REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ
DECIZIE nr.01/03
din 17 februarie 2017

”Сu privire la alocarea mijloacelor
financiare pentru anul 2017”

În temeiul art.43 punctul 1 (b), din Legea Republicii Moldova nr.436 din 28.12.2006,
privind administraţia publică locală, art.18 (2), art.26 (3) al Legii nr.397-XV din
16.10.2003, privind finanţele publice locale, art.16 din Legea nr.181 din 25.07.2014
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale. Regulamentului cu privire la
repartizarea şi utilizarea mijloacelor din componenta raională a transferurilor categoriale,
cap.X pct.10.1 lit. a) ,b) Ordinului Ministrului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015,
Acordului de colaborare cu AO Moldova AID,

Consiliul raional, DECIDE:
1. Se alocă Aparatului Președintelui pentru acțiuni generale, mijloace financiare din
soldul mijloacelor disponibile al bugetului raional la situația din 01.01.2017 în sumă
de 616,8 mii lei (anexa nr.1);
2. Se alocă primăriei Gălășeni, mijloace financiare din soldul mijloacelor disponibile
al bugetului raional la situația din 01.01.2017, componenta “taxa pentru folosirea
drumurilor”, nevalorificată în anul 2016 în sumă de 120,0 mii lei, pentru repara ția
drumurilor (K6 - 222500) și primăriei Corlăteni – 150,0 mii lei, pentru renovarea
drumului Singureni-Corlăteni care are conexiune la drumul național M-14 (K6 -
293111);
3. Se alocă mijloace financiare din componenta raională a transferurilor categoriale
neexecutate în anul 2016 în sumă de1962.82 mii lei (anexa nr.2);
4. Se alocă mijloace financiare din componenta raională a transferurilor categoriale
pentru anul 2017 în sumă de 1859,04 mii lei (anexa nr.3,4);
5. Se alocă mijloace financiare liceului “C. Popovici” din componenta raională a
transferurilor categoriale pentru anul 2017 în sumă de 60,0 mii lei, contribu ții
pentru implementarea Proiectului cu FISM (K6 - 311120);
6. Executarea deciziei, se pune în sarcina Direcției Finanțe, șef dna Aculina Tăbîr ța;
7. Controlul ajustării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate
pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte S.Tulicii.
Preşedinte al şedinţei Consiliului raional A.Tcaci

Secretar al Consiliului raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal Aparatul preşedintelui raionului A. Petraşescu

Șef Direcția Finanțe A. Tăbîr ța

Anexa nr.1
la decizia nr.01/03 din 17 februarie 2017

ALOCAREA MIJLOACELOR FINANCIARE DIN SOLDUL MIJLOACELOR DISPONIBILE
A BUGETULUI RAIONAL LA SITUAȚIA DIN 01.01.2017

Nr.crt Denumirea instituției Destinația K6 Suma
(mii lei)
1. Primăria s.Nihoreni construcția apeductului și rețelei de 293120 150,0
canalizare la AZIL-ul de bătrâni
2. IMSP CS Zăicani procurarea inventarului medical 254000 39,4
3. IMSP CS Rîșcani reparația scărilor, instalarea pavajului 254000 168,5
4. AO Moldova AID, pentru Centrul suport financiar, conform devizului de 253000 72,0
Phoenix cheltuieli, pentru reparația acoperișului
5. Secția Situații Excepționale Rîșcani procurarea materialelor de uz 336110 1,4
gospodaresc
procurarea materialelor de construcție, 337110 15,5
reparația curentă
6. Primăria s. Zăicani, casa de cultură Reparația acoperișului 293120 100,0
7. Gimnaziul “V. Bogdan” Șaptebani Procurarea lemnului pentru foc 331110 30,0
8. Primăria s. Corlăteni, casa de Procurarea utilajului de sonorizare 293111 40,0
cultură
Total : 616,8
Secretar al Consiliului raional Rodica Postolachi
Anexa nr.2
la decizia nr.01/03 din17 februarie 2017
ALOCAREA MIJLOACELOR FINANCIARE
DIN COMPONENTA RAIONALĂ A TRANSFERURILOR CATEGORIALE
NEEXECUTATE ÎN ANUL 2016
(pentru asigurarea procesului educațional a instituțiilor de învățământ P3 – 00201,00203)

Nr. K6 K6 Suma
crt Denumirea instituţiei F1-F3 P1-P2 P3 314110 316110 (lei)
1 Gimnaziul Aluniș 0921 8804 00201 8200 79440 87640
2. Gimnaziul Borosenii Noi 0921 8804 00201 16400 99300 115700
3 Gimnaziul Braniște 0921 8804 00201 16400 16400
4. Gimnaziul Cucuieții Vechi 0921 8804 00201 16400 59580 75980
5. Gimnaziul Gălășeni 0921 8804 00201 16400 79440 95840
6. Gimnaziul Grinăuți 0921 8804 00201 8200 8200
7. Gimnaziul Hiliuți 0921 8804 00201 16400 100380 116780
8. Gimnaziul Malinovscoe 0921 8804 00201 8200 8200
9. Gimnaziul Mihăileni 0921 8804 00201 16400 99300 115700
10. Gimnaziul Petrușeni 0921 8804 00201 8200 8200
11. Gimnaziul “V.G.” Pîrjota 0921 8804 00201 16400 89910 106310
12. Gimnaziul Pociumbeni 0921 8804 00201 16400 59580 75980
13. Gimnaziu Răcăria 0921 8804 00201 16400 66560 82960
14. Gimnaziul “G.R.” Rîșcani 0921 8804 00201 16400 116750 133150
15. Gimnaziul Singureni 0921 8804 00201 16400 93400 109800
16, Gimnaziu Sturzeni 0921 8804 00201 59580 59580
17. Gimnaziul “V.B.” Șaptebani 0921 8804 00201 16400 59580 75980
18. Gimnaziul Vasileuți 0921 8804 00201 8200 8200
TOTAL: gimnazii 237800 1062800 1300600
1. Liceul “V.D.” Corlăteni 0922 8806 00203 24600 90990 115590
2. Liceul “C. P.” Nihoreni 0922 8806 00203 16400 128234 144634
3. Liceul .D.C.” Rîșcani 0922 8806 00203 24600 174684 199284
4. Liceul Văratic 0922 8806 00203 24600 178108 202708
TOTAL: licee 90200 572016 662216
TOTAL: bugetul raional 328000 1634816 1962816
Secretar al Consiliului raional Rodica Postolachi
Anexa nr.3
la decizia nr.01/03 din 17 februarie 2017

ALOCAREA MIJLOACELOR FINANCIARE
DIN COMPONENTA RAIONALĂ A TRANSFERURILOR CATEGORIALE
PENTRU ANUL 2017 (procurarea mașinelor și utilajelor, inventarului de producere și gospodăresc P3 - 00448 )

Nr. K6 K6 Suma
crt. Denumirea instituţiei F1-F3 P1-P2 P3 314110 316110 (lei)

1 Gimnaziul Aluniș 0921 8804 00448 19300 19300
2. Gimnaziul Borosenii Noi 0921 8804 00448 44000 44000
3 Gimnaziul Braniște 0921 8804 00448 78800 78800
4. Gimnaziul Cucuieții Vechi 0921 8804 00448 19300 20000 39300
5. Gimnaziul Gălășeni 0921 8804 00448 78800 78800
6. Gimnaziul Grinăuți 0921 8804 00448 16000 16000
7. Gimnaziul Hiliuți 0921 8804 00448 75500 75500
8. Gimnaziul Malinovscoe 0921 8804 00448 16000 16000
9. Gimnaziul Mihăileni 0921 8804 00448 78800 78800
10. Gimnaziul Petrușeni 0921 8804 00448 75500 75500
11. Gimnaziul “V.G.” Pîrjota 0921 8804 00448 78800 18000 96800
12. Gimnaziul Pociumbeni 0921 8804 00448 78800 6000 84800
13. Gimnaziul “G.R.” Rîșcani 0921 8804 00448 75500 75500
14. Gimnaziul Singureni 0921 8804 00448 75500 75500
15. Gimnaziul “V.B.” Șaptebani 0921 8804 00448 16000 16000
16, Gimnaziul Vasileuți 0921 8804 00448 75500 75500
TOTAL: gimnazii 858100 88000 946100
1. Liceul “V.D.” Corlăteni 0922 8806 00448 12000 12000
2. Liceul “S.L.” Costești 0922 8806 00448 40000 40000
4. Liceul Recea 0922 8806 00448 3300 20000 23300
5. Liceul .D.C.” Rîșcani 0922 8806 00448 78800 78800
6. Liceul “L.D.” Rîșcani 0922 8806 00448 19300 19300
7. Liceul Văratic 0922 8806 00448 75500 75500
8. Liceul “L.G.” Zăicani 0922 8806 00408 100000 100000
TOTAL: licee 176900 172000 348900
TOTAL: bugetul raional 1035000 260000 1295000

Secretar al
Consiliului raional Rodica Postolachi

Anexa nr 4
la decizia nr.01/03 din 17 ianuarie 2017

ALOCAREA MIJLOACELOR FINANCIARE
DIN COMPONENTA RAIONALĂ A TRANSFERURILOR CATEGORIALE
PENTRU ANUL 2017 (pentru asigurarea procesului educațional a instituțiilor de învățământ P3 – 00203 )

Nr. K6 K6 Suma
crt Denumirea instituţiei F1-F3 P1-P2 P3 314110 316110 (lei)
1. Liceul “S.L.” Costești 0922 8806 00203 24600 151584 176184
2. Liceul Recea 0922 8806 00203 16400 29316 45716
3. Liceul “L.D.” Rîșcani 0922 8806 00203 16400 122334 138734
4. Liceul “L.G.” Zăicani 0922 8806 00203 24600 178806 203406
TOTAL: licee 82000 482040 564040

Secretar al
Consiliului raional Rodica Postolachi