REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 01/04
din 17 februarie 2017

Cu privire la aprobarea unor obligațiuni ale Consiliului raional Rîşcani,
în calitate de aplicant, pentru implementarea proiectului
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieţei regionale en-gros şi
a spaţiilor destinate activităţilor non-agricole în raionul Rîşcani

Ținând cont de decizia nr. 03/08 din 08 august 2016 privind aprobarea
participării Consiliului raional Rîşcani la implementarea proiectului Dezvoltarea
infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieţei regionale en-gros şi a spaţiilor
destinate activităţilor non-agricole în raionul Rîşcani, în conformitate cu
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program
pentru anii 2017-2020, decizia Consiliului Național de Dezvoltare prin care a fost
aprobată suma 7 mln lei pentru perioada 2017, în temeiul art. 43, al.1, lit.(t) din
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, si art. 9 din
Legea nr. 523 din 16.07.1999 privind proprietatea publică a unităţilor administrativ
– teritoriale; art. 4-5 din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativă; Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în
Republica Moldova, cu Hotărârea Guvernului Nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la
salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, ținând cont de
solicitarea nr.59 din 31.01.2017 a ADR Nord și de procesul verbal al ședinței de
lucru al ADR Nord din 09.02.2017,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă construcția bunurilor, proprietate publică a Consiliului raional
Rîșcani, în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin
amenajarea pieţei regionale en-gros şi a spaţiilor destinate activităţilor non-
agricole”
2. Se aprobă alocarea din soldul disponibil:
- 50,97 mii lei pentru contractarea supravegherii de autor la proiect;
- 148,89 mii lei pentru contractarea supravegherii tehnice;
- 48,6 mii lei pentru expertiză.
3. Se deleagă președintelui raionului obligațiunea de a angaja prin contract de
prestare a serviciilor a managerului de proiect pentru perioada implementării
proiectului, cu salariul de bază de 3000 lei, din contul resurselor generale, cu
adaosurile şi sporurile la salariu cu caracter compensatoriu conform
prevederilor contractuale în conformitate cu legislația muncii.
4.Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii președintele raionului,
dl Iurie Urzică.
5.Controlul executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă de
specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi
amenajarea teritoriului.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional A.Tcaci
Secretar al Consiliului raional R.Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal
Aparatul preşedintelui raionului A Petraşescu
șef , Direcție finanțe A.Tăbîrță
șef, SCGCD I.Costețchi
Vicepreședinte al raionului Z.Tcaci