
a 180, b
. fi fi
181 d a fi ,
P, a a , d ,
d b c d fi d fi
b , d i a r c
182.
a d b b fi j
r d , d
. K d . M183. e d fi -
d fi -
j a f a
fi, d -
^E B c c fi. \Efi e
e , j -
, f a a f B. fi -
c . \Ea fi,
a e e d

180. . E. \A - T, .., 8.
181. e \Ee I E ^Ea
B d fi e Ofi, f -
c fi, E d b c -

\A. . , .., 20-51. \E . European Science Foundation, Additional Activity:


. ., .. , 25-26, 1978, 481-482, B

Comparative Studies on Governments and Non - dominant Ethnic Groups in Europe (1850-1940). List
of participants, 14, d e M, 10.11.1986, 2. e E -
a c fi B, Vasile Barba (. .
. 169). O b a d e e fi E-
e d E , i d a e e fi -
e , c d b e e -
e fi, d a , d E a

Via Barba, . c fi B N.
a e . \E, fi, e E

Thierry Wolton, Farewell, . B. , fi H , \A 1987,


\O M, 21.12.96, e e . K. \E . . 178 d

394 ..
182. B. . . 6.
183. B. M, 21.3.97, 2-5.
590 ^H a e K. K

B - \A, b c , d ,
- b -
! c c c b c -
d e fi e B-
d , , fi b ,
i d a c c c d c fi-
j -
fi B-
- \A. b fi d c c d -

, D. Popovic184, ..185, \A
c b c c d ,

d e e .
\E c c , b d
b , a c ^E d -
E ^E, a d a c -
186. fi c Z-
r e d e f E B,
d d d a fi
d \E b d

184. Ka e c B D. Popovic, RIEB, 1938, 606, les


Aroumains se sentaient Grecs et ils apportaient rellement la langue, la manire de vivre, l esprit grecs
au monde occidental et dans nos pays.
185. Ka e c Z Skok, RIEB, 3, 1936, 36, B - \A-
de tout temps, se sont distingus par leur enthousiasme pour la langue et la civilisation grecques.

b e T, c B Vl. Skari c : grce


Ea a c c f B - \A, f c r fi

aux colonies des commerants grco - tsintsares tablies dans tous les pays balkaniques, la langue grec-
que avait une grande importance et sa connaissance tait considre ncessaire pour un homme cultiv
(RIEB, 1-2, 1934-1935, 243). B. \A. . , O B B, ^O ^E-
e B, ^E M [\A 1996], 45-111.
186. H c c . \A. . , B ^E d Ec E, \Ec

fi. c c d . Achille G. Lazarou, Valaques de


\E a a \Ea , \A 1996. \A Z fi (1995)

Grce et Union Europenne. Traduit du grec par Hlne Troupi - Bourillon et Jean - Paul Bourillon.
Editions de la Socit Littraire Parnasse, Athnes 1995. \Aa b . \A r -
fi fi d fi e fi
d fi d -
\O, b fi , .
^H a e K. K 591

b b fi , fi b
fi d . fi, g , fi
B - \A a a c fi d
c ^E e a a
fi fi B, d r !

d fi \A , de
a fi b

facto 187. fi fi c fi
B. ^H fi:
I. ^O \Ib 1905, f d
188, b e f B, -
b M \A, e e ^Ee -
Bc fi, c B, i d
a 189.
II. ^H e 1913, b c \E B, \A-
a P c P, e -
190, \A, e fi c c ,
N. M, a c
B, -
d c a c d M,
191.

187. X. K. , ^H c M a c

188. R. V. Bossy, Un succes diplomatic romnesc: Iradeaua din 1905, NAM - R, I, 1959-1961, 167-
, 1996, 30.

169. Er b fi , Alex.
Em. Lahovary, .
189. K. \I. M - A, Me \A, 1903-1908, \A 1937, 20, 26. IMXA, ^O
Me \A. \A: . \Afi, A. Z, K. M -
A, \A. - N, Nf fi, B. fi, 1984, 192,
204, g d 65-163, 341-381. K. \A. Bfi, ^O Bfi ^Ee a c
(1878-1894), \A \A , IMXA,

190. B. L. Spasov, La Serbie et le diffrend territorial bulgaro - roumain (Janvier - Aot 1913), Etu-
196, 1983, 461, B \A g .

des balkaniques, 3, 1987, 59. Ach. G. Lazarou, The Greek Navy a negotiation factor during 1912, Acta
International Symposium of Military History Greece 1992, 78. Helen Gardikas - Katsiadakis, Greece
and the Balkan Improglio, Greek foreign Policy, 1911-1913, Athens ( e \-
B) 1995, 239.
191. B. . P, ^O B d , Te B, 18, . 1961. K, ..,
592 ^H a e K. K

III. ^H \A - B , e 1917, b c -
c Bfi H, e e d c
B c - 192, e 193.
IV. ^H a fi fi194
fi B e c c a -
K \H, e 1941, b c -
d c B195 a M
\I a 196 d fi fi-
\H ^E. Tc fi -
d d , c -
c c K.
^E b a c \A
^E B. e e r a -
b , b e e d -
, fi a fi d e
, d e
fi e e e e , f
d -
, d e d , fi d
a d a fi b a -
197 d a b fi d c .

B, 80.
192. . . , Te e M 1871-1943, \A 1972, 207 . 107,
M e M e e P -
d e ^E, a

193. . M. Lhritier, L volution des rapports grco - roumains depuis un sicle (1821-1931), M-
, .

langes offerts N. Iorga, Paris 1933, 595, mais cette Rpublique dura l espace d un matin.
194. ^Y r X. .
195. . \A. \I. Xfi, ^H Kc M. . ^H -
. ^E M , 1951, 13,
y E fi, e
d . B. d . \A, ^H

196. a d b fi fi d . Ca-
c \A, A, 1977, 44 ..

zacu - Trifon, .., 200 . 21: Aprs les guerres balkaniques, il y aura deux tentatives autonomistes -
plutt loufoques, sans consultation relle ni lendemain dans la rgion du Pinde.
197. B. d fi, 37, 1995, 431 - 432.
^H a e K. K 593

\E c , b c c -
a a a B d 198,
, b a -
c . fi

198. . . , ^H c 14 \H, Ta , 3.6.2008,19


.
O EITHMONIKO OO IA TOY BAXOY

Te 1996 a c
a B. c \Ec NA E
fi a a B d a a -
. \Afi , fi O B
B1, e c \E ^E B
^E. e \Ee \I \A d
b fi O
B. ^H b \Oc \Ec d e

c \Ec Mannheim, c M,
e B ^E. \E \O-

e , f : Mazedoaromunen. E b -
e e , b d -
a B, , e a a a .
^O \A r e e d e -
. a c b -
B, d fi fi
, \A b e
e \A, b e E fi

fi Alex. A. Vasiliev2. B a b ^E d a ,
c , b c P -

c Johannes Kramer4 a a . M-
d \A , fi3. ^O

b d e M-P fi

1. Ach. G. Lazarou, Les Valaques balkaniques, EEB, 49, 1994-1996, 89-113.


2. . Beitrge zu einem Lexikon historischer Grundbegriffe. Sonderdruck aus dem Internationalen
Iahbruch fr Geschichtsunterricht 1959/60. Branschwieg, 89: Les Grecs appellent leur pays Armania
(Romania).
3. c fi M T. a c . Achille G. Lazarou, L aroumain et ses
rapports avec le grec. 206 Institut for Balkan Studies 206. Thessaloniki 1986, 78 d . 65,66. Ci-
cerone Poghirc, Romanisation linguistique et culturelle dans les Balkans. Survivances et volution. Les
Aroumains. Cahier No 8. INALCO 1989, 10. Matei Cazacu, Les Valaques dans les Balkans occidentaux
(Serbie, Croatie, Albanie, etc.). La Pax ottomanica (XVme - XVIIme sicles). Les Aroumains.
INALCO 1989, 85.
4. J. Kramer, Das Aromunische. Rumnistik in der Diskussion, Gunder Narr Verlag Tubingen, 218.
596 ^O \Ee fi a f B

e e 5 K - fi Petar Skok6, c

B Sextil Puscariu7 d e fi-


Z, e P e d c

fi G. Murnu8.
\E e e 1978 d E d -
fi a f \A M - P,
b e M - P , f -
^H E d d ,
d fi \Ec E

, f b c d Abel d
K d e Ee I . Er b e -

Yvonne - Delphe Miroglio, agrgs , b \I

e e , hors cadre, f
X9. M c 812 M - P-

B, (), , d T! Ka b e
\A Mfi r fi

5. B. Fiinta Romneasca, 6, 1967, 5.


6. B. Revue Internationale des Etudes Balkaniques (RIEB), 1-2, 1934-1935, 330.
7. S. Puscariu, Limba romna. Bucuresti2 1976, 221.
8. G. Murnu, Romnii din Bulgaria medievala. Bucuresti 1939, 51. B. d M.N. Pfi, \Afi

K. \A 1988, 502, d Th. Capidan, M. Caragiu -


d a e , c c d c K. Tfi

Marioteanu, M. D. Peyfuss
9. B. \A. . , Mfi Ke d c , T, 6,
1986, 103. ^H a c \A e 1940, c
\E. B e E. \A - T (^H
c a K Z), a d
. \E Kc K . T, b
c , d c 13.9.1941
M d , a fi d e d
. Te e fi N. \Efi, M. , .
K, . Z, N. B, \A. \Afi, \I. fi, N. K, \A. \A-
fi, K. P. N. . fi
\E M M \A . B. e
e K: M. A. , Nfi \I. . \E \A 1965, 33 . 45 d
46. E a a . B. d Mc . T, \Ifi a -

c \A, 1.1.1993. Ach. Lazarou, Valaques de Grce et Union Europenne, traduit du grec par
a c fi B \E (\I), 57, 1992, 43, d \E-

Hlne Troupi - Bourillon et Jean - Paul Bourillon. Editions de la Societ Littraire Parnasse. Athnes
1995, 24 et note 116. Id., B ^E d Ec E. \A 1996, 29 ..
^O \Ee fi a f B 597

, P
e e 11 d f , -
, d M10.
^O b c d fi,
r fi 11
^H \E
1848 d b d b
^Y , A - O d c P, e d -
T d B
^H. O b ^Hfi fi c d e
d d e e e r e
a M \A, , e c M,
f \A M - P!
E , b a12
fi c e .

10. . L Europe et ses populations. Martinus Nijhoff / La Haye 1978, 462-463. \Aa
b e fi. . E. Lozovan, Romains et barbares sur le moyen - Danube, in Fr. Altheim,
Geschichte der Hunnen. Berlin 1960, II, 238 . 77: c est aux IX-XIe sicles lorsque les Byzantins se
virent forcs de cder aux Bulgares la Msie Suprieure et la Dardanie, que cesse la mission des limitanei
des lments romans de cette rgion. Et c est alors qu ils se sont mis en mouvement vers l Ouest. e
c d a c \O c B. \Ea . N.
Densusianu, Macedo - Romnii din Croatia si Slavonia. Bucuresti 1880. T. Filipescu, Coloniile romne
din Bosnia. Studiu etnografic si antropogeorafic. Bucuresti 1906. N. Beldiceanu, Sur les Vala-ques des
Balkans slaves l poque ottomane (1450-1550), Revue d tudes islamiques, 34, 1966, 83-132. Id., Les
Valaques de Bosnie la fin du XVe sicle et leurs institutions, Turcica, 7, 1975, 122-134. \E
c c a M. Smpetru, Situatia imperiului romano
- bizantin la Dunarea de jos la sfirsitul secolului al VI-lea si nceputul celui de-al VII-Iea, Studii si
Cercetari de Istorie Veche (SCIV), 22, 1971, 241, e Iorga, Orientale, 11, 365, 376

11. B. Giovanni Amadori - Virgili, La questione Rumeliota (Macedonia, Vecchia Serbia, Albania, Epiro)
..

e la politica italiana. Bitonto 1908, 110. G.I. Bratianu, Une nigme et un miracle historique: le peu-ple
roumain. Bucarest 1942, 211-212. E. \A - T, ^H c a

1903-1908, 1965, 438. G. Zuca, Un studiu economic asupra Romnilor din Epir.
. \A 1948, 3 . T 1992, 163. \A.K. \Afi, Me \Ag

Bucuresti 1906. V. Papahagi, Aromni si rolul lor economic in trecut. Bucuresti 1935. P. Slavescu,
Insemnata-tea economica a Macedoromnilor, Revista Fundatiilor Regale, 10, 1943, 66-74.
12. \A b c ^E. B. M.A. fi, ^I E. \A
1992, 122. Md j d a
^E . B. \A. . , a d -
, T, 16, 1996, 103 .., d , 62-65, 1996, 26 ..
598 ^O \Ee fi a f B

^fi e e -
j . e
fi , a a \A b c -
. fi : I.- b E fi. II.- P-
d \A e . III.- ^H c d
c . O b r c d fi b -
a a .
^ e e e P. Papahagi13 fi
P c b b

saragscu, e e e
b c c c -

e -. b b c
b , , -
.X., f e 11! \Aa b a -
. fi, i P, a f
\A r : e e d fi,

K, E. Lozovan14, b fi b b
d b e . \E P c -

G. Rohlfs15 -
, b d b d c c
, fi fi E d c -
.
Ae , ^H d ^H a d
f f d c a c -
c , a e

P Romulus Vulcanescu, Mitologie Romna. b b


a fi M . 16 e -

fi c c d c \A. ^O
c \I . \I. fi17
c H e e fi-
b c fi B. Tfi

13. B. Revue Historique du Sud - Est Europen (RHSEE), 2. 1925, 194.


14. E. Lozovan, Unit et dislocation de la Romania orientale, Orbis, 3, 1954, 134 . 2.
15. G. Rohlfs, Etymologisches Wrterbuch des unteritallenischen Grzitt. Halle 1930.
16. . Ba , 5-6, 1993-1994, 264.
17. \A. I. fi, ^H c c H, , 3, 1974, 133-134.
^O \Ee fi a f B 599

d a Higgs18. \Ed c
\A .X. X19 -
c e a c -
c .
^H fi ^E b c -
d e f E d -
, O, ^H, \A, , , , \A-
, Afi, \Afi, , , B, ^O \A

e Maull, e fi (\Of) , a
b fi \A c \I ^O20. Ka

a e ( \A - M) a d
a e ( \O) a
a Kfi a c fi, .
Te d e Mfi, d , K M-
d Md , 21. Mb

Mathias Gyni, c B: \Ae c ^O-


e O d Oy - fi-

c , e

N.G.I. Hammond,23 fi c Bristol, -


22. b e A

c c c Mfi d fi
\A Mfi , \A d . \E
, f e e d

d , fi B. B24, Jean Psicharis25,


f E, b -

18. B. Proceedings of the Prehistory Society, 32, 1966, 27.


19. B. \A, 1, 1980, 128.
20. 573-590. B. d M.A. fi, \Ac d c -

21. Otto Maull, Griechisches Mittelmeergbiet, 41-42. . \A. . , ^H c fi


. \A 1989, 15.

22. M. Gyni, La transhumance des Vlaques balkaniques au moyen ge, Byzantinoslavica, 12, 1951, 39-
. II. \A 1946, 21.

40.
23. . M, 4000 fi d . \Ec \A A.E.
\A 1982, 78.
24. .B. B, d ^E e n -
d . \E \A 1873, 175-176, fi: d a
600 ^O \Ee fi a f B

Fr. Sthlin26, G. Glotz37, L. Robert28, Y. Bquignon29, \A. . Kfi30, P.


Faure31, P. Roesch32, Stella Georgoudi33, . 34, M. fi35 ..36.

, Romanus, r c d b a
^ e e e b P d \A, -

. fi a e d fi,
c , e P37, i d
c a a e ,
, a ^A-
38. K c d

25. I. Psicharis, La chvre chez Homre, chez les Attiques et chez les Grecs modernes, Bibl. Haut. Et.
E d .

Soc. Hist., 231, 1922, 303-346.


26. Fr. Sthlin, Das Hellenische Thessalien. Stuttgart 1924, 196 d . 3.
27. G. Glotz, avec la collaboration de R. Cohen, Histoire Grecque. I. Paris 1925. M. c T.T.

28. L. Robert, Bergers grecs. Hellenica VII, 152-160. Monnaies d Olympos. Hellenica X, 185-186.
T. I. \A 1954, 27 ..

Etudes Anatoliennes. Paris 1937, 74. - Recherces pigraphiques, Revue des Etudes Anciennes (REA), 62,
1960, 304-306 = Opera Minora Selecta. II. Amsterdam 1969, 820-822.
29. Y. Bquignon, La valle du Spercheios ds origines au IVe sicle. Paris 1937, 4, 89-90.
30. \A. . Kfi, ^H c M, fi d . -
1940. ^O d B . EEB, 23, 1953, 65-73. ^O , -

31. P. Faure, Fonction des Cavernes crtoises. Paris 1964, 56-59.


d d B. EEA, 4, 1953-1954, 55-59.

32. P. Roesch, Thespies et la confdration botienne. Paris 1965, 212-213.


33. St. Georgoudi, Problmes de transhumance dans la Grce ancienne, Revue des Etudes Grecques
(REG), 87, 1974, 155-185.
34. . , O d M. \A 1964 d ^H c
H. \I 1976.
35. M.A.fi, ^H c \A. \A 1989.
36. \A. . , - . c , ,

37. b c ^E fi. B. Jean Bayet, Les origines


13-14, 1976, 162 ..

de l Arcadisme Romain, Mlanges de lEcole Franaise de Rome 1920, 63. Jean Brard, La colonisation
grecque de l Italie mridionale et de la Sicile dans l antiquit. IIe d. Paris 1957, 445 .. G. K. Ga-
linski, Aeneas, Sicily and Rome. Prinston 1963, 173 .. G. Manganaro, Un senatus consultum in greco
dei Lanuvini e il rinuovo della cognatio con i Centirupini, Rendiconti dell Academia di Napoli (RAN)
1963, 23. D. Kienast, Rom und die Venus von Eryx, Hermes, 1965, 448 .. D. Roussel, Les Siciliens
entre les Romains et les Carthaginois. Paris 1970, 19. Clara Gallini, Che cosa intendere per
ellenizzatione. Problemi di metodo, Dialoghi di Archeologia, 7, 1973, 185. \A. . , Pe
\Afi, a A a c \A \I. \A
1984, 40-54.
38. III, 10: Tf b d d d -
^O \Ee fi a f B 601

c a fi c j c P-

Pittard39 d d P fi, f
. c e fi fi a a fi

d c Grigore Nand-
ris40. \E P, e I. Coteanu, b c fi
c e fifi Th. Capidan,
fi Romanus, , c -

e e Coteanu a e
\A, f , r P41.

c , Ilie Dan fi ,
a r P d P ^E42! \E

e Romanus fi, r 43. fi b


e e a fi b
c d e b c .

e Romanus f , f d b
\A a e e c

. O a c

e , e Romanus
d , c d -

a d e 44 j 45. ^H

d . . \A, Nc d c E. \A, 10. P.


f e e d . B.

Boyanc, La connaissance du grec Rome, Revue des Etudes Latines (REL), 34, 1956, 125. J. Kramer,
L influence du grec sur le latin populaire: quelques rflexions, Studii Clasice, 18, 1979, 127.
39. . E. Pittard, Les Races et l Histoire. Paris 1924, 12-13: Voyez ce qui s est pass en Roumanie,
o le dernier des ptres, parce qu il parle une langue drive du latin, ou parce qu il se rappelle que ses
aieux furent vaincus par Rome (cette victoire ne fut pas facile, certes, et il y aurait lieu d tre fier de l
admirable rsistance des Daces) s imagine qu il a, dans les veines, le plus pur sang de Trajan!. a c

Armania ^E c Romania , \He ^Hfi 1996-1997, 4 .. M-


e c ^E e e T . \A. . , \Ae c

\A Mfi, Ti. Claudius Maximus, ,


e d e . B. Fanoula Papazoglou,
Quelques aspects de l histoire de la province de Macdoine, ANRW, II, 7.1, 346.
40. B. Fiinta Romneasca, 6, 1967, 36.
41. Th. Capidan, Aromnii. Dialectul aromn. Studiu lingvistic. Bucuresti 1932, 3.
42. I. Coteanu, Criteriile de stabilire a dialectelor limbii romne, Limba Romna, 8, 959, 9 . 4.
43. . I. Dan, Le lexique latin du roumain (aspects particuliers), Actes du Congrs International la La-
tinit hier, aujourd jui, demain. Avignon, 1978, 172.
44. . Gaston Paris, Romani, Romania, lingua romana, romancium, Mlanges linguistiques publis par
M. Roques. Paris 1909, 13 . 4: chez les Roumains eux - mmes romn signifie paysan, corva-
602 ^O \Ee fi a f B

, c fi P , fi-
b 46, c d c \A, d
a E47, a b e fi -
a \A - \A, c b c
b , e B-

Armania, f Vasiliev, c ^E fi e
, f c 48. \Ee b

Romania b e fi 49 -- b --,
, c c P,
e Xe 50.
c Romania fi b , a b ,

ble. G. Lacour - Gayet, La question des Roumains d Autriche - Hongrie. Paris 1915, 11: de mme en
roumain le mot romn est synonyme de serf. Bratianu, .., 217: Le nom ethnique rumn, hritage in-
contestable de la Romania du Bas - Empire, finit par acqurir une valeur sociale pjorative et par dsi-
gner la plbe des paysans attachs la glbe, taillables et corvables au gr des envahisseurs.
45. . Carlo Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine. Bologna 1964, 123 . 12: [Romain] signifie
ce qui il y a de plus vile, de plus lche, sordide, dprav et mchant.
46. . G. Paris, .., 8: Le Romanus est donc, l poque des invasions et des tablissements
germaniques, l habitant, parlant latin, d une partie quelconque de l empire.
47. b e E, fi P
, d c K. B. . K., LX, 17,4. Suet., Cl.,
16.4. , A. 214 d 234 J. Psicharis, Etudes de Philologie no - grecque. Recherches
sur le dveloppement historique du grec. Paris 1892, LXII - XLIV. J. Brenous, Etudes sur les hellnismes
dans la syntaxe latine. Paris 1895, 56. I.K. K, ^H P c ^E. \A 1959,
265-266. . d Michel Dubuisson, Problmes du bilinguisme romain, Les Etudes classiques (LEC), 49,
1981, 42: Claude, tout phihellne qu il tait par ailleurs considrait ainsi que quiconque ne parlait pas
la langue des Romains ne pouvait tre considr Romain.
48. . L.Lafoscade, Influence du latin sur le grec, in J. Psicharis, .., 136: [Byzance] tient au latin,
par les raisons politiques les plus profondes: l usage du latin lui confre un droit sur l Occident auquel
n a jamais remonc. E. Lozovan, Byzance et la Romanit scythique, Revue des Etudes Roumaines
(RER), 5-6, 1960, 228: nourrie d esprit romain, Byzance pouvait constituer une relve linguistique la-
tine assez puissante pour pouvoir agrger et appuyer, pendant un certain temps, les Romans de la
pninsule balkanique. \A. , Ec c ^I E. \A
1960, 33: ^H r d f e e e -

49. Ka e c e \I \A. \I. , in


.. fi fi.

e b Y d c b f e b . B. d Mnemosyne, Series IV,


, 9, 1980, 413, c c [] e e 400 .X. c b f

23, 1970, 254 .. Br. Helly. Revue d Histoire Compare (RHC), 23, 1945, 146,
b P O M. Gyni, d \A. , \Og - \E,
^I E, 175, 1983, 12-13.
50. . K.N. , Xe j \A, N, -
^O \Ee fi a f B 603

e e Afi. Romaniae c -
r 271, fi

a f 4-5 51.
^H Romanus -
a f fi M d a c -
, e e e

c Giunglea52. Ka b e c Stanescu53, e
e d e fi E K,

e d ^H54, ,
b c c P e e E c , e ,
b fi , P (fi. P) e
fi , d e fi fi, ,
c c f d c

, d . \E \A 1865, 203: c ^E, c -


^P!

e B. \A 1993, 42, d e e A. Piganiol.


51. . I. K, ^Ec d c ^E e fi

^fi Romaniae e c P, c q
fi. . D. Zakythinos, la synthse byzantine, in Les peuples de l Europe de Sud - Est et leur
rle dans l histoire (Byzance et les peuples du Sud - Est Europen). 1er Congrs International des Etu-
des Balkaniques et Sud - Est Europennes. Sofia, 26. VIII - 1.IX. 1966. Rapport pour la sance pleinire.
Sofia 1966, 16: Cest tort qu on y a vu une preuve de l existence des Romanies autonomes. M-

M X ..) d d B. B. Anca Tanasoca, Autonomiile vlahilor


b (.. , M X,

din Imperial Otoman n secolele XV-XVII, Revista de Istorie, 34, 1981, 1513-1530. Ka e Emile
Staico, La Vrit sur le Peuple Roumain et la Propagande anti - Roumaine. Paris 1918, 61, -
d f Pfi, qui parlent un idiome celto - thrace apparent la
langue roumaine!
52. B. G. Giunglea, Coresi face cea dinti apropiere ntre roman si rumn, Biserica Ortodoxa Ro-
mna (BOR), 5-6, 1935, 226-228. \A. . , ^H c A c P-

53. E. Stanescu, Roumanie: Histoire d un mot. Dveloppement de la consience d unit territoriale


. ^H X: K, fi, 32, 1990, 290-308.

chez les Roumains aux XVIIe - XIXe sicles, Balkan Studies, 10, 1969, 76 .. . \A. Zfi, M-

d . \I 1978, 173. Raoul V. Bossy, Recunoasterea oficiala a numelui Romania, Fiinta


a d N ^E. \A 1976, 475. M N - , O -

Romneasca, 4, 1966, 101-105. . d .I. \Afi, A ^E. \E-


d d d . \A 1945, 282: Ac c ^P E-

54. \E b . B. Virgil
, e fi \A K.

Cndea, P. \A 1978, 25-26. C.C. Giurescu - D.C. Giurescu, Istoria


Romnilor, 1. Bucuresti 1975, 122.
604 ^O \Ee fi a f B

P, c d a e 1816 c
fi hA c , e ^E \E-
E r a a
, d e
q a f e 55.
^ e c c P d \A, -

A. Lahovary, f e \E P c -
, b d 56,

, b c a -
57 e \Ib 1905 a B fi c c

b Sp. Papageorges:
c , c c M, d b -

, , e c , a fi -
e c c d e c , [d b
20 ] e c r Kfi-
(\A) d P a 58. \E -

55. fi K. , Ta \A . \A 1978, 323-


324.

57. . E. Staico, .., 9: Je publie ce livre avec une pense respectueuse, pleine d affection et de re-
56. . \Afi, M d K. \E \A 1905, 15 .

connaissance pour son Excellence Al. Em. Lahovary Son nom appartenant une des plus illustres fa-
milles de Roumanie, s est illustr encore par se mrites personnels. Pendant que l on discutait pour
tablir si les Koutzo - Valaques de Macdoine formaient une brance de la race roumaine, Son Excellence
qui reprsentait cette poque les intrts roumains Constantinople, sut obtenir par ses efforts, un brat
of-ficiel de la part du Sultan, qui reconnaissait de fait et de forme les communauts roumaines de Turquie.
De ce fait, son nom est li d une faon imprissable l histoire des Macdo - Roumains. R. Bossy, Un
succes diplomatic romnesc:Iradeaua din 1905, Noul Album Macedo - Romn (NAM-R), I, 1959-1961,
167-169. b Lahovary b , , d c
K , d , a e
e \I. , f i d fi e
fi b fi . B. fi B N-
, N, \I 1987, 2 . . d Te Tfi K.N. T. 1990,
82: d E d a a d b -

c e Staico fi P, Lazaresco Lecanta, in Bul-


b a F fi c fi . \Aa -

letin d Orient, 1.9.1905: Mais nous n vons pas de population roumaine au vrai sens du mot. .
d Max Nordau, in Hellnisme, 1.11.1905: Ainsi: les Koutso - Valaques que les Roumains voudraient
faire passer pour des irrdents, ont si peu conscience de leur roumanisme, ont si peu le dsir de faire
cause commune avec les Roumains qu ils mettent de la violence se dire Hellnes et repoussent avec
colre les tentatives de leur octroyer la langue romane.
58. . Courrier Europen, 16.3.1905.
^O \Ee fi a f B 605

fi \A, e c B , d -
\I , d , b
P d c c P, -
b c a b c c
59.

e Procopovici c a c c -
Kc c fi r c . ^O -

e Iorga a c c -
c c 60. ^O -

^O b fi, Al. Graur, e d c


c d 61.

62. \Ed , a e c Lozovan c b r fi-


e B, c c e c

c 63.
\E a c c c
c d a , i d b ,
d , c -

e c B T.
c d fi d fi. ^H c

Papahagi, f \A e a a
, Vlasina Planina64. e -
Th. Capidan
e e e 65. E P - -

59. . \Hc ^E, 225, 1995, 282.


60. . A. Procopovici, La romanit balkanique, Balcania, 1, 1938, 62, . 1: le dacoroumain
diffre beaucoup de ceux du sud du Danube car il a dans sa structure une foule d lments non - balka-
niques.
61. N. Iorga, L origine et la patrie premire des Roumains (rponse une agression). Bucarest 1938, 3,
[le roumain] n a ni les formes du dialecte aroumain de Macdoine, ni les emprunts au vocabulaire
grec. . id., Geschichte des rumnischen Volkes in Rahmen seiner Staatsbildulgen. I. Gotha 1905, 97

62. . Al. Graur, Studii de lingvistica generala. [Bucaresti] 1960, 310-311. f c


..

r c d a e c B. A.D.
Xenopol, Les Roumains. Histoire, tat matriel et intelectuel. Paris 1903, 38.
63. . E. Lozovan, Onomastique roumaine et balkanique, VIe Congrs International de Sciences
Onomastiques. Mnchen 1961, 225 . 1.
64. . Grai si Suflet, 1, 1923-1924, 77.
65. B. Grai si Suflet, 6, 1934, 377. .N. , ^H c \A. 1965,
606 ^O \Ee fi a f B

fi Sacerdoteanu66, Dragomir67 .. \E e e b
e e e H. b e
B , a a
. O b b , , -
X, e a c
d e e fi .
, d b , e
: \Ae d e B68. \Aa
e X, b e e
fi , r e fi: z c d e
d e . B b fi [-
d ] d i c , i -
d f . b c d fi-
B e b a fi: -
, e . -
b F e e , c d
, fi 69. \A b c -
d fi c X.

e b e c Poghirc a c70 e b e -
^H c , c fi a , -

- . \E e Th. Capidan d c a , -
b , G. Weigand, in Balkan Archiv, 2, 1926, 275. c
fi fi c

66. . A. Sacerdoteanu, Considrations sur l Histoire des Roumains au Moyen - ge. Paris 1929, 140:
\A .B. O, ^H fi , ^E, 5.1.1995.

L hypothse d une descende des Roumains de la Save vers la Thessalie n est pas possible. B. d
T. Papahagi, in Grai si Suflet, 1, 1923-1924, 95.
67. Silviu Dragomir, La patrie primitive des Roumains et ses frontires historiques, Balcania, 7, 1944,
81: Il est vrai que ni les sources historiques concernant le territoire bulgare ni celles de Serbie ne nous
ont conserv une information quelconque sur les mouvements de la population roumaine.
68. B. P.H. Stahl, Ethnologie de l Europe du Sud - Est. Une Anthologie. Paris - La Haye 1974, 25 ..,
63 . 1. E d c c . fi -

. M 28-30. \I 1991. \A 1993, 453-369. Id., The truth about the


. \A. . , ^Efi d fi, a A M-

leaflet Les Aroumains (Les Macdo - Romans) 1989, in On scientific truth about MACEDONIA. Natio-
nal Technical University of Athens. Athens 1993, 63-83.
69. I, 35 (Bonn.). B. d L. Tam as, Romains, Romans et Roumains dans l Histoire de la Dacie Trajane,
Archivum Europae Centro - Orientallis (AEC-0), 2, 1936, 62. Hans Ditten, Chalkokondyles und die
Sprache der Rumanen Berliner. Byzantinistischen Arbeiten, 5, 1957, 100 .. c c
^O \Ee fi a f B 607

fi Nasturel a 71, r K. \A

fi , f e e 19 a Tomaschek73,
b 72. fi a e

1882, M. Gyni74, 1945, Lemerle75, 1960, G. Cankova - Petkova76,


d c fi , Pc ^I K (155-235 .X.),
f K77, -
b . Te b fi c

, a , Lemerle78.
B K, b f

. B. \A. . , c d

70. C. Poghirc, Latin balkanique ou roumain cummun? (A propos des origines de l aroumain), Romanica
E, b \E, 2, 1986, 34-35.

Aenipontata, 14, 1987, 344.


71. P. Nasturel, Les Valaques de l espace byzantin et bulgare jusqu la conqute ottomane. Les Arou-
mains, INALCO 1989, 51 . . d L. Tam as, .., 364: Vouloir dgager un noyau historique des
lucubrations de Kekaumenos serait tenter l impossible.
72. B. \A. . , ^H e 1066 d c
K, a X, 11, 1976, 90-119. Id., La rvolte des
Larissens en 1066. La Thessalie. Actes de la Table - Ronde 21-24 Juillet 1975 Lyon. Collection de la
Maison de l Orient Mditerrannen No 6. Srie Archologique 5. Lyon - Paris 1979, 303-318. ^O b
c Bruno Helly c :
Je voulais galement vous dire combien mes amis, C. Wolters et V. von Graeve, et moi-mme, avons t
in-tresss par votre communication la Table Ronde. Vous avez prsent l des ides qui ont t pour
nous trs clairantes. En d autres termes, d aprs nos inscriptions, nous avions pens qu il y avait
beaucoup de personnages portant des noms latins en Thessalie (surtout partir du Ier s.av.) et nous
pensions y voir des Romains installs en Thessalie et en partie hellniss ou en tous cas intgrs la vie
des cits. Mais si nous suivons votre hypothse, les choses nous paraissent aller encore mieux: des Grecs
romaniss (en particulier les anciennes populations priques).
73. B. Sitzunsber. d. phil. - hist. Cl. d. Kais. Akad. d. Wiss., 99 Bd. Wien 1882, 493-494.
74. RHC, 23, 1945, 171, d Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (AA ASH), 2, 1954, 231

75. P. Lemerle, Prolgomnes une dition critique et commente des Conseils et Rcits de Kkau-
. 9.

mnos. Bruxelles 1960, 75.


76. Linguistique Balkanique, 6, 1963, 94 . 5.
77. . c \A , O P ^E-
, N ^E, 18, 1924, 151, : \A E a a a
b r a . \E \E fi
K, [ d \E ] w a -
d fi. Kd 156-157. B. \A. . , a

M (EEBM), A, 1988, 291-306. Id., K d fi


K d ^E d , \Ed ^E B

78. Lemerle, .., 80 . 2.


\E, , 51 (1990-2000) 119-131 d ., \A 2000.
608 ^O \Ee fi a f B

\A d a fi

c Gyni. e a 79.
X , a b f \A,

\A, fi, e . ^H

, a e fi e , a b e c K. Kadlek80 -
c d c c c e a

d e . ^fi c d

Ovid Densusianu81, T. Papahagi82, N. Roman83, A. Sacerdoteanu84, I.


e c c . \Ea fi-

Siadbei85, Ch. Cotosman86, P. David87. O b C. Daicoviciu - A. Daicoviciu88 -

c c , Edouard Bourciez89, Paul


c d b . ^O b d -

Garde90 .. \E fi d Henry Bogdan91.

79. . RHC, 23, 1945, 129 . 1: On a cart d avance des sources comme la chronique Nestor,
dont les dones ne se rapportent pas aux Vlaques ainsi que les Gesta Hungarorum d Anonymus, qui
confondent la situation de 1200 avec l histoire du IXe sicle. B. d \A. . , \E
E A d ^E, E Ae d .
a . K 12-14 \O 1984. \A 1986, 222-270, d

80. B. Revue des Etudes Hongroises (REH), 6, 1928, 2-3, 271.


b fi: B . \A 1986, 238.

81. O. Densusianu, Histoire de la langue roumaine. I. Paris 1901, 300, 327-328, 356-357. . d -
, 322 d 324. B. d Revue Anthropologique, 7-9, 1928, 3-4.
82. Grai si Suflet, 1, 1923-1924, 228 ..
83. Graiul Romnesc, 3, 1928, 55.
84. Anuarul Institutului de Istorie Nationala, 5, 1928-1930, 497 ..
85. I. Siadbei, Originile dialectelor romne. Iasi 1933, 19.
86. BOR, 64, 1940, 373.
87. BOR, 93, 1975, 768.
88. . C. Daicoviciu - H. Daicoviciu, La Dacie et sa romanit, Actes du Colloque International organi-
s par le Secrtariat gnral de l Association Internationale des Etudes du Sud - Est Europen. Mamaia
(Roumanie), 1-2 Septembre 1968. Bucarest 1970, 253: durant les six sicles qui s coulrent depuis l
abandon de la Dacie par Aurlien, des lments romans (non roumains) sont venus du Sud du Danube,
renforant la romanit au Nord de ce fleuve, en particulier les lments qui avaient adopt comme
principale occupation la vie pastorale.
89. E. Bourciez, Elments de Linguistique Romane, Paris 1967, 136.
90. P. Garde, Les Balkans. Flammarion 1994, 33: Aux VIe et VIIe sicles arrivent les Slaves, qui
submergent d abord tout la pninsule, puis se stabilisent dans la bande centrale qu ils occupent actuelle-
ment, refoulant les Latins (futurs Roumains) au nord du Danube.
91. H. Bogdan, Histoire des pays de l Est. Perrin 1990, 48.
^O \Ee fi a f B 609

H fi r \A, c -

A.D. Xenopol92, V. Prvan93, T. Papahagi94, R. Vulpe95, A. Procopovici96,


c d d b ,

Th. Capidan97 ..98 d r d ,

. Mf R. Pinon 99 , Wace -
fi \A f , fi-

Thompson100, L. Niederle101, Fr. Taillez102, T. Vukanovic103, M. Sivignon104, A.


Failler105 ..
O fi d i , P-
, r e e e d e fi, d
. b a
a e fi fi, f -

e Al. Graur106. ^ e f
c E, fi c d fi, -

P, R. Vulpe107, f a

92. Xenopol, .., 38. Id., Istoria Romnilor din Dacia Traiana. II. Bucuresti 1914, 1,33.
93. V. Prvan, Sulle origini della civilt romena. Roma 1922, 4.
94. Grai si Suflet, 1923-1924, 97.
95. Ephemeris Dacoromana (ED), 3, 1925, 166-167, d Mlanges de lEcole Roumaine en France 1929
(MERF), 341.
96. Balcania, 1, 1938, 59-60.
97. Langue et Littrature, 2, 1943, 243 .., 6, 1946, 5 ..
98. Balcania, 1, 1938, 22, d Cahiers Sextil Puscariu (CSP), 1, 1952, 213,
S. Puscariu d D. Maniu.
99. R. Pinon, L Europe et l Empire Othoman. Paris 1909, 115-116.
100. Alan J.B. Wace - Maurice S. Thompson, The nomads of the Balkans. London 1914, 272 d 369.
101. L. Niederle, Manuel de l antiquit slave. Paris 1923, 63.
102. CSP, 1, 1952, 317.
103. L Ethnographie, 56, 1962, 11-49.
104. M. Sivignon, Les pasteurs du Pinde septentrional. Lyon [1969], 29.
105. Revue des Etudes Byzantines (REB), 46, 1988, 259.
106. . Studii Clasice, 3, 1961, 20. \E e b c -
. B. Iosif Constanin Dragan, Noi, tracii. Istoria multimilenara. Craiova 1976. Kd : We,
the Thracians and ou multimillerary history. I. Milano 1976. Cuvntul Romanesc, 6, 1978, 17. Noi Tracii,
137, 1978, 12. BOR, 9-10, 1978, 1084 Fig. 1. O b Dragan b b , f -
f P Mannheim e 1985, -
f , c Poghirc, in Lupta - le combat, 22.9.85, -

T, 5, 1985, 55. .. Id., B P d fi B - \A.


fi. B. d \A. . , d B - \A.

107. ED, 3, 1925, 166-167.


\He ^Hfi 1986, 328 ..
610 ^O \Ee fi a f B

109, ^E110, i d c , a e Al. Graur, r


d a , M108, -

. Ta b Vulpe 111. \Ed c -


fi, P e I.I. Russu112,
\Id b c , e A e

\Id Lorenzo Braccesi113 d Angelo Antinorio114 e e


d fi M, , .. O

e c c ^E - \I e
() fi, r d 115 a
e e 116 \E fi, c - e

e M. Garasanin fi c \I, f
d 117. \Aa -

(. Naretna, . Narenta) , c
fi \A d N j N

e \I 118. \E b c d B Ljuba
c , c d e d -

Ognenova, fi d e e (1898-

108. \A. . , a d a A \O (\O).


A \O. ^E \A \A 22-28 \I 1996.
109. \A. . , Te T c fi; T, 17, 1997, 33 - 47.
110. \A. . , T a B d b . EEBM,

111. ED, 3, 1925, 166 . 8: non si incontra neppure un nome illirico, ma solamente nomi romani e
3, 355 - 368.

greci.
112. I.I. Russu, Illirii. Istoria - limba si onomastica - romanizarea. Bucuresti 1969, 129.
113. L. Braccesi, Grecit adriatica. Bologna 1971, e e . (Kd 2

114. A. Antinorio, Storie elleniche arcaiche. Rapallo 1980, 214, .


1977).

115. P. Lemerle, Philippes et la Macdoine orientale l poque chrtienne et byzantine. Recherches h


Histoire et d Archologie. Paris 1945, 11-12.
116. Catherine Romiopoulou, Un nouveau Milliaire de la via Egnatia, Bulletin de Correspondance Hel-
lnique (BCH), 98, 1974, 813-816.
117. VII, 323: T c c e d c \E d c \A fi
a \Ha fi \A fi-
, b a a \I. B. \A. . , \I d B-

1988, 65. Vl. Popovic, LAlbanie pendant la basse Antiquit, in Les Illyriens et les Albanais, Beograd
e ^Efi. \Efi \E \E a a \Ea . \A

1988, 254: Selon l historien grec [sc. Procope de Csare], les Epirotes taient tablis jusqu
Epidamnos, m (BV III, 11, 8).
118. B. Sources archologiques de la civilisation europenne. Bucarest 1970, 291.
^O \Ee fi a f B 611

1959) c c a fi \A, c fi
( - Xfi) r , c 6 -

Grae-cia120, fi a f
7 119, e \Ie e e \I

J. Hatz-feld121, L. Robert122, P. Digovic123, B. Mitrea124, A. Gitti125, V. Prvan126,


^E, f e fi ,

V. Vinja 127 , M. Nicolanci 128 , M. Parovic - Pesikan 129 , M. Garasanin 130 , G.


Woodhead131, D. Rendic - Miocevic132 ..133

119. L. Ognenova, Nouvelle interprtation de l inscription illyrienne d Albanie. BCH, 83, 1959, 798-
799. B. d \A. . , \Ic . \E - f - M-

120. B. Byzantinische Zeischrift, 64, 1971, 22 .. B. d \A. . , ^H -


, 29, 1987.

a Bc - Basilica. , 26, 1974, 285 . 58.


121. J. Hatzfeld, Les trafiquants Italiens dans l Orient Hellnique. Paris 1919, 20-21.
122. L. Robert, Inscription hellnistique de Dalmatie, BCH, 50, 1935, 489-513. Id., Hellenica. Recueil d
pigraphie, de numismatique et d antiquits grecques. Paris 1960, 538.
123. P. Digovic, La Dalmatie et les problmes de l Adriatique. Lausanne 1944, 64.
124. B. Mitrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima della conquista.
ED, 10, 1945, 79 ..
125. A. Gitti, Sulla colonizzazione greca nell alto e medio Adriatico. La Parola del Passato (PP), 7,
1952, 161-197.
126. V. Prvan, Dacia. Civilizatiile strvechi din regiunile Carpatodanubiene. Madrid 1956, 155-156.
127. V. Vinja, Le Grec et le Dalmate, Zeitschrift fr Balkanologie (ZB), 5, 1967, 203-223. Id., Remar-
ques sur quelques lments de l ancien grec dans la nomenclature ichtiologique de l Adriatique, Ziva
An-tika (ZA), 5, 1955, 118-126.
128. M. Nicolanci, Contacts grco - illyriens sur la cte de lAdriatique, Archaeologia Iugoslava (AI), 5,
1964, 49-60.
129. M. Parovic - Pesikan, Les Illyriens au contact des Grecs, AI, 5, 1964, 61-81.
130. M. Garasanin, Hritage nolithique, innovations de l poque du bronze, apports grecs, celtiques et
romains. AIESEE. Tradition et innovation dans la culture des pays du Sud - Est Europen. Colloque
Bucarest 1969, 29-33.
131. G. Woodhead, The Adriatique empire of Dionysious I of Syracuse, Klio, 52, 1970, 503-512.
132. D. Rendic- Miocevic, Salone d aprs le sources antiques et question des Grecs Salonitains,
Disputationes Salonitanae 1970. Split 1975, 23 ..
133. C. Patsch, Contribution la numismatique de Bullis et d Apollonia, Congrs international de nu-
mismatique de Paris 1900, 104-114, B.L. Beaumont, Greek influence in the Adriatique see before the
IVth cent. B.C., Journal of Hellenic Studies (JHS), 52, 1936, 101. E. Condurache, Influences grecques et
romaines dans les Balkans, en Hongrie et en Pologne, VIIIe Congrs International d Archologie Clas-
sique. Paris 1963, 116, Id., Dodone et ses rapports avec le monde balkanique, Adriatica praehistorica et
antiqua. Miscellanea Gr. Novak dicata. Zagreb 1970, 325-333, 328. George Soulis, 1927-1966,
Historical Studies, Athens 1980, 341.
612 ^O \Ee fi a f B

Vulpe a , -
\E d a b , a

Graur d e E134. \E b c , c -
b c c fi, d a c

a a fi fi \A b
e H e \Ae d b
A b a b a
135. b \A,
c , i d fi d
136.
\E d a c fi
, .. E, d e
, c Mfi, fi
. a f c e e (III, 94,5)
f E . Mb e d

, b Bochum, d e
fi b P c B-

\I P K A Cicerone
Poghirc c d c fi -
E137.
\A e e Poghirc b e d e d
B Fanoula Papazoglou
Hammond a c H: Te -
\H ( c ) a r,
A, fi fi (. III, 95), fi
a e e fi fi
d e c c . Ae , , r e a -

135. S. Pollo - A. Puto, ^I \A e c fi . , ..,


134. K.A. P, Tfi d , , 5, 1962, 23-24.

24. Mc d \Ec ^O fi e Braccesi a r , b a -


c .

A, X 1994, 80-97. Id., \Ea d a B, ^E 1997


136. B. \A. . , \A, N ^E. \A f f X

137. C. Poghirc, Asupra unui pasaj controversat din Tucidide (III, 94,5: fi ), Analele
d , 49, 1997, 166-187, d \A.

Universitat ii Bucuresti. Seria Stiinte Sociale - Filologie, 25, 1962, 387-399. B. d . M .


, in P B. IMXA, 1, 1971, 5-8.
^O \Ee fi a f B 613

: ^H Hammond a c fi \H-
F e e . b c

e . ^H Papazoglou e -

a Russu138, c -
d c fi Mfi. e b -

[ , . 1], a a e fi
d c \H d Mfi139.
\E Poghirc140 b c c , e e
- fi, c -
fi d M-

fi Vl. Georgiev141 b
fi, d e B e d c

.
^O 142 , fi, f -
d e fi , b fi
c c a c fi A, \A,

138. I.I. Russu, Macedonica. Osservazioni sul etnografia degli antichi Macedoni, ED, 8, 1938, 155. B.
d Jean N. Kallris, Les anciens Macdoniens. Etude linguistique et historique. I. Avec
une carte historique hors texte. Collection de l Institut Franais d Athnes. Athnes 1954, 43 . 1.
139. F. Papazoglou, Quelques problmes de l histoire pirote A propos du livre Epirus de N.G.L.
Hammond. ZA, 20, 1970, 16-17 d . 4. \E . O. Masson, Les rapports entre les Grecs et les
Illyriens d aprs l onomastique d Apollonia d Illyrie et de Dyrrachium, Actes du premier Congrs In-
ternational des tudes balkaniques et sud - est europennes. 26 aot - 1 septembre 1966. Sofia. IV, 239:
Quant aux pays grecs proches de l Illyrie comme l Epire et l Acarnanie, on peut dire qu ils ont pra-
tiquement chapp une influence venue du nord, en dpit de thories fondes sur l interprtation su-
perficielle de tel ou tel nom. \Ed . d Vl. Georgiev, in Actes du premier
Symposium Inernational de Thracologie. (Rome, 14-16 novembre 1977). Milan 1978, 157: dans l Epire
les toponymes sont trs anciens et uniquement d origine grecque.
140. C. Poghirc, Consideratii asupra lexicului limbii macedonene vechi, Studii si Cercetari Lingvistice
(SCL), 8, 1957, 303 .. Id., Relatiile limbii vechi macedonene cu greaca veche. Bucuresti 1960. Id.,
Philologica et Linguistica. Bochum 1983, 37-47. B. d \A. . , Cicerone Poghirc,
Philologica et Linguistica, , 37, 1985, 267-269.
141. Vl. Georgiev, Introduzione alla storia delle lingue indeoeuropee. Roma 1966, 193. H a -
. fi, 39, 1997, 5-21.
142. IX, 38,5: fi fi []
[P], d
\H, \A, \A, B, , e E. Kd IX,
37,7: fi b a b d fi e \Af d Mfi -
b d fi E e .
614 ^O \Ee fi a f B

\A, B, \H, , Mfi, ,


fi . ^O b b r fi-

c A, \A, Mfi: Aetolos,


d T , f -

Acarnanas, Macedonas, eiusdem linguae homines143. \Efi d


c b c c , fi fi
c c d c c fi . f
f r b b . Te b fi b
a f fi, fi, fi,

144. Te , a e Robert, r -
b a d f d , , ,

145.
Ef fi , -
, a e b ,

Hertzberg146 a f E b q
, e , . O f

a fi, a a d
d ,
a d a b c fi

147, . \E , a e Mommsen, e
P , f fi d -

, d \I K e
, c
b d d a b fi148.

143. XXXI, 29.


144. B. \A. . , \Ec A -
(212 .X.), \He ^Hfi 1989, 223-243. a A \A d
^I A. \A, 21-22-23 \O 1988. E 1991, 76-
92. \I. N, \Eb d a \A e M

145. L. Robert, Epigraphie. L Histoire et ses mthodes. Paris 1961, 455.


\A. \A 1994, 77.

146. B. b e e G.F. Hertzberg c , e


Mannheim, Ach. G. Lazarou, Aux origines de l aroumain et de ses rappors avec les langues
environnantes, , 37, 1985, 160, 169 . 38.
147. B. . . 46. Psicharis, .., XLII - XLIV: Comme ce titre tait trs ambitionn par les
avantages qu il comportait, on voit que cet empereur trange ne contribuait pas peu l extension de sa
langue.
148. Psicharis, .., XLVII.
^O \Ee fi a f B 615

Ka e fi c fi F. Lot149
e . Ma b E. Lozovan 150 d H.
Mihaescu151 . Benot152 -
d M-
, e r fi
. \A e r d M
^E, a c 153 a
-, b a d , c

\I Silvia Jannaccone155 ..
e \A E Kfi154,

B H. Mihaescu a 900 (272


^ e e e e d c -

c \A d 628 c M, b )
b , fi, d f fi
fi d c c -
156. \A b e e a
, a r , c \I
. c fi
d c ^E b

Poghirc, f d a : 1) ^O fi. 2)
. O

Te fi d b fi. 3) ^H c . 4) O

149. F. Lot, Les invasions barbares et le peuplement de l Europe. I. Paris 1937, 224: Mais la
conservation ou la perte d une langue sont dues des causes complexes o la culture ne joue pas
toujours n-cessairement le rle prpondrant.
150. E. Lozovan, Byzance et la Romanit, 221: Le grec ne fit pas exception.
151. SCL, 14, 1963, 417.
152. F. Benot, La romanisation de la Narbonnaise la fin de l poque rpublicaine, Rivista di Studi Li-
guri, 32, 1966, 288: ce fut sur un substratum hellnique que s tablit la conversion la Latinit.
153. VI, 253: A f F [P], b f E, Q fi-
d c F, e fi d c d
, c ^E d c . Nd b c T-

154. E. Kfi, d ^E e f \If (sic) d


d P d Nfi .

155. S. Jannaccone, Recherches sur les lments grecs du vocabulaire latin de l Empire. I. Rome 1950,
P d e e . \A 1872, 15.

21-22. B. d A. Fraschetti, Aristosseno, I Romani e la barbarizzazione di Poseidonia, Annali del


Seminario di Studi del mondo classico, 3, 1981, 97 ..
156. H. Mihaescu, La diffusion de la langue latine dans le Sud - Est de l Europe, RESEE, 9, 1971, 499.
616 ^O \Ee fi a f B

fi fi. 5) ^H B. \A b a e
d c fi 157.
^O c Poghirc -
^E. Tc e , e
229 .X., P c fi K-
d ^E fi a c -
158. ^H b -
^E-
b c c 159. Tc fi b
c w , 168 .X., M, d b c
P a c fi-
c ^Ec \Ac , , 146 .X.,
M, c , H .. \E-

f , a praesidia armata, a a
fi b a e f Mfi e b

T 160, 161 .. \E c d
b c
, a c Mfi
. Ae d
P .
O P a a (auxilia)
f \H, a fi , f fi -

.. T 162, d 163, .. Hammond, Oost,


e , ,

157. Poghirc, Romanisation, 17 ..

\E. . Hatzfeld, Les trafiquants Italiens, 21-22: Apollonie et Dyrrhachium, ttes de ligne de
158. fi q b d a f P fi, f a d c

deux tronons de la voie Egnatia, ne semblent pas t frquentes par les commerants romains.
159. . Poghirc, Romanisation, 18: Ds leur premire intervention sur le bord de l Adriatique les
Romains imposrent aux cits grecques de participer leur ct contre les illyriens, ce qui exigeait une
coordination des troupes et un contact linguistique rgulier.
160. XVL, 29: regionibus quae adfines barbaris essent (excepta autem tertia omnes erant), permisit ut
praesidia armata haberent. . d Poghirc, .., 18: Les praesidia armata macdoniens furent
maintenus et organiss la romaine.
161. XXX, 8,9: b M fi, a a -

162. XXXIII, 16, 3. XLIII, 21, 4, ..


, .

163. B. S.I. Oost, Roman Policy in Epirus and Acarnania in the age of the roman conquest of Greece.
^O \Ee fi a f B 617

Cabanes .. ^fi, a e Poghirc164, P -


e f Mfi, e fi d -
e fi, a a f d e e
fi. K b , b b e
e e a fi b e fi. \A d -
fi165, f fi, a 50%. ^H b fi-
r fi, c a . Ka f Mfi
, fi . E f -
e f . E

, Poghirc166, e Mfi,
fi P a fi 5

b d e , a

Biezunska - Malowist168, fi c -
K167. b b a

c , a e e
fi, , d ,
d a -
169, f f a e e fi.

M , H. Dessau170, c a
E e d a e e d

Dallas 1954, 13, 48, 79. N.G.L. Hammond, The opening campaigns and the battle of the Aoi Stena in the
Second Macedonian war, Journal of Roman Studies (JRS), 56, 1966, 53. Id., Epirus, 598, 601, 619. G.
Cheesman, The Auxilia of the Roman Imperial Army. New York 1971, 64. P. Cabanes, L Epire de la mort
de Pyrrhos la conqute romaine (272-167 av. J.C.). Annales Littraires de l Universit de Basanon.
186. Les Belles Lettres, 95. Paris, 1976, 185.
164. . Poghirc, .., 18: L admiration pour la bravoure et l efficacit des soldats macdoniens tait
telle, qu on en recruta mme pour la garde prtorienne. Cete confiance dans les troupes constituait une
exception dans la politique des Romains.
165. Ed. Will, Histoire politique du monde hellnistique. II. Nancy 1967, 236-237.
166. Poghirc, .., 19: Constitute exclusivement d autochtones chargs de dfendre les frontires se-
ptentrionales de la Provincia Macedonia, on l envoie un peu partout.
167. LXXVIII, 7,1: fi Mfi d -

168. I. Biezunska - Malowist, in M.I. Finley dit., Problmes de la terre en Grce ancienne. Paris 1973,
d c \A d x .

260. B. d Ach. Lazarou, Prsence hellnique en Egypte romaine, Graeco - Arabica, 3, 1984, 51-76.
169. R. Thouvenot, Sur les avantages concds aux vtrans par l empereur Constanin, Mlanges An-
dr Piganiol. Paris 1966, 843-84. Michel Feugre, Les armes des Romains. Paris 1993, 256-258.
170. H. Dessau, Geschichte der rmischen Kaiserzeit. II. Berlin 1930, 565. . J. Keil, CHH, 9, 1954,
570. Th. Chr. Sarikakis, Des soldats macdoniens dans l arme romaine. \A M. II. -
1977, 431-464.
618 ^O \Ee fi a f B

d d d b fi.
^O e d d B e 7 , a f N. Iorga d E.
Lozovan, d c c c 171.
Ac a c d -
, a e ,
fi172, d f d e -
c ,
173!
O P e c c M b
d a d fi a , d -
, fi, , f fi. fi-
fi P b d fi
fi d . ^H b
c b c
a fi, b d b fi,

d . , a c Pa-
d

pazoglou, e -
174.

e d c B Bratianu: ^H M-
b a , a -

d r
. \E c q d d c
175.
Ma e c K ^E d

171. . Lozovan, Byzance et la Romanit, 226 d . 1, c e Iorga.


172. . F. Lot, La fin du monde antique et le dbut du moyen - ge. Paris 1951, 318: C est Justinien
lui - mme qui le dclare. Lozovan, Unit, 1,26: au VIe sicle la langue nationale de l Empire d
Orient est toujours le latin. G. Dagron, Aux origines de la civilisation Byzantine: Langue de culture et
langue d Etat, Revue Historique, 241, 1969, 35: Le latin est toujours langue officielle (en mme temps
que celle d une minorit), 37: jusqu la fin de la dynastie qu ils [Justin et Justinien inaugurent, le la-
tin garde sans doute le caractre d une langue vivante, 39: le latin seule langue officielle.
173. B. Ma , 5-6, 1993-1994, 281, M .

174. F. Papazoglou, Sur les Koina rgionaux de la Haute Macdoine, ZA, 1959, 170.
.

175. Bratianu, Une nigme, 67. B. d \A. . , O B M, N ^E.


\A c M. X 1992, 128-143.
^O \Ee fi a f B 619

P \Afi \E ^I \E M. B. Hatzopoulos
c c \H fi c d -

Bratianu d d -
b \A M M fi B -

b 176.
e e M, c -

g Bruno Helly. Mb d c : \Ae


, e e e c 2

d b e e 1 . .X. E-
f a fi: , , M, . Tc
, d fi b
e c \I d f d c , f b -
f j b a , f -
b c a -
fi d fi, a d c , a
f e c c . Ac a -
a b c d b d
d a , f \O d , a -
. \E fi b b
, b , , e

177. b Helly f
fi q e a c c c

b f \A.
\Ee ^E d c

176. M. Hatzopoulos, Photic colonie romaine en Thesprotie et les destines de la latinit pirote, Bal-
kan Studies, 21, 1980, 90 d . 7, 102-103.
177. Br. Helly, , ^I ^E E. \Ec \A A.E. - (IEE), 6,
1976, 183. B. d \A. . , fi d B B, ^Y.

\A 1990, 1, 141-157. Id., O B \O, a B


(a A d - B - P. B 30-31 M - 1 \I 1986).

- \A ^E \Efi. \Efi 1986, 139-148. Id., T


B, (a 1 T , T - K - M, 6-

178. B. J. Fr. Schultze, Quaestiones Lydianae. Greifswarld 1862. . B, Ke


8 N 1987). T, 8, 1988, 159-170.

e d P \I (IOANNIS
LYDI DE MAGISTRATIBUS EDIDIT RICARDUS WUENSCH LIPSIAE MCMIII), B, 1,
1909, 31-34. K. Witting, Quaestiones Lydianae, Knigsberg 1910. E. Stein, Histoire du Bas - Empire. II.
Paris - Bruges 1949 (Amsterdam 1968), 729-734, 838-840. T.F. Carney, Bureaucracy in Traditional So-
620 ^O \Ee fi a f B

. fi a e \I fi178, \I-
, c Kfi179 d c
E [= B], fi a a 180 d
c fi . \Afi
b c , c d c -
f d a : E , F

b Lozovan182, Poghirc183, Dubuis-


\I F, d f 181. Tc -

son184, \A. E. Bfi185, K. A. B186 ..


H. Mihaescu, f a e \I
d fi c , c
E187!

ciety Romano - Byzantine Bureaucracies viewed from within. 3 vol. Lawrence (Kansas) 1971. J.R.
Martindale, The Prosopography of the Later Roman Empire. II (A.D. 395-527). Cambridge 1980, 612-
615.
179. B. M. Dubuisson, Y a-t-il une politique linguistique romaine? Ktema, 7, 1982, 195 . 41.
180. B. E. Flintoff, Varro n the Works of John of Lydia, Atti Congresso Internazionale Studi Varroniani.
Rieti 1976, 365-377.
181. d , 261, 68 (Bonn).
182. . Lozovan, Byzance et la Romanit 223: bien que les habitants [sc. de l Europe] fussent
des Grecs ils parlaient tous le latin.
183. . Poghirc, Romanisation, 34: les gens habitant L Europe (c est--dire, la pninsule
balkanique), quoiqu tant en majorit des Grecs, parlaient la langue des Italiques.
184. . Dubuisson, .., 195-196: , quoique Grecs pour la plupart, parlaient latin. Id., Problmes
du bilinguisme romain, 38 . 66.
185. \A. E. Bfi, ^I N ^E. I. 1961, 36.
186. K. \A. B, Ta d . Te fi K.N. T.

187. B. H. Mihaescu, Limba latina in provinciile dunarene ale Imperiului roman. Bucuresti 1960, 39.
1990, 73.

Id., Die lateinische Sprache in Sdosteuropa, Zeitschrift fr Balkanologie, 6, 1968, 128-136. Id., Byzance
foyer du rayonnement de la culture romaine et de la langue latine dans le Sud - est de l Europe, B-
, 6, 1974, 217-226. Id., la langue latine dans le Sud - est de lEurope. Editura Academiei. Bucuresti.
Les Belles Lettres. Paris 1978, 55: Joannes, un dignitaire portant le titre de praefectus praetorio,
essaya en 540 d introduire le grec dans l administration des parties europennes de l Empire d Orient,
mais sa tentative choua parce que les habitants de ces rgions parlaient latin. b
habitants d c Grecs, f e fi

id., La lingua latina e la lingua greca nell impero bizantino. Atene e Roma N.S., 18, fasc. 1973, 145,
\I . b b c c b . B.

, e c E, c a e
fi d c , c a d e ,
b e fi c , c e B. \A-
, fi, d c c . B. d \A. . -
^O \Ee fi a f B 621

\E r d e c a fi -
E e \I a f

B Pippidi188, e P. Ae
E, f e 3 . .X., e d c

a e Poghirc189 r e d a c e 10
, d K Z, , e e -
. O b P b P-
. B b fi d . fi d f -
, 19 , P b c
b e E. M fi T M-
b e B fi a
K c e
P, ^E c c B, ^E190. \E
e 10 , 976 .X. a d B c M-
, K d a a Ka a
B 191, d \E , e e

fi192, c Nancy Frdric


M e , r fi d d X-

Taillez. ^H b a e e d
c \A K A
d e a a , a -

b B193. b e Petrovici194 d
a e d a -

c Saltzburg Randa195 c c

, c d ^Ec f N O fi (325-787), N,

188. D.M. Pippidi, Les villes de la cte ouest de la mer Noire d Auguste Diocltien, Akten des VI In-
^I - - e 325 1987. N 1988, 118-126.

ternationalen Kongress fr Grieschische und Lateinische Epigraphik. Mnchen 1973, 103 . 12.
189. . Poghirc, Romanisation, 33: Antrieurement ils taient compris dans la dnomination de
^P, qui s appliquait toute la population libre de l empire.
190. T. M, d P ^E. B 1878, 10.

192. CSP, 1, 1952, 313.


191. Kfi, II, 435.

193. K. A, M. c c Mc ^I d \E

194. . E. Petrovici, Les Slaves en Grce et en Dacie, Balcania, 7, 1944, 472: l influence slave sur la
M. \A 1920, 21.

langue grecque est sans importance. Id., Les Slaves en Grce et en Dacie, Studii de dialectologie si to-
ponimie. Bucuresti 1970, 151.
195. . Al. Randa, Le Sud - Est. Europen, partie intgrante de l Europe. RER, 7-8, 1961, 133: Ces
622 ^O \Ee fi a f B

Fallmerayer196.
d c ^E, a a e e

c fi \A
M, . ^O-
d fi 197. Ae -
d b e e a
^E d 198 b a fi d -
, c d M B199,
. \Ed fi d e e -
a Be d -
200 (1240-1310), M r
E, \A. Ka b c \O-
c Bc B b b e

B, fi, Miller201,
K fi, fi M, -

Slaves du Sud immigrants n taient pas nombreux.


196. . Th. Von Uzorinac - Kohary, Sur les recherches allemandes concernant le Sud - Est de l Europe,
Association Internationale d Etudes du Sud - Est Europen. Bulletin, 2, 964, 32: Ainsi il arriva que ses
erreurs, telles que son opinion sur les Grecs contemporains, qui seraient en ralit des Albanais et des
Slaves grciss. a e . d Cvijic, in Petermanns Mitteilungen, 59,
1913, 14. Id., La pninsule balkanique. Paris 1918, 458-459.
197. B. Ren Puaux, Bfi H. M. A.-E. . [\A] .., 20.
198. B. D.A. Zakythinos, La Grce et les Balkans. Athnes 1947, 69. G. Ostrogorski, Etienne Dusan et
la noblesse serbe dans la lutte contre Byzance, Byzantion, 22, 1952, V. Laurent, Le thme byzantin de
Serbie au XIe sicle, REB, 15, 1957, 185-195.
199. G. Soulis, .., 112 .. Afi, 111 . 3, N. Iorga, Histoire des
Roumains et de la Romanit Orientale, III, 110, d \Aa
c d e Ax, fi b terra Blacorum a Ans-
bert r .
200. I, 30, 2. B. d P. Papahagi, Din trecutul cultural al Aromnilor, ARMSL, 35, 1912, 9. M
b a d c fi M. . Ludolf
von Sdheim, De Itinere Terrae Sanctae Liber, ed. F. Deyck, Bibliothek des Litterarische Verein, 25.
Stuttgart 1851, 16-23: De Sicilia procedente navigatur per gulphum Venetiarum, qui dividit partes Ita-
liae et Graeciae, et navigando circa littora Graeciae pervenitur in Achaiam et Macedoniam et alias partes
Graeciae, quae Romania vocatur. B. d ^E. , ^H c r b
e e 1204 S e 1500. \A 1975, 9 . 6, 25. a a . Ach. Lazarou, Macedonia.
History vs. Propaganda. M. ^I . Kc a a

201. W. Miller, ^H c ^E. M. A , \A 1960, 475. B.


d . Xfi: fi \Efi. Oe Tfi, 30.1.1997, 72, 75.

d \A. E. Bfi, ^I M, 1354-1833. 1969, 109. \A. .


, \Afi T d d b T b b -
^O \Ee fi a f B 623

\A B A d B -
202.
^H \A Mfi b r .

E Bettie Forte203. ^O b c B
e c c c , c a a f

e \A K204 c
d a e M. Efi r a c c
a c , f fi
d c . ^O \H fi d , -
M M (16 .) e d e d K-
fi d a :
\A, ^ e P
e ^E
^ f f F c !205.
Xd fi E -
, c Mfi, c
a fi -
: \E r e e P, e
c b c . ^H -
A, e f A Mfi,
q E, e . \Ae b f P-
, e f d d 206.
H pax ottomanica c c e a
a d , a d

. (a 2 T . T 9-11 N 1990). T,

202. B. A. Dumont, Souvenirs de la Roumlie, Revue des deux Mondes (RDM), 95, 1871, 550. Al. Be-
11, 1991, 150 ., b b fi.

litch, L avenir des langues dans la Pninsule Balkanique. Paris 1919, 8. Vl. Skaric, L attitude des
peuples balkaniques l gard des Turcs, RIEB, 1-2, 1934-1935, 244. G. Murnu, Les Roumains de la Bul-
garie Mdievale, Balcania, 1, 1938, 21.
203. B. Forte, Rome and the Romans as the Greeks saw them. American Academy in Rome, 1972, 95.
204. K, .., 42.
205. E. Legrand, Bibliothque Grecque Vulgaire, II. Paris 1881, . 2359, 2361, 2454 [313-328].
206. \A. E. K, ^H a c d fi ^E-
. (, \I, ). \I fi B d N \A

, M . X, \A 1958, . 398. \E Ap. Vacalopoulos, Byzantinism and


d F 25 . 1985, 562, c 9: . B-
624 ^O \Ee fi a f B

d a c c d c
207, d b a c
. O b K d fi b -
fi , e , c -
fi fi, fi j -
E208 c 209.
\Ae f , f a c c , r
\H Mc 210. \A e fi -
^H d b fi b e Tfi
P - fi d e , T d -
e fi e e e e
d e fi Kfi c -
B. Te b A 1595 f T,
O r M B
(1595 d 1598-1602), \A e e Ke .

Hellenism, Remarks on the racial origin and the intellectual continuity of the greek nation, Balkan Stu-
dies 9 (1968) 120-121.
207. A.E. Vacalopoulos, La retraite des populations grecques vers des rgions elognes et montagneuses
pendant la domination turque, Balkan Studies, 4, 1963, 2, 265-276.

1958. N. Djuvara, La diaspora aroumaine aux XVIIIme et XIXme sicles, Les Aroumains.
208. B. a \A. E. Bfi, O fi fi d T.

INALCO, 105 .. K e f \A b P, quel-


les que soient les conditions de vie dans leur pays. . N. Djuvara. Souvenirs de l exil de 1948, Revue
Roumaine d Histoire (RRH), 1-2, 1995, 25.
209. Michel Bruneau, L hellnisme: un paradoxe ethnogographique de longue dure, Gographie et
Cultures, 2, 1992, 45-74. \I. X, \Efi ^I N ,
1993.

^E (HE), 297-298, 1977, 168. Al. Cioranescu, Un tmoin Espagnol de la Campagne roumaine de
210. \A. M - M, E \H c c d , \Hc

1595. RER, 9-10, 1965, 77-96. A. Pippidi, La rsurrection de Byzance, ou l unit politique roumaine: l
option de Michel le Brave. RESEE, 13, 1975, 375: le seigneur Michel devra, en bref, devenir matre de
Contantinople et, comme Grec applaudi et suivi particulirement par les Grecs jadis matres de cet Em-
pire, il aura se faire proclamer, lui et pas un autre, empereur de Contstantinople. B. d D. Nastase,
L ide impriale dans les pays Roumains et le crypto - empire chrtien sous la domination ottomane.
Etat et importance du problme, , 4, 1981, 223. S. Papadopoulos, Les dmarches de l
archevque Athanase d Ochrid pour la libration des peuples balkaniques (fin XVIe - dbut XVIIe
sicle), Balkan Studies, 24, 1983, 559-564. D.M. Pippidi et Andr Pippidi, Un capitaine Crtois au
service de Mi-chel le Brave prince de Valachie, K .
(\E P, 18-23 1971). II. \E \A 1974, 274-279.
^O \Ee fi a f B 625

E B , \A B211, ,
fi fi M, d -
e O d c
fi B E212. c c
^E d c c 213 c c
, c .

Milescu, ,
\A r d Nfi 214 , fi

e fi215, r B fi .

211. Ka e Victor Papacostea, Esquisse sur les rapports entre la Roumanie et l Epire. Balcania, 1,
1938, 233: Basile Lupu, le voivode de Moldavie, descendait aussi d une famille d migrants pirotes.
Ka e D. Economids, Les Ecoles Grecques en Roumanie jusqu en 1821, L Hellnisme
contemporain, 2, 1949, 165, Basile Loupos tait un grco - albanais n Arbanzi, village des environs
de Tyrno-vo en Bulgarie, connu pour le sentiment grec de ses habitants. Ka e Emil Turdeanu,
Manuscrisele robite de Cazaci, la 1653, Fiinta Romneasca, 4, 1966, Snge de Arnaut. Ka e
Corneliu Barbu-lescu, Motifs concordants dans les narrations populaires des peuples de la pninsule
balkanique, Zeits-chrift fr Balkanologie, 9, 1973, 6 . 1: Aroumain Epirote. Ka e Andrei
Pippidi, Traditia poli-tica bizantina n tarile romne n secolele XVI - XVIII, Bucuresti 1983, 202:
Nascut n satul Arnaut - Ky, de lnga Razgrad, n Bulgaria, dar din parinti epiroti, Lupu Coci,
d fi : F. Babinger, Originea si sfirsitul lui Vasil Lupu. AAR-MSI, III, 18, 1936,
63-73. Id., Originea lui Vasile Lupu. ibid., 19, 1937, 137-146. V. Zaborovschi, Vasile Lupu ca dregator
nainte de domnie, Revista Istorica Romna, 15, 1945, 11, 157-170.
212. N. Iorga, Vasile Lupu ca urmator al mparatilor de Rasarit n tutelarea Patriarchiei de Constantino-
pol si a bisericii ortodoxe. AAR - MSI, III, 36, 1913, 207-236. Kd c c , Basile Lupu,
prince de Moldavie, comme successeur des empereurs d Orient dans la tutelle du Patriarcat de
Constantinople et de l Eglise orthodoxe (1640-1653). Acadmie Roumaine. Bulletin de Section
Historique (AR-BSH), 2, 1914, 88-123. Id., Byzance aprs Byzance. Rd. Bucarest 1971, 151 .. Fr.
Pall, Les relations de Basile Lupu avec l Orthodoxie et particulirement avec le Patriarcat de
Constantinople, Balcania, 8, 1945, 66-140. A. Camariano - Cioran, Les Acadmies princires de Bucarest
et de Jassy et leurs professeurs. 142. Institute for Balkan Studies. Thessaloniki 1974, 12: il apparut aux
yeux de toute l orthodoxie sous l aurole d empereur des Grecs.
213. Camariano - Cioran, .., 4-5. Economids, .., 165 . 3, d . B. d
fi Gh. M. Ionescu, Influenta culturei grecesci in Muntenia si Moldova cu
privire la biserica, scoala si societate (1359-1873), Bucuresti 1900, 72.
214. Barbulescu, .., . 2: Nicolas Spathar - Milescu, boyard moldave et un des grands sinologues
du XVII s. dont le pre tait Aroumain du Ploponnse, tait considr Grec. Tc fi -
b fi, f c fi Laetitia Turdeanu - Cartojan, Une re-
lation anglaise de Nicolas Milescu: Thomas Smith, RER, 2, 1954, 146. ^ e c .

), 27.4.1986, 6. Id., N. , E e , A., 25.5.1986, 6. Costas P. Kyr-


\A. . , N. (1636-1708), N c K, \E (-

ris, The Greeks of the Diaspora, Balkan Studies, 10, 1969, 379-380.
215. a \A c fi . , 37, 1985, 173-184, 38, 1986, 102-123. Ach.
626 ^O \Ee fi a f B

216, c d

Homo Universalis.218 \Aa e


c c E217, ,

c E, a c e e fi, e 1683 -
B e f T, a -
a d a f
A, b c fi
\A- d E219.
\Ae e e e fi c ,
f - A - T , \A
B, M, \A N-
T220, fi K, e E, -
c fi \E a ,
a , f d b fi
, b b .
O T b c a
c . ^O 221 e fi d
e e ^E. ^O fi K (1701-
1769) c Mfi. ^O fi K c
N \A, c , d . Te b e

Lazarou, Peut-on parler d une survivance romaine en Ploponnse? a A -


. III. \A 1976, 114-123. Xa T, 3, 1969,

216. Camariano - Cioran, .., 7.


134 . 4.

217. E. Turdeanu, Le livre grec en Russie: l apport des presses de Moldavie et de Valachie (1682-1725).
Revue des Etudes Slaves (RES). 26, 1950, 69-87, d RER, 1953, 232. Id., Les controverses des Jans-
nistes et la cration de l imprimerie grecque en Moldavie, Mlanges de Linguistique et de Littrature
romanes offerts Mario Roques. Paris 1952, 111, 281-302. Id., Etudes littraire roumain et d crits
slaves et grecs des principauts Roumains. Leiden 1985. Olga Cicanci, ^H c -

218. \A. . , Nicolae Milescu Homo Universalis, a A


c c M d c B a e 17 . PB, 3, 1970, 93.

. II. \A 1980, 188-198.

. Virgil Cndea, Les Bibles grecque et roumaine de 1687-1688 et les vises impriales de Serban
219. \A. . , E, K E., 2.3.1997, 61. -

Cantacuzne, Balkan Studies, 10, 1969, 357 . 14: Milescu, le vritable traducteur, nomm dans les
manuscrits des mmes annes (roum. 4389 Bucarest et roum. 45-Cluj), est compltement ignor.
220. \A. . , Bfi H, ^I - fi, \He ^Hfi 1990,
31-32, d .
221. . , \E \E a e fi
^O \Ee fi a f B 627

c M b b d f c
f , f d B222.
O r B

r , e c . cotoneun (= )223. \A d
M b e \I K (1577-1658), e

c e . \E c
d ^E e ,
Or a c d e e -
^Efi. Ka e K. A, r e e c
M, e fi e -
e 224. ^O -
d c d 225 b a
a d c a
\A Mfi fi e 226 d
. b d , a d -
e c , b f 227
e c K j B M. \I
, d \A Mfi-
, b a e d -

d . Ap. J.A. Fabricius, Bibliotheca Graeca. 11. Hamburg


1722, 769-808. . A. , d c c

222. B. P. Papahagi, Scriitori Aromni n secolul al XVIII - lea. Bucuresti 1919. Mario Ruffini, Scrittori
,fi, 39,1997,124-128.

Aromeni nel secolo XVIII. Milano 1941. Id., Un centro aromeno dAlbania: Moscopoli, NAM - R,I, 1959,
37-52. \A. . , Kc d B \A, \He
^Hfi 1993-94. 60 .. Kd c c : Origjina dhe historia permbledhese e
Vlleheve te Shqiperise. Ianine 1994, 50 ..
223. \A. . , \Ac , a B
B X. 159. IMXA. 1983, 179. Kd Tfi
K. \A 1988, 99.
224. K. A, ^O e ^Ee a e d c

225. \A. . , N , f 1965. Id., Ta


fi . 1952, 9.

\I d e , \Hc ^E (HE), 65-67, 1971, 539-551.

501, d \Aa X, 2-3, 1994-1995, 20. Id., O B \A, a \E-


226. \A. . , ^Y B fi; T, 14, 1994, 495-

E.O.T. \A 1994, 193-204.


227. \A. . , O B d f f B-
. ^O ^Ee d ^Ec , a T -
^E ^E. \A 1995, 155-175, 172-174.
628 ^O \Ee fi a f B

e d fi c \A -
, b fi ^E M
, K \A. B, c
228.
Te e e b r fi fi j
fi , a b -
^E, a c \A-
Mfi, d ^E. Tc -

Dusan Popovic: \A -
e c B d

E d q , fi ,

fi a e c B Vl. Skaric,
^E, e e fi d d 229. \E-

d b - b [sc. ^E - Bb] -
, b d b , c r

230. ^O b Skok , [
d b -

\A Mfi] a e fi b
d b 231.
a c \A Mfi b fi
e , fi
d a 18 d b 19 . c T,

^E. 1959. Kd c c : Der Beitragge des Griechentums von


228. K. \A. B, ^H c ^E c ^I -

Pelagonien zur Geschichte des Neueren Griechenland. Intitute for Balkan Studies. Thessaloniki 1963.
\Ea fi, \Id d \A. . B. -
: X. . K, ^H c \Id . \I 1993. \A. - \E. \A.
, \A d Be ^Efi, a -

229. . RIEB, 1938, 606.


, 17-20 1992. ^O Bfi ^Efi. fi, 35, 1993, 453-463.

230. Skaric, .., 243.


231. . RIEB, 3, 1936, 36. Ma b f \A Mfi fi -
e ^Efi, B Krste Bitoski, Dejnosta na Pelagoniskata Mi-
tropolja. Skopja 1968, 35-43. . K. \A. B, ^O Me \Ag d ^I ,

fi d . . Dr. Blazhe Ristovski, in


a \A \A (AA), 69, B, 199, 329. \E c -

Nova Makedonia, 20-21-22. 1. 1996: r d -


, f a (j ) c fi-
. Ae fi fi-
^O \Ee fi a f B 629

M , P e Ion Coteanu232. -
, b e e e .

e e f Tf B, P, -
fi \A Mfi e -
B. Ae c b e
^E \I K , c \A
\A, fi \Afi - B B233. O b
M, f r fi, c
, e fi d

e a a N. Iorga:
d a d b b d c fi ,

Honoratus Constantinus Tuszynski, Graecus, vinopola, de civitate Moschopolis, in


Macedonia oriundus, die 10 ianuarii, A.D. 1780; Honoratus Michael Dziemovski,
ex Macedonia, de civitate Moschopolis oriundus, Graecus disunitus, vinopola, die
15 mensis Februarii, anno 1788234.
c c d fi d
. ^O M Nfi T
q fi ^E235.
^O K K236, -

232. Coteanu, .., 10. B. d dn Fves, Grndungsurkunde de griechischen Gemeinde in Pest aus
.

dem Jahre 1802, M, 11, 1971 337. Id., ^Ee f 1812-1820


, M, 1973, 433-435.

234. N. Iorga, Note polone, AR-MSI, III, 2. . Val. Papahagi, N d c


233. . , . \E \A 1972, 59.

Xa (HX), 9, 1935, 287: ^O e P N. Iorga c Note Polone d


a e IH M a B, \Ha

Poznan d f fi Mfi,

c a fi , Graecus, f !
a fi . Te b r -

D.I. Popovici, Despre Aromnii - O Tintarima. Bucuresti 1934, 21-22, 35. M, 13, 1973,
Kd b fi f M P! B. d

439.
235. \A. E. K, ^H fi ^E. \Afi - B - N
^Efi. 1991, 28. B. d \I. . K, O E c N-
c c . Me I \E T. B . \A 1979, 42.

\E () 26.1.1986, 6. Id., ^H \Efi a fi


236. \A. . , K. K (1777-1836), d fi,

, \H, 9, 1966, 92-97, 290, 292.


237. . \E, \Ae c c K K. Te ^Hfi e ,
630 ^O \Ee fi a f B

Hans Lwenklau - Leunclavius238 d fi


, \A M d B237, -

Kopitar239, b - B, N -
fi, a c d
B r E e
240. \Ed : b f -
f d d b y c -
a e , g fi r fi d
, d fi fi241.
d a 19 ., ^H -
e fi d
c M e , , d -
e \A Mfi242, f fi M -
P, b d c c .. fi-
c P c NA E d d -
e : O c -
c fi B r

238. f A.D. Xenopol. B. RER, 1, 1953, 137.


a , 1/15, 1975, 13-14.

239. Maria A. Stassinopoulou, Weltgeschichte im Denken eines griechischen Aufklters. Konstantinos


Michail Koumas als Historiograph. Peter Lang. Frnakfurt am Main Berlin Bern - New York Paris Wien
1992. Antonia Bernard, Jernej Kopitar et les langues balkaniques, Bulletin de liaison. No 12. Centre d
Etudes Balkaniques. INALCO, Paris, 1994, 28.
240. K.M. K, ^I . IB, B 1832, 531. Tc c
K c \Afi E. Bfi, ^I N ^E,
I, 1974, 35 .., d ^O e e \H
^E, ^I M e a a fi S e 1912, ^E M-
, 1983, 50, d \I M
N - , c c a c c M-
d e f Bf , , . A, . 20 (1991), . 351. B. d -
\I \E \I. N, ^H -
c e \I d a Bfi a . . A ( 19
. - 1900) \I 1995, 22 . 1.
241. A. Mb c c d fi Bd
T. B. \A. . , Bd T d c B, a A

242. K. Hitchins, Orthodoxy and Nationality. Andreiu Saguna and the Rumanians of Transylvania, 1846-
\E. 1993, 150-151.

1873. Cambridge, Harvard University Press, 1977. J. Campbell, Frenc Influence and the Rise of
Roumanian Nationalism. New York 1971. A. Zub, Mihail Kogalniceanu. Un fondateur de la Roumanie
mode-rne. Bucarest 1978. \A. . , \Ab b b d
^O \Ee fi a f B 631

E. b 243
^E.
\A b f E e f , f
a c 244, g d e e fi, a e

E, b c P Giurescu245
Kfi, \A Mfi,

d fi Nasturel246.

f P e a B. Ka e Haikin247 P b
Ta -

r , g d c a e Lozovan248. e
, a e Ioan Mitrea,

c , ^Ia d a (), 15, 1997, 30-36.


243. .. fi, d B ^E, , 225, 1.8. 1859, 193 d .
2. \E c fi e e M e -
, \I \E. I. N,

244. T. Stoianovich, The conquering Balkan Orthodox Merchant, The Journal of Economic History, 20,
^H Pc A. \I 1995, 268.

1960, 234-313. Kd c c : ^O c \Ofi B , in .


\A, ^H c c a fi

245. C.C. Giurescu, Istoria Bucurestilor. Bucuresti 1979, 220.


- . M, \A 1979, 328-329.

246. P. Nasturel, Koutsovalaque. Recherche tymologique, in Etudes Roumaines et Aroumaines. Paris


1990, 91 . 16. E d \A, f b

P. ^H fi e P Paunescu a -
b d c , a a a a

, \He ^Hfi 1988, 373. Id., La singularit des Aroumains dans leur posie po-
a a . B. \A. . , ^I B -

pulaire, Balkan Studies, 28, 2, 1987, 373-389. Kd Beitrge zur sprachlichen, literarischen und
Kulturellen Vielfalt in den Philologien. Festschrift fr Rupprecht Rohr zum 70. Geburtstag. Franz Steiner
Verlag Stuttgart 1992, 640-656. Id., B d B. \Efi fi -
fi. \A 1993, 344. . d M. Cazacu - N. Trifon, Moldavie ex - sovitique: histoire et enjeux
actuels suivi de Notes sur les Aroumains en Grce Macdoine et Albanie. Editions Acratie 1993, 208 .
32: Le destin quelque peu paradoxal des Aroumains favorables la Roumanie qui ont fini par immigrer
de leurs villages vers ce pays au dbut du sicle n est pas particulirement rjouissant. Perus plutt
comme trangers, comme grecs de surcrot.
247. J. Haikin, Romnia nu este o tara balkanica, Buletinul Soc. Regale Romne de Geografie, 38, 1919,
232.
248. Lozovan, Onomastique roumaine et balkanique, 225 . 1. . d Jean - Franois Gossiaux, Un
ethnicisme transnational: la rsurence de l identit valaque dans les Balkans, L Europe entre cultures et
nations. ditions de la Maison des sciences de l homme, Paris 1996, 197: (Les Aroumains ne se veu-
lent pas Roumains; certains expliquent mme que leur a est un a privatif). . d Popovici, .., 16:
aromnii se deosebiau de greci numai prin limba. Ei sunt Eleni Vlahofoni (adica eleni cari vorbesc
632 ^O \Ee fi a f B

249. ^E Iorga fi
c - c , a b e

\A a c b e -
: O : j d d fi a -
e a K, j d d b a B-
. hA d , b b b fi , ,
f e 250. \E e
e e a d

, fi 251, d fi c Heinz
E \A Mfi M - P-

Richter fi fi252. fi b b
, fi a e fi fi O B, -
a E (\A, 11.11.2007,17),

Drexel (, HA) X. . K.
c fi d c fi c

limba valaha) din Macedonia.


249. I. Mitrea, Teritoriul de formare a poporului romn, vatra luptei seculare pentru unitate si indepen-
denta, Carpica, 9, 1977, 39.
250. N. Iorga, Efi e c c ^E d a c c
. M e e e K M M. \Efi AMMA. \A-
1931, 125. \E c c 15 , ^E-
c d c \A, 14, M 1977, 8, fi
a P ^E. B. \A. . , ^Ec d c ,
\Oc K, 108, M - \I 1997, 1 d 4.
251. e , . B. \A. . , -

252. B. Athener Zeitung, 1.11.1994.


a d b , N ^E, 3, 1996, 32-33.

PAKTIKA EITHMONIKOY YMOIOY IA THN KEIOYPA


OPANH: YOO IOI TOY MOYEIOY MAKEONIKOY
ANA NOMOY KATOPIA KAI HMO KEIOYPA
Mb c \Ec \E ^O
\A.
KATOPIA APIIO 2000, 25-56, d PAKTIKA TOY PTOY
EITHMONIKOY YMOIOY AMAPINA. , 9 A
1997, IOPOOEYTIKO KAI EPATIKO YOO
AMAPINA, AMAPINA 1998, 152-193, b Bc fi
d . \E b .
EYPETHPIA

\A 578 \A .. 484
\A - T E \Afi \A. K. 49646
38143, 52987, 5969 \A (= X. K) 117 .
\A 573101 \A 54454
\A 304 \A .. 42547, 513, 538
\A 305 615
\A K. 54763 \Afi 25
\Afi \A. 5969 \A K. M. 4378
^I 324 \Ae 350
\A K. 54764 \Ae . 46566
\A \A. 4378, 455 \A .. 342
\A \I. 39966, 476, 574 \Afi A.. 1235, 3111
\A A.E. 551 \Afi N. 506, 507
\A 17717 \A 25, 123, 148, 174, 250,
A 26, 2019 272, 295, 311
A \A 376, 39653 \A \A 11017
A B P 179 \Afi \A. 5969
A 211 \Afi . \A. 64 55 ,
A 21777 591189
A 149 \Ag 1871, 246, 311, 395
\A \A 46, 47, 89 \A 305
\A \A. 359 \Afi 25, 233
\A 25, 238, 322, 394 \A \A
\A K.A. 24233 152
\A K 3404 \Afi 295
\A . . 39657 \A 149
\A - M 3876 \A j . 62
A K. 21674, 22091, 361, 627 \Ab 166
\Afi . 266, 2819 \A 59
\Afi K. 484 \A . 42436
\A 234 \A 212, 48479, 622199, 623
\A 546 \A K.. 6558
\A \A. M. 4471 A \I. 6967, 54764
\A N. 28, 12828, 202, 2472, B 44, 598, 599
266, 513, 52265 A N. 116
\Afi M. 11636, 23718
634

Bb 143 Bfi . 366


B K., 55, 82, 275, 565, B 169, 179
577, 628 B \I. . 449, 473
B . 45, 339, 4483, 486 B 469
Bfi \A. E. 12, 14, 18, B 21
31, 47, 75, 11223, 161, 427, 473, 519, B Z 63
565 B 469, 24542
Bfi K. \A. 591189 B 39
Bfi . 586 B . 343, 506
B . 1385, 623206
B 453 \I 148
B - P H 11427 K. 347
B K. 45110 206, 259
B N. 25 . 51216, 513, 514
B 146, 406, 411, 4188 M. 5969
B \I. 12412, 3126 . 321, 506, 560
B . 4321 fi K. 41058
B . 473, 517 K. 1733
B \A. 495 N. 27, 72, 455, 45883,
B N. 61, 573100 46566, 476
B \H 184 . 76, 15476, 41476
Bd T 72 \H 116
B \E. 64, 65, 192, 246, 588, .K. 1732, 20316
591 fi N. \I. 33250, 458
B fi 46462, 599 fi . 223102
B . \E. 64, 588, 5969 .. 45730
B \I \I. 478 - . 4413
B Bc 89 fi N. 2006
B . 35, 164, 166, 4686 T.. 21150, 51424
B 107 N.. 5739
B \I. \A. 75 fi . M. 5126, 4433
B N. 5969 51631
B .K. 28212 63
B \I. 45730 \A 89
B X. K. 45525, 476 fi M. 464 62 , 473, 474 40 ,
B . 48583, 56435 59712, 59920, 600

(Gligora) . 1444
B \I.K. 29441 fi X. 586169
Bfi 211
635

c 26 124, 125, 148


j O 26 ^Af 149,
f 516 151, 163, 203, 31040, 4188, 51321
fi . 583158 fi 624
fi 175
585166 K 207 34, 460 30, 568,
Nfi 443 607
fi T \A. 11738 e 44, 49, 81
fi . 20838 K. 35
59
. 600 Nfi 80, 166, 468
178 I 53, 5432
61 14212
.N. 61 59
\A. 511 fi 55
\A. B. 17477, 42020
.. 11949 ^E 447
M 177 EEE 54457
. 48 E 180, 181, 468
\A. 106 ^E M 234
fi . 465 E 43
203, 516 EIAME 64, 7778, 441, 54457
X. 478, 479 ^E 148, 296
54763 \E \O 15580
. 5051 \Ec \E. M. 4434
\A 90, 12722 \E . 48580, 51956
A 20316, 51320 \E X. M. 50169
M. 34635, 418 E 17612, 352
fi .. 48685 \Efi N. 5969
fi M. 25985 E 268, 480-483,
fi 155 503 75 , 528 86 , 529 87 , 536, 553 71 ,
1387 579131
561, 563, 565 EOKA 85, 88
b I \Efi 618172
B 110 \Ee I -
c \Ec E 589181
^I 43 \E 295
fi 150, 173, 538 \E 469
636

E . 366 58 , 490 10 , Nfi 20 46 , 441 2 ,


5092 49118, 52887, 94
E . E. 51321 N 7778
E 148, 21777 fi 199, 4324
Ec E 43 M 295
E 51955 e K 42860
E 38354 22, 365
E 506 1731, 256
Efi 462 . 453
fi \I. 513
Zfi 46461
Z \A 89 \I \A. 21465
Ze . 13, 22, 118, 129, \Ie 39446, 4373
153, 162, 20110, 210, 219, 220, 24231, \I 350
254, 35635, 515 \I 34, 71, 12825,
Z 62, 577, 578, 591189 335, 440
Z 59, 442 \I 469
Z X. 232 I 107
Z . 14212 \Id 55, 628228
Z . 57080 \I e 22, 35, 128, 161,
Z 149 200, 4188, 519
Z K. 71 . 14
Z . \H. 511 \I Mfi 24, 25
Zd \A. 142
Z 15581, 5969 K . 626
Z fi. 588 K N 481
Z \A. 55 K B. 484
Z X. 59, 443 K K. 42436
Z .. 20211 K A 14112
K . 12412

Ka fi., 34, B. d Kahl


\Hfi K.N. 4173, 45524 K \I. . 629235
\Hf \H 85
\H \I. N. 28, 199 K 44
^H 123, 509 K 525, 55067
^Hfi 21 K () 148, 298
^H 266 K M. 49012
K \I. 255, 267, 27048, 493,
\A. \I. 50169 501
637

K 89 K \A. 68, 530 93 ,


K . K. 54455 54144, 54354, 544
K 259 K 64, 29034, 560
K B.A. 10636 K 592
K K. 340 K N. 576
K B 50 Kfi E. 12412, 159, 356
Ke K. 11947 K . 211
Ke X. 485, 564 K \A 441 1 , 525,
K .. 5535 526
K - B . 11736 K N. 38144, 52578, 57079
Ke N. 24542 K . \I. 38143
K . 274 39, 293 39, K M. 4611
38567 K X. 632
Kfi . 5107 K a 1961
K . N. 76 K \Afi. 39965
K \I. 45, 629 K T. M. 337 67 ,
K B. . 2003 42436, 56121
K . 12619 K 34637
K B 12722, 23718 Kfi . . 357
K 468 K . . 18141
K \A. E. 24, 57, 74, Ke . 448, 469, 621191
1385 K \A 17031
K - M 193 K 246, 374, 467, 471, 607
K .. 511 K \A 17, 476, 486, 574,
K \A. . 57399 575109
K X. 45730 K 148, 175, 206
K 575109 K 261
K M 89 KEMO 64, 67, 68, 7778, 530, 541,
K .. 473 542, 544, 547
K 63 K a c
K 107 d c 43
K . 15571 Kfi \A. . 17, 31, 34,
K .. 4921 72, 124 11, 216 74, 265, 280, 368 72,
K B.X. 542 384 67 , 428 60 , 451, 476, 517, 518,
K . 45 3 , 77 78 , 468, 56228, 574105
51424, 56227, 584164 K 145
K X. . 628228 K . 530 93, 543 54, 545 18,
K fi 30, 31, 32, 33, 34 589181
638

K 312, 315 Kfi Mc 89


K Z 57399 K 25, 323
Kfi N 63 K 469
K N. 5969 Ke Pfi 142
K K. \I. 5941 K 55
K 20737, 38147, 53728, 570, K K 54, 52476, 525
60247 K K. 575109
Kfi . 16 K 31, 270 52 ,
Kfi . 57399 49116
Kfi . 3405 K . 356
Ke 63 K K 28
Kfi . 31, 38143 K Xfi. 575109
K 63 K K.. 17931, 21462
Kc A 22, 472 K \I. 167, 525
K N. . 4033 K A. 45524
K . \I. 33250, 33562 K A. 5051
Kfi N 46252 K \A. E. 1446
K 20316, 513 K . 626
Kfi N. 5571 K M. 29034
K 497, 502 K fi 49,
K 22, 42, 38147, 476 191, 622
K 26, 118 Kfi . 85
K \E 78 Kfi \H. . 577117
Kfi M. 20526 K K.. 454
K . 451, 53832, 5969 K \I. 220, 470, 627
K \A. 60353
Ke 151, 411, 4188 49
K T 63 \Afi (P) - \E.
K \A. 69, 70, 7278 4714, 15270, 47130, 580132, 628228
K K. 12, 47, 77, 162, 29135, \A. . 12, 14, 32, 44, 5331,
38043, 423, 4412, 467, 468, 485, 519, 6353, 7068, 7377, 11428, 2632, 49331,
520, 572 514 22 , 536 20 , 541 44, 45, 48 , 544 55 ,
K \I. \I. 116 54660, 62, 565 45, 46, 56760, 61, 62, 627225,
K E. 15373 226, 632250, 251

K K 575109 . \A. 2019, 627221


K 1373, 52371, X. . 15058
623 .. 4422
K M. 57399 M. 574106
639

. 34111 M M 2066
\I. 4485 M 264
e X. 57399 M M 48479
. 290 34, 376 30, 444 1, M K. . 20316
451, 475, 576117, 60777 M \I. N. 542
B. 223102 M . 27048
Mc 106, 107, 108, M . 151
116 M M 246
.. 42436 M N.K. 11949
63 M .N. 39
. 593198 M 35840
a . 37630 M M 623
X. 63 M B 624
. 33, 257, 258, 259, 281, M \A. 45
29339, 37417, 50274, 511, 60565 M N. 25
N.. 20213 Mfi 89
\O 1446 M M 89
N. 17719 M 451, 472
T 17131 M 448
fi X. 50169 M K 72
N. 5969 M 546
T. K. 35 M 51, 62
B 26, 61, 108, 470, M A 137
624 M 44
- ^E. 14935, 41048 M N. 578124
.. 47023, 47443 Me .. 29034
M M. 5130
M - Aa K.I. 591189 M K. 14, 57399
M-P 22193 M E. 11947
M . 589 M N. 64, 591
M \I.. 340 M - M 28213
M K. 51 Mc 26, 108, 22091,
M . 57399 470, 624210
M . 21049 Mc 238
M \I. 63 Mc X 89
M c 58 Mfi . 21251
M \A. 57, 58, 59 Mfi . 47129
M 74 Mfi .X. 6559, 583158
640

Mfi \I 25 N \I. 614144


M . 37 N .A. 51, 20526, 277, 52783, 95
Mfi 30 N \I. A. 20, 44
Mfi .N. 29034 N K. 32922
Mfi N. 341 N \E. \I. 12, 14, 60 44 ,
M c 626 17931, 4353, 445, 564, 631243
Mfi \A. . 474 Nfi \H 184
Mfi ^E. . 38352, 42436 N 107
M N. 34638 N M 184
M 59 N . 55
Mfi B.N. 6864, 54146 N \I. . 5127, 4435
Me 63 N j . 63
M . 73, 20212, 41915 Na g 184, 511
M M. 140 N K. \I. 45730
M B. 276 N K. 38144
M T. 38043, 562 Nfi 483, 49850
M . 542, 547 N K. 126
M . 11 Na . 46, 213
M . 28 N - M.
M . 4431 12, 47, 1076, 20841, 52991, 5331
M . 54661, 547
M X. 42332 fi P 63
M K.N. 4441, 52783 \I. 12050
M 6354, 583160 fi \A. 244, 245
M \A. 74, 199 1 ,
38144, 57399 O.A...E. 54763
M B 98 \O 25
M 36 \Of 148
M - M A 22091, O.H.E. 43
624210 O . B. 36872, 60665
M \I. . 39343, 4671, 49436 Ofi 195
M \A. X. 11636 Ofi \A 89
\O 123
N . 45625, 50275 ^O K
N .M. 47023 51, 69
N c ^E 55 ^O \O 237
Ne 24 ^O 50
N K 509 ^O K 138
641

\O 17, 18, 57, fi . \I. 116


107 - Z. 80,
O 266 20526, 27683, 45830
^O 353 - M K.
\O \A. 32712 39343
\Of 235 \I. 48373, 588, 60457
Od 453 . 573101
O fi. 184 \I. N. 11636
.B. 32
M. 13543 \A. 200, 4352
. 80, 45728, 48271, 547, . 86
585165 \A. \A. 511
a , 50, 7778 .E. 45730
21, 562 M. 45830
e 48 E.. 11636
fi 1064, 117 . 4435
\A. 5349 fi K. 375, 384
149 \A. 57
Efi 88, 89, 90 fi
\A. 509 6761
\A 89 X. K. 14, 57399,
A 29339 591187
.. 439 \I. . 42018
Kfi 4441, 526 Bc 39343
\I. 55 K 34, 69
.. 588174 . 477
M 36249, 598, N 297
618 563
55, 3391 \I 89
\E . 263, N.B. 381, 442
476 . A 20838, 579
. \A. 68, 52886 \Afi 206, 469
\I. 341 376
.N. 11532, 573 . 22, 79, 448, 472, 622
fi .. 630, 631243 fi E. 50712
fi . X. 11949 d d 148, 39339, 408
fi 464 61 , 235
517 B. 51527
642

M. 52576 fi 22, 239


e X. 22, 41 . 626
f 174 \I. K. 235 10 , 293 39 ,
.B. 86 33028
N. 3405 387
\I. 580, 605 12619
fi N. 35318
266, 354 P - fi
. 34, 205 26 , 248 12 , 271, 624
28212, 4367 P . 11786
g \A. 591189 P A. M. 15374
.K. 31, 4392, 518, 55067 P . 48169
. 51527 P A 55067
- T . 56 36 , 65, P M 164, 168, 179
592192 P K. 2969
\E. 76, 57399, 588 P B 49, 483, 578124
145 P \A. 477
. . 59, 62, 588175 Pb Z - Md 4033
152 Pb Za 184, 187
M. 5128 Pfi B. 45524
M. 14 P . 65, 591191
N. 184, 191 P 118
22, 1991, 4324 P K.A. 280, 52886
. . 49117 P \I. . 43069
142 Pe M.N. 42437, 46357, 49749
- K A. 482 P ^Ed 265
fi . 11736
Tfi 40617 K. 45831
OB 547, 548 . 54
fi E 29034 e 238
X. 577122 Mc 12722, 29339,
d 453 513, 517
e A. N. 31, 33665, 38143, .M. 17931
566 \A. . 25983, 28416,
fi 42 39238
151 c B 44
. 366 .K. 28315, 39446
fi . 575108 fi M. 11427
643

\A. K. 14010 . 15581


^E 622200 . 229, 251, 273
fi. 66 X. 592194
N 63 32
.. 45524 M 583159
fi. 258 80 , 382 50 , - N A. 591189
39762, 41374, 538 e .Z. 5022
N. 64 N. 27, 61, 118, 470, 584,
.N. 5331 625
\H. 27366 B 15058
\A. 55, 5969, 628228 P 15058
. 54354 .. 45625
f 42756 e K. 50169
39343 e Nf 591189
K. 586 fi 2019, 585165,
. \A. 51527 60455
e A 170 fi \A. . 28, 64
.M. 48271 fi \I. 5969
fi K. 452, 454 fi N.K. 476
59, 62, 245, 442, 629 \I. 33028, 34533, 5054
\A. . 59921 \A.. 38
N.. 54659 fi M. 66
M.A. 5989 fi B. 591189
fi K 264 fi K.. 52987, 57399
fi 34 fi K. 509
fi 46 . 578124
d 46 . 89
E. \A. 3391 fi K. 11, 7373, 20944
\I. 469 149, 199, 49224
\A. 21048 \A. . 5331
X 148, 298 N. 20316, 512, 513, 514
46916 E 43, 67, 109,
K. 50 110, 584
298 M
e 58 110
fi - \A \I 51631 g 211, 241, 448
. 89 \Afi 579
38147 B 48
644

\I. . 46919 T \E. \I. 33665


\A. 39864, 51422 T \I. 63
525 T . 5534, 71
. 23, 24 T 75, 45524
M 20994 T j P K. 63
. 32710 T \E 340
T X 89
T \A. 35 T \Ac 89
T . . 50375, 55371 T . 55
T 148, 149, 298, 301 T . E. 5021
T \I. 21359 T \I 199
T B. 24028, 33241 T 595
T \A. 55 T 63
T \A. 55 T . X. 21676
T N 626 T .K. 45625, 473
T \A. \A. 51422 T - K X-
T \A. 259, 575 45730
T N. 25, 57, 56330, 629 T . 5969
T . 1841, 580132 T \A. 31, 1831, 35635,
Tfi .. 4413, 577117 427, 49956, 522
T \A. 2004 Tfi . 60, 27366
T \Af 297 T B 36
T 174 T . 74
Tfi \A. 440, 515 T . 89
Tfi . 545 Tf T 586171
Tfi M. 62 T Kfi. . 223102, 52576
T \I. 42331, 56762 T 411
T . 575107 T N. 117, 138 6 , 158 3 ,
Te 205 26 , 321, 323, 383, 36872, 42965
38467
T 15058 ^Y K. 107
T M. 280
T K.N. 342 27
Tfi . 491 \E. . 45525, 476
Tfi 174 fi. 29034
T M. . 29, 256 66 , 457 30 , \I. 361
47132, 56330, 573103 c ^E 49
T . 1841, 580132 \A. 27
645

\A 60455 X .X. 51745, 599


c 26, 201, 603 X X. 184, 196, 423,
N. 55 48168, 52783, 563
125 X .K. 43069
fi. 575109 Xfi .. 4471
X. 48 X A. 12, 34,
. 10911 209, 29032, 421, 4311, 4401, 4
Xa 45936, 608
X . 350 Xfi M. . 21359
X fi 22, 472, Xe E 11949
473, 606 Xfi M. 47339
X \A. 46252 Xfi \A. \I. 424 36, 481 69,
Xfi B.X. 577117 592195
X .. 28, 21883 X N 448, 451, 472
X .X. 23111
X 497, 502 \A. 45, 80, 42860, 468
X \I. 39, 22194 \I. 406

Adontz N. 442, 21254


X \I. 63, 624209

Aebischer P. 33027
X T 4373

Agoura D. 29034
X N. 575109

Ahrweiler H. 24648, 45524


X M. 23718

Ajzenberg - Karmy Minna 11430


X . 575107

Alba Graeca 440


X \A. . 15058

Aldebert J. 11533
X Xfi 50,

Alfldy E. 20629
165, 166, 468

Alganza Roldan M. 4378


X \A. 31, 12411, 5055, 506,

Almagro M. 1609
50713, 14, 51426

Altamira y Crevea R. 106


X . K. 574105

Altheim Fr. 23820


X \I. M. 11741

Amadori - Virgili G. 59711


X .N. 1447, 29339, 33028,

Ampolo C. 30836
4047

Anamali Sknder 33, 252 40 , 256,


Xfi M. B. 206 32 ,

28727
35317, 38567, 427, 46461

Andrads A. 16423
X . . 146, 20734, 406

Andriesescu I. 39759
X . 21463

Angelov D. 21151
X .X. 5024, 573101

Antinorio A. 173, 248, 27364


X \I. 21359
Xfi E 142
646

Arangio - Ruiz V. 351 Benoit F. 5091


Arias P.E. 23717 Benos Johann 4343
Armbruster A. 560 Benveniste E. 45728
Arvanitakis G. 23610 Bquignon Y. 600
auxilia 31, 20734 Brard Jean 30, 49, 59, 448, 497,
Aydinli Ahmet 39864 577123
Azema Jean - Pierre 96 Brard V. 30, 49, 59, 81
Berardi R. 1051
Babinger F. 625211 Berciu D. 46143
Balabanoff Al. 28, 12930, 232 Bernabo Brea L. 150
Balota A. 21151 Bernard Antonia 630239
Banescu N. 130, 147, 242, 451 Besanson A. 4173
Barba V. 80, 20526, 276 Biacardi M. 20316, 51321
Barbulescu C. 46251, 625211, 214 Biard P. 96
Barbulescu Rea Silvia 93 Bibicou H. 24233
Bardy G. 42124 Biehman E. 92
BaricH. 210, 42861 Biezunska - Malowist Iza 207, 383,
Barlea Oct. 39656 53830
Bartoli M. 33025, 33242 Bingen J. 1583
Baruh Kalmi 4472 Biscottini M.V. 35840
Basri - bey 29, 60, 222 Bitoski Krste 628231
Basto de al Meida Maria Leonor 92, Blanc A. 68, 489, 54143
110 Blazquez Martinez J.M. 1232
Baudry F. 18139 Blawatskaya T. 126
Baur Dom Chr. 17825 Bloch M. 1051
Bayet J. 149, 265, 303, 306, 354 Bodor A. 20480, 324
Beaumont B.L. 250, 611133 Boev Peter 31
Bec P. 33026 Bogdanovitch 106
Belbenoit G. 12051 Boia L. 46356
Beldiceanu N. 33, 21464, 22193, Bolintineanu D. 25022, 27363
46917, 490, 55911 Bonfante G. 178
Belin de Ballu E. 13036 Bonney Rust W. 92
Belitch Al. 623202 Bordenache G. 23716
Bellessort A. 305 Bosch - Gimpera P. 147, 1609, 2986
Beloch K.J. 51213, 536 Bossy Raoul V. 20110, 60353, 60457
Bnabou M. 41914 Bota Valeria 93
Benakis Linos 47132 Bouchi de Belle E. 33767, 577118
Bendiscioli M. 1051 Boulard Michel 11633
647

Bourciez E. 27, 20944, 4406 Caranica N. 20316, 20526, 46461,


Bowersock G.W. 41168 477, 586
Boyanc P. 17613, 306, 60138 Carcopino J. 30835
Braccesi L. 610113, 612135 Cardula Ioan M. 20316
Bratianu G. 59711, 60244, 618 Carney T. Fr. 21986
Braudel F. 21253 Carpantier Jean 96, 101, 11531
Brenous J. 150, 159, 17715, 30114, Cassen Bernard 1433
353 Castellan G. 45
Brezeanu Stelian 21255, 56121 Cavenaille R. 354
Briquel D. 51321 Cavill W.H. 92, 110
Bruley E. 109 Cazacu B. 32924
Bruneau M. 22194, 624209 Cazacu M. 21465, 22193
Brunialti A. 250, 28931 Cazzanica I. 12412
Brunsmid J. 33458 Ceka N. 5348
Budimir M. 55911 Chadwick John 14947
Bugier Jacques 577123 Chantraine P. 16218, 5069, 50715
Burileanu N. 60, 444 Chapot V. 1609, 383
Busguet R. 1609 Charanis P. 12825, 20842, 21883
Bush G. 54661 Charmasson J. 1234
Butina Demost. 36610 Chatzis A. 51426
Cheesman G. 31, 384
Cabanes P. 31, 20734, 516 Chiti - Batelli Andrea 1445
Calabi Ida 36045 Ciaceri A. 12412
Calderone S. 12412, 52474 Cicanci Olga 626217
Camariano - Cioran A. 22092 Cioranescu Al. 22091, 624210
Campeaux A. 18139 Citterio Lucienne 96
Campbell J. 630242 Clogg R. 552
Canarache V. 2347, 23615 Cohen M. 1571
Cndea V. 17829, 22299, 626219 Coja M. 23615
Cndroveanu Hr. 574106 Colin G. 1609
Canini A. 29, 4392 Collart P. 124
Cankova - Petkova G. 607 Colle - Michel Marcella 11430
Cantarella R. 12412 Colokotronis V. 32924
Capidan Th. 211, 5968, 601, 605, Coman J. 23611, 42757
609 Condurache E.20418, 2344,6, 39551,
Capovilla G. 149 516
Caragiu - Marioteanu M. 5968 Constantinescu M. 108, 24644
Caragiani Ioan 480, 498 Cornicescu Nestor 2019
648

Coteanu I. 32924, 463, 495, 531, 601 Demargne P. 150, 2344, 299
Cotosman Ch. 27, 608 Densusianu N. 22193
Courcelle P. 42124 Densusianu O. 321, 46141, 498
Cousinry E.M. 340, 345, 346 Deroy L. 126
Crisan Ion Hor. 3728 Dessau H. 384, 617
Croiset Alfred 1609 Devze M. 35, 4361
Crubellier M. 1051 Devisse Jean 96
Cumont Fr. 420 Delveeshouwer R. 11326
Cvijic J. 622196 Devoto G. 16218, 354
Diaconu P. 21252, 23716
Dagron G. 21674, 42019, 4332 Dianandi St. 47130
Daicoviciu C. 27, 24644, 324 Digovic P. 12826, 215, 33559
Daicoviciu H. 27, 394 Dinu C. 93, 12052
Dain A. 16218, 354 Dion R. 1233, 1609
Dan Ilie 601 Discry Fernand 105
Dance E.H. 43, 109, 12052 Djeritch 108
D Anna Giovanni 21777 Djuvara Neagu 264, 582, 624208
Danov Chr. 129, 438 Dobo A. 375
Danov Nadja 23141 Dodu Ianaki 27684
Daris S. 16217 Doelger F.J. 32819
Daux G. 39343, 57079 Domanovszky A. 5588
D Avezac G. 2019 Domaszewski A. 390
Decei Aurel 56121 Doumas C. 12617, 20214
Decvev D. 38811 Dragan Iosif Const. 2791, 367, 373,
De Coster S. 91 391
De Coster W. 91-92 Dragomir S. 460
Dediu Mircea 551, 552, 553, 554, Drettas G. 485
555 Dbner Frd. 181
D Eichthal G. 164 Du bois W.E. 35
De Gobineau J.A. 586171 Dubuisson M. 12723, 152, 20737,
De Keyser R. 18140 20839, 21987, 261, 265, 4322, 433,
De Laet S.J. 20838 477, 576115
Delage E. 1239 Dumitrescu Al. T. 21255
De Landsheere Gilbert 91, 12051 Dumont A. 3944, 4612
Delaruelle E. 42124 Duval P.-M. 1609, 513
Delle H.J. 28625 Duval Yvonne 5572
Delleuse Guy 98, 103 Dvornik Fr. 28, 218
De Luca B. 39556, 588175
649

Eckert G. 43, 110 Friedell Egon 150, 216


Economids D. 625 Fves . 47023, 629232
Egger E. 14621, 302, 38147
Eliade Mircea 52886 Gabba E. 151, 163
Elsie Robert 29 Gabrielescu V. 574106
Enoch Powel J. 3253 Gafar Tatiana 93
Ernout A. 3251, 3268, 4173 Galinski G.K. 265
Esseling D.K. 346 Gallini Clara 1052, 265
Eton W. 35 Garasanin M. 147, 204, 248, 28315,
Euzennat M. 20838, 41914 29135, 368, 425, 4364
Evelpidi C. 56434 Garcia y Bellido A. 123, 4368
Garde P. 27, 209, 4406, 581142
Frabricius J.A. 626 Gardikas - Katsiadakis Helen 591190
Failler Albert 609 Gasca - Quierazza G. 427
Faite - Nagels Francine 11430 Gatti Clemantina 577123
Fallmerayer 210, 622 Gautier Dalch P. 2019
Faucounau Jean 20214 Genicot L. 92, 112, 113
Faure Paul 1732, 600 Georgakas D.I. 5052
Faveyrial J. Cl. 29 Georgescu V.A. 46141
Ferluga J. 37417 Georgian L. 93, 12052
Feugre M. 20736 Georgiev Vl. 32, 40, 47, 202, 21150,
Fighiera Gian Carlo 1446 21255, 26626, 271, 280-1, 366, 368,
Figuier H. 4392 373, 393, 522, 613
Filipescu T. 71, 22193, 46915 Georgoudi St. 46462
Finley M.I. 20733, 216 Gerov B. 12930, 38467
Fischer I. 46246 Giese W. 55911
Flacelire Robert 21777 Gitti A. 1582, 250
Flintoff E. 12824, 4323 Giunglea G. 603
Floriano A.C. 33029 Giurescu C.C. 22194, 46247, 483, 531
Fochi Adrian 82, 2266, 5589 Giurescu D.C. 37632
Fol Al. 20417, 39237 Glotz G. 600
Forni G. 23717, 384 Glodariu I. 21675
Forte B. 577117 Golovkika V.A. 23611
France A. 185 Gonalves F.K. 354
Franke P. 36660 Goossens Roger 181
Fraser P.M. 350 Gordon Th. 12051
Fraschetti A. 15167, 31041 Gossiaux J. - Fr. 5332
Frasheri Kristo 33 Gostar N. 259, 3712, 3872
650

Gounaropoulou L. 42546 Heg C. 23035


Graeve von V. 60772 Hohlwein N. 384
Graur Al. 248, 254, 256, 266, 26732, Holleaux M. 28726
373, 439, 5572 Homolle Th. 576117
Greco E. 1242 Hopital R.G. 3506, 357
Grgoire H. 32, 169, 17031, 181, Hotyat F. 92
51426 How W.W. 3252
Gribaudi D. 5091 Hyde Chales 131
Grigoriou - Ioannidou M. 37417
Grimal P. 1231, 24916, 39552 Iesan Isidor 46915
Grote 150, 300, 410 Iliadou Democratie 46810
Grousset Ren 135, 177, 222100, Ionascu Ion 22299
2963 Ionescu Ch. M. 22299, 625213
Gruisinsky S. 31040 Ionescu M. 12052
Gyoni M. 45936 Iordan Iorgu 20632, 26512
Iordanescu Aurel 93
Habicht Ch. 3606 Iorga N. 59710, 605, 622199, 625212,
Hadas Moses 152 629, 632
Hagi - Gogu St. T. 56434 Irigoin I. 15479
Hagi - Gogu T. 56334 Islami S. 28727
Haikin I., 81, 631
Hales E.E.Y. 91, 109 Jacobsthal P. 123
Hammond N.G.L. 31, 125, 20734, Jacoby L. 96
365, 493, 510, 52270, 559 Jacombeyer W. 11119
Hasdeu B.P. 210, 321, 374, 39554 Jakota M. 361
Hatzfeld J. 1609, 250, 38567, 4173 Jamot Paul 377
Hatzopoulos M. 619 Janin R. 491
Hayot Gilbert 101 Jannaccone S. 35427, 355, 360
Head B.V. 39345 Janssen Von H. 33138
Helly Bruno 619 Jard A. 1609, 4173
Hermann J. 388 Jezioranski K. 586171
Hertzberg G. 207, 38147, 383 Jiminez de la Espada M. 440
Heuzey L. 493 Jirecek C. 210, 33351, 421
Higgs M.P. 46461, 517, 599 Joja Athanase 13031, 23036
Hill C.P. 1051 Jones C.P. 14511, 37733
Hinstin G. 4173 Jones J.E. 41168
Hitchins K. 630242 Jonson H. 1051
Hodeige Maggy 11430 Jouguet P. 1583, 4173
651

Jud J. 33027, 33136 Lambrino Scarlat 13035, 20630,


23614, 238, 322
Kabrda Josef 112 Lambrousse M. 12411
Kadlek K. 27, 608 Larmeroux Jean 170
Kahl Th. 29, 33, 34, 68, 69, 80, 530, Lascaris M. 106, 107, 34640
541, 548, 549 Lassere Franois 14, 74
Kaimio J. 151, 41168 Laurent V. 456, 24336
Kalic Jovanka 469 Lavagnini Bruno 170
Kallris J.N. 365, 37416, 501, 613138 Lavalleye Jean 94
Karayannopoulos J. 37417 Laville C. 112, 11427
Karlin - Hayter P. 13238 Lazar Elena 24
Kazarow G.I. 388 Lazarou A.G. 5953
Kebedgy M.S. 42436 Leake W.M. 3407
Keib J. 617170 Lecanta Lazaresco D. 60457
Kienast D. 265 Legrand E. 1374, 623205
Kiepert H. 389 L[eito de Vasconcellos] J. 33130
Kirchbergen - Gordon Andr 98 Lemerle P. 14, 44, 73, 20843, 20843,
Klaffenbach G. 350, 364 241, 2489, 32814, 374, 46038, 471,
Kns Borje 22299 492, 607
Kogalniceanu M. 27, 47, 496 Lenormant Ch. 1231, 236
Kohn M. 102 Leppore E. 36660
Kopitar J. 485, 572, 630 Leroux G. 160, 328, 4173
Korkuti M. 28727 Lesquier J. 38466
Ks M.S. 384, 56864 Leunclavius I. 485, 560
Koumaris Jean 20315 (Lwenklau Hans) 630
Krahe Hans 344, 49010 Lvque P. 36660
Kramer J. 151, 159, 176, 22193, 353, Lvsque C. 361
595 Lhritier M. 42436, 592193
Kretschmer P. 247, 267, 331 Liddel H. 5051
Kroll W. 15060, 302, 411, 4188 Lindberg David C. 15058
Kudela J. 21049 Litavrin G.G. 47544
Kyrris Costas 625214 Loiseau A. 361
Lombardo A. 24439
Lacour - Gayet G. 60144 Lorez R. 24439
Lafoscade L. 60248 Lot F. 33665, 42333, 566
Lahovary Al. Em. 580137, 591188, Louis H. 49010
604 Loukidou - Mavridou Despina 47131
Laloup A. 1051 Lozovan E. 12723, 201, 21987, 23820,
652

264, 2791, 324, 33350, 380, 38354, Michaud Claude 96


42122, 433, 4352, 5574, 580, 59710, Miklosich Fr. 34110
615 Milescu N. 27, 118, 470, 625
Luca Cavalli - Sforza L. 35 Miller W. 4920
Minns E.H. 23611
Macrea D. 526 Mirambel A. 489
Maddoli G. 1236, 3113, 5, 3126 Mireaux E. 149
Magrini L. 30 Miroglio Abel 14111, 596
Maksimovic L. 469 Miroglio Yvonne - Delphe 14111,
Mallet D. 1572 596
Manfredi V.M. 40723 Mitrea B. 250, 324
Manganaro G. 217, 30322, 35317 Mitrea Ion 201, 395
Maniu D. 264 Moal Stefan 51423, 575110
Mano A. 252 Mocsy A. 384
Manoliu Maria 20632, 26512 Mohrmann Chr. 32819, 332
Margueron Cl. 14, 73 Momigliano A. 12412, 29441
Marichal R. 384 Mommsen Th. 145, 35534, 38247,
Mariet Fr. 115 390, 406
Mariner Seb. 42017 Moravcsik Gyula 1447
Markale Jean 20628 Morazzo R. 24439
Marouzeau J. 16218, 21777, 30216, Morel J.P. 1609
353, 354 Morfakidis Moschos 4378
Marrou H.I. 42124, 42331 Morgenthau H. 37
Martindale J. Fr. 4321 Motogna V. 24027
Masson Ol. 271, 41914 Much R. 389
Mateescu G.G. 20421, 27153, 376, Mucica 93
385, 388, 39759 Muljacvic Zarko 33026
Matino Giuseppina 17715 Mllenhoff Karl 372
Maull Otto 599 Murat John 38570
Mehlis Chr. 39759 Murnu G. 4612, 22193, 45133, 498
Meillet A. 3251, 354, 4187 Musi V. Th. 56434
Meinersmann B. 16217, 35840 Mustilli D. 36660
Menndez Pidal R. 33029 Mutafcviev P. 452
Merlier Octave 170 Muylle J. 35110
Meyer G. 5052 Muzet A. 582150
Mihaescu H. 16318, 32921, 37417,
37937, 4333, 4344, 5, 6, 7, 8, 46461 Nandris Gr. 321
Mihailov G. 129, 206, 229, 259, 438 Nastase D. 624210
653

Nasturel P. 20944, 21255, 22194, Papadrianos I. 47131


24233, 2791, 39556, 42757, 456, 459, Papageorges Sp. 604
461, 462, 463, 494, 533, 5587, 607, Papahagi P. 480, 498, 627222
631 Papahagi T. 60666, 60882
Nefftzer M. 181 Papahagi V. 59711, 629234
Nejedly Zdenek 372 Papaiani L. 5348
Nemeth J. 12411 Papazoglou Fanoula 14, 5105, 60139,
Nencioni G. 16217, 35840 618174
Nenitescu I. 22193 Paris G. 60144
Neuffer E. 124 Parlangeli O. 17612
Nicol D.M. 431 Parovic - Pesikan M. 252
Niederle L. 372, 574 Prvan V. 31, 12825, 130, 147, 215,
Nikolanci M. 250, 28520, 438 234, 235, 252, 331, 372, 375, 393,
Nikolau Th. 21359 407, 500
Nicolet Claude 2019 Pascal C. 42440
Nordau Max 60457 Pascheur J. 3254
Novak G. 33458 Pascu St. 24644, 498
Pasdeloup M. 11533
Obedeanu C.V. 22299 Paschoud Fr. 38810
Obolensky D. 21151 Pashuto V.T. 92, 112
Ognenova L. 34, 272 Patsch C. 250, 28522
Olajos Thrse 52371 Paunescu N. 583
Oost S.I. 31, 20734, 52270 Pavic Milorad 21251
Orioles V. 16318, 35840 Pellegrini G.B. 149, 1571, 30113,
Ormerod H.A. 28625 4171
Ossawa A. 1052 Penninck E. 124
Ostrogorski G. 457 Perifan Jean 80, 587, 588176
Ovtracht P. 21049 Pernot H. 1447, 50610
Perret J. 16318, 30529
Pacurariu M. 42757 Pertusi A. 35840
Padiotu G. 48271, 49959 Peruzzi E. 149, 157, 16318, 354
Paillars M. 63, 42436 Peters F.E. 118, 162
Pais E. 30731 Petrovic R. 11427
Pall Fr. 625212 Petrovici E. 621
Papacostea - Danielopolu C. 22299 Petrovitch G. 21150
Papacostea - Goga G. 48, 463 Peyfuss M.D. 73, 52058, 529, 54143,
Papacostea V. 624211 55067, 5968
Papadopoulos St. 624210 Philippide Al. 27
654

Philippide D. 585165 Puto A. 33, 256, 27049, 367, 489,


Picard Ol. 21674 612135
Picot A.-E. 496
Piganiol A. 308, 60351 Randa Al. 621195
Pinon R. 609 Randle R.W. 92, 110
Piotrovsky B.B. 23611 Rcatas B. 45933, 574104
Pippidi A. 624210 Reche O. 247
Pippidi D. 31, 130, 215, 236, 394, Reclus E. 45
436, 46143, 46358, 624210 Reguzzoni Mario 98
Pittard E. 33, 20526, 21253, 214, 321, Reinach Ad. 1609, 372, 4173
395, 490 Reinach Th. 1609, 30836, 4173
Plassart A. 377, 38146 Rendic - Miocevic D. 1231, 250,
Plumidis G.V. 46810 28418 ,4387
Poghirc C. 5953, 606, 616, 617 Richter Heinz 67, 53094, 542, 578
Poinssac J.A. 12153 Ristovski Blazhe 628231
Pollo S. 33, 256, 27049, 367, 485 Robert Louis 153, 250, 28522, 28625,
Popescu Em. 23716 34322, 351, 600,614
Popescu - Spineli I. 24027 Robert Michel 96
Popovic D. 222, 529, 55067, 628 Rodriguez Louis Acosta 11427
Popovic Vl. 34, 51529 Roesch P. 21674, 46464, 600
Popovitch 108 Rohlfs G. 17612, 324, 33131
Pouqueville P.H.L. 80, 449, 468 Rollet J. 46917
praesidia armata 20734, 616 Roman N. 27, 608
Praux Claire 143, 1447, 157, 181, Romiopoulou C. 5348
403 Rose H.J. 354, 4173
Preda C. 2358, 23716 Rosetti Al. 210, 21150, 218, 36869,
Preller 309 429, 4406, 489, 51425
Premerstein A. 375, 39760 Rossignoli Benedetta 2002
Prendi Fr. 28727 Rostovtzeff M. 380, 426, 46463
Previale L. 24337 Roussel D. 150, 265
Primov B. 21255 Rouverer A. 31040
Procopovici A. 264, 33137 Rubio y Lluch A. 33665
Prost Ant. 96 Russel Bertrand 12412
Psichari J. 146, 34533, 35534, 599 Russu I.I. 31, 32, 204, 21150, 24914,
Puaux Ren 30, 33, 571 255, 269, 272, 290, 3712, 37310,
Pugliese Carratelli G. 149, 15053, 38568, 388, 39759, 4897, 613138
21777, 30011, 4171
Puscariu S. 22193, 264, 32924, 500 Sacerdoteanu A. 460, 606, 608
655

Sakellariou M. 158, 20315, 51321 Spasov L. 591190


Smpetru M. 59710 Spinei V. 55911
Samuel A.E. 1583 Spini G. 92, 113, 11427
Sandfeld Kr. 3392, 485 Stadmller G. 210
Sandorzh M. 112 Stahl P.H. 210, 22926, 489
Sarikakis Th. Chr. 20734,617170 Sthlin Fr. 510, 600
Savic M.D. 210, 29441, 4909 Staico E. 46250, 60351, 60457
Scalcau Paula 24 Stanculescu Florea 93
Schafarik P.S. 372 Stassinopoulou Maria 51956
Schmidt L. 389 Stati S. 22931, 35111
Schultz P.N. 23611 Stanescu E. 27, 20110, 603
Schultze J. Fr. 21986 Stefanescu St. 93, 11427
Schtte G. 390 Stefanescu U. 112
Schwendemann I. 376 Stefanoski C.B. 20316
Schiaffini A. 33135 Stein A. 375, 436
Schuster Sewc 21049 Stein E. 35, 4321
Schwyzer E. 2473, 357 Stoicescu N. 46141
Scott R. 505 Stoikov Rusi 210
Scythia graeca 322 Stoianovich Tr. 631244
Segrre M. 25880 Strubell i Truetta M. 79
Seliscvev A. 429 Stubbings F.H. 149
Sellier A. 21881 Sturdza Al. 200, 39658
Sellier J. 21881 Suceveanu Al. 20420
Serrano L. 33129 Sdheim L. von 622200
Sesan M. 24233 Suslu A. 490
Seure G. 372 Swoboda H. 381
Severyns A. 149, 1571 Szabo M. 20628
Shizimatzu T. 1052 Szilagyi J. 38352
Siadbei I. 27, 16318, 33026, 46141
Simeonov B. 21255, 39342 Tagliavini C. 16321, 3279
Skaric Vl. 222, 529, 590185 Taillez Fr. 609, 621
Skok Petar 32, 22193, 32818, 33458, Tamas L. 46038, 5574,60771
335, 492, 51426, 528, 560, 628 Tanasoca Anna 60351
Slavescu P. 59711 Tanasoca N.-S. 21986
Slot B.J. 32, 214
Tapkova - Zaimova V. 20843
Solmsen K. 372
Tatomirescu I.P. 20316
Sordi M. 4324, 51955
Temporini H. 40510
Soulis G. 469, 611133
Thelin Bengt 92, 110
656

Thmelis N. 52987 Van Quang J.-P. 12153


Theo R. 2006 Vaschide V. 38249, 56864
Thompson M.S. 450, 48478, 52578 Vasic Miloje M. 39550
Thouvenot R. 20736 Vasilescu Maria 12052
Tocilescu Gr. G. 3724 Vasiliev Al. 220, 257, 467, 5332
Todorov N. 515 Velkov Velizar 39658
Tomaschek W. 372, 374, 388, 46038, Vendrys J. 17826, 33131
607 Vidal - Naquet P. 149, 2986
Tolstov S.P. 23611 Vilar P. 1052
Tornelli Cordeiro Ferreida M.E. 92, Villard F. 1609
110 Vinja V. 249, 33458, 36870, 438
Tour de la I. 32711 Viscidi F. 16318, 354, 355
Tovar A. 2792 Vlachos G.C. 14946
Toynbee A. 54143, 55067 Voulovitch 108
Trifon N. 631246 Vryonis Sp. 17931
Trudgill P. 51527 Vukanovic T.P. 557
Trynkowski I. 39449a Vulcanescu R. 598
Turczynski Em. 587173 Vulic N. 29034
Turdeanu E. 625211, 626217 Vulpe R. 228, 266, 609, 610
Turdeanu - Cartojan L. 625214
Turot Henri 5025, 4432, 57712 Wace A.J.B. 149, 450, 484, 52578
Tzavaras G.A. 51527 Wachsmuch C. 3266
Walker M.A. 33
Ueda K. 1052 Wartburg W. von 5571
Unesco 43, 109 Webster Gr. 384
Uzorinac - Kohary Th. von 210, Weigand G. 60665
622196 Weiler A. 1051
Welles Br. 34320
Vnnen V. 202, 353 Wells J. 3252
Vacalopoulos Ap. 1385, 46918 Werner E. 47339
Vagnetti L. 15055, 1571 Wessely C. 16217, 35840
Vaidomir N. 373, 37416 Will E. 3517, 358
Valry Paul 135 Wilson S.S. 202
Van Berchem D. 1582, 303, 353 Witting K. 4321
Van den Bosch 332 Wolff Christian 25
Van den Bruvaene M. 4187 Wolters C. 60772
Van Loubbeeck Georges 11430 Wolton Thierry 2791, 589181
Van Santbergen R. 92, 11326, 11429 Woodhead G. 28624, 611
657

Wuilleme Jean 102


Wuttke J. 2019
YNTOMOPAIE

Wveng E. 1571 AA Antiquits


Africaines
Xenopol A.D. 60562, 60992 AAASH Acta Antiqua
Academiae
Yermak D.C. 39128 Scientiarum
Hungaricae
Zaborovschi V. 625211 AAR - MSI Analele Academiei
Zaimov Jordan 454 Romne -
Zakythinos D.A. 468, 12930, 21462, Memoriile
21965, 23137, 29034, 4371, 49540 Sectiunii Istorice
Zanco O. 1235 AAR - MSL Analele Academiei
Zdrulla N. 42436 Romne -
Zeiller J. 33250 Memoriile
Zeuss Kaspar 372 Sectiunii Literare
Zevort Ch. 361 AC Antiquit
Zgusta Lad. 39759 Classique
Zilliacus H. 16112 AE
Zingerle J. 50715
\Ac

Zirra V. 39762 AECO Archivum Europae


\E

Zub A. 630242 Centro - Orientalis,


Zuca G. 59711 Budapest - Leipzig
AeR Atene e Roma
AGI Archivio
Glottologico
Italiano
AI Archaeologia
Iugoslavica
AIESEE Association
Internationale d
Etudes du Sud - Est
Europen
AIINCL Anuarul Institutului
de Istorie
Nationala, Cluj
AIR Archiva Istorica a
Romniei
658

ALMAE Archivum monde ancien.


Latinitatis Medii Travaux du VI e
Aevi Congrs
ANRW Aufstieg International d
Niedergang der Etudes Classiques
rmischen Welt. (Madrid,
Geschichte und Septembre 1974)
Kultur Roms in runis et prsents
Spiegel der neueren par D.M. Pippidi
Forschung, prsident de la
herausgeben von F.I.E.C. Ouvrage
H. Te