REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РЫШКАНСКИЙ РАИОННЫЙ
RÎŞCANI СОВЕТ

DECIZIE nr.01/02
din 17 februarie 2017

„Cu privire la executarea
bugetului raional pentru anul 2016”

În conformitate cu art.27 (1) din Legea nr.397 din 16.10.2003 ,,Privind
finanţele publice locale”, art.43 din Legea nr.436 – XVI din 28.12.2006 ,,Privind
administraţia publică locală, art.73din Legea Parlamentului nr.181 din 25.07.2014
„Finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”, Legea Bugetului de Stat
nr.154 din 1 iulie 2016,

Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de informația cu privire la executarea bugetului raional pentru anul
2016 ( anexa 1)
2. Se aprobă executarea bugetului raional pentru anul 2016 la resurse generale
şi colectate în sumă de 134208.5 mii lei, la cheltuieli în sumă de 129432.6
mii lei (anexa nr.2);
3. Se aprobă descifrarea resurselor pe capitole şi paragrafe (anexa nr.3);
4. Se aprobă volumul cheltuielilor pe grupe funcţionale, programe şi
subprograme (anexa nr.4);
5. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii dl Iurie Urzică,
preşedinte al raionului.
6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor de
specialitate.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional A.Tcaci
Secretar al
Consiliului raional R. Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A.Petraşescu
șef direcție finanțe A.Tăbîr ță