REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizie nr.01/01
din 17 februarie 2017

Cu privire la dezvoltarea socio –economică
a raionului în anul 2016 şi realizarea planului
de acţiuni pentru 2016 din Strategia de dezvoltare
socio-economică a raionului Rîşcani pentru perioada 2016-2020
In temeiul art.43 alin. (1) lit.j), 53 alin. (1) lit.q) din Legea privind administraţia
publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, avizelor Comisiilor consultative de
specialitate,
Consiliul Raional D E C I D E:
1. Se ia act de raportul cu privire la dezvoltarea socio –economică a raionului şi realizarea
planului de acţiuni pentru 2016 din Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului
Rîşcani pentru perioada 2016-2020.( anexa 1).
2. Se aprobă planul de acţiuni pentru anul 2017 pentru implementarea Strategiei de
dezvoltare socio-economică a raionului Rîşcani pentru perioada 2016-2020 ( anexa .2)
3. Se obligă Aparatul Preşedintelui raionului, subdiviziunile şi instituţiile subordonate
Consiliului Raional Rîşcani:
- să contribuie la realizarea planului de acţiuni din strategia socio-economică a raionului
Rîşcani pentru perioada 2016-2020 pentru anul 2017:
- să conlucreze eficient cu autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile
administraţiei publice centrale.
4. Se obligă preşedintele raionului Rîşcani, dl Iurie Urzică, vicepreşedinţii raionului
Rîşcani, dna Zinaida Tcaci, dna Galina Zamurdac, să monitorizeze şi să coordoneze
acţiunile de realizare a programelor şi strategiilor aprobate de Consiliul Raional, conform
domeniilor de activitate.
5. Se recomandă serviciilor raionale desconcentrate, autorităţilor administraţiei publice
locale de nivelul întîi să contribuie prin realizarea atribuţiilor de serviciu, la realizarea
obiectivelor de dezvoltare socio-economică a raionului.
6. Responsabil pentru realizarea prezentei decizii se desemnează, presedintele raionului
Rîşcani.
7. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedinţilor comisiilor
consultative de specialitate ale Consiliului Raional Rîşcani.
8. Secretarul Consiliului Raional Rîşcani, dna Rodica Postolachi, va asigura publicitatea
şi aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentei decizii persoanelor interesate.

Preşedinte al şedinţei Andrei Tcaci
Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI
Contrasemnat:
Specialist principal, Serviciul Juridic A.PETRAŞESCU
Vicepreședinte G.Zamurdac
Vicepreședinte Z.Tcaci
Șef secție economie I.Frecău țanu